Makita BO3711 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita BO3711. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Schuurmachine
  • Model/naam: BO3711
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Duits, Pools, Oekraïens, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens

Inhoudsopgave

Pagina: 15
16
NEDERLANDS
Verklaring van algemene gegevens
1 Vergrendelknop
2 Trekschakelaar
3 Snelheidsregelaar
4 Perforeerplaat
5 Schuurpapier zonder
voorgeperforeerde gaten
6 Schroevendraaier
7 Schroef
8 Schuurpapier
9 Schuurzool
10 O-ring
11 Stofuitwerpmond
12 Stofzak
13 Bevestigingslip
14 Stofvanger
15 Stofafzuigaansluitmond
16 Vergrendeling
17 Stofafzuigaansluitmond
TECHNISCHE GEGEVENS
Model BO3710 BO3711
Afmetingen schuurzool ...................................93 mm x 185 mm 93 mm x 185 mm
Afmetingen schuurpapier ................................93 mm x 228 mm 93 mm x 228 mm
Omwentelingen per minuut (min–1
).................11 000 4 000 – 11 000
Totale lengte....................................................253 mm 253 mm
Netto gewicht ..................................................1,6 kg 1,6 kg
Veiligheidsklasse............................................. /II /II
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• De technische gegevens kunnen van land tot land ver-
schillen.
• Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2003
Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bedoeld voor het schuren van grote
oppervlakken van hout-, kunststof- en metaalmaterialen,
en ook geschilderde oppervlakken.
Stroomvoorziening
Het gereedschap mag alleen worden aangesloten op
een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op
de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom
worden gebruikt. Het gereedschap is dubbel-geïsoleerd
volgens de Europese standaard en kan derhalve ook op
een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN SPECIFIEK
VOOR VLAKSCHUURMACHINES
GEB021-3
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van com-
fort en bekendheid met het gereedschap (na veelvul-
dig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften
van het betreffende gereedschap altijd strikt in acht.
Bij onveilig of verkeerd gebruik van het elektrisch
gereedschap, bestaat de kans op ernstig persoonlijk
letsel.
1. Draag altijd een veiligheidsbril. Een gewone bril
of een zonnebril is GEEN veiligheidsbril.
2. Houd het gereedschap stevig vast.
3. Schakel het gereedschap altijd uit als u weg
moet. Schakel het gereedschap alleen in wan-
neer u het vasthoudt.
4. Dit gereedschap is niet waterdicht. Besprenkel
derhalve het oppervlak van het werkstuk niet
met water.
5. Zorg dat uw werkplaats goed geventileerd is
wanneer u gaat schuren.
6. Sommige materialen bevatten chemicaliën die
giftig kunnen zijn. Pas op dat u het werkstof van
dergelijke materialen niet inademt en vermijd
contact met de huid. Volg de veiligheidsvoor-
schriften van de leverancier van het materiaal
op.
7. Als dit gereedschap wordt gebruikt voor het
schuren van bepaalde producten, verflagen en
hout, kan de gebruiker worden blootgesteld aan
stof waarin gevaarlijke bestanddelen zitten.
Gebruik geschikte ademhalingbeschermingsap-
paratuur.
8. Controleer voor het gebruik of de schuurzool
niet gescheurd of gebroken is. Een gescheurde
of gebroken schuurzool kan persoonlijk letsel
veroorzaken.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
WAARSCHUWING:
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de vei-
ligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstige verwondingen.
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en zijn
stekker uit het stopcontact is verwijderd voordat u func-
ties op het gereedschap afstelt of controleert.
Werking van de trekschakelaar (Fig. 1)
LET OP:
• Alvorens de stekker van het gereedschap op een stop-
contact aan te sluiten, dient u altijd te controleren of de
trekschakelaar behoorlijk werkt en bij loslaten naar de
“OFF” positie terugkeert.
Om het gereedschap te starten, drukt u gewoon de trek-
schakelaar in. Laat de trekschakelaar los om te stoppen.
Om continu te werken, drukt u eerst de trekschakelaar en
daarna de vergrendelknop in.
Om het gereedschap vanuit deze vergrendelde stand te
stoppen, drukt u de trekschakelaar volledig in en dan laat
u hem los.
Pagina: 16
17
Snelheidsregelaar (Fig. 2)
Alleen voor BO3711
LET OP:
• Als het gereedschap continu op lage snelheid wordt
gebruikt, zal de motor overbelast en oververhit raken.
• U kunt de snelheidsregelaar alleen tot aan het cijfer 5
draaien en terug naar 1. Forceer de snelheidsregelaar
niet voorbij de 5 of de 1 omdat de snelheidsregeling
daardoor onklaar raakt.
Door de snelheidsregelaar te verdraaien kunt u de snel-
heid van de cirkelzaag traploos instellen tussen 4 000 en
11 000 omwentelingen per minuut. Als u de snel-
heidsregelaar in de richting van stand 5 draait, wordt de
snelheid van het gereedschap hoger. Als u in de richting
van stand 1 draait, wordt de snelheid lager. Stel de snel-
heid van het gereedschap in aan de hand van de soort
werkzaamheden.
INEENZETTEN
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en zijn
stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens enig
werk aan het gereedschap uit te voeren.
Het schuurpapier aanbrengen en verwijderen
Conventioneel schuurpapier met voorgeperforeerde
gaten (standaard toebehoren): (Fig. 3)
Houd de klemhendel (1 in de afbeelding) omlaag gedrukt
en schuif deze in de richting van het gereedschap (2 in
de afbeelding) zodat de schuurpapierklem wordt geo-
pend.
Steek het uiteinde van het schuurpapier tussen de
schuurpapierklem en de schuurzool, en lijn de gaten in
het schuurpapier uit met de gaten in de schuurzool. Zet
daarna de klemhendel terug in zijn oorspronkelijke stand
om het schuurpapier vast te klemmen.
Zet de andere schuurpapierklem open volgens dezelfde
procedure.
Trek aan het schuurpapier om de juiste spanning te ver-
krijgen, steek het andere uiteinde van het schuurpapier
tussen de schuurpapierklem en de schuurzool, en zet de
klemhendel terug in zijn oorspronkelijke stand.
Om het schuurpapier te verwijderen, zet u de schuurpa-
pierklemmen open zoals hierboven beschreven.
Conventioneel schuurpapier zonder voorgeper-
foreerde gaten (verkrijgbaar in de handel): (Fig. 4)
Houd de klemhendel (1) omlaag gedrukt en schuif deze
in de richting van het gereedschap (2) zodat de schuur-
papierklem wordt geopend.
Steek het uiteinde van het schuurpapier tussen de
schuurpapierklem en de schuurzool, en lijn de rand van
het schuurpapier uit met de zijkant van de schuurzool.
Zet daarna de klemhendel terug in zijn oorspronkelijke
stand om het schuurpapier vast te klemmen.
Zet de andere schuurpapierklem open volgens dezelfde
procedure.
Trek aan het schuurpapier om de juiste spanning te ver-
krijgen, steek het andere uiteinde van het schuurpapier
tussen de schuurpapierklem en de schuurzool, en zet de
klemhendel terug in zijn oorspronkelijke stand.
Plaats de perforeerplaat (los verkrijgbaar) zodanig op het
schuurpapier dat de geleider van de perforeerplaat
samenvalt met de zijkanten van de schuurzool. Druk ver-
volgens op de perforeerplaat om gaten in het schuurpa-
pier te maken.
Om het schuurpapier te verwijderen, zet u de schuurpa-
pierklemmen open zoals hierboven beschreven.
Klittenbandschuurpapier met voorgeperforeerde
gaten (los verkrijgbaar): (Fig. 5, 6 en 7)
LET OP:
• Gebruik altijd klittenbandschuurpapier. Gebruik nooit
drukgevoelig schuurpapier.
Verwijder de schuurzool voor conventioneel schuurpapier
