Makita BTD134 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita BTD134. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: BTD134
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Zweeds, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens

Inhoudsopgave

Pagina: 22
23
NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van algemene gegevens
1 Rode aanduiding
2 Knop
3 Accu
4 Stermarkering
5 Aan/uit-schakelaar
6 Lamp
7 Omkeerschakelaar
8 Resterende-acculadingindicator
9 Bit
10 Bus
11 Bit-adapter
12 Haak
13 Schroef
14 Standaardbout
15 Aandraaimoment
16 Juiste aandraaimoment
17 Aandraaitijd
18 Bout met hoge trekvastheid
19 Limietmarkering
20 Schroeven
21 Achterkap
22 Veer
23 Arm
24 Verdiepte deel
25 Koolborstelkap
26 Stroomdraad
27 Opening
TECHNISCHE GEGEVENS
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• De technische gegevens de accu kunnen van land tot
land verschillen.
• Gewicht, inclusief accu, volgens de EPTA-procedure
01/2003
ENE033-1
Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bedoeld voor het indraaien van
schroeven in hout, metaal en kunststof.
GEA010-1
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en alle instructies. Het niet volgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische
schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de
toekomst te kunnen raadplegen.
GEB054-1
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
SPECIFIEK VOOR EEN
ACCU-SLAGSCHROEVENDRAAIER
1. Houd elektrisch gereedschap vast bij het geïso-
leerde oppervlak van de handgrepen wanneer u
werkt op plaatsen waar het bevestigingsmateri-
aal in aanraking kan komen met verborgen
bedrading. Wanneer bevestigingsmaterialen in
aanraking komen met onder spanning staande dra-
den, zullen de niet-geïsoleerde metalen delen van
het gereedschap onder spanning komen te staan
zodat de gebruiker een elektrische schok kan krij-
gen.
2. Zorg ervoor dat u stevig staat op een vast onder-
grond.
Bij gebruik van het gereedschap op een hoge
plaats dient u ervoor te zorgen dat niemand
beneden u aanwezig is.
3. Houd het gereedschap stevig vast.
4. Draag oorbeschermers.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
WAARSCHUWING:
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van com-
fort en bekendheid met het gereedschap (na veelvul-
dig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften
van het betreffende gereedschap altijd strikt in acht.
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de vei-
ligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstige verwondingen.
Model BTD134 BTD146
Capaciteiten
Kolomschroef 4 mm – 8 mm
Standaardbout 5 mm – 14 mm
Bout met hoge trekvastheid 5 mm – 12 mm
Toerental onbelast (min–1) 0 – 2 400 0 – 2 300
Slagen per minuut 0 – 3 200
Totale lengte 138 mm
Netto gewicht
1,2 kg (met accu BL1415)
1,4 kg (met accu BL1430)
1,3 kg (met accu BL1815)
1,5 kg (met accu BL1830)
Nominale spanning DC 14,4 V DC 18 V
Pagina: 23
24
ENC007-7
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VOOR ACCU
1. Lees alle voorschriften en waarschuwingen op
(1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, aandachtig
door alvorens de accu in gebruik te nemen.
2. Neem de accu niet uit elkaar.
3. Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aan-
zienlijk korter is geworden, moet u het gebruik
ervan onmiddellijk stopzetten. Voortgezet
gebruik kan oververhitting, brandwonden en
zelfs een ontploffing veroorzaken.
4. Als er elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen,
spoel dan uw ogen met schoon water en roep
onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt
in de ogen kan blindheid veroorzaken.
5. Voorkom kortsluiting van de accu:
(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
geleidend materiaal.
(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin
andere metalen voorwerpen zoals spijkers,
munten e.d. worden bewaard.
(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van
een grote stroomafgifte, oververhitting, brand-
wonden, en zelfs defecten.
6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50°C of hoger.
7. Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer
hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De
accu kan namelijk ontploffen in het vuur.
8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen
en hem niet blootstelt aan schokken of stoten.
9. Gebruik nooit een beschadigde accu.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
Tips voor een maximale levensduur van de accu
1. Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is.
Stop het gebruik van het gereedschap en laad de
accu op telkens wanneer u vaststelt dat het ver-
mogen van het gereedschap is afgenomen.
2. Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw
op. Als u de accu te veel oplaadt, zal hij minder
lang meegaan.
3. Laad de accu op bij een kamertemperatuur tus-
sen 10°C en 40°C. Laat een warme accu afkoelen
alvorens hem op te laden.
4. Laad de accu zeker elk half jaar een keer op, ook
als u deze geruime tijd lang niet gebruikt.
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
accu ervan is verwijderd alvorens de functies op het
gereedschap af te stellen of te controleren.
Installeren of verwijderen van de accu (Fig. 1)
• Schakel het gereedschap altijd uit alvorens de accu te
installeren of te verwijderen.
• Om de accu uit het gereedschap te halen, verschuift u
de knop op de voorkant van de accu en trekt u de accu
eraf.
• Om de accu te installeren, doet u de tong op de accu
overeenkomen met de groef in de behuizing en dan
schuift u de accu erin. Schuif de accu zo ver mogelijk
erin totdat deze op zijn plaats vastklikt. Als u de rode
aanduiding boven de knop kunt zien, is ze niet volledig
vergrendeld. Breng de accu dan steviger aan zodat de
rode aanduiding niet meer zichtbaar is. Als u dit niet
doet, kan de accu per ongeluk eruit vallen en uzelf of
andere personen in uw omgeving verwonden.
Probeer nooit om de accu met geweld te installeren. Als
de accu er niet gemakkelijk ingaat, betekent dit dat u
hem niet op de juiste wijze erin steekt.
Accubeveiligingssysteem (Accu met een
stermarkering) (Fig. 2)
De accu met een stermarkering is voorzien van een
beveiligingssysteem dat automatisch de stroomlevering
afsluit, in het belang van een lange levensduur van de
accu.
Het gereedschap kan tijdens gebruik stoppen, wanneer
het gereedschap en/of de accu aan de volgende omstan-
digheden wordt blootgesteld. Dit gebeurt wanneer het
beveiligingssysteem in werking treedt; het wijst niet op
problemen met het gereedschap.
• Wanneer het gereedschap overbelast is:
In dat geval laat u de trekschakelaar los, verwijdert u
de accu en verhelpt u de oorzaak van de overbelasting;
vervolgens drukt u de trekschakelaar weer in om het
gereedschap te herstarten.
• Wanneer de accucellen verhit zijn:
Ongeacht de stand of de beweging van de trekschake-
laar zal de motor niet gaan draaien.
In dat geval staakt u het gebruik van het gereedschap
en laat u de accu afkoelen of verwijdert u de accu om
die opnieuw op te laden.
• Wanneer de resterende accuspanning te gering is:
Ongeacht de stand of de beweging van de trekschake-
laar zal de motor niet gaan draaien.
In dit geval maakt u de accu los van het gereedschap
en laadt u de accu opnieuw op.
Pagina: 24
25
Werking van de trekschakelaar (Fig. 3)
LET OP:
• Alvorens de accu in het gereedschap te plaatsen, moet
u altijd controleren of de aan/uit-schakelaar goed werkt
en bij het loslaten naar de “OFF” positie terugkeert.
Om het gereedschap te starten, drukt u gewoon de aan/
uit-schakelaar in. Hoe harder u de aan/uit-schakelaar
indrukt, hoe sneller het gereedschap draait. Laat de aan/
uit-schakelaar los om het gereedschap te stoppen.
De lampjes aanzetten (Fig. 4)
LET OP:
• Kijk niet direct in het lamplicht of in de lichtbron.
Druk de trekschakelaar in om de lamp aan te zetten. De
lamp blijft branden zolang als u de trekschakelaar inge-
drukt houdt. De lamp gaat automatisch uit 10 – 15
seconden na het loslaten van de trekschakelaar.
OPMERKING:
• Gebruik een droge doek om vuil op de lamp eraf te
vegen. Pas op dat u geen krassen maakt op de lamp-
lens, omdat de verlichtingssterkte daardoor kan ver-
minderen.
Werking van de omkeerschakelaar (Fig. 5)
Dit gereedschap heeft een omkeerschakelaar voor het
veranderen van de draairichting. Druk de omkeerschake-
laar in vanaf zijde A voor rechtse draairichting, of vanaf
zijde B voor linkse draairichting.
Wanneer de omkeerschakelaar in de neutrale stand
staat, kan de aan/uit-schakelaar niet worden ingedrukt.
LET OP:
• Controleer altijd de draairichting alvorens het gereed-
schap te starten.
• Verander de stand van de omkeerschakelaar alleen
nadat het gereedschap volledig tot stilstand is geko-
men. Als u de draairichting verandert terwijl het
gereedschap nog draait, kan het gereedschap bescha-
digd raken.
• Zet de omkeerschakelaar altijd in de neutrale stand
wanneer u het gereedschap niet gebruikt.
Aanduiding van bijna lege accu (Fig. 6)
Stop het gereedschap en druk vervolgens op de knop
van het schakelpaneel, dan wordt de resterende
acculading in het paneel aangegeven.
De in het schakelpaneel getoonde werkingstoestand en
de resterende acculading staan vermeld in de volgende
tabel.
OPMERKING:
• Voor het controleren van de resterende acculading
schakelt u eerst het gereedschap uit.
INEENZETTEN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu ervan is verwijderd alvorens enig werk aan
het gereedschap uit te voeren.
Aanbrengen of verwijderen van de schroefbit of
schroefdop
Gebruik uitsluitend bits met een insteekgedeelte zoals
aangegeven in de afbeelding. (Fig. 7)
Voor gereedschappen met een ondiepe bitinsteek-
opening
Voor gereedschappen met een diepe bitinsteekope-
ning
1. Om de bit te installeren trekt u aan de bus en schuift
u de bit zo ver mogelijk in de bus. (Fig. 8)
2. Om de bit te installeren schuift u de bit-adapter en
de bit zo ver mogelijk in de bus. Steek de bit-adapter
moet met de punt vooruit in de bus. Laat vervolgens
de bus los om de bit vast te zetten. (Fig. 9)
Om de bit te verwijderen trekt u aan de bus en trekt u de
bit er uit.
OPMERKING:
• Bij de modellen voor niet-Europese landen hoeft u niet
aan de bus te trekken wanneer u het bit installeert.
• Als de bit niet diep genoeg in de bus wordt gestoken,
zal de bus niet naar haar oorspronkelijke positie terug-
keren en zal de bit niet goed vastzitten. In dat geval
dient u de bit opnieuw erin te steken volgens de boven-
staande procedure.
• Als het moeilijk is de bit in de bus te steken, trekt u aan
de bus en steekt u de bit zo ver mogelijk in de bus.
• Nadat u de bit in de bus hebt gestoken, controleert u
dat de bit stevig vast zit. Als de bit uit de bus komt, mag
u de bit niet gebruiken.
Haak (Fig. 10)
De haak is handig om het gereedschap tijdelijk op te
hangen. De haak kan aan iedere zijkant van het gereed-
schap worden bevestigd.
Om de haak te bevestigen, steekt u deze in een gleuf op
een zijkant en zet u hem vast met de schroef. Om de
haak eraf te halen, draait u de schroef los en haalt u de
haak eraf.
Toestand de indicator Resterende acculading
Ongeveer 50% of meer
Ongeveer 20% - 50%
Ruwweg minder dan 20%
A = 12 mm
B = 9 mm
Gebruik uitsluitend dit type bits. Volg
procedure (1).
(Opmerking) De bit-adapter is niet
nodig.
A = 17 mm
B = 14 mm
Om deze typen bits te plaatsen, volgt u
procedure (1).
A = 12 mm
B = 9 mm
Om deze typen bits te plaatsen, volgt u
procedure (2).
(Opmerking) De bit-adapter is nodig
om de bit te plaatsen.
Pagina: 25
26
BEDIENING
Het juiste aandraaimoment kan verschillen afhankelijk
van het soort en de maat van de schroef/bout, het mate-
riaal van het te bevestigen werkstuk, enz. De verhouding
tussen het aandraaimoment en de aandraaitijd is aange-
geven in de figuren. (Fig. 11, 12 en 13)
Houd het gereedschap stevig vast en plaats de punt van
de schroefbit in de schroefkop. Oefen zoveel kracht op
het gereedschap uit als nodig is om de schroefbit op zijn
plaats te houden. Schakel vervolgens het gereedschap
in om de bediening te starten.
OPMERKING:
• Gebruik altijd de bit die geschikt is voor de kop van de
aan te draaien schroef/bout.
• Voor het vastdraaien van M8 of kleinere schroeven,
dient u met zorg de druk op de trekschakelaar te rege-
len zodat de schroef niet beschadigd wordt.
• Houd het gereedschap altijd recht op de schroef.
• Als u de in de figuren aangegeven aandraaitijden over-
schrijdt, kan de schroef of de punt van de schroefbit
overbelast worden, doldraaien, beschadigd raken, enz.
Voordat u de werkzaamheden begint, voert u altijd een
testbediening uit om de juiste aandraaitijd voor de
schroef te bepalen.
• Als u een reserve-accu gebruikt om het werk voort te
zetten, laat het gereedschap dan tenminste 15 minuten
rusten.
Het aandraaimoment wordt beïnvloed door een groot
aantal verschillende factoren, waaronder de volgende.
Controleer na het vastdraaien altijd het aandraaimoment
met een momentsleutel.
1. Wanneer de accu bijna leeg is, neemt de spanning
af en vermindert het aandraaimoment.
2. Schroefbit of schroefdop
Het aandraaimoment vermindert als u niet een
schroefbit of schroefdop van de juiste maat gebruikt.
3. Bout
• Zelfs wanneer het koppelcoëfficiënt overeenkomt
met de boutklasse, hangt het juiste aandraaimo-
ment af van de boutdiameter.
• Zelfs wanneer de boutdiameters gelijk zijn, hangt
het juiste aandraaimoment af van het koppelcoëffi-
ciënt, de boutklasse en de boutlengte.
4. De manier van vasthouden van het gereedschap en
de positie waar de schroef in het materiaal wordt
gedraaid, hebben een invloed op het aandraaimo-
ment.
5. Bij lagere toerentallen wordt ook het aandraaimo-
ment kleiner.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
accu ervan is verwijderd alvorens te beginnen met
onderhoud of inspectie.
• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en
dergelijke. Hierdoor het verkleuring, vervormingen en
barsten worden veroorzaakt.
Vervangen van koolborstels
Vervang de koolborstels wanneer ze tot aan de limiet-
markering versleten zijn. Houd de koolborstels schoon
zodat ze goed in de houders glijden. Beide koolborstels
dienen tegelijkertijd te worden vervangen. Gebruik uit-
sluitend identieke koolborstels. (Fig. 14)
Verwijder met behulp van een schroevendraaier de twee
schroeven en vervolgens de achterkap. (Fig. 15)
Til de arm van de veer op en plaats deze vervolgens in
het verdiepte deel van de behuizing met behulp van een
platkopschroevendraaier, een dunne steel, of iets derge-
lijks. (Fig. 16)
Verwijder de koolborstelkap van de koolborstels met
behulp van een tang. Haal de versleten koolborstels
eruit, plaats de nieuwe erin, en plaats de koolborstelkap
in omgekeerde volgorde terug. (Fig. 17)
Leid de stroomdraad in elk geval aan de tegenoverge-
stelde kant van de arm. (Fig. 18)
Let op dat de koolborstelkappen stevig in de openingen
van de borstelhouders passen. (Fig. 19)
Plaats de achterkap terug en draai de twee schroeven
stevig aan.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
product te handhaven, dienen alle reparaties en alle
andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te
worden uitgevoerd door een erkend Makita Servicecen-
trum, en dat uitsluitend met gebruik van Makita vervan-
gingsonderdelen.
OPTIONELE ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van
andere accessoires of hulpstukken bestaat er gevaar
voor persoonlijke verwonding. Gebruik de accessoires
of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel.
Raadpleeg het dichtstbijzijnde Makita Servicecentrum
voor verder advies of bijzonderheden omtrent deze
accessoires.
• Schroefbits
• Haak
• Plastic draagkist
• Verschillende types originele Makita accu’s en accula-
ders
• Accubeveiliging
OPMERKING:
• Sommige van de onderdelen in deze lijst kunnen bijge-
leverd zijn als standaard-accessoires. Deze accessoi-
res kunnen per land verschillend zijn.
Pagina: 26
27
ENG905-1
Geluidsniveau
De typisch, A-gewogen geluidsniveaus vastgesteld vol-
gens EN60745:
Model BTD134
Geluidsdrukniveau (LpA): 92 dB (A)
Geluidsenergie-niveau (LWA): 103 dB (A)
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Model BTD146
Geluidsdrukniveau (LpA): 93 dB (A)
Geluidsenergie-niveau (LWA): 104 dB (A)
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Draag oorbeschermers
ENG900-1
Trilling
De totaalwaarde van de trillingen (triaxiale vectorsom)
vastgesteld volgens EN60745:
Model BTD134
Bedrijfsfunctie: bevestigen met behulp van
slagwerking van bevestigingsmiddelen tot de
maximale capaciteit van het gereedschap
Trillingsemissie (ah): 12,0 m/s2
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s2
Model BTD146
Bedrijfsfunctie: bevestigen met behulp van
slagwerking van bevestigingsmiddelen tot de
maximale capaciteit van het gereedschap
Trillingsemissie (ah): 15,5 m/s2
Onnauwkeurigheid (K): 2,0 m/s2
ENG901-1
• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten vol-
gens de standaardtestmethode en kan worden gebruikt
om dit gereedschap te vergelijken met andere gereed-
schappen.
• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de blootstel-
ling.
WAARSCHUWING:
• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
• Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getrof-
fen ter bescherming van de operator die zijn gebaseerd
op een schatting van de blootstelling onder praktijkom-
standigheden (rekening houdend met alle fasen van de
bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende welke het
gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait,
naast de ingeschakelde tijdsduur).
ENH101-15
Alleen voor Europese landen
EU-Verklaring van Conformiteit
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-
machine(s):
Aanduiding van de machine: Accu-slagschroevendraaier
Modelnr./Type: BTD134, BTD146
in serie zijn geproduceerd en
Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:
2006/42/EC
En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de vol-
gende normen of genormaliseerde documenten:
EN60745
De technische documentatie wordt bewaard door onze
erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Engeland
24.1.2011
Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita BTD134.

Stel een vraag over de Makita BTD134

Heb je een vraag over de Makita BTD134 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita BTD134. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita BTD134 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.