LaCinema HD Connec... handleiding
LaCie LaCinema HD Connecthandleiding

Handleiding voor de LaCie LaCinema HD Connect in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 72 pagina's.

PDF 72 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie LaCinema HD Connect. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie LaCinema HD Connect en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie LaCinema HD Connect. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie LaCinema HD Connect zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie LaCinema HD Connect

Pagina: 1
LaCinema HD Connect Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding....................................................................................................................... 7 1.1. Minimale systeemvereisten............................................................................................................... 8 1.1.1. Windows-gebruikers............................................................................................................. 8 1.1.2. Mac-gebruikers................................................................................................................... 8 1.2. Ondersteunde indelingen................................................................................................................. 9 1.3. Inhoud verpakking......................................................................................................................... 10 1.4. Talen............................................................................................................................................ 10 1.5. Aanzichten van de LaCinema HD Connect...................................................................................... 11 1.5.1. Vooraanzicht..................................................................................................................... 11 1.5.2. Achteraanzicht................................................................................................................... 11 1.6. Kabels en connectoren.................................................................................................................. 12 1.6.1. A/V-kabels (Audio/Video)................................................................................................... 12 1.7. Stroombeheer............................................................................................................................... 13 2. De afstandsbediening gebruiken............................................................................... 14 2.1. Batterijen installeren...................................................................................................................... 14 2.2. Index afstandsbedieningsknoppen................................................................................................... 15 2.2.1. Informatie over belangrijke knoppen................................................................................... 16 3. Installatie: aansluiten op tv en netwerk...................................................................... 17 3.1. STAP 1: HDMI- of samengestelde A/V-kabels aansluiten................................................................... 17 3.1.1. HDMI-aansluiting (High-Definition)...................................................................................... 18 3.1.2. Samengestelde video- en stereo audioaansluiting................................................................. 18 3.1.3. Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten............................................................................. 19 3.2. STAP 2: aansluiten op het netwerk.................................................................................................. 20 3.3. STAP 3: de voeding aansluiten....................................................................................................... 21 3.4. STAP 4: de installatiewizard voltooien............................................................................................. 22 4. Installatie: USB-harddrive aansluiten......................................................................... 24 4.1. Informatie over externe USB-harddrives........................................................................................... 24 4.1.1. Compatibiliteit................................................................................................................... 24 4.2. STAP 1: de harddrive aansluiten op de computer............................................................................. 25 4.3. STAP 2: bestanden laden............................................................................................................... 25 4.4. STAP 3: de harddrive veilig verwijderen van uw computer................................................................. 26 4.5. STAP 4: de harddrive aansluiten op LaCinema HD Connect.............................................................. 27 4.6. De harddrive veilig verwijderen van LaCinema HD Connect.............................................................. 27 5. Multimediabestanden afspelen.................................................................................. 28 5.1. Hoofdmap Movie (Film)................................................................................................................. 29 5.1.1. Opties voor de hoofdmap Movie (Film)............................................................................... 30 5.2. Hoofdmap Photo (Foto)................................................................................................................. 32 5.2.1. Opties voor de hoofdmap Photo (Foto)................................................................................ 33 5.3. Hoofdmap Music (Muziek)............................................................................................................. 34 5.3.1. Opties voor de hoofdmap Music (Muziek)............................................................................ 36 5.4. Hoofdmap Network (Netwerk)........................................................................................................ 38 5.4.1. Media Servers (Mediaservers).............................................................................................. 38 5.4.2. Gedeelde mappen............................................................................................................. 38 6. Bestanden vanaf een netwerkmediaserver afspelen................................................... 39 6.1. Netwerkopslagapparaat (Network-Attached Storage, NAS)............................................................... 39 6.2. Vanaf Windows- of Mac-computers................................................................................................ 40
Pagina: 2
LaCinema HD Connect Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 2 6.2.1. Packet Video TwonkyVision................................................................................................. 40 6.2.2. Windows Media Player (WMP)............................................................................................ 41 6.2.3. Gedeelde mappen op uw computer.................................................................................... 42 7. Bestanden delen in uw thuisnetwerk.......................................................................... 45 7.1. Bestanden beheren via een netwerkcomputer................................................................................... 45 7.1.1. STAP 1: fysieke verbinding controleren................................................................................. 46 7.1.2. STAP 2: LaCie Network Assistant: installatie......................................................................... 46 7.1.3. STAP 3: LaCie Network Assistant: bestanden beheren........................................................... 47 7.1.4. Alternatieve netwerkverbindingsmethoden............................................................................ 49 8. Externe USB-harddrives formatteren.......................................................................... 50 8.1. Formatteren: Windows-gebruikers................................................................................................... 51 8.2. Formatteren: Mac-gebruikers......................................................................................................... 53 9. Instellingenmenu....................................................................................................... 54 9.1. Instellingen: Audio/Video............................................................................................................... 54 9.1.1. Video Output (Video-uitgang)............................................................................................. 54 9.1.2. Beeldschermresolutie......................................................................................................... 55 9.1.3. Aspect Ratio (Breedte-hoogteverhouding)............................................................................. 55 9.1.4. Audio Output (Audio-uitgang)............................................................................................. 55 9.1.5. NTSC/PAL......................................................................................................................... 56 9.2. Instellingen: Video......................................................................................................................... 56 9.2.1. Video Sequence (Videosequentie)........................................................................................ 56 9.2.2. Subtitle Font Size (Grootte ondertitels).................................................................................. 57 9.3. Instellingen: Muziek....................................................................................................................... 58 9.3.1. Music Sequence (Muzieksequentie)...................................................................................... 58 9.3.2. Audio Track Display (Weergave muzieknummer)................................................................... 58 9.4. Instellingen: Foto........................................................................................................................... 59 9.4.1. Slideshow (Presentatie)....................................................................................................... 59 9.4.2. Picture Scaling (Schalen van beelden).................................................................................. 59 9.4.3. Transition Effect (Overgangseffect)...................................................................................... 60 9.4.4. Interval Time (Intervalduur)................................................................................................. 60 9.5. Instellingen: Systeem...................................................................................................................... 61 9.5.1. Language (Taal)................................................................................................................ 61 9.5.2. Content Aggregation (Inhoudsamenvoeging)........................................................................ 61 9.5.3. Screensaver Delay (Vertraging schermbeveiliging)................................................................. 61 9.5.4. Browse Mode (Verkennermodus)......................................................................................... 61 9.5.5. Additional Encoding Support (Extra coderingsondersteuning)................................................. 62 9.5.6. System Reset (Systeemreset)................................................................................................ 62 9.5.7. About (Over)..................................................................................................................... 63 9.5.8. Update Device (Apparaat bijwerken).................................................................................... 63 9.6. Instellingen: Netwerk..................................................................................................................... 64 9.6.1. Network Setup: Wired / Wireless (Netwerkconfiguratie: Bedraad / Draadloos)........................ 64 9.6.2. Device Name (Apparaatnaam)............................................................................................ 65 9.6.3. Shared Folders (Gedeelde mappen).................................................................................... 65 9.6.4. Auto Login (Automatisch inloggen)...................................................................................... 66 9.6.5. Clear Account Information (Accountgegevens wissen)........................................................... 66 9.7. Instellingen: Uitschakelen............................................................................................................... 66 9.7.1. Shutdown (Uitschakelen)..................................................................................................... 66 9.7.2. Restart (Opnieuw opstarten)................................................................................................ 66 10. Problemen oplossen................................................................................................... 67 10.1 Problemen met de televisie/stereo-aansluiting oplossen................................................................... 68 10.2. Aansluiting van USB-harddrive...................................................................................................... 69
Pagina: 3
LaCinema HD Connect Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 3 11. Contact opnemen met de klantenservice.................................................................... 70 11.1 Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie............................................................... 71 12. Garantie..................................................................................................................... 72
Pagina: 4
LaCinema HD Connect Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Copyrights Copyright © 2012 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveel- voudigd, opgeslagen in een gegevens- systeem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedepon- eerde handelsmerken van Apple Inc. Mi- crosoft, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handels- merken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handle- iding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Vervaardigd onder licentie van Dolby Labo- ratories. "Dolby" en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Gemaakt onder licentie onder U.S. Patent #: Patent nummer 5,451,942 & andere patent- en in de VS en elders ter wereld uitgegeven of aangevraagd. DTS en het DTS-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken, en DTS Digi- tal Out en het DTS-logo zijn handelsmerken van DTS, Inc. Product bevat software. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bij de voorbereiding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeurigheid ervan te waar- borgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigin- gen op de hoogte te stellen. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: 1. De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. 2. De apparaten moeten bestand zijn te- gen storingen die zij opvangen, met in- begrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkin- gen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC- voorschriften. Deze beperkingen zijn be- doeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-com- merciële omgeving. De apparatuur gener- eert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparat- uur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan sch- adelijke interferentie ontstaan met radio- communicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Wan- neer de apparatuur de ontvangst van ra- dio of televisie stoort (dit kan worden vast- gesteld door de apparatuur uit en in te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maa- tregelen te treffen: ■ ■ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ■ ■ Vergroot de afstand tussen de appa- ratuur en de ontvanger. ■ ■ Sluit de apparatuur aan op een wand- contactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ■ ■ Raadpleeg de leverancier of een erva- ren radio-/televisiemonteur voor assis- tentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen er- toe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedi- enen komt te vervallen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse B vol- doet aan alle eisen van de Canadese voorschriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt. Verklaring van CE-certific- ering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit prod- uct aan de volgende Europese richtlijnen: 2004/108/EC (EMC) en 2006/95/EC (Safety) LET OP: wijzigingen die niet door de fabri- kant zijn goedgekeurd, kunnen de toestem- ming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: de garantie op de LaCinema HD Connect kan komen te vervallen wanneer bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd. OPMERKING: de hoofdkabel moet in overeenstemming met CEI 60227 of CEI 60245 zijn en het soort stekker moet over- eenkomstig de normen van het land zijn waar u de apparatuur gebruikt. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCinema HD Connect 120425 v1.2
Pagina: 5
LaCinema HD Connect Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 5 Dit symbool op het product of op de verpakking du- idt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewoon huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor ve- rantwoordelijk uw niet meer bruikbare ap- paratuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en re- cycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de appa- ratuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over de plaats waar u uw oude apparatuur naartoe kunt brengen ter recyclage, neemt u contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. LET OP: de garantie op de LaCinema HD Connect kan komen te vervallen wanneer bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ■ ■ Alleen bevoegde personen mogen on- derhoud uitvoeren aan dit apparaat. ■ ■ Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. ■ ■ Open een diskdrive niet en probeer deze niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwer- pen in de drive om het risico op elek- trische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De diskdrive die bij uw LaCinema HD Connect meegeleverd wordt, bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het appa- raat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. ■ ■ Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte om- standigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCinema HD Connect, aangezien de vloeistof in de openingen van het apparaat terecht kan komen. Wanneer u dit wel doet, neemt het risico van elektrische schok- ken, kortsluiting, brand of lichamelijk letsel toe. ■ ■ Zorg ervoor dat de computer en de LaCinema HD Connect elektrisch geaard zijn. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektrische schokken toe. Voedingsvereisten 100- 240 V~, 1.5 A, 60-50 Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet grot- er zijn dan ± 10% van de nominale, transiënte overspanning volgens overs- panningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ■ ■ Stel de LaCinema HD Connect niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 30 °C; of aan bed- rijfsvochtigheid buiten het bereik van 5-80%, zonder condensvorming, of vochtigheid wanneer niet in bedrijf van 10% tot 90%, zonder condensvorming. Als u dit wel doet, kan LaCinema HD Connect beschadigd raken of de behu- izing vervormen. Plaats de LaCinema HD Connect niet in de buurt van een hittebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCinema HD Connect in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschad- igd raken. ■ ■ Trek altijd het netsnoer van de LaCin- ema HD Connect uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schok- ken, kortsluiting of brand. ■ ■ Gebruik uitsluitend de voeding die bij het apparaat wordt meegeleverd. ■ ■ Plaats geen voorwerpen boven op de LaCinema HD Connect en oefen er geen overmatige kracht op uit. ■ ■ Oefen nooit overmatige kracht uit op de LaCinema HD Connect. Raadpleeg wanneer u een probleem ontdekt het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. LET OP: een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt.
Pagina: 6
LaCinema HD Connect Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 6 Bedrijfsomgevingtemperaturen ■ ■ Stel de LaCinema HD Connect niet bloot aan temperaturen bu- iten het bereik van 5°C tot 30°C. De LaCinema HD Connect is een hoogwaardig audio/video-apparaat en is als zodanig voorzien van een doeltreffend ventilatiesysteem. Zorg dat overal rondom de LaCinema HD Connect een vrije ruimte van 5 cm wordt gelaten om oververhitting te voorkomen. Zie Afb. 01. ■ ■ Zet de LaCinema HD Connect niet op of onder een ander audio/ video-apparaat, zoals een tv, videorecorder of dvd-speler. An- dere audio/video-apparaten hebben ook voldoende luchtstrom- ing nodig en er zijn dezelfde voorzorgsmaatregelen voor gebruik op van toepassing. Zie Afb. 02 en Afb. 03. 5 cm 5 cm 5 cm Afb. 01 Afb. 02 Afb. 03
Pagina: 7
LaCinema HD Connect Inleiding Gebruikershandleiding pagina 7 1. Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LaCinema HD Con- nect! De LaCinema HD Connect kan rechtstreeks worden aanges- loten op een brede waaier van audiovisuele apparatuur voor het direct afspelen van opgeslagen films, muziek of foto's. En met video en audio van hoge kwaliteit wordt er geen afbreuk aan de prestaties gedaan. U kunt aan de slag door de LaCinema HD Connect eenvoudigweg op uw tv aan te sluiten en de meegeleverde afstandsbediening te gebruiken om eenvoudig doorheen de menu's, ook wel Hoofd- mappen genoemd, te navigeren voor het beluisteren van muziek of het bekijken van foto's of films in high definition. Met de LaCinema HD Connect kunt u de volgende video-indelingen gebruiken voor eenvoudig afspelen: MPG, AVI, MP4, MKV, WMV, ISO, VOB, IFO, ASF, TS, TP, TRP, MTS, M2TS en DAT. Klik op een onderwerp: ■ ■ Installatie: aansluiten op tv en netwerk ■ ■ Installatie: USB-harddrive aansluiten ■ ■ Multimediabestanden afspelen Snelkoppelingen
Pagina: 8
LaCinema HD Connect Inleiding Gebruikershandleiding pagina 8 1.1. Minimale systeemvereisten 1.1.1. Windows-gebruikers ■ ■ Intel Pentium II-processor van 500 MHz of hoger ■ ■ Windows XP, Vista of Windows 7 ■ ■ 256 MB RAM ■ ■ USB-interfacepoort ■ ■ Internetverbinding (voor downloaden van updates) 1.1.2. Mac-gebruikers ■ ■ G5 of nieuwere versie, of Intel Core Duo ■ ■ Mac OS X 10.4.9 ■ ■ 256 MB RAM ■ ■ USB-interfacepoort ■ ■ Internetverbinding (voor downloaden van updates)
Pagina: 9
LaCinema HD Connect Inleiding Gebruikershandleiding pagina 9 Videocodecs ■ ■ MPEG-1 ■ ■ MPEG-2 / HD ■ ■ MPEG4 ■ ■ DivX / HD ■ ■ Xvid ■ ■ H.264 HD ■ ■ WMV9 HD ■ ■ VC-1 Videobestandstypen (Extensies) ■ ■ AVI ■ ■ MP4 ■ ■ MKV ■ ■ WMV ■ ■ DivX ■ ■ DAT ■ ■ MOV ■ ■ MPEG ■ ■ VOB ■ ■ ASF ■ ■ TS ■ ■ TP ■ ■ TRP ■ ■ M2TS ■ ■ DVR-MS ■ ■ ISO* ■ ■ Video_TS* Bestandssystemen externe harddrive ■ ■ NTFS ■ ■ FAT32 (MS- DOS) ■ ■ HFS+ (niet Journaled) Ondertitels ■ ■ SRT ■ ■ SSA ■ ■ SUB ■ ■ SMI ■ ■ PSB ■ ■ ASS Audiobestandstypen (Extensies) ■ ■ MP3 ■ ■ WMA ■ ■ WAV/PMC/ LPMC ■ ■ AAC** ■ ■ OGG ■ ■ FLAC ■ ■ AC3 ■ ■ MP4 ■ ■ MKA Afspeellijsten ■ ■ M3U ■ ■ PLS ■ ■ WPL Dolby Digital / DTS ■ ■ 2 kanaals-decodering en 5.1 downmixing naar stereo ■ ■ Multikanaaldecodering via optische S/PDIF en HDMI naar versterker Fotobestandstypen ■ ■ PNG ■ ■ GIF ■ ■ BMP ■ ■ JPEG (uit- gezonderd Progressive JPEG) ■ ■ TIFF Video-uitgangen ■ ■ Samengestelde video (CVBS) ■ ■ HDMI 1.3 Audio-uitgangen ■ ■ Optisch ■ ■ Stereo * DVD-videofunctie wordt ondersteund via VOB / IFO (Video_TS- map). Als de drive is geformatteerd in FAT32, kan het ISO-bestand op de dvd niet groter zijn dan 4 GB door de beperking van de bestandssysteemindeling. ** Ondersteunt iTunes-codering (m4a). *** Voor audio met meer dan 2 kanalen kunt u het product aanslui- ten op een digitale ontvanger. De audio wordt doorgegeven via de coaxiale aansluiting (raadpleeg paragraaf 3.1.3. Optische S/PDIF- geluidskabel aansluiten). TECHNISCHE OPMERKING: een extensie, zoals AVI of MOV, is een bestandsindeling die bepaalt hoe de gegevensstroom wordt opgeslagen. Ze bevatten gegevens die met een codec werden ge- comprimeerd. Voor de correcte weergave van een bestand op uw LaCinema HD Connect moeten zowel de codec als de extensie wor- den ondersteund. TECHNISCHE OPMERKING: u kunt toepassingen van andere fabrikanten downloaden die u helpen bij de identificatie van de co- dec, de extensie en andere informatie van een bestand. LaCie bev- eelt de gratis toepassing Media Info aan. 1.2. Ondersteunde indelingen
Pagina: 10
LaCinema HD Connect Inleiding Gebruikershandleiding pagina 10 1.3. Inhoud verpakking 1. LaCinema HD Connect 2. Afstandsbediening 3. 2 AAA-batterijen 4. Samengestelde video- en stereokabel 5. Ethernet-kabel 6. Externe voeding 7. Snelle installatiegids 8. Cd-rom met hulpprogramma’s (inclusief gebruikershandleiding en Packet Video TwonkyMedia Server-software voor Mac en pc) BELANGRIJK: bewaar de verpakking. Als uw drive moet worden teruggestuurd voor herstel of onderhoud, dient dit te gebeuren in de originele verpakking. 1.4. Talen Ondersteunde talen ❖ Chinees (vereenvoudigd) ❖ Chinees (traditioneel) ❖ Nederlands ❖ Engels ❖ Frans ❖ Duits ❖ Grieks ❖ Italiaans ❖ Japans ❖ Koreaans ❖ Pools ❖ Portugees ❖ Russisch ❖ Spaans ❖ Zweeds Raadpleeg de website van LaCie voor een complete lijst met bes- chikbare talen. Quick Install Guide © 2 009 LaCie, all rights reserved. 713255 090313 Genie Backup Assistant for Windows XP , Vista Intego Backup Assistant for Mac OS 10.4.9 or higher PV TwonkyMedia Server 5.0 for Windows XP , Vista Mac OS 10.3.9 or higher User Manual Manuel d’utilisation Guida per l'utente Benutzerhandbuch Manual de Usuario
Pagina: 11
LaCinema HD Connect Inleiding Gebruikershandleiding pagina 11 1.5. Aanzichten van de LaCinema HD Connect 1.5.1. Vooraanzicht 1. Infraroodontvanger - Vangt het infraroodsignaal op van de af- standsbediening. Zorg ervoor dat niets de ontvanger bedekt. Stand-byknop – Het indrukken van deze knop zet de drive in de stand-bymodus of haalt deze uit de stand-bymodus (dit gedrag kan worden gewijzigd. Raadpleeg 1.7. Stroombeheer voor meer informatie). 2. Blauw statuslampje – Als de drive is aangesloten op een tv of computer, zal dit lampje oplichten. Het zal doven wanneer het apparaat wordt losgekoppeld. 3. USB-poort (aansluiten van schijf) – Sluit een USB-schijf, digi- tale camera of kaartlezer aan om de multimediabestanden re- chtstreeks op uw tv te openen. 1.5.2. Achteraanzicht 1. USB 2.0-host – Sluit een USB-schijf, digitale camera of kaartlezer aan 2. Ethernet-connector – Maak verbinding met uw thuisnetwerk via een Ethernet-kabel naar uw router 3. Optische audio-uitgang – Hier sluit u een digitale versterker aan 4. Samengestelde video- en stereoconnector – Hier sluit u een tele- visie aan (CRT) 5. HDMI – Hier sluit u een High Definition-televisie of videoprojec- tor aan 6. Voedingsaansluiting – Hier moet de voeding op aangesloten zijn wanneer de drive is aangesloten op een tv. Bij een aansluit- ing op een computer wordt de drive voorzien van busvoeding via de USB-aansluiting maar als uw computer onvoldoende stroom levert via de USB-poort, sluit u de voeding aan. LET OP: stapel geen ander elektronisch apparaat op of onder de LaCinema HD Connect of plaats deze in een afgezonderd gebied om problemen met prestaties en oververhitting te vermijden (Afb. 06). Afb. 04 Afb. 05 Afb. 06
Pagina: 12
LaCinema HD Connect Inleiding Gebruikershandleiding pagina 12 1.6. Kabels en connectoren 1.6.1. A/V-kabels (Audio/Video) Deze kabels leveren de audio- en videosignalen naar de stereo en de televisie. De LaCinema HD Connect ondersteunt de volgende standaarden: 1. Samengestelde video + stereo audio – Dit is de meest standaard videoaansluiting (geel) evenals links (wit) en rechts (rood) stereo audio-ingangen. Als uw televisie alleen een SCART-connector heeft, kunt u een SCART-samengestelde audio/video-adapter kopen bij uw lokale winkel. 2. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) – Dit is de beste audio/videomethode om de LaCinema HD Connect aan te slui- ten op HDTV's (niet meegeleverd). 3. Optische audio (S/PDIF) (niet inbegrepen) – Hiermee kunt u uw LaCinema HD Connect aansluiten op een digitale versterker. Afb. 07 Aansluiting Maximale resolutie High Definition HDMI 1080p Standard Definition Samengesteld 576p
Pagina: 13
LaCinema HD Connect Inleiding Gebruikershandleiding pagina 13 1.7. Stroombeheer LaCinema Mini HD Connect start zodra het netsnoer op de contact- doos is aangesloten. Energiemodi De LaCinema HD Connect is standaard ingesteld op de modus In- stant ON (Ogenblikkelijk AAN). Wanneer u dus de aan/uit-knop op de afstandsbediening (Afb. 08) of de stand-byknop aan de voorzijde van de drive (Afb. 09) indrukt, wordt de gebruikersinterface uitgezet maar blijft de drive beschikbaar voor netwerkverbindingen (inclusief bestands- en UPnP/DLNA-serverfuncties). U kunt de drive ook in de stroombesparende modus plaatsen via de gebruikersinterface. Ga naar het menu Shutdown (Uitschakelen) in de hoofdmap Settings (Instellingen) en kies Shut Down (Uitschake- len). Deze modus schakelt de gebruikersinterface, aangesloten harde schijf (indien aangesloten) en netwerkservices (inclusief UPnP/ DLNA-serverfuncties) uit. De voeding loskoppelen Schakel altijd naar de modus met laag energieverbruik door te navigeren naar het menu Shutdown (Uitschakelen) in de hoofdmap Settings (Instellingen) voordat u de voeding loskoppelt. Dit voorkomt beschadiging van de harde schijf. Afb. 08 Afb. 09
Pagina: 14
LaCinema HD Connect De afstandsbediening gebruiken Gebruikershandleiding pagina 14 2. De afstandsbediening gebruiken Sommige knoppen van de afstandsbediening hebben een andere of geen functie afhankelijk van het soort bestand dat u aan het beki- jken bent. In dit hoofdstuk worden de functies van de knoppen be- schreven voor elk soort bestand (film, foto en muziek) alsmede de installatie van de batterijen. 2.1. Batterijen installeren De afstandsbediening maakt gebruik van twee AAA-batterijen. De batterijen worden niet vooraf geïnstalleerd. U moet ze dus zelf in- stalleren voordat u de afstandsbediening kunt gebruiken. De batterijen installeren: 1. Verwijder het dekseltje van het batterijcompartiment (Afb. 10). 2. Steek de batterijen in het batterijcompartiment. Plaats de bat- terijen zo dat de "+"-symbolen op de batterijen aan dezelfde kant zitten als de "+"-symbolen in het batterijvak. 3. Schuif het deksel van het batterijcompartiment terug op zijn plaats. BELANGRIJK: als u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt, adviseert LaCie u de batterijen te verwijderen. BELANGRIJK: de afstandsbediening moet op maximaal 7 meter afstand worden gericht naar de infraroodontvanger op de LaCin- ema HD Connect (Afb. 11). BELANGRIJK: tijdens het vervangen van batterijen mag u de oude batterijen niet weggooien bij uw normaal huishoudafval. Breng ze echter naar een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afb. 10 Afb. 11 Ontvanger van afstandsbediening
Pagina: 15
LaCinema HD Connect De afstandsbediening gebruiken Gebruikershandleiding pagina 15 2.2. Index afstandsbedieningsknoppen Met de afstandsbediening van de LaCinema HD Connect kunt u het apparaat bedienen terwijl deze is aangesloten op uw tv of thuisin- stallatie. Knop 1. Infraroodzender 2. Stand-by 3. Vorig bestand 4. Volgend bestand 5. Terug (vorig scherm) 6. Selecteren 7. Home-menu 8. Afspelen 9. Omhoog in menu 10. Links/terugspoelen 11. Rechts/vooruit spoelen 12. Omlaag in menu 13. Stoppen 14. Pauzeren 15. Zoekmenu openen 16. Optie/infomenu 17. USB-schijf veilig verwijderen Afb. 12
Pagina: 16
LaCinema HD Connect De afstandsbediening gebruiken Gebruikershandleiding pagina 16 2.2.1. Informatie over belangrijke knoppen 1. OK: met deze knop bevestigt u een selectie. 2. Terug: druk op deze knop om naar het vorige menu terug te gaan. 3. Instellingen: deze knop wordt gebruikt om de beschikbare in- stellingen of acties in de verschillende mediahoofdmappen weer te geven. Als u deze knop indrukt tijdens het afspelen, opent u een con- textmenu met aanpasbare instellingen. 4. Verwijderen: met deze knop kunt u een aangesloten USB-drive veilig verwijderen. Zorg ervoor dat u deze knop indrukt alvo- rens u de USB-drive loskoppelt om beschadiging aan het bes- tandssysteem te vermijden die uw schijf onbruikbaar kan maken (raadpleeg 4.6. De harddrive veilig verwijderen van LaCinema HD Connect). Afb. 13
Pagina: 17
LaCinema HD Connect Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 17 3. Installatie: aansluiten op tv en netwerk In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de LaCinema HD Connect moet aansluiten op uw televisie en netwerk. Als u ook een USB- harddrive wilt aansluiten om de bestanden ervan af te spelen op de tv, raadpleegt u paragraaf 4. Installatie: USB-harddrive aansluiten. Dit paragraaf bestaat uit deze stappen: 3.1. STAP 1: HDMI- of samengestelde A/V-kabels aansluiten 3.2. STAP 2: aansluiten op het netwerk 3.3. STAP 3: de voeding aansluiten 3.4. STAP 4: de installatiewizard voltooien 3.1. STAP 1: HDMI- of samengestelde A/V-kabels aansluiten De LaCinema HD Connect ondersteunt verschillende aansluitings- methoden voor televisies. Kies uit de volgende methoden de instal- latie die overeenkomt met de poorten op uw televisie of ontvanger: ■ ■ HDMI (paragraaf 3.1.1. HDMI-aansluiting (High-Definition)) ■ ■ Samengesteld (paragraaf 3.1.2. Samengestelde video- en stereo audioaansluiting) Bij elke van de bovenstaande aansluitingsmethoden is het mogelijk de LaCinema HD Connect aan te sluiten op thuisinstallaties door de S/PDIF-kabel (niet meegeleverd) op uw digitale versterker aan te sluiten via de digitale optische geluidsconnector (raadpleeg para- graaf 3.1.3. Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten voor meer informatie). De tabel aan de rechterzijde toont de kwaliteit die mo- gelijk is met de verschillende aansluitingsmethoden. vervolg op de volgende pagina >> Aansluiting Maximale resolutie High Definition HDMI 1080p Standard Definition Samengesteld 576p TECHNISCHE OPMERKING: de connectoren aan de achterzijde van uw tv zijn mogelijk niet geheel dezelfde als weergegeven op de volgende pagina's. Gelieve de labels naast de aansluitingen zorgvuldig te lezen om een correcte aansluiting te garanderen. Composite Router Power Ethernet Afb. 14
Pagina: 18
LaCinema HD Connect Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 18 3.1.1. HDMI-aansluiting (High-Definition) 1. Sluit een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op de HDMI- poort van uw televisie en op de overeenkomstige poort op de LaCinema HD Connect (Afb. 15). 2. Ga verder met de volgende stap, 3.2. STAP 2: aansluiten op het netwerk. 3.1.2. Samengestelde video- en stereo audioaansluiting 1. Sluit de drie uiteinden van de samengestelde video- en stereok- abel op de juiste poorten van uw televisie en op de overeenk- omstige poort van de LaCinema HD Connect (Afb. 16). 2. Ga verder met de volgende stap, 3.2. STAP 2: aansluiten op het netwerk. BELANGRIJK: voordat u een van deze kabels aansluit, zorgt u ervoor dat uw televisie uitgeschakeld is. Afb. 15 - HDMI-aansluiting Afb. 16 - Samengestelde aansluiting
Pagina: 19
LaCinema HD Connect Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 19 3.1.3. Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten Bij elke van de hiervoor vermelde aansluitingsmethoden is het mo- gelijk de LaCinema HD Connect aan te sluiten op thuisinstallat- ies door de S/PDIF-kabel (niet meegeleverd) aan te sluiten op uw digitale versterker via de digitale optische geluidsconnector van de LaCinema HD Connect. BELANGRIJK: schakel uw digitale versterker uit voordat u de ka- bel aansluit. 1. Sluit een uiteinde van een S/PDIF-kabel aan op uw digitale ver- sterker (Afb. 17). 2. Sluit het andere uiteinde aan de achterzijde van de LaCinema HD Connect aan. 3. Ga verder met de volgende stap, 3.2. STAP 2: aansluiten op het netwerk. BELANGRIJK: zodra u de kabel hebt aangesloten en de ande- re stappen in dit hoofdstuk hebt voltooid, moet u digitale audio inschakelen in Settings > Audio Output (Instellingen > Audio- uitgang) in plaats van de standaard stereo audio. Raadpleeg para- graaf 9.1. Instellingen: Audio/Video (Afb. 18 en Afb. 19). Afb. 17 - S/PDIF-aansluiting Afb. 18 Afb. 19
Pagina: 20
LaCinema HD Connect Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 20 3.2. STAP 2: aansluiten op het netwerk Ethernet-aansluiting 1. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achterzijde van de LaCinema HD Connect (Afb. 20). 2. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een vrije Ethernet LAN (local area network) van uw router of hub (raadpleeg de documentatie van uw router of hub indien nodig). WiFi-verbinding 1. Sluit de WiFi-dongle (afzonderlijk verkrijgbaar) aan op een USB-poort aan de voorzijde of de achterzijde (Afb. 21). Ga nu verder met de volgende stap, 3.3. STAP 3: de voeding aansluiten. Afb. 20 Afb. 21
Pagina: 21
LaCinema HD Connect Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 21 3.3. STAP 3: de voeding aansluiten BELANGRIJK: als uw voedingskabel reeds aangesloten is, schakelt u uw televisie in en gaat u verder met 3.4. STAP 4: de installatiewiz- ard voltooien. 1. Sluit een uiteinde van het netsnoer aan op de achterzijde van de LaCinema HD Connect en het andere uiteinde op een stop- contact (Afb. 22). 2. Zet uw televisie aan. TECHNISCHE OPMERKING: als u het laadscherm niet ziet, stelt u de video-ingang van uw tv in op de overeenkomstige videokabel die u in de bovenstaande stappen hebt aangesloten (HDMI of sa- mengesteld) (Afb. 23). 3. Ga verder met de volgende stap, 3.4. STAP 4: de installatiewiz- ard voltooien. HDMI 1 HDMI 2 S-VIDEO AV1 AV2 TV Afb. 22 Afb. 23 * * Scherm kan er anders uitzien op uw tv.
Pagina: 22
LaCinema HD Connect Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 22 3.4. STAP 4: de installatiewizard voltooien De eerste keer dat u de LaCinema HD Connect inschakelt, ziet u een wizard die u helpt bij de configuratie van de instellingen. De wizard verschijnt alleen wanneer u de LaCinema HD Connect voor het eerst inschakelt tenzij u de drive hebt gereset. 1. Zorg ervoor dat de LaCinema HD Connect is aangesloten op de tv, de voeding is aangesloten en de tv is ingeschakeld. 2. U ziet een opstartscherm tijdens de productinitialisatie. 3. Selecteer uw taal door de knoppen Omhoog en Omlaag te gebruiken en de knop Rechts of te gebruiken om te bevestigen (Afb. 24). 4. In het volgende scherm klikt u op Next (Volgende) (Afb. 25). 5. Selecteer de breedte-hoogteverhouding van uw tv (4:3 of 16:9) en klik op Next (Volgende) (Afb. 26). vervolg op de volgende pagina >> Afb. 24 Afb. 25 Afb. 26
Pagina: 23
LaCinema HD Connect Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 23 6. Selecteer het soort netwerkverbinding (draadloos of Ethernet) en klik op Next (Volgende) of klik op Skip (Overslaan) (Afb. 27). BELANGRIJK: zorg ervoor dat u de Ethernet-kabel of een WiFi- dongle (afzonderlijk verkrijgbaar) hebt aangesloten zoals beschreven in paragraaf 3.2. STAP 2: aansluiten op het netwerk. 7. Selecteer indien uw netwerk een IP-adres automatisch wordt toegewezen of indien u een statische IP wilt toewijzen en klik op Next (Volgende) (Afb. 28). 8. Als u een bedraad netwerk selecteerde, is de installatie voltooid. Als u draadloos koos: a. Selecteer Wireless Favorites (Draadloze favorieten) in het menu. b. Kies uw draadloos netwerk en druk op Connect Now (Nu verbinden). c. U kunt meerdere draadloze netwerken op deze pagina con- figureren. Om een voorkeurnetwerk in te stellen, en ook de server te kiezen waarmee de LaCinema HD Connect autom- atisch verbindt, selecteert u het netwerk en kiest u de knop Favorites (Favorieten) (Afb. 29). d. Wanneer u het pictogram voor een succesvolle verbinding ziet aan de rechterzijde van de netwerkenlijst, kunt u op de knop Close (Sluiten) klikken. 9. De installatie is voltooid. Voor meer informatie gaat u verder met 5. Multimediabestanden afspelen. Afb. 27 Afb. 29 Afb. 28
Pagina: 24
LaCinema HD Connect Installatie: bestanden overbrengen Gebruikershandleiding pagina 24 4. Installatie: USB-harddrive aansluiten De LaCinema HD Connect kan bestanden afspelen die op netwerk- bronnen (computers, NAS-apparatuur, DLNA/UPnP-apparaten, enzovoort) of op een aangesloten externe USB-harddrive zijn op- geslagen. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u bestanden van uw computer overzet naar uw externe harddrive, hoe u de harddrive moet loskoppelen van uw computer en die moet aansluiten op de LaCinema HD Connect om de bestanden op uw tv te kunnen afs- pelen (Afb. 30). 4.1. Informatie over externe USB- harddrives 4.1.1. Compatibiliteit Naast harde schijven kunt u ook kaartlezers, digitale camera's of digitale camcorders met USB-ondersteuning voor massaopslag aansluiten. Harddrives met de volgende bestandssysteemindelingen worden ondersteund: FAT32, NTFS, HFS+/Mac OS Extended (non-jour- naled) en Linux-bestandssystemen. BELANGRIJK: externe USB-harddrives geformatteerd in HFS+ (journaled) zijn niet compatibel. Om deze te formatteren naar een compatibel bestandssysteem, raadpleegt u 8. Externe USB-harddrives formatteren. Afb. 30
Pagina: 25
LaCinema HD Connect Installatie: bestanden overbrengen Gebruikershandleiding pagina 25 4.2. STAP 1: de harddrive aansluiten op de computer 1. Sluit het netsnoer van de harddrive (indien aanwezig) aan. 2. Sluit de USB-kabel van de harddrive aan op de drive en uw computer (Afb. 31). Als u een USB-flashdrive gebruikt, sluit die rechtstreeks aan op de USB-poort van uw computer. 3. Schakel de harddrive in (indien die een aan/uit-schakelaar heeft). Ga verder met de volgende stap, 4.3. STAP 2: bestanden laden. 4.3. STAP 2: bestanden laden 1. De drive wordt geactiveerd op uw bureaublad (Mac-gebrui- kers), in Deze Computer (Windows XP-gebruikers) of in Com- puter (Windows 7- of Vista-gebruikers). 2. Sleep bestanden van de harddrive van uw computer naar de externe harddrive (raadpleeg Afb. 32 voor Mac en Afb. 33 voor Windows). Ga verder met de volgende stap, 4.4. STAP 3: de harddrive veilig verwijderen van uw computer. Afb. 31 Afb. 32 - Mac-gebruikers Afb. 33 - Windows-gebruikers
Pagina: 26
LaCinema HD Connect Installatie: bestanden overbrengen Gebruikershandleiding pagina 26 4.4. STAP 3: de harddrive veilig verwijderen van uw computer Externe USB-apparaten bieden "Plug&Play"-functionaliteit. Dit betek- ent dat uw drive kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorkomen, is het echter belangrijk dat de volgende stappen worden uitgevoerd wan- neer u de drive loskoppelt van uw computer. Windows-gebruikers Klik in het systeemvak (rechts onder in de hoek van uw scherm) op het pictogram Verwijderen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeelding. (Afb. 34). Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die door het pictogram Verwijderen worden bestuurd (er zou moeten verschijnen "Hardware veilig verwijderen"). Klik in dit venster op de LaCie-harde schijf. Vervolgens verschijnt het volgende bericht: "Veilig om hardware te verwijderen" (of vergelijkbare tekst). Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld. Mac-gebruikers Sleep het pictogram van de harde schijf naar de prullenbak (Afb. 35). Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de drive worden verwijderd. Ga verder met de volgende stap, 4.5. STAP 4: de harddrive aanslui- ten op LaCinema HD Connect. Afb. 34 - Windows-gebruikers Afb. 35 - Mac-gebruikers
Pagina: 27
LaCinema HD Connect Installatie: bestanden overbrengen Gebruikershandleiding pagina 27 4.5. STAP 4: de harddrive aansluiten op LaCinema HD Connect Zodra u multimediabestanden hebt opgeslagen op uw externe hard- drive en deze hebt losgekoppeld van uw computer, bent u klaar om die aan te sluiten op de LaCinema HD Connect. Als u de LaCinema HD Connect nog steeds niet hebt aangesloten op uw tv en netwerk, volgt u eerst de stappen beschreven in 3. Installatie: aansluiten op tv en netwerk alvorens u de externe harddrive aansluit op de LaCin- ema HD Connect. 1. Sluit het netsnoer van de harddrive (indien aanwezig) aan. 2. Sluit de USB-kabel van de harddrive aan op de drive en op de USB-poort aan de voorzijde of achterzijde van de LaCinema HD Connect (Afb. 36 - links). Als u een USB-flashdrive gebruikt, sluit u die rechtstreeks aan op een van de USB-poorten van de LaCinema HD Connect (Afb. 36 - rechts). 3. Schakel de harddrive in (indien die een aan/uit-schakelaar heeft). 4. U bent klaar! Gebruik de afstandsbediening om te navigeren naar een van de mediahoofdmappen (Movie, Photo of Music). U hebt toegang tot de bestanden op de externe USB-harddrive afhankelijk van het bestandstype (bijvoorbeeld muzieknummers in de hoofdmap Muziek) of in het onderdeel USB1 (Afb. 37). Voor meer informatie over het afspelen van bestanden op uw tv, raadpleegt u 5. Multimediabestanden afspelen. BELANGRIJK: zorg ervoor dat u de externe harddrive juist loskop- pelt van de LaCinema HD Connect om het bestandssysteem ervan niet te beschadigen. 4.6. De harddrive veilig verwijderen van LaCinema HD Connect Als u het bestandssysteem van uw externe harddrive niet wilt besch- adigen, is het belangrijk dat u die juist loskoppelt van de LaCinema HD Connect. Hiervoor klikt u op de knop (Verwijderen) op de afstandsbedien- ing, bevestigt u (Afb. 38) en koppelt u dan de drive los. Afb. 36 Afb. 37 Afb. 38
Pagina: 28
LaCinema HD Connect Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 28 5. Multimediabestanden afspelen In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de interface gebruikt en hoe u bestanden afspeelt die zijn opgeslagen op een aangesloten USB- harddrive of een netwerk. Om uw bestanden te openen, gebruikt u de afstandsbediening om te navigeren doorheen de verschillende mediahoofdmappen – Movie (Film), Photo (Foto), Music (Muziek) of Network (Netwerk) (Afb. 39). ■ ■ De bestanden op een aangesloten externe harddrive worden standaard georganiseerd volgens de mapstructuur. U kunt dit wijzigen zodat die volgens het bestandstype worden georgani- seerd (bijvoorbeeld muzieknummers in de hoofdmap Muziek). Hiervoor gaat u naar de hoofdmap Settings Space > System > Content Aggregation (Instellingen > Systeem > Inhoudsa- menvoeging) (Afb. 40en selecteert u On (Aan) (Afb. 41). ■ ■ Als het bestand is opgeslagen op een aangesloten netwerkserv- er, apparaat of computer vindt u het bestand in de Network Space (raadpleeg 5.4. Hoofdmap Network (Netwerk)). ■ ■ Als het bestand is opgeslagen op een aangesloten externe hard- drive, kunt u de bestanden vinden in de hoofdmap Movie (Film), Photo (Foto) of Music (Muziek) en vervolgens in USB1. Bestandstype Paragraaf Films 5.1. Hoofdmap Movie (Film) Foto's 5.2. Hoofdmap Photo (Foto) Muziek 5.3. Hoofdmap Music (Muziek) Bestandslocatie Paragraaf Aangesloten USB- harddrive 5.1. Hoofdmap Movie (Film) 5.2. Hoofdmap Photo (Foto) 5.3. Hoofdmap Music (Muziek) Netwerk 5.4. Hoofdmap Network (Netwerk) Afb. 39 Afb. 40 Afb. 41
Pagina: 29
LaCinema HD Connect Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 29 5.1. Hoofdmap Movie (Film) Navigeer naar de hoofdmap Movie (Film) met behulp van de knop- pen Links en Rechts . Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om te bladeren in de hoofdmap Movie (Film) (Afb. 42). De hoofdmap Movie (Film) geeft alle ondersteunde videobestanden weer die door de LaCinema HD Connect kunnen worden geopend. Alleen bestanden die als videobestanden worden herkend, zullen worden weergegeven. Muzieknummers en foto's zullen niet worden weergegeven. ■ ■ All Movies (Alle films): geeft alle beschikbare video's weer, al- fabetisch gesorteerd ■ ■ By Folder (Op map): geeft video's weer volgens de mapstruc- tuur van het volume, inclusief bestanden op een externe USB- harddrive aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde ■ ■ Most recent (Recentst): geeft alleen de recentst afgespeelde video's weer ■ ■ USB1: geeft filmbestanden weer die staan op een externe USB- harddrive aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde of achterzijde (raadpleeg paragraaf 4. Installatie: USB-harddrive aansluiten voor meer informatie) Als u een film wilt laden, kiest u het bestand dat u wilt afspelen en drukt u op de knop . Er wordt een animatie voor het laadproces weergegeven terwijl het bestand wordt geanalyseerd voor een opti- male afspeelervaring. OPMERKING: als u een film stopt en later terug laadt, wordt u gevraagd indien u de film wenst af te spelen vanaf het punt waar u was gestopt met kijken of indien u de film vanaf het begin opnieuw wenst te bekijken. Afb. 42
Pagina: 30
LaCinema HD Connect Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 30 5.1.1. Opties voor de hoofdmap Movie (Film) Tijdens de weergave van een film kunt u verscheidene afspeelpa- rameters aanpassen. Druk op de knop Setup (Configuratie) om het schermmenu te openen of te sluiten en gebruik de knoppen Links en Rechts om naar een instelling te bladeren. Druk op om het instellingenmenu te openen (zie Afb. 43 ter referentie). Zodra u de gewenste optie hebt geselecteerd, klikt u op de knop . 1. Geluidstalen: selecteer deze optie om de geluidstaal te wijzi- gen (indien andere beschikbaar zijn) 2. Ondertitel: selecteer deze optie om de ondertitels te activeren/ wijzigen (indien beschikbaar) 3. Inzoomen: met deze functie kunt u inzoomen op een video. Zodra de functie is geselecteerd, gebruikt u de knop Omhoog om in te zoomen (Afb. 44). 4. Uitzoomen: selecteer dit pictogram en druk op de knop Om- hoog om uit te zoomen. 5. Navigeren: als u hebt ingezoomd op een video, selecteert u dit pictogram om in de video te navigeren. Gebruik de richting- sknoppen op de afstandsbediening (Afb. 45). vervolg op de volgende pagina >> Afb. 43 Afb. 44 Afb. 45
Pagina: 31
LaCinema HD Connect Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 31 6. Afspeelmodus wijzigen: als u drukt op de knop Setup (Configuratie), kunt u de afspeelmodus als volgt wijzigen: a. Normal (Normaal) (Afb. 47) b. Repeat one (Een herhalen): het huidig afgespeelde bestand wordt continu herhaald (Afb. 48) c. Repeat all (Alles herhalen): alle bestanden in de huidige map worden opeenvolgend herhaaldelijk afgespeeld (Afb. 49) 7. Display info (Info weergeven): klik op deze knop om informa- tie over het huidig afgespeelde bestand weer te geven zoals de resterende tijd en de verstreken tijd. Als u het schermmenu wilt verlaten, klikt u nogmaals op de knop Setup (Configuratie). OPMERKING: u kunt de video pauzeren terwijl u de instellingen aanpast. OPMERKING: als u een bestand stopt, keren de instellingen terug naar de standaardwaarde wanneer u het bestand opnieuw opent. Afb. 46 Afb. 47 Afb. 49 Afb. 48
Pagina: 32
LaCinema HD Connect Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 32 5.2. Hoofdmap Photo (Foto) Navigeer naar de hoofdmap Photo (Foto) met behulp van de knop- pen Links en Rechts . Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om te bladeren in de hoofdmap Photo (Foto) (Afb. 50). De hoofdmap Photo (Foto) geeft alle ondersteunde afbeeldin- gen weer die door de LaCinema HD Connect kunnen worden geopend. Alleen bestanden die herkend worden als foto's zullen worden weergegeven. Muzieknummers en video's zullen niet wor- den weergegeven. ■ ■ All Photos (Alle foto's): geeft alle beschikbare foto's weer, alfa- betisch gesorteerd op naam ■ ■ By Date (Op datum): geeft foto's weer volgens de datum wan- neer de foto werd genomen ■ ■ By Folder (Op map): geeft foto's weer volgens de mapstructuur van het volume ■ ■ Most Recent (Recentst): geeft alleen de recentst getoonde foto's weer ■ ■ USB1: geeft foto's weer die staan op een externe USB-harddrive aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde of achterzijde (raadpleeg paragraaf 4. Installatie: USB-harddrive aansluiten voor meer informatie) Als u een foto wilt laden, kiest u het bestand dat u wilt weergeven en drukt u op de knop . OPMERKING: het is mogelijk muziek af te spelen terwijl u een fo- topresentatie bekijkt. Hiervoor start u eerst de muziek via de hoofd- map Music (Muziek). Dan drukt u op de knop Home, navigeert u achtereenvolgens naar de hoofdmap Photo (Foto) en naar de foto's die u wilt afspelen en drukt u uiteindelijk op de knop . Afb. 50
Pagina: 33
LaCinema HD Connect Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 33 5.2.1. Opties voor de hoofdmap Photo (Foto) Tijdens de weergave van een foto kunt u verscheidene weergave- parameters aanpassen. Druk op de knop Setup (Configuratie) om het schermmenu te openen of te sluiten en gebruik de knoppen Links en Rechts om naar een instelling te bladeren. Druk op om de instelling te wijzigen (zie Afb. 51 ter referentie). Zodra u de gewenste optie hebt geselecteerd, klikt u op de knop . 1. Navigeren: als u hebt ingezoomd op een foto, selecteert u dit pictogram om in de foto te navigeren. Gebruik de richting- sknoppen op uw afstandsbediening. 2. Rechtsom draaien: draai de foto 90 graden rechtsom. 3. Linksom draaien: draai de foto 90 graden linksom. 4. Inzoomen: met deze functie kunt u inzoomen op een foto. Zo- dra de functie is geselecteerd, gebruikt u de knop Omhoog om in te zoomen (Afb. 52). 5. Uitzoomen: selecteer dit pictogram en druk op de knop Om- hoog om uit te zoomen. 6. Weergavemodus wijzigen: Kies uit: a. Normaal b. Willekeurig (Afb. 53) c. Een herhalen: het huidig afgespeelde bestand wordt continu herhaald d. Alles herhalen: alle bestanden in de huidige map worden opeenvolgend herhaaldelijk afgespeeld. 7. Info weergeven: Info weergeven: klik op deze knop om infor- matie over het huidig weergegeven bestand te tonen. OPMERKING: u kunt de presentatie pauzeren terwijl u de instel- lingen aanpast. OPMERKING: als u een presentatie stopt, keren de instellingen voor een bepaalde foto en voor de presentatie terug naar de stan- daardwaarde wanneer u die opnieuw weergeeft. Afb. 51 Afb. 52 Afb. 53
Pagina: 34
LaCinema HD Connect Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 34 5.3. Hoofdmap Music (Muziek) Navigeer naar de hoofdmap Music (Muziek) met behulp van de knoppen Links en Rechts . Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om te bladeren in de hoofdmap Music (Muziek) (Afb. 54). De hoofdmap Music (Muziek) geeft alle ondersteunde muziekbes- tanden weer die door de LaCinema HD Connect kunnen worden geopend. Alleen bestanden die herkend worden als audiobestanden zullen worden weergegeven. Foto's en video's zullen niet worden weergegeven. ■ ■ All Music (Alle muziek): geeft alle beschikbare muziekbestan- den weer, alfabetisch gesorteerd op naam ■ ■ By artist (Op artiest): geeft muziekbestanden volgens artiest weer ■ ■ By genre (Op genre): geeft muziekbestanden volgens genre weer ■ ■ By album (Op album): geeft muziekbestanden volgens album weer ■ ■ By folders (Op mappen): geeft muziekbestanden weer volgens de mapstructuur van het volume ■ ■ Most recent (Recentst): geeft alleen de recentst toegevoegde muziekbestanden weer ■ ■ Playlist (Afspeellijst): geeft afspeellijsten weer (M3U-, PLS- en WPL-bestanden) ■ ■ USB1: geeft muziekbestanden weer die staan op een externe USB-harddrive aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde of achterzijde (raadpleeg paragraaf 4. Installatie: USB-harddrive aansluiten voor meer informatie). vervolg op de volgende pagina >> Afb. 54
Pagina: 35
LaCinema HD Connect Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 35 ■ ■ Now playing (Nu bezig met afspelen): als er een muziekbes- tand wordt afgespeeld, ziet u dit pictogram (Afb. 55). Als u klikt op de knop , ziet u het venster Nu bezig met afspelen. Klik op de knop om het afspelen van muziek te stoppen. Als u een muziekbestand wilt laden, kiest u het bestand dat u wilt afspelen en drukt u op de knop . OPMERKING: het is mogelijk een fotopresentatie te bekijken ter- wijl u muziek beluistert. Hiervoor start u eerst de muziek. Dan drukt u op de knop Home, navigeert u achtereenvolgens naar de hoofd- map Photo (Foto) en het af te spelen muzieknummer, en drukt u uiteindelijk op de knop (Afb. 56). Afb. 55 Afb. 56
Pagina: 36
LaCinema HD Connect Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 36 5.3.1. Opties voor de hoofdmap Music (Muziek) Tijdens het afspelen kunt u verscheidene parameters aanpas- sen (Afb. 57). Druk op de knop Setup (Configuratie) om het schermmenu weer te geven of te sluiten en de volgende instellingen te configureren. Zodra u de gewenste optie hebt geselecteerd, klikt u op de knop . 1. Normal (Normaal) : het huidig afgespeelde bestand wordt continu herhaald (Afb. 58). 2. Repeat one (Een herhalen): het huidig afgespeelde bestand wordt continu herhaald (Afb. 59). 3. Repeat all (Alles herhalen): alle bestanden in de huidige map worden opeenvolgend herhaaldelijk afgespeeld (Afb. 60). vervolg op de volgende pagina >> Afb. 57 Afb. 58 Afb. 59 Afb. 60
Pagina: 37
LaCinema HD Connect Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 38 5.4. Hoofdmap Network (Netwerk) Navigeer naar de hoofdmap Network (Netwerk) met behulp van de knoppen Links en Rechts . Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om te bladeren in de hoofdmap Network (Netwerk) (Afb. 63). Vanuit dit menu hebt u toegang tot bestanden op mediaservers en gedeelde mappen op computers in uw thuisnetwerk. 5.4.1. Media Servers (Mediaservers) Bestanden op UPnP/DLNA-apparaten in het netwerk verschijnen in dit onderdeel (Afb. 63). Voor meer informatie over het afspelen van bestanden vanaf mediaservers in netwerken raadpleegt u 6. Bestan- den vanaf een netwerkmediaserver afspelen. Om bestanden af te spelen, gebruikt u de afstandsbediening om de bestanden te selecteren en drukt u vervolgens op de knop . 5.4.2. Gedeelde mappen Als u bepaalde mappen op uw pc of Mac hebt geconfigureerd voor deling in het netwerk (raadpleeg paragraaf 6.2. Vanaf Windows- of Mac-computers), worden bestanden op deze locaties weergegeven in Shared folders (Gedeelde mappen) (Afb. 64). Om bestanden af te spelen, gebruikt u de afstandsbediening om de bestanden te selecteren en drukt u vervolgens op de knop . Afb. 63 Afb. 64
Pagina: 38
LaCinema HD Connect Bestanden van een netwerkmediaserver afspelen Gebruikershandleiding pagina 39 U kunt inhoud streamen naar uw LaCinema HD Connect via de netwerkverbinding vanaf een UPnP- of DNLA-netwerkserver op een hostcomputer (Mac of pc) of een netwerk harde schijf (NAS). Bovendien kan de LaCinema HD Connect bestanden lezen vanaf elk UPnP-apparaat dat is verbonden met uw Ethernet- of draadloos netwerk. Na de verbinding verschijnen de bestanden op deze bron- nen in de interface van de LaCinema HD Connect. Hieronder vindt u meer informatie. TECHNISCHE OPMERKING: de WiFi-verbinding heeft mogelijk onvoldoende bandbreedte voor het streamen van HD-films. U merkt dat de film vertraagd wordt afgespeeld of u ziet stilstaande beelden. Bij fotopresentaties kan ook vertraging optreden bij de weergave maar het streamen van muziek dient geen probleem te vormen. TECHNISCHE OPMERKING: als u problemen hebt bij het strea- men van video, vormt uw router mogelijk een beperking als deze al- leen 802.11g of inferieure protocollen ondersteunt. Voor de beste resultaten bij het streamen van HD-inhoud gebruikt u een router met ondersteuning voor 802.11n. 6.1. Netwerkopslagapparaat (Network-Attached Storage, NAS) Als een NAS met een mediaserver hebt, is het mogelijk deze inhoud te streamen naar de LaCinema HD Connect. Om uw NAS-inhoud te bekijken op de LaCinema HD Connect zorgt u er eerst voor dat beide apparaten verbonden zijn met het netwerk (Afb. 65). Na het totstandbrengen van de verbinding zullen de bestanden op de NAS verschijnen in de verschillende hoofdmappen op de LaCinema HD Connect. TECHNISCHE OPMERKING: het is niet mogelijk bestanden over te brengen van een NAS naar de externe harddrive die is aanges- loten op de LaCinema HD Connect tijdens de tv-interface. In dit geval brengt u eerst de bestanden over van uw computer en volgt u dan de stappen in hoofdstuk 4. Installatie: USB-harddrive aansluiten. 6. Bestanden vanaf een netwerkmediaserver afspelen Televisie Netwerkrouter NAS-media- server LaCinema Mini HD Afb. 65
Pagina: 39
LaCinema HD Connect Bestanden van een netwerkmediaserver afspelen Gebruikershandleiding pagina 40 6.2. Vanaf Windows- of Mac- computers U kunt software op uw computer installeren waardoor deze optreedt als een UPnP-mediaserver en bestanden streamt naar de LaCinema HD Connect via uw Ethernet- of draadloos netwerk. Zodra de soft- ware is geïnstalleerd en geconfigureerd, zullen de bestanden op de hostcomputer verschijnen in de verscheidene hoofdmappen op de LaCinema HD Connect (zie Afb. 66). Kies uit twee verschillende softwareprogramma's: Software Compatibiliteit 6.2.1. Packet Video TwonkyVision Pc/MAC 6.2.2. Windows Media Player (WMP) Alleen pc 6.2.1. Packet Video TwonkyVision 1. Installeer de Packet Video TwonkyVision-software die u vindt op de cd-rom met hulpprogramma's. 2. Na de installatie start u de server vanuit het menu Start (Win- dows-gebruikers) of de map Programma's (Mac-gebruikers). 3. In de configuratiepagina die in uw webbrowser wordt geopend, klikt u op de link Sharing (Delen) en selecteert u vervolgens de mappen op uw computer die multimedia-inhoud bevatten die u wil openen vanaf de LaCinema HD Connect (Afb. 67). Klik op de knop Save Changes (Wijzigingen opslaan) als u klaar bent. 4. Mogelijk dient u de server opnieuw op te starten. Hiervoor selecteert u de link First Steps (Eerste stappen) en klikt u op Restart server (Server opnieuw starten). 5. U kunt nu de multimedia-inhoud van uw computer openen met behulp van de afstandsbediening van de LaCinema HD Con- nect. De bestanden worden in de verscheidene hoofdmappen op de LaCinema HD Connect weergegeven. Afb. 66 Afb. 67 Televisie Netwerkrouter Pc of Mac met Twonky Media Server-software geïnstalleerd LaCinema Mini HD
Pagina: 40
LaCinema HD Connect Bestanden van een netwerkmediaserver afspelen Gebruikershandleiding pagina 41 6.2.2. Windows Media Player (WMP) BELANGRIJK: deze software is alleen compatibel met Windows. Installeer Windows Media Player (WMP) 11 om inhoud te strea- men naar de LaCinema HD Connect via uw Ethernet- of draadloos netwerk. Volg deze stappen om de verbinding te configureren: 1. Zorg ervoor dat de software geïnstalleerd is op uw computer. TECHNISCHE OPMERKING: WMP is voorgeïnstalleerd bij Vista en Windows 7, maar XP-gebruikers moeten de software mogelijk downloaden en installeren. 2. Zorg ervoor dat uw computer, de LaCinema HD Connect en UPnP-apparaten correct verbonden zijn met uw netwerk (Afb. 68). 3. In WMP schakelt u Media delen in door te klikken op Medi- abibliotheek > Media delen... (Afb. 69). 4. In het dialoogvenster Media delen selecteert u Mijn media delen met... U moet dan in WMP aangeven dat u de inhoud wenst te delen met de LaCinema HD Connect. Onder het se- lectievakje van Mijn media delen met selecteert u de LaCinema HD Connect en klikt u op Toestaan (Afb. 70). 5. Multimedia-inhoud die werd geïmporteerd in WMP zal nu toegankelijk zijn in de verscheidene hoofdmappen op de LaCin- ema HD Connect. Afb. 68 Afb. 69 Afb. 70 Televisie Netwerkrouter Pc of Mac met Windows Media Player-software geïnstalleerd LaCinema Mini HD
Pagina: 41
LaCinema HD Connect Bestanden van een netwerkmediaserver afspelen Gebruikershandleiding pagina 42 6.2.3. Gedeelde mappen op uw computer Na het wijzigen van instellingen in uw besturingssysteem kunt u bestanden in bepaalde mappen op uw computer beschikbaar maken voor weergave op uw LaCinema HD Connect in Network > Shared Folders (Netwerk > Gedeelde mappen) (Afb. 71). Volg onderstaande stappen volgens uw besturingssysteem. Windows XP 1. Log in op uw computer als beheerder. 2. Klik met de rechtermuisknop op de te delen map en klik dan op Delen en beveiliging (Afb. 72). 3. Als u het bericht Windows heeft als veiligheidsmaatregel de externe toegang tot deze computer uitgeschakeld ziet, klikt u op de link Wizard netwerkconfiguratie (Afb. 73). Volg dan de instructies in Uw computer voor thuisnetwerk config- ureren. Op de pagina Bestands- en printerdeling van de wizard Netwerkconfiguratie selecteert u Bestands- en printerdeling inschakelen. Als u dit bericht niet ziet, slaat u deze stap over en gaat u naar stap 4. 4. In het dialoogvenster Eigenschappen vinkt u het keuzevakje Deze map delen in het netwerk aan (Afb. 74). 5. Klik op OK. Windows Verkenner toont een handje dat de map vasthoudt om zo aan te geven dat de map nu wordt gedeeld. De bestanden in de door u geselecteerde mappen zijn nu beschik- baar voor de LaCinema HD Connect in Network > Shared Fold- ers (Netwerk > Gedeelde mappen). Afb. 71 Afb. 72 Afb. 73 Afb. 74
Pagina: 42
LaCinema HD Connect Bestanden van een netwerkmediaserver afspelen Gebruikershandleiding pagina 43 Windows Vista 1. Zoek de map met de te delen bestanden. 2. Klik met de rechtermuisknop op de te delen map en klik dan op Delen (Afb. 75). 3. In het dialoogvenster Bestandsdeling klikt u op de pijl aan de rechterzijde van het tekstvak en klikt u op Iedereen om de bes- tanden te delen met elk apparaat in uw netwerk (Afb. 76, 1). Klik vervolgens op Toevoegen (Afb. 76, 2). 4. Onder Machtigingsniveau klikt u op de pijl naast Iedereen en selecteert u Bijdrager (Afb. 76, 3). 5. Als u klaar bent, klikt u op Delen (Afb. 76, 4). Als u wordt gevraagd om een wachtwoord van een beheerder of een beves- tiging, typt u het wachtwoord of geeft u de bevestiging. De bestanden in de door u geselecteerde mappen zijn nu beschik- baar voor de LaCinema HD Connect in Network > Shared Fold- ers (Netwerk > Gedeelde mappen). Afb. 75 Afb. 76
Pagina: 43
LaCinema HD Connect Bestanden van een netwerkmediaserver afspelen Gebruikershandleiding pagina 44 Mac OS X 10.5.x 1. Open uw Systeemvoorkeuren en selecteer Delen. 2. Klik op Bestandsdeling in de linkse kolom en vink het vakje aan (Afb. 77, 1). 3. Klik op het +-teken onder de kolom Gedeelde mappen (Afb. 77, 2) en voeg de mappen toe die u wilt delen met de LaCin- ema HD Connect. 4. Selecteer de eerste map onder Gedeelde mappen. In de rechtse kolom klikt u op het machtigingstype voor Iedereen en select- eert u Lezen en schrijven (Afb. 77, 3). 5. In de voorkeuren van Bestandsdeling klikt u op de knop Opties rechts onder in de hoek (Afb. 77, 4). In het venster dat wordt geopend, selecteert u Deel bestanden en mappen via SMB. De bestanden in de door u geselecteerde mappen zijn nu beschik- baar voor de LaCinema HD Connect in Network > Shared Fold- ers (Netwerk > Gedeelde mappen). Mac OS X 10.4.x 1. Open uw Systeemvoorkeuren en selecteer Delen in het on- derdeel Internet en netwerk. 2. Klik op het tabblad Voorzieningen en vink het keuzevakje na- ast Bestandsdeling aan. De bestanden in de door u geselecteerde mappen zijn nu beschik- baar voor de LaCinema HD Connect in Network > Shared Fold- ers (Netwerk > Gedeelde mappen). Afb. 77 Afb. 78
Pagina: 44
LaCinema HD Connect Bestanden delen in uw thuisnetwerk Gebruikershandleiding pagina 45 7. Bestanden delen in uw thuisnetwerk Dankzij de ondersteuning voor de netwerkprotocollen kan uw LaCinema HD Connect bestanden op een externe USB aangesloten op een van de USB-poorten delen met computers en digitale medi- aspelers in uw netwerk. Als u bestanden wilt beheren die zich bevinden op de externe hard- drive die is aangesloten op de LaCinema HD Connect via een pc of Mac in een netwerk, raadpleegt u paragraaf 7.1. Bestanden be- heren via een netwerkcomputer. 7.1. Bestanden beheren via een netwerkcomputer De netwerkverbinding kan een handige manier zijn voor het over- brengen, verplaatsen of verwijderen van bestanden op de externe harddrive die is aangesloten op de LaCinema HD Connect zodra deze is aangesloten op de televisie. Volg deze stappen om bestan- den te beheren met behulp van uw netwerkcomputer: 7.1.1. STAP 1: fysieke verbinding controleren 7.1.2. STAP 2: LaCie Network Assistant: installatie 7.1.3. STAP 3: LaCie Network Assistant: bestanden beheren
Pagina: 45
LaCinema HD Connect Bestanden delen in uw thuisnetwerk Gebruikershandleiding pagina 46 7.1.1. STAP 1: fysieke verbinding controleren 1. Eerst moet u ervoor zorgen dat de LaCinema HD Connect is aangesloten op de tv en het netwerk zoals beschreven in para- graaf 3. Installatie: aansluiten op tv en netwerk. 2. Vervolgens moet u ervoor zorgen dat de externe harddrive is aangesloten zoals beschreven in paragraaf 4. Installatie: USB- harddrive aansluiten. 7.1.2. STAP 2: LaCie Network Assistant: installatie De LaCie Network Assistant detecteert alle NAS-apparatuur van LaCie (en erop aangesloten harddrives) in het netwerk en maakt het u eenvoudig om hiermee verbinding te maken of om deze te configureren. Na de installatie en inschakeling verschijnt de LaCie Network Assis- tant (LNA) in uw taakbalk (Windows-gebruikers) of in de menubalk (Mac-gebruikers) en zoekt hij automatisch naar opslagapparatuur in het netwerk. Als een nieuw apparaat wordt gevonden, knippert het pictogram. Wanneer LNA de LaCinema HD Connect in het netwerk vindt, hebt u toegang tot de externe harddrive om bestanden te beheren en kunt u LNA gebruiken om de netwerkinstellingen van de LaCinema HD Connect te configureren. TECHNISCHE OPMERKING: u kunt ook het IP-adres van de drive gebruiken om een netwerkverbinding (SMB) te openen in plaats van de LaCie Network Assistant te gebruiken. Raadpleeg paragraaf 7.1.4. Alternatieve netwerkverbindingsmethoden voor meer informatie. U vindt het IP-adres door met de afstandsbedi- ening te navigeren naar Settings > Network > Network Setup (Instellingen > Netwerk > Netwerkconfiguratie). De LaCie Network Assistant installeren: 1. Plaats de cd-rom in het cd-rom-station van uw computer. 2. Bij Windows-gebruikers dient de cd in Deze computer te ver- schijnen. Mac-gebruikers dienen de cd op het bureaublad te zien. Dubbelklik op het cd-pictogram en dubbelklik daarna op "LaCie Network Assistant Setup" (Afb. 79). 3. Volg de wizard om de installatie te voltooien. Ga nu verder met de volgende stap, 7.1.3. STAP 3: LaCie Network Assistant: bestanden beheren. Afb. 79
Pagina: 46
LaCinema HD Connect Bestanden delen in uw thuisnetwerk Gebruikershandleiding pagina 47 7.1.3. STAP 3: LaCie Network Assistant: bestanden beheren Windows-gebruikers: a. Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle pro- gramma's. In het systeemvak verschijnt een Network Assis- tant-pictogram (Afb. 80) en de Network Assistant detecteert automatisch uw LaCinema HD Connect. b. In het systeemvak klikt u achtereenvolgens op het pictogram van de LaCie Network Assistant en op MiniHD > LaCie (Afb. 82) of Handmatig verbinden. Het volume wordt in een verkennervenster geopend. c. Sleep bestanden of mappen naar dit volume, organiseer die opnieuw of verwijder die. Mac-gebruikers: a. Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Program- ma’s. In de menubalk verschijnt een Network Assistant-pic- togram (Afb. 81) en de Network Assistant detecteert automa- tisch uw LaCinema HD Connect. b. In het systeemvak klikt u achtereenvolgens op het pictogram van de LaCie Network Assistant en op MiniHD > LaCie of Handmatig verbinden. Het volume wordt in een Finder- venster geopend. c. Sleep bestanden of mappen naar dit volume, organiseer die opnieuw of verwijder die. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 80 Afb. 81 Afb. 82
Pagina: 47
LaCinema HD Connect Bestanden delen in uw thuisnetwerk Gebruikershandleiding pagina 48 BELANGRIJK: zorg ervoor dat IPConf support is geactiveerd in de voorkeurinstellingen van de LaCie Network Assistant (Afb. 83, pc-gebruikers, en Afb. 84, Mac-gebruikers). BELANGRIJK: als u bestanden op de externe harddrive die is aangesloten op de LaCinema HD Connect wilt verwijderen, moet u de Prullenmand of Prullenbak leegmaken nadat u de bestanden erin hebt geplaatst. Anders wordt er nog steeds naar de bestanden verwezen en nemen ze ruimte op de harde schijf in beslag. Afb. 83 Afb. 84
Pagina: 48
LaCinema HD Connect Bestanden delen in uw thuisnetwerk Gebruikershandleiding pagina 49 7.1.4. Alternatieve netwerkverbindingsmethoden Als uw LaCinema HD Connect is aangesloten op uw thuisnetwerk, hebt u toegang tot het volume zonder de LaCie Network Assistant te gebruiken. Windows-gebruikers Voor toegang tot het volume onder Windows opent u de netwerkomgeving en selecteert u Microsoft Windows Work- group. Het volume draagt standaard de naam MiniHD * (Afb. 85). Daarnaast kunt u ook het volume openen door het volgende in het adresveld van een Windows Verkenner-venster te typen: smb://MiniHD * of smb://[IP-adres] ** Mac-gebruikers In de Finder-menubalk selecteert u Ga en vervolgens Verbind met server... In het venster dat verschijnt, typt u (Afb. 86): smb://MiniHD * of smb://[IP-adres] ** [Als uw drive is aangesloten op de tv, kunt u het IP-adres vinden door met de afstandsbediening te navigeren naar Settings > Network (Instellingen > Netwerk).] Klik op Verbind. U kunt ook de drive terugvinden in de map Netwerk. * Als u de apparaatnaam hebt gewijzigd in de hoofdmap Instellin- gen, typt u deze naam. ** U vindt het IP-adres door met de afstandsbediening te naviger- en naar Settings > Network > Network setup (Instellingen > Netwerk > Netwerkconfiguratie). Afb. 86 Afb. 87 Afb. 85
Pagina: 49
LaCinema HD Connect De LaCinema HD Connect opnieuw formatteren Gebruikershandleiding pagina 50 8. Externe USB-harddrives formatteren Lees de volgende informatie met betrekking tot bestandssysteemin- delingen voor Windows- en Mac-besturingssystemen om te bepalen indien u de externe harddrive opnieuw moet formatteren zodat die met de LaCinema HD Connect werkt. Als u de drive opnieuw wenst te formatteren, volgt u de ondersta- ande stappen voor uw besturingssysteem. De volgende tabel helpt u beslissen welke de beste bestandsindeling is voor uw gebruik. Nadat u een bestandsindeling hebt gekozen, raadpleegt u de para- grafen 8.1. Formatteren: Windows-gebruikers en 8.2. Formatteren: Mac-gebruikers voor instructies over opnieuw formatteren. Bestandssysteemindelingen voor Windows NTFS NTFS is de ideale indeling als u de drive alleen gebruikt met Windows-computers (prestaties zullen doorgaans hoger zijn in vergelijking met FAT 32 zonder de beperking van de bestands- grootte). MS-DOS (FAT32) MS-DOS (FAT32) is een goede bestandsindeling als u uw drive gebruikt met zowel Windows als Mac's. Bij MS-DOS (FAT32) mogen bestanden maximaal 4 GB groot zijn. Dit betekent dat u geen bestanden groter dan 4 GB naar de drive kunt over- brengen. Bestandssysteemindelingen voor Mac HFS+ (non-journaled) HFS+ is de ideale bestandsindeling als u de drive alleen bij Mac's gebruikt. De prestaties zijn doorgaans hoger in vergelijk- ing met FAT 32 zonder de beperking van de bestandsgrootte. MS-DOS (FAT32) MS-DOS (FAT32) is een goede bestandsindeling als u uw drive gebruikt met zowel Windows als Mac's. Bij MS-DOS (FAT32) mogen bestanden maximaal 4 GB groot zijn. Dit betekent dat u geen bestanden groter dan 4 GB naar de drive kunt over- brengen.
Pagina: 50
LaCinema HD Connect De LaCinema HD Connect opnieuw formatteren Gebruikershandleiding pagina 51 8.1. Formatteren: Windows- gebruikers De formatteringsprocedure van een drive op een computer met Windows XP, Windows Vista of Windows 7 bestaat uit twee stappen: (1) een handtekening installeren op de drive en (2) de drive format- teren. Door deze stappen worden alle aanwezige gegevens op de schijf gewist. LET OP: door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de harddrive gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voor- dat u deze stappen uitvoert. 1. Sluit de drive aan op de computer met de interfacepoort. 2. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en kies Be- heren. 3. Selecteer in het venster Computerbeheer de optie Schijfbeheer (deze optie staat onder de groep Opslag). Zie Afb. 88. 4. Als het venster "Wizard Schijf initialiseren en converteren" wordt geopend, klikt u op Annuleren. 5. Windows rangschikt de harde schijven die geïnstalleerd zijn op het systeem. Zoek de drive die wordt aangeduid met het picto- gram . Klik met de rechtermuisknop op het pictogram en selecteer Initialiseren. 6. Klik met de rechtermuisknop op het vakje aan de rechterkant met de tekst Niet toegewezen en selecteer Nieuwe partitie… 7. Op de eerste pagina van de “Wizard nieuwe partitie” klikt u op Volgende. Zie Afb. 89. vervolg op volgende pagina Afb. 88 Afb. 89
Merk:
LaCie
Product:
Mediaspelers
Model/naam:
LaCinema HD Connect
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands