Hard Disk 301882EK handleiding
LaCie Hard Disk 301882EKhandleiding

Handleiding voor de LaCie Hard Disk 301882EK in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 25 pagina's.

PDF 25 1.1mb
LaCie Hard Disk 301882EKhandleiding
Vorige pagina

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie Hard Disk 301882EK. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie Hard Disk 301882EK en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie Hard Disk 301882EK. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie Hard Disk 301882EK zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie Hard Disk 301882EK

Pagina: 1
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.................................................................................................................... 5 1.1. Minimum systeemvereisten............................................................................................................. 6 1.2. Inhoud van de verpakking. ............................................................................................................. 7 1.3. Aanzichten van de drive. ................................................................................................................ 8 1.3.1. Achteraanzicht. ................................................................................................................... 8 2. Verbinding tot stand brengen. ................................................................................... 9 2.1. Zet de drive aan......................................................................................................................... 10 2.2. De interfacekabel aansluiten........................................................................................................ 11 2.3. De LaCie Setup Assistant starten................................................................................................... 12 2.4. Uw LaCie hard disk loskoppelen. .................................................................................................. 13 3. Optioneel formatteren en partitioneren. .................................................................. 14 3.1. Windows-gebruikers.................................................................................................................... 15 3.2. Mac-gebruikers. .......................................................................................................................... 17 4. Informatie over interface en gegevensoverdracht. ................................................... 18 4.1. USB 2.0-verbinding. .................................................................................................................... 18 4.2. FireWire-verbinding. .................................................................................................................... 18 4.3. eSATA-verbinding....................................................................................................................... 19 4.4. Gegevensoverdracht................................................................................................................... 20 4.5. Nieuwe firmware installeren......................................................................................................... 20 5. Problemen oplossen................................................................................................ 21 5.1. Nieuwe versies van de handleiding............................................................................................... 21 5.2. Problemen met de hostverbinding oplossen................................................................................... 22 6. Contact opnemen met de klantenservice................................................................. 23 6.1. LaCie technische ondersteuning contactpersonen.......................................................................... 24 7. Garantiegegevens................................................................................................... 25
Pagina: 2
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 2 Copyrights Copyright © 2009 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveel- voudigd, opgeslagen in een gegevenssy- steem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedepo- neerde handelsmerken van Apple Com- puter, Inc. Microsoft, Windows 2000, Windows XP en Windows Vista zijn gede- poneerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmer- ken die in deze handleiding worden ge- noemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uit- sluitend ter informatie en kan zonder ken- nisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document rede- lijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatin- gen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen infor- matie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese ver- ordeningen voor interferentie veroorza- kende apparatuur. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: ✦ ✦ De apparaten mogen geen schade- lijke storingen veroorzaken. ✦ ✦ De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een ongewenste werking kan veroorza- ken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beper- kingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-com- merciële omgeving. De apparatuur gene- reert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de ap- paratuur niet volgens de gebruikershand- leiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden ge- geven. Wanneer de apparatuur de ont- vangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: ✦ ✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ✦ ✦ Vergroot de afstand tussen de ap- paratuur en de ontvanger. ✦ ✦ Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander cir- cuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ✦ ✦ Raadpleeg de leverancier of een er- varen radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voor- schriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedie- nen komt te vervallen. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. Verklaring van CE-certifi- cering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europe- se normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024 Onder verwijzing naar de volgende con- dities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/ EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis-en kantoorgebruik LaCie hard disk
Pagina: 3
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk af- val. In plaats daarvan bent u ervoor ver- antwoordelijk uw niet meer bruikbare ap- paratuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektroni- sche apparatuur. Afzonderlijke inzame- ling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waar- borgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereini- gingsdienst of met de leverancier van het product. Gezondheids- en veiligheids- voorschriften ✦ ✦ Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit ap- paraat. ✦ ✦ Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig en volg de juiste proce- dure bij het installeren van het ap- paraat. ✦ ✦ Maak uw LaCie hard disk niet open en probeer het apparaat niet te de- monteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of ge- vaarlijke emissies te vermijden. Uw LaCie hard disk bevat geen onder- delen waarop de gebruiker onder- houd kan uitvoeren. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwa- lificeerd LaCie-servicepersoneel. ✦ ✦ Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof be- vatten op de LaCie hard disk, aan- gezien de vloeistof in het apparaat terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektri- sche schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ✦ ✦ Stel de LaCie hard disk niet bloot aan temperaturen buiten het be- reik van 5 °C tot 35 °C. Bo- vendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot 80%, zonder condensvor- ming, liggen en de luchtvochtig- heid bij opslag binnen het be- reik van 10% tot 90%, zonder condensvorming. Wanneer u dit wel doet, kan de LaCie hard disk beschadigd raken of de behuizing vervormd raken. Plaats uw LaCie hard disk niet in de buurt van een warmtebron en vermijd blootstel- ling aan zonlicht (zelfs niet achter glas). Ook als u de LaCie hard disk in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. Vanwege het risico van oververhit- ting adviseert LaCie drives niet op elkaar te stapelen. ✦ ✦ Trek altijd het netsnoer van de La- Cie hard disk uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende lan- gere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. ✦ ✦ Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegele- verd. ✦ ✦ Gebruik de LaCie hard disk niet in de nabijheid van andere elektrische apparaten, zoals televisietoestellen of radio’s. Als u dat wel doet, ont- staat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. ✦ ✦ Plaats de LaCie hard disk niet in de nabijheid van bronnen van magne- tische interferentie, zoals compu- terschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interfe- rentie kan de werking en stabiliteit van de LaCie hard disk negatief beïnvloeden. ✦ ✦ Plaats geen zware voorwerpen bo- ven op de LaCie hard disk en oefen geen overmatige kracht uit op het apparaat. ✦ ✦ Oefen nooit overmatig kracht uit op uw LaCie hard disk. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt.
Pagina: 4
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 BELANGRIJKE INFORMATIE: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJKE INFORMATIE: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de fei- telijk beschikbare opslagcapaciteit af van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk 5-10% minder).
Pagina: 5
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 5 Snelkoppelingen 1. Inleiding Met meer dan een decennium designuitblinkers heeft LaCie een nieuwe serie harde schijven op de markt gebracht die gekenmerkt wordt door tijdloosheid en een melange van functionaliteit en hightech. Deze nieuwste drives bieden prestatiegerichte oplossin- gen die u op krachtdadige wijze door uw vakspecifieke toepas- singen loodsen. De LaCie Hard Disk is ideaal voor snelheidsintensieve toepas- singen en voor het opvangen van de variaties in uw veeleisende databeheerbehoeften. De veilige en stabiele LaCie Hard Disk biedt een ideale manier om extra geheugen toe te voegen aan uw computer. Deze harde schijf met drievoudige interface combineert draag- baarheid met compatibiliteit, comfort en een royale opslagcapa- citeit voor het beheren van uw gegevens. Uw externe LaCie Hard Disk is platformonafhankelijk en kan worden gebruikt met het Windows- en Mac-besturingssysteem. De drive kan worden aan- gesloten via FireWire 400-, FireWire 800-, Hi-Speed USB 2.0- of eSATA-interfaces. Ook kunt u het formaat en de partities van uw LaCie-drive aanpassen aan uw persoonlijke behoeften. Klik op een onderwerp: ✦ ✦ Verbinding tot stand brengen ✦ ✦ Optioneel formatteren en partitioneren ✦ ✦ Problemen oplossen Functies ✦ ✦ USB 2.0, FireWire 400, FireWire 800 en eSATA ✦ ✦ Doorvoer tot 3 Gbit/s via eSATA ✦ ✦ LaCie schijfbranders, andere harde schijven van LaCie of digitale videocamera’s rechtstreeks in serie schake- len met de harde schijf. ✦ ✦ Kan worden aangesloten op alle standaard USB-, Fire- Wire-, eSATA en interfaces ✦ ✦ Back-ups maken van de interne harde schijf van uw computer ✦ ✦ Gegevens opslaan op en uitwisselen tussen verschil- lende computers
Pagina: 6
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 1.1. Minimum systeemvereisten Windows-gebruikers ✦ ✦ Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ✦ ✦ 512 MHz-processor of hoger ✦ ✦ 128 MB RAM (512 MB aanbevolen) ✦ ✦ Beschikbare USB 2.0-, FireWire 400-, FireWire 800- of eSATA*- poort Mac-gebruikers ✦ ✦ Mac OS X 10.2.8 of later (Mac OS X 10.3 voor eSA- TA) ✦ ✦ G4, G5, Intel Core Duo of Intel Core 2 Duo ✦ ✦ 128 MB RAM (512 MB aanbevolen) ✦ ✦ Beschikbare USB 2.0-, FireWire 400-, FireWire 800- of eSATA*- poort TECHNISCHE OPMERKING: Voor USB 2.0-snelheden moet uw drive worden aangesloten op een USB 2.0-hostpoort. Indien aangesloten op een USB 2.0-poort zal uw drive werken op USB 2.0-snelheden. * De meeste computers worden in de fabriek niet van FireWire 800- of eSATApoorten voorzien. Het is dus mogelijk dat u een PCI-, PCI-X- of PCI-Express-kaart moet aanschaffen om uw La- Cie Hard Disk via deze interfaces aan te sluiten. LaCie biedt een brede selectie aan FireWire 800- of eSATA-kaarten. Bezoek www. lacie.com/accessories.
