Makita BTM40 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita BTM40. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Multitool
  • Model/naam: BTM40
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens

Inhoudsopgave

Pagina: 27
28
NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van algemene gegevens
1 Knop
2 Rode indicator
3 Accu
4 Stermarkering
5 Stroomschakelaar
6 Instelknop
7 Voorste lamp
8 Verklikkerlampje
9 Werktuigmontagebout
10 Openingen in het werktuig
11 Nokken van de werktuigflens
12 Zeskant-inbussleutel
13 Vastdraaien
14 Adapter (vereist voor bepaalde
werktuigen)
15 Mondstukklem
16 Stofmondstuk
17 Stofzuigaansluitstuk
18 Vilten ring
19 Schuurblok
20 Openingen in gereedschap
21 Nokken aan de mondstukklem
TECHNISCHE GEGEVENS
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• De technische gegevens de accu kunnen van land tot
land verschillen.
• Gewicht, inclusief accu, volgens de EPTA-procedure
01/2003
ENE080-1
Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bestemd voor het zagen en snijden in
hout, plastic, gipsplaten, lichte metalen en sommige
montagematerialen (zoals zachte spijkers en nieten). Het
is tevens bestemd voor het werken met zachte wandte-
gels en het droog schuren en afkrabben van kleine
oppervlakken. Het is bij uitstek geschikt voor werken
langs randen en voor egaal bijsnijden.
GEA010-1
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elek-
trisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en alle instructies. Het niet volgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische
schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de
toekomst te kunnen raadplegen.
GEB094-2
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE
SNOERLOZE ZAAG- EN SCHUURMACHINE
1. Dit elektrisch gereedschap is bestemd voor
zagen, snijden, slijpen en polijsten. Lees alle vei-
ligheidsvoorschriften, aanwijzingen, afbeeldin-
gen en technische specificaties behorend bij dit
gereedschap aandachtig door. Als u niet alle
onderstaande aanwijzingen naleeft, kan dat resulte-
ren in brand, elektrische schokken en/of ernstig let-
sel.
2. Houd elektrisch gereedschap alleen vast aan de
geïsoleerde handgrepen wanneer de kans
bestaat dat het werktuig in aanraking komt met
verborgen bedrading. Als een draad die onder
stroom staat wordt ingesneden, kunnen de metalen
delen van het gereedschap ook onder stroom
komen te staan en kunt u een gevaarlijke schok krij-
gen.
3. Gebruik klemmen of dergelijke voorzieningen
om uw werkstuk aan een stabiele ondergrond
vast te klemmen. Een werkstuk dat u in de hand
houdt of tegen uw lichaam aan drukt, kan al te vrije-
lijk bewegen en onhoudbaar worden.
4. Draag altijd een veiligheidsbril,stofbril of -mas-
ker. Een gewone bril of zonnebril biedt NIET de
nodige veiligheid.
5. Zorg dat u niet in spijkers snijdt. Controleer uw
werkstuk vooraf op de aanwezigheid van spij-
kers en verwijder die.
6. Houd het gereedschap stevig vast.
7. Let vooral op dat het werktuig bij inschakelen
nog niet in aanraking komt met uw werkstuk.
8. Kom met uw handen niet te dicht bij bewegende
onderdelen.
9. Laat het gereedschap niet ingeschakeld achter.
Schakel het gereedschap alleen in wanneer u het
stevig vasthoudt.
Model BTM40 BTM50
Oscillaties per minuut 6 000 – 20 000 (min–1
)
Uitslaghoek links/rechts 1,6° (totaal 3,2°)
Totale lengte 324 mm
Nettogewicht
zonder stofzuigaansluitstuk 1,9 kg 2,0 kg
met stofzuigaansluitstuk 2,0 kg 2,1 kg
Nominale spanning D.C. 14,4 V D.C. 18 V
Pagina: 28
29
10. Schakel eerst het gereedschap uit en wacht tot
het werktuig volledig tot stilstand is gekomen,
voordat u het gereedschap van het werkstuk
haalt.
11. Raak het werktuig of het bewerkte deel van uw
werkstuk niet onmiddellijk na het werk aan; deze
delen kunnen bijzonder heet worden en u zou
zich kunnen branden.
12. Laat het gereedschap niet onnodig lang draaien
in onbelaste toestand.
13. Gebruik altijd het juiste stofmasker of ademha-
lingsapparaat voor het materiaal en de toepas-
sing waar u aan werkt.
14. Bepaalde materialen kunnen giftige chemicaliën
bevatten. Vermijd dan het contact met uw huid
en zorg dat u geen stof inademt. Volg de veilig-
heidsvoorschriften van de fabrikant van het
materiaal.
15. Dit gereedschap is niet waterdicht, dus zorg dat
er geen water op de oppervlakken van uw werk-
stuk komt.
16. Zorg voor voldoende ventilatie bij het schuren
van werkstukken.
17. Bij gebruik van dit gereedschap voor het schu-
ren van bepaalde materialen, verf en houtsoor-
ten kunt u worden blootgesteld aan stof dat uw
gezondheid kan schaden. Gebruik een geschikt
stofmasker of ademhalingsapparaat.
18. Controleer of er geen barsten of scheuren in het
schuurblok zijn voordat u gaat werken. Barsten
of breuken zouden kunnen leiden tot lichamelijk
letsel.
19. Gebruik geen accessoires die niet specifiek ont-
worpen en goedgekeurd zijn door de fabrikant
van dit gereedschap. Ook al past een accessoire
wel op uw elektrisch gereedschap, dan nog staat dit
niet altijd garant voor een veilige werking.
20. Draag beschermende kleding en dergelijke.
Afhankelijk van de toepassing dient u ook een
gezichtsmasker, veiligheidsbril of stofmasker te
dragen. Draag naar vereist ook oorbeschermers,
werkhandschoenen en een werkschort dat
bescherming biedt tegen rondvliegende spaan-
ders of scherp gruis. Een afdoende oogbescher-
ming moet in staat zijn om tijdens het werk
rondvliegende spaanders of scherp gruis tegen te
houden. Het stofmasker of ademhalingsapparaat
moet alle vrijkomende deeltjes uit de lucht die u
inademt te filteren. Langdurige blootstelling aan hard
lawaai kan uw gehoor aantasten.
21. Houd omstanders op veilige afstand tijdens het
gebruik van elektrisch gereedschap. Iedereen
die uw werkterrein betreedt, moet beschermende
kleding dragen. Er zouden splinters van uw werk-
stuk of van een afgebroken accessoire kunnen rond-
vliegen, met kans op verwondingen, ook buiten uw
onmiddellijke werkomgeving.
22. Leg het gereedschap altijd pas neer nadat het
werktuig volledig tot stilstand is gekomen. Als
het werktuig nog draait, kan het de ondergrond aan-
grijpen en het gereedschap uit uw handen trekken.
23. Loop niet met het gereedschap terwijl het nog
draait. Als het werktuig tegen uw kleding aan zou
komen, kan de draaibeweging het tegen uw lichaam
aan trekken, met kans op letsel.
24. Gebruik het gereedschap niet in de buurt van
licht ontvlambare materialen. Als er vonken over-
springen, zou er brand kunnen ontstaan.
25. Gebruik geen accessoires waarvoor koeling met
vloeistof vereist is. Het gebruik van water of een
andere koelvloeistof kan leiden tot een elektrische
schok, met gevaar voor elektrocutie.
26. Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu is verwijderd alvorens enig werk aan
het gereedschap uit te voeren.
27. Zorg ook altijd dat u stevig op een solide bodem
staat. Let bij het werken op hoge plaatsen op dat
er zich niemand recht onder u bevindt.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
WAARSCHUWING:
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van com-
fort en bekendheid met het gereedschap (na veelvul-
dig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften
van het betreffende gereedschap altijd strikt in acht.
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de vei-
ligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstige verwondingen.
ENC007-7
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VOOR ACCU
1. Lees alle voorschriften en waarschuwingen op
(1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, aandachtig
door alvorens de acculader in gebruik te nemen.
2. Neem de accu niet uit elkaar.
3. Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aan-
zienlijk korter is geworden, moet u het gebruik
ervan onmiddellijk stopzetten. Voortgezet
gebruik kan oververhitting, brandwonden en
zelfs een ontploffing veroorzaken.
4. Als er elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen,
spoel dan uw ogen met schoon water en roep
onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt
in de ogen kan blindheid veroorzaken.
5. Voorkom kortsluiting van de accu:
(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
geleidend materiaal.
(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin
andere metalen voorwerpen zoals spijkers,
munten e.d. worden bewaard.
(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van
een grote stroomafgifte, oververhitting, brand-
wonden, en zelfs defecten.
6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50°C of hoger.
7. Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer
hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De
accu kan namelijk ontploffen in het vuur.
8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen
en hem niet blootstelt aan schokken of stoten.
9. Gebruik nooit een beschadigde accu.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
Pagina: 29
30
Tips voor een maximale levensduur van de accu
1. Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is.
Stop het gebruik van het gereedschap en laad de
accu op telkens wanneer u vaststelt dat het ver-
mogen van het gereedschap is afgenomen.
2. Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw
op. Als u de accu te veel oplaadt, zal hij minder
lang meegaan.
3. Laad de accu op bij een kamertemperatuur tus-
sen 10°C en 40°C. Laat een warme accu afkoelen
alvorens hem op te laden.
4. Laad de accu zeker elk half jaar een keer op, ook
als u deze geruime tijd lang niet gebruikt.
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
WAARSCHUWING:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en
de accu ervan is verwijderd alvorens de functies op
het gereedschap af te stellen of te controleren. Ver-
geten het apparaat uit te schakelen en de accu te ver-
wijderen kan leiden tot ernstige verwondingen, als het
apparaat plotseling zou starten.
Aanbrengen en verwijderen van de accu (Fig. 1)
LET OP:
• Schakel altijd het gereedschap uit voordat u de accu
aanbrengt of verwijdert.
• Houd het gereedschap en de accu stevig vast wan-
neer u de accu aanbrengt of verwijdert. Als u het
gereedschap en de accu niet stevig vasthoudt, zou er
iets uit uw handen kunnen glippen, met gevaar voor
schade aan het gereedschap of de accu en eventuele
verwonding.
Om de accu te verwijderen, schuift u deze uit het gereed-
schap los terwijl u de knop voorop de accu ingedrukt
houdt.
Voor het aanbrengen van de accu plaatst u de tong van
de accu in de groef van de behuizing en schuift u de
accu op zijn plaats. Schuif de accu er altijd volledig in tot-
dat die op zijn plaats vast klikt. Wanneer de rode indica-
tor op de bovenkant van de knop nog zichtbaar is, zit de
accu niet volledig erin.
LET OP:
• Schuif de accu volledig erin totdat de rode indicator niet
meer zichtbaar is. Als u dit nalaat, zou de accu uit het
apparaat kunnen vallen en uzelf of anderen kunnen
verwonden.
• Druk de accu er niet met kracht in. Als de accu er niet
soepel in gaat, houdt u die waarschijnlijk in de ver-
keerde stand.
Accubeveiligingssysteem (lithium-ionenaccu met
een stermarkering) (Fig. 2)
Lithium-ionenaccu’s met een stermarkering zijn voorzien
van een beveiligingssysteem. Dat kan automatisch de
stroomtoevoer afsluiten om de levensduur van de accu
te verlengen.
Het gereedschap kan tijdens gebruik automatisch stop-
pen wanneer het gereedschap en/of de accu aan één
van de volgende omstandigheden wordt blootgesteld:
• Overbelasting:
Als het gereedschap wordt gebruikt op een manier die
een abnormaal hoge stroomsterkte vergt.
In dat geval schuift u de stroomschakelaar van het
gereedschap naar de “O (OFF)” stand en verhelpt u de
oorzaak van de overbelasting. Vervolgens schuift u de
stroomschakelaar terug in de “I (ON)” stand om
opnieuw te starten.
Als het gereedschap niet start, kan de accu oververhit
zijn. In dat geval laat u de accu even afkoelen voordat
u de stroomschakelaar weer in de “I (ON)” stand zet.
• Onvoldoende accuspanning:
Als de resterende accuspanning onvoldoende is, zal
het gereedschap niet starten. In dat geval verwijdert u
de accu en laadt u die opnieuw op.
Schakelaarwerking (Fig. 3)
LET OP:
• Alvorens de accu in het gereedschap te plaatsen, dient
u er zeker van te zijn dat het gereedschap is uitgescha-
keld.
Om het gereedschap te starten, schuift u de stroomscha-
kelaar in de “I (ON)” stand.
Om het gereedschap te stoppen, schuift u de stroom-
schakelaar in de “O (OFF)” stand.
Instellen van het draaislagtempo (Fig. 4)
Het draaislagtempo is instelbaar. Om het draaislagtempo
in te stellen, draait u de instelknop in een stand van 1 tot
6. Hoe hoger de cijferwaarde, des te hoger het draaislag-
tempo. Stel de instelknop in op een cijferwaarde die
geschikt is voor uw werkstuk.
OPMERKING:
• De instelknop kan niet direct worden teruggedraaid van
1 naar 6 of doorgedraaid van 6 naar 1. Als u de instel-
knop forceert, wordt het gereedschap beschadigd.
Wanneer u de stand van de instelknop verandert,
draait u deze door alle tussenliggende nummers heen.
Aandoen van de voorste lamp (Fig. 5)
WAARSCHUWING:
• Kijk nooit direct in de lamp. Het directe lamplicht kan
schadelijk zijn voor uw ogen.
Schuif de stroomschakelaar naar de “I (ON)” stand zodat
de voorste lamp gaat branden. De lamp blijft branden
zolang de schakelaar in de “I (ON)” stand staat. Het licht
dooft automatisch wanneer u op de achterkant van de
stroomschakelaar drukt en dan die schakelaar naar de
“O (OFF)” stand schuift.
Beveiliging tegen overbelasting
Wanneer het gereedschap overbelast raakt en de tempe-
ratuur tot een bepaald peil stijgt, gaat de voorste lamp
knipperen en dan stopt het gereedschap automatisch.
Los de oorzaak van de overbelasting op, om dan
opnieuw te starten.
Verklikkerlampje (Fig. 6)
• Wanneer de accu nog maar weinig stroom kan leveren,
gaat het verklikkerlampje knipperen.
• Wanneer de accu vrijwel geheel leeg is, stopt het
gereedschap tussentijds en blijft het verklikkerlampje
ongeveer 10 seconden lang branden.
Dan verwijdert u de accu uit het gereedschap en laadt u
die op.
Pagina: 30
31
INEENZETTEN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu ervan is verwijderd alvorens enig werk aan
het gereedschap uit te voeren.
Aanbrengen en verwijderen van werktuigen
(optioneel accessoires) (Fig. 7, 8 en 9)
WAARSCHUWING:
• Pas op dat u het werktuig niet ondersteboven aan-
brengt. Als u het werktuig ondersteboven plaatst, kan
dat het werktuig beschadigen en soms zelfs ernstig let-
sel veroorzaken.
• Monteer het werktuig in de juiste richting, die het best
voldoet voor uw werkstuk. Het werktuig kan worden
gemonteerd in enkele standen, met 30 graden er tus-
sen.
Plaats een werktuig (optionele accessoire) op de werk-
tuigflens, zodat de nokken van de werktuigflens precies
in de openingen van het werktuig vallen, en zet dan het
werktuig vast door de bout stevig aan te draaien met de
zeskant-inbussleutel.
Bij gebruik van het schuurwerktuig, brengt u het werktuig
zo op het schuurblok aan dat het overeenkomt met de
richting van het schuurblok.
Het schuurblok heeft een bevestigingsvlak met klitten-
band, zodat u het schuurpapier er snel en gemakkelijk op
kunt bevestigen.
In het schuurpapier zijn openingen voor afzuigen van het
stof, dus zorgt u bij het aanbrengen dat die gaten samen-
vallen met de openingen in het schuurblok.
Om het schuurpapier te verwijderen, trekt u het uiteinde
omhoog en pelt u het los. Draai de werktuigmontagebout
met een zeskant-inbussleutel los, verwijder de bout en
dan het werktuig.
Voor gebruik van werktuigen met een afwijkend aansluit-
stuk maakt u gebruik van een geschikte aansluitadapter
(optioneel accessoire).
Bewaren van de zeskant-inbussleutel (Fig. 10)
Wanneer u de zeskant-inbussleutel niet gebruikt, bergt u
die op zoals getoond in de afbeelding, om de sleutel niet
te verliezen.
BEDIENING
WAARSCHUWING:
• Kom vóór en tijdens het werken met het gereedschap
niet met uw handen of uw gezicht in de buurt van het
werktuig.
• Zorg dat het werktuig niet al te zwaar belast wordt,
want daardoor kan de motor van het gereedschap
blokkeren en afslaan.
Snijden, zagen en schuren (Fig. 11)
Plaats het werktuig op uw werkstuk.
Beweeg dan het gereedschap naar voren, zodanig dat
dit de beweging van het werktuig niet vertraagt.
OPMERKING:
• Als u het forceert of te veel druk uitoefent op het
gereedschap, wordt de werking minder doeltreffend.
• Vóór het snijden is het aanbevolen het draaislagtempo
in te stellen op 4 – 6.
Polijsten (Fig. 12)
WAARSCHUWING:
• Schuurpapier dat al voor metaal is gebruikt mag u niet
meer voor hout gebruiken.
• Gebruik geen versleten schuurpapier of schuurpapier
zonder korrel.
Plaats het schuurpapier tegen uw werkstuk aan.
OPMERKING:
• Het is aanbevolen even proef te draaien met wat test-
materiaal, om vooraf het juiste draaislagtempo voor uw
werkstuk te bepalen.
• Blijf schuurpapier van dezelfde korrelgrootte gebruiken
totdat uw hele werkstuk volledig is geschuurd. Als u het
schuurpapier tussentijds vervangt door een fijnere of
grovere gradatie, kunt u soms geen goede afwerking
verkrijgen.
Stofzuigaansluitstuk (optioneel accessoire)
(Fig. 13 en 14)
• Monteer de stofmondstukken en het stofzuigaansluit-
stuk.
• Monteer de mondstukklem zodanig op het gereed-
schap dat de nokken in de sleuven van het gereed-
schap passen, om het vast te zetten.
• Plaats de vilten ring en het schuurblok op het stof-
zuigaansluitstuk en zet ze dan vast met de werktuig-
montagebout.
Wanneer u stofvrij wilt werken, kunt u een stofzuiger op
uw gereedschap aansluiten. Sluit de slang van de stof-
zuiger aan op het stofzuigaansluitstuk (optioneel acces-
soire).
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
accu is verwijderd voordat u inspecties of onderhoud
gaat verrichten, uitgezonderd de volgende controle-
punten met betrekking tot het lampje.
• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en
dergelijke. Hierdoor kunnen verkleuring, vervormingen
en barsten worden veroorzaakt.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te verzekeren, dienen alle reparaties,
inspectie en vervanging van koolborstels, en alle andere
onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te worden
uitgevoerd door een erkend Makita servicecentrum, en
dit uitsluitend met gebruik van originele Makita vervan-
gingsonderdelen.
Pagina: 31
32
OPTIONELE ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van
andere accessoires of hulpstukken bestaat er gevaar
voor persoonlijke verwonding. Gebruik de accessoires
of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel.
Raadpleeg het dichtstbijzijnde Makita Servicecentrum
voor verder advies of bijzonderheden omtrent deze
accessoires.
• Segmentzaagblad
• Rond zaagblad
• Zaagblad voor diepe insnede
• Schraper (onbuigzaam)
• Schraper (buigzaam)
• Gekarteld segmentzaagblad
• Universeel voegenmes
• HM verwijderaar
• HM segmentzaagblad
• HM schuurplaat
• Diamant-segmentzaagblad
• Schuurblok
• Adapter
• Schuurpapier-delta (rood/wit/zwart)
• Kunstvacht-delta (midden/grof/zonder korrel)
• Polijstvilt-delta
• Zeskant-inbussleutel
• Stofzuigaansluitstuk
• Originele Makita accu en acculader
OPMERKING:
• Sommige onderdelen in deze lijst kunnen bij het
gereedschap zijn meeverpakt als standaard-accessoi-
res. Deze kunnen van land tot land verschillen.
ENG905-1
Geluidsniveau
De typisch, A-gewogen geluidsniveaus vastgesteld vol-
gens EN60745:
Toepassing: schuren
Geluidsdrukniveau (LpA): 78 dB (A)
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Tijdens het werken kan het geluidsniveau 80 dB (A) over-
schrijden.
Toepassing: snijden met het zaagblad voor diepe
insnede
Model BTM40
Geluidsdrukniveau (LpA): 82 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LWA): 93 dB (A)
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Model BTM50
Geluidsdrukniveau (LpA): 84 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LWA): 95 dB (A)
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Toepassing: snijden met het segmentzaagblad
Geluidsdrukniveau (LpA): 81 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LWA): 92 dB (A)
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Toepassing: afschrapen
Model BTM40
Geluidsdrukniveau (LpA): 81 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LWA): 92 dB (A)
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Model BTM50
Geluidsdrukniveau (LpA): 83 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LWA): 94 dB (A)
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Draag oorbeschermers
ENG900-1
Trilling
De totaalwaarde van de trillingen (triaxiale vectorsom)
vastgesteld volgens EN60745:
Toepassing: schuren
Trillingsemissie (ah): 2,5 m/s2
of lager
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2
Toepassing: snijden met het zaagblad voor diepe
insnede
Model BTM40
Trillingsemissie (ah): 9,5 m/s2
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2
Model BTM50
Trillingsemissie (ah): 10,0 m/s2
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2
Toepassing: snijden met het segmentzaagblad
Model BTM40
Trillingsemissie (ah): 5,0 m/s2
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2
Model BTM50
Trillingsemissie (ah): 5,5 m/s2
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2
Toepassing: afschrapen
Model BTM40
Trillingsemissie (ah): 7,5 m/s2
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2
Model BTM50
Trillingsemissie (ah): 9,5 m/s2
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten vol-
gens de standaardtestmethode en kan worden gebruikt
om dit gereedschap te vergelijken met andere gereed-
schappen.
• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de blootstel-
ling.
WAARSCHUWING:
• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
• Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getrof-
fen ter bescherming van de operator die zijn gebaseerd
op een schatting van de blootstelling onder praktijkom-
standigheden (rekening houdend met alle fasen van de
bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende welke het
gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait,
naast de ingeschakelde tijdsduur).
Pagina: 32
33
ENH101-15
Alleen voor Europese landen
EU-Verklaring van Conformiteit
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-
machine(s):
Aanduiding van de machine:
Snoerloze zaag- en schuurmachine
Modelnr./Type: BTM40, BTM50
in serie zijn geproduceerd en
Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:
2006/42/CE
En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de vol-
gende normen of genormaliseerde documenten:
EN60745
De technische documentatie wordt bewaard door onze
erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Engeland
20.10.2011
Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita BTM40.

Stel een vraag over de Makita BTM40

Heb je een vraag over de Makita BTM40 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita BTM40. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita BTM40 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.