LaCinema Black MAX handleiding
LaCie LaCinema Black MAXhandleiding

Handleiding voor de LaCie LaCinema Black MAX in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 53 pagina's.

PDF 53 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie LaCinema Black MAX. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie LaCinema Black MAX en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie LaCinema Black MAX. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie LaCinema Black MAX zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie LaCinema Black MAX

Pagina: 1
LaCie LaCinema Black MAX Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.................................................................................................................... 6 1.1. Minimale systeemvereisten............................................................................................................. 7 1.2. Ondersteunde indelingen.............................................................................................................. 7 1.3. Inhoud van de doos...................................................................................................................... 8 1.4. Talen........................................................................................................................................... 8 1.5. Aanzichten van de LaCinema Black MAX. ........................................................................................ 9 1.5.1. Vooraanzicht...................................................................................................................... 9 1.5.2. Gedrag van statuslampje.................................................................................................... 9 1.5.3. Achteraanzicht. ................................................................................................................. 10 2. De afstandsbediening gebruiken. ............................................................................ 11 2.1. Batterijen installeren.................................................................................................................... 11 2.2. Index afstandsbedieningsknoppen................................................................................................ 12 2.2.1. Informatie over belangrijke knoppen.................................................................................. 13 3. De LaCinema Black MAX installeren........................................................................ 14 3.1. STAP 1: Aansluiten op tv. ............................................................................................................. 14 3.1.1. HDMI-kabel aansluiten (High-Definition). ............................................................................ 15 3.1.2. SCART-kabel aansluiten (Standard Definition)..................................................................... 16 3.1.3. Component- en analoge stereogeluidskabel aansluiten (High Definition). .............................. 17 3.1.4. Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten. ........................................................................... 18 3.2. STAP 2: Aansluiten op digitale tv-antenne..................................................................................... 19 3.3. STAP 3: De voeding aansluiten.................................................................................................... 20 3.4. STAP 4: De tv aanzetten.............................................................................................................. 21 3.5. STAP 5: De installatiewizard voltooien. .......................................................................................... 21 3.6. STAP 6: Verbinding met uw netwerk tot stand brengen................................................................... 26 3.6.1. Draadloze netwerkverbinding. ............................................................................................ 26 3.6.2. Ethernet-netwerkverbinding. ............................................................................................... 27 4. Multimediabestanden afspelen. ............................................................................... 28 4.1. Hoofdmap Film.......................................................................................................................... 28 4.1.1. Beeldformaat................................................................................................................... 29 4.1.2. Ondertitel........................................................................................................................ 29 4.1.3. Geluidstalen.................................................................................................................... 29 4.1.4. Afspeelmodus. .................................................................................................................. 30 4.1.5. Herhalen......................................................................................................................... 30 4.2. Menu Foto's. ............................................................................................................................... 31 4.2.1. Overgang........................................................................................................................ 31 4.2.2. Linksom/Rechtsom draaien................................................................................................ 31 4.3. Menu Muziek. ............................................................................................................................. 32 4.3.1. Herhalen......................................................................................................................... 32 4.3.2. Willekeurig. ...................................................................................................................... 32 4.4. Afspeellijstbeheer........................................................................................................................ 33 4.4.1. Een nieuwe afspeellijst aanmaken...................................................................................... 33 4.4.2. Volgorde muzieknummers in afspeellijst wijzigen................................................................. 33 4.4.3. Een item uit de afspeellijst verwijderen................................................................................ 33 5. Bestanden van externe bronnen afspelen en kopiëren............................................ 34 5.1. Bestanden afspelen vanaf een externe USB harddrive..................................................................... 34 5.1.1. Aansluiting....................................................................................................................... 34
Pagina: 2
LaCie LaCinema Black MAX Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 2 5.1.2. Compatibiliteit. ................................................................................................................. 34 5.1.3. Bestanden afspelen en kopiëren. ........................................................................................ 34 5.2. Bestanden van een netwerkmediaserver afspelen........................................................................... 35 5.2.1. Netwerk harde schijf (NAS)................................................................................................ 35 5.2.2. Hostcomputer. .................................................................................................................. 36 5.3. Bestanden afspelen vanaf een hostcomputer aangesloten via USB. .................................................. 37 5.4. Bestanden kopiëren van een externe bron naar de LaCinema Black MAX. ........................................ 38 5.4.1. Bestanden kopiëren van een NAS naar de LaCinema Black MAX.......................................... 38 5.4.2. Bestanden kopiëren van een USB-aangesloten computer naar de LaCinema Black MAX......... 39 5.5. Opnemen van analoge videobronnen (inclusief camcorders)................................................................. 40 5.5.1. Video's opnemen.............................................................................................................. 40 5.5.2. Opgenomen video van camcorders openen....................................................................... 40 6. Televisie bekijken en opnemen............................................................................... 41 6.1. Kanalen zoeken.......................................................................................................................... 41 6.2. Tv kijken. .................................................................................................................................... 41 6.2.1. Tv-controlebalk................................................................................................................ 42 6.2.2. Tv-gids............................................................................................................................ 42 6.2.3. Timeshifting: controle over live tv nemen. ............................................................................ 42 6.2.4. Over het tv-scherm........................................................................................................... 43 6.2.5. Lijst met favoriete kanalen maken. ...................................................................................... 43 6.2.6. Lijsten met favoriete kanalen beheren................................................................................. 43 6.3. Pictograminformatie hoofdmap TV............................................................................................... 44 6.4. TV opnemen............................................................................................................................... 45 6.4.1. Directe opname. ............................................................................................................... 45 6.4.2. Geplande opname........................................................................................................... 46 6.5. Opgenomen programma's openen. .............................................................................................. 46 7. Menu Instellingen. ................................................................................................... 47 7.1. Overzicht instellingenmenu.......................................................................................................... 47 7.1.1. Instellingen: Algemeen...................................................................................................... 47 7.1.2. Instellingen: Televisie........................................................................................................ 48 7.1.3. Instellingen: Video/Foto.................................................................................................... 48 7.1.4. Instellingen: Aansluiting. .................................................................................................... 49 7.1.5. Instellingen: Netwerk. ........................................................................................................ 49 7.1.6. Instellingen: Geavanceerd................................................................................................. 49 7.1.7. Instellingen: Versie................................................................................................................ 7.2. Firmware bijwerken..................................................................................................................... 50 8. Contact opnemen met de klantenservice................................................................. 51 8.1. Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie. ............................................................ 52 9. Garantie.................................................................................................................. 53
Pagina: 3
LaCie LaCinema Black MAX Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Copyrights Copyright © 2009 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveel- voudigd, opgeslagen in een gegevenssy- steem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedepo- neerde handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millen- nium Edition, Windows XP en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uit- sluitend ter informatie en kan zonder ken- nisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document rede- lijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatin- gen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen infor- matie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale klasse B-apparaat voldoet aan alle eisen van de Canadese voor- schriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: 1. De apparaten mogen geen schade- lijke storingen veroorzaken. 2. De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een onge- wenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voor- schriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële om- geving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstra- len. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De ga- rantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet wor- den gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen) wordt u verzocht de sto- ring te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: ✦ ✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ✦ ✦ Vergroot de afstand tussen de ap- paratuur en de ontvanger. ✦ ✦ Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander cir- cuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ✦ ✦ Raadpleeg de leverancier of een er- varen radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voor- schriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedie- nen komt te vervallen. Verklaring van CE-certifice�� - ring van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit pro- duct aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 2001 Onder verwijzing naar de volgende con- dities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/ EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: De garantie op de LaCinema Black MAX kan komen te vervallen wan- neer bovenstaande voorzorgsmaatrege- len niet worden opgevolgd. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCinema Black MAX
Pagina: 4
LaCie LaCinema Black MAX Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonder- lijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt ver- werkt op een manier die de volksgezond- heid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ✦ ✦ Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit ap- paraat. ✦ ✦ Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste proce- dure bij het installeren van het ap- paraat. ✦ ✦ Open een diskdrive niet en probeer deze niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voor- werpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De diskdrive die bij uw LaCie LaCinema Black MAX meegeleverd wordt, bevat geen on- derdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden. Als het apparaat niet goed lijkt te werken, laat het dan controleren door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. ✦ ✦ Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bev- atten op de LaCie LaCinema Black MAX, aangezien de vloeistof in de openingen van het apparaat ter- echt kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en li- chamelijk letsel toe. ✦ ✦ Zorg ervoor dat de computer en de LaCie LaCinema Black MAX elek- trisch zijn geaard. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektrische schokken toe. Voedings- vereisten 100-240 V~, 4A, 60-50 Hz, (fluctuaties van voedingsspan- ning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale, transiënte overspanning volgens overspan- ningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ✦ ✦ Stel de LaCie LaCinema Black MAX niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 30 °C; of aan bedrijfsvochtigheid buiten het bereik van 5-80%, zonder condensvorming, of vochtigheid wanneer niet in bedrijf van 10% tot 90%, zonder condens- vorming. Wanneer u dit wel doet, kan de LaCie LaCinema Black MAX beschadigd raken of de behuizing vervormd worden. Plaats de LaCie LaCinema Black MAX niet in de buurt van een hittebron en stel het appa- raat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCie LaCinema Black MAX in een omge- ving plaatst die te koud of te voch- tig is, kan het apparaat beschadigd raken. ✦ ✦ Trek altijd het netsnoer van de La- Cie LaCinema Black MAX uit het stopcontact als er kans is op blik- seminslag of als het apparaat ge- durende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kort- sluiting of brand. ✦ ✦ Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegele- verd. ✦ ✦ Plaats geen voorwerpen boven op de LaCie LaCinema Black MAX en oefen er geen overmatige kracht op uit. ✦ ✦ Oefen nooit overmatig kracht uit op uw LaCie LaCinema Black MAX. Als u een probleem ontdekt, raad- pleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt.
Pagina: 5
LaCie LaCinema Black MAX Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 5 Bedrijfsomgevingtemperaturen ✦ ✦ Stel de LaCie LaCinema Black MAX niet bloot aan temperatu- ren buiten het bereik van 5°C tot 30°C. De LaCie LaCinema Black MAX is een hoogwaardig audio/video-apparaat en is als zodanig voorzien van een doeltreffend ventilatiesysteem. Zorg dat overal rondom de LaCie LaCinema Black MAX een vrije ruimte van 5 cm wordt gelaten om oververhitting te voor- komen. Zie Afb. 01. ✦ ✦ Stapel geen objecten boven op de LaCie LaCinema Black MAX omdat hierdoor interferentie met de ingebouwde WiFi- antenne kan ontstaan. Zie Afb. 02. BELANGRIJKE INFORMATIE: Elk verlies en elke beschadi- ging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een La- Cie-drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie drin- gend TWEE kopieën van uw gegevens te bewaren, bijvoorbeeld één op uw externe harde schijf en een tweede op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJKE INFORMATIE: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de bedrijfsomge- ving (gewoonlijk 5-10% minder). 5 cm 5 cm 5 cm Afb. 01 Afb. 02
Pagina: 6
LaCie LaCinema Black MAX Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 1. Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LaCie LaCinema Black MAX! De LaCie LaCinema Black MAX is een premium me- diacenter en kan rechtstreeks worden aangesloten op een brede verscheidenheid van audiovisuele apparatuur voor het direct af- spelen van digitale tv, films, muziek of foto's. Met de meest geavanceerde technologie biedt de LaCinema Black MAX digitale tv in high definition, live tv-opnames, audio- en videocodering en een UPnP-netwerkmediaspeler in één ele- gant zwart ontwerp met hoogglansafwerking. U kunt aan de slag door de LaCie LaCinema Black MAX eenvou- digweg op uw tv aan te sluiten en de meegeleverde afstandsbe- diening te gebruiken om eenvoudig doorheen de menu's, ook wel Hoofdmappen genoemd, te navigeren voor het bekijken en opnemen van televisie, beluisteren van muziek of het bekijken van foto's of films in high definition. De LaCinema Black MAX is ontworpen om een nieuwe media- ervaring te bieden die gemak met de laatste nieuwe technologie combineert. Klik op een onderwerp: ✦ ✦ De LaCinema Black MAX installeren ✦ ✦ Multimediabestanden afspelen ✦ ✦ Televisie bekijken en opnemen Kenmerken ✦ ✦ Rechtstreeks aansluiten op uw tv voor het direct af- spelen van digitale tv, films in high definition, mu- ziek of foto's ✦ ✦ Voordelen van een persoonlijke videorecorder met volledige functionaliteit, aangesloten op uw netwerk ✦ ✦ Maak digitale versies van uw oude VHS- en cam- cordercassettes of andere analoge audio- en video- bronnen Snelkoppelingen
Pagina: 7
LaCie LaCinema Black MAX Inleiding Gebruikershandleiding pagina 8 1.3. Inhoud van de doos Uw LaCie LaCinema Black MAX-pakket bevat de systeemtoren en accessoiredoos met de hieronder vermelde elementen. 1. LaCie LaCinema Black MAX 2. Afstandsbediening 3. 2 AAA-batterijen 4. SCART naar Video RGB / Stereogeluid-kabel (Video out) 5. SCART naar Samengestelde / S-Video & Stereogeluid-kabel (Vi- deo in) 6. HDMI-kabel 7. USB-kabel 8. Externe voeding 9. Snelle installatiegids 10. Cd-rom met hulpprogramma's BELANGRIJKE INFORMATIE: Bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. 1.4. Talen Quick Install Guide LaCinema B L A C K LaCinema Black LaCie‘1-Click’Backup Software for Mac & Windows 711897 070913 Beschikbare talen ❖ Engels ❖ Frans ❖ Italiaans ❖ Duits ❖ Spaans
Pagina: 8
LaCie LaCinema Black MAX Inleiding Gebruikershandleiding pagina 9 1.5. Aanzichten van de LaCinema Black MAX 1.5.1. Vooraanzicht 1. USB-uitbreidingspoort - Sluit een USB-flashdrive, harde schijf of kaartlezer aan om de multimediabestanden recht- streeks op uw tv te openen. 2. Statuslampje (Rood) – Geeft het opnemen van video aan alsook het resetproces van het product. 3. Infraroodontvanger - Vangt het infraroodsignaal op van de afstandsbediening. Zorg ervoor dat niets de ontvanger bedekt. 1.5.2. Gedrag van statuslampje Gedrag van LaCinema Black MAX Blauw statuslampje Rood statuslampje Aan Aan Uit Uit of in stand-by Uit Uit Bezig met opstarten Aan Knippert Bezig met inhoud af te spelen Uit Uit Bezig met standaardinstellingen te herstel- len Aan Aan Bezig met een opdracht van de afstands- bediening te ontvangen Knippert eenmaal Uit Bezig met opnemen Hangt af van andere acties Aan
Pagina: 9
LaCie LaCinema Black MAX Inleiding Gebruikershandleiding pagina 10 1. INGANG voor digitale tv-antenne – Sluit hier het anten- nesnoer aan dat van uw kabelaansluiting of schotelantenne komt 2. UITGANG voor digitale tv-antenne – Sluit hier een kabel aan om het kabelsignaal door uw tv te leiden (optioneel) 3. UITGANG voor digitaal optisch geluid – Gebruik een op- tische digitale geluidskabel (niet meegeleverd) om een verbin- ding met uw thuisinstallatie tot stand te brengen voor digitaal geluid 4. UITGANG voor samengestelde video (CVBS) – Samenge- stelde video levert goede videokwaliteit voor non-high defini- tion tv. Sluit een afzonderlijke kabel aan voor geluid. 5. UITGANG voor samengesteld (analoog) geluid links (wit) en rechts (rood) – Stereogeluid levert een goed ana- loog geluid 6. UITGANG voor componentvideo – Componentvideo levert high-definition beelden tot wel 1080i met behulp van een componentkabel voor video (niet meegeleverd). Sluit een afzonderlijke kabel aan voor geluid (stereokabel of digitale optische kabel). 7. HDMI-aansluiting – Hiermeesluit uhetapparaat aan op een tv,A/V-ontvangerof thuisinstallatie.HDMI biedt een zuiveredi- gitale verbindingvoorhigh definitionvideoen digitaal geluidin één kabel. Als uw tv beschikt over een DVI-aansluiting (Digital Video Interface), kunt u een HDMI-naar-DVI-adapter (afzon- derlijk verkocht) gebruiken voor een digitale videoverbinding met uw tv. U hoeft wel een afzonderlijke kabel aan te sluiten voor geluid. 8. USB 2.0-aansluiting (voor aansluiten van externe schij- ven) – Hiermee sluit u externe USB-opslagapparaten (zoals harde schijven of flashdrives) of geheugenkaartlezers aan om inhoud direct opuw tv te verkennen, af te spelen en te beheren. 9. USB 2.0-aansluiting (voor aansluiten van pc) – Hiermee sluit u een computer aan om multimediabestanden over te brengen. TECHNISCHE OPMERKING: Mac OS X-gebruikers kunnen de La- Cinema Black niet rechtstreeks aansluiten op hun computers via USB. 10. Ethernet-aansluiting – Hiermee maakt u verbinding met een netwerk om multimediabestanden over te brengen. 11. INGANG voor S-Video – Hiermee sluit u een analoge videobron aan om video op te nemen. 12. INGANG voor samengestelde video (CVBS) – Hiermee sluit u een analoge videobron aan om video op te nemen. 13. INGANGEN voor stereogeluid links (wit) en rechts (rood) – Hiermee sluit u analoge camcorders en projectors aan. 14. Knop voor herstel van fabrieksinstellingen – Druk op deze knop als uw LaCinema Black MAX niet reageert. Alle instellingen worden opnieuw ingesteld en de installatiewi- zard wordt gestart. 15. Aansluiting voor externe voeding – Sluit hier de voeding aan. WiFi-verbinding – De antenne is in het product ingebouwd. Sluit de LaCinema Black MAX via WiFi aan op een netwerk om multime- diabestanden over te brengen. BELANGRIJKE INFORMATIE: Stapel geen objecten boven op de LaCie LaCinema Black MAX omdat hierdoor interferentie met de ingebouwde WiFi-antenne kan ontstaan. 1.5.3. Achteraanzicht
Pagina: 10
LaCie LaCinema Black MAX De afstandsbediening gebruiken Gebruikershandleiding pagina 11 2. De afstandsbediening gebruiken Sommige knoppen van de afstandsbediening hebben een andere of geen functie afhankelijk van het soort bestand dat u aan het bekijken bent. In dit hoofdstuk worden de functies van de knop- pen beschreven voor elk soort bestand (film, foto en muziek) als- mede de installatie van de batterijen. 2.1. Batterijen installeren De afstandsbediening maakt gebruik van twee AAA-batterijen. De batterijen worden niet vooraf geïnstalleerd. U moet ze dus zelf installeren voordat u de afstandsbediening kunt gebruiken. De batterijen installeren: 1. Verwijder het dekseltje van het batterijcompartiment. 2. Breng de batterijen aan in het batterijcompartiment. Plaats de batterijen zo dat de '+'-symbolen op de batterijen aan dezelfde kant zitten als de '+'-symbolen in het batterijcom- partiment. 3. Breng het dekseltje van het batterijcompartiment weer aan. BELANGRIJKE INFORMATIE: Als u de afstandsbediening ge- durende langere tijd niet gebruikt, adviseert LaCie u de batterijen te verwijderen. BELANGRIJKE OPMERKING: Zorg ervoor dat er zich geen objecten bevinden tussen de afstandsbediening en de LaCinema Black MAX.
Pagina: 11
LaCie LaCinema Black MAX De afstandsbediening gebruiken Gebruikershandleiding pagina 12 2.2. Index afstandsbedieningsknoppen Met de afstandsbediening van de LaCie LaCinema Black MAX kunt u het apparaat bedienen terwijl het is aangesloten op uw tv of thuis- theater. Knop Functie 1. Infraroodzender Verstuurt signalen naar de LaCinema Black MAX 2. Stand-by Aan/Uit 3. Volume lager Verlaagt het volume 4. Volume hoger Verhoogt het volume 5. Markeren Markeert items voor latere handelin- gen; creëert een afspeellijst 6. Opties/ Instellingen Actiemenu, Setup 7. Stoppen/Annu- leren Stopt het afspelen van het huidige bestand 8. Afspelen/Pauze- ren/OK Selecteert, speelt af of pauzeert 9. Omhoog/Om- laag Navigeert doorheen lijsten of tv-ka- nalen 10. Links/Rechts Navigeert doorheen menu's of speelt vooruit/achteruit af 11. Lijst Toont tv-kanaal of bestandenlijst 12. Opnemen Start het opnemen onmiddellijk 13. Informatie Toont de bestandseigenschappen of informatie over het tv-programma 14. Dempen Dempt het geluid 15. Home Gaat naar het Home-menu vervolg op de volgende pagina >> 1 3 5 7 10 11 13 4 2 6 8 9 12 14 15
Pagina: 12
LaCie LaCinema Black MAX De afstandsbediening gebruiken Gebruikershandleiding pagina 13 2.2.1. Informatie over belangrijke knoppen Markeren-knop: Deze knop wordt gebruikt om een be- stand of map te markeren of niet langer te markeren voor latere han- delingen zoals kopiëren/plakken of het creëren van een afspeellijst in de verschillende mediahoofdmap- pen. Zodra het item is gemarkeerd, wordt het overzicht van de gese- lecteerde items met het aantal be- standen en de totale grootte weer- gegeven. U kunt de lijst met gemarkeerde items weergeven door op de knop Opties/Instellingen te drukken en Lijst met gemarkeerde items to- nen in het contextmenu te selecte- ren. De itemlijst dient dan te worden gewist door Lijst met markeringen wissen in het contextmenu te selec- teren. Afspelen/Pauzeren/OK-knop: Deze knop heeft twee hoofdfuncties: OK en Afspelen/Pauzeren. Met deze knop kunt u een selectie bevestigen en het afspelen in de verschillende mediahoofdmappen starten/pauzeren. Opties/Instellingen- knop: Deze knop wordt gebruikt om de beschikbare instel- lingen of acties in de verschillende mediahoofdmappen weer te geven. In het menu Home zal deze knop u leiden naar het hoofdmenu Instel- lingen van de LaCinema. In andere mediahoofdmappen of tijdens het afspelen zal een contextmenu met beschikbare acties worden weerge- geven.
Pagina: 13
LaCie LaCinema Black MAX De LaCinema Black MAX installeren Gebruikershandleiding pagina 14 3. De LaCinema Black MAX installeren Definitie Aansluiting Maximalereso- lutie HighDefinition HDMI 1080i Component 1080i StandardDefi- nition SCART RGB 576p Composite 576p De installatie bestaat uit zes stappen: ✦ ✦ STAP 1: Aansluiten op tv (paragraaf 3.1) ✦ ✦ STAP 2: Aansluiten op digitale tv-antenne (paragraaf 3.2) ✦ ✦ STAP 3: De voeding aansluiten (paragraaf 3.3) ✦ ✦ STAP 4: De tv aanzetten (paragraaf 3.4) ✦ ✦ STAP 5: De installatiewizard voltooien (paragraaf 3.5) ✦ ✦ STAP 6: Verbinding met uw netwerk tot stand brengen (pa- ragraaf 3.6) 3.1. STAP 1: Aansluiten op tv De LaCinema Black MAX ondersteunt verschillende aanslui- tingsmethoden voor televisies. Kies uit de volgende methoden de installatie die overeenkomt met de poorten op uw televisie of ontvanger: ✦ ✦ HDMI (paragraaf 3.1.1) ✦ ✦ SCART (via de meegeleverde SCART-naar-RCA-kabel) (pa- ragraaf 3.1.2) Bij elke van de bovenstaande aansluitingsmethoden is het mo- gelijk de LaCinema Black MAX aan te sluiten op thuisinstallaties door de S/PDIF-kabel (niet meegeleverd) op uw digitale versterker aan te sluiten via de digitale optische geluidsconnector (raad- pleeg paragraaf 3.1.3. Component- en analoge stereogeluidska- bel aansluiten (High Definition) voor meer informatie). De tabel aan de rechterzijde illustreert de kwaliteiten die mogelijk zijn met de verschillende aansluitingsmethoden. BELANGRIJKE INFORMATIE: De hierna vermelde aanslui- tingsschema's stellen typische installaties voor. Deze schema's werken mogelijk niet met bepaalde kabelsystemen, antenne-in- stallaties, of situaties waarbij tv-programmering wordt voorzien via methodes die afwijken van de aanvaarde industriële praktij- ken. TECHNISCHE OPMERKING: De connectoren aan de achter- zijde van uw tv zijn mogelijk niet geheel dezelfde als deze hieronder weergegeven. Gelieve de labels naast de connectoren zorgvuldig te lezen om correcte aansluitingen te verzekeren. vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 14
LaCie LaCinema Black MAX De LaCinema Black MAX installeren Gebruikershandleiding pagina 15 3.1.1. HDMI-kabel aansluiten (High- Definition) BELANGRIJKE INFORMATIE: Schakel uw tv uit voordat u de kabel aansluit. 1. Sluit een uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van uw televisie (Afb. 04). 2. Sluit het andere uiteinde aan op de HDMI-poort aan de ach- terzijde van de LaCinema Black MAX. Ga verder met de volgende stap, 3.2. TECHNISCHE OPMERKING: Als de HDMI-poort van uw tv wordt gebruikt door een ander apparaat of als uw tv niet beschikt over een HDMI-poort, kunt u het apparaat op uw tv aansluiten met de SCART-aansluiting (raadpleeg paragraaf 3.1.2 voor meer informatie). Afb. 03 - HDMI-kabeluiteinde en -profiel Afb. 04
Pagina: 15
LaCie LaCinema Black MAX De LaCinema Black MAX installeren Gebruikershandleiding pagina 16 3.1.2. SCART-kabel aansluiten (Standard Definition) BELANGRIJKE INFORMATIE: Schakel uw tv uit voordat u de kabels aansluit. 1. Sluit een uiteinde van de SCART-kabel aan op de SCART- poort van uw tv (Afb. 06). 2. Sluit het andere uiteinde van de SCART-kabel aan op de zes RCA-poorten (groen, blauw, rood, geel, wit en rood) aan de achterzijde van de LaCinema Black MAX. Ga verder met de volgende stap, 3.2. Afb. 05 - SCART-kabeluiteinden Op de LaCinema Black MAX Op de tv Afb. 06
Pagina: 16
LaCie LaCinema Black MAX De LaCinema Black MAX installeren Gebruikershandleiding pagina 17 3.1.3. Component- en analoge stereoge- luidskabel aansluiten (High Defini- tion) BELANGRIJKE INFORMATIE: Schakel uw tv uit voordat u de kabels aansluit. 1. Sluit een uiteinde van de componentkabel (rood, groen en blauw) voor video aan op de componentpoorten van uw tv. Sluit de stereogeluidskabel (met rode en witte uiteinden) voor het geluid aan op de stereogeluidspoort van uw tv. De stere- ogeluidsconnectoren die u dient te gebruiken, bevinden zich doorgaans nabij de componentpoorten van de tv. 2. Sluit het andere uiteinde van de componentkabel aan op de vijf RCA-poorten (rood, groen, blauw, wit en rood) aan de achterzijde van de LaCinema Black MAX. 3. Als u voor deze aansluitingsmethode kiest, zult u de com- ponentmodus moeten wijzigen met behulp van de afstands- bediening. Na het inschakelen van de televisie (raadpleeg paragraaf 3.4 voor informatie) drukt u op de knop Opties/ Instellingen om naar de hoofdmap Instellingen te navi- geren en de componentmodus op YUV in het Video- of Foto- onderdeel in te stellen. Ga verder met de volgende stap, 3.2. Afb. 07 - Componentkabeluiteinden Op de LaCinema Black MAX Op de tv Afb. 08
Pagina: 17
LaCie LaCinema Black MAX De LaCinema Black MAX installeren Gebruikershandleiding pagina 18 3.1.4. Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten BELANGRIJKE INFORMATIE: Schakel uw digitale versterker uit voordat u de kabel aansluit. Bij elke van de hiervoor vermelde aansluitingsmethoden is het mogelijk de LaCinema Black MAX aan te sluiten op thuisinstal- laties door de S/PDIF-kabel (niet meegeleverd) aan te sluiten op uw digitale versterker via de digitale optische geluidsconnector van de LaCinema Black MAX. 1. Sluit een uiteinde van een S/PDIF-kabel aan op uw digitale versterker (Afb. 10). 2. Sluit het andere uiteinde aan de achterzijde van de LaCinema Black MAX aan. Ga verder met de volgende stap, 3.2. Afb. 09 - S/PDIF-kabeluiteinden Op de LaCinema Black Op de stereo Afb. 10 Home Stereo LaCinema Black MAX
Pagina: 18
LaCie LaCinema Black MAX De LaCinema Black MAX installeren Gebruikershandleiding pagina 19 3.2. STAP 2: Aansluiten op digitale tv-antenne 1. Sluit een uiteinde van uw coaxiale tv-kabel (niet meegeleverd) aan op de INGANG voor de digitale tv-antenne aan de ach- terzijde van de LaCinema Black MAX (a, Afb. 11). 2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de kabelaan- sluiting op de muur. 3. Aansluiting voor doorgifte (optioneel): Sluit een andere coaxi- ale tv-kabel aan op de UITGANG van de digitale tv-antenne aan de achterzijde van de LaCinema Black MAX. Sluit vervol- gens het andere uiteinde van de kabel aan op de connector van uw tv (b, Afb. 11). Ga verder met de volgende stap, 3.3. Afb. 11 Doorgifte (b) Tv-antenne (a)
Pagina: 19
LaCie LaCinema Black MAX De LaCinema Black MAX installeren Gebruikershandleiding pagina 20 3.3. STAP 3: De voeding aansluiten Sluit een uiteinde van het netsnoer aan op de achterzijde van de LaCinema Black MAX en het andere uiteinde op een stopcontact (Afb. 12). Ga verder met de volgende stap, 3.4. Afb. 12
Pagina: 20
LaCie LaCinema Black MAX De LaCinema Black MAX installeren Gebruikershandleiding pagina 21 3.4. STAP 4: De tv aanzetten Zet de televisie aan. Als u het laadscherm niet ziet, stelt u de video-ingang van uw tv in op de overeenkomstige videokabel die u in de bovenstaande stappen hebt aangesloten (Afb. 13). Ga verder met de volgende stap, 3.5. 3.5. STAP 5: De installatiewizard voltooien De eerste keer dat u de LaCinema Black MAX inschakelt, ziet u een wizard die u helpt bij de configuratie van de instellingen. Deze wizard wordt alleen bij de eerste inschakeling van de LaCi- nema Black MAX weergegeven tenzij u op de reset-knop aan de achterzijde van de drive hebt gedrukt. 1. Sluit de LaCinema Black MAX aan op de tv, kabel en voeding zoals beschreven in paragrafen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4. 2. U ziet een opstartscherm tijdens de productinitialisatie (Afb. 14). Dit kan enkele minuten in beslag nemen. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 13 Afb. 14
Pagina: 21
LaCie LaCinema Black MAX De LaCinema Black MAX installeren Gebruikershandleiding pagina 22 1. Setupwizard: Afstandsbediening Het eerste scherm toont u de hoofdfuncties van de afstandsbe- diening (Afb. 15). Raadpleeg 2. De afstandsbediening gebruiken voor meer informatie over de afstandsbediening. Afb. 15 Afb. 16 Afb. 17 2. Setupwizard: Uw taal selecteren Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om een item te selecteren en Afspelen/Pauzeren/OK om uw keuze te beves- tigen (Afb. 16). 3. Setupwizard: Uw land selecteren Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om een item te selecteren en Afspelen/Pauzeren/OK om uw keuze te beves- tigen (Afb. 17).
Pagina: 22
LaCie LaCinema Black MAX De LaCinema Black MAX installeren Gebruikershandleiding pagina 23 4. Setupwizard: Tijdzone Hiermee stelt u de tijdzone in die van toepassing is voor uw land zodat het winter- en zomeruur automatisch wordt aangepast. Ge- bruik de toetsen Omhoog en Omlaag om een item te selec- teren en Afspelen/Pauzeren/OK om uw keuze te bevestigen (Afb. 18). 5. Setupwizard: Datum en tijd Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om een item te selecteren en Afspelen/Pauzeren/OK om uw keuze te beves- tigen (Afb. 19). 6. Setupwizard: Breedte-hoogteverhouding van tv Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om "4:3 TV" of "16:9 Widescreen TV" te selecteren en Afspelen/Pauzeren/OK om uw keuze te bevestigen (Afb. 20). Afb. 18 Afb. 19 Afb. 20
Pagina: 23
LaCie LaCinema Black MAX De LaCinema Black MAX installeren Gebruikershandleiding pagina 24 7. Setupwizard: Ouderlijk toezicht Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om een item te selecteren en Afspelen/Pauzeren/OK om uw keuze te beves- tigen (Afb. 21). 8. Setupwizard: Leeftijdsindicatie Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag en Afspelen/Pau- zeren/OK om de controle voor de toegang tot programma's volgens het "TV Parental Guidelines"-systeem te bevestigen. 9. Setupwizard: Code ouderlijk toezicht Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om de code voor het ouderlijk toezicht in te voeren en Afspelen/Pauzeren/OK om uw code te bevestigen. 10. Setupwizard: Kanalen zoeken Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om Ja of Nee te selecteren en Afspelen/Pauzeren/OK om uw keuze te bevesti- gen (Afb. 22 en Afb. 23). Afb. 21 Afb. 22 Afb. 23
Pagina: 24
LaCie LaCinema Black MAX De LaCinema Black MAX installeren Gebruikershandleiding pagina 25 U hebt nu de hoofdconfiguratie van de LaCinema Black MAX voltooid. In het menu Home dat verschijnt na het voltooien van de wizard drukt u op de knop Opties/Instellingen om het menu Instellingen te openen om zo de productinstallatie te beëindigen en geavanceerde instellingen te maken (Afb. 24). Ga verder met de volgende stap, 3.6. STAP 6: Verbinding met uw netwerk tot stand brengen. Het volgende onderdeel legt uit hoe u een verbinding kunt tot stand brengen tussen de LaCinema Black MAX en uw thuisnet- werk om bestanden over te brengen. Afb. 24
Pagina: 25
LaCie LaCinema Black MAX De LaCinema Black MAX installeren Gebruikershandleiding pagina 26 3.6. STAP 6: Verbinding met uw netwerk tot stand brengen De LaCinema Black MAX helpt u bij het selecteren en configureren van de verbinding met uw thuisnetwerk. Kies om een verbinding met een Ethernet- of draadloos netwerk tot stand te brengen en volg de onderstaande stappen, afhankelijk van uw keuze. 3.6.1. Draadloze netwerkverbinding De LaCinema Black MAX heeft een ingebouwde WiFi-antenne. Als u een draadloze verbinding met uw netwerk tot stand brengt, helpt de LaCinema Black MAX u bij het selecteren, het totstandbrengen en het configureren van uw netwerkverbinding. Gebruik de afstandsbediening om het volgende te doen: 1. Ga naar het menu Home en open de hoofdmap Instellingen door op de knop Opties/Instellingen te drukken (Afb. 25). 2. Selecteer het menu Netwerk, druk op de knop Omlaag en selecteer Netwerk configureren. 3. Selecteer Draadloze verbindingsmethode. 4. Selecteer uw draadloos netwerk in de lijst. 5. Voer indien nodig het wachtwoord in. 6. Selecteer de verbindingsmethode: Automatisch of Handma- tig. ✦ ✦ Bij Automatisch worden de netwerkparameters automa- tisch ingesteld. ✦ ✦ Als u kiest voor Handmatig, wordt u gevraagd het IP- adres van de LaCinema Black MAX in te voeren. TECHNISCHE OPMERKING: Als het netwerk niet wordt be- heerd door DHCP, moet u mogelijk uw IP-adres, subnetmasker, router en DNS-adressen invoeren. 7. Zodra u gedaan hebt, wordt u doorgestuurd naar het menu van de hoofdmap Instellingen. 8. U kunt het netwerk controleren door Verbinding in het menu Netwerk te selecteren. Raadpleeg paragraaf 5.2.1. Netwerk harde schijf (NAS) voor meer informatie over de overdracht van bestanden van uw com- puter naar uw LaCinema Black MAX. Afb. 25 OPMERKING: Zorg ervoor dat u het netwerkwachtwoord (als u er een gebruikt) en de afstandsbediening van uw LaCinema Black MAX bij de hand hebt. BELANGRIJKE OPMERKING: Ethernet- en draadloze verbin- dingen kunnen niet op hetzelfde moment actief zijn.
Pagina: 26
LaCie LaCinema Black MAX De LaCinema Black MAX installeren Gebruikershandleiding pagina 27 3.6.2. Ethernet-netwerkverbinding Als u een Ethernet-verbinding met uw netwerk tot stand brengt, detecteert de LaCinema Black MAX uw netwerk automatisch. Sluit de Ethernet-kabel (niet meegeleverd) aan op de achterzijde van de LaCinema Black MAX en op een Ethernet-poort van uw router (Afb. 26). 1. Ga naar het menu Home en open de hoofdmap Instellingen door op de knop Opties/Instellingen te drukken. 2. Selecteer het menu Netwerk, druk op de knop Omlaag en selecteer Netwerk configureren. 3. Selecteer Ethernet-verbindingsmethode. 4. Selecteer de verbindingsmethode: Automatisch of Handma- tig. ✦ ✦ Bij Automatisch worden de netwerkparameters automa- tisch ingesteld. ✦ ✦ Als u kiest voor Handmatig, wordt u gevraagd het IP- adres van de LaCinema Black MAX in te voeren. TECHNISCHE OPMERKING: Als het netwerk niet wordt be- heerd door DHCP, moet u mogelijk uw IP-adres, subnetmasker, router en DNS-adressen invoeren. 5. Zodra u gedaan hebt, wordt u doorgestuurd naar het menu van de hoofdmap Instellingen. 6. U kunt het netwerk controleren door Verbinding in het menu Netwerk te selecteren (Afb. 27). Raadpleeg paragraaf 5.2.1. Netwerk harde schijf (NAS) voor meer informatie over de overdracht van bestanden van uw com- puter naar uw LaCinema Black MAX. Afb. 26 Afb. 27
Pagina: 27
LaCie LaCinema Black MAX Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 28 4. Multimediabestanden afspelen Dankzij de mogelijkheid van de LaCinema Black MAX om verbinding te maken met UPnP-mediaservers, hostcomputers en externe USB- drives kunt u zowel bestanden op de LaCinema als op deze externe bronnen op uw televisie openen met behulp van de afstandsbedie- ning. In het menu Home selecteert u één van de mediahoofdmappen – Film, Foto, Muziek en Verkenner – om multimediabestanden te openen. Bestanden op verbonden externe bronnen kunnen in de gepaste hoofdmap worden geopend. Het volgende onderdeel beschrijft hoe u bestanden voor elke me- diahoofdmap kunt afspelen. Raadpleeg hoofdstuk 5. Bestanden van externe bronnen afspelen en kopiëren voor meer informatie over het totstandbrengen van een verbinding tussen de LaCinema Black MAX en externe bronnen zoals een UPnP-mediaserver, een hostcomputer en/of een externe USB-drive. 4.1. Hoofdmap Film Blader doorheen het menu met de navigatieknoppen. Om uw keuze te bevestigen en de hoofdmap Film te openen drukt u op de knop Afspelen/Pauzeren/OK (Afb. 28). Dit menu zal alle ondersteunde videobestanden weergeven die u hebt geüpload naar uw LaCie LaCinema Black of die zich bevin- den op een externe bron. Alleen bestanden die herkend worden als videobestanden zul- len worden weergegeven. Muzieknummers en foto's zullen niet worden weergegeven. Selecteer de hoofdmap Verkenner om alle bestandstypes te zien. U kunt bladeren doorheen de lijst met videobestanden en map- pen met behulp van de knoppen Omhoog en Omlaag . De knop Rechts gebruikt u om een map te openen en de knop Links om naar de bovenliggende map te gaan (Afb. 29) Druk op de knop Afspelen/Pauzeren/OK om uw keuze te beves- tigen. In de lijst met bestanden kunt u bestandsinformatie opvragen door op de knop Informatie te drukken (Afb. 30). Druk opnieuw op de knop Informatie om het informatiescherm te verlaten. Tijdens het afspelen van het bestand kunt u diverse afspeelinstel- lingen aanpassen. Druk op de knop Opties/Instellingen om het schermmenu weer te geven of te verlaten. Afb. 28 Afb. 29 Afb. 30
Pagina: 28
LaCie LaCinema Black MAX Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 29 4.1.1. Beeldformaat Kies uit deze opties (Afb. 31): ✦ ✦ Origineel ✦ ✦ Volledig scherm ✦ ✦ Cinema Afb. 31 Afb. 32 Afb. 33 4.1.2. Ondertitel ✦ ✦ Lijst met beschikbare ondertitels (Afb. 32) ✦ ✦ Uit 4.1.3. Geluidstalen Kies uit de lijst met beschikbare talen (Afb. 33).
Pagina: 29
LaCie LaCinema Black MAX Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 30 4.1.4. Afspeelmodus ✦ ✦ Een > Geselecteerd bestand afspelen (Afb. 34) ✦ ✦ Lijst > Alle bestanden in de map afspelen 4.1.5. Herhalen ✦ ✦ Uit > Geselecteerd bestand of lijst met bestanden eenmaal afspelen (Afb. 35) ✦ ✦ Aan > Geselecteerd bestand of lijst met bestanden her- haaldelijk afspelen Afb. 34 Afb. 35
Pagina: 30
LaCie LaCinema Black MAX Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 31 4.2. Menu Foto's U kunt met de navigatieknoppen doorheen het menu bladeren (Afb. 36). Druk op de knop Afspelen/Pauzeren/OK om uw keuze te bevestigen en een menu te openen. Dit menu zal alle afbeeldingen weergeven die u hebt geüpload naar uw LaCie LaCinema Black MAX. Alleen bestanden die her- kend worden als afbeeldingen zullen worden weergegeven. Films en muzieknummers zullen niet worden weergegeven. Selecteer de hoofdmap Verkenner om alle bestandstypes te zien. U kunt bladeren doorheen de lijst met foto's en mappen met be- hulp van de knoppen Omhoog en Omlaag . De knop Rechts gebruikt u om een map te openen en de knop Links om naar de bovenliggende map te gaan (Afb. 37). Druk op de knop Afspelen/Pauzeren/OK om uw keuze te bevestigen. Tijdens het afspelen van het bestand kunt u diverse afspeelinstel- lingen aanpassen. Druk op de knop Opties/Instellingen om het schermmenu weer te geven of te verlaten. 4.2.1. Overgang Met deze functie kunt u het overgangseffect tussen foto's instellen (Afb. 38). 4.2.2. Linksom/Rechtsom draaien Met deze functie kunt u automatisch foto's laten draaien om deze juist weer te geven op uw tv (Afb. 39). Afb. 36 Afb. 37 Afb. 38 Afb. 39
Pagina: 31
LaCie LaCinema Black MAX Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 32 4.3. Menu Muziek U kunt met de navigatieknoppen doorheen het menu bladeren (Afb. 40). Druk op de knop Afspelen/Pauzeren/OK om uw keuze te bevestigen en een menu te openen. Dit menu zal alle muzieknummers weergeven die u hebt geüpload naar uw LaCie LaCinema Black MAX. Alleen bestanden die her- kend worden als muzieknummers zullen worden weergegeven. Films en foto's zullen niet worden weergegeven. Selecteer de hoofdmap Verkenner om alle bestandstypes te zien. U kunt bladeren doorheen de lijst met muzieknummers en map- pen met behulp van de knoppen Omhoog en Omlaag . De knop Rechts gebruikt u om een map te openen en de knop Links om naar de bovenliggende map te gaan (Afb. 41). Druk op de knop Afspelen/Pauzeren/OK om uw keuze te beves- tigen. Als de muziekspeler is gestart, kunt u het huidige muzieknum- mer pauzeren of stoppen. U kunt ook het muzieknummer wijzi- gen door in de lijst te bladeren met de knoppen Omhoog en Omlaag en door op de knop Afspelen/Pauzeren/OK te drukken. Tijdens het afspelen van het bestand kunt u verscheidene afspee- linstellingen aanpassen door op de knop Opties/Instellingen te drukken (Afb. 42). U opent dan het onderdeel van de muziek- speler waarin de afspeellijsten gelijktijdig kunnen worden bewerkt en de afspeelmodus aangepast. 4.3.1. Herhalen Stelt de modus Herhalen in. Selecteer Muzieknummer om het hui- dige muzieknummer continu te herhalen, Lijst om de muzieknum- mers in de map continu te herhalen, en Uit om het afspelen te stoppen wanneer alle muzieknummers in de map zijn afgespeeld. 4.3.2. Willekeurig Kies indien de muzieknummers in een lijst willekeurig moeten worden afgespeeld. Kies Aan of Uit. Afb. 40 Afb. 41 Afb. 42
Pagina: 32
LaCie LaCinema Black MAX Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 33 4.4. Afspeellijstbeheer Zodra de muziekspeler is gestart, kunt u afspeellijsten aanmaken en bewerken om muzieknummers naar wens te ordenen. Druk op de knop Rechts om het afspeellijstbeheer te openen en op Links om het te sluiten en terug te keren naar de speler. 4.4.1. Een nieuwe afspeellijst aanmaken 1. In de hoofdmap Muziek markeert u het item dat u wenst toe te voegen aan uw lijst door een muzieknummer te selecteren en op de knop Markeren te drukken. U kunt bestanden uit verschillende mappen selecteren (Afb. 43). 2. Druk op de knop Opties/Instellingen en selecteer Af- speellijst met gemarkeerde items aanmaken. 3. Geef de afspeellijst een naam en druk op de knop Afspelen/ Pauzeren/OK . 4.4.2. Volgorde muzieknummers in afspeellijst wijzigen Om een muzieknummer in de lijst te verplaatsen drukt u op Om- hoog en Omlaag om het muzieknummer te selecteren. Druk op Rechts om het te verplaatsen en dan op Omhoog en Omlaag om de positie van het muzieknummer in de lijst te wijzigen. 4.4.3. Een item uit de afspeellijst verwijderen Om een item uit de afspeellijst te verwijderen drukt u op de knop Stoppen . Deze actie wist het bestand niet maar verwijdert het alleen uit de huidige afspeellijst. OPMERKING: Het muzieknummer dat op dat moment wordt afgespeeld, kan niet uit de lijst worden verwijderd. Afb. 43
Pagina: 33
LaCie LaCinema Black MAX Externe bronnen Gebruikershandleiding pagina 34 5. Bestanden van externe bronnen afspelen en kopiëren Afb. 44 - USB-poort vooraan Afb. 45 - USB-poorten achteraan Afb. 46 5.1. Bestanden afspelen vanaf een externe USB harddrive Schakel externe harde schijven in en sluit ze aan op de USB-poorten aan de voorzijde (Afb. 44) of de achterzijde (Afb. 45) van de LaCi- nema Black MAX om multimediabestanden op uw televisie te kunnen bekijken. Hieronder vindt u meer informatie. 5.1.1. Aansluiting Schakel de externe harde schijf in en sluit de USB-kabel aan op een USB-poort aan de voor- of achterzijde van de LaCinema Black MAX. Na de aansluiting ziet u een pop-upbericht dat u de opslagvolumes van het geselecteerde apparaat toont. U kunt bladeren doorheen de lijst met bestanden. OPMERKING: Alleen bestanden die worden ondersteund in de huidige mediahoofdmap zullen worden weergegeven (bijv. mu- zieknummers in de hoofdmap Muziek). 5.1.2. Compatibiliteit Naast harde schijven kunt u ook kaartlezers, digitale camera's of di- gitale camcorders met USB-ondersteuning voor massaopslag aan- sluiten. Harddrives met de volgende bestandssysteemindelingen worden ondersteund: FAT32, NTFS, HFS+ en Linux-bestandssystemen. 5.1.3. Bestanden afspelen en kopiëren Bestanden op het externe volume worden bij de lokaal opgesla- gen bestanden in de verschillende hoofdmappen weergegeven. Voor het afspelen van bestanden navigeert u simpelweg naar de juiste hoofdmap, selecteert u het bestand, en drukt u op de knop Afspelen/Pauzeren/OK (Afb. 46). Raadpleeg paragraaf 5.4.1. Bestanden kopiëren van een NAS naar de LaCinema Black MAX voor meer informatie over het ko- piëren van bestanden.
Pagina: 34
LaCie LaCinema Black MAX Externe bronnen Gebruikershandleiding pagina 35 5.2. Bestanden van een netwerkmediaserver afspelen U kunt inhoud streamen naar uw LaCinema Black MAX vanaf een UPnP-netwerkserver op een hostcomputer (Mac of pc) of een netwerk harde schijf (NAS). Hieronder vindt u meer informatie. U kunt eveneens bestanden kopiëren van een externe bron naar de LaCinema Black MAX. Voor meer informatie raadpleegt u pa- ragraaf 5.4.1. Bestanden kopiëren van een NAS naar de LaCi- nema Black MAX. 5.2.1. Netwerk harde schijf (NAS) Als een NAS met een mediaserver hebt, is het mogelijk deze in- houd te streamen naar de LaCinema Black MAX. Om uw NAS- inhoud te bekijken op de LaCinema Black MAX, zorgt u er eerst voor dat beide apparaten verbonden zijn met het netwerk (zie Afb. 47). Na het totstandbrengen van de verbinding zullen de bestan- den op de NAS verschijnen in de verschillende hoofdmappen op de LaCinema Black MAX. Voor meer informatie over het kopiëren van bestanden van een NAS naar de LaCinema Black MAX raadpleegt u paragraaf 5.4.1. Bestanden kopiëren van een NAS naar de LaCinema Black MAX. Televisie Netwerkrouter NAS-media- server LaCinema Black MAX Afb. 47
Pagina: 35
LaCie LaCinema Black MAX Externe bronnen Gebruikershandleiding pagina 36 5.2.2. Hostcomputer U kunt software installeren die uw pc of Mac omvormt tot een UPnP-mediaserver. Zodra de sofware is geïnstalleerd en gecon- figureerd, zullen de bestanden op de hostcomputer verschijnen in de verscheidene hoofdmappen op de LaCinema Black MAX (zie Afb. 48). 1. Installeer de Packet Video TwonkyVision-software die u vindt op de cd-rom met hulpprogramma's. 2. Na de installatie start u de server vanuit het menu Start (Win- dows-gebruikers) of de map Toepassingen (Mac-gebruikers). 3. In de configuratiepagina die in uw webbrowser wordt ge- opend, klikt u op de link Delen en selecteert u vervolgens de mappen op uw computer die multimedia-inhoud bevatten die u wenst te openen vanaf de LaCinema Black MAX (Afb. 49). Zorg ervoor dat u op de knop Wijzigingen opslaan klikt als u hebt gedaan. 4. U moet mogelijk de server opnieuw opstarten. Hiervoor se- lecteert u de link Eerste stappen en klikt u op Server opnieuw opstarten. 5. U kunt nu de multimedia-inhoud van uw computer openen met behulp van de afstandsbediening van de LaCinema Black MAX. De bestanden worden in de verscheidene hoofd- mappen op de LaCinema Black MAX weergegeven. Voor meer informatie over het kopiëren van bestanden van een hostcomputer naar de LaCinema Black MAX via de Twonky UPnP- software raadpleegt u paragraaf 5.4.1. Bestanden kopiëren van een NAS naar de LaCinema Black MAX. Televisie Netwerkrouter Pc of Mac met Twonky Media Server geïnstal- leerd NAS-media- server LaCinema Black MAX Afb. 48 Afb. 49
Pagina: 36
LaCie LaCinema Black MAX Externe bronnen Gebruikershandleiding pagina 37 5.3. Bestanden afspelen vanaf een hostcomputer aangesloten via USB BELANGRIJKE INFORMATIE: De rechtstreekse aansluiting van uw LaCinema Black MAX op een hostcomputer via USB wordt niet ondersteund voor Mac OS X-gebruikers. Installeer Windows Media Player (WMP) 11 om inhoud te strea- men naar de LaCinema Black MAX en om uw LaCinema Black MAX te activeren op uw computer als een externe harddrive. Volg deze stappen om de verbinding te configureren: 1. Zorg ervoor dat de software geïnstalleerd is op uw computer. TECHNISCHE OPMERKING: WMP is voorgeïnstalleerd bij Vis- ta, maar XP-gebruikers moeten de software mogelijk downloaden en installeren. 2. Sluit de USB-kabel aan op de LaCinema Black MAX en op uw Windows-computer (Afb. 50). 3. In WMP schakelt u Media delen in door te klikken op Media- bibliotheek > Media delen... (Afb. 51). 4. In het dialoogvenster Media delen vinkt u Mijn media delen met aan. U moet dan in WMP aangeven dat u de inhoud wenst te delen met de LaCinema Black. Onder het selectie- vakje van Mijn media delen met selecteert u de LaCinema Black MAX en klikt u op Toestaan (Afb. 52). 5. Multimedia-inhoud die werd geïmporteerd in WMP zal nu toegankelijk zijn in de verscheidene hoofdmappen op de La- Cinema Black MAX. Voor meer informatie over het kopiëren van bestanden van een hostcomputer naar de LaCinema Black MAX via USB raadpleegt u paragraaf 5.4.2. Bestanden kopiëren van een USB-aangesloten computer naar de LaCinema Black MAX. Afb. 50 Afb. 51 Afb. 52
Pagina: 37
LaCie LaCinema Black MAX Externe bronnen Gebruikershandleiding pagina 38 Afb. 53 5.4. Bestanden kopiëren van een externe bron naar de LaCinema Black MAX U kunt bestanden kopiëren van een externe USB harde schijf, NAS of mediaserver naar de LaCinema Black MAX voor weergave op uw televisie. Merk op dat het proces voor het kopiëren van be- standen van een netwerkapparaat of USB harde schijf verschilt van het proces voor het kopiëren van bestanden van/naar een USB-aangesloten hostcomputer. 5.4.1. Bestanden kopiëren van een NAS naar de LaCinema Black MAX Bestanden kopiëren naar de LaCinema Black MAX: 1. Controleer of het bronapparaat is aangesloten (raadpleeg paragrafen 5.1, 5.2 of 5.3) en of het wordt herkend door de LaCinema Black MAX. 2. Selecteer het bestand of de map die u wenst te kopiëren en druk op de knop Markeren (Afb. 53). 3. Navigeer vervolgens naar de map waar u het bestand wenst te plaatsen en druk op de knop Opties/Instellingen en selecteer Gemarkeerde items plakken in [Huidige map]. 4. Het venster voor de bestandsoverdracht verschijnt en toont u de voortgang van het kopiëren.
Pagina: 38
LaCie LaCinema Black MAX Externe bronnen Gebruikershandleiding pagina 39 5.4.2. Bestanden kopiëren van een USB- aangesloten computer naar de LaCinema Black MAX Na de installatie van Windows Media Player kan de LaCinema Black MAX worden aangesloten op uw computer via USB en zal het apparaat net als een externe harddrive worden geactiveerd. U ziet het pictogram in Deze computer (XP-gebruikers) of Compu- ter (Vista-gebruikers). Vervolgens kunt u bestanden overbrengen van uw computer naar de LaCinema Black en omgekeerd zoals met een externe harde schijf. 1. Zorg ervoor dat de software geïnstalleerd is op uw computer. TECHNISCHE OPMERKING: WMP is voorgeïnstalleerd bij Vista, maar XP-gebruikers moeten de software mogelijk downloaden en installeren. Raadpleeg paragraaf 5.3. Bestanden afspelen vanaf een hostcomputer aangesloten via USB voor meer informatie. 2. Open in Deze computer of Computer het volume met de naam LaCinema Black (Afb. 54). 3. Open vervolgens het volume met de naam Lokale HDD (Afb. 55). 4. Sleep bestanden van uw lokale harde schijf naar één van de drie mappen volgens bestandstype (plaats bijvoorbeeld mp3-bestanden in Mijn muziek en jpg-bestanden in Mijn af- beeldingen) (Afb. 56). BELANGRIJKE INFORMATIE: Zorg ervoor dat u de bestan- den juist plaatst volgens type omdat de bestanden in de verkeerde map niet zullen zichtbaar zijn op uw tv. Afb. 54 Afb. 55 Afb. 56
Pagina: 39
LaCie LaCinema Black MAX Externe bronnen Gebruikershandleiding pagina 40 5.5. Opnemen van analoge videobronnen (inclusief camcorders) 5.5.1. Video's opnemen 1. Sluit de analoge videobron aan op de video-ingang van de LaCinema Black Max via CVBS video- of S-Video- en stere- ogeluidskabels. 2. Speel de video op uw videobron af (bijv. camcorder). 3. Navigeer met de afstandsbediening naar de hoofdmap TV, selecteer Kanaal > Video in of S-video in (maak uw keuze op basis van de aansluitingsmethode). U dient de video op uw tv te zien (Afb. 57). 4. Druk op Opnemen op uw afstandsbediening om de video te beginnen opnemen. De video zal worden opgenomen als een standaard tv-programma. 5. U kunt het opnemen stoppen wanneer u het videobestand wenst te creëren. TECHNISCHE OPMERKING: Het apparaat kan geen bescherm- de inhoudsbronnen opnemen zoals commerciële dvd-video. TECHNISCHE OPMERKING: Als u drukt op Pauzeren, wordt de video op het scherm gepauzeerd maar wordt het opnemen niet gestopt. 5.5.2. Opgenomen video van camcorders openen Raadpleeg paragraaf 6.5. Opgenomen programma’s openen. OPMERKING: Opnames kunnen naar een pc of Mac worden geëxporteerd door ze te kopiëren naar een USB harde schijf voor verdere bewerking of archivering op een dvd. Afb. 57
Pagina: 40
LaCie LaCinema Black MAX Televisie bekijken en opnemen Gebruikershandleiding pagina 41 6. Televisie bekijken en opnemen Met de LaCinema Black MAX kunt u digitale televisie van hoge kwaliteit bekijken, live tv pauzeren en tv-programma's direct of geprogrammeerd opnemen. Om de televisiefuncties vanuit het Home-menu te openen, selec- teert u de hoofdmap TV met de knoppen Links en Rechts en Afspelen/Pauzeren/OK om te selecteren (Afb. 58). Vanuit de hoofdmap TV kunt u een lijst met uw favoriete kanalen creëren en ze naar wens sorteren. 6.1. Kanalen zoeken Wanneer u de hoofdmap TV voor de eerste keer opent en u hebt de tv-kanalen niet gezocht tijdens de setupwizard, dan zal de La- Cinema Black MAX u vragen dit nu te doen. Zodra het zoeken is beëindigd, verschijnt het venster Kanalen opslaan. Druk op de knop Afspelen/Pauzeren/OK om de gevonden kanalen op te slaan (Afb. 59). U bent nu klaar om ka- nalen te bekijken en te beheren door de hoofdmap TV te openen. TECHNISCHE OPMERKING: Video-ingangsbronnen, zoals aangesloten camcorders, worden ook in de kanalenlijst weergege- ven. Voor meer informatie over video-ingangsbronnen raadpleegt u hoofdstuk 5. Bestanden van externe bronnen afspelen en kopië- ren. 6.2. Tv kijken Zodra u de kanalen hebt gezocht, opent u de hoofdmap TV door op de afbeelding in het hoofdmenu te klikken (Afb. 60). Blader doorheen de kanalen met de knoppen Omhoog en Omlaag . Om video via niet-kabelaansluitingen te bekijken, zoals via een camcorder, selecteert u het kanaal "Video IN" (Afb. 60) (voor meer informatie raadpleegt u hoofdstuk 5. Bestanden van externe bron- nen afspelen en kopiëren. Door op de knop Lijst te drukken, worden de lijsten "Alle ka- nalen" of "Favoriete kanalen" weergegeven. Afb. 58 Afb. 59 Afb. 60
Pagina: 41
LaCie LaCinema Black MAX Televisie bekijken en opnemen Gebruikershandleiding pagina 42 6.2.1. Tv-controlebalk Als u druk op de knop Lijst , wordt de controlebalk van de hoofdmap TV weergegeven. Hierin ziet u een lijst met beschikbare kanalen en functies om de opname van tv-programma's en pro- grammeringen te beheren (Afb. 61). 6.2.2. Tv-gids De Electronic Program Guide (EPG) of tv-gids is een schermgids voor geplande televisieprogramma's waarmee gebruikers kunnen navige- ren en inhoud selecteren. De EPG biedt informatie zoals geplande uitzendingen, inhoudbeoordelingen en programmabeschrijvingen. Om de gehele tv-gids met alle kanalen te openen terwijl u tv kijkt, drukt u op de knop Opties/Instellingen en selecteert u Tv-gids tonen (Afb. 62). U kunt de tv-gids ook openen voor elk kanaal terwijl u geen tv kijkt. Druk op de knop Lijst , selecteer een kanalenlijst, selec- teer een kanaal en druk vervolgens op de knop Rechts om de programmainformatie Nu en Hierna te openen. Nu verwijst naar de gegevens van het huidige programma en Hierna verwijst naar de gegevens van het volgende programma op hetzelfde kanaal. 6.2.3. Timeshifting: controle over live tv nemen Een van de grootste voordelen van de LaCinema Black MAX is de mogelijkheid om live tv te pauzeren en terug te spoelen. De La- Cinema Black MAX neemt automatisch tv op terwijl u er naar kijkt en bewaart de laatste drie uur opgenomen televisie. Met deze buffer kunt u tot drie uur terugspoelen. Als u terugspoelt terwijl u live televisie bekijkt, kunt u dan vooruit afspelen tot u opnieuw live televisie bekijkt. Dit pictogram in de informatiebanner geeft aan dat u tv bekijkt in de timeshiftingmodus (Afb. 63). Daarnaast toont een voortgangbalk u hoe ver u zich bevindt van het live televisiepunt. TECHNISCHE OPMERKING: Het veranderen van kanaal her- start de buffer. U kunt dus alleen terugspoelen tot u het punt bereikt waar u het kanaal voor het laatst hebt veranderd. Afb. 61 Afb. 62 Afb. 63
Pagina: 42
LaCie LaCinema Black MAX Televisie bekijken en opnemen Gebruikershandleiding pagina 43 6.2.4. Over het tv-scherm 1. Infobalk – Wanneer u schakelt naar een tv-kanaal of op de knop Informatie drukt, zal een balk worden weergegeven die informatie over het huidige programma bevat, zoals de titel en de duur. 2. Kanaalbalk – Een tweede balk boven in het scherm zal verschijnen om het kanaalnummer en de kanaalnaam te tonen. 6.2.5. Lijst met favoriete kanalen maken 1. Druk op de knop Lijst en een lijst met alle kanalen wordt weergegeven. 2. Om kanalen aan uw lijst met favoriete kanalen toe te voegen, selecteer u de kanalen en drukt u op de knop Markeren (Afb. 64). 3. Druk op de knop Opties/Instellingen om het optiemenu weer te geven. 4. Selecteer Lijst met favoriete kanalen maken, bevestig uw keuze en geeft uw lijst een naam met behulp van het virtuele toetsenbord. 6.2.6. Lijsten met favoriete kanalen beheren Selecteer de kanalenlijst die u wenst te beheren en druk op de knop Links om het menu Lijstbeheer te openen. In dit menu kunt u de volgorde van de kanalen in uw lijst wijzigen (Afb. 65). Om een kanaal uit de lijst te verwijderen, markeert u het kanaal door op de knop Markeren te drukken en drukt u vervolgens op de knop Opties/Instellingen . Het verwijderde kanaal is gewist uit uw lijst maar blijft in de lijst "Alle kanalen" weergegeven. OPMERKING: U kunt geen kanalen in de lijst "Alle kanalen" wissen. Afb. 64 Afb. 65
Pagina: 43
LaCie LaCinema Black MAX Televisie bekijken en opnemen Gebruikershandleiding pagina 44 Pictogram Betekenis Live U bekijkt live televisie U hebt timeshifting ingeschakeld en bekijkt opgenomen televisie U bent bezig met opnemen Achteruit/vooruit afspelen tijdens een pro- gramma Uitzending van programma in high definition 16/9 Uitzending van programma in 16/9 formaat Gecodeerd kanaal (abonnement is noodza- kelijk) Verschillende talen voor het geluid beschik- baar. Druk op de knop Opties/Instellingen om uw keuze te maken. Verschillende talen voor ondertiteling be- schikbaar. Druk op de knop Opties/Instellin- gen om uw keuze te maken. Het programma heeft ondertitels voor doven en hardhorenden. Pictogram Betekenis Audiovision (geluid voor blinden en slecht- zienden) beschikbaar Ondertitels aangepast voor doven en hard- horenden beschikbaar -10 Geeft een inhoudbeoordeling voor de ver- melde leeftijd aan -12 -16 5.1 Het geluid heeft de indeling Dolby Home Ci- nema 6.3. Pictograminformatie hoofdmap TV
Pagina: 44
LaCie LaCinema Black MAX Televisie bekijken en opnemen Gebruikershandleiding pagina 45 6.4. TV opnemen De LaCinema Black MAX kan tv-programma's op twee verschil- lende wijzen opnemen: ✦ ✦ Directe opname ✦ ✦ Geplande opname TECHNISCHE OPMERKING: Veranderen van kanaal is niet mogelijk tijdens de opname omdat het onmogelijk is om twee op- namen tegelijkertijd ter verrichten. 6.4.1. Directe opname Terwijl u tv kijkt, kunt u direct opnemen door op de knop Opne- men te drukken (Afb. 66). Het opnemen begint automatisch vanaf de huidige positie. De standaard opnameduur bedraagt drie uur en kan onmiddellijk met de knoppen Omhoog en Omlaag per interval van 30 minuten worden aangepast. Tijdens het opnemen kunt u de opnameduur verlengen of inkor- ten door opnieuw op de knop Opnemen te drukken en ver- volgens de knoppen Omhoog en Omlaag te gebruiken. Afb. 66
Pagina: 45
LaCie LaCinema Black MAX Televisie bekijken en opnemen Gebruikershandleiding pagina 46 6.4.2. Geplande opname Geplande opname is heel handig voor het opnemen van frequent uitgezonden programma's zoals een dagelijks of wekelijks pro- gramma. U neemt een programma op door het taakvenster te openen en op de knop Opties/Instellingen te drukken. Kies dan voor Handmatige opname waar u de volgende parameters instelt (Afb. 67): ✦ ✦ Kanalenlijst met het tv-kanaal en het kanaal zelf ✦ ✦ Opnamedatum ✦ ✦ Uur van begin en einde ✦ ✦ Frequentie: dagelijks, wekelijks, maandelijks ✦ ✦ Aantal herhalingen: het opnemen kan verscheidene keren worden herhaald Als u een herhaalde opname hebt gepland, kunt u de volgende automatische opname deactiveren. Ga naar de homepage van de hoofdmap TV en selecteer de map Mijn geprogrammeerde opnamen (Afb. 68),druk op de knop Rechts om het opnemen te bewerken, selecteer Frequentie en kies vervolgens 1. 6.5. Opgenomen programma's openen Opgenomen programma's worden opgeslagen in een vooraf be- paalde locatie die kan worden geopend in de hoofdmap TV of de Film. Via de hoofdmap Film: Ga naar het menu Home, selecteer de hoofdmap Film en open de map Mijn opnamen (Afb. 69). Deze map bevat alle opna- men gemaakt met de tv-tuner of via de video-ingang (raadpleeg hoofdstuk 6. Externe bronnen voor meer informatie). Druk op de knop Afspelen/Pauzeren/OK om uw video te bekijken. Via de hoofdmap TV: Ga naar het menu Home, selecteer de hoofdmap TV, druk op de knop Lijst om de Tv-controlebalk te openen. Druk op de knop Links op de afstandsbediening om de map Mijn opnamen te openen (Afb. 70). Deze map bevat alle opnamen gemaakt met de tv-tuner of via de video-ingang (raadpleeg hoofdstuk 5. Bestanden van externe bronnen afspelen en kopiëren voor meer informatie). Druk op de knop Afspelen/Pauzeren/OK om uw video te bekijken. Afb. 67 Afb. 68 Afb. 69 Afb. 70
Pagina: 46
LaCie LaCinema Black MAX Menu Instellingen Gebruikershandleiding pagina 47 7. Menu Instellingen Open vanuit het menu Home de instellingen van de LaCinema Black MAX door op de knop Opties/Instellingen van de af- standsbediening te drukken. 7.1. Overzicht instellingenmenu Navigeer doorheen de instellingscategorieën met de knoppen Links en Rechts en bevestig uw keuze met de knop Afspe- len/Pauzeren/OK . Een informatiebalk aan de onderkant van het scherm geeft u de volgende informatie (Afb. 71): ✦ ✦ Huidige tijd en datum ✦ ✦ Vrije ruimte op de harde schijf ✦ ✦ Netwerkverbinding ✦ ✦ Tv-aansluiting en resolutie Hierna vindt u een beschrijving van de instellingscategorieën. 7.1.1. Instellingen: Algemeen Hiermee kunt u algemene instellingen specificeren (Afb. 72): ✦ ✦ Land – Selecteer uw land voor de tijd en de voorkeuren voor uitzendingen ✦ ✦ Taal – Selecteer de taal voor het schermmenu ✦ ✦ Datum en tijd - • Updatemodus – Bepaalt hoe de tijd wordt aangepast – – Handmatig – De gebruiker geeft de tijd en datum in. – – Automatisch – De tijd en datum worden door het tv-signaal aangepast. • Datumformaat – Bepaalt hoe de tijd wordt weerge- geven – – Jaar/Maand/Dag – – Dag/Maand/Jaar – – Maand/Dag/Jaar • Tijdformaat – – – 12 uur – – 24 uur Afb. 71 Afb. 72
Pagina: 47
LaCie LaCinema Black MAX Menu Instellingen Gebruikershandleiding pagina 48 • Tijd instellen – Stel de huidige tijd en datum in (al- leen beschikbaar als de Updatemodus ingesteld is op Handmatig) • Tijdzone – Bepaalt de tijdzone per land / stad ✦ ✦ Toegang en beveiliging – • Ouderlijk toezicht – Schakelt het ouderlijk toezicht in of uit • Kindermodus instellen – Schakelt het ouderlijk toe- zicht in en vraagt een geheime code om bepaalde me- nu's en verborgen bestanden te openen • Geheime code wijzigen – Voer hier de huidige en nieuwe code in • Antwoord/vraag wijzigen – Wijzig hier de vraag die u helpt de geheime code te onthouden • Leeftijdsindicatie – Bepaalt de leeftijdsdrempel voor uitzendingen ✦ ✦ Helpbanner – Schakel de helpbanner in of uit tijdens het gebruik van het apparaat 7.1.2. Instellingen: Televisie Hiermee kunt u televisie-instellingen specificeren (Afb. 73): ✦ ✦ Tijdmarges opname – Definieert extra opnametijdmarges voor geplande opnamen • 00 (Geen) / 05 min. / 10 min. ✦ ✦ Kanalen zoeken – Wijzigt de kanaalinstellingen • Alle / Alleen gratis) – Zoekt alleen naar gratis kanalen of naar gratis kanalen en betaalzenders ✦ ✦ Externe antenne – Schakelt de LaCinema Black MAX in of uit om een compatibele externe antenne van stroom te voorzien (5V uitgang) 7.1.3. Instellingen: Video/Foto Hiermee kunt u instellingen voor video's en foto's specificeren (Afb. 74): ✦ ✦ Video-instellingen – • Standaardgeluid – – – Frans / Engels / Spaans ✦ ✦ Diapresentatie-instellingen – • Overgangen – – – Zonder overgang – – Vervagen naar zwart – – Langzame beeldwisseling – – Boven naar onder Afb. 73 Afb. 74
Pagina: 48
LaCie LaCinema Black MAX Menu Instellingen Gebruikershandleiding pagina 49 7.1.4. Instellingen: Aansluiting Hiermee kunt u instellingen voor de videoverbinding specificeren (Afb. 75): ✦ ✦ HDMI/YUV-uitgang resolutie ✦ ✦ Samengestelde uitgang ✦ ✦ Componentuitgang ✦ ✦ HDMI-geluid ✦ ✦ Automische framesnelheid ✦ ✦ S/PDIF-geluid ✦ ✦ Breedte-hoogteverhouding Afb. 75 Afb. 76 Afb. 77 7.1.5. Instellingen: Netwerk Raadpleeg voor een basisnetwerkinstallatie 3.6. STAP 6: Verbin- ding met uw netwerk tot stand brengen. 7.1.6. Instellingen: Geavanceerd Reset LaCinema Black – Als u drukt op deze knop, worden alle instellingen gereset en wordt de installatiewizard opgestart na de voltooiing van de automatische herstart (Afb. 76). 7.1.7. Instellingen: Versie Hiermee kunt u het volgende zien (Afb. 77): ✦ ✦ Softwareversie ✦ ✦ Serienummer ✦ ✦ Copyright
Pagina: 49
LaCie LaCinema Black MAX Menu Instellingen Gebruikershandleiding pagina 50 7.2. Firmware bijwerken U kunt de firmware van de LaCie LaCinema Black MAX bijwerken door gedownloade firmware-updates op een aangesloten externe USB harde schijf te laden. De firmware bijwerken: 1. Ga naar www.lacie.com/support en klik op de link Downloads. 2. Selecteer en download de meest recente firmware voor de LaCinema Black MAX. 3. Sla het gedownloade bestand in de meest bovenliggende map van een externe harde schijf op (niet in een map op het volume). 4. Sluit de externe harde schijf aan op de LaCinema Black MAX. 5. Start de LaCinema Black MAX op. BELANGRIJKE INFORMATIE: Tijdens het bijwerken van de firmware dienen er geen andere processen te worden uitgevoerd zoals het opnemen of kopiëren van bestanden. 6. Het systeem zal het nieuwe firmwarebestand detecteren en aanbieden om een update uit te voeren (Fig. 78). 7. Accepteer het aanbod en de update zal beginnen (Afb. 79). Koppel de externe USB harde schijf niet los tijdens het bij- werken. 8. Zodra de update voltooid is, zal de LaCinema Black MAX op- nieuw opstarten en bevestigen dat de update succesvol was (Afb. 80). 9. De firmware-informatie kan nu vanuit het menu Instellingen worden geraadpleegd. Druk in het menu Home op de knop Opties/Instellingen om de hoofdmap Instellingen te ope- nen. Ga naar het tabblad Informatie om de huidige firmwa- reversie weer te geven. LET OP: Schakel de LaCie LaCinema Black MAX nooit uit tijdens de firmware-update! Het apparaat kan anders beschadigd raken. Als de procedure om een of andere reden mislukt (de stroom valt bijvoorbeeld uit tijdens het bijwerken), dan kunt u mogelijk uw LaCie LaCinema Black MAX niet gebruiken. Afb. 78 Afb. 79 Afb. 80
Pagina: 50
LaCie LaCinema Black MAX Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 51 Voordat u contact opneemt met de technische dienst 1. Lees de handleidingen. 2. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u zich alle relevante vragen in de checklist voor probleemoplossing hebt gesteld en u slaagt er nog steeds niet in uw LaCie-drive goed te laten werken, neem dan contact met ons op via www.lacie.com. Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt: Informatie Waar kunt u deze informatie vinden 1. Serienummer van uw LaCie-harddrive Op een sticker aan de achterkant van de drive of op de originele verpak- king 3. Macintosh-/pc-model Mac-gebruikers: Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selec- teer Over deze Mac. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen > Algemeen. 4. Versie van het besturingssysteem 5. Processorsnelheid 6. Computergeheugen 7. De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd Mac-gebruikers: Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selec- teer Over deze Mac. Selecteer Meer info... Het Apple Systeemprofiel wordt geopend met een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Hardware 8. Contact opnemen met de klantenservice
Merk:
LaCie
Product:
Mediaspelers
Model/naam:
LaCinema Black MAX
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands