Rugged USB 3.0 handleiding
LaCie Rugged USB 3.0handleiding

Handleiding voor de LaCie Rugged USB 3.0 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 27 pagina's.

PDF 27 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie Rugged USB 3.0. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie Rugged USB 3.0 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie Rugged USB 3.0. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie Rugged USB 3.0 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie Rugged USB 3.0

Pagina: 1
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. ...................................................................................................................... 4 1.1. Inhoud verpakking......................................................................................................................... 5 1.2. Minimale systeemvereisten. ............................................................................................................. 5 1.3. Aanzichten van de drive................................................................................................................. 6 1.4. Kabels en connectoren................................................................................................................... 7 2. Apparaat aansluiten.................................................................................................... 8 2.1. STAP 1: de interfacekabel aansluiten .............................................................................................. 9 2.2. STAP 2: de LaCie Setup Assistant starten . ...................................................................................... 10 2.3. De drive loskoppelen................................................................................................................... 11 3. Optioneel formatteren en partitioneren..................................................................... 12 3.1. Over bestandssysteemindelingen. .................................................................................................. 12 3.1.1. Windows-gebruikers........................................................................................................ 12 3.1.2. Mac-gebruikers............................................................................................................... 13 3.2. Instructies voor formatteren. .......................................................................................................... 14 3.2.1. Windows XP-gebruikers.................................................................................................... 14 3.2.2. Windows Vista- en Windows 7-gebruikers. ......................................................................... 17 3.2.3. Mac-gebruikers............................................................................................................... 20 4. Problemen oplossen. .................................................................................................. 21 4.1. Problemen oplossen voor Mac-gebruikers. ..................................................................................... 22 4.2. Problemen oplossen voor Windows-gebruikers............................................................................... 24 5. Contact opnemen met de klantenservice. ................................................................... 25 5.1. Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie............................................................. 26 6. Garantie. .................................................................................................................... 27
Pagina: 2
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 2 Copyrights Copyright © 2010 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveel- voudigd, opgeslagen in een gegevens- systeem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedepon- eerde handelsmerken van Apple Comput- er, Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corpora- tion. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitslui- tend ter informatie en kan zonder kennis- geving worden gewijzigd. Bij de voorberei- ding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeu- righeid ervan te waarborgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigin- gen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese veror- deningen voor interferentie veroorzakende apparatuur. FCC-verklaring OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkin- gen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC- voorschriften. Deze beperkingen zijn be- doeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-com- merciële omgeving. De apparatuur gener- eert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparat- uur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan sch- adelijke interferentie ontstaan met radio- communicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Wan- neer de apparatuur de ontvangst van ra- dio of televisie stoort (dit kan worden vast- gesteld door de apparatuur uit en in te schakelen), wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maa- tregelen te treffen: ✦ ✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ✦ ✦ Vergroot de afstand tussen de appa- ratuur en de ontvanger. ✦ ✦ Raadpleeg de leverancier of een erva- ren radio-/televisiemonteur voor assis- tentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen er- toe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedi- enen komt te vervallen. Verklaring van CE- certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit prod- uct aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024 Onder verwijzing naar de volgende condi- ties: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegw- erpen met uw gewone huis- houdelijke afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te vo- eren naar een daartoe aangewezen inza- melpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Af- zonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt ver- werkt op een manier die de volksgezond- heid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over de plaats waar u uw oude apparatuur naartoe kunt brengen ter recy- clage, neemt u contact op met de gemeen- te, de gemeentereinigingsdienst of de win- kel waar u het product hebt gekocht. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik Rugged USB 3.0 100409 v1.1
Pagina: 3
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ✦ ✦ Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit appa- raat. ✦ ✦ Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste proce- dure bij het installeren van het ap- paraat. ✦ ✦ Open een diskdrive niet en probeer deze niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voor- werpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kort- sluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. Het schijfstation dat bij uw LaCie Rugged Hard Disk wordt meegeleverd, bevat geen onderdel- en die de gebruiker zelf kan onder- houden. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. ✦ ✦ Stel het apparaat nooit bloot aan re- gen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voor- werpen die vloeistof bevatten op de LaCie Rugged Hard Disk, aangezien de vloeistof in het apparaat terecht kan komen. Wanneer u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schok- ken, kortsluiting, brand of lichamelijk letsel toe. ✦ ✦ Zorg ervoor dat de computer en de LaCie Rugged Hard disk elektrisch geaard zijn. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elek- trische schokken toe. Voedingsver- eisten 100-240 V~, 4A, 60-50 Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale, transiënte overs- panning volgens overspanningscat- egorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ✦ ✦ Stel de LaCie Rugged Hard Disk niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5°C tot 35°C. Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot 80%, zonder condensvorming, liggen en de luchtvochtigheid bij opslag bin- nen het bereik van 10% tot 90%, zonder condensvorming. Wanneer u dit wel doet, kan de LaCie Rugged Hard Disk beschadigd raken of de behuizing vervormd worden. Plaats uw LaCie Rugged Hard Disk niet in de buurt van een warmtebron en stel de schijf niet bloot aan zonlicht (zelfs niet achter glas). Ook als u de LaCie Rugged Hard Disk in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. ✦ ✦ Plaats geen voorwerpen boven op de LaCie Rugged Hard Disk en oefen er geen overmatige kracht op uit. ✦ ✦ Oefen nooit overmatige kracht uit op de LaCie Rugged Hard Disk. Raad- pleeg wanneer u een probleem ont- dekt het hoofdstuk Problemen oplos- sen in deze handleiding. BELANGRIJK: elk verlies en elke bes- chadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van La- Cie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze ge- gevens. Teneinde het verlies van uw ge- gevens te voorkomen, adviseert LaCie drin- gend TWO exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-stations. Meer informatie over het maken van back- ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJK: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de besturingsomgeving (gewoonlijk 5-10% minder).
Pagina: 4
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 4 1. Inleiding Dank u voor de aanschaf van de LaCie Rugged USB 3.0 Hard Disk. Deze handleiding gidst u door het aansluitingsproces van de drive op uw computer en helpt u bij het oplossen van eventuele proble- men. Als u problemen ondervindt, volgt u eerst de instructies in de Snelle installatiegids en raadpleegt u vervolgens het hoofdstuk over de in- stallatie van het apparaat in deze handleiding. Als het probleem aanhoudt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen. Als dit ook niet helpt, raadpleegt u de Veelgestelde vragen voor uw prod- uct op lacie.com/support , meldt u het probleem op het forum op lacielounge.com of raadpleegt u de klantenservice. Klik op een onderwerp: ✦ ✦ Apparaat aansluiten ✦ ✦ Optioneel formatteren en partitioneren ✦ ✦ Problemen oplossen Snelkoppelingen
Pagina: 5
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 5 1.1. Inhoud verpakking Uw doos bevat de LaCie Hard Disk en hieronder vermelde on- derdelen: 1. LaCie Rugged All-Terrain Hard Disk 2. USB 3.0-kabel (compatibel met USB 2.0 en 1.1) 3. USB-voedingskabel 4. Snelle installatiegids OPMERKING: de gebruikshandleiding en softwareprogramma's staan al op de drive. BELANGRIJK: bewaar de verpakking. Als uw drive moet worden teruggestuurd voor herstel of onderhoud, dient dit te gebeuren in de originele verpakking. 1.2. Minimale systeemvereisten Uw systeem moet voldoen aan bepaalde vereisten om ervoor te zorgen dat uw LaCie-product correct functioneert. Raadpleeg de productverpakking of de webpagina voor productondersteuning op het Datasheet (op www.lacie.com/support/). Quick Install Guide Rugged USB 3.0 DESIGN BY NEIL POULTON All-Terrain Hard Disk
Pagina: 6
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 1.3. Aanzichten van de drive Achteraanzicht 1. USB 3.0-poort 2. Aansluiting USB-voedingskabel Gedetailleerd aanzicht Uw LaCie Rugged All-Terrain Hard Disk is voorzien van een externe rubberbumper rond de aluminiumbehuizing ter bescherming tegen vallen (2,2 m of minder) en andere impacten (Afb. 02). In de behu- izing zorgen interne antistootbumpers voor extra veiligheid. Afb. 01 Afb. 02
Pagina: 7
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 7 1.4. Kabels en connectoren USB 3.0 USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie om randapparaten op de computer of op elkaar aan te sluiten. SuperSpeed USB 3.0 is de laatste implementatie van deze norm en biedt een hogere band- wijdte en nieuwe stroombeheerfuncties. Zo kunnen overdrachtsnelheden tot 4,8 Gbits/s worden bereikt in tegenstelling tot 480 Mbits/s bij USB 2.0. Dit betekent dat USB 3.0 in theoretisch opzicht tot wel tien keer sneller is dan zijn voorganger (in de praktijk is dit iets minder). Bovendien zorgt het verbeterde stroombeheer ervoor dat randapparatuur minder elektriciteit nodig heeft bij inactiviteit. Uw LaCie-drive wordt met een SuperSpeed USB 3.0-kabel geleverd zodat een maximale gegevensoverdrachtsnelheid is gewaarborgd bij aansluiting op een compatibele USB 3.0-poort (Afb. 03). Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB 2.0- of USB 1.1-poort maar in dat geval zijn de prestaties van de drive beperkt tot de re- spectievelijke overdrachtsnelheden. USB-voedingskabel Als de USB-bus van uw computer onvoldoende vermogen levert om uw drive te laten werken, kunt u de meegeleverde USB-voedingsk- abel op een beschikbare USB-poort van uw computer aansluiten (Afb. 04). De USB-poorten (USB 3.0 of USB 2.0) van uw computer verhogen de vermogenstoevoer naar uw LaCie-drive. 1. Sluit het smalle uiteinde van de USB-voedingskabel aan op de achterzijde van uw LaCie-drive. 2. Sluit het USB-uiteinde van de USB-voedingskabel aan op een beschikbare USB-poort van uw computer. Afb. 03 - USB 3.0-kabeluiteinden Afb. 04 - USB-voedingskabeluiteinden
Pagina: 8
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 8 2. Apparaat aansluiten Dankzij de LaCie Setup Assistant is de installatie van uw LaCie Rug- ged Hard Disk voor alle gebruikers eenvoudig, ongeacht uw bestur- ingssysteem. Installeer uw drive in twee eenvoudige stappen: 2.1. STAP 1: de interfacekabel aansluiten 2.2. STAP 2: de LaCie Setup Assistant starten BELANGRIJK: voer de installatiestappen in de aangegeven vol- gorde uit zodat de LaCie Rugged correct wordt geactiveerd op uw computer.
Pagina: 9
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 9 2.1. STAP 1: de interfacekabel aansluiten 1. Sluit de USB 3.0-kabel aan op de drive en op een USB 3.0-poort van uw computer. Als uw computer geen USB 3.0-poort heeft, kunt u de meegeleverde USB 3.0-kabel aansluiten op een USB 2.0-poort. In dit geval wordt de bestandsoverdracht beperkt tot USB 2.0-snelheden. 2. Na een aantal seconden wordt de drive geactiveerd in Deze computer/Computer (Windows) of op uw bureaublad (Mac). TECHNISCHE OPMERKING: als de USB-bus op uw computer onvoldoende stroom levert voor de werking van uw LaCie Rugged, koppelt u de USB-kabel los, sluit u de USB-voedingskabel aan op uw computer en de Rugged, en sluit u de USB-kabel vervolgens opnieuw aan. Raadpleeg paragraaf 1.4. Kabels en connectoren voor meer informatie. Afb. 05
Pagina: 10
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 10 2.2. STAP 2: de LaCie Setup Assistant starten Voordat u de drive gebruikt, moet de LaCie Setup Assistant-software worden gestart om uw drive te formatteren. De software zal: ✦ ✦ Uw drive optimaliseren volgens uw behoeften ✦ ✦ De handleiding en hulpprogramma's kopiëren naar uw vaste LaCie-schijf De LaCie Setup Assistant verhindert niet het gebruik van het schi- jfhulpprogramma van uw computer bij het formatteren of partitio- neren van uw LaCie-drive. Volg gewoon de Setup Assistant totdat deze is voltooid en gebruik vervolgens het schijfhulpprogramma van uw computer (Schijfbeheer voor Windows of Schijfhulpprogramma voor Mac) om uw drive opnieuw te formatteren. Raadpleeg para- graaf 3. Optioneel formatteren en partitioneren voor meer informa- tie. De LaCie Setup Assistant starten: Windows-gebruikers: dubbelklik op het LaCie-pictogram in "Deze computer" (of "Computer" voor Windows Vista-gebruikers). Mac-gebruikers: dubbelklik op het “LaCie Setup Assistant”-picto- gram dat op uw bureaublad verschijnt. BELANGRIJK: als u de LaCie Setup Assistant niet start of als u de LaCie Setup Assistant stopt nadat de formattering is gestart, is uw drive niet gereed voor gebruik en zal handmatige formattering moeten plaatsvinden. De gebruikershandleiding en hulpprogram- ma's zijn dan niet beschikbaar en moeten worden gedownload van de LaCie-website: www.lacie.com. Belangrijk: LaCie adviseert dat u de handleiding en de hulppro- gramma's kopieert naar de interne harddrive van uw computer of een ander medium wanneer de setup is voltooid.
Pagina: 11
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 11 2.3. De drive loskoppelen Externe USB-apparaten bieden "Plug&Play"-functionaliteit. Dit betek- ent dat uw drive kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorkomen is het echter belangrijk deze stappen te volgen bij het loskoppelen van uw LaCie-harddrive. Windows XP-gebruikers Klik in het systeemvak (rechts onder in de hoek van uw scherm) op het pictogram Verwijderen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeelding (Afb. 06). Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die door het pictogram Uitwerpen worden bestuurd (er zou moeten verschijnen "Hardware veilig verwijderen"). Klik in dit venster op de LaCie-harddrive. Vervolgens verschijnt het volgende bericht: "Veilig om hardware te verwijderen" (of vergelijkbare tekst). Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld. Windows Vista- & Windows 7-gebruikers Klik in het systeemvak (rechts onder in uw scherm) op het picto- gram Hardware veilig verwijderen (let op het witte vinkje in een groene cirkel) (Afb. 07). Een bericht verschijnt en toont u de apparatuur die veilig kon worden verwijderd. Selecteer Verwijderen voor het apparaat dat u wilt verwijderen (Afb. 08). Een bericht verschijnt met de melding dat u het ap- paraat veilig kunt verwijderen. Mac-gebruikers Sleep het pictogram van de harddrive naar de prullenmand (Afb. 09). (Het hieronder afgebeelde pictogram is een alge- meen USB-apparaatpictogram. Uw drive kan worden weerge- geven door een pictogram dat er als de drive zelf uitziet.) Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de drive worden verwijderd. Afb. 06 Afb. 07 Afb. 08 Afb. 09
Pagina: 12
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 12 3. Optioneel formatteren en partitioneren De LaCie Setup Assistant dient te worden gestart wanneer u uw drive voor het eerst aansluit. Tijdens dit proces wordt de drive geformat- teerd volgens uw behoeften. Als u echter het proces afbreekt of als u uw drive wenst opnieuw te formatteren nadat u de Setup Assistant hebt voltooid, leest u dit hoofdstuk voor informatie over het formatteren en partitioneren. Raadpleeg de volgende pagina's voor instructies voor het format- teren. 3.1. Over bestandssysteemindelingen 3.1.1. Windows-gebruikers FAT 32: FAT is een acroniem voor File Allocation Table, dat stamt uit het begin van het DOS-tijdperk. Oorspronkelijk was FAT uitslui- tend 16-bits, maar na de tweede release van Windows 95 onderg- ing deze bestandsindeling een upgrade naar 32-bits, vandaar de naam FAT 32. In theorie kunnen FAT 32-volumes in grootte variëren van minder dan 1 MB tot 2 TB. Dit bestandssysteem wordt gebruikt door Windows 98 en Windows Me en wordt ondersteund door Win- dows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7. Wanneer FAT 32 echter wordt gebruikt met Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7, is de grootte van het volume beperkt tot 32 GB (door het hulpprogramma voor partitionering van Win- dows: Schijfbeheer) en de grootte van afzonderlijke bestanden is beperkt tot 4 GB. NTFS: dit acroniem staat voor New Technology Filing System. NTFS vormt het eigen bestandssysteem voor Windows NT, Windows 2000, Windows XP en Windows Vista. NTFS biedt verschillende functies die niet beschikbaar zijn bij FAT 32, zoals bestandscompressie, coder- ing, machtigingen en controle, alsmede het vermogen om drives te spiegelen en RAID 5-functionaliteit. De minimale ondersteunde volumegrootte voor NTFS is 10 MB terwijl de maximale 2 TB be- draagt indien geïnitialiseerd in MBR-formaat. Indien geïnitialiseerd in GPT-formaat is er zelfs geen enkele beperking (bestandsgrootte kent geen limiet). Volumes die zijn gemaakt in NTFS kunnen alleen rechtstreeks worden benaderd (niet via shares) door Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7, zonder hulp van producten van andere leveranciers. Bestandssysteemindelingen voor Windows Er zijn in twee mogelijke bestandssysteemindelingen voor Windows-gebruikers: NTFS en FAT 32 (MS-DOS). Raad- pleeg de tabel hieronder voor meer informatie. Gebruik NTFS als: ... u de drive alleen onder Windows XP, Windows Vista en/ of Windows 7 gaat gebruiken. De prestaties zullen dan ge- woonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestandssysteem is in de modus alleen-lezen compatibel met Mac OS 10.3 en hoger. Gebruik FAT32 als: … u de drive zowel met Windows als Mac. De maximale grootte van een bestand bedraagt 4 GB.
Pagina: 13
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 13 3.1.2. Mac-gebruikers U kunt de drive aanpassen door deze opnieuw te formatteren en/of te partitioneren met verschillende bestandssysteemstructuren. Voor optimale prestaties in Mac OS-omgevingen formatteert en parti- tioneert u de drive als één groot volume met de bestandsindeling "Mac OS Uitgebreid". Mac OS Uitgebreid (HFS+): Mac OS Uitgebreid verwijst naar het bestandsysteem dat gebruikt wordt in Mac OS X. HFS+ is een opti- malisering van het oudere HFS-bestandsysteem door een efficiënter gebruik van de de ruimte op de harde schijf. Met HFS+ bent u niet meer beperkt door de blokgrootte. MS-DOS-bestandssysteem (FAT 32): dit is het Microsoft-bestands- systeem dat beter bekend staat als FAT 32. Dit is het bestandssys- teem dat u gebruikt als u de harddrive van LaCie gebruikt voor zowel Mac als Windows. Bestandssysteemindelingen voor Mac Er zijn twee mogelijke bestandssysteemindelingen voor Mac- gebruikers: Mac OS Uitgebreid (HFS+) en FAT 32 (MS- DOS). Raadpleeg de tabel hieronder voor meer informatie. Gebruik HFS+ als: ... u de schijf alleen op Mac's gebruikt. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestands- systeem is NIET compatibel met het besturingssysteem Win- dows. Gebruik FAT32 als: … u de drive zowel met Windows als Mac. De maximale grootte van een bestand bedraagt 4 GB.
Pagina: 14
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 14 3.2. Instructies voor formatteren 3.2.1. Windows XP-gebruikers De hieronder vermelde stappen helpen u uw drive formatteren en partitioneren met Windows XP. Voor meer informatie over het kiezen van de optimale bestandssysteemindeling raadpleegt u 3.1. Over bestandssysteemindelingen. LET OP: door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de Rugged Hard Disk gewist. Als u informatie hebt die u wilt bes- chermen of die u wilt blijven gebruiken, maakt u een back-up van deze informatie voordat u deze stappen uitvoert. 1. Zorg ervoor dat de drive is aangesloten en geactiveerd op uw computer. 2. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Beheren. 3. Selecteer in het venster "Computerbeheer" de optie Schijfbeheer (deze optie staat onder de groep Opslag). 4. Als het venster "Wizard Schijf initialiseren en converteren" wordt geopend, klikt u op Annuleren. 5. Windows geeft een lijst met de harddrives die op het systeem zijn geïnstalleerd. Zoek uw LaCie-harddrive (Afb. 10). Als u een rode cirkel met een witte lijn ziet, moet u de schijf initialiseren. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram om Initialiseren te selecteren. 6. Klik met de rechtermuisknop in het rechthoekige vak met de vermelding "Niet toegewezen" of met partities in een vorige in- deling en selecteer Nieuwe partitie… 7. Klik op Volgende op de eerste pagina van de "Wizard Nieuwe partitie" (Afb. 11). 8. Selecteer de optie Primaire partitie of Uitgebreide partitie (Afb. 12) en klik op Volgende. vervolg op volgende pagina... Afb. 10 Afb. 11 Afb. 12
Pagina: 15
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 15 9. Specificeer de partitiegrootte. Let wel dat FAT32-partities max. 32 GB (32.000 MB) kunnen zijn. De partitie neemt standaard het volledige volume in (Afb. 13) maar u kunt de grootte wijzi- gen afhankelijk van de werkomgeving. Klik op Volgende. 10. Wijs een stationsletter of installatiepad toe (Afb. 14). Klik op Volgende. 11. Selecteer de bestandsindeling voor de schijf (FAT32 verschi- jnt optioneel als de partitie een grootte van 32 GB of minder heeft). Zodra FAT32 of NTFS is geselecteerd (Afb. 15), kunt u kiezen voor Snel formatteren waardoor u de schijf sneller kunt formatteren. Hoewel Schijfbeheer de schijf niet zo intensief con- troleert op fouten bij snel formatteren, bespaart deze optie u tijd. klik op Volgende. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 13 Afb. 14 Afb. 15
Pagina: 16
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 16 12. Een venster verschijnt met uw keuzes. Als alle gegevens correct zijn, klikt u op Voltooien om het formatteren te beginnen (Afb. 16). Selecteer Vorige om een wijziging aan te brengen. 13. De partities van uw drive dienen de status "In orde" te hebben in de lijst met drives in Schijfbeheer (Afb. 17). U ziet ook de partities van de drive in Deze computer. De drive is klaar voor gebruik. Afb. 16 Afb. 17
Pagina: 17
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 17 3.2.2. Windows Vista- en Windows 7-gebruikers De volgende stappen leggen uit hoe u uw LaCie-harddrive kunt for- matteren met Windows Vista of Windows 7. LET OP: door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de Rugged Hard Disk gewist. Als u informatie hebt die u wilt bes- chermen of die u wilt blijven gebruiken, maakt u een back-up van deze informatie voordat u deze stappen uitvoert. 1. Klik met de rechtermuisknop op Computer en kies Beheren. Se- lecteer Schijfbeheer in het venster Computerbeheer. 2. In de lijst met drives in het midden van het venster Schijfbeheer klikt u met de rechtermuisknop op uw LaCie-harddrive en se- lecteert u Nieuw eenvoudig volume... (Afb. 18). 3. De Wizard Nieuw eenvoudig volume verschijnt. Kies Volgen- de> om door te gaan (Afb. 19). 4. Met deze wizard kunt u volumes maken, ook gekend als parti- ties. U kunt ervoor kiezen om één enkele partitie of vele partities te maken. Typ de grootte van de partitie die u wilt maken in megabytes (MB). Voorbeeld: een partitie van 100 GB (gigabyte) is 100.000 MB. Als u een FAT32-partitie wilt maken, kan de grootte max. 32 GB (32.000 MB) zijn (Afb. 20). Zodra u de grootte van de partitie hebt gekozen, selecteert u Volgende>. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 18 Afb. 19 Afb. 20
Pagina: 18
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 18 5. Wijs een stationsletter of accepteer de standaardwaarde (Afb. 21). Selecteer Volgende>. 6. Kies de bestandssysteemindeling voor de partitie. Als de grootte van de partitie 32 GB of minder is, kunt u kiezen uit NTFS en FAT32. Selecteer de indeling en vink Snel formatteren aan (Afb. 22). Selecteer Volgende>. BELANGRIJK: raadpleeg hoofdstuk 3.1. Over bestandssystee- mindelingen voor een meer gedetailleerde vergelijking van de ver- schillende bestandssysteemindelingen. TECHNISCHE OPMERKING: Windows Vista SP1 en Windows 7 bieden het exFAT-bestandssysteem dat partities groter dan 32 GB accepteert (Afb. 23). Het exFAT-bestandssysteem, voornamelijk ge- bruikt bij USB-flashdrives, maakt komaf met vele beperkingen van FAT32. Naast Windows Vista SP1 en Windows 7 kan het exFAT- bestandssysteem ook werken op Windows XP SP2 met een speciaal stuurprogramma. Aangezien de ondersteuning voor Mac OS onsta- biel is, adviseren wij deze bestandsindeling niet te gebruiken voor het delen van uw LaCie-drive tussen Windows- en Apple-besturings- systemen. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 21 Afb. 22 Afb. 23
Pagina: 19
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 19 7. Het laatste venster is een overzicht van de indelingsopties die u net hebt geselecteerd. Als alle gegevens juist zijn, klikt u op Voltooien om het formatteren te beginnen (Afb. 24). Afb. 24
Pagina: 20
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 20 3.2.3. Mac-gebruikers LET OP: als u deze stappen volgt, worden alle gegevens (inclusief gecodeerde gegevens) op de Rugged Hard Disk gewist. Als u in- formatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maakt u een back-up van deze informatie voordat u deze stappen uitvoert. 1. Sluit de drive aan op de voedingsbron en de computer met de interfacepoort. 2. Selecteer Hulpprogramma's in het menu Ga in de Finder-me- nubalk. 3. Dubbelklik in de map Hulpprogramma's op Schijfhulpprogram- ma. 4. Het venster Schijfhulpprogramma wordt geopend (Afb. 25). Se- lecteer het volume met de naam LaCie Hard Disk in de lijst met beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het venster. 5. Selecteer het tabblad Partitioneren. 6. In het menu Volume-indeling: selecteert u het aantal partities waarin u de drive wilt verdelen (Mac OS X biedt u de optie een drive te verdelen in maximaal 16 partities). U kunt de grootte van iedere partitie aanpassen met de schuifbalk tussen de parti- ties in het gebied Volume-indeling: . 7. In het onderdeel Volumegegevens voert u een naam in voor elk volume (partitie) en selecteert u de volume-indeling. BELANGRIJK: raadpleeg hoofdstuk 3.1. Over bestandssystee- mindelingen voor een meer gedetailleerde vergelijking van de ver- schillende bestandssysteemindelingen. 8. Klik op Partitioneer nadat u de volume-opties hebt geselecteerd. Klik nogmaals op Partitioneer als het waarschuwingsbericht bli- jft verschijnen. 9. Mac Schijfhulpprogramma formatteert en partitioneert de schijf overeenkomstig uw instellingen en uw schijf is gereed voor ge- bruik. Afb. 25
Pagina: 21
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 21 4. Problemen oplossen Als uw vaste LaCie-harddrive niet juist functioneert, raadpleegt u de volgende onderwerpen voor probleemoplossing om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Als u alle onderwerpen hebt doorlopen en uw schijf nog steeds niet goed werkt, raadpleegt u de FAQ's (veel- gesteldevragen)dieregelmatigwordengepubliceerdoponzewebsite– www.lacie.com. Een van deze FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de downloadpagina bezoeken, waar de recentste bijgewerkte softwareversies beschikbaar zijn. Als u verdere ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met de winkel waar u het LaCie-product hebt gekocht of met LaCie- klantenservice (raadpleeg paragraaf 5. Contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie). Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft ernaar om u de meest actuele en uitgebreide gebrui- kershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw gebruikershandleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijkt u op onze website voor de nieuwste beschikbare versie. www.lacie.com
Pagina: 22
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 22 4.1. Problemen oplossen voor Mac-gebruikers Probleem Vraag Oplossing De drive werkt niet merk- baar sneller bij aansluiting via SuperSpeed USB 3.0. Is de drive aangesloten op een USB-poort op de computer of op een USB-hub? Als de drive is aangesloten op een USB-poort of hub, is dat normaal. Een SuperSpeed USB 3.0-apparaat kan alleen werken op USB 3.0-prestatien- iveau wanneer het rechtstreeks is aangesloten op een USB 3.0-poort of -hub. Als dat niet het geval is, werkt het USB 3.0-apparaat aan de tragere USB-overdrachtsnelheid. Ondersteunt de computer of het besturingssysteem Super- Speed USB 3.0? Raadpleeg paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten. De drive wordt niet door de computer herkend. Wordt er een pictogram voor de drive weergegeven op het bureaublad? Er moet een pictogram voor de LaCie-drive op het bureaublad staan. Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor probleemoplossing om de aard van het probleem vast te stellen. Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor sys- teemgebruik met deze drive? Raadpleeg paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten voor meer informa- tie. Hebt u voor de gebruikte interface en het toepasselijke besturingssysteem de juiste in- stallatieprocedure uitgevoerd? Controleer nogmaals de installatiestappen in paragraaf 2.1. STAP 1: de interfacekabel aansluiten en paragraaf 2.2. STAP 2: de LaCie Setup As- sistant starten. Zijn beide uiteinden van de USB-kabel stevig aangesloten? Controleer de beide uiteinden van de USB-kabel en zorg ervoor dat ze goed op de poorten zijn aangesloten. Koppel de kabel los, wacht 10 seconden en sluit de kabel dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. Is er voldoende stroomtoevoer naar de drive? Als de drive via USB is aangesloten op de computer en niet wordt geac- tiveerd, krijgt de drive mogelijk onvoldoende stroom van de USB-bus op de computer. Probeer de USB-voedingskabel aan te sluiten zoals bes- chreven in paragraaf 1.4. Kabels en connectoren. Bestaat er een conflict met stuurprogramma’s van andere apparaten of extensies? Neem voor assistentie contact op met LaCie Technical Support. De drive wordt niet door de computer herkend. Is de drive geformatteerd? Wanneer u de LaCie Setup Assistant niet opstart of wanneer u deze afsluit voordat het formatteren is begonnen, zal de drive niet gereed zijn voor gebruik en zal deze handmatig moeten worden geformatteerd. Raadpleeg hoofdstuk 3. Optioneel formatteren en partitioneren. Ondersteunt het besturings- systeem van uw computer het bestandssysteem? Raadpleeg de documentatie bij uw computer en raadpleeg hoofdstuk 3. Optioneel formatteren en partitioneren. vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 23
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 23 Probleem Vraag Oplossing Foutmeldingen onder Mac OS 10.x. Hebt u de melding "Error-50" gekregen bij het kopiëren naar een FAT 32-volume? Bij het kopiëren van bestanden of mappen van Mac OS 10.x naar een FAT32-volume kunnen bepaalde tekens niet worden gekopieerd. Enkele van deze tekens (dus niet alle) zijn: ? < > / \ : Controleer uw bestanden en mappen om na te gaan of dit soort tekens niet zijn gebruikt. Hebt u een foutmelding gekre- gen met de melding dat de drive is losgekoppeld bij het verlaten van de sluimerstand? Negeer deze melding. De drive verschijnt weer op het bureaublad. LaCie- drives werken stroombesparend door te stoppen met draaien wanneer u uw computer in de sluimerstand gaat. Als de computer dan wordt "gewekt" uit de sluimerstand, heeft de drive onvoldoende tijd om terug op gang te komen uit de sluimerstand. De drive werkt langzaam. Zijn er andere USB-apparaten op dezelfde poort of hub aangesloten? Koppel alle andere USB-apparaten los en kijk of de prestaties van de drive verbeteren. Time Machine herkent mijn drive niet. Welke bestandsindeling heeft uw drive? Time Machine is alleen compatibel met schijven geformatteerd in HFS+ (journaled) en niet met FAT32. U moet de drive opnieuw formatteren (raadpleeg hoofdstuk 3. Optioneel formatteren en partitioneren).
Pagina: 24
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 24 4.2. Problemen oplossen voor Windows-gebruikers Probleem Vraag Oplossing De drive werkt niet merk- baar sneller bij aansluiting via SuperSpeed USB 3.0. Is de drive aangesloten op een USB-poort op de computer of op een USB-hub? Als de drive is aangesloten op een USB-poort of hub, is dat normaal. Een SuperSpeed USB 3.0-apparaat kan alleen werken op USB 3.0-prestatien- iveau wanneer het rechtstreeks is aangesloten op een USB 3.0-poort of -hub. Als dat niet het geval is, werkt het USB 3.0-apparaat aan de tragere USB-overdrachtsnelheid. Is de drive wel aangesloten op een SuperSpeed USB 3.0-poort van uw computer? Controleer of de SuperSpeed USB 3.0-stuurprogramma's voor zowel host- busadapter als apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma’s en installeer deze opnieuw. Ondersteunt de computer of het besturingssysteem Super- Speed USB 3.0? Raadpleeg paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten. De drive wordt niet door de computer herkend. Staat er een pictogram voor de drive in Deze computer? Ga naar My Computer en zoek naar het pictogram en de stationsletter die zijn toegewezen aan de LaCie-drive. Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor probleemoplossing om de aard van het probleem vast te stellen. Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor het gebruik van deze drive? Raadpleeg paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten voor meer informa- tie. Is er voldoende stroomtoevoer naar de drive? Als de drive via USB is aangesloten op de computer en niet wordt geac- tiveerd, krijgt de drive mogelijk onvoldoende stroom van de USB-bus op de computer. Probeer de USB-voedingskabel aan te sluiten zoals bes- chreven in paragraaf 1.4. Kabels en connectoren. Hebt u voor de gebruikte interface en het betreffende besturingssysteem de juiste in- stallatieprocedure uitgevoerd? Controleer nogmaals de installatiestappen in paragraaf 2.1. STAP 1: de interfacekabel aansluiten en paragraaf 2.2. STAP 2: de LaCie Setup As- sistant starten. Zijn beide uiteinden van de USB-kabel stevig aangesloten? Controleer de beide uiteinden van de USB-kabel en zorg ervoor dat ze goed op de poorten zijn aangesloten. Koppel de kabel los, wacht 10 seconden en sluit de kabel dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. Bestaat er een conflict met stuurprogramma’s van andere apparaten of extensies? Neem voor assistentie contact op met LaCie Technical Support. De drive werkt langzaam. Zijn er andere USB-apparaten op dezelfde poort of hub aangesloten? Koppel alle andere USB-apparaten los en kijk of de prestaties van de drive verbeteren. De drive gaat aan en uit wanneer u de computer aan en uit zet. Dit is normaal. De drive beschikt over een automatische schakelfunctie: als de schijf op uw computer is aang- esloten, wordt hij automatisch ingeschakeld wanneer u de computer aanzet. Evenzo wordt als u de computer uitschakelt, ook de schijf automatisch uitgeschakeld.
Pagina: 25
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 25 5. Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst Lees de handleiding en raadpleeg het hoofdstuk Problemen oplos- sen. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u alle vragen in de controlelijst voor probleemoplossing hebt doorgenomen en er nog steeds niet in slaagt uw LaCie-drive goed te laten werken, neemt u contact met ons op via de contactgegevens op de volgende pagina. Neem plaats aan uw computer voordat u contact met ons opneemt en zorg ervoor dat u de volgende infor- matie bij de hand hebt: Informatie Plaats 1. Serienummer van de LaCie-harddrive Op een sticker aan de achterkant van de schijf of op de originele verpakking 2. Macintosh/pc-model Mac-gebruikers: klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selecteer Over deze Mac. Windows-gebruikers: klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigen- schappen > Algemeen. 3. Versie besturingssysteem 4. Processorsnelheid 5. Computergeheugen 6. De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd Mac-gebruikers: klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selecteer Over deze Mac. Selecteer Meer info... Het Apple Systeem- profiel wordt dan gestart en maakt een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigen- schappen > Hardware.
Pagina: 26
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 26 5.1. Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie LaCie Azië http://www.lacie.com/cn/contact/ LaCie Australië http://www.lacie.com/au/contact/ LaCie België http://www.lacie.com/be/contact/ (Nederlands) http://www.lacie.com/befr/contact/ (Frans) LaCie Brazilië http://www.lacie.com/us/contact/ LaCie Canada http://www.lacie.com/ca/contact/ (Engels) http://www.lacie.com/cafr/contact/ (Frans) LaCie Denemarken http://www.lacie.com/dk/contact/ LaCie Finland http://www.lacie.com/fi/contact/ LaCie Frankrijk http://www.lacie.com/fr/contact/ LaCie Duitsland http://www.lacie.com/de/contact/ LaCie Ierland http://www.lacie.com/ie/contact/ LaCie Italië http://www.lacie.com/it/contact/ Japan – Elecom CO., LTD. http://www.lacie.jp/ LaCie Korea http://www.lacie.com/kr/contact/ LaCie Latijns-Amerika http://www.lacie.com/la/contact/ LaCie Nederland http://www.lacie.com/nl/contact/ LaCie Noorwegen http://www.lacie.com/no/contact/ LaCie Portugal http://www.lacie.com/pt/contact/ LaCie Singapore http://www.lacie.com/asia/contact/ LaCie Zuidoost-Azië http://www.lacie.com/sea/contact/ LaCie Spanje http://www.lacie.com/es/contact/ LaCie Zweden http://www.lacie.com/se/contact/ LaCie Zwitserland http://www.lacie.com/ch/contact/ (Duits) http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Frans) http://www.lacie.com/chit/contact/ (Italiaans) LaCie VK http://www.lacie.com/uk/contact/ LaCie Verenigde Staten http://www.lacie.com/us/contact/ (Engels) http://www.lacie.com/uses/contact/ (Spaans) LaCie Grand Export http://www.lacie.com/intl/contact/
Pagina: 27
LaCie Rugged USB 3.0 • Design by Neil Poulton Garantie Gebruikershandleiding pagina 27 6. Garantie LaCie garandeert uw drive tegen materiaal- en productiefouten, bij normaal gebruik, gedurende de periode die staat vermeld op uw garantiecertificaat. Indien mocht blijken dat dit product defect is bin- nen de garantieperiode, zal LaCie, naar eigen keuze, de defecte drive repareren of vervangen. Deze garantie wordt ongeldig indien: ✦ ✦ de drive is gebruikt/opgeslagen onder abnormale gebruiks- of onderhoudsomstandigheden; ✦ ✦ de drive is gerepareerd, gemodificeerd of aangepast, tenzij een dergelijke reparatie, modificatie of aanpassing uitdruk- kelijk schriftelijk is goedgekeurd door LaCie; ✦ ✦ de drive is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, blikseminslag, elektrische storingen, onjuiste verpakking of ongevallen; ✦ ✦ de drive op onjuiste wijze is geïnstalleerd; ✦ ✦ het serienummer van de drive onleesbaar is of ontbreekt; ✦ ✦ het defecte onderdeel een vervangingsonderdeel is, zoals een opberglade, enz.; ✦ ✦ de verzegeling van de drivebehuizing is verbroken. LaCie en haar leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies tijdens het gebruik van dit apparaat of voor welk probleem dan ook dat hieruit voortvloeit. LaCie is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor directe, bijzondere of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschadiging of verlies van eigendommen of apparatuur, omzet- of winstverlies, kosten van vervangingsgoederen of de onkosten of ongemakken die worden veroorzaakt door onderbrekingen voor servicedoeleinden. Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens ti- jdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verant- woordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. In geen geval zal enig persoon recht hebben op een vergoeding die hoger is dan de aankoopprijs die is betaald voor de drive. Neem (telefonisch) contact op met LaCie Technical Support voor het verkrijgen van service onder garantie. U wordt om het serienummer van uw LaCie-product gevraagd en u kan worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen waaruit blijkt dat het apparaat nog steeds onder de garantie valt. Alle drives die naar LaCie worden teruggestuurd, moeten goed wor- den verpakt in de oorspronkelijke verpakking en voldoende gefran- keerd worden verzonden. BELANGRIJK: registreer u online voor gratis technische onder- steuning: www.lacie.com/register
Merk:
LaCie
Product:
Externe harde schijven
Model/naam:
Rugged USB 3.0
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands