Rugged

LaCie Rugged handleiding

Rugged

Handleiding voor de LaCie Rugged in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 28 pagina's.

Pagina: 1
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.................................................................................................................... 4 1.1. Inhoud van de verpakking. ............................................................................................................. 5 1.2. Minimum systeemvereisten............................................................................................................. 6 1.3. Aanzichten van de Rugged harde schijf........................................................................................... 7 1.4. Kabels en aansluitingen. ................................................................................................................ 8 1.4.1. USB-kabels en -aansluitingen.............................................................................................. 8 1.4.2. FireWire 400-Kabels en -aansluitingen (alleen Rugged drievoudige interface).......................... 9 2. Verbinding tot stand brengen. ................................................................................. 10 2.1. De interfacekabel verbinden . ....................................................................................................... 11 2.2. De LaCie Setup Assistant starten .................................................................................................. 12 2.3. Meerdere apparaten aansluiten. ................................................................................................... 13 2.4. Uw LaCie-harde schijf loskoppelen............................................................................................... 14 2.5. Van interfaces wisselen............................................................................................................... 14 3. Optioneel formatteren en partitioneren. .................................................................. 15 3.1. De bestandsysteemindeling vinden. ............................................................................................... 16 3.2. Formatteren voor Windows-gebruikers.......................................................................................... 17 3.2.1. Formatteren van FAT32 naar NTFS.................................................................................... 17 3.2.2. Formatteren van HFS+ (Apple Bestandssysteem) naar NTFS. ................................................ 19 3.3. Formatteren voor Mac-gebruikers. ................................................................................................ 21 4. Problemen oplossen................................................................................................ 22 4.1. Problemen met de Mac oplossen. ................................................................................................. 22 4.2. Problemen met Windows oplossen. ............................................................................................... 24 5. Contact opnemen met de klantenservice................................................................. 26 6. Garantiegegevens................................................................................................... 28
Pagina: 2
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 2 Copyrights Copyright © 2008 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestem- ming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mecha- nisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedepo- neerde handelsmerken van Apple Compu- ter, Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millen- nium Edition, Windows XP en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uit- sluitend ter informatie en kan zonder ken- nisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document rede- lijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatin- gen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen infor- matie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese veror- deningen voor interferentie veroorzakende apparatuur. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: De apparaten mogen geen schade- 1. lijke storingen veroorzaken. De apparaten moeten bestand zijn 2. tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een onge- wenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beper- kingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-com- merciële omgeving. De apparatuur gene- reert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de appa- ratuur niet volgens de gebruikershandlei- ding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met ra- diocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal op- treden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit- en in te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of ✦ ✦ verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de appara- ✦ ✦ tuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wand- ✦ ✦ contactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren ✦ ✦ radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voor- schriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedie- nen komt te vervallen. Verklaring van CE-certifice- ring van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit pro- duct aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024 Onder verwijzing naar de volgende con- dities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen in- zamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbron- nen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksge- zondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgifte- punten voor afgedankte apparatuur con- tact op met de gemeente, de gemeenterei- nigingsdienst of met de leverancier van het product. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is ver- eist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCie Rugged
Pagina: 3
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Alleen bevoegde personen mogen on- ✦ ✦ derhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikshandleiding zorgvul- ✦ ✦ dig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. Open de harde schijf niet en probeer ✦ ✦ deze niet te demonteren of aan te pas- sen. Steek nooit metalen voorwerpen in de schijf. Dit kan leiden tot gevaar van elektrische schokken, brand, kortsluiting en gevaarlijke emissies. De hard drive bevat geen onderdelen waaraan door de gebruiker onderhoud kan worden uitgevoerd. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-ser- vicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen ✦ ✦ en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte om- standigheden. Plaats nooit voorwerpen die zijn gevuld met vloeistof op het ap- paraat, aangezien deze vloeistof in het apparaat terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en licha- melijk letsel toe. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Stel de harde schijf in actieve modus ✦ ✦ niet bloot aan temperaturen buiten een bereik tussen 5 C en 35°C (41 F en 95°F). Wanneer u dit wel doet, kan het apparaat beschadigd raken of de behuizing vervormd worden. Plaats uw harde schijf niet in de nabijheid van een warmtebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet achter glas). Aan de andere kant kan het plaat- sen van de harde schijf in een te koude of vochtige omgeving tot beschadiging van het apparaat leiden. Trek altijd het netsnoer van de harde ✦ ✦ schijf uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat ge- durende langere tijd niet zal worden ge- bruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. Gebruik de harde schijf niet in de nabij- ✦ ✦ heid van andere elektrische apparaten zoals televisietoestellen, radio's of luid- sprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief be- ïnvloedt. Stel de harde schijf niet op in de na- ✦ ✦ bijheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Mag- netische interferentie kan de werking en stabiliteit van uw harde schijf beïnvloe- den. Plaats geen zware voorwerpen op de ✦ ✦ drive en oefen geen overmatige kracht op het apparaat uit. Oefen nooit overmatige kracht uit op ✦ ✦ uw harde schijf. Als u een probleem ont- dekt, raadpleegt u het hoofdstuk “Pro- blemen oplossen” in deze handleiding. Bescherm uw harde schijf tijdens gebruik ✦ ✦ of gedurende opslag tegen overmatige blootstelling aan stof. In het apparaat kan zich stof ophopen, waardoor het ri- sico op beschadiging of slechte werking toeneemt. Gebruik nooit benzeen, verfverdunner, ✦ ✦ schoonmaakmiddelen of andere chemi- sche producten om de buitenzijde van de harde schijf te reinigen. Door derge- lijke producten verkleurt de behuizing en raakt deze vervormd. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek om het apparaat schoon te vegen. LET OP: De garantie op deze LaCie-har- de schijf kan komen te vervallen wanneer bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd. Belangrijke informatie: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een harde schijf van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE kopieën van uw gegevens te bewaren, bijvoorbeeld één op uw externe harde schijf en een tweede op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. Belangrijke informatie: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de gebruiksomgeving (gewoonlijk 5-10 % minder).
Pagina: 4
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 4 Inleiding 1. Uw nieuwe LaCie Rugged 'all terrain' harde schijf combineert draagbaarheid met compatibiliteit, comfort en een royale op- slagcapaciteit voor het beheren van uw gegevens. Het robuuste model met drievoudige interface is compatibel met zowel Macin- tosh and PC door de FireWire 800-, FireWire 400-, iLink/DV- of Hi-Speed USB 2.0-interfaceaansluitingen. De Rugged is perfect geschikt voor een uitgebreide waaier aan hoogwaardige omgevingen met een grote gegevensstroom, in- clusief: Creëren van digitale inhoud ✦ ✦ Uitwisselen van bedrijfsgegevens ✦ ✦ Video onderweg ✦ ✦ De LaCie Rugged beschikt over een sterke metalen en rubberen behuizing die, samen met zijn schokbestendig ontwerp, u toelaat om hem bijna overal mee te nemen. De mogelijkheden van de LaCie- harde schijf Aansluiten op alle standaard USB- en FireWire-interfa- ✦ ✦ ces (Enkel drievoudige interface) Back-ups maken van de interne harde schijf van uw ✦ ✦ computer Gegevens opslaan op en uitwisselen tussen verschil- ✦ ✦ lende computers Speciaal ontworpen behuizing beschermt de harde schijf ✦ ✦ tegen alledaagse schokken en ruwe omgevingen. Klik om naar een hoofdstuk te gaan: Verbinding tot stand brenge ✦ ✦ n Meerdere apparaten aansluite ✦ ✦ n Problemen oplosse ✦ ✦ n Snelkoppelingen
Pagina: 5
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 5 Inhoud van de verpakking 1.1. Uw doos bevat de LaCie-harde schijf en de onderdelen 2-6 hier- onder: LaCie Rugged (alleen USB of drievoudige interface) 1. USB-kabel 2. FireWire 400-kabel (alleen drievoudige interface) 3. FireWire 800-kabel (alleen drievoudige interface) 4. USB-voedingskabel 5. Beknopte installatiehandleiding 6. opmerking: De gebruikershandleiding en softwarepro- gramma's staan al op de schijf. Belangrijke informatie: Bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. 1 1 2 Quick Install Guide Rugged All-Terrain Hard Disk 3 5 4 6 OF
Pagina: 6
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 7 Uitvergroting Uw LaCie Rugged 'all terrain' harde schijf is uitgerust met een externe rubberen rand om de aluminium behuizing ter bescherming tegen vallen (91,4 cm of minder) en andere schokken. In de behuizing zorgen interne anti-schokranden voor een extra bescher- mingsmaatregel. Aanzichten van de Rugged harde schijf 1.3. Achteraanzicht - drievoudige interface USB-poort 1. FireWire 400-poort 2. FireWire 800-poort 3. Aansluiting USB-voedingskabel 4. Achteraanzicht - alleen USB USB-poort 1. Aansluiting USB-voedingskabel 2. 1 1 2 3 4 2
Pagina: 7
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 8 Kabels en aansluitingen 1.4. USB-kabels en -aansluitingen 1.4.1. USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie voor het aan- sluiten van randapparaten op de computer of op elkaar. Hi- Speed USB 2.0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzakelijke bandbreedte en gegevensover- drachtsnelheden biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harde schijven, cd-/dvd-stations en digitale camera's. USB-kabel Bij uw LaCie-harde schijf wordt een Hi-Speed USB 2.0-kabel meegeleverd om een maximale gegevensoverdrachtsnelheid te waarborgen bij aansluiting op een Hi-Speed USB 2.0-poort. Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB 1.1-poort, maar in dat geval zijn de overdrachtsnelheden beperkt tot die van USB 1.1. USB-voedingskabel Indien de USB-bus van uw computer niet voldoende vermogen kan leveren om uw LaCie-harde schijf te laten werken, kunt u de bijgeleverde USB-voedingskabel op een beschikbare USB-poort van uw computer aansluiten. De USB-poorten (USB 2.0 of USB 1.1) van uw computer verho- gen de vermogenstoevoer naar uw LaCie-drive. Sluit het kleine uiteinde van de USB-voedingskabel aan op 1. de achterkant van uw LaCie-drive (a). Sluit het USB-uiteinde van de USB-voedingskabel aan op 2. een beschikbare USB-poort van uw computer (b). USB-voedingskabeluiteinden Voordelen van Hi-Speed USB 2.0 Neerwaartse compatibiliteit: Hi-Speed USB 2.0 werkt ✦ ✦ met de oorspronkelijke USB-specificaties. Hot-swappable: bij het toevoegen of verwijderen van ✦ ✦ apparaten hoeft de computer niet te worden afgeslo- ten of opnieuw opgestart. Afbeelding 1.4.3 USB-kabeluiteinden a b
Pagina: 8
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 9 FireWire 400, ook wel IEEE 1394 genoemd, is een zeer snelle seriële invoer-/uitvoertechnologie voor het aansluiten van rand- apparaten aan een computer of aan elkaar. FireWire 800 is de implementatie van de nieuwe standaard IEEE 1394b. FireWire 800 biedt extra bandbreedte en maakt een grotere ka- belafstand tussen apparaten mogelijk. FireWire 800 is ideaal voor bandbreedte-intensieve toepassingen, zoals audio, video en afbeeldingen. FireWire-kabels De LaCie-harde schijf wordt geleverd met een FireWire 400-ka- bel en een FireWire 800-kabel. FireWire 400-kabeluiteinden FireWire 800-kabeluiteinden Voordelen van FireWire Hot-pluggable: apparaten kunnen worden toege- ✦ ✦ voegd en verwijderd terwijl de bus actief is. Isochrone levering van gegevens: geen verloren ✦ ✦ frames – FireWire ondersteunt real-time levering van gegevens. Flexibel: op één enkele bus kunnen tot 63 apparaten ✦ ✦ worden aangesloten. FireWire 400-Kabels en -aansluitingen (alleen Rugged drievoudige interface) 1.4.2.
Pagina: 9
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 10 2. Verbinding tot stand brengen Dankzij de LaCie Setup Assistant is de installatie van uw LaCie- harde schijf voor alle gebruikers eenvoudig, ongeacht uw bestu- ringssysteem. Installeer uw LaCie-harde schijf in drie eenvoudige stappen: Stap 1 – Sluit een interfacekabel aan (paragraaf 2.1) ✦ ✦ Stap 2 – Voer de LaCie Setup Assistant uit om uw harde ✦ ✦ schijf te formatteren voor de beste resultaten met uw sys- teem (paragraaf 2.2) Belangrijke informatie: Verbind niet meer dan één interfacekabel tegelijkertijd. Om van interface te wisselen volgt u de stappen in paragraaf 2.5. Van interfaces wisselen. Belangrijke informatie: Volg de installatiestappen in de opgegeven volgorde zodat de LaCie-harde schijf correct op uw computer wordt geactiveerd.
Pagina: 10
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 11 USB 2.0, FireWire 400 of FireWire 800 De interfacekabel aansluiten: Sluit een uiteinde van de interfacekabel aan op de com- 1. puter. Sluit het andere uiteinde van de interfacekabel aan op de 2. overeenkomstige poort op de LaCie-harde schijf. Na enkele seconden wordt de harde schijf op uw computer 3. geactiveerd en verschijnt de schijf in Deze computer (Win- dows-gebruikers) of op het bureaublad (Mac-gebruikers). opmerking: Als de stroomtoevoer van de USB-bus van uw pc niet voldoende is voor de werking van uw LaCie-harde schijf, kunt u de bijgevoegde USB-voedingskabel gebruiken om te voorzien in bijkomende stroomvoeding van uw pc naar de harde schijf. Raadpleeg paragraaf 1.4.1. USB-kabels en -aan- sluitingen voor meer informatie. De interfacekabel verbinden 2.1. FireWire 800 FireWire 400 USB
Pagina: 11
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 12 Voordat u de harde schijf in gebruik neemt, moet de LaCie Setup Assistant-software worden gestart om de schijf te formatteren. Dit programma voert de volgende stappen uit: Uw harde schijf optimaliseren volgens uw behoeften ✦ ✦ De handleiding en hulpprogramma's kopiëren naar uw ✦ ✦ LaCie-harde schijf Belangrijke informatie: LaCie adviseert u om de handleiding en de hulpprogramma's te kopiëren naar de in- terne harde schijf van uw computer of een ander medium wan- neer de installatie is voltooid. De LaCie Setup Assistant starten: Windows-gebruikers: dubbelklik op het pictogram van de La- Cie-harde schijf in “Deze computer”. Mac-gebruikers: dubbelklik op het pictogram “LaCie Setup As- sistant” op uw bureaublad. Belangrijke informatie: Wanneer u de LaCie Setup Assistant niet opstart, of wanneer u deze afsluit voordat het for- matteren is begonnen, is de schijf niet gereed voor gebruik en moet deze handmatig worden geformatteerd. De gebruikers- handleidingen en hulpprogramma's zijn dan niet beschikbaar en moeten worden gedownload van de website van LaCie: www.lacie.com Technische opmerking: De LaCie Setup Assistant ver- hindert niet het gebruik van het hulpprogramma voor schijfbe- heer van uw computer bij het formatteren of partitioneren van uw LaCie-harde schijf. Volg simpelweg de Setup Assistant tot- dat deze is voltooid en gebruik vervolgens het hulpprogramma voor schijfbeheer van uw computer (Schijfbeheer voor Windows of Schijfhulpprogramma voor Mac) om uw harde schijf opnieuw te formatteren. Zie hoofdstuk 3. Optioneel formatteren en parti- tioneren voor meer informatie. De LaCie Setup Assistant starten 2.2.
Pagina: 12
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 13 De FireWire 400-interface maakt het mogelijk om een andere harde schijf of digitale videocamera rechtstreeks aan te sluiten op de LaCie-harde schijf (deze verbinding wordt "serieschake- ling" genoemd). Om apparaten in serie te schakelen, moeten alle apparaten worden aangesloten via FireWire. Uw computer herkent de in serie aangesloten apparaten niet als de interfaces gemengd worden gebruikt, bijvoorbeeld een FireWire-apparaat aangeslo- ten op een harde schijf die op de computer is aangesloten via de Hi-Speed USB 2.0-interface. Technische opmerking: Wanneer interfaces FireWire 400 en FireWire 800 worden gemengd in een serieschake- ling, worden de gegevensoverdrachten beperkt tot de FireWire 400-snelheden. Sluit uw LaCie-harde schijf aan door te stappen te volgen in 1. paragrafen 2.1 en 2.2, aansluiten op uw computer met de FireWire 800-kabel. 2. Een digitale videocamera aansluiten*: Sluit via de iLink/DV-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar), a. het 4-pins uiteinde van de kabel aan op de 4-pins poort van uw digitale camera. Sluit het 6-pins uiteinde van de iLink/DV-kabel aan op b. de 6-pins FireWire-poort aan de achterkant van de LaCie-harde schijf. U kunt een FireWire-randapparaat als volgt aanslui- ten: Sluit de FireWire 400-kabel aan op een beschikbare a. FireWire 400-poort op uw FireWire-randapparaat. Sluit het andere uiteinde van de FireWire 400-kabel b. aan op een beschikbare FireWire 400-poort op uw LaCie-harde schijf. De digitale camera of het randapparaatmoet nu worden 3. weergegeven onder Deze computer (Windows-gebruikers) of op het bureaublad (Mac-gebruikers). * Sommige camera's bieden geen ondersteuning voor deze configuratie of kunnen de prestatie van uw LaCie-harde schijf verminderen. 2.3. Meerdere apparaten aansluiten
Pagina: 13
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 14 Uw LaCie-harde schijf loskoppelen 2.4. Externe FireWire-, eSATA- en USB-apparaten bieden "Plug&Play"- functionaliteit. Dit betekent dat uw hade schijf kan worden aan- gesloten en losgekoppeld terwijl de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorkomen is het echter belangrijk deze sta- ppen te volgen bij het loskoppelen van de LaCie-harde schijf. Mac-gebruikers Sleep het pictogram van de harde schijf naar de prul- 1. lenbak. Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, 2. kan de drive worden verwijderd. Windows-gebruikers Klik in het 1. systeemvak (in de rechterbenedenhoek van uw scherm) op het pictogram Uitwerpen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeelding. Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden 2. vermeld die door het pictogram Uitwerpen worden bestuurd (deze zou 'Hardware veilig verwijderen' mo- eten weergeven.) Klik in dit venster op de LaCie-harde schijf. Vervolgens verschijnt het volgende bericht: 'Safe to 3. Remove' (Hardware kan veilig worden verwijderd) of een melding van gelijke strekking. Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld. Deactiveer of ontkoppel uw LaCie-harde schijf altijd op een vei- lige manier voordat u verandert van interface. Raadpleeg para- graaf 2.4. Uw LaCie-harde schijf ontkoppelen, voor de geschikte ontkoppelingsprocedure. Wanneer de harde schijf veilig is on- tkoppeld, sluit u hem opnieuw aan met de gewenste interface. Van interfaces wisselen 2.5.
Pagina: 14
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 15 Optioneel formatteren en partitioneren 3. Wanneer u uw LaCie-harde schijf voor het eerst gebruikt, zal de LaCie Setup Assistant de harde schijf naar uw behoeften format- teren. Wanneer uw wensen wijzigen kunt u de LaCie-harde schijf opnieuw formatteren om deze voor gebruik onder Windows of Mac te optimaliseren, of voor platformonafhankelijk gebruik. Wanneer u de LaCie Installatie-assistent heeft gebruikt om de schijf onder Mac (HFS+) te laten werken, maar u wilt nu de schijf delen met Windows-gebruikers, kunt u deze voor dit doel opnieuw formatteren naar FAT32 (MS-DOS). Mogelijk dient u uw LaCie-harde schijf te formatteren als de La- Cie Setup Assistent werd onderbroken of gestopt. Als de harde schijf niet verschijnt in Deze computer (Windows) of op het bu- reaublad (Mac), is de schijf waarschijnlijk niet correct geformat- teerd. Wat is formatteren? Wanneer een schijf wordt geformatteerd, gebeurt er het volgen- de: het besturingssysteem wist alle administratieve informatie van de schijf, test de schijf om te controleren of alle sectoren betrouwbaar zijn, markeert de slechte sectoren (bijv. gedeelten met krassen) en stelt interne adrestabellen op die later worden gebruikt om informatie te vinden. Een harde schijf moet worden geformatteerd voor hij kan gebruikt worden om gegevens op te slaan. Wat is partitioneren? U kunt de harde schijf ook in zogeheten partities opdelen. Een partitie is een gedeelte van de opslagcapaciteit van de harde schijf die wordt gemaakt om bestanden en gegevens in op te slaan. U kunt op uw drive bijvoorbeeld drie partities maken: één voor uw office-documenten, één als back-up en één voor uw multimediabestanden. Of als u de drive met iemand anders in uw huishouden of kantoor wilt delen, kunt u een partitie maken voor elke persoon die de schijf gebruikt. Partitioneren is niet per se nodig. Belangrijke informatie: Kopieer de gebruiker- shandleiding en de hulpprogramma's naar uw computer voordat u opnieuw gaat formatteren. Het opnieuw format- teren zal alle gegevens op de harde schijf wissen. Als er nog gegevens op staan die u wilt beschermen of nog wilt gebruiken, kopieer die dan naar uw computer voordat u de schijf opnieuw formatteert. Bestandsysteemindelingen Er zijn drie verschillende bestandssysteemindelingscate- gorieën: NTFS, FAT 32 (MS-DOS) en Mac OS Extended (HFS+). Gebruik onderstaande informatie om te bepalen welke indeling het best bij u past. Gebruik NTFS als... …u de harde schijf alleen onder Windows 2000 of Win- dows XP of Windows Vista gaat gebruiken. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bes- tandssysteem is in de modus alleen-lezen compatibel met Mac OS X 10.3 en hoger. Gebruik HFS+ als... ...u de harde schijf alleen op Mac's gebruikt. De presta- ties zullen dan gewoonlijk beter zijn vergeleken met FAT 32. Dit bestandssysteem is NIET compatibel met Windows- besturingssysteem. Gebruik FAT 32 (MS-DOS) als... ...u de harde schijf zowel met Windows als met Mac OS X 10.3. gaat gebruiken of als u de schijf gaat delen tussen Windows 2000 en Windows XP of Windows Vista. De ma- ximale grootte van afzonderlijk bestanden is 4 GB.
Pagina: 15
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 16 De bestandsysteemindeling 3.1. vinden Mogelijk wilt u de huidige systeemindeling van uw LaCie-harde schijf te weten als: U van plan bent om uw LaCie-harde schijf opniew te for- ✦ ✦ matteren. De huidige bestandssysteemindeling kan het pro- ces bepalen dat u zult gebruiken om de schijf te herformat- teren. De LaCie-harde schijf niet op uw computer geïnstalleerd ✦ ✦ lijkt te zijn. In dit geval kan de bestandssysteemindeling er- voor zorgen dat uw besturingssysteem de LaCie-harde schijf niet herkent (bijv. als u een harde schijf met HFS+-indeling aansluit op een Windows-computer). Windows-gebruikers Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en 1. selecteer Beheren uit het optiemenu. Het venster Computerbeheer wordt geopend. Kies 2. Schijfbeheer onder Opslag (u moet mogelijk de lijst Opslag openvouwen om de optie Schijfbehe- er te zien). De informatie over alle opslagapparaten aangesloten op uw computer verschijnt in rechterde- elvenster. Zoek de schijf die overeenkomt met uw LaCie-harde 3. schijf. Opmerking: "Schijf 0" is de interne harde schijf van uw computer. Als er andere opslagapparaten op uw computer zijn aangesloten, raadpleegt u de schijfinfor- matie in het bovenste deelvenster om te bepalen welke schijf overeenkomt met uw LaCie-harde schijf. De kolom Bestandssysteem in het bovenste deelvens- 4. ter geeft het bestandssysteem van elke schijf weer. De schijven verschijnen als "NTFS", "FAT32" of zijn niet weergegeven als de bestandssysteemindeling niet wordt herkend, zoals in het geval van HFS+. Mac-gebruikers Kies 1. Hulpprogramma's in het menu Go op de Fin- der-menubalk. Open het Schijfhulpprogramma. 2. In de schijflijst aan de linkerzijde van het venster Schi- 3. jfhulpprogramma zoekt u de schijf die overeenkomt met uw LaCie-harde schijf. Elke schijf komt twee keer in de lijst voor. Selecteer de 4. onderste, inspringende schijfnaam. Raadpleeg de 5. Format-regel (Indeling) van het infor- matievak onderaan het venster Schijfhulpprogram- ma.
Pagina: 16
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 17 Formatteren voor Windows-gebruikers 3.2. Voordat begint, sluit u de harde schijf aan op uw computer en volgt u de stappen in paragraaf 3.1 om de bestandssysteemin- deling voor uw LaCie-harde schijf op te zoeken. Als uw schijf is geformatteerd als FAT32-volume, gaat u ✦ ✦ verder met paragraaf 3.2.1. Formatteren van FAT32 naar NTFS. Als uw schijf is geformatteerd als een HFS+ -volume (of niet ✦ ✦ herkend in Windows), gaat u verder met paragraaf 3.2.2. Formatteren van HFS+. Formatteren van FAT32 naar NTFS 3.2.1. Volg deze stappen als u de LaCie Setup Assistant hebt gebruikt om een uitwisselvolume op uw LaCie-harde schijf te creëren voor het delen van gegevens tussen Windows- en Mac-compu- ters of als u de LaCie-harde schijf opnieuw hebt geformatteerd als FAT32-volume op een Mac. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gege- vens op de harde schijf gewist. Als de schijf informatie bevat die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. Klik met de rechtermuisknop op 1. Deze computer en kies Beheren(Afbeelding 3.2.1.-A). Het venster Computerbe- heer wordt geopend. Kies 2. Schijfbeheer onder Opslag (u moet mogelijk de lijst Opslag openvouwen om de optie Schijfbeheer te zien). Zie Afbeelding 3.2.1.-B. In het rechterdeelvenster verschijnt in- formatie over alle opslagapparaten die op uw computer zijn aangesloten. Zoek de schijf die overeenkomt met de LaCie-harde schijf. 3. Klik met de rechtermuisknop op de balk van de schijf met het FAT32-volume en kies Formatteer... uit het optiemenu (Afbeelding 3.2.1-B). Technische opmerking: Als u geen uitwisselvolume hebt gecreëerd met de LaCie Setup Assistant, kan er slechts een volume zijn dat hoort bij de schijf. Wordt vervolgd op volgende pagina... Afbeelding 3.2.1-B Afbeelding 3.2.1-A 1 2 3
Pagina: 17
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 18 Afbeelding 3.2.1-C In het venster Format (Formatteren): 4. Geef een naam op voor de schijf zoals deze dient te ver- a. schijnen op uw computer in het veld Volumenaam. Kies "Snel formatteren". b. Laat de andere opties ingesteld op hun standaardwaar- c. de en klik op OK. Klik op 5. OK in het waarschuwingsvenster. Gedurende het formatteringsproces wordt de status van de schijf in het ven- ster Computerbeheer gewijzigd in "Formatteren". Wanneer het formatteren is voltooid, wordt de status gewijzigd in "In orde". Zie Afbeelding 3.2.1-D. a b Afbeelding 3.2.1-D a b c
Pagina: 18
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 19 Volg de stappen in deze paragraaf als u de LaCie Setup Assistant hebt gebruikt om uw drive te formatteren voor gebruik met een Mac of als u de LaCie-harde schijf opnieuw hebt geformatteerd als HFS+ -volume op een Mac. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gege- vens op de harde schijf gewist. Als de schijf informatie bevat die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. Klik met de rechtermuisknop op 1. Deze computer en kies Beheren(Afbeelding 3.2.2.-A). Het venster Computerbe- heer wordt geopend. Kies 2. Schijfbeheer onder Opslag (u moet mogelijk de lijst Opslag openvouwen om de optie Schijfbeheer te zien). Zie Afbeelding 3.2.2.-B. In het rechterdeelvenster verschijnt in- formatie over alle opslagapparaten die op uw computer zijn aangesloten. Zoek de schijf die overeenkomt met de LaCie-harde schijf. 3. Klik met de rechtermuisknop op het volume "Niet toege- wezen" in de balk van de schijf en kies Nieuwe partitie... uit het optiemenu (Afbeelding 3.2.2-B). De wizard "Nieuwe partitie" wordt geopend. Wordt vervolgd op volgende pagina... Formatteren van HFS+ (Apple Bestandssysteem) naar NTFS 3.2.2. Afbeelding 3.2.2-A Afbeelding 3.2.2-B 1 2 3
Pagina: 19
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 20 Bij het welkomscherm van de wizard Nieuwe partitie klikt u 4. op Volgende. Kies 5. Primaire partitie en klik op Volgende. Als u meer dan een partitie op de schijf wilt creëren, voert u 6. in het veld "Partitiegrootte in MB" de grootte van de eerste partitie in. In het andere geval laat u de standaardwaarden staan en klikt u op Volgende. Kies een schijfletter die aan de schijf moet worden toegewe- 7. zen. Klik op Volgende. Kies "Formatteer deze partitie met de volgende instellingen" 8. en geef een naam op voor het volume zoals deze dient te verschijnen op de computer. Kies "Snel formatteren". Klik op Volgende. Zie Afbeelding 3.2.2-D. Controleer uw instellingen en klik op 9. Voltooien om het for- matteringsproces te starten. Gedurende het formatteringsproces wordt de status van de 10. schijf in het venster Computerbeheer gewijzigd in "Format- teren" (a). Wanneer het formatteren is voltooid, wordt de status gewijzigd in "In orde" (b). Zie Afbeelding 3.2.2-E. Afbeelding 3.2.2-C Afbeelding 3.2.2-D Afbeelding 3.2.2-E a b
Pagina: 20
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 21 Formatteren voor Mac-gebruikers 3.3. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gege- vens op de harde schijf gewist. Als de schijf informatie bevat die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. Kies 1. Hulpprogramma's in het menu Go op de Finder- menubalk. Open het Schijfhulpprogramma. 2. In de schijflijst aan de linkerzijde van het venster Schijf- 3. hulpprogramma zoekt u de schijf die overeenkomt met uw LaCie-harde schijf. Bij elke schijf staat een vermelding van de schijfcontroller en elk volume op de schijf. Kies de ver- melding voor de controller (bv. “153.4 GB HDT72251…” in Afbeelding 3.3-A). Selecteer het tabblad 4. Partition (Partitioneren). In het menu 5. Volume-indeling kiest u het aantal partities waarin u de schijf wilt verdelen (maximaal 16). U kunt de grootte van elke partitie aanpassen met de schuifbalk tus- sen de partities in het gebied Volumestructuur:. Geef in het onderdeel 6. Volumegegevens een naam op voor elk volume (partitie), kies de volumeindeling (Mac OS Extended, Mac OS Standard, UNIX-bestandssysteem of MS-DOS). Technische opmerking: Om een volume te delen met Windows-gebruikers, kiest u de MS-DOS-indeling (FAT32). Belangrijke informatie: Appel beveelt aan dat u, tenzij u een specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssys- teem (UFS) te gebruiken, het Mac OS Extended-formaat ge- bruikt omdat dat voor Macintosh-gebruikers bekender is. Klik op 7. Partitioneren. Klik opnieuw opPartitioneren om het waarschuwingsbericht te sluiten en door te gaan. Mac Disk Utility formatteert en partitioneert de schijf over- 8. eenkomstig uw instellingen en uw drive is gereed voor ge- bruik. Afbeelding 3.3-A Afbeelding 3.3-B 3 4 7 5 6
Pagina: 21
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 22 Als uw LaCie-harde schijf niet correct functioneert, raadpleeg dan de volgende controlelijst om de oorzaak van het probleem te ach- terhalen.Alsuallepuntenvandecontrolelijsthebtdoorlopenenuw drive werkt nog steeds niet goed, kijk dan in de FAQ's (veelgestel- de vragen) die regelmatig worden gepubliceerd op onze website: www.lacie.com. Een van deze FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de downloadpagina bezoe- ken, waar de meest recente softwareversies beschikbaar zijn. Als u verdere ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opne- men met de winkel waar u het LaCie-product hebt gekocht of met LaCie-klantenservice (zie hoofdstuk 5. Contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie). Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft ernaar om u de meest actuele en uitgebreide ge- bruikershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw gebruikershandleiding niet aansluit bij de configuratie van het product dat u hebt aangeschaft, kijk dan op onze web- site voor de meest recente versie. www.lacie.com 4. Problemen oplossen Problemen met de Mac oplossen 4.1. Probleem Vraag Oplossing De schijf wordt niet door de computer herkend. Wordt er een pictogram voor de schijf weergegeven op het bureaublad? Er moet een pictogram voor de LaCie-schijf op het bureaublad staan. Als de schijf niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor het oplossen van problemen om de aard van het probleem vast te stellen. Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor gebruik met deze harde schijf? Zie paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. Hebt u voor de gebruikte interface en het toepasselijke besturingssysteem de juiste in- stallatieprocedure uitgevoerd? Controleer nogmaals de installatiestappen in paragraaf 2.1. De interfacekabel aansluiten en paragraaf 2.2. De LaCie Setup Assistant starten. Zijn beide uiteinden van de FireWire-, eSATA- of USB- kabel stevig aangesloten? Controleer de beide uiteinden van de FireWire-, eSATA- of USB-kabels en zorg ervoor dat ze goed op de juiste poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de schijf dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. Is er voldoende stroomtoevoer naar de schijf? Als de harde schijf is aangesloten op uw computer via USB en niet geïnstalleerd lijkt te zijn, dan kan het zijn dat de schijf niet voldoende stroom ontvangt van de USB-bus op uw computer. Probeer de USB- kabel aan te sluiten zoals in paragraaf 1.4.1. USB-kabels en -aanslui- tingen is beschreven. Is er sprake van een conflict met andere randapparaat- stuurprogramma's of -exten- sies? Neem voor assistentie contact op met de technische ondersteuning van LaCie.
Pagina: 22
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 23 Probleem Vraag Oplossing De schijf wordt niet door de computer herkend. Is de schijf geformatteerd? Wanneer u de LaCie Setup Assistant niet opstart, of wanneer u deze afsluit voordat het formatteren is begonnen, is de schijf niet gereed voor gebruik en moet deze handmatig worden geformatteerd. Zie hoofdstuk 3. Optioneel formatteren en partitioneren en paragraaf 3.1. De bestandsysteemindeling vinden. Ondersteunt het besturings- systeem van uw computer het bestandssysteem? Raadpleeg de documentatie bij uw computer en zie paragraaf 3.1. De bestandsysteemindeling vinden en 3. Optioneel formatteren en partitioneren Foutmeldingen onder Mac OS 10.x. Hebt u de melding “Error -50” gekregen bij het kopiëren naar een FAT 32-volume? Bij het kopiëren van bestanden of mappen van Mac OS 10.x naar een FAT32-volume kunnen bepaalde tekens niet worden gekopieerd. Enkele van deze tekens (dus niet alle) zijn: ? < > / \ : Controleer uw bestanden en mappen om na te gaan of dit soort tekens niet zijn gebruikt. Hebt u een foutmelding gekre- gen dat de drive is losgekop- peld bij het opheffen van de slaapmodus? Negeer deze melding. De schijf verschijnt weer op het bureaublad. LaCie-harde schijven werken stroombesparend door te stoppen met draaien wanneer u uw computer in de slaapmodus zet. Als de compu- ter vervolgens uit zijn slaap wordt 'gewekt', heeft de schijf niet genoeg tijd om weer op gang te komen uit de slaapmodus. Stuit u op problemen met het herkennen van uw FireWire- randapparaat door de computer? Als u problemen ondervindt met uw FireWire-aansluiting onder Mac OS 10.2.x, moet u het systeem upgraden naar de meest recente versie van Mac OS. De schijf werkt langzaam. Zijn er andere USB-, eSATA- of FireWire-apparaten op dezelf- de poort of hub aangesloten? Ontkoppel andere USB-, eSATA- of FireWire-apparaten en kijk of de werking van de schijf daardoor verbetert. De schijf werkt niet merk- baar sneller bij aansluiting via Hi-Speed USB 2.0. Is de schijf aangesloten op een USB-poort op de computer of op een USB-hub? Als de schijf is aangesloten op een USB-poort of hub, is dat nor- maal. Een Hi-Speed USB 2.0-apparaat werkt alleen op Hi-Speed USB 2.0-snelheden wanneer deze rechtstreeks is aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort of -hub. Als dat niet het geval is, werkt het Hi-Speed USB 2.0-apparaat op de tragere USB-overdrachtsnelheid. Is de schijf aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort op de computer? Controleer of de Hi-Speed USB 2.0-stuurprogramma's voor zowel hostbusadapter als apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma's en installeer ze opnieuw. Ondersteunt de computer of het besturingssysteem Hi- Speed USB 2.0? Zie paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten.
Pagina: 23
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 24 Problemen met Windows oplossen 4.2. Probleem Vraag Oplossing De schijf wordt niet door de computer herkend. Staat er een pictogram voor de schijf in Deze computer? Ga naar My Computer (Deze computer) en zoek naar een picto- gram en stationsletter die is toegewezen aan de LaCie-harde schijf. Als de schijf niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor het oplossen van problemen om de aard van het probleem vast te stellen. Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor gebruik met deze harde schijf? Zie paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. Is er voldoende stroomtoevoer naar de schijf? Als de harde schijf is aangesloten op uw computer via USB en niet geïnstalleerd lijkt te zijn, dan kan het zijn dat de schijf niet voldoende stroom ontvangt van de USB-bus op uw computer. Probeer de USB- kabel aan te sluiten zoals in paragraaf 1.4.1. USB-kabels en -aanslui- tingen is beschreven. Hebt u voor de gebruikte interface en het toepasselijke besturingssysteem de juiste in- stallatieprocedure uitgevoerd? Controleer nogmaals de installatiestappen in paragraaf 2.1. De in- terfacekabel aansluiten en paragraaf 2.2. De LaCie Setup Assistant starten. Zijn beide uiteinden van de FireWire-, eSATA- of USB- kabel stevig aangesloten? Controleer de beide uiteinden van de FireWire-, eSATA- of USB-kabels en zorg ervoor dat ze goed op de juiste poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de schijf dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. Zijn de USB-, eSATA- of FireWire-stuurprogramma's op de juiste manier geïnstalleerd en geactiveerd? Open Apple System Profiler en klik op de tab Devices and Volumes (Apparaten en volumes). Als uw apparaat niet op de lijst voorkomt, controleer dan de kabels nogmaals en probeer de andere tips voor probleemoplossing die hier staan vermeld. Is er sprake van een conflict met andere randapparaat- stuurprogramma's of -exten- sies? Neem voor assistentie contact op met de technische ondersteuning van LaCie. FireWire 800 werkt niet onder Windows 2000. Hebt u Windows 2000 Service Pack 4 geïnstalleerd? Om onder Windows 2000 met FireWire 800-apparaten te werken moet de update Service Pack 4 geïnstalleerd zijn. Deze update kan gratis via de website van Microsoft worden gedownload. De schijf werkt langzaam. Zijn er andere USB-, eSATA- of FireWire-apparaten op dezelf- de poort of hub aangesloten? Ontkoppel andere USB-, eSATA- of FireWire-apparaten en kijk of de werking van de schijf daardoor verbetert.
Pagina: 24
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 25 Probleem Vraag Oplossing De schijf werkt niet merk- baar sneller bij aansluiting via Hi-Speed USB 2.0. Is de schijf aangesloten op een USB-poort op de computer of op een USB-hub? Als de schijf is aangesloten op een USB-poort of hub, is dat nor- maal. Een Hi-Speed USB 2.0-apparaat werkt alleen op Hi-Speed USB 2.0-snelheden wanneer deze rechtstreeks is aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort of -hub. Als dat niet het geval is, werkt het Hi-Speed USB 2.0-apparaat op de tragere USB-overdrachtsnelheid. Is de schijf aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort op de computer? Controleer of de Hi-Speed USB 2.0-stuurprogramma's voor zowel hostbusadapter als apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma's en installeer ze opnieuw. Ondersteunt de computer of het besturingssysteem Hi- Speed USB 2.0? Zie paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten. De schijf wordt in- en uitgeschakeld wanneer u uw computer aan en uit zet (bij USB- en FireWire- verbindingen). Dit is normaal. De schijf beschikt over een automatische schakelfunctie: als de schijf op uw computer is aangesloten, wordt hij automatisch ingeschakeld wanneer u de computer aanzet. Evenzo wordt als u de computer uitschakelt, ook de schijf automatisch uitgeschakeld.
Pagina: 25
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 26 Contact opnemen met de klantenservice 5. Voordat u contact opneemt met de technische dienst Lees de handleidingen en raadpleeg het hoofdstuk 1. 4. Problemen oplossen. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de schijf zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer 2. of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u zich alle relevante vragen in de controlelijst voor probleemoplossing hebt gesteld en u slaagt er nog steeds niet in uw LaCie-harde schijf goed te laten functioneren, neem dan contact met ons op via www.lacie.com. Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt: Informatie Waar kunt u deze informatie vinden Serienummer van de LaCie-harde schijf Op een sticker op de achterkant van de drive of op de originele verpakking Macintosh-/PC-model Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selecteer Over deze Mac. Windows-gebruikers:Klik met de rechtermuisknop op Deze compu- ter en klik op Eigenschappen > Algemeen. Versie besturingssysteem Processorsnelheid Computergeheugen De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selecteer Over deze Mac. Selecteer More Info...(Meer info...) Het Apple Systeemprofiel wordt dan geopend met een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze com- puter en selecteer Eigenschappen > Hardware.
Pagina: 26
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 27 Contactadressen LaCie Klantenservice LaCie Azië, Singapore en Hongkong Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/asia/contact/ LaCie Australië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/au/contact/ LaCie België Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/be/contact/ (Frans) LaCie Canada Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/caen/contact/ (Engels) LaCie Denemarken Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/dk/contact LaCie Finland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fi/contact/ LaCie Frankrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fr/contact/ LaCie Duitsland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/de/contact/ LaCie Italië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/it/contact/ LaCie Japan Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/jp/contact/ LaCie Nederland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/nl/contact/ LaCie Noorwegen Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/no/contact/ LaCie Spanje Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/es/contact/ LaCie Zweden Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/se/contact/ LaCie Zwitserland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Français) LaCie Verenigd Koninkrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/uk/contact LaCie Ierland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/ie/contact/ LaCie VS Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/contact/ LaCie International Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/intl/contact/
Pagina: 27
LaCie Rugged Hard Disk • Design by Neil Poulton Garantiegegevens Gebruikershandleiding pagina 28 Garantiegegevens 6. LaCie garandeert uw harde schijf tegen materiaal- en productiefouten, bij normaal gebruik, gedurende de periode die staat vermeld op uw garantiecertificaat. Indien mocht blijken dat dit product defect is binnen de garantieperiode, zal LaCie, naar eigen keuze, de defecte schijf repareren of vervangen. Deze garantie wordt ongeldig indien: de schijf is gebruikt/opgeslagen onder abnormale gebruiks- of onderhoudsomstandigheden; ✦ ✦ de schijf is gerepareerd, gemodificeerd of aangepast, tenzij een dergelijke reparatie, modificatie of aanpassing uitdrukkelijk schriftelijk ✦ ✦ is goedgekeurd door LaCie; de schijf is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, blikseminslag, elektrische storingen, onjuiste verpakking of ongevallen; ✦ ✦ de schijf op onjuiste wijze is geïnstalleerd; ✦ ✦ het serienummer van de schijf onleesbaar is of ontbreekt; ✦ ✦ het defecte onderdeel een vervangingsonderdeel is, zoals een opberglade, enz.; ✦ ✦ de verzegeling van de schijfbehuizing is verbroken. ✦ ✦ LaCie en haar leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies tijdens het gebruik van dit apparaat of voor welk probleem dan ook dat hieruit voortvloeit. LaCie is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor directe, bijzondere of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschadiging of verlies van eigendommen of apparatuur, omzet- of winstverlies, kosten van vervangingsgoederen of de onkosten of onge- makken die worden veroorzaakt door onderbrekingen voor servicedoeleinden. Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een harde schijf van LaCie is uitsluitend de verant- woordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. In geen geval zal enig persoon recht hebben op een vergoeding die hoger is dan de aankoopprijs die is betaald voor de harde schijf. Neem (telefonisch) contact op met de afdeling Technical Support van LaCie als u aanspraak wilt maken op service onder garantie. Er wordt om het serienummer van uw LaCie-product gevraagd en er kan u worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen waaruit blijkt dat het apparaat nog steeds onder de garantie valt. Elke schijf die naar LaCie wordt teruggestuurd, moet goed worden verpakt in de oorspronkelijke verpakking en voldoende gefrankeerd worden verzonden. Belangrijke informatie: Registreer u online voor gratis technische ondersteuning: www.lacie.com/register

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie Rugged en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie Rugged. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie Rugged zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie Rugged

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie Rugged. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: LaCie
  • Product: Externe harde schijven
  • Model/naam: Rugged
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Spaans, Engels, Frans, Duits