Wireless Space handleiding
LaCie Wireless Spacehandleiding

Handleiding voor de LaCie Wireless Space in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 117 pagina's.

PDF 117 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie Wireless Space. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie Wireless Space en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie Wireless Space. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie Wireless Space zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie Wireless Space

Pagina: 1
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. ...................................................................................................................... 7 1.1. Gebruik van deze handleiding........................................................................................................ 8 1.2. Minimale computer- en netwerkvereisten......................................................................................... 9 1.2.1. Computer......................................................................................................................... 9 1.2.2. Netwerk. ........................................................................................................................... 9 1.3. Inhoud van de verpakking............................................................................................................ 10 1.4. Aanzichten van de drive............................................................................................................... 11 1.4.1. Vooraanzicht. .................................................................................................................. 11 1.4.2. Achteraanzicht................................................................................................................ 11 1.5. Functies van aan/uit-knop............................................................................................................ 12 1.6. Gigabit Ethernet-kabels en -aansluitingen...................................................................................... 13 1.7. Draadloos signaal - 802.11b/g/n................................................................................................. 13 1.8. Gedrag van lampje. ..................................................................................................................... 14 1.9. Standaardinstellingen................................................................................................................... 15 2. Wat is de beste configuratie voor mijn netwerk?. ....................................................... 16 2.1. Configuratie 1: Ethernet NAS - Alleen bedraad ............................................................................. 17 2.2. Configuratie 2: NAS - Draadloze client. ......................................................................................... 18 2.3. Configuratie 3: NAS - Draadloos toegangspunt ............................................................................ 19 2.4. Configuratie 4: NAS Router - Alleen bedraad................................................................................. 20 2.5. Configuratie 5: NAS Router - Draadloos toegangspunt................................................................... 21 3. Basisinstallatie........................................................................................................... 22 3.1. De voeding aansluiten. ................................................................................................................. 22 3.2. Configuratie 1: NAS Ethernet - Alleen bedraad ............................................................................. 23 3.2.1. Installatiewizard van de Wireless Space............................................................................. 23 3.3. Configuratie 2: NAS - Draadloze client. ......................................................................................... 25 3.3.1. Installatiewizard van de Wireless Space............................................................................. 25 3.4. LaCie Network Assistant............................................................................................................... 29 3.4.1. Verbinding maken met het LaCie Wireless Space Dashboard via LaCie Network Assistant. ..... 30 3.4.2. Verbinding maken met het LaCie Wireless Space Dashboard via de browser........................ 31 3.5. Bestanden openen en overbrengen............................................................................................... 32 3.5.1. Over shares.................................................................................................................... 32 3.5.2. Shares openen via de LaCie Network Assistant. .................................................................. 33 3.5.3. Gedeelde mappen toewijzen............................................................................................ 36 3.5.4. Automatisch activeren met LaCie Network Assistant............................................................ 38 3.5.5. Shares openen via de bestandsverkenner. .......................................................................... 39 3.5.5.1. Over de bestandsverkenner.........................................................................................39 3.5.6. Shares openen via FTP. .................................................................................................... 40 3.5.7. Multimediaserver............................................................................................................. 41 3.5.8. iTunes-muziekserver. ........................................................................................................ 41 3.6. De LaCie Wireless Space beheren................................................................................................. 43 3.6.1. Dashboard: Toegang. ...................................................................................................... 44 3.6.1.1. Met de LaCie Network Assistant...................................................................................44 3.6.1.2. Met een browser.........................................................................................................44 3.6.2. Dashboard: Welkomstpagina........................................................................................... 45 3.6.3. Dashboard: Navigatie..................................................................................................... 45 3.6.4. Dashboard: De Wireless Space uitschakelen of opnieuw opstarten...................................... 45 3.6.5. Dashboard: General Settings (Algemene instellingen)......................................................... 46 3.6.5.1. Namen, datum en tijd, iTunes en mediaserver en gebruikersnaam en wachtwoord................................................................................................46
Pagina: 2
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 2 3.6.5.2. Time Machine™.........................................................................................................47 3.6.6. Dashboard: Network LAN (Netwerk-LAN) ......................................................................... 48 3.6.6.1. IP-adres en externe toegang........................................................................................48 3.6.7. Dashboard: Drives. .......................................................................................................... 50 3.6.8. Dashboard: Support (Ondersteuning). ............................................................................... 52 3.6.8.1. Firmware, het apparaat opnieuw instellen en het lampje................................................52 3.6.9. Dashboard: Download (Downloaden)............................................................................... 56 3.6.9.1. .torrent-bestanden uploaden.......................................................................................56 3.6.10. Dashboard: Mode (Modus).............................................................................................. 58 3.6.10.1. Basisbeginselen van de configuratie.............................................................................59 3.6.10.2. Voorbeeld van het wijzigen van de configuratie: Alleen bedraad naar Draadloze client........................................................................................61 3.6.11. Dashboard: Wireless Client (Draadloze client). ................................................................... 65 3.7. INTERNET-poort: NAS+Switch. ..................................................................................................... 66 3.8. Slotopmerking voor basisinstallatie................................................................................................ 68 4. Installatie voor gevorderden...................................................................................... 69 4.1. Vóór de installatie........................................................................................................................ 70 4.2. Configuratie 3: Draadloos toegangspunt (Switch)........................................................................... 72 4.2.1. Installatiewizard van de Wireless Space............................................................................. 72 4.3. Configuratie 4: Router - Alleen bedraad........................................................................................ 76 4.3.1. Installatiewizard van de Wireless Space............................................................................. 76 4.4. Configuratie 5: Router - Draadloos toegangspunt . ......................................................................... 80 4.4.1. Installatiewizard van de Wireless Space............................................................................. 80 4.5. De LaCie Wireless Space beheren: voor gevorderden..................................................................... 85 4.5.1. Dashboard: Wireless AP (Draadloos toegangspunt)............................................................ 86 4.5.1.1. Wireless AP - Standard Settings (Draadloos toegangspunt - Standaardinstellingen)...........87 4.5.1.2. Wireless AP - Security (Draadloos toegangspunt - Beveiliging)........................................88 4.5.1.3. Wireless AP - MAC address filter (Draadloos toegangspunt - MAC-adresfilter).................90 4.5.1.4. Wireless AP - Associated stations (Draadloos toegangspunt - Gekoppelde stations).......................................................................90 4.5.2. Dashboard: Routerpagina's.............................................................................................. 91 4.5.2.1. Dashboardpagina's: Router - Alleen bedraad...............................................................91 4.5.2.2. Dashboardpagina's: Router - Draadloos toegangspunt..................................................91 4.5.3. Dashboard: Network WAN (Netwerk-WAN)....................................................................... 92 4.5.4. Dashboard: Network LAN (Netwerk-LAN).......................................................................... 94 4.5.4.1. Router-IP-adresconflicten voorkomen: Voorbeeld..........................................................95 4.5.5. Dashboard: Firewall........................................................................................................ 96 4.5.5.1. Firewall Basic Settings (Basisinstellingen) - Internettoegang............................................96 4.6. INTERNET-poort: NAS+Router..................................................................................................... 98 4.6.5.1. NAS+Router - Herstel................................................................................................98 4.7. Slotopmerking voor installatie voor gevorderden............................................................................ 99 5. Verklarende woordenlijst......................................................................................... 100 6. Problemen oplossen. ................................................................................................ 106 6.1. Systeemlogboek. ........................................................................................................................ 106 6.2. Updates van de handleiding....................................................................................................... 106 6.3. Problemen met de USB-verbindingen en het delen van bestanden oplossen.................................... 107 6.3.1. Mac-gebruikers............................................................................................................. 107 6.3.2. Windows-gebruikers...................................................................................................... 109
Pagina: 3
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 3 6.4. Problemen met de netwerkverbinding oplossen. ............................................................................ 111 6.5. Betekenis van het lampje............................................................................................................ 114 7. Contact opnemen met de klantenservice. ................................................................. 115 7.1. Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie........................................................... 116 8. Garantie. .................................................................................................................. 117
Pagina: 4
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Copyrights Copyright © 2010 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveel- voudigd, opgeslagen in een gegevenssy- steem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Licenties en gratis software De LaCie Wireless Space wordt geleverd met software waarop copyright berust en die wordt verleend onder licentie van GPL, AFL, Apache, Apple, BSD, GNU LGPL, MIT, OpenLDAP, OpenSSL, PHP, Python en Creative Common. Het apparaat is ook voorzien van gratis software waarvan u de broncode kunt downloaden op de LaCie-website: www.lacie.com/support/ © 2007-2008, Thomas BERNARD. © 2006 Allan Saddi allan@saddi.com © 2004, Jan Kneschke, incremental. © 2001-2006, Patrick K. O'Brien en me- dewerkers. © 2003-2009 Stuart Bishop stuart@stu- artbishop.net. © 2006 Kirill Simonov. © 1996-2006 Julian R Seward. © 2004, 2005 Darren Tucker. Alle rech- ten voorbehouden. © 1997-2008 University of Cambridge. Alle rechten voorbehouden. © 2007-2008, Google Inc. Alle rechten voorbehouden. © 1990-2003 Sleepycat Software. Alle rechten voorbehouden. © 1995-2004 Jean-loup Gailly en Mark Adler. © 2004 Micah Dowty. ® 1997-2006 door Secret Labs AB ® 1995-2006 door Fredrik Lundh. © 1988,1990,1993,1994 door Paul Vi- xie. © 2007-2009 Charles du Jeu. Deze lijst met licenties kan gaandeweg worden uitgebreid en kan in de gebrui- kersinterface onder het gedeelte 'Credits' worden teruggevonden. Handelsmerken Apple, Mac, Time Machine en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn ge- deponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectievelijke ei- genaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bij de voorbereiding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen. Ni- ettemin aanvaardt LaCie geen aanspra- kelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ont- werp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese veror- deningen voor interferentie veroorzaken- de apparatuur. ROHS-overeenstemming Dit product is in overeenstemming met ROHS (Europese Richtlijn 2002/95/EG over Restrictie van Gevaarlijke Stoffen - Restriction of Hazardous Substances). Verklaring van CE- certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit pro- duct aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN50082-1, EN61000-3-2 Onder verwijzing naar de volgende con- dities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/ EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG FCC-verklaring OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beper- kingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-com- merciële omgeving. De apparatuur gene- reert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de ap- paratuur niet volgens de gebruikershand- leiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal op- treden. Wanneer de apparatuur de ont- vangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen), wordt u verzocht de storing te verhelpen door een van de volgende maatregelen te treffen: ✦ ✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ✦ ✦ Vergroot de afstand tussen de ap- paratuur en de ontvanger. ✦ ✦ Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander cir- cuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ✦ ✦ Raadpleeg de leverancier of een er- varen radio-/televisiemonteur voor assistentie. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCie Wireless Space 100414 v1.1
Pagina: 5
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 5 ✦ ✦ Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kun- nen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC en Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebrui- ker om deze apparatuur te bedie- nen komt te vervallen. FCC-verklaring met betrekking tot storing Waarschuwing: wijzigingen of aanpassin- gen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen het recht van de gebrui- ker om deze apparatuur te gebruiken on- geldig maken. Dit apparaat voldoet aan de voorschriften in Deel 15 van de FCC-regels. De werk- ing moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen stor- ing accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. BELANGRIJKE OPMERKING: Verklaring met betrekking tot blootstelling aan straling: Deze apparatuur voldoet aan de FCC- beperkingen voor blootstelling aan stral- ing die zijn uiteengezet voor een niet-ge- controleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tus- sen de stralingsbron en uw lichaam. Deze zender mag niet in de buurt van een andere antenne of zender worden gep- laatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender. De beschikbaarheid van bepaalde ka- nalen en/of operationele frequentieban- den verschilt per land en de firmware is zo geprogrammeerd in de fabriek dat deze overeenkomt met de beoogde be- stemming. De firmware-instelling is niet toegankelijk voor de eindgebruiker. Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw ge- wone huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoor- delijk de niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewe- zen inzamelpunt voor recycling van afge- dankte elektrische en elektronische appa- ratuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde appa- ratuur draagt bij aan het behoud van na- tuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een ma- nier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over de plaats waar u uw oude apparatuur naar- toe kunt brengen voor recyclage, neemt u contact op met de gemeente, de gemeen- tereinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ✦ ✦ Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit appa- raat. ✦ ✦ Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste proce- dure bij het installeren van het ap- paraat. ✦ ✦ Maak uw LaCie Wireless Space niet open en probeer het apparaat niet te demonteren of aan te passen. Steek nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of ge- vaarlijke emissies te vermijden. De LaCie Wireless Space bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden of gerepareerd kun- nen worden. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat u het apparaat nakijken door gekwalificeerd LaCie- servicepersoneel. ✦ ✦ Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de bu- urt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie Wireless Space, aan- gezien de vloeistof in de openingen terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. ✦ ✦ Voedingsvereisten 100-240 V~, 0,9 A, 50-60 Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet gro- ter zijn dan ± 10% van de nomina- le, transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ✦ ✦ Stel de LaCie Wireless Space niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 35 °C. Boven- dien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot 80%, niet-condenserend, lig- gen en de luchtvochtigheid bij ops- lag binnen het bereik van 10% tot 90%, niet-condenserend. Als u dit wel doet, kan de LaCie Wireless Space beschadigd raken of kan de behuizing vervormen. Plaats de LaCie Wireless Space niet in de buurt van een hittebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCie Wireless Space in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat be- schadigd raken. Vanwege het risico op oververhitting adviseert LaCie de gebruiker niet meerdere Wireless Space-drives op elkaar te stapelen. ✦ ✦ Trek altijd het netsnoer van de La- Cie Wireless Space uit het stopcon- tact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende lan- gere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. ✦ ✦ Gebruik uitsluitend de voeding die bij het apparaat wordt geleverd. ✦ ✦ Gebruik de LaCie Wireless Space niet in de buurt van andere elektri- sche apparaten, zoals televisietoe- stellen of radio's. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere produc- ten negatief beïnvloedt. ✦ ✦ Plaats de LaCie Wireless Space niet in de buurt van bronnen van ma- gnetische interferentie, zoals com- puterschermen, televisietoestellen
Pagina: 6
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 6 of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en de stabiliteit van uw LaCie Wireless Space beïnvloeden. Plaats geen zware voorwerpen op de LaCie Wireless Space. ✦ ✦ Oefen nooit overmatige kracht uit op uw LaCie Wireless Space. Wanneer u een probleem ontdekt, raadpleegt u het gedeelte Problemen oplossen in deze handleiding. BELANGRIJK: elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of her- stellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daarvoor een compleet assortiment cd- en dvd-stations. Meer informatie over back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJK: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feite- lijk beschikbare opslagcapaciteit af van de bedrijfsomgeving (ge- woonlijk 10% minder). BELANGRIJK: sommige aangebrachte wijzigingen tijdens de le- vensduur van het product kunnen zorgen voor afwijkingen tussen de informatie en de schermafbeeldingen in de handleiding en de werkelijke gebruikerservaring. LET OP: wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur on- geldig maken. LET OP: een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissie- limieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk be- lang dat alleen het bijgeleverde netsnoer wordt gebruikt.
Pagina: 7
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 7 Snelkoppelingen Klik op een onderwerp: ✦ ✦ Wat is de beste configuratie voor mijn netwerk? ✦ ✦ Basisinstallatie ✦ ✦ De LaCie Wireless Space beheren ✦ ✦ Installatie voor gevorderden Eenvoudig netwerkbeheer De LaCie Wireless Space is compatibele met Mac®, Windows® en Linux, wat een allesomvattend netwerk mogelijk maakt. Ter aan- vulling op de krachtige prestaties wordt de Wireless Space geleverd met LaCie Network Assistant, een handige toepassing die belangri- jke apparaatdetails levert voor alle LaCie-netwerkdrives. Beheer wordt uitgevoerd in het Dashboard, een webgebaseerd beheerpro- gramma dat beschikbaar is op elk systeem dat is verbonden met het netwerk of vanaf een externe locatie. 1. Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van een LaCie Wireless Space, De- sign by Neil Poulton. De LaCie Wireless Space, die is bedoeld om een bestaand netwerk uit te breiden of een nieuw netwerk te maken, levert royale gedeelde opslagruimte en hoge prestaties. Bovendien maakt de Wireless Space zijn naam waar en geeft u de vrijheid om via Wi-Fi verbinding te maken met uw netwerk. Dankzij de grote opslagcapaciteit voor belangrijke gegevens en back-ups, gecombi- neerd met een uitgebreide set configuraties en functies die aantrek- kelijk zijn voor zowel beginners met een thuisnetwerk als experts, is de LaCie Wireless Space de perfecte keuze voor elk thuis- of bedri- jfsnetwerk. Opvallend ontwerp De LaCie Wireless Space heeft een stoer vormgegeven chassis, ver- fraaid met subtiele belijning en een warme blauwgroene glans. De Wireless Space staat elegant in elke omgeving en is daardoor op zijn plaats in de woning en het kantoor. De Wireless Space is ge- maakt om het uitbreiden van de opslagcapaciteit gemakkelijk te maken. Het apparaat heeft drie USB 2.0-hostpoorten: twee aan de achterzijde en één aan de voorzijde voor eenvoudige toegang. Na- tuurlijk is de Wireless Space, als uitbreider voor draadloze en bedra- de netwerken, ook uitgerust met vier Ethernet-poorten en een Wi-Fi- toegangspunt. Koelventilatoren aan de onderzijde zorgen voor een goede luchtstroom en een stille werking. Mediaserver De LaCie Wireless Space kan mediabestanden delen met compati- bele UPnP AV-adapters en -spelers alsmede met computers waarop iTunes wordt gebruikt. Zodra de Wireless Space is opgenomen in het netwerk, kan het apparaat films, muziek en foto's opslaan in de OpenShare-partitie, zodat iedereen kan genieten van deze bestan- den.
Pagina: 8
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 8 1.1. Gebruik van deze handleiding In tegenstelling tot veel standaard NAS-apparaten (Network At- tached Storage) kan de LaCie Wireless Space op verschillende ma- nieren worden geïntegreerd in een netwerk. Hoewel het apparaat vooral een netwerkdrive met een grote capaciteit voor gegevens en media is, doet de Wireless Space ook dienst als router, server, Wi-Fi-toegangspunt en nog veel meer. De Wireless Space is uitge- rust met gebruiksvriendelijke functies waarmee een beginner op het gebied van netwerken onmiddellijk aan de slag kan gaan, terwijl experts de geavanceerde functies kunnen gebruiken om hun thuis- netwerk of kleine bedrijfsnetwerk verder uit te breiden. LaCie wil dat u optimaal profiteert van uw nieuwe Wireless Space en uw voordeel doet met de uitgebreide set functies. Deze gebrui- kershandleiding helpt u bij het vaststellen van de configuratie die het best aansluit op de behoeften van uw netwerk en biedt suggesties voor hoe u het netwerk in de toekomst kunt uitbreiden. Ten eerste raadt LaCie aan dat u de vijf primaire configuraties in 2. Wat is de beste configuratie voor mijn netwerk? aandachtig bestu- deert. Het is erg belangrijk dat u één configuratie uitkiest voordat u doorgaat met de installatie van uw Wireless Space. U bent echter niet gebonden door uw keuze, omdat u de configuratie altijd kunt aanpassen. Als u de Wireless Space bijvoorbeeld eerst gebruikt als een eenvoudige switch zonder Wi-Fi, hebt u altijd de mogelijkheid om Wi-Fi in te schakelen. Aangezien de niveaus van netwerkinteresse en -kennis variëren, be- vat deze gebruikershandleiding gedeelten voor basisinstallatie en -gebruik en voor gevorderden. Twee van de vijf configuraties lijken erg op Plug&Play, wat een relatief snelle installatie mogelijk maakt. Deze configuraties zijn opgenomen in het basisgedeelte. Personen die een nieuw Wi-Fi-netwerk willen toevoegen of een afzonderlijk netwerk willen maken, kunnen de configuraties voor gevorderden raadplegen. Er is nog een niveau, Geavanceerd, dat niet is opgenomen in deze gebruikershandleiding. Veel van de geavanceerde functies van de Wireless Space en andere LaCie-netwerkapparaten zijn niet direct relevant voor het algemene gebruik van een NAS. Als u meer wilt weten over het gebruik van uw Wireless Space, kunt u de verklaren- de woordenlijst in deze gebruikershandleiding raadplegen voor be- paalde termen of afkortingen die niet gemakkelijk te begrijpen zijn.
Pagina: 9
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 9 1.2. Minimale computer- en netwerkvereisten 1.2.1. Computer Besturingssysteem Netwerkinterface Optische drive Media delen Webbrowser De nieuwste versies van Win- dows XP, Windows Vista of Windows 7 Ethernet 100/1000* en/of Wi-Fi b/g/n Cd-rom-drive UPnP-/DLNA-compatibele software Internet Explorer®, Chrome®, Safari™, Firefox™, Opera De nieuwste versies van Mac OS 10.5.x of 10.6.x Ethernet 100/1000* en/of Wi-Fi b/g/n Cd-rom-drive UPnP-/DLNA-compatibele software Safari™, Firefox™, Chrome®, Opera De nieuwste versie van Linux 2.6 Ethernet 100/1000* en/of Wi-Fi b/g/n Cd-rom-drive UPnP-/DLNA-compatibele software Firefox™, Opera, Chrome®, Konqueror 1.2.2. Netwerk De verbinding die u momenteel gebruikt voor een thuis- of bedrijfsnetwerk, kan de 'internetprovider' worden genoemd. In deze gebruikershand- leiding wordt ervan uitgegaan dat de internetprovider de hardwareverbinding met het internet en het netwerk in het huis en/of bedrijf is. De inter- netprovider wordt gewoonlijk geleverd door een lokale kabel- of breedbandleverancier. Toegang tot het internet wordt beschouwd als communicatie met een groter, extern netwerk, dat vaak een Wide Area Network (WAN) wordt ge- noemd. Het netwerk in een huis of bedrijf wordt een Local Area Network (LAN) genoemd, omdat het netwerk is beperkt tot een specifiek gebied. LAN-/WAN-apparaat Gebruiker* Netwerkinterface - Bedraad en Wi-Fi Internetprovider ✦ ✦ Thuis ✦ ✦ Thuiskantoor ✦ ✦ Klein bedrijf Ethernet 100/1000** en/of Wi-Fi 802.11b/g/n Router ✦ ✦ Thuis (geavanceerde gebrui- ker) ✦ ✦ Thuiskantoor ✦ ✦ Klein tot groot bedrijf Ethernet 100/1000** en/of Wi-Fi 802.11b/g/n Server (gebruikt met een router of switch om meerdere syste- men te verbinden met het net- werk) ✦ ✦ Thuis (geavanceerde gebrui- ker) ✦ ✦ Thuiskantoor ✦ ✦ Klein tot groot bedrijf Ethernet 100/1000** en/of Wi-Fi 802.11b/g/n *Zie 2. Wat is de beste configuratie voor mijn netwerk? voor meer informatie over de optimale configuratie voor uw Wireless Space. **Met Ethernet 100/1000 worden netwerkoverdrachtssnelheden van 100 Megabits (Mb) per seconde of 1000 Mb per seconde aangegeven; 1000 Mb is gelijk aan 1 Gigabit (Gb). LaCie raadt het gebruik van Ethernet 1000 Mb/s-verbindingen aan voor betere prestaties. Zie 1.6. Gigabit Ethernet-kabels en -aansluitingen voor meer informatie. TECHNISCHE OPMERKING: voor optimale prestaties gebruikt u een Fast Ethernet-apparaat om de Wireless Space te verbinden met het internet en een Fast Ethernet-kaart in uw hostcomputer(s). BELANGRIJK: de prestaties van de LaCie Wireless Space kunnen worden beïnvloed door externe invloeden zoals netwerkactiviteit, hardware, afstand en instellingen.
Pagina: 10
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 11 USB LAN1 LAN2 LAN3 INTERNET USB LAN1 LAN2 LAN3 INTERNET 1.4. Aanzichten van de drive 1.4.1. Vooraanzicht 1. WPS-knop: deelnemen aan Wi-Fi-netwerken die WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunen of de Wi-Fi-functie in-/uitscha- kelen: ✦ ✦ Kort indrukken: de Wireless Space zoekt naar een WPS-net- werk waaraan het apparaat kan deelnemen. Het lampje knip- pert blauw en groen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw WPS-apparaat voor deelname aan het netwerk. ✦ ✦ Lang indrukken: het Wi-Fi-toegangspunt wordt ingeschakeld (blauw lampje) of uitgeschakeld (groen lampje). 2. Externe USB 2.0-massaopslag: de USB 2.0-hostpoort aan de voorzijde van de LaCie Wireless Space kan worden gebruikt voor de aansluiting van een externe USB-harddrive, USB- sleutel, digitale camera of ander USB-massaopslagapparaat. De meeste populaire schijfindelingen worden ondersteund (zie 3.5. Bestanden openen en overbrengen), inclusief Mac HFS+ Extended, non-journaled. Volumes die zijn geformatteerd in HFS+ journaled, worden niet ondersteund. BELANGRIJK: de Wireless Space ondersteunt externe USB-ops- lagvolumes tot 2 TB. 1.4.2. Achteraanzicht 1. Aan/uit-knop 2. Voeding 3. INTERNET Fast Ethernet-poort. Deze poort is bedoeld voor herstel (NAS+Switch-modi) of WAN (NAS+Router-modi)* 4. LAN1, LAN2 en LAN3 - Gigabit (Gb) Ethernet-switchpoorten om de Wireless Space aan te sluiten op de netwerk- en uit- breidingspoorten voor andere apparaten (computers, game- consoles, enzovoort). 5. Twee USB 2.0-hostpoorten voor externe massaopslag. Zie opmerking hierboven over de schijf. 3.5. Bestanden openen en overbrengen *Zie gedeelte 3.7. INTERNET-poort: NAS+Switch en 4.6. INTER- NET-poort: NAS+Router voor meer informatie over het gebruik van deze poort. Afb. 01 Afb. 02 BELANGRIJK: gebruik de INTERNET-poort NIET voor de installa- tie van de Wireless Space. Sluit een Ethernet-kabel aan tussen uw computer en een van de LAN-poorten. BELANGRIJK: alle USB 2.0-poorten zijn ‚host only‘, wat betekent dat ze zijn bedoeld voor opslaguitbreiding met USB 2.0-opslagap- paraten. Voor toegang tot de opslag op de Wireless Space gebruikt u het netwerk, LaCie Network Assistant of het Wireless Space Dash- board (3.5.1. Over shares). Sluit de Wireless Space niet rechtstreeks aan op uw computer via een van de USB-poorten.
Pagina: 11
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 12 1.5. Functies van aan/uit-knop Met de multifunctionele aan/uit-knop (1.4.2. Achteraanzicht) kunt u het apparaat in-/uitschakelen, opnieuw opstarten en terugzetten naar de standaardconfiguratie. ✦ ✦ De drive inschakelen: houd de aan/uit-knop vijf seconden in- gedrukt. Het lampje aan de voorzijde wordt ingeschakeld en begint te knipperen. BELANGRIJK: het lampje geeft mogelijk niet aan dat het apparaat wordt ingeschakeld wanneer u op de aan/uit-knop drukt. U kunt de aan/uit-knop het beste na vijf seconden loslaten, zelfs als het lampje niet wordt ingeschakeld. ✦ ✦ De drive uitschakelen: houd de aan/uit-knop ongeveer vijf se- conden ingedrukt. Als het lampje rood wordt, laat u de knop los. De Wireless Space wordt uitgeschakeld. ✦ ✦ Het apparaat opnieuw opstarten wanneer dit is ingeschakeld: 1. Houd de aan/uit-knop vijf tot tien seconden ingedrukt. 2. Het lampje wordt uitgeschakeld. Blijf de knop ingedrukt houden. 3. Laat de knop los wanneer het lampje blauw wordt. ✦ ✦ Terugzetten naar de standaardconfiguratie wanneer de Wire- less Space is ingeschakeld: 1. Houd de aan/uit-knop tien tot twintig seconden ingedrukt. 2. Blijf de knop ingedrukt houden terwijl de Wireless Space opnieuw wordt opgestart. 3. Blijf de knop ingedrukt houden terwijl het lampje blauw wordt. 4. Laat de knop los wanneer het lampje rood gaat branden. 5. Het lampje knippert rood. Druk de knop onmiddellijk weer in. 6. Het lampje knippert slechts vijf seconden rood. Als u de knop niet indrukt terwijl het rode lampje knippert, wordt de drive normaal opgestart. BELANGRIJK: als u de aan/uit-knop gebruikt om de Wireless Space opnieuw in te stellen, worden de bestanden op de shares niet verwijderd. Mediabestanden die in OpenShare zijn opgeslagen, zijn bijvoorbeeld nog steeds toegankelijk nadat het apparaat opnieuw is ingesteld. BELANGRIJK: als u de Wireless Space opnieuw instelt met de aan/uit-knop, worden de fabrieksinstellingen, waaronder de versie van de firmware, hersteld.
Pagina: 12
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 13 1.6. Gigabit Ethernet-kabels en -aansluitingen De LaCie Wireless Space wordt geleverd met een Ethernet-kabel (Afb. 03 - Gigabit Ethernet-kabel) die compatibel is met overdrachts- snelheden tot 1000 Mb/s, of 1 Gb/s. Vaak 'Gigabit Ethernet' of 'Gig-E' genoemd is dit niveau van Ethernet-verbindingen superieur aan de oudere 100 Mb/s-verbindingen. De Gigabit Ethernet-kabel moet worden gebruikt om de LaCie Wire- less Space aan te sluiten op de netwerkrouter, switch of internetpro- vider voor alle configuraties. De uiteinden van de kabel zijn gelijk, waardoor u de LaCie Wireless Space gemakkelijk kunt aansluiten op de router, switch of internetprovider. De Ethernet-poorten aan de achterzijde van de Wireless Space zijn compatibel met Gigabit Ethernet. Ongeacht de configuratie levert elke poort overdrachtssnelheden tot Gigabit Ethernet, afhankelijk van de snelheid van het netwerk. TECHNISCHE INFORMATIE: wanneer u de Wireless Space ge- bruikt als draadloze client (zie 2.2. Configuratie 2: NAS - Draad- loze client), blijft het apparaat ondersteuning bieden voor Gigabit Ethernet-poorten. De Ethernet-overdrachtssnelheden kunnen echter variëren afhankelijk van het niveau van Wi-Fi (b/g/n) op het oor- spronkelijke Wi-Fi-toegangspunt. 1.7. Draadloos signaal - 802.11b/g/n Het getal 802.11 is de IEEE-term (Institute of Electrical and Electro- nics Engineers) voor het draadloze signaal in een Local Area Net- work (ook wel 'WLAN' genoemd). De letters achter het getal geven de snelheidsniveaus aan. Signaal Sterkte b 11 Mb/s g 54 Mb/s n Meer dan 50 Mb/s Afb. 03 - Gigabit Ethernet-kabel BELANGRIJK: Hoewel de poorten op de Wireless Space com- patibel zijn met Gigabit Ethernet, is er geen garantie dat de over- drachtssnelheden 1 Gb/s bereiken. De communicatie tussen com- puters en apparaten die zijn aangesloten op de Wireless Space, kan een potentiële snelheid van 1 Gb/s bereiken, maar LaCie kan dezelfde snelheid niet garanderen met netwerken, LAN's of WAN's buiten het Wireless Space-netwerk. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, toegang tot het internet.
Pagina: 13
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 14 Afb. 04 1.8. Gedrag van lampje Het lampje aan de voorzijde verandert van kleur en status om het gedrag van de drive, Wi-Fi-functie en werking aan te geven (Afb. 04). Gedrag van lampje Uitleg Uit ✦ ✦ Apparaat is uitgescha- keld ✦ ✦ Het lampje is uitgescha- keld met het Dashboard (zie 3.6.8.1. Firmware, het apparaat opnieuw instellen en het lampje) Blauw: snel knipperend ✦ ✦ Drive wordt geïnitiali- seerd Blauw: statisch ✦ ✦ Apparaat is gereed ✦ ✦ Apparaat is ingescha- keld met de aan/uit- knop ✦ ✦ Wi-Fi is ingeschakeld Blauw: knipperend ✦ ✦ Toegang tot de schijf ✦ ✦ Wi-Fi is ingeschakeld ✦ ✦ USB-back-up Groen: statisch ✦ ✦ Drive is gereed ✦ ✦ Wi-Fi is uitgeschakeld Groen: knipperend ✦ ✦ Toegang tot de schijf ✦ ✦ Wi-Fi is uitgeschakeld ✦ ✦ USB-back-up Blauw/groen: knipperend ✦ ✦ WPS (Wireless Protec- ted Setup) is actief Blauw/groen: snel knippe- rend ✦ ✦ WPS-knop is ingedrukt Rood: statisch ✦ ✦ Schijfstoring ✦ ✦ Uitschakelen via het Dashboard ✦ ✦ Standaardinstellingen worden hersteld Rood: knipperend ✦ ✦ De Wireless Space is gereed voor herstel (zie 1.5. Functies van aan/ uit-knop) Blauw/groen/rood: knippe- rend ✦ ✦ Software-upgrade ✦ ✦ Wireless Space is her- steld TECHNISCHE OPMERKING: het standaardgedrag van het lampje (blauw en groen) kan worden uitgeschakeld in het Dash- board (zie 3.6.8.1. Firmware, het apparaat opnieuw instellen en het lampje). Het gedrag van het lampje kan niet worden uitgeschakeld voor meldingen met betrekking tot opstarten, opnieuw opstarten, bijwerken of storing.
Pagina: 14
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 15 1.9. Standaardinstellingen BELANGRIJK: probeer GEEN toegang te krijgen tot de Wire- less Space via het Dashboard op internet (zie 3.6.1. Dashboard: Toegang) voordat u de Installatiewizard uitvoert. Tijdens de eerste configuratie moet de Installatiewizard de Wireless Space vinden in het netwerk. Als het Dashboard contact heeft gemaakt met het ap- paraat, wordt de Installatiewizard niet uitgevoerd, omdat de wizard denkt dat er al een configuratie is gekozen. Dit kan leiden tot proble- men wanneer u de Wireless Space aansluit op een netwerk met een router, server of internetprovider die IP-adressen via DHCP toewijst. De meeste DHCP-servers of -apparaten gebruiken dezelfde stand- aardinstellingen als de Wireless Space wanneer deze is ingesteld op een routerconfiguratie, waardoor conflicten met IP-adressen in een netwerk kunnen optreden. De Wireless Space wordt geleverd met de volgende standaardin- stellingen: Instelling Standaard Host-/servernaam WirelessSpace Domeinnaam local Werkgroep WORKGROUP IP-modus voor WAN-interface DHCP IP-adres LAN-interface (alleen voor routerconfiguraties; zie 4.1. Vóór de installatie) 192.168.1.1/24* IP-adres internetpoort (alleen voor switchconfiguraties; zie 3.7. INTER- NET-poort: NAS+Switch) 172.20.0.1 Tijdzone Greenwich Mean Time (GMT) + 1 Configuratie NAS+Router - Alleen be- draad** Lampje Blauw bij inschakelen, ge- volgd door groen, aangezi- en Wi-Fi is uitgeschakeld Gebruikersnaam admin Wachtwoord admin *Het getal '24' achter de slash staat voor de bits die worden gebruikt om een subnetwerk te vinden. In de meeste gevallen is dit niet bel- angrijk voor standaardgebruikers. **Het gebruik van de Wireless Space als router kan geschikt zijn voor veel gebruikers, maar LaCie raadt ten zeerste aan dat de Instal- latiewizard wordt uitgevoerd aangezien er aanvullende instellingen zijn waarmee rekening moet worden gehouden.
Pagina: 15
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Configuratie van de Wireless Space Gebruikershandleiding pagina 16 De Wireless Space is flexibel in gebruik en biedt vijf configuraties die geschikt zijn voor de meeste netwerken. Ongeacht hoe de drive wordt gebruikt, de Wireless Space-drive is altijd beschikbaar voor het delen van bestanden of voor back-ups in het netwerk. Raadpleeg de onderstaande tabel voor een kort overzicht van elke configuratie. Basismodus Configuratie Ethernet W i - F i - toegangs- punt* Netwerken Installatie NAS + Switch NAS Ethernet - Alleen bedraad Tot 1 Gb/s Nee ✦ ✦ Wordt onderdeel van het bedrade netwerk door aansluiting op de router, server of in- ternetprovider Basis NAS + Switch NAS - Draadloze client Tot 1 Gb/s** Nee*** ✦ ✦ Wordt onderdeel van het bestaande Wi-Fi- netwerk Basis NAS + Switch NAS - Draadloos toegangspunt Tot 1 Gb/s Ja 802.11b/g/n ✦ ✦ Wordt onderdeel van het bestaande bed- rade netwerk ✦ ✦ Beheert het eigen Wi-Fi-netwerk Voor gevorderden NAS + Router NAS Router - Alleen be- draad Tot 1 Gb/s Nee ✦ ✦ Wordt onderdeel van het bestaande bed- rade netwerk ✦ ✦ Beheert het eigen bedrade netwerk Voor gevorderden NAS + Router NAS Router - Draadloos toegangspunt Tot 1 Gb/s Ja 802.11b/g/n ✦ ✦ Wordt onderdeel van het bestaande bed- rade netwerk ✦ ✦ Beheert het eigen bedrade netwerk ✦ ✦ Beheert het eigen Wi-Fi-netwerk Voor gevorderden *Een netwerkrouter of switch die Wi-Fi 802.11b/g/n uitzendt, wordt een Wi-Fi-toegangspunt genoemd. In een thuisomgeving zijn veel internet- providers Wi-Fi-toegangspunten omdat ze zowel bedrade (Ethernet) als Wi-Fi-netwerken leveren. **De Ethernet LAN-poorten zijn beschikbaar voor apparaten die op afstand verbinding willen maken met het netwerk. ***Hoewel de draadloze client Wi-Fi gebruikt om verbinding te maken met een toegangspunt, levert deze configuratie geen Wi-Fi-netwerk waaraan apparaten kunnen deelnemen. De draadloze client kan deelnemen aan Wi-Fi-toegangspunten met b-, g- of n-protocollen. Voor meer informatie en praktijkvoorbeelden voor elke configuratie: 2.1. Configuratie 1: Ethernet NAS - Alleen bedraad (Basis) 2.2. Configuratie 2: NAS - Draadloze client (Basis) 2.3. Configuratie 3: NAS - Draadloos toegangspunt (Voor ge- vorderden) 2.4. Configuratie 4: NAS Router - Alleen bedraad (Voor gevor- derden) 2.5. Configuratie 5: NAS Router - Draadloos toegangspunt (Voor gevorderden) 2. Wat is de beste configuratie voor mijn netwerk?
