Makita 447MX handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita 447MX. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: 447MX
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Deens

Inhoudsopgave

Pagina: 17
40
nederlands
MAKITA 447 M
Inhoud
1 Belangrijke
veiligheidsaanwijzingen
2 Beschrijving
3 Vóór de inbedrijfstelling
4 Bediening/bedrijf
5 Toepassingsgebieden en
werkmethoden
6 Na het gebruik
7 Onderhoud
8 Eliminatie van storingen
9 Allerlei
..........................................................................................41
2.1 Toepassing .........................................................................43
2.2 Bedieningselementen.........................................................44
3.1 Zuiger monteren.................................................................44
4.1 Aansluitingen......................................................................44
4.1.1 Zuigslang aansluiten ..........................................................44
4.1.2 Elektrische aansluiting........................................................44
4.1.3 Elektrisch toestel aansluiten...............................................45
4.2 Zuiger inschakelen .............................................................45
4.2.1 Schakelaarstand „I“ ............................................................45
4.2.2 Schakelstand „auto“ ...........................................................45
4.2.3 Zuigkrachtregeling..............................................................45
4.3 Volumestroom-bewaking controleren .................................45
4.4 Akoestisch waarschuwingssignaal .....................................46
4.5 Filterelement reinigen.........................................................46
5.1 Werktechnieken..................................................................46
5.1.1 Droge soorten stof opzuigen..............................................46
5.1.2 Vloeistoffen opzuigen.........................................................47
6.1 Zuiger uitschakelen en opbergen.......................................47
7.1 Onderhoudsschema...........................................................48
7.2 Onderhouds-werkzaamheden............................................48
7.2.1 Afvoerzak vervangen..........................................................48
7.2.2 Filterzak vervangen............................................................48
7.2.3 Filterelement vervangen.....................................................49
7.2.4 Vuilreservoir leegmaken.....................................................49
..........................................................................................50
9.1 Machine ter recycling afgeven............................................51
9.2 Garantie..............................................................................51
9.3 Keuringen en vergunningen ...............................................51
9.4 Technische gegevens.........................................................52
9.5 Toebehoren ........................................................................52
Pagina: 18
41
nederlands
MAKITA 447 M
1 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Aanduiding van belangrijke
aanwijzingen
Lees in elk geval
de gebruiksaan-
wijzing door en
berg deze binnen
handbereik op
voordat u het toe-
stel in bedrijf stelt.
Dit symbool vindt
u bij veiligheids-
a a n w i j z i n g e n ,
waarvan het niet-
opvolgen kan
leiden tot gevaar
voor het toestel en de werking
ervan.
Veiligheidsaanwij-
zingen, waarvan
het niet-opvolgen
kan leiden tot ge-
vaar voor perso-
nen, zijn met dit gevarensymbool
in het bijzonder op de voorgrond
geplaatst.
Hier staan advie-
zen of aanwijzin-
gen die het werk
vergemakkelijken en een veilig
gebruik waarborgen.
Voor uw eigen veiligheid Het toestel mag alleen door
personen worden gebruikt die
omtrent het gebruik zijn geïn-
strueerd en uitdrukkelijk met de
bediening zijn belast.
Ondanks de eenvoudige hante-
ring is het toestel niet voor kin-
derhanden geschikt.
Het gebruik van het toestel valt
onder de geldende nationale
bepalingen. Naast de gebruiks-
aanwijzing en de in het land van
gebruik geldende bindende vei-
ligheidsvoorschriften moeten te-
vens de erkende vaktechnische
voorschriften voor het veilig en
vakkundig werken in acht wor-
den genomen.
Elke werkwijze die twijfel aan de
veiligheid oproept, is verboden.
Toepassing en gebruik con-
form de bepalingen
De toestellen die in deze ge-
bruiksaanwijzing worden be-
schreven, zijn geschikt voor
- het industriële gebruik, b.v.
in hotels, scholen, ziekenhui-
zen, fabrieken, winkels, kan-
toren en verhuurmaatschap-
pijen
- het afscheiden van stof met
een expositie-grenswaarde
van hoger dan 0,1 mg/m³
(stofklasse M).
De volgende materialen mogen
niet worden opgezogen:
- hete materialen (smeulende
sigaretten, hete as enz.)
- brandbare, explosieve,
agressieve vloeistoffen (b.v.
benzine, oplosmiddelen, zu-
ren, logen enz.)
- brandbare, explosieve soor-
ten stof (b.v. magnesium-,
aluminiumstof enz.).
Bij stofvangers moet een vol-
doend ventilatiepercentage in
de ruimte voorhanden zijn als
de uitlaatlucht van het toestel in
de ruimte terugkeert (let hierbij
op de voor u geldende nationale
bepalingen).
Het bedieningspersoneel van
het toestel moet voor het werk
worden geïnformeerd over
- het hanteren van het toestel
- gevaren die van het op te
Pagina: 19
42
nederlands
MAKITA 447 M
zuigen materiaal uitgaan
- de veilige eliminatie van het
opgezogen materiaal.
Veiligheidsmaatregelen en
veiligheidsbepalingen bij het
gebruik
Vóór de inbedrijfstelling
De netaansluitkabel regelmatig
inzake beschadiging zoals b.v.
scheurvorming of veroudering
controleren.
Als de netaansluitkabel bescha-
digd is, moet deze voor het ver-
der gebruik van het toestel door
de service of een elektromon-
teur worden vervangen om ge-
vaar te vermijden.
De netaansluitkabel alleen ver-
vangen door het type dat in de
gebruiksaanwijzing is vermeld.
De netaansluitkabel niet be-
schadigen (b.v. door erover te
rijden, eraan te rukken, vast te
klemmen).
De netaansluitkabel alleen di-
rect aan de stekker uit het stop-
contact trekken (niet door eraan
te trekken).
Controleren of de toestand van
het toestel aan de voorschriften
voldoet. De stekker en de kop-
pelingen van de netaansluitka-
bel moeten tenminste spatwa-
terdicht zijn.
Nooit met beschadigd filterele-
ment zuigen.
Vloeistoffen zuigen
Bij schuimontwikkeling of vloei-
stofuittreding onmiddellijk het
werk beëindigen en het vuilre-
servoir leegmaken.
De ingebouwde niveauslang
voor de waterstandbegrenzing
regelmatig reinigen en inzake
beschadiging controleren.
Instructies inzake het omgaan
met vloeistoffen en (voor de ge-
zondheid gevaarlijk) stof vindt u
in hoofdstuk 5.
Elektrotechniek
Controleer de nominale span-
ning van het toestel vooraleer u
het op het net aansluit. Overtuig
u ervan dat de spanning die op
het typeplaatje is aangegeven
overeenstemt met de plaatse-
lijke nominale spanning.
Bij gebruik van een verleng-
snoer mag alleen de door de
producent aangegeven of een
hoogwaardigere uitvoering wor-
den gebruikt - zie hoofdstuk 9.4
„Technische gegevens“.
Er wordt aanbevolen dat het
toestel via een aardlekschake-
laar wordt aangesloten. Deze
onderbreekt de voeding als de
lekstroom tegen aarde 30 mA
gedurende 30 ms overschrijdt of
hij bevat een aardingscontrole-
kring.
Bij gebruik van een verlengsnoer
op de minimumdiameter van het
snoer letten:
Kabellengte
m
Diameter
<16 A <25 A
Tot 20 m ø1.5mm² ø2.5mm²
20 tot 50 m ø2.5mm² ø4.0mm²
De ordening van de onder span-
ning staande delen (stopcontac-
ten, stekkers en koppelingen) en
het leggen van het verlengsnoer
zodanig kiezen dat de veilig-
heidsklasse behouden blijft.
Het bovendeel van de zuiger
nooit met water afspuiten: ge-
vaar voor personen, kortslui-
tingsgevaar.
Er moet worden gelet op de laat-
ste uitgave van de IEC-bepalin-
gen.
Pagina: 20
43
nederlands
MAKITA 447 M
De contactdoos aan het toestel
alleen voor doeleinden gebrui-
ken die in de gebruiksaanwijzing
zijn vastgelegd.
Vóór het insteken van een toe-
stel in de toestelcontactdoos:
1. De zuiger uitschakelen
2. Het aan te sluiten toestel uit-
schakelen.
ATTENTIE!
Bij op de toestelcontactdoos
aangesloten toestellen moeten
de gebruiksaanwijzingen en de
daarin vermelde veiligheidsin-
structies worden nageleefd.
Onderhoud, reiniging en
reparatie
Alleenonderhoudswerkzaamhe-
den uitvoeren die in de gebruiks-
aanwijzing zijn beschreven.
Vóór het reinigen en onderhou-
den van het toestel moet princi-
pieel de netstekker worden uit-
getrokken.
Voor het onderhouden en rei-
nigen moet het toestel zodanig
worden behandeld dat er geen
gevaar voor het onderhouds-
personeel en andere personen
ontstaat.
In het onderhoudsbereik
- gefilterde geforceerde ont-
luchting gebruiken
- veiligheidskleding dragen
- het onderhoudsbereik zo-
danig reinigen dat geen ge-
vaarlijk stof in de omgeving
geraakt.
Vooraleer het toestel uit het ge-
bied wordt verwijderd dat met
gevaarlijk stof is belast:
- het buitendeel van het toestel
afzuigen, zuiver afwissen of
het toestel dicht verpakken
- daarbij de verdeling vermij-
den van zich afgezet gevaar-
lijk stof
Bij onderhouds- en reparatie-
werkzaamheden moeten alle
verontreinigde delen die niet op
bevredigende wijze konden wor-
den gereinigd
- in ondoorlatende zakken wor-
den verpakt
- overeenkomstig de voor de eli-
minatie geldende voorschriften
worden afgevoerd.
Er moet tenminste jaarlijks door
de service of een geschoolde
persoon een stoftechnische
controle worden doorgevoerd,
b.v. inzake beschadiging van de
filter, de luchtdichtheid van het
toestel en de werking van de
controle-inrichtingen.
Toebehoren/reservedelen Alleen de met het toestel gele-
verde of in de gebruiksaanwij-
zing vastgelegde borstels ge-
bruiken. Het gebruik van andere
borstels kan de veiligheid nega-
tief beïnvloeden.
Alleen origineel toebehoren en
reservedelen gebruiken (zie
hoofdstuk 9.5). Het gebruik van
andere delen kan de veiligheid
negatief beïnvloeden.
Toestelcontactdoos
2 Beschrijving
2.1 Toepassing Deze zuiger is geschikt voor het
op-/afzuigen van droog, niet-
brandbaar stof, vloeistoffen,
houtstof en gevaarlijke soorten
stof met MAC-waarden r 0,1
mg/m r (stofklasse M).
Naar gelang van het feit hoe
gevaarlijk de op/af te zuigen
soorten stof zijn, moet de zuiger
met passende filters uitgerust
worden: zie tabel in hoofdstuk
5.1.1.
Pagina: 21
44
nederlands
MAKITA 447 M
2.2 Bedieningselementen Afbeelding: zie de uitklapbare
pagina vooraan in deze ge-
bruiksaanwijzing.
1 Greep met kabelhaak
2 Toestelschakelaar met zuig-
krachtregeling
3 Sluitklem
4 Vuilreservoir
5 Handvat voor leegmaken van
reservoir
6 Inlaatfitting
7 Toestelcontactdoos
8 Slangdiameter-instelling
3 Vóór de inbedrijfstelling
3.1 Zuiger monteren
1. De sluitklemmen openen en
het bovendeel van de zuiger
afnemen.
2. Het toebehoren uit het vuil-
reservoir en de verpakking
nemen.
4 Bediening/bedrijf
4.1 Aansluitingen
4.1.1 Zuigslang aansluiten
1. De zuigslang aansluiten.
Voor het opzuigen van droog,
niet-brandbaar stof met MAC-
waarden moet de zuigslangdia-
meter worden afgestemd op de
positie van de toestelschake-
laar.
Enkele delen van het toebehoren
worden in het reservoir liggend ge-
leverd en moeten vóór de eerste
inbedrijfstelling worden weggeno-
men.
Daartoe moet het bovendeel van de
zuiger worden afgenomen.
De netstekker mag nog niet in een
stopcontact gestoken zijn.
4.1.2 Elektrische aansluiting De op het typeplaatje aangege-
ven bedrijfsspanning moet over-
eenkomen met de spanning van
het stroomnet.
1. Erop letten dat de zuiger is
uitgeschakeld.
2. De stekker van de aansluitka-
bel in een stopcontact steken
dat volgens de voorschriften
is geïnstalleerd.
3. Voor het opzuigen van stof
met MAC-waarden: de filter-
zak volgens de gebruiksaan-
wijzing (gebruiksaanwijzing
ingesloten) in het reservoir
leggen.
Voor het opzuigen van on-
gevaarlijk stof: de afvoerzak
(gebruiksaanwijzing ingeslo-
ten) in het reservoir leggen.
BELANGRIJK! De filterzak-
mof krachtig op de inlaatfit-
ting drukken.
4. Het bovendeel van de zuiger
opzetten en de sluitklemmen
sluiten.
AANWIJZING! Op de juiste
zitting van de sluitklemmen
letten.
Pagina: 22
45
nederlands
MAKITA 447 M
4.2 Zuiger inschakelen
4.2.1 Schakelaarstand „I“
1. De toestelschakelaar in de
stand „I“ brengen.
De zuigmotor start.
4.2.2 Schakelstand „auto“ Voordat de schakelaar in de stand
„auto“ wordt gedraaid erop letten dat
het aangesloten elektrisch toestel is uit-
geschakeld.
1. De toestelschakelaar in de
stand „auto“ brengen. De zuig-
motor start zodra het aangeslo-
ten elektrisch toestel wordt inge-
schakeld.
2. Na het uitschakelen van het
elektrisch toestel loopt de stof-
zuiger nog een kort moment na
opdat het in de zuigslang aan-
wezige stof in de veiligheidsfil-
terzak wordt gezogen.
4.1.3 Elektrisch toestel
aansluiten
1. Erop letten dat het elek-
trisch toestel is uitgescha-
keld.
2. Elektrisch toestel op het
stopcontact van het toestel
op het bedieningspaneel
aansluiten.
Reglementair mogen alleen stof-
technisch goedgekeurde stofver-
wekkende apparaten worden aan-
gesloten.
Maximale vermogensopname van
het aan te sluiten elektrisch toestel:
zie hoofdstuk 9.4 „Technische gege-
vens“.
De slangdiameter en de zuigslang-
diameterinstelling moeten overeen-
stemmen:
Slang
ø
slangdiameter-
instelling
ø27 ø27
ø32 ø32
ø36 ø36
ø50 ø50
De slangdiameter en de zuigslang-
diameterinstelling moeten overeen-
stemmen:
Slang
ø
slangdiameter-
instelling
ø27 ø27
ø32 ø32
ø36 ø36
ø50 ø50
4.2.3 Zuigkrachtregeling Met de zuigkrachtregeling kan
het toerental en daarmee het
zuigvermogen worden geregeld.
Dit maakt een exacte aanpas-
sing van het zuigvermogen aan
de verschillende zuigtaken mo-
gelijk.
4.3 Volumestroom-
bewaking controleren
Vóór het op-/afzuigen van stof met
MAC-waarden:
1. Controleren of alle filters
voorhanden zijn en correct
zijn ingezet.
2. Bij lopende motor de zuig-
slang dichthouden. Na ca. 1
seconde klinkt een akoes-
tisch waarschuwingssignaal.
auto
0
I
ø
ø
0
ø
ø
3
3
6
5
2
2
7
ø
ø
0
ø
ø
3
3
6
5
2
2
7
auto
0
I
ø
ø
0
ø
ø
3
3
6
5
2
2
7
auto
0
I
Pagina: 23
46
nederlands
MAKITA 447 M
4.4 Akoestisch
waarschuwingssignaal
Daalt de luchtsnelheid in de
zuigslang onder 20 m/s, klinkt
om veiligheidsredenen een
akoestisch waarschuwingssig-
naal (zie hoofdstuk „Eliminatie
van storingen“).
Om een constant zuigvermogen te
garanderen wordt het filterelement
tijdens het bedrijf automatisch ge-
reinigd. Bij extreem sterke vervui-
ling van het filterelement bevelen wij
een complete reiniging aan:
Na het opzuigen van ongevaarlijk
stof met afvoerzak.
4.5 Filterelement reinigen
1. De zuiger uitschakelen.
2. De zuigmond- of zuigslang-
opening met de handpalm
afsluiten.
3. De toestelschakelaar in de
stand „I“ brengen en de zui-
ger ca. 10 seconden bij ge-
sloten zuigslangopening la-
ten lopen.
10 sec.
5 Toepassingsgebieden en
werkmethoden
5.1 Werktechnieken Extra toebehoren, zuighulpstuk-
ken en zuigslangen kunnen - in-
dien deze correct worden gebruikt
- het reinigingseffect versterken
en de reinigingsinspanning ver-
kleinen.
Een effectieve reiniging wordt
bereikt door rekening te houden
met een klein aantal richtlijnen,
gecombineerd met uw eigen er-
varingen op speciale gebieden.
Hier volgen enkele belangrijke
aanwijzingen.
5.1.1 Droge soorten stof
opzuigen
VOORZICHTIG!
Brandbaar stof mag niet wor-
den opgezogen.
Voor het opzuigen van droog, niet-
brandbaar stof met MAC-waar-
den moet de zuigslangdiameter
op de positie van de toestelscha-
kelaar worden afgestemd.
Vóór het opzuigen van droog stof
met MAC-waarden moet steeds
een veiligheidsfilterzak in het re-
servoir zijn gelegd. Bestelnum-
mer: zie hoofdstuk 9.5 „Toebeho-
ren“.
Voor het opzuigen van ongevaar-
lijk stof bevelen wij het gebruik
aan van een afvoerzak. Bestel-
nummer: zie hoofdstuk 9.5 „Toe-
behoren“. Het opgezogen mate-
riaal kan dan op eenvoudige en
hygiënische wijze worden afge-
voerd.
Na het opzuigen van vloeistoffen
is het filterelement vochtig. Een
vochtig filterelement raakt sneller
dicht als droog stof wordt opge-
zogen. Om deze reden moet het
filterelement vóór het droogzui-
gen worden uitgewassen alsook
gedroogd of door een droog fil-
terelement worden vervangen.
Steeds de bij het soort stof
passende stofzak/
afvoerzak inzetten
(zie tabel):
Pagina: 24
47
nederlands
MAKITA 447 M
6 Na het gebruik
6.1 Zuiger uitschakelen en
opbergen
1. Na het opzuigen van stof dat
gevaarlijk is voor de gezond-
heid moet de zuiger extern
worden afgezogen.
2. Het toestel uitschakelen en
de netstekker uit het stop-
contact trekken.
3. De aansluitkabel oprollen en
aan de handgreep bevesti-
gen.
4. Het reservoir leegmaken, de
zuiger reinigen.
5. Na het opzuigen van vloei-
stoffen:
Het bovendeel van de zuiger
afzonderlijk neerstellen zodat
het filterelement kan drogen.
6. De zuiger in een droge ruim-
te opbergen, beschermd te-
gen onbevoegd gebruik.
5.1.2 Vloeistoffen opzuigen VOORZICHTIG!
Brandbare vloeistoffen mo-
gen niet worden opgezogen.
Vóór het opzuigen van vloeistof-
fen moet principieel de filter-
zak/afvoerzak alsook de wer-
king van de waterstandbegren-
zing worden gecontroleerd (zie
hoofdstuk 7.2.3 „filterelement
vervangen“).
Het gebruik van een separaat
filterelement of filterzeef wordt
aanbevolen.
Bij schuimontwikkeling het werk
onmiddellijk beëindigen en het
reservoir leegmaken.
Ter vermindering van de schuim-
ontwikkeling de schuimdoder
Foam-Stop gebruiken (bestelnr.:
zie hoofdstuk 9.5 „Toebeho-
ren“).
MAKITA 447 M
Soort stof Stofzak/afvoerzak Hantering/afvoer
• Ongevaarlijk stof,
• Geen houtstof
• Stof met MAC-waarden
r0,1 mg/m³,
• Nationale extra bepalingen
naleven
Afvoerzak
No. W 302001311
Afvoer:
1. Slang met gereedschapsmof van het
gereedschap aftrekken
2. Volledige reiniging doorvoeren, zie
hoofdstuk 4.5
3. Afvoer zie hoofdstuk 7.2.1
• Stof met MAC-waarden
r0,1 mg/m³ en houtstof
Stofzak
No. W 302001138
Afvoer: zie hoofdstuk 7.2.2
Pagina: 25
48
nederlands
MAKITA 447 M
7 Onderhoud
7.1 Onderhoudsschema
Na het werk Indien nodig
7.2.1 Afvoerzak vervangen
7.2.2 Filterzak vervangen
7.2.3 Filterelement vervangen
7.2.4 Vuilreservoir leegmaken na het opzuigen van
vloeistoffen
7.2 Onderhouds-
werkzaamheden
7.2.1 Afvoerzak vervangen
1. De sluitklemmen openen en
het bovendeel van de zuiger
van het vuilreservoir afne-
men.
2. De mof van de afvoerzak (1)
voorzichtig van de inlaatfit-
ting aftrekken.
3. De mof van de afvoerzak met
de schuiver (2) afsluiten.
4. De afvoerzak met de kabel-
binder (3) afsluiten.
5. Het zuiggoed overeenkom-
stig de wettelijke bepalingen
afvoeren.
6. De nieuwe filterzak overeen-
komstig de ingesloten ge-
bruiksaanwijzing in het ge-
reinigde reservoir leggen.
BELANGRIJK!
De mof van de filterzak krachtig
op de inlaatfitting drukken.
7.2.2 Filterzak vervangen 1. De sluitklemmen openen en
het bovendeel van de zuiger
van het vuilreservoir afne-
men.
2. De mof van de filterzak voor-
zichtig van de inlaatfitting
trekken.
3. De mof van de filterzak met
de schuiver sluiten.
4. De filterzak overeenkomstig
de wettelijke bepalingen af-
voeren.
5. De nieuwe filterzak volgens
de aanwijzing (opdruk op de
filterzak) in het gereinigd re-
servoir leggen.
Vóór het vervangen van de afvoer-
zak een volledige reiniging door-
voeren, zie hoofdstuk 4.5.
Bij de volgende werkzaamheden
erop letten dat niet op onnodige
wijze stof wordt opgedwarreld. Een
P2-gasmasker dragen.
Bij de volgende werkzaamheden
erop letten dat niet op onnodige
wijze stof wordt opgedwarreld. Een
P2-gasmasker dragen.
BELANGRIJK!
De mof van de filterzak tot aan
de aanslag op de inlaatfitting
drukken.
Pagina: 26
49
nederlands
MAKITA 447 M
7.2.3 Filterelement
vervangen
1. De sluitklemmen openen en
het bovendeel van de zuiger
van het vuilreservoir afnemen.
Het bovendeel van de zuiger
met het filterelement naar bo-
ven neerleggen. Daarbij het
bovendeel van de zuiger niet
op de beschermplaat (1) stel-
len en het filterelement niet
beschadigen.
2. De beugelgreep (2) openen en
de beugel afnemen.
3. De filterspanschijf (3) afne-
men.
4. Het filterelement voorzichtig
afnemen.
5. De filterafdichting (4) reinigen,
inzake beschadiging contro-
leren en indien nodig vervan-
gen.
6. De antistatische klem (5) inza-
ke beschadiging controleren.
Indien nodig door de service
laten vervangen.
7. De werking van de stuurklep
(6) voor de filterreiniging con-
troleren: De stuurklep moet
gemakkelijk heen en terug be-
wogen kunnen worden.
8. De niveauslang (7) reinigen.
9. Het nieuwe filterelement aan-
brengen.
10.De filterspanschijf aanbren-
gen. Op de correcte positie let-
ten.
11.De beugel aanbrengen en de
beugelgreep sluiten.
12.Het gebruikte filterelement
overeenkomstig de wettelijke
bepalingen afvoeren.
Bij de volgende werkzaamheden
erop letten dat niet op onnodige
wijze stof wordt opgedwarreld. Een
P2-gasmasker dragen.
5
7
6
7.2.4 Vuilreservoir
leegmaken
1. Het bovendeel van de zuiger van
het vuilreservoir afnemen.
2. Met één hand de greep aan de on-
derzijde van het vuilreservoir vast-
nemen en het zuiggoed uitgieten.
3. Het zuiggoed overeenkomstig de
wettelijke bepalingen afvoeren.
4. De rand van het reservoir reinigen
voordat het bovendeel van de zui-
ger wordt aangebracht.
Vooraleer de zuigslang opnieuw wordt
ingestoken:
5. De inlaatfitting en de slangmof reini-
gen.
Alleen na het opzuigen van onge-
vaarlijk stof zonder filterzak.
1
3
2
Nooit zonder filter zuigen!

Pagina: 27
50
nederlands
MAKITA 447 M
8 Eliminatie van storingen
Storing Oorzaak Eliminatie
‡ Motor draait niet > Zekering van het stopcontact
is uitgeschakeld.
• Zekering inschakelen.
> Overbelastingsbeveiliging is
geactiveerd.
• De stofzuiger uitschakelen,
ca. 5 minuten laten afkoelen.
Indien de stofzuiger niet op-
nieuw kan worden ingescha-
keld, moet de service worden
geraadpleegd.
> Automatisch uitschakelende
koolborstel is versleten.
• De vervanging van de kool-
borstels door de service laten
uitvoeren.
‡ Motor draait niet bij auto-
matisch bedrijf
> Elektrisch gereedschap defect
of niet juist aangesloten.
• De werking van het elektrisch
gereedschap controleren resp.
de stekker vast insteken.
> Vermogensopname van het
elektrisch werktuig te gering.
• Op minimumvermogensop-
name van P>40 W letten.
‡ Aanspreken van het akoes-
tische waarschuwingssig-
naal (verminderd zuigver-
mogen)
> Zuigkrachtregeling op te ge-
ring zuigvermogen ingesteld.
• De zuigkracht overeenkomstig
hoofdstuk 4.2.3 „Zuigkrachtre-
geling instellen“.
> Slangdiameter stemt niet met
de schakelaarstand overeen.
• De schakelstand op de slang-
diameter afstemmen.
> Zuigslang/zuigmond verstopt. • De zuigslang/zuigmond reini-
gen.
> Stofzak vol. • Zie hoofdstuk 7.2.2 „Veilig-
heidsfilterzak vervangen“.
> Filterelement vervuild. • Zie hoofdstuk 4.5 „Filterele-
ment reinigen“ resp. 7.2.3 „Fil-
terelement vervangen“.
> Reinigingsmechanisme de-
fect
• Service informeren
‡ Zuiger wordt tijdens het
natzuigen uitgeschakeld
> Reservoir vol • Het toestel uitschakelen. Het
reservoir leegmaken.
‡ Spanningsschommelingen > Te hoge impedantie van de
spanningsvoorziening.
• Het toestel op een ander stop-
contact aansluiten dat zich
dichter bij de zekeringenkast
bevindt. Er zijn geen span-
ningsschommelingen boven
7% te verwachten als de impe-
dantie op het overdrachtspun b
0.15 7bedraagt.
Pagina: 28
51
nederlands
MAKITA 447 M
9 Allerlei
9.1 Machine ter recycling
afgeven
Het uitgediende toestel onmid-
dellijk onbruikbaar maken.
1. De netstekker uittrekken en
de aansluitkabel doorknip-
pen.
Gooi elektrische toestellen
nooit in het huisvuil!
Overeenkomstig de Europese
Richtlijn 2002/96/EG inzake
Elektrische en Elektronische
Uitgediende Toestellen moeten
uitgediende elektrische toestel-
len separaat verzameld en voor
recycling ter beschikking gesteld
worden.
Neem bij vragen s.v.p.contact op
met uw gemeenteadministratie
of uw dichtsbijzijnde leverancier.
9.2 Garantie Voor de garantie en vrijwaring
gelden onze algemene ver-
koops- en leveringsvoorwaar-
den. Wijzigingen in het kader
van technische vernieuwingen
voorbehouden.
9.3 Keuringen en
vergunningen
De zuigers werden gecon-
troleerd overeenkomstig EN
60335-2-69 (2004) met inbegrip
van appendix AA. Er werd vast-
gesteld dat wordt voldaan aan
alle eisen inzake toestellen van
de stofklasse M.
Controles overeenkomstig de
nationale maatregelen ter voor-
koming van ongevallen moeten
regelmatig gebeuren (in Duits-
land overeenkomstig BGV A3
en DIN VDE 0701 Deel 1 en
Deel 3 in regelmatige intervallen
en na een reparatie of een ver-
andering).
Tenminste één keer per jaar
moet door de producent of een
geïnstrueerde persoon een
stoftechnische controle worden
doorgevoerd, b.v.inzake bescha-
diging van de filter, de dichtheid
van het toestel, de werking van
de controle-inrichtingen.
Pagina: 29
52
nederlands
MAKITA 447 M
9.4 Technische gegevens
9.5 Toebehoren
Benaming Bestelnummer
Filterzak (5 stuks) W 302001138
Afvoerzak (5 stuks) W 302001311
Filterelement W 302000751
Foam-Stop (6 x 1 l) W 8469
Zuigslang, antistatisch, ø27 mm x 3,5 m W 15325
Zuigslang-ø mm
mm
Minimale luchtvolumestroom
l/min (cfm)
Bijbehorende onderdruk aan interface
mbar / kPa (inH2
O)
27 690 (24) 163 / 16,3 (65.4)
32 970 (34) 157 / 15,7 (63)
36 1220 (43) 142 / 14,2 (57)
50 2360 / 83 78 / 7,8 (31.3)
MAKITA 447 M
EU AU CH
GB
110 V
GB
230 V
USA
Spanning Volt 230 240 230 110 230-240 120
Netfrequentie Hz 50 / 60
Vermogensopname /
Stroomopname
Watt / A 1200 1000 1040 / 8.7
Aansluitwaarde voor
stopcontact van stofzuiger
Watt 2400 1200 1100 1750 2000 400
Totaal aansluitvermogen Watt 3600 2400 2300 2750 3000 1440
Beveiliging A 16 10 10 25 13 15
Volumestroom (lucht) l/min (cfm) 3600 (127) 3100 (109) 3200 (113)
Onderdruk mbar / kPa (inH2
O) 230 / 23 (93)
Geluidsniveau meetvlak op
1m afstand, ISO 3744
dB(A) 60
Arbeitdgeluid dB(A) 57
Neetansluitkabel, lengte m 7,5
Neetansluitkabel, type H07RN-F 3G1,5 mm²
H07BQ-F
3G2,5 mm²
H07RN-F
3G1,5 mm²
SJTW-A
AWG14/3
Beschermklasse 1
Afdichtingsnorm IP X4 (spatwaterdicht)
Ruisonderdrukkingsgraad EN 55014-1
Reservoirvolume l (UKgal / USgal) 45 (9.9 / 12)
BreiteBreedte mm (in) 476 (19)
Diepte mm (in) 506 (20)
Hoogte mm (in) 655 (26)
Gewicht kg (lb) 16 (35)

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita 447MX.

Stel een vraag over de Makita 447MX

Heb je een vraag over de Makita 447MX en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita 447MX. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita 447MX zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.