LaCie LaCinema Mini HD handleiding

Gerelateerde videos

Instructievideo's, unboxing video's en productvideo's. Hieronder is een selectie van interresante video's te vinden over de LaCie LaCinema Mini HD.

Resetten

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie LaCinema Mini HD. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: LaCie
  • Product: Mediaspeler
  • Model/naam: LaCinema Mini HD
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels

Inhoudsopgave

Pagina: 0
LaCinema Mini HD	 Inhoudsopgave
Gebruikershandleiding	 pagina 1
Inhoudsopgave
1.	 Inleiding.
...................................................................................................................... 7
1.1.	Minimale systeemvereisten............................................................................................................... 8
1.1.1.	 Windows-gebruikers.
............................................................................................................ 8
1.1.2.	 Mac-gebruikers................................................................................................................... 8
1.2.	Ondersteunde indelingen.
................................................................................................................ 9
1.3.	Inhoud verpakking.
........................................................................................................................ 10
1.4.	Talen.
........................................................................................................................................... 10
1.5.	Aanzichten van de LaCinema Mini HD............................................................................................ 11
1.5.1.	 Vooraanzicht..................................................................................................................... 11
1.5.2.	 Achteraanzicht.
.................................................................................................................. 11
1.5.3.	 Intern.
............................................................................................................................... 11
1.6.	Kabels en connectoren.................................................................................................................. 12
1.6.1.	 A/V-kabels (Audio/Video)................................................................................................... 12
1.6.2.	 USB-kabel.
........................................................................................................................ 12
1.7.	Stroombeheer............................................................................................................................... 13
2.	 De afstandsbediening gebruiken............................................................................... 14
2.1.	Batterijen installeren...................................................................................................................... 14
2.2.	Index afstandsbedieningsknoppen.
.................................................................................................. 15
2.2.1.	 Informatie over belangrijke knoppen................................................................................... 16
3.	 Installatie: bestanden overbrengen via USB............................................................... 17
3.1.	STAP 1: de USB-kabel aansluiten.
................................................................................................... 18
3.2.	STAP 2: de voeding aansluiten (Optioneel)...................................................................................... 18
3.3.	STAP 3: bestanden overbrengen..................................................................................................... 19
3.4.	STAP 4: uw drive verwijderen.
......................................................................................................... 20
4.	 Installatie: aansluiten op tv........................................................................................ 21
4.1.	STAP 1: HDMI- of samengestelde A/V-kabels aansluiten.
.................................................................. 21
4.1.1.	 HDMI-aansluiting (High-Definition).
..................................................................................... 22
4.1.2.	 Samengestelde video- en stereo audiokabel.
........................................................................ 22
4.1.3.	 Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten............................................................................. 23
4.2.	STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten.............................................................................................. 24
4.3.	STAP 3: de voeding aansluiten....................................................................................................... 25
4.4.	STAP 4: de installatiewizard voltooien............................................................................................. 26
5.	 Multimediabestanden afspelen.................................................................................. 28
5.1.	Hoofdmap Movie.......................................................................................................................... 29
5.1.1.	 Opties voor de hoofdmap Movie........................................................................................ 30
5.2.	Hoofdmap Photo.
.......................................................................................................................... 32
5.2.1.	 Opties voor de hoofdmap Photo......................................................................................... 33
5.3.	Hoofdmap Music.......................................................................................................................... 34
5.3.1.	 Opties voor de hoofdmap Music.
........................................................................................ 36
5.4.	Hoofdmap Network....................................................................................................................... 38
5.4.1.	 Mediaservers..................................................................................................................... 38
5.4.2.	 Gedeelde mappen.
............................................................................................................ 38
6.	 Bestanden op een USB-harddrive afspelen................................................................ 39
6.1.	Aansluiting USB-schijf.................................................................................................................... 39
6.2.	Compatibiliteit.............................................................................................................................. 40
6.3.	USB-schijf veilig verwijderen........................................................................................................... 40
Pagina: 1
LaCinema Mini HD	 Inhoudsopgave
Gebruikershandleiding	 pagina 2
7.	 Bestanden vanaf een netwerkmediaserver afspelen.
.................................................. 41
7.1.	Netwerkopslagapparaat (Network-Attached Storage, NAS)............................................................... 41
7.2.	Vanaf Windows- of Mac-computers................................................................................................ 42
7.2.1.	 Packet Video TwonkyVision................................................................................................. 42
7.2.2.	 Windows Media Player (WMP)............................................................................................ 43
7.2.3.	 Gedeelde mappen op uw computer.................................................................................... 44
8.	 Bestanden delen in uw thuisnetwerk.
......................................................................... 47
8.1.	Bestanden beheren via een netwerkcomputer.
.................................................................................. 47
8.1.1.	 STAP 1: de voeding aansluiten.
........................................................................................... 48
8.1.2.	 STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten.................................................................................. 49
8.1.3.	 STAP 3: HDMI- of samengestelde A/V-kabels aansluiten....................................................... 49
8.1.4.	 STAP 4: de netwerkinstellingen configureren.
........................................................................ 50
8.1.5.	 STAP 5: LaCie Network Assistant: installatie......................................................................... 51
8.1.6.	 STAP 6: LaCie Network Assistant: bestanden overbrengen.
.................................................... 52
8.1.7.	 Alternatieve netwerkverbindingsmethoden............................................................................ 54
8.2.	Bestanden afspelen op netwerkmediaspelers.
................................................................................... 55
8.2.1.	 De mediaserverfunctie inschakelen...................................................................................... 55
8.2.2.	 Voorbeeld UPnP-gebruik: XBOX.......................................................................................... 56
9.	 De LaCinema Mini HD opnieuw formatteren.
............................................................. 57
9.1.	Opnieuw formatteren: Windows-gebruikers..................................................................................... 58
9.2.	Opnieuw formatteren: Mac-gebruikers............................................................................................ 60
10.	Instellingenmenu....................................................................................................... 61
10.1.	Instellingen: Audio/Video............................................................................................................. 61
10.1.1.	Video Output (Video-uitgang)............................................................................................. 61
10.1.2.	Beeldschermresolutie......................................................................................................... 62
10.1.3.	Aspect Ratio (Breedte-hoogteverhouding).
............................................................................ 62
10.1.4.	Audio Output (Audio-uitgang).
............................................................................................ 62
10.1.5.	NTSC/PAL.
........................................................................................................................ 63
10.2.	Instellingen: Video....................................................................................................................... 63
10.2.1.	Video Sequence (Videosequentie).
....................................................................................... 63
10.2.2.	Subtitle Font Size (Grootte ondertitels).
................................................................................. 64
10.3.	Instellingen: Muziek..................................................................................................................... 65
10.3.1.	Music Sequence (Muzieksequentie).
..................................................................................... 65
10.3.2.	Audio Track Display (Weergave muzieknummer).
.................................................................. 65
10.4.	Instellingen: Foto.
........................................................................................................................ 66
10.4.1.	Slideshow (Presentatie)....................................................................................................... 66
10.4.2.	Picture Scaling (Schalen van beelden).................................................................................. 66
10.4.3.	Transition Effect (Overgangseffect)...................................................................................... 67
10.4.4.	Interval Time (Intervalduur)................................................................................................. 67
10.5.	Instellingen: Systeem.
................................................................................................................... 68
10.5.1.	Language (Taal)................................................................................................................ 68
10.5.2.	Content Aggregation (Inhoudsamenvoeging).
....................................................................... 68
10.5.3.	Screensaver Delay (Vertraging schermbeveiliging).
................................................................ 68
10.5.4.	Browse Mode (Verkennermodus)......................................................................................... 68
10.5.5.	Additional Encoding Support (Extra coderingsondersteuning)................................................. 69
10.5.6.	System Reset (Systeemreset)................................................................................................ 69
10.5.7.	About (Over)..................................................................................................................... 70
10.5.8.	Update Device (Apparaat bijwerken).
................................................................................... 70
10.6.	Instellingen: Netwerk................................................................................................................... 71
10.6.1.	Netwerk Setup: Wired / Wireless (Netwerkconfiguratie: Bedraad / Draadloos)........................ 71
10.6.2.	Device Name (Apparaatnaam).
........................................................................................... 72
10.6.3.	Media Server (Mediaserver)................................................................................................ 72
Pagina: 2
LaCinema Mini HD	 Inhoudsopgave
Gebruikershandleiding	 pagina 3
10.6.4.	Shared Folders (Gedeelde mappen).................................................................................... 72
10.6.5.	Auto Login (Automatisch inloggen)...................................................................................... 73
10.6.6.	Clear Account Information (Accountgegevens wissen)........................................................... 73
10.7.	Instellingen: Uitschakelen............................................................................................................. 73
10.7.1.	Shutdown (Uitschakelen).
.................................................................................................... 73
10.7.2.	Restart (Opnieuw opstarten).
............................................................................................... 73
11.	Technische gegevens.
................................................................................................. 74
11.1.	Compatibiliteit HD-bestandsindelingen.
......................................................................................... 74
11.2.	Gegevensoverdracht optimaliseren............................................................................................... 74
12.	Problemen oplossen.
.................................................................................................. 75
12.1.	Problemen met de televisie/stereo-aansluiting oplossen.................................................................. 76
12.2.	USB-aansluiting (Mac-gebruikers)................................................................................................. 77
12.3.	USB-aansluiting (Windows-gebruikers).......................................................................................... 79
13.	Contact opnemen met de klantenservice.
................................................................... 81
13.1.	Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie............................................................. 82
14.	Garantie.
.................................................................................................................... 83
Pagina: 3
LaCinema Mini HD	 Voorwoord
Gebruikershandleiding	 pagina 4
Copyrights
Copyright © 2010 LaCie. Alle rechten
voorbehouden. Niets uit deze uitgave
mag zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van LaCie worden verveel-
voudigd, opgeslagen in een gegevens-
systeem of worden overgedragen in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen
of enige andere manier.
Handelsmerken
Apple, Mac en Macintosh zijn gedepon-
eerde handelsmerken van Apple Inc. Mi-
crosoft, Windows XP, Windows Vista en
Windows 7 zijn gedeponeerde handels-
merken van Microsoft Corporation. De
overige handelsmerken die in deze handle-
iding worden genoemd, behoren toe aan
hun respectieve eigenaren.
Vervaardigd onder licentie van Dolby Labo-
ratories. "Dolby" en het dubbele D-symbool
zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
Gemaakt onder licentie onder U.S. Patent #:
Patent nummer 5,451,942 & andere patent-
en in de VS en elders ter wereld uitgegeven of
aangevraagd. DTS en het DTS-symbool zijn
gedeponeerde handelsmerken, en DTS Digi-
tal Out en het DTS-logo zijn handelsmerken
van DTS, Inc. Product bevat software. © DTS,
Inc. Alle rechten voorbehouden.
