Ethernet Disk handleiding
LaCie Ethernet Diskhandleiding

Handleiding voor de LaCie Ethernet Disk in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 62 pagina's.

PDF 62 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie Ethernet Disk. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie Ethernet Disk en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie Ethernet Disk. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie Ethernet Disk zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie Ethernet Disk

Pagina: 1
LaCie Ethernet Disk Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding................................................................................................................. 6 2. De LaCie Ethernet Disk........................................................................................... 7 2.1. Minimale systeemvereisten......................................................................................................... 7 2.2. Inhoud van de verpakking. ......................................................................................................... 8 2.3. Voorpaneel. .............................................................................................................................. 9 2.4. Achterpaneel.......................................................................................................................... 10 3. De LaCie Ethernet Disk opstellen.......................................................................... 11 3.1. Zelfstandige installatie............................................................................................................. 11 3.2. Installatie in een rek................................................................................................................ 11 4. De LaCie Ethernet Disk installeren. ....................................................................... 12 4.1. De LaCie Ethernet Disk aansluiten op het netwerk...................................................................... 12 4.2. De LaCie Ethernet Disk inschakelen.......................................................................................... 12 5. De LaCie Ethernet Disk configureren.................................................................... 13 5.1. Verbinding maken via de LaCie Network Assistant. ..................................................................... 13 5.2. De LaCie Ethernet Disk configureren binnen een netwerk zonder een DHCP-server....................... 15 5.3. Ethernet Disk met Apple™ Time Machine gebruiken................................................................... 16 6. Toegang tot en beheer van bestanden ................................................................ 17 6.1. Toegang tot gedeelde mappen. ................................................................................................ 17 6.1.1. Andere verbindingsmethodes......................................................................................... 18 6.2. Verbinden via HTTP of FTP....................................................................................................... 20 6.3. Verbinden met een FTP-client................................................................................................... 20 7. De pagina voor webbeheer gebruiken................................................................. 21 7.1. Toegang verkrijgen tot de pagina voor webbeheer. .................................................................... 21 7.2. Wizard-modus en geavanceerde modus. ................................................................................... 22 7.3. De Wizard-modus gebruiken. ................................................................................................... 22 7.3.1. Een share maken: ‘Share-naam’.................................................................................... 22 7.3.2. Gebruikersnaam. .......................................................................................................... 23 7.3.3. Bevestiging. .................................................................................................................. 23 7.3.4. Setup voltooid.............................................................................................................. 24 7.4. Geavanceerde modus gebruiken.............................................................................................. 24 7.4.1. De naam en de locatie van de LaCie Ethernet Disk wijzigen............................................. 24 7.4.2. De datum en tijd van de LaCie Ethernet Disk instellen...................................................... 25 7.4.3. De LaCie Ethernet Disk delen in de geavanceerde modus................................................ 26 7.5. De Ethernet Disk afsluiten........................................................................................................ 28 8. Geavanceerd beheer van gebruikers, groepen en shares. .................................... 29 8.1. Lijst met lokale gebruikers opstellen.......................................................................................... 29 8.1.1. Een gebruiker maken.................................................................................................... 29 8.1.2. Een gebruiker bewerken................................................................................................ 29 8.1.3. Een gebruiker verwijderen. ............................................................................................. 29 8.2. Lijst met lokale groepen opstellen............................................................................................. 30 8.2.1. Een groep maken......................................................................................................... 30 8.2.2. Een groep bewerken..................................................................................................... 30 8.2.3. Een groep verwijderen. .................................................................................................. 30
Pagina: 2
LaCie Ethernet Disk Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 2 8.3. Lijst met lokale shares opstellen................................................................................................ 31 8.3.1. Een share maken......................................................................................................... 31 8.3.2. Een share bewerken...................................................................................................... 31 8.3.3. Een share verwijderen................................................................................................... 31 8.3.4. Een verbroken share verwijderen.................................................................................... 31 9. Uw LaCie Ethernet Disk beheren.......................................................................... 32 9.1. Uw serverconfiguratie controleren. ............................................................................................ 32 9.2. Het beheerderswachtwoord wijzigen......................................................................................... 33 9.3. Gastaccounts activeren/deactiveren. ......................................................................................... 33 9.4. De server opnieuw opstarten.................................................................................................... 34 9.5. De server afsluiten. .................................................................................................................. 34 9.6. De netwerkconfiguratie wijzigen. ............................................................................................... 35 9.7. Disks formatteren.................................................................................................................... 36 9.8. Disks defragmenteren.............................................................................................................. 37 9.9. Back-up maken van de LaCie Ethernet Disk met de ingebouwde back-upengine. .......................... 38 9.9.1. Een back-up maken met de ingebouwde back-upengine. ................................................. 38 9.9.2. Bestanden herstellen met de ingebouwde back-upengine................................................. 39 9.10. Back-ups maken van uw disks met softwareprogramma’s van andere leveranciers. ..................... 41 9.11. Een nieuwe versie van de systeemsoftware uploaden. ............................................................... 41 9.12. De LaCie Ethernet Disk herstellen........................................................................................... 42 10. De LaCie Ethernet Disk uitbreiden........................................................................ 43 11. De LaCie Shell gebruiken..................................................................................... 44 11.1. Toegang verkrijgen tot de LaCie Shell via Extern bureaublad (Windows).................................... 45 11.2. Toegang verkrijgen tot de LaCie Shell via Extern bureaublad voor Mac OS X............................. 46 11.3. Firewall................................................................................................................................ 47 11.4. Een back-up maken van de LaCie Ethernet Disk op andere NAS-apparaten.. ............................. 47 11.5. Diagnose............................................................................................................................. 49 11.6. Het systeem afmelden via Extern bureaublad (Windows en Macintosh)...................................... 51 12. Troubleshooting................................................................................................... 52 13. Contact opnemen met de klantenservice.............................................................. 54 13.1. Contactpersonen LaCie technische ondersteuning................................................................... 55 14. De Ethernet Disk herstellen met behulp van de Restore CD.................................. 56 15. Garantie............................................................................................................... 58 16. Glossary............................................................................................................... 59
Pagina: 3
LaCie Ethernet Disk Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Copyrights Copyright © 2008 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveel- voudigd, opgeslagen in een gegevens- systeem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gede- poneerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows NT, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition en Windows XP zijn gedeponeerde handels- merken van Microsoft Corporation. Sony en iLink zijn gedeponeerde handels- merken van Sony Electronics. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uit- sluitend ter informatie en kan zonder ken- nisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelijke inspanningen zijn verricht om de nau- wkeurigheid ervan te garanderen, aan- vaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigin- gen op de hoogte te stellen. Verklaring van compliantie voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A vol- doet aan alle vereisten van de Ca- nadese verordeningen voor interferentie veroorzakende apparatuur. FCC-verklaring: OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse A overeen- komstig Deel 15 van de voorschriften van de Federal Communications Com- mission (FCC). Deze limieten zijn be- doeld om te voorzien in een redelijke bescherming tegen schadelijke storing wanneer de apparatuur in een commer- ciële omgeving wordt gebruikt. Deze ap- paratuur genereert en gebruikt radiofre- quentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de instructiehandleiding geïnstalleerd en gebruikt worden, kan schadelijke inter- ferentie ontstaan met radiocommunica- tie. Bij gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving zal er vermoedelijk schadelijke interferentie optreden. In dat geval is de gebruiker verplicht deze in- terferentie op eigen kosten te verhelpen. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC- voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs voldo- ende bescherming tegen schadelijke storing in een installatie in een woonom- geving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er bij een specifieke installatie geen stor- ing zal optreden kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de ap- paratuur uit en aan te schakelen) wordt u aangeraden te proberen de storing te verhelpen door een van de volgende maatregelen te treffen: ✦ ✦ Wijzig de oriëntatie of plaats van de ontvangstantenne. ✦ ✦ Vergroot de afstand tussen de ap- paratuur en de ontvanger. ✦ ✦ Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos op een andere groep dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg uw dealer of een ervaren ra- dio- en televisiemonteur voor hulp. Verklaring van CE- certificering van de fabrikant LaCie verklaart plechtig dat dit prod- uct aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN50082-1, EN61000-3-2 Onder verwijzing naar de volgende condi- ties: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG EMC-richtlijn 89/336/EEG LET OP!: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP!: De garantie van de LaCie Eth- ernet Disk wordt mogelijk ongeldig als de bovengenoemde voorzorgsmaatre- gelen worden genegeerd. Getest en voldoet aan FCC-normen LaCie Ethernet Disk
Pagina: 4
LaCie Ethernet Disk Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Dit symbool op het pro- duct of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruik- bare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbron- nen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu be- schermt. Neem voor meer informatie over recycling-afgiftepunten voor afge- dankte apparatuur contact op met uw stadskantoor, met de instantie die uw huishoudelijk afval afvoert of met de le- verancier van het product. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen on- derhoud uitvoeren aan dit apparaat. ✦ ✦ Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. ✦ ✦ Maak de LaCie Ethernet Disk niet open en probeer het apparaat niet te demonteren of er wijzigingen in aan te brengen. Steek nooit een metalen voorwerp in de drive, ter vermijding van het risico van elek- trische schokken, brand, kortsluit- ing en gevaarlijke emissies. De LaCie Ethernet Disk bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat u het apparaat nakijken door een bevoegde vertegenwoordiger van LaCie Technical Support. ✦ ✦ Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die zijn gevuld met vloeistof op de LaCie Ethernet Disk, aangezien deze vloeistof in het apparaat terecht kan komen. Wanneer u dit wel doet, neemt het risico van elektrische schokken, kortsluiting, brand of lichamelijk letsel toe. ✦ ✦ Zorg ervoor dat de computer en de LaCie Ethernet Disk elektrisch zijn geaard. Als de apparaten niet zijn geaard, is er een vergroot risico van elektrische schokken. Algemene voorzorgen bij het gebruik: ✦ ✦ Stel de LaCie Ethernet Disk niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5°C tot 35°C. Als u dat wel doet, kan de LaCie Ethernet Disk beschadigd worden of kan de behuizing vervormd raken. Plaats de LaCie Ethernet Disk niet in de buurt van een warmtebron en stel het apparaat niet bloot aan zonli- cht (ook niet via een raam). Ook als u de LaCie Ethernet Disk in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat besch- adigd raken. ✦ ✦ Trek altijd het netsnoer van de La- Cie Ethernet Disk uit het stopcon- tact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende lan- gere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico van elektrische schokken, kortsluit- ing of brand. ✦ ✦ Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meege- leverd. ✦ ✦ Gebruik de LaCie Ethernet Disk niet in de buurt van andere elek- trische apparaten zoals televisi- etoestellen, radio’s of luidsprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mo- gelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. ✦ ✦ Stel de LaCie Ethernet Disk niet op in de buurt van bronnen van magnetische interferentiebronnen, zoals computerschermen, televisi- etoestellen of luidsprekers. Magne- tische interferentie kan de werking en stabiliteit van de LaCie Ethernet Disk negatief beïnvloeden. ✦ ✦ Plaats geen zware voorwerpen op de LaCie Ethernet Disk en oefen geen overmatige kracht uit op het apparaat. ✦ ✦ Oefen nooit overmatige kracht uit op de Ethernet Disk. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u hoofdstuk 12. Problemen oplossen in deze handleiding. ✦ ✦ Bescherm de LaCie Ethernet Disk tegen overmatige blootstelling aan stof tijdens gebruik en opslag. In het apparaat kan zich stof opho- pen, waardoor het risico van bes- chadiging of slechte werking toe- neemt. ✦ ✦ Gebruik nooit benzeen, verfver- dunners, reinigingsmiddelen of an- dere chemische producten voor het reinigen van de buitenkant van de LaCie Ethernet Disk. Door dergeli- jke producten verkleurt de behu- izing en raakt deze vervormd. Ge- bruik in plaats daarvan een zachte, droge doek om het apparaat af te vegen. LET OP!: De garantie van de LaCie Ethernet Disk wordt mogelijk ongeldig als de bovengenoemde voorzorgsmaa- tregelen worden genegeerd.
Pagina: 5
LaCie Ethernet Disk Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 5 BELANGRIJKE INFORMATIE: Elk verlies en elke beschadiging of verni- etiging van gegevens tijdens het ge- bruik van een drive van LaCie is uit- sluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, advi- seert LaCie dringend twee exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schi- jf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op een ander verwisselbaar opslag- medium, zoals een cd, dvd of tape. LaCie biedt een compleet assortiment van cd-, dvd- en tapedrives. Als u meer informatie wilt over het maken van back-ups, kunt u het whitepaper (rap- port) van LaCie over back-upmethoden en -technologieën raadplegen. BELANGRIJKE INFORMATIE: 1 GB = 1.000.000.000 byte. De totale bruikbare capaciteit varieert afhankeli- jk van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk 10 à 15% minder).
Pagina: 6
LaCie Ethernet Disk Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 1. Inleiding Deel informatie tussen verschillende platforms, via een netwerk of via het web. De LaCie Ethernet Disk is de eerste harddrive die zonder enige technische expertise kan worden aangesloten op een netwerk. Hij biedt eenvoudige communicatie door het delen van content via een netwerk, zodat aan meerdere pro- jecten samen kan worden gewerkt voor een grotere werkgroep- productiviteit. Sluit de LaCie Ethernet Disk gewoon aan op een willekeurige ethernet- of gigabit-ethernetpoort en u kunt de disk met tot wel 25 gebruikers tegelijkertijd delen. Leg een nieuwe wereld van connectiviteit en flexibel informa- tiebeheer bloot door gebruikers op een netwerk onmiddel- lijk meer opslagcapaciteit te geven, en breidt de capaciteit uit door eenvoudig extra Hi-Speed USB 2.0-harddrives in serie te schakelen. De LaCie Ethernet Disk, die wordt aangestuurd via Windows® XP Embedded, is betaalbaar, veilig en compatibel met alle platforms, waaronder Windows, Mac, Linux en UNIX. De LaCie Ethernet Disk is ontworpen voor een eenvoudige integratie in elke omgev- ing. Aangezien de LaCie Ethernet Disk is gebouwd om in een rek te worden gemonteerd, kunt u hem snel en gemakkelijk in een standaard 19-inch computerrek plaatsen of, indien gewenst, naadloos integreren in een werkstationcon- figuratie als een zelfstandig of een stapelbaar apparaat. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat de LaCie Ethernet Disk met al zijn mogelijkheden snel een belangrijk hulpmiddel wordt bij uw dagelijkse zakelijke en persoonlijke pc-gebruik. TECHNISCHE OPMERKING: Hoewel de LaCie Ethernet Disk ondersteuning biedt aan 25 gebruikers die tegelijkertijd zijn aang- esloten, wordt nadrukkelijk geadviseerd dat niet alle 25 gebrui- kers op hetzelfde moment bestanden overzetten, omdat hierdoor het systeem overbelast kan raken. LaCie adviseert om maximaal 10 gebruikers op hetzelfde moment bestanden te laten overzetten. Gigabit-snelheden zijn alleen beschikbaar op modellen met een gigabit-ethernetpoort.
Pagina: 7
LaCie Ethernet Disk De LaCie Ethernet Disk Gebruikershandleiding pagina 7 2. De LaCie Ethernet Disk 2.1. Minimale systeemvereisten Minimale client-vereisten: • • Netwerk met ingeschakeld TCP/IP • • Microsoft Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP • • Mac OS 9.x, 10.x • • Elke computer met een browser • • Elke computer met een FTP-client Minimale vereisten voor de LaCie Network Configurator: • • Microsoft Windows XP of Vista • • Mac OS 10.3 of hoger • • Linux versie met een grafische omgeving • • UNIX versie met een grafische omgeving en Java 1.1.x of hoger
Pagina: 8
LaCie Ethernet Disk De LaCie Ethernet Disk Gebruikershandleiding pagina 9 2.3. Voorpaneel 1. Aan/uit-knop: Hiermee wordt de LaCie Ethernet Disk in- en uitgeschakeld. U kunt de Ethernet Disk inschakelen door op de aan/uitknop te drukken (zie 4.2. De LaCie Ethernet Disk inschakelen). U kunt de Ethernet Disk ook afsluiten door eenmaal op de aan/uit-knop op de voorzijde van de drive te drukken; de LaCie Ethernet Disk zal dan kort daar- na afsluiten. In noodgevallen kunt u de LaCie Ethernet Disk dwingen om af te sluiten door vijf seconden op de aan/ uit-knop te drukken; wees u ervan bewust dat deze methode beschadiging of verlies van gegevens kan veroorzaken. 2. Lampje Apparaat gereed: Dit geeft aan dat de LaCie Eth- ernet Disk klaar is voor het opslaan van bestanden. 3. Lampje voor diskactiviteit: Dit geeft aan wanneer de La- Cie Ethernet Disk wordt gebruikt. 4. Beugels voor rekmontage: Hiermee wordt de LaCie Ethernet Disk in een standaard 19” computerapparatuur- rek gemonteerd. Zie 3.2. Installatie in een rek voor meer informatie. BELANGRIJKE INFORMATIE: De Ethernet Drive kan het beste worden uitgeschakeld met behulp van het programma voor webbeheer; klik in het tabblad Server op Shutdown (Afs- luiten) (zie 7.5 De Ethernet Disk afsluiten voor een stapsgewijze uitleg.) READY H DISK 4 3 1 2
Pagina: 9
LaCie Ethernet Disk De LaCie Ethernet Disk Gebruikershandleiding pagina 10 2.4. Achterpaneel 1. Voedingsingang: Hier sluit u de netvoedingsadapter aan die is meegeleverd met de drive. Zie hoofdstuk 4.1. De LaCie Ethernet Disk aansluiten op het netwerk voor meer informatie. 2. Ventilator: De ventilator houdt de drive koel tijdens bedrijf. Zorg ervoor dat de ventilator tijdens het gebruik van de drive niet wordt geblokkeerd. 3. Muispoort: Op deze poort kan een muis worden aanges- loten (niet aanbevolen). 4. Ethernetpoort: Op deze poort wordt de ethernetkabel aangesloten (meegeleverd met de drive). Zie hoofdstuk 4.1. De LaCie Ethernet Disk aansluiten op het netwerk voor meer informatie. 5. Toetsenbordpoort: Op deze poort kan een toetsenbord worden aangesloten (niet aanbevolen). 6. VGA-videopoort: Op deze VGA-videopoort kan een mon- itor worden aangesloten (niet aanbevolen). 7. Hi-Speed USB 2.0-poorten: Op deze poorten kunnen ex- tra harddrives worden aangesloten. Zie hoofdstuk 10. Extra opslagcapaciteit toevoegen voor meer informatie. 8. Sticker met serienummer: Hier wordt het serienummer van de LaCie Ethernet Disk aangegeven. Schrijf het serien- ummer op en bewaar het op een veilige plaats. U hebt dit nodig als u contact moet opnemen met LaCie Technical Support in verband met de werking van het station. Het serienummer komt ook van pas als u uw drive kwijtraakt of als hij wordt gestolen. LaCie Ltd. XXXXXX Serial Number XXXXXXXXX LaCie Ltd. XXXXXX Serial Number XXXXXXXXX 1 4 3 2 5 6 8 7
Pagina: 10
LaCie Ethernet Disk De LaCie Ethernet Disk opstellen Gebruikershandleiding pagina 11 3. De LaCie Ethernet Disk opstellen De LaCie Ethernet Disk is ontworpen voor een snelle en een- voudige installatie. 3.1. Zelfstandige installatie Als u de LaCie Ethernet Disk niet in een rek wilt installeren, kunt u hem op een tafelblad plaatsen, zoals u dit met een desktop- computer of werkstation doet (Afb. 01). 3.2. Installatie in een rek De LaCie Ethernet Disk kan gemakkelijk in een standaard 19” computerrek worden geplaatst (Afb. 02). Schuif de LaCie Ethernet Disk voorzichtig in een vrije ruimte in het rek. Zet het apparaat op zijn plaats in het rek vast met de schroeven van het rek. BELANGRIJKE INFORMATIE: Raadpleeg de documentatie van het rek voor specifieke gegevens over het gewicht van het apparaat en de installatie-instructies. LET OP!: Plaats geen zware voorwerpen boven op de LaCie Ethernet Disk wanneer u deze hebt gemonteerd (de LaCie Ether- net Disk kan maximaal 25 kilo dragen). READY H DISK READY H DISK Afb. 01 Afb. 02
Pagina: 11
LaCie Ethernet Disk De LaCie Ethernet Disk installeren Gebruikershandleiding pagina 12 LaCie Ltd. XXXXXX Serial Number XXXXXXXXX LaCie Ltd. XXXXXX Serial Number XXXXXXXXX 4. De LaCie Ethernet Disk installeren De LaCie Ethernet Disk is compatibel met 10BaseT of 100Ba- seTX, dan wel met Gigabit. 4.1. De LaCie Ethernet Disk aansluiten op het netwerk 1. Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de LaCie Ethernet Disk en steek vervolgens het andere uiteinde in een netvoed- ingswandcontactdoos. 2. OF sluit bij Gigabit-ethernetmodellen de drive aan op de Gigabit-ethernetpoort met de meegeleverde ethernetkabel. TECHNISCHE OPMERKING: Sluit de LaCie Ethernet Disk aan met behulp van een crossover-netwerkkabel indien uw primaire systeem geen onderdeel uitmaakt van een netwerk of als u de LaCie Ethernet Disk rechtstreeks op een andere computer wilt aansluiten. 4.2. De LaCie Ethernet Disk inschakelen Druk op de aan/uit-knop aan de voorzijde van de drive en wacht tot de LaCie Ethernet Disk is opgestart. Als het lampje ‘Apparaat gereed’ continu brandt is de LaCie Ethernet Disk klaar voor ge- bruik.
Pagina: 12
LaCie Ethernet Disk De LaCie Ethernet Disk configureren Gebruikershandleiding pagina 13 5. De LaCie Ethernet Disk configureren Voordat gebruikers toegang krijgen tot de LaCie Ethernet Disk en hem kunnen gebruiken, moet u zorgen dat het juiste IP- adres en de juiste netwerkinstellingen aan het apparaat worden toegewezen. 5.1. Verbinding maken via de LaCie Network Assistant De LaCie Network Assistant detecteert alle opslagapparatuur die in het netwerk gekoppeld is en geeft u een makkelijke manier om hiernaar te verbinden of ze te configureren. Eenmaal geïnstalleerd en in bedrijf, verschijnt de Network As- sistant in uw taakbalk (Windows-gebruikers, Afb. 03) of in de menubalk (Mac-gebruikers, Afb. 04) zoekt hij automatisch naar opslagapparatuur in het netwerk. Wanneer een nieuw apparaat wordt gevonden, verschijnt er een informatiebel met de naam van het apparaat. Wanneer Network Assistant uw LaCie Ethernet Disk vindt, kunt u via het Network Assistant-menu een verbinding maken met elke gedeelde map op de Ethernet Disk, inloggen op de Beheerpagi- na, of de netwerkinstellingen van de Ethernet Disk configureren. Ga als volgt te werk om de LaCie Network Assistant te installeren: 1. Plaats de cd-rom van de LaCie Ethernet Disk in de cd-rom- drive van uw computer. 2. Voor Windows-gebruikers dient de cd zichtbaar te worden in ‘Deze computer’. Voor Mac-gebruikers zou de cd op het bureaublad moeten verschijnen. Dubbelklik op het cd-picto- gram en dubbelklik daarna op “LaCie Network Assistant Setup. 3. Volg de wizard om de installatie af te ronden. (voortgezet op de volgende pagina) LaCie Network Assistant-pictogram Afb. 03 Afb. 04
Pagina: 13
LaCie Ethernet Disk De LaCie Ethernet Disk configureren Gebruikershandleiding pagina 14 De Beheerpagina opstarten Windows-gebruikers 1. Selecteer LaCie Network Assistant in Start / Alle programma’s. Er verschijnt een Network Assistant-pictogram in het systeemvak en de Network Assistant detecteert automatisch uw LaCie Ether- net Disk en andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk. 2. Klik op het pictogram in het systeemvak en selecteer Configu- ratiescherm... in het submenu van de LaCie Ethernet Disk (Afb. 05). De pagina LaCie Network Assistant wordt geopend. 3. Klik in het tabblad Netwerk op de paginakoppeling Web- configuratie (Afb. 06). 4. Om in te loggen op de Beheerpagina van de LaCie Ethernet Disk (Afb. 07) geeft u de volgende informatie op: Login (Inlognaam): administrator Wachtwoord: admin 5. Klik op Log On (Aanmelden). Ga door naar paragraaf 7. De LaCie Ethernet Disk beheren. Mac-gebruikers 1. Dubbelklik op LaCie Network Assistant in de map Toepas- singen. Er verschijnt een Network Assistant-pictogram in het menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie Ethernet Disk en andere LaCie-opslagapparatuur in uw net- werk. 2. Klik op het pictogram in de menubalk en selecteer Configuratie- scherm.... De pagina LaCie Network Assistant wordt geopend. 3. Klik in het tabblad Netwerk op de paginakoppeling Web- configuratie (Afb. 06). 4. Om in te loggen op de Beheerpagina van de LaCie Ethernet Disk (Afb. 07) geeft u de volgende informatie op: Login (Inlognaam): administrator Wachtwoord: admin 5. Klik op Log On (Aanmelden). Ga door naar paragraaf 7. De LaCie Ethernet Disk beheren. Afb. 05 Afb. 06 Afb. 07
Pagina: 14
LaCie Ethernet Disk De LaCie Ethernet Disk configureren Gebruikershandleiding pagina 15 5.2. De LaCie Ethernet Disk configureren binnen een netwerk zonder een DHCP-server De meeste routers in thuisnetwerken zijn DHCP-servers. Dit be- tekent dat de router aan alle apparaten in het netwerk een IP- adres toewijst zodat de apparaten elkaar kunnen vinden. Als u netwerk geen DHCP-server heeft, moet u mogelijk handmatig een IP-adres en andere netwerkinformatie toewijzen aan uw La- Cie Ethernet Disk. De gemakkelijkste manier om de netwerkconfiguratie van de LaCie Ethernet Disk aan te passen is met behulp van de LaCie Network Assistant. Zie paragraaf 5.1. Verbinding maken via de LaCie Network Assistant voor informatie over de installatie van de netwerkconfiguratiesoftware. 1. Start de LaCie Network Assistant (raadpleeg paragraaf 5.1. Verbinding maken via de LaCie Network Assistant). 2. Windows-gebruikers: Klik op het LaCie Network Assistant- pictogram in het systeemvak en selecteer Configuratie- scherm... (Afb. 08). Het LaCie Network Assistant-configura- tiescherm wordt geopend (Afb. 09). Mac-gebruikers: Klik op het LaCie Network Assistant-picto- gram in de menubalk en selecteer Netwerkconfiguratie... (Afb. 10). Het LaCie Network Assistant-configuratiescherm wordt geopend (Afb. 09). 3. Klik op het tabblad Netwerk. 4. Selecteer Manual (Handmatig). TECHNISCHE OPMERKING: Als de velden (IP-adres, subnet- masker, enz.) worden ingevuld wanneer Automatic (DHCP) is geselecteerd, dient u geen handmatige instellingen te verrichten. Laat Automatic geselecteerd. 5. Pas de netwerkinstellingen aan voor een correcte werking met uw netwerk. 6. Klik op Apply (Toepassen). Afb. 08 Afb. 09 Afb. 10
Pagina: 15
LaCie Ethernet Disk De LaCie Ethernet Disk configureren Gebruikershandleiding pagina 16 5.3. Ethernet Disk met Apple™ Time Machine gebruiken De Ethernet Disk kan als doel worden gekozen in de Time Ma- chine-software van Apple die automatisch back-ups maakt van harde schijven op externe volumes. Op de pagina voor web- beheer kunt u de compatibiliteit instellen van Time Machine met de gedeelde mappen die u wilt gebruiken. Zodra u dit heeft ingesteld, zal Time Machine de gedeelde map als een geldige back-upbestemming herkennen. Voor meer informatie over het gebruik van Time machine raadpleegt u de documentatie van Apple. Volg deze stappen om de gedeelde mappen van de Ethernet Disk te kunnen gebruiken met Time Machine: 1. Zorg ervoor dat u de LaCie Network Assistant hebt geïnstal- leerd en dat deze actief is. Zie hoofdstuk 5.1. Connecting Using LaCie Network Assistant voor meer informatie. 2. Klik op het pictogram van de LaCie Network Assistant in de taakbalk (Windows-gebruikers, Afb. 11) of de menubalk (Mac-gebruikers, Afb. 12) en selecteer “Webtoegang”. De pagina voor webbeheer wordt geopend. 3. Klik op de link Beheer (Afb. 13). 4. Meld u aan met de standaard gebruikersnaam en het stan- daard wachtwoord (of als u ze gewijzigd hebt, gebruikt u uw gebruikersnaam en wachtwoord) en klik op Aanmelden. De standaard gebruikersnaam en het standaard wachtwoord zijn: Inlognaam: administrator Wachtwoord: admin 5. Klik op de pagina die wordt geladen op het tabblad Ge- deelde mappen. 6. Klik op de gedeelde map die u als back-upbestemming be- schikbaar wilt maken voor Time Machine. 7. Op de pagina die wordt geopend, vinkt u het selectievakje Apple aan en vervolgens het vakje Time Machine (Afb. 14). 8. Deze gedeelde map van de Ethernet Disk is nu ingesteld voor gebruik met Time Machine en kan als een geldige back-up- bestemming in de Time Machine-software worden geselec- teerd. Afb. 11 Afb. 12 Afb. 13 Afb. 14
Pagina: 16
LaCie Ethernet Disk Toegang verkrijgen tot de LaCie Ethernet Disk via het netwerk Gebruikershandleiding pagina 17 TECHNISCHE OPMERKING: Als u de LaCie Ethernet Disk zo- juist hebt ingeschakeld, kan het enkele minuten duren voordat de server wordt weergegeven in het netwerk. 6. Toegang tot en beheer van bestanden Gebruik de LaCie Network Assistant voor toegang tot uw ge- deelde map(pen) (raadpleeg paragraaf 5.1. Verbinding maken via de LaCie Network Assistant). 6.1. Toegang tot gedeelde mappen Als uw computer is aangesloten op uw lokale netwerk, zal de LaCie Network Assistant u helpen snel verbinding te maken met de gedeelde map(pen) op uw LaCie Ethernet Disk. Ga als volgt te werk om gedeelde mappen te openen (alle gebruikers): 1. Start de LaCie Network Assistant (LNA). Klik op het LNA-pic- togram in het systeemvak (Windows-gebruikers, Afb. 15) of de menubalk (Mac-gebruikers, Afb. 16). 2. Selecteer Gedeelde map (standaard) of de naam van een andere gedeelde map die u hebt gemaakt vanuit het LNA- menu. De gedeelde map zal worden geopend in Windows Explorer of Mac Finder. TECHNISCHE OPMERKING: Mogelijk dient u de gebruikers- naam en het wachtwoord voor de gedeelde map op te geven. De standaardwaarden zijn: Gebruikersnaam: administrator Wachtwoord: admin Uw systeem kan deze informatie onthouden en vraagt er mogelijk niet naar tijdens dezelfde sessie. 3. Versleep eenvoudigweg bestanden naar en van dit venster, net zoals bij een normale map. Afb. 15 Afb. 16
Pagina: 17
LaCie Ethernet Disk Toegang verkrijgen tot de LaCie Ethernet Disk via het netwerk Gebruikershandleiding pagina 18 6.1.1. Andere verbindingsmethodes Vista/XP/2000-gebruikers – Netwerkomgeving BELANGRIJKE INFORMATIE: Wanneer u de LaCie Ethernet Disk net heeft ingeschakeld, kan het even duren voordat deze zichtbaar wordt in het netwerk. Voor toegang tot de gedeelde map onder Windows opent u de netwerkomgeving en selecteert u Microsoft Windows Werkgroep. Standaard zal de Ethernet Disk als naam LaCie- XXXXXXXXX krijgen (Afb. 17). U kunt de gedeelde map ook bereiken door in een venster van Win- dows Explorer het volgende te typen (Afb. 18): \\LaCie-XXXXXXXXX\[naam gedeelde map] \\[Ethernet-Disk-IP-adres]\[naam gedeelde map] Zoek het IP-adres met de LaCie Network Assistant (paragraaf 5.1. XXXXXX).Voor toegang via FTP typt u: ftp://LaCie-XXXXXXXXX of ftp://[Ethernet-Disk-IP-adres] In het inlogvenster dat verschijnt typt u: Login: administrator Wachtwoord: admin (Deze gebruikersnaam en dit wachtwoord zijn standaard; wan- neer u al een gebruikersaccount gemaakt heeft, gebruik dan uw eigen account en wachtwoord.) De LaCie Ethernet Disk zal als drive met één gedeelde map in het netwerk worden weergegeven. Windows Me/2000 Gebruikers van Windows Me en Windows 2000 die de LaCie Ethernet Disk niet kunnen vinden vanaf hun werkstation, kunnen het proberen met het zoekprogramma van Windows. Ga naar het menu Start, selecteer Zoeken en klik vervolgens op Naar bestanden of mappen. Selecteer in het venster Zoekre- sultaten de optie Computers. Geef in het dialoogvenster Zoeken naar Computers de ser- vernaam op en klik op de knop Nu zoeken. De LaCie Ethernet Disk heeft standaard de naam “LaCie-XXXXXXXXX” en de gedeel- de map “PUBLIC”. Afb. 17 Afb. 18
Pagina: 18
LaCie Ethernet Disk Toegang verkrijgen tot de LaCie Ethernet Disk via het netwerk Gebruikershandleiding pagina 19 Mac OS 9.x-gebruikers In het Apple-menu selecteert u Netwerk-browser, Kiezer of Verbind met server. Klik in de Kiezer op het pictogram Ap- pleshare. De server zou in de lijst onder de standaardnaam “LaCie-XXXXXXXXX” moeten worden weergegeven. Selecteer deze server en klik op OK. Linux-gebruikers Open konqueror onder KDE en typ het IP-adres van de LaCie Ethernet Disk in het adresveld: Voor toegang via FTP – ftp://[Ethernet-Disk-IP-adres] Voor toegang via HTTP – http://[Ethernet-Disk-IP-adres] Voor SMB/CIFS-toegang (deze methode werkt alleen als de services correct zijn geconfigureerd) – smb://Ethernet-Disk-IP- adres.
Pagina: 19
LaCie Ethernet Disk Toegang verkrijgen tot de LaCie Ethernet Disk via het netwerk Gebruikershandleiding pagina 20 TECHNISCHE OPMERKING: Als u werkt onder Windows of gebruikmaakt van Internet Explorer om te worden verbonden via FTP, kunt u objecten slepen en neerzetten voor het uploaden van bestanden, mits de share schrijfgemachtigd is. TECHNISCHE OPMERKING: De ftp-opdrachtregel is beschik- baar op de meeste Windows-versies en op de meeste UNIXbes- turingssystemen. 6.2. Verbinden via HTTP of FTP Indien u HTTP-share hebt geactiveerd, kunt u rechtstreeks toe- gang krijgen tot uw share vanaf elke computer met een recente browser. Open een browser op http://Ethernet_Disk_ip-adres_ server (“Ethernet_Disk_ip-adres_server” staat voor het IP-adres dat is toegewezen aan uw LaCie Ethernet Disk door de LaCie Network Configurator). Wanneer de pagina is geladen, kunt u kiezen hoe u een verbind- ing wilt maken met de LaCie Ethernet Disk. Klik op HTTP voor toegang in de http-modus of op FTP voor toegang in de ftp- modus. U kunt ook een rechtstreekse verbinding maken met de FTP- share door een browser te openen op ftp://Ethernet_Disk_ip- adres_server/share-naam. 6.3. Verbinden met een FTP-client U kunt u elk FTP-programma gebruiken om verbinding te maken met de LaCie Ethernet Disk. Programma’s zoals LeechFTP (Afb. 19), CuteFTP, enz. zullen normaal werken. U kunt ook de opdrachtregel “ftp” gebruiken: 1. Type: ftp [Ethernet Disk IP-adres] 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 3. Type: cd /naam van gedeelde map Afb. 19
Pagina: 20
LaCie Ethernet Disk De pagina voor webbeheer gebruiken Gebruikershandleiding pagina 21 BELANGRIJKE INFORMATIE: U wordt geadviseerd om als browser Internet Explorer 5.0 of hoger te gebruiken. 7. De pagina voor webbeheer gebruiken LaCie voorziet in een Web Administration Page (Pagina voor webbeheer) met hulpprogramma’s waarmee de LaCie Ethernet Diskbeheerder op eenvoudige wijze shares kan maken en aan- passen, gebruikers en groepen kan toevoegen en aanpassen, en gebruikersmachtigingen kan toewijzen. 7.1. Toegang verkrijgen tot de pagina voor webbeheer Voor toegang tot de pagina voor webbeheer: Open uw browser op http://Ethernet_Disk_ip-adres_server (het “Ethernet_Disk_ip-adres_server” staat voor het IP-adres dat is toegewezen aan uw LaCie Ethernet Disk door de LaCie Network Configurator). Er moet nu een webpagina verschijnen met de beschikbare shares op uw LaCie Ethernet Disk. Om de pagina voor webbeheer te openen: 1. Klik in de linker bovenhoek genaamd ‘Administration’. U wordt gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren (Afb. 20). 2. Gebruik administrator als gebruikersnaam en admin als wa- chtwoord: Login (Inlognaam): administrator Wachtwoord: admin Daarna bent u op de pagina voor webbeheer. Afb. 20
Pagina: 21
LaCie Ethernet Disk De pagina voor webbeheer gebruiken Gebruikershandleiding pagina 22 7.2. Wizard-modus en geavanceerde modus Er zijn twee mogelijkheden om de pagina voor webbeheer te gebruiken: Wizard-modus of Geavanceerde modus (Afb. 21). Wizard-modus Deze methode wordt aanbevolen voor beginnende beheerders of voor personen met een beperkte technische basiskennis. Met de Wizard-modus is het eenvoudig om nieuwe shares en ge- bruikers te maken. In deze modus wordt u via een reeks vragen geholpen bij het maken van shares en gebruikers. Klik op Wizard Mode om dit hulpprogramma te gebruiken. Geavanceerde modus In de geavanceerde modus beschikt u over alle beschikbare hulp- middelen: u kunt elke willekeurige share en gebruiker maken, verwijderen of aanpassen. U kunt tevens de systeemconfiguratie wijzigen (machinenaam, tijd, enz.) en drives defragmenteren of er een back-up van maken. Klik op de knop Avanced Mode om deze hulpmiddelen te gebruiken. 7.3. De Wizard-modus gebruiken 7.3.1. Een share maken: ‘Share-naam’ Voer de naam in van de share die u wilt toevoegen en druk op Next (Volgende) (Afb. 22). De naam mag uitsluitend geldige tek- ens bevatten (gebruik de volgende tekens niet: ? [ ] \ / = + < > ; : “ , | * ). TECHNISCHE OPMERKING: Indien u de LaCie Ethernet Disk gebruikt in combinatie met Mac OS 9.x is de lengte van bestand- snamen en mapnamen beperkt tot 27 tekens. Indien u de LaCie Ethernet Disk gebruikt in een netwerkomgeving met zowel Mac OS 9.x als Mac OS 10.x of Windows, dan geldt dezelfde beperk- ing. In netwerkomgevingen waarin gebruik wordt gemaakt van Windows en/of Mac OS 10.x, kunnen bestands- en mapnamen maximaal 255 tekens lang zijn. Afb. 21 Afb. 22
Pagina: 22
LaCie Ethernet Disk De pagina voor webbeheer gebruiken Gebruikershandleiding pagina 23 7.3.2. Gebruikersnaam De share die u gaat maken is public - dit betekent dat iedereen die een account heeft op de LaCie Ethernet Disk hier toegang tot heeft. Voor het beperken van de toegankelijkheid dient u gebruikers te maken. Indien u al gebruikersaccounts hebt, kunt u deze stap overslaan en op Next (Volgende) klikken (Afb. 23). Als u een gebruiker wilt toevoegen, vult u de invoervakken in en drukt u vervolgens op Next (Volgende). 7.3.3. Bevestiging In deze stap krijgt u een samenvatting van de handelingen die de Wizard gaat uitvoeren. Maak gebruik van de knop Back (Terug) om naar eerdere schermen te gaan en de instellingen te wijzi- gen. Wanneer alle instellingen zijn zoals gewenst, drukt u op Next (Volgende) (Afb. 24). Afb. 23 Afb. 24
Pagina: 23
LaCie Ethernet Disk De pagina voor webbeheer gebruiken Gebruikershandleiding pagina 24 7.3.4. Setup voltooid Wanneer de Wizard met succes bovenstaande stappen heeft voltooid, verschijnt de volgende pagina. Klik op Exit om terug te gaan naar de hoofdpagina (Afb. 25). BELANGRIJKE INFORMATIE: De share en/of gebruiker worden pas gemaakt tijdens de laatste stap van de Wizard. U di- ent alle stappen van de Wizard te voltooien om op juiste wijze de share/gebruiker te maken. Tijdens het proces kunt u de knoppen Next (Volgende) en Back (Terug) gebruiken om wijzigingen in de instellingen aan te brengen. 7.4. Geavanceerde modus gebruiken 7.4.1. De naam en de locatie van de LaCie Ethernet Disk wijzigen De naam wijzigen De servernaam is de naam die wordt gebruikt om de LaCie Eth- ernet Disk te identificeren op het netwerk. Standaard is deze in- gesteld als LACIE-XXXXXXXXX. Ga voor het wijzigen van de naam van uw LaCie Ethernet Disk vanuit de pagina voor webbeheer naar het gedeelte Server en klik op Edit (Bewerken) rechts van de machinenaam (Afb. 26). U kunt dan via deze pagina de naam wijzigen. Denk eraan dat u de LaCie Ethernet Disk opnieuw moet opstarten om de wijzigin- gen door te voeren. TECHNISCHE OPMERKING: De standaardnaam voor de LaCie Ethernet Disk is altijd LACIE- gevolgd door 9 willekeurige tekens (letters en cijfers). In deze handleiding wordt de standaard- naam aangeduid met LACIE-XXXXXXXXX. Afb. 25 Afb. 26
Pagina: 24
LaCie Ethernet Disk De pagina voor webbeheer gebruiken Gebruikershandleiding pagina 25 Van een werkgroep naar een domein gaan Windows-gebruikers: U kunt kiezen of uw LaCie Ethernet Disk tot een werkgroep of tot een domein moet behoren (Afb. 27). Standaard behoort de LaCie Ethernet Disk tot de werkgroep WORKGROUP. U kunt de LaCie Ethernet Disk ook instellen op een Windows-domein. Maar er zijn dan wel een beheerdersdo- meingebruikersnaam en -wachtwoord vereist. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie. 7.4.2. De datum en tijd van de LaCie Ethernet Disk instellen U kunt de datum en tijd van uw LaCie Ethernet Disk instellen op de pagina voor webbeheer onder het gedeelte Server (Afb. 28). Klik op de knop naast de huidige tijd, zodat u op de pagina Edit system time (Systeemtijd bewerken) komt. Stel de datum en tijd in en druk dan op Set time and date (Tijd en datum instellen). Afb. 27 Afb. 28
Pagina: 25
LaCie Ethernet Disk De pagina voor webbeheer gebruiken Gebruikershandleiding pagina 26 7.4.3. De LaCie Ethernet Disk delen in de geavanceerde modus De LaCie Ethernet Disk werkt als een standaardsysteem voor bestandsuitwisseling: u maakt gebruikers en/of groepen die de gegevens gezamenlijk kunnen gebruiken, vervolgens maakt u een share en wijst u gebruikers- en/of groepsrechten toe aan die share. Gebruikers maken Klik op het tabblad Users (Gebruikers) en klik op het pictogram Add a user (Gebruiker toevoegen) (Afb. 29). Voer de gebrui- kersnaam en alle benodigde informatie in de tekstvelden in en druk daarna op de knop Add new user (Nieuwe gebruiker to- evoegen). De gebruikersnaam moet uniek zijn en minstens 4 tekens bevat- ten. Gebruik de volgende tekens niet: ? [ ] \ / = + < > ; : “ , | * Groepen maken Klik op het tabblad Groups (Groepen) en klik op het pictogram Add a group (Groep toevoegen) (Afb. 30). Voer een groeps- naam en een beschrijving van de groep in de tekstvelden in en druk op Add group (Groep toevoegen). De groepsnaam moet uniek zijn en minstens 4 tekens bevatten. Gebruik de volgende tekens niet: ? [ ] \ / = + < > ; : “ , | * Afb. 29 Afb. 30
Pagina: 26
LaCie Ethernet Disk De pagina voor webbeheer gebruiken Gebruikershandleiding pagina 27 Shares maken Klik op het tabblad Shares en klik op het pictogram Add a share (Share toevoegen) (Afb. 31). Voer een share-naam* in en se- lecteer een drive of partitie voor de share en druk vervolgens op Submit Changes (Wijzigingen versturen). *De share-naam moet uniek zijn en minstens 4 tekens bevatten - Gebruik de volgende tekens niet: ? [ ] \ / = + < > ; : “ , | * TECHNISCHE OPMERKING: Indien u de LaCie Ethernet Disk gebruikt in combinatie met Mac OS 9.x is de lengte van de bes- tandsnaam en de mapnaam beperkt tot 27 tekens. Indien u de LaCie Ethernet Disk gebruikt in een netwerkomgeving met Mac OS 9.x en Mac OS 10.x of Windows, dan geldt dezelfde beperk- ing. In netwerkomgevingen waarin gebruik wordt gemaakt van Windows en/of Mac OS 10.x, kunnen bestands- en mapnamen maximaal 255 tekens lang zijn. Wanneer de share is gemaakt, dient u deze te bewerken zodat hij toegankelijk wordt. Klik op List Shares (Shares tonen) waarna alle gemaakte shares verschijnen (Afb. 32). Klik op een share- naam om de shareeigenschappen te bewerken. Er zijn vier typen share: Windows (CIFS/SMB) Deze share is compatibel met Microsoft Windows-netwerken. Activeer dit type share als u uw gegevens wilt delen onder Win- dows (95, 98, Me, NT, 2000 en XP). Apple (Appleshare) Deze share is compatibel met Mac OS-systemen. Activeer dit type share als u uw gegevens wilt delen onder Mac OS 9.x and 10.x. HTTP Deze share is compatibel met alle systemen die een webbrowser hebben (Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Lynx, enz.). Dit type share is compatibel met bijna alle moderne syste- men, maar de gegevens kunnen alleen worden gelezen. Activeer dit type share als u maximale compatibiliteit op uw netwerk wenst en als u uw gegevens kunt delen in de alleen-lezen indeling. Afb. 31 Afb. 32
