Slim DVD RW handleiding
LaCie Slim DVD RWhandleiding

Handleiding voor de LaCie Slim DVD RW in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 26 pagina's.

PDF 26 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie Slim DVD RW. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie Slim DVD RW en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie Slim DVD RW. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie Slim DVD RW zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie Slim DVD RW

Pagina: 1
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. ...................................................................................................................... 5 1.1. Minimale systeemvereisten. ............................................................................................................. 6 1.2. Inhoud verpakking......................................................................................................................... 7 1.3. Aanzichten van de drive................................................................................................................. 8 1.4. Kabels en aansluitingen. ................................................................................................................. 9 1.4.1. Hi-Speed USB 2.0. .............................................................................................................. 9 1.5. Ondersteunde dvd- en cd-indelingen. ............................................................................................ 10 1.5.1. Omschrijvingen van cd- en dvd-media-indelingen............................................................... 10 2. De LaCie Slim DVD±RW aansluiten........................................................................... 11 2.1. De USB 2.0 Y-kabel aansluiten..................................................................................................... 11 3. De LaCie Slim DVD±RW gebruiken. ........................................................................... 12 3.1. Een schijf plaatsen....................................................................................................................... 12 3.2. Toegang krijgen tot een schijf....................................................................................................... 12 3.3. Schijf uitwerpen........................................................................................................................... 13 3.4. Uitwerpen van schijf in noodgeval................................................................................................. 13 4. Nuttige technische informatie. .................................................................................... 14 4.1. Software voor dvd's en cd's........................................................................................................... 14 4.2. Indelingen voor bestandssystemen. ................................................................................................ 14 4.3. DVD±RW-schrijfmethoden........................................................................................................... 15 4.4. Over beschikbare dvd-/cd-capaciteit............................................................................................. 16 4.5. Vragen en antwoorden over USB. .................................................................................................. 16 4.6. Gegevensoverdracht.................................................................................................................... 16 5. Problemen oplossen. .................................................................................................. 17 5.1. Mac-gebruikers........................................................................................................................... 18 5.2. Windows-gebruikers. .................................................................................................................... 21 6. Contact opnemen met de klantenservice. ................................................................... 24 6.1. Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie............................................................. 25 7. Garantiegegevens. ..................................................................................................... 26
Pagina: 2
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 2 Copyrights Copyright © 2009 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveel- voudigd, opgeslagen in een gegevens- systeem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedepon- eerde handelsmerken van Apple Inc. Mi- crosoft, Windows, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corpora- tion. Alle in deze handleiding genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document is alleen bedoeld ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bij de voorbereiding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen. Ni- ettemin aanvaardt LaCie geen aansprake- lijkheid voor gevolgen van fouten of we- glatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ont- werp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese ver- ordeningen voor interferentie veroorzak- ende apparatuur. Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement (FCC) (Radiofrequentie- interferentieverklaring van de Federale communicatiecommissie) WAARSCHUWING: Door het aanbren- gen van wijzigingen of aanpassingen in dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de instantie die verant- woordelijk is voor de conformiteit, kan de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, komen te verval- len. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeen- komstig Deel 15 van de FCC-voorschrift- en. Deze bepalingen zijn bedoeld om te voorzien in een redelijke bescherming tegen schadelijke storing wanneer de ap- paratuur in een commerciële omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur gener- eert en gebruikt hoogfrequente energie en kan deze ook uitstralen. Als deze ap- paratuur niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke storing in de radio- communicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Indien deze apparatuur sch- adelijke storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, die kan worden vast- gesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker gevraagd de storing te verhelpen middels een van de volgende maatregelen: ✦ ✦ Richt de ontvangstantennes opnieuw of verplaats deze. ✦ ✦ Vergroot de afstand tussen de ap- paratuur en de ontvanger. ✦ ✦ Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander cir- cuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ✦ ✦ Raadpleeg de wederverkoper of een ervaren radio/tv-monteur. Om te voldoen aan de betreffende FCC- voorschriften moeten voor deze apparat- uur afgeschermde kabels en I/O-kaarten worden gebruikt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit appa- raat moet ontvangen storingen aankun- nen, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. Verklaring van CE- certificering van de fabrikant Wij verklaren hiermee dat dit appa- raat voldoet aan zowel de EMC-richtlijn (89/336/EEG) als de Laagspanningsrich- tlijn (73/23/EEG) uitgevaardigd door de Europese Commissie. Voldoen aan deze richtlijnen impliceert overeenstemming met de volgende Eu- ropese normen: Klasse B EN60950, EN55022, EN50082- 1, EN61000-3-2 Onder verwijzing naar de volgende con- dities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG EMC-richtlijn 89/336/EEG Laserproduct van klasse I Deze apparatuur is gecertificeerd te vol- doen aan DHHS Regel 21 CFR hoofdstuk I, subhoofdstuk J, vanaf de fabricageda- tum. Deze apparatuur is geclassificeerd als een laserproduct van klasse I en buiten de drive wordt geen gevaarlijke laserstraling afgegeven. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCie Slim DVD±RW
Pagina: 3
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw ge- wone huishoudelijke afval. In plaats daarvan bent u ervoor verant- woordelijk uw niet meer bruikbare appa- ratuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elek- tronische apparatuur. Afzonderlijke inza- meling en recycling van als afval afgevo- erde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt ver- werkt op een manier die de volksgezond- heid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over de plaats waar u uw oude apparatuur naartoe kunt brengen ter recy- clage, neemt u contact op met de ge- meente, de gemeentereinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. Voorzorgsmaatregelen inzake gezondheid, veiligheid en algemeen gebruik De drive die u zojuist hebt aangeschaft bevat een laserdiode, waardoor het appa- raat wordt geclassificeerd als een product met een "klasse I-laser". Onder normale bedrijfsomstandigheden is deze laser niet gevaarlijk voor de gebruiker. We ad- viseren u echter nadrukkelijk om geen re- flecterende voorwerpen in het schijflaad- systeem te plaatsen, vanwege het gevaar voor blootstelling aan laseremissies die door dergelijke voorwerpen kunnen wor- den gereflecteerd. Houd u altijd aan onderstaande basisvoorzorgsmaatregelen voor een veilig en juist gebruik van de LaCie-drive. Wanneer u deze richtlijnen in acht neemt, voorkomt u lichamelijk let- sel bij uzelf en bij anderen en voorkomt u tevens schade aan het apparaat en aan andere computerapparatuur. Deze voor- zorgsmaatregelen zijn onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende: Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ✦ ✦ Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. ✦ ✦ Kijk niet in het apparaat en plaats uw hand niet over de geopende medialade. Kijk nooit direct of in- direct (met een spiegel) naar de laserdiode, zelfs niet wanneer het apparaat niet in gebruik is. Indien u uw ogen aan de laser in uw drive blootstelt, loopt u het gevaar van verlies van uw gezichtsvermogen of ander letsel. ✦ ✦ Open uw drive niet en probeer niet deze te demonteren of aan te pas- sen. Breng nooit metalen voorw- erpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kort- sluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. Uw drive bevat geen on- derdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden. Als het apparaat niet goed lijkt te werken, laat het dan controleren door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. ✦ ✦ Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats in geen geval bekers op het ap- paraat die vloeistof bevatten die in de openingen van het apparaat terecht kan komen. Wanneer u dit wel doet, neemt het risico van elek- trische schokken, kortsluiting, brand of lichamelijk letsel toe. ✦ ✦ Zorg ervoor dat de computer en de drive elektrisch zijn geaard. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektrische schokken toe. Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ✦ ✦ Stel een in gebruik zijnde drive niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 40 °C. Wanneer u dit wel doet, kan de drive besch- adigd raken of de behuizing ver- vormd worden. Plaats uw drive niet in de nabijheid van een warmtebron en stel de drive niet bloot aan zon- licht (zelfs niet achter glas). Aan de andere kant kan het plaatsen van de drive in een te koude of vochtige omgeving tot beschadiging van het apparaat leiden. ✦ ✦ Zorg ervoor dat de ventilatieopenin- gen aan de achterkant van de drive niet worden geblokkeerd. Deze zorgen er namelijk voor dat een in bedrijf zijnde drive wordt gekoeld. Als de ventilatieopeningen worden geblokkeerd, kan uw drive besch- adigd raken en neemt het risico op kortsluiting of brand toe. ✦ ✦ Ontkoppel altijd de voedingsstekker van de drive als de kans bestaat op bliksem of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. ✦ ✦ Plaats geen zware voorwerpen op de drive en oefen geen overmatige kracht op de knoppen, connectoren en lade uit. ✦ ✦ Plaats uw drive vóór gebruik altijd in horizontale stand. Deze LaCie-drive is niet ontworpen om rechtop ge- bruikt te worden. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat of verlies van gegevens. ✦ ✦ Verwijder de schijf altijd uit de schijflade voordat u uw drive ver- voert. Anders kunnen geschreven gegevens vernietigd worden of de inwendige onderdelen van de drive beschadigd raken. ✦ ✦ Oefen nooit overmatige kracht op het schijflaadsysteem uit; de schi- jven moeten moeiteloos in de drive kunnen worden geplaatst. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen en neemt u contact op met de afdeling aftersales. ✦ ✦ Bescherm uw drive tijdens gebruik of gedurende opslag tegen over- matige blootstelling aan stof. In het apparaat kan zich stof ophopen, waardoor het risico van beschadig- ing of slechte werking toeneemt. ✦ ✦ Gebruik nooit benzeen, verfverdun- ner, schoonmaakmiddelen of an- dere chemische producten om de
Pagina: 4
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 buitenzijde van de drive te reinigen. Door het gebruik van dergelijke producten vervormen en verkleuren het voorpaneel en de behuizing. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek om het appa- raat schoon te vegen. BELANGRIJK: Elk verlies en elke bes- chadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen be- ding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw ge- gevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander ver- wisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-stations. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJK: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de besturingsomgeving (gewoonlijk 5-10% minder).
Pagina: 5
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 5 1. Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LaCie Slim DVD±RW. De lichte en compacte Slim DVD±RW is bij uitstek geschikt om op uw bureaublad of onderweg dvd's en cd's te branden. Bovendien kan de Slim DVD±RW alle veelgebruikte indelingen lezen en schri- jven, zoals DVD±RDL, DVD±RW, CD-R en CD-RW. Opnemen op dubbellaagse dvd Dubbellaagse (DL) schijven zijn compatibel met de meeste commer- cieel beschikbare, externe dvd-spelers en dvd-rom-drives in comput- ers, zodat u ook dvd's kunt branden om af te spelen in de huiskamer. Op één DVD+RDL-schijf kunt u tot vier uur aan MPEG-2-video of zestien uur video van VHS-kwaliteit opslaan, of de video-bitsnelheid verhogen voor beelden van hogere kwaliteit. En één enkele DL-schijf beschikt over een opslagruimte van 8,5 GB, ideaal dus voor archiv- erings- en back-up-toepassingen. Thuis of onderwerk, u kunt altijd back-ups maken van uw belangri- jke bestanden, dvd's van hoge kwaliteit maken of een favoriete film kijken op uw computer. Klik op een onderwerp: ✦ ✦ De LaCie Slim DVD±RW aansluiten ✦ ✦ De LaCie Slim DVD±RW gebruiken ✦ ✦ Problemen oplossen Snelkoppelingen
Pagina: 6
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 8 1.3. Aanzichten van de drive Vooraanzicht 1. Schijflade – Open de lade door op de openen/sluiten-knop te drukken, leg een cd of dvd in de lade met het etiket naar boven. Sluit de lade door nogmaals op de openen/sluiten- knop te drukken of duw licht tegen de lade. Deze drive is niet ontworpen voor gebruik van media met cartridges. 2. Led drive-activiteit 3. Knop lade openen/sluiten – Druk op deze knop om de medi- alade te openen. 4. Nooduitwerpgat - Steek hier een rechtgebogen paperclip (of vergelijkbaar voorwerp) in en duw ertegen om de lade te openen als de knop lade openen/sluiten niet werkt. Bij nor- maal gebruik dient u de lade altijd te openen met de knop lade openen/sluiten. Indien u gebruik moet maken van het nooduitwerpgat, zorg er dan voor dat de voeding van het sta- tion is uitgeschakeld en wacht tot de schijf niet meer rond- draait. Achteraanzicht 1. Netsnoeraansluiting – Dit is waar u de stekker in de optio- nele netadapter. Zie paragraaf 2. De LaCie Slim DVD±RW aansluiten voor meer informatie. 2. Hi-Speed USB 2.0-poort – Hier sluit u de USB 2.0-kabel aan die met de drive is meegeleverd. Zie paragraaf 2. De LaCie Slim DVD±RW aansluiten voor meer informatie. BELANGRIJK: Mogelijk dient u een optionele externe voeding- seenheid (niet meegeleverd) op de voedingsingang aansluiten. Afb. 01 Afb. 02
Pagina: 7
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 9 1.4. Kabels en aansluitingen 1.4.1. Hi-Speed USB 2.0 USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie om randapparaten op de computer of op elkaar aan te sluiten. Hi-Speed USB 2.0 biedt de noodzakelijke bandbreedte en gegevensoverdrachtsnelheden voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harddrives, cd-/dvd-drives en digitale camera's. USB 2.0 Y-kabel Met de drive van LaCie wordt een Hi-Speed USB 2.0 Y-kabel meegeleverd om een maximale gegevensoverdrachtsnelheid te waarborgen bij aansluiting op een Hi-Speed USB 2.0-poort. De Y- kabel heeft een tweede USB 2.0 A-stekker voor een extra voedings- bron voor de LaCie Slim DVD±RW. Op Afb. 03 - USB 2.0 Y-kabeluiteinden ziet u hoe de USB 2.0 Y- kabel eruitziet: 1. De primaire USB 2.0 A-stekker om een apparaat aan te slui- ten op een computer. Voor de meeste computers is deze pri- maire A-stekker voldoende voor signaal en voeding voor de LaCie Slim DVD±RW. Door deze USB 2.0 A-stekker gaat het gegevenssignaal van en naar het apparaat. 2. Mocht het apparaat via de primaire USB A-stekker niet voldo- ende voeding krijgen, dan kunt u deze secundaire USB 2.0 A- stekker aansluiten op een tweede USB 2.0-poort op uw com- puter. Let op de sticker met de bliksemschicht die aangeeft dat deze stekker alleen is bedoeld voor extra voeding en niet voor het signaal van en naar uw apparaat. 3. Mini-USB 2.0-stekker voor een apparaat, zoals de LaCie Slim DVD±RW. USB-pictogrammen Aan deze pictogrammen kunt u de USB-interfaces herkennen. Zij staan op USB-kabels en bij de USB-poortaansluitingen op bepaalde computers. Afb. 03 - USB 2.0 Y-kabeluiteinden Afb. 04 - USB 2.0-logo Afb. 05 - USB 1.0-logo
Pagina: 8
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 10 1.5. Ondersteunde dvd- en cd- indelingen Tabel 01 - Ondersteunde dvd- en cd-indelingen Indeling Schijftype Schrijfsnelheid Capaciteit DVD DVD±R DL 6x 8,5 GB DVD±R 8x 4,7 GB DVD+RW 8x 4,7 GB DVD-RW 6x 4,7 GB DVD-ROM (enkel- en dubbel- laags) -- 4,7/8,5 GB DVD-RAM 5x 4,7/8,5 GB CD CD-R 24x 700 MB CD-RW 24x 650 MB CD-ROM -- -- 1.5.1. Omschrijvingen van cd- en dvd-media- indelingen DVD+RW-schijven ✦ ✦ Meest geschikt voor: back-ups maken en archiveren van digi- tale bestanden. ✦ ✦ Deze schijven hebben een soortgelijke functionaliteit als CD- RW- en DVD-RW-schijven, maar voor opname maken ze ge- bruik van dezelfde technieken als DVD+R. Ze zijn voorzien van het Direct Overwrite (DOW)-systeem, waarmee gegevens rechtstreeks en in één keer over bestaande gegevens heen kunnen worden geschreven. DVD-RW-schijven ✦ ✦ Meest geschikt voor: back-ups maken en archiveren van digi- tale bestanden. ✦ ✦ Deze schijven zijn wat functionaliteit betreft te vergelijken met CD-RW-media, maar hebben 4,7 GB in plaats van 650 MB opslagcapaciteit. ✦ ✦ Deze schijven kunnen tot 1000 keer beschreven en opnieuw gewist worden. DVD+R-schijven ✦ ✦ Meest geschikt voor: opnemen van dvd-video’s, opslag van meerdere fotoalbums en gegevensopslag van minder dan 4,7 GB. ✦ ✦ Net als CD-R-schijven kan een DVD+R eenmaal worden bes- chreven, maar de capaciteit is 4,7 GB tegenover de 700 MB van CD-R-schijven. ✦ ✦ DVD+R ondersteunt "lossless linking" en de combinatie van de opnametechniek Constant Angular Velocity (CAV) en Con- stant Linear Velocity (CLV). DVD-R-schijven ✦ ✦ Meest geschikt voor: opnemen van dvd-video’s, opslag van meerdere fotoalbums en gegevensopslag van minder dan 4,7 GB. ✦ ✦ Deze schijven hebben ook een soortgelijke functionaliteit als CD-R-media en beschikken over dezelfde capaciteit als DVD+R-schijven. ✦ ✦ Er bestaan twee soorten DVD-R-schijven: DVD-R General, be- doeld voor thuistoepassingen, en DVD-R Authoring, bedoeld voor professionele videotoepassingen op dvd. DVD+RDL- of DVD-RDL-schijven (dubbellaags) ✦ ✦ Ideaal voor: opnemen van dvd-video’s van hoge kwaliteit, maken van back-ups en archiveren van grote hoeveelheden gegevens op dvd. ✦ ✦ Deze schijven beschikken over de opnametechnieken van DVD+ maar hebben een capaciteit van 8,5 GB tegenover 4,7 GB van DVD±R-schijven. ✦ ✦ Bij een grotere schijfcapaciteit kan de video-bitsnelheid wor- den verhoogd voor een betere kwaliteit video's op dvd. DVD-RAM ✦ ✦ Meest geschikt voor camcorders, set-top-boxes en andere gebruiken waarbij het opnieuw schrijven van gegevens be- langrijk is. ✦ ✦ Wordt gezien als een uiterst betrouwbare indeling dankzij het ingebouwde controle- en foutenbeheersysteem. CD-R-schijven ✦ ✦ Meest geschikt voor: opnemen van audio-cd’s en opslaan van bestanden, zoals foto’s of belangrijke documenten. ✦ ✦ Bestanden op CD-R-schijven kunnen niet worden gewist en bestanden op CD-R-schijven kunnen niet worden over- schreven. CD-RW-schijven ✦ ✦ Meest geschikt voor: uitwisselen van bestanden van meer dan 650 MB. ✦ ✦ De schijven kunnen tot 1000 keer opnieuw worden geformat- teerd en bestanden op de schijf kunnen worden overschreven. ✦ ✦ De meeste cd-rom-drives en cd-spelers kunnen CD-RW-schi- jven niet lezen. TECHNISCHE OPMERKING: Voor de beste opnameresultaten: ✦ ✦ Sluit alle geopende programma’s af en sluit de verbinding met het internet af ✦ ✦ Kopieer de gegevens eerst naar uw harde schijf ✦ ✦ Controleer de snelheidsrating van de media ✦ ✦ Gebruik media die vrij zijn van krassen en vingerafdrukken
Pagina: 9
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Het apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 11 2.1. De USB 2.0 Y-kabel aansluiten 1. Sluit de primaire Hi-Speed USB 2.0 A-stekker (zie 1.4. Kabels en aansluitingen) aan op een beschikbare USB 2.0-poort op uw computer. BELANGRIJK: De Y-kabel heeft twee USB 2.0-stekkers: de pri- maire A-stekker voor signaal en voeding, en de secundaire A-stek- ker voor extra voeding, indien nodig. Het verschil wordt duidelijk aangegeven door een sticker met een bliksemschicht op de secun- daire stekker (uitsluitend voeding). U moet de primaire A-stekker aansluiten om gegevens te kunnen verzenden en ontvangen. Zie 1.4. Kabels en aansluitingen. 2. Sluit het andere uiteinde (mini-USB) van de USB 2.0 Y-kabel aan op de LaCie Slim DVD±RW. Zie Afb. 06 3. Uw drive is nu klaar voor gebruik. Volg de onderstaande stap- pen om er zeker van te zijn dat uw drive juist is geïnstalleerd en communiceert met uw computer: Mac-gebruikers In het Apple-menu kiest u Over deze Mac en vervolgens Meer Info. Hiermee opent u Apple System Profiler. Uw drive moet zichtbaar zijn in de lijst onder de categorie Hardware. Windows-gebruikers Klik met de rechtermuisknop op de map Deze computer en selecteer Eigenschappen > Algemeen. Uw drive moet zichtbaar zijn in de lijst. 4. Als de Slim DVD±RW niet voldoende voeding krijgt, kunt u de secundaire USB 2.0 A-stekker (met de bliksemschicht erop) aansluiten op een beschikbare USB 2.0-poort op uw computer. Zie Afb. 07 TECHNISCHE OPMERKING: Uw drive moet aangesloten zijn op een USB 2.0-poort. Bij gebruik van een USB 1.1-poort wordt een goede werking niet gegarandeerd. Zie paragraaf 1.4. Kabels en aansluitingen. TECHNISCHE OPMERKING: Voor meer informatie over USB- verbindingen verwijzen we naar paragraaf 1.4. Kabels en aansluitin- gen en 4.5. Vragen en antwoorden over USB. 2. De LaCie Slim DVD±RW aansluiten Afb. 06 Afb. 07 BELANGRIJK: De LaCie Slim DVD±RW heeft een aansluiting voor een voedingseenheid (zie 1.3. Aanzichten van de drive). Hierop past een externe voedingseenheid (niet meegeleverd).
Pagina: 10
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Uw LaCie Slim DVD±RW gebruiken Gebruikershandleiding pagina 12 3.1. Een schijf plaatsen Om een schijf te plaatsen: 1. Druk op de openen/sluiten-knop op uw LaCie Slim DVD±RW. 2. Leg de dvd of cd met het etiket naar boven op de geopende schijflade. Zorg ervoor dat de dvd of cd goed in het midden van de schijflade ligt. 3. Druk op de openen/sluiten-knop om de lade te sluiten (Afb. 08). Forceer het klepje niet om het te openen; het kan daardoor besch- adigd raken. De drive moet ingeschakeld zijn om de lade te kunnen openen. Voor een correcte werking moet de drive op een vlakke ondergrond staan. Om de schijflade te sluiten: Druk op de openen/sluiten-knop (Afb. 08). Het wordt niet aanbevo- len tegen de medialade te duwen om deze te sluiten. 3.2. Toegang krijgen tot een schijf Mac-gebruikers Het cd- of dvd-volume verschijnt als een pictogram op het bu- reaublad. Klik op het pictogram om toegang te krijgen tot de inhoud van de cd of dvd. Windows-gebruikers Het dvd- of cd-volume verschijnt in de map Deze computer (Win- dows XP-gebruikers) of de map Computer (Windows Vista- en Win- dows 7-gebruikers). Klik op het pictogram om toegang te krijgen tot de inhoud van de schijf. LET OP: Forceer de schijflade niet om deze te openen of te sluiten; hierdoor kunt u de drive beschadigen. Verwijder steeds de schijven uit de drive voordat u deze verplaatst, en verplaats de drive nooit terwijl deze werkt. BELANGRIJK: De drive is niet compatibel met cartridges. 3. De LaCie Slim DVD±RW gebruiken Afb. 08
Pagina: 11
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Uw LaCie Slim DVD±RW gebruiken Gebruikershandleiding pagina 13 3.3. Schijf uitwerpen Mac-gebruikers 1. Sleep het dvd/cd-pictogram op het bureaublad naar de Prul- lenbak (Afb. 09). 2. De schijflade gaat open. 3. Verwijder de schijf. Druk op de openen/sluiten-knop op de drive om de schijflade te sluiten. Windows-gebruikers 1. Druk op de openen/sluiten-knop aan de voorzijde van de drive. 2. Verwijder de schijf. 3. Druk op de openen/sluiten-knop op de drive om de schijflade te sluiten. LET OP: Probeer niet om de schijflade van de drive te openen of de schijf te verwijderen terwijl de drive nog in gebruik is en met de computer communiceert. U kunt zichzelf hierbij verwonden en/of de drive en/of uw computersysteem beschadigen. Vervoer de drive niet met een geopende schijflade of met een dvd of cd in de lade. Hierdoor kunnen de drive en/of gegevens op de schijf beschadigd raken. Bovendien komt hierdoor uw garantie te vervallen. 3.4. Uitwerpen van schijf in noodgeval Als een cd of dvd niet kan worden uitgeworpen met de openen/ sluiten-knop en de software heeft geen controle meer over de drive, kan de schijflade toch worden geopend. 1. Schakel de drive uit en koppel de interfacekabel los. 2. Steek een dun metalen voorwerp, zoals een opengevouwen paperclip, in de nooduitwerp-opening (zie Afb. 10) totdat het tegen het mechanisme voor handmatig uitwerpen drukt. U voelt vervolgens dat het mechanisme de schijflade opent. Gebruik deze methode alleen als de openen/sluiten-knop niet werkt. LET OP: Zorg ervoor dat de drive uit staat en dat de voeding is ontkoppeld voordat u de nooduitwerpprocedure start. Afb. 09 Afb. 10
Pagina: 12
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Nuttige technische informatie Gebruikershandleiding pagina 14 4.1. Software voor dvd's en cd's Alle ondersteunde besturingssystemen (zie 1.1. Minimale systeemv- ereisten) hebben basisfuncties voor het lezen en schrijven van dvd's en cd's. Mocht u meer functionaliteit nodig hebben voor het schri- jven van uw dvd's en cd's, dan worden Nero, Roxio en Cyberlink aanbevolen door LaCie. BELANGRIJK: LaCie kan niet garanderen dat alle software van derden goed werkt met de LaCie Slim DVD±RW. 4.2. Indelingen voor bestandssystemen Bij het beschrijven van DVD±R/RW- en CD-R/RW-schijven hebt u de mogelijkheid om de schijf een bepaalde bestandsindeling toe te wijzen (de manier waarop een computer bestanden benoemt en organiseert om ze op te slaan en uit te wisselen). LaCie raadt een van de drie primaire bestandssysteemindelingen aan voor het gebruik van de Slim DVD±RW: ✦ ✦ Universal Disk Format (UDF) ✦ ✦ ISO 9660 ✦ ✦ Mac OS Extended (ook bekend als HFS+) ✦ ✦ Hybride schijven (Mac & PC) UDF – Deze specificatie, die is ontwikkeld door de Optical Storage Technologies Association, is het overheersende bestandssysteem dat zorgt voor compatibiliteit tussen verschillende Blu-ray-, dvd- en cd- toepassingen, hardwareplatforms en computerbesturingssystemen. ISO 9660 – Dit is het standaard bestandssysteem, waarmee media leesbaar zijn voor Macs, pc’s of andere grote computerplatforms. Gepubliceerd door de International Organization for Standardiza- tion. Deze norm definieert een bestandssysteem voor cd's en dvd- roms. Het ondersteunt computerbesturingssystemen zoals Microsoft Windows, Mac OS en systemen die de Unix-specificatie volgen, maar biedt geen ondersteuning aan eigen voorzieningen van het Mac-bestandssysteem, zoals lange bestandsnamen of pictogramop- ties. Microsoft maakte een uitbreiding op deze indeling, Joliet ge- naamd, waarmee de namen van Unicode-bestanden uit 64 tekens kunnen bestaan (twee keer zo veel als de ISO 9660 Level 2 en 3 specificatie). Mac OS Extended – Dit bestandssysteem, ook bekend als HFS+, wordt gebruikt door Macintosh. Dit is de aanbevolen bestandsindel- ing als u de schijf alleen gebruikt met een Mac. 4. Nuttige technische informatie Hybrid-schijven (Mac en pc) – Mac-gebruikers kunnen er ook voor kiezen hybrid-schijven met twee partities te maken: één die kan wor- den bekeken door Mac-gebruikers, één door Windows-gebruikers. Er bestaat software, zoals Toast Titanium, om uw schijven te format- teren volgens dit bestandssysteem.
Pagina: 13
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Nuttige technische informatie Gebruikershandleiding pagina 15 4.3. DVD±RW-schrijfmethoden Disc at Once (DAO) – Een dvd-schrijfproces waarbij de gehele dvd in één keer wordt beschreven. Na deze registratie kunnen geen gegevens meer op deze dvd worden toegevoegd. Dit verschilt enigszins van de CD-R DAO-methode omdat de ‘lead-in’, het ge- gevensgedeelte en de ‘lead-out’ allemaal opeenvolgend worden geschreven. Session at Once (SAO) – Een schrijfproces dat vergelijkbaar is met DAO en waarbij alle informatie in één sessie wordt geschreven, maar bij SAO kan er op een later tijdstip meer informatie worden bijgeschreven. Hierdoor hebt u meer controle over het opnamepro- ces dan bij Packet Writing (PW) of TAO en kan er meer schijfrui- mte worden gebruikt omdat er geen ruimte tussen de verschillende ‘tracks’ hoeft te zitten. Incremental Recording (IR) – Een dvd-schrijfproces dat vergelijkbaar is met de Session at Once (SAO) CD-R-schrijfmethode. Bestanden kunnen per opname rechtstreeks op de DVD-R-schijf worden toe- gevoegd in plaats van de bestanden eerst naar de harde schijf te kopiëren alvorens ze naar de schijf te schrijven. De minimale op- namegrootte moet echter 32 KB zijn (zelfs als het op te nemen bes- tand kleiner is dan dat) en de capaciteit en schrijfsnelheden nemen af doordat steeds een "lead-in/out" om de gegevens moet worden geschreven. Bovendien moet de schijf worden voltooid om hem te kunnen lezen in een andere drive dan die waarin de schijf is bes- chreven. Multi-Border Recording (MBR) – MBR is een dvd-schrijfproces dat veel lijkt op IR en maakt het mogelijk om een IR-schijf te maken die u vervolgens kunt lezen op een drive die dit type opnamemethode herkent. MBR maakt een zeer korte grenszone aan rond een op- namesessie, zodat een compatibele speler of dvd-rom-drive niet probeert om gegevens te lezen over de grens van het opgenomen gedeelte heen. Zo kan een niet-voltooide schijf worden gelezen door een speler die deze opnamemethode ondersteunt. Beperkt overschrijven (RO) – Bij deze methode kunnen op een reeds beschreven schijf nieuwe gegevenssegmenten willekeurig en overal worden ingevoegd binnen de opgenomen grens. Nieuwe gegevens kunnen echter alleen aan een gedeelte van de schijf worden toege- voegd dat al is beschreven en vanaf het punt waar de laatste sessie werd beëindigd. Packet Writing (PW) – Een schrijfproces door middel van verslepen, heel handig voor het maken van gegevensback-ups. Buffer under- run* is hierbij onmogelijk, omdat de gegevens in "pakketjes" van enkele KB’s wordt geschreven. Packet Writing is een proces dat veel van de processor vraagt, omdat er constant wordt gekeken of er nog beschikbare ruimte op de schijf is. Tabel 02 - DVD±RW-schrijfmethoden DAO SAO IR MBR RO PW CD ✔ ✔ ✔ DVD ✔ ✔ ✔ ✔ * Buffer Underrun – Het opnemen op een schijf is een systeeminten- sieve toepassing en de rewritable-drive heeft een constante stroom gegevens nodig. Een “buffer underrun” treedt op als de gegevens- stroom naar de herschrijfbare drive niet snel genoeg is om de buffer van de drive gevuld te houden, waardoor er een fout optreedt in het opnameproces. Als dit probleem zich vaak voordoet, moet u de opnamesnelheid verlagen.
Pagina: 14
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Nuttige technische informatie Gebruikershandleiding pagina 16 4.4. Over beschikbare dvd-/cd- capaciteit Er zijn enkele belangrijke factoren waarmee u rekening moet houden als u video, audio of gegevens op cd- of dvd-schijven gaat vastleggen. Op de specificatie van de dvd kunt u twee afmetingen aantreffen: 4,7" (12 cm) en 3,1" (8 cm) (beide zijn 0,47" (1,2 cm) dik). Dvd-schijven zijn enkelzijdig en kunnen één (SL) of twee (DL) lagen gegevens bevatten. De hoeveelheid gegevens of video die een schijf kan bevatten, is afhankelijk van factoren als de hoeveelheid audio en de mate van compressie van de gegevens, video of audio. Wanneer mediafabrikanten refereren naar de hoeveelheid ge- gevens die een schijf kan bevatten, doen ze dat in termen van giga- bytes (GB), oftewel één miljard bytes (1000 x 1000 x 1000 bytes). Een computer gaat echter anders met hoeveelheden gegevens om: voor een computer is de waarde binair en 1 GB is dan meer dan 1 miljard bytes, namelijk 1.073.741.824 bytes (1024 x 1024 x 1024 bytes). 4.5. Vragen en antwoorden over USB Wat zijn de voordelen van de USB-interfaces? ✦ ✦ Platformonafhankelijkheid: Alle recente Macs en pc's hebben USB 2.0-poorten. ✦ ✦ “Hot Swappable”: bij het toevoegen of verwijderen van USB- apparaten hoeft de computer niet te worden afgesloten of opnieuw opgestart. Zodra u uw apparaten aansluit, zijn deze gereed voor gebruik. ✦ ✦ Automatische configuratie: Als het apparaat is aangesloten, herkent de computer het apparaat en configureert de software (Windows XP, Windows Vista en Windows 7). ✦ ✦ Serieschakeling: USB 2.0-poorten op uw computer onder- steunen maximaal 127 randapparaten via hubs. ✦ ✦ Eenvoudige installatie: één gestandaardiseerde combinatie van poort en stekker maakt het gemakkelijk om USB-ap- paraten aan te sluiten. Werken Hi-Speed USB 2.0-apparaten op USB 1.1-hubs en omgekeerd? U kunt uw Hi-Speed USB 2.0-apparaten gebruiken op USB 1.1- hubs, maar de randapparaten zullen dan alleen de prestaties van USB 1.1 kunnen leveren. Meer informatie over de USB-interface vindt u op de website van LaCie: www.lacie.com/technologies 4.6. Gegevensoverdracht Onder gegevensoverdracht wordt de gegevensstroom verstaan die gepaard gaat met de uitvoering van een taak. Hierbij gaat het ge- woonlijk om het verplaatsen van gegevens vanuit een opslaglocatie naar het RAM van de computer of vanaf het ene opslagapparaat naar het andere. Tijdens de gegevensoverdracht is het aanbevo- len te wachten totdat de overdracht is voltooid alvorens andere to- epassingen te starten die gebruikmaken van dezelfde USB-poort. Bij USB-controllers die niet voldoen aan de OHCI-norm (Open Host Controller Interface*) kunnen zich afwijkingen voordoen. LaCie kan niet instaan voor een correcte werking bij gebruik van interface- controllers die niet aan de OHCI-norm voldoen. Als er zich een probleem voordoet met de aansluiting van een niet ondersteund randapparaat, zoals een tijdsvertraging (“blijven hangen”), doe dan het volgende: 1. Zorg ervoor dat de USB-kabel stevig en bedrijfszeker is aang- esloten aan beide uiteinden van de kabel tussen de drive en de computer. Als u een andere USB-kabel gebruikt dan de kabel die wordt meegeleverd met de drive van LaCie, controleer dan of deze goedgekeurd is voor USB 2.0. 2. Controleer of de voedingseenheid en de aardaansluiting goed zijn aangesloten. 3. Koppel de USB-kabel los van uw computer. Wacht 30 secon- den. Sluit de kabel weer aan. TECHNISCHE OPMERKING: *Controller - Dit is een component of een elektronische kaart (in deze context ook wel ‘controllerkaart’ genoemd) die een computer in staat stelt te communiceren met bepaalde randapparaten of deze te besturen. Een externe controller is een uitbreidingskaart die in een van de vrije sleuven van de pc (nl. PCI of PCMCIA) wordt geplaatst en het mogelijk maakt om een randapparaat (bijvoorbeeld DVD/RW-drive, hard drive, scanner of printer) op de computer aan te sluiten. Als uw computer niet met een USB-controllerkaart is uitgerust, kunt u via LaCie een externe con- troller aanschaffen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw LaCie-wederverkoper of met de klantenservice van LaCie (paragraaf 6. Contact opnemen met de klantenservice).
Pagina: 15
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 17 Als uw LaCie Slim DVD±RW niet correct functioneert, raadpleeg dan de volgende controlelijst om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Als u de hele controlelijst hebt doorlopen en uw drive werkt nog steeds niet correct, neemt u de FAQ's (veelgestelde vra- gen) door die regelmatig worden gepubliceerd op onze website: www.lacie.com. Een van deze FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de downloadpagina bezoeken, waar de recentste bijgewerkte softwareversies beschikbaar zijn. Als u verdere ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met de winkel waar u het LaCie-product hebt gekocht of met de technische ondersteuning van LaCie (zie paragraaf 6. Contact opne- men met de klantenservice voor meer informatie). Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft er voortdurend naar om u de meest actuele en uit- gebreide gebruikershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw handleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijk dan op onze website voor de nieuwste beschikbare versie. 5. Problemen oplossen
Pagina: 16
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 18 5.1. Mac-gebruikers Probleem Vraag Oplossing De drive wordt niet door de computer herkend. Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemv- ereisten voor gebruik met deze drive? Zie paragraaf 1.1. Minimale systeemvereisten. Wordt de drive van voldoende stroom voorzien via de USB-bus van uw computer? Mogelijk krijgt de Slim DVD±RW niet genoeg stroom via de USB- poort van uw computer. Sluit de extra USB 2.0 A-stekker (zie 2.1. De USB 2.0 Y-kabel aansluiten) of een optionele externe voeding- seenheid (niet meegeleverd) aan. Hebt u de juiste installatiestappen gevolgd? Controleer nogmaals de installatiestappen in 2. De LaCie Slim DVD±RW aansluiten. Staat er een pictogram op uw bu- reaublad? Zoek een pictogram op uw bureaublad dat staat voor de schijf die u hebt geplaatst. Als de schijf niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor het oplossen van problemen om de aard van het probleem vast te stellen. Zijn beide uiteinden van de USB- kabel stevig aangesloten? ✦ ✦ Koppel de USB-kabel los, wacht 10 seconden en sluit de kabel vervolgens opnieuw aan. ✦ ✦ Controleer of de USB-connectoren op de juiste wijze zijn geplaatst. USB-kabels kunnen slechts op één manier worden aangebracht. Controleer of de kabels in de juiste richting zijn aangesloten. ✦ ✦ Controleer of de USB-connectoren recht zijn en volledig op de USB-poorten zijn aangesloten. ✦ ✦ Gebruik alleen goedgekeurde USB-kabels, zoals de kabels die met de LaCie-drive zijn meegeleverd. Als u al deze stappen hebt uitgevoerd en de drive wordt nog steeds niet herkend, sluit u de computer af, wacht u 3 tot 5 minuten, start u vervolgens de computer opnieuw op en probeert u het opnieuw. Bestaat er een conflict met stuurpro- gramma’s van andere apparaten of extensies? Neem voor assistentie contact op met de afdeling Customer Sup- port van LaCie. Zie 6.1. Contactadressen voor technische onder- steuning van LaCie. Hebt u de primaire USB 2.0 A-stekker aangesloten? De bij het apparaat geleverde USB 2.0 Y-kabel heeft twee USB 2.0 A-stekkers: de primaire (zonder sticker met bliksemschicht) en de secundaire (met sticker met bliksemschicht). Bij de meeste comput- ers is het voldoende om alleen de primaire stekker aan te sluiten voor voeding en gegevensoverdracht. De secundaire stekker geeft geen gegevenssignaal want die is alleen bedoeld voor extra stroom wanneer dat nodig blijkt. vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 17
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 19 Probleem Vraag Oplossing De drive werkt niet merk- baar sneller bij aansluiting via Hi-Speed USB 2.0. Zijn er andere USB-apparaten op dezelfde poort of hub aangesloten? Koppel alle andere USB-apparaten los en kijk of de prestaties van de drive dan verbeteren. Is de drive aangesloten op een USB- hub? Een Hi-Speed USB 2.0-apparaat werkt slechts op Hi-Speed USB 2.0-snelheden wanneer deze is aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort of -hub. Zorg ervoor dat uw USB-hub Hi-Speed USB 2.0 ondersteunt. Is de drive aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort van de computer? Controleer of de Hi-Speed USB 2.0-stuurprogramma's voor zowel de hostbusadapter als het apparaat correct zijn geïnstalleerd. Ver- wijder bij twijfel de stuurprogramma’s en installeer deze opnieuw. Ondersteunt de computer of het bes- turingssysteem Hi-Speed USB 2.0? Zie 1.1. Minimale systeemvereisten en 4.6. Gegevensoverdracht voor meer informatie. De drive werkt langzaam. Is de drive rechtstreeks aangesloten op de hostcomputer? Zorg ervoor dat uw drive rechtstreeks is aangesloten op de com- puter (zie 2. De LaCie Slim DVD±RW aansluiten voor meer infor- matie. Sluit apparatuur rechtstreeks aan op de computer voor de beste prestaties. Meer informatie vindt u bij Gegevensoverdracht. De lade van de drive gaat niet open. Hebt u geprobeerd om het schijfpic- togram naar de prullenbak te slepen? Sleep het schijfpictogram naar de Prullenbak. De schijf moet ver- volgens automatisch worden uitgeworpen. Als dit het probleem niet oplost, probeer het dan met de uitwerpfunctie van het softwarepro- gramma dat u gebruikt. Is de uitwerpfunctie vergrendeld door een een actief softwareprogramma? Om dit te controleren, ontkoppelt u de interfacekabel, sluit u deze vervolgens weer aan en drukt u op de openen/sluiten-knop. Wordt de schijf nog steeds niet uitgeworpen, raadpleeg dan 3.4. Uitwer- pen van schijf in noodgeval voor meer informatie over hoe u de media kunt uitwerpen. vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 18
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 20 Probleem Vraag Oplossing De medialade van de drive werpt automatisch een schijf uit wanneer u probeert om erop op te nemen, of de drive beschrijft de cd/dvd niet correct. Is de schijf vol? Om de inhoud van de schijf te controleren: ✦ ✦ Gebruik uw opnamesoftware; of ✦ ✦ Selecteer de schijf op het bureaublad en selecteer Get Info vanuit het File-menu. Als de schijf leeg lijkt te zijn, maar het probleem blijft bestaan, probeer dan een andere cd of dvd. Ondersteunt de drive de indeling van de schijf die u erin hebt gelegd? In paragraaf 1.5. Ondersteunde dvd- en cd-indelingen vindt u in- formatie over de verschillende schijfindelingen die door uw drive worden ondersteund. Is de schijf beschadigd? Inspecteer de schijf zorgvuldig. Controleer het opnameoppervlak (de glanzende, weerspiegelende kant) van de schijf op goed zich- tbare krassen. Probeer bij twijfel een andere schijf. Is de opnamesoftware correct geïn- stalleerd? Controleer nogmaals de installatie van uw opnamesoftware en installeer de software zo nodig opnieuw. Lees de probleemoploss- ings- en hulphoofdstukken van uw opnamesoftware na voor meer informatie over de opnamesoftware. Treden er "buffer underrun"-fouten op (wordt de gegevensstroom naar de re- corder onderbroken)? Volg, voor de beste opnamen, deze tips om onderbrekingen door "buffer underrun" te voorkomen: ✦ ✦ Sluit alle andere actieve softwareprogramma's af voordat u start met het opnemen. ✦ ✦ Deactiveer Bestanden delen als deze functie actief is. ✦ ✦ Als u rechtstreeks opneemt, zoals een kopie (van een cd of dvd), zorg dan dat de drive die de cd of dvd afspeelt snel genoeg is om een voldoende gegevensstroom naar de LaCie- drive te garanderen. Bij het maken van kopieën wordt aan- bevolen om het materiaal eerst naar de harde schijf over te brengen en het vervolgens vanaf de harde schijf op te nemen. ✦ ✦ Verlaag de schijfsnelheid van de LaCie-drive met behulp van het desbetreffende menu in de opnamesoftware.
Pagina: 19
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 21 5.2. Windows-gebruikers Probleem Vraag Oplossing De drive wordt niet door de computer herkend. Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemv- ereisten voor gebruik met deze drive? Zie paragraaf 1.1. Minimale systeemvereisten. Wordt de drive van voldoende stroom voorzien via de USB-bus van uw computer? Mogelijk krijgt de Slim DVD±RW niet genoeg stroom via de USB- poort van uw computer. Sluit de extra USB 2.0 A-stekker (zie 2.1. De USB 2.0 Y-kabel aansluiten) of een optionele externe voeding- seenheid (niet meegeleverd) aan. Hebt u de juiste installatiestappen gevolgd? Controleer nogmaals de installatiestappen in 2. De LaCie Slim DVD±RW aansluiten. Staat er een pictogram voor de drive in Deze computer? Ga naar Deze computer en zoek naar het pictogram en de stationsletter die zijn toegewezen aan de LaCie-drive. Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor het oplossen van problemen om de aard van het probleem vast te stellen. Zijn beide uiteinden van de USB- kabel stevig aangesloten? ✦ ✦ Koppel de USB-kabel los, wacht 10 seconden en sluit de kabel vervolgens opnieuw aan. ✦ ✦ Controleer of de USB-connectoren op de juiste wijze zijn geplaatst. USB-kabels kunnen slechts op één manier worden aangebracht. Controleer of de kabels in de juiste richting zijn aangesloten. ✦ ✦ Controleer of de USB-connectoren recht zijn en volledig op de USB-poorten zijn aangesloten. ✦ ✦ Gebruik alleen goedgekeurde USB-kabels, zoals de kabels die met de LaCie-drive zijn meegeleverd. Als u al deze stappen hebt uitgevoerd en de drive wordt nog steeds niet herkend, sluit u de computer af, wacht u 3 tot 5 minuten, start u vervolgens de computer opnieuw op en probeert u het opnieuw. Bestaat er een conflict met stuurpro- gramma’s van andere apparaten of extensies? Neem voor assistentie contact op met de afdeling Customer Sup- port van LaCie. Zie 6.1. Contactadressen voor technische onder- steuning van LaCie. Ga naar Start > Configuratiescherm > Prestaties en onder- houd > Systeem > tabblad Hardware > knop Apparaatbe- heer > USB-controllers. Klik op het +-teken naast het pictogram van de controller. U moet dan uw drive in het overzicht te zien krijgen. Als u uw drive dan nog niet te zien krijgt, moet u de kabels nog- maals controleren en de overige hieronder vermelde tips voor het oplossen van problemen uitproberen. vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 20
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 22 Probleem Vraag Oplossing De drive wordt niet door de computer herkend. Hebt u de primaire USB 2.0 A-stekker aangesloten? De bij het apparaat geleverde USB 2.0 Y-kabel heeft twee USB 2.0 A-stekkers: de primaire (zonder sticker met bliksemschicht) en de secundaire (met sticker met bliksemschicht). Bij de meeste comput- ers is het voldoende om alleen de primaire stekker aan te sluiten voor voeding en gegevensoverdracht. De secundaire stekker geeft geen gegevenssignaal want die is alleen bedoeld voor extra stroom wanneer dat nodig blijkt. De drive werkt niet merk- baar sneller bij aansluiting via Hi-Speed USB 2.0. Zijn er andere USB-apparaten op dezelfde poort of hub aangesloten? Koppel alle andere USB-apparaten los en kijk of de prestaties van de drive dan verbeteren. Is de drive aangesloten op een USB- hub? Een Hi-Speed USB 2.0-apparaat werkt slechts op Hi-Speed USB 2.0-snelheden wanneer deze is aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort of -hub. Zorg ervoor dat uw USB-hub Hi-Speed USB 2.0 ondersteunt. Is de drive aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort van de computer? Controleer of de Hi-Speed USB 2.0-stuurprogramma's voor zowel de hostbusadapter als het apparaat correct zijn geïnstalleerd. Ver- wijder bij twijfel de stuurprogramma’s en installeer deze opnieuw. Ondersteunt de computer of het bes- turingssysteem Hi-Speed USB 2.0? Zie 1.1. Minimale systeemvereisten en 4.6. Gegevensoverdracht voor meer informatie. De drive werkt langzaam. Is de drive rechtstreeks aangesloten op de hostcomputer? Zorg ervoor dat uw drive rechtstreeks is aangesloten op de computer (zie 2. De LaCie Slim DVD±RW aansluiten voor meer informatie. Sluit apparatuur rechtstreeks aan op de computer voor de beste prestaties. Meer informatie vindt u bij 4.6. Gegevensover- dracht. De medialade van de drive werpt automatisch een schijf uit wanneer u probeert om erop op te nemen, of de drive beschrijft de cd/dvd niet correct. Is de schijf vol? Om de inhoud van de schijf te controleren: ✦ ✦ Gebruik uw opnamesoftware; of ✦ ✦ Selecteer de schijf op het bureaublad en selecteer Get Info vanuit het File-menu. Als de schijf leeg lijkt te zijn, maar het probleem blijft bestaan, probeer dan een andere cd of dvd. Ondersteunt de drive de indeling van de schijf die u erin hebt gelegd? In paragraaf 1.5. Ondersteunde dvd- en cd-indelingen vindt u informatie over de verschillende schijfindelingen die door uw drive worden ondersteund. Is de schijf beschadigd? Inspecteer de schijf zorgvuldig. Controleer het opnameoppervlak (de glanzende, weerspiegelende kant) van de schijf op goed zicht- bare krassen. Probeer bij twijfel een andere schijf. Is de opnamesoftware correct geïn- stalleerd? Controleer nogmaals de installatie van uw opnamesoftware en installeer de software zo nodig opnieuw. Lees de probleemoploss- ings- en hulphoofdstukken van uw opnamesoftware na voor meer informatie over de opnamesoftware. vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 21
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 23 Probleem Vraag Oplossing De medialade van de drive werpt automatisch een schijf uit wanneer u probeert om erop op te nemen, of de drive beschrijft de cd/dvd niet correct. Treden er "buffer underrun"-fouten op (wordt de gegevensstroom naar de recorder onderbroken)? Volg, voor de beste opnamen, deze tips om onderbrekingen door "buffer underrun" te voorkomen: ✦ ✦ Sluit alle andere actieve softwareprogramma's af voordat u start met het opnemen. ✦ ✦ Deactiveer Bestanden delen als deze functie actief is. ✦ ✦ Als u rechtstreeks opneemt, zoals een kopie (van een cd of dvd), zorg dan dat de drive die de cd of dvd afspeelt snel genoeg is om een voldoende gegevensstroom naar de LaCie-drive te garanderen. Bij het maken van kopieën wordt aanbevolen om het materiaal eerst naar de harde schijf over te brengen en het vervolgens vanaf de harde schijf op te nemen. ✦ ✦ Verlaag de schijfsnelheid van de LaCie-drive met behulp van het desbetreffende menu in de opnamesoftware.
Pagina: 22
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 24 Voordat u contact opneemt met de technische ondersteuning 1. Lees de handleidingen en raadpleeg paragraaf 5. Problemen oplossen. 2. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u zich alle relevante vragen in de controlelijst voor prob- leemoplossing hebt gesteld en u slaagt er nog steeds niet in uw LaCie-drive goed te laten werken, neem dan contact met ons op via www.lacie.com. Neem plaats aan uw computer voordat u contact met ons opneemt en zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt: 6. Contact opnemen met de klantenservice Informatie Waar kunt u deze informatie vinden Serienummer van LaCie Slim DVD±RW Op een sticker aan de achterkant van de schijf of op de originele verpakking Macintosh/pc-model Mac-gebruikers: Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selecteer Over deze Mac. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Algemeen. Versie besturingssysteem Processorsnelheid Computergeheugen De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd Mac-gebruikers: Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selecteer Over deze Mac. Selecteer Meer info... De Apple System Profiler wordt dan gestart en maakt een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Hardware.
Pagina: 23
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 25 6.1. Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie LaCie Azië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/asia/contact/ LaCie Australië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/au/contact/ LaCie België Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/be/contact/ (Frans) LaCie Canada Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/caen/contact/ (Engels) LaCie Denemarken Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/dk/contact/ LaCie Finland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fi/contact/ LaCie Frankrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fr/contact/ LaCie Duitsland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/de/contact/ LaCie Italië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/it/contact/ Japan - ELECOM CO. LTD. Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/jp LaCie Nederland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/nl/contact/ LaCie Noorwegen Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/no/contact/ LaCie Spanje Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/es/contact/ LaCie Zweden Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/se/contact/ LaCie Zwitserland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Frans) LaCie Verenigd Koninkrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/uk/contact/ LaCie Ierland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/ie/contact/ LaCie Verenigde Staten Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/contact/ LaCie International Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/intl/contact/
Pagina: 24
LaCie Slim DVD±RW • Design by Sam Hecht Garantiegegevens Gebruikershandleiding pagina 26 LaCie garandeert uw drive tegen materiaal- en productiefouten, bij normaal gebruik, gedurende de periode die staat vermeld op uw garantiecertificaat. Indien mocht blijken dat dit product defect is bin- nen de garantieperiode, zal LaCie, naar eigen keuze, de defecte drive repareren of vervangen. Deze garantie wordt ongeldig indien: ✦ ✦ de drive is gebruikt/opgeslagen onder abnormale gebruiks- of onderhoudsomstandigheden; ✦ ✦ de drive is gerepareerd, gemodificeerd of aangepast, tenzij een dergelijke reparatie, modificatie of aanpassing uitdruk- kelijk schriftelijk is goedgekeurd door LaCie; ✦ ✦ de drive is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, blikseminslag, elektrische storingen, onjuiste verpakking of ongevallen; ✦ ✦ de drive op onjuiste wijze is geïnstalleerd; ✦ ✦ het serienummer van de schijf onleesbaar is of ontbreekt; ✦ ✦ het defecte onderdeel een vervangingsonderdeel is, zoals een opberglade, enz.; ✦ ✦ de verzegeling van de schijfbehuizing is verbroken. LaCie en haar leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies tijdens het gebruik van dit apparaat of voor welk probleem dan ook dat hieruit voortvloeit. Het is raadzaam, de CD-R/RW-, DVD-R/RW- en DVD+R/RW-media als voorzorgsmaa- tregel te testen nadat er naar de schijven is geschreven. LaCie of haar leveranciers staan in geen geval in voor de betrouwbaarheid van de in dit station gebruikte dvd- of cd-schijven. LaCie is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor directe, bijzondere of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschadiging of verlies van eigendommen of apparatuur, omzet- of winstverlies, kosten van vervangingsgoederen of de onkosten of ongemakken die worden veroorzaakt door onderbrekingen voor servicedoeleinden. Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens ti- jdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verant- woordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. In geen geval zal enig persoon recht hebben op een vergoeding die hoger is dan de aankoopprijs die is betaald voor de drive. Neem (telefonisch) contact op met LaCie Technical Support voor het verkrijgen van service onder garantie. Er kan u worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen waaruit blijkt dat de drive nog onder de garantie valt. Alle artikelen die naar LaCie worden teruggestuurd, moeten goed worden verpakt in de oorspronkelijke verpakking en voldoende ge- frankeerd worden verzonden. BELANGRIJK: Registreer u online voor gratis technische onder- steuning: www.lacie.com/register 7. Garantiegegevens
Merk:
LaCie
Product:
Overige computer accessoires
Model/naam:
Slim DVD RW
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels