LaCinema Mini HD B... handleiding
LaCie LaCinema Mini HD Bridgehandleiding

Handleiding voor de LaCie LaCinema Mini HD Bridge in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 84 pagina's.

PDF 84 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie LaCinema Mini HD Bridge. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie LaCinema Mini HD Bridge en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie LaCinema Mini HD Bridge. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie LaCinema Mini HD Bridge zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie LaCinema Mini HD Bridge

Pagina: 1
LaCinema Mini HD Bridge Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. ...................................................................................................................... 7 1.1. Minimale systeemvereisten............................................................................................................... 8 1.2. Ondersteunde indelingen. ................................................................................................................ 9 1.3. Inhoud verpakking. ........................................................................................................................ 10 1.4. Talen. ........................................................................................................................................... 10 1.5. Aanzichten van de LaCinema Mini HD Bridge.................................................................................. 11 1.5.1. Vooraanzicht..................................................................................................................... 11 1.5.2. Achteraanzicht. .................................................................................................................. 11 1.5.3. Intern. ............................................................................................................................... 11 1.6. Kabels en connectoren.................................................................................................................. 12 1.6.1. A/V-kabels (Audio/Video)................................................................................................... 12 1.6.2. USB-kabel. ........................................................................................................................ 12 1.7. Stroombeheer............................................................................................................................... 13 2. De afstandsbediening gebruiken............................................................................... 14 2.1. Batterijen installeren...................................................................................................................... 14 2.2. Index afstandsbedieningsknoppen. .................................................................................................. 15 2.2.1. Informatie over belangrijke knoppen................................................................................... 16 3. Installatie: Installatie van de harde schijf en bestanden overbrengen........................ 17 3.1. Opslagapparatuur aansluiten (externe of interne harde schijf)........................................................... 18 3.1.1. Optie A: Externe harde schijf aansluiten. .............................................................................. 18 3.1.2. Optie B: Interne harde schijf installeren............................................................................... 19 3.2. uw schijf deactiveren. ..................................................................................................................... 22 4. Installatie: aansluiten op tv en verbinden met thuisnetwerk. ...................................... 23 4.1. STAP 1: HDMI- of Composietkabels aansluiten................................................................................ 23 4.1.1. HDMI-aansluiting (High-Definition). ..................................................................................... 24 4.1.2. Kabel voor Composietvideo en stereogeluid. ........................................................................ 24 4.1.3. Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten............................................................................. 25 4.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten.............................................................................................. 26 4.3. STAP 3: de voeding aansluiten....................................................................................................... 27 4.4. STAP 4: de installatiewizard voltooien............................................................................................. 28 5. Multimediabestanden afspelen.................................................................................. 30 5.1. Hoofdmap Film............................................................................................................................. 31 5.1.1. Opties van de hoofdmap Film............................................................................................ 32 5.2. Hoofdmap Foto............................................................................................................................ 34 5.2.1. Opties van de hoofdmap Foto............................................................................................ 35 5.3. Hoofdmap Muziek. ........................................................................................................................ 36 5.3.1. Opties van de hoofdmap Muziek........................................................................................ 38 5.4. Hoofdmap Netwerk....................................................................................................................... 40 5.4.1. Mediaservers..................................................................................................................... 40 5.4.2. Gedeelde mappen. ............................................................................................................ 40 6. Bestanden afspelen vanaf een netwerkmediaserver. .................................................. 41 6.1. Netwerkopslagapparaat (Network-Attached Storage, NAS)............................................................... 41 6.2. Vanaf Windows- of Mac-computers................................................................................................ 42 6.2.1. Packet Video TwonkyVision................................................................................................. 42 6.2.2. Windows Media Player (WMP)............................................................................................ 43 6.2.3. Gedeelde mappen op uw computer.................................................................................... 44
Pagina: 2
LaCinema Mini HD Bridge Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 2 7. Bestanden delen in uw thuisnetwerk. ......................................................................... 47 7.1. Bestanden beheren via een netwerkcomputer. .................................................................................. 47 7.1.1. STAP 1: Fysieke verbinding controleren. ............................................................................... 48 7.1.2. STAP 2: LaCie Network Assistant: installatie......................................................................... 48 7.1.3. STAP 3: LaCie Network Assistant: bestanden beheren........................................................... 49 7.1.4. Alternatieve netwerkverbindingsmethoden............................................................................ 51 7.2. Bestanden afspelen op netwerkmediaspelers. ................................................................................... 52 7.2.1. De mediaserverfunctie inschakelen...................................................................................... 52 7.2.2. Voorbeeld UPnP-gebruik: XBOX.......................................................................................... 53 8. De LaCinema Mini HD Bridge opnieuw formatteren. .................................................. 54 8.1. Windows XP-gebruikers:. ................................................................................................................ 55 8.2. Windows Vista- en Windows 7-gebruikers. ....................................................................................... 58 8.3. Mac OS X-gebruikers.................................................................................................................... 61 9. Menu Instellingen...................................................................................................... 62 9.1. Instellingen: Audio/Video............................................................................................................... 62 9.1.1. Video-uitgang................................................................................................................... 62 9.1.2. Beeldschermresolutie......................................................................................................... 63 9.1.3. Aspect Ratio (Breedte-hoogteverhouding). ............................................................................ 63 9.1.4. Audio-uitgang................................................................................................................... 63 9.1.5. NTSC/PAL. ........................................................................................................................ 64 9.2. Instellingen: Video......................................................................................................................... 64 9.2.1. Videosequentie.................................................................................................................. 64 9.2.2. Grootte ondertitels............................................................................................................. 65 9.3. Instellingen: Muziek....................................................................................................................... 66 9.3.1. Muzieksequentie................................................................................................................ 66 9.3.2. Weergave muzieknummer.................................................................................................. 66 9.4. Instellingen: Foto. .......................................................................................................................... 67 9.4.1. Presentatie........................................................................................................................ 67 9.4.2. Schalen van beelden.......................................................................................................... 67 9.4.3. Overgangseffect................................................................................................................ 68 9.4.4. Intervalduur. ...................................................................................................................... 68 9.5. Instellingen: Systeem. ..................................................................................................................... 69 9.5.1. Taal (Language)................................................................................................................ 69 9.5.2. Inhoudsamenvoeging. ........................................................................................................ 69 9.5.3. Vertraging schermbeveiliging.............................................................................................. 69 9.5.4. Verkennermodus. ............................................................................................................... 69 9.5.5. Extra coderingsondersteuning............................................................................................. 70 9.5.6. Systeemreset. ..................................................................................................................... 70 9.5.7. Over. ................................................................................................................................ 71 9.5.8. Apparaat bijwerken. ........................................................................................................... 71 9.6. Instellingen: netwerk...................................................................................................................... 72 9.6.1. Netwerkconfiguratie: Bedraad / draadloos. .......................................................................... 72 9.6.2. Apparaatnaam.................................................................................................................. 73 9.6.3. Mediaserver...................................................................................................................... 73 9.6.4. Gedeelde mappen. ............................................................................................................ 73 9.6.5. Automatisch inloggen. ........................................................................................................ 74 9.6.6. Accountgegevens wissen.................................................................................................... 74 9.7. Instellingen: Uitschakelen............................................................................................................... 74 9.7.1. Afsluiten. ........................................................................................................................... 74 9.7.2. Opnieuw opstarten............................................................................................................ 74 10. Problemen oplossen. .................................................................................................. 75 10.1 Aansluiting op tv/stereo-installatie. ................................................................................................ 76
Pagina: 3
LaCinema Mini HD Bridge Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 3 10.2 USB-aansluiting (Mac-gebruikers)................................................................................................. 77 10.3 USB-aansluiting (Windows-gebruikers).......................................................................................... 79 10.4. USB-harddrive............................................................................................................................. 81 11. Contact opnemen met de klantenservice. ................................................................... 82 11.1 Contactadressen LaCie Technical Support..................................................................................... 83 12. Garantiegegevens. ..................................................................................................... 84
Pagina: 4
LaCinema Mini HD Bridge Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Copyrights Copyright © 2010 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveel- voudigd, opgeslagen in een gegevens- systeem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedepon- eerde handelsmerken van Apple Inc. Mi- crosoft, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handels- merken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handle- iding worden genoemd, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. “Dolby” en het dubbele D- symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Gemaakt onder licentie onder U.S. Pat- ent #: Patent nummer 5,451,942 & an- dere patenten in de VS en elders ter wereld uitgegeven of aangevraagd. DTS en het DTS-symbool zijn gedeponeerde handels- merken, en DTS Digital Out en het DTS-lo- go zijn handelsmerken van DTS, Inc. Prod- uct bevat software. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden. FCC-verklaring: Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: 1. De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. 2. De apparaten moeten bestand zijn te- gen storingen die zij opvangen, met in- begrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming te- gen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radio- frequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en ge- bruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatu- ur uit en in te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door een van de volgende maatregelen te treffen: ■ ■ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ■ ■ Vergroot de afstand tussen de appa- ratuur en de ontvanger. ■ ■ Sluit de apparatuur aan op een wand- contactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ■ ■ Raadpleeg de leverancier of een erva- ren radio-/televisiemonteur voor assis- tentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen er- toe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedi- enen komt te vervallen. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitslui- tend ter informatie en kan zonder kennis- geving worden gewijzigd. Bij de voorberei- ding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeu- righeid ervan te waarborgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigin- gen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse B vol- doet aan alle eisen van de Canadese voorschriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt. Verklaring van CE-certific- ering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit prod- uct aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 2001 Onder verwijzing naar de volgende condi- ties: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCinema Mini HD Bridge 100305 v1.0
Pagina: 5
LaCinema Mini HD Bridge Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 5 Dit symbool op het product of op de verpakking du- idt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewoon huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor ve- rantwoordelijk uw niet meer bruikbare ap- paratuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde appa- ratuur draagt bij aan het behoud van natu- urlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu be- schermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte ap- paratuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de lever- ancier van het product. LET OP: de garantie op de LaCinema Mini HD Bridge kan komen te vervallen wanneer bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ■ ■ Alleen bevoegde personen mogen on- derhoud uitvoeren aan dit apparaat. ■ ■ Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. ■ ■ Open een diskdrive niet en probeer deze niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwer- pen in de drive om het risico op elek- trische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De diskdrive die bij uw LaCinema Mini HD Bridge wordt meegeleverd, bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, moet u het appa- raat laten nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. ■ ■ Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte om- standigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCinema Mini HD Bridge, aangezien de vloe- istof in de openingen van het apparaat terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico van elektrische schok- ken, kortsluiting, brand of lichamelijk letsel toe. ■ ■ Zorg ervoor dat de computer en de LaCinema Mini HD Bridge elektrisch geaard zijn. Als de apparaten niet geaard zijn, neemt de kans op elek- trische schokken toe. Voedingsvereisten 100-240 V~, 1,5 A, 60-50 Hz, (fluc- tuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nom- inale, transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ■ ■ Stel de LaCinema Mini HD Bridge niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5°C tot 30°C; of aan bed- rijfsvochtigheid buiten het bereik van 5-80%, zonder condensvorming, of vochtigheid wanneer niet in bedrijf van 10% tot 90%, zonder condensvorming. Als u dit wel doet, kan de LaCinema Mini HD Bridge beschadigd raken of de behuizing vervormen. Plaats de LaCin- ema Mini HD Bridge niet in de buurt van een warmtebron en stel het appa- raat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCin- ema Mini HD Bridge in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. ■ ■ Trek altijd het netsnoer van de LaCin- ema Mini HD Bridge uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schok- ken, kortsluiting of brand. ■ ■ Gebruik alleen de voeding die bij het apparaat wordt meegeleverd. ■ ■ Plaats geen voorwerpen boven op de LaCinema Mini HD Bridge en oefen er geen overmatige kracht op uit. ■ ■ Oefen nooit overmatige kracht uit op de LaCinema Mini HD Bridge. Raad- pleeg wanneer u een probleem ontdekt het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is ver- eist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storingen bij de ontvangst van radio- en televisiesignalen in de onmiddellijke omgeving te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt. LET OP: wijzigingen die niet door de fabri- kant zijn goedgekeurd, kunnen de toestem- ming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: de garantie op de LaCinema Mini HD Bridge kan komen te vervallen wanneer bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd. OPMERKING: de hoofdkabel moet in overeenstemming met CEI 60227 of CEI 60245 zijn en het soort stekker moet over- eenkomstig de normen van het land zijn waar u de apparatuur gebruikt.
Pagina: 6
LaCinema Mini HD Bridge Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 6 Bedrijfsomgevingstemperaturen ■ ■ Stel de LaCinema Mini HD Bridge niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5°C tot 30°C. De LaCinema Mini HD Bridge is een hoogwaardig audio/video-apparaat en is als zo- danig voorzien van een doeltreffend ventilatiesysteem. Zorg dat overal rondom de LaCinema Mini HD Bridge een vrije ruimte van 5 cm wordt gelaten om oververhitting te voorkomen. Zie Afb. 01. ■ ■ Zet de LaCinema Mini HD Bridge niet op een ander audio/vid- eo-apparaat, zoals een tv, videorecorder of dvd-speler. Andere audio/video-apparaten hebben ook voldoende luchtstroming nodig en er zijn dezelfde voorzorgsmaatregelen voor gebruik op van toepassing. Zie Afb. 02 en Afb. 03. BELANGRIJK: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstel- len van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw ge- gevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-stations. Meer infor- matie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJK: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feiteli- jk beschikbare opslagcapaciteit af van de besturingsomgeving (ge- woonlijk 5-10% minder). BELANGRIJK: Stapel geen objecten boven op de LaCinema Black PLAY omdat hierdoor interferentie met de ingebouwde WiFi-antenne kan ontstaan. 5 cm 5 cm 5 cm Afb. 01 Afb. 02 Afb. 03
Pagina: 7
LaCinema Mini HD Bridge Inleiding Gebruikershandleiding pagina 7 1. Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LaCinema Mini HD Bridge! De LaCinema Mini HD kan rechtstreeks worden aangesloten op een brede verscheidenheid van audiovisuele apparatuur voor het direct afspelen van opgeslagen films, muziek of foto's. En met video en audio van hoge kwaliteit wordt er geen afbreuk aan de prestaties gedaan. U kunt aan de slag door eenvoudig opslagapparatuur (interne SA- TA-schijf of een externe USB-schijf) te installeren, de LaCinema Mini HD op uw tv aan te sluiten en met de meegeleverde afstandsbedien- ing eenvoudig door de menu's, ook wel Hoofdmappen genoemd, te navigeren voor het beluisteren van muziek of het bekijken van foto's of films in high definition. Klik op een onderwerp: ■ ■ Installatie: Installatie van de harde schijf en bestanden overbrengen ■ ■ Installatie: aansluiten op tv en verbinden met thuisnetwerk ■ ■ Multimediabestanden afspelen Snelkoppelingen
Pagina: 8
LaCinema Mini HD Bridge Inleiding Gebruikershandleiding pagina 8 1.1. Minimale systeemvereisten ■ ■ Nieuwste versie van Windows XP, Windows Vista®, Windows 7 / Mac OS X 10.5, 10.6 ■ ■ Computer met beschikbare USB-poort ■ ■ Router met beschikbare Ethernet-poort
Pagina: 9
LaCinema Mini HD Bridge Inleiding Gebruikershandleiding pagina 9 Videocodecs ■ ■ MPEG-1 ■ ■ MPEG-2 / HD ■ ■ MPEG4 ■ ■ DivX / HD ■ ■ Xvid ■ ■ H.264 HD ■ ■ WMV9 HD ■ ■ VC-1 Videobestandstypen (Extensies) ■ ■ AVI ■ ■ MP4 ■ ■ MKV ■ ■ WMV ■ ■ DivX ■ ■ DAT ■ ■ MOV ■ ■ MPEG ■ ■ VOB ■ ■ ASF ■ ■ TS ■ ■ TP ■ ■ TRP ■ ■ M2TS ■ ■ DVR-MS ■ ■ ISO* ■ ■ Video_TS* Bestandssystemen externe harde schijf ■ ■ NTFS ■ ■ MS-DOS (FAT32) ■ ■ HFS+ (niet Journaled) Ondertitels ■ ■ SRT ■ ■ SSA ■ ■ SUB ■ ■ SMI ■ ■ PSB ■ ■ ASS Audiobestandstypen (Extensies) ■ ■ MP3 ■ ■ WMA ■ ■ WAV/PMC/ LPMC ■ ■ AAC** ■ ■ OGG ■ ■ FLAC ■ ■ AC3 ■ ■ MP4 ■ ■ MKA Afspeellijsten ■ ■ M3U ■ ■ PLS ■ ■ WPL Dolby Digital / DTS ■ ■ Alleen twee kanalen*** ■ ■ Multikanaaldecodering via optische S/PDIF en HDMI naar versterker Fotobestandstypen ■ ■ PNG ■ ■ GIF ■ ■ BMP ■ ■ JPEG (uit- gezonderd Progressive JPEG) ■ ■ TIFF Video-uitgangen ■ ■ Composietvideo (CVBS) ■ ■ HDMI 1.3 Audio-uitgangen ■ ■ Optisch ■ ■ Stereo * Dvd-videofunctie wordt ondersteund via VOB/IFO (Video_TS- map). Als de drive is geformatteerd in FAT32, kan het ISO-bestand op de dvd niet groter zijn dan 4 GB door de beperking van de bestandssysteemindeling. ** Ondersteunt iTunes-codering (m4a). *** Voor audio met meer dan 2 kanalen kunt u het product aanslui- ten op een digitale ontvanger of voorversterker. Het geluid wordt via de coaxiale aansluiting doorgestuurd (zie paragraaf 4.1.3. Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten). TECHNISCHE OPMERKING: Een extensie, zoals AVI of MOV, is een bestandsindeling die bepaalt hoe de gegevensstroom wordt op- geslagen. Bestanden bevatten gegevens die met een codec werden gecomprimeerd. Voor de correcte weergave van een bestand op uw LaCinema Mini HD Bridge moeten zowel de codec als de extensie worden ondersteund. TECHNISCHE OPMERKING: U kunt toepassingen van derden downloaden die u helpen bij de identificatie van de codec, de ex- tensie en andere informatie van een bestand. LaCie beveelt de gratis toepassing Media Info aan. 1.2. Ondersteunde indelingen
Pagina: 10
LaCinema Mini HD Bridge Inleiding Gebruikershandleiding pagina 10 1.3. Inhoud verpakking Uw LaCinema Mini HD Bridge-pakket bevat de systeemtoren en ac- cessoiredoos met de hieronder vermelde elementen. 1. LaCinema Mini HD Bridge 2. Afstandsbediening 3. 2 AAA-batterijen 4. Samengestelde video- en stereokabel 5. HDMI-kabel 6. USB-kabel 7. Ethernet-kabel 8. Externe voeding 9. Schroeven (2 stuks) 10. Snelle installatiegids 11. Cd-rom met hulpprogramma’s (inclusief gebruikershandleiding en Packet Video TwonkyMedia-serversoftware voor Mac en pc BELANGRIJK: Bewaar de verpakking. Als uw drive moet worden teruggestuurd voor herstel of onderhoud, dient dit te gebeuren in de originele verpakking. 1.4. Talen Beschikbare talen • Chinees (vereenvoudigd) • Chinees (traditioneel) • Nederlands • Engels • Frans • Duits • Grieks • Italiaans • Japans • Koreaans • Pools • Portugees • Russisch • Spaans • Zweeds Raadpleeg de website van LaCie voor een complete lijst met bes- chikbare talen. Quick Install Guide © 2 009 LaCie, all rights reserved. 713255 090313 Genie Backup Assistant for Windows XP , Vista Intego Backup Assistant for Mac OS 10.4.9 or higher PV TwonkyMedia Server 5.0 for Windows XP , Vista Mac OS 10.3.9 or higher User Manual Manuel d’utilisation Guida per l'utente Benutzerhandbuch Manual de Usuario
Pagina: 11
LaCinema Mini HD Bridge Inleiding Gebruikershandleiding pagina 11 1.5. Aanzichten van de LaCinema Mini HD Bridge 1.5.1. Vooraanzicht 1. Infraroodontvanger - Vangt het infraroodsignaal op van de af- standsbediening. Zorg ervoor dat niets de ontvanger bedekt. Stand-byknop – Als u deze knop indrukt, wordt standaard de drive in de stand-bymodus gezet of ontwaakt deze uit stand- bymodus. Dit gedrag kan worden aangepast; zie 1.7. Stroombe- heer voor meer informatie. 2. Blauw statuslampje: als de drive is aangesloten op een tv of computer, is dit lampje ingeschakeld. Het lampje wordt uitge- schakeld wanneer de drive wordt losgekoppeld. 3. USB-poort (schijf aansluiten): sluit een USB-schijf, digitale cam- era of kaartlezer aan om de multimediabestanden rechtstreeks op uw tv te openen. 1.5.2. Achteraanzicht 1. USB 2.0-apparaat: sluit het apparaat aan op uw pc of Mac om bestanden te kopiëren naar de interne opslagschijf van de LaCinema Mini HD Bridge 2. USB 2.0-host: sluit een USB-schijf, digitale camera of kaartlezer aan 3. Ethernet-connector: maak verbinding met uw thuisnetwerk via een Ethernet-kabel naar uw router 4. Optische audio-uitgang: sluit een digitale versterker aan 5. Uitgang voor composietvideo en stereogeluid: sluit een televisie aan (CRT) 6. HDMI: sluit een High Definition-televisie of videoprojector aan 7. Aansluiting voor voeding: moet zijn aangesloten wanneer de drive op een tv is aangesloten. Wanneer de drive is aangesloten op een computer, wordt deze van stroom voorzien via de USB- aansluiting. Als uw computer echter niet voldoende stroom kan leveren via de USB-poort, moet u de voeding aansluiten. 1.5.3. Intern 1. WiFi-verbinding: de antenne is in het product ingebouwd. Sluit de LaCinema Mini HD Bridge via WiFi aan op een netwerk om multimedia-bestanden te kunnen overdragen en afspelen. LET OP: Stapel geen ander elektronisch apparaat op of onder de LaCinema Mini HD Bridge en plaats deze niet in een afgeslo- ten ruimte, om oververhitting en problemen met de prestaties te voorkomen (Afb. 06). Afb. 04 Afb. 05 Afb. 06
Pagina: 12
LaCinema Mini HD Bridge Inleiding Gebruikershandleiding pagina 12 1.6. Kabels en connectoren 1.6.1. A/V-kabels (Audio/Video) Deze kabels leveren de audio- en videosignalen naar de stereo en de televisie. De LaCinema Classic HD Bridge ondersteunt de vol- gende standaarden: 1. Samengestelde video/stereo audio – Dit is de meest standaard videoaansluiting (geel) evenals links (wit) en rechts (rood) stereo audio-ingangen. Als uw televisie alleen een SCART-connector heeft, kunt u een SCART-composietaudio/video-adapter kopen bij uw lokale winkel. 2. HDMI (High-Definition Multimedia Interface): voor audio en video is dit de beste methode om de LaCinema Mini HD Bridge aan te sluiten op HDTV's. 3. Optische audio (S/PDIF) (niet inbegrepen): hiermee kunt u uw LaCinema Mini HD Bridge aansluiten op een digitale versterker. 1.6.2. USB-kabel USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie om randapparaten op de computer of op elkaar aan te sluiten. Hi-Speed USB 2.0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzake- lijke bandbreedte en gegevensoverdrachtsnelheden biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harde schijven, cd-/ dvd-drives en digitale camera's. Uw LaCinema Mini HD Bridge wordt geleverd met een Hi-Speed USB 2.0-kabel voor aansluiting van het product op een pc of Mac (deze kabel moet op de (apparaat)poort aan de achterzijde worden aangesloten). Als u een USB-randapparaat (digitale camera, USB- drive, enz.) wenst aan te sluiten op de LaCinema Mini HD Bridge, gebruikt u de meegeleverde USB-kabel bij dat product en sluit u deze aan op de poort aan de voorzijde. De meegeleverde (apparaat)kabel werkt ook bij aansluiting op een USB-poort maar in dat geval zijn de overdrachtsnelheden van USB 1.1 van kracht. Als u de gegevensoverdrachtsnelheden van Hi-Speed USB 2.0 wilt realiseren, moet u een aansluiting tot stand brengen met een Hi-Speed USB 2.0-hostinterface. Anders zullen overdrachtsnelheden beperkt zijn tot die van USB 1.1. Afb. 07 Afb. 08 - USB-kabeluiteinden Aansluiting Maximale resolutie High Definition HDMI 1080p Standard Definition Samengesteld 576p
Pagina: 13
LaCinema Mini HD Bridge Inleiding Gebruikershandleiding pagina 13 1.7. Stroombeheer Dit product is uitgerust met een energiebesparende modus, waar- door er minder elektriciteit wordt gebruikt wanneer de drive niet in gebruik is, en een modus "onmiddellijk inschakelen" waarmee de reactietijd wordt geminimaliseerd (niet van toepassing bij aansluiting op de computer via USB). Energiemodussen Standaard staat de LaCinema Mini HD Bridge in de modus Onmid- dellijk AAN. Wanneer u de aan-/uitknop op de afstandbediening (Afb. 09) of de stand-byknop aan de voorzijde van de drive indrukt (Afb. 10), wordt de gebruikersinterface uitgeschakeld, maar blijft de drive beschikbaar voor netwerkverbindingen (inclusief de bestands- en UPnP/DLNA-serverfuncties). Daarnaast kunt u de drive vanuit de gebruikersinterface in de en- ergiebesparende modus zetten. Ga naar het menu Afsluiten in de hoofdmap Instellingen en selecteer Afsluiten. In deze modus worden de gebruikersinterface, aangesloten harde schijf en netwerkservices (inclusief UPnP/DLNA-serverfuncties) uitgeschakeld. De voeding ontkoppelen Schakel voordat u de voeding ontkoppelt, altijd de energiebespar- ende modus in door naar het menu Afsluiten in de hoofdmap Instel- lingen te navigeren. Dit voorkomt beschadiging van de harde schijf. Afb. 09 Afb. 10
Pagina: 14
LaCinema Mini HD Bridge De afstandsbediening gebruiken Gebruikershandleiding pagina 14 2. De afstandsbediening gebruiken Sommige knoppen van de afstandsbediening hebben een andere of geen functie afhankelijk van het soort bestand dat u aan het beki- jken bent. In dit hoofdstuk worden de functies van de knoppen be- schreven voor elk soort bestand (film, foto en muziek) alsmede de installatie van de batterijen. 2.1. Batterijen installeren De afstandsbediening maakt gebruik van twee AAA-batterijen. De batterijen worden niet vooraf geïnstalleerd. U moet deze dus zelf installeren voordat u de afstandsbediening kunt gebruiken. De afstandsbediening moet op maximaal 7 meter afstand wor- den gericht naar de infraroodontvanger op de LaCinema Mini HD Bridge (Afb. 12). U kunt als volgt de batterijen installeren: 1. Verwijder het dekseltje van het batterijcompartiment (Afb. 11). 2. Breng de batterijen aan in het batterijcompartiment. Plaats de batterijen zo dat de '+'-symbolen op de batterijen aan dezelfde kant zitten als de '+'-symbolen in het batterijvak. 3. Schuif het deksel van het batterijvak terug op zijn plaats. BELANGRIJK: Als u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt, adviseert LaCie u de batterijen te verwijderen. Depon- eer gebruikte batterijen niet in uw normale huishoudelijk afval wan- neer u batterijen vervangt. Verwijder ze door ze in een aangewezen verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische appa- ratuur te deponeren. Afb. 11 Afb. 12 Ontvanger van afstandsbediening
Pagina: 15
LaCinema Mini HD Bridge De afstandsbediening gebruiken Gebruikershandleiding pagina 15 2.2. Index afstandsbedieningsknoppen Met de afstandsbediening van de LaCinema Mini HD Bridge kunt u het apparaat bedienen terwijl het is aangesloten op uw tv of thuis- installatie. Knop 1. Infraroodzender 2. Stand-by 3. Vorige track 4. Volgende track 5. Terug (vorig scherm) 6. Selecteren 7. Home-menu 8. Afspelen 9. Omhoog in menu 10. Links/terugspoelen 11. Rechts/vooruitspoelen 12. Omlaag in menu 13. Stoppen 14. Pauzeren 15. Zoekmenu openen 16. Optie/infomenu 17. USB-schijf veilig verwijderen Afb. 13
Pagina: 16
LaCinema Mini HD Bridge De afstandsbediening gebruiken Gebruikershandleiding pagina 16 2.2.1. Informatie over belangrijke knoppen 1. OK: met deze knop bevestigt u een selectie. 2. Terug: druk op deze knop om terug te gaan naar het vorige menu. 3. Instellingenknop: deze knop wordt gebruikt om de beschikbare instellingen of acties in de verschillende mediahoofdmappen weer te geven. Als u deze knop indrukt tijdens het afspelen, opent u een con- textmenu met aanpasbare instellingen. 4. Knop Uitwerpen: Met deze knop wordt een aangesloten USB- schijf veilig verwijderd. Druk deze knop in voordat u de USB- schijf verwijderd om bestandssysteemcorruptie te voorkomen die uw schijf mogelijk onbruikbaar maakt. Afb. 14
Pagina: 17
LaCinema Mini HD Bridge Installatie: bestanden overbrengen Gebruikershandleiding pagina 17 3. Installatie: Installatie van de harde schijf en bestanden overbrengen Als u bestanden via de LaCinema Mini HD Bridge wilt afspelen op een tv, moet u een opslagapparaat op de behuizing aansluiten. U kunt een interne harde schijf installeren (zie 3.1.2. Optie B: Interne harde schijf installeren) en/of een externe USB-schijf aansluiten (zie 3.1.1. Optie A: Externe harde schijf aansluiten). Wanneer de overdracht van de bestanden voltooid is, koppelt u de USB-aansluiting los en gaat u verder met hoofdstuk 4. Installatie: aansluiten op tv en verbinden met thuisnetwerk. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u opslagapparatuur aansluit, bestanden overdraagt naar de drive en hoe u tot slot de drive losk- oppelt van uw computer. 3.1. Opslagapparatuur aansluiten (externe of interne harde schijf) 3.1.1. Optie A: Externe harde schijf aansluiten 3.1.2. Optie B: Interne harde schijf installeren 3.2. uw schijf deactiveren Afb. 15 - bestandsoverdracht met configuratie op basis van interne harde schijf
Pagina: 18
LaCinema Mini HD Bridge Installatie: bestanden overbrengen Gebruikershandleiding pagina 18 3.1. Opslagapparatuur aansluiten (externe of interne harde schijf) 3.1.1. Optie A: Externe harde schijf aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u bestanden op uw externe harde schijf kunt laden en de schijf vervolgens op uw LaCinema Mini HD Bridge kunt aansluiten. Als u geen bestanden op de harde schijf hoeft te laden, kunt u de uitleg overslaan en doorgaan naar stap #5. De LaCinema Mini HD Bridge is compatibel met drie schijfindelin- gen: HFS+ (non-journaled), NTFS en FAT32. Zie paragraaf 8. De LaCinema Mini HD Bridge opnieuw formatteren voor informatie over formatteren. 1. Sluit het netsnoer van uw USB-schijf (indien nodig) aan en schakel de schijf in (indien nodig). 2. Sluit de USB-kabel van de harde schijf aan op de USB-poort van uw computer (Afb. 16). 3. Wanneer de schijf zichtbaar wordt op uw computer, kopieert u de mediabestanden die u wilt afspelen op uw LaCinema Mini HD Bridge van uw computer naar de externe harde schijf. 4. Verwijder de USB-schijf van uw computer zoals omschreven in paragraaf 3.2. uw schijf deactiveren. 5. Sluit de externe harde schijf aan op de LaCinema Mini HD Bridge door de USB-kabel ervan aan te sluiten op de overeen- komende poort aan de voor- of achterzijde van de LaCinema Mini HD Bridge (Afb. 17). 6. Ga door naar 4. Installatie: aansluiten op tv en verbinden met thuisnetwerk. Afb. 16 Afb. 17
Pagina: 19
LaCinema Mini HD Bridge Installatie: bestanden overbrengen Gebruikershandleiding pagina 19 3.1.2. Optie B: Interne harde schijf installeren Selecteer een 2.5” SATA-schijf met 5400 TPM om te installeren. Kijk op www.lacie.com voor een lijst met compatibele schijven. LaCie kan niet waarborgen dat alle schijven compatibel zijn met de LaCin- ema Mini HD Bridge. De LaCinema Mini HD Bridge is compatibel met drie schijfindelin- gen: HFS+ (non-journaled), NTFS en FAT32. Zie paragraaf 8. De LaCinema Mini HD Bridge opnieuw formatteren voor informatie over formatteren. Als alternatief of aanvulling op het installeren van een interne harde schijf kunt u ook een externe USB-schijf aansluiten, zoals om- schreven in 3.1.1. Optie A: Externe harde schijf aansluiten. LET OP: Als u een schijf vervangt, zorgt u ervoor dat de schijf is afgekoeld voordat u deze aanraakt. STAP 1: installatie van de schijf 1. Zorg ervoor dat de stroom- en USB 2.0-kabels zijn losgekop- peld van de behuizing van de LaCinema Mini HD Bridge. 2. Draai de behuizing om zodat de rubberen voetjes naar boven wijzen. Let op de twee kunststof randen om de bodemplaat los te maken van het bovenste deel. 3. Open de behuizing door met elke hand een kunststof rand vast te nemen tussen de duim en wijsvinger en trek de bodemplaat voorzichtig los van het bovenste deel (Afb. 18). 4. Schuif de schijf met het label naar boven op de rails van de bodemplaat (Afb. 19) tot de SATA-connector aansluit op de in- terne SATA-poort van de LaCinema Classic HD Bridge (Afb. 20). vervolg op de volgende pagina >> Afb. 18 Afb. 19 Afb. 20
Pagina: 20
LaCinema Mini HD Bridge Installatie: bestanden overbrengen Gebruikershandleiding pagina 20 5. Bevestig de schijf in de behuizing door de twee meegeleverde schroeven aan te brengen in de openingen zoals aangegeven (Afb. 21). 6. Plaats de behuizing terug op zijn plaats door eerst de poorten op de bodemplaat overeenkomstig de uitgesneden openingen van het bovenste deel te plaatsen en vervolgens het bovenste deel neer te drukken tot het vast klikt (Afb. 22), zodat u weet dat de behuizing goed is gesloten. Let goed op de aansluitingen op de achterzijde van het apparaat als u het bovenste deel van de behuizing terug plaatst. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 21 Afb. 22
Pagina: 21
LaCinema Mini HD Bridge Installatie: bestanden overbrengen Gebruikershandleiding pagina 21 Stap 2: LaCinema Mini HD Bridge aansluiten op com- puter 1. Sluit een uiteinde van de USB-kabel aan op uw computer en het andere uiteinde op de kleine USB-poort aan de achterzijde van de LaCinema Mini HD Bridge (Afb. 23). 2. Wanneer de schijf zichtbaar wordt op uw computer, kopieert u multimediabestanden op de normale manier naar het geac- tiveerde volume. Als de schijf niet zichtbaar wordt op uw computer, is deze mogelijk onjuist geformatteerd voor uw besturingssysteem of krijgt de behuizing niet voldoende elektriciteit via de USB-poort van uw computer. Zie 8. De LaCinema Mini HD Bridge opnieuw formatteren voor informatie over het opnieuw formatteren van uw schijf. Als uw schijf is geformatteerd in een compatibel bestands- systeem (HFS+ (non-journaled), NTFS of FAT32) maar toch niet zichtbaar wordt, sluit u de voedingsadapter aan om er zeker van te zijn dat de schijf voldoende stroom ontvangt: a. Ontkoppel de USB-kabel die u hebt aangesloten in stap 1. b. Sluit een uiteinde van het netsnoer aan op de achter- zijde van de LaCinema Mini HD Bridge en het andere uiteinde op een stopcontact (Afb. 24). c. Sluit de USB-kabel opnieuw aan en ga door naar de volgende stap. 3. Deactiveer de schijf zoals omschreven in paragraaf 3.2. uw schijf deactiveren en ontkoppel de USB-kabel van de LaCinema mini HD Bridge. 4. Ga verder met paragraaf 4. Installatie: aansluiten op tv en verbinden met thuisnetwerk. LET OP: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw speci- fieke LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat bes- chadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder steeds de wisselstroomadapter voordat u uw LaCie-drive verplaatst. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. Afb. 23 Afb. 24
Pagina: 22
LaCinema Mini HD Bridge Installatie: bestanden overbrengen Gebruikershandleiding pagina 22 3.2. uw schijf deactiveren Om beschadiging van bestanden op de door u in de LaCinema Mini HD Bridge geïnstalleerde externe of interne harde schijf te voorkomen, moet u het volume ervan eerst deactiveren voordat u de USB-kabel loskoppelt. Windows XP-gebruikers Klik in het systeemvak (rechtsonder in de hoek van uw scherm) op het pictogram Uitwerpen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeelding. (Afb. 25). Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die door het pictogram Verwijderen worden bestuurd ("Hard- ware veilig verwijderen" wordt normaal gesproken weerge- geven). Klik op de LaCie-harddrive in deze prompt. Vervolgens verschijnt het volgende bericht: "Hardware kan veilig worden verwijderd" (of een vergelijkbare melding). Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld. Windows Vista- en Windows 7-gebruikers Klik in het systeemvak (rechtsonder in de hoek van uw scherm) op het pictogram Plug. Dit is een wit vinkje in een groene cirkel. (Afb. 26). Er verschijnt een bericht met daarin de apparaten die veilig kun- nen worden verwijderd. Selecteer Uitwerpen voor het apparaat dat u wilt verwijderen (Afb. 27). Er verschijnt een bericht waarin wordt gemeld dat u het apparaat nu veilig kunt verwijderen. Mac-gebruikers Sleep het pictogram van de harddrive naar de prullenbak (Afb. 28). (Het hieronder afgebeelde pictogram is een algemeen USB-apparaatpictogram. Uw schijf kan worden weergegeven door een pictogram dat er als de schijf zelf uitziet.) Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de schijf worden verwijderd. Afb. 25 Afb. 26 Afb. 27 Afb. 28
Pagina: 23
LaCinema Mini HD Bridge Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 23 4. Installatie: aansluiten op tv en verbinden met thuisnetwerk In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u uw LaCinema Mini HD Bridge kunt aansluiten op uw televisie om bestanden te zoeken en af te spelen. Na de aansluiting gaat u verder met paragraaf 5. Multime- diabestanden afspelen voor informatie over het afspelen van bes- tanden. De installatie bestaat uit deze stappen: 4.1. STAP 1: HDMI- of Composietkabels aansluiten 4.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten 4.3. STAP 3: de voeding aansluiten 4.4. STAP 4: de installatiewizard voltooien 4.1. STAP 1: HDMI- of Composietkabels aansluiten BELANGRIJK: De LaCinema Mini HD Bridge kan niet tegelijkertijd op een tv en een computer worden aangesloten. Koppel de USB- kabel los voordat u verder gaat (zie 3.2. uw schijf deactiveren). De LaCinema Mini HD Bridge ondersteunt verschillende aansluit- methoden voor televisies. Kies uit de volgende methoden de instal- latie die overeenkomt met de poorten op uw televisie of ontvanger: ■ ■ HDMI (paragraaf 4.1.1. HDMI-aansluiting (High-Definition)) ■ ■ Composiet (paragraaf 4.1.2. Kabel voor Composietvideo en ste- reogeluid) Bij elke van de bovenstaande aansluitmethoden is het mogelijk de LaCinema Mini HD Bridge aan te sluiten op home theater-systemen door de S/PDIF-kabel (niet meegeleverd) op uw digitale versterker aan te sluiten via de digitale optische geluidsconnector (zie para- graaf 4.1.3. Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten voor meer informatie). De tabel aan de rechterzijde toont de kwaliteit die mo- gelijk is met de verschillende aansluitingsmethoden. vervolg op de volgende pagina >> Aansluiting Maximale resolutie High Definition HDMI 1080p Standard Definition Composiet 576p TECHNISCHE OPMERKING: De aansluitingen aan de achterzi- jde van uw tv zijn mogelijk niet exact gelijk aan de aansluitingen die in de volgende pagina's zijn weergegeven. Lees de labels naast de aansluitingen zorgvuldig om een correcte aansluiting te garanderen. Composite Router Power (optional) Ethernet Afb. 29
Pagina: 24
LaCinema Mini HD Bridge Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 24 4.1.1. HDMI-aansluiting (High-Definition) 1. Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van uw televisie en op de overeenkomstige poort op de LaCinema Mini HD Bridge (Afb. 30). 2. Ga verder met de volgende stap, 4.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten. 4.1.2. Kabel voor Composietvideo en stereogeluid 1. Sluit de drie uiteinden van de kabel voor composietvideo en stereogeluid op de juiste poorten van uw televisie en op de overeenkomstige poorten van de LaCinema Mini HD Bridge (Afb. 31). 2. Ga verder met de volgende stap, 4.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten. BELANGRIJK: Voordat u een van deze kabels aansluit, zorgt u ervoor dat uw televisie uitgeschakeld is. Afb. 30 - HDMI-aansluiting Afb. 31 - Composietaansluiting
Pagina: 25
LaCinema Mini HD Bridge Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 25 4.1.3. Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten Bij elke van de hiervoor vermelde aansluitingsmethoden is het mo- gelijk de LaCinema Mini HD Bridge aan te sluiten op home theater- systemen door de S/PDIF-kabel (niet meegeleverd) aan te sluiten op uw digitale versterker via de digitale optische geluidsconnector van de LaCinema Mini HD Bridge. BELANGRIJK: Schakel uw digitale versterker uit voordat u de ka- bel aansluit. 1. Sluit een uiteinde van een S/PDIF-kabel aan op uw digitale ver- sterker (Afb. 32). 2. Sluit het andere uiteinde aan op de achterzijde van de LaCin- ema Mini HD Bridge. 3. Ga verder met de volgende stap, 4.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten. BELANGRIJK: Zodra u de kabel hebt aangesloten en de andere stappen in dit hoofdstuk hebt voltooid, moet u digitale audio in- schakelen in Instellingen > Audio-uitgang in plaats van de stan- daard stereo-audio. Zie paragraaf 9.1. Instellingen: Audio/Video (Afb. 33 en Afb. 34). Afb. 32 - S/PDIF-aansluiting Afb. 33 Afb. 34
Pagina: 26
LaCinema Mini HD Bridge Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 26 4.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten OPMERKING: als u draadloos verbinding wilt maken met het het netwerk, slaat u deze stap over. Installatie van draadloze verbindin- gen wordt uitgelegd in 4.4. STAP 4: de installatiewizard voltooien. 1. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achter- zijde van de LaCinema Mini HD Bridge (Afb. 35). 2. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een vrije Ethernet-LAN-poort (local area network) van uw router of hub (raadpleeg zo nodig de documentatie van uw router of hub). Geef het netwerk even de tijd om de drive te herkennen. Ga nu verder met de volgende stap, 4.3. STAP 3: de voeding aansluiten. Afb. 35
Pagina: 27
LaCinema Mini HD Bridge Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 27 4.3. STAP 3: de voeding aansluiten BELANGRIJK: Als uw voedingskabel reeds aangesloten is, schakelt u uw televisie uit en gaat u verder met 4.4. STAP 4: de installatiewizard voltooien. 1. Sluit een uiteinde van het netsnoer aan op de achterzijde van de LaCinema Mini HD Bridge en het andere uiteinde op een stopcontact (Afb. 36). 2. Zet uw televisie aan. TECHNISCHE OPMERKING: als u het laadscherm niet ziet, stelt u de video-ingang van uw tv in op de overeenkomstige videokabel die u in de bovenstaande stappen hebt aangesloten (HDMI of sa- mengesteld) (Afb. 37). 3. Ga verder met de volgende stap, 4.4. STAP 4: de installatiewiz- ard voltooien. HDMI 1 HDMI 2 S-VIDEO AV1 AV2 TV Afb. 36 Afb. 37 * * Mogelijk ziet het scherm er op uw tv anders uit.
Pagina: 28
LaCinema Mini HD Bridge Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 28 4.4. STAP 4: de installatiewizard voltooien De eerste keer dat u de LaCinema Mini HD Bridge inschakelt, ziet u een wizard die u helpt bij de configuratie van de instellingen. De wizard verschijnt alleen wanneer u de LaCinema Mini HD Bridge voor het eerst inschakelt, tenzij u de drive opnieuw hebt ingesteld. 1. Zorg ervoor dat de LaCinema Mini HD Bridge is aangesloten op de tv, de voeding is aangesloten en de tv is ingeschakeld. 2. U ziet een opstartscherm tijdens de productinitialisatie. 3. Selecteer uw taal door de knoppen Omhoog en Omlaag te gebruiken en de knop Rechts of te gebruiken om te bevestigen (Afb. 38). 4. In het volgende scherm klikt u op Volgende (Afb. 39). 5. Selecteer de breedte-hoogteverhouding van uw tv (4:3 of 16:9) en klik op Volgende (Afb. 40). vervolg op de volgende pagina >> Afb. 38 Afb. 39 Afb. 40
Pagina: 29
LaCinema Mini HD Bridge Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 29 6. Selecteer het soort netwerkverbinding (draadloos of Ethernet) en klik op Volgende, of klik op Overslaan (Afb. 41). BELANGRIJK: Als u de bedrade (Ethernet-)verbinding kiest, moet u controleren of u de Ethernet-kabel hebt aangesloten zoals be- schreven in paragraaf 4.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten. 7. Selecteer of uw netwerk automatisch een IP-adres krijgt toegewezen of een door u toegewezen statisch IP-adres moet krijgen, en klik op Volgende (Afb. 42). 8. Als u een bedraad netwerk hebt geselecteerd, is de installatie voltooid. Als u hebt gekozen voor draadloos: a. Selecteer Draadloze favorieten in het menu. b. Kies uw draadloze netwerk en druk op Nu verbinding maken. c. Vanaf deze pagina kunt u meerdere draadloze netwerken configureren. Ga als volgt te werk om een netwerk in te stel- len als voorkeursnetwerk en daarmee de server waarmee de LaCinema Mini HD Bridge automatisch verbinding maakt: selecteer het netwerk en selecteer de knop Favorieten (Afb. 43). d. Wanneer u het pictogram voor succesvolle verbinding ziet aan de rechterkant van de lijst met netwerken, kunt u klikken op de knop Sluiten. 9. De installatie is voltooid. Voor meer informatie gaat u verder met 5. Multimediabestanden afspelen. Afb. 41 Afb. 43 Afb. 42
Pagina: 30
LaCinema Mini HD Bridge Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 30 5. Multimediabestanden afspelen In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de interface gebruikt en hoe u bestanden afspeelt die zich op de interne harde schijf, een aang- esloten USB-schijf of een netwerkbron bevinden. Om uw bestanden te openen, gebruikt u de afstandsbediening om door de verschillende mediahoofdmappen te navigeren: Film, Foto, Muziek of Netwerk (Afb. 44). ■ ■ Bestanden op een interne of externe harde schijf worden ge- sorteerd op basis van hun mappenstructuur, omdat Inhoudssa- menvoeging standaard is uitgeschakeld. U kunt dit aanpassen zodat de bestanden op basis van bepaalde parameters worden gesorteerd (bestandstype, datum, recentste enzovoort). Als u dit wilt doen, navigeert u naar Instellingen > Systeem > Inhouds- samenvoeging (Afb. 45) en selecteert u SATA (als u een interne harde schijf hebt geïnstalleerd) of USB (als u een externe harde schijf hebt aangesloten) (Afb. 46). ■ ■ Als het bestand is opgeslagen op een aangesloten netwerkserv- er, apparaat of computer, vindt u het bestand in de hoofdmap Netwerk (zie5.4. Hoofdmap Netwerk). ■ ■ Als het bestand is opgeslagen op een aangesloten externe harde schijf, kunt u de bestanden ervan ook vinden door te navigeren naar de hoofdmap Film, Foto of Muziek en vervolgens naar USB1. Bestandstype Paragraaf Films 5.1. Hoofdmap Film Foto's 5.2. Hoofdmap Foto Muziek 5.3. Hoofdmap Muziek Bestandslocatie Paragraaf Aangesloten USB- harde schijf of interne harde schijf 5.1. Hoofdmap Film 5.2. Hoofdmap Foto 5.3. Hoofdmap Muziek Netwerk 5.4. Hoofdmap Netwerk Afb. 44 Afb. 45 Afb. 46
Pagina: 31
LaCinema Mini HD Bridge Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 31 5.1. Hoofdmap Film Navigeer naar de hoofdmap Film met behulp van de knoppen Links en Rechts . Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om te bladeren in de hoofdmap Film (Afb. 47). De hoofdmap Film geeft alle ondersteunde videobestanden weer die door de LaCinema Mini HD Bridge kunnen worden geopend. Alleen bestanden die als videobestanden worden herkend, zullen worden weergegeven. Muzieknummers en foto's zullen niet worden weergegeven. ■ ■ Alle films: geeft alle beschikbare video's weer, alfabetisch ge- sorteerd ■ ■ Op map: geeft video's weer volgens de mapstructuur van het volume, inclusief bestanden op een externe USB-harddrive aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde ■ ■ Recentst: geeft alleen de recentst afgespeelde video's weer ■ ■ USB1: geeft filmbestanden weer die op een externe USB-schi- jf staan, die is aangesloten op de USB-poort aan de voor- of achterzijde Als u een film wilt laden, kiest u het bestand dat u wilt afspelen en drukt u op de knop . Er wordt een animatie voor het laadproces weergegeven terwijl het bestand wordt geanalyseerd voor een opti- male afspeelervaring. OPMERKING: als u een film stopt en later terug laadt, wordt u gevraagd of u de film wenst af te spelen vanaf het punt waar u was gestopt met kijken of dat u de film vanaf het begin opnieuw wenst te bekijken. Afb. 47
Pagina: 32
LaCinema Mini HD Bridge Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 32 5.1.1. Opties van de hoofdmap Film Tijdens de weergave van een film kunt u verscheidene afspeelpa- rameters aanpassen. Druk op de knop Configuratie om het schermmenu te openen of te sluiten en gebruik de knoppen Links en Rechts om naar een instelling te bladeren. Druk op om het instellingenmenu te openen (zie Afb. 48 ter referentie). Zodra u de gewenste optie hebt geselecteerd, klikt u op de knop . 1. Geluidstalen: selecteer deze optie om de geluidstaal te wijzigen (indien andere beschikbaar zijn) 2. Ondertitel: selecteer deze optie om de ondertitels te activeren/ wijzigen (indien beschikbaar) 3. Inzoomen: met deze functie kunt u inzoomen op een video. Zo- dra de functie is geselecteerd, gebruikt u de knop Omhoog om in te zoomen (Afb. 49). 4. Uitzoomen: selecteer dit pictogram en druk op de knop Om- hoog om uit te zoomen. 5. Navigeren: als u hebt ingezoomd op een video, selecteert u dit pictogram om in de video te navigeren. Gebruik de richting- sknoppen op de afstandsbediening(Afb. 50). vervolg op de volgende pagina >> Afb. 48 Afb. 49 Afb. 50
Pagina: 33
LaCinema Mini HD Bridge Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 33 6. Afspeelmodus wijzigen: als u drukt op de knop Configuratie , kunt u de afspeelmodus als volgt wijzigen: a. Normaal (Afb. 52) b. Een herhalen: het huidig afgespeelde bestand wordt continu herhaald (Afb. 53) c. Alles herhalen: alle bestanden in de huidige map worden opeenvolgend herhaaldelijk afgespeeld (Afb. 54) 7. Info weergeven: klik op deze knop om informatie over het huidig afgespeelde bestand weer te geven zoals de resterende tijd en de verstreken tijd. Als u het schermmenu wilt verlaten, klikt u nogmaals op de knop Configuratie . OPMERKING: u kunt de video pauzeren terwijl u de instellingen aanpast. OPMERKING: als u een bestand stopt, keren de instellingen terug naar de standaardwaarde wanneer u het bestand opnieuw opent. Afb. 51 Afb. 52 Afb. 54 Afb. 53
Pagina: 34
LaCinema Mini HD Bridge Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 34 5.2. Hoofdmap Foto Navigeer naar de hoofdmap Foto met behulp van de knoppen Links en Rechts . Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om te bladeren in de hoofdmap Foto (Afb. 55). De hoofdmap Foto geeft alle ondersteunde fotobestanden weer die door de LaCinema Mini HD Bridge kunnen worden geopend. Al- leen bestanden die herkend worden als foto's worden weergegeven. Muzieknummers en video's worden niet weergegeven. ■ ■ Alle foto's: geeft alle beschikbare foto's weer, alfabetisch ge- sorteerd op naam ■ ■ Op datum: geeft foto's weer volgens de datum wanneer de foto werd genomen ■ ■ Op map: geeft foto's weer volgens de mapstructuur van het vol- ume ■ ■ Recentst: geeft alleen de recentst getoonde foto's weer ■ ■ USB1: geeft filmbestanden weer die op een externe USB-schi- jf staan, die is aangesloten op de USB-poort aan de voor- of achterzijde Als u een foto wilt laden, kiest u het bestand dat u wilt weergeven en drukt u op de knop . OPMERKING: het is mogelijk muziek af te spelen terwijl u een fo- topresentatie bekijkt. Hiervoor start u eerst de muziek via de hoofd- map Muziek. Druk vervolgens op de knop Home, navigeer naar de hoofdmap Foto en de af te spelen foto's en druk op de knop . Afb. 55
Pagina: 35
LaCinema Mini HD Bridge Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 35 5.2.1. Opties van de hoofdmap Foto Tijdens de weergave van een foto kunt u verscheidene weergave- parameters aanpassen. Druk op de knop Configuratie om het schermmenu te openen of te sluiten en gebruik de knoppen Links en Rechts om naar een instelling te bladeren. Druk op om de instelling te wijzigen (zie Afb. 56 ter referentie). Zodra u de gewenste optie hebt geselecteerd, klikt u op de knop . 1. Navigeren: als u hebt ingezoomd op een video, selecteert u dit pictogram om in de video te navigeren. Gebruik de richting- sknoppen op uw afstandsbediening. 2. Rechtsom draaien: draai de foto 90 graden rechtsom. 3. Linksom draaien: draai de foto 90 graden linksom. 4. Inzoomen: met deze functie kunt u inzoomen op een foto. Zodra de functie is geselecteerd, gebruikt u de knop Omhoog om in te zoomen (Afb. 57). 5. Uitzoomen: selecteer dit pictogram en druk op de knop Om- hoog om uit te zoomen. 6. Afspeelmodus wijzigen: Kies uit: a. Normaal b. Willekeurig (Afb. 58) c. Een herhalen: het huidig afgespeelde bestand wordt continu herhaald d. Alles herhalen: alle bestanden in de huidige map worden opeenvolgend herhaaldelijk afgespeeld. 7. Info weergeven: Info weergeven: klik op deze knop om informa- tie over het huidig weergegeven bestand te tonen. OPMERKING: u kunt de presentatie pauzeren terwijl u de instel- lingen aanpast. OPMERKING: als u een presentatie stopt, keren de instellingen voor een bepaalde foto en voor de presentatie terug naar de stan- daardwaarde wanneer u die opnieuw weergeeft. Afb. 56 Afb. 57 Afb. 58
Pagina: 36
LaCinema Mini HD Bridge Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 36 5.3. Hoofdmap Muziek Navigeer naar de hoofdmap Muziek met de knoppen Links en Rechts . Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om te bladeren in de hoofdmap Muziek (Afb. 59). De hoofdmap Muziek geeft alle ondersteunde muziekbestan- den weer die door de LaCinema Mini HD Bridge kunnen worden geopend. Alleen bestanden die worden herkend als audiobestanden worden weergegeven. Foto's en video's worden niet weergegeven. ■ ■ Alle muziek: geeft alle beschikbare muziekbestanden weer, alfa- betisch gesorteerd op naam ■ ■ Op artiest: geeft muziekbestanden volgens artiest weer ■ ■ Op genre: geeft muziekbestanden volgens genre weer ■ ■ Op album: geeft muziekbestanden volgens album weer ■ ■ Op mappen: geeft muziekbestanden weer volgens de mapstruc- tuur van het volume ■ ■ Recentst: geeft alleen de recentst toegevoegde muziekbestanden weer ■ ■ Afspeellijst: geeft afspeellijsten weer (M3U-, PLS- en WPL-bes- tanden) ■ ■ USB1: geeft muziekbestanden weer die op een externe USB- schijf staan, die is aangesloten op de USB-poort aan de voor- of achterzijde vervolg op de volgende pagina >> Afb. 59
Pagina: 37
LaCinema Mini HD Bridge Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 37 ■ ■ Nu bezig met afspelen: als er een muziekbestand wordt af- gespeeld, ziet u dit pictogram (Afb. 60). Als u klikt op de knop , ziet u het venster Nu bezig met afspelen. Klik op de knop om het afspelen van muziek te stoppen. Als u een muziekbestand wilt laden, kiest u het bestand dat u wilt afspelen en drukt u op de knop . OPMERKING: het is mogelijk een fotopresentatie te bekijken ter- wijl u muziek beluistert. Hiervoor start u eerst de muziek. Druk ver- volgens op de knop Home, navigeer naar de hoofdmap Foto en de af te spelen foto's en druk op de knop (Afb. 61). Afb. 60 Afb. 61
Pagina: 38
LaCinema Mini HD Bridge Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 38 5.3.1. Opties van de hoofdmap Muziek Tijdens het afspelen kunt u verscheidene parameters aanpassen (Afb. 62). Druk op de knop Configuratie om het schermmenu weer te geven of te sluiten en de volgende instellingen te config- ureren. Zodra u de gewenste optie hebt geselecteerd, klikt u op de knop . 1. Normaal: het huidig afgespeelde bestand wordt continu her- haald (Afb. 63) 2. Een herhalen: het huidig afgespeelde bestand wordt continu herhaald (Afb. 64) 3. Alles herhalen: alle bestanden in de huidige map worden op- eenvolgend herhaaldelijk afgespeeld (Afb. 65). vervolg op de volgende pagina >> Afb. 62 Afb. 63 Afb. 64 Afb. 65
Pagina: 39
LaCinema Mini HD Bridge Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 40 5.4. Hoofdmap Netwerk Navigeer naar de hoofdmap Netwerk met behulp van de knoppen Links en Rechts . Gebruik de knoppen Omhoog en Om- laag om te bladeren in de hoofdmap Netwerk (Afb. 68). Vanuit dit menu kunt u bestanden openen die zich bevinden op mediaservers en gedeelde mappen in uw thuisnetwerk. 5.4.1. Mediaservers Bestanden op UPnP/DLNA-apparaten die zijn verbonden met het netwerk, worden hier weergegeven (Afb. 68). Zie 6. Bestanden afs- pelen vanaf een netwerkmediaserver voor meer informatie over het afspelen van bestanden van mediaservers op het netwerk. U kunt bestanden afspelen door met de afstandsbediening de bes- tanden te selecteren en vervolgens de knop in te drukken. 5.4.2. Gedeelde mappen Als u bepaalde mappen op uw pc of Mac hebt geconfigureerd om te worden gedeeld over het netwerk (zie paragraaf 6.2. Vanaf Win- dows- of Mac-computers), worden bestanden die zich in deze loca- ties bevinden, weergegeven in Gedeelde mappen (Afb. 69). U kunt bestanden afspelen door met de afstandsbediening de bes- tanden te selecteren en vervolgens de knop in te drukken. Afb. 68 Afb. 69
Pagina: 40
LaCinema Mini HD Bridge Bestanden vanaf een netwerkmediaserver afspelen Gebruikershandleiding pagina 41 U kunt inhoud streamen naar uw LaCinema Mini HD Bridge via de netwerkverbinding vanaf een UPnP- of DNLA-netwerkserver op een hostcomputer (Mac of pc) of een netwerkschijf (NAS). Bovendien kan de LaCinema Mini HD Bridge bestanden lezen vanaf elk UPnP- apparaat dat is verbonden met uw draadloze of Ethernet-netwerk. Eenmaal verbonden verschijnen de bestanden op deze bronnen in de interface van de LaCinema Mini HD Bridge. Hieronder vindt u meer informatie. TECHNISCHE OPMERKING: Mogelijk is de WiFi-verbinding niet snel genoeg om HD-films te streamen. U merkt dat de film vertraagd wordt afgespeeld of u ziet stilstaande beelden. Bij fotopresentaties kan ook vertraging optreden bij de weergave maar het streamen van muziek zou geen problemen moeten opleveren. TECHNISCHE OPMERKING: Als u problemen hebt met het streamen van video, zou uw router een beperkende factor kunnen zijn, als deze alleen het 802.11g-protocol of oudere protocollen ondersteunt. Voor de beste resultaten bij het streamen van HD-in- houd moet u een router gebruiken die 802.11n ondersteunt. 6.1. Netwerkopslagapparaat (Network-Attached Storage, NAS) Als u een NAS met een mediaserver hebt, is het mogelijk deze in- houd te streamen naar de LaCinema Mini HD Bridge. Als u de NAS- inhoud wilt bekijken op de LaCinema Mini HD Bridge, controleert u eerst of beide apparaten verbonden zijn met het netwerk (Afb. 70). Als de verbinding tot stand is gebracht, worden de bestanden op de NAS weergegeven in de verschillende hoofdmappen op de LaCin- ema Mini HD Bridge. Wanneer de tv-interface wordt gebruikt, is het niet mogelijk bes- tanden over te brengen van een NAS naar de LaCinema Mini HD Bridge. Volg in dat geval de stappen in hoofdstuk 3.1. Opslagap- paratuur aansluiten (externe of interne harde schijf) om bestanden over te brengen naar de externe of interne harde schijf. 6. Bestanden afspelen vanaf een netwerkmediaserver Televisie Netwerkrouter NAS-media- server LaCinema Mini HD Bridge Afb. 70
Pagina: 41
LaCinema Mini HD Bridge Bestanden vanaf een netwerkmediaserver afspelen Gebruikershandleiding pagina 42 6.2. Vanaf Windows- of Mac- computers U kunt software op uw computer installeren waardoor deze optreedt als een UPnP-mediaserver en bestanden streamt naar de LaCinema Mini HD Bridge via uw draadloze of Ethernet-netwerk. Zodra de software is geïnstalleerd en geconfigureerd, worden de bestanden op de hostcomputer weergegeven in de verschillende hoofdmappen op de LaCinema Mini HD Bridge (Afb. 71). U kunt kiezen uit twee programma's: Software Compatibiliteit 6.2.1. Packet Video TwonkyVision Pc/MAC 6.2.2. Windows Media Player (WMP) Alleen pc 6.2.1. Packet Video TwonkyVision 1. Installeer de Packet Video TwonkyVision-software die u vindt op de cd-rom met hulpprogramma's. 2. Na de installatie start u de server vanuit het menu Start (Win- dows-gebruikers) of de map Programma's (Mac-gebruikers). 3. Op de configuratiepagina die in uw webbrowser wordt geopend, klikt u op de link Delen en selecteert u vervolgens de mappen op uw computer die multimedia-inhoud bevatten die u wil openen vanaf de LaCinema Mini HD Bridge (Afb. 72). Klik op de knop Wijzigingen opslaan als u klaar bent. 4. Mogelijk moet u de server opnieuw opstarten. Hiervoor select- eert u de link Eerste stappen en klikt u op Server opnieuw op- starten. 5. U kunt nu de multimedia-inhoud van uw computer openen met behulp van de afstandsbediening van de LaCinema Mini HD Bridge. De bestanden worden in de verscheidene hoofdmappen op de LaCinema Mini HD Bridge weergegeven. Afb. 71 Afb. 72 Televisie Netwerkrouter Pc of Mac met TwonkyVision- serversoftware geïnstalleerd LaCinema Mini HD Bridge
Pagina: 42
LaCinema Mini HD Bridge Bestanden vanaf een netwerkmediaserver afspelen Gebruikershandleiding pagina 43 6.2.2. Windows Media Player (WMP) BELANGRIJK: deze software is alleen compatibel met Windows. Installeer Windows Media Player (WMP) 11 om inhoud te streamen naar de LaCinema Mini HD via uw draadloze of Ethernet-netwerk. Volg deze stappen om de verbinding te configureren: 1. Zorg ervoor dat de software geïnstalleerd is op uw computer. WMP is voorgeïnstalleerd bij Vista en Windows 7, maar XP- gebruikers moeten de software mogelijk downloaden en install- eren. 2. Zorg ervoor dat uw computer, de LaCinema Mini HD Bridge en UPnP-apparaten correct verbonden zijn met uw netwerk (Afb. 73). 3. In WMP schakelt u Media delen in door te klikken op Mediabib- liotheek > Media delen... (Afb. 74). 4. In het dialoogvenster Media delen schakelt u Mijn media delen met... in. Vervolgens moet u in WMP aangeven dat u de inhoud wilt delen met de LaCinema Mini HD Bridge. Selecteer bij de LaCinema Mini HD Bridge bij Mijn media delen met en klik op Toestaan (Afb. 75). 5. Multimedia-inhoud die werd geïmporteerd in WMP, is nu toegankelijk via de verschillende hoofdmappen op de LaCin- ema Mini HD Bridge. Afb. 73 Afb. 74 Afb. 75 Netwerkrouter Pc of Mac met Windows Media Player-software geïnstalleerd LaCinema Mini HD Bridge
Pagina: 43
LaCinema Mini HD Bridge Bestanden vanaf een netwerkmediaserver afspelen Gebruikershandleiding pagina 44 6.2.3. Gedeelde mappen op uw computer Nadat u bepaalde instellingen van uw besturingssysteem hebt gewijzigd, kunt u bestanden in bepaalde mappen op uw computer beschikbaar maken voor weergave op uw LaCinema Classic HD in Netwerk > Gedeelde mappen (Afb. 76). Volg de onderstaande stappen volgens uw besturingssysteem. Windows XP 1. Log in op uw computer als beheerder. 2. Klik met de rechtermuisknop op de te delen map en klik vervol- gens op Delen en beveiliging (Afb. 77). 3. Als u het bericht Windows heeft als veiligheidsmaatregel de ex- terne toegang tot deze computer uitgeschakeld ziet, klikt u op de link Wizard Netwerk instellen (Afb. 78). Volg dan de instruc- ties in Uw computer voor thuisnetwerk configureren. Op de pa- gina Bestands- en printerdeling van de wizard Netwerk instellen selecteert u Bestands- en printerdeling inschakelen. Als u dit bericht niet ziet, slaat u deze stap over en gaat u naar stap 4. 4. In het dialoogvenster Eigenschappen schakelt u het selectie- vakje Deze map delen in het netwerk in (Afb. 79). 5. Klik op OK. Windows Verkenner toont een handje dat de map vasthoudt om zo aan te geven dat de map nu wordt gedeeld. De bestanden in de door u geselecteerde mappen zijn nu beschik- baar voor de LaCinema Mini HD Bridge in Netwerk > Gedeelde mappen. Afb. 76 Afb. 77 Afb. 78 Afb. 79
Pagina: 44
LaCinema Mini HD Bridge Bestanden vanaf een netwerkmediaserver afspelen Gebruikershandleiding pagina 45 Windows Vista & Windows 7 1. Zoek de map met de te delen bestanden. 2. Klik met de rechtermuisknop op de te delen map en klik vervol- gens op Delen (Afb. 80). 3. Klik in het dialoogvenster Bestandsdeling op de pijl aan de re- chterzijde van het tekstvak en klik op Iedereen om de bestanden te delen met elk apparaat in uw netwerk (Afb. 81, 1). Klik ver- volgens op Toevoegen (Afb. 81, 2). 4. Onder Machtigingsniveau klikt u op de pijl naast Iedereen en selecteert u Bijdrager (Afb. 81, 3). 5. Als u klaar bent, klikt u op Delen (Afb. 81, 4). Als u wordt gevraagd om een wachtwoord van een beheerder of om een bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u de bevestiging. De bestanden in de door u geselecteerde mappen zijn nu beschik- baar voor de LaCinema Mini HD Bridge in Netwerk > Gedeelde mappen. Afb. 80 Afb. 81
Pagina: 45
LaCinema Mini HD Bridge Bestanden vanaf een netwerkmediaserver afspelen Gebruikershandleiding pagina 46 Mac OS X 10.5.x & 10.6.x 1. Open Systeemvoorkeuren en selecteer Delen. 2. Klik op Bestandsdeling in de linkerkolom en schakel het selec- tievakje in (Afb. 82, 1). 3. Klik op het +-teken onder de kolom Gedeelde mappen (Afb. 82, 2) en voeg de mappen toe die u wilt delen met de LaCin- ema Mini HD Bridge. 4. Selecteer de eerste map onder Gedeelde mappen. In de rech- terkolom klikt u op het machtigingstype voor Iedereen en select- eert u Lezen en schrijven (Afb. 82, 3). 5. In de voorkeuren van Bestandsdeling klikt u op de knop Opties rechts onder in de hoek (Afb. 82, 4). In het venster dat wordt geopend, selecteert u Deel bestanden en mappen via SMB. De bestanden in de door u geselecteerde mappen zijn nu beschik- baar voor de LaCinema Mini HD Bridge in Netwerk > Gedeelde mappen. Mac OS X 10.4.x 1. Open Systeemvoorkeuren en selecteer Delen in het onderdeel Internet en netwerk. 2. Klik op de tab Voorzieningen en schakel het selectievakje naast Bestandsdeling in. De bestanden in de door u geselecteerde mappen zijn nu beschik- baar voor de LaCinema Mini HD Bridge in Netwerk > Gedeelde mappen. Afb. 82 Afb. 83
Pagina: 46
LaCinema Mini HD Bridge Bestanden delen in uw thuisnetwerk Gebruikershandleiding pagina 47 7. Bestanden delen in uw thuisnetwerk Dankzij de ondersteuning voor netwerkprotocollen kan uw LaCin- ema Mini HD Bridge bestanden die zich bevinden op een externe USB-schijf die is aangesloten op een van de USB-poorten op de interne harde schijf delen met computers en digitale mediaspelers in uw netwerk. Zie paragraaf 7.1. Bestanden beheren via een netwerkcomputer als u bestanden wilt beheren die zich bevinden op een op de LaCinema Mini HD Bridge aangesloten externe schijf of op een interne harde schijf van een pc of Mac in het netwerk. Zie paragraaf 7.2. Bestanden afspelen op netwerkmediaspelers als u een UPnP- of DLNA-compatibele digitale mediaspeler wilt gebrui- ken voor het afspelen van bestanden op uw LaCinema Mini HD Bridge. 7.1. Bestanden beheren via een netwerkcomputer U kunt de netwerkverbinding gebruiken om bestanden te verplaat- sen, kopiëren of verwijderen van de externe of interne harde schijf die is aangesloten op of geïnstalleerd in de LaCinema Mini HD Bridge wanneer deze op de tv is aangesloten. Volg deze stappen om bestanden te beheren vanaf uw netwerkcomputer: 7.1.1. STAP 1: Fysieke verbinding controleren 7.1.2. STAP 2: LaCie Network Assistant: installatie 7.1.3. STAP 3: LaCie Network Assistant: bestanden beheren
Pagina: 47
LaCinema Mini HD Bridge Bestanden delen in uw thuisnetwerk Gebruikershandleiding pagina 48 7.1.1. STAP 1: Fysieke verbinding controleren 1. Controleer eerst of de LaCinema Mini HD Bridge is aangesloten op de tv en het netwerk, zoals beschreven in paragraaf (4. In- stallatie: aansluiten op tv en verbinden met thuisnetwerk). 2. Controleer vervolgens of het opslagapparaat is aangesloten zo- als beschreven in paragraaf 3.1. Opslagapparatuur aansluiten (externe of interne harde schijf). 7.1.2. STAP 2: LaCie Network Assistant: installatie De LaCie Network Assistant detecteert alle NAS-apparatuur van LaCie in het netwerk (en alle externe harde schijven die erop zijn aangesloten) en maakt het u eenvoudig om hiermee verbinding te maken of om deze te configureren. Na de installatie en inschakeling verschijnt de LaCie Network Assis- tant (LNA) in uw taakbalk (Windows-gebruikers) of in de menubalk (Mac-gebruikers) en zoekt hij automatisch naar opslagapparatuur in het netwerk. Als een nieuw apparaat wordt gevonden, knippert het pictogram. Wanneer LNA de LaCinema Mini HD Bridge in het netwerk detect- eert, kunt u de externe harde schijf weergeven om bestanden te beheren en kunt u LNA gebruiken om de netwerkinstellingen van de LaCinema Mini HD Bridge te configureren. TECHNISCHE OPMERKING: u kunt ook het IP-adres van de drive gebruiken om een netwerkverbinding (SMB) te openen in plaats van de LaCie Network Assistant te gebruiken. Zie paragraaf 7.1.4. Alter- natieve netwerkverbindingsmethoden voor meer informatie. U vindt het IP-adres door met de afstandsbediening te navigeren naar In- stellingen > Netwerk > Netwerkconfiguratie. De LaCie Network Assistant installeren: 1. Plaats de cd-rom in het cd-rom-station van uw computer. 2. Voor Windows-gebruikers wordt de cd weergegeven in Deze computer. Voor Mac-gebruikers verschijnt de cd op het bu- reaublad. Dubbelklik op het cd-pictogram en dubbelklik daar- na op "LaCie Network Assistant Setup" (Afb. 84). 3. Volg de wizard om de installatie te voltooien. Ga nu verder met de volgende stap, 7.1.3. STAP 3: LaCie Network Assistant: bestanden beheren. Afb. 84
Pagina: 48
LaCinema Mini HD Bridge Bestanden delen in uw thuisnetwerk Gebruikershandleiding pagina 49 7.1.3. STAP 3: LaCie Network Assistant: bestanden beheren Windows-gebruikers: a. Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle pro- gramma's. In het systeemvak verschijnt een Network Assis- tant-pictogram (Afb. 85) en de Network Assistant detecteert automatisch uw LaCinema Mini HD Bridge. b. In het systeemvak klikt u achtereenvolgens op het pictogram van de LaCie Network Assistant en op MiniHD >LaCie (Afb. 87) of Handmatig verbinden. Het volume wordt in een verkennervenster geopend. c. Sleep bestanden of mappen naar dit volume, deel de items opnieuw in of verwijder ze. Mac-gebruikers: a. Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Program- ma’s. In de menubalk verschijnt een Network Assistant-pic- togram (Afb. 86) en de Network Assistant detecteert automa- tisch uw LaCinema Mini HD Bridge. b. In de menubalk klikt u achtereenvolgens op het pictogram van de LaCie Network Assistant en op MiniHD >LaCie of Handmatig verbinden. Het volume wordt in een Finder-ven- ster geopend. c. Sleep bestanden of mappen naar dit volume, deel de items opnieuw in of verwijder ze. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 85 Afb. 86 Afb. 87
Pagina: 49
LaCinema Mini HD Bridge Bestanden delen in uw thuisnetwerk Gebruikershandleiding pagina 50 BELANGRIJK: zorg ervoor dat IPConf support is geactiveerd in de voorkeurinstellingen van LaCie Network Assistant (Afb. 88, pc- gebruikers en Afb. 89, Mac-gebruikers). BELANGRIJK: Als u bestanden wilt verwijderen van de externe harde schijf die is aangesloten op de LaCinema Mini HD Bridge, moet u de Prullenmand of Prullenbak legen nadat u de bestanden hierin hebt geplaatst. Anders wordt er nog steeds naar de bestanden verwezen en nemen ze ruimte op de harde schijf in beslag. Afb. 88 Afb. 89
Pagina: 50
LaCinema Mini HD Bridge Bestanden delen in uw thuisnetwerk Gebruikershandleiding pagina 51 7.1.4. Alternatieve netwerkverbindingsmethoden Als uw LaCinema Mini HD Bridge is aangesloten op uw thuisnetwerk, hebt u toegang tot het volume van de LaCinema Mini HD Bridge zonder de LaCie Network Assistant te gebruiken. Windows-gebruikers Voor toegang tot het volume onder Windows opent u de netwerkomgeving en selecteert u Microsoft Windows Work- group. Het volume heeft standaard de naam MiniHD * (Afb. 90). Daarnaast kunt u ook het volume openen door het volgende te typen in het adresveld van een Windows Verkenner-venster: smb://MiniHD * of smb://[IP-adres] ** Mac-gebruikers In de Finder-menubalk selecteert u Ga en vervolgens Verbind met server... In het venster dat verschijnt, typt u (Afb. 91): smb://MiniHD * of smb://[IP-adres] ** [Als uw drive is aangesloten op de tv, kunt u het IP-adres vinden door met de afstandsbediening te navigeren naar Instellingen > Netwerk.] Klik op Verbind. U kunt de drive ook terugvinden in de map Netwerk. * Als u de apparaatnaam hebt gewijzigd in de hoofdmap Instellin- gen, typt u deze naam. ** U vindt het IP-adres door met de afstandsbediening te navigeren naar Instellingen > Netwerk > Netwerkconfiguratie. Afb. 91 Afb. 92 Afb. 90
Merk:
LaCie
Product:
Mediaspelers
Model/naam:
LaCinema Mini HD Bridge
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands