PLAY High Definiti... handleiding
LaCie PLAY High Definition Media Playerhandleiding

Handleiding voor de LaCie PLAY High Definition Media Player in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 49 pagina's.

PDF 49 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie PLAY High Definition Media Player. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie PLAY High Definition Media Player en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie PLAY High Definition Media Player. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie PLAY High Definition Media Player zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie PLAY High Definition Media Player

Pagina: 1
LaCinema Black PLAY Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.................................................................................................................... 6 1.1. Minimale systeemvereisten............................................................................................................. 7 1.2. Ondersteunde indelingen.............................................................................................................. 7 1.3. Inhoud van de doos...................................................................................................................... 8 1.4. Talen........................................................................................................................................... 8 1.5. Aanzichten van de LaCinema Black PLAY........................................................................................ 9 1.5.1. Vooraanzicht...................................................................................................................... 9 1.5.2. Gedrag statuslampje. .......................................................................................................... 9 1.5.3. Achteraanzicht. ................................................................................................................. 10 2. De afstandsbediening gebruiken. ............................................................................ 11 2.1. Batterijen installeren.................................................................................................................... 11 2.2. Index afstandsbedieningsknoppen................................................................................................ 12 2.2.1. Informatie over belangrijke knoppen.................................................................................. 13 3. De LaCinema Black PLAY installeren....................................................................... 14 3.1. STAP 1: Aansluiten op tv. ............................................................................................................. 14 3.1.1. HDMI-aansluiting (High-Definition).................................................................................... 15 3.1.2. Componentkabel en analoge stereogeluidskabel aansluiten (High Definition)........................ 16 3.1.3. Composite-kabel en analoge stereogeluidskabel aansluiten (Standard Definition).................. 17 3.1.4. Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten. ........................................................................... 18 3.2. STAP 2: De voeding aansluiten.................................................................................................... 19 3.3. STAP 3: De tv aanzetten.............................................................................................................. 20 3.4. STAP 4: De installatiewizard voltooien. .......................................................................................... 20 3.5. STAP 5: Verbinding met uw netwerk tot stand brengen................................................................... 25 3.5.1. Draadloze netwerkverbinding. ............................................................................................ 25 3.5.2. Ethernet-netwerkverbinding. ............................................................................................... 26 4. Afspelen van multimediabestanden. ........................................................................ 27 4.1. Hoofdmap Film.......................................................................................................................... 27 4.1.1. Beeldformaat................................................................................................................... 28 4.1.2. Ondertitel........................................................................................................................ 28 4.1.3. Geluidstalen.................................................................................................................... 28 4.1.4. Afspeelmodus. .................................................................................................................. 29 4.1.5. Repeat (herhalen)............................................................................................................. 29 4.2. Photos-menu (Foto's)................................................................................................................... 30 4.2.1. Overgang........................................................................................................................ 30 4.2.2. Linksom/Rechtsom draaien................................................................................................ 30 4.3. Music-menu (Muziek).................................................................................................................. 31 4.3.1. Repeat (herhalen)............................................................................................................. 31 4.3.2. Random (willekeurig)........................................................................................................ 31 4.4. Afspeellijstbeheer........................................................................................................................ 32 4.4.1. Een nieuwe afspeellijst aanmaken...................................................................................... 32 4.4.2. Volgorde muzieknummers in afspeellijst wijzigen................................................................. 32 4.4.3. Een item uit de afspeellijst verwijderen................................................................................ 32 4.5. Toegang tot bestanden beheren................................................................................................... 33 4.6. Bestanden verwijderen................................................................................................................. 33 5. Bestanden van externe bronnen afspelen en kopiëren............................................ 34 5.1. USB-harddrive............................................................................................................................ 34
Pagina: 2
LaCinema Black PLAY Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 2 5.1.1. Aansluiting....................................................................................................................... 34 5.1.2. Compatibiliteit. ................................................................................................................. 34 5.1.3. Bestanden afspelen. .......................................................................................................... 34 5.1.4. Bestanden kopiëren.......................................................................................................... 35 5.2. Netwerkmediaspeler. ................................................................................................................... 36 5.2.1. Netwerk harddrive (NAS)................................................................................................... 36 5.2.1.1. Bestanden afspelen. ........................................................................................... 36 5.2.1.2. Bestanden kopiëren........................................................................................... 36 5.2.2. Hostcomputer. .................................................................................................................. 37 5.2.2.1. Bestanden afspelen met TwonkyMedia Server (Alle gebruikers).............................. 37 5.2.2.2. Bestanden kopiëren met TwonkyMedia Server (Alle gebruikers).............................. 38 5.2.2.3. Bestanden afspelen via het netwerk met behulp van Windows Media Player (Alleen Windows).... 39 5.2.2.4. Bestanden kopiëren via het netwerk met behulp van Windows Media Player (Alleen Windows)... 39 5.2.2.5. Bestanden kopiëren via USB (vereist Windows Media Player 11)............................ 40 6. Instellingenmenu. .................................................................................................... 41 6.1. Overzicht instellingenmenu.......................................................................................................... 41 6.1.1. Instellingen: Algemeen...................................................................................................... 41 6.1.2. Instellingen: Video/Foto.................................................................................................... 42 6.1.3. Instellingen: Aansluiting. .................................................................................................... 43 6.1.4. Instellingen: Netwerk. ........................................................................................................ 43 6.1.5. Instellingen: Geavanceerd................................................................................................. 43 6.1.6. Instellingen: Versie............................................................................................................ 43 6.2. Firmware bijwerken..................................................................................................................... 44 7. Problemen oplossen................................................................................................ 45 8. Contact opnemen met de klantenservice................................................................. 47 8.1. Contactpersonen LaCie technische ondersteuning. ......................................................................... 48 9. Garantie.................................................................................................................. 49
Pagina: 3
LaCinema Black PLAY Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Copyrights Copyright © 2009 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveel- voudigd, opgeslagen in een gegevenssy- steem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedepo- neerde handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millen- nium Edition, Windows XP en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uit- sluitend ter informatie en kan zonder ken- nisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document rede- lijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatin- gen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen infor- matie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale klasse B-apparaat voldoet aan alle eisen van de Canadese voor- schriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: 1. De apparaten mogen geen schade- lijke storingen veroorzaken. 2. De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een onge- wenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voor- schriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële om- geving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstra- len. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De ga- rantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet wor- den gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen) wordt u verzocht de sto- ring te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: ✦ ✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ✦ ✦ Vergroot de afstand tussen de ap- paratuur en de ontvanger. ✦ ✦ Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander cir- cuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ✦ ✦ Raadpleeg de leverancier of een er- varen radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voor- schriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedie- nen komt te vervallen. Verklaring van CE-certifice- ring van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit pro- duct aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 2001 Onder verwijzing naar de volgende con- dities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/ EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG Overige Voor Zwitserland geldt Annex 2.15 of SR 814.81 voor batterijen. OPMERKING: De hoofdkabel moet in overeenstemming zijn met CEI 60227 of CEI 60245 en het type stekker moet over- eenkomstig de normen van het land zijn waar u de apparatuur gebruikt. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: De garantie op de LaCinema Black PLAY kan komen te vervallen wan- neer bovenstaande voorzorgsmaatrege- len niet worden opgevolgd. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCinema Black PLAY
Pagina: 4
LaCinema Black PLAY Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Dit symbool op het pro- duct, de batterijen van de afstandsbediening of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag weg- werpen met uw gewone huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektroni- sche apparatuur. Afzonderlijke inzame- ling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een ma- nier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afge- dankte apparatuur contact op met de ge- meente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ✦ ✦ Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit ap- paraat. ✦ ✦ Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste proce- dure bij het installeren van het ap- paraat. ✦ ✦ Open een diskdrive niet en probeer deze niet te demonteren of aan te pas- sen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektri- sche schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De diskdrive die bij uw LaCinema Black PLAY meegeleverd wordt, bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden. Als het apparaat niet goed lijkt te werken, laat het dan con- troleren door gekwalificeerd LaCie- servicepersoneel.Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandig- heden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCinema Black PLAY, aangezien de vloeistof in de openingen van het apparaat terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektri- sche schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. ✦ ✦ Zorg ervoor dat de computer en de LaCinema Black PLAY elektrisch geaard zijn. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektrische schokken toe. Voedings- vereisten voor het apparaat 100- 240 V~, 4A, 60-50 Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de no- minale, transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Dit product is ook ontworpen voor IT voedingssysteem met een tussen- fasespanning van 230 V. Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ✦ ✦ Stel de LaCinema Black PLAY niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 30 °C; of aan bedrijfsvochtigheid buiten het be- reik van 5-80%, zonder condens- vorming, of vochtigheid wanneer niet in bedrijf van 10% tot 90%, zonder condensvorming. Als u dit wel doet, kan LaCinema Black PLAY beschadigd raken of de behuizing vervormen. Plaats de LaCinema Black PLAY niet in de buurt van een hittebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCinema Black PLAY in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. ✦ ✦ Trek altijd het netsnoer van de LaCine- ma Black PLAY uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schok- ken, kortsluiting of brand. ✦ ✦ Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegele- verd. ✦ ✦ Plaats geen voorwerpen boven op de LaCinema Black PLAY en oefen er geen overmatige kracht op uit. ✦ ✦ Oefen nooit overmatige kracht uit op de LaCinema Black PLAY. Raad- pleeg wanneer u een probleem ontdekt het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt.
Pagina: 5
LaCinema Black PLAY Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 5 Bedrijfsomgevingtemperaturen ✦ ✦ Stel de LaCinema Black PLAY niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5°C tot 30°C. De LaCinema Black PLAY is een hoogwaardig audio/video-apparaat en is als zodanig voorzien van een doeltreffend ventilatiesysteem. Zorg dat over- al rondom de LaCinema Black PLAY een vrije ruimte van 5 cm wordt gelaten om oververhitting te voorkomen. Zie Afb. 01. ✦ ✦ Stapel geen objecten boven op de LaCinema Black PLAY omdat hierdoor interferentie met de ingebouwde WiFi-an- tenne kan ontstaan. Zie Afb. 02. BELANGRIJKE INFORMATIE: Elk verlies en elke beschadi- ging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een La- Cie-drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie drin- gend TWEE kopieën van uw gegevens te bewaren, bijvoorbeeld één op uw externe harde schijf en een tweede op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJKE INFORMATIE: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de bedrijfsomge- ving (gewoonlijk 5-10% minder). 5 cm 5 cm 5 cm Afb. 01 Afb. 02
Pagina: 6
LaCinema Black PLAY Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 1. Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LaCinema Black PLAY! De LaCinema Black PLAY is een premium mediacenter en kan rechtstreeks worden aangesloten op een brede verscheiden- heid van audiovisuele apparatuur voor het direct afspelen van films, muziek of foto's. Met de meest geavanceerde technologie biedt de LaCinema Black PLAY een weergave van multimedia in High Definition- kwaliteit en een UPnP-netwerkmediaspeler in één elegant zwart ontwerp met hoogglansafwerking. U kunt aan de slag door de LaCinema Black PLAY eenvoudigweg op uw tv aan te sluiten en de meegeleverde afstandsbediening te gebruiken om snel door de menu's, ook wel Hoofdmappen genoemd, te navigeren om naar muziek te luisteren foto's of films in High Definition-kwaliteit te bekijken. De LaCinema Black PLAY is ontworpen om een nieuwe media- ervaring te bieden die gebruiksgemak met de allernieuwste tech- nologie combineert. Klik op een onderwerp: ✦ ✦ De LaCinema Black PLAY installeren ✦ ✦ De afstandsbediening gebruiken ✦ ✦ Afspelen van multimediabestanden Snelkoppelingen
Pagina: 7
LaCinema Black PLAY Inleiding Gebruikershandleiding pagina 7 Videocodecs MPEG-1, MPEG-2 / HD, MPEG-4, DIVX, XVID, H.264 HD, WMV9 HD Video-indeling AVI, DIVX, MPG, MP4, MKV, WMV, MOV, ISO, VOB, IFO, ASF, TS, TP, TRP, M2TS Max. decoderingsreso- lutie 1920 x 1080p Opschaling 1080i voor standaarddefinitiefilms Audio MP3, WMA, AAC, OGG, AC3, MP4, WAV/LPCM Playlist M3U DTS Doorgifte naar compatibele geluidsversterker Foto Verliesloze JPEG (exclusief progressieve JPEG), PNG, GIF, BMP, TIF Uitgang ✦ ✦ Video: HDMI, Component (YUV), Samengesteld (CVBS) ✦ ✦ Geluid: Optisch geluid, stereogeluid Netwerk ✦ ✦ Ethernet 10/100 Mbps ✦ ✦ WiFi (802.11n) Tv-systemen PAL / NTSC Bestandssystemen (ex- terne USB-drive) ✦ ✦ NTFS (lezen/schrijven) ✦ ✦ FAT32 (lezen/schrijven) ✦ ✦ HFS+ (alleen lezen) (HFS+ Journaled wordt NIET ondersteund) 1.1. Minimale systeemvereisten 1.2. Ondersteunde indelingen Windows-gebruikers ✦ ✦ 500 MHz Intel Pentium II of hoger ✦ ✦ Windows 2000, XP of Vista ✦ ✦ 256 MB RAM ✦ ✦ USB-interfacepoort ✦ ✦ Internetverbinding (voor downloaden van updates) ✦ ✦ Windows Media Player 11 of nieuwer (gratis down- load op Microsoft-website) Mac-gebruikers ✦ ✦ Intel Core Duo ✦ ✦ Mac OS 10.3.9 ✦ ✦ 1 GB RAM ✦ ✦ UPnP-mediaserver om inhoud naar uw LaCinema Black PLAY te streamen ✦ ✦ Internetverbinding (voor downloaden van updates)
Pagina: 8
LaCinema Black PLAY Inleiding Gebruikershandleiding pagina 8 1.3. Inhoud van de doos Uw LaCinema Black PLAY-pakket bevat de systeemtoren en een accessoiredoos met de hieronder vermelde elementen. 1. LaCinema Black PLAY 2. Afstandsbediening 3. 2 AAA-batterijen 4. Componentkabel 3 RCA Mannetje/Mannetje 5. Samengestelde kabel met 2 audio RCA Mannetje/Mannetje 6. HDMI-kabel 7. USB-kabel 8. Externe voeding 9. Snelle installatiegids 10. Cd-rom met hulpprogramma's BELANGRIJKE INFORMATIE: Bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. 1.4. Talen Quick Install Guide LaCinema B L A C K P L A Y D E S I G N B Y N E I L P O U LTO N Beschikbare talen ❖ Engels ❖ Frans ❖ Italiaans ❖ Duits ❖ Spaans LaCinema Black LaCie‘1-Click’Backup Software for Mac & Windows 711897 070913
Pagina: 9
LaCinema Black PLAY Inleiding Gebruikershandleiding pagina 9 1.5. Aanzichten van de LaCinema Black PLAY 1.5.1. Vooraanzicht 1. USB-uitbreidingspoort - Sluit een USB-flashdrive, harde schijf of kaartlezer aan om de multimediabestanden recht- streeks op uw tv te openen. 2. Infraroodontvanger - Vangt het infraroodsignaal op van de afstandsbediening. Zorg ervoor dat niets de ontvanger bedekt. 3. Statuslampje – Raadpleeg de onderstaande tabel. 1.5.2. Gedrag statuslampje Gedrag van LaCinema Black PLAY Statuslampje Aan Aan Uit of in stand-by Uit Bezig met opstarten Aan Bezig met inhoud af te spelen Uit Bezig met standaardinstel- lingen te herstellen Aan Bezig met een opdracht van de afstandsbediening te ontvangen Knippert eenmaal
Pagina: 10
LaCinema Black PLAY Inleiding Gebruikershandleiding pagina �� 10 1. Digitale optische UITGANG voor geluid – Gebruik een optische digitale geluidskabel (niet meegeleverd) om een verbinding met uw thuisinstallatie tot stand te brengen voor digitaal geluid 2. Composite (CVBS) UITGANG voor video – Composite video levert goede videokwaliteit voor niet-High Definition TV. Sluit een afzonderlijke kabel aan voor geluid. 3. Composite (Analoge) UITGANG voor geluid links (wit) en rechts (rood) – Stereogeluid levert een goed analoog geluid 4. Component UITGANG voor video – Componentvideo levert High Definition-beelden tot wel 1080i met behulp van de componentkabel voor video. Sluit een afzonder- lijke kabel aan voor geluid (stereokabel of digitale optische kabel). 5. HDMI-aansluiting – Hiermee sluit u het apparaat aan op een tv, A/V-ontvanger of thuisinstallatie. HDMI biedt een zuivere digitale verbinding voor High Definition video en digitaal geluid in één kabel. Als uw tv over een DVI-aan- sluiting (Digital Video Interface) beschikt, kunt u een HDMI- naar-DVI-adapter (afzonderlijk verkocht) gebruiken voor een digitale videoaansluiting met uw tv. U dient wel een afzonderlijke kabel aan te sluiten voor geluid. 6. USB 2.0-aansluiting (voor aansluiten van externe schijven) – Hiermee sluit u externe USB-opslagapparaten (zoals harde schijven of flashdrives) of geheugenkaartlezers aan om inhoud direct op uw tv te verkennen, af te spelen en te beheren. 7. USB 2.0-aansluiting (voor aansluiten van pc) – Hier- mee sluit u een computer aan om multimediabestanden over te brengen. TECHNISCHE OPMERKING: Mac OS X-gebruikers kunnen de LaCinema Black niet rechtstreeks via USB op hun computer aan- sluiten. 8. Ethernet-aansluiting – Hiermee maakt u verbinding met een netwerk om multimediabestanden over te brengen. 9. Knop voor herstel van fabrieksinstellingen – Druk op deze knop als uw LaCinema Black PLAY niet reageert. Alle instellingen worden opnieuw ingesteld en de instal- latiewizard wordt gestart. 10. Aansluiting voor externe voeding – Sluit hier de voe- ding aan. WiFi-verbinding – De antenne is in het product ingebouwd. Sluit de LaCinema Black PLAY via WiFi aan op een netwerk om multimediabestanden over te brengen. BELANGRIJKE INFORMATIE: Stapel geen objecten boven op de LaCinema Black PLAY omdat hierdoor interferentie met de in- gebouwde WiFi-antenne kan ontstaan. 1.5.3. Achteraanzicht
Pagina: 11
LaCinema Black PLAY De afstandsbediening gebruiken Gebruikershandleiding pagina �� 11 2. De afstandsbediening gebruiken Sommige knoppen van de afstandbediening hebben een andere of geen functie afhankelijk van het type bestand dat u aan het be- kijken bent. In dit hoofdstuk worden de functies van de knoppen beschreven voor elk type bestand (film, foto en muziek) alsmede de installatie van de batterijen. 2.1. Batterijen installeren De afstandbediening maakt gebruik van twee AAA-batterijen. De batterijen worden niet vooraf geïnstalleerd en u moet ze dus zelf installeren voordat u de afstandbediening kunt gebruiken. De batterijen installeren: 1. Verwijder het dekseltje van het batterijcompartiment. 2. Breng de batterijen aan in het batterijcompartiment. Breng de batterijen zo aan dat de '+'-symbolen op de batterijen aan dezelfde kant zitten als de '+'-symbolen in het batterij- compartiment. 3. Breng het dekseltje van het batterijcompartiment weer aan. BELANGRIJKE INFORMATIE: Als u de afstandsbediening ge- durende langere tijd niet gebruikt, adviseert LaCie u de batterijen te verwijderen. BELANGRIJKE OPMERKING: Zorg ervoor dat er zich geen objecten bevinden tussen de afstandsbediening en de LaCinema Black PLAY.
Pagina: 12
LaCinema Black PLAY De afstandsbediening gebruiken Gebruikershandleiding pagina �� 12 2.2. Index afstandsbedieningsknoppen Met de afstandsbediening van de LaCinema Black PLAY kunt u het apparaat bedienen terwijl deze is aangesloten op uw tv of thuisinstal- latie. Knop Functie 1. Infraroodzender Verstuurt signalen naar de LaCinema Black PLAY 2. Stand-by Hervat de stand-bymodus 3. Volume lager Verlaagt het volume 4. Volume hoger Verhoogt het volume 5. Markeren Markeert items voor latere handelin- gen; creëert een afspeellijst 6. Opties/ Instellingen Actiemenu, Setup 7. Stoppen/Annu- leren Stopt het afspelen van het huidige bestand 8. Afspelen/OK Selecteert of speelt af 9. Omhoog/Om- laag Bladert door lijsten 10. Links/Rechts Bladert door menu's of speelt vooruit/ achteruit 11. Lijst Toont lijst of bestand tijdens het af- spelen 12. Pauzeren Pauzeert en hervat het afspelen 13. Informatie Toont de bestandseigenschappen 14. Dempen Dempt het geluid 15. Home Gaat naar het Home-menu vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 13
LaCinema Black PLAY De afstandsbediening gebruiken Gebruikershandleiding pagina �� 13 2.2.1. Informatie over belangrijke knoppen Markeren-knop: Deze knop wordt gebruikt om een be- stand of map te markeren of niet langer te markeren voor latere han- delingen zoals kopiëren/plakken of het creëren van een afspeellijst in de verschillende mediahoofdmap- pen. Zodra het item is gemarkeerd, wordt het overzicht van de gese- lecteerde items met het aantal be- standen en de totale grootte weer- gegeven. U kunt de lijst met gemarkeerde items weergeven door op de knop Opties/Instellingen te drukken en Lijst met gemarkeerde items to- nen in het contextmenu te selecte- ren. De itemlijst dient vervolgens te wor- den gewist door Lijst met markerin- gen wissen in het contextmenu te selecteren. Afspelen/OK-knop: Met deze knop kunt u een selectie bevestigen en het afspelen in de verschillende mediahoofdmappen starten. Opties/Instellingen- knop: Deze knop wordt gebruikt om de beschikbare instel- lingen of acties in de verschillende mediahoofdmappen weer te geven. In het menu Home zal deze knop u leiden naar het hoofdmenu Instel- lingen van de LaCinema. In andere mediahoofdmappen of tijdens het afspelen zal een contextmenu met beschikbare acties worden weerge- geven.
Pagina: 14
LaCinema Black PLAY De LaCinema Black PLAY installeren Gebruikershandleiding pagina �� 14 De installatie bestaat uit zes stappen: ✦ ✦ 3.1. STAP 1: Aansluiten op tv ✦ ✦ 3.2. STAP 2: De voeding aansluiten ✦ ✦ 3.3. STAP 3: De tv aanzetten ✦ ✦ 3.4. STAP 4: De installatiewizard voltooien ✦ ✦ 3.5. STAP 5: Verbinding met uw netwerk tot stand brengen 3.1. STAP 1: Aansluiten op tv De LaCinema Black PLAY ondersteunt verschillende aansluitme- thoden voor televisies. Kies uit de volgende methoden de installa- tie die overeenkomt met de poorten op uw televisie of ontvanger: ✦ ✦ HDMI (High Definition) (paragraaf 3.1.1) ✦ ✦ Component (High Definition) (paragraaf 3.1.2) ✦ ✦ Composite (Standard Definition) (paragraaf 3.1.3) Bij elke van de bovenstaande aansluitmethoden is het mogelijk de LaCinema Black PLAY aan te sluiten op thuisinstallaties door de S/PDIF-kabel (niet meegeleverd) op uw digitale versterker aan te sluiten via de digitale optische audioaansluiting (raadpleeg pa- ragraaf 3.1.2. Componentkabel en analoge stereogeluidskabel aansluiten (High Definition) voor meer informatie). De tabel aan de rechterzijde toont de kwaliteit die mogelijk is met de verschillende aansluitingsmethoden. TECHNISCHE OPMERKING: De aansluitingen aan de ach- terzijde van uw tv komen mogelijk niet geheel overeen met on- derstaande afbeelding. Gelieve de labels naast de aansluitingen zorgvuldig te lezen om een correcte aansluiting te garanderen. vervolg op de volgende pagina >> 3. De LaCinema Black PLAY installeren Betekenis Aansluiting Max. weergave- resolutie HighDefinition HDMI 1080i Onderdeel 1080i StandardDefi- nition Composite 576p
Pagina: 15
LaCinema Black PLAY De LaCinema Black PLAY installeren Gebruikershandleiding pagina �� 15 3.1.1. HDMI-aansluiting (High-Definition) BELANGRIJKE INFORMATIE: Schakel uw tv uit voordat u de kabel aansluit. 1. Sluit een uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van uw televisie (Afb. 04). 2. Sluit het andere uiteinde aan op de HDMI-poort aan de ach- terzijde van de LaCinema Black PLAY. Ga verder met de volgende stap, 3.2. TECHNISCHE OPMERKING: Als de HDMI-poort van uw tv door een ander apparaat wordt gebruikt of als uw tv niet over een HDMI-poort beschikt, kunt u het apparaat op uw tv aansluiten met de component- of composite-aansluiting (raadpleeg para- graaf 3.1.2 of 3.1.3 voor meer informatie). Afb. 03 - HDMI-kabeluiteinde en -profiel Afb. 04
Pagina: 16
LaCinema Black PLAY De LaCinema Black PLAY installeren Gebruikershandleiding pagina �� 16 3.1.2. Componentkabel en analoge stereogeluidskabel aansluiten (High Definition) BELANGRIJKE INFORMATIE: Schakel uw tv uit voordat u de kabels aansluit. 1. Sluit een uiteinde van de componentkabel (rood, groen en blauw) voor video aan op de componentpoorten van uw tv. Sluit voor het geluid de stereogeluidskabel (met rode en witte uiteinden) aan op de stereogeluidspoort van uw tv. De stere- ogeluidsconnectoren die u dient te gebruiken, bevinden zich doorgaans nabij de componentpoorten van de tv. 2. Sluit het andere uiteinde van de componentconnectoren aan op de vijf RCA-poorten (rood, groen, blauw, wit en rode con- nectoren) aan de achterzijde van de LaCinema Black PLAY. 3. Als u voor deze aansluitmethode kiest, zult u de Compo- nent-modus moeten wijzigen met behulp van de afstands- bediening. Na het inschakelen van de televisie (raadpleeg paragraaf 3.3 voor informatie) drukt u op de knop Opties/ Instellingen om naar de hoofdmap Instellingen te na- vigeren en de Component-modus op YUV in het Video- of Foto-onderdeel in te stellen. Ga verder met de volgende stap, 3.2. Afb. 05 - Componentkabeluiteinden Op de LaCinema Black PLAY Op de tv Afb. 06
Pagina: 17
LaCinema Black PLAY De LaCinema Black PLAY installeren Gebruikershandleiding pagina �� 17 3.1.3. Composite-kabel en analoge stereogeluidskabel aansluiten (Standard Definition) BELANGRIJKE INFORMATIE: Schakel uw tv uit voordat u de kabels aansluit. 1. Sluit de gele connector aan het ene uiteinde van een analoge composite/stereokabel aan op de CVBS-poort van uw tv (Afb. 08). 2. Sluit de gele connector aan het andere uiteinde van de com- posite/stereokabel aan op de LaCinema Black PLAY. 3. Sluit de analoge (rode en witte) geluidsconnectoren van de kabel aan op uw tv en op de LaCinema Black PLAY. Ga verder met de volgende stap, 3.2. Afb. 07 - Composite kabeluiteinden Afb. 08 Op de LaCinema Black PLAY Op de tv
Pagina: 18
LaCinema Black PLAY De LaCinema Black PLAY installeren Gebruikershandleiding pagina �� 18 3.1.4. Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten BELANGRIJKE INFORMATIE: Schakel uw digitale versterker uit voordat u de kabel aansluit. Bij de Composite- of HDMI-aansluitmethoden is het mogelijk om de LaCinema Black PLAY aan te sluiten op thuisinstallaties door de S/PDIF-kabel (niet meegeleverd) aan te sluiten op uw digitale versterker via de digitale optische geluidsconnector van de LaCi- nema Black PLAY. Sluit voor de Component-aansluiting OFWEL de S/PDIF-kabel OFWEL de stereogeluidskabel (met rode en witte aansluitstukken) aan. 1. Sluit het ene uiteinde van een S/PDIF-kabel aan op uw digi- tale versterker (Afb. 10). 2. Sluit het andere uiteinde aan op de achterzijde van de LaCi- nema Black PLAY. Ga verder met de volgende stap, 3.2. Afb. 09 - S/PDIF-kabeluiteinden Op de LaCinema Black Op de stereo Afb. 10 Home Stereo LaCinema Black PLAY
Pagina: 19
LaCinema Black PLAY De LaCinema Black PLAY installeren Gebruikershandleiding pagina �� 19 3.2. STAP 2: De voeding aansluiten Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op de achterzijde van de LaCinema Black PLAY en het andere uiteinde op een stopcon- tact (Afb. 11). Ga verder met de volgende stap, 3.3. Afb. 11
Pagina: 20
LaCinema Black PLAY De LaCinema Black PLAY installeren Gebruikershandleiding pagina �� 20 3.3. STAP 3: De tv aanzetten Zet de televisie aan. Als u het laadscherm niet ziet, stelt u de video-ingang van uw tv op de overeenkomstige videokabel af die u in de bovenstaande stappen hebt aangesloten (Afb. 12). Denk eraan dat dit er op uw tv enigszins anders uit kan zien. Ga verder met de volgende stap, 3.4. 3.4. STAP 4: De installatiewizard voltooien De eerste keer dat u de LaCinema Black PLAY inschakelt, ziet u een wizard die u helpt bij de configuratie van de instellingen. Deze wizard wordt alleen bij de eerste inschakeling van de LaCi- nema Black PLAY weergegeven, tenzij u op de reset-knop aan de achterzijde van de drive hebt gedrukt. 1. Sluit de LaCinema Black PLAY aan op de tv en op de voeding zoals beschreven in paragraaf 3.1, 3.2, en 3.3. 2. U ziet een opstartscherm tijdens de productinitialisatie (Afb. 13). Dit kan enkele minuten in beslag nemen. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 12 Afb. 13
Pagina: 21
LaCinema Black PLAY De LaCinema Black PLAY installeren Gebruikershandleiding pagina �� 21 1. Setupwizard: Afstandsbediening Het eerste scherm toont de hoofdfuncties van de afstandsbedie- ning (Afb. 14). Raadpleeg 2. De afstandsbediening gebruiken voor meer informatie over de afstandsbediening. Afb. 14 Afb. 15 Afb. 16 2. Setupwizard: Uw taal selecteren Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om een item te selecteren en Afspelen/OK om uw keuze te bevestigen (Afb. 15). 3. Setupwizard: Uw land selecteren Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om een item te selecteren en Afspelen/OK om uw keuze te bevestigen (Afb. 16).
Pagina: 22
LaCinema Black PLAY De LaCinema Black PLAY installeren Gebruikershandleiding pagina �� 22 4. Setupwizard: Tijdzone Hiermee stelt u de tijdzone in die voor uw land van toepassing is zodat, automatisch de winter- en zomertijd wordt aangepast. Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om een item te se- lecteren en Afspelen/OK om uw keuze te bevestigen (Afb. 17). 5. Setupwizard: Datum en tijd Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om een item te selecteren en Afspelen/OK om uw keuze te bevestigen (Afb. 18). 6. Setupwizard: Breedte-hoogteverhouding van tv Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om "4:3 TV" of "16:9 Widescreen TV" te selecteren en Afspelen/OK om uw keuze te bevestigen (Afb. 19). Afb. 17 Afb. 18 Afb. 19
Pagina: 23
LaCinema Black PLAY De LaCinema Black PLAY installeren Gebruikershandleiding pagina �� 23 7. Setupwizard: Ouderlijk toezicht Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om uw selectie te maken en Afspelen/OK om uw keuze te bevestigen (Afb. 20). Raadpleeg voor meer informatie over ouderlijk toezicht paragraaf 4.5. Toegang tot bestanden beheren. 8. Setupwizard: Leeftijdsindicatie Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag en Afspelen/OK om de toegangscontrole van bestanden in te schakelen. 9. Setupwizard: Code ouderlijk toezicht Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om de code voor het ouderlijk toezicht in te voeren en Afspelen/OK om uw code te bevestigen. Afb. 20
Pagina: 24
LaCinema Black PLAY De LaCinema Black PLAY installeren Gebruikershandleiding pagina �� 24 U hebt nu de hoofdconfiguratie van de LaCinema Black PLAY voltooid. In het menu Home dat verschijnt na het voltooien van de wizard drukt u op de knop Opties/Instellingen om het menu Instellingen te openen om zo de productinstallatie te beëindigen en geavanceerde instellingen te maken (Afb. 21). Ga verder met de volgende stap, 3.5. STAP 5: Verbinding met uw netwerk tot stand brengen. In het volgende onderdeel wordt uitgelegd hoe u een verbinding kunt tot stand brengen tussen de LaCinema Black PLAY en uw thuisnetwerk om bestanden over te brengen. Afb. 21
Pagina: 25
LaCinema Black PLAY De LaCinema Black PLAY installeren Gebruikershandleiding pagina �� 25 3.5. STAP 5: Verbinding met uw netwerk tot stand brengen De LaCinema Black PLAY helpt u bij het selecteren en configureren van de verbinding met uw thuisnetwerk. Kies ervoor om een verbin- ding met een Ethernet- of draadloos netwerk tot stand te brengen en volg de onderstaande stappen, afhankelijk van uw keuze. 3.5.1. Draadloze netwerkverbinding De LaCinema Black PLAY heeft een ingebouwde WiFi-antenne. Als u een draadloze verbinding met uw netwerk tot stand brengt, helpt de LaCinema Black PLAY u bij het selecteren, de totstandbrenging en het configureren van uw netwerkverbinding. Gebruik de afstandsbediening om het volgende te doen: 1. Ga naar het menu Home en open de hoofdmap Instellingen door op de knop Opties/Instellingen te drukken (Afb. 22). 2. Selecteer het menu Netwerk, druk op de knop Omlaag en selecteer Netwerk configureren. 3. Selecteer Draadloze verbindingsmethode. 4. Selecteer uw draadloze netwerk in de lijst. 5. Voer indien nodig het wachtwoord in. 6. Selecteer de verbindingsmethode: Automatisch of Handmatig. ✦ ✦ Bij Automatisch worden de netwerkparameters automa- tisch ingesteld. ✦ ✦ Als u kiest voor Handmatig, wordt u gevraagd het IP- adres van de LaCinema Black PLAY in te voeren. TECHNISCHE OPMERKING: Als het netwerk niet wordt be- heerd door DHCP, moet u mogelijk uw IP-adres, subnetmasker, router en DNS-adressen invoeren. 7. Zodra u dit gedaan hebt, wordt u doorgestuurd naar het menu van de hoofdmap Instellingen. 8. U kunt het netwerk controleren door Verbinding in het menu Netwerk te selecteren. Raadpleeg paragraaf 5.2.2. Hostcomputer voor meer informatie over de overdracht van bestanden van uw computer naar uw La- Cinema Black PLAY. Afb. 22 OPMERKING: Zorg ervoor dat u het netwerkwachtwoord (als u er een gebruikt) en de afstandsbediening van uw LaCinema Black PLAY bij de hand hebt. BELANGRIJKE OPMERKING: Ethernet- en draadloze (WiFi) verbindingen kunnen niet op hetzelfde moment actief zijn.
Pagina: 26
LaCinema Black PLAY De LaCinema Black PLAY installeren Gebruikershandleiding pagina �� 26 3.5.2. Ethernet-netwerkverbinding Als u een Ethernet-verbinding met uw netwerk tot stand brengt, detecteert de LaCinema Black PLAY uw netwerk automatisch. Sluit de Ethernet-kabel (niet meegeleverd) aan op de achterzijde van de LaCinema Black PLAY en op een Ethernet-poort van uw router (Afb. 23). 1. Ga naar het menu Home en open de hoofdmap Instellingen door op de knop Opties/Instellingen te drukken. 2. Selecteer het menu Netwerk, druk op de knop Omlaag en selecteer Netwerk configureren. 3. Selecteer Ethernet-verbindingsmethode. 4. Selecteer de verbindingsmethode: Automatisch of Handma- tig. ✦ ✦ Bij Automatisch worden de netwerkparameters automa- tisch ingesteld. ✦ ✦ Als u kiest voor Handmatig, wordt u gevraagd het IP- adres van de LaCinema Black PLAY in te voeren. TECHNISCHE OPMERKING: Als het netwerk niet wordt be- heerd door DHCP, moet u mogelijk uw IP-adres, subnetmasker, router en DNS-adressen invoeren. 5. Zodra u dit gedaan hebt, wordt u doorgestuurd naar het menu van de hoofdmap Instellingen. 6. U kunt het netwerk controleren door Verbinding in het menu Netwerk te selecteren (Afb. 24). Raadpleeg paragraaf 5.2.2. Hostcomputer voor meer informatie over de overdracht van bestanden van uw computer naar uw La- Cinema Black PLAY. Afb. 23 Afb. 24
Pagina: 27
LaCinema Black PLAY Afspelen van multimediabestanden Gebruikershandleiding pagina �� 27 4. Afspelen van multimediabestanden Dankzij de mogelijkheid van de LaCinema Black PLAY om verbin- ding te maken met UPnP-mediaservers, hostcomputers en externe USB-drives kunt u zowel bestanden op de LaCinema als op deze externe bronnen op uw televisie openen met behulp van de afstands- bediening. In het menu Home selecteert u een van de hoofdmappen – Film, Foto, Muziek en Verkenner – om multimediabestanden te openen. BELANGRIJKE OPMERKING: Alleen ondersteunde bestan- den in de huidige mediahoofdmap zullen worden weergegeven (bijv. muzieknummers in de hoofdmap Muziek). Raadpleeg hoofdstuk 5. Bestanden van externe bronnen afspelen en kopiëren voor meer informatie over de totstandbrenging van een verbinding tussen de LaCinema Black PLAY en externe bron- nen zoals een UPnP-mediaserver, een hostcomputer en/of een externe USB-drive. 4.1. Hoofdmap Film Blader door het menu met behulp van de navigatieknoppen. Om uw keuze te bevestigen en de hoofdmap Film te openen, drukt u op de knop Afspelen/OK (Afb. 25). Dit menu zal alle ondersteunde videobestanden weergeven die u naar uw LaCinema Black hebt geüpload of die zich op een externe bron bevinden. Alleen bestanden die als videobestanden worden herkend zul- len worden weergegeven. Muzieknummers en foto's zullen niet worden weergegeven. Selecteer de hoofdmap Verkenner om alle bestandstypen te zien. U kunt door de lijst met videobestanden en mappen bladeren met behulp van de knoppen Omhoog en Omlaag . De knop Rechts gebruikt u om een map te openen en de knop Links om naar de bovenliggende map te gaan (Afb. 26) Druk op de knop Afspelen/OK om uw keuze te bevestigen. In de lijst met bestanden kunt u bestandsinformatie opvragen door op de knop Informatie te drukken (Afb. 27). Druk opnieuw op de knop Informatie om het informatiescherm te verlaten. Tijdens het afspelen van het bestand kunt u diverse afspeelpara- meters aanpassen. Druk op de knop Opties/Instellingen om het schermmenu weer te geven of te verlaten. Afb. 25 Afb. 26 Afb. 27
Pagina: 28
LaCinema Black PLAY Afspelen van multimediabestanden Gebruikershandleiding pagina �� 28 4.1.1. Beeldformaat Kies uit deze opties (Afb. 28): ✦ ✦ Origineel ✦ ✦ Volledig scherm ✦ ✦ Cinema Afb. 28 Afb. 29 Afb. 30 4.1.2. Ondertitel ✦ ✦ Lijst met beschikbare ondertitels (Afb. 29) ✦ ✦ Uit 4.1.3. Geluidstalen Kies uit de lijst met beschikbare talen (Afb. 30).
Pagina: 29
LaCinema Black PLAY Afspelen van multimediabestanden Gebruikershandleiding pagina �� 29 4.1.4. Afspeelmodus ✦ ✦ Een > Geselecteerd bestand afspelen (Afb. 31) ✦ ✦ Lijst > Alle bestanden in de map afspelen 4.1.5. Repeat (herhalen) ✦ ✦ Uit > Geselecteerd bestand of lijst met bestanden eenmaal afspelen (Afb. 32) ✦ ✦ Aan > Geselecteerd bestand of lijst met bestanden her- haaldelijk afspelen Afb. 31 Afb. 32
Pagina: 30
LaCinema Black PLAY Afspelen van multimediabestanden Gebruikershandleiding pagina �� 30 4.2. Photos-menu (Foto's) U kunt met behulp van de navigatieknoppen door het menu bla- deren (Afb. 33). Druk op de knop Afspelen/OK om uw keuze te bevestigen en een menu te openen. Dit menu zal alle afbeeldingen weergeven die u naar uw LaCi- nema Black PLAY hebt geüpload. Alleen bestanden die als af- beeldingen worden herkend zullen worden weergegeven. Films en muziekbestanden zullen niet getoond worden. Selecteer de hoofdmap Verkenner om alle bestandstypen te zien. U kunt door de lijst met foto's en mappen bladeren met behulp van de knoppen Omhoog en Omlaag . De knop Rechts gebruikt u om een map te openen en de knop Links om naar de bovenliggende map te gaan (Afb. 34). Druk op de knop Afspelen/OK om uw keuze te bevestigen. Tijdens het afspelen van het bestand kunt u diverse afspeelpara- meters aanpassen. Druk op de knop Opties/Instellingen om het schermmenu weer te geven of te verlaten. 4.2.1. Overgang Met deze functie kunt u het overgangseffect tussen foto's instellen (Afb. 35). 4.2.2. Linksom/Rechtsom draaien Met deze functie kunt u automatisch foto's laten draaien om deze juist weer te geven op uw tv (Afb. 36). Afb. 33 Afb. 34 Afb. 35 Afb. 36
Pagina: 31
LaCinema Black PLAY Afspelen van multimediabestanden Gebruikershandleiding pagina �� 31 4.3. Music-menu (Muziek) U kunt met behulp van de navigatieknoppen door het menu bla- deren (Afb. 37). Druk op de knop Afspelen/OK om uw keuze te bevestigen en een menu te openen. Dit menu zal alle geluidsbestanden weergeven die u hebt ge- üpload naar uw LaCinema Black PLAY. Alleen bestanden die als muzieknummers worden herkend zullen worden weergegeven. Films en foto's zullen niet getoond worden. Selecteer de hoofd- map Verkenner om alle bestandstypen te zien. U kunt door de lijst met muzieknummers en mappen bladeren met behulp van de knoppen Omhoog en Omlaag . De knop Rechts gebruikt u om een map te openen en de knop Links om naar de bovenliggende map te gaan (Afb. 38). Druk op de knop Afspelen/OK om uw keuze te bevestigen. Als de muziekspeler is gestart, kunt u het huidige muzieknummer pauzeren of stoppen. U kunt ook het muzieknummer wijzigen door in de lijst te bladeren met behulp van de knoppen Omhoog en Omlaag en door op de knop Afspelen/OK te druk- ken. Tijdens het afspelen van het bestand kunt u verscheidene afspee- linstellingen aanpassen door op de knop Opties/Instellingen te drukken (Afb. 39). U opent dan het onderdeel van de muziek- speler waarin de afspeellijsten gelijktijdig kunnen worden bewerkt en de afspeelmodus aangepast. 4.3.1. Repeat (herhalen) Stelt de modus Herhalen in. Selecteer Track (muzieknummer) om het huidige muzieknummer continu te herhalen, Lijst om de muzieknummers in de map continu te herhalen, en Uit om het afspelen te stoppen wanneer alle muzieknummers in de map zijn afgespeeld. 4.3.2. Random (willekeurig) Kies deze optie indien de muzieknummers in een lijst willekeurig moeten worden afgespeeld. Kies Aan of Uit. Afb. 37 Afb. 38 Afb. 39
Pagina: 32
LaCinema Black PLAY Afspelen van multimediabestanden Gebruikershandleiding pagina �� 32 4.4. Afspeellijstbeheer Zodra de muziekspeler is gestart, kunt u afspeellijsten aanmaken en bewerken om muzieknummers naar wens te ordenen. Druk op de knop Rechts om het afspeellijstbeheer te openen en op Links om het te sluiten en terug te keren naar de speler. 4.4.1. Een nieuwe afspeellijst aanmaken 1. In de hoofdmap Muziek markeert u het item dat u aan uw lijst wilt toevoegen door een muzieknummer te selecteren en op de knop Markeren te drukken. U kunt bestanden uit verschillende mappen selecteren (Afb. 40). 2. Druk op de knop Opties/Instellingen en selecteer Af- speellijst met gemarkeerde items aanmaken. 3. Geef de afspeellijst een naam en druk op de knop Afspelen/ OK . 4.4.2. Volgorde muzieknummers in afspeellijst wijzigen Om een muzieknummer in de lijst te verplaatsen drukt u op Om- hoog en Omlaag om het muzieknummer te selecteren. Druk op Rechts om het te verplaatsen en vervolgens op Om- hoog en Omlaag om de positie van het muzieknummer in de lijst te wijzigen. 4.4.3. Een item uit de afspeellijst verwijderen Om een item uit de afspeellijst te verwijderen drukt u op de knop Stoppen . Deze actie wist het bestand niet maar verwijdert het alleen uit de huidige afspeellijst. OPMERKING: Het muzieknummer dat op dat moment wordt afgespeeld, kan niet uit de lijst worden verwijderd. Afb. 40
Pagina: 33
LaCinema Black PLAY Afspelen van multimediabestanden Gebruikershandleiding pagina �� 33 4.5. Toegang tot bestanden beheren U kunt de toegang tot bestanden beheren door een wachtwoord te vragen om bestanden met bepaalde ratings af te spelen. De procedure bestaat uit het activeren van de service, het bepalen van een leeftijdsdrempel en het toewijzen van ratings aan be- standen. Volg deze stappen om de toegang te beheren: 1. Klik op de knop Opties/Instellingen van uw afstandsbe- diening. 2. Selecteer Algemeen, Toegang en beveiliging, Ouderlijk toe- zicht, en schakel vervolgens deze functie in. 3. Voer uw geheime code in en geef vervolgens een vraag in die u zal worden gesteld als u de geheime code vergeet. 4. Selecteer vervolgens Kindermodus instellen en bevestig deze instelling. 5. Klik daarna op Leeftijdsindicatie en stel een leeftijdsdrempel in. Hierbij kan een bestand alleen worden afgespeeld als het juiste wachtwoord wordt ingevoerd. Als het niveau van uw kindermodus bijvoorbeeld is ingesteld op -12, dan kun- nen alle bestanden met rating -16 of hoger niet afgespeeld worden tenzij een gebruiker het wachtwoord invoert dat in Algemeen > Toegang en beveiliging > Geheime code aan- passen werd ingesteld. 6. Navigeer naar een bestand in een van de hoofdmappen, druk op de knop Informatie en selecteer vervolgens een leeftijdsniveau. Als deze leeftijd hoger is dan het ingestelde niveau bij Kindermodus instellen, zal het bestand onzichtbaar worden totdat de leeftijdsdrempel wordt gewijzigd in de in- stelling Kindermodus instellen. 4.6. Bestanden verwijderen 1. Selecteer een bestand of een map en druk op de knop Mar- keren . 2. Klik nu op de knop Opties/Instellingen van uw afstands- bediening. 3. Selecteer in het menu Gemarkeerde items verwijderen.
Pagina: 34
LaCinema Black PLAY Externe bronnen Gebruikershandleiding pagina �� 34 5.1. USB-harddrive Schakel externe harde schijven in en sluit ze aan op de USB-poorten aan de voorzijde (Afb. 41) of de achterzijde (Afb. 42) van de LaCine- ma Black PLAY om multimediabestanden op uw televisie te kunnen bekijken. Hieronder vindt u meer informatie. 5.1.1. Aansluiting Schakel de externe harde schijf in en sluit de USB-kabel aan op een USB-poort aan de voor- of achterzijde van de LaCinema Black PLAY. Na de aansluiting ziet u een pop-upbericht dat u de opslagvolumes van het geselecteerde apparaat toont. U kunt door de lijst met bestanden bladeren. OPMERKING: Alleen ondersteunde bestanden in de huidige mediahoofdmap zullen worden weergegeven (bijv. muzieknum- mers in de hoofdmap Muziek). 5.1.2. Compatibiliteit Naast harde schijven kunt u ook kaartlezers, digitale camera's of di- gitale camcorders met USB-ondersteuning voor massaopslag aan- sluiten. Harddrives met de volgende bestandssysteemindelingen worden ondersteund: FAT32, NTFS, HFS+ en Linux-bestandssystemen (EXT 2, EXT3). 5.1.3. Bestanden afspelen Bestanden op het externe volume worden bij de lokaal opgesla- gen bestanden in de verschillende hoofdmappen weergegeven. Voor het afspelen van bestanden navigeert u simpelweg naar de juiste hoofdmap, selecteert u het bestand, en drukt u op de knop Afspelen/OK (Afb. 43). Raadpleeg paragraaf 5.1.4. Bestanden kopiëren voor meer in- formatie over de overdracht van bestanden naar de LaCinema Black. 5. Bestanden van externe bronnen afspelen en kopiëren Afb. 41 - USB-poort voorzijde Afb. 42 - USB-poorten achterzijde Afb. 43
Pagina: 35
LaCinema Black PLAY Externe bronnen Gebruikershandleiding pagina �� 35 Afb. 44 5.1.4. Bestanden kopiëren 1. Controleer of het bronapparaat is aangesloten (raadpleeg paragraaf 5.1.1) en door de LaCinema Black PLAY wordt herkend. 2. Bestanden op de externe harddrive worden bij de lokaal op- geslagen bestanden in de verschillende hoofdmappen weer- gegeven. Selecteer het bestand of de map die u wilt kopiëren en druk op de knop Markeren (Afb. 44). 3. Navigeer vervolgens naar de map waarin u het bestand wilt plaatsen en druk op de knop Opties/Instellingen en selec- teer Gemarkeerde items plakken in [Huidige map]. 4. Het venster voor de bestandsoverdracht verschijnt en toont u de voortgang van het kopiëren.
Pagina: 36
LaCinema Black PLAY Externe bronnen Gebruikershandleiding pagina �� 36 5.2. Netwerkmediaspeler U kunt inhoud naar uw LaCinema Black PLAY streamen vanaf een UPnP-netwerkserver op een hostcomputer (Mac of pc) of een netwerk harde schijf (NAS). Hieronder vindt u meer informatie. 5.2.1. Netwerk harddrive (NAS) 5.2.1.1. Bestanden afspelen Als een NAS met een mediaserver hebt, is het mogelijk deze in- houd te streamen naar de LaCinema Black PLAY. Om uw NAS- inhoud op de LaCinema Black PLAY te bekijken, zorgt u er eerst voor dat beide apparaten verbonden zijn met het netwerk (zie Afb. 45). Na het totstandbrengen van de verbinding zullen de bestan- den op de NAS verschijnen in de verschillende hoofdmappen op de LaCinema Black PLAY. 5.2.1.2. Bestanden kopiëren 1. Zorg ervoor dat zowel de NAS als de LaCinema Black zijn verbonden met het netwerk (Afb. 45). 2. Bestanden op het externe volume worden bij de lokaal opge- slagen bestanden in de verschillende hoofdmappen weerge- geven. Selecteer het bestand of de map die u wilt kopiëren en druk op de knop Markeren (Afb. 46). 3. Navigeer vervolgens naar de map waarin u het bestand wilt plaatsen en druk op de knop Opties/Instellingen en selec- teer Gemarkeerde items plakken in [Huidige map]. 4. Het venster voor de bestandsoverdracht verschijnt en toont u de voortgang van het kopiëren. Televisie Netwerkrouter NAS-media- server LaCinema Black PLAY Afb. 45 Afb. 46
Pagina: 37
LaCinema Black PLAY Externe bronnen Gebruikershandleiding pagina �� 37 5.2.2. Hostcomputer U kunt uw LaCinema Black op een computer aansluiten om be- standen te streamen of te kopiëren. ✦ ✦ Als u voor een USB-aansluiting kiest, moet u Windows Me- dia Player gebruiken (raadpleeg paragraaf 5.2.2.5. Bestan- den kopiëren via USB (vereist Windows Media Player 11)). ✦ ✦ Als u voor een Netwerkverbinding kiest, kunt u Twonky- Media Server (raadpleeg 5.2.2.1. Bestanden afspelen met TwonkyMedia Server (Alle gebruikers)) of Windows Media Player (Alleen Windows-gebruikers) gebruiken. 5.2.2.1. Bestanden afspelen met TwonkyMedia Server (Alle gebruikers) U kunt software installeren waarmee uw pc of Mac wordt om- gevormd tot een UPnP-mediaserver. Zodra de sofware is ge- ïnstalleerd en geconfigureerd, verschijnen de bestanden op de hostcomputer in de verschillende hoofdmappen op de LaCinema Black PLAY (raadpleeg Afb. 47). 1. Installeer de Packet Video TwonkyVision-software die u op de cd-rom met hulpprogramma's vindt. 2. Na de installatie start u de server vanuit het menu Start (Win- dows-gebruikers) of de map Toepassingen (Mac-gebruikers). 3. In de configuratiepagina die in uw webbrowser wordt ge- opend, klikt u op de link Delen en selecteert u vervolgens de mappen op uw computer die multimedia-inhoud bevatten die u wilt openen vanaf de LaCinema Black PLAY (Afb. 48). Zorg ervoor dat u op de knop Wijzigingen opslaan klikt wanneer u klaar bent. 4. U moet de server mogelijk opnieuw opstarten. Hiervoor se- lecteert u de link Eerste stappen en klikt u op Server opnieuw opstarten. 5. U kunt nu de multimedia-inhoud van uw computer openen met behulp van de afstandsbediening van de LaCinema Black PLAY. De bestanden worden in de verschillende hoofd- mappen op de LaCinema Black PLAY weergegeven. Televisie Netwerkrouter Pc of Mac met Twonky Media Server geïnstal- leerd NAS-media- server LaCinema Black PLAY Afb. 47 Afb. 48
Pagina: 38
LaCinema Black PLAY Externe bronnen Gebruikershandleiding pagina �� 38 5.2.2.2. Bestanden kopiëren met TwonkyMedia Server (Alle gebruikers) 1. Zorg ervoor dat zowel de hostcomputer als de LaCinema Black met het netwerk verbonden zijn en dat de TwonkyMedia Server ingesteld is zoals beschreven in paragraaf 5.2.2.1. 2. Bestanden op de hostcomputer worden bij de lokaal opge- slagen bestanden weergegeven in de verschillende hoofd- mappen op de LaCinema Black. Selecteer het bestand of de map die u wilt kopiëren en druk op de knop Markeren (Afb. 49). 3. Navigeer vervolgens naar de map waarin u het bestand wilt plaatsen en druk op de knop Opties/Instellingen en selec- teer Gemarkeerde items plakken in [Huidige map]. 4. Het venster voor de bestandsoverdracht verschijnt en toont u de voortgang van het kopiëren. Afb. 49
Pagina: 39
LaCinema Black PLAY Externe bronnen Gebruikershandleiding pagina �� 39 5.2.2.3. Bestanden afspelen via het netwerk met behulp van Windows Media Player (Alleen Windows) Windows Media Player (WMP) 11 beschikt over een netwerkme- diaspeler die uw LaCinema Black PLAY kan gebruiken als een netwerkmediaspeler. Zo kunt u via de LaCinema Black PLAY be- standen op uw tv afspelen die op uw computer zijn opgeslagen. Volg deze stappen om de verbinding te configureren: 1. Zorg ervoor dat de software op uw computer is geïnstalleerd. TECHNISCHE OPMERKING: WMP is voorgeïnstalleerd bij Vis- ta, maar XP-gebruikers moeten de software mogelijk downloaden en installeren. 2. Zorg ervoor dat beide apparaten zijn verbonden met het net- werk. 3. In WMP schakelt u Media delen in door te klikken op Media- bibliotheek > Media delen... (Afb. 50). 4. In het dialoogvenster Media delen vinkt u Mijn media delen met aan. U moet dan in WMP aangeven dat u de inhoud wilt delen met de LaCinema Black. Onder het selectievakje van Mijn media delen met selecteert u de LaCinema Black PLAY en klikt u op Toestaan (Afb. 51). 5. De in WMP geïmporteerde Multimedia-inhoud zal nu toe- gankelijk zijn in de verschillende hoofdmappen op de LaCi- nema Black PLAY. 5.2.2.4. Bestanden kopiëren via het netwerk met behulp van Windows Media Player (Alleen Windows) 1. Bestanden op de hostcomputer worden bij de lokaal opge- slagen bestanden weergegeven in de verschillende hoofd- mappen op de LaCinema Black. Selecteer het bestand of de map die u wilt kopiëren en druk op de knop Markeren (Afb. 52). 2. Navigeer vervolgens naar de map waarin u het bestand wilt plaatsen en druk op de knop Opties/Instellingen en selec- teer Gemarkeerde items plakken in [Huidige map]. 3. Het venster voor de bestandsoverdracht verschijnt en toont u de voortgang van het kopiëren. Afb. 50 Afb. 51 Afb. 52
Pagina: 40
LaCinema Black PLAY Externe bronnen Gebruikershandleiding pagina �� 40 5.2.2.5. Bestanden kopiëren via USB (vereist Windows Media Player 11) Bij de installatie van Windows Media Player worden ook stuurpro- gramma's geïnstalleerd waarmee u de LaCinema Black PLAY via USB op uw computer kunt aansluiten en op dezelfde manier een externe harde schijf kunt koppelen. U ziet het pictogram in Deze computer (XP-gebruikers) of Computer (Vista-gebruikers). Ver- volgens kunt u bestanden overbrengen van uw computer naar de LaCinema Black en omgekeerd zoals met een standaard externe harde schijf. 1. Zorg ervoor dat de software op uw computer is geïnstalleerd. TECHNISCHE OPMERKING: WMP is voorgeïnstalleerd bij Vis- ta, maar XP-gebruikers moeten de software mogelijk downloaden en installeren. 2. Sluit de LaCinema Black aan op uw de computer via de USB- kabel. BELANGRIJKE INFORMATIE: Rechtstreekse aansluiting van uw LaCinema Black PLAY op een hostcomputer via USB wordt niet ondersteund voor Mac OS X-gebruikers. 3. Open in Deze computer of Computer het volume met de naam LaCinema Black (Afb. 53). 4. Open vervolgens het volume met de naam Lokale HDD (Afb. 54). 5. Sleep bestanden van uw lokale harde schijf naar een van de drie mappen afhankelijk van het bestandstype (plaats bijvoor- beeld mp3-bestanden in Mijn muziek en jpg-bestanden in Mijn afbeeldingen) (Afb. 55). BELANGRIJKE INFORMATIE: Zorg ervoor dat u de bestan- den in de juiste mappen plaatst volgens het bestandstype als u de bestanden op uw tv wilt afspelen. Afb. 53 Afb. 54 Afb. 55
Pagina: 41
LaCinema Black PLAY Instellingenmenu Gebruikershandleiding pagina �� 41 6. Instellingenmenu Open vanuit het menu Home de instellingen van de LaCinema Black PLAY door op de knop Opties/Instellingen van de af- standsbediening te drukken. 6.1. Overzicht instellingenmenu Navigeer door de instellingscategorieën met behulp van de knop- pen Links en Rechts en bevestig uw keuze met de knop Afspelen/OK . Een informatiebalk aan de onderkant van het scherm geeft u de volgende informatie (Afb. 56): ✦ ✦ Huidige tijd en datum ✦ ✦ Vrije ruimte op de harde schijf ✦ ✦ Netwerkverbinding ✦ ✦ Tv-aansluiting en resolutie Hierna vindt u een beschrijving van de instellingscategorieën. 6.1.1. Instellingen: Algemeen Hiermee kunt u algemene instellingen specificeren (Afb. 57): ✦ ✦ Land – Selecteer uw land voor de tijd en de voorkeuren voor uitzendingen ✦ ✦ Taal – Selecteer de taal voor het schermmenu ✦ ✦ Datum en tijd - • Updatemodus – Bepaalt hoe de tijd wordt aangepast – – Handmatig – De gebruiker geeft de tijd en datum in. – – Automatisch – De tijd en datum worden door het tv-signaal aangepast. • Datumformaat – Bepaalt hoe de tijd wordt weerge- geven – – Jaar/Maand/Dag – – Dag/Maand/Jaar – – Maand/Dag/Jaar • Tijdformaat – – – 12 uur – – 24 uur Afb. 56 Afb. 57
Pagina: 42
LaCinema Black PLAY Instellingenmenu Gebruikershandleiding pagina �� 42 • Tijd instellen – Stel de huidige tijd en datum in (al- leen beschikbaar als de Updatemodus ingesteld is op Handmatig) • Tijdzone – Bepaalt de tijdzone per land / stad ✦ ✦ Toegang en beveiliging – • Ouderlijk toezicht – Schakelt het ouderlijk toezicht in of uit • Kindermodus instellen – Schakelt het ouderlijk toe- zicht in en vraagt een geheime code om bepaalde me- nu's en verborgen bestanden te openen • Geheime code wijzigen – Voer hier de huidige en nieuwe code in • Antwoord/vraag wijzigen – Wijzig hier de vraag die u helpt de geheime code te onthouden • Leeftijdsindicatie – Bepaalt de leeftijdsdrempel voor uitzendingen ✦ ✦ Helpbanner – Schakel de helpbanner in of uit tijdens het gebruik van het apparaat 6.1.2. Instellingen: Video/Foto Hiermee kunt u instellingen voor video's en foto's specificeren (Afb. 58): ✦ ✦ Video-instellingen – • Standaard audiotrack – – – Frans / Engels / Spaans ✦ ✦ Diapresentatie-instellingen – • Overgangen – – – Zonder overgang – – Vervagen naar zwart – – Langzame beeldwisseling – – Boven naar onder Afb. 58
Pagina: 43
LaCinema Black PLAY Instellingenmenu Gebruikershandleiding pagina �� 43 6.1.3. Instellingen: Aansluiting Hiermee kunt u instellingen voor de videoaansluiting specificeren (Afb. 59): ✦ ✦ HDMI/YUV-uitgang resolutie ✦ ✦ Composite-uitgang ✦ ✦ Componentuitgang ✦ ✦ HDMI-geluid ✦ ✦ Automatische framesnelheid ✦ ✦ S/PDIF-geluid ✦ ✦ Breedte-hoogteverhouding Afb. 59 Afb. 60 Afb. 61 6.1.4. Instellingen: Netwerk Raadpleeg voor een basisnetwerkinstallatie 3.5. STAP 5: Verbin- ding met uw netwerk tot stand brengen. 6.1.5. Instellingen: Geavanceerd Reset LaCinema Black – Als u op deze knop drukt, worden alle instellingen gereset en wordt de installatiewizard opgestart na de voltooiing van de automatische herstart (Afb. 60). 6.1.6. Instellingen: Versie Hiermee kunt u het volgende zien (Afb. 61): ✦ ✦ Softwareversie ✦ ✦ Serienummer ✦ ✦ Copyright
Pagina: 44
LaCinema Black PLAY Instellingenmenu Gebruikershandleiding pagina �� 44 6.2. Firmware bijwerken U kunt de firmware van de LaCinema Black PLAY bijwerken door gedownloade firmware-updates op een aangesloten externe USB harde schijf te laden. Om de firmware bij te werken: 1. Ga naar www.lacie.com/support en klik op de link Downloads. 2. Selecteer en download de meest recente firmware voor de LaCinema Black PLAY. 3. Sla het gedownloade bestand op in de meest bovenliggende map van een externe harde schijf (niet in een map op het volume). 4. Sluit de externe harde schijf aan op de LaCinema Black PLAY. 5. Start de LaCinema Black PLAY op. BELANGRIJKE INFORMATIE: Tijdens het bijwerken van de firmware dienen er geen andere processen te worden uitgevoerd zoals het opnemen of kopiëren van bestanden. 6. Het systeem zal het nieuwe firmwarebestand detecteren en aanbieden om een update uit te voeren (Afb. 62). 7. Accepteer het aanbod en de update zal beginnen (Afb. 63). Koppel de externe USB harde schijf niet los tijdens het bij- werken. 8. Zodra de update voltooid is, zal de LaCinema Black PLAY opnieuw opstarten en bevestigen dat de update succesvol was (Afb. 64). 9. De firmware-informatie kan nu vanuit het menu Instellingen worden geraadpleegd. Druk in het menu Home op de knop Opties/Instellingen om de hoofdmap Instellingen te ope- nen. Ga naar het tabblad Informatie om de huidige firmwa- reversie weer te geven. LET OP: Schakel de LaCinema Black PLAY nooit uit tijdens de firmware-update! Het apparaat kan anders beschadigd raken. Als de procedure om een of andere reden mislukt (de stroom valt bijvoorbeeld uit tijdens het bijwerken), dan kunt u uw LaCinema Black PLAY mogelijk niet gebruiken. Neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht of met de afdeling Klan- tenservice van LaCie voor meer informatie. Afb. 62 Afb. 63 Afb. 64
Pagina: 45
LaCinema Black PLAY Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina �� 45 7. Problemen oplossen Als uw LaCinema Black PLAY niet correct functioneert, raadpleeg dan de volgende controlelijst om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Als u alle punten van de controlelijst hebt doorlopen en uw LaCinema Black PLAY werkt nog steeds niet goed, kijk dan in de FAQ's (veelgestelde vragen) die regelmatig worden gepu- bliceerd op onze website: www.lacie.com. Een van deze FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de downloadpagina bezoeken, waar de recentste bijgewerkte soft- wareversies beschikbaar zijn. Als u verdere ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met de winkel waar u het LaCie- product hebt gekocht of met LaCie-klantenservice (zie hoofdstuk 8. Contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie). Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft ernaar om u de meest actuele en uitgebreide gebrui- kershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te instal- leren en te gebruiken. Als uw gebruikershandleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijk dan op onze website voor de nieuwste beschikbare versie. www.lacie.com Probleem Vraag Antwoord De firmwareversie controleren. Hoe komt u erachter welke firm- wareversie uw LaCinema Black gebruikt? Om te controleren welke firmware op dit moment geïnstalleerd is op de LaCinema Black gebruikt u de afstandsbediening om naar het menu Instellingen > Versie te navigeren. De firmwareversie zal worden weergegeven. Hoe krijg ik nieuwe firmware en hoe installeer ik deze? Raadpleeg voor een uitgebreide uitleg paragraaf 6.2. Firmware bij- werken of bezoek www.lacie.com. DivX®- en XviD®- compatibiliteit. Wanneer er een nieuwe DivX®- of XviD®-versie uitkomt, kan de LaCi- nema Black die bestanden dan ook afspelen? De LaCinema Black zou de nieuwe versies moeten kunnen afspelen, op voorwaarde dat de nieuwe versie voldoet aan de ISO MPEG- 4-standaard. Ondersteunt de LaCinema Black externe ondertiteling in DivX®- bestanden? Ja, de LaCinema Black ondersteunt deze functionaliteit door gebruik te maken van Unicode-tekstbestanden met de extensies .sub (Mi- croDVD-indeling) en .smi. Dit werkt alleen goed als zowel het video- als ondertitelingstekstbestand dezelfde bestandnaam hebben en beide in dezelfde map op uw LaCinema Black zijn opgeslagen. Wanneer de bestandsnaam van het videobestand bijv. “Movie.avi” is moet u de ondertitelingstekst hernoemen naar “Movie.sub” of “Movie.srt”
Pagina: 46
LaCinema Black PLAY Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina �� 46 Probleem Vraag Antwoord Vervorming van tv-beeld Zijn alle kabels op de juiste wijze aangesloten? Zorg dat alle kabels op de juiste wijze zijn aangesloten. Zorg ervoor dat slechts één videokabel tegelijkertijd is aangesloten. Zie paragraaf 3.1. STAP 1: Aansluiten op tv. Komen de video-instellingen van uw tv overeen met de videoaansluitme- thode die u gebruikt? U kunt de video-instellingen in de hoofdmap Instellingen wijzigen zo- dat deze overeenkomen met de instellingen van uw tv en de videoaan- sluitmethode. Klik met behulp van de afstandsbediening op Opties/ Instellingen , Aansluiting, en kies vervolgens uw opties. Geluidsproblemen. Zijn de geluidskabels juist aange- sloten? Bij composite, component-, SCART- en S-Videoaansluitingen moet u ervoor zorgen dat de stereogeluidsconnectoren (rood en wit) zijn aangesloten. Bevat het bestand dat u wilt afspe- len geluid, of is het compatibel met de LaCinema Black? Controleer of de geluidscodec van het bestand voorkomt in de lijst met compatibele bestanden (raadpleeg paragraaf 1.2. Ondersteunde indelingen). Mijn bestand wordt niet afgespeeld. Is het bestand compatibel met de LaCinema Black? Controleer of de geluidscodec van het bestand voorkomt in de lijst met compatibele bestanden (raadpleeg paragraaf 1.2. Ondersteunde indelingen). Videoverbindingen optimaliseren. Welke verbinding levert de beste kwaliteit op? De beste videoverbinding voor optimale kwaliteit en prestaties is de HDMI-kabel (inbegrepen). Foto's bekijken Duurt het enkele seconden om een foto weer te geven? Afhankelijk van de bestandsgrootte kan het enkele seconden duren om een foto te laden. Door de resolutie van een foto te verlagen, wordt de bestandsgrootte kleiner, waardoor het bestand sneller wordt geladen. De melding "Lege map" verschijnt. Zijn er compatibele bestanden in de desbetreffende map? Als u weet dat er compatibele bestanden in de map staan en deze worden niet weergegeven, zet dan de stroomschakelaar aan de ach- terzijde van de LaCinema Black in de UIT-stand, wacht enkele secon- den en zet de LaCinema Black vervolgens weer aan. Uw bestanden worden nu wel weergegeven. Zorg er ook voor dat het ouderlijk toezicht niet voorkomt dat het be- stand wordt weergegeven. Zie 4.5. Toegang tot bestanden beheren.
Pagina: 47
LaCinema Black PLAY Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina �� 47 Voordat u contact opneemt met de technische dienst 1. Lees de handleidingen. 2. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u zich alle relevante vragen in de controlelijst voor probleemoplossing hebt gesteld en u slaagt er nog steeds niet in uw LaCie-drive goed te laten werken, neem dan contact met ons op via www.lacie.com. Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt: Informatie Waar kunt u deze informatie vinden 1. Serienummer van de LaCie Hard Drive Op een sticker op de achterkant van de drive of op de originele verpakking 3. Macintosh-/pc-model Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selecteer Over deze Mac. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen > Algemeen. 4. Versie van het besturingssysteem 5. Processorsnelheid 6. Computergeheugen 7. De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd Mac-gebruikers: Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selec- teer Over deze Mac. Selecteer Meer info... Het Apple Systeemprofiel wordt geopend met een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Hardware 8. Contact opnemen met de klantenservice
Pagina: 48
LaCinema Black PLAY Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina �� 48 8.1. Contactpersonen LaCie technische ondersteuning LaCie Azië, Singapore en Hongkong Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/asia/contact/ LaCie Australië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/au/contact/ LaCie België Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/be/contact/ (Frans) LaCie Canada Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/caen/contact/ (Engels) LaCie Denemarken Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/dk/contact LaCie Finland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fi/contact/ LaCie Frankrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fr/contact/ LaCie Duitsland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/de/contact/ LaCie Italië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/it/contact/ LaCie Japan Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/jp/contact/ LaCie Nederland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/nl/contact/ LaCie Noorwegen Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/no/contact/ LaCie Spanje Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/es/contact/ LaCie Zweden Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/se/contact/ LaCie Zwitserland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Frans) LaCie Verenigd Koninkrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/uk/contact LaCie Ierland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/ie/contact/ LaCie VS Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/contact/ LaCie International Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/intl/contact/
Pagina: 49
LaCinema Black PLAY Garantie Gebruikershandleiding pagina �� 49 LaCie garandeert uw drive tegen materiaal- en productiefouten, bij normaal gebruik, gedurende de periode die vermeld wordt op uw garantiecertificaat. Indien mocht blijken dat dit product defect is binnen de garantieperiode, zal LaCie, naar eigen keuze, de defecte drive repareren of vervangen. Deze garantie wordt ongeldig indien: ✦ ✦ de drive is gebruikt/opgeslagen onder abnormale gebruiks- of onderhoudsomstandigheden; ✦ ✦ de drive is gerepareerd, gemodificeerd of aangepast, tenzij een dergelijke reparatie, modificatie of aanpassing uitdruk- kelijk schriftelijk is goedgekeurd door LaCie; ✦ ✦ de drive is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlo- zing, blikseminslag, elektrische storingen, onjuiste verpak- king of ongevallen; ✦ ✦ de drive op onjuiste wijze is geïnstalleerd; ✦ ✦ het serienummer van de drive onleesbaar is of ontbreekt; ✦ ✦ het defecte onderdeel een vervangingsonderdeel is, zoals een opberglade, enz.; ✦ ✦ de verzegeling van de drivebehuizing is verbroken. LaCie en haar leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies tijdens het gebruik van dit apparaat of voor welk probleem dan ook dat hieruit voortvloeit. LaCie is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor di- recte, bijzondere of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschadiging of verlies van eigendommen of appara- tuur, omzet- of winstverlies, kosten van vervangingsgoederen of de onkosten of ongemakken die worden veroorzaakt door onder- brekingen voor servicedoeleinden. Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verant- woordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. In geen geval zal enig persoon recht hebben op een vergoeding die hoger is dan de aankoopprijs die is betaald voor de drive. Neem (telefonisch) contact op met LaCie Technical Support (technische dienst) als u aanspraak wilt maken op service onder garantie. Er wordt om het serienummer van uw LaCie-product gevraagd en er kan u worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen waaruit blijkt dat het apparaat nog steeds onder de garantie valt. Elke drive die naar LaCie wordt teruggestuurd, moet goed worden verpakt in de oorspronkelijke verpakking en voldoende gefran- keerd worden verzonden. BELANGRIJKE INFORMATIE: Registreer u online voor gratis technische ondersteuning: www.lacie.com/register 9. Garantie
Merk:
LaCie
Product:
Mediaspelers
Model/naam:
PLAY High Definition Media Player
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands