Makita BCL142 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita BCL142. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: BCL142
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 25
26
NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van algemene gegevens
1 Rood gedeelte
2 Knop
3 Accu
4 “OFF”-knop
5 “HIGH/LOW”-knop
6 Acculadinglampje
7 Voordeksel
8 Scharnier van voordeksel
9 Stofstopper
10 Bovenkant van de stofstopper
11 Onderkant van de stofstopper
12 Groef
13 Stoffen stofzak
14 Onderste groef
15 Opening in de stofzuiger
16 Papieren stofzak
17 Mondstuk
18 Stofzuiger
19 Verlengbuis
20 Hoekmondstuk
21 Sponsfilter
22 Achterwand
TECHNISCHE GEGEVENS
• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en
ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens
onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• De technische gegevens de accu kunnen van land tot
land verschillen.
• Gewicht, inclusief accu, volgens de EPTA-procedure
01/2003
ENE017-1
Gebruiksdoeleinden
Het gereedschap is bedoeld om droog stof te
verzamelen.
ENA005-3
BELANGRIJK
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat, moeten
basisvoorzorgsmaatregelen altijd worden genomen,
waaronder de volgende:
LEES ALLE INSTRUCTIES ALVORENS DIT
APPARAAT TE GEBRUIKEN.
WAARSCHUWING – Om de kans op brand of een
elektrische schok te verkleinen:
1. Stel niet bloot aan regen. Bewaar binnenshuis.
2. Sta niet toe dat ermee gespeeld wordt. Let goed
op bij gebruik in de buurt van kinderen.
3. Gebruik uitsluitend zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing. Gebruik uitsluitend
hulpstukken aanbevolen door de fabrikant.
4. Gebruik nooit met een beschadigde accu. Als
het apparaat niet werkt zoals het zou moeten
werken, is gevallen, is beschadigd buiten heeft
gelegen of in het water is gevallen, stuurt u het
terug naar een servicecentrum.
5. Hanteer het apparaat niet met natte handen.
6. Steek geen voorwerpen in de openingen.
Gebruik het apparaat niet wanneer een opening
verstopt zit, houd het apparaat vrij van stof,
pluizen, haar en alles wat de luchtdoorstrooming
kan hinderen.
7. Houd haar, loshangende kleding, vingers en alle
lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en
bewegende delen.
8. Schakel alle knoppen uit alvorens de accu eraf te
halen.
9. Wees extra voorzichtig bij gebruik op een trap.
10. Zuig geen ontvlambare of brandbare
vloeistoffen, zoals benzine, op en gebruik het
niet op plaatsen waar deze aanwezig kunnen
zijn.
11. Gebruik voor het opladen uitsluitend de
acculader die door de fabrikant werd geleverd.
12. Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals
sigaretten, lucifers of hete as.
13. Gebruik het apparaat niet zonder dat de filters
zijn aangebracht.
14. Laad de accu niet buitenshuis op.
15. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) met een
verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk
vermogen, of gebrek aan kennis en ervaring,
behalve indien zij instructies hebben gehad en
onder toezicht staan van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
16. Kinderen dienen ten alle tijde onder toezicht te
staan zodat ze niet met het apparaat spelen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Model BCL142 BCL182
Inhoud
met stoffen stofzak 0,50 L
met papieren stofzak 0,33 L
Ononderbroken gebruik
HIGH Ong. 20 min.
LOW Ong. 40 min.
Totale lengte 986 mm 1 004 mm
Netto gewicht 1,3 kg
Nominale spanning 14,4 V gelijkstroom 18 V gelijkstroom
Pagina: 26
27
ENB114-2
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1. Lees deze gebruiksaanwijzing en die van de
acculader voor gebruik aandachtig door.
2. Zuig de volgende stoffen niet op:
– Hete stoffen, zoals brandende sigaretten of
gloeiend hete metaaldeeltjes veroorzaakt
door het schuren/slijpen van metaal
– Brandbare stoffen, zoals benzine, thinner,
wasbenzine, kerosine of verf
– Explosieve stoffen, zoals nitroglycerine
– Ontvlambare stoffen, zoals aluminium, zink,
magnesium, titanium, fosfor of celluloid
– Nat vuil, water, olie en dergelijk
– Harde stukjes met scherpe randen, zoals
houtsnippers, metaaldeeltjes, steentjes,
glasstukjes, spijkers, punaises of
scheermesjes
– Poeder dat klontert, zoals cement of toner
– Geleidend stof, zoals metaalvijzel of
koolstofpoeder
– Zeer fijn stof, zoals cementpoeder
Een dergelijk gebruik kan leiden tot brand, per-
soonlijk letsel en/of materiële schade.
3. Stop onmiddellijk met het gebruik als u iets
abnormaals opmerkt.
4. Als u de stofzuiger laat vallen of ergens
tegenaan stoot, controleert u zorgvuldig op
barsten of beschadigingen voordat u deze weer
gebruikt.
5. Houd uit de buurt van fornuizen en
verwarmingsbronnen.
6. Blokkeer de inlaatopening en de
ventilatieopeningen niet.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
ENC007-6
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VOOR ACCU
1. Lees alle voorschriften en waarschuwingen op
(1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, aandachtig
door alvorens de acculader in gebruik te nemen.
2. Neem de accu niet uit elkaar.
3. Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aan-
zienlijk korter is geworden, moet u het gebruik
ervan onmiddellijk stopzetten. Voortgezet
gebruik kan oververhitting, brandwonden en
zelfs een ontploffing veroorzaken.
4. Als er elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen,
spoel dan uw ogen met schoon water en roep
onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt
in de ogen kan blindheid veroorzaken.
5. Voorkom kortsluiting van de accu:
(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
geleidend materiaal.
(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin
andere metalen voorwerpen zoals spijkers,
munten e.d. worden bewaard.
(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van
een grote stroomafgifte, oververhitting, brand-
wonden, en zelfs defecten.
6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50°C of hoger.
7. Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer
hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De
accu kan namelijk ontploffen in het vuur.
8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen
en hem niet blootstelt aan schokken of stoten.
9. Gebruik nooit een beschadigde accu.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
Tips voor een maximale levensduur van de accu
1. Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is.
Stop het gebruik van het gereedschap en laad de
accu op telkens wanneer u vaststelt dat het ver-
mogen van het gereedschap is afgenomen.
2. Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw
op. Als u de accu te veel oplaadt, zal hij minder
lang meegaan.
3. Laad de accu op bij een kamertemperatuur tus-
sen 10°C en 40°C. Laat een warme accu afkoelen
alvorens hem op te laden.
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
accu ervan is verwijderd alvorens de functies op het
gereedschap af te stellen of te controleren.
• Wees voorzichtig dat uw vinger(s) niet bekneld raken
tussen de stofzuiger en de accu tijdens het aanbren-
gen van de accu, zoals aangegeven in de afbeelding.
Beknelde vingers kunnen tot letsel leiden. (Fig. 1)
Installeren of verwijderen van de accu (Fig. 2)
• Schakel het gereedschap altijd uit alvorens de accu te
installeren of te verwijderen.
• Om de accu te verwijderen, haalt u hem uit het gereed-
schap terwijl u de knop op de voorkant van de accu
verschuift.
• Om de accu te installeren, doet u de tong op de accu
overeenkomen met de groef in de behuizing en dan
schuift u de accu erin. Schuif de accu zo ver mogelijk
erin totdat deze op zijn plaats vastklikt. Wanneer het
rode gedeelte op de bovenkant van de knop nog zicht-
baar is, zit de accu niet volledig erin. Schuif hem volle-
dig erin totdat het rode gedeelte niet meer zichtbaar is.
Als u dit niet doet, kan de accu per ongeluk eruit vallen
en uzelf of andere personen in uw omgeving verwon-
den.
• Probeer nooit om de accu met geweld erin te duwen.
Als de accu er niet gemakkelijk ingaat, betekent dit dat
u hem niet op de juiste wijze erin steekt.
Accubeveiligingssysteem
De stofzuiger is voorzien van een beveiligingssysteem
dat automatisch het uitgangsvermogen onderbreekt voor
een langere levensduur.
De stofzuiger kan tijdens het gebruik stoppen wanneer
het gereedschap en/of de accu zich in de volgende situa-
tie bevinden. Dit wordt veroorzaakt door de inwerkingtre-
ding van het beveiligingssysteem en duidt niet op een
defect van de stofzuiger.
Pagina: 27
28
• Bij overbelasting van de stofzuiger:
In dit het geval is, laat u de aan/uit-schakelaar los,
heft u de oorzaak van de overbelasting op en knijpt u
daarna de aan/uit-schakelaar weer in om weer te
beginnen.
• Als de resterende acculading laag is:
Laad de accu op.
Werking van de trekschakelaar (Fig. 3)
Om de stofzuiger te starten, drukt u gewoon op de
“HIGH/LOW”-knop. Om de stofzuiger uit te schakelen,
drukt u op de “OFF”-knop. Om het toerental van de stof-
zuiger te veranderen, drukt u op de “HIGH/LOW”-knop.
Bij de eerste keer drukken op deze knop wordt het hoge
toerental ingeschakeld, en bij de tweede keer drukken
wordt het lage toerental ingeschakeld. Bij iedere verdere
druk op deze knop wordt de hoog/laag-cyclus beurtelings
herhaald.
Acculadinglampje (Fig. 4)
• Als de resterende acculading laag wordt, gaat het
acculadinglampje knipperen.
• Als de resterende acculading nog lager wordt, stopt het
gereedschap tijdens gebruik en gaat het accula-
dinglampje gedurende tien seconden branden. Als dit
het geval is, verwijdert u de accu van het gereedschap
en laadt u hem op.
OPMERKING:
• Het moment waarop het acculadinglampje gaat knippe-
ren of branden is afhankelijk van de temperatuur op de
werkplek en de toestand van de accu.
INEENZETTEN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu ervan is verwijderd alvorens enig werk aan
het gereedschap uit te voeren.
Het stof weggooien
LET OP:
• Leeg de stofzuiger voordat deze te vol raakt omdat dan
de zuigkracht afneemt.
• Vergeet niet het stof vanuit de stofzuiger zelf te
verwijderen. Als u dit nalaat, kan het sponsfilter
verstopt raken of de motor beschadigd raken.
• Gooi de stofstopper nooit weg omdat deze iedere keer
moet worden gebruikt wanneer de stoffen stofzak of de
papieren stofzak wordt gebruikt.
1. Druk op de knop om het voordeksel te openen.
Open het tot een klikgeluid hoorbaar is zodat het in
die stand open blijft staan. (Fig. 5)
OPMERKING:
• De stofzuiger is zodanig gemaakt dat het voordeksel
eraf komt wanneer geprobeerd wordt het voordeksel
onder een hoek van meer dan 90° te openen. Als het
voordeksel loskomt, steekt u deze weer op het schar-
nier op zijn plaats. (Fig. 6)
LET OP:
• Let er bij het sluiten van het voordeksel op dat uw vin-
gers niet ertussen komen.
2. Trek zowel de oranjekleurige stofstopper als de stof-
zak tegelijk eruit. (Fig. 7)
3. Haal de stofstopper eraf en leeg de stoffen stofzak.
(Fig. 8 en 9)
Stoffen stofzak en papieren stofzak
Plaats een stoffen stofzak of een papieren stofzak voor-
dat u de stofzuiger gebruikt.
Gebruik de stofstopper wanneer u een stoffen stofzak of
een papieren stofzak plaatst.
Een stoffen stofzak kan vele malen gebruikt worden door
deze regelmatig te legen.
De papieren stofzak is voor eenmalig gebruik. Als deze
vol is, gooit u de hele papieren stofzak weg zonder deze
te legen.
Een stoffen stofzak plaatsen
Gebruik de stofstopper bij het plaatsen van een stoffen
stofzak. Wees voorzichtig de bovenkant en onderkant
niet per ongeluk te verwisselen omdat deze van elkaar
verschillen. (Fig. 10)
1. Steek het uitsteeksel van de stoffen stofzak in de
groef van de stofstopper, zoals aangegeven in de
afbeelding. (Fig. 11)
2. Er is geen verschil tussen de onder- en bovenkant
van de stoffen stofzak. U mag het uitsteeksel van de
onder- of bovenkant van de stofzak in de onderste
groef van de stofstopper steken. (Fig. 12)
3. Laat de rand van de stofstopper over de rand van de
stoffen stofzak vallen. (Fig. 13)
4. Steek de stofstopper en de stoffen stofzak tezamen
in de opening van de stofzuiger in de richting van de
pijl op de stofstopper. Steek deze helemaal in de
sleuven in de opening van de stofzuiger. (Fig. 14)
5. Steek het gehele stoffen deel van de stoffen stofzak
in de stofzuiger. (Fig. 15)
6. Sluit het voordeksel helemaal. (Fig. 16)
Een papieren stofzak plaatsen
1. Vouw de ingang van de papieren stofzak open voor-
dat u deze op de stofstopper plaatst. (Fig. 17)
Gebruik de stofstopper ook bij het plaatsen van een
papieren stofzak. Wees voorzichtig de bovenkant en
onderkant niet per ongeluk te verwisselen omdat deze
van elkaar verschillen. (Fig. 18)
2. Steek het uitsteeksel van de papieren stofzak in de
groef van de stofstopper, zoals aangegeven in de
afbeelding. (Fig. 19)
3. Er is geen verschil tussen de onder- en bovenkant
van de papieren stofzak. U mag het uitsteeksel van
de onder- of bovenkant van de stofzak in de onder-
ste groef van de stofstopper steken. (Fig. 20)
4. Laat de rand van de stofstopper over de rand van de
papieren stofzak vallen. (Fig. 21)
5. Steek de stofstopper en de papieren stofzak teza-
men in de opening van de stofzuiger in de richting
van de pijl op de stofstopper. Steek deze helemaal in
de sleuven in de opening van de stofzuiger. (Fig. 22)
6. Steek het gehele papieren deel van de papieren
stofzak in de stofzuiger. (Fig. 23)
7. Sluit het voordeksel helemaal.
LET OP:
• Als u vergeet een stoffen of papieren stofzak in de stof-
zuiger te plaatsen, als u nalaat de stofstopper tezamen
met de stoffen of papieren stofzak helemaal in de sleu-
ven te steken, of als u een kapotte of gescheurde stof-
zak gebruikt, kan stof in de motor binnendringen.
Hierdoor kan een storing in de motor optreden.
• Vouw het karton bij de opening niet dubbel bij het plaat-
sen van de papieren stofzak.
Pagina: 28
29
• Gooi de stofstopper nooit weg omdat deze iedere keer
moet worden gebruikt wanneer de stoffen stofzak of de
papieren stofzak wordt gebruikt.
• De papieren stofzak is een belangrijk onderdeel voor
het behoud van de prestaties van de stofzuiger. Als een
andere dan de originele stofzak wordt gebruikt, kan
rookontwikkeling of ontbranding optreden.
BEDIENING
LET OP:
• Om een accessoire, zoals een mondstuk, aan te
brengen, steekt u de accessoire in de zuigmond en
verdraait u deze in de richting van de pijl om zeker te
zijn van een stevige verbinding tijdens gebruik. Om de
accessoire eraf te halen, verdraait u deze nogmaals in
de richting van de pijl en trekt u de accessoire eraf.
(Fig. 24)
Schoonmaken (zuigen)
Mondstuk (Fig. 25)
Bevestig het mondstuk voor het schoonmaken van tafels,
bureaus, meubels, enz. Het mondstuk kan eenvoudig op
de stofzuiger worden geplaatst.
Mondstuk + verlengbuis (rechte buis) (Fig. 26)
De verlengbuis past tussen het mondstuk en de
stofzuigermond. Deze werkwijze is handig bij het
schoonmaken van de grond terwijl u rechtop staat.
Hoekmondstuk (Fig. 27)
Bevestig het hoekmondstuk voor het schoonmaken van
hoeken en spleten van meubels of in auto’s.
Hoekmondstuk + verlengbuis (rechte buis) (Fig. 28)
In kleine ruimten waar de stofzuiger zelf niet in past, of
op hoge plaatsen die moeilijk te bereiken zijn, gebruikt u
deze werkwijze.
Stofzuigen zonder mondstuk (Fig. 29)
U kunt poeder en stof opzuigen zonder een mondstuk.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld
voordat u een inspectie of onderhoud uitvoert.
Na gebruik
OPMERKING:
• Als de stofzuiger tegen een muur wordt gezet zonder
enige ondersteuning, zal hij omvallen en beschadigd
raken. (Fig. 30)
Schoonmaken
Veeg regelmatig de buitenkant (behuizing) van de
stofzuiger schoon met een in zeepwater bevochtigde
doek. Maak tevens de stofzuigermond, opening voor de
stoffen/papieren stofzak en de stofstopper schoon.
(Fig. 31)
LET OP:
• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en
dergelijke. Hierdoor het verkleuring, vervormingen en
barsten worden veroorzaakt.
Was de stoffen stofzak in zeepwater als deze verstopt zit
met stof en de zuigkracht van de stofzuiger sterk is afge-
nomen. Droog deze goed alvorens weer te gebruiken.
Een onvoldoende droge stoffen stofzak kan leiden tot
slecht zuigen en kan de levensduur van de motor verkor-
ten. (Fig. 32)
OPMERKING:
• De papieren stofzak is voor eenmalig gebruik.
Als het sponsfilter verstopt zit met stof, haalt u deze uit
de stofzuiger en veegt u deze schoon of wast u deze in
water.
Het sponsfilter eruit halen en terugplaatsen
(Fig. 33 en 34)
Om het sponsfilter eruit te halen, haalt u eerst de stoffen
of papieren stofzak eruit, knijpt u in het sponsfilter en
trekt u het eruit.
Duw de hele rand van het sponsfilter tegen de achter-
wand binnenin de opening voor de stoffen/papieren stof-
zak.
LET OP:
• Vergeet na het schoonmaken van het sponsfilter niet
om deze weer terug te plaatsen in de stofzuiger. Als
het sponsfilter in water is gewassen, laat u het drogen
voordat u het terugplaatst. Een onvoldoende droog
sponsfilter kan de levensduur van de motor verkorten.
Pagina: 29
30
Controleer de onderstaande punten alvorens te laten repareren
OPMERKING:
• Probeer de stofzuiger niet zelf te repareren.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het product te handhaven, dienen alle reparaties en alle andere
onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te worden uitgevoerd door een erkend Makita Servicecentrum, en dat
uitsluitend met gebruik van Makita vervangingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met de Makita-stofzuiger die in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar op
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
• Verlengbuis (rechte buis)
• Mondstuk
• Mondstuk voor tapijt
• Boekenplankborstel
• Hoekmondstuk
• Ronde borstel
• Flexibele slang
• Papieren stofzak
• Verschillende types originele Makita accu’s en accula-
ders
Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Geringe zuigkracht
• Zit de stoffen of papieren stofzak vol
met stof?
• Maak de stoffen of papieren stofzak
leeg.
• Is de stoffen stofzak verstopt? • Klop de stoffen stofzak uit of was hem.
• Is de papieren stofzak verstopt? • Vervang de papieren stofzak.
• Is de accu leeg? • Laad de accu op.
Apparaat werkt niet • Is de accu leeg? • Laad de accu op.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita BCL142.

Stel een vraag over de Makita BCL142

Heb je een vraag over de Makita BCL142 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita BCL142. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita BCL142 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.