DCL182Z handleiding
Makita DCL182Zhandleiding

Handleiding voor de Makita DCL182Z in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 52 pagina's.

PDF 52 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita DCL182Z. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Makita DCL182Z en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita DCL182Z. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita DCL182Z zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Makita DCL182Z

Pagina: 1
26 NEDERLANDS (Originele instructies) WAARSCHUWING: Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder of door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis van zaken, maar alleen onder toezicht of na instructie in veilig gebruik van het apparaat, met begrip van de eventuele risico’s. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en onderhoud van het apparaat mag niet door kinderen worden verricht, tenzij onder toezicht. Verklaring van algemene gegevens 1 Rood aanduiding 2 Knop 3 Accu 4 “OFF”-knop 5 “HIGH/LOW”-knop 6 Acculadinglampje 7 Voordeksel 8 Scharnier van voordeksel 9 Stofstopper 10 Bovenkant van de stofstopper 11 Onderkant van de stofstopper 12 Groef 13 Stoffen stofzak 14 Onderste groef 15 Opening in de stofzuiger 16 Papieren stofzak 17 Mondstuk 18 Stofzuiger 19 Verlengbuis 20 Hoekmondstuk 21 Sponsfilter 22 Achterwand TECHNISCHE GEGEVENS • Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. • De technische gegevens de accu kunnen van land tot land verschillen. • Gewicht, inclusief accu, volgens de EPTA-procedure 01/2003 ENE017-1 Gebruiksdoeleinden Het gereedschap is bedoeld om droog stof te verzamelen. ENA005-4 BELANGRIJK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Bij het gebruik van een elektrisch apparaat, moeten basisvoorzorgsmaatregelen altijd worden genomen, waaronder de volgende: LEES ALLE INSTRUCTIES ALVORENS DIT APPARAAT TE GEBRUIKEN. WAARSCHUWING – Om de kans op brand of een elektrische schok te verkleinen: 1. Stel niet bloot aan regen. Bewaar binnenshuis. 2. Sta niet toe dat ermee gespeeld wordt. Let goed op bij gebruik in de buurt van kinderen. 3. Gebruik uitsluitend zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik uitsluitend hulpstukken aanbevolen door de fabrikant. 4. Gebruik nooit met een beschadigde accu. Als het apparaat niet werkt zoals het zou moeten werken, is gevallen, is beschadigd buiten heeft gelegen of in het water is gevallen, stuurt u het terug naar een servicecentrum. 5. Hanteer het apparaat niet met natte handen. 6. Steek geen voorwerpen in de openingen. Gebruik het apparaat niet wanneer een opening verstopt zit, houd het apparaat vrij van stof, pluizen, haar en alles wat de luchtdoorstroming kan hinderen. 7. Houd haar, loshangende kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en bewegende delen. Model DCL142 DCL182 Inhoud met stoffen stofzak 0,50 L met papieren stofzak 0,33 L Ononderbroken gebruik HIGH Ong. 20 min. LOW Ong. 40 min. Totale lengte 986 mm 1 004 mm Netto gewicht 1,3 kg Nominale spanning 14,4 V gelijkstroom 18 V gelijkstroom
Pagina: 2
27 8. Schakel alle knoppen uit alvorens de accu eraf te halen. 9. Wees extra voorzichtig bij gebruik op een trap. 10. Zuig geen ontvlambare of brandbare vloeistoffen, zoals benzine, op en gebruik het niet op plaatsen waar deze aanwezig kunnen zijn. 11. Gebruik voor het opladen uitsluitend de acculader die door de fabrikant werd geleverd. 12. Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as. 13. Gebruik het apparaat niet zonder dat de filters zijn aangebracht. 14. Laad de accu niet buitenshuis op. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. ENB114-3 AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze gebruiksaanwijzing en die van de acculader voor gebruik aandachtig door. 2. Zuig de volgende stoffen niet op: – Hete stoffen, zoals brandende sigaretten of gloeiend hete metaaldeeltjes veroorzaakt door het schuren/slijpen van metaal – Brandbare stoffen, zoals benzine, thinner, wasbenzine, kerosine of verf – Explosieve stoffen, zoals nitroglycerine – Ontvlambare stoffen, zoals aluminium, zink, magnesium, titanium, fosfor of celluloid – Nat vuil, water, olie en dergelijk – Harde stukjes met scherpe randen, zoals houtsnippers, metaaldeeltjes, steentjes, glasstukjes, spijkers, punaises of scheermesjes – Poeder dat klontert, zoals cement of toner – Geleidend stof, zoals metaalvijzel of koolstofpoeder – Zeer fijn stof, zoals cementpoeder Een dergelijk gebruik kan leiden tot brand, per- soonlijk letsel en/of materiële schade. 3. Stop onmiddellijk met het gebruik als u iets abnormaals opmerkt. 4. Als u de stofzuiger laat vallen of ergens tegenaan stoot, controleert u zorgvuldig op barsten of beschadigingen voordat u deze weer gebruikt. 5. Houd uit de buurt van fornuizen en verwarmingsbronnen. 6. Blokkeer de inlaatopening en de ventilatieopeningen niet. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. ENC007-8 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR ACCU 1. Lees alle voorschriften en waarschuwingen op (1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product waarvoor de accu wordt gebruikt, aandachtig door alvorens de acculader in gebruik te nemen. 2. Neem de accu niet uit elkaar. 3. Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aan- zienlijk korter is geworden, moet u het gebruik ervan onmiddellijk stopzetten. Voortgezet gebruik kan oververhitting, brandwonden en zelfs een ontploffing veroorzaken. 4. Als er elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen, spoel dan uw ogen met schoon water en roep onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt in de ogen kan blindheid veroorzaken. 5. Voorkom kortsluiting van de accu: (1) Raak de accuklemmen nooit aan met een geleidend materiaal. (2) Bewaar de accu niet in een bak waarin andere metalen voorwerpen zoals spijkers, munten e.d. worden bewaard. (3) Stel de accu niet bloot aan water of regen. Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van een grote stroomafgifte, oververhitting, brand- wonden, en zelfs defecten. 6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot 50°C of hoger. 7. Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De accu kan namelijk ontploffen in het vuur. 8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen en hem niet blootstelt aan schokken of stoten. 9. Gebruik nooit een beschadigde accu. 10. Volg bij het wegwerpen van de accu de plaatse- lijk geldende voorschriften. BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN. Tips voor een maximale levensduur van de accu 1. Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is. Stop het gebruik van het gereedschap en laad de accu op telkens wanneer u vaststelt dat het ver- mogen van het gereedschap is afgenomen. 2. Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw op. Als u de accu te veel oplaadt, zal hij minder lang meegaan. 3. Laad de accu op bij een kamertemperatuur tus- sen 10°C en 40°C. Laat een warme accu afkoelen alvorens hem op te laden. 4. Laad de accu zeker elk half jaar een keer op, ook als u deze geruime tijd lang niet gebruikt. BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES LET OP: • Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd alvorens de functies op het gereedschap af te stellen of te controleren. • Wees voorzichtig dat uw vinger(s) niet bekneld raken tussen de stofzuiger en de accu tijdens het aanbren- gen van de accu, zoals aangegeven in de afbeelding. Beknelde vingers kunnen tot letsel leiden. (Fig. 1) Installeren of verwijderen van de accu (Fig. 2) LET OP: • Schakel het gereedschap altijd uit alvorens de accu te installeren of te verwijderen.
Pagina: 3
28 • Houd het gereedschap en de accu stevig vast wan- neer u de accu aanbrengt of verwijdert. Als u het gereedschap en de accu niet stevig vasthoudt, zou er iets uit uw handen kunnen glippen, met gevaar voor schade aan het gereedschap of de accu en eventuele verwonding. Om de accu uit het gereedschap te halen, verschuift u de knop op de voorkant van de accu en trekt u de accu eraf. Om de accu te installeren, doet u de tong op de accu overeenkomen met de groef in de behuizing en dan schuift u de accu erin. Schuif de accu er altijd volledig in totdat die op zijn plaats vast klikt. Als u de rode aandui- ding boven de knop kunt zien, is ze niet volledig vergren- deld. LET OP: • Schuif de accu volledig erin totdat de rode aanduiding niet meer zichtbaar is. Als u dit niet doet, kan de accu per ongeluk eruit vallen en uzelf of andere personen in uw omgeving verwonden. • Druk de accu er niet met kracht in. Als de accu er niet gemakkelijk ingaat, betekent dit dat u hem niet op de juiste wijze erin steekt. Accubeveiligingssysteem De stofzuiger is voorzien van een beveiligingssysteem dat automatisch het uitgangsvermogen onderbreekt voor een langere levensduur. De stofzuiger kan tijdens het gebruik stoppen wanneer het gereedschap en/of de accu zich in de volgende situa- tie bevinden. Dit wordt veroorzaakt door de inwerkingtre- ding van het beveiligingssysteem en duidt niet op een defect van de stofzuiger. • Bij overbelasting van de stofzuiger: In dit het geval is, laat u de aan/uit-schakelaar los, heft u de oorzaak van de overbelasting op en knijpt u daarna de aan/uit-schakelaar weer in om weer te beginnen. • Als de resterende acculading laag is: Laad de accu op. Werking van de trekschakelaar (Fig. 3) Om de stofzuiger te starten, drukt u gewoon op de “HIGH/LOW”-knop. Om de stofzuiger uit te schakelen, drukt u op de “OFF”-knop. Om het toerental van de stof- zuiger te veranderen, drukt u op de “HIGH/LOW”-knop. Bij de eerste keer drukken op deze knop wordt het hoge toerental ingeschakeld, en bij de tweede keer drukken wordt het lage toerental ingeschakeld. Bij iedere verdere druk op deze knop wordt de hoog/laag-cyclus beurtelings herhaald. Acculadinglampje (Fig. 4) • Als de resterende acculading laag wordt, gaat het acculadinglampje knipperen. • Als de resterende acculading nog lager wordt, stopt het gereedschap tijdens gebruik en gaat het accula- dinglampje gedurende tien seconden branden. Als dit het geval is, verwijdert u de accu van het gereedschap en laadt u hem op. OPMERKING: • Het moment waarop het acculadinglampje gaat knippe- ren of branden is afhankelijk van de temperatuur op de werkplek en de toestand van de accu. INEENZETTEN LET OP: • Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd alvorens enig werk aan het gereedschap uit te voeren. Het stof weggooien LET OP: • Leeg de stofzuiger voordat deze te vol raakt omdat dan de zuigkracht afneemt. • Vergeet niet het stof vanuit de stofzuiger zelf te verwijderen. Als u dit nalaat, kan het sponsfilter verstopt raken of de motor beschadigd raken. • Gooi de stofstopper nooit weg omdat deze iedere keer moet worden gebruikt wanneer de stoffen stofzak of de papieren stofzak wordt gebruikt. 1. Druk op de knop om het voordeksel te openen. Open het tot een klikgeluid hoorbaar is zodat het in die stand open blijft staan. (Fig. 5) OPMERKING: • De stofzuiger is zodanig gemaakt dat het voordeksel eraf komt wanneer geprobeerd wordt het voordeksel onder een hoek van meer dan 90° te openen. Als het voordeksel loskomt, steekt u deze weer op het schar- nier op zijn plaats. (Fig. 6) LET OP: • Let er bij het sluiten van het voordeksel op dat uw vin- gers niet ertussen komen. 2. Trek zowel de oranjekleurige stofstopper als de stof- zak tegelijk eruit. (Fig. 7) 3. Haal de stofstopper eraf en leeg de stoffen stofzak. (Fig. 8 en 9) Stoffen stofzak en papieren stofzak Plaats een stoffen stofzak of een papieren stofzak voor- dat u de stofzuiger gebruikt. Gebruik de stofstopper wanneer u een stoffen stofzak of een papieren stofzak plaatst. Een stoffen stofzak kan vele malen gebruikt worden door deze regelmatig te legen. De papieren stofzak is voor eenmalig gebruik. Als deze vol is, gooit u de hele papieren stofzak weg zonder deze te legen. Een stoffen stofzak plaatsen Gebruik de stofstopper bij het plaatsen van een stoffen stofzak. Wees voorzichtig de bovenkant en onderkant niet per ongeluk te verwisselen omdat deze van elkaar verschillen. (Fig. 10) 1. Steek het uitsteeksel van de stoffen stofzak in de groef van de stofstopper, zoals aangegeven in de afbeelding. (Fig. 11) 2. Er is geen verschil tussen de onder- en bovenkant van de stoffen stofzak. U mag het uitsteeksel van de onder- of bovenkant van de stofzak in de onderste groef van de stofstopper steken. (Fig. 12) 3. Laat de rand van de stofstopper over de rand van de stoffen stofzak vallen. (Fig. 13) 4. Steek de stofstopper en de stoffen stofzak tezamen in de opening van de stofzuiger in de richting van de pijl op de stofstopper. Steek deze helemaal in de sleuven in de opening van de stofzuiger. (Fig. 14) 5. Steek het gehele stoffen deel van de stoffen stofzak in de stofzuiger. (Fig. 15) 6. Sluit het voordeksel helemaal. (Fig. 16)
Pagina: 4
29 Een papieren stofzak plaatsen 1. Vouw de ingang van de papieren stofzak open voor- dat u deze op de stofstopper plaatst. (Fig. 17) Gebruik de stofstopper ook bij het plaatsen van een papieren stofzak. Wees voorzichtig de bovenkant en onderkant niet per ongeluk te verwisselen omdat deze van elkaar verschillen. (Fig. 18) 2. Steek het uitsteeksel van de papieren stofzak in de groef van de stofstopper, zoals aangegeven in de afbeelding. (Fig. 19) 3. Er is geen verschil tussen de onder- en bovenkant van de papieren stofzak. U mag het uitsteeksel van de onder- of bovenkant van de stofzak in de onder- ste groef van de stofstopper steken. (Fig. 20) 4. Laat de rand van de stofstopper over de rand van de papieren stofzak vallen. (Fig. 21) 5. Steek de stofstopper en de papieren stofzak teza- men in de opening van de stofzuiger in de richting van de pijl op de stofstopper. Steek deze helemaal in de sleuven in de opening van de stofzuiger. (Fig. 22) 6. Steek het gehele papieren deel van de papieren stofzak in de stofzuiger. (Fig. 23) 7. Sluit het voordeksel helemaal. LET OP: • Als u vergeet een stoffen of papieren stofzak in de stof- zuiger te plaatsen, als u nalaat de stofstopper tezamen met de stoffen of papieren stofzak helemaal in de sleu- ven te steken, of als u een kapotte of gescheurde stof- zak gebruikt, kan stof in de motor binnendringen. Hierdoor kan een storing in de motor optreden. • Vouw het karton bij de opening niet dubbel bij het plaatsen van de papieren stofzak. • Gooi de stofstopper nooit weg omdat deze iedere keer moet worden gebruikt wanneer de stoffen stofzak of de papieren stofzak wordt gebruikt. • De papieren stofzak is een belangrijk onderdeel voor het behoud van de prestaties van de stofzuiger. Als een andere dan de originele stofzak wordt gebruikt, kan rookontwikkeling of ontbranding optreden. BEDIENING LET OP: • Om een accessoire, zoals een mondstuk, aan te brengen, steekt u de accessoire in de zuigmond en verdraait u deze in de richting van de pijl om zeker te zijn van een stevige verbinding tijdens gebruik. Om de accessoire eraf te halen, verdraait u deze nogmaals in de richting van de pijl en trekt u de accessoire eraf. (Fig. 24) Schoonmaken (zuigen) Mondstuk (Fig. 25) Bevestig het mondstuk voor het schoonmaken van tafels, bureaus, meubels, enz. Het mondstuk kan eenvoudig op de stofzuiger worden geplaatst. Mondstuk + verlengbuis (rechte buis) (Fig. 26) De verlengbuis past tussen het mondstuk en de stofzuigermond. Deze werkwijze is handig bij het schoonmaken van de grond terwijl u rechtop staat. Hoekmondstuk (Fig. 27) Bevestig het hoekmondstuk voor het schoonmaken van hoeken en spleten van meubels of in auto’s. Hoekmondstuk + verlengbuis (rechte buis) (Fig. 28) In kleine ruimten waar de stofzuiger zelf niet in past, of op hoge plaatsen die moeilijk te bereiken zijn, gebruikt u deze werkwijze. Stofzuigen zonder mondstuk (Fig. 29) U kunt poeder en stof opzuigen zonder een mondstuk. ONDERHOUD LET OP: • Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld voordat u een inspectie of onderhoud uitvoert. Na gebruik OPMERKING: • Als de stofzuiger tegen een muur wordt gezet zonder enige ondersteuning, zal hij omvallen en beschadigd raken. (Fig. 30) Schoonmaken Veeg regelmatig de buitenkant (behuizing) van de stofzuiger schoon met een in zeepwater bevochtigde doek. Maak tevens de stofzuigermond, opening voor de stoffen/papieren stofzak en de stofstopper schoon. (Fig. 31) LET OP: • Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en dergelijke. Hierdoor het verkleuring, vervormingen en barsten worden veroorzaakt. Was de stoffen stofzak in zeepwater als deze verstopt zit met stof en de zuigkracht van de stofzuiger sterk is afge- nomen. Droog deze goed alvorens weer te gebruiken. Een onvoldoende droge stoffen stofzak kan leiden tot slecht zuigen en kan de levensduur van de motor verkor- ten. (Fig. 32) OPMERKING: • De papieren stofzak is voor eenmalig gebruik. Als het sponsfilter verstopt zit met stof, haalt u deze uit de stofzuiger en veegt u deze schoon of wast u deze in water. Het sponsfilter eruit halen en terugplaatsen (Fig. 33 en 34) Om het sponsfilter eruit te halen, haalt u eerst de stoffen of papieren stofzak eruit, knijpt u in het sponsfilter en trekt u het eruit. Duw de hele rand van het sponsfilter tegen de achter- wand binnenin de opening voor de stoffen/papieren stof- zak. LET OP: • Vergeet na het schoonmaken van het sponsfilter niet om deze weer terug te plaatsen in de stofzuiger. Als het sponsfilter in water is gewassen, laat u het drogen voordat u het terugplaatst. Een onvoldoende droog sponsfilter kan de levensduur van de motor verkorten.
Pagina: 5
30 Controleer de onderstaande punten alvorens te laten repareren 011566 OPMERKING: • Probeer de stofzuiger niet zelf te repareren. Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het product te handhaven, dienen alle reparaties en alle andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te worden uitgevoerd door een erkend Makita Servicecentrum, en dat uitsluitend met gebruik van Makita vervangingsonderdelen. OPTIONELE ACCESSOIRES LET OP: • Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met de Makita-stofzuiger die in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken kan gevaar op persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Mocht u meer informatie willen hebben over deze accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Makita-servicecentrum. • Verlengbuis (rechte buis) • Mondstuk • Mondstuk voor tapijt • Boekenplankborstel • Hoekmondstuk • Ronde borstel • Flexibele slang • Papieren stofzak • Originele Makita accu en acculader OPMERKING: • Sommige van de onderdelen in deze lijst kunnen bijge- leverd zijn als standaard-accessoires. Deze accessoi- res kunnen per land verschillend zijn. Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing Geringe zuigkracht • Zit de stoffen of papieren stofzak vol met stof? • Maak de stoffen of papieren stofzak leeg. • Is de stoffen stofzak verstopt? • Klop de stoffen stofzak uit of was hem. • Is de papieren stofzak verstopt? • Vervang de papieren stofzak. • Is de accu leeg? • Laad de accu op. Apparaat werkt niet • Is de accu leeg? • Laad de accu op.
Merk:
Makita
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
DCL182Z
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Grieks