Network Space 2 handleiding
LaCie Network Space 2handleiding

Handleiding voor de LaCie Network Space 2 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 59 pagina's.

PDF 59 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie Network Space 2. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie Network Space 2 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie Network Space 2. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie Network Space 2 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie Network Space 2

Pagina: 1
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. ...................................................................................................................... 6 1.1. Minimale systeemvereisten.............................................................................................................. 7 1.1.1. Windows-gebruikers.......................................................................................................... 7 1.1.2. Mac-gebruikers................................................................................................................. 7 1.1.3. Linux-gebruikers................................................................................................................ 7 1.2. Inhoud van de doos....................................................................................................................... 8 1.3. Aanzichten van de drive................................................................................................................. 9 1.3.1. Vooraanzicht. .................................................................................................................... 9 1.3.2. Achteraanzicht.................................................................................................................. 9 1.4. LED-gedrag. ................................................................................................................................ 10 2. Verbinding maken met een thuisnetwerk. .................................................................. 11 2.1. STAP 1: de Ethernet-kabel aansluiten. ............................................................................................ 12 2.2. STAP 2: de drive inschakelen........................................................................................................ 13 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant.............................................................. 14 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien............................................................................................ 16 2.5. Functies van aan/uit-knop............................................................................................................ 17 2.6. Een statisch IP-adres toewijzen...................................................................................................... 18 3. Bestanden openen en overbrengen. ........................................................................... 19 3.1. Over gedeelde mappen............................................................................................................... 19 3.2. Gedeelde mappen openen via de LaCie Network Assistant............................................................. 20 3.2.1. Gebruiker wisselen.......................................................................................................... 22 3.2.2. Gedeelde mappen toewijzen............................................................................................ 23 3.3. Gedeelde mappen openen via de Bestandsverkenner..................................................................... 24 3.3.1. Over de bestandsverkenner.............................................................................................. 24 3.4. Gedeelde mappen openen via USB. .............................................................................................. 25 3.4.1. STAP 1: de USB-kabel aansluiten. ..................................................................................... 26 3.4.2. STAP 2: de drive inschakelen. ........................................................................................... 27 3.4.3. De USB-aansluiting loskoppelen....................................................................................... 28 3.5. Gedeelde mappen openen via FTP............................................................................................... 29 3.6. Multimediaserver......................................................................................................................... 30 3.7. iTunes-muziekserver..................................................................................................................... 30 4. Uw LaCie Network Space 2 beheren.......................................................................... 31 4.1. Dashboard: toegang. ................................................................................................................... 32 4.1.1. Met de LaCie Network Assistant........................................................................................ 32 4.1.2. Met een browser. ............................................................................................................. 32 4.2. Dashboard: welkomstpagina........................................................................................................ 33 4.3. Dashboard: navigatie. .................................................................................................................. 33 4.4. Dashboard: uitloggen.................................................................................................................. 33 4.5. Dashboard: gebruikers. ................................................................................................................ 33 4.5.1. Een nieuwe gebruiker toevoegen...................................................................................... 34 4.5.2. Een gebruiker verwijderen................................................................................................ 35 4.5.3. Een gebruiker bewerken................................................................................................... 35 4.5.4. Time Machine inschakelen............................................................................................... 35 4.6. Dashboard: netwerk. .................................................................................................................... 36 4.7. Dashboard: eco-beheer............................................................................................................... 37 4.7.1. Wake on LAN................................................................................................................. 38 4.8. Dashboard: algemene instellingen................................................................................................ 39 4.9. Dashboard: ondersteuning........................................................................................................... 40
Pagina: 2
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 2 4.10. Dashboard: downloaden.............................................................................................................. 41 4.10.1. Instellingen downloadpagina............................................................................................ 41 4.10.2. Gebeurtenissen e-mailmeldingen. ..................................................................................... 42 4.11. Dashboard: drivegegevens........................................................................................................... 43 4.11.1. Uw Network Space 2 formatteren..................................................................................... 43 4.11.2. De capaciteit van de USBShare wijzigen............................................................................ 44 4.12. Dashboard: back-up.................................................................................................................... 45 4.12.1. Een back-uptaak maken.................................................................................................. 45 4.12.2. Auto back-up USB-apparaat. ............................................................................................ 46 4.13. Dashboard: USB-poort vooraan. ................................................................................................... 47 4.13.1. Een externe harddrive aansluiten. ...................................................................................... 48 5. Technische gegevens. ................................................................................................. 49 5.1. Gegevensoverdracht optimaliseren. ............................................................................................... 49 6. Problemen oplossen. .................................................................................................. 50 6.1. Systeemlogboek. .......................................................................................................................... 50 6.2. Nieuwe versies van de handleiding. ............................................................................................... 50 6.3. Problemen met de USB-aansluiting oplossen.................................................................................. 51 6.3.1. Mac-gebruikers............................................................................................................... 51 6.3.2. Windows-gebruikers........................................................................................................ 52 6.4. Problemen met de netwerkverbinding oplossen. .............................................................................. 55 7. Contact opnemen met de klantenservice. ................................................................... 57 7.1. Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie............................................................. 58 8. Garantie. .................................................................................................................... 59
Pagina: 3
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Copyrights Copyright © 2009 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveel- voudigd, opgeslagen in een gegevenssy- steem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Licenties en gratis software De LaCie Network Space 2 wordt met software geleverd waarop het copyright berust en die wordt verleend onder licen- tie van GPL, AFL, Apache, Apple, BSD, GNU LGPL, MIT, OpenLDAP, OpenSSL, PHP, Python en Creative Common. Het apparaat is ook voorzien van gratis soft- ware waarvan u de broncode kunt down- loaden op de LaCie-website: www.lacie. com/support/ © 2007-2008, Thomas BERNARD. © 2006 Allan Saddi allan@saddi.com © 2004, Jan Kneschke, incremental. © 2001-2006, Patrick K. O’Brien en me- dewerkers. © 2003-2009 Stuart Bishop stuart@stu- artbishop.net. © 2006 Kirill Simonov. © 1996-2006 Julian R Seward. © 2004, 2005 Darren Tucker. Alle rech- ten voorbehouden. © 1997-2008 University of Cambridge. Alle rechten voorbehouden. © 2007-2008, Google Inc. Alle rechten voorbehouden. © 1990-2003 Sleepycat Software. Alle rechten voorbehouden. © 1995-2004 Jean-loup Gailly en Mark Adler. © 2004 Micah Dowty. ® 1997-2006 door Secret Labs AB ® 1995-2006 door Fredrik Lundh. © 1988,1990,1993,1994 door Paul Vixie. © 2007-2009 Charles du Jeu. Deze lijst met licenties kan gaandeweg worden uitgebreid en kan in de gebrui- kersinterface onder de titel "Credits" wor- den teruggevonden. Handelsmerken Apple, Mac, Time Machine en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn ge- deponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectievelijke ei- genaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitslui- tend ter informatie en kan zonder kennisge- ving worden gewijzigd. Hoewel bij de voor- bereiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeu- righeid ervan te waarborgen, aanvaardt La- Cie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van der- gelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese ver- ordeningen voor interferentie veroorza- kende apparatuur. ROHS-overeenstemming Dit product is in overeenstemming met ROHS (Europese Richtlijn 2002/95/EC over Restrictie van Gevaarlijke Stoffen - Restriction of Hazardous Substances). Verklaring van CE- certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit pro- duct aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN50082-1, EN61000-3-2 Onder verwijzing naar de volgende con- dities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/ EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG FCC-verklaring OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beper- kingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-com- merciële omgeving. De apparatuur gene- reert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de ap- paratuur niet volgens de gebruikershand- leiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden ge- geven. Wanneer de apparatuur de ont- vangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door een van de volgende maatregelen te treffen: ✦ ✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ✦ ✦ Vergroot de afstand tussen de ap- paratuur en de ontvanger. ✦ ✦ Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander cir- cuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ✦ ✦ Raadpleeg de leverancier of een er- varen radio-/televisiemonteur voor assistentie. ✦ ✦ Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kun- nen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & In- dustry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCie Network Space 2
Pagina: 4
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw ge- woon huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoor- delijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewe- zen inzamelpunt voor recycling van afge- dankte elektrische en elektronische appa- ratuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde appa- ratuur draagt bij aan het behoud van na- tuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een ma- nier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afge- dankte apparatuur contact op met de ge- meente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ✦ ✦ Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit ap- paraat. ✦ ✦ Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste proce- dure bij het installeren van het ap- paraat. ✦ ✦ Maak uw LaCie Network Space 2 niet open en probeer het apparaat niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of ge- vaarlijke emissies te vermijden. De LaCie Network Space 2 bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden of gerepareerd kun- nen worden. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. ✦ ✦ Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof be- vatten op de LaCie Network Space 2, aangezien de vloeistof in de ope- ningen terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elek- trische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. ✦ ✦ Voedingsvereisten 100-240 V~, 0,9 A, 50-60 Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet gro- ter zijn dan ± 10% van de nomina- le, transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ✦ ✦ Stel de LaCie Network Space 2 niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 35 °C. Boven- dien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot 80%, niet-condenserend, lig- gen en de luchtvochtigheid bij op- slag binnen het bereik van 10% tot 90%, niet-condenserend. Als u dit wel doet, kan de LaCie Network Space 2 beschadigd raken of kan de behuizing vervormen. Plaats de LaCie Network Space 2 niet in de buurt van een hittebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCie Network Space 2 in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat be- schadigd raken. Vanwege het risico op oververhitting adviseert LaCie de gebruiker geen meerdere Network Space 2-drives op elkaar te stape- len. ✦ ✦ Trek altijd het netsnoer van de LaCie Network Space 2 uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende lan- gere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. ✦ ✦ Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegele- verd. ✦ ✦ Gebruik de LaCie Network Space 2 niet in de nabijheid van andere elektrische apparaten, zoals televi- sietoestellen of radio's. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interfe- rentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. ✦ ✦ Plaats de LaCie Network Space 2 niet in de nabijheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestel- len of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en sta- biliteit van uw LaCie Network Space 2 beïnvloeden.Plaats geen zware voorwerpen op de LaCie Network Space 2.Oefen nooit overmatige kracht uit op de LaCie Network Space 2. Als u een probleem ont- dekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen in deze han- dleiding. BELANGRIJKE INFORMATIE: Elk ver- lies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoor- delijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, advi- seert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bij- voorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een
Pagina: 5
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 5 andere externe harde schijf of op enig an- der verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-stations. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJKE INFORMATIE: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal ge- formatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de bedrijfsomge- ving (gewoonlijk 10% minder). BELANGRIJKE INFORMATIE: Som- mige aangebrachte wijzigingen tijdens de levensduur van het product kunnen zor- gen voor afwijkingen tussen de informatie en de schermafbeeldingen in de handlei- ding en de werkelijke gebruikerservaring. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt.
Pagina: 6
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 1. Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van een LaCie Network Space 2, Design by Neil Poulton. Ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften voor het delen van gegevens en back-up van thuisgebrui- kers is de LaCie Netwerk Space 2 snel te installeren en eenvoudig te beheren via een browser. Krachtig ontwerp De strakke lijnen, glanzende zwarte afwerking en mooie blauwe gloed van de LaCie Network Space 2 passen zowel thuis in het kantoor als bij een entertainmentcenter. Met de USB-poort aan de voorzijde kunt u uw opslag uitbreiden en/of een back-updrive aansluiten. De USB-poort aan de achterzijde wordt gebruikt om uw Network Space 2 aan te sluiten op een computer. Koelventilatoren aan de onderzijde zorgen voor een langdurige betrouwbaarheid en stille werking. Mediaserver De LaCie Network Space 2 kan, zodra hij is aangesloten op uw net- werk, uw mediabestanden delen met compatibele UPnP AV-adap- ters en -spelers, inclusief computers die iTunes gebruiken. Sleep gewoon mediabestanden naar de OpenShare-map en geniet van uw media in uw netwerk. Eenvoudige toegang en beheer De nieuwe, gebruiksvriendelijke LaCie Network Assistant (alleen inbegrepen voor Mac en Windows) voorziet een eenvoudige toe- gang en productconfiguratie voor de LaCie Network Space 2 en andere LaCie-drives in uw netwerk. De LaCie Network Space 2 is compatibel met Mac®-, Windows®- en Linux-computers, waar- door iedereen in het netwerk gemakkelijk verbinding kan maken. Het Dashboard, een browsergebaseerde beheerpagina, is duidelijk en gemakkelijk te begrijpen. Snelkoppelingen Klik op een onderwerp: ✦ ✦ Verbinding maken met een thuisnetwerk ✦ ✦ Bestanden openen en overbrengen ✦ ✦ Uw LaCie Network Space 2 beheren
Pagina: 7
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 7 1.1. Minimale systeemvereisten 1.1.1. Windows-gebruikers ✦ ✦ Windows XP (SP2 & SP3) of Windows Vista ✦ ✦ Cd-rom-station ✦ ✦ Router (voor Ethernet-aansluiting van het product) ✦ ✦ UPnP/DLNA-compatibel apparaat of software voor het streamen van media ✦ ✦ Webbrowser (Internet Explorer®, Safari™, Firefox™, Opera) 1.1.2. Mac-gebruikers ✦ ✦ Mac OS X 10.4 of hoger ✦ ✦ Cd-rom-station ✦ ✦ Router (voor Ethernet-aansluiting van het product) ✦ ✦ UPnP/DLNA-compatibel apparaat of software voor het streamen van media ✦ ✦ Webbrowser (Safari™, Firefox™, Opera) 1.1.3. Linux-gebruikers ✦ ✦ Linux 2.4 of hoger ✦ ✦ Cd-rom-station ✦ ✦ Router (voor Ethernet-aansluiting van het product) ✦ ✦ UPnP/DLNA-compatibel apparaat of software voor het streamen van media ✦ ✦ Webbrowser (Firefox™, Opera, Konqueror) BELANGRIJKE INFORMATIE: De prestaties van de LaCie Net- work Space 2 kunnen worden beïnvloed door externe invloeden zo- als netwerkactiviteit, hardware, afstand en instellingen. BELANGRIJKE INFORMATIE: Voor optimale prestaties gebruikt u een Gigabit Ethernet-router en een Gigabit Ethernet-kaart in uw hostcomputer.
Pagina: 8
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 8 1.2. Inhoud van de doos 1. LaCie Network Space 2 2. Externe voeding 3. Ethernet-kabel 4. USB-kabel 5. Snelle installatiegids 6. Cd-rom met hulpprogramma's BELANGRIJKE INFORMATIE: bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. network space 2 DESIGN BY NEIL POULTON Quick Install Guide
Pagina: 9
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 9 1.3. Aanzichten van de drive 1.3.1. Vooraanzicht 1. USB-uitbreidingspoort en back-uppoort: De USB-poort aan de voorzijde van de LaCie Network Space 2 wordt gebruikt voor de aansluiting van een extra externe USB-harddrive, USB-sleutel, USB-printer, digitale camera of andere USB- massaopslagapparatuur (bijv. mp3-speler). Met het menu Back-up in het Dashboard (raadpleeg paragraaf 4.12. Dash- board: back-up) kunt u gedeelde mappen op uw LaCie Net- work Space 2 back-uppen naar de externe schijf. U kunt de LaCie Network Space 2 ook gebruiken om een back-up van een externe USB-harddrive te maken. De toe- gang tot aangesloten harde schijven en openbare mappen in het netwerk is vergelijkbaar. Raadpleeg paragrafen 4.13. Dashboard: USB-poort vooraan en 4.12. Dashboard: back-up voor meer informatie. BELANGRIJKE INFORMATIE: Sluit de LaCie Network Space 2 niet rechtstreeks aan op uw computer via de USB-poort aan de VOORZIJDE. De USB-poort aan de voorzijde is alleen bestemd voor de aansluiting van andere USB-opslagapparaten. 1.3.2. Achteraanzicht 1. Aan/uit-knop 2. Voeding 3. Ethernet-poort 4. USB-poort (voor aansluiting van hostcomputer) Afb. 01 Afb. 02
Pagina: 10
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 10 1.4. LED-gedrag De LED aan de voorzijde verandert om het gedrag van de drive aan te geven (Afb. 03). De volgende tabel geeft een overzicht van dit gedrag. LED-gedrag Aanwijzing Uit Drive is uitgeschakeld Blauw: snel knipperend Drive start op Blauw: statisch Drive is gereed Blauw: knipperend Schijf wordt gebruikt Rood: statisch Storing Rood/blauw: knipperend Bezig met automatische back-up* TECHNISCHE OPMERKING: Het blauwe LED-gedrag kan in het Dashboard worden uitgeschakeld (raadpleeg paragraaf 4.7. Dash- board: eco-beheer); voor het rode LED-gedrag is dit niet mogelijk. • Voor informatie raadpleegt u paragraaf 4.12.2. Automatische back-up van USB-apparaat. Afb. 03
Pagina: 11
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 11 De Network Space 2 kan rechtstreeks worden aangesloten op een computer via USB of op uw netwerk via Ethernet. Dit hoofdstuk legt uit hoe u uw harddrive aansluit op uw netwerk. Voor informatie over de aansluiting op een computer raadpleegt u 3.4. Gedeelde mappen openen via USB. TECHNISCHE OPMERKING: LaCie raadt sterk af om de Net- work Space 2 tegelijkertijd te verbinden met uw netwerk (Ethernet- kabel) en uw computer (USB-kabel). Als beide aansluitingen immers tegelijkertijd actief zijn, verschijnt de USBShare op uw computer (in Deze computer bij Windows of Bureaublad bij Mac) maar zal het niet beschikbaar zijn in het netwerk (het volume is zichtbaar maar ontoegankelijk). Als u dan de USB-aansluiting loskoppelt, wordt de USBShare toegankelijk in het netwerk. USB-media kan niet tegelijkertijd worden gedeeld via beide inter- faces. Volg deze stappen om uw LaCie Network Space 2 te verbinden met uw netwerk: 2.1. STAP 1: de Ethernet-kabel aansluiten 2.2. STAP 2: de drive inschakelen 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien 2. Verbinding maken met een thuisnetwerk
Pagina: 12
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 12 2.1. STAP 1: de Ethernet-kabel aansluiten 1. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achter- zijde van de LaCie Network Space 2 (Afb. 04). 2. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een vrije "Ethernet-uitgangspoort" van uw router of hub (raadpleeg de documentatie van uw router of hub indien nodig). Geef het net- werk even de tijd om de drive te herkennen. Ga nu verder met stap 2, paragraaf 2.2. STAP 2: de drive inscha- kelen. Gigabit Ethernet-kabels en -connectoren Raadpleeg Afb. 05 voor een illustratie van de Ethernet-kabel die wordt gebruikt voor de aansluiting van uw LaCie Network Space 2 op uw netwerkapparaat. De uiteinden van de Ethernet-kabel zijn identiek en kunnen beide worden aangesloten op de LaCie Network Space 2 of uw router. Afb. 04 Router of hub IN UIT Afb. 05 – Gigabit Ethernet-kabeluiteinden
Pagina: 13
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 13 2.2. STAP 2: de drive inschakelen 1. Sluit de Ethernet-kabel aan zoals beschreven in paragraaf 2.1. STAP 1: de Ethernet-kabel aansluiten. 2. Sluit de voeding aan op een wandcontactdoos en op de LaCie Network Space 2 (Afb. 06). 3. Schakel de drive in door de aan/uit-knop aan de achterzijde van de drive twee seconden in te drukken (Afb. 07). De LED aan de voorzijde licht op en begint te knipperen. De drive kan worden geopend zodra de blauwe LED niet langer knippert. Het product heeft tot 30 seconden nodig om op te starten. Ga nu verder met stap 3, paragraaf 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant. LET OP: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Het gebruik van een ander netsnoer of voeding kan schade veroorzaken aan het apparaat en uw garantie nietig verklaren. Verwijder steeds de wisselstroomadap- ter voordat u uw LaCie-drive verplaatst. Als u de adapter niet ver- wijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. TECHNISCHE OPMERKING: Dankzij de voeding van 100-240 Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoor- delijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. Afb. 06 Afb. 07
Pagina: 14
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 14 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant De LaCie Network Assistant detecteert alle NAS-apparatuur van La- Cie in het netwerk en maakt het u eenvoudig om hiermee verbinding te maken of om deze te configureren. Zodra het apparaat is geïnstalleerd en werkt, verschijnt de Network Assistant in uw taakbalk (Windows-gebruikers, Afb. 09) of in de menubalk (Mac-gebruikers, Afb. 10) en zoekt hij automatisch naar opslagapparatuur in het netwerk. Als een nieuw apparaat wordt ge- vonden, knippert het pictogram. Wanneer uw LaCie Network Space 2 wordt gevonden door de Net- work Assistant, kunt u verbinding maken met de gedeelde mappen, inloggen bij het Dashboard (beheerpagina's) of de netwerkinstel- lingen configureren. De LaCie Network Assistant installeren: 1. Plaats de LaCie Network Space 2 CD-ROM in het cd-rom-sta- tion van uw computer. 2. Bij Windows-gebruikers dient de cd in Deze computer te ver- schijnen. Mac-gebruikers dienen de cd op het bureaublad te zien. Dubbelklik op het cd-pictogram en dubbelklik daarna op "LaCie Network Assistant Setup". 3. Volg de wizard om de installatie te voltooien. vervolg op volgende pagina >> Afb. 08 Afb. 09 Afb. 10
Pagina: 15