Pagina: 7
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 7 1.2. Inhoud van de verpakking Het pakket van uw LaCie hard disk bevat de drive en een acces- soiredoos met de hieronder vermelde elementen. 1. LaCie hard disk, Design by Neil Poulton 2. Externe voeding 3. USB 2.0-kabel 4. FireWire 800 (9-9 pins)-kabel 5. FireWire 400 naar 800 (6-pins naar 9-pins)-adapterkabel 6. eSATA-kabel 7. Snelle installatiehandleiding De LaCie Utilities en gebruikershandleiding bevinden zich op de drive en verschijnen zodra de LaCie Setup Assistant is geïnstal- leerd. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 2.3. De LaCie Setup Assistant starten. BELANGRIJKE INFORMATIE: Bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. SATA SATA DESIGNNEILPOULTON DESI GNNEIL POU LTON Quick Install Guide hard disk DESIGN BY NEIL POULTON
Pagina: 8
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 8 1.3. Aanzichten van de drive 1.3.1. Achteraanzicht 1. AAN/UIT-schakelaar 2. Voedingaansluiting 3. eSATA-poort 4. FireWire 800-poorts 5. USB 2.0-poort LET OP: Voorkom oververhitting en installeer de LaCie hard disk op een goed geventileerde plaats, op een zodanige wijze dat de luchtstroom tussen de controllerchips voldoende sterk is. Zorg er tevens voor dat de ventilator niet wordt geblokkeerd. Gebruik de meegeleverde plastic onderstellen en rubberen voetjes om de LaCie hard disk te verhogen en te zorgen voor een betere warm- teafvoer. Omgevingsvereisten: Temperatuur: 5 – 35° C (41 – 95° F) Operation Humidity: 5 – 80%, non-condensing Storage Humidity: 10 - 90%, zonder condensvorming Afb. 01
Pagina: 9
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 9 2. Verbinding tot stand brengen BELANGRIJKE INFORMATIE: Volg de installatiestappen in de aangegeven volgorde zodat de LaCie hard disk correct wordt geactiveerd op uw computer. Stap 1 — 2.1. Zet de drive aan Stap 2 — 2.2. De interfacekabel aansluiten Stap 3 — 2.3. De LaCie Setup Assistant starten
Pagina: 10
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 10 2.1. Zet de drive aan BELANGRIJKE INFORMATIE: Sluit de voeding aan voordat u de interfacekabel aansluit, zodat de schijf correct wordt geacti- veerd op uw computer. 1. Sluit de aansluiting van de voeding aan op de voedingsstek- ker van de LaCie Drive (Afb. 02). 2. Sluit de voeding aan op een geaarde contactdoos. 3. Zet de drive aan door de aan/uit-knop achter op de drive in te drukken. (Afb. 03). 4. Ga verder met de volgende stap, paragraaf 2.2. De inter- facekabel aansluiten. LET OP: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die is meege- leverd met uw specifieke LaCie hard disk. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig.Verwijder altijd de wisselstroomadapter voordat u uw LaCie hard disk gaat ver- plaatsen. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. TECHNISCHE OPMERKING: U kunt de LaCie hard disk in het buitenland gebruiken dankzij de voeding van 100 en 240 Volt. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. Afb. 02 Afb. 03
Pagina: 11
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 11 USB 2.0 eSATA FireWire 800 FireWire 400 2.2. De interfacekabel aansluiten 1. Sluit het smalle uiteinde van de interfacekabel aan op een vrije interfacepoort. op uw computer (Afb. 04). 2. Sluit het andere uiteinde van de interfacekabel aan op de interfacepoort. aan de achterzijde van de LaCie hard disk. 3. Na een paar seconden wordt de harde schijf op uw computer geactiveerd en verschijnt in Deze computer/Computer (Win- dows-gebruikers) of op het bureaublad (Mac-gebruikers). 4. Ga verder met paragraaf 2.3. De LaCie Setup Assistant star- ten. Afb. 04 TECHNISCHE OPMERKING: Indien twee interfaces gelijktijdig aangesloten zijn, blijft de eerste aangesloten interface actief en de tweede zal niet werken.
Pagina: 12
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 12 2.3. De LaCie Setup Assistant starten Voor het gebruik van uw drive moet de LaCie Setup Assistant- software worden gestart om uw drive te formatteren. Voor het gebruik van uw drive moet de LaCie Setup Assistant-software worden gestart om uw drive te formatteren. De Setup Assistant mag maar één keer worden gebruikt en zal: ✦ ✦ Uw drive optimaliseren volgens uw behoeften ✦ ✦ De handleiding en hulpprogramma’s vanaf uw drive naar uw computer kopiëren BELANGRIJKE INFORMATIE: Het wordt sterk aanbevolen om de gebruikershandleiding en hulpprogramma’s naar de interne harde schijf van uw computer of een ander medium te kopiëren. De LaCie Setup Assistant starten: Windows-gebruikers: dubbelklik op het pictogram van de La- Cie-drive in “Deze computer” en dubbelklik vervolgens op het pictogram van de LaCie Setup Assistant. Mac-gebruikers: dubbelklik op het pictogram van de “LaCie Setup Assistant” dat verschijnt op uw bureaublad en dubbelklik vervolgens op het pictogram van de LaCie Setup Assistant. De LaCie Setup Assistant zal u leiden door het optimalisatieproces van de LaCie hard disk volgens uw behoeften. BELANGRIJKE INFORMATIE: Als u de LaCie Setup Assistant niet start of als u de LaCie Setup Assistant stopt nadat de format- tering is gestart, is uw drive niet gereed voor gebruik en zal hand- matige formattering moeten plaatsvinden. De gebruikershandlei- dingen en hulpprogramma’s zijn dan niet beschikbaar en moeten worden gedownload van de website van LaCie: www.lacie.com TECHNISCHE OPMERKING: De LaCie Setup Assistant ver- hindert niet het gebruik van het hulpprogramma voor schijfbe- heer van uw computer bij het formatteren of partitioneren van uw LaCie-drive. Volg de Setup Assistant totdat deze is voltooid en gebruik vervolgens het hulpprogramma voor schijfbeheer van uw computer (Disk Management voor Windows of Disk Utility voor Mac) om uw drive opnieuw te formatteren. Zie hoofdstuk 3. Opti- oneel formatteren en partitioneren voor meer informatie.
Pagina: 13
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding tot stand brengen Gebruikershandleiding pagina 13 2.4. Uw LaCie hard disk loskoppelen Externe USB-, FireWire-, en eSATA-apparaten bieden “Plug&Play”- functionaliteit. Dit betekent dat uw drive kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorkomen is het echter belangrijk dat de volgende stappen worden uitgevoerd bij het loskoppelen van de LaCie hard drive. Windows-gebruikers 1. Klik in het systeemvak (in de rechterbenedenhoek van uw scherm) op het pictogram Uitwerpen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeelding. 2. Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die door het pictogram Uitwerpen worden be- stuurd (er zou moeten verschijnen “Hardware veilig ver- wijderen”.) Klik op de LaCie-harddrive in deze prompt. 3. Vervolgens verschijnt het volgende bericht: “Hardware kan veilig verwijderd worden” (of een melding van gelijke strekking). Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld. Mac-gebruikers 1. Sleep het pictogram van de LaCie hard disk naar de prullenbak. (Het hieronder weergegeven pictogram is een algemeen USB-apparaatpictogram. Uw drive kan worden weergegeven door een pictogram dat er als de drive zelf uitziet.) 2. Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de drive worden verwijderd.
Pagina: 14
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 14 Bestandssysteemindelingen Er zijn drie verschillende bestandssysteemindelingscategorieën: NTFS, FAT 32 (MS-DOS) en Mac OS Extended (HFS+). Raad- pleeg de tabel hieronder voor meer informatie. Wanneer u uw LaCie hard disk voor het eerst gebruikt, zal de LaCie Setup Assistant de harde schijf naar uw behoeften formatte- ren. Wanneer uw wensen wijzigen, kunt u de LaCie hard disk op- nieuw formatteren om deze voor gebruik onder Windows of Mac te optimaliseren, of voor platformonafhankelijk gebruik. Wanneer u de LaCie Setup Assistant gebruikt heeft om de schijf te laten werken onder Mac, maar u wilt nu de schijf delen met Windows- gebruikers, kunt u deze voor dit doel opnieuw formatteren naar FAT32 (MS-DOS). Volg de onderstaande aanwijzingen om uw schijf opnieuw te formatteren. BELANGRIJKE INFORMATIE: Kopieer de gebruikershandlei- ding en de hulpprogramma's voordat u gaat herformatteren. Het opnieuw formatteren zal alle gegevens op de harde schijf wissen. Als er nog gegevens op staan die u wilt beschermen of nog wilt gebruiken, kopieer die dan naar uw computer voordat u de schijf opnieuw formatteert. Wat is formatteren? Wanneer een schijf wordt geformatteerd, gebeurt het volgende: het besturingssysteem wist alle administratieve informatie van de schijf, test de schijf om te controleren of alle sectoren betrouw- baar zijn, markeert de slechte sectoren (bijv. gedeelten met kras- sen) en stelt interne adrestabellen op die later worden gebruikt om informatie te vinden. Wat is partitioneren? U kunt de harde schijf ook in zogeheten partities opdelen. Een partitie is een sectie van de opslagcapaciteit van de harde schijf die wordt gemaakt om bestanden en gegevens in op te slaan. U kunt op uw drive bijvoorbeeld drie partities maken: één voor uw office-documenten, één als back-up en één voor uw multimedia- bestanden. Of als u de drive met iemand anders in uw huishou- den of kantoor wilt delen, kunt u een partitie maken voor elke persoon die de drive gebruikt. Partitioneren is niet per se nodig. 3. Optioneel formatteren en partitioneren Gebruik NTFS als... … u de drive alleen onder Windows 2000 of Windows XP of Windows Vista gaat gebruiken. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestands- systeem is in de modus alleen-lezen compatibel met Mac OS 10.3 en hoger. Gebruik HFS+ als... ... u de drive alleen op Mac’s gebruikt. De prestaties zul- len dan gewoonlijk beter zijn vergeleken met FAT 32. Dit bestandssysteem is NIET compatibel met Windows OS. Gebruik FAT 32 (MS-DOS) als... ... u de schijf met zowel Windows als Mac 10,3.x zult ge- bruiken of als u de drive gaat delen tussen Windows 2000 en Windows XP of Windows Vista. Maximale grootte van afzonderlijk bestand is 4 GB.
Pagina: 15
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 15 3.1. Windows-gebruikers De formatteringsprocedure van een station op een computer met Windows 2000, Windows XP of Windows Vista bestaat uit twee stappen: (1) Een handtekening installeren op het station en (2) het station formatteren. Deze stappen wissen alle aanwezige ge- gevens op de schijf. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op uw hard drive gewist. Als u informatie hebt die u wilt bescher- men of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. 1. Sluit het station aan op de computer met de interfacepoort. 2. Klik rechts op Deze computer en selecteer Beheren. 3. In het venster “Computerbeheer”, selecteert u Schijfbeheer (onder de groep Opslag). Zie Afb. 05. 4. Als het venster “Schijf-wizard initialiseren en converteren” verschijnt, klikt u op Annuleren. 5. Windows rangschikt de harde schijven die geïnstalleerd zijn op het systeem. Zoek de drive die wordt aangeduid met het pictogram . Klik rechts op het pictogram en selecteer Initialiseren. 6. In het vakje rechts met vermelding Niet toegewezen, klik rechts en selecteer Nieuwe partitie… 7. Op de eerste pagina van het “Nieuwe partitie wizard” klik op Volgende. Zie Afb. 06. vervolg op de volgende pagina... Afb. 05 Afb. 06
Pagina: 16
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 16 8. Klik op Volgende. 9. Klik op Volgende. 10. Klik op Volgende. 11. Klik op Volgende. 12. In het venster Partitie formatteren selecteert u Snel format- teren. Klik op Volgende (Afb. 07). Afb. 07 Afb. 08 13. Klik op Voltooien om de formattering te starten. 14. Windows schijfbeheer formatteert de schijf en verdeelt ze in partities op basis van uw instellingen (Afb. 08), en uw drive verschijnt in Deze computer, klaar voor gebruik.
Pagina: 17
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Formatteren en partitioneren Gebruikershandleiding pagina 17 3.2. Mac-gebruikers LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op uw hard drive gewist. Als u informatie hebt die u wilt bescher- men of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. 1. Sluit het station aan op de computer en schakel het station in. 2. Selecteer Hulpprogramma’s in het Start-menu in de Zoe- ker menubalk. 3. In de Hulpprogramma’s map dubbelklik op Schijf hulppro- gramma. 4. Het venster Schijf hulpprogramma wordt geopend. Selecteer het volume met het label LaCie hard disk in de lijst met beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het ven- ster (Afb. 09). 5. Selecteer de tab Partition (Partitioneren). 6. In het Volumeschema: menu, selecteert u het aantal parti- ties waarin u het station wilt verdelen (Mac OS X biedt u de optie het station te verdelen in maximaal 16 partities). U kunt de grootte van iedere partitie aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het Volumeschema: gebied. 7. In het onderdeel Volume informatie voert u een naam in voor ieder (partitie), selecteer het volumeformaat. 8. Zodra u de volume-opties hebt voltooid, klikt u op Parti- tie. Klik opnieuw op Partitie wanneer de waarschuwing ver- schijnt om door te gaan. 9. Mac Disk Utility formatteert en partitioneert de schijf overeen- komstig uw instellingen en uw drive is gereed voor gebruik. Afb. 09
Pagina: 18
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Informatie over interface en gegevensoverdracht Gebruikershandleiding pagina 18 4. Informatie over interface en gegevensoverdracht 4.1. USB 2.0-verbinding USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie om randappa- raten op de computer of op elkaar aan te sluiten. Hi-Speed USB 2.0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzakelijke bandbreedte en overdrachtsnelheden voor gege- vens biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harde schijven, CD-/DVD-stations en digitale camera’s. USB-kabels Bij uw LaCie-drive wordt een Hi-Speed USB-kabel meegeleverd om een maximale snelheid van gegevensoverdracht te waarbor- gen bij aansluiting op een Hi-Speed USB 2.0-poort (Afb. 10). Hoewel de kabel ook werkt wanneer deze is aangesloten op een USB 1.1-poort, blijft de prestatie van de drive in dat geval beperkt tot USB 1.1 overdrachtsnelheden. 4.2. FireWire-verbinding FireWire 400, ook wel IEEE 1394 genoemd, is een zeer snelle seriële invoer-/uitvoertechnologie voor het aansluiten van rand- apparaten op een computer of op elkaar. FireWire 800 is de implementatie van de nieuwe standaard IEEE 1394b. FireWire 800 biedt extra bandbreedte en maakt een grotere ka- belafstand tussen apparaten mogelijk. FireWire 800 is ideaal voor bandbreedte-intensieve toepassingen, zoals audio, video en afbeeldingen. FireWire-kabels Uw LaCie hard disk wordt verzonden met een FireWire 800 (9-9 pins)-kabel (Afb. 11) en een FireWire 400 naar 800 (6-pins naar 9-pins)-adapterkabel (Afb. 12), waarmee u uw drive kunt aanslui- ten op de FireWire 400-kabel van uw computer. Onthoud wel dat in dat geval de bestandsoverdracht wordt beperkt door de snelheid van de FireWire 400. Afb. 10 – USB-kabeluiteinden Afb. 11 – FireWire 800 Cable Ends Afb. 12 – FireWire 400 to 800 Cable Ends
Pagina: 19
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Informatie over interface en gegevensoverdracht Gebruikershandleiding pagina 19 4.3. eSATA-verbinding Uw LaCie Hard Disk maakt gebruik van de nieuwste SATAtech- nologie, waardoor interface- (of bus-) overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s mogelijk worden. De SATA-technologie is aanvankelijk ontwikkeld als interne interface ter verbetering van de prestatie van interne verbindingen. Snel daarna werd eSATA, oftewel ex- terne SATA, ontwikkeld, waarmee het mogelijk werd om afge- schermde kabels buiten de pc te gebruiken. eSATA-technologie is ontwikkeld voor stevigheid en duurzaam- heid. eSATA-aansluitstukken hebben geen ‘L’-vormig ontwerp zoals andere SATA-aansluitstukken hebben. Bovendien zijn de geleiders verticaal afwijkend en kleiner om te voorkomen dat er onbeschermde interne kabels worden gebruikt bij externe toepas- singen. eSATA-kabels Uw LaCie Hard Disk wordt geleverd met een eSATA-kabel (Afb. 13). S-ATA S-ATA Afb. 13 – eSATA-kabeluiteinden
Pagina: 20
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Informatie over interface en gegevensoverdracht Gebruikershandleiding pagina 20 4.4. Gegevensoverdracht Onder gegevensoverdracht wordt de gegevensstroom verstaan die gepaard gaat met de uitvoering van een taak. Hierbij gaat het gewoonlijk om het verplaatsen van gegevens vanuit een opslaglo- catie naar het RAM-geheugen van de computer of vanaf het ene opslagapparaat naar het andere. Tijdens de gegevensoverdracht verdient het de voorkeur te wachten met het starten van andere toepassingen die gebruik maken van dezelfde USB 2.0-poort. Er kunnen onregelmatigheden optreden bij computers met USB 2.0-controllers die niet voldoen aan de OHCI (Open Host Con- troller Interface)-normen. Bij andere configuraties kunnen we niet voor 100% een goede werking garanderen. Als u last hebt van aanhoudende problemen, ga dan als volgt te werk: 1. Controleer of de voeding correct is aangesloten. 2. Controleer of de voedingseenheid en de aardaansluiting goed zijn aangesloten. 3. Koppel de USB-kabel los van uw computer. Wacht 30 se- conden. Sluit de kabel weer aan. 4.5. Nieuwe firmware installeren LaCie biedt regelmatig firmware-updates aan voor de LaCie hard disk. Bezoek LaCie’s website, www.lacie.com, voor de laatste firmware-update. Neem contact op met de LaCie technische on- dersteuning voor de procedure. TECHNISCHE OPMERKING: Controller – Een controller is een component of een elektronische kaart (in deze context ook wel “controllerkaart” genoemd) die een computer in staat stelt te communiceren met bepaalde randapparaten of deze te besturen. Een externe controller is een uitbreidingskaart die een van de vrije sleuven van uw pc vult (d.w.z. PCI of PCMCIA) en die het mogelijk maakt om een randapparaat (bijv. een cd-r/rw-station, scanner of printer) op de computer aan te sluiten. Als uw computer niet met een USB-controllerkaart is uitgerust, kunt u via LaCie een externe controller aanschaffen. Neem voor meer informatie contact op met uw LaCie-wederverkoper of met de klantenservice van LaCie (hoofdstuk 6. Contact opnemen met de klantenservice).
Pagina: 21
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 21 5. Problemen oplossen Als uw LaCie hard disk niet goed functioneert, raadpleeg dan paragraaf 5.2. Problemen met de hostverbinding oplossen om te bepalen waar het probleem zit. Mocht uw drive dan nog niet goed functioneren, raadpleeeg dan de Vaak gestelde vragen die regelmatig op onze website worden gepubliceerd. Een van deze FAQ’s kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de pagina’s met stuurprogramma’s bezoeken, waar de re- centste softwareupdates te vinden zijn. Als u bijkomende hulp nodig hebt, verwijzen we u naar uw LaCie verkoper of de LaCie technische support (zie sectie 6. Contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie). 5.1. Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft er voortdurend naar om u de meest actuele en uit- gebreide gebruikershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bie- den die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw handleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijkt u op onze website voor de nieuwste beschikbare versie. www.lacie.com
Pagina: 22
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 22 5.2. Problemen met de hostverbinding oplossen Probleem Te stellen vragen De LaCie hard disk wordt niet herkend als inter- facekabel is aangesloten. Controleer het statuslampje van het systeem om de voeding te controleren. Controleer of HBA BIOS de lege LaCie hard disk herkent. Schakel de energiezuinige modus van de PCI-bus uit in het host-BIOS. Controleer de interfacepoort en probeer een andere interfacekabel. Sluit aan op een andere interfacepoort. Het besturingssysteem herkent de virtuele LaCie-drives niet. Controleer of HBA BIOS de lege LaCie hard disk herkent. Gebruik Schijfbeheer van het besturingssysteem om partities van het volume te verwijderen voordat u de operatiemodus herconfigureert. Controleer of u het meest recente HBA-stuurprogramma hebt. Problemen oplossen met het stuurprogramma: ✦ ✦ Controleer de actieve status van het stuurprogramma. In Windows moet in Ap- paraatbeheer het SCSI-pictogram naast de HBA staan. Voor Mac OS X moet het schijfhulpprogramma de SCSI-aansluitidentificatie voor de virtuele schijven op de fysieke harde schijven tonen. Foutmeldingen tijdens de installatie van het hulpprogramma geven eventuele problemen aan. ✦ ✦ Los bronconflicten op (IRQ, DMA of I/O). Controleer de ondersteuning voor de poortmultiplier (PM) in de HBA.
Pagina: 23
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 23 Voordat u contact opneemt met de technische dienst Lees de handleiding en raadpleeg het hoofdstuk Problemen op- lossen. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u alle vragen in de controlelijst voor probleemoplossing hebt doorgenomen en er nog steeds niet in slaagt uw LaCie-drive goed te laten werken, neemt u contact met ons op via de adressen op de volgende pagina. Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt: 6. Contact opnemen met de klantenservice Information (Informatie) Waar kunt u deze informatie vinden Serienummer van LaCie Harde Schijf Op een sticker op de achterkant van de drive of op de originele verpakking Bestandsindeling LaCie Harde Schijf Mac-gebruikers: Selecteer het pictogram van de harde schijf op het bureau- blad en druk op Command + I, of druk op de Control-toets en kies Get Info. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op het harddrivepicto- gram en selecteer Eigenschappen. Macintosh-/PC-model Mac-gebruikers: Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selecteer Over deze Mac. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen > Algemeen. Versie besturingssysteem Processorsnelheid Computergeheugen De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op mijn computer zijn geïnstalleerd Mac-gebruikers: Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selecteer Over deze Mac. Selecteer More Info...(Meer info...) Het Apple Systeem- profiel wordt dan geopend met een lijst van uw interne en externe randap- paraten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en se- lecteer Eigenschappen > Hardware.
Pagina: 24
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 24 6.1. LaCie technische ondersteuning contactpersonen LaCie Azië, Singapore en Hongkong Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/asia/contact/ LaCie Australië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/au/contact/ LaCie België Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/be/contact/ (Français) LaCie Canada Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/caen/contact/ (English) LaCie Denemarken Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/dk/contact LaCie Finland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fi/contact/ LaCie Frankrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fr/contact/ LaCie Duitsland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/de/contact/ LaCie Italië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/it/contact/ LaCie Japan Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/jp/contact/ LaCie Nederland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/nl/contact/ LaCie Noorwegen Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/no/contact/ LaCie Spanje Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/es/contact/ LaCie Zweden Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/se/contact LaCie Zwitserland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Français) LaCie Verenigd Koninkrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/uk/contact/ LaCie Ierland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/ie/contact/ LaCie VS Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/contact/ LaCie International Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/intl/contact/
Pagina: 25
LaCie hard disk • DESIGN BY NEIL POULTON Garantie Gebruikershandleiding pagina 25 LaCie garandeert uw drive tegen materiaal- en productiefouten, bij normaal gebruik, gedurende de periode die vermeld wordt op uw garantiecertificaat. Indien mocht blijken dat dit product defect is binnen de garantieperiode, zal LaCie, naar eigen keuze, de defecte drive repareren of vervangen. Deze garantie wordt ongeldig indien: ✦ ✦ de drive is gebruikt/opgeslagen onder abnormale gebruiks- of onderhoudsomstandigheden; ✦ ✦ de drive is gerepareerd, gemodificeerd of aangepast, tenzij een dergelijke reparatie, modificatie of aanpassing uitdruk- kelijk schriftelijk is goedgekeurd door LaCie; ✦ ✦ de drive is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlo- zing, blikseminslag, elektrische storingen, onbevoegde de- montage, onjuiste verpakking of ongevallen; ✦ ✦ de drive op onjuiste wijze is geïnstalleerd; ✦ ✦ het serienummer van de drive onleesbaar is of ontbreekt; ✦ ✦ het defecte onderdeel een vervangingsonderdeel is, zoals een opberglade, enz.; ✦ ✦ de verzegeling van de drivebehuizing is verbroken. LaCie en haar leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies tijdens het gebruik van dit apparaat of voor welk probleem dan ook dat hieruit voortvloeit. LaCie is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor di- recte, bijzondere of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschadiging of verlies van eigendommen of appara- tuur, omzet- of winstverlies, kosten van vervangingsgoederen of de onkosten of ongemakken die worden veroorzaakt door onder- brekingen voor servicedoeleinden. 7. Garantiegegevens Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verant- woordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. In geen geval zal enig persoon recht hebben op een vergoeding die hoger is dan de aankoopprijs die is betaald voor de drive. Neem (telefonisch) contact op met LaCie Technical Support als u aanspraak wilt maken op service onder garantie. Er wordt om het serienummer van uw LaCie-product gevraagd en er kan u worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen waaruit blijkt dat het apparaat nog steeds onder de garantie valt. Elke drive die naar LaCie wordt teruggestuurd, moet goed worden verpakt in de oorspronkelijke verpakking en voldoende gefran- keerd worden verzonden. BELANGRIJKE INFORMATIE: Registreer u online voor gratis technische ondersteuning: www.lacie.com/register
Merk:
LaCie
Product:
Externe harde schijven
Model/naam:
Hard Disk 301882EK
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands