Little Disk

LaCie Little Disk handleiding

Little Disk

Handleiding voor de LaCie Little Disk in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 27 pagina's.

Pagina: 1
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding........................................................................................................................ 5 1.1. Minimale systeemvereisten................................................................................................................. 6 1.1.1. Windows-gebruikers................................................................................................................ 6 1.1.2. Mac-gebruikers....................................................................................................................... 6 1.1.3. Linux-gebruikers...................................................................................................................... 6 1.2. Inhoud van de verpakking................................................................................................................. 7 2. Het apparaat aansluiten. ............................................................................................... 8 2.1. De USB-interfacekabel aansluiten. ...................................................................................................... 9 2.2. De FireWire-interfacekabel aansluiten. .............................................................................................. 10 2.3. De optionele voedingskabel aansluiten............................................................................................. 11 2.4. De LaCie Setup Assistant starten. ...................................................................................................... 12 2.5. Uw LaCie Hard Drive loskoppelen.................................................................................................... 13 3. Optioneel formatteren en partitioneren. ...................................................................... 14 3.1. Formatteren voor Windows-gebruikers.............................................................................................. 15 3.1.1. Formatteren van FAT32 naar NTFS. ........................................................................................ 15 3.1.2. Formatteren van HFS+ (Apple-bestandssysteem) naar NTFS..................................................... 17 3.2. Formatteren voor Mac-gebruikers. .................................................................................................... 19 4. Informatie over interface en gegevensoverdracht. ....................................................... 20 4.1. Kabels en aansluitstukken................................................................................................................ 20 4.1.1. USB 2.0-kabels en -aansluitingen........................................................................................... 20 4.1.2. FireWire-kabels en -stekkers................................................................................................... 20 4.2. Gegevensoverdracht....................................................................................................................... 21 5. Problemen oplossen.................................................................................................... 22 5.1. Mac-Problemen oplossen................................................................................................................ 22 5.2. Windows-Problemen oplossen......................................................................................................... 23 6. Contact opnemen met de klantenservice..................................................................... 25 6.1. Contactpersonen LaCie Technical Support (technische dienst). ............................................................ 26 7. Garantiegegevens....................................................................................................... 27
Pagina: 2
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 2 Copyrights Copyright © 2009 LaCie. Alle rechten voor- behouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedra- gen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows 2000, Windows XP en Windows Vista zijn gedeponeerde handels- merken van Microsoft Corporation. De ove- rige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun res- pectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitslui- tend ter informatie en kan zonder kennisge- ving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbe- reiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen in- formatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzi- gingen op de hoogte te stellen. Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle ver- eisten van de Canadese verordeningen voor interferentie veroorzakende apparatuur. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gel- den de volgende voorwaarden: 1. De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. 2. De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voor- schriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate be- scherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radio- frequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de ge- bruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vast- gesteld door de apparatuur uit en in te scha- kelen) wordt u verzocht de storing te verhel- pen door een van de volgende maatregelen te treffen: ✦ ✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ✦ ✦ Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. ✦ ✦ Sluit de apparatuur aan op een wandcon- tactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ✦ ✦ Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goed- gekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024 Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG; EMC- richtlijn 89/336/EEG Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk af- val. In plaats daarvan bent u er- voor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische ap- paratuur. Afzonderlijke inzameling en recy- cling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de appara- tuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingaf- giftepunten voor afgedankte apparatuur con- tact op met de gemeente, de gemeentereini- gingsdienst of met de leverancier van het product. LET OP: De garantie op deze harddrive van LaCie kan komen te vervallen wanneer de bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCie Little Disk
Pagina: 3
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ✦ ✦ Alleen bevoegde personen mogen onder- houd uitvoeren aan dit apparaat. ✦ ✦ Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het instal- leren van het apparaat. ✦ ✦ Maak uw LaCie Mobile Hard Drive niet open en probeer het apparaat niet te de- monteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te ver- mijden. De LaCie Mobile harddrive bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud of reparaties kan uitvoeren. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door ge- kwalificeerd LaCie-servicepersoneel. ✦ ✦ Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandighe- den. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie Mobile harddrive, aangezien de vloeistof in het apparaat terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. ✦ ✦ Zorg ervoor dat de computer en de LaCie Mobile Hard Drive elektrisch geaard zijn. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektrische schokken toe. Voe- dingsvereisten 100-240 V~, 1,5 A, 605- 0 Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale, transiënte overspanning vol- gens overspanningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ✦ ✦ Stel de LaCie Mobile Hard Drive niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 35 °C. Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot 80%, zonder condens- vorming, liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90%, zonder condensvorming. Bij over- schrijding van deze waarden kan de La- Cie Mobile harddrive beschadigd raken of kan de behuizing vervormd worden. Plaats de LaCie Mobile harddrive niet in de nabijheid van een warmtebron en stel de drive niet bloot aan zonlicht (ook niet achter glas). Ook als u de LaCie Mobile Hard Drive in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. ✦ ✦ Trek altijd het netsnoer van de LaCie Mobile Hard Drive uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schok- ken, kortsluiting of brand. ✦ ✦ Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegeleverd. ✦ ✦ Gebruik de LaCie Mobile Hard Drive niet in de nabijheid van andere elektri- sche apparaten, zoals televisietoestellen of radio's. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. ✦ ✦ Stel de LaCie Mobile Hard Drive niet op in de nabijheid van bronnen van mag- netische storing, zoals computerscher- men, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische storing kan de werking en stabiliteit van de LaCie Mobile hard- drive negatief beïnvloeden. ✦ ✦ Plaats geen zware voorwerpen boven op de LaCie Mobile harddrive en oefen geen overmatige kracht uit op het ap- paraat. ✦ ✦ Oefen nooit overmatige kracht uit op de LaCie Mobile Hard Drive. Raad- pleeg wanneer u een probleem ontdekt het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. LET OP: De garantie op deze LaCie Little Disk kan komen te vervallen wanneer de bo- venstaande voorzorgsmaatregelen niet wor- den opgevolgd. BELANGRIJKE INFORMATIE: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gege- vens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de ge- bruiker en LaCie kan onder geen beding aan- sprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, advi- seert LaCie dringend TWEE kopieën van uw gegevens te bewaren, bijvoorbeeld één op uw externe harde schijf en een tweede op uw inter- ne harde schijf, een andere externe harde schijf of enig ander verwisselbaar opslagmedium. La- Cie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJKE INFORMATIE: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal gefor- matteerd hangt de feitelijk beschikbare op- slagcapaciteit af van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk 5-10% minder).
Pagina: 4
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Deze handleiding gebruiken Sommige paragrafen in deze gebruikershandleiding bevatten infor- matie over enkele, maar niet alle, LaCie Little Disk-modellen. Kijk naar de opmerkingen (zoals deze aan de rechterkant) om te zien of deze paragraaf van toepassing is op uw LaCie Little Disk. Het ✔-symbool staat naast de modellen waarop de paragraaf van toepassing is. Het ✘-symbool staat naast de modellen waarop de paragraaf NIET van toepassing is. Er zijn geen opmerkingen geplaatst bij de paragrafen die op alle Little Disk-modellen van toepassing zijn. OPMERKING: ✔ Little Disk Pocket Hard Drive USB 2.0 ✔ Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0 ✘ Little Disk Portable Hard Drive USB/FireWire) Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0 Little Disk Pocket Hard Drive USB 2.0 Little Disk Portable Hard Drive USB/FireWire
Pagina: 5
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Inleiding Gebruikershandleiding pagina 5 1. Inleiding Met meer dan een decennium designuitblinkers heeft LaCie een nieuwe serie harde schijven op de markt gebracht die gekenmerkt wordt door tijdloosheid en een melange van functionaliteit en high- tech. Deze nieuwste drives bieden prestatiegerichte oplossingen die u op krachtdadige wijze door uw vakspecifieke toepassingen lood- sen. De LaCie-harddrive is ideaal voor snelheidsintensieve applicaties en voor het opvangen van de pieken en dalen in uw veeleisende databeheerbehoeften. Door zijn bedrijfszekerheid en stabiliteit is de LaCie Hard Drive een ideale oplossing voor het toevoegen van op- slagcapaciteit aan uw computer. U kunt de drive in doelspecifieke segmenten (partities) verdelen voor verschillende types bestanden, of het partitioneren achterwege laten en de drive gewoon als één groot volume gebruiken. Snelkoppelingen Klik op een onderwerp: ✦ ✦ Het apparaat aansluiten ✦ ✦ Optioneel formatteren en partitioneren ✦ ✦ Problemen oplossen
Pagina: 6
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 1.1. Minimale systeemvereisten 1.1.1. Windows-gebruikers ✦ ✦ Windows 2000, Windows XP of Windows Vista ✦ ✦ 233 MHz Pentium of hoger ✦ ✦ 32 MB RAM of meer ✦ ✦ USB 2,0*-, FireWire 400- of FireWire 800**-interfacepoort ✦ ✦ Internetverbinding (voor downloaden van updates) 1.1.2. Mac-gebruikers ✦ ✦ Mac OS 10.3 of later ✦ ✦ G3 of latere versie of Intel Core-processor ✦ ✦ 32 MB RAM of meer ✦ ✦ USB 2,0*-, FireWire 400- of FireWire 800**-interfacepoort ✦ ✦ Internetverbinding (voor downloaden van updates) 1.1.3. Linux-gebruikers ✦ ✦ Linux 2.4 / 2.6 ✦ ✦ 32 MB RAM of meer ✦ ✦ USB 2,0*-, FireWire 400- of FireWire 800**-interfacepoort ✦ ✦ Internetverbinding (voor downloaden van updates) • Voor USB 2.0-snelheden moet uw drive worden aangesloten op een USB 2.0-hostpoort. Indien aangesloten op een USB 2.0-poort zal uw drive werken op USB 2.0-snelheden. ** De meeste computers worden niet standaard geleverd met Fire- Wire 800-poorten. U moet dus mogelijk een PCI-, PCI-X- of PCI-Ex- press-kaart aanschaffen om de hard disk via FireWire 800-interface te kunnen aansluiten. LaCie levert een brede selectie PCI-kaarten. Bezoek de website van LaCie op www.lacie.com/accessories.
Pagina: 7
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Inleiding Gebruikershandleiding pagina 7 1.2. Inhoud van de verpakking 1. LaCie Little Disk Pocket Hard Drive USB 2.0 of LaCie Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0 of LaCie Little Disk Portable Hard Drive USB/FireWire 2. Voedingskabel (alleen Little Disk Portable Hard Drive USB/ FireWire)* 3. FireWire 800 (9-naar-9 pins) kabel ** 4. FireWire 400 naar 800 (6-naar-9 pins) kabel ** 5. Snelle installatiegids BELANGRIJKE INFORMATIE: Bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. * De USB voedingskabel wordt alleen bij de LaCie Little Disk Porta- ble Hard Drive USB/FireWire geleverd. Als u de kabel wilt gebrui- ken met de Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0, kan deze via de LaCie-website worden aangeschaft. ** FireWire-kabels zijn niet inbegrepen bij de Little Disk Pocket Hard Drive of de Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0. Quick Install Guide little disk DESIGN BY SAM HECHT Hi-Speed USB 2.0 Black version USB 2.0 cable White version Power connection Quick Install Guide little disk DESIGN BY SAM HECHT FireWire & USB 2.0 Black version USB 2.0 cable FireWire 800 ports White version Power connection Package Content : LaCie Little Disk
Pagina: 8
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Het apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 8 2. Het apparaat aansluiten Voer de volgende stappen uit om uw LaCie-harddrive snel aan te zetten en aan te sluiten op uw computer. Stap 1 2.1. De USB-interfacekabel aansluiten ✔ Little Disk Pocket Hard Drive USB 2.0 ✔ Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0 ✔ Little Disk Portable Hard Drive USB/FireWire 2.2. De FireWire-interfacekabel aansluiten ✘ Little Disk Pocket Hard Drive USB 2.0 ✘ Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0 ✔ Little Disk Portable Hard Drive USB/FireWire Stap 2 2.3. De optionele voedingskabel aansluiten ✘ Little Disk Pocket Hard Drive USB 2.0 ✔ Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0* ✔ Little Disk Portable Hard Drive USB/FireWire Stap 3 2.4. De LaCie Setup Assistant starten Stap 4 3. Optioneel formatteren en partitioneren • Onthoud dat de Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0 zonder de voedingskabel wordt geleverd. Deze kabel kan via de LaCie-website worden aangeschaft.
Pagina: 9
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Het apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 9 2.1. De USB-interfacekabel aansluiten OPMERKING: ✔ Little Disk Pocket Hard Drive USB 2.0 ✔ Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0 ✔ Little Disk Portable Hard Drive USB/FireWire) 1. Verwijder het kapje. 2. Trek de geïntegreerde USB 2.0-kabel volledig naar buiten (Afb. 01). Het snoer is ongeveer 5 centimeter lang en kan niet verder naar buiten getrokken worden. 3. Steek de USB 2.0-connector in een beschikbare USB 2.0-poort op uw computer (Afb. 02). 4. Na een paar seconden wordt de harddrive op uw computer geactiveerd en verschijnt deze op het bureaublad (Mac-gebrui- kers) of in Deze computer (Windows-gebruikers). 5. Ga verder met paragraaf 2.4. De LaCie Setup Assistant starten. BELANGRIJKE INFORMATIE: Als uw Little Disk Portable Hard Drive niet binnen enkele seconden na het aansluiten van de USB- interfacekabel start, raadpleegt u paragraaf 2.3. De optionele voe- dingskabel aansluiten. Afb. 01 Afb. 02 Little Disk Portable Hard Drive Little Disk Pocket Hard Drive
Pagina: 10
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Het apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina �� 10 2.2. De FireWire-interfacekabel aansluiten OPMERKING: ✘ Little Disk Pocket Hard Drive USB 2.0 ✘ Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0 ✔ Little Disk Portable Hard Drive USB/FireWire) 1. Verwijder het kapje. Voer een van de volgende handelingen uit: 2. Sluit het rechthoekige uiteinde van de FireWire 400 naar 800 (6-naar-9 pins) kabel aan op de hard drive en het andere uit- einde op een FireWire 400-poort op uw computer; Of: 2. Sluit het ene uiteinde van de FireWire 800 (9-naar-9 pins)-kabel aan op de hard drive en het andere uiteinde op een FireWire 800-poort op uw computer (Afb. 03). Vervolgens: 3. Na een paar seconden wordt de harddrive op uw computer geactiveerd en verschijnt deze op het bureaublad (Mac-gebrui- kers) of in Deze computer (Windows-gebruikers). 4. Ga verder met paragraaf 2.4. De LaCie Setup Assistant starten. TECHNISCHE OPMERKING: Voor inzicht in de verschillende ty- pen FireWire-kabels bij uw drive verwijzen wij naar paragraaf 4.1. Kabels en aansluitstukken. Afb. 03
Pagina: 11
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Het apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina �� 11 2.3. De optionele voedingskabel aansluiten OPMERKING: ✘ Little Disk Pocket Hard Drive USB 2.0 ✔ Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0* ✔ Little Disk Portable Hard Drive USB/FireWire) Als de stroomtoevoer van de USB-bus van uw pc niet voldoende is voor de werking van uw drive, kunt u de bijgevoegde USB-kabel gebruiken om te voorzien in bijkomende stroomvoeding van uw pc naar de drive. 1. Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de ach- terkant van uw LaCie-drive (Afb. 04). 2. Sluit het USB-uiteinde van de USB-voedingskabel aan op een beschikbare USB-poort van uw computer. BELANGRIJKE INFORMATIE: Werkt de USB-kabel niet met uw specifieke pc-configuratie, dan heeft LaCie een optionele stroom- voeding. Deze wordt apart verkocht. Neem contact op met uw LaCie-verkoper of met de klantendienst van LaCie voor meer in- formatie. * Onthoud dat de Little Disk Portable Hard Drive USB 2.0 zonder de voedingskabel wordt geleverd. Deze kabel kan via de LaCie-website worden aangeschaft. Afb. 04
Pagina: 12
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Het apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina �� 12 2.4. De LaCie Setup Assistant starten Voor het gebruik van uw drive moet de LaCie Setup Assistant-soft- ware worden gestart om uw drive te formatteren. De software zal: ✦ ✦ Uw drive optimaliseren volgens uw behoeften ✦ ✦ De handleiding en hulpprogramma's kopiëren naar uw LaCie harde schijf BELANGRIJKE INFORMATIE: LaCie adviseert dat u de handlei- ding en de hulpprogramma's kopieert naar de interne harde schijf van uw computer of een ander medium wanneer de setup is vol- tooid. De LaCie Setup Assistant starten: Windows-gebruikers: dubbelklik op het pictogram van de LaCie- drive in “Deze computer”. Mac-gebruikers: dubbelklik op het “LaCie Setup Assistant”-picto- gram dat op uw bureaublad verschijnt. BELANGRIJKE INFORMATIE: Wanneer u de LaCie Setup As- sistant niet opstart, of wanneer u deze afsluit voordat het formatteren is begonnen, zal de schijf niet gereed zijn voor gebruik en hand- matig geformatteerd moeten worden. De gebruikershandleidingen en hulpprogramma's zijn dan niet beschikbaar en moeten worden gedownload van de website van LaCie: www.lacie.com TECHNISCHE OPMERKING: De LaCie Setup Assistant verhindert niet het gebruik van het hulpprogramma voor schijfbeheer van uw computer bij het formatteren of partitioneren van uw LaCie-drive. Volg simpelweg de Setup Assistant totdat deze is voltooid en gebruik vervolgens het hulpprogramma voor schijfbeheer van uw computer (Schijfbeheer voor Windows of Schijfhulpprogramma voor Mac) om uw drive opnieuw te formatteren. Zie hoofdstuk 3. Optioneel format- teren en partitionerenvoor meer informatie.
Pagina: 13
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Het apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina �� 13 2.5. Uw LaCie Hard Drive loskoppelen Externe USB-apparaten bieden “Plug&Play”-functionaliteit. Dit bete- kent dat uw drive kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorkomen is het echter belangrijk dat de volgende stappen worden uitgevoerd bij het loskoppelen van de LaCie-harddrive. Mac-gebruikers 1. Sleep het pictogram van de harde schijf naar de prul- lenbak. 2. Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de drive worden verwijderd. Windows-gebruikers 1. Klik in het systeemvak (in de rechterbenedenhoek van uw scherm) op het pictogram Uitwerpen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeelding. 2. Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden ver- meld die door het pictogram Uitwerpen worden bestuurd (er zou moeten verschijnen "Hardware veilig verwijderen".) Klik in dit venster op de LaCie Little Disk. 3. Vervolgens verschijnt het volgende bericht: "Hardware kan veilig worden verwijderd" of een melding van gelijke strek- king. Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld.
Pagina: 14
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina �� 14 TECHNISCHE GEGEVENS: De LaCie-harddrive is vooraf gefor- matteerd in FAT-32 (MS-DOS) indeling en is geoptimaliseerd voor gebruik onder het besturingssysteem van Mac en Windows. Zie hier- onder het onderdeel Bestandssysteemindelingen voor uitleg over de andere mogelijke bestandsindelingen. BELANGRIJKE INFORMATIE: Wanneer een schijf opnieuw wordt geformatteerd, worden alle gegevens op deze schijf gewist. Als er informatie op staat die u wilt beschermen of nog wilt gebrui- ken, maak er dan een back-up van voordat u deze schijf opnieuw gaat formatteren. Bestandsysteemindelingen Er zijn drie verschillende bestandssysteemindelingscate- gorieën: NTFS, FAT 32 (MS-DOS) en Mac OS Extended (HFS+). Gebruik onderstaande informatie om te bepalen welke indeling het best bij u past. Gebruik NTFS als... …u de drive alleen onder Windows 2000 of Windows XP of Windows Vista gaat gebruiken. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestands- systeem is in de modus alleen-lezen compatibel met Mac OS X 10.3 en hoger. Gebruik HFS+ als... ... u de drive alleen op Mac's gebruikt. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestands- systeem is NIET compatibel met het besturingssysteem Win- dows. Gebruik FAT 32 (MS-DOS) als... ...u de drive zowel met Windows als met Mac OS X 10.3 gaat gebruiken of als u de drive gaat delen tussen Win- dows 2000 en Windows XP of Windows Vista. De maxi- male grootte van afzonderlijke bestanden is 4 GB. 3. Optioneel formatteren en partitioneren Wanneer u uw LaCie Little Disk voor het eerst gebruikt, zal de La- Cie Setup Assistant de harde schijf naar uw behoeften formatteren. Wanneer uw wensen wijzigen kunt u de LaCie Little Disk opnieuw formatteren om deze voor gebruik onder Windows of Mac te op- timaliseren, of voor platformonafhankelijk gebruik. Wanneer u de LaCie Setup Assistant gebruikt heeft om de schijf te laten werken onder Mac (HFS+), maar u wilt nu de schijf delen met Windows- gebruikers, kunt u deze voor dit doel opnieuw formatteren naar FAT32 (MS-DOS).Het is mogelijk dat u de LaCie Little Disk moet formatteren als de LaCie Setup Assistant werd onderbroken of stop- gezet. Als de harde schijf niet in Deze computer (Windows) of op het bureaublad (Mac) verschijnt, is de schijf waarschijnlijk niet correct geformatteerd. Wat is formatteren? Wanneer een schijf wordt geformatteerd, gebeurt het volgende: het be- sturingssysteem wist alle administratieve gegevens van de schijf, test of alle sectoren van de schijf betrouwbaar zijn, markeert defecte (d.w.z. gekraste) sectoren en stelt interne adrestabellen op die later worden gebruikt voor het zoeken van informatie. Uw LaCie-harddrive is vooraf geformatteerd in de indeling FAT-32 (MS-DOS). Volg de onderstaande aanwijzingen om uw schijf opnieuw te formatteren. Wat is partitioneren? U kunt de harde schijf ook in zogeheten partities opdelen. Een par- titie is een sectie van de opslagcapaciteit van de harde schijf die wordt gemaakt om bestanden en gegevens in op te slaan. U kunt op uw drive bijvoorbeeld drie partities maken: één voor uw office-do- cumenten, één als back-up en één voor uw multimediabestanden. Of als u de drive met iemand anders in uw huishouden of kantoor wilt delen, kunt u een partitie maken voor elke persoon die de drive gebruikt. Partitioneren is niet per se nodig.
Pagina: 15
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina �� 15 Afb. 05 Afb. 06 3.1. Formatteren voor Windows- gebruikers ✦ ✦ Als uw schijf is geformatteerd als een FAT32-volume, gaat u verder met paragraaf 3.1.1. Formatteren van FAT32 naar NTFS. ✦ ✦ Als uw schijf is geformatteerd als een HFS+ -volume (of niet wordt herkend in Windows), gaat u verder met paragraaf 3.1.2. Formatteren van HFS+ (Apple-bestandssysteem) naar NTFS. 3.1.1. Formatteren van FAT32 naar NTFS Volg deze stappen als u de LaCie Setup Assistant hebt gebruikt om een uitwisselvolume op uw LaCie Little Disk te creëren voor het de- len van gegevens tussen Windows- en Mac-computers of als u de LaCie-harde schijf hebt geherformatteerd als een FAT32-volume op een Mac. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de harde schijf gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Beheren (Afb. 05). Het venster Computerbeheer wordt ge- opend. 2. Kies Schijfbeheer onder Opslag (u moet mogelijk de lijst Op- slag openvouwen om de optie Schijfbeheer te zien). Zie Afb. 06. De informatie over alle opslagapparaten aangesloten op uw computer verschijnt in rechterdeelvenster. 3. Zoek de schijf die overeenkomt met de LaCie Little Disk. Klik met de rechtermuisknop op de balk van de schijf die het FAT32- volume voorstelt en kies Formatteer... in het optiemenu (Afb. 06). TECHNISCHE OPMERKING: Als u geen uitwisselvolume met de LaCie Setup Assistant hebt gecreëerd, kan er slechts één volume zijn dat bij de schijf hoort. Wordt vervolgd op volgende pagina...
Pagina: 16
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina �� 16 4. In het venster Format (Formatteren): a. Geef een naam op voor de schijf zoals deze dient te verschij- nen op uw computer in het veld Volumenaam. b. Kies "Snel formatteren". c. Laat de andere opties op hun standaardwaarde ingesteld en klik op OK. 5. Klik op OK in het waarschuwingsvenster. Gedurende het for- matteringsproces verandert de status van de schijf naar "For- matteren" in het venster Computerbeheer. Wanneer het format- teren is voltooid, verandert de status naar "In orde". Zie Afb. 08. Afb. 07 Afb. 08
Pagina: 17
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina �� 17 3.1.2. Formatteren van HFS+ (Apple- bestandssysteem) naar NTFS Volg de stappen in deze paragraaf als u de LaCie Setup Assistant hebt gebruikt om uw drive te formatteren voor gebruik met een Mac of als u de LaCie Little Disk hebt geherformatteerd als een HFS+ -volume op een Mac. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de harde schijf gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Beheren (Afb. 09). Het venster Computerbeheer wordt ge- opend. 2. Kies Schijfbeheer onder Opslag (u moet mogelijk de lijst Op- slag openvouwen om de optie Schijfbeheer te zien). Zie Afb. 10. De informatie over alle opslagapparaten aangesloten op uw computer verschijnt in rechterdeelvenster. 3. Zoek de schijf die overeenkomt met de LaCie Little Disk. Klik met de rechtermuisknop op het volume "Niet toegewezen" in de balk van de schijf en kies Nieuwe partitie... uit het optiemenu (Afb. 10). De wizard "Nieuwe partitie" wordt geopend. Wordt vervolgd op volgende pagina... Afb. 09 Afb. 10
Pagina: 18
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina �� 18 4. Bij het welkomscherm van de wizard Nieuwe partitie, klikt u op Volgende. 5. Kies Primaire partitie en klik op Volgende. 6. Als u meer dan één partitie op de schijf wilt aanmaken, voert u in het veld "Partitiegrootte in MB" de grootte van de eerste par- titie in. In het andere geval laat u de standaardwaarden staan en klikt u op Volgende. 7. Kies een schijfletter om toe te wijzen aan de schijf. Klik op Vol- gende. 8. Kies "Formatteer deze partitie met de volgende instellingen" en geef een naam in voor het volume zoals deze dient te verschij- nen op de computer. Kies "Snel formatteren". Klik op Volgende. Zie Afb. 12. 9. Controleer uw instellingen en klik op Voltooien om het format- teringsproces te starten. 10. Gedurende het formatteringsproces verandert de status van de schijf naar "Formatteren" (a) in het venster Computerbeheer. Wanneer het formatteren is voltooid, verandert de status naar "In orde" (b). Zie Afb. 13. Afb. 11 Afb. 12 Afb. 13
Pagina: 19
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina �� 19 3.2. Formatteren voor Mac- gebruikers LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de harde schijf gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. 1. Selecteer Hulpprogramma's in het menu Go op de Finder- menubalk. 2. Open het Schijfhulpprogramma. 3. In de schijflijst aan de linkerzijde van het venster Schijfhulppro- gramma zoekt u de schijf die overeenkomt met uw LaCie Little Disk. Bij elke schijf is er een weergave voor de schijfcontroller en een voor elk volume op de schijf. Kies de weergave voor de controller (bv. “153.4 GB HDT72251…” in Afb. 14). 4. Selecteer de tab Partition (Partitioneren). 5. In het menu Volume-indeling kiest u het aantal partities waar- in u de schijf wenst te verdelen (maximum 16). U kunt de grootte van elke partities aanpassen met de schuifbalk tussen de parti- ties in het gebied Volumestructuur:. 6. Maak in het onderdeel Volumegegevens een naam aan voor elk volume (partitie), kies de volumestructuur (Mac OS Exten- ded, Mac OS Standard, UNIX-bestandssysteem of MS-DOS). TECHNISCHE OPMERKING: Om een volume te delen met Win- dows-gebruikers kiest u de MS-DOS-indeling (FAT32). BELANGRIJKE INFORMATIE: Apple beveelt aan dat u, tenzij u een specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem (UFS) te gebruiken, het Mac OS Extended-formaat gebruikt omdat dat voor Macintosh-gebruikers bekender is. 7. Klik op Partitioneren. Klik opnieuw opPartitioneren om het waarschuwingsbericht te sluiten en door te gaan. 8. Mac Disk Utility formatteert en partitioneert de schijf overeen- komstig uw instellingen en uw drive is gereed voor gebruik. Afb. 14 Afb. 15
Pagina: 20
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Interface en gegevensoverdracht Gebruikershandleiding pagina �� 20 Afb. 16 – USB-kabeluiteinden Afb. 17 – FireWire 800-kabel (9-naar-9-pins) Afb. 18 – FireWire 400 naar 800 (6-pins naar 9-pins)-adapterkabel 4. Informatie over interface en gegevensoverdracht 4.1. Kabels en aansluitstukken 4.1.1. USB 2.0-kabels en -aansluitingen USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie om randapparaten op de computer of op elkaar aan te sluiten. Hi-Speed USB 2.0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzake- lijke bandbreedte en gegevensoverdrachtsnelheden biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harde schijven, cd-/ dvd-drives en digitale camera's. Meegeleverde USB-kabel Met de drive van LaCie wordt een Hi-Speed USB 2.0-kabel meege- leverd om een maximale gegevensoverdrachtsnelheid te waarbor- gen bij aansluiting op een Hi-Speed USB 2.0-poort. Hoewel de ka- bel ook werkt wanneer deze is aangesloten op een USB 1.1-poort, blijft de prestatie van de drive in dat geval beperkt tot USB 1.1 over- drachtsnelheden. 4.1.2. FireWire-kabels en -stekkers FireWire 400, ook wel IEEE 1394 genoemd, is een zeer snelle seri- ële invoer-/uitvoertechnologie voor het aansluiten van randappara- ten op een computer of op elkaar. FireWire 800 is de implementatie van de nieuwe standaard IEEE 1394b. FireWire 800 biedt extra bandbreedte en maakt een grotere ka- belafstand tussen apparaten mogelijk. FireWire 800 is ideaal voor bandbreedte-intensieve toepassingen, zoals audio, video en afbeel- dingen. Meegeleverde FireWire-kabels Uw LaCie hard disk wordt geleverd met een FireWire 800 (9-9 pins)-kabel (Afb. 17) en een FireWire 400 naar 800 (6-pins naar 9-pins)-adapterkabel (Afb. 18), waarmee u uw drive kunt aansluiten op de FireWire 400-kabel van uw computer. Onthoud wel dat in dat geval de overdrachtssnelheid is beperkt tot de snelheden van FireWire 400.
Pagina: 21
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Interface en gegevensoverdracht Gebruikershandleiding pagina �� 21 4.2. Gegevensoverdracht Onder gegevensoverdracht wordt de gegevensstroom verstaan die gepaard gaat met de uitvoering van een taak. Hierbij gaat het ge- woonlijk om het verplaatsen van gegevens vanuit een opslaglocatie naar het RAM-geheugen van de computer of vanaf het ene opslag- apparaat naar het andere. Tijdens de gegevensoverdracht verdient het de voorkeur te wachten met het starten van andere toepassingen die gebruik maken van dezelfde USB 2.0-poort. Er kunnen onregel- matigheden optreden bij computers met USB 2.0-controllers die niet voldoen aan de OHCI (Open Host Controller Interface)-normen. Bij andere configuraties kunnen we niet voor 100% een goede werking garanderen. Als u last hebt van aanhoudende problemen, ga dan als volgt te werk: 1. Overtuig u ervan dat de USB 2.0-kabel stevig en bedrijfszeker is aangesloten op de beide uiteinden van de kabel tussen de drive en de computer. Als u een andere USB 2.0-kabel gebruikt dan de kabel die wordt meegeleverd met de drive van LaCie, controleer dan of deze goedgekeurd is. 2. Ontkoppel de USB 2.0-kabel van uw computer. Wacht 30 se- conden. Sluit de kabel weer aan. LET OP: Sluit geen USB-kabels aan in een ringconfiguratie van apparaten. Op USB-apparaten hoeven geen afsluitweerstanden te worden aangebracht, dus ongebruikte USB-aansluitingen moeten leeg worden gelaten. TECHNISCHE GEGEVENS: Controller – Een controller is een com- ponent of een elektronische kaart (in deze context ook wel “controller- kaart” genoemd) die een computer in staat stelt te communiceren met bepaalde randapparaten of deze te besturen. Een externe controller is een uitbreidingskaart die een van de vrije sleuven van uw pc vult (d.w.z. PCI of PCMCIA) en die het mogelijk maakt om een randap- paraat (bijv. een cd-r/rw-station, scanner of printer) op de computer aan te sluiten. Als uw computer niet met een USB-controllerkaart is uitgerust, kunt u via LaCie een externe controller aanschaffen. Neem voor meer informatie contact op met uw LaCie-wederverkoper of met de klantenservice van LaCie (hoofdstuk 6. Contact opnemen met de klantenservice).
Pagina: 22
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina �� 22 5. Problemen oplossen Als uw LaCie-harddrive niet correct functioneert, raadpleeg dan de volgende controlelijst om de oorzaak van het probleem te achter- halen. Als u alle punten van de controlelijst hebt doorlopen en uw drive werkt nog steeds niet goed, kijk dan in de FAQ's (veelgestel- de vragen) die regelmatig worden gepubliceerd op onze website - www.lacie.com. Een van deze FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de downloadpagina bezoeken, waar de recentste bijgewerkte softwareversies beschikbaar zijn. Als u verdere ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met de winkel waar u het LaCie-product hebt gekocht of met LaCie- klantenservice (zie hoofdstuk 6. Contact opnemen met de klanten- service voor meer informatie). Handmatige updates LaCie streeft ernaar om u de meest actuele en uitgebreide gebrui- kershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw gebruikershandleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijk dan op onze website voor de nieuwste beschikbare versie. www.lacie.com 5.1. Mac-Problemen oplossen Probleem Vraag Oplossing De drive wordt niet door de computer herkend. Wordt er een pictogram voor de drive weergegeven op het bureau- blad? Er moet een pictogram voor de LaCie-drive op het bureaublad staan. Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor het oplossen van problemen om de aard van het probleem vast te stellen. Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor gebruik met deze drive? Ga naar pagina 1.1. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. Hebt u voor de gebruikte interface en het betreffende besturingssy- steem de juiste installatieprocedure uitgevoerd? Controleer nogmaals de installatiestappen op pagina 2.1. De USB- interfacekabel aansluiten. Zijn beide uiteinden van de USB- kabel stevig aangesloten? Controleer beide uiteinden van de USB-kabel en zorg ervoor dat ze goed op de poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. Is er voldoende stroomtoevoer naar de drive? Als de LED aan de voorkant van de drive niet oplicht, kan het zijn dat de stroomtoevoer van de USB-bus van uw pc niet voldoende is. Pro- beer de USB-voedingskabel aan te sluiten zoals beschreven in para- graaf 2.3. De optionele voedingskabel aansluiten. Onthoud dat deze kabel alleen met de LaCie Portable Hard Drive USB/FireWire wordt meegeleverd, maar de kabel kan worden aangeschaft via de LaCie- website voor gebruik met de LaCie Portable Hard Drive USB 2.0. Werken de USB-bussen van de computer naar behoren? Open Apple Systeemprofiel, vouw de lijst Hardware uit en klik op USB. Als uw apparaat niet in de lijst voorkomt, controleer de kabels dan nogmaals en probeer de andere tips voor probleemoplossing die hier staan vermeld. Is er sprake van een conflict met andere randapparaatstuurpro- gramma's of extensies? Neem voor assistentie contact op met LaCie Technical Support (tech- nische dienst).
Pagina: 23
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina �� 23 Probleem Vraag Oplossing De drive wordt niet door de computer herkend. Is de drive geformatteerd? Controleer of de drive correct is geformatteerd. Zie hoofdstuk 3. Opti- oneel formatteren en partitionerenvoor meer details. Ondersteunt het besturingssysteem van uw computer het bestands- systeem? Controleer de documentatie van uw computer en raadpleeg hoofd- stuk 3. Optioneel formatteren en partitioneren voor meer informatie. Foutmeldingen onder Mac OS 10.x. Hebt u de melding “Error -50” gekregen bij het kopiëren naar een FAT 32-volume? Bij het kopiëren van bestanden of mappen van Mac OS 10.x naar een FAT32-volume kunnen bestandsnamen met bepaalde tekens niet worden gekopieerd. Enkele van deze tekens (dus niet alle) zijn: ? < > / \ : Controleer uw bestanden en mappen om u ervan te overtuigen dat dergelijke tekens er niet in voorkomen. Hebt u een foutmelding gekregen dat de drive is losgekoppeld bij het opheffen van de slaapmodus? Negeer dit bericht. De drive verschijnt weer op het bureaublad. LaCie- drives werken stroombesparend door te stoppen met draaien wanneer u uw computer in de slaapstand zet. Als de computer uit de slaap- stand wordt gehaald, heeft de drive niet genoeg tijd om weer op gang te komen uit de slaapstand. De drive werkt langzaam. Zijn er andere USB-apparaten op dezelfde poort of hub aangesloten? Koppel alle andere USB-apparaten los en kijk of de prestaties van de drive verbeteren. De drive werkt niet merk- baar sneller bij aansluiting via Hi-Speed USB 2.0. Werkt u onder Mac OS 10.x? Apple bouwt pas sinds kort Hi-Speed USB 2.0-poorten in haar com- puters in. Als u de overdrachtsnelheden van Hi-Speed USB 2.0 wilt realiseren, moet u een Hi-Speed USB 2.0 PCI- of PC-kaart aan uw computer toevoegen. 5.2. Windows-Problemen oplossen Probleem Vraag Oplossing De drive wordt niet door de computer herkend. Is de drive geformatteerd? Controleer of de drive correct is geformatteerd. Zie hoofdstuk 3. Opti- oneel formatteren en partitionerenvoor meer details. Ondersteunt het besturingssysteem van uw computer het bestands- systeem? Controleer de documentatie van uw computer en raadpleeg hoofd- stuk 3. Optioneel formatteren en partitioneren. Staat er een pictogram voor de drive in Deze computer? Ga naar Deze computer en zoek naar een pictogram en een stati- onsletter die is toegewezen aan de LaCie-drive. Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor het oplossen van problemen om de aard van het probleem vast te stellen. Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor gebruik met deze drive? Zie paragraaf 1.2. Inhoud van de verpakking voor meer informatie.
Pagina: 24
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina �� 24 Probleem Vraag Oplossing De drive wordt niet door de computer herkend. Is er voldoende stroomtoevoer naar de drive? Als de LED aan de voorkant van de drive niet oplicht, kan het zijn dat de stroomtoevoer van de USB-bus van uw pc niet voldoende is. Pro- beer de USB-voedingskabel aan te sluiten zoals beschreven in para- graaf 2.3. De optionele voedingskabel aansluiten. Onthoud dat deze kabel alleen met de LaCie Portable Hard Drive USB/FireWire wordt meegeleverd, maar de kabel kan worden aangeschaft via de LaCie- website voor gebruik met de LaCie Portable Hard Drive USB 2.0. Hebt u voor de gebruikte interface en het betreffende besturingssy- steem de juiste installatieprocedure uitgevoerd? Controleer nogmaals de installatiestappen in paragraaf 2.1. De USB- interfacekabel aansluiten. Zijn beide uiteinden van de USB- kabel stevig aangesloten? Controleer beide uiteinden van de USB-kabel en zorg ervoor dat ze goed op de poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. Is er sprake van een conflict met andere randapparaatstuurpro- gramma's of extensies? Neem voor assistentie contact op met LaCie Technical Support (tech- nische dienst). De drive werkt langzaam. Zijn er andere USB-apparaten op dezelfde poort of hub aangeslo- ten? Koppel alle andere USB-apparaten los en kijk of de prestaties van de drive verbeteren. De drive werkt niet merk- baar sneller bij aansluiting via Hi-Speed USB 2.0. Is de drive aangesloten op een USB 1.1-poort op de computer of op een USB 1.1-hub? Als de drive is aangesloten op een USB 1.1-poort of hub, is dat normaal. Een Hi-Speed USB 2.0-apparaat werkt alleen op Hi-Speed USB 2.0-snelheden wanneer deze rechtstreeks is aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort of -hub. Als dat niet het geval is, werkt het Hi-Speed USB 2.0-apparaat op de tragere USB 1.1-overdrachtsnel- heid. Is de drive aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort op de computer? Controleer of de Hi-Speed USB 2.0-stuurprogramma's voor zowel hostbusadapter als apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma’s en installeer deze opnieuw. Ondersteunt de computer of het besturingssysteem Hi-Speed USB 2.0? Zie paragraaf 1.1. Minimale systeemvereisten
Pagina: 25
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina �� 25 Voordat u contact opneemt met de technische ondersteuning 1. Lees de handleidingen en raadpleeg hoofdstuk 5. Problemen oplossen. 2. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u zich alle relevante vragen in de controlelijst voor probleemop- lossing hebt gesteld en u slaagt er nog steeds niet in uw LaCie-drive goed te laten werken, neem dan contact met ons op via www.lacie. com. Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt: 6. Contact opnemen met de klantenservice Informatie Waar kunt u deze informatie vinden Serienummer van de LaCie Hard Drive Op een sticker op de achterkant van de drive of op de originele verpakking Macintosh-/pc-model Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selecteer Over deze Mac. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen > Algemeen. Versie besturingssysteem Processorsnelheid Computergeheugen De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd Mac-gebruikers: Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selecteer Over deze Mac. Selecteer Meer info... Het Apple Systeemprofiel wordt ge- opend met een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Hardware
Pagina: 26
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina �� 26 6.1. Contactpersonen LaCie Technical Support (technische dienst) LaCie Azië, Singapore en Hongkong Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/asia/contact/ LaCie Australië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/au/contact/ LaCie België Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/be/contact/ (Frans) LaCie Canada Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/caen/contact/ (Engels) LaCie Denemarken Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/dk/contact LaCie Finland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fi/contact/ LaCie Frankrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fr/contact/ LaCie Duitsland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/de/contact/ LaCie Italië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/it/contact/ LaCie Japan Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/jp/contact/ LaCie Nederland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/nl/contact/ LaCie Noorwegen Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/no/contact/ LaCie Spanje Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/es/contact/ LaCie Zweden Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/se/contact/ LaCie Zwitserland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Frans) LaCie Verenigd Koninkrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/uk/contact/ LaCie Ierland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/ie/contact/ LaCie VS Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/contact/ LaCie International Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/intl/contact/
Pagina: 27
LaCie Little Disk • Design by Sam Hecht Garantie Gebruikershandleiding pagina �� 27 LaCie garandeert uw drive tegen materiaal- en productiefouten, bij normaal gebruik, gedurende de periode die vermeld wordt op uw garantiecertificaat. Indien mocht blijken dat dit product defect is bin- nen de garantieperiode, zal LaCie, naar eigen keuze, de defecte drive repareren of vervangen. Deze garantie wordt ongeldig indien: ✦ ✦ de drive is gebruikt/opgeslagen onder abnormale gebruiks- of onderhoudsomstandigheden; ✦ ✦ de drive is gerepareerd, gemodificeerd of aangepast, tenzij een dergelijke reparatie, modificatie of aanpassing uitdruk- kelijk schriftelijk is goedgekeurd door LaCie; ✦ ✦ de drive is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, blikseminslag, elektrische storingen, onjuiste verpakking of ongevallen; ✦ ✦ de drive op onjuiste wijze is geïnstalleerd; ✦ ✦ het serienummer van de drive onleesbaar is of ontbreekt; ✦ ✦ het defecte onderdeel een vervangingsonderdeel is, zoals een opberglade, enz.; ✦ ✦ de verzegeling van de drivebehuizing is verbroken. LaCie en haar leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies tijdens het gebruik van dit apparaat of voor welk probleem dan ook dat hieruit voortvloeit. LaCie is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor directe, bijzondere of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschadiging of verlies van eigendommen of apparatuur, om- zet- of winstverlies, kosten van vervangingsgoederen of de onkosten of ongemakken die worden veroorzaakt door onderbrekingen voor servicedoeleinden. Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoordelijk- heid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aanspra- kelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. In geen geval zal enig persoon recht hebben op een vergoeding die hoger is dan de aankoopprijs die is betaald voor de drive. Neem (telefonisch) contact op met LaCie Technical Support (tech- nische ondersteuning) als u aanspraak wilt maken op service on- der garantie. Er wordt om het serienummer van uw LaCie-product gevraagd en er kan u worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen waaruit blijkt dat het apparaat nog steeds onder de garantie valt. Elke drive die naar LaCie wordt teruggestuurd, moet goed worden verpakt in de oorspronkelijke verpakking en voldoende gefrankeerd worden verzonden. BELANGRIJKE INFORMATIE: Registreer u online voor gratis technische ondersteuning: www.lacie.com/register 7. Garantiegegevens

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie Little Disk en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie Little Disk. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie Little Disk zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie Little Disk

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie Little Disk. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: LaCie
  • Product: Externe harde schijven
  • Model/naam: Little Disk
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Spaans, Duits