Makita BHR162 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita BHR162. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: BHR162
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 24
25
NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van algemene gegevens
TECHNISCHE GEGEVENS
• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
• Specificaties en batterijcassette kunnen verschillen van land tot land.
• Gewicht, inclusief de accu, volgens de EPTA-procedure 01/2003
Gebruiksdoeleinden ENE042-1
Het gereedschap is bedoeld voor hamerboren en boren in
baksteen, beton en steen.
Het is ook geschikt voor boren zonder slag in hout,
metaal, keramisch materiaal en kunststof.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap GEA010-1
WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan
leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te
kunnen raadplegen.
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
SPECIFIEK VOOR EEN
ACCUBOORHAMER GEB046-2
1. Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan harde
geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
2. Gebruik de hulphandgrepen, als deze bij het
gereedschap werden geleverd. Als u de controle
over het gereedschap verliest, kan dit leiden tot
persoonlijk letsel.
3. Houd het elektrisch gereedschap vast aan het
geïsoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het
booraccessoire met verborgen bedrading in
aanraking kan komen. Wanneer het bitaccessoire in
aanraking komen met onder spanning staande
draden, zullen de niet-geïsoleerde metalen delen van
het gereedschap onder spanning komen te staan
zodat de gebruiker een elektrische schok kan krijgen.
4. Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril en/of
spatscherm. Een gewone bril of een zonnebril is
GEEN veiligheidsbril. Het wordt tevens sterk
aanbevolen een stofmasker en dik gevoerde
handschoenen te dragen.
5. Controleer of het bit stevig op zijn plaats zit
voordat u het gereedschap gebruikt.
6. Bij normale bediening behoort het gereedschap te
trillen. De schroeven kunnen gemakkelijk
losraken, waardoor een defect of ongeluk kan
ontstaan. Controleer of de schroeven goed zijn
aangedraaid, alvorens het gereedschap te
gebruiken.
7. In koude weersomstandigheden of wanneer het
gereedschap gedurende een lange tijd niet is
gebruikt, laat u het gereedschap eerst opwarmen
door het onbelast te laten werken. Hierdoor zal de
1. Rode deel
2. Knop
3. Accu
4. Trekschakelaar
5. Lamp
6. Omkeerschakelaarknop
7. Vastzetknop
8. Roteren met hameren
9. Omschakelknop
10. Alleen roteren
11. Basis van de zijhandgreep
12. Zijhandgreep
13. Losdraaien
14. Vastzetten
15. Tanden
16. Uitsteeksel
17. Boorschacht
18. Boorvet
19. Boor
20. Boorkopdeksel
21. Diepteaanslag
22. Stofvanger
23. Blaasbalgje
24. Boorkop-adapter
25. Sleutelloze boorkop
26. Bus
27. Ring
28. Slijtgrensmarkering
29. Houderafdekking
30. Verdiepte deel
31. Koolborsteldop
32. Schroevendraaier
Model BHR162
Vermogen
Beton 16 mm
Staal 13 mm
Hout 24 mm
Nullasttoerental (min-1
) 0 - 1.500
Aantal slagen/minuut 0 - 5.000
Totale lengte 296 mm
Netto gewicht 2,4 kg
Nominale spanning 14,4 V gelijkstroom
Pagina: 25
26
smering worden verbeterd. Zonder degelijk
opwarmen, zal de hamerwerking moeilijk zijn.
8. Zorg er altijd voor dat u stevig staat.
Zorg ervoor dat er niemand zich onder u bevindt
wanneer u het gereedschap op een hoge plaats
gebruikt.
9. Houd het gereedschap met beide handen stevig
vast.
10. Houd uw handen uit de buurt van bewegende
delen.
11. Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen.
Bedien het gereedschap alleen wanneer u het
vasthoudt.
12. Richt het gereedschap niet op iemand in de buurt
terwijl het is ingeschakeld. Het bit zou eruit
kunnen vliegen en iemand ernstig verwonden.
13. Raak het bit en onderdelen in de buurt van het bit
niet onmiddellijk na gebruik aan. Zij kunnen
bijzonder heet zijn en brandwonden op uw huid
veroorzaken.
14. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die giftig kunnen zijn. Neem
voorzorgsmaatregelen tegen het inademen van
stof en contact met de huid. Volg de
veiligheidsinstructies van de leverancier van het
materiaal op.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
WAARSCHUWING:
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van het betreffende product
altijd strikt in acht. VERKEERD GEBRUIK of het niet
volgen van de veiligheidsinstructies in deze
gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig persoonlijk
letsel.
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ENC007-5
VOOR ACCU’S
1. Alvorens de accu in gebruik te nemen, leest u
eerst alle instructies en
waarschuwingsopschriften op (1) de acculader, (2)
de accu en (3) het apparaat waarin de accu wordt
aangebracht.
2. Haal de accu niet uit elkaar.
3. Als de gebruikstijd aanzienlijk korter is geworden,
stopt u onmiddellijk met het gebruik. Anders kan
dit leiden tot kans op oververhitting, mogelijke
brandwonden en zelfs een explosie.
4. Als de elektrolyt in uw ogen komt, wast u deze uit
met schoon water en raadpleegt u onmiddellijk
een arts. Dit kan leiden tot verlies van
gezichtsvermogen.
5. Sluit de accu niet kort:
(1) Raak de accupolen niet aan met enig
geleidend materiaal.
(2) Bewaar de accu niet op een plaats waar deze
in aanraking kan komen met andere metalen
voorwerpen, zoals spijkers, munten, enz.
(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan leiden tot een
hoge stroomsterkte, oververhitting,
mogelijke brandwonden en zelfs een defect.
6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50 °C of hoger.
7. Werp de accu niet in een vuur, zelfs niet als deze
al ernstig beschadigd of helemaal versleten is. De
accu kan in een vuur exploderen.
8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen of
ergens tegenaan stoot.
9. Gebruik nooit een beschadigde accu.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
Tips voor een lange levensduur van de
accu
1. Laad de accu op voordat deze volledig leeg is.
Wanneer u merkt dat het gereedschap minder
vermogen heeft, stopt u met het gebruik ervan en
laadt u eerst de accu op.
2. Laad nooit een volledig opgeladen accu op.
Te lang opladen verkort de levensduur van de
accu.
3. Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur
van 10 °C tot 40 °C.
Laat een warme accu eerst afkoelen voordat u
deze oplaadt.
BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu is verwijderd alvorens de functies van het
gereedschap te controleren of af te stellen.
De accu aanbrengen en verwijderen (zie
afb. 1)
• Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de accu
aanbrengt of verwijdert.
• Om de accu te verwijderen verschuift u de knop aan de
voorkant van de accu en trekt u tegelijkertijd de accu
uit het gereedschap.
• Om de accu aan te brengen lijnt u de lip op de accu uit
met de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn
plaats. Steek de accu zo ver mogelijk in het
gereedschap tot u een klikgeluid hoort. Als u het rode
deel aan de bovenkant van de knop kunt zien, is de
accu niet goed aangebracht. Steek de accu zo ver
mogelijk erin tot het rode deel niet meer zichtbaar is.
Als u dit niet doet, kan de accu per ongeluk uit het
gereedschap vallen en u of anderen in uw omgeving
verwonden.
• Oefen geen grote kracht uit bij het aanbrengen van de
accu. Als de accu niet gemakkelijk in het gereedschap
kan worden gestoken, wordt deze niet goed
aangebracht.
Pagina: 26
27
In- en uitschakelen (zie afb. 2)
LET OP:
• Controleer altijd, voordat u de accu in het gereedschap
steekt, of de aan/uit-schakelaar op de juiste manier
schakelt en weer terugkeert naar de uit-stand nadat
deze is losgelaten.
Om het gereedschap in te schakelen, knijpt u gewoon de
aan/uit-schakelaar in. De draaisnelheid van het
gereedschap neemt toe naarmate u meer druk uitoefent
op de aan/uit-schakelaar. Laat de aan/uit-schakelaar los
om het gereedschap te stoppen
De lamp inschakelen (zie afb. 3)
LET OP:
• Kijk niet rechtstreeks in het licht of naar de bron van de
lamp.
Knijp de aan/uit-schakelaar in om de lamp op de voorkant
in te schakelen. De lamp blijft branden zolang u de aan/
uit-schakelaar ingeknepen houdt. De lamp gaat 10 tot 15
seconden nadat de aan/uit-schakelaar is losgelaten
automatisch uit.
OPMERKING:
• Gebruik een doek om het vuil van de lens van de lamp
te vegen. Wees voorzichtig de lens van de lamp niet te
bekrassen om de lichtopbrengst niet te verlagen.
• Maak de lens van de lamp niet schoon met verdunner
of benzine. Dergelijke oplosmiddelen kunnen de lens
van de lamp beschadigen.
Werking van de omkeerschakelaar (zie
afb. 4)
Dit gereedschap is uitgerust met een omkeerschakelaar
waarmee u de draairichting kunt omkeren. Druk op de
omkeerschakelaar vanaf kant A voor de draairichting
rechtsom, of vanaf kant B voor de draairichting linksom.
Wanneer de omkeerschakelaar in de middenstand staat,
kunt u de aan/uit-schakelaar niet inknijpen.
LET OP:
• Controleer altijd de draairichting alvorens het
gereedschap te gebruiken.
• Gebruik de omkeerschakelaar alleen nadat het
gereedschap volledig tot stilstand is gekomen. Als u de
draairichting verandert voordat het gereedschap
volledig stilstaat, kan het gereedschap worden
beschadigd.
• Als u het gereedschap niet gebruikt, zet u de
omkeerschakelaar altijd in de middenstand.
De werkingsfunctie selecteren
Roteren met hameren (zie afb. 5)
Voor het boren in beton, metselwerk, enz., drukt u de
vastzetknop in en draait u de omschakelknop naar het
symbool. Gebruik een boor met een hardmetalen punt.
Alleen roteren (zie afb. 6)
Voor het boren in hout, metaal of kunststofmaterialen,
drukt u de vastzetknop in en draait u de omschakelknop
naar het symbool. Gebruik een spiraalboor of houtboor.
LET OP:
• Draai de omschakelknop niet terwijl het gereedschap
draait. Het gereedschap zal hierdoor worden
beschadigd.
• Om snelle slijtage van het omschakelmechanisme te
voorkomen, zorgt u ervoor dat de omschakelknop altijd
precies in een van de drie standen staat.
Koppelbegrenzer
De koppelbegrenzer treedt in werking wanneer de motor
een bepaald koppel bereikt. De motor wordt dan
ontkoppeld van de uitgangsas. Wanneer dit gebeurt, zal
de boor ophouden met draaien.
LET OP:
• Schakel het gereedschap onmiddellijk uit wanneer de
koppelbegrenzer in werking treedt. Hiermee helpt u
vroegtijdige slijtage van het gereedschap voorkomen.
• Gatenzagen kunnen met dit gereedschap niet worden
gebruikt. Deze lopen of klemmen gemakkelijk vast in
het boorgat. De koppelbegrenzer treedt hierdoor te
vaak in werking.
ONDERDELEN AANBRENGEN/
VERWIJDEREN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu is verwijderd alvorens enige
werkzaamheden aan het gereedschap te verrichten.
Zijhandgreep (hulphandgreep) (zie afb. 7)
LET OP:
• Gebruik altijd de zijhandgreep om veilig te kunnen
werken.
Plaats de zijhandgreep zodanig over de kop van het
gereedschap dat de tanden van de zijhandgreep in de
uitsteeksels van het gereedschap passen. Draai daarna
de zijhandgreep vast door deze in de gewenste stand
rechtsom te draaien. De zijhandgreep kan 360° rond het
gereedschap gedraaid worden en in iedere gewenste
stand worden vastgezet.
Boorvet
Voordat u de boor aanbrengt, smeert u een beetje vet (ca.
0,5 tot 1,00 gram) op de kop van de boorschacht. Met een
ingevette boorkop zal het gereedschap beter werken en
langer meegaan.
Aanbrengen en verwijderen van de boor
Reinig de boorschacht en smeer er boorvet op alvorens
de boor te installeren (zie afb. 8).
Steek de boor in hetgereedschap. Draai de boor en duw
deze naar binnen tot zij vergrendelt. (zie afb. 9)
Als de boor niet naar binnen kan worden geduwd, haalt u
de boor eruit. Trek het boorkopdeksel enkel keren
omlaag. Steek de boor daarna opnieuw naar binnen.
Draai de boor en duw deze naar binnen tot zij vergrendelt.
Nadat de boor is geïnstalleerd, moet u altijd controleren of
de boor goed vastzit door te proberen hem eruit te
trekken.
Om de boor te verwijderen, trekt u het boorkopdeksel
helemaal omlaag en dan trekt u de boor eruit (zie
afb. 10).
Pagina: 27
28
Diepteaanslag (zie afb. 11)
De diepteaanslag is handig voor het boren van gaten van
gelijke diepte. Maak de zijhandgreep los en steek de
diepteaanslag in het gat in de zijhandgreep. Stel de
diepteaanslag af op de gewenste diepte en zet de
zijhandgreep vast.
OPMERKING:
• De diepteaanslag kan niet worden gebruikt in de
positie waarbij deze tegen het tandwielhuis aanstoot.
Stofvanger (zie afb. 12)
Gebruik de stofvanger om te voorkomen dat stof op het
gereedschap en op uzelf terechtkomt wanneer u boven
uw hoofd boort. Bevestig de stofvanger aan de boor zoals
aangegeven in de afbeelding. De diameter van de boren
waaraan de stofvanger kan worden bevestigd is als volgt.
BEDIENING
Gebruik als hamerboor (zie afb. 13)
Draai de omschakelknop naar het symbool.
Plaats de punt van de boor op de gewenste plaats waar
geboord moet worden en trek vervolgens de schakelaar
in.
Forceer het gereedschap niet. Een lichte druk geeft de
beste resultaten. Houd het gereedschap stevig vast en
zorg dat het niet uitglijdt.
Oefen geen grotere druk uit wanneer het boorgat verstopt
raakt met schilfertjes of metaaldeeltjes. Laat in zo’n geval
het gereedschap langzaam lopen en verwijder de boor
gedeeltelijk uit het boorgat. Wanneer dit verschillende
keren wordt herhaald, zal het boorgat schoon worden en
kunt u normaal verder boren.
LET OP:
• Op het moment dat het boorgat doorbreekt, het
boorgat verstopt raakt met schilfertjes of
metaaldeeltjes, of de boorhamer de bewapening in het
beton raakt, wordt een enorme kracht uitgeoefend op
het gereedschap/de boor. Gebruik altijd de
zijhandgreep (hulphandgreep) en houd het
gereedschap tijdens gebruik stevig vast aan zowel de
zijhandgreep als de hoofdhandgreep Als u dit niet doet,
kan u de controle over het gereedschap verliezen en
mogelijk ernstig letsel veroorzaken.
OPMERKING:
Terwijl het gereedschap onbelast wordt gebruikt, kan de
boor excentrisch draaien. Het gereedschap centreert
zichzelf automatisch tijdens het gebruik. Dit heeft geen
nadelige invloed op de nauwkeurigheid van het boren.
Luchtblazer (los verkrijgbaar) (zie afb. 14)
Gebruik na het boren het blaasbalgje om het stof uit het
boorgat te blazen.
Boren in hout of metaal (zie afb. 15 en 16)
Gebruik de los verkrijgbare boorkopmontage. Om deze te
installeren, zie “Aanbrengen en verwijderen van de boor”
op de vorige pagina.
Draai de omschakelknop zodanig dat de aanwijspunt naar
het symbool wijst.
LET OP:
• Gebruik noit “Roteren met hameren” wanneer de
boorkopontage op het gereedschap is gemonteerd. De
boorkopmontage kan hierdoor beschadigd raken.
Bovendien zal de boorkop loskomen wanneer de
draairichting van het gereedschap wordt omgekeerd.
• Het boren zal niet sneller verlopen als u hard op het
gereedschap drukt. In feite zal dergelijk duwen alleen
maar leiden tot beschadiging van de boor, verlagen
van de prestaties van het gereedschap, en verkorten
van de levensduur van het gereedschap.
• Op het moment dat het boorgat doorbreekt wordt een
enorme draaikracht uitgeoefend op het gereedschap/
de boor. Houd het gereedschap stevig vast en let goed
op wanneer het bit door het werkstuk breekt.
• Een vastgelopen boor kan eenvoudigweg worden
verwijderd door de omkeerschakelknop in de stand
voor achteruitdraaien te zetten om de boor te
verwijderen. Het gereedschap kan echter plotseling
achteruit komen als u het niet stevig vasthoudt.
• Zet kleine werkstukken altijd vast in een bankschroef of
soortgelijk bevestigingsmiddel.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de accu is verwijderd, voordat u een inspectie of
onderhoud uitvoert.
• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol,
enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of
barsten.
De koolborstels vervangen (zie afb. 17)
Verwijder en controleer de koolborstels regelmatig.
Vervang deze wanneer ze tot aan de slijtgrensmarkering
zijn afgesleten. Houd de koolborstels schoon en zorg
ervoor dat ze vrij kunnen bewegen in de houders. Beide
koolborstels dienen tegelijkertijd te worden vervangen.
Gebruik alleen identieke koolborstels.
Verwijder de houderafdekking door een
platkopschroevendraaier in de inkeping in het
gereedschap te steken en deze omhoog te wippen (zie
afb. 18).
Gebruik een schroevendraaier om de koolborsteldoppen
te verwijderen. Haal de versleten koolborstels eruit, plaats
de nieuwe erin, en zet de koolborsteldoppen goed vast
(zie afb. 19).
Plaats de houderafdekkingen terug op het gereedschap.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita-servicecentrum, en altijd met
gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
Boordiameter
Stofvanger 5 6 mm t/m 14,5 mm
Stofvanger 9 12 mm t/m 16 mm
Pagina: 28
29
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
• SDS-Plus boren met een hardmetalen punt
• Boorkopmontage
• Boorkop S13
• Boorkop-adapter
• Boorkopsleutel S13
• Boorvet
• Zijhandgreep
• Diepteaanslag
• Blaasbalgje
• Stofvanger
• Hulpstuk voor stofafscheiding
• Veiligheidsbril
• Kunststoffen draagdoos
• Sleutelloze boorkop
• Diverse types originele Makita-accu’s en acculaders
Geluid ENG905-1
De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN60745:
Geluidsdrukniveau (LpA): 85 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LWA): 96 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)
Draag gehoorbescherming.
Trillingen ENG900-1
De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745:
Gebruikstoepassing: hamerboren in beton
Trillingsemissie (ah, HD): 12,5 m/s2
Onzekerheid (K): 2,0 m/s2
Gebruikstoepassing: boren in metaal
Trillingsemissie (ah, D): 3,5 m/s2
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten
volgens de standaardtestmethode en kan worden
gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere
gereedschappen.
• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de
blootstelling.
WAARSCHUWING:
• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
• Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de operator die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder
praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en
stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).
Alleen voor Europese landen ENG101-14
EU-verklaring van conformiteit
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-
machine(s):
Aanduiding van de machine:
Snoerloze boorhamer
Modelnr./Type: BHR162
in serie is geproduceerd en
Voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:
2006/42/EC
En is gefabriceerd in overeenstemming met de volgende
normen of genormaliseerde documenten:
EN60745
De technische documentatie wordt bewaard door onze
erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Engeland
30.1.2009
Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita BHR162.

Stel een vraag over de Makita BHR162

Heb je een vraag over de Makita BHR162 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita BHR162. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita BHR162 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.