Hard Disk MAX 2TB handleiding
LaCie Hard Disk MAX 2TBhandleiding

Handleiding voor de LaCie Hard Disk MAX 2TB in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 33 pagina's.

PDF 33 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie Hard Disk MAX 2TB. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie Hard Disk MAX 2TB en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie Hard Disk MAX 2TB. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie Hard Disk MAX 2TB zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie Hard Disk MAX 2TB

Pagina: 1
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.................................................................................................................... 5 1.1. Minimum systeemvereisten............................................................................................................. 6 1.2. Inhoud van de verpakking. ............................................................................................................. 7 1.3. Aanzichten van de drive. ................................................................................................................ 8 1.3.1. Vooraanzicht...................................................................................................................... 8 1.3.2. Achteraanzicht. ................................................................................................................... 8 2. Verbinding tot stand brengen. ................................................................................... 9 2.1. Zet de drive aan......................................................................................................................... 10 2.2. De USB-kabel aansluiten............................................................................................................. 11 2.3. De LaCie Setup Assistant starten................................................................................................... 11 2.4. Uw LaCie hard disk MAX loskoppelen........................................................................................... 12 3. Optioneel formatteren en partitioneren. .................................................................. 13 3.1. Bestandssysteemindelingen.......................................................................................................... 13 3.2. Windows-gebruikers.................................................................................................................... 14 3.3. Mac-gebruikers. .......................................................................................................................... 16 4. Informatie over interface en gegevensoverdracht. ................................................... 17 4.1. USB 2.0-verbinding. .................................................................................................................... 17 4.2. Gegevensoverdracht................................................................................................................... 18 4.3. Nieuwe firmware installeren......................................................................................................... 18 5. RAID........................................................................................................................ 19 5.1. BIG (RAID 0).............................................................................................................................. 19 5.2. SAFE 100 (RAID 1). ..................................................................................................................... 20 5.3. De RAID-modus wijzigen. ............................................................................................................. 21 5.4. De schijven partitioneren............................................................................................................. 22 5.4.1. Windows-gebruikers......................................................................................................... 22 5.4.2. Mac-gebruikers................................................................................................................ 26 5.5. Drives verwijderen en installeren. .................................................................................................. 27 6. Problemen oplossen................................................................................................ 28 6.1. Nieuwe versies van de handleiding............................................................................................... 28 6.2. Ventilator................................................................................................................................... 28 6.3. LED's. ......................................................................................................................................... 29 6.4. LaCie hard disk MAX-hostaansluiting............................................................................................ 30 7. Contact opnemen met de klantenservice................................................................. 31 7.1. LaCie technische ondersteuning contactpersonen.......................................................................... 32 8. Garantiegegevens................................................................................................... 33
Pagina: 2
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 2 Copyrights Copyright © 2008 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveel- voudigd, opgeslagen in een gegevens- systeem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elek- tronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedepo- neerde handelsmerken van Apple Com- puter, Inc. Microsoft, Windows 2000, Windows XP en Windows Vista zijn ge- deponeerde handelsmerken van Micro- soft Corporation. De overige handels- merken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respec- tieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoe- wel bij de voorbereiding van dit docu- ment redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of re- visies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A vol- doet aan alle vereisten van de Cana- dese verordeningen voor interferentie veroorzakende apparatuur. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bedie- ning gelden de volgende voorwaarden: ✦ ✦ De apparaten mogen geen schade- lijke storingen veroorzaken. ✦ ✦ De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een ongewenste werking kan veroorza- ken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beper- kingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkin- gen zijn bedoeld om te voorzien in rede- lijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De ap- paratuur genereert en gebruikt radiofre- quentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interfe- rentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vast- gesteld door de apparatuur uit en in te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: ✦ ✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ✦ ✦ Vergroot de afstand tussen de ap- paratuur en de ontvanger. ✦ ✦ Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander cir- cuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ✦ ✦ Raadpleeg de leverancier of een er- varen radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voor- schriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te be- dienen komt te vervallen. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. Verklaring van CE-certi- ficering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europe- se normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024 Onder verwijzing naar de volgende con- dities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/ EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG
Pagina: 3
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ✦ ✦ Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit ap- paraat. ✦ ✦ Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig en volg de juiste proce- dure bij het installeren van het ap- paraat. ✦ ✦ Maak uw LaCie hard disk MAX niet open en probeer het apparaat niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of ge- vaarlijke emissies te vermijden. Uw LaCie hard disk MAX bevat geen onderdelen waarop de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-service- personeel. ✦ ✦ Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof be- vatten op de LaCie hard disk MAX, aangezien de vloeistof in het ap- paraat terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. ✦ ✦ Zorg ervoor dat de computer en de LaCie hard disk MAX elektrisch ge- aard zijn. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektri- sche schokken toe. Voedingsvereis- ten 100-240 V~, 1,5 A, 60-50 Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale, transiënte over- spanning volgens overspannings- categorie II). ✦ ✦ Stel de LaCie hard disk MAX niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 35 °C. Bo- vendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot 80%, zonder condensvor- ming, liggen en de luchtvochtig- heid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90%, zonder con- densvorming. Wanneer u dit wel doet, kan de LaCie hard disk MAX beschadigd raken of de behuizing vervormd raken. Plaats uw LaCie hard disk MAX niet in de buurt van een warmtebron en vermijd blootstelling aan zonlicht (zelfs niet achter glas). Ook als u de LaCie hard disk MAX in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. Vanwege het risico van oververhitting adviseert LaCie drives niet op elkaar te stapelen. ✦ ✦ Trek altijd het netsnoer van de La- Cie hard disk MAX uit het stopcon- tact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende lan- gere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. ✦ ✦ Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegele- verd. ✦ ✦ Gebruik de LaCie hard disk MAX niet in de nabijheid van andere elektrische apparaten, zoals tele- visietoestellen of radio's. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk inter- ferentie die de werking van de an- dere producten negatief beïnvloedt. ✦ ✦ Plaats de LaCie hard disk MAX niet in de nabijheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestel- len of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en sta- biliteit van de LaCie hard disk MAX negatief beïnvloeden. ✦ ✦ Plaats geen zware voorwerpen bo- ven op de LaCie hard disk MAX en oefen geen overmatige kracht uit op het apparaat. ✦ ✦ Oefen nooit overmatig kracht uit op uw LaCie hard disk MAX. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplos- sen in deze handleiding. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om sto- ring in de nabije radio- en televisieont- vangst te voorkomen. Het is van wezen- lijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt. Dit symbool op het pro- duct of op de verpakking duidt aan dat u het pro- duct niet mag wegwerpen met uw gewone huishou- delijk afval. In plaats daarvan bent u er- voor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektri- sche en elektronische apparatuur. Af- zonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulp- bronnen en waarborgt dat de appara- tuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu be- schermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afge- dankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product.
Pagina: 4
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 BELANGRIJKE INFORMATIE: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJKE INFORMATIE: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk 5-10% minder).
Pagina: 5
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 5 1. Inleiding Met meer dan een decennium designuitblinkers heeft LaCie een nieuwe serie harde schijven op de markt gebracht die geken- merkt wordt door tijdloosheid en een melange van functionali- teit en hightech. Deze nieuwste drives bieden prestatiegerichte oplossingen die u op krachtdadige wijze door uw vakspecifieke toepassingen loodsen. De LaCie hard disk MAX is ideaal voor snelheidsintensieve toe- passingen en voor het opvangen van de variaties in uw veelei- sende gegevensbehoeften. Door de bedrijfszekerheid en stabi- liteit is de LaCie hard disk MAX een ideale oplossing voor het toevoegen van opslagcapaciteit aan uw computer. U kunt de schijf in specifieke segmenten (partities) verdelen voor verschil- lende gegevenstypen, of het partitioneren achterwege laten en de schijf gewoon als één groot volume gebruiken. Klik op een onderwerp: ✦ ✦ Uw drive aansluiten ✦ ✦ Uw drive formatteren of partitioneren ✦ ✦ RAID-modus van uw drive eenvoudig selecteren Snelkoppelingen Functies ✦ ✦ Eenvoudige en efficiënte dual-disk USB-harde schijf ✦ ✦ RAID: BIG en SAFE voor maximale capaciteit/snelheid of veiligheid ✦ ✦ USB-uitbreidingspoort voor verhoogde capaciteit ✦ ✦ Complete softwarebundel: eenvoudig formatteren en reservekopieën maken
Pagina: 6
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 1.1. Minimum systeemvereisten Windows-gebruikers ✦ ✦ Windows 2000, Windows XP of Windows Vista ✦ ✦ Pentium II 350MHz-processor of hoger ✦ ✦ 128 MB RAM of meer ✦ ✦ USB-interfacepoort ✦ ✦ Internetverbinding (voor downloaden van updates) Mac-gebruikers ✦ ✦ Mac OS X 10.3 of hoger ✦ ✦ G3, G4, G5 of Mac Intel-processor of hoger ✦ ✦ 128 MB RAM of meer ✦ ✦ USB-interfacepoort ✦ ✦ Internetverbinding (voor downloaden van updates) TECHNISCHE OPMERKING: Voor USB 2.0-snelheden moet uw drive worden aangesloten op een USB 2.0-hostpoort. Indien aangesloten op een USB 2.0-poort zal uw drive werken op USB 2.0-snelheden.
Pagina: 7
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 7 1.2. Inhoud van de verpakking Het pakket van uw LaCie hard disk MAX bevat de drive en een accessoiredoos met de hieronder vermelde elementen. 1. LaCie hard disk MAX, Design by Neil Poulton, met twee schijven voor RAID-functionaliteit 2. Externe voeding 3. USB 2.0-kabel 4. Snelle installatiehandleiding De LaCie Utilities en gebruikershandleiding bevinden zich op de drive en verschijnen zodra de LaCie Setup Assistant is geïnstal- leerd. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 2.3 De LaCie Setup Assistant starten. BELANGRIJKE INFORMATIE: Bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. 1 3 2 Quick Install Guide Hi-Speed USB 2.0 hard disk MAX DESIGN BY NEIL POULTON 4
Pagina: 8
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 8 1.3. Aanzichten van de drive 1.3.1. Vooraanzicht 1. USB-uitbreidingspoort 2. Blauwe LED-strip die de status van de drive aangeeft (blauw = normaal, rood = schijfstoring, knippert = diskactiviteit) 1.3.2. Achteraanzicht 1. AAN/UIT-schakelaar 2. Voedingaansluiting 3. Statuslampje onderste drive 4. Statuslampje bovenste drive 5. USB 2.0-poort 6. RAID-keuzeschakelaar LET OP: Voorkom oververhitting en installeer de LaCie hard disk MAX op een goed geventileerde plaats, op een zodanige wijze dat de luchtstroom tussen de controllerchips voldoende sterk is. Zorg er tevens voor dat de ventilator niet wordt geblokkeerd. Gebruik de meegeleverde plastic onderstellen en rubberen voetjes om de hard disk Max te verhogen en te zorgen voor een betere warmteafvoer. Omgevingsvereisten: Temperatuur: 5 – 35° C (41 – 95° F) Operation Humidity: 5 – 80%, non-condensing Storage Humidity: 10 - 90%, zonder condensvorming Afb. 1.3.1 Afb. 1.3.2 1 2 6 5 3 4 2 1
Pagina: 9
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 9 2. Verbinding tot stand brengen BELANGRIJKE INFORMATIE: Volg de installatiestappen in de aangegeven volgorde zodat de LaCie hard disk MAX correct wordt geactiveerd op uw computer. Stap 1 — 2.1. De drive aanzetten Stap 2 — 2.2. De USB-kabel aansluiten Stap 3 — 2.3. De LaCie Setup Assistant starten
Pagina: 10