Wijzigingen
Het materiaal in dit document dient uitsluitend
ter informatie en kan zonder kennisgeving
worden gewijzigd. Bij de voorbereiding van
dit document zijn alle redelijke inspanningen
verricht om de nauwkeurigheid ervan te waar-
borgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen
aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten
of weglatingen in dit document of gevolgen
van het gebruik van de hierin opgenomen
informatie. LaCie behoudt zich het recht voor
om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de
handleiding van het product aan te brengen,
zonder voorbehoud en zonder de verplichting
om iemand van dergelijke revisies en wijzigin-
gen op de hoogte te stellen.
FCC-verklaring
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de
FCC-voorschriften. Voor de bediening
gelden de volgende voorwaarden:
1.	 De apparaten mogen geen schadelijke
storingen veroorzaken.
2.	 De apparaten moeten bestand zijn te-
gen storingen die zij opvangen, met in-
begrip van storing die een ongewenste
werking kan veroorzaken.
OPMERKING: deze apparatuur is getest
en voldoet aan de kenmerken en beperkin-
gen van een digitaal apparaat van Klasse
B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-
voorschriften. Deze beperkingen zijn be-
doeld om te voorzien in redelijkerwijs
adequate bescherming tegen schadelijke
storing bij een installatie in een niet-com-
merciële omgeving. De apparatuur gener-
eert en gebruikt radiofrequentie-energie en
kan deze uitstralen. Wanneer de apparat-
uur niet volgens de gebruikershandleiding
geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan sch-
adelijke interferentie ontstaan met radio-
communicatie. Er kan echter geen garantie
worden gegeven dat er in een bepaalde
installatie geen storing zal optreden. Wan-
neer de apparatuur de ontvangst van ra-
dio of televisie stoort (dit kan worden vast-
gesteld door de apparatuur uit en in te
schakelen), wordt u verzocht de storing te
verhelpen door één van de volgende maa-
tregelen te treffen:
■
■ Richt de ontvangstantenne opnieuw of
verplaats deze.
■
■ Vergroot de afstand tussen de appa-
ratuur en de ontvanger.
■
■ Sluit de apparatuur aan op een wand-
contactdoos in een ander circuit dan
waarop de ontvanger is aangesloten.
■
■ Raadpleeg de leverancier of een erva-
ren radio-/televisiemonteur voor assis-
tentie.
Wijzigingen in dit product die niet zijn
goedgekeurd door LaCie kunnen er-
toe leiden dat het niet voldoet aan de
voorschriften van FCC & Industry Canada
en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van
de gebruiker om deze apparatuur te bedi-
enen komt te vervallen.
Verklaring van conformiteit voor
Canada
Dit digitale apparaat van klasse B vol-
doet aan alle eisen van de Canadese
voorschriften inzake apparatuur die storing
veroorzaakt.
Verklaring van CE-certific-
ering van de fabrikant
Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit prod-
uct aan de volgende Europese normen
voldoet: Klasse B EN60950, EN55022,
EN55024, EN61000-3-2: 2000,
EN61000-3-3: 2001
Onder verwijzing naar de volgende condi-
ties: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG;
EMC-richtlijn 89/336/EEG
LET OP: wijzigingen die niet door de fabri-
kant zijn goedgekeurd, kunnen de toestem-
ming voor het gebruik van deze apparatuur
ongeldig maken.
LET OP: de garantie op de LaCinema
Mini HD kan komen te vervallen wanneer
bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet
worden opgevolgd.
OPMERKING: de hoofdkabel moet in
overeenstemming met CEI 60227 of CEI
60245 zijn en het soort stekker moet over-
eenkomstig de normen van het land zijn
waar u de apparatuur gebruikt.
Getest op conformiteit met
FCC-normen voor thuis- en
kantoorgebruik
LaCinema Mini HD
100305 v1.0
Pagina: 4
LaCinema Mini HD	 Voorwoord
Gebruikershandleiding	 pagina 5
Dit symbool op het product
of op de verpakking du-
idt aan dat u het product
niet mag wegwerpen met
uw gewoon huishoudelijk
afval. In plaats daarvan bent u ervoor ve-
rantwoordelijk uw niet meer bruikbare ap-
paratuur af te voeren naar een daartoe
aangewezen inzamelpunt voor recycling
van afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur. Afzonderlijke inzameling en re-
cycling van als afval afgevoerde apparatuur
draagt bij aan het behoud van natuurlijke
hulpbronnen en waarborgt dat de appa-
ratuur wordt verwerkt op een manier die de
volksgezondheid en het milieu beschermt.
Voor meer informatie over de plaats waar u
uw oude apparatuur naartoe kunt brengen
ter recyclage, neemt u contact op met de
gemeente, de gemeentereinigingsdienst of
de winkel waar u het product hebt gekocht.
LET OP: de garantie op de LaCinema
Mini HD kan komen te vervallen wanneer
bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet
worden opgevolgd.
Gezondheids- en
veiligheidsmaatregelen
■
■ Alleen bevoegde personen mogen on-
derhoud uitvoeren aan dit apparaat.
■
■ Lees deze gebruikershandleiding
zorgvuldig en volg de juiste procedure
bij het installeren van het apparaat.
■
■ Open een diskdrive niet en probeer
deze niet te demonteren of aan te
passen. Breng nooit metalen voorwer-
pen in de drive om het risico op elek-
trische schokken, brand, kortsluiting of
gevaarlijke emissies te vermijden. De
diskdrives die bij uw LaCinema Mini
HD worden meegeleverd, bevatten
geen onderdelen die de gebruiker zelf
kan onderhouden. Als er sprake lijkt
te zijn van een storing, laat het appa-
raat dan nakijken door gekwalificeerd
LaCie-servicepersoneel.
■
■ Stel het apparaat nooit bloot aan regen
en gebruik het nooit in de buurt van wa-
ter of onder vochtige of natte omstan-
digheden. Plaats nooit voorwerpen die
vloeistof bevatten op de LaCinema Mini
HD, aangezien de vloeistof in de openin-
gen van het apparaat terecht kan komen.
Wanneer u dit wel doet, neemt het risico
van elektrische schokken, kortsluiting,
brand of lichamelijk letsel toe.
■
■ Zorg ervoor dat de computer en de
LaCinema Mini HD elektrisch geaard
zijn. Als de apparaten niet zijn geaard,
neemt de kans op elektrische schok-
ken toe. Voedingsvereisten 100-240
V~, 1,5 A, 60-50 Hz, (fluctuaties van
voedingsspanning mogen niet groter
zijn dan ± 10% van de nominale, tran-
siënte overspanning volgens overspan-
ningscategorie II).
Voorzorgsmaatregelen
voor algemeen gebruik
■
■ Stel de LaCinema Mini HD niet bloot
aan temperaturen buiten het bereik
van 5 °C tot 30 °C; of aan bedri-
jfsvochtigheid buiten het bereik van
5-80%, zonder condensvorming, of
vochtigheid wanneer niet in bedrijf van
10% tot 90%, zonder condensvorming.
Als u dit wel doet, kan LaCinema Mini
HD beschadigd raken of de behuizing
vervormen. Plaats de LaCinema Mini
HD niet in de buurt van een hittebron
en stel het apparaat niet bloot aan zon-
licht (zelfs niet door een raam). Ook als
u de LaCinema Mini HD in een omgev-
ing plaatst die te koud of te vochtig is,
kan het apparaat beschadigd raken.
■
■ Trek altijd het netsnoer van de LaCin-
ema Mini HD uit het stopcontact als er
kans is op blikseminslag of als het ap-
paraat gedurende langere tijd niet zal
worden gebruikt. Anders is er een ver-
hoogd risico op elektrische schokken,
kortsluiting of brand.
■
■ Gebruik uitsluitend de voeding die bij
het apparaat wordt meegeleverd.
■
■ Plaats geen voorwerpen boven op de
LaCinema Mini HD en oefen er geen
overmatige kracht op uit.
■
■ Oefen nooit overmatige kracht uit op
de LaCinema Mini HD. Raadpleeg
wanneer u een probleem ontdekt het
hoofdstuk Problemen oplossen in deze
handleiding.
LET OP: een afgeschermd netsnoer is
vereist om aan de emissielimieten van het
FCC te voldoen en tevens om storing in
de nabije radio- en televisieontvangst te
voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat
alleen het meegeleverde netsnoer wordt
gebruikt.
Pagina: 5
LaCinema Mini HD	 Voorwoord
Gebruikershandleiding	 pagina 6
Bedrijfsomgevingtemperaturen
■
■ Stel de LaCinema Mini HD niet bloot aan temperaturen bu-
iten het bereik van 5°C tot 30°C. De LaCinema Mini HD is een
hoogwaardig audio/video-apparaat en is als zodanig voorzien
van een doeltreffend ventilatiesysteem. Zorg dat overal rondom
de LaCinema Mini HD een vrije ruimte van 5 cm wordt gelaten
om oververhitting te voorkomen. Zie Afb. 01.
■
■ Zet de LaCinema Mini HD niet op of onder een ander audio/
video-apparaat, zoals een tv, videorecorder of dvd-speler. An-
dere audio/video-apparaten hebben ook voldoende luchtstrom-
ing nodig en er zijn dezelfde voorzorgsmaatregelen voor gebruik
op van toepassing. Zie Afb. 02 en Afb. 03.
BELANGRIJK: elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van
gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend
de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen
beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstel-
len van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te
voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw ge-
gevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf
en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde
schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt
daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-stations. Meer infor-
matie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website.
BELANGRIJK: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB =
1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feiteli-
jk beschikbare opslagcapaciteit af van de besturingsomgeving (ge-
woonlijk 5-10% minder).
BELANGRIJK: stapel geen objecten boven op de LaCinema Mini
HD omdat hierdoor interferentie met de ingebouwde WiFi-antenne
kan ontstaan.
5 cm
5 cm
5 cm
Afb. 01
Afb. 02
Afb. 03
Pagina: 6
LaCinema Mini HD	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 7
1.	Inleiding
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LaCinema Mini HD!
De LaCinema Mini HD kan rechtstreeks worden aangesloten op een
brede waaier van audiovisuele apparatuur voor het direct afspelen
van opgeslagen films, muziek of foto's. En met video en audio van
hoge kwaliteit wordt er geen afbreuk aan de prestaties gedaan.
U kunt aan de slag door de LaCinema Classic HD eenvoudigweg
op uw tv aan te sluiten en de meegeleverde afstandsbediening te
gebruiken om eenvoudig doorheen de menu's, ook wel Hoofdmap-
pen genoemd, te navigeren voor het beluisteren van muziek of het
bekijken van foto's of films in high definition.
Met de LaCinema Mini HD kunt u de volgende video-indelingen
gebruiken voor eenvoudig afspelen: MPG, AVI, MP4, MKV, WMV,
ISO, VOB, IFO, ASF, TS, TP, TRP, MTS, M2TS en DAT.
Klik op een onderwerp:
■
■ Installatie: bestanden overbrengen via USB
■
■ Installatie: aansluiten op tv
■
■ Multimediabestanden afspelen
Snelkoppelingen
Pagina: 7
LaCinema Mini HD	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 8
1.1.	 Minimale systeemvereisten
1.1.1.	 Windows-gebruikers
■
■ Intel Pentium II-processor van 500 MHz of hoger
■
■ Windows XP, Vista of Windows 7
■
■ 256 MB RAM
■
■ USB-interfacepoort
■
■ Internetverbinding (voor downloaden van updates)
1.1.2.	 Mac-gebruikers
■
■ G5 of latere versie, of Intel Core Duo
■
■ Mac OS X 10.4.9
■
■ 256 MB RAM
■
■ USB-interfacepoort
■
■ Internetverbinding (voor downloaden van updates)
Pagina: 8
LaCinema Mini HD	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 9
Videocodecs
■
■ MPEG-1
■
■ MPEG-2 / HD
■
■ MPEG4
■
■ DivX / HD
■
■ Xvid
■
■ H.264 HD
■
■ WMV9 HD
■
■ VC-1
Videobestandstypen (Extensies)
■
■ AVI
■
■ MP4
■
■ MKV
■
■ WMV
■
■ DivX
■
■ DAT
■
■ MOV
■
■ MPEG
■
■ VOB
■
■ ASF
■
■ TS
■
■ TP
■
■ TRP
■
■ M2TS
■
■ DVR-MS
■
■ ISO*
■
■ Video_TS*
Bestandssystemen externe harddrive
■
■ NTFS ■
■ FAT32 (MS-
DOS)
■
■ HFS+ (niet
Journaled)
Ondertitels
■
■ SRT ■
■ SSA ■
■ SUB
■
■ SMI ■
■ PSB ■
■ ASS
Audiobestandstypen (Extensies)
■
■ MP3
■
■ WMA
■
■ WAV/PMC/
LPMC
■
■ AAC**
■
■ OGG
■
■ FLAC
■
■ AC3
■
■ MP4
■
■ MKA
Afspeellijsten
■
■ M3U ■
■ PLS ■
■ WPL
Dolby Digital / DTS
■
■ Alleen twee kanalen***
■
■ Multikanaaldecodering via optische S/PDIF en HDMI naar
versterker
Fotobestandstypen
■
■ PNG
■
■ GIF
■
■ BMP
■
■ JPEG (uit-
gezonderd
Progressive
JPEG)
■
■ TIFF
Video-uitgangen
■
■ Samengestelde video (CVBS) ■
■ HDMI 1.3
Audio-uitgangen
■
■ Optisch ■
■ Stereo
* DVD-videofunctie wordt ondersteund via VOB / IFO (Video_TS-
map). Als de drive is geformatteerd in FAT32, kan het ISO-bestand
op de dvd niet groter zijn dan 4 GB door de beperking van de
bestandssysteemindeling.
** Ondersteunt iTunes-codering (m4a).
*** Voor audio met meer dan 2 kanalen kunt u het product aanslui-
ten op een digitale ontvanger. De audio wordt doorgegeven via de
coaxiale aansluiting (raadpleeg paragraaf 4.1.3. Optische S/PDIF-
geluidskabel aansluiten).
TECHNISCHE OPMERKING: een extensie, zoals AVI of MOV,
is een bestandsindeling die bepaalt hoe de gegevensstroom wordt
opgeslagen. Ze bevatten gegevens die met een codec werden ge-
comprimeerd. Voor de correcte weergave van een bestand op uw
LaCinema Mini HD moeten zowel de codec als de extensie worden
ondersteund.
TECHNISCHE OPMERKING: u kunt toepassingen van andere
fabrikanten downloaden die u helpen bij de identificatie van de co-
dec, de extensie en andere informatie van een bestand. LaCie bev-
eelt de gratis toepassing Media Info aan.
1.2.	 Ondersteunde indelingen
Pagina: 9
LaCinema Mini HD	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 10
1.3.	 Inhoud verpakking
Uw LaCinema Mini HD-pakket bevat de systeemtoren en een acces-
soiredoos met de hieronder vermelde elementen.
1.	 LaCinema Mini HD
2.	 Afstandsbediening
3.	 2 AAA-batterijen
4.	 Samengestelde video- en stereokabel
5.	 HDMI-kabel
6.	 USB-kabel
7.	 Ethernet-kabel
8.	 Externe voeding
9.	 Snelle installatiegids
10.	
Cd-rom met hulpprogramma’s (inclusief gebruikershandleiding
en Packet Video TwonkyMedia Server-software voor Mac en pc)
BELANGRIJK: bewaar de verpakking. Als uw drive moet worden
geretourneerd voor herstel of onderhoud, dient dit te gebeuren in
de originele verpakking.
1.4.	 Talen
Ondersteunde talen
❖	 Chinees (vereenvoudigd)	 ❖	 Chinees (traditioneel)
❖	 Nederlands	 ❖	 Engels
❖	 Frans	 ❖	 Duits
❖	 Grieks	 ❖	 Italiaans
❖	 Japans	 ❖	 Koreaans
❖	 Pools	 ❖	 Portugees
❖	 Russisch	 ❖	 Spaans
❖	 Zweeds
Raadpleeg de website van LaCie voor een complete lijst met bes-
chikbare talen.
Quick Install Guide
© 2 009 LaCie, all rights reserved. 713255 090313
Genie Backup Assistant
for Windows XP
, Vista
Intego Backup Assistant
for Mac OS 10.4.9 or higher
PV TwonkyMedia Server 5.0
for Windows XP
, Vista
Mac OS 10.3.9 or higher
User Manual
Manuel d’utilisation
Guida per l'utente
Benutzerhandbuch
Manual de Usuario
Pagina: 10
LaCinema Mini HD	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 11
1.5.	 Aanzichten van de LaCinema
Mini HD
1.5.1.	 Vooraanzicht
1.	 Infraroodontvanger - Vangt het infraroodsignaal op van de af-
standsbediening. Zorg ervoor dat niets de ontvanger bedekt.
Stand-byknop – Het indrukken van deze knop zet de drive in de
stand-bymodus of haalt deze uit de stand-bymodus (dit gedrag
kan worden gewijzigd. Raadpleeg 1.7. Stroombeheer voor meer
informatie).
2.	 Blauw statuslampje – Als de drive is aangesloten op een tv of
computer, zal dit lampje oplichten. Het zal doven wanneer het
apparaat wordt losgekoppeld.
3.	 USB-poort (aansluiten van schijf) – Sluit een USB-schijf, digi-
tale camera of kaartlezer aan om de multimediabestanden re-
chtstreeks op uw tv te openen.
1.5.2.	 Achteraanzicht
1.	 USB 2.0-apparaat – Sluit het apparaat aan op uw pc of Mac
om bestanden te kopiëren naar de interne opslagschijf van de
LaCinema Mini HD
2.	 USB 2.0-host – Sluit een USB-schijf, digitale camera of kaartlezer
aan
3.	 Ethernet-connector – Maak verbinding met uw thuisnetwerk via
een Ethernet-kabel naar uw router
4.	 Optische audio-uitgang – Hier sluit u een digitale versterker
aan
5.	 Samengestelde video- en stereoconnector – Hier sluit u een tele-
visie aan (CRT)
6.	 HDMI – Hier sluit u een High Definition-televisie of videoprojec-
tor aan
7.	 Voedingsaansluiting – Hier moet de voeding op aangesloten
zijn wanneer de drive is aangesloten op een tv. Bij een aansluit-
ing op een computer wordt de drive voorzien van busvoeding
via de USB-aansluiting maar als uw computer onvoldoende
stroom levert via de USB-poort, sluit u de voeding aan.
1.5.3.	 Intern
1.	 WiFi-verbinding – De antenne is in het product ingebouwd. Sluit
de LaCinema Mini HD aan op een netwerk via WiFi om multi-
mediabestanden over te brengen en af te spelen.
LET OP: stapel geen ander elektronisch apparaat op of onder de
LaCinema Mini HD of plaats deze in een afgezonderd gebied om
problemen met prestaties en oververhitting te vermijden (Afb. 06).
Afb. 04
Afb. 05
Afb. 06
Pagina: 11
LaCinema Mini HD	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 12
1.6.	 Kabels en connectoren
1.6.1.	 A/V-kabels (Audio/Video)
Deze kabels leveren de audio- en videosignalen naar de stereo en
de televisie. De LaCinema Mini HD ondersteunt de volgende stan-
daarden:
1.	 Samengestelde video + stereo audio – Dit is de meest standaard
videoaansluiting (geel) evenals links (wit) en rechts (rood) stereo
audio-ingangen. Als uw televisie alleen een SCART-connector
heeft, kunt u een SCART-samengestelde audio/video-adapter
kopen bij uw lokale winkel.
2.	 HDMI (High-Definition Multimedia Interface) – Dit is de beste
audio/videomethode om de LaCinema Mini HD aan te sluiten
op HDTV's.
3.	 Optische audio (S/PDIF) (niet inbegrepen) – Hiermee kunt u uw
LaCinema Mini HD aansluiten op een digitale versterker.
1.6.2.	 USB-kabel
USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie om randapparaten
op de computer of op elkaar aan te sluiten. Hi-Speed USB 2.0 is de
meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzake-
lijke bandbreedte en gegevensoverdrachtsnelheden biedt voor het
ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harddrives, cd-/dvd-
drives en digitale camera's.
OPMERKING: uw LaCinema Mini HD wordt met geleverd met een
Hi-Speed USB 2.0-kabel voor de aansluiting van het product op een
pc of Mac (deze kabel moet op de (apparaat)poort aan de achter-
zijde worden aangesloten). Als u een USB-randapparaat (digitale
camera, USB-drive, enz.) wenst aan te sluiten op de LaCinema Mini
HD, gebruikt u de meegeleverde USB-kabel bij dat product en sluit
u deze aan op de poort aan de voorzijde.
TECHNISCHE OPMERKING: de meegeleverde (apparaat)ka-
bel werkt ook bij aansluiting op een USB-poort maar in dat geval
zijn de overdrachtsnelheden van USB 1.1 van kracht. Als u de ge-
gevensoverdrachtsnelheden van Hi-Speed USB 2.0 wilt realiseren,
moet u een aansluiting tot stand brengen met een Hi-Speed USB
2.0-hostinterface. Anders zullen overdrachtsnelheden beperkt zijn
tot die van USB 1.1.
Afb. 07
Afb. 08 - USB-kabeluiteinden
Aansluiting
Maximale
resolutie
High
Definition
HDMI 1080p
Standard
Definition
Samengesteld 576p
Pagina: 12
LaCinema Mini HD	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 13
1.7.	 Stroombeheer
Dit product is voorzien van een stroombesparende modus die elek-
triciteit bespaart wanneer de drive niet wordt gebruikt en een ogen-
blikkelijke aan-modus die de reactiesnelheid van de drive optimali-
seert.
De LaCinema Mini HD is standaard ingesteld op de modus Instant
ON (Ogenblikkelijk AAN). Wanneer u dus de aan/uit-knop op de
afstandsbediening of de stand-byknop aan de voorzijde van de drive
indrukt, wordt de gebruikersinterface uitgezet maar blijft de drive be-
schikbaar voor netwerkverbindingen (inclusief bestands- en UPnP/
DLNA-serverfuncties).
U kunt de drive ook in de stroombesparende modus plaatsen via
de gebruikersinterface. Ga naar het menu Shutdown (Uitschakelen)
in de hoofdmap Settings (Instellingen) en kies Shutdown (Uitschake-
len). Deze modus schakelt de gebruikersinterface, aangesloten
harde schijf (indien aangesloten) en netwerkservices (inclusief UPnP/
DLNA-serverfuncties) uit. Afb. 09
Afb. 10
Pagina: 13
LaCinema Mini HD	 De afstandsbediening gebruiken
Gebruikershandleiding	 pagina 14
2.	De afstandsbediening
gebruiken
Sommige knoppen van de afstandsbediening hebben een andere of
geen functie afhankelijk van het soort bestand dat u aan het beki-
jken bent. In dit hoofdstuk worden de functies van de knoppen be-
schreven voor elk soort bestand (film, foto en muziek) alsmede de
installatie van de batterijen.
2.1.	 Batterijen installeren
De afstandsbediening maakt gebruik van twee AAA-batterijen. De
batterijen worden niet vooraf geïnstalleerd. U moet ze dus zelf in-
stalleren voordat u de afstandsbediening kunt gebruiken.
De batterijen installeren:
1.	 Verwijder het dekseltje van het batterijcompartiment (Afb. 11).
2.	 Breng de batterijen aan in het batterijcompartiment. Plaats de
batterijen zo dat de "+"-symbolen op de batterijen aan dezelfde
kant zitten als de "+"-symbolen in het batterijvak.
3.	 Schuif het deksel van het batterijvak terug op zijn plaats.
BELANGRIJK: als u de afstandsbediening gedurende langere tijd
niet gebruikt, adviseert LaCie u de batterijen te verwijderen.
BELANGRIJK: de afstandsbediening moet op maximaal 7 meter
afstand worden gericht naar de infraroodontvanger op de LaCin-
ema Mini HD (Afb. 12).
BELANGRIJK: tijdens het vervangen van batterijen mag u de oude
batterijen niet weggooien bij uw normaal huishoudafval. Breng ze
echter naar een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
Afb. 11
Afb. 12
Ontvanger van afstandsbediening
Pagina: 14
LaCinema Mini HD	 De afstandsbediening gebruiken
Gebruikershandleiding	 pagina 15
2.2.	 Index
afstandsbedieningsknoppen
Met de afstandsbediening van de LaCinema Mini HD kunt u het
apparaat bedienen terwijl deze is aangesloten op uw tv of thuisin-
stallatie.
Knop
1.	 Infraroodzender
2.	 Stand-by
3.	 Vorig bestand
4.	 Volgend bestand
5.	 Terug (vorig scherm)
6.	 Selecteren
7.	 Home-menu
8.	 Afspelen
9.	 Omhoog in menu
10.	 Links/terugspoelen
11.	 Rechts/vooruit spoelen
12.	 Omlaag in menu
13.	 Stoppen
14.	 Pauzeren
15.	 Zoekmenu openen
16.	 Optie/infomenu
17.	 USB-schijf veilig verwijderen
Afb. 13
Pagina: 15
LaCinema Mini HD	 De afstandsbediening gebruiken
Gebruikershandleiding	 pagina 16
2.2.1.	 Informatie over belangrijke knoppen
1.	 OK: met deze knop bevestigt u een selectie.
2.	 Terug: druk op deze knop om naar het vorige menu terug te
gaan.
3.	 Instellingenknop: deze knop wordt gebruikt om de beschikbare
instellingen of acties in de verschillende mediahoofdmappen
weer te geven.
Als u deze knop indrukt tijdens het afspelen, opent u een con-
textmenu met aanpasbare instellingen.
Afb. 14
Pagina: 16
LaCinema Mini HD	 Installatie: bestanden overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 17
3.	Installatie: bestanden overbrengen via USB
Dit hoofdstuk legt uit hoe u bestanden overbrengt van uw computer
naar de LaCinema Mini HD via de USB-aansluiting. Als uw bestan-
den zich op externe bronnen bevinden zoals een USB-harddrive of
een netwerkapparaat, kunt u ontdekken hoe u deze bestanden kunt
afspelen in hoofdstuk 6. Bestanden op een USB-harddrive afspelen.
Aangezien de USB-aansluiting mogelijk snellere overdrachtsnel-
heden biedt dan de Ethernet-aansluiting bij sommige netwerkcon-
figuraties, adviseert LaCie eerst het grootste deel van uw multime-
diabestanden over te brengen naar de LaCinema Mini HD via de
USB-aansluiting.
De USB-aansluiting bestaat uit de volgende stappen:
3.1. STAP 1: de USB-kabel aansluiten
3.2. STAP 2: de voeding aansluiten (Optioneel)
3.3. STAP 3: bestanden overbrengen
3.4. STAP 4: uw drive verwijderen
Wanneer de overdracht van de bestanden voltooid is, koppelt u de
USB-aansluiting los en gaat u verder met hoofdstuk 4. Installatie:
aansluiten op tv.
BELANGRIJK: de drive kan niet via USB op uw computer en op de
televisie tegelijkertijd worden aangesloten.
Afb. 15
Pagina: 17
LaCinema Mini HD	 Installatie: bestanden overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 18
3.1.	 STAP 1: de USB-kabel
aansluiten
1.	 Sluit een uiteinde van de USB-kabel aan op uw computer (Afb.
16) en het andere uiteinde op de kleine USB-poort aan de
achterzijde van de LaCinema Mini HD.
BELANGRIJK: om gegevenscorruptie te voorkomen zorgt u er-
voor dat u uw drive verwijdert voordat u de USB-kabel loskoppelt.
Raadpleeg paragraaf 3.4. STAP 4: uw drive verwijderen voor meer
informatie.
3.2.	 STAP 2: de voeding aansluiten
(Optioneel)
BELANGRIJK: de voeding is alleen noodzakelijk als de USB-
aansluiting van uw computer geen busvoeding voorziet. Als uw
drive niet wordt geactiveerd wanneer u de USB-kabel aansluit, volgt
u de stappen hieronder om de voeding aan te sluiten.
1.	 Sluit een uiteinde van het netsnoer aan op de achterzijde van de
LaCinema Mini HD en het andere uiteinde op een stopcontact
(Afb. 17).
2.	 Ga verder met de volgende stap, 3.3. STAP 3: bestanden over-
brengen.
LET OP: gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek
LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander
LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer
of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken
en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder steeds de wisselstroom-
adapter voordat u uw LaCie-drive verplaatst. Als u de adapter niet
verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garan-
tie ongeldig.
TECHNISCHE OPMERKING: dankzij de voeding van 100-240
Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze
functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een ge-
schikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordeli-
jkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van
een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door
LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig.
Afb. 16
Afb. 17 - Optionele stap
Pagina: 18
LaCinema Mini HD	 Installatie: bestanden overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 19
3.3.	 STAP 3: bestanden overbrengen
1.	 Zodra u de USB-kabel aansluit (en, indien nodig, de voeding),
wordt de drive gemonteerd op uw computer.
Windows-gebruikers
De drive wordt geactiveerd in Deze computer/Computer
(Windows-gebruikers) (Afb. 18).
Mac-gebruikers
a.	 Aangezien de drive vooraf geformatteerd is in NTFS
voor onmiddellijk gebruik met Windows, moet u de
drive opnieuw formatteren naar HFS+ om zo de drive
op uw Mac te kunnen activeren. Volg de stappen in
paragraaf 9.2. Opnieuw formatteren: Mac-gebruikers
en ga verder met stap b hieronder.
b.	 De drive wordt op uw bureaublad geactiveerd (Afb. 19).
c.	 Kopieer multimediabestanden naar het geactiveerde
volume op de normale manier.
OPMERKING: als de drive niet wordt geactiveerd op uw computer
nadat u de USB-kabel aansluit, sluit u de voeding aan. Raadpleeg
hoofdstuk 3.2. STAP 2: de voeding aansluiten (Optioneel) voor in-
formatie.
2.	 Kopieer multimediabestanden naar het geactiveerde volume op
de normale manier.
3.	 Verwijder de drive en koppel de USB-kabel los voordat u de
drive op uw televisie aansluit (zie 3.4. STAP 4: uw drive verwi-
jderen).
TECHNISCHE OPMERKING: het besturingssysteem van de
LaCinema Mini HD beschikt over een bestandsdatabase die het
soort bestand (film, muzieknummer, enz.) detecteert en automatisch
weergeeft op uw televisie in de juiste mediahoofdmap. Als u map-
pen maakt op het geactiveerde volume en u wilt bladeren doorheen
de bestanden volgens deze structuur op uw televisie, kunt u ervoor
kiezen om uw bestanden op Map te bekijken binnen elke media-
hoofdmap.
Afb. 18
Afb. 19
Pagina: 19
LaCinema Mini HD	 Installatie: bestanden overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 20
3.4.	 STAP 4: uw drive verwijderen
Aangezien de LaCinema Mini HD zich gedraagt zoals een extern
USB-apparaat wanneer het is aangesloten via USB op uw computer,
moet u het volume verwijderen voordat u de USB-kabel loskoppelt.
Windows-gebruikers
Klik in het systeemvak (rechts onder in de hoek van uw scherm)
op het pictogram Uitwerpen. Dit is een kleine groene pijl boven
een hardwareafbeelding. (Afb. 20).
Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld
die door het pictogram Uitwerpen worden bestuurd (er zou
moeten verschijnen "Hardware veilig verwijderen"). Klik op de
LaCie-harddrive in deze prompt.
Vervolgens verschijnt het volgende bericht: "Veilig om hardware
te verwijderen" (of vergelijkbare tekst). Het apparaat kan nu
veilig worden losgekoppeld.
Mac-gebruikers
Sleep het pictogram van de LaCinema Mini HD naar de prullen-
bak (Afb. 21). (Het hieronder afgebeelde pictogram is een alge-
meen USB-apparaatpictogram. Uw drive kan worden weerge-
geven door een pictogram dat er als de schijf zelf uitziet.)
Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de
drive worden verwijderd.
Afb. 20 - Windows-gebruikers
Afb. 21 - Mac-gebruikers
Pagina: 20
LaCinema Mini HD	 Installatie: aansluiten op tv
Gebruikershandleiding	 pagina 21
4.	Installatie: aansluiten op tv
Dit hoofdstuk legt uit hoe u uw LaCinema Mini HD kunt aansluiten
op uw televisie om bestanden te zoeken en af te spelen. Na de
aansluiting gaat u verder met paragraaf 5. Multimediabestanden
afspelen voor informatie over het afspelen van bestanden. De instal-
latie bestaat uit deze stappen:
4.1. STAP 1: HDMI- of samengestelde A/V-kabels aansluiten
4.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten
4.3. STAP 3: de voeding aansluiten
4.4. STAP 4: de installatiewizard voltooien
4.1.	 STAP 1: HDMI- of
samengestelde A/V-kabels
aansluiten
BELANGRIJK: de LaCinema Mini HD kan niet tegelijkertijd op een
tv en een computer worden aangesloten. Koppel de USB-kabel los
voordat u verder gaat (raadpleeg 3.4. STAP 4: uw drive verwijderen).
De LaCinema Mini HD ondersteunt verschillende aansluitings-
methoden voor televisies. Kies uit de volgende methoden de instal-
latie die overeenkomt met de poorten op uw televisie of ontvanger:
■
■ HDMI (paragraaf 4.1.1. HDMI-aansluiting (High-Definition))
■
■ Samengesteld (paragraaf 4.1.2. Samengestelde video- en stereo
audiokabel)
Bij elke van de bovenstaande aansluitingsmethoden is het mogelijk
de LaCinema Mini HD aan te sluiten op thuisinstallaties door de S/
PDIF-kabel (niet meegeleverd) op uw digitale versterker aan te slui-
ten via de digitale optische geluidsconnector (raadpleeg paragraaf
4.1.3. Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten voor meer informa-
tie). De tabel aan de rechterzijde toont de kwaliteit die mogelijk is
met de verschillende aansluitingsmethoden.
vervolg op de volgende pagina >>
Aansluiting
Maximale
resolutie
High
Definition
HDMI 1080p
Standard
Definition
Samengesteld 576p
TECHNISCHE OPMERKING: de connectoren aan de achterzijde
van uw tv zijn mogelijk niet geheel dezelfde als weergegeven op de
volgende pagina's. Lees zorgvuldig de labels naast de aansluitingen
om een correcte aansluiting te garanderen.
Composite
Router
Power
(optional)
Ethernet
Afb. 22
Pagina: 21
LaCinema Mini HD	 Installatie: aansluiten op tv
Gebruikershandleiding	 pagina 22
4.1.1.	 HDMI-aansluiting (High-Definition)
1.	 Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van uw televisie en
op de overeenkomstige poort op de LaCinema Mini HD (Afb.
23).
2.	 Ga verder met de volgende stap, 4.2. STAP 2: de Ethernet-kabel
aansluiten.
4.1.2.	 Samengestelde video- en stereo
audiokabel
1.	 Sluit de drie uiteinden van de samengestelde video- en stereok-
abel op de juiste poorten van uw televisie en op de overeenk-
omstige poort van de LaCinema Mini HD (Afb. 24).
2.	 Ga verder met de volgende stap, 4.2. STAP 2: de Ethernet-kabel
aansluiten.
BELANGRIJK: voordat u een van deze kabels aansluit, zorgt u
ervoor dat uw televisie uitgeschakeld is.
Afb. 23 - HDMI-aansluiting
Afb. 24 - Samengestelde aansluiting
Pagina: 22
LaCinema Mini HD	 Installatie: aansluiten op tv
Gebruikershandleiding	 pagina 23
4.1.3.	 Optische S/PDIF-geluidskabel
aansluiten
Bij elke van de hiervoor vermelde aansluitingsmethoden is het mo-
gelijk de LaCinema Mini HD aan te sluiten op thuisinstallaties door
de S/PDIF-kabel (niet meegeleverd) aan te sluiten op uw digitale
versterker via de digitale optische geluidsconnector van de LaCin-
ema Mini HD.
BELANGRIJK: schakel uw digitale versterker uit voordat u de ka-
bel aansluit.
1.	 Sluit een uiteinde van een S/PDIF-kabel aan op uw digitale ver-
sterker (Afb. 25).
2.	 Sluit het andere uiteinde aan de achterzijde van de LaCinema
Mini HD aan.
3.	 Ga verder met de volgende stap, 4.2. STAP 2: de Ethernet-kabel
aansluiten.
BELANGRIJK: Zodra u de kabel hebt aangesloten en de andere
stappen in dit hoofdstuk hebt voltooid, moet u digitale audio in-
schakelen in Settings > Audio Output (Instellingen > Audio-uit-
gang) in plaats van de standaard stereo audio. Raadpleeg para-
graaf 10.1. Instellingen: Audio/Video (Afb. 26 en Afb. 27).
Afb. 25 - S/PDIF-aansluiting
Afb. 26
Afb. 27
Pagina: 23
LaCinema Mini HD	 Installatie: aansluiten op tv
Gebruikershandleiding	 pagina 24
4.2.	 STAP 2: de Ethernet-kabel
aansluiten
OPMERKING: als u er voorkeur aan geeft om draadloos verbind-
ing te maken met het netwerk, slaat u deze stap over. Het maken
van een draadloze verbinding wordt uitgelegd in 4.4. STAP 4: de
installatiewizard voltooien.
1.	 Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achter-
zijde van de LaCinema Mini HD (Afb. 28).
2.	 Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een vrije
Ethernet LAN (local area network) van uw router of hub (raad-
pleeg de documentatie van uw router of hub indien nodig).
Geef het netwerk even de tijd om de drive te herkennen.
Ga nu verder met de volgende stap, 4.3. STAP 3: de voeding
aansluiten.
Afb. 28
Pagina: 24
LaCinema Mini HD	 Installatie: aansluiten op tv
Gebruikershandleiding	 pagina 25
4.3.	 STAP 3: de voeding aansluiten
BELANGRIJK: als uw voedingskabel reeds aangesloten is,
schakelt u uw televisie uit en gaat u verder met 4.4. STAP 4: de
installatiewizard voltooien.
1.	 Sluit een uiteinde van het netsnoer aan op de achterzijde van de
LaCinema Mini HD en het andere uiteinde op een stopcontact
(Afb. 29).
2.	 Zet uw televisie aan.
TECHNISCHE OPMERKING: als u het laadscherm niet ziet, stelt
u de video-ingang van uw tv in op de overeenkomstige videokabel
die u in de bovenstaande stappen hebt aangesloten (HDMI of sa-
mengesteld) (Afb. 30).
3.	 Ga verder met de volgende stap, 4.4. STAP 4: de installatiewiz-
ard voltooien.
HDMI 1
HDMI 2
S-VIDEO
AV1
AV2
TV
Afb. 29
Afb. 30 *
* Scherm kan er anders uitzien op uw tv.
Pagina: 25
LaCinema Mini HD	 Installatie: aansluiten op tv
Gebruikershandleiding	 pagina 26
4.4.	 STAP 4: de installatiewizard
voltooien
De eerste keer dat u de LaCinema Mini HD inschakelt, ziet u een
wizard die u helpt bij de configuratie van de instellingen. De wizard
verschijnt alleen wanneer u de LaCinema Mini HD voor het eerst
inschakelt tenzij u de drive hebt gereset.
1.	 Zorg ervoor dat de LaCinema Mini HD is aangesloten op de tv,
de voeding is aangesloten en de tv is ingeschakeld.
2.	 U ziet een opstartscherm tijdens de productinitialisatie.
3.	 Selecteer uw taal door de knoppen Omhoog en Omlaag
te gebruiken en de knop Rechts of te gebruiken om te
bevestigen (Afb. 31).
4.	 In het volgende scherm klikt u op Next (Volgende) (Afb. 32).
5.	 Selecteer de breedte-hoogteverhouding van uw tv (4:3 of 16:9)
en klik op Next (Volgende) (Afb. 33).
vervolg op de volgende pagina >>
Afb. 31
Afb. 32
Afb. 33
Pagina: 26
LaCinema Mini HD	 Installatie: aansluiten op tv
Gebruikershandleiding	 pagina 27
6.	 Selecteer het soort netwerkverbinding (draadloos of Ethernet)
en klik op Next (Volgende) of klik op Skip (Overslaan) (Afb. 34).
BELANGRIJK: als u kiest voor de Ethernet-aansluiting (met
draad), zorgt u ervoor dat de Ethernet-kabel is aangesloten zoals
beschreven in paragraaf 4.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten.
7.	 Selecteer indien uw netwerk een IP-adres automatisch wordt
toegewezen of indien u een statische IP wilt toewijzen en klik op
Next (Volgende) (Afb. 35).
8.	 Als u een bedraad netwerk selecteerde, is de installatie voltooid.
Als u draadloos koos:
a.	 Selecteer Wireless Favorites (Draadloze favorieten) in het
menu.
b.	 Kies uw draadloos netwerk en druk op Connect Now (Nu
verbinden).
c.	 U kunt meerdere draadloze netwerken op deze pagina con-
figureren. Om een voorkeurnetwerk in te stellen, en ook de
server kiezen waarmee de LaCinema Mini HD automatisch
verbindt, selecteert u het netwerk en kiest u de knop Favorites
(Favorieten) (Afb. 36).
d.	 Wanneer u het pictogram voor een succesvolle verbinding
ziet aan de rechterzijde van de netwerkenlijst, kunt u op de
knop Close (Sluiten) klikken.
9.	 De installatie is voltooid. Voor meer informatie gaat u verder
met 5. Multimediabestanden afspelen.
Afb. 34
Afb. 36
Afb. 35
Pagina: 27
LaCinema Mini HD	 Multimediabestanden afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 28
5.	Multimediabestanden afspelen
Dit hoofdstuk legt uit hoe u de interface gebruikt en bestanden af-
speelt die u hebt overgebracht naar de interne opslagruimte van de
LaCinema Mini HD. Voor informatie over het openen van bestan-
den op externe bronnen raadpleegt u hoofdstuk 6. Bestanden op
een USB-harddrive afspelen.
Om uw bestanden te openen, gebruikt u de afstandsbediening
om te navigeren doorheen de verschillende mediahoofdmappen –
Movie (Film), Photo (Foto) of Music (Muziek).
In het volgende onderdeel wordt beschreven hoe u bestanden voor
elke mediahoofdmap kunt afspelen.
Gerelateerd hoofdstuk
■
■ 6. Bestanden op een USB-harddrive afspelen
Bestandstype Paragraaf
Films 5.1. Hoofdmap Movie
Foto's 5.2. Hoofdmap Photo
Muziek 5.3. Hoofdmap Music
Afb. 37
Pagina: 28
LaCinema Mini HD	 Multimediabestanden afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 29
5.1.	 Hoofdmap Movie
Navigeer naar de hoofdmap Movie (Film) met behulp van de knop-
pen Links en Rechts . Gebruik de knoppen Omhoog en
Omlaag om te bladeren in de hoofdmap Movie (Afb. 38).
De hoofdmap Movie geeft alle ondersteunde videobestanden weer
die door de LaCinema Mini HD kunnen worden geopend. Alleen
bestanden die als videobestanden worden herkend, zullen worden
weergegeven. Muzieknummers en foto's zullen niet worden weerge-
geven.
De organisatie van de bestanden is gebaseerd op hun locatie, d.w.z.
indien ze zijn opgeslagen op de interne opslagruimte van de LaCin-
ema Mini HD, op een externe harddrive of op een netwerkserver.
Als u Content Aggregation (Inhoudsamenvoeging) inschakelt in de
hoofdmap Settings (Instellingen) (raadpleeg paragraaf 10.5.2. Con-
tent Aggregation (Inhoudsamenvoeging) en Afb. 39 en Afb. 40),
worden bestanden georganiseerd volgens de onderstaande criteria:
■
■ All Movies (Alle films): geeft alle beschikbare video's weer, alfa-
betisch gesorteerd
■
■ By Folder (Op map): geeft video's weer volgens de mapstructuur
van het volume, inclusief bestanden op een externe USB-hard-
drive aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde
■
■ Most recent (Recentst): geeft alleen de recentst afgespeelde
video's weer
■
■ USB1: geeft filmbestanden weer die staan op een externe USB-
harddrive aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde (raad-
pleeg paragraaf 6. Bestanden op een USB-harddrive afspelen
voor meer informatie)
Als u een film wilt laden, kiest u het bestand dat u wilt afspelen en
drukt u op de knop . Er wordt een animatie voor het laadproces
weergegeven terwijl het bestand wordt geanalyseerd voor een opti-
male afspeelervaring.
OPMERKING: als u een film stopt en later terug laadt, wordt u
gevraagd indien u de film wenst af te spelen vanaf het punt waar u
was gestopt met kijken of indien u de film vanaf het begin opnieuw
wenst te bekijken.
Afb. 38
Afb. 39
Afb. 40
Pagina: 29
LaCinema Mini HD	 Multimediabestanden afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 30
5.1.1.	 Opties voor de hoofdmap Movie
Tijdens de weergave van een film kunt u verscheidene afspeelpa-
rameters aanpassen. Druk op de knop Setup (Configuratie) om
het schermmenu te openen of te sluiten en gebruik de knoppen Links
en Rechts om naar een instelling te bladeren. Druk op om
het instellingenmenu te openen (zie Afb. 41 ter referentie). Zodra u
de gewenste optie hebt geselecteerd, klikt u op de knop .
1.	 Geluidstalen: selecteer deze optie om de geluidstaal te wijzigen
(indien andere beschikbaar zijn)
2.	 Ondertitel: selecteer deze optie om de ondertitels te activeren/
wijzigen (indien beschikbaar)
3.	 Inzoomen: met deze functie kunt u inzoomen op een video. Zo-
dra de functie is geselecteerd, gebruikt u de knop Omhoog om
in te zoomen (Afb. 42).
4.	 Uitzoomen: selecteer dit pictogram en druk op de knop Om-
hoog om uit te zoomen.
5.	 Navigeren: als u hebt ingezoomd op een video, selecteert u dit
pictogram om in de video te navigeren. Gebruik de richting-
sknoppen op de afstandsbediening (Afb. 43).
vervolg op de volgende pagina >>
Afb. 41
Afb. 42
Afb. 43
Pagina: 30
LaCinema Mini HD	 Multimediabestanden afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 31
6.	 Afspeelmodus wijzigen: als u drukt op de knop Setup (Con-
figuratie), kunt u de afspeelmodus als volgt wijzigen:
a.	 Normaal (Afb. 45)
b.	 Een herhalen: het huidig afgespeelde bestand wordt continu
herhaald (Afb. 46)
c.	 Alles herhalen: alle bestanden in de huidige map worden
opeenvolgend herhaaldelijk afgespeeld (Afb. 47)
7.	 Info weergeven: klik op deze knop om informatie over het huidig
afgespeelde bestand weer te geven zoals de resterende tijd en
de verstreken tijd.
Als u het schermmenu wilt verlaten, klikt u nogmaals op de knop
Setup (Configuratie).
OPMERKING: u kunt de video pauzeren terwijl u de instellingen
aanpast.
OPMERKING: als u een bestand stopt, keren de instellingen terug
naar de standaardwaarde wanneer u het bestand opnieuw opent.
Afb. 44
Afb. 45
Afb. 47
Afb. 46
Pagina: 31
LaCinema Mini HD	 Multimediabestanden afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 32
5.2.	 Hoofdmap Photo
Navigeer naar de hoofdmap Photo (Foto) met behulp van de knop-
pen Links en Rechts . Gebruik de knoppen Omhoog en
Omlaag om te bladeren in de hoofdmap Photo (Afb. 48).
De hoofdmap Photo geeft alle ondersteunde fotobestanden weer
die door de LaCinema Mini HD kunnen worden geopend. Alleen
bestanden die herkend worden als foto's zullen worden weerge-
geven. Muzieknummers en video's zullen niet worden weergegeven.
De organisatie van de bestanden is gebaseerd op hun locatie, d.w.z.
indien ze zijn opgeslagen op de interne opslagruimte van de LaCin-
ema Mini HD, op een externe harddrive of op een netwerkserver.
Als u Content Aggregation (Inhoudsamenvoeging) inschakelt in
de hoofdmap Settings (Instellingen) (raadpleeg paragraaf 10.5.2.
Content Aggregation (Inhoudsamenvoeging) en Afb. 49 en Afb. 50),
worden bestanden georganiseerd volgens de onderstaande criteria:
■
■ All Photos (Alle foto's): geeft alle beschikbare foto's weer, alfabe-
tisch gesorteerd op naam
■
■ By Date (Op datum): geeft foto's weer volgens de datum wan-
neer de foto werd genomen
■
■ By Folder (Op map): geeft foto's weer volgens de mapstructuur
van het volume
■
■ Most Recent (Recentst): geeft alleen de recentst getoonde foto's
weer
■
■ USB1: geeft fotobestanden weer die staan op een externe USB-
harddrive aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde (raad-
pleeg paragraaf 6. Bestanden op een USB-harddrive afspelen
voor meer informatie)
Als u een foto wilt laden, kiest u het bestand dat u wilt weergeven en
drukt u op de knop .
OPMERKING: het is mogelijk muziek af te spelen terwijl u een
fotopresentatie bekijkt. Hiervoor start u eerst de muziek via de
hoofdmap Music. Dan drukt u op de knop Home, navigeert u
achtereenvolgens naar de hoofdmap Music en het af te spelen muz-
ieknummer, en drukt u uiteindelijk op de knop .
Afb. 48
Afb. 49
Afb. 50
Pagina: 32
LaCinema Mini HD	 Multimediabestanden afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 33
5.2.1.	 Opties voor de hoofdmap Photo
Tijdens de weergave van een foto kunt u verscheidene weergavepa-
rameters aanpassen. Druk op de knop Setup (Configuratie) om
het schermmenu te openen of te sluiten en gebruik de knoppen Links
en Rechts om naar een instelling te bladeren. Druk op
om de instelling te wijzigen (zie Afb. 51 ter referentie). Zodra u de
gewenste optie hebt geselecteerd, klikt u op de knop .
1.	 Navigeren: als u hebt ingezoomd op een foto, selecteert u dit
pictogram om in de foto te navigeren. Gebruik de richting-
sknoppen op uw afstandsbediening.
2.	 Rechtsom draaien: draai de foto 90 graden rechtsom.
3.	 Linksom draaien: draai de foto 90 graden linksom.
4.	 Inzoomen: met deze functie kunt u inzoomen op een foto. Zo-
dra de functie is geselecteerd, gebruikt u de knop Omhoog om
in te zoomen (Afb. 52).
5.	 Uitzoomen: selecteer dit pictogram en druk op de knop Om-
hoog om uit te zoomen.
6.	 Weergavemodus wijzigen: Kies uit:
a.	 Normaal
b.	 Willekeurig (Afb. 53)
c.	 Een herhalen: het huidig weergegeven bestand wordt con-
tinu herhaald
d.	 Alles herhalen: alle bestanden in de huidige map worden
opeenvolgend herhaaldelijk weergegeven.
7.	 Info weergeven: Info weergeven: klik op deze knop om informa-
tie over het huidig weergegeven bestand te tonen.
OPMERKING: u kunt de presentatie pauzeren terwijl u de instel-
lingen aanpast.
OPMERKING: als u een presentatie stopt, keren de instellingen
voor een bepaalde foto en voor de presentatie terug naar de stan-
daardwaarde wanneer u die opnieuw weergeeft.
Afb. 51
Afb. 52
Afb. 53
Pagina: 33
LaCinema Mini HD	 Multimediabestanden afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 34
5.3.	 Hoofdmap Music
Navigeer naar de hoofdmap Music (Muziek) met behulp van de
knoppen Links en Rechts . Gebruik de knoppen Omhoog
en Omlaag om te bladeren in de hoofdmap Music (Afb. 54).
De hoofdmap Music geeft alle ondersteunde audiobestanden weer
die door de LaCinema Mini HD kunnen worden geopend. Alleen
bestanden die herkend worden als audiobestanden zullen worden
weergegeven. Foto's en video's zullen niet worden weergegeven.
De organisatie van de bestanden is gebaseerd op hun locatie, d.w.z.
indien ze zijn opgeslagen op de interne opslagruimte van de LaCin-
ema Mini HD, op een externe harddrive of op een netwerkserver.
Als u Content Aggregation (Inhoudsamenvoeging) inschakelt in de
hoofdmap Settings (Instellingen) (raadpleeg paragraaf 10.5.2. Con-
tent Aggregation (Inhoudsamenvoeging) en Afb. 55 en Afb. 56),
worden bestanden georganiseerd volgens de onderstaande criteria:
■
■ All Music (Alle muziek): geeft alle beschikbare muziekbestanden
weer, alfabetisch gesorteerd op naam
■
■ By artist (Op artiest): geeft muziekbestanden volgens artiest weer
■
■ By genre (Op genre): geeft muziekbestanden volgens genre weer
■
■ By album (Op album): geeft muziekbestanden volgens album
weer
■
■ By folders (Op mappen): geeft muziekbestanden weer volgens
de mapstructuur van het volume
■
■ Most recent (Recentst): geeft alleen de recentst toegevoegde
muziekbestanden weer
■
■ Playlist (Afspeellijst): geeft afspeellijsten weer (M3U-, PLS- en
WPL-bestanden)
■
■ USB1: geeft audiobestanden weer die staan op een externe
USB-harddrive aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde
(raadpleeg paragraaf 6. Bestanden op een USB-harddrive afs-
pelen voor meer informatie)
vervolg op de volgende pagina >>
Afb. 54
Afb. 55
Afb. 56
Pagina: 34
LaCinema Mini HD	 Multimediabestanden afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 35
■
■ Now playing (Nu bezig met afspelen): als er een muziekbestand
wordt afgespeeld, ziet u dit pictogram (Afb. 57). Als u klikt op
de knop , ziet u het venster Nu bezig met afspelen. Klik op
de knop om het afspelen van muziek te stoppen.
Als u een muziekbestand wilt laden, kiest u het bestand dat u wilt
afspelen en drukt u op de knop .
OPMERKING: het is mogelijk een fotopresentatie te bekijken ter-
wijl u muziek beluistert. Hiervoor start u eerst de muziek. Dan drukt
u op de knop Home, navigeert u achtereenvolgens naar de hoofd-
map Photo en het af te spelen muzieknummer, en drukt u uiteindelijk
op de knop (Afb. 58).
Afb. 57
Afb. 58
Pagina: 35
LaCinema Mini HD	 Multimediabestanden afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 36
5.3.1.	 Opties voor de hoofdmap Music
Tijdens het afspelen kunt u verscheidene parameters aanpassen
(Afb. 59). Druk op de knop Setup (Configuratie) om het scherm-
menu weer te geven of te sluiten en de volgende instellingen te
configureren. Zodra u de gewenste optie hebt geselecteerd, klikt u
op de knop .
1.	 Normaal: het huidig afgespeelde bestand wordt continu her-
haald (Afb. 60)
2.	 Een herhalen: het huidig afgespeelde bestand wordt continu
herhaald (Afb. 61)
3.	 Alles herhalen: alle bestanden in de huidige map worden op-
eenvolgend herhaaldelijk afgespeeld (Afb. 62).
vervolg op de volgende pagina >>
Afb. 59
Afb. 60
Afb. 61
Afb. 62
Pagina: 36
LaCinema Mini HD	 Multimediabestanden afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 37
4.	 Willekeurig: bestanden in de huidige map of afspeellijst worden
in willekeurige volgorde afgespeeld (Afb. 63).
5.	 Alles willekeurig herhalen: bestanden in de huidige map of
afspeellijst worden in willekeurige volgorde herhaaldelijk af-
gespeeld (Afb. 64).
Afb. 63
Afb. 64
Pagina: 37
LaCinema Mini HD	 Multimediabestanden afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 38
5.4.	 Hoofdmap Network
Navigeer naar de hoofdmap Network (Netwerk) met behulp van de
knoppen Links en Rechts . Gebruik de knoppen Omhoog
en Omlaag om te bladeren in de hoofdmap Network (Afb. 65).
Vanuit dit menu hebt u toegang tot mediaservers en gedeelde map-
pen op computers in uw thuisnetwerk.
5.4.1.	 Mediaservers
Bestanden op UPnP/DLNA-apparaten in het netwerk verschijnen in
dit onderdeel (Afb. 65). Voor meer informatie over het afspelen van
bestanden vanaf mediaservers in netwerken raadpleegt u 7. Bestan-
den vanaf een netwerkmediaserver afspelen.
Om bestanden af te spelen, gebruikt u de afstandsbediening om
de bestanden te selecteren en drukt u vervolgens op de knop .
5.4.2.	 Gedeelde mappen
Als u bepaalde mappen op uw pc of Mac hebt geconfigureerd voor
deling in het netwerk (raadpleeg paragraaf 7.2. Vanaf Windows- of
Mac-computers), worden bestanden op deze locaties weergegeven
in Shared folders (Gedeelde mappen) (Afb. 66).
Om bestanden af te spelen, gebruikt u de afstandsbediening om
de bestanden te selecteren en drukt u vervolgens op de knop .
Afb. 65
Afb. 66
Pagina: 38
LaCinema Mini HD	 Bestanden op een USB-harddrive afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 39
6.	Bestanden op een USB-harddrive afspelen
Schakel externe harde schijven gewoon in en sluit ze aan op de
USB-poort aan de voorzijde (Afb. 69) of de achterzijde (Afb. 69,
rechts) van de LaCinema Mini HD om multimediabestanden op uw
televisie te kunnen bekijken. Hieronder vindt u meer informatie.
TECHNISCHE OPMERKING: het is niet mogelijk bestanden over
te brengen van een externe bron naar de LaCinema Mini HD tijdens
de tv-interface. In dit geval brengt u eerst de bestanden over van
uw computer en volgt u dan de stappen in hoofdstuk 3. Installatie:
bestanden overbrengen via USB.
6.1.	 Aansluiting USB-schijf
1.	 Sluit de externe USB-harddrive aan op uw computer en breng
multimediabestanden over van uw computer naar de harddrive.
Verwijder de drive veilig op uw computer (Afb. 67).
2.	 Sluit de voeding van de LaCinema Mini HD aan (raadpleeg
paragraaf 3.2. STAP 2: de voeding aansluiten (Optioneel) voor
details) en sluit de LaCinema Mini HD aan op uw tv (raadpleeg
paragraaf 4.1. STAP 1: HDMI- of samengestelde A/V-kabels
aansluiten voor details) (Afb. 68).
3.	 Schakel dan de externe harde schijf in en sluit de USB-kabel aan
op een USB-poort aan de voor- of achterzijde van de LaCinema
Mini HD (Afb. 69).
vervolg op de volgende pagina >>
Afb. 67
Afb. 69
Afb. 68
Pagina: 39
LaCinema Mini HD	 Bestanden op een USB-harddrive afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 40
4.	 Na de aansluiting gebruikt u de afstandsbediening om te
navigeren naar een van de mediahoofdmappen (Movie, Pho-
to of Music). Bestanden op de externe USB-harddrive kunt u
openen in het onderdeel USB1 (Afb. 70).
6.2.	 Compatibiliteit
Naast harde schijven kunt u ook kaartlezers, digitale camera's of
digitale camcorders met USB-ondersteuning voor massaopslag
aansluiten.
Harddrives met de volgende bestandssysteemindelingen worden
ondersteund: FAT32, NTFS, HFS+/Mac OS Extended (niet jour-
naled) en Linux-bestandssystemen.
BELANGRIJK: externe USB-harddrives geformatteerd in HFS+
(journaled) zijn niet compatibel.
6.3.	 USB-schijf veilig verwijderen
Klik op de knop (Verwijderen) op de afstandsbediening, bevestig
(Afb. 71) en koppel dan de drive los.
BELANGRIJK: als de schijf niet correct wordt losgekoppeld, kun-
nen de gegevens op die schijf worden beschadigd. Zorg ervoor dat
u schijven altijd veilig verwijdert voordat u ze loskoppelt. Dit geldt
ook wanneer de schijf is aangesloten op een computer.
Afb. 70
Afb. 71
Pagina: 40
LaCinema Mini HD	 Bestanden van een netwerkmediaserver afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 41
U kunt inhoud streamen naar uw LaCinema Mini HD via de
netwerkverbinding vanaf een UPnP- of DNLA-netwerkserver op
een hostcomputer (Mac of pc) of een netwerk harde schijf (NAS).
Bovendien kan de LaCinema Mini HD bestanden lezen vanaf elk
UPnP-apparaat dat is verbonden met uw Ethernet- of draadloos
netwerk. Na de verbinding verschijnen de bestanden op deze bron-
nen in de interface van de LaCinema Mini HD. Hieronder vindt u
meer informatie.
TECHNISCHE OPMERKING: de WiFi-verbinding heeft mogelijk
onvoldoende bandbreedte voor het streamen van HD-films. U merkt
dat de film vertraagd wordt afgespeeld of u ziet stilstaande beelden.
Bij fotopresentaties kan ook vertraging optreden bij de weergave
maar het streamen van muziek dient geen probleem te vormen.
TECHNISCHE OPMERKING: als u problemen hebt bij het strea-
men van video, vormt uw router mogelijk een beperking als deze al-
leen 802.11g of inferieure protocollen ondersteunt. Voor de beste
resultaten bij het streamen van HD-inhoud gebruikt u een router met
ondersteuning voor 802.11n.
7.1.	 Netwerkopslagapparaat
(Network-Attached Storage,
NAS)
Als een NAS met een mediaserver hebt, is het mogelijk deze inhoud
te streamen naar de LaCinema Mini HD. Om uw NAS-inhoud te
bekijken op de LaCinema Mini HD zorgt u er eerst voor dat beide
apparaten verbonden zijn met het netwerk (Afb. 72). Na het tot-
standbrengen van de verbinding zullen de bestanden op de NAS
verschijnen in de verschillende hoofdmappen op de LaCinema Mini
HD.
TECHNISCHE OPMERKING: het is niet mogelijk bestanden over
te brengen van een NAS naar de LaCinema Mini HD tijdens de
tv-interface. In dit geval brengt u eerst de bestanden over van uw
computer en volgt u dan de stappen in hoofdstuk 3. Installatie: bes-
tanden overbrengen via USB.
7.	Bestanden vanaf een netwerkmediaserver afspelen
Televisie
Netwerkrouter
NAS-media-
server
LaCinema
Mini HD
Afb. 72
Pagina: 41
LaCinema Mini HD	 Bestanden van een netwerkmediaserver afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 42
7.2.	 Vanaf Windows- of Mac-
computers
U kunt software op uw computer installeren waardoor deze optreedt
als een UPnP-mediaserver en bestanden streamt naar de LaCinema
Mini HD via uw Ethernet- of draadloos netwerk. Zodra de soft-
ware is geïnstalleerd en geconfigureerd, zullen de bestanden op de
hostcomputer verschijnen in de verscheidene hoofdmappen op de
LaCinema Mini HD (zie Afb. 73). Kies uit twee verschillende soft-
wareprogramma's:
Software Compatibiliteit
7.2.1. Packet Video TwonkyVision Pc/MAC
7.2.2. Windows Media Player (WMP) Alleen pc
7.2.1.	 Packet Video TwonkyVision
1.	 Installeer de Packet Video TwonkyVision-software die u vindt op
de cd-rom met hulpprogramma's.
2.	 Na de installatie start u de server vanuit het menu Start (Win-
dows-gebruikers) of de map Programma's (Mac-gebruikers).
3.	 In de configuratiepagina die in uw webbrowser wordt geopend,
klikt u op de link Sharing (Delen) en selecteert u vervolgens de
mappen op uw computer die multimedia-inhoud bevatten die
u wil openen vanaf de LaCinema Mini HD (Afb. 74). Klik op
de knop Save Changes (Wijzigingen opslaan) als u klaar bent.
4.	 Mogelijk dient u de server opnieuw op te starten. Hiervoor se-
lecteert u de link First Steps (Eerste stappen) en klikt u op Restart
server (Server opnieuw starten).
5.	 U kunt nu de multimedia-inhoud van uw computer openen met
behulp van de afstandsbediening van de LaCinema Mini HD.
De bestanden worden in de verscheidene hoofdmappen op de
LaCinema Mini HD weergegeven.
Afb. 73
Afb. 74
Televisie
Netwerkrouter
Pc of Mac met Twonky Media
Server-software geïnstalleerd
LaCinema
Mini HD
Pagina: 42
LaCinema Mini HD	 Bestanden van een netwerkmediaserver afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 43
7.2.2.	 Windows Media Player (WMP)
BELANGRIJK: deze software is alleen compatibel met Windows.
Installeer Windows Media Player (WMP) 11 om inhoud te streamen
naar de LaCinema Mini HD via uw Ethernet- of draadloos netwerk.
Volg deze stappen om de verbinding te configureren:
1.	 Zorg ervoor dat de software geïnstalleerd is op uw computer.
TECHNISCHE OPMERKING: WMP is voorgeïnstalleerd bij Vista
en Windows 7, maar XP-gebruikers moeten de software mogelijk
downloaden en installeren.
2.	 Zorg ervoor dat uw computer, de LaCinema Mini HD en UPnP-
apparaten correct verbonden zijn met uw netwerk (Afb. 75).
3.	 In WMP schakelt u Media delen in door te klikken op Mediabib-
liotheek > Media delen... (Afb. 76).
4.	 In het dialoogvenster Media delen selecteert u Mijn media delen
met... U moet dan in WMP aangeven dat u de inhoud wenst te
delen met de LaCinema Mini HD. Onder het selectievakje van
Mijn media delen met selecteert u de LaCinema Mini HD en
klikt u op Toestaan (Afb. 77).
5.	 Multimedia-inhoud die werd geïmporteerd in WMP zal nu
toegankelijk zijn in de verscheidene hoofdmappen op de LaCin-
ema Mini HD.
Afb. 75
Afb. 76
Afb. 77
Televisie
Network-
Router
LaCinema
Mini HD
Pc of Mac met
Windows Media
Player-software
geïnstalleerd
Pagina: 43
LaCinema Mini HD	 Bestanden van een netwerkmediaserver afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 44
7.2.3.	 Gedeelde mappen op uw computer
Na het wijzigen van instellingen in uw besturingssysteem kunt u bes-
tanden in bepaalde mappen op uw computer beschikbaar maken
voor weergave op uw LaCinema Mini HD in Network > Shared
Folders (Netwerk > Gedeelde mappen) (Afb. 78). Volg de onder-
staande stappen volgens uw besturingssysteem.
Windows XP
1.	 Log in op uw computer als beheerder.
2.	 Klik met de rechtermuisknop op de te delen map en klik dan op
Delen en beveiliging (Afb. 79).
3.	 Als u het bericht Windows heeft als veiligheidsmaatregel de
externe toegang tot deze computer uitgeschakeld ziet, klikt u
op de link Wizard netwerkconfiguratie (Afb. 80). Volg dan de
instructies in Uw computer voor thuisnetwerk configureren. Op
de pagina Bestands- en printerdeling van de wizard Netwerk-
configuratie selecteert u Bestands- en printerdeling inschakelen.
Als u dit bericht niet ziet, slaat u deze stap over en gaat u naar
stap 4.
4.	 In het dialoogvenster Eigenschappen vinkt u het keuzevakje
Deze map delen in het netwerk aan (Afb. 81).
5.	 Klik op OK. Windows Verkenner toont een handje dat de map
vasthoudt om zo aan te geven dat de map nu wordt gedeeld.
De bestanden in de door u geselecteerde mappen zijn nu beschik-
baar voor de LaCinema Mini HD in Network > Shared Folders
(Netwerk > Gedeelde mappen).
Afb. 78
Afb. 79
Afb. 80
Afb. 81
Pagina: 44
LaCinema Mini HD	 Bestanden van een netwerkmediaserver afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 45
Windows Vista
1.	 Zoek de map met de te delen bestanden.	
2.	 Klik met de rechtermuisknop op de te delen map en klik dan op
Delen (Afb. 82).
3.	 In het dialoogvenster Bestandsdeling klikt u op de pijl aan de
rechterzijde van het tekstvak en klikt u op Iedereen om de bes-
tanden te delen met elk apparaat in uw netwerk (Afb. 83, 1).
Klik vervolgens op Toevoegen (Afb. 83).
4.	 	 Onder Machtigingsniveau klikt u op de pijl naast Iedereen
en selecteert u Bijdrager (Afb. 83).
5.	 Als u klaar bent, klikt u op Share (Delen) (Afb. 83, 4). Als u
wordt gevraagd om een wachtwoord van een beheerder of een
bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u de bevestiging.
De bestanden in de door u geselecteerde mappen zijn nu beschik-
baar voor de LaCinema Mini HD in Network > Shared Folders
(Netwerk > Gedeelde mappen).
Afb. 82
Afb. 83
Pagina: 45
LaCinema Mini HD	 Bestanden van een netwerkmediaserver afspelen
Gebruikershandleiding	 pagina 46
Mac OS X 10.5.x
1.	 Open uw Systeemvoorkeuren en selecteer Delen.
2.	 Klik op Bestandsdeling in de linkse kolom en vink het vakje aan
(Afb. 84, 1).
3.	 Klik op het +-teken onder de kolom Gedeelde mappen (Afb.
84, 2) en voeg de mappen toe die u wilt delen met de LaCin-
ema Mini HD.
4.	 Selecteer de eerste map onder Gedeelde mappen. In de rechtse
kolom klikt u op het machtigingstype voor Iedereen en selecteert
u Lezen en schrijven (Afb. 84, 3).
5.	 In de voorkeuren van Bestandsdeling klikt u op de knop Opties
rechts onder in de hoek (Afb. 84, 4). In het venster dat wordt
geopend, selecteert u Deel bestanden en mappen via SMB.
De bestanden in de door u geselecteerde mappen zijn nu beschik-
baar voor de LaCinema Mini HD in Network > Shared Folders
(Netwerk > Gedeelde mappen).
Mac OS X 10.4.x
1.	 Open uw Systeemvoorkeuren en selecteer Delen in het on-
derdeel Internet en netwerk.
2.	 Klik op het tabblad Voorzieningen en vink het keuzevakje naast
Bestandsdeling aan.
De bestanden in de door u geselecteerde mappen zijn nu beschik-
baar voor de LaCinema Mini HD in Network > Shared Folders
(Netwerk > Gedeelde mappen).
Afb. 84
Afb. 85
Pagina: 46
LaCinema Mini HD	 Bestanden delen in uw thuisnetwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 47
8.	Bestanden delen in uw thuisnetwerk
Dankzij de ondersteuning voor de netwerkprotocollen kan uw
LaCinema Mini HD bestanden op de interne opslagruimte en op
een externe USB aangesloten op de apparaatpoort delen met com-
puters en digitale mediaspelers in uw netwerk.
Voor het beheer van bestanden op uw LaCinema Mini HD via een
pc of Mac in uw netwerk raadpleegt u paragraaf 8.1. Bestanden
beheren via een netwerkcomputer.
Als u een UPnP- of DLNA-compatibele digitale mediaspeler wilt ge-
bruiken voor het afspelen van bestanden op uw LaCinema Mini HD,
raadpleegt u paragraaf 8.2. Bestanden afspelen op netwerkmedi-
aspelers.
8.1.	 Bestanden beheren via een
netwerkcomputer
De netwerkverbinding kan een handige manier zijn voor het over-
brengen, verplaatsen of verwijderen van bestanden op de LaCin-
ema Mini HD zodra deze is aangesloten op de televisie. Volg deze
stappen voor het beheer (verplaatsen, verwijderen of overbrengen)
van bestanden op de LaCinema Mini HD via uw netwerkcomputer:
8.1.1. STAP 1: de voeding aansluiten
8.1.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten
8.1.3. STAP 3: HDMI- of samengestelde A/V-kabels aansluiten
8.1.4. STAP 4: de netwerkinstellingen configureren
8.1.5. STAP 5: LaCie Network Assistant: installatie
8.1.6. STAP 6: LaCie Network Assistant: bestanden overbrengen
Pagina: 47
LaCinema Mini HD	 Bestanden delen in uw thuisnetwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 48
8.1.1.	 STAP 1: de voeding aansluiten
1.	 Sluit een uiteinde van het netsnoer aan op de achterzijde van de
LaCinema Mini HD en het andere uiteinde op een stopcontact
(Afb. 86).
De LaCinema Mini HD heeft mogelijk even nodig om op te starten.
Ga verder met de volgende stap, 8.1.2. STAP 2: de Ethernet-kabel
aansluiten.
LET OP: gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek
LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander
LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer
of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken
en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder steeds de wisselstroom-
adapter voordat u uw LaCie-drive verplaatst. Als u de adapter niet
verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garan-
tie ongeldig.
TECHNISCHE OPMERKING: dankzij de voeding van 100-240
Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze
functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een
geschikt netsnoer aanschaffen.
Afb. 86
Pagina: 48
LaCinema Mini HD	 Bestanden delen in uw thuisnetwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 49
8.1.2.	 STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten
1.	 Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achter-
zijde van de LaCinema Mini HD (Afb. 87).
2.	 Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een vrije
Ethernet LAN (local area network) van uw router of hub (raad-
pleeg de documentatie van uw router of hub indien nodig).
Geef het netwerk even de tijd om de drive te herkennen.
Ga nu verder met de volgende stap, 8.1.3. STAP 3: HDMI- of sa-
mengestelde A/V-kabels aansluiten.
8.1.3.	 STAP 3: HDMI- of samengestelde
A/V-kabels aansluiten
1.	 Sluit uw LaCinema Mini HD aan op uw televisie met de HDMI-
kabel of de samengestelde video- en audiokabel. Raadpleeg
paragraaf 4.1. STAP 1: HDMI- of samengestelde A/V-kabels
aansluiten (Afb. 88) voor meer informatie over deze stap.
2.	 Zet de televisie aan. Het laadscherm verschijnt.
TECHNISCHE OPMERKING: als u het laadscherm niet ziet, stelt
u de video-ingang van uw tv in op de overeenkomstige videokabel
die u in de bovenstaande stappen hebt aangesloten (HDMI of sa-
mengesteld) (Afb. 89).
Ga nu verder met de volgende stap, 8.1.4. STAP 4: de netwerkinstel-
lingen configureren.
Afb. 87
Afb. 88
Afb. 89
Pagina: 49
LaCinema Mini HD	 Bestanden delen in uw thuisnetwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 50
8.1.4.	 STAP 4: de netwerkinstellingen
configureren
Voor de toewijzing van een IP-adres aan uw LaCinema Mini HD,
waardoor deze verbinding kan maken met het netwerk, moet u
de configuratiestappen in de Installatiewizard volgen of moet u de
netwerkinstellingen in de hoofdmap Settings (Instellingen) config-
ureren. In de hoofdmap Settings (Instellingen) volgt u deze stappen
om een IP-adres aan te vragen:
Gebruik de afstandsbediening om te navigeren naar Settings Space
> Network > Network setup (hoofdmap Instellingen > Netwerk >
Netwerkconfiguratie) en druk op de knop (Afb. 90, Afb. 91 en
Afb. 92). Zodra u uw keuzes maakt, zal uw netwerkrouter een IP-
adres toewijzen aan de LaCinema Mini HD.
Ga verder met de volgende stap, 8.1.5. STAP 5: LaCie Network As-
sistant: installatie.
Afb. 90
Afb. 91
Afb. 92
Afb. 93

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de LaCie LaCinema Mini HD.

Stel een vraag over de LaCie LaCinema Mini HD

Heb je een vraag over de LaCie LaCinema Mini HD en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie LaCinema Mini HD. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie LaCinema Mini HD zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.