Makita BJV180 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita BJV180. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: BJV180
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens

Inhoudsopgave

Pagina: 24
25
NEDERLANDS
Verklaring van algemene gegevens
1 Rood gedeelte
2 Knop
3 Accu
4 Zaagactie-keuzehendel
5 Uit-vergrendelknop
6 Trekkerschakelaar
7 Gereedschapsopener
8 Zaagbladklem
9 Figuurzaagblad
10 Uitsteeksels
11 Voet
12 Inbussleutel
13 Dekplaat
14 Antisplinterinrichting
15 Stofzuigmondstuk
16 Slang voor stofzuiger
17 Zaaglijn
18 Bout
19 Schuine sleuf
20 Schaalverdelingen
21 V-inkeping
22 Tandwielhuis
23 Startgaatje
24 Breedtegeleider
25 Geleider
26 Schroefknop
27 Pin van cirkelgeleider
28 Lineaalstaaf
29 Geleiderailadapter
30 Geleiderail
31 Bout
32 Limietmarkering
33 Dop van koolborstelhouder
34 Schroevendraaier
TECHNISCHE GEGEVENS
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land
tot land verschillen.
Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bedoeld voor het zagen van hout,
kunststof en metalen materialen. Een uitgebreide keuze
van accessoires en zaagbladen staat ter beschikking,
zodat het gereedschap voor talrijke doeleinden kan wor-
den gebruikt en optimaal geschikt is voor het zagen van
bogen en cirkels.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van com-
fort en bekendheid met het gereedschap (na veelvul-
dig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften
van de decoupeerzaag altijd strikt in acht. Bij onvei-
lig of verkeerd gebruik van het elektrisch gereed-
schap, bestaat de kans op ernstig persoonlijk letsel.
1. Houd elektrisch gereedschap vast aan het geïso-
leerde oppervlak van de handgrepen wanneer u
werkt op plaatsen waar het zaaggereedschap
met verborgen bedrading of zijn eigen snoer in
aanraking kan komen. Door contact met onder
spanning staande draden, zullen de niet-geïso-
leerde metalen delen van het gereedschap onder
spanning komen te staan zodat de gebruiker een
elektrische schok kan krijgen.
2. Gebruik klemmen of een andere praktische
methode om het werkstuk op een stabiele onder-
grond te bevestigen en ondersteunen. Als u het
werkstuk in uw hand of tegen uw lichaam
geklemd houdt, is het onvoldoende stabiel en
kunt u de controle erover verliezen.
3. Draag altijd een veiligheidsbril. Een gewone bril
of een zonnebril is GEEN veiligheidsbril.
4. Vermijd het zagen op spijkers. Inspecteer het
werkstuk vooraf op de aanwezigheid van spij-
kers en verwijder deze voordat u met het werk
begint.
5. Ook niet voor het zagen van zeer grote werkstuk-
ken.
Model BJV140 BJV180
Slaglengte 26 mm 26 mm
Max. snijcapaciteit
Hout 135 mm 135 mm
Zacht staal 10 mm 10 mm
Aluminium 20 mm 20 mm
Aantal slagen per minuut (min-1
) 0 – 2 600 0 – 2 600
Gesamtlänge 255 mm 257 mm
Nettogewicht 2,7 kg 2,8 kg
Nominale spanning DC 14,4 V DC 18 V
Pagina: 25
26
6. Controleer vooraf of er voldoende vrije ruimte is
achter het werkstuk om te voorkomen dat het
zaagblad tegen een vloer, een werkbank e.d.
stoot.
7. Houd het gereedschap stevig vast.
8. Zorg ervoor dat het zaagblad niet in contact is
met het werkstuk voordat u de spanning inscha-
kelt.
9. Houd uw handen uit de buurt van de bewegende
delen.
10. Schakel altijd het gereedschap uit als u weg
moet. Schakel het gereedschap alleen in als u
het in handen houdt.
11. Schakel altijd uit en wacht tot het zaagblad volle-
dig tot stilstand is gekomen, alvorens het
gereedschap van het werkstuk te verwijderen.
12. Raak onmiddellijk na gebruik het zaagblad of het
werkstuk niet aan, aangezien het nog gloeiend
heet kan zijn en brandwonden kan veroorzaken.
13. Laat het gereedschap niet onnodig onbelast
draaien.
14. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die vergiftig kunnen zijn. Vermijd inademing van
stof en contact met de huid. Volg de veiligheids-
instructies van de leverancier van het materiaal.
15. Gebruik altijd het juiste stofmasker/ademha-
lingsapparaat voor het materiaal en de toepas-
sing waarmee u werkt.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
WAARSCHUWING:
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de vei-
ligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstige verwondingen.
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR ACCU
1. Lees alle voorschriften en waarschuwingen op
(1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, aandachtig
door alvorens de acculader in gebruik te nemen.
2. Neem de accu niet uit elkaar.
3. Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aan-
zienlijk korter is geworden, moet u het gebruik
ervan onmiddellijk stopzetten. Voortgezet
gebruik kan oververhitting, brandwonden en
zelfs een ontploffing veroorzaken.
4. Als er elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen,
spoel dan uw ogen met schoon water en roep
onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt
in de ogen kan blindheid veroorzaken.
5. Voorkom kortsluiting van de accu:
(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
geleidend materiaal.
(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin
andere metalen voorwerpen zoals spijkers,
munten e.d. worden bewaard.
(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van
een grote stroomafgifte, oververhitting, brand-
wonden, en zelfs defecten.
6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50°C of hoger.
7. Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer
hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De
accu kan namelijk ontploffen in het vuur.
8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen
en hem niet blootstelt aan schokken of stoten.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
Tips voor een maximale levensduur van de accu
1. Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is.
Stop het gebruik van het gereedschap en laad de
accu op telkens wanneer u vaststelt dat het ver-
mogen van het gereedschap is afgenomen.
2. Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw
op. Als u de accu te veel oplaadt, zal hij minder
lang meegaan.
3. Laad de accu op bij een kamertemperatuur tus-
sen 10°C en 40°C. Laat een warme accu afkoelen
alvorens hem op te laden.
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
accu ervan is verwijderd alvorens de functies op het
gereedschap af te stellen of te controleren.
Installeren of verwijderen van de accu (Fig. 1)
• Schakel het gereedschap altijd uit alvorens de accu te
installeren of te verwijderen.
• Om de accu uit het gereedschap te halen, verschuift u
de knop op de voorkant van de accu en trekt u de accu
eraf.
• Om de accu te installeren, doet u de tong op de accu
overeenkomen met de groef in de behuizing en dan
schuift u de accu erin. Schuif de accu zo ver mogelijk
erin totdat deze op zijn plaats vastklikt. Wanneer het
rode gedeelte op de bovenkant van de knop nog zicht-
baar is, zit de accu niet volledig erin. Schuif hem volle-
dig erin totdat het rode gedeelte niet meer zichtbaar is.
Als u dit niet doet, kan de accu per ongeluk eruit vallen
en uzelf of andere personen in uw omgeving verwon-
den.
• Probeer nooit om de accu met geweld erin te duwen.
Als de accu er niet gemakkelijk ingaat, betekent dit dat
u hem niet op de juiste wijze erin steekt.
Pagina: 26
27
Selecteren van de zaagactie (Fig. 2)
Dit gereedschap kan met twee zaagacties worden gebruikt: Zagen in een cirkelbaan of in rechte lijn (op en neer). Tij-
dens zagen in een cirkelbaan, wordt het zaagblad door de zaagactie naar voren geduwd en vermeerdert de zaagsnel-
heid aanzienlijk.
Om de zaagactie te veranderen, draait u gewoon de zaagactie-keuzehendel naar de gewenste stand. Zie de onder-
staande tabel voor het selecteren van de zaagactie.
Werking van de schakelaar (Fig. 3 en 4)
LET OP:
• Alvorens het netsnoer op het stopcontact aan te slui-
ten, dient u altijd te controleren of de trekkerschakelaar
juist werkt en bij loslaten naar de “OFF” positie terug-
keert.
• Wanneer u het gereedschap niet gebruikt, drukt u op
de uit-vergrendelknop vanaf de A-kant om de aan/uit-
schakelaar te vergrendelen in de uit-stand.
Om te voorkomen dat de aan/uit-schakelaar per ongeluk
wordt bediend, is de uit-vergrendelknop aangebracht.
Om het gereedschap te starten, drukt u vanaf de B-kant
op de uit-vergrendelknop in en knijpt u de aan/uit-scha-
kelaar in.
De draaisnelheid van het gereedschap neemt toe naar-
mate u meer druk uitoefent op de aan/uit-schakelaar.
Laat de aan/uit-schakelaar los om het gereedschap te
stoppen Na gebruik, vergeet u niet vanaf de A-kant op de
uit-vergrendelknop te drukken.
Aanzetten van de lampen
LET OP:
• Kijk niet direct in het licht of de lichtbron.
Druk de trekker in om de lamp aan te zetten. Laat de
trekker los om de lamp uit te doen.
OPMERKING:
• Gebruik een droge doek om vuil op de lamplens eraf te
vegen. Let op dat u geen krassen maakt op de lamp-
lens, aangezien de verlichtingssterkte daardoor zal ver-
minderen.
INEENZETTEN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu ervan is verwijderd alvorens enig werk aan
het gereedschap uit te voeren.
Installeren of verwijderen van het zaagblad
LET OP:
• Verwijder altijd alle spaanders of verontreinigingen van
het zaagblad en/of de zaagbladhouder. Als u dit ver-
zuimt, bestaat er kans dat het zaagblad niet goed vast-
gezet zal zijn, hetgeen ernstige verwonding kan
veroorzaken.
• Raak het zaagblad of het werkstuk niet aan onmiddel-
lijk na het gebruik; deze kunnen gloeiend heet zijn en
brandwonden veroorzaken.
• Zet het zaagblad goed vast, omdat er anders gevaar is
voor ernstige verwonding.
• Wees bij het verwijderen van het zaagblad voorzichtig
dat u uw vingers niet verwondt aan de bovenkant van
het zaagblad of de werkstukspaanders.
Om het zaagblad aan te brengen, opent u de gereed-
schapsopener tot de stand aangegeven in de afbeelding.
(Fig. 5)
Houd de opener in die positie en steek het zaagblad zo
ver in de zaagbladklem dat de twee uitsteeksels van het
zaagblad niet meer zichtbaar zijn. (Fig. 6)
Breng de gereedschapsopener terug naar zijn oorspron-
kelijke positie. Nadat het zaagblad geïnstalleerd is, moet
u er even aan trekken om te controleren of het goed vast
zit.
LET OP:
• Open de gereedschapsopener niet te ver, omdat het
gereedschap daardoor beschadigd kan raken.
Om het zaagblad te verwijderen, opent u de gereed-
schapsopener tot de stand aangegeven in de afbeelding.
(Fig. 7) Trek het zaagblad eruit in de richting van de
gereedschapsvoet.
OPMERKING:
• Smeer regelmatig de rol.
Opbergplaats voor de inbussleutel (Fig. 8)
Wanneer u de inbussleutel niet gebruikt, bergt u deze op
de plaats aangegeven in de afbeelding op, om te voorko-
men dat deze wordt verloren.
Stand Zaagactie Toepassingen
0 Zagen in rechte lijn
Zagen van zacht staal, roestvrij staal en plastic.
Schoon zagen van hout en gelaagd hout.
I Zagen in kleine cirkelbaan Zagen van zacht staal, aluminium en hard hout.
II Zagen in middelgrote cirkelbaan
Zagen van hout en gelaagd hout.
Snel zagen in aluminium en zacht staal.
III Zagen in grote cirkelbaan Snel zagen in hout en gelaagd hout.
Pagina: 27
28
Dekplaat (Fig. 9)
Gebruik de dekplaat wanneer u decoratiefineerhout,
kunststof e.d. zaagt. Deze plaat beschermt gevoelige of
tere oppervlakken tegen beschadiging. Bevestig de plaat
op de onderzijde van de gereedschapsvoet.
Antisplinterinrichting (Fig. 10)
Om splintervrije zaagsneden te krijgen, kunt u de anti-
splinterinrichting gebruiken. Om deze te installeren,
schuift u de gereedschapsvoet helemaal naar voren en
dan bevestigt u de inrichting vanaf de onderzijde van de
voet. Wanneer u de dekplaat gebruikt, installeert u de
antisplinterinrichting op de dekplaat.
LET OP:
• De antisplinterinrichting kan niet gebruikt worden voor
zagen onder een schuine hoek.
Stofafzuiging
Gebruik bij voorkeur het stofzuigmondstuk (optioneel
accessoire) om schoner te kunnen werken. (Fig. 11)
Om het stofzuigmondstuk op het gereedschap te monte-
ren, steekt u de haak van het stofzuigmondstuk in het gat
in de gereedschapsvoet.
Het stofzuigmondstuk kan aan de linker of rechter zijde
van de voet worden geïnstalleerd. (Fig. 12)
Sluit daarna een Makita stofzuiger aan op het stofzuig-
mondstuk. (Fig. 13)
BEDIENING
LET OP:
• Houd de voet van het gereedschap altijd vlak met het
werkstuk. Als u dit niet doet, kan het zaagblad breken,
hetgeen ernstige verwonding kan veroorzaken.
(Fig. 14)
Schakel het gereedschap in zonder dat het zaagblad iets
raakt en wacht tot het zaagblad op volle snelheid draait.
Plaats dan de voet van het gereedschap vlak op het
werkstuk en beweeg het gereedschap langzaam naar
voren langs de van te voren op het werkstuk aange-
brachte zaaglijn.
OPMERKING:
• Als u het gereedschap doorlopend gebruikt totdat de
accu volledig ontladen is, moet u het gereedschap
15 minuten laten rusten alvorens met een nieuwe accu
verder te werken.
Voor het zagen van bochten dient het gereedschap zeer
langzaam naar voren te worden bewogen.
Zagen onder een schuine hoek (Fig. 15)
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de accu is verwijderd, voordat u de voet kantelt.
Door de gereedschapsvoet schuin te zetten kunt u
schuin zagen bij een willekeurige hoek tussen 0° en 45°
(links of rechts).
Draai met de inbussleutel de bout aan de achterkant van
de voet los. Beweeg de voet zodat de bout vlak in het
midden van de schuine sleuf in de voet komt te zitten.
(Fig. 16)
Kantel de gereedschapsvoet om de gewenste schuine
hoek te krijgen. De V-inkeping in het tandwielhuis geeft
de schuine hoek in schaalverdelingen aan. Draai daarna
de bout vast om de voet vast te zetten. (Fig. 17)
Zagen tot helemaal tegen de kant
Draai met de inbussleutel de bout aan de achterkant van
de voet los en schuif de gereedschapsvoet helemaal
naar achteren. Draai daarna de bout vast om de voet
vast te zetten. (Fig. 18)
Figuren uitzagen
Voor het uitzagen van figuren kunt u methode A of B
gebruiken.
A) Voorboren van een startgaatje (Fig. 19):
Om figuren onmiddellijk in het midden van het werk-
stuk uit te zagen, en dus niet vanaf de rand, dient u
eerst een startga--atje met een diameter van 12 mm of
meer te boren. Steek het zaagblad door dit gaatje en
begin dan met te zagen.
B)Invalzagen (Fig. 20):
U hoeft geen startgaatje te boren of geen geleides-
nede te maken indien u voorzichtig als volgt te werk
gaat.
1. Houd het gereedschap schuin voorover door
alleen het voorste gedeelte van de voet op het
werkstuk te laten rusten, met de punt van het
zaagblad net boven het werkstukoppervlak.
2. Oefen een beetje druk uit op het gereedschap om
te voorkomen dat de voorrand van de voet kan
bewegen, en schakel het gereedschap in. Laat het
achterste van het gereedschap langzaam zakken.
3. Naarmate het zaagblad door het werkstuk heen
zaagt, laat u de voet van het gereedschap lang-
zaam op het werkstukoppervlak zakken.
4. Zaag verder op de normale manier.
Afwerken van de randen (Fig. 21)
Voor het afwerken van randen of voor nauwkeurig op
maat zagen, laat u het zaagblad lichtjes langs de
gezaagde randen lopen.
Zagen van metaal
Voor het zagen van metaal dient u altijd een geschikt
koelmiddel (snijolie) te gebruiken. Wanneer u dit niet
doet, zal het zaagblad snel slijten. In plaats van een koel-
middel te gebruiken, kunt u ook de onderkant van het
werkstuk invetten.
Breedtegeleider-set (optioneel accessoire)
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de accu is verwijderd, voordat u accessoires monteert
of verwijdert.
1. Rechte stukken zagen (Fig. 22 en 23)
Wanneer u herhaaldelijk stukken die 160 mm of min-
der breed zijn wilt zagen, kunt u snel rechte en
schone sneden krijgen door de breedtegeleider te
gebruiken. Om de breedtegeleider te installeren,
steekt u deze met zijn geleider naar beneden gericht
door de rechthoekige opening op de zijkant van de
gereedschapsvoet. Schuif de breedtegeleider naar
de positie van de gewenste breedte, en draai dan de
bout vast om hem vast te zetten.
Pagina: 28
29
2. Cirkels en bogen zagen (Fig. 24 en 25)
Wanneer u cirkels of bogen met een straal van
170 mm of minder wilt zagen, dient u de breed-
tegeleider als volgt te installeren.
Steek de breedtegeleider met zijn geleider naar
boven gericht door de rechthoekige opening op de
zijkant van de gereedschapsvoet. Steek de pin van
de cirkelgeleider door een van de twee gaatjes in de
geleider. Zet de pin vast door de schroefknop erop
te schroeven. Schuif nu de breedtegeleider naar de
positie van de gewenste straal, en zet deze vast
door de bout vast te draaien. Schuif daarna de voet
van het gereedschap helemaal naar voren.
OPMERKING:
• Gebruik altijd zaagbladen Nr. B-17, B-18, B-26 of
B-27 wanneer u cirkels of bogen wilt zagen.
Geleiderailadapter-set (accessoire) (Fig. 26)
Wanneer u evenwijdige stukken van gelijke breedte wilt
zagen of recht wilt zagen, kunt u snel en schoon zagen
door de geleiderail en de geleiderailadapter te gebruiken.
Om de geleiderailadapter te installeren, steekt u de line-
aalstaaf zo ver mogelijk in de vierkante opening in de
gereedschapsvoet. Draai de bout goed vast met de
inbussleutel. (Fig. 27)
Monteer de geleiderailadapter op de rail van de geleide-
rail. Steek de lineaalstaaf in de vierkante opening in de
geleiderailadapter. Plaats de gereedschapsvoet tegen de
zijkant van de geleiderail en draai de bout stevig vast.
(Fig. 28)
LET OP:
• Gebruik altijd de zaagbladen Nr. B-8, B-13, B-16, B-17
of 58 wanneer u de geleiderail en de geleiderailadapter
wilt gebruiken.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
accu ervan is verwijderd alvorens te beginnen met
onderhoud of inspectie.
Vervangen van de koolborstels (Fig. 29 en 30)
Verwijder en controleer regelmatig de koolborstels. Ver-
vang de koolborstels wanneer ze tot aan de limietmarke-
ring versleten zijn. Houd de koolborstels schoon zodat ze
goed in de houders glijden. Beide koolborstels dienen
tegelijkertijd te worden vervangen. Gebruik uitsluitend
identieke koolborstels.
Gebruik een schroevendraaier om de doppen van de
koolborstelhouders te verwijderen. Haal de versleten bor-
stels eruit, steek de nieuwe erin, en zet de doppen weer
goed vast.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
product te handhaven, dienen alle reparaties en alle
andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te
worden uitgevoerd door een erkend Makita Servicecen-
trum, en dat uitsluitend met gebruik van Makita vervan-
gingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van
andere accessoires of hulpstukken bestaat er gevaar
voor persoonlijke verwonding. Gebruik de accessoires
of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel.
Raadpleeg het dichtstbijzijnde Makita Servicecentrum
voor verder advies of bijzonderheden omtrent deze
accessoires.
• Figuurzaagblad
• Inbussleutel 4
• Breedtegeleider-set (Geleidelineaal-set)
• Geleiderailadapter-set
• Geleiderail-set
• Antisplinterinrichting
• Dekplaat
• Stofzuigmondstuk
• Diverse types originele Makita accu’s en acculaders
Pagina: 62
63
ENG004-2
For Model BJV140
For European countries only
Noise and Vibration
The typical A-weighted sound pressure level is 79 dB (A).
Uncertainty is 3 dB (A).
The noise level under working may exceed 85 dB (A).
– Wear ear protection. –
The typical weighted root mean square acceleration
value is 6 m/s2
.
These values have been obtained according to
EN60745.
Pour le modèle BJV140
Pour les pays d’Europe uniquement
Bruit et vibrations
Le niveau de pression sonore pondere type A est de
79 dB (A).
L’incertitude de mesure est de 3 dB (A).
Le niveau de bruit en fonctionnement peut dépasser
85 dB (A).
– Porter des protecteurs anti-bruit. –
L’accélération pondérée est de 6 m/s2
.
Ces valeurs ont été obtenues selon EN60745.
Für Modell BJV140
Nur für europäische Länder
Geräusch- und Vibrationsentwicklung
Der typische A-bewertete Schalldruckpegel beträgt
79 dB (A).
Die Abweichung beträgt 3 dB (A).
Der Lärmpegel kann während des Betriebs 85 dB (A)
überschreiten.
– Gehörschutz tragen. –
Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung beträgt
6 m/s2
.
Diese Werte wurden gemäß EN60745 erhalten.
Per modello BJV140
Modello per l’Europa soltanto
Rumore e vibrazione
Il livello di pressione sonora pesata secondo la curva A è
di 79 dB (A).
L’incertezza è di 3 dB (A).
Il livello di rumore durante il lavoro potrebbe superare gli
85 dB (A).
– Indossare i paraorecchi. –
Il valore quadratico medio di accellerazione è di 6 m/s2
.
Questi valori sono stati ottenuti in conformità EN60745.
Voor model BJV140
Alleen voor Europese landen
Geluidsniveau en trilling
Het typische A-gewogen geluidsdrukniveau is 79 dB (A).
Onzekerheid is 3 dB (A).
Tijdens het werken kan het geluidsniveau 85 dB (A) over-
schrijden.
– Draag oorbeschermers. –
De typische gewogen effectieve versnellingswaarde is
6 m/s2
.
Deze waarden werden verkregen in overeenstemming
met EN60745.
Para le modelo BJV140
Para países europeos solamente
Ruido y vibración
El nivel de presión sonora ponderada A es de 79 dB (A).
Incerteza 3 dB (A).
El nivel de ruido en condiciones de trabajo puede que
sobrepase los 85 dB (A).
– Póngase protectores en los oídos. –
El valor ponderado de la aceleración es de 6 m/s2
.
Estos valores han sido obtenidos de acuerdo con
EN60745.
ENGLISH
FRANÇAISE
DEUTSCH
ITALIANO
NEDERLANDS
ESPAÑOL
Pagina: 67
65
ENG004-2
For Model BJV180
For European countries only
Noise and Vibration
The typical A-weighted sound pressure level is 81 dB (A).
Uncertainty is 3 dB (A).
The noise level under working may exceed 85 dB (A).
– Wear ear protection. –
The typical weighted root mean square acceleration
value is 5.5 m/s2
.
These values have been obtained according to
EN60745.
Pour le modèle BJV180
Pour les pays d’Europe uniquement
Bruit et vibrations
Le niveau de pression sonore pondere type A est de
81 dB (A).
L’incertitude de mesure est de 3 dB (A).
Le niveau de bruit en fonctionnement peut dépasser
85 dB (A).
– Porter des protecteurs anti-bruit. –
L’accélération pondérée est de 5,5 m/s2
.
Ces valeurs ont été obtenues selon EN60745.
Für Modell BJV180
Nur für europäische Länder
Geräusch- und Vibrationsentwicklung
Der typische A-bewertete Schalldruckpegel beträgt
81 dB (A).
Die Abweichung beträgt 3 dB (A).
Der Lärmpegel kann während des Betriebs 85 dB (A)
überschreiten.
– Gehörschutz tragen. –
Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung beträgt
5,5 m/s2
.
Diese Werte wurden gemäß EN60745 erhalten.
Per modello BJV180
Modello per l’Europa soltanto
Rumore e vibrazione
Il livello di pressione sonora pesata secondo la curva A è
di 81 dB (A).
L’incertezza è di 3 dB (A).
Il livello di rumore durante il lavoro potrebbe superare gli
85 dB (A).
– Indossare i paraorecchi. –
Il valore quadratico medio di accellerazione è di 5,5 m/s2
.
Questi valori sono stati ottenuti in conformità EN60745.
Voor model BJV180
Alleen voor Europese landen
Geluidsniveau en trilling
Het typische A-gewogen geluidsdrukniveau is 81 dB (A).
Onzekerheid is 3 dB (A).
Tijdens het werken kan het geluidsniveau 85 dB (A) over-
schrijden.
– Draag oorbeschermers. –
De typische gewogen effectieve versnellingswaarde is
5,5 m/s2
.
Deze waarden werden verkregen in overeenstemming
met EN60745.
Para le modelo BJV180
Para países europeos solamente
Ruido y vibración
El nivel de presión sonora ponderada A es de 81 dB (A).
Incerteza 3 dB (A).
El nivel de ruido en condiciones de trabajo puede que
sobrepase los 85 dB (A).
– Póngase protectores en los oídos. –
El valor ponderado de la aceleración es de 5,5 m/s2
.
Estos valores han sido obtenidos de acuerdo con
EN60745.
ENGLISH
FRANÇAISE
DEUTSCH
ITALIANO
NEDERLANDS
ESPAÑOL

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita BJV180.

Stel een vraag over de Makita BJV180

Heb je een vraag over de Makita BJV180 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita BJV180. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita BJV180 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.