Makita DBC4510 handleiding

Handleiding voor de Makita DBC4510 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 26 pagina's.

Pagina: 1
1 Gebruiksaanwijzing DBC3310 DBC4010 DBC4510 Let op: Lees voor de eerste inbedrijfname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem alle veiligheidsvoorschriften in acht. Gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren!
Pagina: 2
2 Hartelijk dank voor uw vertrouwen! Wijwillen graag dat u een tevreden MAKITA -klant bent. U heeft ukeuzelatenvallenopeendermodernsteMAKITA motorzeisen. In de motorzeisen type DBC3310, DBC4010 en DBC4510 gaat de modernste techniek gepaard aan een ergonomisch ontwerp. Het zijn daardoor professionele motorzeisen voor uiteenlopende toepassingen. Het zeer krachtige drijfwerk - het hart van de motorzeis - is volledig nieuw ontwikkeld: de motor met optimaal cilinderontwerp, computerberekende distributietijden en een onderhoudsvrije elektronische ontsteking geeft een hoog vermogen bij een gering brandstofgebruik. De aandrijfas is voorzien van een negenvoudige lagering en een solide centrifugaalkoppeling voor zeer langdurig gebruik. Devoorliggendebrandstoftankzorgtvooreengunstigezwaarte- puntsligging en een goede balans van de machine tijdens het werk. Bijzondere technische voordelen van deze MAKITA motorzeis zijn bovendien: - De optimaal afgestemde trillingsdemping: Door de vier kegelvormige holle-cel dempingselementen tussen motoren draagbuis enerzijdsende tankunit met handgrepen anderzijds worden trillingen in hoge mate weggehouden van de gebruiker ook bij langdurig gebruik met een minimum aan inspanning en comfortabel gewerkt kan worden. - Demultifunctionelehandgreep:Allebelangrijkebedienings- elementen zijn gebruikersvriendelijk ondergebracht in de rechterhandgreep. - De gemakkelijke verwisseling van het snijgereedschap: D.m.v. een nieuwe,door MAKITA ontwikkelde, vergrendeling wordt het snijgereedschap met een druk op een knop vergrendeld voor een eenvoudige en veilige verwisseling van gereedschap. - Deuitersteffectievegeluiddemping: Doordat de motor geheel ommanteld is en de aangezogen lucht door een resonantiekamer wordt gedempt,werkt de motorzeis bijzonder stil. In het apparaat zijn de volgende octrooirechten in de praktijk gebracht: US 512606, EP 0438611, EP 0696414, GBM 9106194, GBM 9412925. Om uw persoonlijke veiligheidte waarborgen en optimaal functioneren en optimale beschikbaarheid van de motorzeis te garanderen, verzoeken wij u het volgende: Leest u voor de eerste ingebruikname van de motorzeis deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem alle de veiligheidsvoorschriften in acht. Niet-inachtneming kan levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken! Verpakking Uw MAKITA motorzeis is afzonderlijk in een doos verpakt ter bescherming tegen transportschade. Karton is een grondstof en is als zodanig geschikt voor te hergebruik, of kan in de grondstofkringloop teruggebracht worden (oudpapierverwerking). RE Y Inhoudsopgave bladzijde EG-conformiteitsverklaring ...............................................2 Verpakking ..........................................................................2 Omvang van de levering ....................................................3 Verklaring van de symbolen..............................................3 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Algemene voorschriften ..................................................4 Persoonlijke beschermingsuitrusting ..............................4 De omgang met brandstoffen / tanken ...........................5 Inbedrijfname .............................................................. 5-6 Terugslag (Kickback) ......................................................6 Werkomstandigheden en -techniek ................................7 Gebruiksgebied van de snijgereedschappen .................7 Transport .........................................................................7 Opslag .............................................................................7 Onderhoud ......................................................................8 Eerste hulp (E.H.B.O.) ....................................................8 Technische specificaties ...................................................9 Benaming van de onderdelen ...........................................9 INBEDRIJFNAME Montage van de buishandgreep ...................................10 Montage van de beschermkap ............................... 10-11 Montage van het struikgewasmes, van het wervelblad met 8 tanden of het slagmes met vier tanden. ............................. 11-12 Montage van de snoerkop ............................................12 Montage van het snoersnijmes .....................................12 Montage van de metalen beschermkap en het beiteltandzaagblad.............................................13 Het konisch drijfwerk.....................................................13 Benzine / olie mengsel..................................................14 Brandstofopslag ............................................................14 Tanken ..........................................................................14 Aanleggen van de draagriem........................................15 Uitbalanceren van de motorzeis ...................................15 Motor starten .................................................................16 Instellen van de stationairloop ......................................17 IREPARATIE EN ONDERHOUDSTAKEN Snijgereedschap slijpen ................................................18 Snoersnijkop .................................................................19 Starterkabel vernieuwen ......................................... 19-20 Luchtfilter schoonmaken ...............................................20 Bougie vervangen / controleren....................................21 Uitlaatdemperschroeven controleren ...........................21 Zuigkop in de brandstoftank .........................................21 Opmerking over het konische drijfwerk ........................22 Uitbedrijfnemen en opbergen .......................................22 Werkplaatsservice, reservedelen en garantie ......... 22-23 Storingzoeken ...................................................................23 Uittreksel uit de reserveonderdelenlijst.........................24 Aantekeninge .............................................................. 24-25 Lijst van service-adressen (zie bijlage) EU-conformiteitsverklaring De ondergetekenden Junzo Asada en Rainer Bergfeld gemachtigd door DOLMAR GmbH, verklaren hiermede, dat de apparaten van het merk MAKITA, Type: (384, 385, 386) DBC3310, DBC4010, DBC4510 vervaardigd door DOLMAR GmbH, Jenfelder Str. 38, D-22045 Hamburg, aan de fundamentele veiligheids- en gezond- heidseisen van de desbetreffende, EU-richtlijnen voldoen: EU-machinerichtlijn 98/37/ EG, EU-EMV-richtlijn 89/336/ EEG (gewijzigd door 91/263 EWG, 92/31 EEG en 93/68 EEG), Geluidsemissie 2000/14/EG. Ter vakkundige realisering van de in deze EU-richtlijnen vervatte eisen zijn doorslaggevend de volgende normen als grondslag genomen: EN 11806, CISPR 12, EN 50082-1, DIN VDE 0879 T1. Het conformiteitsbeoordelingsprocédé 2000/14/EG is volgens appendix V doorgevoerd. Het gemeten peil van geluidsniveau (Lwa) bedraagt 109 dB(A). Het gegarandeerde peil van geluidsniveau (Ld) is 111 dB(A). Hambug, 1.12. 2001, voor DOLMAR GmbH Junzo Asada Rainer Bergfeld Directeur Directeur
Pagina: 3
3 RE Y Verklaring van de symbolen Op de machine en bij het lezen van de gebruiksaanwijzing treft u de volgende symbolen aan: Omvang van de levering 1. Motorzeis 2. Schoudergordel* 3. Snijgereedschap* 4. Beschermkap* 5. Werktuigbescherming* (niet afgebeeld) 6. Onderhoudsgereedschap (niet afgebeeld) 7. Gebruiksaanwijzing (niet afgebeeld) * De afgebeelde onderdelen worden voor de verschillende modelvarianten in afwijkende uitvoeringen geleverd. De afbeeldingen kunnen daarom afwijken van de werkelijke geleverde onderdelen. Indien een van de hier afgebeelde onderdelen bij de levering ontbreekt, wendt u zich dan tot uw verkoper! 2 3 4 1 STOP Gebruiksaanwijzing lezen en de waar- schuwings- en veiligheidsaanwijzingen opvolgen! Opgelet! Verboden! Beschermende handschoenen dragen! Veiligheidsschoenen dragen! Helm, gezichts-, ogen- en oorbeschermers dragen! Veiligheidsafstand van 15 meter aanhouden! Gevaar: Let op wegvliegende delen! Attentie: Terugslag (Kickback)! Max. toerental van het snijgereedschap Draairichting van het snijgereedschap Carburatorafstelling Choke Motor starten Motor afzetten! Roken verboden! Geen open vuur! Brandstofmengsel Eerste hulp Recycling CE-Norm max. 10.000 1/min max. 11.500 1/min
Pagina: 4
4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Algemene voorschriften Om een veilig gebruik te garanderen moet degene die het apparaat bedient altijd deze gebruiksaanwijzing lezen, om zich met de werking ervan vertrouwd te maken (1). Onvoldoende geïnstrueerde gebruikers kunnen zichzelf en anderen door ondeskundig gebruik in gevaar brengen. - De motorzeis alleen uitlenen aan personen met ervaring in het gebruik van een motorzeis. De gebruiksaanwijzing dient daarbij overhandigd te worden. - Nieuwe gebruikers moeten zich door de verkoper laten instrueren, of een cursus volgen. Om vertrouwd te raken met het maaien met motoraandrijving in het begin alleen maaien en pas later zagen. - Kinderen en jeugdige personen onder 18 jaar mogen de motorzeis niet met metalensnijgereedschap (struik- gewasmes, slagmes etc.) gebruiken. Voor jeugdigen boven 16 jaar geldt dit verbod niet als zij in het kader van hun opleiding onder toezicht staan van een vakman. - Het werken met de motorzeis vereist een hoge mate van concentratie. - Alleen in goede lichamelijke konditie werken. Alle werkzaamheden rustig en precies uitvoeren. De gebruiker is verantwoordelijk ten opzichte van derden. - Nooitonderinvloedvanalcohol,drugsofmedicijnenwerken (2). Persoonlijke beschermingsuitrusting - De kleding moet doelmatig zijn, d.w.z. nauw aansluitend, maar mag niet hinderen. Geen sieraden of kleding dragen waarmee u in struikgewas verstrikt kunt raken. - Om bij het maaien verwondingen aan hoofd, ogen, handen of voeten en schade aan het gehoor te vermijden, moet de hierna omschreven beschermende uitrusting gedragen worden. - Het dragen van een veiligheidshelm wordt aangeraden; bij het werken in bosgebieden is dit beslist noodzakelijk. De veiligheidshelm (1) moet regelmatig op beschadigingen gecontroleerd worden en moet na maximaal 5 jaar vervangenworden.Alleengoedgekeurdehelmengebruiken. Bij lang haar een haarnet dragen. - Degezichtsbeschermer (2) van de helm houdt opstuivend snijdselofwegvliegendevoorwerpentegen.Omverwonding vandeogentevermijden,moetbovendieneenveiligheidsbril als gezichtsbeschermer worden gedragen. - Om gehoorschade te voorkomen moet geschikte persoon- lijke gehoorbescherming gedragen worden (Oorbescher- mers (3), oorproppen, oorwatten etc.). Octaafbandanalyse op aanvraag. - De bosbouw-veiligheidsjas (4) heeft signaalrode schouderpassen. De armen en de hals te allen tijde door kleding beschermen. - De veiligheidsbroek (5) bestaat uit 22 lagen nylonweefsel en beschermt tegen snijwonden. Het gebruik ervan wordt dringendaanbevolen.Iniedergevaleenlangebroekdragen van een stevige stof. - Werkhandschoenen (6) van een zware kwaliteit leer behoren tot de voorgeschreven uitrusting en moeten bij het werken met de motorzeis altijd gedragen worden. - Bij het werken met de motorzeis moeten veiligheids- schoenen ofveiligheidslaarzen (7) met profielzool, stalen neus en beenbeschermers gedragen worden. Veiligheids- schoeisel met een beschermende inleg biedt bescherming tegen snijverwondingen en zorgen ervoor dat men stabiel staat. 1 4 3 2 4 5 6 7 1 2 3
Pagina: 5
5 De omgang met brandstoffen / tanken - Bij het aftanken van de motorzeis moet de motor afgezet worden (10). - Roken en open vuur niet toegestaan (5). - Laat de motor afkoelen alvorens te tanken. - Brandstoffen kunnen oplosmiddelachtige substanties bevatten. Huid- en oogcontact met mineraalolieprodukten vermijden. Draag bij het aftanken handschoenen. Vervang en reinig beschermende kleding regelmatig. Adem de brandstofdampen niet in. Het inademen van motor- brandstofdampen kan lichamelijk letsel veroorzaken. - Motorzeis vóór het bijtanken in een stabiele ligging brengen. - Mors geen brandstof of kettingolie. Als er toch brandstof of olie gemorst is moet de motorzeis direct schoongemaakt worden. Zorg dat er geen brandstof op uw kleding terechtkomt. Als dat toch gebeurt kleedt u dan direct om. - Let erop dat er geen brandstof of kettingolie in de grond wegloopt (bescherming van het milieu). Leg iets op de grond ter bescherming. - Tank niet in afgesloten ruimten. Brandstofdampen verzamelen zich op de bodem (explosiegevaar). - Sluit de tankdop van brandstoftank goed en controleer regelmatig op lekkage. - Start de motorkettingzaag niet op dezelfde plek als waar u getankt heeft (tenminste 3 meter verwijderd van de tankplaats) (6). - Brandstof is niet onbeperkt houdbaar. Koop niet meer dan u binnen een redelijke tijd zult gebruiken. - Vervoer en bewaar brandstof alleen in goedgekeurde en gewaarmerkte jerrycans. Sla brandstof zo op dat kinderen er niet bij kunnen. Inbedrijfname - Werk niet alleen, in noodgevallen moet er iemand in de buurt zijn (gehoorafstand). - Verzeker u ervan dat er zich geen kinderen of andere personen binnen een straal van 15 meter van het apparaat bevinden. Let hierbij ook op dieren. - Voor aanvang van de werkzaamheden de motorzeis controleren op de volgende punten. Controleer: stevig zitten van het snijgereedschap, de gashendel moet bij het loslaten vanzelf naar 0 teruggaan, functie van de gashendelblokkering, snijgereedschap mag niet onbelast draaien, schone en droge handvatten, functie van de start/ stopschakelaar, bescherminrichtingen niet beschadigd en op de juiste plaats vast gemonteerd zijn. Anders bestaat er gevaar van letsel! - Motorzeis alleen starten volgens gebruiksaanwijzing. Andere start-technieken zijn niet toegestaan! - De motorzeis en de snijgereedschappen mogen alleen voor het beschreven gebruiksdoel ingezet worden. - De motorzeis eerst na volledige montage en controle starten.Demachinemaguitsluitendgeheelgemonteerd gebruikt worden! - Het maaigereedschap moet met de bijbehorende bescherminrichtinguitgerustzijn.Gebruikhetapparaat nooit zonder de bescherminrichting. - Bij stationair draaien mag het snijgereedschap niet meedraaien; zo nodig op standgas zetten. 6 7 360o 8 5 3 meter 15 meter
Pagina: 6
6 STOP STOP - Vóór het starten erop letten dat het snijgereedschap niet in contact komt met harde voorwerpen, b.v. takken, stenen etc. - Bij merkbaar veranderd gedrag van het apparaat de motor onmiddellijk afzetten. - Als het snijgereedschap met stenen of andere harde voorwerpen in aanraking gekomen is, direct de motor afzetten en het snijgereedschap inspecteren. - Het snijgereedschap moet regelmatig op beschadigingen gecontroleerd worden (eventuele haarscheuren door klop- pen -klanktest- vaststellen). Na langer gebruik kunnen haarscheurtjes in het bereik van de getande wortel (9) optreden. Beschadigt snijgereedschap en snijgereed- schap met haarscheurtjes mogen in geen geval meer worden gebruikt! - De motorzeis alleen met schouderriem gebruiken (10), en deze vóór aanvang van de werkzaamheden aanbrengen. Een goede afstelling van de schouderriem is noodzakelijk, om onnodig vermoeid raken te voorkomen. De motorzeis nooit met één hand bedienen. - Bij het werken met de motorzeis deze altijd met beide handen vasthouden (10). Let er voordurend op dat u stevig staat! - De motorzeis moet zodanig gehanteerd worden dat er geen uitlaatgassen ingeademd kunnen worden. Met de motorzeis mag niet in gesloten ruimtes worden gewerkt; hij mag er ook niet in gestart worden (vergiftigingsgevaar). Koolmonoxidegas is reukloos. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen werken. - Gedurende pauzes tijdens het werk en vóór de motorzeis alleen gelaten wordt, moet hij uitgeschakeld (11) en zo neergezet worden, dat niemand gevaar kan lopen. - De hete motorzeis niet in droog gras of bij brandbare voorwerpen leggen. - Bij het veranderen van werkplek tijdens het maaien moet de motor afgezet (11). - Machine niet gebruiken bij defecte uitlaatpot. Terugslag (kickback) Bij het werken met de motorzeis kan ongecontroleerde terugs- lag voorkomen. Dit gebeurt in het bijzonder dan, wanneer in de sector tussen 12 en 2 wordt gemaaid (12). Bij vast materiaal, zoals onderhout, struiken enz., mag hier nooit met maaien worden begonnen. De motorzeis wordt daarbij ongecontroleerd met grote energie naar de zijkant weggeslingerd respectievelijk versneld (ge- vaar van letsels!). In de sector 12-2 (Afb. 12) nooit met het maaien beginnen! Terugslag vermijden (13): - Om terugslag te voorkomen, moet op het volgende gelet worden: - Het maaien altijd observeren. Wees voorzichtig als bij reeds begonnen sneden verder gewerkt wordt. - Het maaigereedschap moet het volle werktoerental bereikt hebben voordat met maaien mag worden begonnen. - In het bereik tussen 12 en 2 bestaat verhoogd gevaar voor terugslag, in het bijzonder bij gebruik van metalen snijwerk- tuigen! - Werkzaamheden in het bereik 11-12 en 2-5 mogen alleen door geschoolde personen op eigen risico uitgevoerd wor- den! - In het bereik 8-11 kan gemakkelijk en met weinig gevaar voor terugslag gemaaid worden. 10 11 12 13 Attentie: Terugslag (Kickback)! Attentie: Terugslag (Kickback)! 12 9 3 6 ● Werkonderbreking ● Transport ● Tanken ● Onderhoud ● Wisselen van gereedschap 9
Pagina: 7
7 Werkomstandigheden en -techniek - Alleen bij goed zicht en goede verlichting werken. In de winterbijzonderlettenopgladheid,nattigheid,ijsensneeuw (uitglijgevaar). Zorg ervoor dat u stabiel staat. - Nooit boven schouderhoogte maaien. - Nooit staande op een ladder werken. - Nooit met de motorzeis in een boom klimmen en werkzaamheden uitvoeren. - Nooit werken op een onstabiele ondergrond. - Hetmaaibereikvanvreemdevoorwerpen,zoalsb.v.stenen, metaaldelen etc. ontdoen. Vreemde voorwerpen kunnen terugstuiten(gevaarvanverwondingen,14),zijbeschadigen het snijgereedschap en kunnen tot gevaarlijke terugslag (kickback) leiden. - Het maaigereedschap moet het volle werktoerental bereikt hebben voordat met maaien mag worden begonnen. Snijgereedschappen De snijgereedschappen alleen voor het aangegeven doel gebruiken! Snoersnijkop met 2 of 4 snoeren: Uitsluitend voor het maaien nabij muren, hekwerken, gras- kanten, bomen, palen etc. (afwerken na het grasmaaien). Wervelblad met 8 tanden, Slagmes met 4 tanden en struikgewasmes: Voor het snijden van stevig materiaal zoals: onkruid, hoog gras, hakhout, struiken, wildgroei e.d. met een maximale doorsnede van 2 cm. Bij deze werkzaamheden wordt de motorzeis van rechts naar links in een halve cirkel heen en weer bewogen (zoals bij een handzeis) (16). Beiteltandzaagblad: Voor schoonmaakwerkzaamheden in de bosbouw en kleinhoutproduktie. Maximale stamdoorsnede 15 cm (17). Het zagen onder gelijkmatige druk uitvoeren. Vervoer - Bij het vervoer en bij plaatsverandering tijdens het werk moet de motorzeis stil worden gezet om te voorkomen, dat het maaigereedschap ongewild begint te draaien. - Draag of vervoer de motorzeis nooit bij lopend maai- gereedschap! - Bij vervoer over een grotere afstand moet in ieder geval de meegeleverde maaierbeschermkap worden aangebracht. - Bij het transport in voertuigen op veilige ligging van de motorzeis letten. De benzinetank vóór het transport leegmaken. - Bij verzending van de motorzeis moet de brandstoftank geheel leeg zijn. Opslag - De motorzeis veilig in een droge ruimte opslaan en de beschermkap voor metalen snijwerktuigen aanbrengen. Berg de motorzeis ontoegankelijk voor kinderen op. - Bij langere opslag de motorzeis door een MAKITA servicewerkplaats grondig laten nakijken en een onderhoudsbeurt laten ondergaan. - Bij langere opslag van de motorzeis moet de brandstoftank geheelwordenleeggemaaktendevergasserleeggedraaid. Brandstoffen zijn slechts beperkt houdbaar en kunnen in de tank of in de vergasser afzetting vormen. - Brandstofresten in reservetanks voor andere motoren gebruiken of ontzorgen. 14 Gevaar: Let op wegvlie- gende delen! 15 16 17 Max ø15 cm 2/ 4-Snoersnijkop 8-tands wervelblad 4-tands slagmes Struikgewasmes Beiteltandzaagblad
Pagina: 8
8 Onderhoud - Iedere keer vóór werkbegin moet de bedrijfszekere toestand van het maaigereedschap, de bescherminrichting, de draag- riem en de dichtheid van het brandstofsysteem worden ge- controleerd. In het bijzonder moet erop gelet worden dat het snijgereedschap volgens voorschrift is geslepen. ATTENTIE: Metalen maaigereedschappen mogen enkel en alleen door een servicewerkplaats worden nageslepen! Eennietvakkundignageslepensnijwerktuigkantotonbalans leiden en wordt daardoor tot een aanzienlijk verwondings- risico. Bovendien kunnen door vibraties schade aan het apparaat ontstaan. - Bij het wisselen van maaigereedschap, het schoonmaken van het apparaat en van het maaigereedschap etc. moet de motor worden afgezet en de bougiestekker afgenomen. - Beschadigd maaigereedschap mag niet gericht of gelast worden. - De machine moet zo geluidsarm mogelijk en met zo min mogelijk schadelijke uitlaatgassen gebruikt worden. Hierbij is een correcte afstelling van de vergasser zeer belangrijk. - De motorzeis regelmatig reinigen en alle schroeven en moe- ren controleren op loszitten. - Onderhoud en opslag van de motorzeis moet niet in de nabijheid van open vuur geschieden (18)! - De motorzeis mag uitsluitend met lege tank en leeggedraaide vergasser in gesloten vertrekken worden opgeborgen. Berg de motorzeis ontoegankelijk voor kinderen op. Veiligheidsvoorschriften van de Arbeidsinspektie en verze- keringsmaatschappijen in acht nemen. In geen geval veranderingen in de constructie van de motor- zeis aanbrengen. Uw brengt daarmee uw veiligheid in ge- vaar. Onderhouds- en montagewerkzaamheden mogen alleen uitge- voerd worden voorzover deze in deze gebruiksaanwijzing be- schreven zijn. Alle verdere werkzaamheden moeten door de MAKITA service uitgevoerd worden (19). Slechts originele MAKITA onderdelen en toebehoren ge- bruiken. Bij gebruik van nietoriginele MAKITA onderdelen, toebehoren of gereedschappen moet er met een groter gevaar van ongelukken rekening worden gehouden. Bij ongelukken of schade als gevolg van niet geautoriseerde maaigereedschappen, bevestigingen van maaigereedschappen of accessoires vervalt iedere aanspra- kelijkheid. Eerste Hulp (E.H.B.O.) Voor eventuele ongevallen dient altijd een verbanddoos op de werkplek aanwezig te zijn. Gebruikt materiaal direct weer aanvul- len. Als u om hulp vraagt, geeft u dan de volgende informatie: - waar gebeurde het, - wat gebeurde er, - hoeveel gewonden, - aard van de verwondingen, - noem uw naam! Aanwijzing: Bij personen met circulatiestoornissen kunnen vaak optredende vibraties tot beschadiging van do bloedvaten of van het zenuwstelsel leiden. Door vibraties aan vingers, handen of polsen kunnen de volgende symptomen optreden: inslapen van lichaamsdelen, prikkelen, pijn steken, verandering van de huidkleur of van de huid. Bij het waarnemen van zulke symptomen moet u een dokter opzoeken. 21 20 18 19 SERVICE
Pagina: 9
9 DBC3310 DBC4010 DBC4510 Cilinderinhoud cm3 33 39 45 Boring mm 37 40 43 Slag mm 31 31 31 Nominaal vermogen vlgs. ISO 8893 kW 1,6 1,8 2,3 Nominaal toerental 1/min 9.000 9.000 9.000 Max. motortoerental bij een ééndelig metalen snijwerktuig 1) 1/min 13.500 13.500 13.500 Max. toerental van de gereedschapsas bij een ééndelig metalen snijwerktuig 1) 1/min 10.400 10.400 10.400 Stationair toerental 1/min 2.500 2.500 2.500 Koppeltoerental 1/min 3.500 3.500 3.500 Vergasser (membraanvergasser) Typ WALBRO WT-225 A WALBRO WT-225 A WALBRO WT-225 A Ontsteking Typ Transistorontsteking Transistorontsteking Transistorontsteking Bougie Typ CHAMPION RCJ6Y CHAMPION RCJ6Y CHAMPION RCJ6Y Elektrodenafstand mm 0,5 - 0,8 0,5 - 0,8 0,5 - 0,8 Geluidsniveau LWA av vlgs. ISO 10884 2), a) dB (A) 108 108 108 Geluidsdruk LpA av op de werkplek vlgs. ISO 7917 2), a) dB (A) 97 96 96 Zwaaiversnelling ah,w vlgs. ISO 7916 2), a) - rechter handvat (stationair / max. toerental) m/s2 1,0 / 3,9 1,0 / 4,2 1,1 / 2,8 - llinker handvat (stationair / max. toerental) m/s2 1,0 / 2,3 1,0 / 2,3 1,4 / 1,6 Brandstofverbruik vlgs. ISO 8893 3) kg/h 0,72 0,81 1,03 Specifiek gebruik vlgs. ISO 8893 3) g/kWh 450 450 450 Brandstoftankinhoud l 0,9 0,9 0,9 Mengverhouding (brandstof/MAKITA 2-takt-olie) - bij gebruik van MAKITA -olie 50 : 1 50 : 1 50 : 1 - bij gebruik van MAKITA HP 100 olie 100 : 1 100 : 1 100 : 1 - bij gebruik van andere oliën 40 : 1 40 : 1 40 : 1 Overbrengingsverhouding tandwielkast 1 : 1,3 1 : 1,3 1 : 1,3 Maten gemonteerd: lengte / breedte / hoogte mm 1805 / 680 / 227 1805 / 680 / 227 1805 / 680 / 227 Gewicht met kunststof beschermkap (zonder snijgereedschap) kg 7,9 7,9 7,9 1) Bij gebruik van MAKITA snoerkoppen wordt het geoorloofde maximumtoerental van de snoerkoppen niet overschreden. 2) Opgaves houden in gelijke delen rekening met de bedrijfstoestanden stationair en maximum toerental. 3) Bij maximaal vermogen a) Bij een ééndelig metalen snijwerktuig Technische specificaties 3 2 5 6 4 14 15 16 17 19 20 21 18 Benaming van de onderdelen 1 Snijgereedschap 2 Hoekig drijfwerk 3 Vergrendelknop 4 Bescherminrichting (beschermkap) 5 Draagbuis 6 Buishandgreep 7 Gashefboom (Gashendel) 8 Kortsluitschakelaar (Start/Stopschakelaar) 9 Halfgasvastzetter 10 Veiligheidssperknop (Gashendelblokkering) 11 Bowdenkabelgeleiding 12 Klem voor handvatbuis 13 Gatenprofiel bevestiging schoudergordel 14 Tankdop 15 Bougiekap 16 Startergreep 17 Ventilatorhuis 18 Typeplaatje 19 Choke 20 Luchtfilter (achter luchtfilterdeksel) 21 Afdekplaat 22 Schoudergordel 23 Heupbescherming 7 8 1 23 11 13 22 12 9 10 Typeplaatje (Afbeelding DBC4510) Bij bestellen van eserveonderdelen opgeven! Serienummer Bouwjaar DBC4510 2003 123456 386.000.000
Pagina: 10
10 INBEDRIJFNAME STOP ATTENTIE: Bij alle werkzaamheden aan de motorzeis te allen tijde de motor afzetten, de bougiestekker eraf trekken en werkhandschoenen dragen! ATTENTIE: De motorzeis mag alleen na volledige montage en controle worden gestart! Montage van de buishandgreep De buishandgreep (A/1) is bij levering parallel aan de draag- buis gemonteerd. A 1 2 B 900 2 450 C - Bevestigingsschroeven (A/2) met de combisleutel zover tegen de klok in losdraaien, tot de buishandgreep zich 90° laat draaien. - Nadat de buishandgreep voelbaar in positie is gekomen, de bevestigingsschroef (B/2) licht aandraaien, de buis- handgreep moet namelijk nog afgesteld worden voor uw lichaamsgrootte (in navolgende hoofdstuk „Motorzeis uitbalanceren“). - De buishandgreep in een positie van ongeveer 45° ten opzichte van de hoofdbuis brengen (C). Montage van de beschermkap Gereedschap / beschermkap-combinaties voor DBC3310, DBC4010 en DBC4510 Attentie: Op grond van de bestaande veiligheidsbepalingen uitsluitend de in de tabel staande gereedschaps/bescherm- kapcombinaties gebruiken! Bij het vervangen van snijgereedschap moet absoluut de passende beschermkap gemonteerd worden! Attentie: Uitsluitend de hier genoemde snijgereedschappen gebruiken! Het gebruik van andere snijgereedschappen kan tot verhoogd gevaar van ongevallen en tot beschadiging van het apparaat leiden, en is derhalve ontoelaatbaar! Struikgewasmes Onderdeel-no 385 224 130 Uitwendige diameter: 300 mm, boring: 20,0 mm Onderdeel-no 010 341 612 Wervelblad met 8 tanden Onderdeel-no 385 224 180 Uitwendige diameter: 255 mm, boring: 20,0 mm Onderdeel-no 010 341 612 Slagmes met 4 tanden Onderdeel-no 385 224 140 Uitwendige diameter: 255 mm, boring: 20,0 mm Onderdeel-no 010 341 612 2-Snoersnijkop Onderdeel-no 385 224 501 4-Snoersnijkop Onderdeel-no 385 224 541 Snijgebied: (ø 400 mm / Reservesnoeren uitsluitend met ø 2,4 mm gebruiken! Onderdeel-no 010 341 612 15 m Onderdeel-no 369 224 670 * Afsnij-inrichting (mes) 120 m Onderdeel-no 369 224 672 Onderdeel-no 957 341 010 monteren! Beiteltandzaagblad Onderdeel-no 385 224 160 Onderdeel-no 010 341 640 (voor 225 mm) Uitwendige diameter: 225 mm, boring: 20,0 mm Stempel: 385 341 045 Beiteltandzaagblad Onderdeel-no 385 224 170 Onderdeel-no 010 341 630 (voor 200 mm) Uitwendige diameter: 200 mm, boring: 20,0 mm Stempel 385 341 030 Snijgereedschap Beschermkap *
Pagina: 11
11 Opgelet: De bijgeleverde beschermkap moet onvoorwaardelijk in de juiste positie worden aangebracht, om uw persoonlijke veiligheid te waarborgen en aan de wettelijke ongevalpreventievoorschfiften te voldoen. Het gebruik zonder deze bescherminrichting is niet toegestaan. C De bevestigingsplaat (C/1) heeft, afhankelijk van de keuze van snijgereedschap (snoersnijkop of metalen snijgereedschap- pen), een bepaalde montagepositie. De beschermkap kan in hoge of lage positie gemonteerd worden. Positie (A) moet gekozen worden bij gebruik van de snoersnij- kop. Positie (B) van de bevestigingsplaat moet gekozen worden bij gebruik van de volgende metalen snijgereedschappen: • 4-tands slagmes • 8-tands wervelblad • 3-tands mes Opgelet: Bij toepassing van het beiteltanzaagblad moet de metalen beschermkap gemonteerd worden (zie blz. 13). D - Voor de montage wordt de beschermkap op de opname van het conische drijfwerk gelegd, de bevestigingsplaat (D/2) in overeenstemming met het gekozen gereedschap (A of B) op de beschermkap zetten en de bevestigings- schroeven met de sleutel vastdraaien. 2 Bij gebruik van de bovenstaande gereedschappen de be- schermkap met de bevestigingsplaat in de montagestand (B) monteren (zie “Montage van de beschermkap”)! - Bevestigingsmoer (E/3) met de klok mee van de as afdraaien. Opgelet: De bevestigingsmoer heeft linkse draad! - Drukschijf (E/4) en opnameschijf (E/5) eraf halen. - De wikkelbescherming (E/6) met de drie schroeven bevestigen. - Opnameschijf (E/5) er weer opleggen (let op de montagestand). - Gereedschap (F/8) en daarna de drukschijf (F/4) zoals op de afbeelding getoond wordt erop leggen. Let op! Op de afbeelding is het struikgewasmes afgebeeld. Bij het opleggen van het wervelblad met 8 tanden beslist op de draairichting letten (pijl op gereedschap en beschermkap)! - De glijschotel (F/7) opleggen en bevestigingsmoer (F/3) met de hand op de as schroeven. De glijschotel bevindt zich in de bijverpakking van de machine! Let op: De bevestigingsmoer (F/3) is met een kunststofveiligheid uitgerust en moet bijmerkbaar licht lopen onmiddellijk, uiterlijk echter nadat het gereedschap 10 keer vervangen is, om veiligheids- redenen door een nieuwe bevestigingsmoer vervangen worden! (Bestelnummer 385 228 041) E F 3 4 5 6 3 7 8 4 Montage van het struikgewasmes, van het wervelblad met 8 tanden of het slagmes met vier tanden. Bij de montage van snijgereedschappen beslist de motor uitschakelen,bougiestekkeraftrekkenenveiligheidshand- schoenen dragen. B A 1 STOP
Pagina: 12
12 G - Op de vastzetknop (G/9) drukken en ingedrukt houden, de as met de combinatiesleutel tegen de richting van de wijzers van de klok in draaien tot de vast-zetknop inklikt en de as blokkeert. - Met de combi-sleutel de bevestigingsmoer tegen de klok in vastdraaien (25-30 Nm). - Ontgrendelingsknop (G/10) indrukken, om devergrendel de as weer vrij te geven. De vergrendelknop (G/9) springt weer uit (eventueel gereedschap iets draaien). - Vrijlopen van het snijgereedschap controleren. Bij de montage van snijgereedschappen tevens de vergrende- linrichting gebruiken. 10 9 Montage van de snoerkop Vóór het monteren van de snoerkop in elk geval de motor uitschakelen en de bougiestekker aftrekken. H Bij gebruik van de snoerkop de beschermkap met bevesti- gingsplaat in de montagestand (A) zetten (zie „Montage van de beschermkap“)! Het snoermes moet beslist gemonteerd worden. (Zie „Montage van het snoermes“)! - Bevestigingsmoer (H/1) in de richting van de wijzers van de klok van de as halen en samen met het onderhoudsgereed schap bewaren. Opgelet: De bevestigingsmoer heeft linkse draad! - Drukschijf (H/4) zoals op de afbeelding getoond wordt erop leggen. 1 4 5 6 - De wikkelbescherming (H/6) moet eventueel gemonteerd worden (3 schroeven), daarvoor de opneemschijf (H/5) er van tevoren afhalen (let op de montagestand). - Snoerkop tegen de klok in op de as schroeven. - Op de vastzetknop (I/9) drukken en ingedrukt houden, de snoerkop tegen de richting van de wijzers van de klok in draaien tot de vastzetknop inklikt en de as blokkeert. - Vervolgens de snoerkop met de hand vast aandraaien. - Ontgrendelingsknop (I/10) indrukken, om de vergrendelde as weer vrij te geven. De vergrendelknop (I/9) springt weer uit (eventueel de snoerkop iets draaien). - Vrije loop van de snoerkop controleren. I 9 10 J Het snoersnijmes met de bijbehorende schroef bevindt zich in de bijverpakking. - Het snoermes (J/11) wordt, zoals op de afbeelding te zien is met schroef aan de beschermkap bevestigt. Opgelet: Als de snoerlengte bijgesteld is (zie blz. 19), snijdt het snoermes de snoereinden tijdens het werk automatisch op dezelfde lengte af. Let op: De snoerlengte alleen bij uitgeschakelde motor bijstellen! 11 Montage van het snoersnijmes STOP Afbeelding: 2-Snoersnijkop STOP
Pagina: 13
13 Montage van de metalen beschermkap en het beiteltandzaagblad. Bij de montage van snijgereed- schappen beslist de motor uit- schakelen, bougiestekker aftrekken en veiligheidshandschoenen dragen. Bij gebruik van het bovenstaand gereedschap moet de meta- len beschermkap gemonteerd worden! - Bevestigingsmoer (K/3) met de klok mee losdraaien van de as. Opgelet: De bevestigingsmoer heeft linkse draad! - Drukschijf (K/4) en opnameschijf (K/5) eraf halen. K 3 4 5 6 N Het konisch drijfwerk Om het werk aan bijvoorbeeld taluds of greppels te vergemak- kelijken kan het konische drijfwerk (N/13) vanuit de normale positie naar beide zijden 45° verdraaid worden. Verstellen: - De twee schroeven (N/14) losdraaien. - Schroef (N/15) bijna volledig uitdraaien en konis pijlrichting schuiven tot 3 boorgaten in de hoofdbuis zichtbaar worden. - Konisch drijfwerk in de gewenste richting draaien tot de positie van schroef (N/15) overeenkomt met het gat. - Konisch drijfwerk weer terugschuiven en vervolgens eerst schroef (N/15), en dan de beide schroeven (N/14) weer gelijkmatig vastzetten. 14 15 13 14 - Wikkelbeschermkap (K/6), indien gemonteerd eraf schroeven (3 schroeven). - Metalen beschermkap (L/12) vastschroeven. - Opnameschijf (L/5) opleggen. - Zaagblad en daarna de drukschijf (M/4) zoals op de afbeelding te zien is erop leggen. Let op! Bij het opleggen van het zaagblad beslist op de draairichting letten (pijl op de metalen beschermkap en op het zaagblad wijzen dezelfde draairichting aan)! Let op: De bevestigingsmoer (K/3) is met een kunststofveiligheid uitgerusten moet bij merk- baarlicht lopen onmiddellijk, uiterlijk echter nadat het gereedschap 10 keer vervangen is, omveiligheids- redenen door een nieuwe bevestigingsmoerver- vangen worden! (Bestelnummer 385 228 041) - Bevestigingsmoer (M/3) met de hand op de asschroeven. - Op de vastzetknop (M/9) drukken en ingedrukt houden, de as met de combinatiesleutel tegen de richting van de wijzers van de klok in draaien tot de vastzetknop inklikt en de as blokkeert. - Met de combisleutel de bevestigingsmoer tegen de klok in vastdraaien (25-30 Nm). - Ontgrendelingsknop (M/10) indrukken, om de vergrendelde as weer vrij te geven. De vergrendelknop (M/9) springt weer uit (eventueel gereedschap iets draaien). - Vrije loop van het zaagblad controleren. L 5 12 M 3 4 9 10 STOP
Pagina: 14
14 Tanken - Om de tankdop heen (B/1) goed schoonmaken, opdat geen vuil in de brandstoftank terecht komt. - Motorzeis vóór het bijtanken in een stabiele ligging brengen. - Tankdop (B/2) eraf schroeven en het brandstofmengsel voorzichtigtotaandeonderkantvandevulopeninginvullen. Voorzichtig vullen om geen brandstof te morsen. - Tankdop weer goed vastdraaien. Tankdop en omgeving na het tanken reinigen! Benzine / olie mengsel STOP NEEMALLEVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTENINACHT! De omgang met brandstoffen vereist een voorzichtige en zorgvuldige handelwijze. Uitsluitend bij uitgeschakelde motor! B 2 1 1000 cm3 (1 liter) 25 cm3 20 cm3 10 cm3 5000 cm3 (5 liter) 125 cm3 100 cm3 50 cm3 10000 cm3 (10 liter) 250 cm3 200 cm3 100 cm3 100:1 + A Brandstof 50:1 HP 100 OIL 40:1 HUID- EN OOGCONTACT VERMIJDEN! Met brandstoffen dient voorzichtig en zorgvuldig te worden omgegaan. Brandstoffen kunnen stoffen bevatten die als oplosmiddel werken. Alleen in goed geventileerde ruimten of in de open lucht tanken. Brandstofdampen niet inademen, Brandstofdampen zijn giftig en kunnen lichamelijke schades veroorzaken. Huidcontact met brandstof en minerale oliën vermijden. Minerale olieprodukten, ook oliën, ontvetten de huid. Bij herhaaldelijk en langdurig contact droogt de huid uit. Diverse huidziekten kunnen hiervan het gevolg zijn. Bovendien zijn allergische reacties bekend. Contact van de ogen met olie veroorzaakt irritaties. Bij oogcontact direct het betreffende oog met schoon water uitspoelen. Bij aanhoudende irritatie direct een arts bezoeken! Brandstofopslag Brandstoffen zijn slechts in beperkte mate geschikt voor opslag. Brandstof en brandstofmengsels verouderen. Te lang opgeslagen brandstof en brandstofmengsels kunnen daardoor leiden tot startproblemen. Koop niet meer brandstof in dan in enkele maanden wordt verbruikt. Brandstof uitsluitend in toegelaten containers droog en veilig opslaan! De motor van de motorzeis is een tweetaktmotor met een groot vermogen die werkt op een mengsel van brandstof en tweetak- tolie. De motor is ontworpen voor gebruik van normale benzine met een minimaal octaangetal van 91 ROZ. Is deze brandstof niet beschikbaar, dan kunnen ook brandstoffen met een hoger octaangetal gebruikt worden. Hierdoor ontstaat geen schade aan de motor, wel moet rekening gehouden worden met een vermindering van het vermogen. Dit is ook het geval bij gebruik van loodhoudende benzine. Gebruik daarom voor een optimale motorwerking en ter bescherming van gezondheid en leefmilieu alleen loodvri- je brandstof! Voor de smering van de motor wordt tweetaktmotorolie (kwaliteitsklasse API-TC) gebruikt; deze wordt bij de benzine gemengd. De motor is ontworpen voor MAKITA HP 100 tweetaktolie met een milieuvriendelijke mengverhouding van 100:1. Hierdoor wordt een lange levensduur en een betrouwbare, rookarme werking van de motor gewaarborgd. MAKITA HP 100 kwaliteitstwee-takt olie is leverbaar in de volgende verpakkingen: 0,5 l Bestelnummer 980 008 609 MAKITA kwaliteitstwee-olie is afhankelijke van het verbruik leverbaar in de volgende verpakkingen: 1 l Bestelnummer 980 008 607 100 ml Bestelnummer 980 008 606 Indien er geen MAKITA tweetaktolie beschikbaar is moet een mengverhouding van 40:1 bij gebruik van andere tweetakto- liën aangehouden worden, aar anders problemen kunnen optreden. Attentie: geen kant en klaar mengsel van benzinestations gebruiken! Het verkrijgen van de juiste mengverhouding: 50:1 Bij gebruik van MAKITA tweetaktolie, d.w.z. 50 delen brandstof mengen met 1 deel olie. 100:1 Bij gebruik van MAKITA HP 100 tweetaktolie, d.w.z. 100 delen brandstof mengen met 1 deel olie. 40:1 Bij gebruik van andere tweetaktoliën, d.w.z. 40 delen brandstof mengen met 1 deel olie. Aanwijzing: Voor een juist brandstof/olie mengsel de olie voormengen in de helft van de totaal gewenste hoeveelheid brandstof, daarna de rest van de brandstof toevoegen. Voor het vullen van de tank van de motorzeis eerst het mengsel goed schudden. Het is niet zinvol uit overdreven veiligheidsbewustzijn het olie- aandeel in het tweetaktmengsel te vergroten ten opzichte van de aangegeven mengverhouding. Hierdoor ontstaan meer verbrandingsresten, deze belasten het milieu en verstoppen het uitlaatkanaal in de cilinder evenals de geluidsdemper. Verder stijgt het brandstofverbruik en neemt het vermogen af.
Pagina: 15
15 A Aanleggen van de draagriem B - Schoudergordel over beide schouders leggen, zodat de heupplaat (A/1) aan de rechterzijde hangt. - Schoudergordel zodanig afstellen dat de borstplaat (A/2) op de borstkas rust. - Met de borstriemen de hoogte van de heupplaat zoda nig afstellen dat de bevestigingshaak ongeveer een hand- breedte boven het heupbot zit. - Voor het openen van de schoudergordel borstplaten v a n elkaar nemen. Schoudergordel en borstplaten kunnen dan snel afgelegd worden. 2 1 C Uitbalanceren van de motorzeis - Motorzeis tanken. - Motorzeis aan de bevestigingshaak (C/3) van de heupplaat inhangen. - Voor het uitbalanceren van de motorzeis kunnen de 5 boringen in het gatenprofiel gebruikt worden. D - Voor het afnemen van de motorzeis eerst de sper (D/4) indrukken, en dan de motorzeis afhaken. 4 3 E - De afstand tot de grond is afhankelijk van het gekozen snijgereedschap. - Bij gebruik van de snoersnijkop / struikgewasmes op vlak terrein moet de snoerkop resp. glijschotel licht op de grond rusten zonder dat de machine met de handen vast- gehouden wordt. - Bij het werken met slagmes of wervelblad, evenals bij moeilijk terrein moet het snijgereedschap ca. 30 cm vrij van de grond blijven wanneer de machine niet met de handen wordt vastgehouden. F - Positie van de handgrepen afhankelijk van de werk- omstandigheden eventueel corrigeren en daarna bevestigingsschroef (F/5) aandraaien. 5
Pagina: 16
16 Inbedrijfname G - Schakelaar (G/6) in pijlrichting bedienen. - Halfgasvastzetter inklikken; hiertoe bij ingedrukte veiligheids-blokkeerknop (G/7) de gashendel (G/8) en daarna de vastzetter (G/10) indrukken. Dan de gashendel (G/8) en daarop de blokkeerknop (G/7) loslaten. Koude start H - Chokehefboom (H/9) naar beneden draaien. 9 I - Motorzeis met een hand, zoals afgebeeld, vasthouden. - Startergreep langzaam uitrekken totdat u weerstand voelt, dan snel en krachtig verder uittrekken. - Starterkabel niet helemaal tot het einde uittrekken en de greep niet vrij terug laten schieten, maar langzaam terugbrengen. - Het starten herhalen totdat de eerste ontstekingen te horen zijn. - Chokehendel (H/9) weer naar boven draaien en opnieuw aan de starterkabel trekken tot de motor aanspringt. J - Nadat de motor begint te lopen de gashendel (J/8) doordrukken en onmiddellijk weer loslaten, de halfgasstand klikt uit. - Voor gebruik met vol gas de motor ca. 1 minuut met middelmatig toerental warm laten lopen. Start bij warme motor Starten zoals bij koude motor, echter zonder choke. Het uitzetten van de motor Schakelaar (J/6) naar de positie schuiven. Voorschriften voor ongevalpreventie in acht nemen! De motorzeis mag alleen na volledige montage en controle worden gestart! Starten - Op minstens 3 m afstand van de plek waar getankt wordt. - In een veilige positie gaan staan en de motorzeis zó neerleggen, dat het snijgereedschap de grond of andere voorwerpen niet aanraakt. 8 6 7 10 6 8 STOP
Pagina: 17
17 Vergasser afstellen L S H Het instellen van de carburateur dient ter verkrijging van een optimaal functioneren, een zuinig verbruik en bedrijfsveiligheid. Dit moet bij warme motor, een schone luchtfilter en gemonteerd snijwerktuig geschieden. Laat de carburateur door een MAKITA vakwerkinrichting instellen. De carburateur is in de fabriek bij luchtdrukomstandigheden op zeewaterhoogte ingesteld. Bij andere hoogteverschillen, weergesteldheden, temperaturen of luchtvochtigheid, alsook in de inloopphase bij een nieuwe machine, kan het nodig zijn, de instelling gering te corrigeren. Voor een optimale instelling is een toerenteller(K/1, Bestel- nr. 950 233 210) benodigd, daar een overschrijden van het hoogst toelaatbare toerental tot overhitting en tekort aan smeerolie leidt. Gevaar van motorschade! Bij instellen zonder toerenteller mag de aangegeven basisinstelling van de hoofdspoeier (H) niet worden onderschreden. Gevaar van motorschade door oververhitting en een tekort aan smeerstof! De afgebeelde schroevedraaier (K/2) heeft een aangegoten neus, die als afstellingshulp dienst doet (wordt mrdegeleverd). Vóór het instellen van de carburateur de motor 3-5 minuten warm laten lopen. Vermijdt hoge toerentallen! Voor een juiste instelling zijn de volgende arbeidsstappen nodig: 1. Basisinstelling (bij uitgeschakelde motor) Motor starten en warm laten lopen 2. Stationairgang instellen 3. Het hoogst toelaatbaar toerental instellen 4. Acceleratie controleren 5. Stationairgangstoerental controleren De stappen (vanaf punt 2) herhalen, tot het stationairgangs- toerental, goede acceleratie en het hoogst toelaatbaar toerental bereikt zijn. 1.Basisinstelling De instelschroef voor hoofdsproeier (H) en stationairgangs- proeier(L)behoedzaamtotaandevoelbareaanslagrechtsom (met de wijzers van de klok mee) erin draaien. Instelschroeven (H) en (L) 1 toer linksom (tegen de wijzers van de klok in) uitdraaien. 2.Stationairgang instellen Het stationairgangstoerental overeenkomstig de technische gegevens instellen. Draaien naar rechts van de instelschroef (S): het stationair- gangstoerental stijgt aan. Naar links draaien (tegen de wijzers van de klok in): het stationairgangstoerental neemt af. Het snijwerktuig mag niet meelopen. 3.Instellen van het hoogste toerental Het hoogste toerental instellen door minimaal regelen van instelschroef (H) volgens de technische gegevens. Erin draaien van instelschroef (H) met de wijzers van de klok mee (rechtsom): het toerental neemt toe. Eruit draaien naar linksom: het toerental neemt af. 4.Controleren van de acceleratie Bij bediening van de gashendel moet de motor zonder overgang van stationairgang op hoge toerentallen accelereren. Bij te trage acceleratie de instelschroef (L) in kleine stappen tegen de wijzers van de klok in (linksom) eruit draaien, maar hoogstens 1/8 toeren meer. 5.Controleren van het stationairgangstoerental Na het instellen van het hoogst toelaatbare toerental het stationairgangstoerental controleren (het snijwerktuig mag niet meelopen). Het instelproces vanaf punt 2 herhalen totdat het stationairgangstoerental, goede acceleratie en het hoogst toelaatbare toerental bereikt zijn. K 2 1 L
Pagina: 18
18 1mm A B D 1 2 3 E 4 Na meerdere malen nascherpen moet het beiteltandzaag- blad door een servicewerkplaats geslepen en uitgebalan- ceerd worden. Opgelet: Een beschadigd blad mag uit veiligheidsoverwegingen niet rechtgebogen of gelast worden. F Een aanscherphoek van 20-25° moet aangehouden worden (afbeelding hierboven) (F). Hiervoor moet de markering op de vijlhouder parallel aan het zaagblad gehouden worden. De hellingshoek is ongeveer 5° (F). 20o -25o 5o G Als het zaagblad in de snede klemt moet de zetting van de tanden gecontroleerd worden. De zetting moet ongeveer 1 mm bedragen. Voor het nazetten van de zaagtanden het zethulpstuk (Best.Nr. 953 385 010) gebruiken. Het zethulpstuk is als accessoire verkrijgbaar. De bestaande zetrichting van de zaagtanden moet gehand- haafd blijven! Zethulpstuk naar beneden drukken (A). Ter controle het zaagblad langs het zethulpstuk houden. De zaagtandmoetaanliggenaandeuitsparingvanhetzethulpstuk (B). Zetten Snijgereedschap slijpen Alleen de tandborst vijlen. De vijlhouder moet daarbij steunen op de tandrug (zie pijl). REPARATIE EN ONDERHOUDSTAKEN ATTENTIE: Bij alle werkzaamheden aan de motorzeis te allen tijde de motor afzetten, de bougiestekker eraf trekken en beschermende handschoenen dragen! ATTENTIE De motorzeis mag alleen na volledige montage en controle worden gestart! STOP Opgelet: De volgende snijgereedschappen mogen alleen door een servicewerk-plaats geslepen worden, omdat het met de hand slijpen onbalans in het snijge-reedschap en trillingen en schade aan de machine veroorzaakt. • struikgewasmes (D/1) • 4-tands slagmes (D/2) • 8-tands wervelblad (D/3) Vakkundig slijpen en uitbalanceren wordt door iedere MAKITA service-werkplatts uitgevoerd. Opmerking: Het struikgewasmes en het 4-tands slagmes kunnen ter verlenging van de gebruiksduur eenmaal gekeerd worden, tot beide snijzijden stomp zijn. Beiteltandzaagblad Bij het nascherpen van het beiteltandzaagblad (E/4) met een rondvijl moet erop gelet worden dat alle sneden gelijkmatig nagescherpt worden. Is slechts één tand beschadigd, dan moeten ook alle andere tanden in dezelfde mate afgevijld worden. Zijn tanden afgebroken, dan moet het beiteltandzaagblad vervangen worden. Ongelijkmatig geslepen snijgereedschap veroorzaakt door onbalans sterke trilling en daardoor schade aan de machine en uiteindelijk ook trilling in de handgrepen. Het beiteltandzaagblad moet met een speciale rondvijl voor zaagbladen ø 5,5 mm met een vijlhouder (bestelnummer 953 009 000) bijgeslepen worden. Normale rondvijlen zijn onge- schikt. Bij het slijpen van het gemonteerde zaagblad met de hand, moet de motorzeis veilig neergelegd zijn.
Pagina: 19
19 Snoersnijkop Nastellen van het snoer A 1 2 3 Starterkabel vernieuwen B - Ventilatorhuis afschroeven. - Middelste bevestigingsschroef (B/4) uitdraaien. - Geleideschijf (B/5) met de starterpal en de remveer verwijderen. - Palveer (B/6) verwijderen. C STOP 5 4 6 7 8 D - Kabel door de geleidebus (D/9) trekken en van buitenaf door het gat in de trommel voeren. - Kabeleinde met knoop (D/10) in de trommel drukken. - Het andere kabeleinde met een knoop (D/11) in de startergreep bevestigen. - Kabel ongeveer 3 1/4 slagen op de trommel wikkelen. Op draairichting (in de inbouwpositie tegen de klok in) letten! 9 11 10 - Startergreep ongeveer 30 cm uittrekken. - Kabeltrommel met de hand vasthouden en de kabel met een schroevedraaier o.i.d. eruit trekken. - Met de kabel in de inkeping (C/7) trommel langzaam terug laten draaien (pijl) tot de veer ontspannen is. - Trommel (C/8) verwijderen. - Starterkabel, indien gebroken, verwijderen van de trommel en startergreep. - Vóór het weer inbouwen van de kabeltrommel de middenas licht invetten met universeel vet (Bestelnummer 944 360 000). E - Trommel in de behuizing plaatsen en tegen de klok in controleren of de retourveer correct ingehaakt is. - Palveer (E/12) in de trommel plaatsen zoals in de af- beelding getoond. 12 - Huis (A/1) vasthouden en het deksel van het huis (A/2) stevig tegen de veerdruk in, in de richting van de pijl trekken tot het deksel van het huis (A/2) tegen de richting van de wijzers van de klok in gedraaid kan worden. - Deksel van het huis (A/2) weer loslaten en nu zover tegen de richting van de wijzers van de klok verder draaien, tot het vanzelf weer inklikt. - Snoereinden (A/3) tot de aanslag eruit trekken. Handeling herhalen tot een snoerlengte van ongeveer 15 cm verkregen is. Een uitgebreide beschrijving voor het vervangen van het snoer wordt met de snoersnijkop meegeleverd. Schema afbeelding
Pagina: 20
20 F - Geleideschijf (F/5) licht invetten met universeelvet en starterpal (F/13) en remveer (F/14) inbouwen zoals in de afbeelding getoond. G - Geleideschijf (G/5) met starterpal en remveer zodanig in de trommel inbouwen dat de palveer (G/6) tegen de starterpal (G/13) aanligt. - Geleideschijf (G/5) zodanig verdraaien dat de geleidestift in de sleuf van de geleideschijf grijpt. - Schroef (G/4) weer indraaien. - Kabel uit de trommel trekken, in de sleuf van de trommel leggen en samen met de trommel tegen de klok in 1 slag draaien, trommel loslaten en kabel door de veerspanning op laten wikkelen. - Handeling herhalen totdat de startergreep rechtop staat in het ventilatorhuis. - Ventilatorhuis weer monteren. 13 5 14 4 5 6 13 H Onderhoudsaanwijzingen Gebruikers van motorzeisen mogen alleen de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden uitvoeren die beschreven zijn in deze gebruiksaanwijzing. Alle overige werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een MAKITA service werkplaats. Iedere keer na 50 tankvullingen een grondige onderhouds- en een volledige nakijkbeurt van de motorzeis door een MAKITA service werkplaats laten uitvoeren. Dagelijks onderhoud De volgende onderhoudswerkzaamheden moeten dagelijks na het gebruik uitgevoerd worden: - De motorzeis aan de buitenzijde reinigen en op beschadigingen controleren. - Luchtfilter reinigen (zie onderstaand). Bij werken onder extreem stoffige omstandigheden vaker. - Snijgereedschap controleren op beschadigingen en loszitten. - Controleren of er tussen het stationair toerental (vrijloop) en met gekoppelde motor voldoende verschil is, zodat het snijgereedschap stil staat als de motor stationair draait (eventueel het stationair toerental reduceren, zie blz. 17). Als het snijgereedschap bij stationair toerental (vrijloop) blijft meedraaien, moet de motorzeis in een servicewerkplaats nagekeken worden. - Functie van de veiligheidssperknop, kortsluitschakelaar en van de gashefboom controleren (zie blz. 16). 17 16 15 I Opgelet: Beschadigte luchtfilters onmiddelijk vervangen! Afgescheurde stukken weefsel en grof vuil kunnen de motor onherstelbaar beschadigen. Luchtfilter reinigen - Filterdeksel (I/15) verwijderen. Chokehefboom (I/16) dichtzetten om te voorkomen dat er vuil of stof in de vergasser komt. - Luchtfilter (I/17) verwijderen en met een kwast of zachte borstel reinigen. Opgelet: Om verwondingen aan de ogen te vermijden, vuildeeltjes er niet uitblazen. - Sterk vervuilde luchtfilters in lauwwarm water met een gewoon afwasmiddel uitwassen. - Bij sterke vervuiling vaker reinigen (dagelijks meerdere malen), want alleen een schoon luchtfilter garandeert de maximale motorprestaties. - Vóór het aanbrengen van de luchtfilter: chokeklep op eventueel erin gevallen vuildeeltjes controleren. Deze met een kwast verwijderen. - Luchtfilter goed drogen en weer inbouwen. STOP
Pagina: 21
21 Wekelijks onderhoud Bougie vervangen / controleren OPGELET: Bougie of bougiedop mogen niet bij lopende motor aangeraakt worden (hoogspanning!). Onderhoudswerkzaamhedenuitsluitendbijuitgeschakelde motor uitvoeren. Bij hete motor gevaar van verbranding. Bescherm- handschoenen dragen! Bij beschadiging van de isolator, sterke verbranding van de elektroden, of sterk vervuilde electroden, moet de bougie vervangen worden. - Bougiestekker (J/18) van de bougie af trekken. De bougie uitsluitend met de meegeleverde combisleutel eruitnemen. OPGELET: Bij vervanging uitsluitend de bougies CHAMPION RCJ-6Y, BOSCH WSR 6F, NGK BPMR 7A gebruiken. J Elektroden afstand De elektrodenafstand moet 0,5 - 0,8 mm zijn. Controle van de bougievonk - Houd de uitgeschroefde bougie stevig aangesloten op de bougiekabel met een geïsoleerde tang tegen de cilinderkop (niet in de buurt van het bougiegat!). - Start/Stop schakelaar in de stand „I“ zetten. - De starterkabel krachtig doortrekken. Bij een correct functioneren moet er een vonk zichtbaar zijn tussen de elektroden. K 19 18 15 Uitlaatdemperschroeven controleren STOP 0,5 - 0,8 mm Periodiek onderhoud Zuigkop in de brandstoftank STOP Opgelet: De schroeven van de geluiddemper mogen niet aan- gedraaid worden zolang de motor heet is. - Bougiedop (J/18) lostrekken en het filterdeksel (J/15) afschroeven en verwijderen. - De vier bevestigingsschroeven van de afdekkap (J/19) losdraaien en de afdekkap verwijderen. - Schroeven van de geluiddemper (L/20) met sleutel op loszitten controleren. Bij loszitten handvast aandraaien. (Opgelet: niet te strak aandraaien). L 20 De door de vergasser aangezogen brandstof wordt via het vilt (M/21) van de zuigkop gefilterd. Het vilt moet regelmatig bekeken worden. Hiervoor moet de zuigkop met een draadhaak door de tankdopopening getrok- ken worden. Verhard, vervuild of verkleefd filtervilt vervangen door nieuw vilt (zie „Uittreksel uit de onderdeellijst“). Bij onvoldoende aanvoer van brandstof bestaat het gevaar dat het maximaal toegestane toerental van de motor overschre- den wordt. Om een probleemloze brandstoftoevoer aan de vergasser te garanderen moet het filtervilt ongeveer eens per kwartaal vervangen worden. STOP M 21
Pagina: 22
22 Opmerking over het konische drijfwerk: O 22 Het konische drijfwerk (O/22) heeft een levensduur-vetvulling en heeft daarom geen onderhoud nodig. Als grotere hoeveelheden vet uit het konisch drijfwerk komen, dan moet de motorzeis in een MAKITA servicewerkplaats nagekeken worden. Service en onderhoud Wij adviseren, in regelmatige afstand een grondige onder- houdsbeurt en grondige visuele inspectie uit te voeren. Alle niet in deze gebruiksaanwijzing omschreven onder- houds- en afstelwerkzaamheden moeten door een MA- KITA servicewerkplaats uitgevoerd worden. Periodieke onderhouds- en reingingsvoorschriften Voor een lange levensduur alsook ter voorkoming van schades en ter waarborging van het volledig functioneren van de veiligheidsvoorzieningen moeten de hierna beschreven onderhoudstaken regelmatig uitgevoerd worden. Garantieclaims worden alleen dan toegelaten, indien deze taken regelmatig en zoals voorgeschreven uitgevoerd zijn. Bij niet-inachtneming bestaat er gevaar voor ongelukken! Algemeen Komplete machine Visuele controle op beschadigingen, losse bevestigingen en dichtheid van de brandstoftank Na iedere tankvulling gashefboom functiecontrole veiligheidssperknop functiecontrole STOP-schakelaar functiecontrole Dagelijks luchtfilter reinigen snijgereedschap controleren op beschadiging en scherpte stationair toerental controleren (snijgereedschap mag niet meelopen) Wekelijks bougie controleren, eventueel vervangen uitlaatdemper controleren, schroeven natrekken Per kwartaal zuigkop vernieuwen brandstoftank reinigen Bij langere tijd brandstoftank legen buiten bedrijf stellen vergasser eegdraaien Blz. 20-22 16 16 16 20 18 17 21 21 22 Uitbedrijfnemen en opbergen Als de motorzeis langer dan 6 weken niet gebruikt zal worden dienen de volgende adviezen opgevolgd te worden. • Onderhoud volgens blz.18 tm 24 uitvoeren. • Brandstoftank geheel ledigen en de vergasser leegdraaien. Brandstoffen zijn slechts beperkt houdbaar en kunnen afzetting in de tank of in de vergasser vormen. • Brandstofresten in reservetanks moeten voor andere motoren gebruikt of afgevoerd worden. • Metalen snijgereedschappen schoonmaken en licht inoliën. • Motorzeis alleen in droge ruimten opslaan. • Bij opnieuw inbedrijfnemen verse brandstof kopen en het voorgeschreven tweetaktmengsel samenstellen. Werkplaatsservice, reservedelen en garantie Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparatie van moderne motorzeisen evenals de veiligheidsgevoelige hoofdonderdelen vereisen een gekwalificeerde vakopleiding en een van speciaal gereedschap en testapparatuur voorziene gespecialiseerde werkplaats. MAKITA adviseert daarom alle niet in deze gebruiksaanwijzing omschreven werkzaamheden door een MAKITA service-werkplaats uit te laten voeren. De vakman beschikt over de noodzakelijke opleiding, ervaring en uitrusting om u steeds met zo weinig mogelijk kosten een oplossing te bieden en helpt u met raad en daad. In de bijgeleverde lijst vindt u de dichtstbijgelegen servicewerkplaats.
Pagina: 23
23 storing systeem constatering oorzaak motor start slecht ontsteking vonk aanwezig fout in brandstof toevoer, of helemaal niet compressie systeem, mechanische fout geen vonk STOP-schakelaar bediend, fout of kortsluiting in de bekabeling, bougiedop defect, bougie defect, ontstekingsmodule defect brandstof- brandstoftank is vol choke in verkeerde positie, vergasser defect, toevoer zuigkop vervuild, brandstofleiding geknikt of onderbroken compressie- inwendige van de machine cilindervoet pakking defect, beschadigde radiale systeem afdichtringen, cilinder of zuigerringen beschadigd uitwendige van de machine bougie dicht niet goed af mechanische starter grijpt niet aan veer in de starter gebroken, gebroken fout onderdelen in de motor problemen met warme Brandstof in tank vergasser instelling incorrect start vonk aanwezig motor start, stopt echter brandstof brandstof in de tank stationaire instelling niet correct, zuigkop of dadelijk weer verzorging vergasser vervuild. Tankbeluchting defect, brandstofleiding onder- broken, kabel beschadigd, STOP-schakelaar be schadigd verminderde prestaties meerdere Machine loopt stationair luchtfilter vervuild, vergasserafstelling fout, systemen kunnen uitlaatdemper aangekoekt, uitlaatkanaal in de tegelijkertijd cilinder aangekoekt betrokken zijn Storingzoeken Reserveonderdelen Betrouwbaarheid, levensduur en veiligheid van uw machine is ook afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte reserveonderdelen. Alleen originele MAKITA -reserveonderdelen gebruiken, die door het teken zijn gekenmerkt. Alleen originele onderdelen stammen uit de productie van het apparaat en zijn derhalve de garantie voor de bestmogelijke kwaliteit van materiaal, maatvastheid, werking and veiligheid. Originele reserveonderdelen en accessoires zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Deze beschikt over de noodzakelijke reserve- onderdelenlijstenenwordtdoorlopendopdehoogtegehoudenvanverbeteringenenveranderingeninhetaanbodvanreserveonderdelen. Houdt u ook rekening met het feit dat, bij gebruik van niet originele MAKITA onderdelen, het verlenen van garantie door de MAKITA -organisatie niet mogelijk is. Garantie MAKITA garandeert een uitstekende kwaliteit en vergoedt de kosten van verbeteringen door vervanging van de beschadigde onderdelen in geval van materiaal- of fabricagefouten die binnen de garantie na de datum van aankoop optreden. Houdt u er rekening mee dat in sommige landen specifieke garantievoorwaarden gelden. Vraagt u dit na bij de verkoper in geval van twijfel. Deze is als verkoper van het produkt verantwoordelijk voor de garantie. De volgende schadeoorzaken vallen buiten de garantie. Wij vragen hiervoor uw begrip: • Niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing. • Achterwege laten van noodzakelijke onderhouds- en reinigingswerkzaamheden. • Overschrijden van het maximale toegestane motortoerental als gevolg van foutieve vergasserafstelling. • Schade als gevolg van een onjuiste vergasserinstelling. • Normale slijtage. • Duidelijke overbelasting door aanhoudende overschrijding van de maximaal toegestane belasting. • Gebruik van geweld, onoordeelkundige behandeling, misbruik of ongevallen. • Schade door oververhitting door vervuilde koelluchttoevoer. • Ingrepen door ondeskundige personen of ondeskundige reparatiepogingen. • Gebruik van ongeschikte reserveonderdelen, resp. niet-originele MAKITA onderdelen, voorzover deze schade kunnen veroorzaken. • Gebruik van ongeschikte of te lang opgeslagen brandstoffen. • Schade die terug te voeren is tot voorwaarden bij verhuur. • Schade veroorzaakt door het niet tijdig aandraaien van uitwendige schroef-verbindingen. Reinigings-, onderhouds- en afstelwerkzaamheden vallen niet onder de garantie. Alle voorkomende garantiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een MAKITA vakhandelaar.
Pagina: 24
24 ;; ;; 1 2 3 9 10 8 7 4 5 6 11 Uittreksel uit de reserveonderdelenlijst. Alleen originele MAKITA -reserveonderdelen gebruiken. Voor reparaties en vervanging van andere onderdelen is uw MAKITA servicewerkplaats verantwoordelijk. DBC3310 DBC4010 DBC4510 Pos. MAKITA -Nr. Aantal. Benaming 1 385 160 103 1 Starterhuis kompleet 2 387 164 010 1 Starterkabel ø 3 mm 3 908 605 205 4 ✪ Cilinderkopschroef M5x20 4 385 173 100 1 Luchtfilter kompleet 5 385 118 060 1 Deksel 6 908 605 145 2 ✪ Cilinderkopschroef M5x14 7 965 603 021 1 Bougie 8 010 114 045 1 Tankdop kompleet 9 963 601 150 1 Zuigkop 10 385 228 041 1 Bevestigingsmoer M12x1,5 L 11 965 527 060 1 Luchtfilterdichting Aantekeninge

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Makita DBC4510 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita DBC4510. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita DBC4510 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Makita DBC4510

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita DBC4510. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Grastrimmers
  • Model/naam: DBC4510
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands