LG OLED77GX6LA (2020) handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de LG OLED77GX6LA (2020). Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: LG
  • Product: Televisie
  • Model/naam: OLED77GX6LA (2020)
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Spaans, Kroatisch

Inhoudsopgave

Pagina: 0
www.lg.com
Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat
bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze
in de toekomst kunt raadplegen.
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Veiligheid en referentie
Pagina: 1
NEDERLANDS
2
Waarschuwing!
Veiligheidsinstructies
LET OP
RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN
NIET OPENEN
LET OP:VERWIJDER DE BEHUIZING (OF ACHTERKANT) NIET OM
HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENTE BEPERKEN. ER ZITTEN
GEEN DOOR DE GEBRUIKERTE ONDERHOUDEN ONDERDELEN IN
HET PRODUCT. RAADPLEEG ERKEND ONDERHOUDSPERSONEEL.
Dit symbool is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van ongeïsoleerde, gevaarlijke spanning in
de behuizing van het product die van een dusdanige hoogte kan
zijn dat er een risico bestaat op elektrische schokken.
Dit symbool is bedoeld om de gebruiker erop te wijzen dat
er zich belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies
in de meegeleverde documentatie van het apparaat bevinden.
WAARSCHUWING: STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN
OFVOCHT OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN
TE BEPERKEN.
•
• OMVERSPREIDINGVANVUURTEVOORKOMEN, MOET U KAARSEN
OF ANDERE ZAKEN MET OPENVLAMMEN ALTIJD UIT DE BUURTVAN
DIT PRODUCT HOUDEN.
•
• Plaats deTV en afstandsbediening niet in de volgende
omgevingen:
-
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht.
-
- Vochtige ruimten, zoals een badkamer
-
- In de buurt van een warmtebron, zoals een kachel, of andere
apparaten die warmte produceren.
-
- In de buurt van keukenwerkbladen of luchtbevochtigers, waar
ze kunnen worden blootgesteld aan stoom of olie.
-
- Plekken die blootstaan aan regen of wind.
-
- Niet blootstellen aan druppels of spatten; plaats geen met
vloeistof gevulde voorwerpen zoals vazen, bekers enz. op of
boven het apparaat (bijvoorbeeld op een plank boven het
apparaat).
-
- Houd de tv uit de buurt van brandbare stoffen, zoals brandstof
of kaarsen, en airconditioning.
-
- Plaats het product niet op zeer stoffige plekken.
Anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken,
verbranding/explosie, storingen of vervorming van het product.
•
• Ventilatie
-
- Plaats de tv op een goed geventileerde locatie. Plaats het
product niet in een kleine ruimte zoals een boekenkast.
-
- Installeer het product niet op een tapijt of kussen.
-
- Blokkeer of bedek het product niet met doek of andere
materialen terwijl deze ingeschakeld is.
•
• Raak de ventilatie-openingen niet aan. Als u de tv lang gebruikt,
kunnen de ventilatie-openingen heet worden.
•
• Bescherm de kabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals
draaien, vastzetten, perforeren, klem zitten tussen een deur, of dat
erop wordt gelopen. Let vooral op stekkers, stopcontacten en het
punt waar de kabel uit het toestel komt.
•
• Verplaats de tv niet terwijl het netsnoer in het stopcontact zit.
•
• Gebruik geen beschadigd of los zittend netsnoer.
•
• Pak de stekker als u het netsnoer uit het stopcontact haalt.Trek
niet aan het netsnoer om de tv uit het stopcontact te halen.
•
• Doe niet te veel apparaten in hetzelfde AC-stopcontact, dit kan
leiden tot brand of elektrische schokken.
•
• Apparaat loskoppelen van het stroomnet
-
- De stekker is het ontkoppelingsapparaat. In geval van nood
moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.
•
• Laat kinderen niet op deTV klimmen of aan deTV gaan hangen.
Hierdoor kan deTV omvallen en ernstig letsel veroorzaken.
•
• Aarden van buitenantennes (kan verschillen per land):
-
- Als een buitenantenne is geïnstalleerd, volg dan de volgende
instructies. Een buitenantennesysteem mag niet in de buurt
van elektriciteitskabels of andere elektrische circuits of
spanningscircuits worden geplaatst, of op zo'n manier dat de
antenne in contact kan komen met zulke elektriciteitskabels of
-circuits, omdat dit kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.
Pagina: 2
NEDERLANDS
3
•
• Aarden (niet voor apparaten die niet geaard zijn)
-
- Tv met geaarde AC-stekker met drie pinnen moet worden
verbonden met een geaard AC-wandcontactdoos voor stekkers
met drie pinnen. Sluit de aardingsdraad aan om elektrische
schokken te voorkomen.
•
• Raak het apparaat of de antenne nooit aan tijdens een
onweersbui. Dat is levensgevaarlijk; er bestaat elektrocutiegevaar,
u kunt gewond raken.
•
• Sluit het netsnoer goed en stevig aan op de tv en het stopcontact.
Als dit niet gebeurt, kan het leiden tot schade aan de stekker en
het stopcontact en in extreme gevallen kan dit leiden tot brand.
•
• Steek geen metalen of brandbare voorwerpen in het product. Als
een vreemd voorwerp in het product valt, haal dan het netsnoer
uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.
•
• Raak het uiteinde van het netsnoer niet aan terwijl deze is
aangesloten op het stroomnet. Dit kan leiden tot elektrocutie.
•
• Als enig van het volgende voorkomt, moet u het apparaat
meteen loskoppelen van het stroomnet en contact
opnemen met de klantenservice in uw regio.
-
- Het product is beschadigd.
-
- Als water of enig andere stof in het product terecht komt (zoals
een AC-adapter, netsnoer, of tv).
-
- Als u rook ruikt of andere vreemde geuren verspreid worden
door de tv
-
- Bij onweersbuien of bij het gedurende lange tijd niet gebruiken
van het product.
Zelfs als de tv is uitgeschakeld met behulp van de
afstandsbediening of de knop op de tv, blijft de AC-spanningsbron
verbonden met het apparaat zolang deze niet wordt losgekoppeld
van het stroomnet.
•
• Gebruik geen elektrische hoogspanningsapparatuur in de buurt
van de tv (zoals een elektrische insectenverdelger). Dit kan leiden
tot storingen.
•
• Probeer dit product niet aan te passen op enige wijze zonder
schriftelijke toestemming van LG Electronics. Dit kan leiden
tot brand of elektrische schokken. Neem contact op met de
klantenservice in uw regio voor onderhoud of reparaties. Zonder
toestemming aangebrachte wijzigingen kunnen ertoe leiden dat
het recht van de gebruiker om dit apparaat te bedienen vervalt.
•
• Gebruik uitsluitend door LG Electronics goedgekeurde
hulpstukken/accessoires. Anders kan het leiden tot brand,
elektrische schokken, storingen of schade aan het product.
•
• Demonteer de AC-adapter of het netsnoer nooit. Dit kan brand of
een elektrische schok tot gevolg hebben.
•
• Ga voorzichtig om met de adapter om te voorkomen dat deze valt
of ergens tegenaan botst. Schokken kunnen leiden tot schade aan
de adapter.
•
• Om het risico op elektrische schokken tot een minimum te
beperken, moet u de tv niet met natte handen aanraken. Als de
pennen van de stekker nat of stoffig zijn, moet u de stekker drogen
of schoonmaken.
•
• Batterijen
-
- Berg de accessoires (batterij etc.) op een veilige locatie op,
buiten bereik van kinderen.
-
- Sluit de batterijen nooit kort, haal deze niet uit elkaar en zorg
ervoor dat ze niet oververhit raken. Gooi de batterijen nooit in
vuur. Batterijen mogen niet blootgesteld worden aan extreme
hitte.
-
- Let op : Als u de batterij vervangt door een batterij van een
incorrect type, dan verhoogt u het risico op brand of een
explosie.
•
• Verplaatsen
-
- Als u het apparaat verplaatst, zorg er dan voor dat het product
uitgeschakeld en losgekoppeld van het stroomnet is en alle
kabels verwijderd zijn. Er zijn wellicht 2 of meer mensen voor
nodig om grotere tv's te transporteren. Oefen geen druk uit op
het frontpaneel van de tv. Anders kan het leiden tot schade aan
het product, brand of letsel.
•
• Houd het zakje met antivochtigheidsmateriaal en alle plastic
verpakking buiten het bereik van kinderen.
•
• Stoot nergens tegenaan met het product, laat geen objecten op
het product vallen en laat niets vallen op het scherm.
•
• Druk niet hard op het scherm met uw hand of een scherp object,
zoals een nagel, pen of potlood.Voorkom krassen. Dit kan leiden
tot schade aan het scherm.
•
• Reinigen
-
- Bij het reinigen moet u de stekker uit het stopcontact halen
en het apparaat met een zachte/droge doek afvegen. Spuit
geen water of andere vloeistoffen direct op de tv. Gebruik
nooit glasreiniger, luchtverfrisser, insecticide, smeermiddel,
was (auto, industrieel), schurende middelen, thinner, benzeen,
alcohol enz. Deze kunnen deTV en het scherm beschadigen. Dit
kan leiden tot elektrische schokken of schade aan het product.
Pagina: 3
NEDERLANDS
4
Voorbereiden
•
• Als deTV voor het allereerste gebruik wordt ingeschakeld, duurt de
initialisatie van deTV mogelijk een paar minuten.
•
• UwTV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
•
• De OSD (schermweergave) van uwTV kan enigszins afwijken van
de afbeeldingen in deze handleiding.
•
• De beschikbare menu’s en opties kunnen per gebruikte invoerbron
en per model verschillen.
•
• Mogelijk wordt dezeTV in de toekomst voorzien van nieuwe
functies.
•
• Het apparaat moet aangesloten worden op een makkelijk
toegankelijk stopcontact in de buurt. Sommige apparaten
beschikken niet over een fysieke aan/uit-knop en kunnen enkel
uitgeschakeld worden door het netsnoer uit het stopcontact te
halen.
•
• De items die bij uw product worden geleverd, kunnen verschillen
afhankelijk van het model.
•
• Productspecificaties kunnen of inhoud van deze handleiding kan
worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg
van doorgevoerde verbeteringen in het product.
•
• Voor een optimale aansluiting moeten de HDMI-kabels en USB-
apparaten een stekkerbehuizing hebben van minder dan 8 mm dik,
18 mm breed en met een kabeldiameter van minder dan 8 mm.
Gebruik een verlengkabel die of hoger ondersteunt als de
USB-kabel of de USB-geheugenstick niet in de USB-poort van de
TV past.
A
B
C
A
B
* A ≦ 8 mm
* B ≦ 18 mm
* C ≦ 8 mm
•
• Gebruik een goedgekeurde kabel waarop het HDMI-logo is
bevestigd.
•
• Als u geen goedgekeurde HDMI-kabel gebruikt, wordt het
scherm mogelijk niet weergegeven of kan er een verbindingsfout
optreden.
•
• Aanbevolen HDMI-kabeltypen
-
- Ultra High-Speed HDMI®
/™-kabel (3 m of minder)
Afzonderlijk aan te schaffen
Afzonderlijk aan te schaffen items kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd of aangepast om de kwaliteit te
verbeteren. Neem contact op met uw winkelier wanneer u deze
onderdelen wilt kopen. Deze apparaten werken alleen met bepaalde
modellen.
De naam en het ontwerp van het model zijn afhankelijk van
verbeteringen in de productfuncties en van de omstandigheden en het
beleid van de fabrikant.
Magic-afstandsbediening
MR20GA
Controleer of uw model tv Bluetooth ondersteunt in de Draadloze
module-specificatie om na te gaan of deze met de Magic-
afstandsbediening kan worden gebruikt.
Standaard
(Afhankelijk van het model)
Standaard Modellen
AN-GXDV55 OLED55GX*
AN-GXDV65 OLED65GX*
AN-GXDV77 OLED77GX*
Pagina: 4
NEDERLANDS
5
Muurbevestigingssteun
(Afhankelijk van het model)
Gebruik schroeven en een muurbevestigingssteun die voldoen aan
deVESA-norm. De standaardafmetingen voor muurbevestigingssets
worden beschreven in de onderstaande tabellen.
A
B
Modellen OLED55/65/77GX*
VESA (A x B) (mm) 300 x 300
Standaardschroef M6
Aantal schroeven 4
Muurbevestigingssteun OLW480B
De TV optillen en
verplaatsen
Lees het onderstaande als u deTV wilt optillen of verplaatsen om te
voorkomen dat deTV gekrast of beschadigd raakt, en als u deTV veilig
wilt vervoeren, ongeacht het type en afmeting.
•
• Wij raden u aan deTV te verplaatsen in de doos of het
verpakkingsmateriaal waarin deTV oorspronkelijk is geleverd.
•
• Voordat u deTV verplaatst of optilt, koppelt u het netsnoer en alle
kabels los.