Pagina: 16
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Configuratie van de Wireless Space Gebruikershandleiding pagina 17 2.1. Configuratie 1: Ethernet NAS - Alleen bedraad De Wireless Space werkt als netwerkopslag en als switch, die extra poorten levert om de apparaten in het netwerk uit te breiden. Praktijkvoorbeeld Netwerken met een router, server of internetprovider die het netwerk beheert, hebben mogelijk geen extra router nodig om een afzon- derlijk netwerk te beheren. Bovendien blijft de Wi-Fi-toegangspunt- functie op de Wireless Space uitgeschakeld als deze functie niet is vereist. Zie 3.2. Configuratie 1: NAS Ethernet - Alleen bedraad voor meer informatie over het instellen van deze configuratie. Afb. 05 Configuratie Installatie en beheer Waarom? Ethernet NAS - Al- leen bedraad Basis Eenvoudige instal- latie Zeer weinig net- werkbeheer Geen Wi-Fi- toegangspunt om te beheren
Pagina: 17
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Configuratie van de Wireless Space Gebruikershandleiding pagina 18 2.2. Configuratie 2: NAS - Draadloze client De Wireless Space wordt onderdeel van een bestaand Wi-Fi-net- werk om: ✦ ✦ Draadloze netwerkopslag te leveren ✦ ✦ Ethernet-connectiviteit uit te breiden Praktijkvoorbeeld De router, switch of internetprovider levert voldoende beheer- en Wi-Fi-functies voor het netwerk. Er is echter behoefte aan netwer- kopslag. Daarnaast hebben apparaten die niet compatibel zijn met Wi-Fi en zich op een afstand bevinden, Ethernet-connectiviteit nodig om deel te nemen aan het netwerk. De Wireless Space maakt als Wi-Fi-client verbinding met het net- werk, waardoor de opslag beschikbaar wordt voor apparaten in het netwerk. Bovendien kunnen de computers en apparaten die bedra- de connectiviteit nodig hebben, de Ethernet-poorten van de Wireless Space gebruiken om het netwerk te bereiken. Zie 3.3. Configuratie 2: NAS - Draadloze client voor meer informatie over het instellen van deze configuratie. Afb. 06 Configuratie Installatie en beheer Waarom? NAS - Draadloze client Basis Wireless Space wordt onderdeel van een bestaand Wi-Fi-netwerk De instellingen op de bestaande inter- netprovider blijven ongewijzigd Geen Wi-Fi- toegangspunt om te beheren
Pagina: 18
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Configuratie van de Wireless Space Gebruikershandleiding pagina 19 2.3. Configuratie 3: NAS - Draadloos toegangspunt De Wireless Space wordt via een Ethernet-kabel onderdeel van een bestaand bedraad netwerk. De Wireless Space voegt netwerkops- lag, switchconnectiviteit en een Wi-Fi-toegangspunt voor draadloze clients toe. Praktijkvoorbeelden ✦ ✦ Een bestaand netwerk wordt beheerd door een server, router of internetprovider die geen Wi-Fi-signaal levert. De Wireless Space maakt verbinding met het netwerkapparaat om netwer- kopslag en een Wi-Fi-toegangspunt toe te voegen. De Ether- net LAN-poorten op de Wireless Space zijn beschikbaar voor apparaten die een bedrade verbinding met het netwerk nodig hebben. ✦ ✦ Een bestaand netwerk wordt beheerd door een server, rou- ter of internetprovider met een Wi-Fi 802.11b/g-signaal. De Wireless Space maakt verbinding met het netwerkapparaat om een sterker Wi-Fi 802.11n-toegangspunt toe te voegen. De Ethernet LAN-poorten op de Wireless Space zijn beschik- baar voor apparaten die een bedrade verbinding nodig heb- ben. Zie 4.2. Configuratie 3: Draadloos toegangspunt (Switch) voor meer informatie over het instellen van deze configuratie. Afb. 07 Configuratie Installatie en beheer Waarom? NAS - Draadloos toegangspunt Voor gevorderden - beheer is niet mo- eilijk maar vereist planning Wireless Space wordt onderdeel van een bestaand netwerk De instellingen op de bestaande inter- netprovider moeten mogelijk worden gewijzigd Wireless Space Wi- Fi-toegangspunt om te beheren en te be- veiligen Kennis van eerder bestaand Wi-Fi- netwerk (indien van toepassing) en hoe dit moet worden be- heerd
Pagina: 19
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Configuratie van de Wireless Space Gebruikershandleiding pagina 20 2.4. Configuratie 4: NAS Router - Alleen bedraad De Wireless Space maakt een eigen netwerk en maakt rechtstreeks verbinding met het bestaande WAN (Wide Area Network) voor toegang tot het internet. De Wireless Space maakt via een Ethernet- kabel verbinding met het WAN. Apparaten die zijn aangesloten op de LAN-poorten van de Wireless Space, hebben toegang tot de ge- deelde opslag van de Wireless Space. Praktijkvoorbeelden ✦ ✦ Een tweede netwerk wordt gemaakt voor beveiliging of om apparaten in een bestaand netwerk te scheiden. Het Wi-Fi- toegangspunt is niet ingeschakeld. ✦ ✦ Een router, switch of internetprovider levert geen mogelijkhe- den voor netwerkbeheer. De Wireless Space maakt een thuis- of bedrijfsnetwerk om meerdere clients te verbinden met het WAN. Het Wi-Fi-toegangspunt is niet ingeschakeld. ✦ ✦ Een router, switch of internetprovider levert beperkte mogelijk- heden voor netwerkbeheer. De Wireless Space maakt een ge- avanceerder thuis- of bedrijfsnetwerk. Het Wi-Fi-toegangspunt is niet ingeschakeld. Zie 4.3. Configuratie 4: Router - Alleen bedraad voor meer informa- tie over het instellen van deze configuratie. Afb. 08 Configuratie Installatie en beheer Waarom? NAS Router - Alleen bedraad Voor gevorderden - beheer is niet mo- eilijk maar vereist planning IP-adressering en conflicten tussen het nieuwe Wireless Space-netwerk en het bestaande net- werk (zoals WAN) beheren Het Wireless Space- netwerk beheren De instellingen op de bestaande rou- ter, switch of inter- netprovider moeten mogelijk worden gewijzigd Kennis van eerder bestaand Wi-Fi- netwerk (indien van toepassing) en hoe dit moet worden be- heerd in combinatie met het Wireless Space-netwerk
Pagina: 20
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Configuratie van de Wireless Space Gebruikershandleiding pagina 21 2.5. Configuratie 5: NAS Router - Draadloos toegangspunt De Wireless Space maakt een eigen netwerk en maakt rechtstreeks verbinding met het bestaande WAN (Wide Area Network) voor toegang tot het internet. De Wireless Space maakt via een Ethernet- kabel verbinding met het WAN en levert een Wi-Fi-toegangspunt voor draadloze apparaten. Apparaten die zijn aangesloten op de LAN-poorten van de Wireless Space en het bijbehorende Wi-Fi- toegangspunt, hebben toegang tot de gedeelde opslag. Praktijkvoorbeelden ✦ ✦ Een tweede netwerk wordt gemaakt voor beveiliging of om apparaten in een bestaand netwerk te scheiden. Er wordt een Wi-Fi-toegangspunt toegevoegd om de connectiviteit te ver- beteren. ✦ ✦ Een router, switch of internetprovider levert geen mogelijkhe- den voor netwerkbeheer. De Wireless Space maakt een thuis- of bedrijfsnetwerk om meerdere clients te verbinden met het WAN. Er wordt een Wi-Fi-toegangspunt toegevoegd om de connectiviteit te verbeteren. ✦ ✦ Een router, switch of internetprovider levert beperkte mogeli- jkheden voor netwerkbeheer. De Wireless Space maakt een geavanceerder thuis- of bedrijfsnetwerk. Er wordt een Wi-Fi- toegangspunt toegevoegd om de connectiviteit te verbeteren. Zie 4.4. Configuratie 5: Router - Draadloos toegangspunt voor meer informatie over het instellen van deze configuratie. Afb. 09 Configuratie Installatie en beheer Waarom? Router (Wi-Fi- toegangspunt inge- schakeld) Voor gevorderden - beheer is niet mo- eilijk maar vereist planning IP-adressering en conflicten tussen het nieuwe Wireless Space-netwerk en het WAN beheren Het Wireless Space- netwerk beheren De instellingen op de bestaande rou- ter, switch of inter- netprovider moeten mogelijk worden gewijzigd Kennis van eerder bestaand Wi-Fi- netwerk (indien van toepassing) en hoe dit moet worden be- heerd in combinatie met het Wireless Space-netwerk en Wi-Fi-toegangspunt Wireless Space Wi- Fi-toegangspunt om te beheren en te be- veiligen
Pagina: 21
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Basisinstallatie: Installatiewizard Gebruikershandleiding pagina 22 3. Basisinstallatie Onderwerpen: 3.1. De voeding aansluiten 3.2. Configuratie 1: NAS Ethernet - Alleen bedraad 3.3. Configuratie 2: NAS - Draadloze client 3.4. LaCie Network Assistant 3.5. Bestanden openen en overbrengen 3.6. De LaCie Wireless Space beheren Het is belangrijk om van tevoren te bepalen welke configuratie het beste werkt voor uw netwerk. Zie 2. Wat is de beste configuratie voor mijn netwerk? om de optimale modus voor uw Wireless Space te vinden. Met een configuratie in gedachten kunt u de Installatiewi- zard uitvoeren en verbinding met uw netwerk maken. 3.1. De voeding aansluiten 1. Sluit de voeding aan op een wandcontactdoos en op de LaCie Wireless Space (Afb. 10). 2. Druk vijf seconden op de aan/uit-knop aan de achterzijde om het apparaat in te schakelen (Afb. 11). Het lampje aan de voor- zijde wordt groen (Wi-Fi uitgeschakeld) of blauw (Wi-Fi inge- schakeld) om aan te geven dat het apparaat wordt opgestart. Het lampje gaat continu in een kleur branden zodra het appa- raat gereed is voor gebruik. Zie 1.5. Functies van aan/uit-knop voor meer informatie over de aan/uit-knop. LET OP: gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw speci- fieke LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander net- snoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder de wisselstrooma- dapter altijd voordat u uw LaCie-netwerkdrive verplaatst. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. TECHNISCHE OPMERKING: dankzij de voeding van 100-240 volt kunt u de LaCie-netwerkdrive in het buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoor- delijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. Afb. 10 Afb. 11 BELANGRIJK: het lampje geeft mogelijk niet aan dat het apparaat wordt ingeschakeld wanneer u op de aan/uit-knop drukt. U kunt de aan/uit-knop het beste na vijf seconden loslaten, zelfs als het lampje niet wordt ingeschakeld.
Pagina: 22
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Basisinstallatie: Installatiewizard Gebruikershandleiding pagina 23 3.2. Configuratie 1: NAS Ethernet - Alleen bedraad BELANGRIJK: probeer GEEN toegang te krijgen tot de Wire- less Space via het Dashboard op internet (zie 3.6.1. Dashboard: Toegang) voordat u de Installatiewizard uitvoert. Tijdens de eerste configuratie moet de Installatiewizard de Wireless Space vinden in het netwerk. Als het Dashboard contact heeft gemaakt met het ap- paraat, wordt de Installatiewizard niet uitgevoerd, omdat de wizard denkt dat er al een configuratie is gekozen. Dit kan leiden tot proble- men wanneer u de Wireless Space aansluit op een netwerk met een router, server of internetprovider die IP-adressen via DHCP toewijst. De meeste DHCP-servers of -apparaten gebruiken dezelfde stand- aardinstellingen als de Wireless Space wanneer deze is ingesteld op een routerconfiguratie, waardoor conflicten met IP-adressen in een netwerk kunnen optreden. Zie 2. Wat is de beste configuratie voor mijn netwerk? voordat u de Wireless Space voorbereidt. 3.2.1. Installatiewizard van de Wireless Space De installatie voorbereiden: ✦ ✦ Sluit de Wireless Space niet aan op uw router, server of inter- netprovider voordat u de Installatiewizard uitvoert. ✦ ✦ Sluit de toepassingen die op uw computer worden uitgevoerd. ✦ ✦ Als uw computer via de Ethernet-kabel is aangesloten op de router, switch of internetprovider, moet u de kabel loskoppe- len van de router, switch of internetprovider. 1. Sluit het netsnoer aan op de Wireless Space (zie 3.1. De vo- eding aansluiten) en schakel het apparaat in (1.5. Functies van aan/uit-knop). In de meeste gevallen gaat het lampje continu groen branden en wordt het lampje rood tijdens de installatie. 2. Voer de cd met hulpprogramma's uit via de optische drive van de computer. Wanneer dit wordt gevraagd, start u de Installa- tiewizard van de Wireless Space. Installeer LaCie Network As- sistant NIET voordat u Installatiewizard van de Wireless Space uitvoert. 3. Kies uw taal en selecteer OK. Nadat u de tekst in het wel- komstscherm hebt gelezen, klikt u op Continue (Doorgaan). 4. Selecteer Do not enable Wi-Fi (Wi-Fi niet inschakelen). Klik op Continue (Doorgaan). (Afb. 12) 5. Selecteer NAS. Klik op Continue (Doorgaan). (Afb. 13) vervolg op de volgende pagina > Afb. 12 Afb. 13
Pagina: 23
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Basisinstallatie: Installatiewizard Gebruikershandleiding pagina 24 6. U wordt gevraagd uw computer aan te sluiten op de Wireless Space. Gebruik een van de drie poorten met de aanduiding LAN1, LAN2 of LAN3 aan de achterzijde van de Wireless Space (1.4.2. Achteraanzicht). Sluit de kabel NIET aan op de poort met de aanduiding INTERNET (Afb. 14). LaCie raadt een Gi- gabit Ethernet-kabel aan voor optimale prestaties (1.6. Gigabit Ethernet-kabels en -aansluitingen). 7. Zodra de Wireless Space is aangesloten op de computer, klikt u op Continue (Doorgaan). 8. De Installatiewizard zoekt naar uw Wireless Space. Ga door met de volgende stap als het apparaat wordt gevonden. Als dit niet het geval is, sluit u de Ethernet-kabel opnieuw aan op de Wire- less Space en de computer voordat u het opnieuw probeert. 9. U moet een wachtwoord met ten minste acht alfanumerieke te- kens selecteren en bevestigen (Afb. 15). Hoewel dit niet verplicht is, raadt LaCie u aan de gebruikersnaam en de apparaatnaam ook te wijzigen. Noteer deze gegevens voor toekomstig gebruik. 10. Klik op Commit (Doorvoeren) wanneer u het apparaat wilt laten configureren met de Installatiewizard van de Wireless Space. 11. De Wireless Space wordt opnieuw opgestart om de wijzigingen door te voeren. Als er een foutmelding wordt weergegeven, pro- beert u het opnieuw. BELANGRIJK: tijdens de installatie treden vaak fouten op als er niet snel genoeg op Continue (Doorgaan) of Commit (Doorvoeren) wordt geklikt. Als er dergelijke fouten optreden, moet u goed naden- ken over uw reacties voordat u de Installatiewizard start. 12. Zodra de Wireless Space opnieuw is opgestart, gaat het lampje continu groen branden, wat aangeeft dat het draadloze toegangspunt niet is ingeschakeld. 13. U kunt de Wireless Space met de bijgeleverde Gigabit Ethernet- kabel aansluiten op de router, switch of internetprovider. Ge- bruik een van de drie poorten met de aanduiding LAN1, LAN2 of LAN3 aan de achterzijde van de Wireless Space (1.4.2. Ach- teraanzicht). Sluit de kabel NIET aan op de poort met de aan- duiding INTERNET (Afb. 16). LaCie raadt een Gigabit Ethernet- kabel aan voor optimale prestaties (1.6. Gigabit Ethernet-kabels en -aansluitingen). Andere apparaten in uw netwerk, zoals com- puters of gameconsoles, kunnen de beschikbare LAN-poorten gebruiken om verbinding te maken met het netwerk. Zie 3.7. INTERNET-poort: NAS+Switch voor meer informatie over de INTERNET-poort. 14. Ga naar 3.4. LaCie Network Assistant om LaCie Network Assi- stant te installeren. Afb. 14 Afb. 15 Afb. 16 Sluit de computer aan op LAN1, LAN2 of LAN3. Sluit de computer niet aan op de INTERNET-poort. Sluit de router en de computer aan op LAN1, LAN2 of LAN3. Sluit de rou- ter niet aan op de INTERNET- poort.
Pagina: 24
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Basisinstallatie: Installatiewizard Gebruikershandleiding pagina 25 3.3. Configuratie 2: NAS - Draadloze client BELANGRIJK: probeer GEEN toegang te krijgen tot de Wire- less Space via het Dashboard op internet (zie 3.6.1. Dashboard: Toegang) voordat u de Installatiewizard uitvoert. Tijdens de eerste configuratie moet de Installatiewizard de Wireless Space vinden in het netwerk. Als het Dashboard contact heeft gemaakt met het ap- paraat, wordt de Installatiewizard niet uitgevoerd, omdat de wizard denkt dat er al een configuratie is gekozen. Dit kan leiden tot proble- men wanneer u de Wireless Space aansluit op een netwerk met een router, server of internetprovider die IP-adressen via DHCP toewijst. De meeste DHCP-servers of -apparaten gebruiken dezelfde stand- aardinstellingen als de Wireless Space wanneer deze is ingesteld op een routerconfiguratie, waardoor conflicten met IP-adressen in een netwerk kunnen optreden. Zie 2. Wat is de beste configuratie voor mijn netwerk? voordat u de Wireless Space voorbereidt. 3.3.1. Installatiewizard van de Wireless Space De installatie voorbereiden: ✦ ✦ Sluit de Wireless Space niet via Ethernet aan op uw router, server of internetprovider. ✦ ✦ Sluit de actieve toepassingen op uw computer, met name de toepassingen die te maken hebben met internetverbindingen (webbrowsers, e-mail, enzovoort). ✦ ✦ Als uw computer via de Ethernet-kabel is aangesloten op de router, switch of internetprovider, moet u de kabel loskoppe- len van de router, switch of internetprovider. ✦ ✦ LaCie raadt aan dat u alle verbindingen met Wi-Fi-netwerken verbreekt terwijl u de Installatiewizard van de Wireless Space uitvoert. U kunt weer verbinding maken met een Wi-Fi-net- werk nadat de installatie is voltooid. ✦ ✦ Hoewel de Wireless Space een Wi-Fi-signaal uitbreidt naar een andere ruimte, raadt LaCie aan dat u de Installatiewizard in de buurt van het toegangspunt uitvoert. Het is gemakkelij- ker om de installatie te beheren terwijl beide apparaten in de buurt zijn. vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 25
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Basisinstallatie: Installatiewizard Gebruikershandleiding pagina 26 1. Sluit het netsnoer aan op de Wireless Space (zie 3.1. De vo- eding aansluiten) en schakel het apparaat in (1.5. Functies van aan/uit-knop). In de meeste gevallen gaat het lampje continu groen branden en wordt het lampje rood tijdens de installatie. 2. Voer de cd met hulpprogramma's uit via de optische drive van de computer. Wanneer dit wordt gevraagd, start u de Installa- tiewizard van de Wireless Space. Installeer LaCie Network As- sistant NIET voordat u Installatiewizard van de Wireless Space uitvoert. 3. Kies uw taal en selecteer OK. Nadat u de tekst in het wel- komstscherm hebt gelezen, klikt u op Continue (Doorgaan). 4. Selecteer Enable Wi-Fi (Wi-Fi inschakelen). Klik op Continue (Doorgaan). (Afb. 17) 5. Selecteer NAS Extender Ethernet. Klik op Continue (Doorgaan). (Afb. 18) 6. U wordt gevraagd uw computer aan te sluiten op de Wireless Space. Gebruik een van de drie poorten met de aanduiding LAN1, LAN2 of LAN3 aan de achterzijde van de Wireless Space (1.4.2. Achteraanzicht). Sluit de kabel NIET aan op de poort met de aanduiding INTERNET (Afb. 19). LaCie raadt een Gi- gabit Ethernet-kabel aan voor optimale prestaties (1.6. Gigabit Ethernet-kabels en -aansluitingen). 7. Zodra de Wireless Space is aangesloten op de computer, klikt u op Continue (Doorgaan). 8. De Installatiewizard zoekt naar uw Wireless Space. Ga door met de volgende stap als het apparaat wordt gevonden. Als dit niet het geval is, sluit u de Ethernet-kabel opnieuw aan op de Wire- less Space en de computer voordat u het opnieuw probeert. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 19 Afb. 17 Afb. 18 Sluit de computer aan op LAN1, LAN2 of LAN3. Sluit de computer niet aan op de INTERNET-poort.
Pagina: 26
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Basisinstallatie: Installatiewizard Gebruikershandleiding pagina 27 9. Selecteer Connect using WPS to an existing Wi-Fi (Verbinding via WPS maken met een bestaand Wi-Fi-netwerk) of Connect manually to an existing Wi-Fi (Handmatig verbinding maken met een bestaand Wi-Fi-netwerk). Klik op Continue (Doorgaan). De Installatiewizard van de Wireless Space zoekt naar beschikbare Wi-Fi-netwerken. BELANGRIJK: elk Wi-Fi-toegangspunt wordt op naam, of SSID, weergegeven. De Wireless Space kan deelnemen aan een toegangs- punt met een SSID met letters (kleine en hoofdletters), gehele getal- len en de volgende symbolen: . _ % + - = @ # BELANGRIJK: in de draadloze clientmodus kan de Wireless Space deelnemen aan een netwerk dat letters (kleine en hoofdlet- ters) en gehele getallen in het wachtwoord of de beveiligingssleutel heeft. Symbolen worden niet ondersteund voor een wachtwoord in deze modus. 10. Selecteer in de lijst met beschikbare netwerken het Wi-Fi-net- werk waaraan de Wireless Space moet deelnemen. Geef het wachtwoord onder aan het scherm op (Afb. 21). (Raadpleeg de gebruikershandleiding voor uw toegangspunt om te bepalen hoe u de Wireless Space het beste kunt aansluiten op het Wi-Fi- netwerk.) Zodra het Wi-Fi-toegangspunt gereed is voor deelna- me door een nieuw apparaat, klikt u op Continue (Doorgaan). 11. U moet een wachtwoord met ten minste acht alfanumerieke te- kens selecteren en bevestigen (Afb. 22). Hoewel dit niet verplicht is, raadt LaCie u aan de gebruikersnaam en de apparaatnaam ook te wijzigen. Noteer deze gegevens voor toekomstig gebruik. 12. Klik op Commit (Doorvoeren) wanneer u het apparaat wilt laten configureren met de Installatiewizard van de Wireless Space. 13. De Wireless Space wordt opnieuw opgestart om de wijzigingen door te voeren. Als er een foutmelding wordt weergegeven, pro- beert u het opnieuw. BELANGRIJK: tijdens de installatie van de Wireless Space treden vaak fouten op als er niet snel genoeg op Continue (Doorgaan) of Commit (Doorvoeren) wordt geklikt. Als er dergelijke fouten optre- den, moet u goed nadenken over uw reacties voordat u de Instal- latiewizard start. 14. Zodra de Wireless Space opnieuw is opgestart, gaat het lampje continu blauw branden, wat aangeeft dat de Wireless Space communiceert met een Wi-Fi-netwerk. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 22 Afb. 20 Afb. 21
Pagina: 27
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Basisinstallatie: Installatiewizard Gebruikershandleiding pagina 28 15. Koppel de Wireless Space los van de computer en verplaats het apparaat desgewenst naar een nieuwe locatie. 16. U kunt apparaten, zoals computers of gameconsoles, op dezelf- de manier aansluiten op de Wireless Space als op een router of switch. Gebruik een van de drie poorten met de aanduiding LAN1, LAN2 of LAN3 aan de achterzijde van de Wireless Space (1.4.2. Achteraanzicht). Sluit de kabel NIET aan op de poort met de aanduiding INTERNET (1.4.2. Achteraanzicht). LaCie raadt een Gigabit Ethernet-kabel aan voor optimale prestaties (1.6. Gigabit Ethernet-kabels en -aansluitingen). Andere apparaten in uw netwerk, zoals computers of gameconsoles, kunnen de beschikbare LAN-poorten gebruiken. Zie 3.7. INTERNET-poort: NAS+Switch voor meer informatie over de INTERNET-poort. 17. Ga naar 3.4. LaCie Network Assistant om LaCie Network Assi- stant te installeren. TECHNISCHE INFORMATIE: als draadloze client heeft de Wire- less Space een sterk signaal van het Wi-Fi-toegangspunt nodig voor optimale prestaties.
Pagina: 28
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON LaCie Network Assistant Gebruikershandleiding pagina 29 3.4. LaCie Network Assistant BELANGRIJK: u moet de Installatiewizard van Wireless Space uit- voeren voordat u LaCie Network Assistant installeert. LaCie Network Assistant is een handige toepassing waarmee alle NAS-apparaten van LaCie in uw thuis- of bedrijfsnetwerk worden gedetecteerd. Na de installatie en inschakeling verschijnt LaCie Network Assistant in het systeemvak (Windows, Afb. 23) of in de menubalk (Mac, Afb. 24). LaCie Network Assistant zoekt automatisch naar NAS-appa- raten van LaCie en het pictogram gaat knipperen als er een nieuw apparaat wordt gevonden. Wanneer LaCie Network Assistant uw Wireless Space vindt, kunt u informatie over het apparaat (zoals netwerkadressering) weergeven of verbinding maken met een van de shares (volumes) van de Wire- less Space (Afb. 25). LaCie Network Assistant installeren: 1. Plaats de cd-rom van de LaCie Wireless Space in de cd-rom- drive van uw computer. 2. Start de Installatiewizard van LaCie Network Assistant wanneer dit wordt gevraagd. 3. Volg de wizard om de installatie te voltooien. Afb. 23 Afb. 24 Afb. 25
Pagina: 29
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON LaCie Network Assistant Gebruikershandleiding pagina 30 3.4.1. Verbinding maken met het LaCie Wireless Space Dashboard via LaCie Network Assistant 1. Start LaCie Network Assistant. Windows-gebruikers a. Selecteer LaCie Network Assistant in Start/Programs (Programma's). Er verschijnt een LaCie Network Assistant- pictogram in het systeemvak (Afb. 26). LaCie Network Assi- stant detecteert de Wireless Space en andere LaCie-netwer- kapparaten automatisch. (Afb. 27) b. Klik op het pictogram in het systeemvak en selecteer Confi- guration Window (Configuratievenster) in het submenu van de LaCie Wireless Space (Afb. 28). LaCie Network Assistant wordt geopend (Afb. 29) en alle details van de Wireless Space worden weergegeven. Klik op de hyperlink voor de naam van uw apparaat (de standaardnaam is WirelessSpace). Het webgebaseerde Dashboard wordt in uw standaardbrowser geopend. Zie 3.6. De LaCie Wireless Space beheren voor meer informatie over het Dashboard. Mac-gebruikers a. Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Applica- tions (Programma's). Er verschijnt een LaCie Network Assi- stant-pictogram in de menubalk. LaCie Network Assistant detecteert de Wireless Space en andere LaCie-apparaten in uw netwerk automatisch. b. Klik op het pictogram in het systeemvak en selecteer Confi- guration Window (Configuratievenster) in het submenu van de LaCie Wireless Space (Afb. 28). LaCie Network Assistant wordt geopend (Afb. 29) en alle details van de Wireless Space worden weergegeven. Klik op de hyperlink voor de naam van uw apparaat (de standaardnaam is WirelessSpace). Het webgebaseerde Dashboard wordt in uw standaardbrowser geopend. Zie 3.6. De LaCie Wireless Space beheren voor meer informatie over het Dashboard. 2. Uw Wireless Space is geconfigureerd en klaar voor gebruik. Zie 3.6. De LaCie Wireless Space beheren voor meer informatie over de basisfuncties van het Dashboard. Afb. 26 Afb. 27 Afb. 28 Afb. 29
Pagina: 30
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON LaCie Network Assistant Gebruikershandleiding pagina 31 3.4.2. Verbinding maken met het LaCie Wireless Space Dashboard via de browser LaCie Network Assistant biedt een eenvoudige manier om verbin- ding te maken met uw NAS-apparaat van LaCie (3.4.1. Verbinding maken met het LaCie Wireless Space Dashboard via LaCie Network Assistant). Er zijn echter andere opties. Als u het Dashboard wilt ope- nen via de adresbalk van een webbrowser (URL), geeft u het IP-adres of de naam van het apparaat op. IP-adres Als u het IP-adres weet, typt u dit in de URL-balk en selecteert u Enter (Windows) of Return (Mac). (Afb. 30) Apparaatnaam De naam van de Wireless Space kan zijn gewijzigd tijdens het uit- voeren van de Installatiewizard. Geef de nieuwe naam of de stand- aardnaam, WirelessSpace, op in de URL-balk. Selecteer Enter (Win- dows) of Return (Mac) om het Dashboard te openen (Afb. 31). Als het Dashboard niet wordt geopend als u de apparaatnaam opgeeft, moet u het IP-adres gebruiken. TECHNISCHE INFORMATIE: u kunt het IP-adres of de naam van het apparaat gemakkelijk vinden door LaCie Network Assi- stant > Configuration Window (LaCie Network Assistant > Con- figuratievenster) te openen (Afb. 32). De informatie die u nodig hebt om het Dashboard te openen, wordt in het configuratievenster weergegeven(Afb. 33). Zie 3.6. De LaCie Wireless Space beheren voor meer informatie over de basisfuncties van het Dashboard. Afb. 30 Afb. 31 Afb. 32 Afb. 33
Pagina: 31
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 32 U kunt bestanden op de Wireless Space op verschillende manieren openen en overbrengen. Volg de onderstaande koppelingen voor meer informatie. 3.5.2. Shares openen via de LaCie Network Assistant 3.5.3. Gedeelde mappen toewijzen 3.5.5. Shares openen via de bestandsverkenner 3.5.6. Shares openen via FTP 3.5.1. Over shares De LaCie Wireless Space heeft twee permanente shares (vergeli- jkbaar met drivepartities of volumes): OpenShare en MyShare. Een USB-drive kan worden aangesloten op een van de drie USB 2.0-hostpoorten om gegevens te kopiëren of de netwerkopslag uit te breiden. De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillen tussen de shares: Naam Toegankelijkheid Gebruikersnaam Beschikbaarheid OpenShare ✦ ✦ Openbaar ✦ ✦ Toegankelijk voor elke ge- bruiker in het netwerk ✦ ✦ Geen ✦ ✦ Computer in het netwerk ✦ ✦ UPnP® -/DLNA® -gecertificeerde spelers/adap- ters in het netwerk MyShare ✦ ✦ Privé ✦ ✦ Toegankelijk met een ge- bruikersnaam en wacht- woord ✦ ✦ Vereist ✦ ✦ Gebruikersnaam en wachtwoord ingesteld in de Installatiewizard ✦ ✦ Computer in het netwerk ✦ ✦ Gebruikersnaam en wachtwoord van behe- erder Externe USB- harddrive(s) ✦ ✦ Openbaar ✦ ✦ Toegankelijk voor elke ge- bruiker in het netwerk ✦ ✦ Partities behouden de eer- der toegewezen naam ✦ ✦ Ondersteunde bestandssy- stemen omvatten EXT2/3 (Linux), FAT32 (Mac en Windows), HFS+ non- journaled (Mac), NTFS (Windows) en XFS (Linux) ✦ ✦ Alleen volumes tot 2 TB ✦ ✦ Geen ✦ ✦ Computer in het netwerk ✦ ✦ UPnP-/DLNA-gecertificeerde spelers/adap- ters in het netwerk ✦ ✦ Niet voor gebruik als Time Machine-schijven indien aangesloten op de Wireless Space 3.5. Bestanden openen en overbrengen BELANGRIJK: zoals aangegeven in het onderstaande diagram, accepteert de Wireless Space veel indelingen voor externe opslag die zijn aangesloten op een van de drie USB 2.0-poorten. De Mac- indeling HFS+ Journaled wordt echter niet ondersteund. De Wire- less Space kan een volume dat is gepartitioneerd in HFS+ Jour- naled, zien in het Dashboard maar kan geen bestanden kopiëren naar dit volume en het volume niet activeren op een computer. BELANGRIJKE: op een Mac is het pictogram 'Wireless Space (Time Machine)' onder Gedeeld een virtuele representatie van een Time Machine-compatibele schijf. Het is niet een volume dat kan worden gebruikt op het bureaublad. MyShare, OpenShare en USB- volumes die zijn aangesloten op de Wireless Space, kunnen worden gebruikt op het bureaublad. U kunt MyShare of OpenShare ook kiezen voor Time Machine-back-ups. BELANGRIJK: de Wireless Space ondersteunt externe USB-ops- lagvolumes tot 2 TB.
Pagina: 32
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 33 3.5.2. Shares openen via de LaCie Network Assistant Met LaCie Network Assistant kunt u snel verbinding maken met de Wireless Space-shares (MyShare en OpenShare) en met de USB- opslag die is aangesloten op een van de drie poorten. De shares kunnen ook zo worden ingesteld dat ze worden geactiveerd wan- neer u zich aanmeldt bij uw computer (zie gedeelte 3.5.3. Gedeelde mappen toewijzen). U wordt standaard aangemeld als gast, waardoor u alleen toegang hebt tot OpenShare en de USB-harddrives die zijn aangesloten op de Wireless Space. Voor toegang tot MyShare moet u de gebrui- kersnaam en het wachtwoord gebruiken die zijn ingesteld tijdens de installatie. Gedeelde, openbare mappen openen: 1. Start LaCie Network Assistant. Windows-gebruikers a. Als LaCie Network Assistant niet beschikbaar is in het sy- steemvak, start u het programma via Start > Programs (Start > Programma's). LaCie Network Assistant detecteert de Wireless Space en andere LaCie-netwerkopslagapparaten automatisch (Afb. 34). b. Selecteer LaCie Network Assistant in het systeemvak. Kies OpenShare (Afb. 35 - LaCie Network Assistant: geen exter- ne USB-opslag) of een volume op een aangesloten USB- opslagdrive (Afb. 36 - LaCie Network Assistant: externe USB-opslag). Het drivevenster wordt geopend, waarin u standaardbureaubladacties kunt uitvoeren, zoals slepen, neerzetten, kopiëren, plakken, enzovoort. Mac-gebruikers a. Als LaCie Network Assistant niet beschikbaar is in de menu- balk, start u het programma vanuit de map Applications (Programma's). LaCie Network Assistant detecteert de Wire- less Space en andere LaCie-netwerkopslagapparaten auto- matisch. b. Selecteer LaCie Network Assistant in de menubalk. Kies OpenShare (Afb. 35 - LaCie Network Assistant: geen exter- ne USB-opslag) of een volume op een aangesloten USB- opslagdrive (Afb. 36 - LaCie Network Assistant: externe USB-opslag). Het drivevenster wordt geopend, waarin u standaardbureaubladacties kunt uitvoeren, zoals slepen, neerzetten, kopiëren, plakken, enzovoort. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 34 Afb. 35 - LaCie Network Assistant: geen externe USB-opslag Afb. 36 - LaCie Network Assistant: externe USB-opslag
Pagina: 33
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 34 Alle shares en volumes, inclusief MyShare, openen: 1. Start LaCie Network Assistant en klik op het bijbehorende picto- gram in het systeemvak (Windows) of de menubalk (Mac). 2. Selecteer Configuration Window (Configuratievenster) om de configuratiepagina te openen (Afb. 37). 3. Selecteer het tabblad Volumes om OpenShare en alle USB- volumes weer te geven die momenteel zijn aangesloten op de Wireless Space (Afb. 38). 4. Als u MyShare wilt toevoegen aan de lijst, selecteert u Authen- tication (Authenticatie) (Afb. 38) en geeft u de gebruikersnaam en het wachtwoord op die tijdens de installatie zijn ingesteld (Afb. 39). TECHNISCHE OPMERKING: Windows- en Mac-gebruikers wor- den gevraagd te kiezen uit Registered User (Geregistreerde gebrui- ker) en Guest (Gast). Een Guest (Gast) heeft onmiddellijk toegang tot OpenShare en de USB-opslag die is aangesloten op de Wireless Space. Als u bestanden in MyShare wilt weergeven, selecteert u Re- gistered User (Geregistreerde gebruiker) om de gebruikersnaam en het wachtwoord op te geven. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 37 Afb. 39 Afb. 38
Pagina: 34
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 35 5. Alle shares en USB-volumes (indien van toepassing) zijn nu be- schikbaar op het tabblad Volumes (Afb. 40). 6. Klik met de rechtermuisknop op een share of USB-volume voor opties voor activeren (Afb. 41) of dubbelklik op een share of USB-volume om deze onmiddellijk te openen. 7. LaCie Network Assistant geeft een groen pictogram weer om aan te geven dat de share of het USB-volume is geactiveerd (Afb. 42). U kunt zoeken in Network (Netwerk) (Windows) of Shared (Gedeeld) (Mac) om de shares en volumes te openen. 8. Breng bestanden van uw computer op de normale manier over naar de share op de Wireless Space. TECHNISCHE INFORMATIE: als u automatisch gegevens wilt kopiëren van USB-harddrives wanneer deze voor het eerst wor- den aangesloten op de Wireless Space, gebruikt u de functie voor automatisch importeren (zie 3.6.7. Dashboard: Drives). Het wordt niet aanbevolen om grote hoeveelheden bestanden van of naar de Wireless Space-shares en USB-volumes over te brengen met SMB (zoals met de Finder voor Mac of een Verkenner-venster voor Win- dows - Afb. 41). Afb. 40 Afb. 41 Afb. 42
Pagina: 35
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 36 3.5.3. Gedeelde mappen toewijzen Als u een snelkoppeling wilt voor toegang tot shares op de Wireless Space, volgt u de onderstaande procedure. Voordat u begint, moet u de share of het USB-volume activeren dat u wilt toewijzen. Windows-gebruikers 1. Open My Computer/Computer (Deze computer/Com- puter) en selecteer Tools > Map Network Drive (Extra > Netwerkverbinding maken) (Windows XP) of Map Network Drive (Netwerkverbinding maken) (Windows Vista en Win- dows 7 - Afb. 43) 2. Vanaf Afb. 44 ✦ ✦ Selecteer een letter voor de drive. ✦ ✦ Schakel het selectievakje voor Reconnect at logon (Opni- euw verbinding maken bij aanmelden) in om de shares of volumes te activeren wanneer u zich aanmeldt op de computer. Zie 3.5.4. Automatisch activeren met LaCie Network Assistant voor informatie over het activeren van Wireless Space-shares met LaCie Network Assistant. ✦ ✦ Klik op Browse (Bladeren) om in het netwerk te zoeken naar de share of het USB-volume dat is aangesloten op de Wireless Space. 3. Selecteer de share of het volume dat u wilt activeren en klik op OK. Klik op Finish (Voltooien) om de share te openen. De share wordt nu weergegeven bij Network Drives (Net- werkstations) in My Computer/Computer (Deze computer/ Computer). 4. Herhaal stap 1-3 voor andere shares. Houd er rekening mee dat u voor MyShare de gebruikersnaam en het wacht- woord moet opgeven die tijdens de installatie zijn ingesteld. U kunt ook zoeken naar de shares in de lijst met drives in Net- work (Netwerk) (Windows Vista en Windows 7). TECHNISCHE OPMERKING: LaCie raadt aan dat Windows-ge- bruikers MyShare als eerste toewijzen wanneer ze meerdere Wireless Space-shares en aangesloten USB-volumes selecteren. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 43 Afb. 44 Afb. 45
Pagina: 36
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 37 Mac-gebruikers Een share openen: 1. Open een nieuw Finder-venster. Zoek aan de linkerkant van het venster naar Shared > WirelessSpace (of de ni- euwe naam van uw apparaat) > OpenShare (Gedeeld > WirelessSpace > OpenShare). Hoewel de standaardinstel- ling Guest (Gast) is, moet u zich aanmelden als Registered User (Geregistreerde gebruiker) om MyShare te openen. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn tijdens de installa- tie ingesteld. De shares activeren wanneer u zich aanmeldt bij de computer: 1. Via het Apple-pictogram in de menubalk selecteert u System Preferences > Accounts > Login Items (Systeemvoorkeuren > Accounts > Aanmelditems). Selecteer uw accountnaam aan de linkerkant van het venster. 2. Klik op het +-teken (Afb. 46) om een nieuw item toe te voegen aan de lijst en blader naar de shares (Afb. 47). De shares moeten worden geactiveerd voordat u probeert ze aan de lijst toe te voegen. Klik op Add (Toevoegen). 3. Wanneer u zich aanmeldt bij Mac OS, worden de shares automatisch op uw bureaublad geplaatst. Zie 3.5.4. Automatisch activeren met LaCie Network Assistant voor informatie over het activeren van Wireless Space-shares met LaCie Network Assistant. Afb. 46 Afb. 47 Afb. 48
Pagina: 37
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 38 3.5.4. Automatisch activeren met LaCie Network Assistant LaCie Network Assistant beschikt over een eenvoudige functie om Wireless Space-shares en USB-volumes (indien van toepassing) te activeren wanneer u zich aanmeldt op de computer. Ga in het systeemvak (Windows) of de menubalk (Mac) naar LaCie Network Assistant > Configuration Window > Volumes (LaCie Network As- sistant > Configuratievenster > Volumes). Schakel het selectievakje voor Auto Mount (Automatisch activeren) in naast de gewenste shares. Als u deze functie wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje uit.
Pagina: 38
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 39 3.5.5. Shares openen via de bestandsverkenner Het Dashboard beschikt over een interactieve bestandsverkenner voor het beheren en overbrengen van bestanden. Volg deze stappen om de bestandsverkenner te openen: 1. Meld u aan bij het Dashboard (zie gedeelte 3.6.1. Dashboard: Toegang voor meer informatie). 2. Klik op de knop File Browser (Bestandsverkenner) (Afb. 49) in de rechterbovenhoek van het Dashboard. 3. De bestandsverkenner (Afb. 50) wordt gestart. 4. Als u wilt terugkeren naar het Dashboard, klikt u op het woord Dashboard (Afb. 50) in de rechterbovenhoek van het venster van de bestandsverkenner. 3.5.5.1. Over de bestandsverkenner De bestandsverkenner bestaat uit vijf onderdelen (Afb. 51): 1. Met de werkbalk kunt u talrijke functies uitvoeren zoals het wijzigen van de weergave van de bestanden en het uploaden van bestanden naar de Wireless Space vanaf uw computer. 2. In de vervolgkeuzelijst in het gedeelte voor share-selectie kunt u de share selecteren die u wilt openen. 3. In het gedeelte met gedeelde mappen wordt de mapstructuur van de geselecteerde share weergegeven. 4. Het gedeelte met bestandsinformatie bevat informatie over een geselecteerd bestand, zoals de naam, het bestandstype, de afmetingen (foto's) of de duur (video's). 5. In het gedeelte met mapinhoud worden de bestanden in een geselecteerde map weergegeven. Als u de bestanden als mi- niaturen wilt bekijken, klikt u op Thumbs (Miniaturen) in de werkbalk. Afb. 49 Afb. 50 Afb. 51
Pagina: 39
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 40 3.5.6. Shares openen via FTP Het FTP-protocol wordt gebruikt om bestanden van de ene com- puter over te brengen naar de andere via een lokaal netwerk of internet. Met dit protocol kunt u bestanden veilig uitwisselen met uw vrienden en kennissen omdat alleen personen met het wachtwoord toegang hebben. OPMERKING: de FTP-service is standaard ingeschakeld. Zie 3.6.5. Dashboard: General Settings (Algemene instellingen) als u de instelling wilt wijzigen. Als u extern verbinding wilt maken met de Wireless Space via FTP, geeft u de adresgegevens op in uw FTP-software (Afb. 52) of in de URL-balk van een webbrowser (Afb. 53): ftp://[IP-adres] TECHNISCHE OPMERKING: zie 3.4. LaCie Network Assistant voor instructies voor het vinden van het IP-adres van uw Wireless Space. Voorbeeld: ftp://192.168.10.149 U moet mogelijk de gebruikersnaam en het wachtwoord opgeven die tijdens de installatie zijn ingesteld. Afb. 52 Afb. 53
Pagina: 40
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 41 3.5.7. Multimediaserver U kunt uw Wireless Space configureren zodat deze fungeert als UP- nP-multimediaserver. Volg deze stappen: 1. Indien uitgeschakeld, schakelt u Media Servers (Mediaservers) in het Wireless Space Dashboard in (zie 3.6.5. Dashboard: Ge- neral Settings (Algemene instellingen)) (Afb. 54). 2. U kunt nu bestanden afspelen via uw Wireless Space. UPnP-/ DLNA-gecertificeerde speler in uw netwerk (zoals een Xbox 360™, Play Station® 3, mobiele DLNA-telefoon, enzovoort) kunnen mediabestanden afspelen die zich bevinden in OpenS- hare en op USB-drives die zijn aangesloten op de Wireless Space. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat voor informatie over het weergeven van mediabestanden via een UPnP-/DLNA-server en de ondersteunde bestandstypen. 3.5.8. iTunes-muziekserver De Wireless Space kan fungeren als iTunes-muziekserver. Gebrui- kers met iTunes kunnen audiobestanden streamen die zich bevinden in OpenShare en op USB-drives die zijn aangesloten op de Wireless Space. Na configuratie wordt een afspeellijst met de apparaatnaam van uw Wireless Space (standaard is dit WirelessSpace) weergege- ven in de categorie Shared (Gedeeld) in iTunes. Kopieer audiobe- standen naar OpenShare of sluit een USB-drive met muziekbestan- den aan op een van de Wireless Space USB-uitbreidingspoorten (1.4. Aanzichten van de drive). De muzieknummers worden weerge- geven in de Wireless Space-afspeellijst. Volg deze stappen: 1. Controleer of de Wireless Space correct is aangesloten op uw thuisnetwerk via Ethernet of Wi-Fi. 2. Op de pagina General Settings (Algemene instellingen) van het Wireless Space Dashboard is Media Servers (Mediaservers) standaard ingeschakeld. Deze optie moet ingeschakeld blijven om de Wireless Space te gebruiken als iTunes-server. (Zie 3.6.5. Dashboard: General Settings (Algemene instellingen)) (Afb. 54.) 3. De Wireless Space scant elke 24 uur automatisch naar muziek. Als u de Wireless Space iTunes-bibliotheek handmatig wilt bij- werken, selecteert u REFRESH (Vernieuwen) (Afb. 55). Houd er rekening mee dat het bij zeer grote muziekbibliotheken langer duurt om ze toe te voegen aan de Wireless Space-afspeellijst. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 54 Afb. 55
Pagina: 41
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 42 4. Open gedeelde afspeellijsten in iTunes (Afb. 56). TECHNISCHE OPMERKING: de iTunes-serverservice onder- steunt de volgende bestandstypen: .mp3, .wav en .aac. TECHNISCHE OPMERKING: de serverfunctie moet ook zijn in- geschakeld in de iTunes-voorkeuren: Preferences > Sharing > Look for shared libraries (Voorkeuren > Delen > Zoeken naar gedeelde bibliotheken). Afb. 56
Pagina: 42
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON De LaCie Wireless Space beheren Gebruikershandleiding pagina 43 Het Dashboard is een browsergebaseerd hulpprogramma voor het beheren van uw Wireless Space. Als u de instellingen wilt bijwerken of door bestanden wilt bladeren, typt u het IP-adres van de appa- raatnaam van de Wireless Space in de adresbalk van uw browser. LaCie Network Assistant beschikt ook over een gemakkelijke hyper- link waarmee u het Dashboard kunt openen. In dit gedeelte worden de algemene Dashboard-bewerkingen voor alle gebruikers behandeld. In dit gedeelte vindt u ook informatie over alle beheerfuncties die beschikbaar zijn voor personen die een van de twee basisconfiguraties hebben geselecteerd: NAS+SWITCH - NAS Ethernet - Alleen bedraad NAS+SWITCH - NAS - Draadloze client Zie 4.5. De LaCie Wireless Space beheren: voor gevorderden voor extra functies die van toepassing zijn op de configuraties voor ge- vorderden. 3.6.1. Dashboard: Toegang 3.6.2. Dashboard: Welkomstpagina 3.6.3. Dashboard: Navigatie 3.6.4. Dashboard: De Wireless Space uitschakelen of opnieuw opstarten 3.6.5. Dashboard: General Settings (Algemene instellingen) 3.6.6. Dashboard: Network LAN (Netwerk-LAN) 3.6.7. Dashboard: Drives 3.6.8. Dashboard: Support (Ondersteuning) 3.6.9. Dashboard: Download (Downloaden) 3.6.10. Dashboard: Mode (Modus) 3.6.11. Dashboard: Wireless Client (Draadloze client) BELANGRIJK: in veel gevallen wordt het Dashboard gesloten wanneer u een instelling hebt gewijzigd. Wacht enige tijd voordat u de Dashboard-pagina vernieuwt. 3.6. De LaCie Wireless Space beheren Afb. 57
Pagina: 43
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON De LaCie Wireless Space beheren Gebruikershandleiding pagina 44 3.6.1. Dashboard: Toegang U kunt op twee manieren toegang krijgen tot het Dashboard: met de hyperlink in LaCie Network Assistant (3.4.1. Verbinding maken met het LaCie Wireless Space Dashboard via LaCie Network Assistant) en door de informatie handmatig in een browser op te geven (3.4.2. Verbinding maken met het LaCie Wireless Space Dashboard via de browser). 3.6.1.1. Met de LaCie Network Assistant 1. In het systeemvak (Windows-gebruikers) of de menubalk (Mac- gebruikers) selecteert u LaCie Network Assistant > Web Access (LaCie Network Assistant > Webtoegang). De aanmeldingspagina van de LaCie Wireless Space wordt geopend in een nieuw browservenster of -tabblad (Afb. 58). Als uw browser niet is geopend, opent LaCie Network Assistant deze voor u. 2. Geef de Name (Gebruikersnaam) en het Password (Wacht- woord) op die tijdens de installatie zijn ingesteld. BELANGRIJK: de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn hoofd- lettergevoelig. 3.6.1.2. Met een browser 1. Open de gewenste internetbrowser (zie 1.2. Minimale compu- ter- en netwerkvereisten voor ondersteunde browsers). 2. Typ het IP-adres of de apparaatnaam van de Wireless Space in het veld voor de URL (webadres) (Afb. 59). ✦ ✦ U kunt het IP-adres vinden in LaCie Network Assistant (Afb. 60). ✦ ✦ U hebt het apparaat mogelijk een naam gegeven tijdens de installatie. Als dit niet het geval is, is de standaardnaam Wire- lessSpace. ✦ ✦ Voorbeelden: http://192.168.1.1 en http://WirelessSpace 3. Geef de Name (Gebruikersnaam) en het Password (Wacht- woord) op die tijdens de installatie zijn ingesteld. BELANGRIJK: de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn hoofd- lettergevoelig. Afb. 58 Afb. 59 Afb. 60
Pagina: 44
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON De LaCie Wireless Space beheren Gebruikershandleiding pagina 45 3.6.2. Dashboard: Welkomstpagina De welkomstpagina bevat koppelingen naar nuttige documenten op de LaCie-website (Afb. 61, a) en een tabel met de verschillende pagina's van het Dashboard (Afb. 61, b). Het midden van het Dash- board bevat alle informatie voor een bepaalde instelling. Op de welkomstpagina in Afb. 61 wordt het minimum aantal 'wid- gets' voor het LaCie Wireless Space Dashboard weergegeven. Dit is normaal voor configuratie Ethernet NAS - Alleen bedraad. 3.6.3. Dashboard: Navigatie Het Dashboard bestaat uit een centraal gebied omgeven door zes uitgevouwen widgets. Widgets zijn kleine vakken die de beheerpagina's van de Wireless Space voorstellen. In de widgetvak- ken op de welkomstpagina worden overzichten voor elke instelling weergegeven. Ga naar de pagina zelf voor meer informatie of om bepaalde instellingen aan te passen. ✦ ✦ Als u naar een pagina wilt gaan, klikt u op het pictogram naast de titel van de widget (Afb. 62, a). U kunt ook de muis gebruiken om op het midden van de widget te klikken en deze naar het hoofdgedeelte te slepen. ✦ ✦ Als u een widget wilt minimaliseren, klikt u op de X naast de titel van de widget (Afb. 62, b). In Afb. 62, c wordt een gemi- nimaliseerde widget weergegeven. ✦ ✦ Als u een geminimaliseerde widget wilt uitvouwen, sleept u het pictogram van de widget over een van de zes uitgevouwen widgets. De twee widgets wisselen van plaats. Als u alle infor- matie in een geminimaliseerde widget wilt weergeven, sleept u de widget naar het midden van het Dashboard. 3.6.4. Dashboard: De Wireless Space uitschakelen of opnieuw opstarten U kunt de Wireless Space het beste uitschakelen of opnieuw opstar- ten via het Dashboard. Als u de LaCie Wireless Space wilt uitscha- kelen of opnieuw opstarten, klikt u op de aan/uit-knop in de rech- terbovenhoek van een Dashboard-pagina (Afb. 61, c en Afb. 63). Afb. 61 Afb. 62 Afb. 63
Pagina: 45
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON De LaCie Wireless Space beheren Gebruikershandleiding pagina 46 3.6.5. Dashboard: General Settings (Algemene instellingen) Op deze pagina kunt u een aantal van de basisinstellingen van uw Wireless Space selecteren of aanpassen. Als u een wijziging wilt doorvoeren, selecteert u APPLY (Toepassen) onder aan het hoofdge- deelte van het Dashboard. 3.6.5.1. Namen, datum en tijd, iTunes en mediaserver en gebruikersnaam en wachtwoord Names (Namen) U kunt wijzigingen aanbrengen in Host Name (Hostnaam) (Wire- less Space-naam), DNS Suffix (DNS-achtervoegsel) en Workgroup (Werkgroep). Werkgroepen worden gebruikt door Windows-servers om netwerkapparaten te groeperen. ✦ ✦ Een hostnaam moet tussen 4 en 15 alfanumerieke tekens be- vatten. Gebruik geen symbolen of spaties. Date and Time (Datum en tijd) U kunt de datum en tijd handmatig opgeven of via een NTP-server (Network Time Protocol). De NTP-server kan onderdeel van uw net- werk of een webadres zijn. In Afb. 65 pool.ntp.org gebruikt. Services U kunt SSH, FTP en Media Servers (Mediaservers) (UPnP/DLNA/ iTunes) in- of uitschakelen. Selecteer REFRESH (Vernieuwen) om de Wireless Space in OpenShare te laten zoeken naar iTunes-biblio- theekbestanden. User (Gebruiker) U kunt Login (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord) voor de Wireless Space wijzigen. ✦ ✦ Een gebruikersnaam moet tussen 2 en 16 alfanumerieke te- kens (hoofdlettergevoelig) bevatten en beginnen met een let- ter. Gebruik geen symbolen voor een gebruikersnaam. ✦ ✦ Een wachtwoord moet tussen 8 en 16 alfanumerieke tekens (hoofdlettergevoelig) bevatten. ✦ ✦ Houd er rekening mee dat de browserpagina opnieuw wordt geladen en u vraagt om de nieuwe gebruikersnaam en het nieuwe wachtwoord. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 64 Afb. 65
Pagina: 46
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON De LaCie Wireless Space beheren Gebruikershandleiding pagina 47 3.6.5.2. Time Machine™ Time Machine support (Time Machine-ondersteuning) is standaard ingeschakeld. Als Time Machine support (Time Machine-ondersteu- ning) is geselecteerd, wordt er een pictogram met de naam 'Wireless Space (Time Machine)' weergegeven in het gedeelte Shared (Ge- deeld) van een Finder-venster onder het standaardpictogram van de Wireless Space. Het pictogram Wireless Space (Time Machine) is een virtuele representatie voor een Time Machine-compatibele schijf. Het is niet een volume dat kan worden gebruikt op het bu- reaublad. MyShare, OpenShare en USB-volumes die zijn aangesloten op de Wireless Space, kunnen worden gebruikt op het bureaublad. Op voorwaarde dat Time Machine support (Time Machine-ondersteu- ning) is ingeschakeld in het Dashboard, kunt u MyShare of OpenS- hare selecteren voor Time Machine-back-ups. TECHNISCHE OPMERKING: Time Machine is alleen compatibel met Mac. Afb. 66
Pagina: 47
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON De LaCie Wireless Space beheren Gebruikershandleiding pagina 48 3.6.6. Dashboard: Network LAN (Netwerk- LAN) Met deze pagina kunt u de netwerkinstellingen van uw Wireless Space aanpassen. Als u een wijziging wilt doorvoeren, selecteert u APPLY (Toepassen) onder aan het hoofdgedeelte van het Dash- board. BELANGRIJK: let goed op wanneer u de netwerkinstellingen van de Wireless Space aanpast. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de server, router of internetprovider om te bepalen hoe u ap- paraten in het netwerk het beste kunt beheren. 3.6.6.1. IP-adres en externe toegang WAN Interface (WAN-interface) De meeste thuis- en bedrijfsnetwerken hebben een DHCP-server die de IP-adressen voor alle apparaten beheert. De standaardinstelling voor alle Switch+NAS-modi (2. Wat is de beste configuratie voor mijn netwerk?) is daarom DHCP (Afb. 67). Als uw netwerk geen DHCP-server bevat of als u een statisch IP-adres voor de Wireless Space wilt maken, moet u het volgende doen: ✦ ✦ Het statische IP-adres instellen op uw server, router of inter- netprovider. ✦ ✦ Alle benodigde velden invullen (Afb. 68). Dynamic DNS (Dynamische DNS) U kunt uw Wireless Space beheren terwijl u zich niet in het netwerk bevindt. Als u het Dashboard wilt openen op kantoor, vanuit het huis van een bekende of een andere locatie met een internetverbinding, schakelt u Dynamic DNS (Dynamische DNS) in. Met een dynamische DNS hebt u toegang tot uw Wireless Space via een URL-naam die gemakkelijk in de adresbalk van de webbrowser kan worden ingevoerd. U moet eerst een dynamische DNS-account bij een onafhankelijke provider maken. Houd er rekening mee dat er veel bedrijven zijn die een gratis externe toegangsservice aanbie- den via dynamische DNS (zie Afb. 69 waarin de vervolgkeuzelijst met services van derden in het Dashboard wordt weergegeven). Zodra u een bedrijf hebt geselecteerd en een account op de bijbe- horende website hebt gemaakt, geeft u de informatie in de velden op: ✦ ✦ Full Hostname (Volledige hostnaam), Account en Password (Wachtwoord) Voor meer informatie kunt u de screencast van LaCie over het instel- len van dynamische DNS raadplegen op: http://www.lacie.com/us/ support/faq/faq.htm?faqid=10706 vervolg op de volgende pagina >> Afb. 67 Afb. 68 Afb. 69
Pagina: 48
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON De LaCie Wireless Space beheren Gebruikershandleiding pagina 49 Remote management (Extern beheer) Naast dynamische DNS kan externe toegang tot het Dashboard worden geconfigureerd met HTTP en HTTPS. Het is ook mogelijk bestanden die zijn opgeslagen op de Wireless Space, te openen via een FTP-adres. Schakel een of alle opties in en gebruik uw DHCP- server om de adresseringsinformatie te leveren die is vereist om toegang te krijgen tot de Wireless Space vanaf een locatie buiten het netwerk. Uw router, switch of internetprovider moet UPnP IGD en/of NAT-PMP ondersteunen. Zorg ervoor dat u een veilige gebruikersnaam en wachtwoord hebt, aangezien iedereen kan proberen zich aan te melden bij een IP- adres.
Pagina: 49
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON De LaCie Wireless Space beheren Gebruikershandleiding pagina 50 3.6.7. Dashboard: Drives U kunt handmatige en automatische back-up van USB-harddrives die zijn aangesloten op de Wireless Space, gemakkelijk beheren met deze pagina. Als u een wijziging wilt doorvoeren, selecteert u APPLY (Toepassen) onder aan het hoofdgedeelte van het Dash- board. Externe USB 2.0-apparaten kunnen worden aangesloten op een van de drie USB 2.0-poorten aan de voorzijde (1.4.1. Vooraan- zicht) of achterzijde (1.4.2. Achteraanzicht) van de Wireless Space. In Afb. 70 wordt alleen de interne schijf van de Wireless Space op de pagina Drives weergegeven. Handmatige back-up In Afb. 71 zijn twee USB-opslagdrives aangesloten op de Wireless Space. In dit geval wordt een back-up van de gegevens op schijf 1 gemaakt op de Wireless Space. Als u wilt beginnen met een hand- matige back-up, selecteert u het pictogram 'kopiëren van' (Afb. 71, a) op een externe harddrive en het pictogram 'kopiëren naar' op de Wireless Space (Afb. 71, b). Zodra de bron- en doeldrives zijn gekozen, klikt u op START (Starten) (Afb. 70). Als u de gegevenso- verdracht halverwege wilt stoppen, klikt u op CANCEL (Annuleren) (Afb. 71). Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is de pagina Drives te gebruiken om gegevens van de Wireless Space-harddrive te ko- piëren naar een aangesloten USB-drive. Auto import (Automatisch importeren) In Afb. 72 zijn twee USB-harddrives aangesloten op de Wireless Space. Het selectievakje Auto import (Automatisch importeren) (Afb. 72, a) is ingeschakeld. Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er automatisch een back-up van gegevens gemaakt in de interne ops- lag van de Wireless Space zodra een USB-harddrive wordt aanges- loten op een van de drie USB-hostpoorten. De back-ups zijn echter niet incrementeel, wat betekent dat er telkens een nieuwe map op de Wireless Space-drive wordt gemaakt wanneer Auto import (Auto- matisch importeren) wordt uitgevoerd. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 70 Afb. 71
Pagina: 50
LaCie Wireless Space • DESIGN BY NEIL POULTON De LaCie Wireless Space beheren Gebruikershandleiding pagina 51 Unmount (Deactiveren) Het is erg belangrijk dat u UNMOUNT (Deactiveren) (Afb. 72, b) selecteert wanneer u een externe USB-harde schijf loskoppelt van een van de drie USB-hostpoorten op de Wireless Space. U kunt het USB-apparaat loskoppelen zodra het is verwijderd uit de lijst op de pagina Drives. BELANGRIJKE OPMERKING: de Mac-schijfindeling HFS+ Journaled wordt echter niet ondersteund. De Wireless Space kan een volume dat is gepartitioneerd in HFS+ Journaled, zien op de pagina Drives in het Dashboard maar kan geen bestanden kopiëren naar dit volume en het volume niet activeren op een computer. BELANGRIJK: de Wireless Space ondersteunt externe USB-ops- lagvolumes tot 2 TB. Afb. 72
Merk:
LaCie
Product:
Servers
Model/naam:
Wireless Space
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands