Little Big Disk Quadra

LaCie Little Big Disk Quadra handleiding

Little Big Disk Quadra

Handleiding voor de LaCie Little Big Disk Quadra in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 33 pagina's.

Pagina: 1
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Introductie 4 1.1. Inhoud van de verpakking............................................................................................................................ 5 1.2. Minimum systeemvereisten. ........................................................................................................................... 6 1.3. Aanzichten van de Little Big Disk Quadra. ...................................................................................................... 7 1.4. Kabels en connectoren ................................................................................................................................ 8 1.4.1. FireWire 400- en 800-kabels en -connectoren .................................................................................... 8 1.4.2 USB-kabels en -aansluitingen.............................................................................................................. 9 1.4.3. eSATA-kabels en -aansluitingen........................................................................................................ 10 1.5. Hard Disk-temperatuurregeling................................................................................................................... 11 2. Verbinding tot stand brengen 12 2.1. De voeding aansluiten .............................................................................................................................. 13 2.2. De interfacekabel aansluiten . ..................................................................................................................... 14 2.3. De LaCie Setup Assistant starten . ................................................................................................................ 16 2.4. Meerdere apparaten aansluiten.................................................................................................................. 17 2.5. Uw LaCie Harde Schijf loskoppelen............................................................................................................. 18 2.6 Van interface wisselen................................................................................................................................. 18 3. Optioneel formatteren en partitioneren 19 3.1 Bestandssysteemindeling vinden................................................................................................................... 20 3.2. Formatteren voor Windows-gebruikers. ........................................................................................................ 21 3.2.1. Formatteren van FAT32 naar NTFS................................................................................................... 21 3.2.2. Formatteren van HFS+ (Apple Bestandssysteem) naar NTFS................................................................ 23 3.3. Formatteren voor Mac-gebruikers............................................................................................................... 25 4. Problemen oplossen 26 Mac-Problemen oplossen.................................................................................................................................. 26 Windows-Problemen oplossen........................................................................................................................... 28 5. Contact opnemen met de klantenservice 30 Voordat u contact opneemt met de technische dienst........................................................................................... 30 LaCie Contactadressen Klantenservice. ............................................................................................................... 31 Garantie 32
Pagina: 2
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Voorwoord Gebruikershandleiding pagina Copyrights Copyright © 2007 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestem- ming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeer- de handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows XP en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken van Micro- soft Corporation. De overige handelsmer- ken die in deze handleiding worden ge- noemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitslui- tend ter informatie en kan zonder kennisge- ving worden gewijzigd. Hoewel bij de voor- bereiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeu- righeid ervan te waarborgen, aanvaardt La- Cie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van der- gelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese veror- deningen voor interferentie veroorzakende apparatuur. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gel- den de volgende voorwaarden: De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. De apparaten moeten bestand zijn te- gen storingen die zij opvangen, met in- begrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voor- schriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en ge- bruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstal- leerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommuni- catie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of tele- visie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de appara- tuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wand- contactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie. 1. 2. ✦ ✦ ✦ ✦ Wijzigingen in dit product die niet zijn goed- gekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen er- voor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit pro- duct aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024 Onder verwijzing naar de volgende con- dities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwer- pen met uw gewone huishou- delijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor re- cycling van afgedankte elektrische en elek- tronische apparatuur. Afzonderlijke inzame- ling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een ma- nier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de le- verancier van het product. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is ver- eist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCie Little Big Disk Quadra
Pagina: 3
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Voorwoord Gebruikershandleiding pagina Alleen bevoegde personen mogen on- derhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorg- vuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. Maak de LaCie Little Big Disk Quadra niet open en probeer het apparaat niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emis- sies te vermijden. De LaCie Little Big Disk ✦ ✦ ✦ Quadra bevat geen onderdelen waarop de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door ge- kwalificeerd LaCie-servicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte om- standigheden. Plaats nooit voorwerpen gevuld met vloeistof op de LaCie Little Big Disk Quadra, aangezien deze vloei- stof in het apparaat terecht kan komen. ✦ Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. Voedingsvereisten 100-240 V~, 1,5 A, 60-50 Hz, (fluctuaties van voedings- spanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale, transiënte over- spanning volgens overspanningscate- gorie II). ✦ Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Stel de LaCie Little Big Disk Quadra niet bloot aan temperaturen buiten het be- reik van 5 °C tot 35 °C. Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot 80%, zonder con- densvorming, liggen en de luchtvoch- tigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90%, zonder condensvorming. Als u dat niet in acht neemt, kan de LaCie Little Big Disk Quadra bescha- digingen oplopen of kan de behuizing vervormd raken. Plaats de LaCie Little Big Disk Quadra niet in de buurt van een warmtebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCie Little Big Disk Quadra in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het ap- paraat beschadigd raken. Trek altijd het netsnoer van de LaCie Lit- tle Big Disk Quadra uit het stopcontact ✦ ✦ als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een ver- hoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegeleverd. Gebruik de LaCie Little Big Disk Quadra niet in de nabijheid van andere elektri- sche apparaten, zoals televisietoestellen of radio's. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief be- ïnvloedt. Stel de LaCie Little Big Disk Quadra niet op in de buurt van bronnen van magnetische interferentie, zoals compu- terschermen, televisietoestellen of luid- sprekers. Magnetische interferentie kan de werking en stabiliteit van de LaCie ✦ ✦ ✦ Little Big Disk Quadra negatief beïn- vloeden. Plaats geen zware voorwerpen boven op de LaCie Little Big Disk Qua- dra en oefen geen overmatige kracht uit op het apparaat. Oefen nooit overmatige kracht uit op uw LaCie Little Big Disk Quadra. Raad- pleeg wanneer u een probleem ontdekt het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. LET OP: De garantie op deze LaCie Harde Schijf kan komen te vervallen wanneer de bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd. ✦ Belangrijke informatie: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE kopieën van uw gegevens te bewaren, bijvoorbeeld één op uw externe harde schijf en een tweede op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. Belangrijke informatie: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk 5-10% minder).