•
• Wanneer u deTV vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd
om beschadiging te voorkomen.
•
• Houd de zij- en onderkant van deTV stevig vast. Let erop dat u de
TV niet vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de luidspreker of
het luidsprekerrooster.
•
• Voor het vervoeren van een groteTV zijn ten minste 2 mensen
nodig.
•
• Wanneer deTV met de hand wordt vervoerd, houdt u deTV vast
zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.
•
• Bij het vervoeren van deTV mag deTV niet worden blootgesteld
aan schokken of buitensporige trillingen.
•
• Houd deTV tijdens het vervoer rechtop. Draai deTV nooit op zijn
kant en kantel deze niet naar links of rechts.
•
• Buig het frame niet teveel. Hierdoor kan het scherm beschadigd
raken.
•
• Zorg ervoor dat de knoppen niet beschadigd raken als u deTV
verplaatst.
• Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt,
aangezien hierdoor het scherm beschadigd kan raken.
• Als u de standaard aan hetTV-toestel wilt bevestigen,
leg dan het scherm voorover op een zachte of platte
ondergrond om krassen op het scherm te voorkomen.
Pagina: 5
NEDERLANDS
6
Op een tafelblad plaatsen
1 Til deTV op, kantel deze rechtop en zet deTV op het tafelblad.
•
• Laat een ruimte vrij van (minimaal) 10 cm vanaf de muur voor een
goede ventilatie.
10 cm
10 cm
10 cm
10cm
10 cm
(Afhankelijk van het model)
2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
• Breng geen vreemde stoffen (oliën, smeermiddelen,
enz.) aan de schroeven aan tijdens de montage van het
product. (Doet u dit toch, dan kan het product beschadigd
raken.)
• Als u deTV op een standaard installeert, moet u
maatregelen treffen om te voorkomen dat het product
kantelt. Hierdoor kan het product omvallen en letsel
veroorzaken.
• Gebruik alleen goedgekeurde items om de veiligheid en
levensduur van het product te garanderen.
• Eventuele beschadiging en letsel door gebruik van niet-
goedgekeurde items wordt niet gedekt door de garantie.
• Zorg ervoor dat de schroeven juist zijn geplaatst en stevig
zijn aangedraaid. (Indien ze niet stevig zijn vastgedraaid,
kan deTV na installatie naar voren kantelen.) Gebruik niet
te veel kracht en draai de schroeven niet al te stevig aan;
anders kan de schroef beschadigd raken en doldraaien.
• Wanneer u het product op een kast of plank installeert
op een steun, zorg er dan voor dat die breder is dan de
televisie.
De tv aan de muur hangen
(Afhankelijk van het model)
1 Bevestig de oogbouten of deTV-steunen met schroeven aan de
achterkant van deTV.
•
• Als in de gaten voor de oogbouten andere bouten zijn geplaatst,
verwijdert u deze eerst.
2 Monteer de muurbeugels met bouten aan de muur. Lijn de positie
van de muursteunen uit met de oogbouten op de achterkant van
deTV.
3 Gebruik een stevig touw om de oogbouten en muursteunen aan
elkaar te bevestigen. Zorg ervoor dat het touw horizontaal loopt aan
het platte oppervlak.
•
• Gebruik een platform dat of kast die sterk en groot genoeg is om de
TV veilig te dragen.
•
• Beugels, bouten en touwen zijn niet bijgeleverd. U kunt additionele
accessories bij uw locale dealer verkrijgen.
Pagina: 6
NEDERLANDS
7
De tv aan de muur hangen
Bevestig voorzichtig een optionele muurbevestigingssteun op de
achterkant van deTV en monteer de muurbevestigingssteun aan een
massieve muur die loodrecht op de vloer staat. Als u deTV monteert
op andere bouwmaterialen, vraagt u advies aan vakmensen. LG raadt
aan dat de muurbevestiging uitgevoerd wordt door een erkende
professionele installateur.We raden aan om een muurbevestigingssteun
van LG te gebruiken. De muurbevestigingssteun van LG kan eenvoudig
worden verplaatst terwijl de kabels zijn aangesloten.Wanneer u
niet de muurbevestigingssteun van LG gebruikt, gebruik dan een
muurbevestigingssteun waarbij het apparaat goed aan de muur wordt
bevestigd met genoeg ruimte om externe apparaten aan te sluiten. Het
is raadzaam om alle kabels aan te sluiten voordat u vaste muursteunen
plaatst.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(Afhankelijk van het model)
• Draai de schroeven goed vast om te voorkomen dat deTV
naar voren kantelt en draai ze niet te vast.
• Zie uw aparte aankoop voor meer informatie over
schroeven en de muurbevestiging.
• Als u het product aan een muur wilt monteren, monteert
u deVESA-compatibele muurbevestigingssteun
(optionele onderdelen) aan de achterzijde van het
product. Bij installatie met de muurbevestigingssteun
(optionele onderdelen) dient u deTV zorgvuldig te
bevestigen, zodat deze niet kan vallen.
• Als u een tv aan de muur hangt, zorg er dan voor dat de
stroom- en signaalkabels zich niet aan de achterkant van
de tv bevinden.
• Bevestig dit product niet aan een muur als het kan
worden blootgesteld aan olie of olienevel. Dit kan het
product beschadigen en ervoor zorgen dat het product
valt.
• Wanneer u de muurbevestiging met volledig contact
installeert, is deTV mogelijk niet goed tegen de muur
geplaatst door bepaalde kenmerken van de muur.
Bekijk de installatievideo op uw smart-apparaat
voor meer informatie.
Voorzorgsmaatregelen voor de
veiligheid
(Met uitzondering van OLW480B)
•
• Professionele installateurs moeten deze handleiding aandachtig
lezen om ervoor te zorgen dat de installatie op de juiste wijze
plaatsvindt.
•
• Professionele installateurs moeten deze handleiding na installatie
doorsturen naar klanten en hen erop wijzen dat ze deze lezen en op
een veilige plaats bewaren voor toekomstig gebruik.
Bewaar de installatiehandleiding na het lezen op een veilige plaats
voor toekomstig gebruik.
•
• Vraag een professionele installateur die door de winkel is
aangesteld om het product te installeren.
Installatie door iemand anders dan een professionele
installateur is uiterst gevaarlijk en kan leiden tot
persoonlijk letsel.
•
• Installeer het product niet op een onstabiele locatie die het
gewicht niet kan dragen.
Als de installatielocatie onvoldoende hard is, kan het
product vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.
•
• Neem contact op met een professionele installateur die
door de winkel is aangesteld, voordat u het product na
installatie verplaatst of vervangt.
Installatie is een technische handeling en
veiligheidsproblemen kunnen zich voordoen als een
persoon het product zelf probeert te installeren of
verplaatsen.
•
• Ga niet aan het product hangen en stel het niet bloot aan
zware schokken na installatie.
Hierdoor kan het product vallen en persoonlijk letsel
veroorzaken.
•
• Hang het netsnoer of de signaalkabels niet aan de
achterkant van deTV wanneer u het product aan een muur
bevestigt.
Daardoor kunnen de snoeren beschadigen, wat kan leiden
tot brand, elektrische schokken of storingen van het
product.
• Draag werkhandschoenen bij de installatie van het
product.
-
- Het niet beschermen van uw handen kan leiden tot
letsel.
Pagina: 7
NEDERLANDS
8
•
• Installeer het product volgens de instructies in de
installatiehandleiding.
Als het product niet volgens de instructies in de
installatiehandleiding wordt geïnstalleerd, kan dit leiden
tot ernstig persoonlijk letsel of schade aan het product.
•
• Zorg ervoor dat ten minste twee mensen bij het installeren
van het product of het aanpassen van de hoogte van het
product aanwezig zijn.
Als u probeert om de installatie of aanpassingen zelf uit te
voeren, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan
het product.
•
• Zorg ervoor dat er een muur beschikbaar is voordat u
overgaat tot de installatie. Gebruik de ankers en schroeven
die bij het product zijn geleverd.
Het gebruik van niet-toegestane verankeringen of
schroeven kunnen mogelijk het gewicht van het product
niet dragen, wat veiligheidsrisico's met zich meebrengt.
•
• Gebruik bij het boren in de muur voor installatie
boorkoppen en boren met de opgegeven diameter.Volg de
instructies voor de gatdiepte.
Boren en installeren van het product op een andere manier
dan aangegeven in de installatiehandleiding kan leiden tot
een onstabiele installatie en veiligheidsproblemen.
•
• Neem het product niet af met een natte handdoek en
gebruik geen verwarmingsapparatuur of luchtbevochtiger
onder de plaats waar het product is geïnstalleerd.
Vloeibaar water of damp kan het product binnendringen
en overmatige hitte kan brand, elektrische schokken of
storingen veroorzaken.
•
• Installeer het product niet in de buurt van een sprinkler of
detector, een plaats waar trillingen of schokken kunnen
optreden of in de buurt van een hoogspanningskabel of
stroombron.
•
• Trek het netsnoer van het product uit het stopcontact
voordat u het installeert.
Het product installeren terwijl het netsnoer is aangesloten,
kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
•
• Installeer het product niet met onbeschermde handen.
Draag werkhandschoenen.
Een poging tot installatie zonder werkhandschoenen kan
persoonlijk letsel veroorzaken.
•
• Sluit het product aan met de meegeleverde kabel.
Gebruik van een niet-goedgekeurde kabel kan leiden tot
schade door wrijving met de muur. Zorg ervoor dat u de
meegeleverde kabelsoort gebruikt. (Dit kan per model
verschillen.)
Vóór installatie
(Met uitzondering van OLW480B)
•
• Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan het
installeren van deTV aan een muur.
•
• Vermijd productschade en ongevallen die worden veroorzaakt
door onzorgvuldige installatie of gebruik van een onjuiste of niet-
goedgekeurde muurbevestiging.
•
• Volg de instructies in de installatiehandleiding voor een
gemakkelijke installatie van de muurbevestiging.
•
• Beëindig de installatie onmiddellijk en neem contact op met het
servicecentrum als u het installatieproces niet volledig begrijpt.
Gebruik een professioneel installatieprogramma als er na de
aanvraag nog steeds installatieproblemen zijn.
•
• Het wordt aangeraden om dit product op een betonnen muur te
installeren. Installatie van dit product op andere oppervlakken
(muren van hout, multiplex, bakstenen, enz.) wordt niet
aanbevolen. Onjuiste installatie kan ertoe leiden dat het product
valt.
•
• Installeer het product alleen op een verticale muur.
Installeer het product niet op een gekantelde muur die de
bouwnormen overschrijdt of op een zeer schuine muur of plafond.
LG is niet verantwoordelijk voor problemen die worden veroorzaakt
door een onjuiste installatie van het product, bijvoorbeeld op zeer
schuine muren en plafonds.
•
• Controleer de meegeleverde accessoires vóór installatie.Wij zijn
niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde accessoires
nadat de binnenverpakking is geopend.
•
• Wanneer een baby of klein kind de bijgesloten accessoires inslikt,
kunnen verschillende ongevallen zoals verstikking optreden.
Houd de meegeleverde accessoires buiten het bereik van baby's
en kinderen.
•
• Draai de schroeven vast totdat deze goed vastzitten.
Gebruik geen overmatige kracht bij het vastdraaien van de
schroeven. Dit kan de wand en het product beschadigen of de
stijfheid of prestaties van het product verminderen.
•
• Vermijd het installeren van eenTV die de gespecificeerde
trekbelasting overschrijdt en zorg ervoor dat het product niet aan
een externe kracht wordt blootgesteld.
•
• Voorkom ongevallen door tijdens de installatie zorgvuldig te werk
te gaan.
Gereedschap voor installatie
•
• Kruiskopschroevendraaier (handmatig of elektrisch), 8 mm-sleutel,
waterpas, boor, Ø 8 mm-betonboor of Ø 4 mm-staalboor
Pagina: 8
NEDERLANDS
9
De tv aan de muur hangen
(Met uitzondering van OLW480B)
•
• Houd deTV na installatie dicht bij de muur.
Verankeringen en schroeven
bevestigen
(Met uitzondering van OLW480B)
Zorg ervoor dat u het volgende doet:
•
• Controleer of het materiaal en de dikte van de muur en het
afwerkingsmateriaal voldoen aan de installatiehandleiding.
•
• Gebruik de meegeleverde verankeringen en schroeven op
betonnen muren zonder scheuren.
•
• Installeer het product nooit op een houten balk, gipsplaat of
wand van papier of MDF.Wanneer het product op een dergelijke
muur moet worden geïnstalleerd, moeten verankeringsschroeven
worden bevestigd aan keerwanden (beton) in het
afwerkingsmateriaal, en als er geen keerwanden zijn, moeten de
verankeringsschroeven worden bevestigd nadat een afzonderlijke
bevestiging is geïnstalleerd.
•
• Andere niet-gespecificeerde wanden moeten uittrekbare
belastingen van meer dan 70 kgf (686 N) en schuifbelastingen van
meer dan 100 kgf (980 N) per bevestiging kunnen dragen.
•
• Gebruik een boorijzer van Ø 8 mm en klopboor (impact) voor
beton.
1 Boor gaten in verankeringsplaatsen met een boor van Ø 8 mm tot
een diepte van 80 mm tot 100 mm.
2 Verwijder het boorgruis uit de gaten.
3 Steek de meegeleverde verankeringen voor het bevestigen van
de muurbevestiging in de gaten. (Gebruik een hamer bij het
plaatsen van verankeringen.)
Verankering voor muurbevestiging
4 Duw de muurbevestiging dicht tegen de muur aan zodat deze
overeenkomt met de locaties van de gaten.
5 Draai de schroeven vast om de muurbevestiging in de gaten te
verankeren. Draai nu de schroeven aan met een aanhaalmoment
van 45 kgf/cm tot 60 kgf/cm.
Schroef voor muurbevestiging
Pagina: 9
NEDERLANDS
10
Na installatie
•
• Wanneer u extra kabels vanaf de zijden wilt aansluiten,
adviseren we het midden van de televisie horizontaal of
verticaal vast te houden en het product zo ver naar voren
te trekken dat er voldoende afstand met de muur ontstaat
voordat de kabels worden aangesloten.
•
• Wanneer u extra kabels vanaf de onderzijde wilt
aansluiten, adviseren we de televisie los te koppelen
van de muurbevestiging voordat de kabels worden
aangesloten.
•
• Gebruik een kabelbeheersysteem om de kabels aan de
onderzijde van deTV te organiseren zoals hieronder
wordt weergegeven. Er wordt geen kabelbeheersysteem
meegeleverd met het product. U dient dit zelf afzonderlijk
aan te schaffen.
(Bijvoorbeeld)
•
• Nadat u het product hebt geïnstalleerd, moet u dit
gebruiken terwijl het aan de muur is bevestigd.
-
- Als u het product gebruikt terwijl het niet aan de
muur is bevestigd, kan het beschadigen of omvallen.
Aansluitingen
U kunt diverse externe apparaten aansluiten op deTV en de invoerbron
wijzigen om het externe apparaat te kiezen. Zie voor meer informatie
over het aansluiten van externe apparaten de handleiding die bij elk
extern apparaat is geleverd.
Antenne/kabel
Sluit deTV met behulp van een RF-kabel (75 Ω) aan op een
antenneaansluiting op de muur.
•
• Gebruik een signaalsplitter om meer dan tweeTV’s te gebruiken.
•
• Als de beeldkwaliteit slecht is, installeert u een signaalversterker
om de beeldkwaliteit te verbeteren.
•
• Als de beeldkwaliteit slecht is terwijl een antenne is aangesloten,
probeert u de antenne in de juiste richting te draaien.
•
• Antennekabel en converter worden niet meegeleverd.
•
• Als een locatie Ultra HD-uitzendingen niet ondersteunt, kan deze
TV geen rechtstreekse Ultra HD-uitzendingen ontvangen.
Satelliet
Sluit deTV met behulp van een RF-satellietkabel (75 Ω) aan op een
satellietschotel. (Afhankelijk van het model)
CI-module
Bekijk gescrambelde services (betaalservices) in de digitaleTV-modus.
(Afhankelijk van het model)
•
• Controleer of de CI-module in de juiste richting is geplaatst in de
PCMCIA-kaartsleuf. Indien de module niet goed is geplaatst, kan
dit schade veroorzaken aan deTV en de PCMCIAkaartsleuf.
•
• Als deTV geen audio en video afspeelt terwijl CI+ CAM is
aangesloten, neem dan contact op met de antenne-/kabel-/
satellietexploitant.
Pagina: 10
NEDERLANDS
11
Overige verbindingen
Sluit uwTV aan op externe apparaten. Sluit het externe apparaat voor
de beste beeld- en geluidskwaliteit op deTV aan met de HDMI-kabel.
Bepaalde kabels worden niet als accessoire meegeleverd.
HDMI
•
• Bij het aansluiten van de HDMI-kabel moeten het product en alle
externe apparaten uitgeschakeld en losgekoppeld zijn.
•
• Ondersteunde HDMI-audio-indeling (Afhankelijk van het model):
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
• → → [Beeld] → [Aanvullende instellingen] → [HDMI
ULTRA HD Deep Colour]
-
- Aan: Ondersteuning van 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0),
4K @ 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-
- Uit: Ondersteuning van 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)
Als het apparaat dat verbonden is met Ingang ook Ultra HD Deep
Colour ondersteunt, kan uw afbeelding helderder zijn. Maar als
het apparaat dit niet ondersteunt, werkt het mogelijk niet correct.
Schakel in dat geval de instelling [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
van de tv uit.
USB
Sommige USB-hubs werken mogelijk niet. Als een USB-apparaat dat
via een USB-hub is aangesloten niet wordt gedetecteerd, sluit u het
apparaat direct aan op de USB-poort van deTV.
IR-blaster
•
• Bedien de set-topbox (kabel/satelliet/IP/OTT), Blu-ray-/DVD-
speler, soundbar, gameconsoles, etc., met behulp van de IR Blaster.
(Afhankelijk van het land)
-
- Sluit de IR Blaster-kabel aan op de IR Blaster-poort van de
televisie.
-
- Plaats beide uiteinden (één of twee) van de IR Blaster vóór
het externe apparaat, zoals weergegeven in onderstaande
afbeelding.
-
- Bedien het apparaat via de instellingen voor de universele
afstandsbediening. Ga naar → → [Verbinding] →
[Instellingen apparaataansluiting] → [Instellingen voor de
universele afstandsbediening].
-
- Fixeer de IR Blaster met de meegeleverde 3M-tape.
Externe apparatuur
De mogelijke externe apparaten zijn: Blu-ray-speler, HD-ontvangers,
dvd-spelers, videorecorders, audiosystemen, usb-opslagapparaten, pc,
spelcomputers en andere externe apparatuur.
•
• De aansluiting van externe apparaten kan per model verschillen.
•
• Sluit externe apparaten aan op deTV, ongeacht de volgorde van
deTV-poort.
•
• Als u een tv-programma opneemt op een dvd-, Blu-Ray of
videorecorder, moet u ervoor zorgen dat de tv-kabel via de
dvd-, Blu-Ray of videorecorder op de tv is aangesloten. Zie voor
meer informatie over het opnemen de handleiding die bij het
aangesloten apparaat is geleverd.