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 15 Verbinding maken met de LaCie Network Space 2: 1. Start de LaCie Network Assistant. Windows-gebruikers a. Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle pro- gramma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in het systeemvak (Afb. 11) en Network Assistant detecteert auto- matisch uw LaCie Network Space 2 en andere opslagap- paratuur in uw netwerk (Afb. 12). b. Klik op het pictogram in het systeemvak en selecteer Webtoe- gang... in het submenu van de LaCie Network Space 2 (Afb. 13). Het Dashboard van de LaCie Network Space 2 wordt in uw standaardbrowser geopend. Mac-gebruikers a. Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Program- ma’s. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie Network Space 2 en andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk. b. Klik op het pictogram in de menubalk en selecteer Webtoe- gang... in het submenu van de LaCie Network Space 2. Het Dashboard van de LaCie Network Space 2 wordt in uw stan- daardbrowser geopend. 2. Als u voor het eerst verbinding maakt met het Dashboard, gaat u verder met de volgende stap, 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien. Voor latere logins raadpleegt u paragraaf 4.1. Dash- board: toegang. Afb. 11 Afb. 12 Afb. 13 Afb. 14
Pagina: 16
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 16 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien Als u voor het eerst inlogt bij het Dashboard, wordt de Installatiewi- zard in uw browser geladen (Afb. 15). De Installatiewizard bestaat uit twee in te vullen onderdelen die u helpen bij de configuratie van uw Network Space 2 (Afb. 15, A). ✦ ✦ Algemene instellingen: wijzig de apparaatnaam (optioneel) en stel het wachtwoord van de beheerdersaccount in. ✦ ✦ Schijfconfiguratie: geef op hoeveel ruimte van de totale op- slagruimte moet worden toegewezen aan de USB-toegang ten opzichte van het netwerk. U kunt dit volume wijzigen van 0 GB tot max. 500 GB (standaardinstelling is 0 GB). Als u ervoor kiest om de grootte van de USBShare uit te breiden, moet u de gedeelde map formatteren onder de titel USB-computer op de pagina Drivegegevens in het Dashboard (voor meer informa- tie raadpleegt u 4.11. Dashboard: drivegegevens). BELANGRIJKE INFORMATIE: LaCie beveelt u sterk aan het volume van de USBShare niet groter dan 128 GB te maken om zo de beschikbare opslagruimte via de netwerkverbinding niet te minimaliseren. Zodra u hebt gedaan, kunt u doorgaan naar het Dashboard door op Voltooien te klikken (Afb. 15, B). OPMERKING: de apparaatnaam kan later worden gewijzigd in het Dashboard. OPMERKING: U kunt ook de taal op deze pagina wijzigen (Afb. 15, C). TECHNISCHE OPMERKING: Als u een statisch IP-adres moet toewijzen, raadpleegt u paragraaf 2.6. Een statisch IP-adres toewij- zen voor informatie. Uw Network Space 2 is geconfigureerd en klaar voor gebruik. Ga verder met de volgende hoofdstukken: 3. Bestanden openen en overbrengen en 4. Uw LaCie Network Space 2 beheren. Afb. 15
Pagina: 17
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 17 2.5. Functies van aan/uit-knop Met de multifunctionele aan/uit-knop kunt u de drive in- en uitscha- kelen, de slaapstand activeren en de standaardinstellingen herstel- len. ✦ ✦ De drive inschakelen: houd de aan/uit-knop twee seconden ingedrukt. De LED aan de voorzijde licht op en begint te knip- peren. ✦ ✦ De drive uitschakelen: houd de aan/uit-knop vijf seconden in- gedrukt totdat de LED knippert. Deze begint snel te knipperen waarnu de drive wordt uitgeschakeld. Het uitschakelen kan tot 30 seconden duren. ✦ ✦ Slaapstand activeren: deze modus kan worden geactiveerd: a. Als de slaapstand is ingeschakeld in Dashboard > Eco- beheer, door de aan/uit-knop aan de achterzijde van de drive aan te raken (maar niet ingedrukt te houden). b. Als de slaapstand is ingeschakeld in Dashboard > Eco- beheer, door te klikken op de knop Uitschakelen (ook in Dashboard > Eco-beheer) (Afb. 16 en Afb. 17). Om de drive uit de slaapstand te halen, drukt u op de aan/ uit-knop aan de achterzijde van de drive (maar houdt u deze niet ingedrukt) of gebruikt u de functie "Wake on LAN" in de LaCie Network Assistant (raadpleeg 4.7.1. Wake on LAN) (raadpleeg 4.7. Dashboard: Eco-beheer). ✦ ✦ Standaardinstellingen herstellen: houd de aan/uit-knop tien seconden ingedrukt. Laat de knop los wanneer de LED onaf- gebroken rood oplicht. Wanneer de LED rood begint te knip- peren, drukt u opnieuw op de knop. (Deze knippert slechts vijf seconden rood. Daarom moet u de knop opnieuw indrukken om de reset te bevestigen voordat de vijf seconden om zijn.) Als u de knop niet indrukt wanneer de LED rood knippert, start de drive normaal en wordt het resetproces afgebroken. BELANGRIJKE OPMERKING: Na het herstellen van de stan- daardinstellingen worden alle bestanden verplaatst naar OpenS- hare. Hierdoor zijn eerder opgeslagen gegevens in MyShare (en dus beschermd) na de reset toegankelijk door iedereen in het netwerk. Afb. 16 Afb. 17
Pagina: 18
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 18 2.6. Een statisch IP-adres toewijzen De meeste thuisnetwerkrouters zijn DHCP-servers. Dit betekent dat de router automatisch een IP-adres toewijst aan de Network Space 2. Als het netwerk niet wordt beheerd door DHCP, wijst de Network Space 2 zichzelf een IP-adres toe volgens de regel 169.254.xxx. yyy/24. Als een statische IP moet worden toegewezen aan apparaten in uw netwerk, volgt u deze stappen om de LaCie Network Assistant te gebruiken: 1. Zorg ervoor dat de LNA is geïnstalleerd op uw computer (raad- pleeg paragraaf 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant voor meer informatie). 2. Start de LaCie Network Assistant en open het tabblad Net- werkinstellingen: Windows-gebruikers a. Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle pro- gramma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in het systeemvak en de Network Assistant detecteert automatisch uw LaCie Network Space 2 en andere opslagapparatuur in uw netwerk. b. Klik op het pictogram in het systeemvak en selecteer Con- figuratievenster... in het submenu van de LaCie Network Space 2. Mac-gebruikers a. Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Program- ma’s. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie Network Space 2 en andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk. b. Klik op het pictogram in de menubalk en selecteer Configu- ratievenster... in het submenu van de LaCie Network Space 2 (Afb. 19). 3. Het Configuratievenster van de LaCie Network Assistant wordt geopend. 4. Klik op het tabblad Netwerk en selecteer Handmatig. 5. Pas de netwerkinstellingen aan voor correcte werking met uw netwerk. 6. Klik op Toepassen. Afb. 18 Afb. 19
Pagina: 19
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 19 Bestanden kunnen op de Network Space 2 op diverse manieren worden geopend en overgebracht. Volg de onderstaande links voor meer informatie. 3.2. Gedeelde mappen openen via de LaCie Network Assistant 3.3. Gedeelde mappen openen via de Bestandsverkenner 3.5. Gedeelde mappen openen via FTP 3.6. Multimediaserver 3.1. Over gedeelde mappen De LaCie Network Space 2 heeft drie permanente "shares" (ver- gelijkbaar met mappen): OpenShare, MyShare en USBShare. De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillen tussen de ge- deelde mappen: Naam Toegankelijkheid Inloggen Beschikbaarheid OpenShare Openbaar, toegankelijk voor elke gebruiker in het netwerk Niet nodig Bij verbinding met het netwerk (Ethernet) en netwerkcomputers of UPnP/DLNA-gecertificeerde spelers/adapters MyShare Privé, toegankelijk door de beheerder Vereist (standaard: inlognaam = admin wachtwoord = admin) Bij verbinding met het netwerk (Ethernet) en net- werkcomputers USBShare Openbaar (toegang voor aan- gesloten externe USB-harddrive) Niet nodig Bij verbinding met het netwerk (Ethernet) of aansluiting op een computer (USB) en via UPnP/ DLNA-gecertificeerde spelers/adapters Wanneer de Network Space 2 is verbonden met het netwerk, zijn de drie gedeelde mappen toegankelijk (MyShare alleen na inloggen). Als de Network Space 2 echter is aangesloten op een computer via USB, is alleen USBShare toegankelijk. Het is tevens mogelijk nieuwe gedeelde mappen te maken. Raadpleeg paragraaf 4.5. Dashboard: gebruikers voor meer informatie. 3. Bestanden openen en overbrengen
Pagina: 20
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 20 3.2. Gedeelde mappen openen via de LaCie Network Assistant Wanneer uw computer is verbonden met uw lokaal netwerk, helpt de LaCie Network Assistant u snel verbinding te maken met de ge- deelde mappen (MyShare, OpenShare, elke gedeelde map van een gebruiker, en USBShare) op uw LaCie Network Space 2 en, indien u dat wenst, die mappen onmiddellijk beschikbaar te maken wanneer u inlogt op uw computer (raadpleeg paragraaf 3.2.2. Gedeelde mappen toewijzen voor deze procedure). Standaard wordt u ingelogd als een gast en hebt u dus slechts toe- gang tot OpenShare, USBShare en onbeveiligde gedeelde mappen van gebruikers. Voor de toegang to beveiligde gedeelde mappen (MyShare of een beveiligde map van een gebruiker) moet u de in- loggegevens wijzigen met behulp van de LaCie Network Assistant. Raadpleeg hiervoor paragraaf 3.2.1. Gebruiker wisselen. Gedeelde mappen openen: 1. Start de LaCie Network Assistant. Windows-gebruikers a. Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle pro- gramma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in het systeemvak (Afb. 20) en Network Assistant detecteert auto- matisch uw LaCie Network Space 2 en andere opslagap- paratuur in uw netwerk (Afb. 21). b. Klik op het pictogram in het systeemvak en selecteer een gedeelde map in het submenu van de LaCie Network Space 2 (Afb. 22). vervolg op de volgende pagina >> Afb. 20 Afb. 21 Afb. 22 Afb. 23
Pagina: 21
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 21 Mac-gebruikers a. Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Program- ma’s. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie Network Space 2 en andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk. b. Klik op het pictogram in de menubalk en selecteer een ge- deelde map in het submenu van de LaCie Network Space 2. 2. U wordt ingelogd als een gast en de gedeelde map wordt ge- opend in een Finder-venster (Mac-gebruikers) of een Verken- ner-venster (pc-gebruikers). 3. Breng de bestanden van uw computer op de normale manier over naar de gedeelde map op de Network Space 2. BELANGRIJKE INFORMATIE: Als u grote hoeveelheden gege- vens wenst te kopiëren van de USBShare naar een andere gedeelde map, adviseert LaCie u om een back-uptaak te maken voor het kopi- ëren van de inhoud op de USBShare naar de andere gedeelde map (raadpleeg paragraaf 4.12. Dashboard: back-up) en vervolgens de bestanden op de USBShare te verwijderen. Het is niet aanbevolen om grote hoeveelheden bestanden van de USBShare te kopiëren naar andere gedeelde mappen (of omgekeerd) met SMB (bijv. met behulp van de Finder voor Mac-gebruikers of een Verkenner-venster voor Windows-gebruikers).
Pagina: 22
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 22 3.2.1. Gebruiker wisselen Standaard wordt u ingelogd als een gast en hebt u dus slechts toe- gang tot OpenShare, USBShare en onbeveiligde gedeelde mappen van gebruikers. Voor de toegang to beveiligde gedeelde mappen (MyShare of een beveiligde map van een gebruiker) moet u de in- loggegevens wijzigen met behulp van de LaCie Network Assistant. Volg deze stappen: 1. Klik op het LaCie Network Assistant-pictogram in de taakbalk (Windows) of menubalk (Mac) en selecteer Configuratieven- ster... (Afb. 24). 2. Klik op het tabblad Volumes en klik dan op de knop authenti- catie. 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd (Afb. 23). De inloggegevens van de beheerder zijn standaard: Inlognaam: admin Wachtwoord: admin OPMERKING: Het wachtwoord van de beheerder kan in het Dashboard worden gewijzigd. Raadpleeg paragraaf 4.5. Dash- board: gebruikers voor informatie over het wijzigen van gegevens van de Gebruikersaccount. Afb. 24 Afb. 25
Pagina: 23
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 23 3.2.2. Gedeelde mappen toewijzen Als u een snelkoppeling wenst voor de toegang tot gedeelde map- pen op de Network Space 2, volgt u deze procedure: Windows-gebruikers 1. In een Verkenner-venster selecteert u in de menubalk Extra en dan Netwerkverbinding maken (Afb. 26). 2. Selecteer MyShare. 3. Herhaal de procedure voor de overige gedeelde mappen. 4. U heeft vervolgens toegang tot uw gedeelde map via een Verkenner-venster. Mac-gebruikers 1. Via het Apple-pictogram in de menubalk selecteert u Sy- steemvoorkeuren > Accounts > Inlogonderdelen. 2. Sleep het pictogram van de gedeelde map van uw bureau- blad naar de lijst met programma's (Afb. 27). 3. Wanneer u inlogt op het Mac OS, wordt/worden de ge- deelde map(pen) automatisch op uw bureaublad geplaatst. TECHNISCHE OPMERKING: Het is aanbevolen om MyShare eerst toe te wijzen als u meerdere gedeelde mappen wilt toewijzen. Afb. 26 Afb. 27
Pagina: 24
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 24 3.3. Gedeelde mappen openen via de Bestandsverkenner Het Dashboard beschikt over een interactieve bestandsverkenner voor het beheren en overbrengen van bestanden. Volg deze stap- pen om de bestandsverkenner te openen: 1. Log in bij het Dashboard (raadpleeg paragraaf 4.1. Dashboard: toegang voor meer informatie). 2. Klik op de knop Bestandsverkenner (Afb. 28). 3.3.1. Over de bestandsverkenner De bestandsverkenner bestaat uit vijf onderdelen (Afb. 29): 1. Werkbalk biedt talrijke functies zoals het wijzigen van de weer- gave van de bestanden en het uploaden van bestanden naar de Network Space 2 vanaf uw computer. 2. Share-selectie kunt u de gedeelde map kiezen die u wenst te openen in het keuzemenu. 3. Share-mappen toont de mapstructuur van de geselecteerde map. 4. Bestandsinfo geeft informatie over een geselecteerd bestand weer zoals de naam, het bestandstype, de afmetingen (foto's) of de duur (video's). 5. Mapinhoud toont de bestanden van een geselecteerde map. Om de bestanden als miniaturen te bekijken, klikt u op Mini- aturen in de werkbalk. Afb. 28 Afb. 29
Pagina: 25
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 25 3.4. Gedeelde mappen openen via USB De Network Space 2 kan op uw netwerk worden aangesloten via Ethernet of rechtstreeks op een computer via USB. Dit hoofdstuk legt uit hoe u uw harddrive aansluit op een computer. Voor infor- matie over het maken van een verbinding met uw netwerk raad- pleegt u hoofdstuk 2. Verbinding maken met een thuisnetwerk. BELANGRIJKE INFORMATIE: U moet succesvol verbinding ma- ken met het netwerk en de Installatiewizard uitvoeren voordat u de Network Space 2 op uw computer aansluit via USB. Volg de stap- pen in hoofdstuk 2. Verbinding maken met een thuisnetwerk voordat u verder gaat. U moet ook de opslag voor de USB-toegang vergro- ten door de schuifbalk voor de capaciteit van de USBShare aan te passen (die standaard is ingesteld op 0 GB) (raadpleeg 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien). TECHNISCHE OPMERKING: Als uw netwerk is beperkt tot over- drachtsnelheden van 10/100 Mbit, zijn snellere overdrachten door- gaans mogelijk met de USB-aansluiting. In dit geval adviseert LaCie u dat u eerst grote hoeveelheden bestanden via USB kopieert naar de Network Space 2 en dat u ze daarna deelt in uw netwerk via de Ethernet-aansluiting. TECHNISCHE OPMERKING: LaCie raadt sterk af om de Net- work Space 2 tegelijkertijd te verbinden met uw netwerk (Ethernet- kabel) en uw computer (USB-kabel). Als beide aansluitingen immers tegelijkertijd actief zijn, verschijnt de USBShare op uw computer (in Deze computer bij Windows of Bureaublad bij Mac) maar zal het niet beschikbaar zijn in het netwerk (het volume is zichtbaar maar ontoegankelijk). Als u dan de USB-aansluiting loskoppelt, wordt de USBShare toegankelijk in het netwerk. TECHNISCHE OPMERKING: Als het product is aangesloten op het netwerk en op een computer via USB, zijn OpenShare en MyS- hare toegankelijk via het netwerk en USBShare via USB. Volg deze stappen om uw LaCie Network Space 2 aan te sluiten op uw computer: 3.4.1. STAP 1: de USB-kabel aansluiten 3.4.2. STAP 2: de drive inschakelen
Pagina: 26
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 26 3.4.1. STAP 1: de USB-kabel aansluiten 1. Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op een beschikbare USB 2.0-poort van uw computer (Afb. 30). 2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB 2.0-poort aan de achterzijde van de Network Space 2. BELANGRIJKE INFORMATIE: Sluit de Network Space 2 niet aan op een computer via de USB-poort aan de voorzijde (raadpleeg Afb. 30). 3. Ga verder met de volgende stap, 3.4.2. STAP 2: de drive in- schakelen. TECHNISCHE OPMERKING: De USBShare van de Network Space 2 is geformatteerd in MS-DOS (FAT32) voor gebruik met pc's en Mac's. U kunt de drive opnieuw formatteren in MS-DOS (FAT32) met het Dashboard (raadpleeg 4.11. Dashboard: drivegegevens voor meer informatie). Om de USBShare te formatteren in een an- dere bestandsindeling (NTFS of HFS+), raadpleegt u de documen- tatie van de schijfbeheertoepassing voor uw besturingssysteem. TECHNISCHE OPMERKING: De beschikbare capaciteit bij aan- sluiting van de Network Space 2 op uw computer is standaard 0 GB. Deze quota is instelbaar maar kan niet meer dan 500 GB bedragen (voor een Network Space 2 met 2 TB opslagruimte zal 500 GB bijvoorbeeld de maximale toegewezen opslagruimte zijn voor toegang via USB) (raadpleeg 4.5. Dashboard: gebruikers voor meer informatie. Hi-Speed USB 2.0-kabels en -connectoren Raadpleeg Afb. 31 voor een illustratie van de Hi-Speed USB 2.0-ka- bel die wordt gebruikt voor de aansluiting van uw LaCie Network Space 2 op uw computer. USB is een seriële ingangs-/uitgangs- technologie om randapparaten op de computer of op elkaar aan te sluiten. Bij uw LaCie-drive wordt een Hi-Speed USB-kabel meege- leverd om een maximale snelheid van gegevensoverdracht te waar- borgen bij aansluiting op een Hi-Speed USB 2.0-poort. Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB 1.1-poort maar in dat geval zijn de overdrachtsnelheden van USB 1.1 van kracht. Afb. 30 Afb. 31 – Hi-Speed USB 2.0-kabeluiteinden
Pagina: 27
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 27 3.4.2. STAP 2: de drive inschakelen 1. Sluit de voeding aan op een wandcontactdoos en op de LaCie Network Space 2 (Afb. 32). 2. Schakel de drive in door de aan/uit-knop aan de achterzijde van de drive (Afb. 33) twee seconden ingedrukt te houden totdat de LED oplicht. De LED begint te knipperen. 3. Zodra de LED niet langer knippert, wordt de harde schijf op uw computer geactiveerd en verschijnt de schijf in Deze computer/ Computer (Windows-gebruikers) of op het bureaublad (Mac- gebruikers). 4. Breng de bestanden van uw computer op de normale manier over. De drive kan worden geopend zodra de blauwe LED niet langer knippert. Het product heeft tot 30 seconden nodig om op te starten. LET OP: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Het gebruik van een ander netsnoer of voeding kan schade veroorzaken aan het apparaat en uw garantie nietig verklaren. Verwijder steeds de wisselstroomadap- ter voordat u uw LaCie-drive verplaatst. Als u de adapter niet ver- wijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. TECHNISCHE OPMERKING: Dankzij de voeding van 100-240 Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoor- delijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. Afb. 32 Afb. 33
Pagina: 28
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 28 3.4.3. De USB-aansluiting loskoppelen Externe USB-apparaten bieden "Plug&Play"-functionaliteit. Dit bete- kent dat uw drive kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorkomen, is het echter belangrijk dat de volgende stappen worden uitgevoerd bij het loskoppelen van de harddrive. Windows-gebruikers Klik in het systeemvak (rechtsonder in uw scherm) op het pictogram Uitwerpen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeel- ding (Afb. 34). Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die door het pictogram Uitwerpen worden bestuurd (er zou moeten ver- schijnen "Hardware veilig verwijderen"). Klik op de drive die u wenst los te koppelen. Vervolgens verschijnt het volgende bericht: "Hardware kan veilig worden verwijderd" of een vergelijkbare melding. Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld. Mac-gebruikers Sleep het pictogram van de harddrive naar de prullenmand (Afb. 35). (Het hieronder afgebeelde pictogram is een algemeen USB- apparaatpictogram. Uw drive kan worden weergegeven door een pictogram dat er als de drive zelf uitziet.) Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de drive worden verwijderd. Afb. 34 - Windows-gebruikers Afb. 35 - Mac-gebruikers
Pagina: 29
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 29 3.5. Gedeelde mappen openen via FTP Het FTP-protocol wordt gebruikt om bestanden van de ene com- puter naar de andere te versturen via een lokaal netwerk of het internet. Met dit protocol kunt u bestanden veilig uitwisselen met uw vrienden en kennissen omdat alleen personen met een gebruikers- account toegang hebben. BELANGRIJKE OPMERKING: De FTP-service is standaard uitgeschakeld. Als u dus toegang wenst tot uw gedeelde map- pen (OpenShare, MyShare en USBShare als u de beheerder bent; OpenShare, USBShare en een gedeelde map van een gebruiker als u een normale gebruiker bent) via FTP, schakelt u de service in zoals beschreven in paragraaf 4,8. Dashboard: algemene instellingen. Als u op afstand verbinding wenst te maken met de Network Space 2 via FTP, voert u in het adresveld van uw browser of FTP-client het volgende in: ftp://[IP-adres] TECHNISCHE OPMERKING: Raadpleeg paragraaf 2.6. Een sta- tisch IP-adres toewijzen voor instructies over het vinden van het IP- adres van uw Network Space 2. Voorbeeld: ftp://192.168.10.149 OF ftp://<gebruikersnaam>:<wachtwoord>@<ip of apparaat- naam>/ Voorbeeld: ftp://john:user@networkspace2/ Om in te loggen, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u hebt ingesteld in het Dashboard (4.5. Dashboard: gebruikers). Of u logt in als een beheerder. Standaardgegevens voor het inlog- gen: Inlognaam: admin Wachtwoord: admin Afb. 36
Pagina: 30
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 30 3.6. Multimediaserver Zodra u de netwerkverbinding tussen uw computer en de Network Space 2 tot stand hebt gebracht, kunt u uw Network Space configu- reren als een UPnP-multimediaserver. Volg deze stappen: 1. Schakel UPnP-streaming in het Dashboard van de Network Space 2 in (raadpleeg paragraaf 4.8. Dashboard: algemene instellingen) (Afb. 37). 2. Nu kunt u bestanden in OpenShare en USBShare op uw Net- work Space 2 afspelen op elk UPnP/DLNA-gecertificeerde spe- ler/adapter (zoals een XBox 360, Play Station 3, een mobiele telefoon met DLNA, Apple's Front Row, enz.). 3.7. iTunes-muziekserver De Network Space 2 kan optreden als een iTunes-muziekserver door audiobestanden in OpenShare en USBShare te streamen naar een netwerkcomputer met iTunes. Na de configuratie verschijnt een afspeellijst met de apparaatnaam van uw Network Space 2 (stan- daard networkspace2) in de categorie Gedeeld in iTunes en worden audiobestanden op de Network Space 2 vermeld in deze afspeellijst. Volg deze stappen: 1. Zorg ervoor dat de Network Space 2 correct is verbonden met uw thuisnetwerk zoals beschreven in hoofdstuk 2. Verbinding maken met een thuisnetwerk. 2. Schakel UPnP in het Dashboard van de Network Space 2 in (raadpleeg paragraaf 4.8. Dashboard: algemene instellingen) (Afb. 37). 3. Open de gedeelde afspeellijst in iTunes (Afb. 38). TECHNISCHE OPMERKING: De iTunes-serverservice onder- steunt de volgende bestandstypes: .mp3, .wav en .aac. TECHNISCHE OPMERKING: U moet het delen van bibliotheken in de iTunes-voorkeuren inschakelen voor deze functionaliteit (Voor- keuren > Delen > Zoeken naar gedeelde bibliotheken). Afb. 37 Afb. 38
Pagina: 31
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 31 De LaCie Network Space 2 beschikt over een gebruiksvriendelijk, browsergebaseerd hulpmiddel voor de configuratie van de drive en het beheer van gebruikers, genaamd het Dashboard. Open het Dashboard door gewoon het IP-adres of de apparaat- naam van uw drive te typen in uw browser of door de LaCie Network Assistant te gebruiken. Wanneer u voor het eerst inlogt, ziet u de Installatiewizard (raad- pleeg paragraaf 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien). Als u later inlogt, ziet u onmiddellijk de Home-pagina van het Dashboard (Afb. 39). Bij het inloggen als een geregistreerde gebruiker kunt u uw eigen account en de bestanden in de voor u toegankelijke ge- deelde mappen beheren. Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende paragrafen die u helpen bij de navigatie doorheen het Dashboard en de configuratie van uw Network Space 2: 4.1. Dashboard: toegang 4.2. Dashboard: welkomstpagina 4.3. Dashboard: navigatie 4.4. Dashboard: uitloggen 4.5. Dashboard: gebruikers 4.6. Dashboard: netwerk 4.7. Dashboard: eco-beheer 4.8. Dashboard: algemene instellingen 4.9. Dashboard: ondersteuning 4.11. Dashboard: drivegegevens 4.12. Dashboard: back-up 4.13. Dashboard: USB-poort vooraan 4. Uw LaCie Network Space 2 beheren Afb. 39
Pagina: 32
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 32 4.1. Dashboard: toegang U kunt het Dashboard op twee manieren openen: met de LaCie Network Assistant en met een browser. 4.1.1. Met de LaCie Network Assistant 1. Klik op het LaCie Network Assistant-pictogram in het systeem- vak (Windows-gebruikers) of de menubalk (Mac-gebruikers) en selecteer Webtoegang... De inlogpagina van de LaCie Network Space 2 wordt in een nieuw browservenster of tabblad geopend (Afb. 40). Als uw browser niet is geopend, opent de LaCie Network Assistant deze voor u. 2. Klik op Login (Inloggen). 3. Voor toegang als beheerder voert u het volgende in het inlog- venster in [standaard]: Inlognaam: admin Wachtwoord: admin BELANGRIJKE OPMERKING: De inlognaam en het wacht- woord zijn hoofdlettergevoelig. 4.1.2. Met een browser 1. Open uw internetbrowser (Firefox, Internet Explorer, Safari, enz.) en typ het IP-adres of de apparaatnaam van uw LaCie Network Space 2 (standaard networkspace2) in het URL-veld (webadres) van uw browser (Afb. 41). http://[IP-adres] of http://networkspace2 OPMERKING: Het IP-adres van uw LaCie Network Space 2 kan worden gevonden door te klikken op het tabblad Netwerk van het netwerkconfiguratievenster van de LaCie Network Assistant (Afb. 42). 2. Klik op Login (Inloggen). 3. Voor toegang als beheerder voert u het volgende in het inlog- venster in [standaard]: Inlognaam: admin Wachtwoord: admin BELANGRIJKE OPMERKING: De inlognaam en het wacht- woord zijn hoofdlettergevoelig. Afb. 40 Afb. 41 Afb. 42
Pagina: 33
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 33 4.2. Dashboard: welkomstpagina De welkomstpagina bevat links naar nuttige documenten op de La- Cie-website (Afb. 43, A) en een tabel met de verschillende pagina's van het Dashboard (Afb. 43, B). Als u inlogt als een beheerder bij het Dashboard, ziet u de gedetail- leerde Welkomstpagina die u volledig kunt beheren (Afb. 43). Als u inlogt als een gebruiker, hebt u minder opties. 4.3. Dashboard: navigatie Het Dashboard bestaat uit een centraal gebied omgeven door ne- gen "widgets" of kleine vakjes die de verschillende pagina's van het Dashboard voorstellen. De widget toont een overzicht van de infor- matie op de pagina. Voor de volledige informatie navigeert u naar de pagina. ✦ ✦ Om naar een pagina te navigeren, klikt u op het pictogram naast de widget-titel en sleept u het naar het hoofdgebied. ✦ ✦ Om een widget te minimaliseren, klikt u op de X naast de titel. ✦ ✦ Om een geminimaliseerde widget uit te breiden, sleept u het pictogram over een uitgebreide widget om deze te vervangen. 4.4. Dashboard: uitloggen Als u wenst uit te loggen bij het Dashboard, klikt u op de uitlogknop in de rechterbovenhoek van elke Dashboard-pagina (Afb. 43, C). 4.5. Dashboard: gebruikers Met deze pagina kunt u gebruikersaccounts beheren. Raadpleeg hieronder hoe u taken uitvoert die betrekking hebben op het gebrui- kersbeheer (Afb. 44). vervolg op de volgende pagina >> Afb. 43 Afb. 44
Pagina: 34
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 34 4.5.1. Een nieuwe gebruiker toevoegen TECHNISCHE OPMERKING: Bij het maken van een nieuwe ge- bruiker maakt u een nieuwe private gedeelde map voor deze nieuwe gebruiker. De naam van de map is de inlognaam van de gebruiker en kan niet worden gewijzigd. 1. Klik op het groene plusteken naast de paginatitel ("Gebruikers- accounts"). 2. In het venster dat wordt geopend, vervolledigt u de gebruikers- naam en de optionele velden (wachtwoord, wachtwoord beves- tigen, e-mailadres en quota) (Afb. 45). BELANGRIJKE OPMERKING: De inlognaam en het wacht- woord zijn hoofdlettergevoelig. TECHNISCHE OPMERKING: Als een e-mailadres wordt opgege- ven, ontvangt de gebruiker meldingen over zijn/haar gebruikersac- count die automatisch worden verstuurd door de Network Space 2. Raadpleeg paragraaf 4.10.2. Gebeurtenissen e-mailmeldingen voor meer informatie. TECHNISCHE OPMERKING: Door het instellen van de quota kan de beheerder de max. beschikbare ruimte in GB voor een be- paalde gebruiker vastleggen. Als u geen quota instelt, heeft de gebruiker een onbeperkte capaciteit. 3. Druk op het groene plusteken aan de rechterzijde om de ge- bruikersaccount en de private gedeelde map te maken. Afb. 45
Pagina: 35
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 35 4.5.2. Een gebruiker verwijderen 1. Klik op de grijze "x" aan de rechterzijde van de gebruiker in de tabel. 2. In het dialoogvenster voor de bevestiging klikt u op Verwijderen (Afb. 46). BELANGRIJKE INFORMATIE: Het verwijderen van een gebrui- ker verwijdert ook zijn/haar gedeelde map met alle erin opgeslagen bestanden en gerelateerde back-uptaken. 4.5.3. Een gebruiker bewerken 1. Klik op de tekst in een veld in de gebruikerstabel om een waar- de te wijzigen (Afb. 47). TECHNISCHE OPMERKING: U kunt de gebruikersnaam van de beheerder niet wijzigen. U kunt wel het wachtwoord wijzigen. 4.5.4. Time Machine inschakelen De Network Space 2 is compatibel met Apple’s Time Machine. Dit programma maakt back-ups van uw Macintosh op een extern vo- lume op periodieke tijdstippen. Als een bepaalde gebruiker wenst dat de Network Space 2 wordt herkend door Time Machine als een geldig back-upvolume, moet die gebruiker Time Machine-backup inschakelen voor zijn/haar gedeelde map. Hiervoor vinkt u het vak- je Time Machine aan de rechterzijde van de gebruiker in de tabel aan (Afb. 48). TECHNISCHE OPMERKING: Time Machine is alleen compatibel met Mac. TECHNISCHE OPMERKING: Als u iedereen in uw netwerk wenst gebruik te laten maken van de Network Space 2 als een Time Ma- chine-back-upvolume, kan de beheerder het vakje Time Machine aan de rechterzijde van OpenShare aanvinken (Afb. 49). Afb. 46 Afb. 47 Afb. 48 Afb. 49
Pagina: 36
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 36 4.6. Dashboard: netwerk Met deze pagina kunt u de netwerkinstellingen van uw Network Space 2 aanpassen. Schakelen tussen DHCP en Handmatige configuratie: als uw net- werk beschikt over DHCP, zoals bij de meeste gebruikersnetwerken, wordt de Network Space 2 automatisch een IP-adres en andere waarden toegewezen. Hierdoor zien de meeste gebruikers dat de tabel is ingevuld met waarden. Als u Handmatig configureren selec- teert, kunt u de waarden in de tabel aanpassen. Automatische poorttoewijzing (UPNP-IGD / NAT-PMP): door het aanvinken van dit vakje kan uw Network Space 2, met de meeste routers, correct communiceren met het internet. Hierdoor zijn opti- male overdrachtsnelheden mogelijk bij het gebruik van de torrent- serverfunctie en hebt u toegang op afstand tot het Dashboard en uw inhoud via het internet (toegang op afstand via HTTP vereist een dynamische DNS-installatie, zoals DynDNS; raadpleeg hieronder). Dyndns: Voor de toegang op afstand tot het Dashboard en de be- standsverkenner via het internet moet u Dynamic DNS service instel- len. LaCie adviseert dat u poorttoewijzing inschakelt (raadpleeg hierboven). Deze service is gratis en vereist geen abonnement. Volg deze stappen: 1. Ga naar http://www.dynDNS.com. 2. Maak een account aan. 3. Voer het IP-adres van de Network Space 2 in en maak een hostnaam aan (bijv. smithfamily.dyndns.org). 4. Open in het Dashboard de pagina Netwerk en voer de door u ingestelde hostnaam en wachtwoord in. 5. Open een webbrowser op een apparaat met een internetver- binding en typ de hostnaam (Afb. 51). De inlogpagina van uw Network Space 2 wordt geopend. Afb. 50 Afb. 51
Pagina: 37
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 37 4.7. Dashboard: eco-beheer Licht ingeschakeld: vink dit vakje uit als u het blauwe licht wenst uit te schakelen. Let wel dat de waarschuwingsindicatoren hierdoor niet worden uitgeschakeld. Voor meer gegevens over LED-gedrag raadpleegt u paragraaf 1.4. LED-gedrag. Eco-modus na: stel de inactiviteitsduur in waarna de drive naar de Eco-modus schakelt om zo minder stroom te verbruiken. Het pro- duct verlaat de Eco-modus automatisch wanneer een verzoek wordt verzonden naar de drive. Slaapstand inschakelen: slaapstand betekent dat de drive schakelt naar een modus met een uiterst laag energieverbruik en niet wordt uitgeschakeld wanneer u op de knop Uitschakelen klikt (raadpleeg hieronder). Deze modus kan worden geactiveerd door op de aan/ uit-knop aan de achterzijde van de drive te tikken (maar houd deze niet ingedrukt). Om de drive uit de slaapstand te halen, drukt u op de aan/uit-knop aan de achterzijde van drive (maar houdt u deze niet ingedrukt) of gebruikt u de functie "Wake on LAN" in de LaCie Network Assistant (raadpleeg 4.7.1. Wake on LAN). BELANGRIJKE INFORMATIE: Als de Slaapstand is ingeschakeld en u klikt op de knop Uitschakelen (raadpleeg hieronder), schakelt de drive in de Slaapstand en wordt de drive NIET uitgeschakeld. Geplande switch Aan: stel de drive in om op een bepaald tijdstip in te schakelen om energie te besparen. Geplande switch Uit: stel de drive in om op een bepaald tijdstip uit te schakelen om energie te besparen. BELANGRIJKE INFORMATIE: Na het wijzigen van een van de bovenstaande instellingen klikt u op de knop Verzenden. Opnieuw opstarten: klik op deze knop om de Network Space 2 te herstarten. Afsluiten: als de Slaapstand is ingeschakeld en u klikt op deze knop, schakelt het product naar de Slaapstand. In het andere geval scha- kelt dit het product uit. In dit geval moet u op de aan/uit-knop drukken om het product terug in te schakelen. OPMERKING: voor informatie over het gebruik van de multifunc- tionele aan/uit-knop raadpleegt u paragraaf 2.5. Functies van aan/ uit-knop. Afb. 52
Pagina: 38
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 39 4.8. Dashboard: algemene instellingen Met deze pagina kunt u enkele van de algemene instellingen van uw Network Space 2 aanpassen. Apparaatnaam: wijzig de apparaatnaam. De apparaatnaam identi- ficeert uw Network Space 2 in de LaCie Network Assistant en in het lokale netwerk. BELANGRIJKE INFORMATIE: De apparaatnaam kan max. 15 tekens tellen. Werkgroep: wijzig de Windows-werkgroepnaam om uw Network Space 2 deel te laten uitmaken van een bepaalde werkgroep. TECHNISCHE OPMERKING: Mac-gebruikers verbonden met een netwerk met Windows-computers kunnen gedeelde mappen ook openen door in Finder Netwerk > [Werkgroep] > network- space2 te selecteren waarbij "[Werkgroep]" de naam van de Win- dows-werkgroep is. FTP-service: schakel deze functie in zodat uw Network Space 2 toe- gankelijk is via FTP (File Transfer Protocol). Raadpleeg paragraaf 3.5. Gedeelde mappen openen via FTP voor informatie over FTP- toegang. UPnP-mediaservice: met deze functie kunt u uw Network Space 2 laten werken als een UPnP-multimediaserver (staat standaard op AAN). Zodra deze functie is geactiveerd, kunnen bestanden in OpenShare en USBShare worden afgespeeld op spelers waarbij UPnP is ingeschakeld (zoals mobiele telefoons, computers en spel- consoles). Voor informatie over het gebruik van uw Network Space 2 voor het streamen van bestanden naar uw UPnP-apparatuur raad- pleegt u 3.6. Multimediaserver. Voor informatie over het gebruik van de Network Space 2 als iTunes-muziekserver raadpleegt u pa- ragraaf 3.7. iTunes-muziekserver. TECHNISCHE OPMERKING: als u juist nieuwe inhoud hebt toe- gevoegd aan de Network Space 2, kan het enkele minuten duren voordat ze beschikbaar zijn voor UPnP/DLNA-gecertificeerde spe- lers/adapters. Datum (mm/dd/jj): wijzig de datum. Tijd: wijzig de tijd. Tijdzone: wijzig de tijdzone. Afb. 56
Pagina: 39
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 40 4.9. Dashboard: ondersteuning Met de ondersteuningspagina hebt u niet alleen toegang tot onder- steuningsdocumentatie maar kunt u ook het systeemlogboek bekij- ken, het product bijwerken en e-mailmeldingen instellen. Systeemlogboek: klik op de knop Wissen om het systeemlogboek leeg te maken. Klik op de knop Uploaden om een logboekbestand te uploaden naar het besturingssysteem van de Network Space 2 (alleen voor diagnose door de technische ondersteuning van LaCie - de gegevens worden niet weergegeven in het Dashboard). Waarschuwingsbericht: als u dit vakje aanvinkt, ontvangt de beheer- der automatisch een e-mail bij belangrijke gebeurtenissen van uw Network Space 2 (als hij/zij een e-mailadres instelt op de pagina Gebruikers en als de drive beschikt over een internetverbinding). Waarschuwingen: in dit onderdeel worden belangrijke gebeurtenis- sen vermeld zoals wijzigingen aan de back-upstatus of mogelijke toekomstige overschrijdingen van de quota door gebruikers. Afb. 57
Pagina: 40
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 41 4.10. Dashboard: downloaden Het Dashboard van de Network Space 2 beschikt over een torrent- server waarmee u torrent-, FTP- en HTTP-bestanden kunt downloa- den (Afb. 58). Voor meer informatie over torrents raadpleegt u: http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent_protocol 1. Om een download te starten, klikt u op het groene plusteken naast de paginatitel (Afb. 59). 2. Geef aan indien de torrentbron een bestand of een URL is en navigeer dan naar de bron. 3. Kies de bestemming (in welke gedeelde map moet het gedown- loade bestand worden opgeslagen?) en klik op VERZENDEN. 4. De download van het bestand begint. 4.10.1. Instellingen downloadpagina Onder de lijst met downloads bevinden zich verscheidene instellin- gen die de downloadfunctie beïnvloeden (Afb. 59). TCP-poort voor inkomende verbindingen: kies een routerpoort die de torrentservice zal gebruiken. Limiet downloadsnelheid: voer hier een cijfer in om de max. down- loadsnelheden te beperken. Limiet uploadsnelheid: voer hier een cijfer in om de max. uploads- nelheden te beperken. Max. actieve torrents: voer hier een cijfer in om het aantal torrents te beperken die tegelijkertijd kunnen worden gedownload/geüpload. Geef nul in om geen beperking in te stellen. TECHNISCHE OPMERKING: Omdat de torrent-clientservice bandbreedte en systeembronnen gebruikt, kunnen meerdere gelijk- tijdige downloads van invloed zijn op de prestaties van de Network Space 2. Afb. 58 Afb. 59 Afb. 60
Pagina: 41
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 42 4.10.2. Gebeurtenissen e-mailmeldingen De volgende gebeurtenissen zorgen ervoor dat een e-mailmelding wordt verstuurd als een e-mailadres is opgegeven in de pagina Ge- bruiker: Identificatie gebeurtenis Omschrijving Ontvanger Capaciteit Wanneer de totale beschikbare capaciteit minder dan 10 GB bedraagt Beheerder Quotagebeur- tenis Wanneer de gedeelde map van een gebruiker meer dan 80% vol is Relevante gebruiker Download Wanneer een download is voltooid of wanneer een fout tijdens het downloaden is opge- treden Beheerder of gebruiker, afhankelijk van de downloader Back-up Wanneer een fout tijdens het back-uppen optreedt Beheerder Temperatuur Het product heeft minstens een minuut de maximale temperatuur behouden Beheerder Recuperatie wachtwoord Een gebruiker heeft zijn/haar wachtwoord gerecupereerd Beheerder of gebruiker, afhankelijk van de persoon die het verzoek verstuurde From: "Network Space 2.0 - LaCie-NS2-4" <jdoe@lacie.com> Subject: [LaCie] Password Recovery Date: June 9, 2009 5:40:47 PM GMT+03:00 To: jdoe@lacie.com Host : LaCie-NS2-4 Model : Network Space 2.0 System Time : Tue, 09 Jun 2009 14:37:50 For password recovery Click here ================================================ [ This message is automatically generated by the LaCie email notification service ] www.lacie.com Afb. 61 - Voorbeeld e-mailmelding (recuperatie wachtwoord)
Pagina: 42
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 43 4.11. Dashboard: drivegegevens Deze pagina toont u informatie over het schijfgebruik en laat u toe uw drive opnieuw te formatteren. 4.11.1. Uw Network Space 2 formatteren Op deze pagina kunt u de Network Space 2 opnieuw formatteren. Wanneer u klikt op de knop Formatteren, worden alle gegevens op de schijf gewist. Gegevens op de aan de voorzijde aangesloten USB-harddrive worden niet aangetast. Uw drive opnieuw format- teren: 1. Klik op de knop FORMATTEREN. 2. In het blauwe venster dat wordt geopend, bevestigt u door op de knop FORMATTEREN te klikken. LET OP: het formatteren wist alle gegevens op uw drive (maar ver- wijdert geen gebruikers of instellingen). Zorg ervoor dat u een back- up van uw gegevens hebt gemaakt op een ander volume voordat u verder gaat. Als u een back-up wenst te maken van de USBShare naar een andere gedeelde map, adviseert LaCie u om een back- uptaak te maken voor het kopiëren van de inhoud op de USBShare naar de andere gedeelde map (raadpleeg paragraaf 4.12. Dash- board: back-up) en vervolgens de bestanden op de USBShare te ver- wijderen. Het is niet aanbevolen om grote hoeveelheden bestanden van de USBShare te kopiëren naar andere gedeelde mappen (of omgekeerd) met SMB (bijv. met behulp van de Finder voor Mac-ge- bruikers of een Verkenner-venster voor Windows-gebruikers). LaCie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies van uw gegevens tijdens het formatteren. TECHNISCHE OPMERKING: als u opnieuw formatteert met deze methode, wordt de schijf die wordt geactiveerd op uw computer bij USB-aansluiting geformatteerd in MS-DOS (FAT32). Als u de drive wenst te formatteren in een ander bestandssysteem (NTFS of HFS+), gebruikt u het schijfbeheerhulpmiddel van uw besturingssysteem (zorg ervoor dat de Ethernet-verbinding is losgekoppeld en sluit de USB-kabel aan voordat u dit probeert). Afb. 62 Afb. 63
Pagina: 43
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 44 4.11.2. De capaciteit van de USBShare wijzigen Bij de titel USB-computer klikt u op het cijfer onder de titel Wijzig grootte om de capaciteit voor de USB-toegang te wijzigen. U kunt deze grootte van 0 GB tot wel 500 GB aanpassen (standaardinstel- ling is 0 GB) (Afb. 64). Als u ervoor kiest om de grootte van de gedeelde map kleiner te maken, wordt het volume opnieuw geformatteerd en worden alle gegevens op het volume gewist. Bevestig uw keuze in het pop- upvenster om verder te gaan. Als u ervoor kiest om de grootte van de USBShare uit te breiden, moet u de gedeelde map formatteren onder de titel USB-computer op de pagina Drivegegevens in het Dashboard (voor meer informa- tie raadpleegt u 4.11. Dashboard: drivegegevens). BELANGRIJKE INFORMATIE: LaCie beveelt u sterk aan het volume van de USBShare niet groter dan 128 GB te maken om zo de beschikbare opslagruimte via de netwerkverbinding niet te minimaliseren. LET OP: de quota verkleinen kan ervoor zorgen dat gegevens wor- den verwijderd. Zorg ervoor dat een back-up van de gegevens wordt gemaakt op een ander volume voordat u verder gaat. Afb. 64
Pagina: 44
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 45 4.12. Dashboard: back-up Met deze pagina kunt u back-ups instellen (Afb. 65). U kunt back- ups van de volgende gedeelde mappen configureren: ✦ ✦ OpenShare ✦ ✦ MyShare (als u toegang hebt) ✦ ✦ Private gedeelde map van gebruiker (als u toegang hebt) ✦ ✦ Een aangesloten externe USB-harddrive De volgende bestemmingen (waar u de back-up van de bestanden wilt plaatsen) voor back-ups zijn beschikbaar: ✦ ✦ OpenShare ✦ ✦ MyShare (als u toegang hebt) ✦ ✦ Private gedeelde map van gebruiker (als u toegang hebt) ✦ ✦ Een aangesloten externe USB-harddrive 4.12.1. Een back-uptaak maken 1. Klik op het groene plusteken aan de rechterzijde van de pagina- titel ("Takenlijst") (Afb. 66). 2. Kies een Bron-share (wat u wilt back-uppen) in het linkermenu en een Bestemming-share (waar u de back-up wilt opslaan) in het rechtermenu. 3. Even later verschijnt een bericht met de melding dat de back-up is begonnen (Afb. 67). 4. Een bericht brengt u op de hoogte wanneer de back-up is vol- tooid. Afb. 65 Afb. 66 Afb. 67
Pagina: 45
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 46 4.12.2. Auto back-up USB-apparaat Als u dit vakje aanvinkt, worden de bestanden op een extern USB- apparaat aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde automa- tisch gekopieerd naar de Network Space 2 (Afb. 68). Met deze functie kunt u de inhoud op een externe harddrive kopiëren naar de Network Space 2 om zo de bestanden beschikbaar te maken in het netwerk zonder een computer te gebruiken. Als deze functie NIET is aangevinkt, kunt u nog steeds een back- uptaak configureren en handmatig uitvoeren voor het kopiëren van bestanden van de externe USB-schijf naar de Network Space 2 (OpenShare). Raadpleeg paragraaf 4.12. Dashboard: back-up voor meer informatie. Zodra de back-up is voltooid, knippert de LED niet langer. U kunt de drive dan veilig loskoppelen. Afb. 68
Pagina: 46
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 47 4.13. Dashboard: USB-poort vooraan Deze pagina biedt u informatie over apparaten die aangesloten zijn op de USB-poort aan de voorzijde van de Network Space 2. De Network Space 2 beschikt over een printerserver. Klik op het vakje Activeer printerserver om de printerserver te activeren. U kunt een USB-printer aansluiten op de Network Space 2 via de USB-poort aan de voorzijde. Na de aansluiting wordt de printer beschikbaar in uw netwerk. Daarnaast moeten de juiste printerstuurprogramma's op de hostcomputer zijn geïnstalleerd. BELANGRIJKE OPMERKING: bij multifunctionele printers wordt alleen het afdrukken ondersteund. Als uw printer ook kan scannen, werkt deze functie niet als het apparaat is aangesloten op de Net- work Space 2. BELANGRIJKE INFORMATIE: alleen PostScript-printers worden ondersteund. Als uw printer niet wordt weergegeven op deze pagi- na, ondersteunt de printer mogelijk geen PostScript-afdrukken. Dit is vaak het geval bij multifunctionele printers en fotoprinters. LaCie kan niet garanderen dat uw printer de juiste protocollen ondersteunt om hem om te vormen tot een netwerkprinter. Om een aangesloten USB-harddrive te deactiveren, klikt u op de knop Uitwerpen. Voor informatie over het aansluiten van een USB- harddrive raadpleegt u 4.13.1. Een externe harddrive aansluiten. BELANGRIJKE INFORMATIE: de USB-poort aan de voorzijde is alleen actief wanneer het product is aangesloten via de Ethernet- kabel. Afb. 69
Pagina: 47
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 48 4.13.1. Een externe harddrive aansluiten U kunt een externe USB harde schijf of USB-sleutel aansluiten om de gegevens op uw LaCie Network Space 2 te back-uppen of uw opslagcapaciteit uit te breiden. De toegang tot aangesloten harde schijven is vergelijkbaar met de toegang tot gedeelde mappen. TECHNISCHE OPMERKING: externe USB harde schijven moe- ten in een van de ondersteunde formaten worden geformatteerd om compatibel met de LaCie Network Space 2 te zijn: MS-DOS (FAT32), NTFS, HFS+, EXT3 of XFS. Een externe harde schijf aansluiten: 1. Zorg ervoor dat uw LaCie Network Space 2 is verbonden met uw thuisnetwerk. 2. Schakel de externe harde schijf in en sluit zijn USB-kabel aan op de USB-poort aan de VOORZIJDE van de LaCie Network Space 2 (Afb. 70). 3. De schijf dient binnen enkele seconden te verschijnen als een gedeelde map in de LaCie Network Assistant en in het Dash- board. Om de bestanden op de harde schijf te openen, maakt u er verbinding mee alsof het een normale gedeelde map betrof, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Bestanden openen en over- brengen. BELANGRIJKE OPMERKING: de max. ondersteunde capaciteit voor een externe drive geformatteerd in MS-DOS (FAT32) bedraagt 500 GB. Als de capaciteit van de aangesloten externe drive deze limiet overschrijdt, wordt de drive niet herkend door de Network Space 2. BELANGRIJKE OPMERKING: De maximale ondersteunde ca- paciteit voor een externe drive met eender welk bestandssysteem be- draagt 2 TB. Drives met een grotere capaciteit worden niet herkend door de Network Space 2. Afb. 70
Pagina: 48
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Technische gegevens Gebruikershandleiding pagina 49 5.1. Gegevensoverdracht optimaliseren Onder gegevensoverdracht wordt de gegevensstroom verstaan die gepaard gaat met de uitvoering van een taak. Hierbij gaat het ge- woonlijk om het verplaatsen van gegevens vanuit een opslaglocatie naar het RAM van de computer of vanaf het ene opslagapparaat naar het andere. Bij externe drives, zoals de Network Space 2 (aan- gesloten via USB-kabel en NIET via Ethernet-kabel), worden de ge- gevens via de USB-interface vanuit de drive overgebracht naar de computer. De gegevens worden van de drive, via de USB-poort op de drive, aan de computer doorgegeven via de interface van de USB-hostbusadapter. USB Als u gebruik wilt maken van de verbeterde prestaties van Hi-Speed USB 2.0, moet uw computer zijn uitgerust met een Hi-Speed USB 2.0-hostbusadapterkaart (apart verkocht of ingebouwd door de fabrikant van uw computer) en de bijhorende stuurprogramma's. Dergelijke hostbusadapterkaarten, die een of meer USB-poorten bevatten, worden geleverd met speciale Hi-Speed USB 2.0-stuur- programma's waarmee de computer de kaart kan besturen. Deze stuurprogramma's moeten zijn geïnstalleerd; anders werken USB 2.0-apparaten die zijn aangesloten op de poort niet aan de juiste snelheid. Op computers met Windows XP en Windows Vista worden Hi-Speed USB 2.0-apparaten en -stuurprogramma's automatisch beheerd, terwijl bij Windows 98 SE en Windows Me de stuurprogramma's moeten worden geïnstalleerd voordat een Hi-Speed USB 2.0-ap- paraat wordt aangesloten. Neem contact op met de LaCie-wederverkoper of met de LaCie- klantenservice voor meer informatie over Hi-Speed USB 2.0 PCI- of pc-kaarten, of bezoek onze website op: www.lacie.com. 5. Technische gegevens
Pagina: 49
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 50 Mocht uw LaCie Network Space 2 niet correct werken, raadpleeg dan het hoofdstuk over probleemoplossing op de volgende pagi- na’s en de FAQ’s op onze website – www.lacie.com. Een van deze FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de downloadpagina bezoeken, waar de recentste bijgewerkte softwareversies beschikbaar zijn: www.lacie.com/support/downloads. Als u verdere assistentie nodig hebt, neemt u contact op met uw LaCie-wederverkoper of de technische ondersteuning van LaCie (raadpleeg paragraaf 7.1. Contactadressen voor technische onder- steuning van LaCie voor informatie). 6.1. Systeemlogboek Het systeemlogboek stelt u in staat het type, de datum, de tijd, de bron en de gebeurtenis-ID van activiteiten op de LaCie Network Space 2 te bekijken. Als u bovendien verdere assistentie van de technische ondersteuning van LaCie nodig hebt, zal het logboek be- langrijk zijn. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 4.9. Dash- board: ondersteuning. 6.2. Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft ernaar om u de meest actuele en uitgebreide gebrui- kershandleidingen te verstrekken. Het is ons doel u een prettige, ge- bruiksvriendelijke formule te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw handleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijk dan op onze website voor de nieuwste beschikbare versie. www.lacie.com 6. Problemen oplossen
Pagina: 50
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 51 6.3. Problemen met de USB-aansluiting oplossen 6.3.1. Mac-gebruikers Probleem Vraag Oplossing De USB-drive/sleutel of USB- printer aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde wordt niet herkend. Is de USB-kabel aangesloten op USB- hostpoort aan de achterzijde van de Network Space 2? Apparaten die zijn aangesloten op de USB-apparatuurpoort aan de voorzijde (harddrive of printer) worden automatisch gedeacti- veerd bij het aansluiten van de USB-kabel op de USB-hostpoort aan de achterzijde. Om de harddrive of printer toegankelijk te maken, koppelt u de USB-kabel van de USB-hostpoort aan de achterzijde los en sluit u de Network Space 2 aan op het netwerk met de Ethernet-kabel. De drive wordt niet door de computer herkend. Wordt er een pictogram voor de drive weergegeven op het bureaublad? U dient een pictogram voor de LaCie-drive op het bureaublad te zien (tenzij u in Finder hebt ingesteld om Externe schijven niet op het bureaublad weer te geven). Als de drive niet wordt weerge- geven, gaat u verder met de overige tips voor het oplossen van problemen om de aard van het probleem vast te stellen. Voldoet de configuratie van uw compu- ter aan de minimale systeemvereisten voor gebruik met deze drive? Raadpleeg paragraaf 1,1. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. Is de voeding van de drive aangesloten? Controleer of de voeding correct is aangesloten (raadpleeg pa- ragraaf 3.4.2. STAP 2: de drive inschakelen) en of de contact- doos werkt waar het netsnoer op is aangesloten. Hebt u de juiste installatieprocedure uit- gevoerd voor de USB-aansluiting? Controleer nogmaals de installatiestappen in paragraaf 3.4. Gedeelde mappen openen via USB. De drive wordt niet door de computer herkend. Zijn beide uiteinden van de USB-kabel stevig aangesloten? Gebruik uitsluitend een door LaCie geleverde USB-kabel. Con- troleer de beide uiteinden van de USB-kabel en zorg ervoor dat ze goed op de poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en pro- beert u het opnieuw. Is er sprake van conflict met andere randapparaatstuurprogramma's of ex- tensies? Neem contact op met de technische ondersteuning van LaCie voor assistentie. U ontvangt foutmeldingen bij het kopiëren van bestanden naar de drive. Hebt u de melding "Error -50" gekregen tijdens het kopiëren naar de drive bij een USB-aansluiting? Als u de Network Space 2 aansluit op een computer via USB, is de USBShare van de drive die wordt geactiveerd op de compu- ter geformatteerd in MS-DOS (FAT32). In deze indeling kunnen bestandsnamen met bepaalde tekens niet worden gekopieerd. Enkele van deze tekens (dus niet alle) zijn: ? < > / \ : Controleer uw bestanden en mappen om u ervan te verzekeren dat dergelijke tekens er niet in voorkomen.
Merk:
LaCie
Product:
Servers
Model/naam:
Network Space 2
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands