Makita CL100D handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita CL100D. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: CL100D
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 21
22
NEDERLANDS (Originele instructies)
WAARSCHUWING: Dit apparaat mag worden gebruikt door
kinderen van 8 jaar en ouder of door personen met beperkte fysieke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring of
kennis van zaken, maar alleen onder toezicht of na instructie in veilig
gebruik van het apparaat, met begrip van de eventuele risico’s.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en
onderhoud van het apparaat mag niet door kinderen worden verricht,
tenzij onder toezicht.
Verklaring van algemene gegevens
1 Accu
2 Knop
3 Trekschakelaar
4 Beker
5 Zuigmond
6 Voorfilter
7 Bevestigingslip
8 Filter
9 Handgreep
10 Uitsteeksel
11 Gleuf in de behuizing van de
stofzuiger
12 Mondstuk
13 Stofzuiger
14 Verlengbuis
15 Hoekmondstuk
TECHNISCHE GEGEVENS
• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en
ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens
onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• De technische gegevens kunnen van land tot land
verschillen.
• Gewicht, inclusief accu, volgens de EPTA-procedure
01/2003
ENE017-1
Gebruiksdoeleinden
Het gereedschap is bedoeld om droog stof te
verzamelen.
ENA005-5
BELANGRIJK
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat, moeten
basisvoorzorgsmaatregelen altijd worden genomen,
waaronder de volgende:
LEES ALLE INSTRUCTIES ALVORENS DIT
APPARAAT TE GEBRUIKEN.
WAARSCHUWING – Om de kans op brand of een
elektrische schok te verkleinen:
1. Stel niet bloot aan regen. Bewaar binnenshuis.
2. Sta niet toe dat ermee gespeeld wordt. Let goed
op bij gebruik in de buurt van kinderen.
3. Gebruik uitsluitend zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing. Gebruik uitsluitend
hulpstukken aanbevolen door de fabrikant.
4. Gebruik nooit met een beschadigde accu. Als
het apparaat niet werkt zoals het zou moeten
werken, is gevallen, is beschadigd buiten heeft
gelegen of in het water is gevallen, stuurt u het
terug naar een servicecentrum.
5. Hanteer het apparaat niet met natte handen.
6. Steek geen voorwerpen in de openingen.
Gebruik het apparaat niet wanneer een opening
verstopt zit, houd het apparaat vrij van stof,
pluizen, haar en alles wat de luchtdoorstroming
kan hinderen.
7. Houd haar, loshangende kleding, vingers en alle
lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en
bewegende delen.
8. Schakel alle knoppen uit alvorens de accu eraf te
halen.
9. Wees extra voorzichtig bij gebruik op een trap.
10. Zuig geen ontvlambare of brandbare
vloeistoffen, zoals benzine, op en gebruik het
niet op plaatsen waar deze aanwezig kunnen
zijn.
Model CL070D CL100D
Inhoud 600 mL
Ononderbroken gebruik Ong. 8 min. Ong. 12 min.
Totale lengte 966 mm
Netto gewicht 0,81 kg 0,88 kg
Accu(’s) BL7010 BL1013
Nominale spanning 7,2 V gelijkstroom 10,8 V gelijkstroom
Pagina: 22
23
11. Gebruik voor het opladen uitsluitend de
acculader die door de fabrikant werd geleverd.
12. Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals
sigaretten, lucifers of hete as.
13. Gebruik het apparaat niet zonder dat de filters
zijn aangebracht.
14. Laad de accu niet buitenshuis op.
Bediening en zorg voor accugereedschap
15. Alleen opladen met de door de fabrikant
voorgeschreven acculader. Een acculader die
geschikt is voor een bepaald type accu kan
brandgevaarlijk zijn bij gebruik met een ander type
accu.
16. Gebruik elektrische apparatuur alleen op accu’s
die daar specifiek voor zijn ontworpen. Gebruik
van andere accu’s of batterijen kan gevaar voor
letsel of brandgevaar opleveren.
17. Wanneer u de accu niet gebruikt, zorgt u dat die
niet in aanraking komt met andere metalen
voorwerpen, zoals paperclips, kleingeld,
sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine
metalen voorwerpen die de contactpunten
kunnen kortsluiten.
18. Bij misbruik kan er vloeistof uit de accu lekken;
raak die vloeistof niet aan. Mocht u per ongeluk
in aanraking komen met accuvloeistof, wast u
die dan met water af.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
ENB114-3
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1. Lees deze gebruiksaanwijzing en die van de
acculader voor gebruik aandachtig door.
2. Zuig de volgende stoffen niet op:
– Hete stoffen, zoals brandende sigaretten of
gloeiend hete metaaldeeltjes veroorzaakt
door het schuren/slijpen van metaal
– Brandbare stoffen, zoals benzine, thinner,
wasbenzine, kerosine of verf
– Explosieve stoffen, zoals nitroglycerine
– Ontvlambare stoffen, zoals aluminium, zink,
magnesium, titanium, fosfor of celluloid
– Nat vuil, water, olie en dergelijk
– Harde stukjes met scherpe randen, zoals
houtsnippers, metaaldeeltjes, steentjes,
glasstukjes, spijkers, punaises of
scheermesjes
– Poeder dat klontert, zoals cement of toner
– Geleidend stof, zoals metaalvijzel of
koolstofpoeder
– Zeer fijn stof, zoals cementpoeder
Een dergelijk gebruik kan leiden tot brand, per-
soonlijk letsel en/of materiële schade.
3. Stop onmiddellijk met het gebruik als u iets
abnormaals opmerkt.
4. Als u de stofzuiger laat vallen of ergens
tegenaan stoot, controleert u zorgvuldig op
barsten of beschadigingen voordat u deze weer
gebruikt.
5. Houd uit de buurt van fornuizen en
verwarmingsbronnen.
6. Blokkeer de inlaatopening en de
ventilatieopeningen niet.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
ENC007-8
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VOOR ACCU
1. Lees alle voorschriften en waarschuwingen op
(1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, aandachtig
door alvorens de acculader in gebruik te nemen.
2. Neem de accu niet uit elkaar.
3. Als de gebruikstijd van een opgeladen accu
aanzienlijk korter is geworden, moet u het
gebruik ervan onmiddellijk stopzetten.
Voortgezet gebruik kan oververhitting,
brandwonden en zelfs een ontploffing
veroorzaken.
4. Als er elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen,
spoel dan uw ogen met schoon water en roep
onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt
in de ogen kan blindheid veroorzaken.
5. Voorkom kortsluiting van de accu:
(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
geleidend materiaal.
(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin
andere metalen voorwerpen zoals spijkers,
munten e.d. worden bewaard.
(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van
een grote stroomafgifte, oververhitting, brand-
wonden, en zelfs defecten.
6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50°C of hoger.
7. Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer
hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De
accu kan namelijk ontploffen in het vuur.
8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen
en hem niet blootstelt aan schokken of stoten.
9. Gebruik nooit een beschadigde accu.
10. Volg bij het wegwerpen van de accu de
plaatselijk geldende voorschriften.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
Tips voor een maximale levensduur van de accu
1. Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is.
Stop het gebruik van het gereedschap en laad de
accu op telkens wanneer u vaststelt dat het
vermogen van het gereedschap is afgenomen.
2. Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw
op. Als u de accu te veel oplaadt, zal hij minder
lang meegaan.
3. Laad de accu op bij een kamertemperatuur
tussen 10°C en 40°C. Laat een warme accu
afkoelen alvorens hem op te laden.
4. Laad de accu zeker elk half jaar een keer op, ook
als u deze geruime tijd lang niet gebruikt.
Pagina: 23
24
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
accu ervan is verwijderd alvorens de functies op het
gereedschap af te stellen of te controleren.
Installeren of verwijderen van de accu (Fig. 1)
• Schakel het gereedschap altijd uit alvorens de accu te
installeren of te verwijderen.
• Om de accu te verwijderen, neemt u deze uit het
gereedschap terwijl u de knoppen aan beide zijden van
de accu indrukt.
• Om de accu aan te brengen, houdt u deze zo vast dat
de voorkant van de accu past in de accu-installatieope-
ning op de stofzuiger, en duwt u de accu op zijn plaats.
Duw de accu altijd helemaal erop tot deze op zijn
plaats wordt vergrendeld met een kleine klik. Als u dit
niet doet, kan de accu tijdens gebruik van het gereed-
schap eraf vallen en letsel veroorzaken bij u of een
omstander.
• Probeer nooit om de accu met geweld erin te duwen.
Als de accu er niet gemakkelijk ingaat, betekent dit dat
u hem niet op de juiste wijze erin steekt.
Werking van de trekschakelaar (Fig. 2)
LET OP:
• Alvorens de accu in het gereedschap te plaatsen, moet
u altijd controleren of de trekschakelaar goed werkt en
bij het loslaten naar de “OFF” positie terugkeert.
Om het gereedschap te starten, drukt u gewoon de trek-
schakelaar in. Laat de schakelaar los om het gereed-
schap te stoppen.
INEENZETTEN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu ervan is verwijderd alvorens enig werk aan
het gereedschap uit te voeren.
Het stof weggooien
LET OP:
• Leeg de stofzuiger voordat deze te vol raakt omdat dan
de zuigkracht afneemt.
• Vergeet niet het stof in de stofzuiger zelf weg te gooien.
Als u dit nalaat, kan het filter verstopt raken of de motor
beschadigd raken.
Om het stof dat aan het filter kleeft in de beker te laten
vallen, tikt u met uw hand 4 of 5 keer tegen de beker.
(Fig. 3)
Richt de zuigmond vervolgens omlaag, draai de beker in
de richting van de pijl in de afbeelding, en haal de beker
langzaam en recht eraf. (Fig. 4)
OPMERKING:
• Wanneer de beker eraf gehaald wordt, kan stof eruit
vallen, zodat het handig is een vuilniszak onder de
beker te houden.
Verwijder het verzamelde stof uit de beker en vanaf het
voorfilter. (Fig. 5)
Verdraai het voorfilter in de richting van de pijl om de
bevestigingslip los te maken van de behuizing van de
stofzuiger, en trek vervolgens het voorfilter eraf. (Fig. 6)
Verwijder het fijne stof uit het voorfilter. Haal vervolgens
het filter eraf en tik er voorzichtig tegen om het stof los te
maken. (Fig. 7)
In elkaar zetten
Breng het filter aan tot deze volledig op zijn plaats zit op
de behuizing van de stofzuiger. (Fig. 8)
OPMERKING:
• Zorg ervoor dat het filter er recht op aangebracht wordt
zonder dubbelgevouwen te worden. Als het filter ver-
keerd erop aangebracht wordt, zoals aangegeven in de
afbeelding, zal het stof binnendringen in het motorhuis
en tot motorstoring leiden. (Fig. 9)
Breng het voorfilter aan. Let er daarbij op het voorfilter te
verdraaien zodat de bevestingingslip goed vergrendeld
wordt in de behuizing van de stofzuiger. (Fig. 10 en 11)
Breng de beker aan. Lijn het uitsteeksel op de beker uit
met het uitsteeksel op de handgreep, en verdraai de
beker daarna stevig in de richting van de pijl tot hij wordt
vergrendeld. (Fig. 12 en 13)
OPMERKING:
• Verwijder het stof altijd tijdig omdat de zuigkracht lager
wordt wanneer er te veel stof in de stofzuiger zit.
• Controleer altijd of het filter en voorfilter correct zijn
aangebracht voordat u de stofzuiger gaat gebruiken.
Als deze niet correct zijn aangebracht, zal het stof bin-
nendringen in het motorhuis en tot motorstoring leiden.
In het geval de volgende situaties zich voordoen, zijn
het filter en/of voorfilter niet correct aangebracht. Breng
deze opnieuw en correct aan om het probleem op te
lossen.
Voorbeelden van problemen
Voorbeeld 1: Alleen het voorfilter is aangebracht (geen
filter). (Fig. 14)
Voorbeeld 2: Alleen het filter is aangebracht (geen voor-
filter). (Fig. 15)
Voorbeeld 3: Het filter is aangebracht, maar is dubbelge-
vouwen. (Fig. 16)
Voorbeeld 4: De bevestigingslip van het voorfilter is niet
goed vergrendeld in de gleuf in de behuizing van de stof-
zuiger. (Fig. 17)
BEDIENING
LET OP:
• Om een accessoire, zoals een mondstuk, aan te
brengen, steekt u de accessoire in de zuigmond en
verdraait u deze in de richting van de pijl om zeker te
zijn van een stevige verbinding tijdens gebruik. Om de
accessoire eraf te halen, verdraait u deze nogmaals in
de richting van de pijl en trekt u de accessoire eraf.
Als u de accessoire in de tegenovergestelde richting
verdraait bij het aanbrengen of eraf halen, kan de beker
los raken. (Fig. 18)
Schoonmaken (zuigen)
Mondstuk (Fig. 19)
Bevestig het mondstuk voor het schoonmaken van tafels,
bureaus, meubels, enz. Het mondstuk kan eenvoudig op
de stofzuiger worden geplaatst.
Mondstuk + verlengbuis (rechte buis) (Fig. 20)
De verlengbuis past tussen het mondstuk en de
stofzuigermond. Deze werkwijze is handig bij het
schoonmaken van de grond terwijl u rechtop staat.
Hoekmondstuk (Fig. 21)
Bevestig het hoekmondstuk voor het schoonmaken van
hoeken en spleten van meubels of in auto’s.
Pagina: 24
25
Hoekmondstuk + verlengbuis (rechte buis) (Fig. 22)
In kleine ruimten waar de stofzuiger zelf niet in past, of
op hoge plaatsen die moeilijk te bereiken zijn, gebruikt u
deze werkwijze.
Stofzuigen zonder mondstuk (Fig. 23)
U kunt poeder en stof opzuigen zonder een mondstuk.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld
voordat u een inspectie of onderhoud uitvoert.
Na gebruik (Fig. 24 en 25)
Voor het opbergen van de stofzuiger zet u het mondstuk
vast en dan hangt u de stofzuiger aan een stevige, in de
handel verkrijgbare haak.
LET OP:
• Als u de stofzuiger niet aan een haak hangt maar los
tegen de wand laat leunen, kan de stofzuiger gemakke-
lijk omvallen en beschadigd raken.
Schoonmaken
Veeg regelmatig de buitenkant (behuizing) van de
stofzuiger schoon met een in zeepwater bevochtigde
doek. Maak tevens de stofzuigermond, opening voor de
stoffen/papieren stofzak en de stofstopper schoon.
(Fig. 26)
LET OP:
• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en
dergelijke. Hierdoor het verkleuring, vervormingen en
barsten worden veroorzaakt.
Was het filter in zeepwater als deze verstopt zit met stof
en de zuigkracht van de stofzuiger sterk is afgenomen.
Droog het goed alvorens weer te gebruiken. Een
onvoldoende droog filter kan leiden tot slecht zuigen en
kan de levensduur van de motor verkorten. (Fig. 27)
Controleer de onderstaande punten alvorens te laten repareren
010051
OPMERKING:
• Probeer de stofzuiger niet zelf te repareren.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
product te handhaven, dienen alle reparaties en alle
andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te
worden uitgevoerd door een erkend Makita
Servicecentrum, en dat uitsluitend met gebruik van
Makita vervangingsonderdelen.
OPTIONELE ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar op
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
• Verlengbuis (rechte buis)
• Mondstuk
• Mondstuk voor tapijt
• Boekenplankborstel
• Hoekmondstuk
• Ronde borstel
• Flexibele slang
• Filter
• Voorfilter
• Originele Makita accu en acculader
OPMERKING:
• Sommige onderdelen in deze lijst kunnen bij het
gereedschap zijn meeverpakt als standaard-accessoi-
res. Deze kunnen van land tot land verschillen.
Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Geringe zuigkracht
• Zit de beker vol stof? • Verwijder het stof uit de beker.
• Zit het filter verstopt? • Maak het filter leeg of was het uit.
• Is de accu leeg? • Laad de accu op.
Apparaat werkt niet • Is de accu leeg? • Laad de accu op.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita CL100D.

Stel een vraag over de Makita CL100D

Heb je een vraag over de Makita CL100D en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita CL100D. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita CL100D zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.