Makita DCF300 handleiding

Handleiding voor de Makita DCF300 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 116 pagina's.

Pagina: 1
34 Nederlands BELANGRIJK Lees voor het gebruik alle waarschuwingen en aanwijzingen aandachtig door en neem ze zorgvuldig in acht, om ernstig letsel te voorkomen. BEWAAR DEZE HANDLEIDING Deze handleiding bevat veiligheidsvoorschriften en voorzorgsmaatregelen omtrent de constructie en bedie­ ning van de apparatuur, inspectie, onderhoud en reinigingswerkzaamheden en de lijst van onderdelen. Bewaar deze handleiding op een droge, veilige plaats voor latere naslag. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSREGELS BELANGRIJK VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij gebruik van elektrische apparatuur dient u altijd een aantal fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, waaronder de volgende: LEES ALLE AANWIJZINGEN DOOR VOORDAT U DIT APPARAAT GAAT GEBRUIKEN. WAARSCHUWING – Ter voorkoming van brandgevaar, elektrische schokken of letsel: 1. Niet blootstellen aan regen of vocht. Binnenshuis opbergen. 2. Dit apparaat is geen speelgoed. Let goed op wanneer u het apparaat in de buurt van kinderen gebruikt. 3. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen accessoires. 4. Niet gebruiken als de accu beschadigd is. Als het apparaat niet goed werkt, nadat het gevallen, beschadigd, in het water gevallen of nat geworden is, of nadat het buiten heeft gestaan, brengt u het apparaat dan naar een onderhoudsdienst. 5. Raak het apparaat niet met natte handen aan. 6. Steek geen voorwerp in enige opening. 7. Houd uw haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en bewegende delen. 8. Schakel het apparaat volledig uit voordat u de accu verwijdert. 9. Gebruik alleen de netstroomadapter of accu-oplader die door de fabrikant wordt geleverd. Accessoires die geschikt zijn voor een bepaald type snoerloze ventilator kunnen met andere typen gevaar opleveren. 10. Verricht het opladen van de accu niet buitenshuis. 11. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of gebrek aan ervaring of kennis van zaken, tenzij onder toezicht of na degelijk onderricht betreffende bediening van het apparaat, door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 12. Houd het oog op kinderen, om te zorgen dat ze niet met het apparaat gaan spelen. 13. Niet blootstellen aan vuur of hoge temperaturen. 14. Niet gebruiken in de buurt van open vuur, gloeiende as of een explosieve atmosfeer, zoals in de buurt van licht ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. De snoerloze ventilator wekt vonken op die het stof of de dampen kan doen ontbranden. BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze gebruiksaanwijzing en die van de adapter vóór gebruik aandachtig door. 2. Staak onmiddellijk het gebruik als u iets vreemds bemerkt. 3. Als u de ventilator laat vallen of ergens tegenaan laat stoten, controleert u het apparaat dan zorgvuldig op barsten of andere schade voordat u het gebruikt. 4. Plaats het apparaat niet te dicht bij een kachel of andere warmtebron. 5. Niet gebruiken als bepaalde delen verbogen, gebarsten of anderszins beschadigd zijn. Een snoerloze ventilator die beschadigd is of niet goed werkt, mag direct niet meer gebruikt worden. Controleer het apparaat altijd even voordat u het inschakelt. 6. Laat de snoerloze ventilator niet lang achtereen onbeheerd aan staan. 7. Ga voorzichtig om met de netstroomadapter. Trek nooit aan het snoer van de adapter om de stroom te verbreken en til het apparaat niet aan het snoer op. Houd de netstroomadapter uit de buurt van hitte, olie, scherpe voorwerpen of bewegende delen. Vervang een beschadigde adapter onmiddellijk door een nieuwe. Een beschadigde adapter kan gevaar voor een elektrische schok opleveren. BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN.
Pagina: 2
35 BEDIENING EN ONDERHOUD VAN DE SNOERLOZE VENTILATOR 1. Gebruik het juiste type snoerloze ventilator voor uw toepassing. Gebruik de ventilator niet voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is. 2. De snoerloze ventilator werkt op stroom van de bijgeleverde netstroomadapter of een 18V/14,4V lithiumionenaccu (vermeld in de TECHNISCHE GEGEVENS) die door Makita geleverd is. Gebruik van andere accu’s of batterijen kan brandgevaar opleveren. Laad de accu alleen op met de voorgeschreven accu-oplader. 3. Berg een snoerloze ventilator die u niet gebruikt op buiten het bereik van kinderen of personen die er beter niet aan kunnen komen. 4. Verwijder de accu of verbreek de verbinding van de netstroomadapter voordat u de ventilator opbergt. Deze voorzorgsmaatregelen verminderen het risico dat de ventilator per ongeluk wordt ingeschakeld. Trek altijd de stekker uit het stopcontact alvorens enige inspectie, onderhoud of reinigingswerk te verrichten. 5. Wanneer u de accu niet gebruikt, zorgt u dat die niet in aanraking kan komen met andere metalen voorwerpen. Kortsluiting van de accucontacten kan vonken, schroeiplekken en brandgevaar veroorzaken. 6. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen alvorens het te reinigen of onderhoud te verrichten. REPARATIE 1. Reparatie van de snoerloze ventilator mag alleen worden verricht door een bevoegd onderhoudsmonteur. Onderhoud of reparaties verricht door onbevoegden kan resulteren in gevaar voor persoonlijk letsel. 2. Bij onderhoud of reparatie van een snoerloze ventilator mag u alleen identieke vervangende onderdelen gebruiken. Het gebruik van niet goedgekeurde onderdelen of het niet naleven van de onderhoudsinstructies kan gevaar voor een elektrische schok of letsel opleveren. TECHNISCHE GEGEVENS Snelheid hoog/gemiddeld/laag Timerinstelling 1/2/4 uur Accu BL1415, BL1415N, BL1430, BL1440, BL1450, BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B Accugebruiksduur (hoog/gemiddeld/laag) BL1415 22 min/35 min/70 min BL1415N 25 min/40 min/80 min BL1430 50 min/80 min/160 min BL1440 70 min/110 min/220 min BL1450 90 min/145 min/290 min BL1815 25 min/40 min/80 min BL1815N 30 min/50 min/100 min BL1820 / BL1820B 40 min/65 min/130 min BL1830 55 min/90 min/180 min BL1840 / BL1840B 75 min/125 min/255 min BL1850 / BL1850B 100 min/160 min/340 min BL1860B 120 min/190 min/400 min Netstroomadapter Voedingsstroom 100 – 240V, 50/60 Hz, 1,2A maximaal Uitgangsstroom 12V, 3,5A Afmetingen product 315 mm × 480 mm × 600 mm Gewicht (met accu BL1415) 4,4 kg
Pagina: 3
36 SCHEMATISCH OVERZICHT 1. Ventilatorscherm 2. Ventilatorschermhouder 3. Stalen voet 4. Snelheidskeuzeknop 5. Timerschakelaars 6. Timeraanduiding (1 uur / 2 uur / 4 uur) 7. Snelheidsindicator 8. Aan/uit-schakelaar 9. Zwenkingsschakelaar 10. Accuhouder 11. Buitenste ring 12. 12V gelijkstroomingang 13. Handvat 14. 12V gelijkstroomstekker 15. Netstekker 16. Status van lampjes 17. Controleknop BEDIENING VAN HET APPARAAT WAARSCHUWING • Ook bent u volledig vertrouwd met elektrisch gereedschap, ga er in geen geval achteloos mee om. Een ogenblik van onoplettendheid kan leiden tot ernstige verwondingen. WAARSCHUWING • Gebruik geen accessoires of hulpstukken die niet aanbevolen zijn door de fabrikant van dit apparaat. Het gebruik van minder geschikte accessoires of hulpstukken kan leiden tot ongelukken met mogelijk ernstig letsel. Deze ventilator is voorzien van een snelheidskeuzeknop waarmee u kunt kiezen uit 3 toerentallen; daarnaast kunt u de gebruiksduur instellen op 1 uur, 2 uur of 4 uur lang. Voor de stroomvoorziening kunt u kiezen uit de netstroomadapter of een accu (Optioneel accessoire). GEBRUIK VAN DE NETSTROOMADAPTER (Fig. B en C) Steek de 12V gelijkstroomstekker (14 in Fig. C) van de netstroomadapter in de 12V gelijkstroomingang (12 in Fig. B) en sluit dan de netstekker (15 in Fig. C) aan op een gewoon stopcontact. Let op dat het ingangsvoltage van de adapter geschikt is voor de spanning van het plaatselijk lichtnet. Voor het gebruik van de snoerloze ventilator drukt u eerst de aan/uit-schakelaar (8 in Fig. A-1) in om die aan te zetten; dan gaat de ventilator draaien op hoge snelheid. Als u wilt overschakelen naar gemiddelde of lage snelheid, drukt u op de snelheidskeuzeknop (4 in Fig. A-1), dan zal de snelheidsindicator de gemiddelde of lage snelheid aangeven. Druk op de aan/uit-schakelaar (8 in Fig. A-1) om het apparaat na gebruik uit te schakelen; trek dan de stekker van de netstroomadapter uit het stopcontact, en laat de snoerloze ventilator volledig afkoelen voordat u enige inspectie, onderhoud, of schoonmaakwerk verricht, of voordat u de accu opbergt. ZWENKINGSREGELING Met de zwenkingsschakelaar (9 in Fig. A-1) kunt u kiezen voor een zwenkbeweging of stilstand van de ventilator. Druk de schakelaar in voor de zwenkbeweging en druk er nogmaals op voor stilstand. De zwenkhoek is als getoond in Fig. D. VENTILATORKOP BIJSTELLEN Om de richting van de ventilator bij te stellen, pakt u de voorkant van de ventilatorkop met beide handen vast en duwt u die voorzichtig in de gewenste stand. De hoek is instelbaar in stappen van 15 graden binnen het bereik getoond in Fig. E. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR ACCU 1. Alvorens de accu in gebruik te nemen, leest u alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften voor (1) de accu- oplader, (2) de accu en (3) het apparaat waarvoor u de accu gebruikt. 2. Probeer niet de accu te openen of te demonteren. 3. Als de gebruiksduur veel korter is geworden, staakt u dan onmiddellijk het gebruik. Anders bestaat er gevaar voor oververhitting, mogelijk brandgevaar en zelfs kans op een ontploffing. 4. Als er accuvloeistof in uw ogen komt, wast u ze dan onmiddellijk uit met volop schoon water en raadpleeg dan snel een arts. Het gevaar bestaat dat uw gezichtsvermogen wordt aangetast.
Pagina: 4
37 5. Behoed de accu voor kortsluiting: (1) Raak de accucontacten niet aan met metalen of geleidende materialen. (2) Bewaar de accu niet in een doos samen met andere metalen voorwerpen zoals spijkers, sleutels of kleingeld, enz. (3) Zorg dat de accu niet wordt blootgesteld aan regen of vocht. Kortsluiting van de accu kan leiden tot een overmatige stroomsterkte, oververhitting, brandgevaar en zelfs defect raken. 6. Berg het apparaat en de accu niet op in plaatsen waar de temperatuur hoger kan oplopen dan 50°C. 7. Werp een opgebruikte accu nooit in het vuur, ook al is de accu zwaar beschadigd of helemaal leeg. In het vuur zou de accu kunnen ontploffen. 8. Let op dat de accu niet valt of ergens hard tegenaan stoot. 9. Een accu die beschadigd is mag u niet meer gebruiken. 10. Volg de plaatselijk geldende voorschriften voor het inleveren of wegwerpen van batterijen. BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN. LET OP: Gebruik alleen originele Makita accu’s Het gebruik van andere dan originele Makita accu’s, of accu’s die op enige wijze zijn aangepast, kan resulteren in het openbarsten van de accu, met gevaar voor brand, lichamelijk letsel en schade. Bovendien zal dit de Makita garantie voor het Makita gereedschap en de oplader ongeldig maken. Tips om de accu in optimale staat te houden: 1. Laad de accu op voordat die volledig ontladen is. Staak altijd het gebruik van het apparaat en laad de accu op wanneer u bemerkt dat het apparaat minder stroom krijgt. 2. Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw op. Door overmatig opladen zal de gebruiksduur van de accu korter worden. 3. Verricht het opladen van de accu bij een temperatuur van 10°C – 40°C. Een accu die heet geworden is, laat u eerst afkoelen voordat u die oplaadt. 4. Laad de accu op als u van plan bent die geruime tijd lang (meer dan zes maanden) niet meer te gebruiken. Aanbrengen en verwijderen van de accu (Fig. F en G) Schakel altijd eerst het apparaat uit voordat u de accu er in aanbrengt of er uit verwijdert. Om de accu te verwijderen, verschuift u de knop aan de voorkant van de accu en dan schuift u de accu uit het apparaat. Voor het installeren van de accu plaatst u de tong van de accu in de groef van de behuizing en schuift u de accu op zijn plaats. Schuif de accu er altijd volledig in totdat die op zijn plaats vastklikt. Wanneer de rode indicator op de bovenkant van de knop nog zichtbaar is, zit de accu niet volledig erin. Schuif hem volledig erin totdat de rode indicator niet meer zichtbaar is. Als u dit nalaat, zou de accu uit het apparaat kunnen vallen en uzelf of anderen kunnen verwonden. Druk de accu er niet met kracht in. Als de accu er niet soepel in gaat, houdt u die waarschijnlijk in de verkeerde stand. Om de snoerloze ventilator op accustroom te gebruiken, leest u de gebruiksaanwijzing van de acculader. Controleren van de resterende accuspanning (Fig. H) (Alleen voor accu’s met een “B” aan het eind van het modelnummer.) Druk op de controleknop van de accu om de resterende accuspanning te zien. De status van de lampjes blijft enkele seconden lang verlicht. Status van lampjes Resterende lading Aan Uit Knipperen 75% tot 100% 50% tot 75% 25% tot 50% 0% tot 25% Laad de accu op. Er kan een storing in de accu zijn opgetreden.
Pagina: 5
38 OPMERKING: • Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de omgevingstemperatuur, kan de aanduiding iets verschillen van de werkelijke acculading. Timerinstelling De ventilator kan ingesteld worden op een werkingstijd van 1 uur, 2 uur of 4 uur lang, met behulp van de timerschakelaar (5 in Fig. A-1). Het getal onder het LED-lampje toont het aantal uren tot het uitschakelen. OPMERKING: • De snoerloze ventilator kan wel eens minder lang blijven werken dan de gekozen tijdsduur, bij gebruik op accustroom. Om de gebruiksduur van de accu te sparen, is de snoerloze ventilator voorzien van een automatische afslagfunctie. Als de accu niet meer voldoende stroom kan leveren, stopt de ventilator vanzelf; dit komt door de zelfbeschermende functie van de ventilator, niet door storing in de werking. Dan is het tijd de accu te verwijderen en die op te laden. ONDERHOUD WAARSCHUWING • Laat reparaties altijd verrichten door een erkend Makita servicecentrum, met gebruik van de identieke vervangende onderdelen. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren en het apparaat beschadigen. WAARSCHUWING • Ter voorkoming van ernstig persoonlijk letsel verwijdert u altijd eerst de netstroomadapter of de accu uit het apparaat voordat u iets gaat reinigen of enig onderhoud gaat verrichten. ALGEMEEN ONDERHOUD Gebruik voor het schoonmaken van plastic onderdelen geen oplosmiddelen. De meeste kunststoffen zijn gevoelig voor vluchtige stoffen en kunnen worden aangetast door reinigingsvloeistoffen op basis daarvan. Laat de draagbare ventilator eerst afkoelen, dan kunt u stof en vuil, olie en vet verwijderen met een schone doek. WAARSCHUWING • Zorg dat er geen benzine, remvloeistof, petroleumproducten, kruipolie e.d. op de plastic onderdelen komt. Dergelijke chemicaliën kunnen de kunststof aantasten, verzwakken of vernietigen, met kans op ernstig persoonlijk letsel. • Het vervangen van onderdelen mag alleen worden verricht door een erkend servicecentrum. OPSLAG Om kans op brandgevaar of schroeiplekken te vermijden, dient u de zwenkende ventilator volledig te laten afkoelen alvorens die op te bergen. Laat een geheel opgebruikte accu niet te lang ongebruikt liggen, want dat kan de levensduur ervan verkorten. SYMBOLEN De volgende symbolen worden gebruikt voor dit apparaat. Maakt u zich bekend met de betekenis ervan voordat u het gebruikt. • Lees de gebruiksaanwijzing. Cd Ni-MH Li-ion • (Alleen voor landen van de EU.) Werp elektrische apparatuur en ook de accu niet weg met uw gewone huishoudelijke afval! Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG inzake oude elektrische en elektronische apparaten en 2006/66/EG omtrent afgewerkte batterijen en accu’s en hun verwerking als afval, en de tenuitvoerlegging daarvan binnen de nationale wetgeving, dienen gebruikte elektrische apparaten, batterijen en accu’s gescheiden te worden ingezameld en te worden verwerkt door een recycle- bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen. Voor vragen van technische aard kunt u contact opnemen met een erkend servicecentrum.

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Makita DCF300 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita DCF300. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita DCF300 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Makita DCF300

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita DCF300. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Ventilatoren
  • Model/naam: DCF300
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Oekraïens, Lets, Litouws, Ests