•
• Raadpleeg de handleiding bij het externe apparaat voor
bedieningsinstructies.
•
• Als u een game-apparaat aansluit op deTV, gebruik dan de kabel
die bij het game-apparaat is geleverd.
•
• Het is mogelijk dat in de PC-modus ruis aan de resolutie, het
verticale patroon, het contrast of de helderheid is gekoppeld.
Verander bij optreden van ruis de pc-uitgang naar een andere
resolutie, verander het vernieuwingstempo naar een ander tempo
of pas helderheid en contrast aan in het menu [Beeld] totdat het
beeld helder is.
•
• Afhankelijk van de grafische kaart werken bepaalde resolutie-
instellingen in de PC-modus mogelijk niet juist.
•
• Als er Ultra HD-inhoud op uw PC wordt afgespeeld, kan de video of
GELUID mogelijk worden verstoord, afhankelijk van de prestaties
van uw PC. (Afhankelijk van het model)
•
• Als u verbinding maakt via een bekabeld LAN, wordt gebruik van
een CAT 7-kabel aanbevolen. (Alleen als poort aanwezig is.)
Pagina: 11
NEDERLANDS
12
Gebruik van de knoppen
U kunt deTV bedienen door op de knop te drukken.
Basisfuncties
Inschakelen (Drukken)
Uitschakelen1
(Indrukken en vasthouden)
Menuknop (Drukken2
)
Menuselectie (Indrukken en vasthouden3
)
1 Alle geopende apps worden gesloten, en eventuele opnamen
worden gestopt. (Afhankelijk van het land)
2 Druk kort op de knop terwijl deTV is ingeschakeld om naar het menu
te navigeren.
3 U kunt deze functie gebruiken via het bedieningsmenu.
Het menu aanpassen
Als deTV is ingeschakeld, drukt u één keer op de knop . U kunt de
menu-items aanpassen door op de knop te drukken.
Schakel deTV uit.
Hiermee verandert u de invoerbron.
Hiermee regelt u het volumeniveau.
Hiermee worden de opgeslagen programma’s of kanalen
doorlopen.
Pagina: 12
NEDERLANDS
13
** Houd de knop langer dan 1 seconde ingedrukt om deze te gebrui-
ken.
(AAN/UIT-KNOP) Hiermee wordt deTV in- of uitgeschakeld.
/ U kunt uw set-top-box in- of uitschakelen door de set-top-
box aan de universele afstandsbediening voor uwTV toe te voegen.
Cijfertoetsen Hiermee voert u cijfers in.
Opent het menu [Quick Help].
(STREEPJE) Voegt een in tussen nummers zoals 2-1 en 2-2.
/ Hiermee hebt u toegang tot de opgeslagen
programmalijst.
(MEER ACTIES) Hiermee worden meer functies van de
afstandsbediening weergegeven.
Hiermee kunt u SNELLETOEGANG bewerken.
-
- SNELLETOEGANG is een functie waarmee u rechtstreeks toegang
krijgt tot een opgegeven app of Live tv door de cijfertoetsen
ingedrukt te houden.
De functie voor audiobeschrijvingen wordt ingeschakeld.
Hiermee regelt u het volumeniveau.
(DEMPEN) Hiermee wordt het geluid gedempt.
(DEMPEN) Open het menu [Toegankelijk-Heid].
Hiermee worden de opgeslagen programma’s of kanalen
doorlopen.
(Spraakherkenning) Een netwerkverbinding is vereist voor het
gebruik van de functie voor spraakherkenning.
Controleer op aanbevolen inhoud. (Sommige aanbevolen diensten
zijn in sommige landen mogelijk niet beschikbaar.)
(Spraakherkenning) Spreek terwijl u de knop ingedrukt houdt
om de spraakherkenningsfunctie te gebruiken.
(BEGINSCHERM) Hiermee hebt u toegang tot het BEGINSCHERM.
(BEGINSCHERM) Hiermee wordt de geschiedenis weergegeven.
(Instellingen) Hiermee wordt het menu Snelle instellingen
geopend.
(Instellingen) Opent het menu [Alle instellingen].
Wiel (OK) Druk in het midden van de knop om een menu te
selecteren. Met de kunt u een ander programma kiezen.
(Omhoog/omlaag/links/rechts) Druk op de knop
omhoog, omlaag, links of rechts om door het menu te bladeren.
Als u op de knoppen drukt terwijl de aanwijzer in
gebruik is, verdwijnt de aanwijzer van het scherm en werkt de
Magic-afstandsbediening als een normale afstandsbediening. Schud
de Magic-afstandsbediening naar links en rechts om de aanwijzer
opnieuw weer te geven.
/ Hiermee keert u terug naar het vorige niveau.
/ Hiermee wist u alle schermmenu’s en keert u terug
naar de laatste invoer.
/ Toont de programmagids.
1 Knoppen voor Streaming-Service Kan op de
videostreamingservice worden aangesloten.
(INGANG) Hiermee wordt de invoerbron veranderd.
(INGANG) Opent het menu [Thuisdashboard].
Hiermee wordt het hoofdmenu van de set-top-box
weergegeven.
-
- Wanneer u geenTV kijkt met een set-top-box: het scherm voor de
set-top-box wordt weergegeven.
, , , Hiermee heeft u toegang tot speciale
functies in sommige menu’s.
Voert de registratiefunctie uit.
, (Besturingsknoppen) Hiermee bedient u de media-inhoud.
De Magic-
afstandsbediening
gebruiken
De beschrijvingen in deze handleiding gaan uit van de toetsen op de
afstandsbediening. Lees deze handleiding aandachtig door en bedien
deTV op de juiste wijze.
Wanneer het bericht [De batterij van de Magic Remote is bijna leeg.
Vervang de batterij.] verschijnt, moet u de batterij vervangen.
Om de batterijen te vervangen, opent u het klepje van het batterijvak,
vervangt u de batterijen (1,5V AA-formaat) waarbij u let op de juiste
richting van de - en -polen op de sticker in het batterijvak,
en sluit u het klepje van het batterijvak. Zorg ervoor dat u de
afstandsbediening richt op de sensor voor de afstandsbediening op
deTV.
1
1
1
1
1
(Sommige knoppen en services zijn mogelijk niet beschikbaar
afhankelijk van het model of de regio.)
Pagina: 13
NEDERLANDS
14
De Magic-afstandsbediening
registreren
Zo registreert u de Magic-
afstandsbediening
Koppel de Magic-afstandsbediening met uwTV voor het eerste gebruik.
1 Plaats batterijen in de Magic-afstandsbediening en schakel deTV in.
2 Wijs met de Magic-afstandsbediening richting uwTV en druk op
Wiel (OK) op de afstandsbediening.
* Wanneer registratie van de Magic-afstandsbediening mislukt, scha-
kel dan deTV uit en weer in en probeer het vervolgens opnieuw.
De registratie van de Magic-
afstandsbediening ongedaan maken
Druk vijf seconden lang tegelijkertijd op de knoppen / en
(BEGINSCHERM) om de Magic-afstandsbediening van uwTV los
te koppelen.
* Druk op de / -knop en houd deze langer dan 5 seconden
ingedrukt om de Magic Remote tegelijkertijd los te koppelen en
opnieuw te registreren.
•
• Het wordt aangeraden een toegangspunt verder dan
0,2 meter bij deTV vandaan te plaatsen. Als het AP op
een kortere afstand dan 0,2 meter is geplaatst, werkt
de Magic-afstandsbediening mogelijk niet volgens
verwachting als gevolg van interferentie.
•
• Gebruik geen nieuwe en oude batterijen tegelijk.
Hierdoor kunnen de batterijen oververhit raken en gaan
lekken.
•
• Als de polen van de batterij niet juist zijn geplaatst,
kan dit ertoe leiden dat de batterij barst of gaat lekken,
wat tot brand, lichamelijk letsel of milieuvervuiling kan
leiden.
•
• Dit apparaat gebruikt batterijen.Volg de lokale
regelgeving inzake het verwijderen van deze batterijen
voor het behoud van het milieu. Neem contact op
met uw gemeentedienst voor informatie inzake het
verwijderen en recyclen.
•
• Batterijen in het product mogen niet worden
blootgesteld aan overmatige warmte zoals zonneschijn,
vuur e.d.
Gebruikershandleiding
Lees de GEBRUIKERSHANDLEIDING in het product voor meer informatie
over deze tv.
•
• Om de GEBRUIKERSHANDLEIDING te openen → →
[Ondersteuning] → [Gebruikershandleiding]
Problemen oplossen
DeTV kan niet worden bediend met de afstandsbediening.
•
• Controleer de afstandsbedieningssensor op het product en probeer
het opnieuw.
•
• Controleer of zich een obstakel tussen het product en de
afstandsbediening bevindt.
•
• Controleer of de batterijen nog werken en goed zijn geplaatst (
naar , naar ).
Er worden geen beelden en geluid weergegeven.
•
• Controleer of het product is ingeschakeld.
•
• Controleer of de stekker van het netsnoer in een stopcontact is
gestoken.
•
• Controleer of er wel stroom op het stopcontact staat door er een
ander product op aan te sluiten.
DeTV wordt plotseling uitgeschakeld.
•
• Controleer de instellingen voor stroomvoorziening. De voeding kan
zijn onderbroken.
•
• Controleer of de functie voor automatisch uitschakelen geactiveerd
is in het instellingenmenu.
•
• Als er geen signaal is terwijl deTV is ingeschakeld, wordt deTV
automatisch na 15 minuten van inactiviteit uitgeschakeld.
Bij het verbinden met een pc (HDMI) wordt er geen signaal herkend.
•
• Schakel deTV uit en weer in met de afstandsbediening.
•
• Sluit de HDMI-kabel opnieuw aan.
•
• Start de PC opnieuw op terwijl deTV is ingeschakeld.
Pagina: 14
NEDERLANDS
15
Afwijkende weergave
•
• Als het product koud aanvoelt, flikkert het mogelijk even wanneer
het wordt ingeschakeld. Dit is normaal en er mankeert niets aan
het product.
•
• Dit paneel is een geavanceerd product dat uit miljoenen pixels
bestaat. U ziet mogelijk kleine zwarte puntjes en/of fel gekleurde
puntjes (Wit, rood, blauw of groen) met een grootte van 1 ppm op
het scherm. Dit duidt niet op een storing en tast de prestaties en
betrouwbaarheid van het product niet aan.
Dit verschijnsel doet zich ook voor bij producten van andere
leveranciers en is geen reden voor vervanging of terugbetaling.
•
• De helderheid en kleur van het scherm kunnen variëren al naar
gelang uw kijkpositie (links/rechts/boven/beneden).
Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door de kenmerken van het
scherm. De productprestaties hebben hiermee niets te maken en er
is geen sprake van een storing.
Gegenereerd geluid
•
• “Kraken”: Een krakend geluid dat te horen is tijdens tv-kijken of
wanneer deTV wordt uitgeschakeld, wordt gegenereerd door
de samentrekking van plastic als gevolg van veranderingen in
temperatuur en vochtigheid. Dit geluid is normaal voor producten
waarvoor thermische vervorming vereist is.
•
• Elektrische brom: Een zacht zoemgeluid dat wordt gegenereerd
door een snelle schakeling, die een grote hoeveelheid stroom
genereert voor het gebruik van een product. Dit geluid verschilt
per product.
Dit gegenereerde geluid tast de prestaties en betrouwbaarheid van
het product niet aan.
•
• Zorg ervoor dat u de doek uitwringt zodat overtollig
water of reinigingsmiddel worden verwijderd.
•
• Spuit geen water of reinigingsmiddel rechtstreeks op het
TV scherm.
•
• Zorg ervoor dat u net genoeg water of reinigingsmiddel
op een droge doek aanbrengt om het scherm af te
kunnen nemen.
Pagina: 15
NEDERLANDS
16
Specificaties
(Afhankelijk van het land)
Broadcastingspecificaties
DigitaleTV AnalogeTV
Televisiesysteem DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
PAL B/B, PAL B/G, PAL
D/K, PAL-I,
SECAM B/G, SECAM D/K,
NTSC-M
Kanaalbereik (Band)
DVB-S/S2* DVB-C* DVB-T/T2*
46 ~ 862 MHz
950 ~ 2150 MHz 46 ~ 890 MHz
VHF III : 174 ~ 230 MHz
UHF IV : 470 ~ 606 MHz
UHFV : 606 ~ 862 MHz
S Band II : 230 ~ 300 MHz
S Band III : 300 ~ 470 MHz
Maximumaantal
programma's dat kan
worden opgeslagen
6000 3000
Externe antenne-
impedantie
75 Ω
CI-module (b x h x d) 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
* Alleen modellen die geschikt zijn voor DVB-T2/C/S2.
Draadloze module (LGSBWAC94) specificaties
Draadloze LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Frequentiebereik Uitgangsvermogen (max.)
2400 tot 2483,5 MHz
5150 tot 5725 MHz
5725 tot 5850 MHz
17,5 dBm
18 dBm
12 dBm
Bluetooth
Frequentiebereik Uitgangsvermogen (Max.)
2400 tot 2483,5 MHz 9 dBm
Omdat bandkanalen kunnen verschillen per land, kan de gebruiker de bedieningsfrequentie niet wijzigen of aanpassen. Dit product is
geconfigureerd voor de regionale frequentietabel.
Het is optimaal voor de gebruiker als dit apparaat op minimaal 20 cm van het lichaam wordt geïnstalleerd en bediend.
* “IEEE 802.11ac”is niet in alle landen beschikbaar.
Pagina: 16
NEDERLANDS
17
Omgevingsomstandigheden
Gebruikstemperatuur 0 °C tot 40 °C
Luchtvochtigheid bij gebruik Minder dan 80 %
Opslagtemperatuur -20 °C tot 60 °C
Luchtvochtigheid bij opslag Minder dan 85 %
•
• Zie het etiket op het product voor informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik.
-
- Het typische stroomverbruik wordt gemeten in overeenstemming met IEC 62087 of de energievoorschriften van elk land.
* Bij sommige modellen bevindt het etiket zich aan de binnenkant van het deksel van de aansluitingsklem van het externe apparaat.
* Afhankelijk van het model of het land is het mogelijk dat het typische stroomverbruik niet op het etiket staat.
Pagina: 17
NEDERLANDS
18
Informatiebericht over
Open Source-software
Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode onder GPL, LGPL,
MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.
Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van
garantie en auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te downloaden.
LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen
op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor
media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per
e-mail naar opensource@lge.com.
Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie jaar na onze laatste
zending van dit product. Deze aanbieding is geldig voor iedereen die
deze informatie ontvangt.
Licenties
(Alleen op door Magic Remote ondersteund model)
Pagina: 18
NEDERLANDS
19
Belangrijke informatie om
ingebrande nabeelden te
voorkomen
OLED is een zelf oplichtende technologie die veel belangrijke voordelen
oplevert voor de beeldkwaliteit en de prestaties. Net als bij elk zelf
oplichtend scherm is het mogelijk dat gebruikers van OLED-tv's onder
bepaalde omstandigheden tijdelijke nabeelden zien, zoals bij het
langdurig weergeven van een statisch beeld. LG OLED tv’s bevatten
functies die speciaal ontworpen zijn om het scherm te beschermen
tegen mogelijke nabeelden.
Als een stilstaand beeld langdurig wordt weergegeven op het
scherm, wordt de helderheid automatisch verlaagd op bepaalde
delen van het scherm, of op het hele scherm.Wanneer het stilstaande
beeld verdwijnt, wordt het scherm automatisch teruggezet naar de
oorspronkelijke staat. Dit is geen productiefout.
Voorbeelden van beelden die
nabeelden kunnen veroorzaken
•
• Stilstaande beelden of vaste beelden met bepaalde informatie
die onafgebroken op het scherm worden weergegeven, zoals
kanaalnummers, stationlogo's, programmatitels, nieuws of
filmondertiteling, en koppen.
•
• Vaste menu's of pictogrammen voor videogame-consoles of set-
top boxes voor uitzendingen.
•
• Zwarte balken die links, rechts, bovenin of onderin het scherm
worden weergegeven, zoals bij beelden met een beeldverhouding
van 4:3 of 21:9.
Aanbevolen maatregelen om
het inbranden van nabeelden te
voorkomen
•
• Voorkom kijken naar een video die de bovengenoemde beelden
gedurende langere tijd weergeeft.
•
• Pas de tv-instelling als volgt aan bij het inschakelen van een video
die een beeld als hierboven genoemd gedurende langere perioden
weergeeft.
-
- → → [Beeld] → [Instellingen beeldmodus] →
[Beeldmodus] → [Eco]
-
- → → [Beeld] → [Instellingen beeldmodus] →
[OLED-lampje] → Instellen op een lagere waarde
-
- → → [Beeld] → [OLED-schermbeveiliging] →
[Luminantie van logo aanpassen] → [Hoog]
•
• Schakel de menubalk van een extern apparaat uit, zoals van
een set-top box, om langdurige weergave van de menubalk van
het apparaat te voorkomen. (Raadpleeg de handleiding van het
betreffende externe apparaat voor instructies.)
•
• Pas de instellingen als volgt aan bij het bekijken van een video die
continu zwarte balken weergeeft links, rechts, boven of onder, om
deze te verwijderen.
-
- → → [Beeld] → [Instellingen beeldverhouding] →
[Beeldverhouding] → [Verticale zoom] of [Zoom via 4 pijlen]
Informatie over functies die
beeldkwaliteit ondersteunen in
verband met tijdelijke nabeelden
•
• LG OLED tv's bieden een functie genaamd Pixel Refresher die helpt
bij het voorkomen van tijdelijke nabeelden.
•
• Wanneer de totale kijktijd van de tv 2000 uur of meer bereikt
(gelijk aan vijf uur per dag in een jaar), wordt Pixel Refresher
automatisch geactiveerd wanneer de tv uit staat.Wanneer de tv
wordt uitgezet, verschijnt er een notificatie op het scherm over
de activatie van Pixel Refresher. Deze functie loopt een uur lang
terwijl de tv uitstaat. Er kan een horizontale lijn verschijnen aan de
bovenkant of onderkant van het scherm wanneer het proces bijna
voltooid is.
•
• Pixel Refresher kan ook handmatig geactiveerd worden via het
tv-menu: → → [Beeld] → [OLED-schermbeveiliging]
→ [Pixel Refresher].
•
• Als u langer dan 4 cumulatieve uren naar uw tv kijkt, zal de Pixel
Refresher (pixel-vernieuwer) automatisch worden geactiveerd
gedurende enkele minuten, zodra uw tv is uitgeschakeld.
(Opmerking: Pixel Refresher wordt niet geactiveerd als het
netsnoer van de tv niet is aangesloten en de netspanning uitstaat.)
Pagina: 19
Het model- en serienummer van het product vindt u
op de achterzijde en op één zijkant van de het product.
Noteer deze nummers hieronder voor het geval u
onderhoudswerkzaamheden moet laten uitvoeren.
Modellen
Serienummer

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de LG OLED77GX6LA (2020).

Stel een vraag over de LG OLED77GX6LA (2020)

Heb je een vraag over de LG OLED77GX6LA (2020) en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LG OLED77GX6LA (2020). Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LG OLED77GX6LA (2020) zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.