Makita 4351T handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita 4351T. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: 4351T
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 22
22
NEDERLANDS
Verklaring van algemene gegevens
1 Zaagactie-keuzehendel
2 Aan/uit schakelaar
3 Snelheidsregelknop
4 Gereedschapsopener
5 Zaagbladklem
6 Figuurzaagblad
7 Uitsteeksels
8 Voet
9 Inbussleutel
10 Zaaglijn
11 Bout
12 Schaalverdelingen
13 Schuine sleuf
14 Tandwielhuis
15 V-inkeping
16 Startgaatje
17 Stofzuigmondstuk
18 Slang voor stofzuiger
19 Breedtegeleider
20 Geleider
21 Schroefknop
22 Pin van cirkelgeleider
23 Lineaalstaaf
24 Bout
25 Geleiderailadapter
26 Geleiderail
27 Dekplaat
28 Antisplinterinrichting
TECHNISCHE GEGEVENS
Model 4351T 4351CT 4351FCT
Slaglengte ..................................................................... 26 mm 26 mm 26 mm
Max. snijcapaciteit
Hout .......................................................................... 135 mm 135 mm 135 mm
Staal ........................................................................... 10 mm 10 mm 10 mm
Aluminium................................................................... 20 mm 20 mm 20 mm
Aantal slagen per minuut (min–1
) ................................. 2 800 800 – 2 800 800 – 2 800
Gesamtlänge................................................................. 271 mm 271 mm 271 mm
Nettogewicht.................................................................. 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg
Veiligheidsklasse........................................................... /II /II /II
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• De technische gegevens kunnen van land tot land ver-
schillen.
• Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2003
Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bedoeld voor het zagen van hout,
kunststof en metalen materialen. Een uitgebreide keuze
van accessoires en zaagbladen staat ter beschikking,
zodat het gereedschap voor talrijke doeleinden kan wor-
den gebruikt en optimaal geschikt is voor het zagen van
bogen en cirkels.
Stroomvoorziening
Het gereedschap mag alleen worden aangesloten op
een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op
de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom
worden gebruikt. Het gereedschap is dubbel-geïsoleerd
volgens de Europese standaard en kan derhalve ook op
een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van com-
fort en bekendheid met het gereedschap (na veelvul-
dig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften
van de decoupeerzaag altijd strikt in acht. Bij onveilig
of verkeerd gebruik van het elektrisch gereedschap,
bestaat de kans op ernstig persoonlijk letsel.
1. Houd elektrisch gereedschap vast aan het geïso-
leerde oppervlak van de handgrepen wanneer u
werkt op plaatsen waar het zaaggereedschap
met verborgen bedrading of zijn eigen snoer in
aanraking kan komen. Wanneer het booracces-
soire in aanraking komen met onder spanning
staande draden, zullen de niet-geïsoleerde metalen
delen van het gereedschap onder spanning komen
te staan zodat de gebruiker een elektrische schok
kan krijgen.
2. Gebruik klemmen of een andere praktische
methode om het werkstuk op een stabiele onder-
grond te bevestigen en ondersteunen. Als u het
werkstuk in uw hand of tegen uw lichaam geklemd
houdt, is het onvoldoende stabiel en kunt u de con-
trole erover verliezen.
3. Draag altijd een veiligheidsbril. Een gewone bril
of een zonnebril is GEEN veiligheidsbril.
4. Vermijd het zagen op spijkers. Inspecteer het
werkstuk vooraf op de aanwezigheid van spij-
kers en verwijder deze voordat u met het werk
begint.
5. Ook niet voor het zagen van zeer grote werkstuk-
ken.
6. Controleer vooraf of er voldoende vrije ruimte is
achter het werkstuk om te voorkomen dat het
zaagblad tegen een vloer, een werkbank e.d.
stoot.
7. Houd het gereedschap stevig vast.
8. Zorg ervoor dat het zaagblad niet in contact is
met het werkstuk voordat u de spanning inscha-
kelt.
