LaCie LaCinema PlayHD handleiding

Gerelateerde videos

Instructievideo's, unboxing video's en productvideo's. Hieronder is een selectie van interresante video's te vinden over de LaCie LaCinema PlayHD.

Resetten

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie LaCinema PlayHD. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: LaCie
  • Product: Mediaspeler
  • Model/naam: LaCinema PlayHD
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Spaans

Inhoudsopgave

Pagina: 0
LaCinema PlayHD	 Inhoudsopgave
Gebruikershandleiding	 pagina 1
Inhoudsopgave
1.	Inleiding....................................................................................................................... 6
1.1.	 Minimale systeemvereisten voor computer ....................................................................................... 7
1.2.	 Ondersteunde indelingen............................................................................................................... 8
1.3.	 Inhoud van de verpakking.............................................................................................................. 9
1.4.	Talen............................................................................................................................................ 9
1.5.	 Ondersteunde ondertitels............................................................................................................. 10
1.6.	 Aanzichten van de LaCinema PlayHD............................................................................................ 10
1.6.1.	Vooraanzicht................................................................................................................... 10
1.6.2.	Achteraanzicht................................................................................................................ 10
1.7.	 Kabels en connectoren................................................................................................................. 11
1.7.1.	 A/V-kabels (Audio/Video)................................................................................................. 11
1.7.2.	USB-kabel...................................................................................................................... 11
2.	 Afstandsbediening gebruiken.................................................................................... 12
2.1.	 Batterijen plaatsen....................................................................................................................... 12
2.2.	 Overzicht van knoppen van afstandsbediening............................................................................... 13
2.2.1.	 Informatie over belangrijke knoppen................................................................................. 14
3.	 Installatie: bestanden overzetten................................................................................ 15
3.1.	 STAP 1: de voeding aansluiten...................................................................................................... 16
3.2.	 STAP 2: de USB-kabel aansluiten.................................................................................................. 17
3.2.1.	 Organisatie van mediabestanden op de LaCinema PlayHD................................................. 18
3.3.	 STAP 3: uw drive verwijderen........................................................................................................ 19
4.	 Installatie: aansluiten op tv........................................................................................ 20
4.1.	 STAP 1: HDMI-kabel of composite video/stereo audiokabels aansluiten........................................... 20
4.1.1.	 HDMI-aansluiting (High-Definition)................................................................................... 21
4.1.2.	 Composite video- en stereo audiokabel............................................................................ 21
4.1.3.	 Coaxiale audio-aansluiting............................................................................................... 22
4.2.	 STAP 3: de voeding aansluiten...................................................................................................... 23
4.2.1.	 Waarschuwing voor gelijktijdige USB- en tv-aansluiting....................................................... 23
4.3.	 STAP 4: de installatiewizard voltooien............................................................................................ 24
5.	 Multimediabestanden afspelen.................................................................................. 25
5.1.	 De space Films............................................................................................................................ 25
5.1.1.	 Opties voor de space Films.............................................................................................. 26
5.2.	 De space Foto............................................................................................................................. 28
5.2.1.	 Muziek tijdens uw diavoorstelling...................................................................................... 28
5.2.2.	 Opties voor de space Foto............................................................................................... 29
5.3.	 De space Muziek......................................................................................................................... 32
5.3.1.	 Opties voor de space Muziek........................................................................................... 33
6.	 Bestanden op USB-harddrive afspelen....................................................................... 34
6.1.	 Aansluiting USB-drive................................................................................................................... 34
6.2.	Compatibiliteit............................................................................................................................. 35
6.3.	 USB-drive veilig verwijderen.......................................................................................................... 35
7.	Instellingenmenu....................................................................................................... 36
7.1.	 Instellingen: algemeen................................................................................................................. 36
7.1.1.	 Menutaal ...................................................................................................................... 36
7.1.2.	Ondertitelindeling........................................................................................................... 37
7.1.3.	Schermbeveiliging........................................................................................................... 37
Pagina: 1
LaCinema PlayHD	 Inhoudsopgave
Gebruikershandleiding	 pagina 2
7.1.4.	Mediabibliotheek............................................................................................................. 37
7.2.	 Instellingen: Audio/Video............................................................................................................. 38
7.2.1.	Resolutie......................................................................................................................... 38
7.2.2.	Breedte-hoogteverhouding............................................................................................... 38
7.2.3.	HDMI-audio .................................................................................................................. 39
7.2.4.	S/PDIF-audio.................................................................................................................. 39
7.2.5.	 1080P 24Hz................................................................................................................... 39
7.3.	 Instellingen: systeem..................................................................................................................... 40
7.3.1.	Versie............................................................................................................................. 40
7.3.2.	 Update firmware.............................................................................................................. 40
7.3.3.	 Interne harde schijf formatteren........................................................................................ 41
7.3.4.	Fabrieksinstellingen......................................................................................................... 41
8.	 Harde schijf van LaCinema PlayHD opnieuw formatteren.......................................... 42
8.1.	 Opnieuw formatteren: Windows.................................................................................................... 43
8.1.1.	 Formatteren voor Windows XP.......................................................................................... 43
8.1.2.	 Formatteren voor Windows Vista/7................................................................................... 46
8.2.	 Opnieuw formatteren: Mac-gebruikers.......................................................................................... 50
8.3.	 Opnieuw formatteren: schermmenu van LaCinema PlayHD............................................................. 52
9.	 Technische gegevens.................................................................................................. 54
9.1.	 Compatibiliteit HD-bestandsindelingen.......................................................................................... 54
9.2.	 Gegevensoverdracht optimaliseren................................................................................................ 54
10.	Problemen oplossen .................................................................................................................... 55
10.1.	Problemen met de televisie/stereo-aansluiting oplossen................................................................... 56
10.2.	USB-aansluiting (Mac-gebruikers).................................................................................................. 57
10.3.	USB-aansluiting (Windows-gebruikers)........................................................................................... 59
11.	Contact opnemen met klantenservice......................................................................... 60
11.1.	Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie............................................................. 61
12.	Garantie..................................................................................................................... 62
Pagina: 2
LaCinema PlayHD	 Voorwoord
Gebruikershandleiding	 pagina 3
Copyrights
Copyright © 2011 LaCie. Alle rechten
voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van LaCie worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een gegevenssysteem of
worden overgedragen in enige vorm of
op enige wijze, hetzij elektronisch, mecha-
nisch, door fotokopieën, opnamen of op
enige andere manier.
Handelsmerken
Apple, Mac en Macintosh zijn gedepon-
eerde handelsmerken van Apple Inc. Mi-
crosoft, Windows XP, Windows Vista en
Windows 7 zijn gedeponeerde handels-
merken van Microsoft Corporation. De
overige handelsmerken die in deze handle-
iding worden genoemd, behoren toe aan
hun respectieve eigenaren.
Vervaardigd onder licentie van Dolby Labo-
ratories. "Dolby" en het dubbele D-symbool
zijn handelsmerken van Dolby Laborato-
ries.
Vervaardigd onder de licentie van het
Amerikaanse patent: 5.451.942 en andere
Amerikaanse en wereldwijde patenten die
zijn verleend en aangevraagd. DTS en het
symbool zijn gedeponeerde handelsmerken
en DTS Digital Out en de DTS-logo's zijn
handelsmerken van DTS Inc. Product wordt
met software geleverd. © DTS, Inc. Alle re-
chten voorbehouden.
Wijzigingen
Het materiaal in dit document dient uitslui-
tend ter informatie en kan zonder kennis-
geving worden gewijzigd. Bij de voorberei-
ding van dit document zijn alle redelijke
inspanningen verricht om de nauwkeu-
righeid ervan te waarborgen. Niettemin
aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid
voor gevolgen van fouten of weglatingen in
dit document of gevolgen van het gebruik
van de hierin opgenomen informatie. LaCie
behoudt zich het recht voor om wijzigingen
of revisies in het ontwerp of de handleiding
van het product aan te brengen, zonder
voorbehoud en zonder de verplichting om
iemand van dergelijke revisies en wijzigin-
gen op de hoogte te stellen.
Verklaring van conformiteit voor
Canada
Dit digitale apparaat van klasse B vol-
doet aan alle eisen van de Canadese
voorschriften inzake apparatuur die storing
veroorzaakt.
Verklaring van CE-
certificering van de fabrikant
Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit prod-
uct aan de volgende Europese richtlijnen:
2004/108/EC (EMC) en 2006/95/EC
(Safety)
LET OP: wijzigingen die niet door de fabri-
kant zijn goedgekeurd, kunnen de toestem-
ming voor het gebruik van deze apparatuur
ongeldig maken.
LET OP: de garantie op de LaCinema
PlayHD kan komen te vervallen wanneer
bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet
worden opgevolgd.
OPMERKING: de hoofdkabel moet in
overeenstemming met CEI 60227 of CEI
60245 zijn en het soort stekker moet over-
eenkomstig de normen van het land zijn
waar u de apparatuur gebruikt.
110427 v1.1
Pagina: 3
LaCinema PlayHD	 Voorwoord
Gebruikershandleiding	 pagina 4
Dit symbool op het product
of op de verpakking du-
idt aan dat u het product
niet mag wegwerpen met
uw gewoon huishoudelijk
afval. In plaats daarvan bent u ervoor ve-
rantwoordelijk uw niet meer bruikbare ap-
paratuur af te voeren naar een daartoe
aangewezen inzamelpunt voor recycling
van afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur. Afzonderlijke inzameling en
recycling van als afval afgevoerde appa-
ratuur draagt bij aan het behoud van natu-
urlijke hulpbronnen en waarborgt dat de
apparatuur wordt verwerkt op een manier
die de volksgezondheid en het milieu be-
schermt. Neem voor meer informatie over
recyclingafgiftepunten voor afgedankte ap-
paratuur contact op met de gemeente, de
gemeentereinigingsdienst of met de lever-
ancier van het product.
LET OP: de garantie op de LaCinema
PlayHD kan komen te vervallen wanneer
bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet
worden opgevolgd.
Gezondheids- en
veiligheidsmaatregelen
✦
✦ Alleen bevoegde personen mogen
onderhoud uitvoeren aan dit appa-
raat.
✦
✦ Lees deze gebruikershandleiding
zorgvuldig en volg de juiste proce-
dure bij het installeren van het ap-
paraat.
✦
✦ Open een drive niet en probeer deze
niet te demonteren of aan te passen.
Breng nooit metalen voorwerpen
in de drive om het risico op elek-
trische schokken, brand, kortsluiting
of gevaarlijke emissies te vermijden.
De diskdrive die wordt meegeleverd
bij uw LaCinema PlayHD bevat geen
onderdelen die de gebruiker zelf kan
onderhouden. Als er sprake lijkt te
zijn van een storing, laat het appara-
at dan nakijken door gekwalificeerd
LaCie-servicepersoneel.
✦
✦ Stel het apparaat nooit bloot aan re-
gen en gebruik het nooit in de buurt
van water of onder vochtige of natte
omstandigheden. Plaats nooit voor-
werpen die vloeistof bevatten op de
LaCinema PlayHD aangezien de
vloeistof in de openingen van het ap-
paraat terecht kan komen. Als u dit
wel doet, neemt het risico op elek-
trische schokken, kortsluiting, brand
en lichamelijk letsel toe.
✦
✦ Zorg ervoor dat de computer en de
LaCinema PlayHD elektrisch geaard
zijn. Als de apparaten niet zijn
geaard, neemt de kans op elektrische
schokken toe. Voedingsvereisten
100-240 V~, 1,5 A, 60-50 Hz, (fluc-
tuaties van voedingsspanning mogen
niet groter zijn dan ± 10% van de
nominale, transiënte overspanning
volgens overspanningscategorie II).
Voorzorgsmaatregelen
voor algemeen gebruik
✦
✦ Stel de LaCinema PlayHD niet bloot
aan temperaturen buiten het bereik
van 5 °C tot 30 °C; of aan bedri-
jfsvochtigheid buiten het bereik van
5-80%, zonder condensvorming, of
vochtigheid wanneer niet in bedrijf
van 10% tot 90%, zonder condens-
vorming. Als u dit wel doet, kan
LaCinema PlayHD beschadigd raken
of de behuizing vervormen. Plaats de
LaCinema PlayHD niet in de buurt
van een hittebron en stel het appa-
raat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet
door een raam). Ook als u de LaCin-
ema PlayHD in een omgeving plaatst
die te koud of te vochtig is, kan het
apparaat beschadigd raken.
✦
✦ Trek altijd het netsnoer van de LaCin-
ema PlayHD uit het stopcontact als
er kans is op blikseminslag of als het
apparaat gedurende langere tijd niet
zal worden gebruikt. Anders is er een
verhoogd risico op elektrische schok-
ken, kortsluiting of brand.
✦
✦ Gebruik uitsluitend de voeding die bij
het apparaat wordt meegeleverd.
✦
✦ Plaats geen voorwerpen boven op de
LaCinema PlayHD en oefen er geen
overmatige kracht op uit.
✦
✦ Oefen nooit overmatige kracht uit
op de LaCinema PlayHD. Raadpleeg
wanneer u een probleem ontdekt het
hoofdstuk Problemen oplossen in
deze handleiding.
LET OP: een afgeschermd netsnoer is
vereist om aan de emissielimieten van het
FCC te voldoen en tevens om storing in
de nabije radio- en televisieontvangst te
voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat
alleen het meegeleverde netsnoer wordt
gebruikt.
Pagina: 4
LaCinema PlayHD	 Voorwoord
Gebruikershandleiding	 pagina 5
Bedrijfsomgevingtemperaturen
✦
✦ Stel de LaCinema PlayHD niet bloot aan temperaturen buiten
het bereik van 5°C tot 30°C. De LaCinema PlayHD is een
hoogwaardig audio/video-apparaat en is als zodanig voorz-
ien van een doeltreffend ventilatiesysteem. Zorg dat overal
rondom de LaCinema PlayHD een vrije ruimte van 5 cm wordt
gelaten om oververhitting te voorkomen. Raadpleeg Afb. 01.
✦
✦ Zet de LaCinema PlayHD niet op een ander audio/video-
apparaat, zoals een TV, videorecorder of dvd-speler. Andere
audio/video-apparaten hebben ook voldoende luchtstroming
nodig en er zijn dezelfde voorzorgsmaatregelen voor gebruik
op van toepassing. Raadpleeg Afb. 02 en Afb. 03.
BELANGRIJKE INFORMATIE: elk verlies en elke beschadiging
of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive
is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie
kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het teru-
ghalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw
gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplar-
en van uw gegevens te bewaren: de ene bijvoorbeeld op uw externe
harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere
externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium.
LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-stations.
Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op
onze website.
BELANGRIJKE INFORMATIE: 1 GB = 1.000.000.000 bytes.
1TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de
feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de besturingsomgeving
(gewoonlijk 5-10% minder).
5 cm
5 cm
5 cm
Afb. 01
Afb. 02
Afb. 03
Pagina: 5
LaCinema PlayHD	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 6
1.	Inleiding
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LaCinema PlayHD!
Sluit de LaCinema PlayHD gewoon aan op uw tv en gebruik de
meegeleverde afstandsbediening voor een eenvoudige navigatie.
De intuïtieve PlayHD-menu's worden Spaces genoemd en vereen-
voudigen het bekijken van HD-films en foto's en het beluisteren van
muziek.
Met de LaCinema PlayHD kunt u de volgende video-indelingen
gebruiken voor eenvoudig afspelen: MPG, AVI, MP4, MKV, WMV,
MOV, RMVB, ISO, VOB, IFO, ASF, TS, TP, TRP, MTS, M2TS en
DAT.
Klik op een onderwerp:
✦
✦ Installatie: bestanden overzetten
✦
✦ Installatie: aansluiten op tv
✦
✦ Multimediabestanden afspelen
Snelkoppelingen
Pagina: 7
LaCinema PlayHD	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 8
Videocodecs
✦
✦ MPEG-1
✦
✦ MPEG-2 / HD
✦
✦ MPEG4
✦
✦ DivX / HD
✦
✦ Xvid
✦
✦ H.264 HD
✦
✦ WMV9 HD
✦
✦ VC-1
✦
✦ AVC HD
✦
✦ Real
Video
Videobestandstypen (Extensies)
✦
✦ AVI
✦
✦ MP4
✦
✦ MKV
✦
✦ WMV
✦
✦ MPG
✦
✦ DAT
✦
✦ M2V
✦
✦ MOV
✦
✦ MPEG
✦
✦ VOB
✦
✦ ASF
✦
✦ TS
✦
✦ RMVB
✦
✦ M1V
✦
✦ FLV
✦
✦ M2TS
✦
✦ DVR-MS
✦
✦ ISO*
✦
✦ Video_TS*
✦
✦ M4V
✦
✦ AVC
Bestandssystemen externe harddrive
✦
✦ HFS+ (non-
Journaled)
✦
✦ FAT32
✦
✦ NTFS
✦
✦ Ext2
✦
✦ Ext3
Ondertitels
✦
✦ SUB (Vobsub,
Subviewer)
✦
✦ SSA ✦
✦ SRT
✦
✦ SMI
Audiobestandstypen (Extensies)
✦
✦ MP3
✦
✦ WMA
✦
✦ WAV/LPCM
✦
✦ ALAC
✦
✦ MP1
✦
✦ AAC**
✦
✦ OGG
✦
✦ FLAC
✦
✦ ASF
✦
✦ MP2
✦
✦ AC3
✦
✦ MP4
✦
✦ MKA
✦
✦ APE
✦
✦ MPA
Afspeellijsten
✦
✦ M3U
Fotobestandstypen
✦
✦ PNG
✦
✦ GIF
✦
✦ BMP
✦
✦ JPEG (uit-
gezonderd
Progressive
JPEG)
✦
✦ TIFF
Video-uitgangen
✦
✦ Samengestelde video (CVBS) ✦
✦ HDMI 1.3
Audio-uitgangen
✦
✦ Coaxiaal ✦
✦ Stereo
Dolby Digital®
& DTS®
✦
✦ Alleen twee kanalen***
✦
✦ Multikanaaldecodering via optische S/PDIF en HDMI
naar versterker
* DVD-videofunctie wordt ondersteund via VOB / IFO (Video_TS-
map). Als de drive is geformatteerd in FAT32, kan het ISO-bestand
op de dvd niet groter zijn dan 4 GB door de beperking van de
bestandssysteemindeling.
** Ondersteunt iTunes-codering (m4a).
*** Voor audio met meer dan twee kanalen kunt u het product
aansluiten op een digitale ontvanger. De audio wordt doorgegeven
via de HDMI- en coaxiale aansluitingen (raadpleeg 4.1.1. HDMI-
aansluiting (High-Definition), 4.1.3. Coaxiale audio-aansluiting,
7.2.3. HDMI-audio en 7.2.4. S/PDIF-audio).
TECHNISCHE OPMERKING: een extensie, zoals AVI of MOV,
is een bestandsindeling die bepaalt hoe de gegevensstroom wordt
opgeslagen. Ze bevatten gegevens die met een codec werden ge-
comprimeerd. Voor de correcte weergave van een bestand op uw
LaCinema PlayHD moeten zowel de codec als de extensie worden
ondersteund.
TECHNISCHE OPMERKING: Als u de codec en container
voor een mediabestand wilt identificeren, downloadt u LaCie
Media Info op http://www.lacie.com/us/support/drivers/driver.
htm?id=10202.
1.2.	 Ondersteunde indelingen
Pagina: 9
LaCinema PlayHD	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 10
1.5.	 Ondersteunde ondertitels
De LaCinema PlayHD ondersteunt de volgende indelingen van
ondertitels, vermeld volgens lettertypecode.
✦
✦ West-Europa (ISO)
✦
✦ Centraal Europa (ISO, Windows-1250)
✦
✦ Grieks (ISO, Windows-1253)
✦
✦ Cyrillisch (Windows-1251)
✦
✦ Cyrillisch (KOI8-R)
✦
✦ Traditioneel Chinees (Big5)
✦
✦ Vereenvoudigd Chinees (GB18030)
✦
✦ Japans (Shift-JIS)
✦
✦ Koreaans (EUC-KR)
✦
✦ Arabisch (Windows-1256)
1.6.	 Aanzichten van de LaCinema
PlayHD
1.6.1.	 Vooraanzicht
1.	 Infraroodontvanger - Dit vangt het infraroodsignaal op van
de afstandsbediening. Zorg ervoor dat niets de ontvanger be-
dekt.
2.	 Statuslampje schijf - Knipperen duidt op schijfactiviteit.
3.	 USB-uitbreidingspoort (host) - Hier sluit u een USB-flashdrive,
-sleutel, -harddrive of -kaartlezer aan om de multimediabes-
tanden rechtstreeks op uw tv te openen. U kunt ook een cam-
era met foto's of video aansluiten.
1.6.2.	 Achteraanzicht
1.	 Voedingsaansluiting - Hier sluit u de voeding aan.
2.	 USB 2.0 (apparaat) - Deze poort gebruikt u voor de aansluit-
ing op de USB 2.0-poort van uw computer om mediabestan-
den over te zetten.
3.	 HDMI - Hier sluit u een compatibele tv of videoprojector aan.
4.	 Audio (wit en rood) - Hier sluit u de audio-ingang van een
televisie of ontvanger/versterker aan.
5.	 Video-uitgang (geel) - Hier sluit u een compatibele televisie
aan.
6.	 Coaxiale audio-uitgang - Hier sluit u een compatibele digitale
ontvanger/versterker aan.
Afb. 04
Afb. 05
Pagina: 10
LaCinema PlayHD	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 11
1.7.	 Kabels en connectoren
1.7.1.	 A/V-kabels (Audio/Video)
Audio/videokabels ondersteund door de LaCinema PlayHD:
1.	 HDMI (High-Definition Multimedia Interface - meegeleverde
kabel in de verpakking) - De optimale aansluiting voor audio/
video vanaf de LaCinema PlayHD op compatibele televisies.
2.	 Composite video/Stereo audio (kabel niet meegeleverd) -
Standaardaansluiting voor analoge video en audio. De gele
RCA-aansluiting is bestemd voor video terwijl de witte (linkse
kanaal) en rode (rechtse kanaal) aansluitingen dienen voor
audio. Als uw televisie alleen een SCART-aansluiting heeft,
kunt u een SCART-Composite-adapter kopen bij uw lokale
winkel.
3.	 Coaxiale audio (S/PDIF) (niet afgebeeld/kabel niet meege-
leverd) - Hiermee sluit u uw LaCinema PlayHD aan op een
digitale ontvanger/versterker voor surround sound-indelingen.
1.7.2.	 USB-kabel
USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie om randapparaten
op de computer of op elkaar aan te sluiten. Hi-Speed USB 2.0 biedt
de noodzakelijke bandbreedte en gegevensoverdrachtsnelheden
voor de ondersteuning van zeer snelle apparaten, zoals harddrives,
cd-/dvd-stations en digitale camera's.
OPMERKING: De LaCinema PlayHD wordt geleverd met een
Hi-Speed USB 2.0-kabel om het apparaat op een pc of Mac aan
te sluiten. U kunt de kabel aansluiten op de USB 2.0-poort aan
de achterzijde van de PlayHD. Een USB-randapparaat sluit u dan
weer aan op de USB 2.0-poort aan de voorzijde van de LaCinema
PlayHD. USB-randapparatuur omvat digitale camera's, USB-drives,
USB-flashdrives en -sleutels, enz. Gebruik de USB-kabel die werd
meegeleverd bij het randapparaat.
TECHNISCHE OPMERKING: de meegeleverde apparaatka-
bel werkt ook bij aansluiting op een USB-poort maar in dat geval
zijn de overdrachtsnelheden van USB 1.1 van kracht. Als u de ge-
gevensoverdrachtsnelheden van Hi-Speed USB 2.0 wilt gebruiken,
moet u een aansluiting tot stand brengen met een Hi-Speed USB
2.0-hostinterface.
Afb. 06
Afb. 07 - USB-kabeluiteinden
Aansluiting
Maximale
resolutie
High
Definition
HDMI (Digitaal) 1080p
Standard
Definition
Composite
(Analoog)
576i
Pagina: 11
LaCinema PlayHD	 Afstandsbediening gebruiken
Gebruikershandleiding	 pagina 12
2.	Afstandsbediening
gebruiken
2.1.	 Batterijen plaatsen
Plaats de meegeleverde AAA-batterijen op hun plaats voordat u de
afstandsbediening gebruikt.
De batterijen plaatsen:
1.	 Verwijder het deksel van het batterijvak.
2.	 Steek de batterijen in het batterijvak. Plaats de batterijen zo dat
de '+'-symbolen op de batterijen aan dezelfde kant zitten als de
'+'-symbolen in het batterijvak.
3.	 Schuif het deksel van het batterijvak terug op zijn plaats.
BELANGRIJKE INFORMATIE: als u de afstandsbediening ge-
durende langere tijd niet zult gebruiken, adviseert LaCie u de bat-
terijen te verwijderen. Plaats de batterijen terug op hun plaats wan-
neer u de afstandsbediening gebruikt.
BELANGRIJKE INFORMATIE: de afstandsbediening moet wor-
den gericht op de infraroodontvanger op de LaCinema PlayHD. De
ontvanger mag zich niet verder dan 7 meter van de afstandsbedien-
ing bevinden. Afb. 08
Afb. 08
Ontvanger van afstandsbediening
Pagina: 12
LaCinema PlayHD	 Afstandsbediening gebruiken
Gebruikershandleiding	 pagina 13
OK
2.2.	 Overzicht van knoppen van
afstandsbediening
Met de meegeleverde afstandsbediening kunt u de LaCinema Play-
HD configureren en gebruiken terwijl deze is aangesloten op uw tv.
Knop
1.	 Aan/Uit
2.	 Vorige
3.	 Stoppen
4.	 Afspelen/Pauzeren
5.	 Terug (vorig scherm)
6.	 Omhoog
7.	 Links/Terugspoelen
8.	 Info
9.	 Volume
10.	 Verwijderen
11.	 Home
12.	 Volgende
13.	 Dempen
14.	 Favoriet
15.	 OK
16.	 Rechts/Vooruitspoelen
17.	 Omlaag
18.	 Instellingen
19.	 Zoeken/Gaan naar
20.	 Pagina
Afb. 09
Pagina: 13
LaCinema PlayHD	 Afstandsbediening gebruiken
Gebruikershandleiding	 pagina 14
OK
2.2.1.	 Informatie over belangrijke knoppen
1.	 Terug: ga terug naar het vorige menu.
2.	 OK: bevestig een selectie.
3.	 Instellingenknop: toon de beschikbare instellingen of acties in
de verschillende mediaspaces. Deze knop opent tijdens het
afspelen een contextmenu om de instellingen aan te passen.
Afb. 10
Pagina: 14
LaCinema PlayHD	 Installatie: bestanden overzetten
Gebruikershandleiding	 pagina 15
3.	Installatie: bestanden overzetten
Dit hoofdstuk legt uit hoe u bestanden overzet van uw computer
naar de LaCinema PlayHD via USB. Ontdek in hoofdstuk 6. Bes-
tanden op USB-harddrive afspelen hoe u bestanden op een USB-
harddrive of -flashdrive afspeelt.
De USB-aansluiting bestaat uit de volgende stappen:
3.1. STAP 1: de voeding aansluiten
3.2. STAP 2: de USB-kabel aansluiten
3.3. STAP 3: uw drive verwijderen
Wanneer u klaar bent met de overdracht van de bestanden, koppelt
u de USB-kabel veilig los en gaat u verder met hoofdstuk 4. Instal-
latie: aansluiten op tv.
Afb. 11
Pagina: 15
LaCinema PlayHD	 Installatie: bestanden overzetten
Gebruikershandleiding	 pagina 16
3.1.	 STAP 1: de voeding aansluiten
1.	 Sluit een uiteinde van het netsnoer aan op de achterzijde van
de LaCinema PlayHD en het andere uiteinde op een werkend
stopcontact (Afb. 12).
2.	 Ga verder met de volgende stap, 3.2. STAP 2: de USB-kabel
aansluiten.
LET OP: gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek
LaCie-apparaat is geleverd. Aangezien elk product uniek is, mag u
geen voeding van een ander LaCie-apparaat of andere fabrikant
gebruiken voor de LaCinema PlayHD.
Merk op dat de wisselstroomadapter in de verpakking van uw LaC-
ie-apparaat wordt geleverd met connectoren voor stopcontacten uit
meerdere regio's. Dankzij de voeding van 100-240 Volt kunt u uw
apparaat gebruiken in het buitenland. LaCie accepteert echter geen
verantwoordelijkheid voor schade aan het beeldscherm ten gevolge
van het gebruik van een ongeschikte adapter.
Bovendien wordt uw garantie ongeldig als u:
✦
✦ Andere netsnoeren, voedingen of stroomadapters gebruikt
dan deze toegestaan door LaCie.
✦
✦ Uw wisselstroomadapter niet verwijdert tijdens het transport
van uw LaCie-apparaat. Hierdoor kan uw LaCinema PlayHD
worden beschadigd.
Afb. 12
Pagina: 16
LaCinema PlayHD	 Installatie: bestanden overzetten
Gebruikershandleiding	 pagina 17
3.2.	 STAP 2: de USB-kabel
aansluiten
1.	 Zorg ervoor dat het netsnoer is aangesloten zoals beschreven in
paragraaf 3.1. STAP 1: de voeding aansluiten.
2.	 Sluit een uiteinde van de USB-kabel aan op uw computer (Afb.
13) en het andere uiteinde op de USB-poort aan de achterzijde
van de LaCinema PlayHD (Afb. 14).
Windows-gebruikers
a.	 De drive wordt geactiveerd in Deze computer/Com-
puter (Afb. 15).
b.	 Kopieer de multimediabestanden naar het geactiveerde
volume.
Mac-gebruikers
a.	 De drive is vooraf geformatteerd en geoptimaliseerd
voor NTFS. Voor informatie over het gebruik van de
drive met uw Mac raadpleegt u paragraaf 8.2. Opnieuw
formatteren: Mac-gebruikers. Zodra de PlayHD compat-
ibel is met uw Mac, gaat u verder met stap b hieronder.
b.	 De drive wordt op uw bureaublad geactiveerd.
c.	 Kopieer de multimediabestanden naar het geactiveerde
volume.
3.	 Verwijder de drive en koppel de USB-kabel los voordat u de
drive op uw televisie aansluit (raadpleeg 3.3. STAP 3: uw drive
verwijderen).
Afb. 13
Afb. 14
Afb. 15
Pagina: 17
LaCinema PlayHD	 Installatie: bestanden overzetten
Gebruikershandleiding	 pagina 18
3.2.1.	 Organisatie van mediabestanden op
de LaCinema PlayHD
U kunt bestanden rechtstreeks kopiëren naar de rootmap op de
harde schijf van de LaCinema PlayHD. Voor een eenvoudige or-
ganisatie plaatst het besturingssysteem van de LaCinema PlayHD
de bestandstypen in hun eigen Spaces (bijv. Films, Muziek, en Foto;
raadpleeg 5. Multimediabestanden afspelen). U kunt natuurlijk ook
mappen aanmaken op de harde schijf van de PlayHD om inhoud te
rangschikken volgens uw eigen voorkeuren. Wanneer u werkt met
de PlayHD, hebt u de optie om bestanden te bekijken op Map in
elke mediaspace.
BELANGRIJKE INFORMATIE: om gegevensbeschadiging te
voorkomen zorgt u ervoor dat u uw drive verwijdert voordat u de
USB-kabel loskoppelt. Raadpleeg 3.3. STAP 3: uw drive verwijderen
voor informatie.
BELANGRIJKE INFORMATIE: de drive kan niet tegelijkertijd via
USB op uw computer en op de televisie worden aangesloten.