met behulp van een schroevendraaier vanaf het gereed-
schap. Monteer de schuurzool voor klittenbandschuurpa-
pier (los verkrijgbaar) op het gereedschap. Draai de
schroeven goed vast om de stevig schuurzool te bevesti-
gen.
Verwijder al het vuil en alle vreemde voorwerpen vanaf
de schuurzool. Breng het schuurpapier aan op de
schuurzool en lijn daarbij de gaten in het schuurpapier uit
met de gaten in de schuurzool.
LET OP:
• Bij het verwijderen van de schuurzool kan de O-ring
losraken van het gereedschap. Als dit gebeurt, plaatst
u de O-ring terug op zijn oorspronkelijke plaats en
monteert u de schuurzool.
Stofzak (los verkrijgbaar) (Fig. 8)
Bevestig de stofzak op de stofuitwerpmond. De stofuit-
werpmond is taps. Bij het bevestigen van de stofzak,
duwt u deze met kracht zo ver mogelijk op de stofuitwer-
pmond om te voorkomen dat deze tijdens gebruik los
raakt.
Voor de beste resultaten leegt u de stofzak wanneer
deze ongeveer halfvol is. Tik bij het legen voorzichtig
tegen de stofzak om zo veel mogelijk stof eruit te verwij-
deren.
Een filter (los verkrijgbaar) aanbrengen (Fig. 9 en
10)
Zorg ervoor dat het logo op het kartonnen uitsteeksel en
het logo op de stofvanger aan dezelfde kant zitten, en
breng daarna de filter aan door het kartonnen uitsteeksel
in de gleuf van iedere bevestigingslip te plaatsen.
Zorg ervoor dat het logo op het kartonnen uitsteeksel en
het logo op de stofafzuigaansluitmond aan dezelfde kant
zitten, en breng de stofafzuigaansluitmond aan op de
stofvanger.
De stofvanger met filter verwijderen (Fig. 11 en 12)
Verwijder de stofafzuigaansluitmond door de twee ver-
grendelingen in te drukken.
Verwijder de filter door eerst het kartonnen uitsteeksel
aan de kant met het logo in te drukken, en daarna het
kartonnen uitsteeksel omlaag te trekken uit de bevesti-
gingslip van de stofvanger.
Pagina: 17
18
BEDIENING
Gebruik als schuurmachine (Fig. 13)
LET OP:
• Schakel het gereedschap nooit in zonder dat een
schuurpapier is aangebracht. Als u dit doet, kan de
shuurzool ernstig beschadigd raken.
• Dwing het gereedschap nooit. Door buitensporige druk
kan de efficiëntie van het schuren lager worden, het
schuurpapier beschadigd raken, en de levensduur van
het gereedschap verkort worden.
Houd het gereedschap stevig vast. Schakel het gereed-
schap in en wacht totdat het op volle snelheid draait.
Plaats daarna het gereedschap voorzichtig op het opper-
vlak van het werkstuk. Houd de shuurzool evenwijdig aan
het werkstuk en oefen lichte druk uit op het gereedschap.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens inspec-
tie of onderhoud aan het gereedschap uit te voeren.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
inspectie en vervanging van de koolborstels, en alle
andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te
worden uitgevoerd bij een erkend Makita servicecentrum
of fabriekscentrum, en altijd met gebruik van originele
Makita vervangingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijke verwonding opleveren. Gebruik de acces-
soires of hulpstukken uitsluitend voor het gespecifi-
ceerde doel.
Wenst u meer informatie over deze accessoires, neem
dan contact op met het dichtstbijzijnde Makita service-
centrum.
• Schuurpapier (met voorgeperforeerde gaten)
• Klittenbandschuurpapier
• Perforeerplaat
• Schuurzool
(Voor gebruik met schuurpapier met klittenbandbeves-
tiging)
• Schuurzool
(Voor gebruik met conventioneel schuurpapier)
• Stofzak
• Stofvanger
• Filter
• Slang

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita BO3711.

Stel een vraag over de Makita BO3711

Heb je een vraag over de Makita BO3711 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita BO3711. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita BO3711 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.