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 10 2.1. Zet de drive aan BELANGRIJKE INFORMATIE: Sluit de voeding aan voordat u de USB-kabel aansluit, zodat de schijf correct wordt geacti- veerd op uw computer. 1. Sluit de voeding aan op een stopcontact en sluit het netsnoer aan op de hard disk MAX (Afb. 2.1-A). 2. Schakel de drive in door de stroomschakelaar aan de achter- zijde van de drive op "ON" te schakelen (Afb. 2.1-B). 3. Ga verder met de volgende stap, paragraaf 2.2. De USB- kabel aansluiten. LET OP: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die is meege- leverd met uw specifieke LaCie hard disk MAX. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabri- kant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie on- geldig.Verwijder altijd de wisselstroomadapter voordat u uw LaCie hard disk MAX gaat verplaatsen. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. TECHNISCHE OPMERKING: U kunt de LaCie hard disk MAX in het buitenland gebruiken dankzij de voeding van 100 en 240 Volt. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. La- Cie accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. Afb. 2,1-A Afb. 2,1-B
Pagina: 11
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 11 2.2. De USB-kabel aansluiten 1. Sluit het smalle uiteinde van de USB-kabel aan op een vrije USB 2.0-poort op uw computer. 2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB 2.0-poort aan de achterzijde van de hard disk MAX. 3. Na een paar seconden wordt de harde schijf op uw computer geactiveerd en verschijnt in Deze computer/Computer (Win- dows-gebruikers) of op het bureaublad (Mac-gebruikers). 4. Ga verder met paragraaf 2.3. De LaCie Setup Assistant star- ten. 2.3. De LaCie Setup Assistant starten Voor het gebruik van uw drive moet de LaCie Setup Assistant- software worden gestart om uw drive te formatteren. Voor het gebruik van uw drive moet de LaCie Setup Assistant-soft- ware worden gestart om uw drive te formatteren. Wijzig de RAID-modus niet voordat u de Setup Assistant uitvoert. De software zal: ✦ ✦ Uw drive optimaliseren volgens uw behoeften ✦ ✦ De handleiding en hulpprogramma’s vanaf uw drive naar uw computer kopiëren Het wordt sterk aanbevolen om de gebruikershandleiding en hulpprogramma's naar de interne harde schijf van uw computer of een ander medium te kopiëren. De LaCie Setup Assistant starten: Windows-gebruikers: dubbelklik op het pictogram van de LaCie-drive in “Deze computer” en dubbelklik vervolgens op het pictogram van de LaCie Setup Assistant. Mac-gebruikers: dubbelklik op het pictogram van de “LaCie Setup Assistant” dat verschijnt op uw bureaublad en dubbelklik vervolgens op het pictogram van de LaCie Setup Assistant. De LaCie Setup Assistant zal u leiden door het optimalisatiepro- ces van de LaCie hard disk MAX volgens uw behoeften. BELANGRIJKE INFORMATIE: Als u de LaCie Setup As- sistant niet start of als u de LaCie Setup Assistant stopt nadat de formattering is gestart, is uw drive niet gereed voor gebruik en zal handmatige formattering moeten plaatsvinden. De ge- bruikershandleidingen en hulpprogramma's zijn dan niet be- schikbaar en moeten worden gedownload van de website van LaCie: www.lacie.com TECHNISCHE OPMERKING: De LaCie Setup Assistant ver- hindert niet het gebruik van het hulpprogramma voor schijfbe- heer van uw computer bij het formatteren of partitioneren van uw LaCie-drive. Volg de Setup Assistant totdat deze is voltooid en gebruik vervolgens het hulpprogramma voor schijfbeheer van uw computer (Disk Management voor Windows of Disk Utility voor Mac) om uw drive opnieuw te formatteren. Zie hoofdstuk 3. Optioneel formatteren en partitioneren voor meer informatie. Afb. 2,2
Pagina: 12
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 12 2.4. Uw LaCie hard disk MAX loskoppelen Externe USB-apparaten bieden "Plug&Play"-functionaliteit. Dit betekent dat uw drive kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorko- men is het echter belangrijk dat de volgende stappen worden uitgevoerd bij het loskoppelen van de LaCie Hard Drive. Windows-gebruikers 1. Klik in het systeemvak (in de rechterbenedenhoek van uw scherm) op het pictogram Uitwerpen. Dit is een klei- ne groene pijl boven een hardwareafbeelding. 2. Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die door het pictogram Uitwerpen worden be- stuurd (er zou moeten verschijnen "Hardware veilig ver- wijderen".) Klik op de LaCie-harddrive in deze prompt. 3. Vervolgens verschijnt het volgende bericht: "Hardware kan veilig verwijderd worden" (of een melding van ge- lijke strekking). Het apparaat kan nu veilig worden los- gekoppeld. Mac-gebruikers 1. Sleep het pictogram van de Hard disk MAX naar de prullenbak. (Het hieronder weergegeven pictogram is een algemeen USB-apparaatpictogram. Uw drive kan worden weergegeven door een pictogram dat er als de drive zelf uitziet.) 2. Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de drive worden verwijderd.
Pagina: 13
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 13 Wanneer u uw LaCie hard disk MAX voor het eerst gebruikt, zal de LaCie Setup Assistant de harde schijf naar uw behoef- ten formatteren. Wanneer uw wensen wijzigen, kunt u de LaCie hard disk MAX opnieuw formatteren om deze voor gebruik onder Windows of Mac te optimaliseren, of voor platformonafhankelijk gebruik. Wanneer u de LaCie Setup Assistant gebruikt heeft om de schijf te laten werken onder Mac, maar u wilt nu de schijf de- len met Windows-gebruikers, kunt u deze voor dit doel opnieuw formatteren naar FAT32 (MS-DOS). BELANGRIJKE INFORMATIE: Kopieer de gebruikershand- leiding en de hulpprogramma's voordat u gaat herformatteren. Het opnieuw formatteren zal alle gegevens op de harde schijf wissen. Als er nog gegevens op staan die u wilt beschermen of nog wilt gebruiken, kopieer die dan naar uw computer voordat u de schijf opnieuw formatteert. Wat is formatteren? Wanneer een schijf wordt geformatteerd, gebeurt het volgende: het besturingssysteem wist alle administratieve informatie van de schijf, test de schijf om te controleren of alle sectoren betrouw- baar zijn, markeert de slechte sectoren (bijv. gedeelten met kras- sen) en stelt interne adrestabellen op die later worden gebruikt om informatie te vinden. Uw LaCie hard disk MAX is vooraf ge- formatteerd met als indeling FAT32 (MS-DOS). Volg de onder- staande aanwijzingen om uw schijf opnieuw te formatteren. Wat is partitioneren? U kunt de harde schijf ook in zogeheten partities opdelen. Een partitie is een sectie van de opslagcapaciteit van de harde schijf die wordt gemaakt om bestanden en gegevens in op te slaan. U kunt op uw drive bijvoorbeeld drie partities maken: één voor uw office-documenten, één als back-up en één voor uw multimedia- bestanden. Of als u de drive met iemand anders in uw huishou- den of kantoor wilt delen, kunt u een partitie maken voor elke persoon die de drive gebruikt. Partitioneren is niet per se nodig. 3. Optioneel formatteren en partitioneren 3.1. Bestandssysteemindelingen Er zijn drie verschillende bestandssysteemindelingscategorieën: NTFS, FAT 32 (MS-DOS) en Mac OS Extended (HFS+). Raad- pleeg de tabel hieronder voor meer informatie. Gebruik NTFS als... … u de drive alleen onder Windows 2000 of Windows XP of Windows Vista gaat gebruiken. De prestaties zul- len dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bes- tandssysteem is in de modus alleen-lezen compatibel met Mac OS 10.3 en hoger. Gebruik HFS+ als... ... u de drive alleen op Mac’s gebruikt. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn vergeleken met FAT 32. Dit bestandssysteem is NIET compatibel met Win- dows OS. Gebruik FAT 32 (MS-DOS) als... ... u de schijf met zowel Windows als Mac 10,3.x zult gebruiken of als u de drive gaat delen tussen Windows 2000 en Windows XP of Windows Vista. Maximale grootte van afzonderlijk bestand is 4 GB.
Pagina: 14
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 14 3.2. Windows-gebruikers De formatteringsprocedure van een station op een computer met Windows 2000, Windows XP of Windows Vista bestaat uit twee stappen: (1) Een handtekening installeren op het station en (2) het station formatteren. Deze stappen wissen alle aanwezige gegevens op de schijf. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gege- vens op uw hard drive gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. 1. Sluit het station aan op de computer met de interfacepoort. 2. Klik rechts op Deze computer en selecteer Beheren. 3. In het venster “Computerbeheer”, selecteert u Schijfbeheer (onder de groep Opslag). Zie Afb.. 31-A. 4. Als het venster “Schijf-wizard initialiseren en converteren” verschijnt, klikt u op Annuleren. 5. Windows rangschikt de harde schijven die geïnstalleerd zijn op het systeem. Zoek de drive die wordt aangeduid met het pictogram . Klik rechts op het pictogram en selecteer Initialiseren. 6. In het vakje rechts met vermelding Niet toegewezen, klik rechts en selecteer Nieuwe partitie… 7. Op de eerste pagina van het “Nieuwe partitie wizard” klik op Volgende. Zie Afb. 3.1-A. vervolg op de volgende pagina...] Afb. 3.1-A Afb. 3.1-B
Pagina: 15
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 15 8. Klik op Volgende. 9. Klik op Volgende. 10. Klik op Volgende. 11. Klik op Volgende. 12. In het venster Partitie formatteren selecteert u Snel format- teren. Klik op Volgende. 13. Klik op Voltooien om de formattering te starten. 14. Windows schijfbeheer formatteert de schijf en verdeelt ze in partities op basis van uw instellingen (Afb. 3.1-D) en uw drive verschijnt in Deze computer, klaar voor gebruik. Afb. 3.1-C Afb. 3.1-D
Pagina: 16
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 16 3.3. Mac-gebruikers LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gege- vens op uw hard drive gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. 1. Sluit het station aan op de computer en schakel het station in. 2. Selecteer Hulpprogramma's in het Start-menu in de Zoeker menubalk. 3. In de Hulpprogramma's map dubbelklik op Schijf hulppro- gramma. 4. Het venster Schijf hulpprogramma wordt geopend. Selecteer het volume met het label LaCie hard disk MAX in de lijst met beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het venster. 5. Selecteer de tab Partition (Partitioneren). 6. In het Volumeschema: menu, selecteert u het aantal parti- ties waarin u het station wilt verdelen (Mac OS X biedt u de optie het station te verdelen in maximaal 16 partities). U kunt de grootte van iedere partitie aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het Volumeschema: gebied. 7. In het onderdeel Volume informatie voert u een naam in voor ieder (partitie), selecteer het volumeformaat. 8. Zodra u de volume-opties hebt voltooid, klikt u op Parti- tie. Klik opnieuw op Partitie wanneer de waarschuwing ver- schijnt om door te gaan. 9. Mac Disk Utility formatteert en partitioneert de schijf overeen- komstig uw instellingen en uw drive is gereed voor gebruik. Afb. 3,2-A
Pagina: 17
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Informatie over interface en gegevensoverdracht Gebruikershandleiding pagina 17 4. Informatie over interface en gegevensoverdracht 4.1. USB 2.0-verbinding USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie om randappa- raten op de computer of op elkaar aan te sluiten. Hi-Speed USB 2.0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzakelijke bandbreedte en overdrachtsnelheden voor ge- gevens biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harde schijven, CD-/DVD-stations en digitale camera's. USB-kabels Bij uw LaCie-drive wordt een Hi-Speed USB-kabel meegeleverd om een maximale snelheid van gegevensoverdracht te waar- borgen bij aansluiting op een Hi-Speed USB 2.0-poort. Hoewel de kabel ook werkt wanneer deze is aangesloten op een USB 1.1-poort, blijft de prestatie van de drive in dat geval beperkt tot USB 1.1 overdrachtsnelheden. USB-kabeluiteinden
Pagina: 18
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Informatie over interface en gegevensoverdracht Gebruikershandleiding pagina 18 4.2. Gegevensoverdracht Onder gegevensoverdracht wordt de gegevensstroom verstaan die gepaard gaat met de uitvoering van een taak. Hierbij gaat het gewoonlijk om het verplaatsen van gegevens vanuit een op- slaglocatie naar het RAM-geheugen van de computer of vanaf het ene opslagapparaat naar het andere. Tijdens de gegevens- overdracht verdient het de voorkeur te wachten met het starten van andere toepassingen die gebruik maken van dezelfde USB 2.0-poort. Er kunnen onregelmatigheden optreden bij com- puters met USB 2.0-controllers die niet voldoen aan de OHCI (Open Host Controller Interface)-normen. Bij andere configura- ties kunnen we niet voor 100% een goede werking garanderen. Als u last hebt van aanhoudende problemen, ga dan als volgt te werk: 1. Overtuig u ervan dat de USB-kabel stevig en bedrijfszeker is aangesloten op de beide uiteinden van de kabel tussen de drive en de computer. 2. Controleer of de voedingseenheid en de aardaansluiting goed zijn aangesloten. 3. Koppel de USB-kabel los van uw computer. Wacht 30 se- conden. Sluit de kabel weer aan. 4.3. Nieuwe firmware installeren LaCie biedt regelmatig firmware-updates aan voor de hard disk MAX. Bezoek LaCie’s website, www.lacie.com, voor de laatste firmware-update. Neem contact op met de LaCie technische on- dersteuning voor de procedure. TECHNISCHE OPMERKING: Controller – Een controller is een component of een elektronische kaart (in deze context ook wel “controllerkaart” genoemd) die een computer in staat stelt te communiceren met bepaalde randapparaten of deze te be- sturen. Een externe controller is een uitbreidingskaart die een van de vrije sleuven van uw pc vult (d.w.z. PCI of PCMCIA) en die het mogelijk maakt om een randapparaat (bijv. een cd-r/ rw-station, scanner of printer) op de computer aan te sluiten. Als uw computer niet met een USB-controllerkaart is uitgerust, kunt u via LaCie een externe controller aanschaffen. Neem voor meer informatie contact op met uw LaCie-wederverkoper of met de klantenservice van LaCie (hoofdstuk 7. Contact op- nemen met de klantenservice).
Pagina: 19
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON RAID Gebruikershandleiding pagina 19 5. RAID Dit onderdeel helpt u te beslissen welke de correcte RAID modus is voor uw applicatie. Raadpleeg paragraaf 5.3 voor instructies hoe u de RAID-modus kunt aanpassen. De RAID-modus wijzigen. TECHNISCHE OPMERKING: De capaciteit varieert, afhan- kelijk van de RAID-modus. BIG (RAID 0) = totale toegankelijke capaciteit Safe 100 (RAID 1) = 50% capaciteit 5.1. BIG (RAID 0) BIG (ook RAID 0 of “Striping” genoemd bij enkele LaCie-appa- raten), maakt de snelste gegevensoverdracht en capaciteit van de verschillende RAID-instellingen mogelijk. Met minstens twee drives zorgt RAID 0 voor striping van gegevens op elke schijf. De beschikbare capaciteiten van elke schijf worden samengevoegd zodat één logisch volume op de computer wordt geïnstalleerd. Als één fysieke schijf uitvalt, zijn de gegevens van beide schijven niet meer toegankelijk omdat delen van de gegevens zijn ge- schreven op alle schijven. BELANGRIJKE INFORMATIE: Als in BIG-modus één fysie- ke schijf uitvalt, zijn de gegevens van beide schijven niet meer toegankelijk. A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 RAID 0 Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Afb. 5.1 Toepassingen RAID 0 is ideaal voor gebruikers die een maximale snel- heid en capaciteit nodig hebben. Video-editors die met zeer grote bestanden werken, kunnen RAID 0 gebrui- ken tijdens het bewerken van meerdere videostreams voor een optimale afspeelprestatie. Een RAID 0-array is meer geschikt voor gebruikers die actief met bestan- den werken (zoals het bewerken van video) en moet niet gebruikt worden voor het maken van een enkelvoudige back-up of op missiekritieke systemen.
Pagina: 20
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON RAID Gebruikershandleiding pagina 20 5.2. SAFE 100 (RAID 1) SAFE-modus (ook verwezen naar als RAID 1) is een veilige RAID- modus die minstens 2 drives nodig heeft en werkt in paren. Er wordt een logisch volume op de computer geïnstalleerd en de gecombineerde beschikbare capaciteit van beide drives is beperkt tot de capaciteit van de schijf met de laagste capaciteit. Als één van de fysieke schijven defect is, zijn de gegevens onmiddellijk beschikbaar op de tweede schijf. Er gaan geen gegevens verloren als een schijf een defect vertoont. RAID 1 A1 B1 C1 D1 E1 A1 B1 C1 D1 E1 Afb. 5,2 Toepassingen RAID 1 biedt een maximale gegevensbeveiliging in geval van een storing op een enkele schijf, maar doordat de gegevens twee keer worden weggeschreven, is de pres- tatie tijdens het schrijven minder. RAID 1 is een goede keuze wanneer de veiligheid van gegevens belangrijker is dan snelheid.
Pagina: 21
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON RAID Gebruikershandleiding pagina 21 5.3. De RAID-modus wijzigen Voordat u de RAID-modus van de LaCie hard disk MAX wijzigt, moet u bekend zijn met de RAID-modi van de drive. Zie hoofd- stuk 5. RAID. LET OP: Wanneer u de configuratiemodi wijzigt, worden alle gegevens vernietigd die op de hard disk MAX zijn opgeslagen. Maak een back-up van uw gegevens voordat u deze stappen uitvoert. Zorg ervoor dat u de Gebruikershandleiding naar uw computer kopieert voordat u de RAID-modus wijzigt. Als u uw Gebruikershandleiding om welke reden dan ook kwijtraakt, kunt u deze downloaden van de LaCie-website: http://www. lacie.com/support/ LET OP: De schijven moeten correct in de hard disk MAX wor- den geplaatst voordat u de configuratie kunt wijzigen. LaCie adviseert u om het contact met de schijven zoveel mogelijk te beperken. De RAID-modus wijzigen: 1. Deactiveer of verwijder de hard disk MAX-volumes op een veilige manier van de computer en schakel de hard disk MAX uit. Het is belangrijk dat u de schijven laat afkoelen voordat u ze aanraakt. 2. Steek een kleine platte schroevendraaier in de gleuf op de schakelaar en draai de schroevendraaier naar boven of on- der om een andere modus te selecteren. 3. Schakel de hard disk MAX in. 4. Formatteer de disks opnieuw (raadpleeg paragraaf 3. Optio- neel formatteren en partitioneren voor details). BELANGRIJKE INFORMATIE: Na het wijzigen van de op- slagbeleidconfiguratie moet u de diskdrives partitioneren. Zie hoofdstuk 3. Optioneel formatteren en partitioneren. LET OP: Uw LaCie hard disk MAX wordt voorgeconfigureerd in BIG-modus (RAID 0) geleverd. De BIG-modus biedt toegang tot het volledige opslagvermogen maar biedt geen bescher- ming. Indien een van de schijven een defect vertoont, gaan alle gegevens verloren. Wanneer u bezorgd bent over veiligheid van uw gegevens, beveelt LaCie een Safe 100 (RAID 1)-confi- guratie aan. Zie hoofdstuk 5. RAID. Afb. 5.3
Pagina: 22
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON RAID Gebruikershandleiding pagina 22 5.4. De schijven partitioneren Nadat u de configuratiemodus van de hard disk MAX hebt ge- wijzigd (SAFE of BIG), moet u de schijven indelen in partities. Hierbij formatteert u de drives. Raadpleeg paragraaf 3.4.1. Be- standssysteemindelingen voor meer informatie over indelingen voor bestandssystemen. BELANGRIJKE INFORMATIE: De schijven die bij de hard disk MAX worden geleverd zijn geformatteerd als HFS+. De drives moeten opnieuw worden geformatteerd om ze te kunnen gebruiken onder Mac-besturingsprogramma's of voor gebruik onder verschillende besturingssystemen op Mac en pc. Raad- pleeg voor meer informatie paragraaf 3.4.1. Bestandssysteem- indelingen. 5.4.1. Windows-gebruikers BELANGRIJKE INFORMATIE: U mag de virtuele schijf die oorspronkelijk gemonteerd werd in uw OS niet in partities in- delen. Dit voorbeeld toont het BIG-opslagbeleid dat de capaciteit van de LaCie hard disk MAX optimaliseert. 1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Deze compu- ter op uw bureaublad en selecteer Beheren uit het pop-up- venster (Afb. 5.4.1-A). 2. SelecteerSchijfbeheer onder Opslag om de Windows-schijf- manager te openen (Afb. 5.4.1-B). Afb. 5.4.1-A Afb. 5.4.1-B
Pagina: 23
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON RAID Gebruikershandleiding pagina 23 3. Klik met de rechtermuisknop op de niet-toegewezen ruimte van de geconfigureerde schijf en selecteer New Partition (nieuwe partitie). Als de nieuwe partitie niet beschikbaar is, moet u de schijf selecteren en deze eerst initialiseren (Afb. 5.4.1-C). TECHNISCHE OPMERKING: Diskinstallatie voor een RAID 1-array kan meer dan 60 seconden in beslag nemen. Tijdens de initialisatie zullen de LED’s aan de achterzijde en voorzijde enkele seconden rood worden. Zij worden blauw wanneer het proces is voltooid. Afb. 5.4.1-C Afb. 5.4.1-D Afb. 5.4.1-E 4. Klik op Volgende om de Wizard Partitie te starten (Afb. 5.4.1-D). 5. Selecteer de Primaire of Uitgebreide optie en klik op Vol- gende (Afb. 5.4.1-E).
Pagina: 24
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON RAID Gebruikershandleiding pagina 26 5.4.2. Mac-gebruikers BELANGRIJKE INFORMATIE: U mag de virtuele schijf die oorspronkelijk gemonteerd werd in uw OS niet in partities in- delen. Dit voorbeeld toont de BIG RAID-modus die de capaciteit van de LaCie hard disk MAX optimaliseert. 1. Start Schijfhulpprogramma in de map Toepassingen / Hulp- programma's (Afb. 5.4.2-A). 2. Selecteer een geconfigureerde schijf en klik op het tabblad Partitie (Afb. 5.4.2-B). 3. Selecteer 1 Partitie in de vervolgkeuzelijst Volumeschema (B, Afb. 5.4.2-B). 4. Geef een naam op voor het volume in het naamvak (C, Afb. 5.4.2-B). 5. Selecteer Mac OS Extended (opgenomen in journaal) in de vervolgkeuzelijst Formaat (Afb. 5.4.2-B). 6. Specificeer de omvang van de Partitie in het veld Grootte (E, Afb. 5.4.2-B). TECHNISCHE OPMERKING: De grootte van de partities kan uitsluitend gewijzigd worden als meerdere partities aange- maakt werden. 1. Klik op de knop Partitioneren (F, Afb. 5.4.2-B). 2. Klik op Partitioneren om de waarschuwing te bevestigen (Afb. 5.4.2-C). Het schijfhulpprogramma activeert de aan- gemaakte partitie en geeft deze met een pictogram weer op het bureaublad. Het pictogram draagt de partitienaam. Afb. 5.4.2-A Afb. 5.4.2-B Afb. 5.4.2-C A B C D E F
Pagina: 25
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON RAID Gebruikershandleiding pagina 27 5.5. Drives verwijderen en installeren Wanneer een afzonderlijke harde schijf in de LaCie hard disk MAX defect raakt, neemt u contact met uw LaCie- wederverkoper of met de afdeling Customer Support van LaCie. Als het product nog onder de garantie valt, stuurt u de hard disk Max naar onze technische ondersteuning. Als de garantie is verlopen, kunt u de behuizing openen en een nieuwe drive installeren. Vervang een defecte hard drive echter alleen door een nieuwe drive van LaCie. Volg de onder- staande stappen voor het verwijderen en vervangen van de drive. LET OP: Na continu gebruik van de LaCie hard disk MAX kun- nen de drives heet zijn. Wees voorzichtig bij het verwijderen van drives. BELANGRIJKE OPMERKING: LaCie adviseert dat de nieu- we drives dezelfde fabrikant en capaciteit moeten hebben als de drives die u vervangt. Een drive verwijderen: 1. Identificeer de defecte schijven door te zien welke LED rood oplicht. 2. Schakel de LaCie hard disk MAX uit en ontkoppel deze. 3. Open de behuizing en verwijder de defecte drive (Afb. 5.5- A). Een drive installeren: 1. Schakel de LaCie hard disk MAX uit en ontkoppel deze. 2. Steek de drivelade voorzichtig in de lege drive bay (Afb. 5.5- B). TECHNISCHE OPMERKING : Gegevens zijn nog steeds toegankelijk tijdens een RAID 1 rebuild. De hard disk MAX kan tijdens de rebuild losgekoppeld worden van het werkstation; alleen de stroom moet zijn aangesloten. Dit proces kan 9 uur duren. Afb. 5,5-A Afb. 5,5-B
Pagina: 26
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Informatie over interface en gegevensoverdracht Gebruikershandleiding pagina 28 6. Problemen oplossen Als uw LaCie hard disk MAX niet correct werkt, raadpleegt u de volgende controlelijst om uit te zoeken waardoor het probleem wordt veroorzaakt. Als u de hele controlelijst hebt doorlopen en uw drive werkt nog steeds niet correct, neemt u de FAQ's (veel- gestelde vragen) door die regelmatig op onze website, www. lacie.com, worden gepubliceerd. Een van deze FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de pa- gina's met stuurprogramma's bezoeken, waar de recentste soft- ware-updates te vinden zijn. Als u bijkomende hulp nodig hebt, verwijzen we u naar uw LaCie verkoper of de LaCie technische support (zie sectie 7. Contact opnemen met de klantendienst voor meer informatie). 6.1. Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft er voortdurend naar om u de meest actuele en uitgebreide gebruikershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw handleiding niet aan- sluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijkt u op onze website voor de nieuwste beschikbare versie. www.lacie.com 6.2. Ventilator De ventilator van het LaCie hard disk MAX-systeem werkt niet constant; hij wordt bij bepaalde temperaturen ingeschakeld. Als de ventilator niet is ingeschakeld, moet u de elektrische aan- sluitingen controleren en nagaan of de LaCie hard disk MAX is ingeschakeld. Als de ventilator zelfs na continu gebruik niet inschakelt, neemt u contact op met uw LaCie-wederverkoper.
Pagina: 27
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Informatie over interface en gegevensoverdracht Gebruikershandleiding pagina 29 6.3. LED's De LaCie hard disk MAX heeft drie LED-indicatoren: een mooie blauwe strip aan de voorzijde van de drive en twee achterop (een voor iedere drive) die de huidige status of eventuele storin- gen van de LaCie hard disk MAX aangeven. Tijdens normaal gebruik: ✦ ✦ LED-strip vooraan is constant blauw. ✦ ✦ De LED-lampjes achteraan zijn constant blauw als de hard disk MAX uitgeschakeld is en knipperen wanneer de drive actief is. Als de LED-strip vooraan rood wordt, wijst dit op het volgende: ✦ ✦ De ventilator kan defect zijn. ✦ ✦ Het is mogelijk dat een station incorrect ingevoegd werd. • • Kijk naar de LED-lampjes op de achterzijde van de drive. • • Als een van de LED-lampjes van de drive ook rood en blauw knippert, moet u controleren of de drive correct is geplaatst. Volg de stappen in onderdeel 5.5. Drives verwijderen en installeren om de drive te verwijderen en opnieuw te plaatsen. • • Als het LED-lampje rood en blauw blijft knipperen na- dat de drive opnieuw is geplaatst, is het mogelijk dat het station defect is. Neem contact op met de LaCie- klantenservice (hoofdstuk 7. Contact opnemen met de klantenservice).. ✦ ✦ in RAID 1-modus (SAFE 100) kan gegevensheropbouw gaande zijn. • • Kijk naar de LED-lampjes op de achterzijde van de drive. • • Indien de gegevens opnieuw opgebouwd worden, knip- pert de drive die wordt herbouwd rood en de drive die wordt gelezen blauw. • • Na de rebuild zal de herbouwde drive snel blauw knip- peren terwijl de hard disk MAX de rebuild controleert. ✦ ✦ Een van de drives kan defect zijn. • • Neem contact op met de klantenservice van LaCie (hoofdstuk 7. Contact opnemen met de klantenservice). ✦ ✦ RAID werkt niet of de hard disk MAX kan de RAID-instelling niet bepalen. • • Neem contact op met de klantenservice van LaCie (hoofdstuk 7. Contact opnemen met de klantenservice).
Pagina: 28
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Informatie over interface en gegevensoverdracht Gebruikershandleiding pagina 30 6.4. LaCie hard disk MAX-hostaansluiting Probleem Te stellen vragen De LaCie hard disk MAX wordt niet herkend als USB is aangesloten. Controleer het statuslampje van het systeem om de voeding te controleren. Controleer of HBA BIOS de lege hard disk MAX herkent. Schakel de energiezuinige modus van de PCI-bus uit in het host-BIOS. Controleer de USB-aansluiting en probeer een andere USB-kabel. Sluit aan op een andere USB-poort. Het besturingssysteem herkent de virtuele LaCie-drives niet. Controleer of HBA BIOS de lege LaCie hard disk MAX herkent. Gebruik Schijfbeheer van het besturingssysteem om partities van het volume te verwijderen voordat u de operatiemodus herconfigureert. Controleer of u het meest recente HBA-stuurprogramma hebt. Problemen oplossen met het stuurprogramma: ✦ ✦ Controleer de actieve status van het stuurprogramma. In Windows moet in Apparaatbeheer het SCSI-pictogram naast de HBA staan. Voor Mac OS X moet het schijfhulpprogramma de SCSI-aansluitidentificatie voor de virtuele schijven op de fysieke harde schijven tonen. Foutmeldingen tijdens de instal- latie van het hulpprogramma geven eventuele problemen aan. ✦ ✦ Los bronconflicten op (IRQ, DMA of I/O). Controleer de ondersteuning voor de poortmultiplier (PM) in de HBA.
Pagina: 29
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Informatie over interface en gegevensoverdracht Gebruikershandleiding pagina 31 Voordat u contact opneemt met de technische dienst Lees de handleiding en raadpleeg het hoofdstuk Problemen op- lossen. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u alle vragen in de controlelijst voor probleemoplossing hebt doorgenomen en er nog steeds niet in slaagt uw LaCie-drive goed te laten werken, neemt u contact met ons op via de adres- sen op de volgende pagina. Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit en de volgende informa- tie bij de hand hebt: 7. Contact opnemen met de klantenservice Information (Informatie) Waar kunt u deze informatie vinden Serienummer van LaCie Harde Schijf Op een sticker op de achterkant van de drive of op de originele verpak- king Bestandsindeling LaCie Harde Schijf Mac-gebruikers: Selecteer het pictogram van de harde schijf op het bu- reaublad en druk op Command + I, of druk op de Control-toets en kies Get Info. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op het harddrivepic- togram en selecteer Eigenschappen. Macintosh-/PC-model Mac-gebruikers: Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en select- eer Over deze Mac. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen > Algemeen. Versie besturingssysteem Processorsnelheid Computergeheugen De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op mijn computer zijn geïnstalleerd Mac-gebruikers: Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en se- lecteer Over deze Mac. Selecteer More Info...(Meer info...) Het Apple Systeemprofiel wordt dan geopend met een lijst van uw interne en ex- terne randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Hardware.
Pagina: 30
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Informatie over interface en gegevensoverdracht Gebruikershandleiding pagina 32 7.1. LaCie technische ondersteuning contactpersonen LaCie Azië, Singapore en Hongkong Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/asia/contact/ LaCie Australië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/au/contact/ LaCie België Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/be/contact/ (Frans) LaCie Canada Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/caen/contact/ (Engels) LaCie Denemarken Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/dk/contact LaCie Finland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fi/contact/ LaCie Frankrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fr/contact/ LaCie Duitsland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/de/contact/ LaCie Italië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/it/contact/ LaCie Japan Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/jp/contact/ LaCie Nederland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/nl/contact/ LaCie Noorwegen Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/no/contact/ LaCie Spanje Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/es/contact/ LaCie Zweden Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/se/contact/ LaCie Zwitserland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Frans) LaCie Verenigd Koninkrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/uk/contact/ LaCie Ierland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/ie/contact/ LaCie VS Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/contact/ LaCie International Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/intl/contact/
Pagina: 31
LaCie hard disk MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Informatie over interface en gegevensoverdracht Gebruikershandleiding pagina 33 LaCie garandeert uw drive tegen materiaal- en productiefouten, bij normaal gebruik, gedurende de periode die vermeld wordt op uw garantiecertificaat. Indien mocht blijken dat dit product defect is binnen de garantieperiode, zal LaCie, naar eigen keuze, de defecte drive repareren of vervangen. Deze garantie wordt ongeldig indien: ✦ ✦ de drive is gebruikt/opgeslagen onder abnormale gebruiks- of onderhoudsomstandigheden; ✦ ✦ de drive is gerepareerd, gemodificeerd of aangepast, tenzij een dergelijke reparatie, modificatie of aanpassing uitdruk- kelijk schriftelijk is goedgekeurd door LaCie; ✦ ✦ de drive is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlo- zing, blikseminslag, elektrische storingen, onbevoegde de- montage, onjuiste verpakking of ongevallen; ✦ ✦ de drive op onjuiste wijze is geïnstalleerd; ✦ ✦ het serienummer van de drive onleesbaar is of ontbreekt; ✦ ✦ het defecte onderdeel een vervangingsonderdeel is, zoals een opberglade, enz.; ✦ ✦ de verzegeling van de drivebehuizing is verbroken. LaCie en haar leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies tijdens het gebruik van dit apparaat of voor welk probleem dan ook dat hieruit voortvloeit. LaCie is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor di- recte, bijzondere of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschadiging of verlies van eigendommen of appa- ratuur, omzet- of winstverlies, kosten van vervangingsgoederen of de onkosten of ongemakken die worden veroorzaakt door onderbrekingen voor servicedoeleinden. Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de ver- antwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of her- stellen van deze gegevens. In geen geval zal enig persoon recht hebben op een vergoeding die hoger is dan de aankoopprijs die is betaald voor de drive. Neem (telefonisch) contact op met LaCie Technical Support als u aanspraak wilt maken op service onder garantie. Er wordt om het serienummer van uw LaCie-product gevraagd en er kan u worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen waaruit blijkt dat het apparaat nog steeds onder de garantie valt. Elke drive die naar LaCie wordt teruggestuurd, moet goed wor- den verpakt in de oorspronkelijke verpakking en voldoende ge- frankeerd worden verzonden. BELANGRIJKE INFORMATIE: Registreer u online voor gra- tis technische ondersteuning: www.lacie.com/register 8. Garantiegegevens
Merk:
LaCie
Product:
Externe harde schijven
Model/naam:
Hard Disk MAX 2TB
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands