Makita BCL180 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita BCL180. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: BCL180
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 20
21
NEDERLANDS
Verklaring van algemene gegevens
1 Rood gedeelte
2 Knop
3 Accu
4 Trekschakelaar
5 Beker
6 Zuigmond
7 Voorfilter
8 Bevestigingslip
9 Filter
10 Merktekens
11 Handgreep
12 Gleuf in de behuizing van de
stofzuiger
13 Mondstuk
14 Stofzuiger
15 Verlengbuis
16 Hoekmondstuk
TECHNISCHE GEGEVENS
• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en
ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens
onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land
tot land verschillen.
• Gewicht, inclusief accu, volgens de EPTA-procedure
01/2003
Gebruiksdoeleinden
Het gereedschap is bedoeld om droog stof te
verzamelen.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
ENA005-2
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat, moeten
basisvoorzorgsmaatregelen altijd worden genomen,
waaronder de volgende:
LEES ALLE INSTRUCTIES ALVORENS DIT
APPARAAT TE GEBRUIKEN.
WAARSCHUWING – Om de kans op brand of een
elektrische schok te verkleinen:
1. Stel niet bloot aan regen. Bewaar binnenshuis.
2. Sta niet toe dat ermee gespeeld wordt. Let goed
op bij gebruik in de buurt van kinderen.
3. Gebruik uitsluitend zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing. Gebruik uitsluitend
hulpstukken aanbevolen door de fabrikant.
4. Gebruik nooit met een beschadigde accu. Als
het apparaat niet werkt zoals het zou moeten
werken, is gevallen, is beschadigd buiten heeft
gelegen of in het water is gevallen, stuurt u het
terug naar een servicecentrum.
5. Hanteer het apparaat niet met natte handen.
6. Steek geen voorwerpen in de openingen.
Gebruik het apparaat niet wanneer een opening
verstopt zit, houd het apparaat vrij van stof,
pluizen, haar en alles wat de luchtdoorstrooming
kan hinderen.
7. Houd haar, loshangende kleding, vingers en alle
lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en
bewegende delen.
8. Schakel alle knoppen uit alvorens de accu eraf te
halen.
9. Wees extra voorzichtig bij gebruik op een trap.
10. Zuig geen ontvlambare of brandbare
vloeistoffen, zoals benzine, op en gebruik het
niet op plaatsen waar deze aanwezig kunnen
zijn.
11. Gebruik voor het opladen uitsluitend de
acculader die door de fabrikant werd geleverd.
12. Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals
sigaretten, lucifers of hete as.
13. Gebruik het apparaat niet zonder dat de filters
zijn aangebracht.
14. Laad de accu niet buitenshuis op.
15. Kinderen dienen ten alle tijde onder toezicht te
staan zodat ze niet met het apparaat spelen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
ENB114-1
1. Lees deze gebruiksaanwijzing en die van de
acculader voor gebruik aandachtig door.
2. Zuig geen natte materialen, brandende
sigaretten en dergelijke op.
3. Stop onmiddellijk met het gebruik als u iets
abnormaals opmerkt.
4. Als u de stofzuiger laat vallen of ergens
tegenaan stoot, controleert u zorgvuldig op
barsten of beschadigingen voordat u deze weer
gebruikt.
5. Houd uit de buurt van fornuizen en
verwarmingsbronnen.
6. Blokkeer de inlaatopening en de
ventilatieopeningen niet.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
Model BCL140 BCL180
Inhoud 650 mL
Ononderbroken gebruik Ong. 20 min.
Totale lengte 981 mm 999 mm
Netto gewicht 1,2 kg
Nominale spanning 14,4 V gelijkstroom 18 V gelijkstroom
Pagina: 21
22
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VOOR ACCU
ENC007-4
1. Lees alle voorschriften en waarschuwingen op
(1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, aandachtig
door alvorens de acculader in gebruik te nemen.
2. Neem de accu niet uit elkaar.
3. Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aan-
zienlijk korter is geworden, moet u het gebruik
ervan onmiddellijk stopzetten. Voortgezet
gebruik kan oververhitting, brandwonden en
zelfs een ontploffing veroorzaken.
4. Als er elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen,
spoel dan uw ogen met schoon water en roep
onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt
in de ogen kan blindheid veroorzaken.
5. Voorkom kortsluiting van de accu:
(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
geleidend materiaal.
(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin
andere metalen voorwerpen zoals spijkers,
munten e.d. worden bewaard.
(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van
een grote stroomafgifte, oververhitting, brand-
wonden, en zelfs defecten.
6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50°C of hoger.
7. Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer
hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De
accu kan namelijk ontploffen in het vuur.
8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen
en hem niet blootstelt aan schokken of stoten.
9. Gebruik een accu niet meer nadat deze is geval-
len of gestoten.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
Tips voor een maximale levensduur van de accu
1. Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is.
Stop het gebruik van het gereedschap en laad de
accu op telkens wanneer u vaststelt dat het ver-
mogen van het gereedschap is afgenomen.
2. Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw
op. Als u de accu te veel oplaadt, zal hij minder
lang meegaan.
3. Laad de accu op bij een kamertemperatuur tus-
sen 10°C en 40°C. Laat een warme accu afkoelen
alvorens hem op te laden.
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
accu ervan is verwijderd alvorens de functies op het
gereedschap af te stellen of te controleren.
• Wees voorzichtig dat uw vinger(s) niet bekneld raken
tussen de stofzuiger en de accu tijdens het aanbren-
gen van de accu, zoals aangegeven in de afbeelding.
Beknelde vingers kunnen tot letsel leiden. (Fig. 1)
Installeren of verwijderen van de accu (Fig. 2)
• Schakel het gereedschap altijd uit alvorens de accu te
installeren of te verwijderen.
• Om de accu te verwijderen, haalt u hem uit het gereed-
schap terwijl u de knop op de voorkant van de accu
verschuift.
• Om de accu te installeren, doet u de tong op de accu
overeenkomen met de groef in de behuizing en dan
schuift u de accu erin. Schuif de accu zo ver mogelijk
erin totdat deze op zijn plaats vastklikt. Wanneer het
rode gedeelte op de bovenkant van de knop nog zicht-
baar is, zit de accu niet volledig erin. Schuif hem volle-
dig erin totdat het rode gedeelte niet meer zichtbaar is.
Als u dit niet doet, kan de accu per ongeluk eruit vallen
en uzelf of andere personen in uw omgeving verwon-
den.
• Probeer nooit om de accu met geweld erin te duwen.
Als de accu er niet gemakkelijk ingaat, betekent dit dat
u hem niet op de juiste wijze erin steekt.
Werking van de trekschakelaar (Fig. 3)
LET OP:
• Alvorens de accu in het gereedschap te plaatsen, moet
u altijd controleren of de trekschakelaar goed werkt en
bij het loslaten naar de “OFF” positie terugkeert.
Om het gereedschap te starten, drukt u gewoon de trek-
schakelaar in. Laat de schakelaar los om het gereed-
schap te stoppen.
INEENZETTEN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu ervan is verwijderd alvorens enig werk aan
het gereedschap uit te voeren.
Het stof weggooien
LET OP:
• Leeg de stofzuiger voordat deze te vol raakt omdat dan
de zuigkracht afneemt.
• Vergeet niet het stof in de stofzuiger zelf weg te gooien.
Als u dit nalaat, kan het filter verstopt raken of de motor
beschadigd raken.
Om het stof dat aan het filter kleeft in de beker te laten
vallen, tikt u met uw hand 4 of 5 keer tegen de beker.
(Fig. 4)
Richt de zuigmond vervolgens omlaag, draai de beker in
de richting van de pijl in de afbeelding, en haal de beker
langzaam en recht eraf. (Fig. 5)
OPMERKING:
• Wanneer de beker eraf gehaald wordt, kan stof eruit
vallen, zodat het handig is een vuilniszak onder de
beker te houden.
Verwijder het verzamelde stof uit de beker en vanaf het
voorfilter. (Fig. 6)
Verdraai het voorfilter in de richting van de pijl om de
bevestigingslip los te maken van de behuizing van de
stofzuiger, en trek vervolgens het voorfilter eraf. (Fig. 7)
Verwijder het fijne stof uit het voorfilter. Haal vervolgens
het filter eraf en tik er voorzichtig tegen om het stof los te
maken. (Fig. 8)
Pagina: 22
23
In elkaar zetten
Breng het filter aan tot deze volledig op zijn plaats zit op
de behuizing van de stofzuiger. (Fig. 9)
OPMERKING:
• Zorg ervoor dat het filter er recht op aangebracht wordt
zonder dubbelgevouwen te worden. Als het filter ver-
keerd erop aangebracht wordt, zoals aangegeven in de
afbeelding, zal het stof binnendringen in het motorhuis
en tot motorstoring leiden. (Fig. 10)
Breng het voorfilter aan. Let er daarbij op het voorfilter te
verdraaien zodat de bevestingingslip goed vergrendeld
wordt in de behuizing van de stofzuiger. (Fig. 11 en 12)
Breng de beker aan. Lijn het merkteken O op de beker uit
met het merkteken O op de handgreep en verdraai de
beker daarna stevig in de richting van de pijl tot hij wordt
vergrendeld. (Fig. 13 en 14)
OPMERKING:
• Verwijder het stof altijd tijdig omdat de zuigkracht lager
wordt wanneer er te veel stof in de stofzuiger zit.
• Controleer altijd of het filter en voorfilter correct zijn
aangebracht voordat u de stofzuiger gaat gebruiken.
Als deze niet correct zijn aangebracht, zal het stof bin-
nendringen in het motorhuis en tot motorstoring leiden.
In het geval de volgende situaties zich voordoen, zijn
het filter en/of voorfilter niet correct aangebracht. Breng
deze opnieuw en correct aan om het probleem op te
lossen.
Voorbeelden van problemen
Voorbeeld 1: Alleen het voorfilter is aangebracht (geen
filter). (Fig. 15)
Voorbeeld 2: Alleen het filter is aangebracht (geen voor-
filter). (Fig. 16)
Voorbeeld 3: Het filter is aangebracht, maar is dubbelge-
vouwen. (Fig. 17)
Voorbeeld 4: De bevestigingslip van het voorfilter is niet
goed vergrendeld in de gleuf in de behuizing van de stof-
zuiger. (Fig. 18)
BEDIENING
LET OP:
• Om een accessoire, zoals een mondstuk, aan te
brengen, steekt u de accessoire in de zuigmond en
verdraait u deze in de richting van de pijl om zeker te
zijn van een stevige verbinding tijdens gebruik. Om de
accessoire eraf te halen, verdraait u deze nogmaals in
de richting van de pijl en trekt u de accessoire eraf.
Als u de accessoire in de tegenovergestelde richting
verdraait bij het aanbrengen of eraf halen, kan de beker
los raken. (Fig. 19)
Schoonmaken (zuigen)
Mondstuk (Fig. 20)
Bevestig het mondstuk voor het schoonmaken van tafels,
bureaus, meubels, enz. Het mondstuk kan eenvoudig op
de stofzuiger worden geplaatst.
Mondstuk + verlengbuis (rechte buis) (Fig. 21)
De verlengbuis past tussen het mondstuk en de
stofzuigermond. Deze werkwijze is handig bij het
schoonmaken van de grond terwijl u rechtop staat.
Hoekmondstuk (Fig. 22)
Bevestig het hoekmondstuk voor het schoonmaken van
hoeken en spleten van meubels of in auto’s.
Hoekmondstuk + verlengbuis (rechte buis) (Fig. 23)
In kleine ruimten waar de stofzuiger zelf niet in past, of
op hoge plaatsen die moeilijk te bereiken zijn, gebruikt u
deze werkwijze.
Stofzuigen zonder mondstuk (Fig. 24)
U kunt poeder en stof opzuigen zonder een mondstuk.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld
voordat u een inspectie of onderhoud uitvoert.
Schoonmaken
Veeg regelmatig de buitenkant (behuizing) van de
stofzuiger schoon met een in zeepwater bevochtigde
doek. Maak tevens de stofzuigermond, opening voor de
stoffen/papieren stofzak en de stofstopper schoon.
(Fig. 25)
LET OP:
• Gebruik nooit benzine, thinner en dergelijke. Hierdoor
het verkleuring optreden of kunnen barsten worden
veroorzaakt.
Was het filter in zeepwater als deze verstopt zit met stof
en de zuigkracht van de stofzuiger sterk is afgenomen.
Droog het goed alvorens weer te gebruiken. Een
onvoldoende droog filter kan leiden tot slecht zuigen en
kan de levensduur van de motor verkorten. (Fig. 26)
Vastkleeft niet weg met een luchtpistool. Hierdoor komt
het stof in de behuizing en leidt tot storingen.
Controleer de onderstaande punten alvorens te laten repareren
Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Geringe zuigkracht
• Zit de beker vol stof? • Verwijder het stof uit de beker.
• Zit het filter verstopt? • Maak het filter leeg of was het uit.
• Is de accu leeg? • Laad de accu op.
Apparaat werkt niet • Is de accu leeg? • Laad de accu op.
Pagina: 23
24
OPMERKING:
• Probeer de stofzuiger niet zelf te repareren.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita-servicecentrum of de Makita-fabriek, en
altijd met gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar op
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
• Verlengbuis (rechte buis)
• Mondstuk
• Mondstuk voor tapijt
• Boekenplankborstel
• Hoekmondstuk
• Ronde borstel
• Flexibele slang
• Filter
• Voorfilter
• Verschillende types originele Makita accu’s en accula-
ders

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita BCL180.

Stel een vraag over de Makita BCL180

Heb je een vraag over de Makita BCL180 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita BCL180. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita BCL180 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.