LaCie PLAY High Definition Media Player handleiding

Gerelateerde videos

Instructievideo's, unboxing video's en productvideo's. Hieronder is een selectie van interresante video's te vinden over de LaCie PLAY High Definition Media Player.

Resetten

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie PLAY High Definition Media Player. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: LaCie
  • Product: Mediaspeler
  • Model/naam: PLAY High Definition Media Player
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
LaCinema Black PLAY	 Inhoudsopgave
Gebruikershandleiding	 pagina 1
Inhoudsopgave
1.	
Inleiding.................................................................................................................... 6
1.1.	Minimale systeemvereisten............................................................................................................. 7
1.2.	Ondersteunde indelingen.............................................................................................................. 7
1.3.	Inhoud van de doos...................................................................................................................... 8
1.4.	Talen........................................................................................................................................... 8
1.5.	Aanzichten van de LaCinema Black PLAY........................................................................................ 9
1.5.1.	Vooraanzicht...................................................................................................................... 9
1.5.2.	Gedrag statuslampje.
.......................................................................................................... 9
1.5.3.	Achteraanzicht.
................................................................................................................. 10
2.	
De afstandsbediening gebruiken.
............................................................................ 11
2.1.	Batterijen installeren.................................................................................................................... 11
2.2.	Index afstandsbedieningsknoppen................................................................................................ 12
2.2.1.	Informatie over belangrijke knoppen.................................................................................. 13
3.	
De LaCinema Black PLAY installeren....................................................................... 14
3.1.	STAP 1: Aansluiten op tv.
............................................................................................................. 14
3.1.1.	HDMI-aansluiting (High-Definition).................................................................................... 15
3.1.2.	Componentkabel en analoge stereogeluidskabel aansluiten (High Definition)........................ 16
3.1.3.	Composite-kabel en analoge stereogeluidskabel aansluiten (Standard Definition).................. 17
3.1.4.	Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten.
........................................................................... 18
3.2.	STAP 2: De voeding aansluiten.................................................................................................... 19
3.3.	STAP 3: De tv aanzetten.............................................................................................................. 20
3.4.	STAP 4: De installatiewizard voltooien.
.......................................................................................... 20
3.5.	STAP 5: Verbinding met uw netwerk tot stand brengen................................................................... 25
3.5.1.	Draadloze netwerkverbinding.
............................................................................................ 25
3.5.2.	Ethernet-netwerkverbinding.
............................................................................................... 26
4.	
Afspelen van multimediabestanden.
........................................................................ 27
4.1.	Hoofdmap Film.......................................................................................................................... 27
4.1.1.	Beeldformaat................................................................................................................... 28
4.1.2.	Ondertitel........................................................................................................................ 28
4.1.3.	Geluidstalen.................................................................................................................... 28
4.1.4.	Afspeelmodus.
.................................................................................................................. 29
4.1.5.	Repeat (herhalen)............................................................................................................. 29
4.2.	Photos-menu (Foto's)................................................................................................................... 30
4.2.1.	Overgang........................................................................................................................ 30
4.2.2.	Linksom/Rechtsom draaien................................................................................................ 30
4.3.	Music-menu (Muziek).................................................................................................................. 31
4.3.1.	Repeat (herhalen)............................................................................................................. 31
4.3.2.	Random (willekeurig)........................................................................................................ 31
4.4.	Afspeellijstbeheer........................................................................................................................ 32
4.4.1.	Een nieuwe afspeellijst aanmaken...................................................................................... 32
4.4.2.	Volgorde muzieknummers in afspeellijst wijzigen................................................................. 32
4.4.3.	Een item uit de afspeellijst verwijderen................................................................................ 32
4.5.	Toegang tot bestanden beheren................................................................................................... 33
4.6.	Bestanden verwijderen................................................................................................................. 33
5.	
Bestanden van externe bronnen afspelen en kopiëren............................................ 34
5.1.	USB-harddrive............................................................................................................................ 34
Pagina: 1
LaCinema Black PLAY	 Inhoudsopgave
Gebruikershandleiding	 pagina 2
5.1.1.	Aansluiting....................................................................................................................... 34
5.1.2.	Compatibiliteit.
................................................................................................................. 34
5.1.3.	Bestanden afspelen.
.......................................................................................................... 34
5.1.4.	Bestanden kopiëren.......................................................................................................... 35
5.2.	Netwerkmediaspeler.
................................................................................................................... 36
5.2.1.	Netwerk harddrive (NAS)................................................................................................... 36
5.2.1.1.	 Bestanden afspelen.
........................................................................................... 36
5.2.1.2.	 Bestanden kopiëren........................................................................................... 36
5.2.2.	Hostcomputer.
.................................................................................................................. 37
5.2.2.1.	 Bestanden afspelen met TwonkyMedia Server (Alle gebruikers).............................. 37
5.2.2.2.	 Bestanden kopiëren met TwonkyMedia Server (Alle gebruikers).............................. 38
5.2.2.3.	 Bestanden afspelen via het netwerk met behulp van Windows Media Player (Alleen Windows).... 39
5.2.2.4.	 Bestanden kopiëren via het netwerk met behulp van Windows Media Player (Alleen Windows)... 39
5.2.2.5.	 Bestanden kopiëren via USB (vereist Windows Media Player 11)............................ 40
6.	
Instellingenmenu.
.................................................................................................... 41
6.1.	Overzicht instellingenmenu.......................................................................................................... 41
6.1.1.	Instellingen: Algemeen...................................................................................................... 41
6.1.2.	Instellingen: Video/Foto.................................................................................................... 42
6.1.3.	Instellingen: Aansluiting.
.................................................................................................... 43
6.1.4.	Instellingen: Netwerk.
........................................................................................................ 43
6.1.5.	Instellingen: Geavanceerd................................................................................................. 43
6.1.6.	Instellingen: Versie............................................................................................................ 43
6.2.	Firmware bijwerken..................................................................................................................... 44
7.	
Problemen oplossen................................................................................................ 45
8.	
Contact opnemen met de klantenservice................................................................. 47
8.1.	Contactpersonen LaCie technische ondersteuning.
......................................................................... 48
9.	
Garantie.................................................................................................................. 49
Pagina: 2
LaCinema Black PLAY	 Voorwoord
Gebruikershandleiding	 pagina 3
Copyrights
Copyright © 2009 LaCie. Alle rechten
voorbehouden. Niets uit deze uitgave
mag zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van LaCie worden verveel-
voudigd, opgeslagen in een gegevenssy-
steem of worden overgedragen in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen
of op enige andere manier.
Handelsmerken
Apple, Mac en Macintosh zijn gedepo-
neerde handelsmerken van Apple Inc.
Microsoft, Windows 98, Windows 98
SE, Windows 2000, Windows Millen-
nium Edition, Windows XP en Windows
Vista zijn gedeponeerde handelsmerken
van Microsoft Corporation. De overige
handelsmerken die in deze handleiding
worden genoemd, behoren toe aan hun
respectieve eigenaren.
Wijzigingen
Het materiaal in dit document dient uit-
sluitend ter informatie en kan zonder ken-
nisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij
de voorbereiding van dit document rede-
lijkerwijs alles in het werk is gesteld om
de nauwkeurigheid ervan te waarborgen,
aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid
voor gevolgen van fouten of weglatin-
gen in dit document of gevolgen van het
gebruik van de hierin opgenomen infor-
matie. LaCie behoudt zich het recht voor
om wijzingen of revisies in het ontwerp of
de handleiding van het product aan te
brengen, zonder voorbehoud en zonder
de verplichting om iemand van dergelijke
revisies en wijzigingen op de hoogte te
stellen.
Verklaring van conformiteit voor
Canada
Dit digitale klasse B-apparaat voldoet
aan alle eisen van de Canadese voor-
schriften inzake apparatuur die storing
veroorzaakt.
FCC-verklaring
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de
FCC-voorschriften. Voor de bediening
gelden de volgende voorwaarden:
1.	 De apparaten mogen geen schade-
lijke storingen veroorzaken.
2.	 De apparaten moeten bestand zijn
tegen storingen die zij opvangen, met
inbegrip van storing die een onge-
wenste werking kan veroorzaken.
OPMERKING: Deze apparatuur is getest en
voldoet aan de kenmerken en beperkingen
van een digitaal apparaat van Klasse B,
overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voor-
schriften. Deze beperkingen zijn bedoeld
om te voorzien in redelijkerwijs adequate
bescherming tegen schadelijke storing bij
een installatie in een niet-commerciële om-
geving. De apparatuur genereert en gebruikt
radiofrequentie-energie en kan deze uitstra-
len. Wanneer de apparatuur niet volgens
de gebruikershandleiding geïnstalleerd en
gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie
ontstaan met radiocommunicatie. De ga-
rantie dat er geen storing bij een bepaalde
installatie zal optreden, kan echter niet wor-
den gegeven. Wanneer de apparatuur de
ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan
worden vastgesteld door de apparatuur uit
en in te schakelen) wordt u verzocht de sto-
ring te verhelpen door één van de volgende
maatregelen te treffen:
✦
✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw
of verplaats deze.
✦
✦ Vergroot de afstand tussen de ap-
paratuur en de ontvanger.
✦
✦ Sluit de apparatuur aan op een
wandcontactdoos in een ander cir-
cuit dan waarop de ontvanger is
aangesloten.
✦
✦ Raadpleeg de leverancier of een er-
varen radio-/televisiemonteur voor
assistentie.
Wijzigingen in dit product die niet zijn
goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe
leiden dat het niet voldoet aan de voor-
schriften van FCC & Industry Canada en
zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de
gebruiker om deze apparatuur te bedie-
nen komt te vervallen.
Verklaring van CE-certifice-
ring van de fabrikant
Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit pro-
duct aan de volgende Europese normen
voldoet: Klasse B EN60950, EN55022,
EN55024, EN61000-3-2: 2000,
EN61000-3-3: 2001
Onder verwijzing naar de volgende con-
dities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/
EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG
Overige
Voor Zwitserland geldt Annex 2.15 of SR
814.81 voor batterijen.
OPMERKING: De hoofdkabel moet in
overeenstemming zijn met CEI 60227 of
CEI 60245 en het type stekker moet over-
eenkomstig de normen van het land zijn
waar u de apparatuur gebruikt.
LET OP: Wijzigingen die niet door de
fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de
toestemming voor het gebruik van deze
apparatuur ongeldig maken.
LET OP: De garantie op de LaCinema
Black PLAY kan komen te vervallen wan-
neer bovenstaande voorzorgsmaatrege-
len niet worden opgevolgd.
Getest op conformiteit met
FCC-normen voor thuis- en
kantoorgebruik
LaCinema Black PLAY
Pagina: 3
LaCinema Black PLAY	 Voorwoord
Gebruikershandleiding	 pagina 4
Dit symbool op het pro-
duct, de batterijen van de
afstandsbediening of op de
verpakking duidt aan dat u
het product niet mag weg-
werpen met uw gewone huishoudelijk
afval. In plaats daarvan bent u ervoor
verantwoordelijk uw niet meer bruikbare
apparatuur af te voeren naar een daartoe
aangewezen inzamelpunt voor recycling
van afgedankte elektrische en elektroni-
sche apparatuur. Afzonderlijke inzame-
ling en recycling van als afval afgevoerde
apparatuur draagt bij aan het behoud van
natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat
de apparatuur wordt verwerkt op een ma-
nier die de volksgezondheid en het milieu
beschermt. Neem voor meer informatie
over recyclingafgiftepunten voor afge-
dankte apparatuur contact op met de ge-
meente, de gemeentereinigingsdienst of
met de leverancier van het product.
Gezondheids- en
veiligheidsmaatregelen
✦
✦ Alleen bevoegde personen mogen
onderhoud uitvoeren aan dit ap-
paraat.
✦
✦ Lees deze gebruikershandleiding
zorgvuldig en volg de juiste proce-
dure bij het installeren van het ap-
paraat.
✦
✦ Open een diskdrive niet en probeer
deze niet te demonteren of aan te pas-
sen. Breng nooit metalen voorwerpen
in de drive om het risico op elektri-
sche schokken, brand, kortsluiting of
gevaarlijke emissies te vermijden. De
diskdrive die bij uw LaCinema Black
PLAY meegeleverd wordt, bevat geen
onderdelen die de gebruiker zelf kan
onderhouden. Als het apparaat niet
goed lijkt te werken, laat het dan con-
troleren door gekwalificeerd LaCie-
servicepersoneel.Stel het apparaat
nooit bloot aan regen en gebruik
het nooit in de buurt van water of
onder vochtige of natte omstandig-
heden. Plaats nooit voorwerpen die
vloeistof bevatten op de LaCinema
Black PLAY, aangezien de vloeistof
in de openingen van het apparaat
terecht kan komen. Als u dit wel
doet, neemt het risico op elektri-
sche schokken, kortsluiting, brand
en lichamelijk letsel toe.
✦
✦ Zorg ervoor dat de computer en
de LaCinema Black PLAY elektrisch
geaard zijn. Als de apparaten niet
zijn geaard, neemt de kans op
elektrische schokken toe. Voedings-
vereisten voor het apparaat 100-
240 V~, 4A, 60-50 Hz, (fluctuaties
van voedingsspanning mogen niet
groter zijn dan ± 10% van de no-
minale, transiënte overspanning
volgens overspanningscategorie II).
Dit product is ook ontworpen voor
IT voedingssysteem met een tussen-
fasespanning van 230 V.
Voorzorgsmaatregelen voor
algemeen gebruik
✦
✦ Stel de LaCinema Black PLAY niet
bloot aan temperaturen buiten het
bereik van 5 °C tot 30 °C; of aan
bedrijfsvochtigheid buiten het be-
reik van 5-80%, zonder condens-
vorming, of vochtigheid wanneer
niet in bedrijf van 10% tot 90%,
zonder condensvorming. Als u dit
wel doet, kan LaCinema Black PLAY
beschadigd raken of de behuizing
vervormen. Plaats de LaCinema
Black PLAY niet in de buurt van een
hittebron en stel het apparaat niet
bloot aan zonlicht (zelfs niet door
een raam). Ook als u de LaCinema
Black PLAY in een omgeving plaatst
die te koud of te vochtig is, kan het
apparaat beschadigd raken.
✦
✦ Trek altijd het netsnoer van de LaCine-
ma Black PLAY uit het stopcontact als
er kans is op blikseminslag of als het
apparaat gedurende langere tijd niet
zal worden gebruikt. Anders is er een
verhoogd risico op elektrische schok-
ken, kortsluiting of brand.
✦
✦ Gebruik uitsluitend de voeding die
met het apparaat wordt meegele-
verd.
✦
✦ Plaats geen voorwerpen boven op
de LaCinema Black PLAY en oefen
er geen overmatige kracht op uit.
✦
✦ Oefen nooit overmatige kracht uit
op de LaCinema Black PLAY. Raad-
pleeg wanneer u een probleem
ontdekt het hoofdstuk Problemen
oplossen in deze handleiding.
LET OP: Een afgeschermd netsnoer is
vereist om aan de emissielimieten van het
FCC te voldoen en tevens om storing in
de nabije radio- en televisieontvangst te
voorkomen. Het is van wezenlijk belang
dat alleen het meegeleverde netsnoer
wordt gebruikt.
Pagina: 4
LaCinema Black PLAY	 Voorwoord
Gebruikershandleiding	 pagina 5
Bedrijfsomgevingtemperaturen
✦
✦ Stel de LaCinema Black PLAY niet bloot aan temperaturen
buiten het bereik van 5°C tot 30°C. De LaCinema Black PLAY
is een hoogwaardig audio/video-apparaat en is als zodanig
voorzien van een doeltreffend ventilatiesysteem. Zorg dat over-
al rondom de LaCinema Black PLAY een vrije ruimte van 5 cm
wordt gelaten om oververhitting te voorkomen. Zie Afb. 01.
✦
✦ Stapel geen objecten boven op de LaCinema Black PLAY
omdat hierdoor interferentie met de ingebouwde WiFi-an-
tenne kan ontstaan. Zie Afb. 02.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Elk verlies en elke beschadi-
ging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een La-
Cie-drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker
en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld
voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde
het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie drin-
gend TWEE kopieën van uw gegevens te bewaren, bijvoorbeeld
één op uw externe harde schijf en een tweede op uw interne harde
schijf, een andere externe harde schijf of enig ander verwisselbaar
opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment
cd- en dvd-drives. Meer informatie over het maken van back-ups
kunt u vinden op onze website.
BELANGRIJKE INFORMATIE: 1 GB = 1.000.000.000 bytes.
1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt
de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de bedrijfsomge-
ving (gewoonlijk 5-10% minder).
5 cm
5 cm
5 cm
Afb. 01
Afb. 02
Pagina: 5
LaCinema Black PLAY	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 6
1.	Inleiding
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LaCinema Black
PLAY! De LaCinema Black PLAY is een premium mediacenter en
kan rechtstreeks worden aangesloten op een brede verscheiden-
heid van audiovisuele apparatuur voor het direct afspelen van
films, muziek of foto's.
Met de meest geavanceerde technologie biedt de LaCinema
Black PLAY een weergave van multimedia in High Definition-
kwaliteit en een UPnP-netwerkmediaspeler in één elegant zwart
ontwerp met hoogglansafwerking.
U kunt aan de slag door de LaCinema Black PLAY eenvoudigweg
op uw tv aan te sluiten en de meegeleverde afstandsbediening
te gebruiken om snel door de menu's, ook wel Hoofdmappen
genoemd, te navigeren om naar muziek te luisteren foto's of films
in High Definition-kwaliteit te bekijken.
De LaCinema Black PLAY is ontworpen om een nieuwe media-
ervaring te bieden die gebruiksgemak met de allernieuwste tech-
nologie combineert.
Klik op een onderwerp:
✦
✦ De LaCinema Black PLAY installeren
✦
✦ De afstandsbediening gebruiken
✦
✦ Afspelen van multimediabestanden
Snelkoppelingen
Pagina: 6
LaCinema Black PLAY	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 7
Videocodecs MPEG-1, MPEG-2 / HD, MPEG-4, DIVX, XVID, H.264 HD, WMV9 HD
Video-indeling AVI, DIVX, MPG, MP4, MKV, WMV, MOV, ISO, VOB, IFO, ASF, TS, TP, TRP, M2TS
Max. decoderingsreso-
lutie
1920 x 1080p
Opschaling 1080i voor standaarddefinitiefilms
Audio MP3, WMA, AAC, OGG, AC3, MP4, WAV/LPCM
Playlist M3U
DTS Doorgifte naar compatibele geluidsversterker
Foto Verliesloze JPEG (exclusief progressieve JPEG), PNG, GIF, BMP, TIF
Uitgang ✦
✦ Video: HDMI, Component (YUV), Samengesteld (CVBS)
✦
✦ Geluid: Optisch geluid, stereogeluid
Netwerk ✦
✦ Ethernet 10/100 Mbps
✦
✦ WiFi (802.11n)
Tv-systemen PAL / NTSC
Bestandssystemen (ex-
terne USB-drive)
✦
✦ NTFS (lezen/schrijven)
✦
✦ FAT32 (lezen/schrijven)
✦
✦ HFS+ (alleen lezen) (HFS+ Journaled wordt NIET ondersteund)
1.1.	 Minimale systeemvereisten
1.2.	 Ondersteunde indelingen
Windows-gebruikers
✦
✦ 500 MHz Intel Pentium II of hoger
✦
✦ Windows 2000, XP of Vista
✦
✦ 256 MB RAM
✦
✦ USB-interfacepoort
✦
✦ Internetverbinding (voor downloaden van updates)
✦
✦ Windows Media Player 11 of nieuwer (gratis down-
load op Microsoft-website)
Mac-gebruikers
✦
✦ Intel Core Duo
✦
✦ Mac OS 10.3.9
✦
✦ 1 GB RAM
✦
✦ UPnP-mediaserver om inhoud naar uw LaCinema
Black PLAY te streamen
✦
✦ Internetverbinding (voor downloaden van updates)
Pagina: 7
LaCinema Black PLAY	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 8
1.3.	 Inhoud van de doos
Uw LaCinema Black PLAY-pakket bevat de systeemtoren en een
accessoiredoos met de hieronder vermelde elementen.
1.	 LaCinema Black PLAY
2.	 Afstandsbediening
3.	 2 AAA-batterijen
4.	 Componentkabel 3 RCA Mannetje/Mannetje
5.	 Samengestelde kabel met 2 audio RCA Mannetje/Mannetje
6.	 HDMI-kabel
7.	 USB-kabel
8.	 Externe voeding
9.	 Snelle installatiegids
10.	Cd-rom met hulpprogramma's
BELANGRIJKE INFORMATIE: Bewaar de verpakking. Als het
apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in
de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd.
1.4.	 Talen
Quick Install Guide
LaCinema
B L A C K P L A Y
D E S I G N B Y N E I L P O U LTO N
Beschikbare talen
❖	 Engels	 ❖	 Frans
❖	 Italiaans	 ❖	 Duits
❖	 Spaans
LaCinema Black
LaCie‘1-Click’Backup Software
for Mac & Windows
711897 070913
Pagina: 8
LaCinema Black PLAY	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 9
1.5.	 Aanzichten van de LaCinema
Black PLAY
1.5.1.	 Vooraanzicht
1.	 USB-uitbreidingspoort - Sluit een USB-flashdrive, harde
schijf of kaartlezer aan om de multimediabestanden recht-
streeks op uw tv te openen.
2.	 Infraroodontvanger - Vangt het infraroodsignaal op van
de afstandsbediening. Zorg ervoor dat niets de ontvanger
bedekt.
3.	 Statuslampje – Raadpleeg de onderstaande tabel.
1.5.2.	 Gedrag statuslampje
Gedrag van LaCinema
Black PLAY
Statuslampje
Aan Aan
Uit of in stand-by Uit
Bezig met opstarten Aan
Bezig met inhoud af te
spelen
Uit
Bezig met standaardinstel-
lingen te herstellen
Aan
Bezig met een opdracht van
de afstandsbediening te
ontvangen
Knippert eenmaal
Pagina: 9
LaCinema Black PLAY	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina ��
10
1.	 Digitale optische UITGANG voor geluid – Gebruik een
optische digitale geluidskabel (niet meegeleverd) om een
verbinding met uw thuisinstallatie tot stand te brengen voor
digitaal geluid
2.	 Composite (CVBS) UITGANG voor video – Composite
video levert goede videokwaliteit voor niet-High Definition
TV. Sluit een afzonderlijke kabel aan voor geluid.
3.	 Composite (Analoge) UITGANG voor geluid links (wit)
en rechts (rood) – Stereogeluid levert een goed analoog
geluid
4.	 Component UITGANG voor video – Componentvideo
levert High Definition-beelden tot wel 1080i met behulp
van de componentkabel voor video. Sluit een afzonder-
lijke kabel aan voor geluid (stereokabel of digitale optische
kabel).
5.	 HDMI-aansluiting – Hiermee sluit u het apparaat aan op
een tv, A/V-ontvanger of thuisinstallatie. HDMI biedt een
zuivere digitale verbinding voor High Definition video en
digitaal geluid in één kabel. Als uw tv over een DVI-aan-
sluiting (Digital Video Interface) beschikt, kunt u een HDMI-
naar-DVI-adapter (afzonderlijk verkocht) gebruiken voor
een digitale videoaansluiting met uw tv. U dient wel een
afzonderlijke kabel aan te sluiten voor geluid.
6.	 USB 2.0-aansluiting (voor aansluiten van externe
schijven) – Hiermee sluit u externe USB-opslagapparaten
(zoals harde schijven of flashdrives) of geheugenkaartlezers
aan om inhoud direct op uw tv te verkennen, af te spelen
en te beheren.
7.	 USB 2.0-aansluiting (voor aansluiten van pc) – Hier-
mee sluit u een computer aan om multimediabestanden
over te brengen.
TECHNISCHE OPMERKING: Mac OS X-gebruikers kunnen de
LaCinema Black niet rechtstreeks via USB op hun computer aan-
sluiten.
8.	 Ethernet-aansluiting – Hiermee maakt u verbinding met
een netwerk om multimediabestanden over te brengen.
9.	 Knop voor herstel van fabrieksinstellingen – Druk op
deze knop als uw LaCinema Black PLAY niet reageert.
Alle instellingen worden opnieuw ingesteld en de instal-
latiewizard wordt gestart.
10.	 Aansluiting voor externe voeding – Sluit hier de voe-
ding aan.
WiFi-verbinding – De antenne is in het product ingebouwd.
Sluit de LaCinema Black PLAY via WiFi aan op een netwerk om
multimediabestanden over te brengen.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Stapel geen objecten boven op
de LaCinema Black PLAY omdat hierdoor interferentie met de in-
gebouwde WiFi-antenne kan ontstaan.
1.5.3.	 Achteraanzicht
Pagina: 10
LaCinema Black PLAY	 De afstandsbediening gebruiken
Gebruikershandleiding	 pagina ��
11
2.	De afstandsbediening gebruiken
Sommige knoppen van de afstandbediening hebben een andere
of geen functie afhankelijk van het type bestand dat u aan het be-
kijken bent. In dit hoofdstuk worden de functies van de knoppen
beschreven voor elk type bestand (film, foto en muziek) alsmede
de installatie van de batterijen.
2.1.	 Batterijen installeren
De afstandbediening maakt gebruik van twee AAA-batterijen. De
batterijen worden niet vooraf geïnstalleerd en u moet ze dus zelf
installeren voordat u de afstandbediening kunt gebruiken.
De batterijen installeren:
1.	 Verwijder het dekseltje van het batterijcompartiment.
2.	 Breng de batterijen aan in het batterijcompartiment. Breng
de batterijen zo aan dat de '+'-symbolen op de batterijen
aan dezelfde kant zitten als de '+'-symbolen in het batterij-
compartiment.
3.	 Breng het dekseltje van het batterijcompartiment weer aan.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Als u de afstandsbediening ge-
durende langere tijd niet gebruikt, adviseert LaCie u de batterijen
te verwijderen.
BELANGRIJKE OPMERKING: Zorg ervoor dat er zich geen
objecten bevinden tussen de afstandsbediening en de LaCinema
Black PLAY.
Pagina: 11
LaCinema Black PLAY	 De afstandsbediening gebruiken
Gebruikershandleiding	 pagina ��
12
2.2.	 Index
afstandsbedieningsknoppen
Met de afstandsbediening van de LaCinema Black PLAY kunt u het
apparaat bedienen terwijl deze is aangesloten op uw tv of thuisinstal-
latie.
Knop Functie
1.	 Infraroodzender Verstuurt signalen naar de LaCinema
Black PLAY
2.	 Stand-by Hervat de stand-bymodus
3.	 Volume lager Verlaagt het volume
4.	 Volume hoger Verhoogt het volume
5.	 Markeren Markeert items voor latere handelin-
gen; creëert een afspeellijst
6.	 Opties/
Instellingen
Actiemenu, Setup
7.	 Stoppen/Annu-
leren
Stopt het afspelen van het huidige
bestand
8.	 Afspelen/OK Selecteert of speelt af
9.	 Omhoog/Om-
laag
Bladert door lijsten
10.	Links/Rechts Bladert door menu's of speelt vooruit/
achteruit
11.	Lijst Toont lijst of bestand tijdens het af-
spelen
12.	Pauzeren Pauzeert en hervat het afspelen
13.	Informatie Toont de bestandseigenschappen
14.	Dempen Dempt het geluid
15.	Home Gaat naar het Home-menu
vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 12
LaCinema Black PLAY	 De afstandsbediening gebruiken
Gebruikershandleiding	 pagina ��
13
2.2.1.	 Informatie over belangrijke knoppen
Markeren-knop:
Deze knop wordt
gebruikt om een be-
stand of map te markeren of niet
langer te markeren voor latere han-
delingen zoals kopiëren/plakken of
het creëren van een afspeellijst in
de verschillende mediahoofdmap-
pen.
Zodra het item is gemarkeerd,
wordt het overzicht van de gese-
lecteerde items met het aantal be-
standen en de totale grootte weer-
gegeven.
U kunt de lijst met gemarkeerde
items weergeven door op de knop
Opties/Instellingen te drukken
en Lijst met gemarkeerde items to-
nen in het contextmenu te selecte-
ren.
De itemlijst dient vervolgens te wor-
den gewist door Lijst met markerin-
gen wissen in het contextmenu te
selecteren.
Afspelen/OK-knop: Met deze knop kunt u een
selectie bevestigen en het afspelen in de verschillende
mediahoofdmappen starten.
Opties/Instellingen-
knop: Deze knop
wordt gebruikt om de
beschikbare instel-
lingen of acties in de verschillende
mediahoofdmappen weer te geven.
In het menu Home zal deze knop u
leiden naar het hoofdmenu Instel-
lingen van de LaCinema. In andere
mediahoofdmappen of tijdens het
afspelen zal een contextmenu met
beschikbare acties worden weerge-
geven.
Pagina: 13
LaCinema Black PLAY	 De LaCinema Black PLAY installeren
Gebruikershandleiding	 pagina ��
14
De installatie bestaat uit zes stappen:
✦
✦ 3.1. STAP 1: Aansluiten op tv
✦
✦ 3.2. STAP 2: De voeding aansluiten
✦
✦ 3.3. STAP 3: De tv aanzetten
✦
✦ 3.4. STAP 4: De installatiewizard voltooien
✦
✦ 3.5. STAP 5: Verbinding met uw netwerk tot stand brengen
3.1.	 STAP 1: Aansluiten op tv
De LaCinema Black PLAY ondersteunt verschillende aansluitme-
thoden voor televisies. Kies uit de volgende methoden de installa-
tie die overeenkomt met de poorten op uw televisie of ontvanger:
✦
✦ HDMI (High Definition) (paragraaf 3.1.1)
✦
✦ Component (High Definition) (paragraaf 3.1.2)
✦
✦ Composite (Standard Definition) (paragraaf 3.1.3)
Bij elke van de bovenstaande aansluitmethoden is het mogelijk
de LaCinema Black PLAY aan te sluiten op thuisinstallaties door
de S/PDIF-kabel (niet meegeleverd) op uw digitale versterker aan
te sluiten via de digitale optische audioaansluiting (raadpleeg pa-
ragraaf 3.1.2. Componentkabel en analoge stereogeluidskabel
aansluiten (High Definition) voor meer informatie).
De tabel aan de rechterzijde toont de kwaliteit die mogelijk is met
de verschillende aansluitingsmethoden.
TECHNISCHE OPMERKING: De aansluitingen aan de ach-
terzijde van uw tv komen mogelijk niet geheel overeen met on-
derstaande afbeelding. Gelieve de labels naast de aansluitingen
zorgvuldig te lezen om een correcte aansluiting te garanderen.
vervolg op de volgende pagina >>
3.	De LaCinema Black PLAY installeren
Betekenis Aansluiting
Max. weergave-
resolutie
HighDefinition
HDMI 1080i
Onderdeel 1080i
StandardDefi-
nition
Composite 576p
Pagina: 14
LaCinema Black PLAY	 De LaCinema Black PLAY installeren
Gebruikershandleiding	 pagina ��
15
3.1.1.	 HDMI-aansluiting (High-Definition)
BELANGRIJKE INFORMATIE: Schakel uw tv uit voordat u de
kabel aansluit.
1.	 Sluit een uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort
van uw televisie (Afb. 04).
2.	 Sluit het andere uiteinde aan op de HDMI-poort aan de ach-
terzijde van de LaCinema Black PLAY.
Ga verder met de volgende stap, 3.2.
TECHNISCHE OPMERKING: Als de HDMI-poort van uw tv
door een ander apparaat wordt gebruikt of als uw tv niet over een
HDMI-poort beschikt, kunt u het apparaat op uw tv aansluiten
met de component- of composite-aansluiting (raadpleeg para-
graaf 3.1.2 of 3.1.3 voor meer informatie).
Afb. 03 - HDMI-kabeluiteinde en -profiel
Afb. 04
Pagina: 15
LaCinema Black PLAY	 De LaCinema Black PLAY installeren
Gebruikershandleiding	 pagina ��
16
3.1.2.	 Componentkabel en analoge
stereogeluidskabel aansluiten (High
Definition)
BELANGRIJKE INFORMATIE: Schakel uw tv uit voordat u de
kabels aansluit.
1.	 Sluit een uiteinde van de componentkabel (rood, groen en
blauw) voor video aan op de componentpoorten van uw tv.
Sluit voor het geluid de stereogeluidskabel (met rode en witte
uiteinden) aan op de stereogeluidspoort van uw tv. De stere-
ogeluidsconnectoren die u dient te gebruiken, bevinden zich
doorgaans nabij de componentpoorten van de tv.
2.	 Sluit het andere uiteinde van de componentconnectoren aan
op de vijf RCA-poorten (rood, groen, blauw, wit en rode con-
nectoren) aan de achterzijde van de LaCinema Black PLAY.
3.	 Als u voor deze aansluitmethode kiest, zult u de Compo-
nent-modus moeten wijzigen met behulp van de afstands-
bediening. Na het inschakelen van de televisie (raadpleeg
paragraaf 3.3 voor informatie) drukt u op de knop Opties/
Instellingen om naar de hoofdmap Instellingen te na-
vigeren en de Component-modus op YUV in het Video- of
Foto-onderdeel in te stellen.
Ga verder met de volgende stap, 3.2.
Afb. 05 - Componentkabeluiteinden
Op de LaCinema Black PLAY Op de tv
Afb. 06
Pagina: 16
LaCinema Black PLAY	 De LaCinema Black PLAY installeren
Gebruikershandleiding	 pagina ��
17
3.1.3.	 Composite-kabel en analoge
stereogeluidskabel aansluiten
(Standard Definition)
BELANGRIJKE INFORMATIE: Schakel uw tv uit voordat u de
kabels aansluit.
1.	 Sluit de gele connector aan het ene uiteinde van een analoge
composite/stereokabel aan op de CVBS-poort van uw tv (Afb.
08).
2.	 Sluit de gele connector aan het andere uiteinde van de com-
posite/stereokabel aan op de LaCinema Black PLAY.
3.	 Sluit de analoge (rode en witte) geluidsconnectoren van de
kabel aan op uw tv en op de LaCinema Black PLAY.
Ga verder met de volgende stap, 3.2.
Afb. 07 - Composite kabeluiteinden
Afb. 08
Op de LaCinema Black PLAY Op de tv
Pagina: 17
LaCinema Black PLAY	 De LaCinema Black PLAY installeren
Gebruikershandleiding	 pagina ��
18
3.1.4.	 Optische S/PDIF-geluidskabel
aansluiten
BELANGRIJKE INFORMATIE: Schakel uw digitale versterker
uit voordat u de kabel aansluit.
Bij de Composite- of HDMI-aansluitmethoden is het mogelijk om
de LaCinema Black PLAY aan te sluiten op thuisinstallaties door
de S/PDIF-kabel (niet meegeleverd) aan te sluiten op uw digitale
versterker via de digitale optische geluidsconnector van de LaCi-
nema Black PLAY. Sluit voor de Component-aansluiting OFWEL
de S/PDIF-kabel OFWEL de stereogeluidskabel (met rode en witte
aansluitstukken) aan.
1.	 Sluit het ene uiteinde van een S/PDIF-kabel aan op uw digi-
tale versterker (Afb. 10).
2.	 Sluit het andere uiteinde aan op de achterzijde van de LaCi-
nema Black PLAY.
Ga verder met de volgende stap, 3.2.
Afb. 09 - S/PDIF-kabeluiteinden
Op de LaCinema Black Op de stereo
Afb. 10
Home Stereo
LaCinema Black PLAY
Pagina: 18
LaCinema Black PLAY	 De LaCinema Black PLAY installeren
Gebruikershandleiding	 pagina ��
19
3.2.	 STAP 2: De voeding aansluiten
Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op de achterzijde van
de LaCinema Black PLAY en het andere uiteinde op een stopcon-
tact (Afb. 11).
Ga verder met de volgende stap, 3.3.
Afb. 11
Pagina: 19
LaCinema Black PLAY	 De LaCinema Black PLAY installeren
Gebruikershandleiding	 pagina ��
20
3.3.	 STAP 3: De tv aanzetten
Zet de televisie aan.
Als u het laadscherm niet ziet, stelt u de video-ingang van uw tv
op de overeenkomstige videokabel af die u in de bovenstaande
stappen hebt aangesloten (Afb. 12). Denk eraan dat dit er op uw
tv enigszins anders uit kan zien.
Ga verder met de volgende stap, 3.4.
3.4.	 STAP 4: De installatiewizard
voltooien
De eerste keer dat u de LaCinema Black PLAY inschakelt, ziet
u een wizard die u helpt bij de configuratie van de instellingen.
Deze wizard wordt alleen bij de eerste inschakeling van de LaCi-
nema Black PLAY weergegeven, tenzij u op de reset-knop aan de
achterzijde van de drive hebt gedrukt.
1.	 Sluit de LaCinema Black PLAY aan op de tv en op de voeding
zoals beschreven in paragraaf 3.1, 3.2, en 3.3.
2.	 U ziet een opstartscherm tijdens de productinitialisatie (Afb.
13). Dit kan enkele minuten in beslag nemen.
vervolg op de volgende pagina >>
Afb. 12
Afb. 13
Pagina: 20
LaCinema Black PLAY	 De LaCinema Black PLAY installeren
Gebruikershandleiding	 pagina ��
21
1.	 Setupwizard: Afstandsbediening
Het eerste scherm toont de hoofdfuncties van de afstandsbedie-
ning (Afb. 14). Raadpleeg 2. De afstandsbediening gebruiken
voor meer informatie over de afstandsbediening.
Afb. 14
Afb. 15
Afb. 16
2.	 Setupwizard: Uw taal selecteren
Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om een item te
selecteren en Afspelen/OK om uw keuze te bevestigen (Afb.
15).
3.	 Setupwizard: Uw land selecteren
Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om een item te
selecteren en Afspelen/OK om uw keuze te bevestigen (Afb.
16).
Pagina: 21
LaCinema Black PLAY	 De LaCinema Black PLAY installeren
Gebruikershandleiding	 pagina ��
22
4.	 Setupwizard: Tijdzone
Hiermee stelt u de tijdzone in die voor uw land van toepassing
is zodat, automatisch de winter- en zomertijd wordt aangepast.
Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om een item te se-
lecteren en Afspelen/OK om uw keuze te bevestigen (Afb. 17).
5.	 Setupwizard: Datum en tijd
Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om een item te
selecteren en Afspelen/OK om uw keuze te bevestigen (Afb.
18).
6.	 Setupwizard: Breedte-hoogteverhouding
van tv
Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om "4:3 TV" of
"16:9 Widescreen TV" te selecteren en Afspelen/OK om uw
keuze te bevestigen (Afb. 19).
Afb. 17
Afb. 18
Afb. 19
Pagina: 22
LaCinema Black PLAY	 De LaCinema Black PLAY installeren
Gebruikershandleiding	 pagina ��
23
7.	 Setupwizard: Ouderlijk toezicht
Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om uw selectie te
maken en Afspelen/OK om uw keuze te bevestigen (Afb. 20).
Raadpleeg voor meer informatie over ouderlijk toezicht paragraaf
4.5. Toegang tot bestanden beheren.
8.	 Setupwizard: Leeftijdsindicatie
Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag en Afspelen/OK
om de toegangscontrole van bestanden in te schakelen.
9.	 Setupwizard: Code ouderlijk toezicht
Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om de code voor
het ouderlijk toezicht in te voeren en Afspelen/OK om uw code
te bevestigen.
Afb. 20
Pagina: 23
LaCinema Black PLAY	 De LaCinema Black PLAY installeren
Gebruikershandleiding	 pagina ��
24
U hebt nu de hoofdconfiguratie van de LaCinema Black PLAY
voltooid. In het menu Home dat verschijnt na het voltooien van de
wizard drukt u op de knop Opties/Instellingen om het menu
Instellingen te openen om zo de productinstallatie te beëindigen
en geavanceerde instellingen te maken (Afb. 21).
Ga verder met de volgende stap, 3.5. STAP 5: Verbinding met uw
netwerk tot stand brengen.
In het volgende onderdeel wordt uitgelegd hoe u een verbinding
kunt tot stand brengen tussen de LaCinema Black PLAY en uw
thuisnetwerk om bestanden over te brengen.
Afb. 21
Pagina: 24
LaCinema Black PLAY	 De LaCinema Black PLAY installeren
Gebruikershandleiding	 pagina ��
25
3.5.	 STAP 5: Verbinding met uw
netwerk tot stand brengen
De LaCinema Black PLAY helpt u bij het selecteren en configureren
van de verbinding met uw thuisnetwerk. Kies ervoor om een verbin-
ding met een Ethernet- of draadloos netwerk tot stand te brengen en
volg de onderstaande stappen, afhankelijk van uw keuze.
3.5.1.	 Draadloze netwerkverbinding
De LaCinema Black PLAY heeft een ingebouwde WiFi-antenne. Als
u een draadloze verbinding met uw netwerk tot stand brengt, helpt
de LaCinema Black PLAY u bij het selecteren, de totstandbrenging en
het configureren van uw netwerkverbinding.
Gebruik de afstandsbediening om het volgende te doen:
1.	 Ga naar het menu Home en open de hoofdmap Instellingen
door op de knop Opties/Instellingen te drukken (Afb.
22).
2.	 Selecteer het menu Netwerk, druk op de knop Omlaag en
selecteer Netwerk configureren.
3.	 Selecteer Draadloze verbindingsmethode.
4.	 Selecteer uw draadloze netwerk in de lijst.
5.	 Voer indien nodig het wachtwoord in.
6.	 Selecteer de verbindingsmethode: Automatisch of Handmatig.
✦
✦ Bij Automatisch worden de netwerkparameters automa-
tisch ingesteld.
✦
✦ Als u kiest voor Handmatig, wordt u gevraagd het IP-
adres van de LaCinema Black PLAY in te voeren.
TECHNISCHE OPMERKING: Als het netwerk niet wordt be-
heerd door DHCP, moet u mogelijk uw IP-adres, subnetmasker,
router en DNS-adressen invoeren.
7.	 Zodra u dit gedaan hebt, wordt u doorgestuurd naar het menu van
de hoofdmap Instellingen.
8.	 U kunt het netwerk controleren door Verbinding in het menu
Netwerk te selecteren.
Raadpleeg paragraaf 5.2.2. Hostcomputer voor meer informatie
over de overdracht van bestanden van uw computer naar uw La-
Cinema Black PLAY.
Afb. 22
OPMERKING: Zorg ervoor dat u het netwerkwachtwoord (als u
er een gebruikt) en de afstandsbediening van uw LaCinema Black
PLAY bij de hand hebt.
BELANGRIJKE OPMERKING: Ethernet- en draadloze (WiFi)
verbindingen kunnen niet op hetzelfde moment actief zijn.
Pagina: 25
LaCinema Black PLAY	 De LaCinema Black PLAY installeren
Gebruikershandleiding	 pagina ��
26
3.5.2.	 Ethernet-netwerkverbinding
Als u een Ethernet-verbinding met uw netwerk tot stand brengt,
detecteert de LaCinema Black PLAY uw netwerk automatisch.
Sluit de Ethernet-kabel (niet meegeleverd) aan op de achterzijde
van de LaCinema Black PLAY en op een Ethernet-poort van uw
router (Afb. 23).
1.	 Ga naar het menu Home en open de hoofdmap Instellingen
door op de knop Opties/Instellingen te drukken.
2.	 Selecteer het menu Netwerk, druk op de knop Omlaag en
selecteer Netwerk configureren.
3.	 Selecteer Ethernet-verbindingsmethode.
4.	 Selecteer de verbindingsmethode: Automatisch of Handma-
tig.
✦
✦ Bij Automatisch worden de netwerkparameters automa-
tisch ingesteld.
✦
✦ Als u kiest voor Handmatig, wordt u gevraagd het IP-
adres van de LaCinema Black PLAY in te voeren.
TECHNISCHE OPMERKING: Als het netwerk niet wordt be-
heerd door DHCP, moet u mogelijk uw IP-adres, subnetmasker,
router en DNS-adressen invoeren.
5.	 Zodra u dit gedaan hebt, wordt u doorgestuurd naar het
menu van de hoofdmap Instellingen.
6.	 U kunt het netwerk controleren door Verbinding in het menu
Netwerk te selecteren (Afb. 24).
Raadpleeg paragraaf 5.2.2. Hostcomputer voor meer informatie
over de overdracht van bestanden van uw computer naar uw La-
Cinema Black PLAY.
Afb. 23
Afb. 24
Pagina: 26
LaCinema Black PLAY	 Afspelen van multimediabestanden
Gebruikershandleiding	 pagina ��
27
4.	Afspelen van multimediabestanden
Dankzij de mogelijkheid van de LaCinema Black PLAY om verbin-
ding te maken met UPnP-mediaservers, hostcomputers en externe
USB-drives kunt u zowel bestanden op de LaCinema als op deze
externe bronnen op uw televisie openen met behulp van de afstands-
bediening.
In het menu Home selecteert u een van de hoofdmappen – Film,
Foto, Muziek en Verkenner – om multimediabestanden te openen.
BELANGRIJKE OPMERKING: Alleen ondersteunde bestan-
den in de huidige mediahoofdmap zullen worden weergegeven
(bijv. muzieknummers in de hoofdmap Muziek).
Raadpleeg hoofdstuk 5. Bestanden van externe bronnen afspelen
en kopiëren voor meer informatie over de totstandbrenging van
een verbinding tussen de LaCinema Black PLAY en externe bron-
nen zoals een UPnP-mediaserver, een hostcomputer en/of een
externe USB-drive.
4.1.	 Hoofdmap Film
Blader door het menu met behulp van de navigatieknoppen. Om
uw keuze te bevestigen en de hoofdmap Film te openen, drukt u
op de knop Afspelen/OK (Afb. 25).
Dit menu zal alle ondersteunde videobestanden weergeven die
u naar uw LaCinema Black hebt geüpload of die zich op een
externe bron bevinden.
Alleen bestanden die als videobestanden worden herkend zul-
len worden weergegeven. Muzieknummers en foto's zullen niet
worden weergegeven. Selecteer de hoofdmap Verkenner om alle
bestandstypen te zien.
U kunt door de lijst met videobestanden en mappen bladeren met
behulp van de knoppen Omhoog en Omlaag . De knop
Rechts gebruikt u om een map te openen en de knop Links
om naar de bovenliggende map te gaan (Afb. 26) Druk op de
knop Afspelen/OK om uw keuze te bevestigen.
In de lijst met bestanden kunt u bestandsinformatie opvragen
door op de knop Informatie te drukken (Afb. 27). Druk
opnieuw op de knop Informatie om het informatiescherm
te verlaten.
Tijdens het afspelen van het bestand kunt u diverse afspeelpara-
meters aanpassen. Druk op de knop Opties/Instellingen om
het schermmenu weer te geven of te verlaten.
Afb. 25
Afb. 26
Afb. 27
Pagina: 27
LaCinema Black PLAY	 Afspelen van multimediabestanden
Gebruikershandleiding	 pagina ��
28
4.1.1.	 Beeldformaat
Kies uit deze opties (Afb. 28):
✦
✦ Origineel
✦
✦ Volledig scherm
✦
✦ Cinema
Afb. 28
Afb. 29
Afb. 30
4.1.2.	 Ondertitel
✦
✦ Lijst met beschikbare ondertitels (Afb. 29)
✦
✦ Uit
4.1.3.	 Geluidstalen
Kies uit de lijst met beschikbare talen (Afb. 30).
Pagina: 28
LaCinema Black PLAY	 Afspelen van multimediabestanden
Gebruikershandleiding	 pagina ��
29
4.1.4.	 Afspeelmodus
✦
✦ Een > Geselecteerd bestand afspelen (Afb. 31)
✦
✦ Lijst > Alle bestanden in de map afspelen
4.1.5.	 Repeat (herhalen)
✦
✦ Uit > Geselecteerd bestand of lijst met bestanden eenmaal
afspelen (Afb. 32)
✦
✦ Aan > Geselecteerd bestand of lijst met bestanden her-
haaldelijk afspelen
Afb. 31
Afb. 32
Pagina: 29
LaCinema Black PLAY	 Afspelen van multimediabestanden
Gebruikershandleiding	 pagina ��
30
4.2.	 Photos-menu (Foto's)
U kunt met behulp van de navigatieknoppen door het menu bla-
deren (Afb. 33). Druk op de knop Afspelen/OK om uw keuze
te bevestigen en een menu te openen.
Dit menu zal alle afbeeldingen weergeven die u naar uw LaCi-
nema Black PLAY hebt geüpload. Alleen bestanden die als af-
beeldingen worden herkend zullen worden weergegeven. Films
en muziekbestanden zullen niet getoond worden. Selecteer de
hoofdmap Verkenner om alle bestandstypen te zien.
U kunt door de lijst met foto's en mappen bladeren met behulp
van de knoppen Omhoog en Omlaag . De knop Rechts
gebruikt u om een map te openen en de knop Links om
naar de bovenliggende map te gaan (Afb. 34). Druk op de knop
Afspelen/OK om uw keuze te bevestigen.
Tijdens het afspelen van het bestand kunt u diverse afspeelpara-
meters aanpassen. Druk op de knop Opties/Instellingen om
het schermmenu weer te geven of te verlaten.
4.2.1.	 Overgang
Met deze functie kunt u het overgangseffect tussen foto's instellen
(Afb. 35).
4.2.2.	 Linksom/Rechtsom draaien
Met deze functie kunt u automatisch foto's laten draaien om deze
juist weer te geven op uw tv (Afb. 36).
Afb. 33
Afb. 34
Afb. 35
Afb. 36
Pagina: 30
LaCinema Black PLAY	 Afspelen van multimediabestanden
Gebruikershandleiding	 pagina ��
31
4.3.	 Music-menu (Muziek)
U kunt met behulp van de navigatieknoppen door het menu bla-
deren (Afb. 37). Druk op de knop Afspelen/OK om uw keuze
te bevestigen en een menu te openen.
Dit menu zal alle geluidsbestanden weergeven die u hebt ge-
üpload naar uw LaCinema Black PLAY. Alleen bestanden die
als muzieknummers worden herkend zullen worden weergegeven.
Films en foto's zullen niet getoond worden. Selecteer de hoofd-
map Verkenner om alle bestandstypen te zien.
U kunt door de lijst met muzieknummers en mappen bladeren met
behulp van de knoppen Omhoog en Omlaag . De knop
Rechts gebruikt u om een map te openen en de knop Links
om naar de bovenliggende map te gaan (Afb. 38). Druk op de
knop Afspelen/OK om uw keuze te bevestigen.
Als de muziekspeler is gestart, kunt u het huidige muzieknummer
pauzeren of stoppen. U kunt ook het muzieknummer wijzigen
door in de lijst te bladeren met behulp van de knoppen Omhoog
en Omlaag en door op de knop Afspelen/OK te druk-
ken.
Tijdens het afspelen van het bestand kunt u verscheidene afspee-
linstellingen aanpassen door op de knop Opties/Instellingen
te drukken (Afb. 39). U opent dan het onderdeel van de muziek-
speler waarin de afspeellijsten gelijktijdig kunnen worden bewerkt
en de afspeelmodus aangepast.
4.3.1.	 Repeat (herhalen)
Stelt de modus Herhalen in. Selecteer Track (muzieknummer)
om het huidige muzieknummer continu te herhalen, Lijst om de
muzieknummers in de map continu te herhalen, en Uit om het
afspelen te stoppen wanneer alle muzieknummers in de map zijn
afgespeeld.
4.3.2.	 Random (willekeurig)
Kies deze optie indien de muzieknummers in een lijst willekeurig
moeten worden afgespeeld. Kies Aan of Uit.
Afb. 37
Afb. 38
Afb. 39
Pagina: 31
LaCinema Black PLAY	 Afspelen van multimediabestanden
Gebruikershandleiding	 pagina ��
32
4.4.	 Afspeellijstbeheer
Zodra de muziekspeler is gestart, kunt u afspeellijsten aanmaken
en bewerken om muzieknummers naar wens te ordenen. Druk
op de knop Rechts om het afspeellijstbeheer te openen en op
Links om het te sluiten en terug te keren naar de speler.
4.4.1.	 Een nieuwe afspeellijst aanmaken
1.	 In de hoofdmap Muziek markeert u het item dat u aan uw
lijst wilt toevoegen door een muzieknummer te selecteren en
op de knop Markeren te drukken. U kunt bestanden uit
verschillende mappen selecteren (Afb. 40).
2.	 Druk op de knop Opties/Instellingen en selecteer Af-
speellijst met gemarkeerde items aanmaken.
3.	 Geef de afspeellijst een naam en druk op de knop Afspelen/
OK .
4.4.2.	 Volgorde muzieknummers in
afspeellijst wijzigen
Om een muzieknummer in de lijst te verplaatsen drukt u op Om-
hoog en Omlaag om het muzieknummer te selecteren.
Druk op Rechts om het te verplaatsen en vervolgens op Om-
hoog en Omlaag om de positie van het muzieknummer in
de lijst te wijzigen.
4.4.3.	 Een item uit de afspeellijst
verwijderen
Om een item uit de afspeellijst te verwijderen drukt u op de knop
Stoppen . Deze actie wist het bestand niet maar verwijdert het
alleen uit de huidige afspeellijst.
OPMERKING: Het muzieknummer dat op dat moment wordt
afgespeeld, kan niet uit de lijst worden verwijderd.
Afb. 40
Pagina: 32
LaCinema Black PLAY	 Afspelen van multimediabestanden
Gebruikershandleiding	 pagina ��
33
4.5.	 Toegang tot bestanden
beheren
U kunt de toegang tot bestanden beheren door een wachtwoord
te vragen om bestanden met bepaalde ratings af te spelen. De
procedure bestaat uit het activeren van de service, het bepalen
van een leeftijdsdrempel en het toewijzen van ratings aan be-
standen.
Volg deze stappen om de toegang te beheren:
1.	 Klik op de knop Opties/Instellingen van uw afstandsbe-
diening.
2.	 Selecteer Algemeen, Toegang en beveiliging, Ouderlijk toe-
zicht, en schakel vervolgens deze functie in.
3.	 Voer uw geheime code in en geef vervolgens een vraag in die
u zal worden gesteld als u de geheime code vergeet.
4.	 Selecteer vervolgens Kindermodus instellen en bevestig deze
instelling.
5.	 Klik daarna op Leeftijdsindicatie en stel een leeftijdsdrempel
in. Hierbij kan een bestand alleen worden afgespeeld als
het juiste wachtwoord wordt ingevoerd. Als het niveau van
uw kindermodus bijvoorbeeld is ingesteld op -12, dan kun-
nen alle bestanden met rating -16 of hoger niet afgespeeld
worden tenzij een gebruiker het wachtwoord invoert dat in
Algemeen > Toegang en beveiliging > Geheime code aan-
passen werd ingesteld.
6.	 Navigeer naar een bestand in een van de hoofdmappen,
druk op de knop Informatie en selecteer vervolgens een
leeftijdsniveau. Als deze leeftijd hoger is dan het ingestelde
niveau bij Kindermodus instellen, zal het bestand onzichtbaar
worden totdat de leeftijdsdrempel wordt gewijzigd in de in-
stelling Kindermodus instellen.
4.6.	 Bestanden verwijderen
1.	 Selecteer een bestand of een map en druk op de knop Mar-
keren .
2.	 Klik nu op de knop Opties/Instellingen van uw afstands-
bediening.
3.	 Selecteer in het menu Gemarkeerde items verwijderen.
Pagina: 33
LaCinema Black PLAY	 Externe bronnen
Gebruikershandleiding	 pagina ��
34
5.1.	 USB-harddrive
Schakel externe harde schijven in en sluit ze aan op de USB-poorten
aan de voorzijde (Afb. 41) of de achterzijde (Afb. 42) van de LaCine-
ma Black PLAY om multimediabestanden op uw televisie te kunnen
bekijken. Hieronder vindt u meer informatie.
5.1.1.	 Aansluiting
Schakel de externe harde schijf in en sluit de USB-kabel aan op
een USB-poort aan de voor- of achterzijde van de LaCinema
Black PLAY. Na de aansluiting ziet u een pop-upbericht dat u
de opslagvolumes van het geselecteerde apparaat toont. U kunt
door de lijst met bestanden bladeren.
OPMERKING: Alleen ondersteunde bestanden in de huidige
mediahoofdmap zullen worden weergegeven (bijv. muzieknum-
mers in de hoofdmap Muziek).
5.1.2.	 Compatibiliteit
Naast harde schijven kunt u ook kaartlezers, digitale camera's of di-
gitale camcorders met USB-ondersteuning voor massaopslag aan-
sluiten.
Harddrives met de volgende bestandssysteemindelingen worden
ondersteund: FAT32, NTFS, HFS+ en Linux-bestandssystemen
(EXT 2, EXT3).
5.1.3.	 Bestanden afspelen
Bestanden op het externe volume worden bij de lokaal opgesla-
gen bestanden in de verschillende hoofdmappen weergegeven.
Voor het afspelen van bestanden navigeert u simpelweg naar de
juiste hoofdmap, selecteert u het bestand, en drukt u op de knop
Afspelen/OK (Afb. 43).
Raadpleeg paragraaf 5.1.4. Bestanden kopiëren voor meer in-
formatie over de overdracht van bestanden naar de LaCinema
Black.
5.	Bestanden van externe bronnen afspelen en kopiëren
Afb. 41 - USB-poort voorzijde
Afb. 42 - USB-poorten achterzijde
Afb. 43
Pagina: 34
LaCinema Black PLAY	 Externe bronnen
Gebruikershandleiding	 pagina ��
35
Afb. 44
5.1.4.	 Bestanden kopiëren
1.	 Controleer of het bronapparaat is aangesloten (raadpleeg
paragraaf 5.1.1) en door de LaCinema Black PLAY wordt
herkend.
2.	 Bestanden op de externe harddrive worden bij de lokaal op-
geslagen bestanden in de verschillende hoofdmappen weer-
gegeven. Selecteer het bestand of de map die u wilt kopiëren
en druk op de knop Markeren (Afb. 44).
3.	 Navigeer vervolgens naar de map waarin u het bestand wilt
plaatsen en druk op de knop Opties/Instellingen en selec-
teer Gemarkeerde items plakken in [Huidige map].
4.	 Het venster voor de bestandsoverdracht verschijnt en toont u
de voortgang van het kopiëren.
Pagina: 35
LaCinema Black PLAY	 Externe bronnen
Gebruikershandleiding	 pagina ��
36
5.2.	 Netwerkmediaspeler
U kunt inhoud naar uw LaCinema Black PLAY streamen vanaf
een UPnP-netwerkserver op een hostcomputer (Mac of pc) of een
netwerk harde schijf (NAS). Hieronder vindt u meer informatie.
5.2.1.	 Netwerk harddrive (NAS)
5.2.1.1.	 Bestanden afspelen
Als een NAS met een mediaserver hebt, is het mogelijk deze in-
houd te streamen naar de LaCinema Black PLAY. Om uw NAS-
inhoud op de LaCinema Black PLAY te bekijken, zorgt u er eerst
voor dat beide apparaten verbonden zijn met het netwerk (zie Afb.
45). Na het totstandbrengen van de verbinding zullen de bestan-
den op de NAS verschijnen in de verschillende hoofdmappen op
de LaCinema Black PLAY.
5.2.1.2.	 Bestanden kopiëren
1.	 Zorg ervoor dat zowel de NAS als de LaCinema Black zijn
verbonden met het netwerk (Afb. 45).
2.	 Bestanden op het externe volume worden bij de lokaal opge-
slagen bestanden in de verschillende hoofdmappen weerge-
geven. Selecteer het bestand of de map die u wilt kopiëren en
druk op de knop Markeren (Afb. 46).
3.	 Navigeer vervolgens naar de map waarin u het bestand wilt
plaatsen en druk op de knop Opties/Instellingen en selec-
teer Gemarkeerde items plakken in [Huidige map].
4.	 Het venster voor de bestandsoverdracht verschijnt en toont u
de voortgang van het kopiëren.
Televisie
Netwerkrouter
NAS-media-
server
LaCinema Black PLAY
Afb. 45
Afb. 46
Pagina: 36
LaCinema Black PLAY	 Externe bronnen
Gebruikershandleiding	 pagina ��
37
5.2.2.	 Hostcomputer
U kunt uw LaCinema Black op een computer aansluiten om be-
standen te streamen of te kopiëren.
✦
✦ Als u voor een USB-aansluiting kiest, moet u Windows Me-
dia Player gebruiken (raadpleeg paragraaf 5.2.2.5. Bestan-
den kopiëren via USB (vereist Windows Media Player 11)).
✦
✦ Als u voor een Netwerkverbinding kiest, kunt u Twonky-
Media Server (raadpleeg 5.2.2.1. Bestanden afspelen met
TwonkyMedia Server (Alle gebruikers)) of Windows Media
Player (Alleen Windows-gebruikers) gebruiken.
5.2.2.1.	 Bestanden afspelen met TwonkyMedia
Server (Alle gebruikers)
U kunt software installeren waarmee uw pc of Mac wordt om-
gevormd tot een UPnP-mediaserver. Zodra de sofware is ge-
ïnstalleerd en geconfigureerd, verschijnen de bestanden op de
hostcomputer in de verschillende hoofdmappen op de LaCinema
Black PLAY (raadpleeg Afb. 47).
1.	 Installeer de Packet Video TwonkyVision-software die u op de
cd-rom met hulpprogramma's vindt.
2.	 Na de installatie start u de server vanuit het menu Start (Win-
dows-gebruikers) of de map Toepassingen (Mac-gebruikers).
3.	 In de configuratiepagina die in uw webbrowser wordt ge-
opend, klikt u op de link Delen en selecteert u vervolgens de
mappen op uw computer die multimedia-inhoud bevatten die
u wilt openen vanaf de LaCinema Black PLAY (Afb. 48). Zorg
ervoor dat u op de knop Wijzigingen opslaan klikt wanneer
u klaar bent.
4.	 U moet de server mogelijk opnieuw opstarten. Hiervoor se-
lecteert u de link Eerste stappen en klikt u op Server opnieuw
opstarten.
5.	 U kunt nu de multimedia-inhoud van uw computer openen
met behulp van de afstandsbediening van de LaCinema
Black PLAY. De bestanden worden in de verschillende hoofd-
mappen op de LaCinema Black PLAY weergegeven.
Televisie
Netwerkrouter
Pc of Mac met Twonky
Media Server geïnstal-
leerd
NAS-media-
server
LaCinema Black PLAY
Afb. 47
Afb. 48
Pagina: 37
LaCinema Black PLAY	 Externe bronnen
Gebruikershandleiding	 pagina ��
38
5.2.2.2.	 Bestanden kopiëren met TwonkyMedia
Server (Alle gebruikers)
1.	 Zorg ervoor dat zowel de hostcomputer als de LaCinema Black
met het netwerk verbonden zijn en dat de TwonkyMedia Server
ingesteld is zoals beschreven in paragraaf 5.2.2.1.
2.	 Bestanden op de hostcomputer worden bij de lokaal opge-
slagen bestanden weergegeven in de verschillende hoofd-
mappen op de LaCinema Black. Selecteer het bestand of de
map die u wilt kopiëren en druk op de knop Markeren
(Afb. 49).
3.	 Navigeer vervolgens naar de map waarin u het bestand wilt
plaatsen en druk op de knop Opties/Instellingen en selec-
teer Gemarkeerde items plakken in [Huidige map].
4.	 Het venster voor de bestandsoverdracht verschijnt en toont u
de voortgang van het kopiëren.
Afb. 49
Pagina: 38
LaCinema Black PLAY	 Externe bronnen
Gebruikershandleiding	 pagina ��
39
5.2.2.3.	 Bestanden afspelen via het netwerk met
behulp van Windows Media Player (Alleen
Windows)
Windows Media Player (WMP) 11 beschikt over een netwerkme-
diaspeler die uw LaCinema Black PLAY kan gebruiken als een
netwerkmediaspeler. Zo kunt u via de LaCinema Black PLAY be-
standen op uw tv afspelen die op uw computer zijn opgeslagen.
Volg deze stappen om de verbinding te configureren:
1.	 Zorg ervoor dat de software op uw computer is geïnstalleerd.
TECHNISCHE OPMERKING: WMP is voorgeïnstalleerd bij Vis-
ta, maar XP-gebruikers moeten de software mogelijk downloaden
en installeren.
2.	 Zorg ervoor dat beide apparaten zijn verbonden met het net-
werk.
3.	 In WMP schakelt u Media delen in door te klikken op Media-
bibliotheek > Media delen... (Afb. 50).
4.	 In het dialoogvenster Media delen vinkt u Mijn media delen
met aan. U moet dan in WMP aangeven dat u de inhoud wilt
delen met de LaCinema Black. Onder het selectievakje van
Mijn media delen met selecteert u de LaCinema Black PLAY
en klikt u op Toestaan (Afb. 51).
5.	 De in WMP geïmporteerde Multimedia-inhoud zal nu toe-
gankelijk zijn in de verschillende hoofdmappen op de LaCi-
nema Black PLAY.
5.2.2.4.	 Bestanden kopiëren via het netwerk met
behulp van Windows Media Player (Alleen
Windows)
1.	 Bestanden op de hostcomputer worden bij de lokaal opge-
slagen bestanden weergegeven in de verschillende hoofd-
mappen op de LaCinema Black. Selecteer het bestand of de
map die u wilt kopiëren en druk op de knop Markeren
(Afb. 52).
2.	 Navigeer vervolgens naar de map waarin u het bestand wilt
plaatsen en druk op de knop Opties/Instellingen en selec-
teer Gemarkeerde items plakken in [Huidige map].
3.	 Het venster voor de bestandsoverdracht verschijnt en toont u
de voortgang van het kopiëren.
Afb. 50
Afb. 51
Afb. 52
Pagina: 39
LaCinema Black PLAY	 Externe bronnen
Gebruikershandleiding	 pagina ��
40
5.2.2.5.	 Bestanden kopiëren via USB (vereist
Windows Media Player 11)
Bij de installatie van Windows Media Player worden ook stuurpro-
gramma's geïnstalleerd waarmee u de LaCinema Black PLAY via
USB op uw computer kunt aansluiten en op dezelfde manier een
externe harde schijf kunt koppelen. U ziet het pictogram in Deze
computer (XP-gebruikers) of Computer (Vista-gebruikers). Ver-
volgens kunt u bestanden overbrengen van uw computer naar de
LaCinema Black en omgekeerd zoals met een standaard externe
harde schijf.
1.	 Zorg ervoor dat de software op uw computer is geïnstalleerd.
TECHNISCHE OPMERKING: WMP is voorgeïnstalleerd bij Vis-
ta, maar XP-gebruikers moeten de software mogelijk downloaden
en installeren.
2.	 Sluit de LaCinema Black aan op uw de computer via de USB-
kabel.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Rechtstreekse aansluiting van
uw LaCinema Black PLAY op een hostcomputer via USB wordt
niet ondersteund voor Mac OS X-gebruikers.
3.	 Open in Deze computer of Computer het volume met de
naam LaCinema Black (Afb. 53).
4.	 Open vervolgens het volume met de naam Lokale HDD (Afb.
54).
5.	 Sleep bestanden van uw lokale harde schijf naar een van de
drie mappen afhankelijk van het bestandstype (plaats bijvoor-
beeld mp3-bestanden in Mijn muziek en jpg-bestanden in
Mijn afbeeldingen) (Afb. 55).
BELANGRIJKE INFORMATIE: Zorg ervoor dat u de bestan-
den in de juiste mappen plaatst volgens het bestandstype als u de
bestanden op uw tv wilt afspelen.
Afb. 53
Afb. 54
Afb. 55
Pagina: 40
LaCinema Black PLAY	 Instellingenmenu
Gebruikershandleiding	 pagina ��
41
6.	Instellingenmenu
Open vanuit het menu Home de instellingen van de LaCinema
Black PLAY door op de knop Opties/Instellingen van de af-
standsbediening te drukken.
6.1.	 Overzicht instellingenmenu
Navigeer door de instellingscategorieën met behulp van de knop-
pen Links en Rechts en bevestig uw keuze met de knop
Afspelen/OK .
Een informatiebalk aan de onderkant van het scherm geeft u de
volgende informatie (Afb. 56):
✦
✦ Huidige tijd en datum
✦
✦ Vrije ruimte op de harde schijf
✦
✦ Netwerkverbinding
✦
✦ Tv-aansluiting en resolutie
Hierna vindt u een beschrijving van de instellingscategorieën.
6.1.1.	 Instellingen: Algemeen
Hiermee kunt u algemene instellingen specificeren (Afb. 57):
✦
✦ Land – Selecteer uw land voor de tijd en de voorkeuren
voor uitzendingen
✦
✦ Taal – Selecteer de taal voor het schermmenu
✦
✦ Datum en tijd -
•	 Updatemodus – Bepaalt hoe de tijd wordt aangepast
–
– Handmatig – De gebruiker geeft de tijd en datum
in.
–
– Automatisch – De tijd en datum worden door het
tv-signaal aangepast.
•	 Datumformaat – Bepaalt hoe de tijd wordt weerge-
geven
–
– Jaar/Maand/Dag
–
– Dag/Maand/Jaar
–
– Maand/Dag/Jaar
•	 Tijdformaat –
–
– 12 uur
–
– 24 uur
Afb. 56
Afb. 57
Pagina: 41
LaCinema Black PLAY	 Instellingenmenu
Gebruikershandleiding	 pagina ��
42
•	 Tijd instellen – Stel de huidige tijd en datum in (al-
leen beschikbaar als de Updatemodus ingesteld is op
Handmatig)
•	 Tijdzone – Bepaalt de tijdzone per land / stad
✦
✦ Toegang en beveiliging –
•	 Ouderlijk toezicht – Schakelt het ouderlijk toezicht in
of uit
•	 Kindermodus instellen – Schakelt het ouderlijk toe-
zicht in en vraagt een geheime code om bepaalde me-
nu's en verborgen bestanden te openen
•	 Geheime code wijzigen – Voer hier de huidige en
nieuwe code in
•	 Antwoord/vraag wijzigen – Wijzig hier de vraag die u
helpt de geheime code te onthouden
•	 Leeftijdsindicatie – Bepaalt de leeftijdsdrempel voor
uitzendingen
✦
✦ Helpbanner – Schakel de helpbanner in of uit tijdens het
gebruik van het apparaat
6.1.2.	 Instellingen: Video/Foto
Hiermee kunt u instellingen voor video's en foto's specificeren
(Afb. 58):
✦
✦ Video-instellingen –
•	 Standaard audiotrack –
–
– Frans / Engels / Spaans
✦
✦ Diapresentatie-instellingen –
•	 Overgangen –
–
– Zonder overgang
–
– Vervagen naar zwart
–
– Langzame beeldwisseling
–
– Boven naar onder
Afb. 58
Pagina: 42
LaCinema Black PLAY	 Instellingenmenu
Gebruikershandleiding	 pagina ��
43
6.1.3.	 Instellingen: Aansluiting
Hiermee kunt u instellingen voor de videoaansluiting specificeren
(Afb. 59):
✦
✦ HDMI/YUV-uitgang resolutie
✦
✦ Composite-uitgang
✦
✦ Componentuitgang
✦
✦ HDMI-geluid
✦
✦ Automatische framesnelheid
✦
✦ S/PDIF-geluid
✦
✦ Breedte-hoogteverhouding
Afb. 59
Afb. 60
Afb. 61
6.1.4.	 Instellingen: Netwerk
Raadpleeg voor een basisnetwerkinstallatie 3.5. STAP 5: Verbin-
ding met uw netwerk tot stand brengen.
6.1.5.	 Instellingen: Geavanceerd
Reset LaCinema Black – Als u op deze knop drukt, worden alle
instellingen gereset en wordt de installatiewizard opgestart na de
voltooiing van de automatische herstart (Afb. 60).
6.1.6.	 Instellingen: Versie
Hiermee kunt u het volgende zien (Afb. 61):
✦
✦ Softwareversie
✦
✦ Serienummer
✦
✦ Copyright
Pagina: 43
LaCinema Black PLAY	 Instellingenmenu
Gebruikershandleiding	 pagina ��
44
6.2.	 Firmware bijwerken
U kunt de firmware van de LaCinema Black PLAY bijwerken door
gedownloade firmware-updates op een aangesloten externe USB
harde schijf te laden.
Om de firmware bij te werken:
1.	 Ga naar www.lacie.com/support en klik op de link Downloads.
2.	 Selecteer en download de meest recente firmware voor de
LaCinema Black PLAY.
3.	 Sla het gedownloade bestand op in de meest bovenliggende
map van een externe harde schijf (niet in een map op het
volume).
4.	 Sluit de externe harde schijf aan op de LaCinema Black PLAY.
5.	 Start de LaCinema Black PLAY op.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Tijdens het bijwerken van de
firmware dienen er geen andere processen te worden uitgevoerd
zoals het opnemen of kopiëren van bestanden.
6.	 Het systeem zal het nieuwe firmwarebestand detecteren en
aanbieden om een update uit te voeren (Afb. 62).
7.	 Accepteer het aanbod en de update zal beginnen (Afb. 63).
Koppel de externe USB harde schijf niet los tijdens het bij-
werken.
8.	 Zodra de update voltooid is, zal de LaCinema Black PLAY
opnieuw opstarten en bevestigen dat de update succesvol
was (Afb. 64).
9.	 De firmware-informatie kan nu vanuit het menu Instellingen
worden geraadpleegd. Druk in het menu Home op de knop
Opties/Instellingen om de hoofdmap Instellingen te ope-
nen. Ga naar het tabblad Informatie om de huidige firmwa-
reversie weer te geven.
LET OP: Schakel de LaCinema Black PLAY nooit uit tijdens de
firmware-update! Het apparaat kan anders beschadigd raken.
Als de procedure om een of andere reden mislukt (de stroom valt
bijvoorbeeld uit tijdens het bijwerken), dan kunt u uw LaCinema
Black PLAY mogelijk niet gebruiken. Neem contact op met de
winkel waar u het product hebt gekocht of met de afdeling Klan-
tenservice van LaCie voor meer informatie.
Afb. 62
Afb. 63
Afb. 64
Pagina: 44
LaCinema Black PLAY	 Problemen oplossen
Gebruikershandleiding	 pagina ��
45
7.	Problemen oplossen
Als uw LaCinema Black PLAY niet correct functioneert, raadpleeg
dan de volgende controlelijst om de oorzaak van het probleem te
achterhalen. Als u alle punten van de controlelijst hebt doorlopen
en uw LaCinema Black PLAY werkt nog steeds niet goed, kijk dan
in de FAQ's (veelgestelde vragen) die regelmatig worden gepu-
bliceerd op onze website: www.lacie.com. Een van deze FAQ's
kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de
downloadpagina bezoeken, waar de recentste bijgewerkte soft-
wareversies beschikbaar zijn. Als u verdere ondersteuning nodig
hebt, kunt u contact opnemen met de winkel waar u het LaCie-
product hebt gekocht of met LaCie-klantenservice (zie hoofdstuk
8. Contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie).
Nieuwe versies van de handleiding
LaCie streeft ernaar om u de meest actuele en uitgebreide gebrui-
kershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons
doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u
helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te instal-
leren en te gebruiken.
Als uw gebruikershandleiding niet aansluit bij de configuraties van
het product dat u hebt aangeschaft, kijk dan op onze website voor
de nieuwste beschikbare versie.
www.lacie.com
Probleem Vraag Antwoord
De firmwareversie
controleren.
Hoe komt u erachter welke firm-
wareversie uw LaCinema Black
gebruikt?
Om te controleren welke firmware op dit moment geïnstalleerd is op
de LaCinema Black gebruikt u de afstandsbediening om naar het
menu Instellingen > Versie te navigeren. De firmwareversie zal
worden weergegeven.
Hoe krijg ik nieuwe firmware en hoe
installeer ik deze?
Raadpleeg voor een uitgebreide uitleg paragraaf 6.2. Firmware bij-
werken of bezoek www.lacie.com.
DivX®- en XviD®-
compatibiliteit.
Wanneer er een nieuwe DivX®- of
XviD®-versie uitkomt, kan de LaCi-
nema Black die bestanden dan ook
afspelen?
De LaCinema Black zou de nieuwe versies moeten kunnen afspelen,
op voorwaarde dat de nieuwe versie voldoet aan de ISO MPEG-
4-standaard.
Ondersteunt de LaCinema Black
externe ondertiteling in DivX®-
bestanden?
Ja, de LaCinema Black ondersteunt deze functionaliteit door gebruik
te maken van Unicode-tekstbestanden met de extensies .sub (Mi-
croDVD-indeling) en .smi. Dit werkt alleen goed als zowel het video-
als ondertitelingstekstbestand dezelfde bestandnaam hebben en beide
in dezelfde map op uw LaCinema Black zijn opgeslagen. Wanneer de
bestandsnaam van het videobestand bijv. “Movie.avi” is moet u de
ondertitelingstekst hernoemen naar “Movie.sub” of “Movie.srt”
Pagina: 45
LaCinema Black PLAY	 Problemen oplossen
Gebruikershandleiding	 pagina ��
46
Probleem Vraag Antwoord
Vervorming van
tv-beeld
Zijn alle kabels op de juiste wijze
aangesloten?
Zorg dat alle kabels op de juiste wijze zijn aangesloten. Zorg ervoor
dat slechts één videokabel tegelijkertijd is aangesloten. Zie paragraaf
3.1. STAP 1: Aansluiten op tv.
Komen de video-instellingen van uw
tv overeen met de videoaansluitme-
thode die u gebruikt?
U kunt de video-instellingen in de hoofdmap Instellingen wijzigen zo-
dat deze overeenkomen met de instellingen van uw tv en de videoaan-
sluitmethode. Klik met behulp van de afstandsbediening op Opties/
Instellingen , Aansluiting, en kies vervolgens uw opties.
Geluidsproblemen. Zijn de geluidskabels juist aange-
sloten?
Bij composite, component-, SCART- en S-Videoaansluitingen moet
u ervoor zorgen dat de stereogeluidsconnectoren (rood en wit) zijn
aangesloten.
Bevat het bestand dat u wilt afspe-
len geluid, of is het compatibel met
de LaCinema Black?
Controleer of de geluidscodec van het bestand voorkomt in de lijst
met compatibele bestanden (raadpleeg paragraaf 1.2. Ondersteunde
indelingen).
Mijn bestand wordt
niet afgespeeld.
Is het bestand compatibel met de
LaCinema Black?
Controleer of de geluidscodec van het bestand voorkomt in de lijst
met compatibele bestanden (raadpleeg paragraaf 1.2. Ondersteunde
indelingen).
Videoverbindingen
optimaliseren.
Welke verbinding levert de beste
kwaliteit op?
De beste videoverbinding voor optimale kwaliteit en prestaties is de
HDMI-kabel (inbegrepen).
Foto's bekijken Duurt het enkele seconden om een
foto weer te geven?
Afhankelijk van de bestandsgrootte kan het enkele seconden duren
om een foto te laden. Door de resolutie van een foto te verlagen,
wordt de bestandsgrootte kleiner, waardoor het bestand sneller wordt
geladen.
De melding "Lege
map" verschijnt.
Zijn er compatibele bestanden in de
desbetreffende map?
Als u weet dat er compatibele bestanden in de map staan en deze
worden niet weergegeven, zet dan de stroomschakelaar aan de ach-
terzijde van de LaCinema Black in de UIT-stand, wacht enkele secon-
den en zet de LaCinema Black vervolgens weer aan. Uw bestanden
worden nu wel weergegeven.
Zorg er ook voor dat het ouderlijk toezicht niet voorkomt dat het be-
stand wordt weergegeven. Zie 4.5. Toegang tot bestanden beheren.
Pagina: 46
LaCinema Black PLAY	 Contact opnemen met de klantenservice
Gebruikershandleiding	 pagina ��
47
Voordat u contact opneemt met de technische dienst
1.	 Lees de handleidingen.
2.	 Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer
of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten.
Als u zich alle relevante vragen in de controlelijst voor probleemoplossing hebt gesteld en u slaagt er nog steeds niet in uw LaCie-drive goed
te laten werken, neem dan contact met ons op via www.lacie.com. Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit
en de volgende informatie bij de hand hebt:
Informatie Waar kunt u deze informatie vinden
1. Serienummer van de LaCie Hard Drive Op een sticker op de achterkant van de drive of op de originele verpakking
3. Macintosh-/pc-model
Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selecteer
Over deze Mac.
Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer
en klik op Eigenschappen > Algemeen.
4. Versie van het besturingssysteem
5. Processorsnelheid
6. Computergeheugen
7. De merken en modellen van andere interne en externe
randapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd
Mac-gebruikers: Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selec-
teer Over deze Mac. Selecteer Meer info... Het Apple Systeemprofiel
wordt geopend met een lijst van uw interne en externe randapparaten.
Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer
en selecteer Eigenschappen > Hardware
8.	Contact opnemen met de klantenservice
Pagina: 47
LaCinema Black PLAY	 Contact opnemen met de klantenservice
Gebruikershandleiding	 pagina ��
48
8.1.	 Contactpersonen LaCie technische ondersteuning
LaCie Azië, Singapore en Hongkong
Neem contact met ons op via:
http://www.lacie.com/asia/contact/
LaCie Australië
Neem contact met ons op via:
http://www.lacie.com/au/contact/
LaCie België
Neem contact met ons op via:
http://www.lacie.com/be/contact/ (Frans)
LaCie Canada
Neem contact met ons op via:
http://www.lacie.com/caen/contact/ (Engels)
LaCie Denemarken
Neem contact met ons op via:
http://www.lacie.com/dk/contact
LaCie Finland
Neem contact met ons op via:
http://www.lacie.com/fi/contact/
LaCie Frankrijk
Neem contact met ons op via:
http://www.lacie.com/fr/contact/
LaCie Duitsland
Neem contact met ons op via:
http://www.lacie.com/de/contact/
LaCie Italië
Neem contact met ons op via:
http://www.lacie.com/it/contact/
LaCie Japan
Neem contact met ons op via:
http://www.lacie.com/jp/contact/
LaCie Nederland
Neem contact met ons op via:
http://www.lacie.com/nl/contact/
LaCie Noorwegen
Neem contact met ons op via:
http://www.lacie.com/no/contact/
LaCie Spanje
Neem contact met ons op via:
http://www.lacie.com/es/contact/
LaCie Zweden
Neem contact met ons op via:
http://www.lacie.com/se/contact/
LaCie Zwitserland
Neem contact met ons op via:
http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Frans)
LaCie Verenigd Koninkrijk
Neem contact met ons op via:
http://www.lacie.com/uk/contact
LaCie Ierland
Neem contact met ons op via:
http://www.lacie.com/ie/contact/
LaCie VS
Neem contact met ons op via:
http://www.lacie.com/contact/
LaCie International
Neem contact met ons op via:
http://www.lacie.com/intl/contact/
Pagina: 48
LaCinema Black PLAY	 Garantie
Gebruikershandleiding	 pagina ��
49
LaCie garandeert uw drive tegen materiaal- en productiefouten,
bij normaal gebruik, gedurende de periode die vermeld wordt op
uw garantiecertificaat. Indien mocht blijken dat dit product defect
is binnen de garantieperiode, zal LaCie, naar eigen keuze, de
defecte drive repareren of vervangen.
Deze garantie wordt ongeldig indien:
✦
✦ de drive is gebruikt/opgeslagen onder abnormale gebruiks-
of onderhoudsomstandigheden;
✦
✦ de drive is gerepareerd, gemodificeerd of aangepast, tenzij
een dergelijke reparatie, modificatie of aanpassing uitdruk-
kelijk schriftelijk is goedgekeurd door LaCie;
✦
✦ de drive is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlo-
zing, blikseminslag, elektrische storingen, onjuiste verpak-
king of ongevallen;
✦
✦ de drive op onjuiste wijze is geïnstalleerd;
✦
✦ het serienummer van de drive onleesbaar is of ontbreekt;
✦
✦ het defecte onderdeel een vervangingsonderdeel is, zoals
een opberglade, enz.;
✦
✦ de verzegeling van de drivebehuizing is verbroken.
LaCie en haar leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor gegevensverlies tijdens het gebruik van dit apparaat of voor
welk probleem dan ook dat hieruit voortvloeit.
LaCie is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor di-
recte, bijzondere of gevolgschade met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, beschadiging of verlies van eigendommen of appara-
tuur, omzet- of winstverlies, kosten van vervangingsgoederen of
de onkosten of ongemakken die worden veroorzaakt door onder-
brekingen voor servicedoeleinden.
Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens
tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verant-
woordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding
aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen
van deze gegevens.
In geen geval zal enig persoon recht hebben op een vergoeding
die hoger is dan de aankoopprijs die is betaald voor de drive.
Neem (telefonisch) contact op met LaCie Technical Support
(technische dienst) als u aanspraak wilt maken op service onder
garantie. Er wordt om het serienummer van uw LaCie-product
gevraagd en er kan u worden gevraagd om een aankoopbewijs
te overleggen waaruit blijkt dat het apparaat nog steeds onder de
garantie valt.
Elke drive die naar LaCie wordt teruggestuurd, moet goed worden
verpakt in de oorspronkelijke verpakking en voldoende gefran-
keerd worden verzonden.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Registreer u online voor gratis
technische ondersteuning: www.lacie.com/register
9.	Garantie

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de LaCie PLAY High Definition Media Player.

Stel een vraag over de LaCie PLAY High Definition Media Player

Heb je een vraag over de LaCie PLAY High Definition Media Player en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie PLAY High Definition Media Player. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie PLAY High Definition Media Player zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.