Pagina: 4
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 1. Introductie Bedankt voor uw aanschaf van een LaCie Little Big Disk Qua- dra. Deze harddrive met viervoudige interface combineert draagbaarheid met hoge snelheid, gemak en een royale op- slagcapaciteit om u te helpen bij het beheer van uw data. Uw LaCie externe harddrive is geschikt voor verschillende platfor- men, waardoor u deze kunt gebruiken met Windows en Mac OS. De harddrive kan worden aangesloten via FireWire 800, FireWire 800/400, Hi-Speed USB 2.0 en eSATA interfaces; en u kunt de indeling en de partities van uw LaCie drive aanpassen om aan uw behoeften te voldoen. De LaCie Little Big Disk Quadra is perfect geschikt voor een uitgebreide waaier aan hoogwaardige omgevingen met een grote gegevensstroom, inclusief: Creëren van digitale inhoud Uitwisselen van bedrijfsgegevens Video onderweg ✦ ✦ ✦ Mogelijkheden van de Little Big Disk Quadra USB 2.0, FireWire 400, FireWire 800 en eSATA Bandbreedte tot 3 Gbit/s via eSATA Digitale videocamera's rechtstreeks in serie schakelen met de drive Kan worden aangesloten op bijna elke Mac of PC Back-ups maken van de interne harde schijf van uw computer Gegevens opslaan op en uitwisselen tussen verschil- lende computers ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ Klik om naar een hoofdstuk te gaan: Verbinding tot stand brengen Meerdere apparaten aansluiten Problemen oplossen ✦ ✦ ✦ Snelkoppelingen
Pagina: 5
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 1.1. Inhoud van de verpakking Uw verpakking bevat de Little Big Disk Quadra met bevestigde drivestandaard en bijbehorende doos met items 2-7, zoals hieronder weergegeven: LaCie Little Big Disk Quadra FireWire800-kabel FireWire 800 naar 400-kabel (9 naar 6 pins-kabel) USB-kabel eSATA-kabel Externe voeding Snelle installatiehandleiding opmerking: De gebruikshandleiding en softwareprogram- ma's staan al op de schijf. Belangrijke informatie: Bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ SATA SATA 2 3 5 4 1 6 Quick Install Guide little big disk QUADRA Design by Neil Poulton 7
Pagina: 6
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina Mac-gebruikers Mac OS X 10.2.8 of later (Mac OS X 10.3 voor eSATA) G4, G5, Intel Core Duo of Intel Core 2 Duo 128 MB RAM (512 MB aanbevolen) eSATA*-, USB 2.0-, FireWire 400- of FireWire 800*- interfacepoort beschikbaar ✦ ✦ ✦ ✦ * De meeste computers worden niet standaard geleverd met FireWire 800- of eSATA-poorten. U moet dus mogelijk een PCI-, PCI-X- of PCI-Express-kaart aanschaffen om de Little Big Disk Quadra via deze interfaces te kunnen aansluiten. LaCie biedt een breed scala van eSATA- en FireWire 800-kaar- ten. Bezoek www.lacie.com/accessories. Windows-gebruikers Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 512 MHz-processor of hoger 128 MB RAM (512 MB aanbevolen) eSATA*-, USB 2.0-, FireWire 400- of FireWire 800*- interfacepoort beschikbaar ✦ ✦ ✦ ✦ 1.2. Minimum systeemvereisten
Pagina: 7
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 1.3. Aanzichten van de Little Big Disk Quadra Achteraanzicht Aansluiting stroomingang eSATA-poort FireWire800-poorten Hi-Speed USB 2.0-poort Vergrendelingssleuf (wordt gebruikt om een anti-diefstal- kettingslot aan te sluiten, zoals een Kensington-veiligheids- slot*, voor maximale bescherming) * Kensington © 2007 Kensington Computer Products Group ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ b 2 3 5 4 1
Pagina: 8
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina FireWire 400, ook wel IEEE 1394 genoemd, is een zeer snelle seriële invoer-/uitvoertechnologie voor het aansluiten van randapparaten aan een computer of aan elkaar. FireWire 800 is de implementatie van de nieuwe standaard IEEE 1394b. FireWire 800 biedt een hogere snelheid en extra bandbreedte, en maakt een grotere afstand tussen apparaten mogelijk. Fire- Wire 800 is ideaal voor bandbreedte-intensieve toepassingen, zoals audio, video en afbeeldingen. FireWire-kabels De LaCie harde schijf wordt geleverd met een FireWire 800- kabel en een FireWire 800/400-kabel. Gebruik de FireWire 800/400-kabel als uw computer enkel FireWire 400-poorten heeft. 1.4. Kabels en connectoren 1.4.1. FireWire 400- en 800-kabels en -connectoren Voordelen van FireWire Hot-pluggable: apparatuur kan worden aangesloten en afgekoppeld terwijl de bus in werking is. Isochrone levering van gegevens: geen verloren frames – FireWire ondersteunt real-time levering van gegevens. Flexibel: op één enkele bus kunnen tot 63 apparaten worden aangesloten. FireWire 800 beperkt vertragingen bij arbitrage en sig- naalvervorming en biedt een hogere doorvoercapaci- teit. Neerwaartse compatibiliteit: via adapterkabels kunnen FireWire 400-apparaten gebruikmaken van de FireWire 800-poort (op FireWire 400-snelheid). ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ FireWire 800-kabeluiteinden FireWire 800/400-kabeluiteinden
Pagina: 9
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 1.4.2 USB-kabels en -aansluitingen USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie voor het aan- sluiten van randapparaten op de computer of op elkaar. Hi- Speed USB 2.0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzakelijke bandbreedte en gegevens- overdrachtsnelheden biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harddrives, cd-/dvd-drives en digitale camera's. USB 2.0-kabels Met de drive van LaCie wordt een Hi-Speed USB 2.0-kabel meegeleverd om een maximale gegevensoverdrachtsnelheid te waarborgen bij aansluiting op een Hi-Speed USB 2.0-poort. Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB-poort, maar in dat geval zijn de overdrachtsnelheden van USB 1.1 van kracht. USB-kabeluiteinden Voordelen van Hi-Speed USB 2.0 Neerwaartse compatibiliteit: Hi-Speed USB 2.0 werkt met de oorspronkelijke USB-specificaties. Hot-swappable: bij het toevoegen of verwijderen van apparaten hoeft de computer niet te worden afgesloten of opnieuw opgestart. ✦ ✦
Pagina: 10
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 10 1.4.3. eSATA-kabels en -aansluitingen Uw LaCie Little Big Disk Quadra maakt gebruik van de meest recente SATA-technologie, waardoor interface- (of bus)overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s mogelijk worden. De SATA-technologie is aanvankelijk ontwikkeld als interne inter- face ter verbetering van de inwendige verbindingen. Snel daar- na werd eSATA, oftewel externe SATA, ontwikkeld, waarmee het mogelijk werd om afgeschermde kabels buiten de pc te gebruiken. eSATA-technologie is ontwikkeld voor stevigheid en duurzaam- heid. eSATA-aansluitstukken hebben geen 'L'-vormig ontwerp zoals andere SATA-aansluitstukken hebben. Bovendien zijn de geleiders verticaal afwijkend en kleiner om te voorkomen dat er onbeschermde interne kabels worden gebruikt bij externe toepassingen. eSATA-kabels Met de drive van LaCie wordt een eSATA-kabel meegeleverd, zodat een maximale gegevensoverdrachtsnelheid is gewaar- borgd bij aansluiting op een eSATA-poort. S-ATA S-ATA eSATA-kabeluiteinden Voordelen van eSATA De eSATA-interface haalt een overdrachtsnelheid tot 3 Gbit/s. Connectorstand – Een uitsteeksel aan de buitenkant van de connector helpt tijdens het plaatsen bij het invoeren en geleiden van de connector. Hot-plug-ondersteuning – eSATA maakt het toevoegen en verwijderen van een drive mogelijk zonder dat het systeem hoeft te worden uitgeschakeld of opnieuw op- gestart. ✦ ✦ ✦
Pagina: 11
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 11 Vormgeving afgestemd op warmteafvoer De metalen behuizing van Little Big Disk Quadra voert de in- terne warmte van de drive op een natuurlijke manier af. Het unieke ontwerp trekt de warmte uit de interne drive naar de externe behuizing toe. Het grote oppervlak van het koelings- element neemt de interne warmte op en voert ze af zodat de drive veilig blijft en de levensduur en betrouwbaarheid ervan toeneemt. Het is dan ook normaal dat de behuizing aan de buitenkant warm aanvoelt. Luchtstroming maximaliseren Hoewel de Little Big Disk Quadra kan worden gebruikt in lig- gende stand, wordt de warmteafvoer gemaximaliseerd wan- neer de Little Big Disk Quadra is geplaatst in staande stand met een ruimschoots voldoende luchtstroming langs alle zijden van de behuizing. LaCie beveelt het gebruik van de meegeleverde voet aan om de luchtstroming rond de Little Big Disk Quadra te maximaliseren. Belangrijke informatie: Plaats geen Little Big Disk Quadra drives op elkaar. b Exclusief ontwerp voor warmteafvoer Voorziet meer ruimte dan het standaardontwerp voor warmteafvoer Ontwerp voor warmteafvoer Standaardontwerp 1.5. Hard Disk-temperatuurregeling
Pagina: 12
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 12 De installatie van uw LaCie Little Big Disk Quadra is eenvoudig dankzij de LaCie Setup Assistant. Installeer uw Little Big Disk Quadra in drie eenvoudige stappen: Stap 1 – Enkel USB- en eSATA-gebruikers – Sluit de voeding aan (paragraaf 2.1) Stap 2 – Sluit een interfacekabel aan (paragraaf 2.2) Stap 3 – Voer de LaCie Setup Assistant uit om uw drive te formatteren voor de beste resultaten met uw systeem (paragraaf 2.3) Belangrijke informatie: Sluit niet meer dan een ka- bel tegelijkertijd aan. Om van interface te wisselen volgt u de stappen in paragraaf 2.6. Van interfaces wisselen. Belangrijke informatie: Volg de installatiestappen in de aangegeven volgorde zodat de LaCie harde schijf correct wordt geactiveerd op uw computer. ✦ ✦ ✦ 2. ����������������������������� Verbinding tot stand brengen
Pagina: 13
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 14 USB 2.0, FireWire 800 en eSATA Belangrijke informatie: USB 2.0- en eSATA-gebrui- kers dienen de voeding aan te sluiten voordat ze de interface- kabel aansluiten zodat de schijf correct wordt geactiveerd op hun computer. Om de interfacekabel aan te sluiten: Sluit de optionele voeding aan als u de Little Big Disk aan- sluit via USB 2.0 of eSATA. Zie paragraaf 2.1. De voeding aansluiten. Sluit een uiteinde van de interfacekabel aan op de compu- ter. Sluit het andere uiteinde van de interfacekabel aan op de overeenkomende poort op de LaCie harde schijf. Na een paar seconden wordt een kleine LaCie-partitie op uw computer geactiveerd en verschijnt in Deze computer (Win- dows-gebruikers) of op het bureaublad (Mac-gebruikers). Ga verder met paragraaf 2.3. De LaCie Setup Assistant star- ten. Raadpleeg de volgende pagina voor meer infor- matie over de FireWire 400-aansluiting. 1. 2. 3. 4. 5. 2.2. De interfacekabel aansluiten b b b USB-aansluiting FireWire 800-aansluiting eSATA-aansluiting
Pagina: 14
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 15 FireWire 400-aansluiting Om de Little Big Disk aan te sluiten via FireWire 400: Sluit het FireWire 800-uiteinde van de de FireWire 800/400- kabel aan op de Little Big Disk Quadra. Sluit het FireWire 400-uiteinde van de kabel aan op een FireWire 400-poort op uw computer. Na een paar seconden wordt een kleine LaCie-partitie op uw computer geactiveerd en verschijnt in Deze computer (Win- dows-gebruikers) of op het bureaublad (Mac-gebruikers). Ga verder met paragraaf 2.3. De LaCie Setup Assistant star- ten. Belangrijke informatie: De overdrachtsnelheden met deze aansluiting zijn beperkt tot de snelheden van de FireWire 400-interface. 1. 2. 3. 4. b FireWire 400-aansluiting (FireWire 800/400-kabel) Op de computer Op de Little Big Disk Quadra FireWire 400 FireWire 800
Pagina: 15
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 16 Voor het gebruik van uw drive moet de LaCie Setup Assistant- software worden gestart om uw drive te formatteren. De soft- ware zal: Uw drive optimaliseren volgens uw behoeften De handleiding en hulpprogramma's kopiëren naar uw LaCie harde schijf Belangrijke informatie: LaCie beveelt aan dat u de handleiding en de hulpprogramma's kopieert naar de interne harde schijf van uw computer of een ander medium wanneer de setup is voltooid. Om de LaCie Setup Assistant te starten: Windows-gebruikers: dubbelklik op het LaCie-pictogram in "Deze computer" (of "Computer" voor Windows Vista-gebrui- kers). Mac-gebruikers: dubbelklik op het “LaCie Setup Assistant”-pic- togram dat verschijnt op uw bureaublad. Belangrijke informatie: Wanneer u de LaCie Setup Assistant niet start, of deze afsluit voordat het formatteren is be- gonnen, zal de schijf niet klaar zijn voor gebruik en handmatig geformatteerd moeten worden. De gebruikershandleiding en hulpprogramma's zullen niet beschikbaar zijn op uw schijf en moeten dan worden gedownload van de website van LaCie: www.lacie.com Technische opmerking: De LaCie Setup Assistant ver- hindert niet het gebruik van het hulpprogramma voor schijf- beheer van uw computer bij het formatteren of partitioneren van uw LaCie-drive. Volg simpelweg de Setup Assistant totdat deze is voltooid en gebruik vervolgens het hulpprogramma voor schijfbeheer van uw computer (Disk Management voor Windows of Disk Utility voor Mac) om uw drive opnieuw te formatteren. Raadpleeg hoofdstuk 3. Optioneel formatteren en partitioneren voor meer informatie. ✦ ✦ 2.3. De LaCie Setup Assistant starten
Pagina: 16
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 17 Met FireWire 400- en FireWire 800-interfaces kunt u een an- dere harde schijf, een DVD±RW-schrijver of een digitale video- camera direct aansluiten op de LaCie Little Big Disk Quadra (deze aansluiting wordt “daisy-chaining” of "serieschakeling" genoemd). Om apparaten in serie te schakelen, moeten alle apparaten worden aangesloten via FireWire. Uw computer herkent de in serie aangesloten apparaten niet als de interfaces gemengd worden gebruikt, b.v. een FireWire-apparaat aangesloten op een drive die via de Hi-Speed USB 2.0-interface op de compu- ter is aangesloten. Technische opmerking: Wanneer FireWire 400- en FireWire 800-interfaces worden gemengd in een serieschake- ling, worden de gegevensoverdrachten beperkt tot de FireWire 400-snelheden. Sluit de voeding en de hostcomputerinterface van uw LaCie Little Big Disk Quadra aan met behulp van de stappen in paragraaf 2.1 en 2.2. Om een digitale videocamera* aan te sluiten: Sluit via de iLink/DV-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar), het 4-pins uiteinde van de kabel aan op de 4-pins poort van uw digitale camera. Sluit het 6-pins uiteinde van de iLink/DV-kabel aan op de 6-pins FireWire-poort aan de achterkant van de LaCie- harddrive (C). U kunt een FireWire-randapparaat als volgt aansluiten: Sluit de FireWire 400- of 800-kabel aan op een beschik- bare FireWire 400- of 800-poort op uw FireWire-randap- paraat. Sluit het andere uiteinde van de FireWire 400- of 800-ka- bel aan op een beschikbare FireWire 400- of 800-poort op de LaCie Little Big Disk Quadra (C). De digitale camera moet nu worden weergegeven onder Deze computer (Windows-gebruikers) of op het bureaublad (Mac-gebruikers). * Sommige camera's bieden geen ondersteuning voor deze configura- tie of kunnen leiden tot prestatievermindering van uw LaCie Little Big Disk Quadra. 1. 2. a. b. a. b. 3. 2.4. Meerdere apparaten aansluiten
Pagina: 17
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 18 2.5. Uw LaCie Harde Schijf loskoppelen Externe FireWire-, eSATA- en USB-apparaten bieden "Plug&Play"-functionaliteit. Dit betekent dat uw drive kan wor- den aangesloten en losgekoppeld terwijl de computer is inge- schakeld. Om storingen te voorkomen is het echter belangrijk deze stappen te volgen bij het loskoppelen van de LaCie-harde schijf. Mac-gebruikers Sleep het pictogram van de harde schijf naar de prul- lenbak. Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de drive worden verwijderd. 1. 2. Windows-gebruikers Klik in het systeemvak (in de rechterbenedenhoek van uw scherm) op het pictogram Uitwerpen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeelding. Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die door het pictogram Uitwerpen worden be- stuurd (er zou moeten verschijnen 'Hardware veilig ver- wijderen'.) Klik in dit venster op de LaCie-harde schijf. Vervolgens verschijnt het volgende bericht: "Hardware kan veilig verwijderd worden" (of een melding van ge- lijke strekking). Het apparaat kan nu veilig worden los- gekoppeld. 1. 2. 3. Externe FireWire-, eSATA- en USB-apparaten bieden "Plug&Play"-functionaliteit. Dit betekent dat uw drive kan wor- den aangesloten en losgekoppeld terwijl de computer is inge- schakeld. Om storingen te voorkomen is het belangrijk dat u de drive ontkoppelt of veilig ontkoppelt voordat u van interface verandert. Raadpleeg paragraaf 2.5. Uw LaCie-harde schijf ontkoppelen, voor de geschikte ontkoppelingsprocedure. 2.6 Van interface wisselen
Pagina: 18
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 19 3. Optioneel formatteren en partitioneren Wanneer u uw LaCie-harde schijf voor het eerst gebruikt zal de LaCie Setup Assistant de harde schijf naar uw behoeften for- matteren. Wanneer uw wensen wijzigen kunt u de LaCie-Harde Schijf opnieuw formatteren om deze voor gebruik onder Win- dows of Mac te optimaliseren, of voor platformonafhankelijk gebruik. Wanneer u de LaCie Setup Assistant gebruikt heeft om de schijf te laten werken onder Mac (HFS+), maar u wilt nu de schijf delen met Windows-gebruikers, kunt u deze voor dit doel opnieuw formatteren naar FAT32 (MS-DOS). Het is mogelijk dat u de LaCie-harde schijf moet formatteren als de LaCie Setup Assistant werd onderbroken of stopgezet. Als de harde schijf niet verschijnt in Deze computer (Windows) of op het bureaublad (Mac), is de schijf waarschijnlijk niet cor- rect geformatteerd. Wat is formatteren? Wanneer een schijf wordt geformatteerd, gebeurt het volgende: het besturingssysteem wist alle administratieve informatie van de schijf, test de schijf om te controleren of alle sectoren be- trouwbaar zijn, markeert de slechte sectoren (bijv. gedeelten met krassen) en stelt interne adrestabellen op die later worden gebruikt om informatie te vinden. Een harde schijf moet worden geformatteerd voor hij kan gebruikt worden om gegevens op te slaan. Wat is partitioneren? U kunt de harde schijf ook in zogeheten partities opdelen. Een partitie is een sectie van de opslagcapaciteit van de harde schijf die wordt gemaakt om bestanden en gegevens in op te slaan. U kunt op uw drive bijvoorbeeld drie partities maken: één voor uw office-documenten, één als back-up en één voor uw mul- timediabestanden. Of als u de drive met iemand anders in uw huishouden of kantoor wilt delen, kunt u een partitie maken voor elke persoon die de drive gebruikt. Partitioneren is niet per se nodig. Belangrijke informatie: Kopieer de gebruikers- handleiding en de hulpprogramma's naar uw computer voordat u opnieuw gaat formatteren. Het opnieuw format- teren zal alle gegevens op de harde schijf wissen. Als er nog gegevens op staan die u wilt beschermen of nog wilt gebruiken, kopieer die dan naar uw computer voordat u de schijf opnieuw formatteert. Bestandsysteemindelingen Er zijn drie verschillende bestandssysteemindelingscate- gorieën: NTFS, FAT 32 (MS-DOS) en Mac OS Extended (HFS+). Gebruik de onderstaande informatie om te bepalen welke indeling het best bij u past. Gebruik NTFS als... … u de drive alleen onder Windows 2000 of Windows XP of Windows Vista gaat gebruiken. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestands- systeem is in de modus alleen-lezen compatibel met Mac OS X 10.3 en hoger. Gebruik HFS+ als... ... u de drive alleen op Mac's gebruikt. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn vergeleken met FAT 32. Dit be- standssysteem is NIET compatibel met Windows OS. Gebruik FAT 32 (MS-DOS) als... ... u de drive zowel met Windows als met Mac OS X 10.3. gaat gebruiken of als u de drive gaat delen tussen Win- dows 2000 en Windows XP of Windows Vista. Maximale grootte van afzonderlijk bestand is 4 GB.
Pagina: 19
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 20 3.1 Bestandssysteemindeling vinden Mogelijk wenst u de huidige systeemindeling van uw LaCie- harde schijf te weten als: U van plant bent om uw LaCie-harde schijf te herformat- teren. De huidige bestandssysteemindeling kan het proces bepalen dat u zult gebruiken om de schijf te herformat- teren. De LaCie-harde schijf blijkt niet geïnstalleerd te zijn op uw computer. In dit geval kan de bestandssysteemindeling ervoor zorgen dat uw besturingssysteem de LaCie-harde schijf niet herkent (bv. Als u een harde schijf met HFS+ -indeling aansluit op een Windows-computer). ✦ ✦ Windows-gebruikers Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en se- lecteer Beheren uit het optiemenu. Het venster Com- puterbeheer opent zich. Kies Schijfbeheer onder Opslag (u moet mogelijk de lijst Opslag openvouwen om de optie Schijfbeheer te zien). De informatie over alle opslagapparaten aange- sloten op uw computer verschijnt in het rechterdeelven- ster. Zoek de schijf die overeenkomt met de LaCie-harde schijf. opmerking: "Schijf 0" is de interne harde schijf van uw computer. Als andere opslagapparaten zijn aange- sloten op uw computer, raadpleegt u de schijfinformatie in het bovenste deelvenster om te bepalen welke schijf overeenkomt met uw LaCie-harde schijf. De kolom Bestandssysteem in het bovenste deelven- ster geeft het bestandssysteem van elke schijf weer. De schijven verschijnen als "NTFS", "FAT32" of zijn niet weergegeven als de bestandssysteemindeling niet wordt herkend, zoals in het geval van HFS+. 1. 2. 3. 4. Mac-gebruikers Kies Hulpprogramma's in het menu Go op de Fin- der-menubalk. Open het Schijfhulpprogramma. In de schijflijst aan de linkerzijde van het venster Schijf- hulpprogramma zoekt u de schijf die overeenkomt met uw LaCie-harde schijf. Elke schijf heeft ten minste twee weergaven: een voor het apparaat zelf en een voor elke partitie op de schijf. Kies een van de lagere, ingesprongen partities. Raadpleeg de Format-lijn (Indeling) van het informa- tievak onderaan het venster Schijfhulpprogramma. 1. 2. 3. 4. 5.
Pagina: 20
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 21 3.2. Formatteren voor Windows-gebruikers Voordat u start, sluit u de drive aan op de computer en volgt u de stappen in paragraaf 3.1 om de bestandssysteemindeling van uw LaCie-harde schijf te vinden. Als uw schijf is geformatteerd als een FAT32-volume, gaat u verder met paragraaf 3.2.1. Formatteren van FAT32 naar NTFS. Als uw schijf is geformatteerd als een HFS+ -volume (of niet herkend in Windows), gaat u verder met paragraaf 3.2.2. Formatteren van HFS+ naar NTFS. 3.2.1. Formatteren van FAT32 naar NTFS Volg deze stappen als u de LaCie Setup Assistant hebt gebruikt om een uitwisselvolume op uw LaCie-harde schijf te creëren voor het delen van gegevens tussen Windows- en Mac-com- puters of als u de LaCie-harde schijf hebt geherformatteerd als een FAT32-volume op een Mac. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gege- vens op de harde schijf gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en kies Beheren(Afbeelding 3.2.1.-A). Het venster Computerbeheer opent zich. Kies Schijfbeheer onder Opslag (u moet mogelijk de lijst Opslag openvouwen om de optie Schijfbeheer te zien). Raadpleeg afbeelding 3.2.1.-B. Informatie over alle opslag- apparaten aangesloten op uw computer verschijnt in het rechterdeelvenster. Zoek de schijf die overeenkomt met de LaCie-harde schijf. Klik met de rechtermuisknop op de balk van de schijf die het FAT32-volume voorstelt en kies Formatteer... uit het optie- menu (Afbeelding 3.2.1-B). Technische opmerking: Als u geen uitwisselvolume hebt gecreëerd met de LaCie Setup Assistant, kan er slechts een volume zijn dat hoort bij de schijf. Wordt vervolgd op volgende pagina... ✦ ✦ 1. 2. 3. Afbeelding 3.2.1-B Afbeelding 3.2.1-A 1 2 3
Pagina: 21
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 22 Afbeelding 3.2.1-C In het venster Format (Formatteren) (Afbeelding 3.2.1.-C): Geef een naam voor de schijf in zoals deze dient te ver- schijnen op uw computer in het veld Volumenaam. Kies "Snel formatteren". Laat de andere opties ingesteld op hun standaardwaarde en klik op OK. Klik op OK in het waarschuwingsvenster. Gedurende het formatteringsproces verandert de status van de schijf naar "Formatteren" in het venster Computerbeheer. Wanneer het formatteren is voltooid, verandert de status naar "In orde". Raadpleeg afbeelding 3.2.1-D. 4. a. b. c. 5. a b Afbeelding 3.2.1-D a b c
Pagina: 22
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 23 Volg de stappen in deze paragraaf als u de LaCie Setup As- sistant hebt gebruikt om uw drive te formatteren voor gebruik met een Mac of als u de LaCie-harde schijf hebt geherformat- teerd als een HFS+ -volume op een Mac. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gege- vens op de harde schijf gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en kies Beheren(Afbeelding 3.2.2.-A). Het venster Computerbeheer opent zich. Kies Schijfbeheer onder Opslag (u moet mogelijk de lijst Opslag openvouwen om de optie Schijfbeheer te zien). Raadpleeg afbeelding 3.2.2.-B. Informatie over alle opslag- apparaten aangesloten op uw computer verschijnt in het rechterdeelvenster. Zoek de schijf die overeenkomt met de LaCie-harde schijf. Klik met de rechtermuisknop op het volume "Niet toegewe- zen" in de balk van de schijf en kies Nieuwe partitie... uit het optiemenu (Afbeelding 3.2.2-B). De wizard "Nieuwe par- titie" opent zich. Wordt vervolgd op volgende pagina... 1. 2. 3. 3.2.2. Formatteren van HFS+ (Apple Bestandssysteem) naar NTFS Afbeelding 3.2.2-A Afbeelding 3.2.2-B 1 2 3
Pagina: 23
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 24 Bij het welkomscherm van de wizard Nieuwe partitie, klikt u op Volgende. Kies Primaire partitie en klik op Volgende. Als u meer dan een partitie op de schijf wenst te creëren, voert u in het veld "Partitiegrootte in MB" de grootte van de eerste partitie in. In het andere geval laat u de standaard- waarden staan en klikt u op Volgende. Kies een schijfletter om toe te wijzen aan de schijf. Klik op Volgende. Kies "Formatteer deze partitie met de volgende instellingen" en geef een naam in voor het volume zoals dit dient te ver- schijnen op de computer. Kies "Snel formatteren". Klik op Volgende. Raadpleeg afbeelding 3.2.2-D. Controleer uw instellingen en klik op Voltooien om het for- matteringsproces te starten. Gedurende het formatteringsproces verandert de status van de schijf naar "Formatteren" (a) in het venster Computerbe- heer. Wanneer het formatteren is voltooid, verandert de sta- tus naar "In orde" (b). Raadpleeg afbeelding 3.2.2-E. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Afbeelding 3.2.2-C Afbeelding 3.2.2-D Afbeelding 3.2.2-E a b
Pagina: 24
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Optioneel formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 25 3.3. Formatteren voor Mac-gebruikers LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gege- vens op de harde schijf gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. Kies Hulpprogramma's in het menu Go op de Finder-me- nubalk. Open het Schijfhulpprogramma. In de schijflijst aan de linkerzijde van het venster Schijfhulp- programma zoekt u de schijf die overeenkomt met uw La- Cie-harde schijf. Bij elke schijf is er een weergave voor de schijfcontroller en een voor elk volume op de schijf. Kies de weergave voor de controller (bv. “153.4 GB HDT72251…” in Afbeelding 3.3-A). Selecteer de tab Partition (Partitioneren). In het menu Volume-indeling kiest u het aantal partities waarin u de schijf wenst te verdelen (maximum 16). U kunt de grootte van elke partitie aanpassen met de schuifbalk tus- sen de partities in het gebied Volumestructuur:. Maak in het onderdeel Volumegegevens een naam aan voor elk volume (partitie), kies de volumestructuur (Mac OS Extended, Mac OS Standard, UNIX-bestandssysteem of MS- DOS). Technische opmerking: Om een volume te delen met Windows-gebruikers kiest u de MS-DOS-indeling (FAT32). Belangrijke informatie: Apple beveelt aan dat u, tenzij u een specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssy- steem (UFS) te gebruiken, het Mac OS Extended-formaat ge- bruikt omdat dat voor Macintosh-gebruikers bekender is. Klik op de Partitioneren-knop. Klik nogmaals op Partitio- neren om het waarschuwingsbericht te sluiten en verder te gaan. Mac Disk Utility formatteert en partitioneert de schijf overeen- komstig uw instellingen en uw drive is gereed voor gebruik. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. Afbeelding 3.3-A Afbeelding 3.3-B 3 4 7 5 6
Pagina: 25
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 26 Als uw LaCie-harde schijf niet correct functioneert, raadpleeg dan de volgende controlelijst om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Als u alle punten van de controlelijst hebt door- lopen en uw drive werkt nog steeds niet goed, kijk dan in de FAQ's (veelgestelde vragen) die regelmatig worden gepubli- ceerd op onze website - www.lacie.com. Een van deze FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de downloadpagina bezoeken, waar de recentste bijgewerkte softwareversies beschikbaar zijn. Als u verdere ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opne- men met de winkel waar u het LaCie-product hebt gekocht of met LaCie-klantenservice (zie hoofdstuk 5. Contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie). Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft ernaar om u de meest actuele en uitgebreide ge- bruikershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke formule te bie- den die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw gebruikershandleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijk dan op onze web- site voor de nieuwste beschikbare versie. www.lacie.com 4. Problemen oplossen Mac-Problemen oplossen Probleem Vraag Oplossing De drive wordt niet door de computer herkend. Wordt er een pictogram voor de drive weergegeven op het bureaublad? Er moet een pictogram voor de LaCie-drive op het bureaublad staan. Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor het oplossen van problemen om de aard van het probleem vast te stellen. Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor gebruik met deze drive? Raadpleeg paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. Is de voeding van de drive aangesloten en ingeschakeld (enkel USB en eSATA)? Controleer of de voeding goed is aangesloten als de Little Big Disk Quadra is aangesloten via USB of eSATA (raadpleeg paragraaf 2.1. De voeding aansluiten) en of er stroom staat op het stopcontact waarop het netsnoer is aangesloten. Hebt u voor de gebruikte interface en het toepasselijke besturingssysteem de juiste in- stallatieprocedure uitgevoerd? Kijk de installatiestappen in paragraaf 2.2. De interfacekabel aanslui- ten nog eens na. Zijn beide uiteinden van de FireWire-, eSATA- of USB-ka- bel stevig aangesloten? Controleer de beide uiteinden van de FireWire-, eSATA- of USB-kabels en zorg ervoor dat ze goed op de juiste poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. Zijn de USB-, eSATA- of FireWire-drivers op de juiste manier geïnstalleerd en geac- tiveerd? Open Apple System Profiler en klik op de tab Devices and Volumes (Apparaten en volumes). Als uw apparaat niet op de lijst voorkomt, controleer dan de kabels nogmaals en probeer de andere tips voor probleemoplossing die hier staan vermeld. Is er sprake van conflict met andere randapparaatstuurpro- gramma's of extensies? Neem voor assistentie contact op met LaCie Technical Support.