Pagina: 18
LaCinema PlayHD	 Installatie: bestanden overzetten
Gebruikershandleiding	 pagina 19
3.3.	 STAP 3: uw drive verwijderen
De LaCinema PlayHD werkt als een extern USB-apparaat bij aanslui-
ting op uw computer via USB. LaCie beveelt sterk aan dat u het
volume van PlayHD verwijdert voordat u de USB-kabel loskoppelt.
Windows XP
Klik in het systeemvak (rechts onder in uw scherm) op het pic-
togram Verwijderen. Dit is een kleine groene pijl boven een
hardwareafbeelding (Afb. 16 - Windows XP).
Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld
die door het pictogram Verwijderen worden bestuurd (er zou
moeten verschijnen "Hardware veilig verwijderen"). Klik op de
LaCinema PlayHD in deze prompt.
U ontvangt een bericht dat u de hardware veilig kunt verwij-
deren. Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld.
Windows Vista/7
Klik in het systeemvak rechts onder in uw scherm op het stek-
kerpictogram (let op het witte vinkje in een groene cirkel). Afb.
17 - Windows Vista/7
Selecteer het korte bericht Hardware veilig verwijderen. Kies
in het venster de LaCinema PlayHD en selecteer Stoppen. Een
tweede venster opent mogelijk om uw keuze te bevestigen. Se-
lecteer de LaCinema PlayHD en klik op OK.
Een bericht verschijnt met de melding dat u het apparaat veilig
kunt verwijderen.
Mac
Sleep het pictogram van de LaCinema PlayHD naar de prullen-
mand (Afb. 18 - Mac). Het afgebeelde pictogram is een alge-
meen USB-apparaatpictogram. Uw drive kan worden weerge-
geven door een pictogram dat er als de drive zelf uitziet.
Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de
drive worden verwijderd.
Afb. 16 - Windows XP
Afb. 17 - Windows Vista/7
Afb. 18 - Mac
Pagina: 19
LaCinema PlayHD	 Installatie: aansluiten op tv
Gebruikershandleiding	 pagina 20
4.	Installatie: aansluiten op tv
Dit hoofdstuk legt uit hoe u uw LaCinema PlayHD kunt aansluiten
op uw televisie om bestanden te zoeken en af te spelen. Na de
aansluiting gaat u verder met hoofdstuk 5. Multimediabestanden
afspelen voor informatie over het afspelen van bestanden. De instal-
latie bestaat uit deze stappen:
4.1. STAP 1: HDMI-kabel of composite video/stereo audioka-
bels aansluiten
4.2. STAP 3: de voeding aansluiten
4.3. STAP 4: de installatiewizard voltooien
4.1.	 STAP 1: HDMI-kabel of
composite video/stereo
audiokabels aansluiten
BELANGRIJKE INFORMATIE: de LaCinema PlayHD kan niet
tegelijkertijd op een tv en een computer worden aangesloten. Kop-
pel de USB-kabel los voordat u verder gaat (raadpleeg 3.3. STAP 3:
uw drive verwijderen).
De LaCinema Play HD kan op uw televisie worden aangesloten via:
✦
✦ HDMI (paragraaf 4.1.1. HDMI-aansluiting (High-Definition))
✦
✦ Composite (paragraaf 4.1.2. Composite video- en stereo au-
diokabel)
U kunt de coaxiale uitgang van de LaCinema PlayHD ook aanslui-
ten op een ontvanger/versterker om surround sound-indelingen te
benutten. (raadpleeg 4.1.3. Coaxiale audio-aansluiting voor infor-
matie).
TECHNISCHE OPMERKING: merk op dat de HDMI-kabel na-
ast het beeldsignaal ook digitale surround sound-indelingen over-
brengt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw digitale ont-
vanger/versterker om de optimale aansluiting te bepalen. Deze
gebruikershandleiding gaat uit van een rechtstreekse aansluiting op
uw televisie.
vervolg op de volgende pagina >>
Aansluiting
Maximale
resolutie
High
Definition
HDMI (Digitaal) 1080p
Standard
Definition
Composite
(Analoog)
576i
Beeldkwaliteit voor HDMI en composite-video.
Televisie
LaCinema PlayHD
Afb. 19
Pagina: 20
LaCinema PlayHD	 Installatie: aansluiten op tv
Gebruikershandleiding	 pagina 21
4.1.1.	 HDMI-aansluiting (High-Definition)
1.	 Sluit een uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort
van uw televisie (Afb. 20).
2.	 Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de over-
eenkomstige poort van de LaCinema PlayHD (Afb. 20).
3.	 Ga naar de volgende stap, 4.2. STAP 3: de voeding aansluiten.
4.1.2.	 Composite video- en stereo
audiokabel
1.	 Sluit de drie RCA-uiteinden van de composite video- en stereo
audiokabels (niet meegeleverd) aan op de juiste poorten van
uw televisie (Afb. 21).
2.	 Sluit de andere uiteinden van de composite video en stereo-
kabels (niet meegeleverd) aan op de overeenkomstige poorten
van de LaCinema PlayHD (Afb. 21).
3.	 Ga verder met de volgende stap, 4.2. STAP 3: de voeding
aansluiten.
BELANGRIJKE INFORMATIE: zorg ervoor dat uw televisie is uit-
geschakeld voordat u de kabels aansluit.
TECHNISCHE OPMERKING: de connectoren aan de achterzijde
van uw tv zijn mogelijk niet geheel dezelfde als afgebeeld in deze
gebruikershandleiding. Lees de labels naast de connectoren voor
een juiste aansluiting.
Afb. 20 - HDMI-aansluiting
Afb. 21 - Composite-aansluiting
Pagina: 21
LaCinema PlayHD	 Installatie: aansluiten op tv
Gebruikershandleiding	 pagina 22
4.1.3.	 Coaxiale audio-aansluiting
U kunt de coaxiale audio-aansluiting (kabel niet meegeleverd) ge-
bruiken voor de overdracht van surround sound-indelingen naar
een digitale ontvanger/versterker. Let wel dat u hiervoor een RCA-
connector nodig hebt (niet meegeleverd).
BELANGRIJKE INFORMATIE: schakel uw digitale ontvanger/
versterker uit voordat u de kabel aansluit.
1.	 Sluit een uiteinde van de coaxiale audiokabel aan op uw digi-
tale ontvanger/versterker (Afb. 22 - Coaxiale aansluiting).
2.	 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de achterzijde van
de LaCinema PlayHD (Afb. 22 - Coaxiale aansluiting).
3.	 Ga verder met de volgende stap, 4.2. STAP 3: de voeding
aansluiten.
4.1.3.1.	 Overdracht surround sound - coaxiale
aansluiting inschakelen
Nadat u de configuratie van de LaCinema PlayHD op het scherm
hebt voltooid, kunt u de coaxiale overdracht voor surround-signalen
inschakelen:
1.	 Ga met de afstandsbediening van de PlayHD naar Home >
Configuratie > Audio/Video > S/PDIF Audio (Afb. 23 en
Afb. 24).
2.	 Selecteer Overdracht (Afb. 25).
Coaxial Digital
Audio Cable
Digital Audio
Amplifier
Afb. 22 - Coaxiale aansluiting
Afb. 23
Afb. 24
Afb. 25
Pagina: 22
LaCinema PlayHD	 Installatie: aansluiten op tv
Gebruikershandleiding	 pagina 23
4.2.	 STAP 3: de voeding aansluiten
BELANGRIJKE INFORMATIE: als het netsnoer van uw voeding
al is aangesloten, zet u uw televisie aan en gaat u verder met 4.3.
STAP 4: de installatiewizard voltooien.
1.	 Sluit een uiteinde van het netsnoer aan op de achterzijde van de
LaCinema PlayHD en het andere uiteinde op een stopcontact
(Afb. 26).
2.	 Zet uw televisie aan.
TECHNISCHE OPMERKING: als u het laadscherm van de
PlayHD niet ziet, moet u mogelijk de video-ingang op uw televisie
veranderen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw televisie
om te bepalen hoe u het video-ingangsignaal selecteert. Het vide-
osignaal moet overeenstemmen met de gebruikte videokabel voor
de aansluiting van de LaCinema Play op de tv: HDMI of composite
(Afb. 27).
3.	 Ga verder met de volgende stap, 4.3. STAP 4: de installatiewiz-
ard voltooien.
4.2.1.	 Waarschuwing voor gelijktijdige USB-
en tv-aansluiting
Uw LaCinema PlayHD moet op een computer worden aangesloten
voor de overdracht van mediabestanden (3.2. STAP 2: de USB-ka-
bel aansluiten). Zodra de bestanden zijn gekopieerd naar de harde
schijf van de PlayHD, koppelt u het apparaat veilig los van uw com-
puter om uw inhoud te bekijken of te beluisteren op een televisie
(3.3. STAP 3: uw drive verwijderen en 4.1. STAP 1: HDMI-kabel of
composite video/stereo audiokabels aansluiten).
Sluit de LaCinema PlayHD niet tegelijkertijd aan op een computer
en een televisie. Het apparaat toont u een waarschuwing met de
melding om een van de kabels los te koppelen als het zowel com-
puter- als audio/videosignalen detecteert (Afb. 28).
Afb. 26
Afb. 27
Afb. 28
Pagina: 23
LaCinema PlayHD	 Installatie: aansluiten op tv
Gebruikershandleiding	 pagina 24
4.3.	 STAP 4: de installatiewizard
voltooien
Bij de eerste inschakeling van de LaCinema PlayHD ziet u een wiz-
ard die u helpt bij de configuratie van de basisinstellingen. De wiz-
ard verschijnt alleen bij de eerste inschakeling van de LaCinema
PlayHD of na een herstel van de fabrieksinstellingen (6. Bestanden
op USB-harddrive afspelen).
1.	 Zorg ervoor dat:
✦
✦ De LaCinema PlayHD is aangesloten op de tv
✦
✦ De voeding is aangesloten
✦
✦ De tv is ingeschakeld
2.	 U ziet een opstartscherm tijdens de productinitialisatie.
3.	 Selecteer uw taal met de knoppen Omhoog en Omlaag
(Afb. 29). Bevestig uw selectie door op de knop te drukken.
4.	 U ziet een overzicht van de afstandsbediening van uw PlayHD.
Dit is vergelijkbaar met 2.2. Overzicht van knoppen van af-
standsbediening. Klik op Volgende (Afb. 30).
5.	 De installatie is voltooid. Voor meer informatie gaat u naar 5.
Multimediabestanden afspelen. (Afb. 31).
Afb. 29
Afb. 30
Afb. 31
Pagina: 24
LaCinema PlayHD	 Multimediabestanden afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 25
5.	Multimediabestanden afspelen
Dit hoofdstuk legt uit hoe u de interface van de LaCinema PlayHD
gebruikt en bestanden vanaf de harde schijf afspeelt. Voor informa-
tie over het afspelen van bestanden vanaf externe bronnen raad-
pleegt u hoofdstuk 6. Bestanden op USB-harddrive afspelen.
Als u uw bestanden wilt openen, gebruikt u de afstandsbediening
om te bladeren doorheen de verschillende mediaspaces – Films,
Foto of Muziek.
In het volgende onderdeel wordt beschreven hoe u bestanden voor
elke mediaspace kunt afspelen.
Gerelateerd hoofdstuk
✦
✦ 6. Bestanden op USB-harddrive afspelen
Bestandstype Paragraaf
Films 5.1.1. Opties voor de space Films
Foto's 5.2. De space Foto
Muziek 5.3. De space Muziek
5.1.	 De space Films
Navigeer naar de space Films met de knoppen Links en Rechts
. Gebruik dan de knoppen Omhoog en Omlaag om de
space Films te selecteren (Afb. 32).
De space Films toont alle ondersteunde videobestanden die door
de LaCinema PlayHD kunnen worden geopend (1.2. Ondersteunde
indelingen). Muzieknummers en foto's worden niet weergegeven.
Bestanden zijn geordend volgens hun locatie. Zo kunnen ze bi-
jvoorbeeld opgeslagen zijn op de interne opslag van de LaCinema
PlayHD of een externe USB-harddrive.
Als u een film wilt laden, kiest u het bestand dat u wilt afspelen en
drukt u op de knop . Er wordt een animatie voor het laadproces
weergegeven terwijl het bestand wordt geanalyseerd voor een opti-
male afspeelervaring.
OPMERKING: als u een film stopt en later opnieuw start, vraagt
u de LaCinema PlayHD u of u de film wenst af te spelen vanaf het
punt waar u de film hebt gestopt. U kunt ook starten vanaf het begin.
Afb. 32
Pagina: 25
LaCinema PlayHD	 Multimediabestanden afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 26
5.1.1.	 Opties voor de space Films
Tijdens de weergave van een film kunt u verscheidene afspeelpa-
rameters aanpassen. Druk op de knop Configuratie om het
menu op het scherm weer te geven of te verlaten. Gebruik de knop-
pen Links en Rechts om te navigeren naar een instelling en
druk op om het menu van de instelling te openen. Druk op de
knop om een instelling te bevestigen.
Menu voor de space Films (Afb. 33):
1.	 Audio
2.	 Ondertitels
3.	 Afspeelmodus
4.	 Video-instellingen
5.	 Gaan naar
6.	 Inzoomen/Uitzoomen
Geluidstalen (Afb. 34)
Wijzig de geluidstaal indien andere talen beschikbaar zijn
Ondertitel (Afb. 35)
✦
✦ Activeer of wijzig de taalcode
✦
✦ Wijzig de positie, kleur en grootte van de ondertitels
✦
✦ Synchroniseer ondertitels die niet juist zijn afgesteld op het
geluid
vervolg op de volgende pagina >>
Afb. 33
Afb. 34
Afb. 35
Pagina: 26
LaCinema PlayHD	 Multimediabestanden afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 27
Afspeelmodus
Kies hoe u een film wilt afspelen:
✦
✦ Normale weergave
✦
✦ Een herhalen speelt hetzelfde bestand af totdat de weergave
wordt gestopt.
✦
✦ Alles herhalen speelt alle filmbestanden in dezelfde map af.
De filmbestanden worden afgespeeld volgens hun volgorde
in de map.
Video-instellingen (Afb. 36)
Wijzig de weergave:
✦
✦ Helderheid
✦
✦ Contrast
✦
✦ Verzadiging
✦
✦ Tint
Gaan naar (Afb. 37)
Selecteer de afspeelpositie op:
✦
✦ Uur: Minuten: Seconden
✦
✦ Hoofdstuk
Inzoomen/Uitzoomen
✦
✦ Selecteer deze optie en druk dan op de knop Omhoog om
in te zoomen op het beeld.
✦
✦ Selecteer deze optie en druk dan op de knop Omlaag om
uit te zoomen op het beeld.
Info weergeven: Druk op de knop i om informatie over het huidige
bestand te tonen. Zo ziet u de resterende tijd, de verstreken tijd, enz.
Configuratie verlaten: als u het menu op het scherm wilt verlaten,
drukt u op de knop Configuratie .
Afb. 36
Afb. 37
Pagina: 27
LaCinema PlayHD	 Multimediabestanden afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 28
5.2.	 De space Foto
Navigeer naar de space Foto met de knoppen Links en Rechts
(Afb. 38). Gebruik dan de knoppen Omhoog en Omlaag om
te bladeren in de space Foto.
De space Foto toont alle ondersteunde fotobestanden die door de
LaCinema PlayHD kunnen worden geopend (1.2. Ondersteunde
indelingen). Muzieknummers en video's worden niet weergegeven.
Bestanden zijn geordend volgens hun locatie. Zo kunnen ze bi-
jvoorbeeld opgeslagen zijn op de interne opslag van de LaCinema
PlayHD of een externe USB-harddrive.
Als u een foto wilt laden, selecteert u de afbeelding die u wilt weer-
geven en drukt u op de knop .
5.2.1.	 Muziek tijdens uw diavoorstelling
Tijdens een diavoorstelling kunt u muziek afspelen op twee manie-
ren (Afb. 39):
1.	 Kies de optie Muziek selecteren in de space Foto.
2.	 Navigeer handmatig tussen de spaces Muziek en Foto.
✦
✦ Start het muzieknummer in de space Muziek.
✦
✦ Terwijl het muzieknummer wordt afgespeeld, drukt u op de
knop Home om te navigeren naar de space Foto om uw dia-
voorstelling te starten.
✦
✦ Selecteer het nummer dat u wilt afspelen en druk op de knop
.
Afb. 38
Afb. 39
Pagina: 28
LaCinema PlayHD	 Multimediabestanden afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 29
5.2.2.	 Opties voor de space Foto
U kunt diverse weergave-instellingen aanpassen terwijl een foto
wordt weergegeven. Druk op de knop Configuratie om het
menu op het scherm weer te geven of te verlaten. Gebruik de knop-
pen Links en Rechts om te navigeren naar een instellingen
en gebruik om aan te passen. Zodra u de gewenste optie hebt
geselecteerd, drukt u op de knop .
Menu voor de space Foto (Afb. 40):
1.	 Timing
2.	 Overgang
3.	 Herhalen
4.	 Muziek selecteren
5.	 Foto-instellingen
vervolg op de volgende pagina >>
Afb. 40
Pagina: 29
LaCinema PlayHD	 Multimediabestanden afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 30
Timing
Selecteer de duur voor de overgang tussen foto's bij een diavoorstel-
ling (Afb. 41).
Overgang
Kies het effect voor de overgang tussen foto's bij een diavoorstelling
(Afb. 42).
Herhalen
Selecteer de afspeelmodus (Afb. 43):
✦
✦ Normaal
✦
✦ Willekeurig
✦
✦ Een herhalen - de huidige foto wordt continu herhaald
✦
✦ Alles herhalen - alle bestanden in de huidige map worden
opeenvolgend getoond totdat de weergave wordt gestopt
vervolg op de volgende pagina >>
Afb. 41
Afb. 42
Afb. 43
Pagina: 30
LaCinema PlayHD	 Multimediabestanden afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 31
Muziek selecteren (Afb. 44)
Speel muziek af tijdens een diavoorstelling. U hebt de mogelijkheid
om rechtstreeks naar de space Muziek te gaan om het nummer te
selecteren dat het best bij uw diavoorstelling past.
Foto-instellingen (Afb. 45)
Wijzig de weergave:
✦
✦ Helderheid
✦
✦ Contrast
✦
✦ Verzadiging
✦
✦ Tint
Draai een foto rechtsom: Draai de foto 90SDgr rechtsom door op
de knop Omhoog te drukken.
Draai een foto linksom: Draai de foto 90SDgr linksom door op de
knop Omlaag te drukken.
Info weergeven: Druk op de knop i om informatie over het huidige
bestand te tonen.
Configuratie verlaten: als u het menu op het scherm wilt verlaten,
drukt u op de knop Configuratie .
Afb. 44
Afb. 45
Pagina: 31
LaCinema PlayHD	 Multimediabestanden afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 32
5.3.	 De space Muziek
Navigeer naar de space Muziek met de knoppen Links en Rechts
(Afb. 46). Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om
te bladeren in de space Muziek.
De space Muziek toont alle ondersteunde muziekbestanden die
door de LaCinema PlayHD kunnen worden geopend. Alleen bes-
tanden die worden herkend als audiobestanden worden weerge-
geven (1.2. Ondersteunde indelingen). Foto's en video's worden niet
weergegeven.
Bestanden zijn geordend volgens hun locatie. Zo kunnen ze bi-
jvoorbeeld opgeslagen zijn op de interne opslag van de LaCinema
PlayHD of een externe USB-harddrive.
Als u een nummer wilt laden, kiest u het muziekbestand dat u wilt
beluisteren en drukt u op de knop .
Muziek tijdens uw diavoorstelling
Tijdens een diavoorstelling kunt u muziek afspelen op twee manie-
ren:
1.	 Kies de optie Muziek selecteren in de space Foto.
2.	 Navigeer handmatig tussen de spaces Muziek en Foto.
✦
✦ Start het muzieknummer in de space Muziek.
✦
✦ Terwijl het muzieknummer wordt afgespeeld, drukt u op de
knop Home om te navigeren naar de space Foto om uw dia-
voorstelling te starten.
✦
✦ Selecteer het nummer dat u wilt afspelen en druk op de knop
.
Afb. 46
Pagina: 32
LaCinema PlayHD	 Multimediabestanden afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 33
5.3.1.	 Opties voor de space Muziek
Tijdens het afspelen kunt u diverse instellingen aanpassen (Afb. 47).
Druk op de knop Configuratie om het menu op het scherm weer
te geven of te verlaten. U kunt navigeren doorheen de muziekinstel-
lingen om het afspelen aan te passen. Druk op de knop om uw
selectie te bevestigen.
1.	 Normaal: het huidig afgespeelde bestand wordt continu her-
haald
2.	 Een herhalen: het huidige nummer wordt herhaald totdat het
afspelen wordt gestopt.
3.	 Alles herhalen: alle bestanden in de huidige map worden op-
eenvolgend afgespeeld totdat het afspelen wordt gestopt.
4.	 Willekeurig: bestanden in de huidige map of afspeellijst wor-
den in willekeurige volgorde afgespeeld.
5.	 Alles willekeurig herhalen: bestanden in de huidige map of
afspeellijst worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
Afb. 47
Pagina: 33
LaCinema PlayHD	 Bestanden op USB-harddrive afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 34
6.	Bestanden op USB-harddrive afspelen
De LaCinema PlayHD kan multimediabestanden afspelen die op
externe USB-drives zijn opgeslagen. Sluit gewoon een externe USB-
harddrive of -flashdrive aan op de USB 2.0-poort aan de voorzijde
(Afb. 49 en Afb. 50) en navigeer naar de bestanden via het menu
van de LaCinema Play HD.
6.1.	 Aansluiting USB-drive
1.	 Sluit de externe USB-harddrive aan op uw computer om multi-
mediabestanden over te zetten. Verwijder de drive veilig op uw
computer (Afb. 48).
2.	 Sluit uw LaCinema PlayHD aan op uw televisie indien dat niet
het geval is (4. Installatie: aansluiten op tv - Afb. 49).
3.	 Schakel de externe harddrive in (indien nodig) en sluit de USB-
kabel aan op de USB-poort aan de voorzijde van de LaCinema
PlayHD (Afb. 49 en Afb. 50).
vervolg op de volgende pagina >>
Afb. 48
Afb. 50
Afb. 49
Pagina: 34
LaCinema PlayHD	 Bestanden op USB-harddrive afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 35
4.	 Gebruik de afstandsbediening om te navigeren naar een van de
mediaspaces (Films, Foto of Muziek).). Bestanden op de externe
USB-harddrive kunt u openen in USB1 (Afb. 51).
6.2.	 Compatibiliteit
Naast harde schijven kunt u ook kaartlezers, digitale camera's of
digitale camcorders met USB-ondersteuning voor massaopslag
aansluiten.
Harddrives met de volgende bestandssysteemindelingen worden
ondersteund:
✦
✦ NTFS (optimaal)
✦
✦ FAT32
✦
✦ HFS+/Mac OS Uitgebreid (non-journaled)
✦
✦ Linux-bestandssystemen
BELANGRIJKE INFORMATIE: externe USB-harddrives die zijn
geformatteerd in HFS+ (journaled) zijn niet compatibel met de
LaCinema PlayHD.
6.3.	 USB-drive veilig verwijderen
Druk op de knop (Verwijderen) van uw afstandsbediening. Be-
vestig dat de USB-drive veilig kan worden verwijderd van de LaCin-
ema PlayHD voordat u deze loskoppelt (Afb. 52).
BELANGRIJKE INFORMATIE: als de drive niet correct wordt los-
gekoppeld, kunnen de gegevens worden beschadigd. Zorg ervoor
dat u drives altijd veilig verwijdert voordat u ze loskoppelt.
Afb. 51
Afb. 52
Pagina: 35
LaCinema PlayHD	 Instellingenmenu
Gebruikershandleiding	 pagina 36
7.	Instellingenmenu
De space Configuratie helpt u bij het configureren en aanpassen
van uw LaCinema PlayHD. Open de space Configuratie door te
navigeren naar het tandwielpictogram in het menu van de PlayHD
(Afb. 53).
Blader doorheen het menu Configuratie met de knoppen Omhoog
en Omlaag (Afb. 53). U kunt kiezen tussen Algemeen, Audio/
Video of Systeem.
Druk op de knop om de opties voor een categorie uit Con-
figuratie te tonen. Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
Druk op de knop Terug om een andere optie te selecteren en
naar een vorig menu terug te keren.
Druk op de knop Configuratie om het configuratiemenu te ver-
laten.
7.1.	 Instellingen: algemeen
Afb. 54
✦
✦ Wijzig de taal van het menu, de indeling van ondertitels of de
instellingen van de schermbeveiliging.
✦
✦ Werk de informatie van de Mediabibliotheek bij
7.1.1.	 Menutaal
Selecteer Menutaal om de taal van het menu van de LaCinema
PlayHD te wijzigen (Afb. 55).
Afb. 53
Afb. 54
Afb. 55
Pagina: 36
LaCinema PlayHD	 Instellingenmenu
Gebruikershandleiding	 pagina 37
7.1.2.	 Ondertitelindeling
U kunt de standaardindeling voor ondertitels wijzigen (Afb. 56).
Raadpleeg 1.5. Ondersteunde ondertitels voor meer informatie over
ondersteunde ondertitelindelingen.
7.1.3.	 Schermbeveiliging
De LaCinema PlayHD heeft een schermbeveiliging voor inactiviteit.
Selecteer de duur van de inactiviteit waarna de schermbeveiliging
wordt geactiveerd (Afb. 57).
7.1.4.	 Mediabibliotheek
Uw LaCinema PlayHD zoekt naar alle mediabestanden die zijn
gekopieerd naar de interne harde schijf of die zijn opgeslagen op
externe USB-opslagapparatuur aangesloten op de USB 2.0-poort
aan de voorzijde. Soms kan het echter gebeuren dat de media niet
wordt gerangschikt op genre of artiest.
De LaCinema PlayHD kan de interne harde schijf en externe USB-
harddrives scannen op mediabestanden (Afb. 58).
Voorbeeld: u hebt de LaCinema PlayHD recent aangesloten op uw
computer om enkele extra muziekbestanden te kopiëren. Wanneer
u het apparaat opnieuw aansluit op de televisie, ziet u de bestanden
in de space Muziek maar worden ze niet vermeld onder de naam
van de artiest.
Als u de LaCinema PlayHD wilt laten zoeken naar de bestanden,
selecteert u Nu scannen. De bestanden dienen gerangschikt te zijn
zodra de scan is voltooid. De standaardinstelling is Automatisch
scannen uit.
Afb. 56
Afb. 57
Afb. 58
Pagina: 37
LaCinema PlayHD	 Instellingenmenu
Gebruikershandleiding	 pagina 38
7.2.	 Instellingen: Audio/Video
Afb. 59
✦
✦ Pas de instellingen voor de videoresolutie en de breedte-
hoogteverhouding aan
✦
✦ Wijzig de instellingen voor de HDMI- en coaxiale audio-uit-
gang
✦
✦ Bekijk films in hun eigen opnamestructuur
7.2.1.	 Resolutie
Kies een resolutie die overeenstemt met uw televisie (Afb. 60 - de
standaardinstelling is HDMI automatisch).
7.2.2.	 Breedte-hoogteverhouding
Pas de breedte-hoogteverhouding van de LaCinema PlayHD aan
uw televisie aan (Afb. 61):
✦
✦ 16:9
✦
✦ Pan Scan 4:3
✦
✦ Letterbox 4:3
Afb. 59
Afb. 60
Afb. 61
Pagina: 38
LaCinema PlayHD	 Instellingenmenu
Gebruikershandleiding	 pagina 39
Afb. 62
Afb. 63
7.2.3.	 HDMI-audio
Selecteer de uitvoer van het audiosignaal via HDMI (Afb. 62):
✦
✦ Decodering - Best geschikt bij aansluiting van de HDMI-kabel
op uw televisie. Surround-indelingen worden gewijzigd voor
stereo-uitvoer.
✦
✦ Overdracht - Best geschikt bij aansluiting van de HDMI-kabel
op een digitale ontvanger/versterker voor surround sound.
Surround sound-indelingen beschikken over meerdere audio-
kanalen die naar meer dan twee luidsprekers worden geleid.
Voorbeelden zijn 5.1 surround sound (vijf luidsprekers en één
subwoofer) of 7.1 surround sound (zeven luidsprekers en één
subwoofer).
BELANGRIJKE INFORMATIE: mogelijk wilt u de coaxiale kabel
(S/PDIF) aansluiten op een digitale ontvanger/versterker wanneer
u HDMI gebruikt voor de televisie. In dergelijk geval beveelt LaCie
sterk aan de optie Decodering te selecteren voor HDMI-audio.
7.2.4.	 S/PDIF-audio
Selecteer de uitvoer van het audiosignaal via de coaxiale kabel (Afb.
63):
✦
✦ Decodering - Surround-indelingen worden gewijzigd voor
stereo-uitvoer.
✦
✦ Overdracht - Best geschikt bij aansluiting van de coaxiale ka-
bel op een digitale ontvanger/versterker voor surround sound.
Surround sound-indelingen beschikken over meerdere audio-
kanalen die naar meer dan twee luidsprekers worden geleid.
Voorbeelden zijn 5.1 surround sound (vijf luidsprekers en één
subwoofer) of 7.1 surround sound (zeven luidsprekers en één
subwoofer).
7.2.5.	 1080P 24Hz
Met deze instelling kunt u films bekijken die speciaal zijn opgenomen
als film. 24 Hz wijst op de fragmentsnelheid van 24 fragmenten per
seconde. Aangezien de fragmentsnelheid geen standaard is, is de
standaardwaarde voor deze instellingen Uit.
LaCie beveelt aan dat u deze optie alleen gebruikt wanneer u weet
dat één of meer mediabestanden compatibel zijn met 1080P 24
Hz. Wanneer u compatibele bestanden hebt, kunt u de originele
framesnelheid reproduceren door de optie 1080P 24 Hz op Aan
te zetten.
Pagina: 39
LaCinema PlayHD	 Instellingenmenu
Gebruikershandleiding	 pagina 40
7.3.	 Instellingen: systeem
Afb. 64
✦
✦ Bekijk en werk de firmware van de LaCinema PlayHD bij
✦
✦ Herformatteer de interne harde schijf
✦
✦ Herstel de fabrieksinstellingen van de LaCinema PlayHD
7.3.1.	 Versie
Bekijk de firmwareversie van uw LaCinema PlayHD (Afb. 65).
7.3.2.	 Update firmware
LaCie beveelt sterk aan dat u zoekt naar firmware-updates voor uw
LaCinema PlayHD:
1.	 Zoek de versie van de huidige firmware (raadpleeg 7.3.1.
Versie).
2.	 Bezoek www.lacie.com
3.	 Ga naar de productpagina van de PlayHD. Wegens het brede
gamma van LaCinema-producten moet u zich ervan verzekeren
dat u de productpagina van de PlayHD ziet.
4.	 Selecteer het tabblad Ondersteuning.
5.	 Vergelijk de versie van de beschikbare firmware op de website
met de versie van uw LaCinema PlayHD. Als de versie op de
website van de LaCinema PlayHD nieuwer is, downloadt u deze
naar uw computer.
6.	 Unzip het bestand voordat u de firmware-update kopieert naar
de rootmap van een USB-flashdrive of USB-sleutel. De PlayHD
zal de update niet vinden als deze zich in een map op de USB-
flashdrive of -sleutel bevindt.
7.	 Verwijder de USB-flashdrive of USB-sleutel veilig van uw com-
puter en steek deze in de USB 2.0-poort aan de voorzijde van
de LaCinema PlayHD.
8.	 Navigeer met de afstandsbediening naar Instellingen > Sys-
teem > Update firmware.
TECHNISCHE OPMERKING: als de LaCinema PlayHD de firm-
ware-update niet vindt op de USB-flashdrive of -sleutel, ziet u de
melding uit Afb. 66www.lacie.com om u ervan te verzekeren dat u
de juiste update hebt.
vervolg op de volgende pagina >>
Afb. 64
Afb. 65
Afb. 66
Pagina: 40
LaCinema PlayHD	 Instellingenmenu
Gebruikershandleiding	 pagina 41
9.	 De LaCinema PlayHD dient de firmware-update op uw USB-
flashdrive of -sleutel te vinden (Afb. 67). Druk op OK om verder
te gaan met de update.
10.	Een venster verschijnt met de melding om de LaCinema PlayHD
niet uit te schakelen tijdens de update. U kunt de PlayHD be-
schadigen als u de stroomvoorziening uitschakelt of de USB-
flashdrive of -sleutel verwijdert tijdens de firmware-update.
11.	Het laatste venster meldt u dat de update succesvol was en dat
de LaCinema PlayHD opnieuw opstart.
7.3.3.	 Interne harde schijf formatteren
U kunt de LaCinema PlayHD opnieuw formatteren naar NTFS.
Raadpleeg 8.3. Opnieuw formatteren: schermmenu van LaCinema
PlayHD voor meer informatie.
LET OP: het formatteren wist alle mediabestanden op de LaCinema
PlayHD. Maak een back-up van alle media die u wilt beschermen of
blijven gebruiken voordat u de harde schijf formatteert. Let wel dat
uw instellingen van de PlayHD worden behouden (bijv. taal).
7.3.4.	 Fabrieksinstellingen
Als u problemen wilt oplossen, kunt u de initiële instellingen van de
LaCinema PlayHD herstellen (Afb. 68). Alleen uw instellingen wordt
gewist; uw media blijft intact.
In het venster selecteert u Ja om de fabrieksinstellingen van de
PlayHD te herstellen. Het apparaat start automatisch opnieuw op.
Voltooid de installatiewizard voor toegang tot uw mediabestanden
(4.3. STAP 4: de installatiewizard voltooien).
Afb. 67
Afb. 68
Pagina: 41
LaCinema PlayHD	 LaCinema PlayHD opnieuw formatteren
Gebruikershandleiding	 pagina 42
8.	Harde schijf van LaCinema PlayHD opnieuw formatteren
Uw LaCinema PlayHD is vooraf geformatteerd en geoptimaliseerd
voor NTFS. Wanneer u het apparaat uit de verpakking haalt, is het
al klaar om media-inhoud te ontvangen van een Windows-com-
puter. U kunt de LaCinema PlayHD opnieuw formatteren op een
computer (8.1. Opnieuw formatteren: Windows en 8.2. Opnieuw
formatteren: Mac-gebruikers) of op het apparaat zelf.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR MAC-GEBRUIKERS:
hoewel de PlayHD zal werken met de schijfstructuur Mac OS HFS+
(non-journaled), verkrijgt u betere prestaties wanneer het apparaat
is geformatteerd in Windows NTFS. Als uw Macintosh-computer be-
schikt over programma's of drives van andere fabrikanten die het
schrijven naar NTFS mogelijk maken, beveelt LaCie sterk aan NTFS
te behouden als de schijfstructuur voor de PlayHD.
NTFS HFS+ (non-journaled) MS-DOS (FAT32)
Windows ✦
✦ Optimale prestaties bij gebruik
van de LaCinema PlayHD.
✦
✦ Ondersteunt bestanden groter
dan 4 GB.
✦
✦ Beter voor media-inhoud in high
definition.
✦
✦ HFS+ is niet aanbevolen voor Win-
dows.
✦
✦ Compatibel met Windows en Mac
✦
✦ Een bestand kan maximaal 4 GB groot
zijn.
✦
✦ Niet geschikt voor grote media-inhoud in
high definition.
Mac ✦
✦ Het Mac OS kan bestanden
lezen en kopiëren vanaf NTFS-
schijven.
✦
✦ Het Mac OS vereist software of
besturingsbestanden van andere
fabrikanten om te schrijven naar
NTFS-schijven.
✦
✦ HFS+ (non-journaled) biedt veelal
uitstekende prestaties voor Macin-
tosh-systemen.
✦
✦ Ondersteunt bestanden groter dan
4 GB.
✦
✦ Beter voor media-inhoud in high
definition.
✦
✦ Als uw Macintosh-computer beschikt
over programma's of drives van an-
dere fabrikanten die het schrijven
naar NTFS mogelijk maken, beveelt
LaCie sterk aan NTFS te behouden
als de schijfstructuur voor de PlayHD.
✦
✦ Compatibel met Windows en Mac
✦
✦ Een bestand kan maximaal 4 GB groot
zijn.
✦
✦ Niet geschikt voor grote media-inhoud in
high definition.
Zodra u een bestandsindeling hebt gekozen, raadpleegt u para-
grafen 8.1. Opnieuw formatteren: Windows, 8.2. Opnieuw format-
teren: Mac-gebruikers of 8.3. Opnieuw formatteren: schermmenu
van LaCinema PlayHD voor instructies over het formatteren van uw
LaCinema PlayHD.
BELANGRIJKE INFORMATIE: let wel dat de schijfstructuur
HFS+ (journaled) van Mac niet wordt ondersteund op de LaCinema
PlayHD. LaCie kan de prestaties niet garanderen als u de interne
harde schijf van de LaCinema PlayHD formatteert naar HFS+ (jour-
naled).
Pagina: 42
LaCinema PlayHD	 LaCinema PlayHD opnieuw formatteren
Gebruikershandleiding	 pagina 43
8.1.	 Opnieuw formatteren: Windows
8.1.1.	 Formatteren voor Windows XP
De hieronder vermelde stappen helpen u bij het formatteren en
partitioneren van uw LaCinema PlayHD via Windows XP. Raad-
pleeg 8.1.2. Formatteren voor Windows Vista/7 of 8.2. Opnieuw
formatteren: Mac-gebruikers voor instructies over formatteren met
andere besturingssystemen. Voor meer informatie over de optimale
bestandsindeling gaat u naar 8. Harde schijf van LaCinema PlayHD
opnieuw formatteren
LET OP: als u deze stappen volgt, wist u alle mediabestanden op de
LaCinema PlayHD. Maak een back-up van alle gegevens die u wilt
beschermen of blijven gebruiken voordat u de harde schijf format-
teert. Let wel dat uw instellingen van de PlayHD worden behouden
(bijv. taal).
1.	 Sluit de drive aan op de computer via de interfacepoort.
2.	 Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en kies Be-
heren.
3.	 Selecteer in het venster "Computerbeheer" de optie Schijfbe-
heer (deze optie staat onder de groep Opslag). Raadpleeg
Afb. 69.
4.	 Als het venster "Wizard Schijf initialiseren en converteren" ver-
schijnt, klikt u op Annuleren.
5.	 Windows rangschikt de harde schijven die geïnstalleerd zijn op
het systeem. Zoek de LaCie-harddrive (Afb. 69). Klik met de
rechtermuisknop op het pictogram en selecteer Initialiseren.
6.	 Klik met de rechtermuisknop op het vakje rechts met de tekst
Niet toegewezen en selecteer Nieuwe partitie...
7.	 Klik op de eerste pagina van de "Wizard Nieuwe partitie" op
Volgende (Afb. 70).
8.	 Selecteer de optie Primair of Uitgebreid (Afb. 71) en klik op
Volgende.
vervolg op volgende pagina >>
Afb. 69
Afb. 70
Afb. 71
Pagina: 43
LaCinema PlayHD	 LaCinema PlayHD opnieuw formatteren
Gebruikershandleiding	 pagina 44
9.	 Specificeer de partitiegrootte. De partitie neemt standaard het
gehele volume in beslag (Afb. 72). Klik op Volgende.
10.	Wijs een stationsletter of koppelingspad toe (Afb. 73). Klik op
Volgende.
11.	Selecteer de bestandsindeling voor de schijf (FAT32 verschijnt
alleen als optie als de partitie kleiner of gelijk aan 32 GB is).
Zodra FAT32 of NTFS is geselecteerd (Afb. 74), krijgt u de optie
Snelformatteren om het formatteren sneller te laten verlopen.
Hoewel Schijfbeheer de drive niet intensief controleert op fouten
bij het snelformatteren, bespaart deze optie u tijd. Klik op Vol-
gende.
vervolg op volgende pagina >>
Afb. 72
Afb. 73
Afb. 74
Pagina: 44
LaCinema PlayHD	 LaCinema PlayHD opnieuw formatteren
Gebruikershandleiding	 pagina 45
12.	Een venster verschijnt met uw opties. Als alles correct is, klikt u
op Voltooien om het formatteringsproces te starten (Afb. 75).
Als u een wijziging wilt aanbrengen, selecteert u Vorige.
13.	Windows schijfbeheer formatteert en partitioneert de schijf over-
eenkomstig uw instellingen (Afb. 76) en uw drive verschijnt in
Deze computer, gereed voor gebruik.
BELANGRIJKE INFORMATIE: MS-DOS (FAT32) is compatibel
met Windows- en Mac-besturingssystemen. Het is echter niet de op-
timale indeling voor multimedia-inhoud in high definition door de
beperking van de bestandsgrootte.
Afb. 75
Afb. 76
Pagina: 45
LaCinema PlayHD	 LaCinema PlayHD opnieuw formatteren
Gebruikershandleiding	 pagina 46
8.1.2.	 Formatteren voor Windows Vista/7
Master Boot Record of GUID-partitietabel?
De partitionering Master Boot Record (MBR) is al vele jaren de
standaard voor harddrives geweest. Zo worden maximaal vier
primaire partities van maximaal 2 TB per partitie ondersteund.
Door de partitiebeperkingen wegens de steeds grotere volumes
van harddrives is Global Unique Identifier Partition Tables (GPT)
ontwikkeld. Hiermee kunnen meer partities met grotere capacit-
eiten gemaakt. Bovendien heeft GPT extra voordelen die betere
prestaties kunnen opleveren.
GPT is echter niet compatibel met de 32-bits versie van Windows
XP. Hoewel de 64-bits versie van Windows XP ondersteuning biedt
voor GPT, gebruikt u het best MBR als u uw LaCie-apparaat wilt
delen met computers die werken met de 32-bits versie van Win-
dows XP.
Overschakelen van MBR naar GPT of omgekeerd, van GPT naar
MBR, is niet moeilijk. Kopieer alle belangrijke gegevens naar een
aparte schijf voordat u de wijziging aanbrengt aangezien de aan-
passing van de indeling van de partitietabel vernietigend is:
Klik met de rechtermuisknop op Computer en kies Beheren. Se-
lecteer in het venster Computerbeheer de optie Schijfbeheer
en zoek uw LaCie-harddrive. Klik met de rechtermuisknop op het
om GPT (Afb. 78) of MBR (Afb. 79) te kiezen.
De hieronder vermelde stappen helpen u bij het formatteren en
partitioneren van uw harddrive via Windows Vista of Windows 7.
Raadpleeg 8.1.1. Formatteren voor Windows XP of 8.2. Opnieuw
formatteren: Mac-gebruikers voor instructies over formatteren met
andere besturingssystemen. Voor meer informatie over de optimale
bestandsindeling gaat u naar 8. Harde schijf van LaCinema PlayHD
opnieuw formatteren
LET OP: als u deze stappen volgt, wist u alle mediabestanden op
de LaCinema PlayHD. Maak een back-up van alle media die u wilt
beschermen of blijven gebruiken voordat u de harde schijf format-
teert. Let wel dat uw instellingen van de PlayHD worden behouden
(bijv. taal).
1.	 Klik met de rechtermuisknop op Computer en kies Beheren.
Selecteer in het venster Computerbeheer de optie Schijfbe-
heer.
2.	 Klik met de rechtermuisknop op uw LaCie-harddrive in de lijst
met drives in het midden van het venster Schijfbeheer. Select-
eer Nieuw eenvoudig volume... (Afb. 77)
vervolg op volgende pagina >>
Afb. 77
Afb. 78
Afb. 79
Pagina: 46
LaCinema PlayHD	 LaCinema PlayHD opnieuw formatteren
Gebruikershandleiding	 pagina 47
3.	 De Wizard Nieuw eenvoudig volume maken verschijnt. Kies
Volgende om door te gaan. (Afb. 80)
4.	 Met deze wizard kunt u volumes, ook gekend als partities, aan-
maken. U kunt ervoor kiezen om een enkele of meerdere parti-
ties te maken. Voer de grootte van de partitie die u wilt maken
in megabytes (MB) in. Voorbeeld: een partitie van 100 GB (gi-
gabyte) is 100000 MB. (Afb. 81) Zodra u een partitiegrootte
hebt gekozen, selecteert u Volgende.
vervolg op volgende pagina >>
Afb. 80
Afb. 81
Pagina: 47
LaCinema PlayHD	 LaCinema PlayHD opnieuw formatteren
Gebruikershandleiding	 pagina 48
5.	 Wijs een stationsletter toe of accepteer de standaardwaarde.
(Afb. 82) Selecteer Volgende.
6.	 Kies de bestandssysteemindeling voor de partitie. Als de par-
titie kleiner dan of gelijk aan 32 GB is, krijgt u de keuze tus-
sen NTFS en FAT32. Zodra de indeling is geselecteerd, kunt u
Snelformatteren aanvinken om het formatteren sneller te laten
verlopen. Hoewel Schijfbeheer de drive niet intensief controleert
op fouten bij het snelformatteren, bespaart deze optie u tijd
(Afb. 83). Selecteer Volgende.
vervolg op volgende pagina >>
Afb. 82
Afb. 83
Pagina: 48
LaCinema PlayHD	 LaCinema PlayHD opnieuw formatteren
Gebruikershandleiding	 pagina 49
TECHNISCHE OPMERKING: Windows Vista SP1/SP2 en Win-
dows 7 bieden het bestandssysteem exFAT aan dat partities van groter
dan 32 GB kan aanmaken (Afb. 83). Het bestandssysteem
exFat wordt voornamelijk gebruikt bij USB-flashdrives en heeft niet
zoveel beperkingen als FAT32. Naast Windows Vista SP1 en Win-
dows 7 kan het bestandssysteem exFAT ook werken met Windows XP
SP2 met een speciaal stuurprogramma. Ondersteuning door Mac OS
is twijfelachtig en beperkt het delen van uw LaCie-drive tussen Win-
dows- en Apple-besturingssystemen. LaCie biedt geen ondersteuning
voor het gebruik van de LaCinema PlayHD met het bestandssysteem
exFAT.
7.	 Het laatste venster is een overzicht van de formatteringsopties
die u net hebt geselecteerd. Als alles correct lijkt, klikt u op
Voltooien om het formatteren te starten (Afb. 85).
8.	 Raadpleeg 3. Installatie: bestanden overzetten om mediabes-
tanden naar uw LaCinema PlayHD te kopiëren.
Afb. 84
Afb. 85
Pagina: 49
LaCinema PlayHD	 LaCinema PlayHD opnieuw formatteren
Gebruikershandleiding	 pagina 50
8.2.	 Opnieuw formatteren: Mac-
gebruikers
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR MAC-GEBRUIKERS:
hoewel de PlayHD zal werken met de schijfstructuur Mac OS HFS+
(non-journaled), verkrijgt u betere prestaties wanneer het apparaat
is geformatteerd in NTFS. Als uw Macintosh-computer beschikt over
programma's of drives van andere fabrikanten die het schrijven naar
NTFS mogelijk maken, beveelt LaCie sterk aan NTFS te behouden
als de schijfstructuur voor de PlayHD.
De hieronder vermelde stappen helpen u bij het formatteren en
partitioneren van uw harddrive via Mac OS X. Raadpleeg 8.1.1.
Formatteren voor Windows XP of 8.1.2. Formatteren voor Windows
Vista/7 voor instructies over het formatteren met andere besturings-
systemen. Voor meer informatie over de optimale bestandsindeling
gaat u naar 8. Harde schijf van LaCinema PlayHD opnieuw format-
teren
LET OP: als u deze stappen volgt, wist u alle mediabestanden op
de LaCinema PlayHD. Maak een back-up van alle media die u wilt
beschermen of blijven gebruiken voordat u de harde schijf format-
teert. Let wel dat uw instellingen van de PlayHD worden behouden
(bijv. taal).
1.	 Sluit de drive aan op de computer via de interfacepoort.
2.	 Selecteer Hulpprogramma's in het menu Ga in de Finder-
menubalk.
3.	 Dubbelklik op Schijfhulpprogramma in de map Hulppro-
gramma's.
4.	 Het venster Schijfhulpprogramma wordt geopend (Afb. 86). Se-
lecteer uw LaCie-harddrive uit de lijst van beschikbare harde
schijven links in het venster.
5.	 Selecteer het tabblad Partitioneren (Afb. 87).
vervolg op volgende pagina >>
Afb. 86
Afb. 87
Pagina: 50
LaCinema PlayHD	 LaCinema PlayHD opnieuw formatteren
Gebruikershandleiding	 pagina 51
6.	 In het menu Volume-indeling: kiest u het aantal partities voor
de harddrive via het vervolgkeuzemenu (Afb.
88 (6a) - Mac OS X geeft u de optie om een drive in maximaal
16 partities te verdelen). U kunt de grootte van elke partitie
aanpassen via de schuifbalk tussen de partities in the onderdeel
Volume-indeling: (Afb. 88 (6b)) of voer handmatig de grootte
in het vakje Grootte in. (Afb. 88 (6c)).
7.	 Klik op een volume (partitie) in Volume-indeling zodat een
naam kan worden ingevoerd in het onderdeel Volumege-
gevens (Afb. 88 (7a)). Selecteer in de vervolgkeuzelijst Structuur
(Afb. 88 (7b)) een van de volgende Mac-structuren: Mac OS
Uitgebreid (journaled), Mac OS Uitgebreid, Mac OS Uit-
gebreid (hoofdlettergevoelig, journaled), Mac OS Uitge-
breid (hoofdlettergevoelig) of Beschikbare ruimte. Als u
een partitie in FAT32 wilt formatteren, moet u kiezen voor Op-
ties... (Afb. 88 (7c)) onder de lijst met partities en selecteert u
het keuzerondje voor Master Boot Record (Afb. 89). MS-DOS
(FAT) verschijnt in de vervolgkeuzelijst Structuur (Afb. 88 (7b)).
8.	 Zodra u klaar bent met de volumeopties, klikt u op Pas toe
(Afb. 88 (8a)). Klik op Partitioneer (Afb. 90) wanneer de
waarschuwing verschijnt.
9.	 Schijfhulpprogramma formatteert en partitioneert de schijf vol-
gens uw instellingen. Zodra het proces is voltooid, verschijnt de
partitie(s) op uw bureaublad om aan te geven dat de harddrive
klaar voor gebruik is.
10.	Raadpleeg 3. Installatie: bestanden overzetten om mediabes-
tanden naar uw LaCinema PlayHD te kopiëren.
Afb. 88
Afb. 89
Afb. 90
6a 7a
7b
6c
6b
7c
8a
Pagina: 51
LaCinema PlayHD	 LaCinema PlayHD opnieuw formatteren
Gebruikershandleiding	 pagina 52
8.3.	 Opnieuw formatteren:
schermmenu van LaCinema
PlayHD
De interne harde schijf van de LaCinema PlayHD kan via het menu
worden geformatteerd. Als u deze methode gebruikt, wordt de schijf
opnieuw geformatteerd in NTFS.
LET OP: als u deze stappen volgt, wist u alle mediabestanden op de
LaCinema PlayHD. Maak een back-up van alle gegevens die u wilt
beschermen of blijven gebruiken voordat u de harde schijf format-
teert. Let wel dat uw instellingen van de PlayHD worden behouden
(bijv. taal).
1.	 Ga naar Home > Instellingen > Configuratie > HDD >
Formatteren. Een reeks vragen begeleiden u doorheen het
proces voor het formatteren van de schijf. Zorg ervoor dat u elk
venster zorgvuldig leest voordat u antwoordt.
2.	 Het venster Formatteren vraagt u indien u uw LaCinema PlayHD
wilt formatteren (Afb. 91). Druk op ANNULEREN om het for-
matteringsproces te verlaten of op Ja om door te gaan.
3.	 Het venster Waarschuwing meldt u dat het formatteren alle ge-
gevens op de LaCinema PlayHD zal wissen (Afb. 92). Druk op
ANNULEREN om het formatteringsproces te verlaten of op OK
om door te gaan.
4.	 Het venster Bevestiging meldt een laatste keer dat u op het punt
staat om al uw mediabestanden te verwijderen (Afb. 93). Uw
instellingen worden bewaard (bijv. de taal). Druk op ANNUL-
EREN om het formatteringsproces te verlaten of op Format-
teren om door te gaan.
vervolg op volgende pagina >>
Afb. 91
Afb. 92
Afb. 93

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de LaCie LaCinema PlayHD.

Stel een vraag over de LaCie LaCinema PlayHD

Heb je een vraag over de LaCie LaCinema PlayHD en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie LaCinema PlayHD. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie LaCinema PlayHD zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.