Makita BTD145 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita BTD145. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: BTD145
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens

Inhoudsopgave

Pagina: 26
27
NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van algemene gegevens
1 Knop
2 Rood gedeelte
3 Accu
4 Aan/uit-schakelaar
5 Lamp
6 Lamptoets
7 Omkeerschakelaar
8 Instelbaar in 3 standen
9 Hard
10 Gemiddeld
11 Zacht
12 Slagkrachttoets
13 Lage-acculadingindicator
14 Bit
15 Bit-adapter
16 Bus
17 Haak
18 Schroef
19 Gleuf
20 Standaardbout
21 Aandraaimoment
22 Juiste aandraaimoment
23 Aandraaitijd
24 Bout met hoge trekvastheid
TECHNISCHE GEGEVENS
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• De technische gegevens de accu kunnen van land tot
land verschillen.
• Gewicht, inclusief accu, volgens de EPTA-procedure
01/2003
ENE033-1
Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bedoeld voor het indraaien van
schroeven in hout, metaal en kunststof.
GEA010-1
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en alle instructies. Het niet volgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische
schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de
toekomst te kunnen raadplegen.
GEB054-1
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
SPECIFIEK VOOR EEN
ACCU-SLAGSCHROEVENDRAAIER
1. Houd elektrisch gereedschap vast bij het geïso-
leerde oppervlak van de handgrepen wanneer u
werkt op plaatsen waar het bevestigingsmateri-
aal in aanraking kan komen met verborgen
bedrading. Wanneer bevestigingsmaterialen in aan-
raking komen met onder spanning staande draden,
zullen de niet-geïsoleerde metalen delen van het
gereedschap onder spanning komen te staan zodat
de gebruiker een elektrische schok kan krijgen.
2. Zorg ervoor dat u stevig staat op een vast onder-
grond.
Bij gebruik van het gereedschap op een hoge
plaats dient u ervoor te zorgen dat niemand
beneden u aanwezig is.
3. Houd het gereedschap stevig vast.
4. Draag oorbeschermers.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
Model BTD133 BTD145
Capaciteiten
Kolomschroef 4 mm – 8 mm 4 mm – 8 mm
Standaardbout 5 mm – 14 mm 5 mm – 14 mm
Bout met hoge trekvastheid 5 mm – 12 mm 5 mm – 12 mm
Toerental onbelast
(min–1)
Slagkrach (Hard) 0 – 2 400 0 – 2 600
Slagkrach (Gemiddeld) 0 – 1 800 0 – 2 000
Slagkrach (Zacht) 0 – 1 100 0 – 1 300
Slagen per minuut
Slagkrach (Hard) 0 – 3 200 0 – 3 400
Slagkrach (Gemiddeld) 0 – 2 600 0 – 2 800
Slagkrach (Zacht) 0 – 1 100 0 – 1 300
Totale lengte
Met snelbithouder: 139 mm
Zonder snelbithouder: 140 mm
Netto gewicht (accu inbegrepen) 1,4 kg 1,3 kg
Nominale spanning DC 14,4 V DC 18 V
Pagina: 27
28
WAARSCHUWING:
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van com-
fort en bekendheid met het gereedschap (na veelvul-
dig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften
van het betreffende gereedschap altijd strikt in acht.
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de vei-
ligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstige verwondingen.
ENC007-6
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR ACCU
1. Lees alle voorschriften en waarschuwingen op
(1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, aandachtig
door alvorens de acculader in gebruik te nemen.
2. Neem de accu niet uit elkaar.
3. Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aan-
zienlijk korter is geworden, moet u het gebruik
ervan onmiddellijk stopzetten. Voortgezet
gebruik kan oververhitting, brandwonden en
zelfs een ontploffing veroorzaken.
4. Als er elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen,
spoel dan uw ogen met schoon water en roep
onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt
in de ogen kan blindheid veroorzaken.
5. Voorkom kortsluiting van de accu:
(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
geleidend materiaal.
(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin
andere metalen voorwerpen zoals spijkers,
munten e.d. worden bewaard.
(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van
een grote stroomafgifte, oververhitting, brand-
wonden, en zelfs defecten.
6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50°C of hoger.
7. Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer
hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De
accu kan namelijk ontploffen in het vuur.
8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen
en hem niet blootstelt aan schokken of stoten.
9. Gebruik nooit een beschadigde accu.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
Tips voor een maximale levensduur van de accu
1. Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is.
Stop het gebruik van het gereedschap en laad de
accu op telkens wanneer u vaststelt dat het ver-
mogen van het gereedschap is afgenomen.
2. Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw
op. Als u de accu te veel oplaadt, zal hij minder
lang meegaan.
3. Laad de accu op bij een kamertemperatuur tus-
sen 10°C en 40°C. Laat een warme accu afkoelen
alvorens hem op te laden.
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
accu ervan is verwijderd alvorens de functies op het
gereedschap af te stellen of te controleren.
Installeren of verwijderen van de accu (Fig. 1)
• Schakel het gereedschap altijd uit alvorens de accu te
installeren of te verwijderen.
• Om de accu uit het gereedschap te halen, verschuift u
de knop op de voorkant van de accu en trekt u de accu
eraf.
• Om de accu te installeren, doet u de tong op de accu
overeenkomen met de groef in de behuizing en dan
schuift u de accu erin. Schuif de accu zo ver mogelijk
erin totdat deze op zijn plaats vastklikt. Wanneer het
rode gedeelte op de bovenkant van de knop nog zicht-
baar is, zit de accu niet volledig erin. Schuif hem volle-
dig erin totdat het rode gedeelte niet meer zichtbaar is.
Als u dit niet doet, kan de accu per ongeluk eruit vallen
en uzelf of andere personen in uw omgeving verwon-
den.
• Probeer nooit om de accu met geweld erin te duwen.
Als de accu er niet gemakkelijk ingaat, betekent dit dat
u hem niet op de juiste wijze erin steekt.
Werking van de trekschakelaar (Fig. 2)
LET OP:
• Alvorens de accu in het gereedschap te plaatsen, moet
u altijd controleren of de aan/uit-schakelaar goed werkt
en bij het loslaten naar de “OFF” positie terugkeert.
Om het gereedschap te starten, drukt u gewoon de aan/
uit-schakelaar in. Hoe harder u de aan/uit-schakelaar
indrukt, hoe sneller het gereedschap draait. Laat de aan/
uit-schakelaar los om het gereedschap te stoppen.
OPMERKING:
• Als u de aan/uit-schakelaar gedurende langer dan 130
seconden inknijpt, wordt het gereedschap uitgescha-
keld.
De lampjes aanzetten (Fig. 3 en 4)
LET OP:
• Kijk niet direct in het lamplicht of in de lichtbron.
Bij iedere druk op de lichttoets verandert de status
van de lamp van AAN naar UIT en van UIT naar AAN.
Terwijl de status van de lichttoets AAN is, knijpt u de aan/
uit-schakelaar in om de lamp in te schakelen. Nadat de
aan/uit-schakelaar is losgelaten, gaat de lamp na onge-
veer 10 seconden uit.
Als de status van de lamptoets UIT is, zal de lamp niet
worden ingeschakeld wanneer u de aan/uit-schakelaar
inknijpt.
OPMERKING:
• Als u de status van de lichttoets wilt controleren, knijpt
u gewoon de aan/uit-schakelaar in. Als de lamp aan
gaat bij het inknijpen van de aan/uit-schakelaar, is de
status van de lamptoets AAN. Als de lamp niet aan
gaat, is de status van de lamptoets UIT.
• Tijdens het bedienen van de aan/uit-schakelaar, kan de
status van de lamptoets niet worden veranderd.
• Gedurende 10 seconden na het loslaten van de aan/
uit-schakelaar, kan de status van de lamptoets worden
veranderd.
Pagina: 28
29
Werking van de omkeerschakelaar (Fig. 5)
Dit gereedschap heeft een omkeerschakelaar voor het
veranderen van de draairichting. Druk de omkeerschake-
laar in vanaf zijde A voor rechtse draairichting, of vanaf
zijde B voor linkse draairichting.
Wanneer de omkeerschakelaar in de neutrale stand
staat, kan de aan/uit-schakelaar niet worden ingedrukt.
LET OP:
• Controleer altijd de draairichting alvorens het gereed-
schap te starten.
• Verander de stand van de omkeerschakelaar alleen
nadat het gereedschap volledig tot stilstand is geko-
men. Als u de draairichting verandert terwijl het
gereedschap nog draait, kan het gereedschap bescha-
digd raken.
• Zet de omkeerschakelaar altijd in de neutrale stand
wanneer u het gereedschap niet gebruikt.
De slagkracht instellen (Fig. 6)
De slagkracht kan op drie niveaus worden ingesteld:
hard, gemiddeld en zacht.
Hiermee kan worden vastgedraaid met een kracht
geschikt voor de werkzaamheden.
Bij iedere druk op de slagkrachttoets , verandert het
aantal slagen per minuut in drie stappen.
Gedurende ongeveer één minuut na het loslaten van de
aan/uit-schakelaar, kan de slagkracht worden veranderd.
OPMERKING:
• Wanneer alle lampjes op het bedieningspaneel
uitgaan, wordt het gereedschap uitgeschakeld om
acculading te besparen. Het niveau van de slagkracht
kan worden gecontroleerd door de aan/uit-schakelaar
in te knijpen zonder dat het gereedschap wordt
ingeschakeld.
• Tijdens het bedienen van de aan/uit-schakelaar, kan
het niveau van de slagkracht niet worden veranderd.
Aanduiding van bijna lege accu (Fig. 7)
Wanneer de aan/uit-schakelaar wordt ingeknepen terwijl
de resterende acculading zeer laag is, zal de lage-
acculadingindicator gaan knipperen.
Als het gereedschap continu wordt gebruikt terwijl de
indicator knippert en de acculading bijna opgebruikt is,
zal de indicator gaan branden en zal het gereedschap
stoppen.
Raadpleeg onderstaande tabel voor informatie over de
toestand van de indicator en de resterende acculading.
OPMERKING:
• Wanneer alle lampjes op het bedieningspaneel
uitgaan, wordt het gereedschap uitgeschakeld om
acculading te besparen. De resterende acculading kan
worden gecontroleerd door de aan/uit-schakelaar in te
knijpen zonder dat het gereedschap wordt
ingeschakeld.
• Ongeveer één minuut nadat de aan/uit-schakelaar is
losgelaten gaan alle lampjes op het bedieningspaneel
uit.
• Als de temperatuur van het gereedschap hoog is, kan
de lage-acculadingindicator knipperen of branden.
• Als de lage-acculadingindicator brandt en het
gereedschap stopt ondanks dat de accu is opgeladen,
laat u het gereedschap helemaal afkoelen. Als de
toestand nog steeds hetzelfde is, gebruikt u het
gereedschap niet meer en laat u het repareren door
een plaatselijk Makita-servicecentrum.
Slagkrachtniveau
aangegeven op
gereedschap
Max. aantal
slagen Toepassing Werkzaamheden
BTD133 BTD145
Hard
3.200
(min–1)
3.400
(min–1)
Vastdraaien wanneer kracht en
snelheid beide gewenst zijn.
Vastdraaien in
ondergrondmateriaal/vastdraaien
van lage schroeven/vastdraaien
van bouten.
Gemiddeld
2.600
(min–1
)
2.800
(min–1
)
Vastdraaien wanneer een goede
afwerking gewenst is.
Vastdraaien in de afwerklaag,
gipsplaat, enz.
Zacht
1.100
(min–1
)
1.300
(min–1
)
Vastdraaien wanneer te strak
vastdraaien vermeden moet
worden vanwege een mogelijk
verstopte moer, een gebroken of
beschadigde schroefkop, enz.
Vastdraaien van
sponningschroeven/vastdraaien
van kleine schroeven, zoals M6.
S H
S H
S H
Toestand van indicator Resterende acculading
Uit
Voldoende
Knippert
20%
Brandt Zeer laag en het
gereedschap stopt.
Pagina: 29
30
INEENZETTEN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu ervan is verwijderd alvorens enig werk aan
het gereedschap uit te voeren.
Aanbrengen of verwijderen van de schroefbit of
schroefdop
Gebruik uitsluitend bits met een insteekgedeelte zoals
aangegeven in de afbeelding. (Fig. 8)
Voor gereedschappen met een ondiepe bitinsteek-
opening (Fig. 9)
Voor gereedschappen met een diepe bitinsteekope-
ning (Fig. 10)
Procedure 1
Voor gereedschap zonder snelbithouder
Om de bit te plaatsen, trekt u de bus in de richting van de
pijl en steekt u de bit zo ver mogelijk in de bus.
Laat daarna de bus los om de bit te vergrendelen.
Voor gereedschap met snelbithouder
Om de bit te plaatsen, steekt u de bit zo ver mogelijk in
de bus.
Procedure 2
In aanvulling op de bovenstaande procedure (1), steekt u
de bit-adapter met het puntige uiteinde eerst in de bus.
Om de bit te verwijderen, trekt u de bus in de richting van
de pijl en trekt u de bit eruit.
OPMERKING:
• Als de bit niet diep genoeg in de bus wordt gestoken,
zal de bus niet naar haar oorspronkelijke positie terug-
keren en zal de bit niet goed vastzitten. In dat geval
dient u de bit opnieuw erin te steken volgens de boven-
staande procedure.
• Als het moeilijk is de bit in de bus te steken, trekt u aan
de bus en steekt u de bit zo ver mogelijk in de bus.
• Nadat u de bit in de bus hebt gestoken, controleert u
dat de bit stevig vast zit. Als de bit uit de bus komt, mag
u de bit niet gebruiken.
Haak (Fig. 11)
De haak is handig om het gereedschap tijdelijk op te
hangen. De haak kan aan iedere zijkant van het gereed-
schap worden bevestigd.
Om de haak te bevestigen, steekt u deze in een gleuf op
een zijkant en zet u hem vast met de schroef. Om de
haak eraf te halen, draait u de schroef los en haalt u de
haak eraf.
BEDIENING
Het juiste aandraaimoment kan verschillen afhankelijk
van het soort en de maat van de schroef/bout, het mate-
riaal van het te bevestigen werkstuk, enz. De verhouding
tussen het aandraaimoment en de aandraaitijd is aange-
geven in de figuren. (Fig. 12, 13 en 14)
Houd het gereedschap stevig vast en plaats de punt van
de schroefbit in de schroefkop. Oefen zoveel kracht op
het gereedschap uit als nodig is om de schroefbit op zijn
plaats te houden. Schakel vervolgens het gereedschap
in om de bediening te starten.
OPMERKING:
• Gebruik altijd de bit die geschikt is voor de kop van de
aan te draaien schroef/bout.
• Als u een schroefmaat M8 of kleiner vastdraait, stelt u
de slagkracht in op het juiste niveau, en oefent u voor-
zichtig kracht uit op de aan/uit-schakelaar zodat de
schroefkop niet wordt beschadigd.
• Houd het gereedschap altijd recht op de schroef.
• Als de slagkracht te hoog is omdat u de schroef langer
vastdraait dan is aangegeven in de afbeeldingen, kan
de schroef of de punt van de schroefbit worden overbe-
last, gestript, beschadigd, enz. Voordat u de werk-
zaamheden begint, voert u altijd een testbediening uit
om de juiste draaitijd voor de schroef te bepalen.
Het aandraaimoment wordt beïnvloed door een groot
aantal verschillende factoren, waaronder de volgende.
Controleer na het vastdraaien altijd het aandraaimoment
met een momentsleutel.
1. Wanneer de accu bijna leeg is, neemt de spanning
af en vermindert het aandraaimoment.
2. Schroefbit of schroefdop
Het aandraaimoment vermindert als u niet een
schroefbit of schroefdop van de juiste maat gebruikt.
3. Bout
• Zelfs wanneer het koppelcoëfficiënt overeenkomt
met de boutklasse, hangt het juiste aandraaimo-
ment af van de boutdiameter.
• Zelfs wanneer de boutdiameters gelijk zijn, hangt
het juiste aandraaimoment af van het koppelcoëffi-
ciënt, de boutklasse en de boutlengte.
4. De manier van vasthouden van het gereedschap en
de positie waar de schroef in het materiaal wordt
gedraaid, hebben een invloed op het aandraaimo-
ment.
5. Bij lagere toerentallen wordt ook het aandraaimo-
ment kleiner.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de accu is verwijderd, voordat u een inspectie of onder-
houd uitvoert, behalve voor het oplossen van de vol-
gende problemen met betrekking tot de lamp.
Schoonmaken
Veeg regelmatig de buitenkant (behuizing) van het
gereedschap schoon met een in zeepwater bevochtigde
doek.
LET OP:
• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en
dergelijke. Hierdoor het verkleuring, vervormingen en
barsten worden veroorzaakt.
A = 12 mm
B = 9 mm
Gebruik uitsluitend dit type bits. Volg
procedure (1).
(Opmerking) De bit-adapter is niet
nodig
A = 17 mm
B = 14 mm
Om deze typen bits te plaatsen, volgt u
procedure (1).
A = 12 mm
B = 9 mm
Om deze typen bits te plaatsen, volgt u
procedure (2).
(Opmerking) De bit-adapter is nodig
om de bit te plaatsen.
Pagina: 30
31
Problemen oplossen
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
product te handhaven, dienen alle reparaties en alle
andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te
worden uitgevoerd door een erkend Makita Servicecen-
trum, en dat uitsluitend met gebruik van Makita vervan-
gingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van
andere accessoires of hulpstukken bestaat er gevaar
voor persoonlijke verwonding. Gebruik de accessoires
of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel.
Raadpleeg het dichtstbijzijnde Makita Servicecentrum
voor verder advies of bijzonderheden omtrent deze
accessoires.
• Schroefbits
• Haak
• Plastic draagkist
• Verschillende types originele Makita accu’s en accula-
ders
• Bit-adapter
ENG905-1
Geluidsniveau
De typisch, A-gewogen geluidsniveaus vastgesteld vol-
gens EN60745:
Model BTD133
Geluidsdrukniveau (LpA): 92 dB (A)
Geluidsenergie-niveau (LwA): 103 dB (A)
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Model BTD145
Geluidsdrukniveau (LpA): 93 dB (A)
Geluidsenergie-niveau (LwA): 104 dB (A)
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Draag oorbeschermers
ENG900-1
Trilling
De totaalwaarde van de trillingen (triaxiale vectorsom)
vastgesteld volgens EN60745:
Model BTD133
Bedrijfsfunctie: bevestigen met behulp van
slagwerking van bevestigingsmiddelen tot de
maximale capaciteit van het gereedschap
Trillingsemissie (ah): 13,0 m/s2
Onnauwkeurigheid (K): 2,0 m/s2
Model BTD145
Bedrijfsfunctie: bevestigen met behulp van
slagwerking van bevestigingsmiddelen tot de
maximale capaciteit van het gereedschap
Trillingsemissie (ah): 12,0 m/s2
Onnauwkeurigheid (K): 2,0 m/s2
Probleem
Status van de lamp/Toestand van
indicator/toestand van het gereedschap
Te nemen maatregelen
Het gereedschap
stopt tijdens het
gebruik.
De lage-acculadingindicator brandt. De resterende acculading is laag. Laad de accu op.
Als de lage-acculadingindicator nog steeds brandt,
ondanks dat de accu is opgeladen, is de temperatuur
van het gereedschap te hoog. Laat het gereedschap
helemaal afkoelen. Het gereedschap kan weer worden
gestart nadat de temperatuur is gezakt.
Als de toestand nog steeds hetzelfde is, gebruikt u het
gereedschap niet meer en laat u het repareren door
een plaatselijk Makita-servicecentrum.
De indicator knippert één keer per
seconde.
De temperatuur van het gereedschap is te hoog. Laat het
gereedschap helemaal afkoelen. Het gereedschap kan
weer worden gestart nadat de temperatuur is gezakt.
De indicator knippert vijf keer per
seconde.
Gebruik het gereedschap alleen wanneer de motor
niet geblokkeerd wordt. (Als het gereedschap is
gestopt door een motorblokkering, verwijdert u kort de
accu en brengt u deze weer aan, of laat u de aan/uit-
schakelaar langer dan 60 seconden los, om het
gereedschap weer te kunnen starten.)
Als de motor nog steeds geblokkeerd blijft, gebruikt u
het gereedschap niet meer en laat u het repareren
door een plaatselijk Makita-servicecentrum.
De aan/uit-schakelaar werd gedurende
langer dan 130 seconden continu
ingeknepen.
Laat de aan/uit-schakelaar los.
Overige symptomen Gebruik het gereedschap niet meer en laat het
repareren door een plaatselijk Makita-servicecentrum.
Pagina: 31
32
ENG901-1
• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten vol-
gens de standaardtestmethode en kan worden gebruikt
om dit gereedschap te vergelijken met andere gereed-
schappen.
• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de blootstel-
ling.
WAARSCHUWING:
• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
• Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getrof-
fen ter bescherming van de operator die zijn gebaseerd
op een schatting van de blootstelling onder praktijkom-
standigheden (rekening houdend met alle fasen van de
bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende welke het
gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait,
naast de ingeschakelde tijdsduur).
ENH101-15
Alleen voor Europese landen
EU-Verklaring van Conformiteit
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-
machine(s):
Aanduiding van de machine: Accu-slagschroevendraaier
Modelnr./Type: BTD133, BTD145
in serie zijn geproduceerd en
Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:
2006/42/EC
En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de vol-
gende normen of genormaliseerde documenten:
EN60745
De technische documentatie wordt bewaard door onze
erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Engeland
6. 11. 2009
Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita BTD145.

Stel een vraag over de Makita BTD145

Heb je een vraag over de Makita BTD145 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita BTD145. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita BTD145 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.