Pagina: 26
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 27 Probleem Vraag Oplossing De drive wordt niet door de computer herkend. Is de drive geformatteerd? Controleer of de drive correct is geformatteerd. Raadpleeg paragraaf 3. Optioneel formatteren en partitioneren. Ondersteunt het besturings- systeem van uw computer het bestandssysteem? Controleer de documentatie van uw computer en raadpleeg para- graaf 3. Optioneel formatteren en partitionerenen 3.1. Bestandssy- steemindeling vinden. Foutmeldingen onder Mac OS 10.x. Hebt u de melding “Error -50” gekregen bij het kopiëren naar een FAT 32-volume? Bij het kopiëren van bestanden of mappen van Mac OS 10.x naar een FAT32-volume kunnen bepaalde tekens niet worden gekopieerd. Enkele van deze tekens (dus niet alle) zijn:? < > / \ :Controleer uw bestanden en mappen om u ervan te overtuigen dat dergelijke tekens er niet in voorkomen. Hebt u een foutmelding gekre- gen dat de drive is losgekop- peld bij het opheffen van de slaapmodus? Negeer deze melding. De drive verschijnt weer op het bureaublad. LaCie-drives werken stroombesparend door te stoppen met draaien wanneer u uw computer in de slaapstand zet. Als de computer dan "gewekt" wordt uit zijn slaap heeft de drive niet genoeg tijd om weer op gang te komen uit de slaapstand. Stuit u op problemen met het herkennen van uw Fire- Wire-randapparaat door de computer? Als u problemen ondervindt met uw FireWire-aansluiting onder Mac OS 10.2.x, moet u het systeem upgraden naar Mac OS X 10.2.8 of hoger. De drive werkt langzaam. Zijn er andere USB-, eSATA- of FireWire-apparaten op dezelf- de poort of hub aangesloten? Ontkoppel andere USB-, eSATA- of FireWire-apparaten en kijk of de werking van de drive daardoor verbetert. De drive werkt niet merk- baar sneller bij aansluiting via Hi-Speed USB 2.0. Werkt u onder Mac OS 9.x? Apple ondersteunt de standaard Hi-Speed USB 2.0 niet onder Mac OS 9.x. De werking blijft beperkt tot de lagere overdrachtsnelheden van de oorspronkelijke USB-standaard. Is de drive aangesloten op een USB-poort op de computer of op een USB-hub? Als de drive is aangesloten op een USB 1.1-poort of hub, is dat normaal. Een Hi-Speed USB 2.0-apparaat werkt slechts op Hi-Speed USB 2.0-snelheden wanneer deze rechtstreeks is aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort of -hub. Als dat niet het geval is, werkt het Hi-Speed USB 2.0-apparaat op de tragere USB 1.1-overdrachtsnel- heid. Is de drive aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort op de computer? Controleer of de Hi-Speed USB 2.0-stuurprogramma's voor zowel hostbusadapter als apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma's en installeer ze opnieuw. Ondersteunt de computer of het besturingssysteem Hi- Speed USB 2.0? Raadpleeg paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten.
Pagina: 27
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 28 Windows-Problemen oplossen Probleem Vraag Oplossing De drive wordt niet door de computer herkend. Staat er een pictogram voor de drive in Deze computer? Ga naar My Computer (Deze computer) en zoek naar een picto- gram en stationsletter die is toegewezen aan de LaCie-drive. Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor het oplossen van problemen om de aard van het probleem vast te stellen. Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor gebruik met deze drive? Raadpleeg paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. Is de voeding van de drive aangesloten en ingeschakeld (enkel USB en eSATA)? Controleer of de voeding goed is aangesloten als de Little Big Disk Quadra is aangesloten via USB of eSATA (raadpleeg paragraaf 2.1. De voeding aansluiten) en of er stroom staat op het stopcontact waarop het netsnoer is aangesloten. Hebt u voor de gebruikte interface en het toepasselijke besturingssysteem de juiste in- stallatieprocedure uitgevoerd? Kijk de installatiestappen in paragraaf 2,1. De interfacekabel aanslui- ten nog eens na. Zijn beide uiteinden van de FireWire-, eSATA- of USB-ka- bel stevig aangesloten? Controleer de beide uiteinden van de FireWire-, eSATA- of USB-kabels en zorg ervoor dat ze goed op de juiste poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. Is er sprake van conflict met andere randapparaatstuurpro- gramma's of extensies? Neem voor assistentie contact op met LaCie Technical Support. Werkt u met Windows 98 SE of Windows Me? Windows 98 SE en Windows Me zijn niet compatibel met de LaCie Little Big Disk Quadra. Raadpleeg paragraaf 1.2. Minimale systeem- vereisten. FireWire 800 werkt niet onder Windows 2000. Hebt u Windows 2000 Service Pack 4 geïnstalleerd? Om onder Windows 2000 met FireWire 800-apparaten te werken moet de update Service Pack 4 geïnstalleerd zijn. Deze update kan gratis vanaf de website van Microsoft worden gedownload. De drive werkt langzaam. Zijn er andere USB-, eSATA- of FireWire-apparaten op dezelf- de poort of hub aangesloten? Ontkoppel andere USB-, eSATA- of FireWire-apparaten en kijk of de werking van de drive daardoor verbetert.
Pagina: 28
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 29 Probleem Vraag Oplossing De drive werkt niet merk- baar sneller bij aansluiting via Hi-Speed USB 2.0. Is de drive aangesloten op een USB-poort op de computer of op een USB-hub? Als de drive is aangesloten op een USB-poort of hub, is dat normaal. Een Hi-Speed USB 2.0-apparaat werkt slechts op Hi-Speed USB 2.0- snelheden wanneer deze rechtstreeks is aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort of -hub. Als dat niet het geval is, werkt het Hi-Speed USB 2.0-apparaat op de tragere USB-overdrachtsnelheid. Is de drive aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort op de computer? Controleer of de Hi-Speed USB 2.0-stuurprogramma's voor zowel hostbusadapter als apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma's en installeer ze opnieuw. Ondersteunt de computer of het besturingssysteem Hi- Speed USB 2.0? Raadpleeg paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten. De drive gaat aan en uit wanneer u uw computer aan en uit zet (bij USB- en FireWire-verbindingen). Dit is normaal. De drive beschikt over een automatische schakelfunctie: als de drive op uw computer is aangesloten, wordt hij automatisch ingeschakeld wanneer u de computer aanzet. Evenzo wordt als u de computer uitschakelt, ook de drive automatisch uitgeschakeld. Als u wilt dat de drive uit staat als hij is aangesloten op uw computer, controleer dan eerst of uw computer niet communiceert met de drive en volg vervolgens de stappen in paragraaf 2.5. Uw LaCie Harde Schijf loskoppelen. Nadat u de drive hebt losgekoppeld, drukt u op de On/Off/Auto-knop op de achterkant van de drive om de drive uit te schakelen.
Pagina: 29
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 30 5. Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst Lees de handleidingen en raadpleeg het hoofdstuk 4. Problemen oplossen. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u alle vragen in de controlelijst voor probleemoplossing hebt doorgenomen en er nog steeds niet in slaagt uw LaCie-drive goed te laten werken, neemt u contact met ons op via www.lacie.com. Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt: Informatie Waar kunt u deze informatie vinden 1. Serienummer van LaCie Hard Drive Op een sticker op de achterkant van de drive of op de originele verpakking 3. Macintosh-/pc-model Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selecteer Over deze Mac. Windows-gebruikers:Klik met de rechtermuisknop op Deze compu- ter en klik op Eigenschappen > Algemeen. 4. Versie van het besturingssysteem 5. Processorsnelheid 6. Computergeheugen 7. De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selecteer Over deze Mac. Selecteer More Info...(Meer info...) Het Apple Systeemprofiel wordt dan geopend met een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze com- puter en selecteer Eigenschappen > Hardware 1. 2.
Pagina: 30
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 31 LaCie Contactadressen Klantenservice LaCie Azië, Singapore en Hongkong Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/asia/contact/ LaCie Australië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/au/contact/ LaCie België Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/be/contact/ (Français) LaCie Canada Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/caen/contact/ (Engels) LaCie Denemarken Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/dk/contact LaCie Finland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fi/contact/ LaCie Frankrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fr/contact/ LaCie Duitsland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/de/contact/ LaCie Italië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/it/contact/ LaCie Japan Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/jp/contact/ LaCie Nederland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/nl/contact/ LaCie Noorwegen Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/no/contact/ LaCie Spanje Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/es/contact/ LaCie Zweden Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/se/contact/ LaCie Zwitserland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Français) LaCie Verenigd Koninkrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/uk/contact LaCie Ierland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/ie/contact/ LaCie VS Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/contact/ LaCie International Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/intl/contact/
Pagina: 31
LaCie Little Big Disk Quadra • Design by Neil Poulton Garantie Gebruikershandleiding pagina 32 Garantie LaCie garandeert uw drive tegen materiaal- en productiefouten, bij normaal gebruik, gedurende de periode die staat vermeld op uw garantiecertificaat. Indien mocht blijken dat dit product defect is binnen de garantieperiode, zal LaCie, naar eigen keuze, de defecte drive repareren of vervangen. Deze garantie wordt ongeldig indien: de drive is gebruikt/opgeslagen onder abnormale gebruiks- of onderhoudsomstandigheden; de drive is gerepareerd, gemodificeerd of aangepast, tenzij een dergelijke reparatie, modificatie of aanpassing uitdrukkelijk schriftelijk is goedgekeurd door LaCie; de drive is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, blikseminslag, elektrische storingen, onjuiste verpakking of ongeval- len; de drive op onjuiste wijze is geïnstalleerd; het serienummer van de drive onleesbaar is of ontbreekt; het defecte onderdeel een vervangingsonderdeel is, zoals een opberglade, enz.; de verzegeling van de drivebehuizing is verbroken. LaCie en haar leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies tijdens het gebruik van dit apparaat of voor welk probleem dan ook dat hieruit voortvloeit. LaCie is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor directe, bijzondere of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschadiging of verlies van eigendommen of apparatuur, omzet- of winstverlies, kosten van vervangingsgoederen of de onkosten of onge- makken die worden veroorzaakt door onderbrekingen voor servicedoeleinden. Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. In geen geval zal enig persoon recht hebben op een vergoeding die hoger is dan de aankoopprijs die is betaald voor de drive. Neem (telefonisch) contact op met LaCie Technical Support als u aanspraak wilt maken op service onder garantie. Er wordt om het se- rienummer van uw LaCie-product gevraagd en er kan u worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen waaruit blijkt dat het apparaat nog steeds onder de garantie valt. Elke drive die naar LaCie wordt teruggestuurd, moet goed worden verpakt in de oorspronkelijke verpakking en voldoende gefrankeerd worden verzonden. Belangrijke informatie: Registreer u online voor gratis technische ondersteuning: www.lacie.com/register ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie Little Big Disk Quadra en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie Little Big Disk Quadra. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie Little Big Disk Quadra zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie Little Big Disk Quadra

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie Little Big Disk Quadra. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: LaCie
 • Product: Externe harde schijven
 • Model/naam: Little Big Disk Quadra
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans