Makita 447LX handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita 447LX. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: 447LX
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Fins

Inhoudsopgave

Pagina: 38
37
MAKITA 447 L
nederlands
1 Belangrijke
veiligheidsaanwijzingen
2 Beschrijving
3 Vóór de inbedrijfstelling
4 Bediening / gebruik
5 Toepassingsgebieden en
werkmethoden
6 Na het gebruik
7 Onderhoud
8 Oplossen van storingen
9 Allerlei
Inhoudsopgave
..........................................................................................38
2.1 Toepassing .........................................................................41
2.2 Bedieningselementen.........................................................41
3.1 Stofzuiger monteren...........................................................41
4.1 Aansluitingen......................................................................42
4.1.1 Zuigslang aansluiten ..........................................................42
4.1.2 Elektrische aansluiting........................................................42
4.1.3 Elektrisch apparaat aansluiten ...........................................42
4.2 Stofzuiger inschakelen .......................................................42
4.2.1 Schakelaarstand "I"............................................................42
4.2.2 Schakelaarstand "auto"......................................................42
4.2.3 Zuigkrachtregeling..............................................................43
4.3 Filterelement reinigen.........................................................43
5.1 Werktechnieken..................................................................43
5.1.1 Droge stoffen opzuigen ......................................................44
5.1.2 Vloeistoffen opzuigen.........................................................44
6.1 Stofzuiger uitschakelen en opbergen.................................44
7.1 Onderhoudsschema...........................................................45
7.2 Onderhoudswerkzaamheden .............................................45
7.2.1 Vuilreservoir leegmaken.....................................................45
7.2.2 Afvoerzak vervangen..........................................................45
7.2.3 Filterelement vervangen.....................................................46
..........................................................................................45
9.1 Machine ter recycling afgeven............................................47
9.2 Garantie..............................................................................48
9.3 Keuringen en vergunningen ...............................................48
9.4 Technische gegevens.........................................................48
9.5 Toebehoren ........................................................................48
Pagina: 39
38
MAKITA 447 L
nederlands
1 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Aanduiding van belangrijke
aanwijzingen
Lees in elk geval
de gebruiksaan-
wijzing door en
berg deze binnen
handbereik op
voordat u het toe-
stel in bedrijf stelt.
Dit symbool vindt
u bij veiligheids-
a a n w i j z i n g e n ,
waarvan het niet-
opvolgen kan
leiden tot gevaar
voor het toestel en de werking
ervan.
Veiligheidsaanwij-
zingen, waarvan
het niet-opvol-
gen kan leiden
tot gevaar voor
personen, zijn met dit gevaren-
symbool in het bijzonder op de
voorgrond geplaatst.
Hier staan advie-
zen of aanwijzin-
gen die het werk
vergemakkelijken en een veilig
gebruik waarborgen.
Voor uw eigen veiligheid Het toestel mag alleen door
personen worden gebruikt die
omtrent het gebruik zijn geïn-
strueerd en uitdrukkelijk met de
bediening zijn belast.
Ondanks de eenvoudige hante-
ring is het toestel niet voor kin-
derhanden geschikt.
Het gebruik van het toestel valt
onder de geldende nationale
bepalingen. Naast de gebruiks-
aanwijzing en de in het land van
gebruik geldende bindende vei-
ligheidsvoorschriften moeten te-
vens de erkende vaktechnische
voorschriften voor het veilig en
vakkundig werken in acht wor-
den genomen.
Elke werkwijze die twijfel aan de
veiligheid oproept, is verboden.
Toepassing en gebruik con-
form de bepalingen
De toestellen die in deze ge-
bruiksaanwijzing worden be-
schreven, zijn geschikt voor
- het industriële gebruik, b.v.
in hotels, scholen, ziekenhui-
zen, fabrieken, winkels, kan-
toren en verhuurmaatschap-
pijen
- het afscheiden van stof met
een expositie-grenswaarde
van hoger dan 1 mg/m³ (stof-
klasse L).
De volgende materialen mogen
niet worden opgezogen:
- hete materialen (smeulende
sigaretten, hete as enz.)
- brandbare, explosieve,
agressieve vloeistoffen (b.v.
benzine, oplosmiddelen, zu-
ren, logen enz.)
- brandbare, explosieve soor-
ten stof (b.v. magnesium-,
aluminiumstof enz.).
Bij stofvangers moet een vol-
doend ventilatiepercentage in
de ruimte voorhanden zijn als
de uitlaatlucht van het toestel in
de ruimte terugkeert (let hierbij
op de voor u geldende nationale
bepalingen).
Het bedieningspersoneel van
het toestel moet voor het werk
worden geïnformeerd over
- het hanteren van het toestel
- gevaren die van het op te
Pagina: 40
39
MAKITA 447 L
nederlands
zuigen materiaal uitgaan
- de veilige eliminatie van het
opgezogen materiaal.
Veiligheidsmaatregelen en
veiligheidsbepalingen bij het
gebruik
Vóór de inbedrijfstelling
De netaansluitkabel regelmatig
inzake beschadiging zoals b.v.
scheurvorming of veroudering
controleren.
Als de netaansluitkabel bescha-
digd is, moet deze voor het ver-
der gebruik van het toestel door
de Makita-service of een elek-
tromonteur worden vervangen
om gevaar te vermijden.
De netaansluitkabel alleen ver-
vangen door het type dat in de
gebruiksaanwijzing is vermeld.
De netaansluitkabel niet be-
schadigen (b.v. door erover te
rijden, eraan te rukken, vast te
klemmen).
De netaansluitkabel alleen di-
rect aan de stekker uit het stop-
contact trekken (niet door eraan
te trekken).
Controleren of de toestand van
het toestel aan de voorschriften
voldoet. De stekker en de kop-
pelingen van de netaansluitka-
bel moeten tenminste spatwa-
terdicht zijn.
Nooit met beschadigd filterele-
ment zuigen.
Vloeistoffen zuigen
Bij schuimontwikkeling of vloei-
stofuittreding onmiddellijk het
werk beëindigen en het vuilre-
servoir leegmaken.
De ingebouwde niveauslang
voor de waterstandbegrenzing
regelmatig reinigen en inzake
beschadiging controleren.
Instructies inzake het omgaan
met vloeistoffen en (voor de ge-
zondheid gevaarlijk) stof vindt u
in hoofdstuk 5.
Elektrotechniek
Controleer de nominale span-
ning van het toestel vooraleer u
het op het net aansluit. Overtuig
u ervan dat de spanning die op
het typeplaatje is aangegeven
overeenstemt met de plaatse-
lijke nominale spanning.
Bij gebruik van een verleng-
snoer mag alleen de door de
producent aangegeven of een
hoogwaardigere uitvoering wor-
den gebruikt - zie hoofdstuk 9.4
„Technische gegevens“.
Er wordt aanbevolen dat het
toestel via een aardlekschake-
laar wordt aangesloten. Deze
onderbreekt de voeding als de
lekstroom tegen aarde 30 mA
gedurende 30 ms overschrijdt of
hij bevat een aardingscontrole-
kring.
Bij gebruik van een verlengsnoer
op de minimumdiameter van het
snoer letten:
Kabellengte
m
Diameter
<16 A <25 A
Tot 20 m ø1.5mm² ø2.5mm²
20 tot 50 m ø2.5mm² ø4.0mm²
De ordening van de onder span-
ning staande delen (stopcontac-
ten, stekkers en koppelingen) en
het leggen van het verlengsnoer
zodanig kiezen dat de veilig-
heidsklasse behouden blijft.
Het bovendeel van de zuiger
nooit met water afspuiten: ge-
vaar voor personen, kortslui-
tingsgevaar.
Er moet worden gelet op de laat-
ste uitgave van de IEC-bepalin-
gen.
Pagina: 41
40
MAKITA 447 L
nederlands De contactdoos aan het toestel
alleen voor doeleinden gebrui-
ken die in de gebruiksaanwijzing
zijn vastgelegd.
Vóór het insteken van een toe-
stel in de toestelcontactdoos:
1. De zuiger uitschakelen
2. Het aan te sluiten toestel uit-
schakelen.
ATTENTIE!
Bij op de toestelcontactdoos
aangesloten toestellen moeten
de gebruiksaanwijzingen en de
daarin vermelde veiligheidsin-
structies worden nageleefd.
Onderhoud, reiniging en re-
paratie
Alleenonderhoudswerkzaamhe-
den uitvoeren die in de gebruiks-
aanwijzing zijn beschreven.
Vóór het reinigen en onderhou-
den van het toestel moet princi-
pieel de netstekker worden uit-
getrokken.
Voor het onderhouden en rei-
nigen moet het toestel zodanig
worden behandeld dat er geen
gevaar voor het onderhouds-
personeel en andere personen
ontstaat.
In het onderhoudsbereik
- gefilterde geforceerde ont-
luchting gebruiken
- veiligheidskleding dragen
- het onderhoudsbereik zo-
danig reinigen dat geen ge-
vaarlijk stof in de omgeving
geraakt.
Er moet tenminste jaarlijks door
de Makita-service of een ge-
schoolde persoon een stoftech-
nische controle worden doorge-
voerd, b.v. inzake beschadiging
van de filter, de luchtdichtheid
van het toestel en de werking
van de controle-inrichtingen.
Toebehoren/reservedelen Alleen de met het toestel gele-
verde of in de gebruiksaanwij-
zing vastgelegde borstels ge-
bruiken. Het gebruik van andere
borstels kan de veiligheid nega-
tief beïnvloeden.
Alleen origineel toebehoren en
reservedelen van Makita gebrui-
ken (zie hoofdstuk 9.5). Het ge-
bruik van andere delen kan de
veiligheid negatief beïnvloeden.
Toestelcontactdoos
Pagina: 42
41
MAKITA 447 L
nederlands
2 Beschrijving
2.1 Toepassing De in deze gebruiksaanwijzing
beschreven industriële stof-
zuigers zijn bij reglementair
1
2.2 Bedieningselementen Voor een afbeelding, zie de
uitvouwbare bladzijde voorin in
deze gebruiksaanwijzing.
1 Greep
2 Houder voor toebehoren
3 Aan/uit-schakelaar met zuig-
krachtregeling
4 Sluitklem
5 Vuilreservoir
6 Handvat voor leegmaken
van reservoir
7 Inlaatfitting
8 Stopcontact stofzuiger
9 Kabelhaak
3 Vóór de inbedrijfstelling
3.1 Stofzuiger monteren 1. De netstekker mag nog
niet in een stopcontact zijn
gestoken.
2. De sluitklemmen (1) openen
en het bovendeel van de
zuiger afnemen.
3. Het toebehoren uit het vuil-
reservoir en de verpakking
nemen.
4. Afvoerzak volgens de ge-
bruiksinstructies in het re-
servoir plaatsen (zie 7.2.2).
BELANGRIJK!
De aansluitmof van de
afvoerzak krachtig op de
inlaatfitting drukken.
5. Het bovendeel van de zuiger
opzetten (daarbij de stofzak
niet beschadigen!) en de
sluitklemmen sluiten.
OPMERKING!
Op juiste ligging van de
sluitklemmen letten.
gebruikvoor het opzuigen van
droge, niet brandbare stoffen en
vloeistoffen geschikt.
Pagina: 43
42
MAKITA 447 L
nederlands
4.1 Aansluitingen
4.1.1 Zuigslang aansluiten
1. Zuigslang aansluiten.
4.1.2 Elektrische aansluiting De op het typeplaatje aange-
geven bedrijfsspanning moet
overeenkomen met de span-
ning van het stroomnet.
4 Bediening / gebruik
4.1.3 Elektrisch apparaat
aansluiten
Reglementair mogen alleen
stoftechnisch goedgekeurde
stofverwekkende apparaten
worden aangesloten.
Maximale vermogensopname
van het aan te sluiten elektrisch
apparaat: zie paragraaf 9.4
"Technische gegevens".
1. Erop letten, dat het elek-
trisch apparaat is uitge-
schakeld.
2. Elektrisch apparaat op het
stopcontact van de stof-
zuiger op het bedieningsp-
aneel aansluiten.
1. Erop letten, dat de stof-
zuiger is uitgeschakeld.
2. Stekker van de aansluit-
kabel in een volgens de
voorschriften geïnstalleerde
stopcontact steken.
4.2 Stofzuiger inschakelen
4.2.1 Schakelaarstand "I"
1. Aan/uit-schakelaar in stand
"I" brengen.
De zuigmotor begint te
draaien.
4.2.2 Schakelaarstand "auto" ATTENTIE!
Voordat de aan/uit-schake-
laar in stand "auto" wordt
gedraaid erop letten, dat het
aangesloten elektrisch ap-
paraat is uitgeschakeld.
1. Aan/uit-schakelaar in stand
"auto" brengen.
De zuigmotor start, zodra
het aangesloten elektrisch
apparaat wordt inge-
schakeld.
2. Na het uitschakelen van het
elektrisch apparaat loopt de
stofzuiger nog een moment
na, zodat het in de zuigslang
aanwezige stof in de afvoer-
zak wordt gezogen.
Pagina: 44
43
MAKITA 447 L
nederlands
4.3 Filterelement reinigen
Om een constant zuigvermo-
gen te garanderen wordt het
filterelement tijdens het bedrijf
automatisch gereinigd. Bij ex-
treem sterke vervuiling van het
filterelement bevelen wij een
complete reiniging aan:
5 Toepassingsgebieden en werk-
methoden
5.1 Werktechnieken Extra toebehoren, zuighulp-
stukken en zuigslangen kun-
nen, indien deze correct worden
gebruikt, de reinigingswerking
versterken en de reinigingsin-
spanning verkleinen.
Een effectieve reiniging wordt
bereikt door rekening te houden
met een klein aantal richtlijnen,
gecombineerd met uw eigen er-
varingen op speciale gebieden.
Hier volgen enkele belangrijke
aanwijzingen.
4.2.3 Zuigkrachtregeling Met de zuigkrachtregeling kan
het toerental en daarmede het
zuigvermogen worden gere-
geld. Dit maakt een exacte aan-
passing van het zuigvermogen
aan de verschillende zuigtaken
mogelijk.
1. De zuiger uitschakelen.
2. De zuigmond- of zuigslang-
opening met de handpalm
afsluiten.
3. De toestelschakelaar in de
stand „I“ brengen en de zui-
ger ca. 10 seconden bij ge-
sloten zuigslangopening la-
ten lopen.
auto
0
I
10 sec
.
auto
0
I
Pagina: 45
44
MAKITA 447 L
nederlands 5.1.1 Droge stoffen opzuigen VOORZICHTIG!
Brandbare stoffen mogen
niet worden opgezogen.
Vóór het opzuigen van droge
stoffen moet altijd een afvoer-
zak in het reservoir zijn ge-
plaatst (voor het bestel-nr., zie
paragraaf 9.5 "Toebehoren").
Het opgezogen materiaal kan
dan vervolgens op eenvoudige
en hygiënische wijze worden
afgevoerd.
Na het opzuigen van vloei-
stoffen is het filterelement voch-
tig. Een vochtig filterelement
slibt sneller dicht, indien droge
stoffen worden opgezogen.
Om deze reden moet het fil-
terelement vóór het droog-
zuigen worden uitgespoeld en
gedroogd of door een droog
filterelement worden vervangen.
5.1.2 Vloeistoffen opzuigen VOORZICHTIG!
Brandbare vloeistoffen mo-
gen niet worden opgezogen.
Vóór het opzuigen van vloei-
stoffen moet altijd de afvoerzak
worden verwijderd en de wer-
king van de niveauslang voor
de waterstandbegrenzing wor-
den gecontroleerd.
Het gebruik van een afzon-
derlijk filterelement of filterzeef
is aanbevolen.
Bij schuimvorming het werk di-
rect beëindigen en het reservoir
leegmaken.
Ter vermindering van de schuim-
vorming de schuimdoder Makita
Foam Stop gebruiken (voor
het best.-nr., zie paragraaf 9.5
"Toebehoren").
6 Na het gebruik
6.1 Stofzuiger uitschakelen
en opbergen
1. Stofzuiger uitschakelen en
netstekker uit het stopcon-
tact trekken.
2. Aansluitkabel oprollen en
aan de handgreep beves-
tigen.
3. Reservoir leegmaken, stof-
zuiger reinigen.
4. Na het opzuigen van vloei-
stoffen:
Bovengedeelte van de stof-
zuiger afzonderlijk opslaan,
zodat het filterelement kan
drogen.
5. De stofzuiger in een droge
ruimte opslaan, beschermd
tegen onbevoegd gebruik.

Pagina: 46
45
MAKITA 447 L
nederlands
7 Onderhoud
7.1 Onderhoudsschema
7.2 Onderhouds-
werkzaamheden
7.2.1 Vuilreservoir
leegmaken
1. Bovengedeelte van de stof-
zuiger van het vuilreservoir
verwijderen.
2. Met één hand de greep aan
de onderkant van het vuil-
reservoir vastpakken en het
zuiggoed uitstorten/-gieten.
3. Zuiggoed conform de wet-
telijke bepalingen afvoeren.
4. Reservoirrand reinigen,
voordat het bovengedeelte
van de stofzuiger wordt ge-
plaatst.
Voordat de zuigslang weer
wordt aangesloten:
5. Inlaatfitting en slangmof rei-
nigen.
7.2.2 Afvoerzak vervangen 1. De sluitklemmen openen en
het bovendeel van de zuiger
van het vuilreservoir afne-
men.
2. De afvoerzak met de kabel-
binder afsluiten.
3. De mof van de afvoerzak
voorzichtig van de inlaatfit-
ting aftrekken.
4. De mof van de afvoerzak met
de schuiver afsluiten.
5. Het zuiggoed overeenkom-
stig de wettelijke bepalingen
afvoeren.
6. De nieuwe filterzak overeen-
komstig de ingesloten ge-
bruiksaanwijzing in het ge-
reinigde reservoir leggen.
BELANGRIJK!
De mof van de filterzak krachtig
op de inlaatfitting drukken.
Alleen na het opzuigen van
ongevaarlijk stof.
Vuilreservoir leegmaken, indien
zonder afvoerzak wordt gezo-
gen:
Bij de volgende werkzaamhe-
den erop letten dat niet op on-
nodige wijze stof wordt opge-
dwarreld. Een P2-gasmasker
dragen.
Na het gebruik Naar behoefte
7.2.1 Vuilreservoir leegmaken Q
7.2.2 Afvoerzak vervangen Q
7.2.3 Filterelement vervangen Q
7.2.4 Zuigslang en toebe-
horen op verstopping
controleren, evt. reini-
gen
Q
Pagina: 47
46
MAKITA 447 L
nederlands 7.2.3 Filterelement
vervangen
1. De sluitklemmen openen en
het bovendeel van de zuiger
van het vuilreservoir afnemen.
Het bovendeel van de zuiger
met het filterelement naar bo-
ven neerleggen. Daarbij het
bovendeel van de zuiger niet
op de beschermplaat (1) stel-
len en het filterelement niet
beschadigen.
2. De beugelgreep (2) openen en
de beugel afnemen.
3. De filterspanschijf (3) afne-
men.
4. Filterelement voorzichtig ver-
wijderen.
5. De filterafdichting (4) reinigen,
inzake beschadiging contro-
leren en indien nodig vervan-
gen.
6. De antistatische klem (5) inza-
ke beschadiging controleren.
Indien nodig door de Makita-
service laten vervangen.
7. De werking van de stuurklep
(6) voor de filterreiniging con-
troleren: De stuurklep moet
gemakkelijk heen en terug be-
wogen kunnen worden.
8. De niveauslang (7) reinigen.
9. Het nieuwe filterelement aan-
brengen.
10.De filterspanschijf aanbren-
gen. Op de correcte positie let-
ten.
11.De beugel aanbrengen en de
beugelgreep sluiten.
12.Het gebruikte filterelement
overeenkomstig de wettelijke
bepalingen afvoeren.
ATTENTIE!
Nooit zonder filter zuigen!
8 Oplossen van storingen
Storing Oorzaak Oplossing
‡ Motor draait niet > Zekering van het stopcon-
tact is uitgeschakeld.
> Overbelastingsbeveiliging is
geactiveerd.
• Zekering inschakelen.
• Stofzuiger uitschakelen,
ca. 5 minuten laten afkoe-
len; indien de stofzuiger
niet opnieuw kan worden
ingeschakeld, moet de Ma-
kita-klantenservice worden
geraadpleegd.
‡ Motor draait niet bij auto-
matisch bedrijf
> Elektrisch gereedschap de-
fect of niet juist aangesloten.
• Elektrisch gereedschap op
werking controleren resp.
stekker goed erin steken.
Bij de volgende werkzaamhe-
den erop letten dat niet op on-
nodige wijze stof wordt opge-
dwarreld. Een P2-gasmasker
dragen.
4
auto
5
1
3
2
6
7
Pagina: 48
47
MAKITA 447 L
nederlands
Storing Oorzaak Oplossing
‡ Verminderd zuigvermogen > Zuigkrachtregeling op te ge-
ring zuigvermogen ingesteld.
• Zuigkracht conform para-
graaf 4.2.3 "Zuigkrachtreg-
eling" instellen.
‡ Geen zuigvermogen bij het
natzuigen
> Reservoir vol • Stofzuiger uitschakelen. Re-
servoir leegmaken.
‡ Spanningsvariaties > Te hoge impedantie van de
spanningsvoorziening.
• Geschikte verlengkabel ge-
bruiken (zie paragraaf 9.4
"Technische gegevens").
De stofzuiger op een ander
stopcontact aansluiten, die
zich dichter bij de zekerin-
genkast bevindt. Er zijn
geen spanningsvariaties
boven 7% te verwachten,
als de impedantie op het
overdrachtspunt d 0,15 :
bedraagt.
> Zuigslang/-hulpstuk verstopt. • Zuigslang/-hulpstuk reinigen.
> Afdichting/reservoirrand tus-
sen bovengedeelte van de
stofzuiger en vuilreservoir
vuil/defect.
• Afdichting reinigen/ver-
vangen.
> Afvoerzak vol. • zie paragraaf 7.2.2 "Afvoer-
zak vervangen".
> Filterelement vuil. • zie paragraaf 4.3 "Filterelement
reinigen" resp. 7.2.3 "Filterele-
ment vervangen".
9 Allerlei
9.1 Machine ter recycling
afgeven
Het uitgediende toestel onmid-
dellijk onbruikbaar maken.
1. De netstekker uittrekken en
de aansluitkabel doorknip-
pen.
Gooi elektrische toestellen nooit
in het huisvuil!
Overeenkomstig de Europese
Richtlijn 2002/96/EG inzake
Elektrische en Elektronische
Uitgediende Toestellen moeten
uitgediende elektrische toestel-
len separaat verzameld en voor
recycling ter beschikking ge-
steld worden.
Neem bij vragen s.v.p. contact
op met uw gemeenteadmini-
stratie of uw dichtsbijzijnde le-
verancier.
Pagina: 49
48
MAKITA 447 L
nederlands 9.2 Garantie Voor de garantie gelden onze
algemene verkoops- en leve-
ringsvoorwaarden.
9.3 Keuringen en
vergunningen
De zuigers werden gecontro-
leerd overeenkomstig IEC/EN
60335-2-69 met inbegrip van
appendix AA. Er werd vastge-
steld dat wordt voldaan aan alle
eisen inzake toestellen van de
stofklasse L.
Controles overeenkomstig de
nationale maatregelen ter voor-
koming van ongevallen moeten
regelmatig gebeuren (in Duits-
land overeenkomstig VBG 4 en
DIN VDE 0701 Deel 1 en Deel
Wijzigingen in het kader van
technische vernieuwingen voor-
behouden.
3 in regelmatige intervallen en
na een reparatie of een veran-
dering).
Tenminste één keer per jaar
moet door de producent of een
geïnstrueerde persoon een
stoftechnische controle worden
doorgevoerd, b.v.inzake bescha-
diging van de filter, de dichtheid
van het toestel, de werking van
de controle-inrichtingen.
9.4 Technische gegevens
9.5 Toebehoren
Benaming Bestelnummer
Afvoerzakken (5 stuks) W 302 001 311
Filterelement W 302 000 751
Foam STOP (6 x 1l) W 8469
Zuigslang, antistatisch, ø27 mm x 3,5 m W 15325
MAKITA 447 L
EU AU CH GB 110 V GB 230 V
Spanning Volt 230 240 230 110 230-240
Netfrequentie Hz 50/60
Vermogensopname Watt (HP) 1200 1000
Aansluitwaarde voor
stopcontact van stofzuiger
Watt (HP) 2400 1200 1100 1750 2000
Totaal aansluitvermogen/
beveiliging
Watt (HP)/A 3600/16 2400/10 2300/10 2750/25 3000/13
Volumestroom (lucht) l/min (cfm) 3600 (127) 3100 (109)
Onderdruk mbar/kPa (in) 230/23 (93)
Geluidsniveau meetvlak op 1m
afstand, ISO 3744
dB(A) 60
Arbeitdgeluid dB(A) 57
Neetansluitkabel, lengte m 7.5
Neetansluitkabel, type H07RN-F 3G1,5 mm²
H07BQ-F
3G1,5 mm²
H07RN-F
3G1,5 mm²
Beschermklasse I
Afdichtingsnorm
(spatwaterdicht)
IP X4
Ruisonderdrukkingsgraad EN 55014-1
Reservoirvolume l (UKgal, USgal) 45 (9.9, 12)
BreiteBreedte mm (in) 476 (19)
Diepte mm (in) 506 (20)
Hoogte mm (in) 655 (26)
Gewicht kg (lb) 16 (35)

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita 447LX.

Stel een vraag over de Makita 447LX

Heb je een vraag over de Makita 447LX en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita 447LX. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita 447LX zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.