9. Houd uw handen uit de buurt van de bewegende
delen.
10. Schakel altijd het gereedschap uit als u weg
moet. Schakel het gereedschap alleen in als u
het in handen houdt.
11. Schakel altijd uit en wacht tot het zaagblad volle-
dig tot stilstand is gekomen, alvorens het
gereedschap van het werkstuk te verwijderen.
Pagina: 23
23
12. Raak onmiddellijk na gebruik het zaagblad of het
werkstuk niet aan, aangezien het nog gloeiend
heet kan zijn en brandwonden kan veroorzaken.
13. Laat het gereedschap niet onnodig onbelast
draaien.
14. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die vergiftig kunnen zijn. Vermijd inademing van
stof en contact met de huid. Volg de veiligheids-
instructies van de leverancier van het materiaal.
15. Gebruik altijd het juiste stofmasker/ademha-
lingsapparaat voor het materiaal en de toepas-
sing waarmee u werkt.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
WAARSCHUWING:
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de vei-
ligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstige verwondingen.
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en niet op een stopcontact is aangesloten voordat u functies op het
gereedschap instelt of controleert.
Selecteren van de zaagactie (Fig. 1)
Dit gereedschap kan met twee zaagacties worden gebruikt: Zagen in een cirkelbaan of in rechte lijn (op en neer). Tij-
dens zagen in een cirkelbaan, wordt het zaagblad door de zaagactie naar voren geduwd en vermeerdert de zaagsnel-
heid aanzienlijk.
Om de zaagactie te veranderen, draait u gewoon de zaagactie-keuzehendel naar de gewenste stand.
Zie de tabel om de juiste zaagwerking te kiezen.
Werking van de schakelaar (Fig. 2)
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
alvorens het gereedschap op een stopcontact aan te
sluiten.
Schuif de aan/uit schakelaar in de “I” positie om het
gereedschap in te schakelen, en schuif hem in de “O”
positie om het gereedschap uit te schakelen.
Snelheidsregelknop (Fig. 3)
Voor 4351CT, 4351FCT
De zaagsnelheid kan worden ingesteld op een willekeu-
rige snelheid tussen 800 en 2 800 slagen per minuut
door de snelheidsregelknop naar links of rechts te
draaien. Draai de knop in de richting van nummer 5 om
de snelheid te vermeerderen, en in de richting van num-
mer 1 om de snelheid te verminderen.
Raadpleeg de tabel voor het selecteren van de snelheid
die geschikt is voor het te zagen werkstuk. De geschikte
snelheid hangt echter ook af van het type of de dikte van
het werkstuk. In het algemeen, kunt u met hogere snel-
heden sneller zagen, maar het zaagblad zal dan minder
lang meegaan.
LET OP:
• De snelheidsregelknop kan niet verder dan 5 en niet
verder terug dan 1 worden gedraaid. Probeer niet de
knop met geweld voorbij 5 of 1 te draaien, aangezien
de snelheidsregeling dan niet meer juist zal werken.
De gereedschappen die voorzien zijn van de elektroni-
sche functie, zijn gemakkelijk te bedienen omwille van de
volgende kenmerken.
Constante snelheidsregeling
De elektronische snelheidsregeling zorgt voor een con-
stante snelheid. U kunt fijn afwerken, aangezien de
draaisnelheid ook tijdens belast gebruik constant wordt
gehouden.
Zacht starten
De schok bij het starten wordt onderdrukt, zodat het
gereedschap veilig en zacht start.
Aanzetten van de lampen
Alleen voor 4351FCT
LET OP:
• Kijk niet direct in het licht of de lichtbron.
Druk de trekker in om de lamp aan te zetten. Laat de
trekker los om de lamp uit te doen.
OPMERKING:
• Gebruik een droge doek om vuil op de lamplens eraf te
vegen. Let op dat u geen krassen maakt op de lamp-
lens, aangezien de verlichtingssterkte daardoor zal ver-
minderen.
Stand Zaagactie Toepassingen
0 Zagen in rechte lijn
Zagen van zacht staal, roestvrij staal en plastic.
Schoon zagen van hout en gelaagd hout.
I Zagen in kleine cirkelbaan Zagen van zacht staal, aluminium en hard hout.
II Zagen in middelgrote cirkelbaan
Zagen van hout en gelaagd hout.
Snel zagen in aluminium en zacht staal.
III Zagen in grote cirkelbaan Snel zagen in hout en gelaagd hout.
Te zagen werkstuk Nummer op regelknop
Hout 4 – 5
Zacht staal 3 – 5
Roestvrij staal 3 – 4
Aluminium 3 – 5
Plastic 1 – 4
Pagina: 24
24
INEENZETTEN
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en niet
op een stopcontact is aangesloten alvorens enig werk
aan het gereedschap uit te voeren.
Installeren of verwijderen van het zaagblad
(Fig. 4, 5 en 6)
LET OP:
• Verwijder altijd alle spaanders of verontreinigingen van
het zaagblad en/of de zaagbladhouder. Als u dit ver-
zuimt, bestaat er kans dat het zaagblad niet goed vast-
gezet zal zijn, hetgeen ernstige verwonding kan
veroorzaken.
• Raak het zaagblad of het werkstuk niet aan onmiddel-
lijk na het gebruik; deze kunnen gloeiend heet zijn en
brandwonden veroorzaken.
• Zet het zaagblad goed vast, omdat er anders gevaar is
voor ernstige verwonding.
• Wees bij het verwijderen van het zaagblad voorzichtig
dat u uw vingers niet verwondt aan de bovenkant van
het zaagblad of de werkstukspaanders.
Om het zaagblad aan te brengen, opent u de gereed-
schapsopener tot de stand aangegeven in de afbeelding.
(Fig. 4)
Houd de opener in die positie en steek het zaagblad zo
ver in de zaagbladklem dat de twee uitsteeksels van het
zaagblad niet meer zichtbaar zijn. (Fig. 5)
Breng de gereedschapsopener terug naar zijn oorspron-
kelijke positie.
Nadat het zaagblad geïnstalleerd is, moet u er even aan
trekken om te controleren of het goed vast zit.
LET OP:
• Open de gereedschapsopener niet te ver, omdat het
gereedschap daardoor beschadigd kan raken.
Om het zaagblad te verwijderen, opent u de gereed-
schapsopener tot de stand aangegeven in de afbeelding.
Trek het zaagblad eruit in de richting van de gereed-
schapsvoet. (Fig. 6)
OPMERKING:
• Smeer regelmatig de rol.
Opbergplaats voor de inbussleutel (Fig. 7)
Wanneer u de inbussleutel niet gebruikt, kunt u hem hier
handig opbergen.
BEDIENING
LET OP:
• Houd het gereedschap stevig vast met één hand aan
het schakelaarhandvat en de andere aan de voorhand-
greep tijdens het gebruik van het gereedschap.
• Houd de voet van het gereedschap altijd vlak met het
werkstuk. Als u dit niet doet, kan het zaagblad breken,
hetgeen ernstige verwonding kan veroorzaken.
Schakel het gereedschap in en wacht totdat het zaagblad
op volle toeren draait. Plaats dan de voet van het gereed-
schap vlak op het werkstuk en beweeg het gereedschap
langzaam naar voren langs de van te voren op het werk-
stuk aangebrachte zaaglijn. Voor het zagen van bochten
dient het gereedschap zeer langzaam naar voren te wor-
den bewogen. (Fig. 8)
Zagen onder een schuine hoek
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld
en het netsnoer uit het stopcontact is verwijderd, alvo-
rens de voet van het gereedschap schuin te zetten.
Door de gereedschapsvoet schuin te zetten kunt u
schuin zagen bij een willekeurige hoek tussen 0° en 45°
(links of rechts). (Fig. 9)
Draai met de inbussleutel de bout aan de achterkant van
de voet los. Beweeg de voet zodat de bout vlak in het
midden van de schuine sleuf in de voet komt te zitten.
(Fig. 10)
Kantel de gereedschapsvoet om de gewenste schuine
hoek te krijgen. De V-inkeping in het tandwielhuis geeft
de schuine hoek in schaalverdelingen aan. Draai daarna
de bout vast om de voet vast te zetten. (Fig. 11)
Zagen tot helemaal tegen de kant (Fig. 12)
Draai met de inbussleutel de bout aan de achterkant van
de voet los en schuif de voet helemaal naar achteren.
Draai daarna de bout vast om de voet vast te zetten.
Figuren uitzagen
Voor het uitzagen van figuren kunt u methode A of B
gebruiken.
A) Voorboren van een startgaatje:
Om figuren onmiddellijk in het midden van het werk-
stuk uit te zagen, en dus niet vanaf de rand, dient u
eerst een startgaatje met een diameter van 12 mm of
meer te boren. Steek het zaagblad door dit gaatje en
begin dan met te zagen. (Fig. 13)
B) Invalzagen:
U hoeft geen startgaatje te boren of geen geleides-
nede te maken indien u voorzichtig als volgt te werk
gaat.
1. Houd het gereedschap schuin voorover door alleen
het voorste gedeelte van de voet op het werkstuk
te laten rusten, met de punt van het zaagblad net
boven het werkstukoppervlak. (Fig. 14)
2. Oefen een beetje druk uit op het gereedschap om
te voorkomen dat de voorrand van de voet kan
bewegen, en schakel het gereedschap in. Laat het
achterste van het gereedschap langzaam zakken.
3. Naarmate het zaagblad door het werkstuk heen
zaagt, laat u de voet van het gereedschap lang-
zaam op het werkstukoppervlak zakken.
4. Zaag verder op de normale manier.
Afwerken van de randen (Fig. 15)
Voor het afwerken van randen of voor nauwkeurig op
maat zagen, laat u het zaagblad lichtjes langs de
gezaagde randen lopen.
Zagen van metaal
Voor het zagen van metaal dient u altijd een geschikt
koelmiddel (snijolie) te gebruiken. Wanneer u dit niet
doet, zal het zaagblad snel slijten. In plaats van een koel-
middel te gebruiken, kunt u ook de onderkant van het
werkstuk invetten.
Pagina: 25
25
Stofafzuiging
Gebruik bij voorkeur het stofzuigmondstuk (accessoire)
om schoner te kunnen werken.
Om het stofzuigmondstuk op het gereedschap te monte-
ren, steekt u de haak van het stofzuigmondstuk in het gat
in de gereedschapsvoet. (Fig. 16 en 17)
Het stofzuigmondstuk kan aan de linker of rechter zijde
van de voet worden geïnstalleerd.
Sluit daarna een Makita stofzuiger aan op het stofzuig-
mondstuk. (Fig. 18)
LET OP:
• Probeer niet om het stofzuigmondstuk met geweld te
verwijderen. Als u dit doet, kan de haak van het stof-
zuigmondstuk verzwakken zodat hij tijdens de bedie-
ning ongewild loskomt.
Breedtegeleider-set (optioneel accessoire)
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld
en het netsnoer uit het stopcontact is verwijderd, alvo-
rens accessoires te installeren of te verwijderen.
1) Rechte stukken zagen (Fig. 19 en 20)
Wanneer u herhaaldelijk stukken die 160 mm of min-
der breed zijn wilt zagen, kunt u snel rechte en
schone sneden krijgen door de breedtegeleider te
gebruiken. Om de breedtegeleider te installeren,
steekt u deze met zijn geleider naar beneden gericht
door de rechthoekige opening op de zijkant van de
gereedschapsvoet. Schuif de breedtegeleider naar
de positie van de gewenste breedte, en draai dan de
bout vast om hem vast te zetten.
2) Cirkels en bogen zagen (Fig. 21 en 22)
Wanneer u cirkels of bogen met een straal van
170 mm of minder wilt zagen, dient u de breed-
tegeleider als volgt te installeren.
Steek de breedtegeleider met zijn geleider naar
boven gericht door de rechthoekige opening op de
zijkant van de gereedschapsvoet. Steek de pin van
de cirkelgeleider door een van de twee gaatjes in de
geleider. Zet de pin vast door de schroefknop erop te
schroeven.
Schuif nu de breedtegeleider naar de positie van de
gewenste straal, en zet deze vast door de bout vast
te draaien. Schuif daarna de voet van het gereed-
schap helemaal naar voren.
OPMERKING:
• Gebruik altijd zaagbladen Nr. B-17, B-18, B-26 of
B-27 wanneer u cirkels of bogen wilt zagen.
Geleiderailadapter-set (accessoire)
Wanneer u evenwijdige stukken van gelijke breedte wilt
zagen of recht wilt zagen, kunt u snel en schoon zagen
door de geleiderail en de geleiderailadapter te gebruiken.
(Fig. 23)
Om de geleiderailadapter te installeren, steekt u de line-
aalstaaf zo ver mogelijk in de vierkante opening in de
gereedschapsvoet. Draai de bout goed vast met de
inbussleutel. (Fig. 24)
Monteer de geleiderailadapter op de rail van de geleide-
rail. Steek de lineaalstaaf in de vierkante opening in de
geleiderailadapter. Plaats de gereedschapsvoet tegen de
zijkant van de geleiderail en draai de bout stevig vast.
(Fig. 25)
LET OP:
• Gebruik altijd de zaagbladen Nr. B-8, B-13, B-16, B-17
of 58 wanneer u de geleiderail en de geleiderailadapter
wilt gebruiken.
Dekplaat (Fig. 26)
Gebruik de dekplaat wanneer u decoratiefineerhout,
kunststof e.d. zaagt. Deze plaat beschermt gevoelige of
tere oppervlakken tegen beschadiging. Bevestig de plaat
op de onderzijde van de gereedschapsvoet.
Antisplinterinrichting (Fig. 27)
Om splintervrije zaagsneden te krijgen, kunt u de anti-
splinterinrichting gebruiken. Om deze te installeren,
schuift u de gereedschapsvoet helemaal naar voren en
dan bevestigt u de inrichting vanaf de onderzijde van de
voet. Wanneer u de dekplaat gebruikt, installeert u de
antisplinterinrichting op de dekplaat.
LET OP:
• De antisplinterinrichting kan niet gebruikt worden voor
zagen onder een schuine hoek.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en zijn
stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens te
beginnen met inspectie of onderhoud.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te verzekeren, dienen alle reparaties,
inspectie en vervanging van koolborstels, en alle andere
onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te worden
uitgevoerd door een erkend Makita servicecentrum, en
dit uitsluitend met gebruik van originele Makita vervan-
gingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van
andere accessoires of hulpstukken bestaat er gevaar
voor persoonlijke verwonding. Gebruik de accessoires
of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemd doel.
Wenst u meer bijzonderheden over deze accessoires,
neem dan contact op met het plaatselijke Makita service-
centrum.
• Figuurzaagblad
• Inbussleutel 4
• Breedtegeleider-set (trekgeleider-set)
• Geleiderailadapter
• Geleiderail
• Antisplinterinrichting
• Stofzuigmondstuk
• Dekplaat
• Slang (Voor stofzuiger)

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita 4351T.

Stel een vraag over de Makita 4351T

Heb je een vraag over de Makita 4351T en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita 4351T. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita 4351T zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.