Makita CL102D handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita CL102D. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: CL102D
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 25
26
NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van algemene gegevens
1 Accu
2 Knop
3 “HIGH/LOW”-knop
4 “OFF”-knop
5 Accuspanningslampje
6 Voorkap
7 Scharnierpunt voorkap
8 Stofdeksel
9 Bovenkant van het stofdeksel
10 Onderkant van het stofdeksel
11 Groef
12 Stofzak
13 Onderste groef
14 Holte van de stofzuiger
15 Papieren pak
16 Mondstuk
17 Stofzuiger
18 Verlengbuis
19 Hoekmondstuk
20 Sponsfilter
21 Achterwand van de holte
TECHNISCHE GEGEVENS
• In verband met ononderbroken research en
ontwikkeling behouden wij ons het recht voor
bovenstaande technische gegevens te wijzigen zonder
voorafgaande kennisgeving.
• De technische gegevens de accu kunnen van land tot
land verschillen.
• Gewicht, inclusief accu, volgens de EPTA-procedure
01/2003
ENE017-1
Gebruiksdoeleinden
Het gereedschap is bedoeld om droog stof te
verzamelen.
ENA005-3
BELANGRIJK
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat, moeten
basisvoorzorgsmaatregelen altijd worden genomen,
waaronder de volgende:
LEES ALLE INSTRUCTIES ALVORENS DIT
APPARAAT TE GEBRUIKEN.
WAARSCHUWING – Om de kans op brand of een
elektrische schok te verkleinen:
1. Stel niet bloot aan regen. Bewaar binnenshuis.
2. Sta niet toe dat ermee gespeeld wordt. Let goed
op bij gebruik in de buurt van kinderen.
3. Gebruik uitsluitend zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing. Gebruik uitsluitend
hulpstukken aanbevolen door de fabrikant.
4. Gebruik nooit met een beschadigde accu. Als
het apparaat niet werkt zoals het zou moeten
werken, is gevallen, is beschadigd buiten heeft
gelegen of in het water is gevallen, stuurt u het
terug naar een servicecentrum.
5. Hanteer het apparaat niet met natte handen.
6. Steek geen voorwerpen in de openingen.
Gebruik het apparaat niet wanneer een opening
verstopt zit, houd het apparaat vrij van stof,
pluizen, haar en alles wat de luchtdoorstroming
kan hinderen.
7. Houd haar, loshangende kleding, vingers en alle
lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en
bewegende delen.
8. Schakel alle knoppen uit alvorens de accu eraf te
halen.
9. Wees extra voorzichtig bij gebruik op een trap.
10. Zuig geen ontvlambare of brandbare
vloeistoffen, zoals benzine, op en gebruik het
niet op plaatsen waar deze aanwezig kunnen
zijn.
11. Gebruik voor het opladen uitsluitend de
acculader die door de fabrikant werd geleverd.
12. Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals
sigaretten, lucifers of hete as.
13. Gebruik het apparaat niet zonder dat de filters
zijn aangebracht.
14. Laad de accu niet buitenshuis op.
15. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) met een
verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk
vermogen, of gebrek aan kennis en ervaring,
behalve indien zij instructies hebben gehad en
onder toezicht staan van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
16. Kinderen dienen ten alle tijde onder toezicht te
staan zodat ze niet met het apparaat spelen.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Model CL072D CL102D
Inhoud
met stofzak 0,50 L
met papieren pak 0,33 L
Ononderbroken
gebruik
HIGH Ong. 8 min. Ong. 13 min.
LOW Ong. 16 min. Ong. 21 min.
Totale lengte 984 mm
Netto gewicht 1,0 kg 1,1 kg
Nominale spanning 7,2 V gelijkstroom 10,8 V gelijkstroom
Pagina: 26
27
ENB114-2
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1. Lees deze gebruiksaanwijzing en die van de
acculader voor gebruik aandachtig door.
2. Zuig de volgende stoffen niet op:
– Hete stoffen, zoals brandende sigaretten of
gloeiend hete metaaldeeltjes veroorzaakt
door het schuren/slijpen van metaal
– Brandbare stoffen, zoals benzine, thinner,
wasbenzine, kerosine of verf
– Explosieve stoffen, zoals nitroglycerine
– Ontvlambare stoffen, zoals aluminium, zink,
magnesium, titanium, fosfor of celluloid
– Nat vuil, water, olie en dergelijk
– Harde stukjes met scherpe randen, zoals
houtsnippers, metaaldeeltjes, steentjes,
glasstukjes, spijkers, punaises of
scheermesjes
– Poeder dat klontert, zoals cement of toner
– Geleidend stof, zoals metaalvijzel of
koolstofpoeder
– Zeer fijn stof, zoals cementpoeder
Een dergelijk gebruik kan leiden tot brand, per-
soonlijk letsel en/of materiële schade.
3. Stop onmiddellijk met het gebruik als u iets
abnormaals opmerkt.
4. Als u de stofzuiger laat vallen of ergens
tegenaan stoot, controleert u zorgvuldig op
barsten of beschadigingen voordat u deze weer
gebruikt.
5. Houd uit de buurt van fornuizen en
verwarmingsbronnen.
6. Blokkeer de inlaatopening en de
ventilatieopeningen niet.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
ENC007-6
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VOOR ACCU
1. Lees alle voorschriften en waarschuwingen op
(1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, aandachtig
door alvorens de acculader in gebruik te nemen.
2. Neem de accu niet uit elkaar.
3. Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aan-
zienlijk korter is geworden, moet u het gebruik
ervan onmiddellijk stopzetten. Voortgezet
gebruik kan oververhitting, brandwonden en
zelfs een ontploffing veroorzaken.
4. Als er elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen,
spoel dan uw ogen met schoon water en roep
onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt
in de ogen kan blindheid veroorzaken.
5. Voorkom kortsluiting van de accu:
(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
geleidend materiaal.
(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin
andere metalen voorwerpen zoals spijkers,
munten e.d. worden bewaard.
(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van
een grote stroomafgifte, oververhitting, brand-
wonden, en zelfs defecten.
6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50°C of hoger.
7. Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer
hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De
accu kan namelijk ontploffen in het vuur.
8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen
en hem niet blootstelt aan schokken of stoten.
9. Gebruik nooit een beschadigde accu.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
Tips voor een maximale levensduur van de accu
1. Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is.
Stop het gebruik van het gereedschap en laad de
accu op telkens wanneer u vaststelt dat het ver-
mogen van het gereedschap is afgenomen.
2. Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw
op. Als u de accu te veel oplaadt, zal hij minder
lang meegaan.
3. Laad de accu op bij een kamertemperatuur tus-
sen 10°C en 40°C. Laat een warme accu afkoelen
alvorens hem op te laden.
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
accu ervan is verwijderd alvorens de functies op het
gereedschap af te stellen of te controleren.
Installeren of verwijderen van de accu
Voor het model CL072D (Fig. 1)
Voor het model CL102D (Fig. 2)
• Schakel het gereedschap altijd uit alvorens de accu te
installeren of te verwijderen.
• Om de accu te verwijderen, neemt u deze uit het
gereedschap terwijl u de knoppen aan beide zijden van
de accu indrukt.
• Om de accu aan te brengen, houdt u deze zo vast dat
de voorkant van de accu past in de accu-installatieope-
ning op de stofzuiger, en duwt u de accu op zijn plaats.
Duw de accu altijd helemaal erop tot deze op zijn
plaats wordt vergrendeld met een kleine klik. Als u dit
niet doet, kan de accu tijdens gebruik van het gereed-
schap eraf vallen en letsel veroorzaken bij u of een
omstander.
• Probeer nooit om de accu met geweld erin te duwen.
Als de accu er niet gemakkelijk ingaat, betekent dit dat
u hem niet op de juiste wijze erin steekt.
Accubeveiligingssysteem
De stofzuiger is voorzien van een beveiligingssysteem
dat automatisch het uitgangsvermogen onderbreekt voor
een langere levensduur.
De stofzuiger kan tijdens het gebruik stoppen wanneer
het gereedschap en/of de accu zich in de volgende situa-
tie bevinden. Dit wordt veroorzaakt door de inwerkingtre-
ding van het beveiligingssysteem en duidt niet op een
defect van de stofzuiger.
• Bij overbelasting van de stofzuiger:
Laat de trekschakelaar los en verwijdert u de
oorzaak van de overbelasting. Vervolgens trekt u
opnieuw aan de trekschakelaar om weer te starten.
Pagina: 27
28
• Als de resterende acculading laag is:
Laad de accu opnieuw op.
Werking van de trekschakelaar (Fig. 3)
Om de stofzuiger te starten, drukt u gewoon op de
“HIGH/LOW”-knop. Om de stofzuiger uit te schakelen,
drukt u op de “OFF”-knop. Om het toerental van de stof-
zuiger te veranderen, drukt u op de “HIGH/LOW”-knop.
Bij de eerste keer drukken op deze knop wordt het hoge
toerental ingeschakeld, en bij de tweede keer drukken
wordt het lage toerental ingeschakeld. Bij iedere verdere
druk op deze knop wordt de hoog/laag-cyclus beurtelings
herhaald.
Accuspanningslampje (Fig. 4)
• Wanneer de accu begint leeg te raken, gaat het accus-
panningslampje knipperen.
• Wanneer de accu bijna helemaal leeg is, stopt de stof-
zuiger en blijft het accuspanningslampje ongeveer tien
seconden lang branden. Dan verwijdert u de accu uit
de stofzuiger en laadt u de accu opnieuw op.
OPMERKING:
• Na hoeveel tijd het accuspanningslampje gaat knippe-
ren of blijft branden hangt af van de temperatuur in uw
werkomgeving en de toestand van de accu.
INEENZETTEN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu ervan is verwijderd alvorens enig werk aan
het gereedschap uit te voeren.
Het stof weggooien (Fig. 5, 6, 7, 8 en 9)
LET OP:
• Leeg de stofzuiger voordat deze te vol raakt omdat dan
de zuigkracht afneemt.
• Vergeet niet het stof in de stofzuiger zelf weg te gooien.
Als u dit niet doet, kan het sponsfilter verstopt raken of
de motor beschadigd raken.
• Gooi het stofdeksel nooit weg, want u zult het telkens
nodig hebben wanneer u gebruik maakt van de stofzak
of het papieren pak.
1. Druk de ontgrendelknop in om de voorkap te ope-
nen. Trek de voorkap open totdat u een klik hoort,
dan blijft de kap in open stand staan.
OPMERKING:
• De stofzuiger is zo gebouwd dat de voorkap loskomt
wanneer u die verder probeert te openen dan 90°. Als
de voorkap losraakt, kunt u die gewoon weer in het
scharnierpunt vast steken.
LET OP:
• Pas bij het sluiten van de voorkap goed op dat u zich
de vingers niet knelt.
2. Trek het oranje stofdeksel en de stofzak er allebei
tegelijk uit.
3. Verwijder het stofdeksel en leeg de stofzuiger.
Stofzak en papieren pak
Breng naar keuze de stofzak of een papieren pak aan
voordat u de stofzuiger in gebruik neemt.
Gebruik in elk geval het stofdeksel, zowel met de stofzak
als met een papieren pak.
De stofzak is meermalen te gebruiken door deze tussen-
tijds te reinigen.
Het papieren pak is een eenmalig weggooipak. Wanneer
het papieren pak vol is, gooit u het in zijn geheel weg,
zonder het te legen.
Aanbrengen van de stofzak (Fig. 10, 11, 12, 13,
14, 15 en 16)
Gebruik het stofdeksel wanneer u de stofzak aanbrengt.
Let op dat u de bovenkant en de onderkant niet verwis-
selt, want die zijn verschillend.
1. Steek de uitstekende nok van de stofzak in de groef
van het stofdeksel, zoals getoond in de afbeelding.
2. Er is geen verschil tussen de boven- en onderkant
van de stofzak. Het maakt niet uit welk van de twee
nokken u in de onderste groef van het stofdeksel
steekt.
3. Zorg dat de rand van het stofdeksel overal goed om
de rand van de stofzak sluit.
4. Plaats de stofzak samen met het stofdeksel in de
holte van de stofzuiger, in de richting van de pijlen
op het stofdeksel. Schuif ze helemaal in de gleuven
in de holte van de stofzuiger.
5. Zorg dat het stoffen gedeelte van de stofzak hele-
maal in de holte van de stofzuiger past.
6. Druk de voorkap stevig dicht.
Aanbrengen van het papieren pak (Fig. 17, 18, 19,
20, 21, 22 en 23)
1. Vouw het inlaatdeel van het papieren pak open voor-
dat u het aanbrengt op het stofdeksel.
Gebruik het stofdeksel ook wanneer u gebruik maakt van
een papieren pak. Let op dat u de bovenkant en de
onderkant niet verwisselt, want die zijn verschillend.
2. Steek de uitstekende nok van het papieren pak in de
groef van het stofdeksel, zoals getoond in de afbeel-
ding.
3. Er is geen verschil tussen de boven- en onderkant
van het papieren pak. Het maakt niet uit welk van de
twee nokken u in de onderste groef van het stofdek-
sel steekt.
4. Zorg dat de rand van het stofdeksel overal goed om
de rand van het papieren pak sluit.
5. Plaats het papieren pak samen met het stofdeksel in
de holte van de stofzuiger, in de richting van de pij-
len op het stofdeksel. Schuif ze helemaal in de gleu-
ven in de holte van de stofzuiger.
6. Zorg dat het papieren pak helemaal in de holte van
de stofzuiger past.
7. Druk de voorkap stevig dicht.
LET OP:
• Als u nalaat een stofzak of papieren pak te plaatsen, of
het stofdeksel samen daarmee helemaal in de gleuven
van de holte te schuiven, of als er scheuren of gaten in
de stofzak of het papieren pak zitten, kan er stof in de
motor van de stofzuiger komen. Daardoor zou de motor
defect kunnen raken.
• Pas op dat u de inlaatopening van het papieren pak
niet opgevouwen laat wanneer u het aanbrengt.
• Gooi het stofdeksel nooit weg, want u zult het telkens
nodig hebben wanneer u een stofzak of een papieren
pak in de stofzuiger aanbrengt.
• Voor de juiste werking mag u uitsluitend een papieren
pak gebruiken dat speciaal voor deze stofzuiger is ont-
worpen. Gebruik van enig ander soort papieren pak
kan rookontwikkeling en brandgevaar veroorzaken.
Pagina: 28
29
BEDIENING
LET OP:
• Om een accessoire, zoals een mondstuk, aan te
brengen, steekt u de accessoire in de zuigmond en
verdraait u deze in de richting van de pijl om zeker te
zijn van een stevige verbinding tijdens gebruik. Om de
accessoire eraf te halen, verdraait u deze nogmaals in
de richting van de pijl en trekt u de accessoire eraf.
(Fig. 24)
Schoonmaken (zuigen)
Mondstuk (Fig. 25)
Bevestig het mondstuk voor het schoonmaken van tafels,
bureaus, meubels, enz. Het mondstuk kan eenvoudig op
de stofzuiger worden geplaatst.
Mondstuk + verlengbuis (rechte buis) (Fig. 26)
De verlengbuis past tussen het mondstuk en de
stofzuigermond. Deze werkwijze is handig bij het
schoonmaken van de grond terwijl u rechtop staat.
Hoekmondstuk (Fig. 27)
Bevestig het hoekmondstuk voor het schoonmaken van
hoeken en spleten van meubels of in auto’s.
Hoekmondstuk + verlengbuis (rechte buis) (Fig. 28)
In kleine ruimten waar de stofzuiger zelf niet in past, of
op hoge plaatsen die moeilijk te bereiken zijn, gebruikt u
deze werkwijze.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld
voordat u een inspectie of onderhoud uitvoert.
Na gebruik (Fig. 29)
De stofzuiger is handig op te bergen door deze met het
riempje aan een haak te hangen.
OPMERKING:
• Als u de stofzuiger los tegen een wand aan laat leunen,
kan het apparaat gemakkelijk omvallen en beschadigd
raken. (Fig. 30)
Schoonmaken (Fig. 31 en 32)
Veeg regelmatig de buitenkant (behuizing) van de
stofzuiger schoon met een in zeepwater bevochtigde
doek. Reinig ook de zuigmond, de holte voor de stofzak/
het papieren pak en het stofdeksel zorgvuldig.
LET OP:
• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en
dergelijke. Hierdoor het verkleuring, vervormingen en
barsten worden veroorzaakt.
Wanneer de stofzak zodanig verstopt raakt door fijn stof
dat de zuigkracht afneemt, kunt u de stofzak uitwassen in
gewoon zeepsop. Laat de stofzak daarna voor gebruik
eerst grondig drogen. Als de stofzak bij gebruik niet goed
droog is, kan dat de zuigkracht verminderen en de
levensduur van de motor aantasten.
OPMERKING:
• Het papieren weggooipak is voor eenmalig gebruik.
Wanneer het sponsfilter door stof verstopt is geraakt,
verwijdert u het uit de stofzuiger en veegt u het schoon of
wast u het uit in schoon water.
Verwijderen en weer aanbrengen van het
sponsfilter (Fig. 33 en 34)
Om het sponsfilter te verwijderen, neemt u eerst de stof-
zak of het papieren pak uit de holte, dan knijpt u het
sponsfilter samen en trekt u het voorzichtig los.
Druk de gehele rand van het sponsfilter vast tegen de
achterwand van de holte waarin u later de stofzak/het
papieren pak aanbrengt.
LET OP:
• Na het reinigen van het sponsfilter mag u niet vergeten
het weer in de stofzuiger aan te brengen. Als u het met
water hebt gewassen, laat u het dan voor gebruik eerst
grondig drogen. Als het sponsfilter niet goed droog is,
kan dat de levensduur van de motor aantasten.
Pagina: 29
30
Controleer de onderstaande punten alvorens te laten repareren
OPMERKING:
• Probeer de stofzuiger niet zelf te repareren.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
product te handhaven, dienen alle reparaties en alle
andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te
worden uitgevoerd door een erkend Makita Servicecen-
trum, en dat uitsluitend met gebruik van Makita vervan-
gingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met de Makita-stofzuiger die in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Bij gebruik van
andere accessoires of hulpstukken bestaat er gevaar
voor persoonlijke verwonding. Gebruik de accessoires
of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
• Verlengbuis (rechte buis)
• Mondstuk
• Mondstuk voor tapijt
• Boekenplankborstel
• Hoekmondstuk
• Ronde borstel
• Flexibele slang
• Papieren pak
• Verschillende types originele Makita accu’s en accula-
ders
Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Geringe zuigkracht
• Zit de stofzak of het papieren pak vol
stof?
• Leeg de stofzak of het papieren pak.
• Is de stofzak verstopt geraakt? • Maak de stofzak schoon of was die uit.
• Is het papieren pak verstopt geraakt? • Vervang het papieren pak.
• Is de accu leeg? • Laad de accu opnieuw op.
Apparaat werkt niet • Is de accu leeg? • Laad de accu opnieuw op.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita CL102D.

Stel een vraag over de Makita CL102D

Heb je een vraag over de Makita CL102D en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita CL102D. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita CL102D zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.