DDF453RYE

Makita DDF453RYE handleiding

DDF453RYE

Handleiding voor de Makita DDF453RYE in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 40 pagina's.

Pagina: 1
19 NEDERLANDS Verklaring van algemene gegevens TECHNISCHE GEGEVENS • Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. • Opmerking: De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen. Symbolen END004-2 Hieronder staan de symbolen die voor dit gereedschap worden gebruikt. Zorg ervoor dat u weet wat ze betekenen alvorens het gereedschap te gebruiken. ............. Lees de gebruiksaanwijzing. Gebruiksdoeleinden ENE034-1 Het gereedschap is bedoeld voor boren en schroeven in hout, metaal en kunststof. SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN GEB002-2 Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van comfort en bekendheid met het gereedschap (na veelvuldig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften van de schroefboormachine altijd strikt in acht. Bij onveilig of verkeerd gebruik van het elektrisch gereedschap, bestaat de kans op ernstig persoonlijk letsel. 1. Houd elektrisch gereedschap vast aan het geïsoleerde oppervlak van de handgrepen wanneer u werkt op plaatsen waar het gereedschap met verborgen bedrading of zijn eigen snoer in aanraking kan komen. Door contact met onder spanning staande draden, zullen de niet- geïsoleerde metalen delen van het gereedschap onder spanning komen te staan zodat de gebruiker een elektrische schok kan krijgen. 2. Zorg er altijd voor dat u stevig staat. Zorg ervoor dat er niemand zich onder u bevindt wanneer u het gereedschap op een hoge plaats gebruikt. 3. Houd het gereedschap stevig vast. 4. Houd uw handen uit de buurt van draaiende delen. 5. Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen. Bedien het gereedschap alleen wanneer u het vasthoudt. 6. Raak het schroef- of boorbit en het werkstuk niet onmiddellijk na gebruik aan. Zij kunnen bijzonder heet zijn en brandwonden op uw huid veroorzaken. 7. Sommige materialen bevatten chemische stoffen die giftig kunnen zijn. Neem voorzorgsmaatregelen tegen het inademen van stof en contact met de huid. Volg de veiligheidsinstructies van de leverancier van het materiaal op. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES WAARSCHUWING: VERKEERD GEBRUIK of het niet volgen van de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ENC007-2 VOOR ACCU’S 1. Alvorens de accu in gebruik te nemen, leest u eerst alle instructies en waarschuwingsopschriften op (1) de acculader, (2) de accu en (3) het apparaat waarin de accu wordt aangebracht. 2. Haal de accu niet uit elkaar. 3. Als de gebruikstijd aanzienlijk korter is geworden, stopt u onmiddellijk met het gebruik. Anders kan 1. Rode deel 2. Knop 3. Accu 4. Aan/uit-schakelaar 5. Omkeerschakelaarknop 6. Snelheidsinstelknop 7. Instelring 8. Schaalverdeling 9. Aanwijspunt 10. Bus Model BDF343 BDF453 Vermogen Staal 10 mm 13 mm Hout 25 mm 36 mm Houtschroef 5,1 mm x 63 mm 6 mm x 75 mm Machineschroef 6 mm Nullasttoerental (min-1 ) Hoog (2) 0 - 1.300 Laag (1) 0 - 400 Totale lengte 192 mm 214 mm Netto gewicht 1,3 kg (BL1415)/1,5 Kg (BL1430) 1,6 kg (BL1815)/1,8 Kg (BL1830) Nominale spanning 14,4 V gelijkstroom 18 V gelijkstroom
Pagina: 2
20 dit leiden tot kans op oververhitting, mogelijke brandwonden en zelfs een explosie. 4. Als de elektrolyt in uw ogen komt, wast u deze uit met schoon water en raadpleegt u onmiddellijk een arts. Dit kan leiden tot verlies van gezichtsvermogen. 5. Sluit de accu niet kort: (1) Raak de accupolen niet aan met enig geleidend materiaal. (2) Bewaar de accu niet op een plaats waar deze in aanraking kan komen met andere metalen voorwerpen, zoals spijkers, munten, enz. (3) Stel de accu niet bloot aan water of regen. Kortsluiting van de accu kan leiden tot een hoge stroomsterke, oververhitting, mogelijke brandwonden en zelfs een defect. 6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot 50 °C of hoger. 7. Werp de accu niet in een vuur, zelfs niet als deze al ernstig beschadigd of helemaal versleten is. De accu kan in een vuur exploderen. 8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen of ergens tegenaan stoot. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Tips voor een lange levensduur van de accu 1. Laad de accu op voordat deze volledig leeg is. Wanneer u merkt dat het gereedschap minder vermogen heeft, stopt u met het gebruik ervan en laadt u eerst de accu op. 2. Laad nooit een volledig opgeladen accu op. Te lang opladen verkort de levensduur van de accu. 3. Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur van 10 °C t/m 40 °C. Laat een warme accu eerst afkoelen voordat u deze oplaadt. BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES LET OP: • Zorg ervoor dat het gereedschap is uitgeschakeld en dat de accu is verwijderd voordat u de werking van het gereedschap aanpast of controleert. De accu aanbrengen en verwijderen (zie afb. 1) • Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de accu aanbrengt of verwijdert. • Om de accu te verwijderen verschuift u de knop aan de voorkant van de accu en trekt u tegelijkertijd de accu uit het gereedschap. • Om de accu aan te brengen lijnt u de lip op de accu uit met de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn plaats. Steek de accu zo ver mogelijk in het gereedschap tot u een klikgeluid hoort. Als u het rode deel aan de bovenkant van de knop kunt zien, is de accu niet goed aangebracht. Steek de accu zo ver mogelijk erin tot het rode deel niet meer zichtbaar is. Als u dit niet doet, kan de accu per ongeluk uit het gereedschap vallen en u of anderen in uw omgeving verwonden. • Oefen geen grote kracht uit bij het aanbrengen van de accu. Als de accu niet gemakkelijk in het gereedschap kan worden gestoken, wordt deze niet goed aangebracht. Aan/uit-schakelaar (zie afb. 2) LET OP: • Controleer altijd, voordat u de accu in het gereedschap steekt, of de aan/uit-schakelaar op de juiste manier schakelt en weer terugkeert naar de uit-stand nadat deze is losgelaten. Om het gereedschap in te schakelen, knijpt u gewoon de aan/uit-schakelaar in. De draaisnelheid van het gereedschap neemt toe naarmate u meer druk uitoefent op de aan/uit-schakelaar. Laat de aan/uit-schakelaar los om het gereedschap te stoppen Werking van de omkeerschakelaar (zie afb. 3) Dit gereedschap is uitgerust met een omkeerschakelaar waarmee u de draairichting kunt omkeren. Druk op de omkeerschakelaar vanaf kant A voor de draairichting rechtsom, of vanaf kant B voor de draairichting linksom. Wanneer de omkeerschakelaar in de middenstand staat, kunt u de aan/uit-schakelaar niet inknijpen. LET OP: • Controleer altijd de draairichting alvorens het gereedschap te gebruiken. • Gebruik de omkeerschakelaar alleen nadat het gereedschap volledig tot stilstand is gekomen. Als u de draairichting verandert voordat het gereedschap volledig stilstaat, kan het gereedschap worden beschadigd. • Als u het gereedschap niet gebruikt, zet u de omkeerschakelaar altijd in de middenstand. De draaisnelheid veranderen (zie afb. 4) Om de draaisnelheid van het gereedschap te veranderen, schakelt u eerst het gereedschap uit en verschuift u daarna de snelheidsinstelknop naar stand “2” voor een hoge draaisnelheid, of naar stand “1” voor een lage draaisnelheid. Zorg ervoor dat de snelheidsinstelknop in de juiste stand staat alvorens het gereedschap te bedienen. Gebruik de juiste draaisnelheid voor uw klus. LET OP: • Zet de snelheidsinstelknop altijd volledig in de gewenste stand. Als u het gereedschap bedient terwijl de snelheidsinstelknop halverwege de standen “1” en “2” staat, kan het gereedschap worden beschadigd. • Bedien de snelheidsinstelknop niet terwijl het gereedschap draait. Het gereedschap kan hierdoor worden beschadigd. Het draaikoppel instellen (zie afb. 5) Het draaikoppel kan in 17 stappen worden ingesteld door de instelring te draaien zodat de gewenste stand op de schaalverdeling is uitgelijnd met de aanwijspunt op de behuizing van het gereedschap. Het draaikoppel is minimaal wanneer stand 1 is uitgelijnd met de aanwijspunt, en maximaal wanneer het symbool is uitgelijnd met de aanwijspunt.
Pagina: 3
21 In de standen 1 t/m 16 zal de koppeling slippen bij steeds oplopende draaikoppelniveaus. De koppeling is ontworpen om niet te slippen op het symbool . Bepaal het juiste draaikoppelniveau door bij wijze van proef een schroef in het materiaal of een stuk gelijkwaardig materiaal te draaien, alvorens het gereedschap voor de daadwerkelijke klus te gebruiken. ONDERDELEN AANBRENGEN/ VERWIJDEREN LET OP: • Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en de accu is verwijderd alvorens enige werkzaamheden aan het gereedschap te verrichten. Het schroefbit of boorbit aanbrengen en verwijderen (zie afb. 6) Draai de mof linksom om de klauwen in de spankop te openen. Steek de boor zo ver mogelijk in de boorkop. Draai de mof rechtsom om de spankop te sluiten. Om het bit te verwijderen, draait u de mof linksom. BEDIENING LET OP: • Steek de accu altijd zo ver mogelijk in het gereedschap totdat deze met een klik wordt vergrendeld. Als u het rode deel aan de bovenkant van de knop kunt zien, is de accu niet goed aangebracht. Steek de accu zo ver mogelijk erin tot het rode deel niet meer zichtbaar is. Als u dit niet doet, kan de accu per ongeluk uit het gereedschap vallen en u of anderen in uw omgeving verwonden. Gebruik als schroevendraaier (zie afb. 7) LET OP: • Stel de instelring in op het juiste draaikoppelniveau voor uw klus. Plaats de punt van het schroefbit in de schroefkop en oefen druk uit op het gereedschap. Start het gereedschap op lage snelheid en voer vervolgens de snelheid geleidelijk op. Laat de aan/uit-schakelaar los zodra de koppeling begint te slippen. LET OP: • Zorg ervoor dat het schroefbit recht op de schroefkop staat omdat anders de schroef en/of het bit kunnen worden beschadigd. OPMERKING: • Bij het schroeven van houtschroeven moet u de boorgaten voorboren om het schroeven te vergemakkelijken en te voorkomen dat het werkstuk splijt. Zie de tabel. Gebruik als boor Draai eerst de instelring zodat de pijlpunt op het symbool staat. Ga daarna als volgt te werk. Boren in hout Bij het boren in hout verkrijgt u de beste resultaten met houtboren voorzien van een geleideschroef. De geleideschroef zorgt ervoor dat het boren gemakkelijker verloopt door het bit in het werkstuk te trekken. Boren in metaal Om te voorkomen dat bij het beginnen van het boren het bit wegglijdt, maakt u een putje met een centerpons en hamer op het punt waar u wilt boren. Plaats de punt van het bit in het putje en begin te boren. Gebruik bij het boren in metaal een snijolie als smeermiddel. De uitzonderingen hierop zijn ijzer en messing, die droog moeten worden geboord. LET OP: • Het boren zal niet sneller verlopen als u hard op het gereedschap drukt. In feite zal dergelijk duwen alleen maar leiden tot beschadiging van de boor, verlagen van de prestaties van het gereedschap, en verkorten van de levensduur van het gereedschap. • Op het moment dat het boorgat doorbreekt wordt een enorme kracht uitgeoefend op het gereedschap/bit. Houd het gereedschap stevig vast en let goed op wanneer het boortje door het werkstuk breekt. • Een vastgelopen boor kan eenvoudigweg worden verwijderd door de omkeerschakelknop in de stand voor achteruitdraaien te zetten om de boor te verwijderen. Het gereedschap kan echter plotseling achteruit komen als u het niet stevig vasthoudt. • Zet kleine werkstukken altijd vast in een bankschroef of soortgelijk bevestigingsmiddel. • Als het gereedschap continu wordt bediend totdat de accu leeg is, laat u het gereedschap gedurende 15 minuten liggen alvorens verder te werken met een volle accu. ONDERHOUD LET OP: • Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en de accu is verwijderd, voordat u een inspectie of onderhoud uitvoert. Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties, onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een erkend Makita-servicecentrum, en altijd met Nominale diameter van houtschroef (mm) Aanbevolen diameter voorgeboord gat (mm) 3,1 2,0 - 2,2 3,5 2,2 - 2,5 3,8 2,5 - 2,8 4,5 2,9 - 3,2 4,8 3,1 - 3,4 5,1 3,3 - 3,6 5,5 3,7 - 3,9 5,8 4,0 - 4,2 6,1 4,2 - 4,4
Pagina: 4
22 gebruikmaking van originele Makita- vervangingsonderdelen. ACCESSOIRES LET OP: • Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Mocht u meer informatie willen hebben over deze accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Makita-servicecentrum. • Boorbits • Schroefbits • Diverse types originele Makita-accu’s en acculaders • Adapter voor automatisch opfrissen • Kunststoffen draagdoos Voor model BDF343 Alleen voor Europese landen Geluid ENG103-1 Het standaard A-gewogen geluidsniveau zoals vastgesteld conform EN60745-2-1: Geluidsdrukniveau (LpA): 70 dB (A) of lager Het geluidsniveau kan tijdens gebruik hoger worden dan 85 dB (A). Draag oorbescherming Trilling ENG202-1 De totale trilwaarde (triaxiale vectorsom) zoals vastgesteld volgens EN60745-2-1: Gebruikstoepassing: boren in metaal Trillingsemissie (ah, D): 2,5 m/s2 of minder Voor model BDF453 Alleen voor Europese landen Geluid ENG101-1 Het standaard A-gewogen geluidsniveau zoals vastgesteld conform EN60745-2-1: Geluidsdrukniveau (LpA): 72 dB (A) Onzekerheid (K): 3 dB (A) Het geluidsniveau kan tijdens gebruik hoger worden dan 85 dB (A). Draag oorbescherming Trilling ENG202-1 De totale trilwaarde (triaxiale vectorsom) zoals vastgesteld volgens EN60745-2-1: Gebruikstoepassing: boren in metaal Trillingsemissie (ah, D): 2,5 m/s2 of minder EU-VERKLARING VAN CONFORMITEIT ENH102-7 Model; BDF343, BDF453 Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de normen in de volgende documenten: EN60745, EN55014 in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad, 2004/108/EC, 98/37/EC. CE 2007 Tomoyasu Kato Directeur Verantwoordelijke fabrikant: Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN Erkende vertegenwoordiger in Europa: Makita International Europe Ltd. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGELAND

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Makita DDF453RYE en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita DDF453RYE. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita DDF453RYE zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Makita DDF453RYE

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita DDF453RYE. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Boormachines
  • Model/naam: DDF453RYE
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Grieks