Pagina: 27
LaCie Ethernet Disk De pagina voor webbeheer gebruiken Gebruikershandleiding pagina 28 FTP Deze share is compatibel met alle systemen die een FTP-client hebben. De meeste systemen hebben zo’n hulpmiddel. Activeer dit type share voor maximale compatibiliteit op het netwerk. In de huidige versie van de LaCie Ethernet Disk (versie 1.2 en later) kunt u onder Windows en Mac OS share-machtigingen instellen. Voeg met de pijlknoppen machtigingen toe of verwij- der ze. Onder Apple, indien geactiveerd, is de share toegan- kelijk voor elke geverifieerde gebruiker. Onder HTTP en FTP is de share public bij zowel lees- als schrijfbevoegdheid of bij een van die twee, ongeacht of u de selectievakjes voor lees- en/of schrijfbevoegdheid hebt aangevinkt. BELANGRIJKE INFORMATIE: Wanneer u een share maakt, wordt standaard de Windows (CIFS/SMB) bestandsuitwisseling geactiveerd. 7.5. De Ethernet Disk afsluiten De Ethernet Drive kan het beste worden uitgeschakeld met be- hulp van het programma voor webbeheer (Afb. 33). De twee an- dere methoden waarbij de aan/uit-knop wordt gebruikt, worden beschreven in paragraaf 2.4. Achterpaneel. 1. Klik op het tabblad Server. 2. Klik op Shutdown (Afsluiten) onder aan de pagina. Afb. 33
Pagina: 28
LaCie Ethernet Disk Geavanceerd beheer van gebruikers, groepen en shares Gebruikershandleiding pagina 29 8. Geavanceerd beheer van gebruikers, groepen en shares BELANGRIJKE INFORMATIE: Standaard behoort een ge- bruiker tot de groep Users (Gebruikers). Als u van een gebruiker een beheerder wilt maken, voegt u die gebruiker toe aan de groep Administrators (Beheerders). 8.1. Lijst met lokale gebruikers opstellen Een gebruiker is elke persoon met een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord die, na verificatie, toegang heeft tot die shares op de LaCie Ethernet Disk waarvoor hij/zij bevoegd is. Klik in de pagina voor webbeheer op Users (Gebruikers) om toegang te krijgen tot de lijst met lokale gebruikers op de LaCie Ethernet Disk (Afb. 34). 8.1.1. Een gebruiker maken Klik in de pagina voor webbeheer op het tabblad Users (Gebrui- kers). Klik in de rechterbenedenhoek van de pagina op Add a user (Een gebruiker toevoegen) om een nieuwe gebruiker te maken (zie 7.4. Using the Advanced Mode voor meer informatie): 1. Voer de nieuwe gebruikersnaam in. Deze mag nog niet voorkomen op de lokale machine. 2. Voer een beschrijving in. 3. Voer een wachtwoord in en bevestig het. 4. Druk op Create the user (Gebruiker maken). 5. Uw nieuwe gebruiker is gemaakt en standaard behoort deze tot de groep Users (Gebruikers). 8.1.2. Een gebruiker bewerken 1. Klik in de lijst van lokale gebruikers op de knop naast de gebruikersnaam die u wilt bewerken. 2. Bewerk de gebruikersnaam, het wachtwoord en de beschrijv- ing naar wens. 3. Wijs groepen toe aan de gebruiker. 4. Verstuur de wijzigingen. 8.1.3. Een gebruiker verwijderen Bewerk de gebruiker en klik dan onder aan de pagina op Delete (Verwijderen). Afb. 34
Pagina: 29
LaCie Ethernet Disk Geavanceerd beheer van gebruikers, groepen en shares Gebruikershandleiding pagina 30 BELANGRIJKE INFORMATIE: Standaard behoort een ge- bruiker tot de groep Users (Gebruikers). Als u van een gebruiker een beheerder wilt maken, voegt u die gebruiker toe aan de groep Administrators (Beheerders). 8.2. Lijst met lokale groepen opstellen Een groep is een verzameling gebruikers met dezelfde toegang- srechten. Als u gebruikers in dezelfde groep plaatst kunt u ze gezamenlijk beheren, wat sneller gaat en eenvoudiger is. Klik in de pagina voor webbeheer op het tabblad Groups (Gro- epen) om toegang te krijgen tot de lijst met lokale groepen op de LaCie Ethernet Disk (Afb. 35). 8.2.1. Een groep maken Klik in de pagina voor webbeheer op het tabblad Groups (Gro- epen). Klik in de rechterbenedenhoek van de pagina op Add a group (Een groep toevoegen) om een groep te maken (zie 7.4.3. Sharing Your LaCie Ethernet Disk in Advanced Mode voor meer informatie). 1. Voer de nieuwe groepsnaam in. Deze moet uniek zijn op de lokale machine. 2. Laat de domeingroep leeg of vul deze in als u een domein- groep wilt maken (u moet toegangsrechten hebben tot het domein als u een domeingroep wilt maken. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie). Voor de standaardinstellingen laat u dit leeg. 3. Voer een beschrijving in. 4. Druk op Create the group (Groep maken). 5. Uw groep is nu gemaakt en standaard behoort deze tot de groep Users (Gebruikers). 8.2.2. Een groep bewerken 1. Klik in de lijst met lokale groepen op de knop naast de gro- epsnaam die u wilt bewerken. 2. Wijzig de beschrijving naar wens. 3. Verstuur de wijzigingen. 8.2.3. Een groep verwijderen Bewerk de groep en klik dan onder aan de pagina op Delete (Verwijderen). Afb. 35
Pagina: 30
LaCie Ethernet Disk Geavanceerd beheer van gebruikers, groepen en shares Gebruikershandleiding pagina 31 8.3. Lijst met lokale shares opstellen Een share is een map waartoe aangewezen groepen en/of ge- bruikers toegang hebben voor het maken, aanpassen, lezen en verwijderen van bestanden. Klik in de pagina voor webbeheer op het tabblad Shares om de lijst met lokale shares op de LaCie Ethernet Disk te openen (Afb. 36). 8.3.1. Een share maken Klik in de pagina voor webbeheer op het tabblad Shares. Klik in de rechterbenedenhoek van de pagina op Add a share (Een share toevoegen) om een share te maken (zie 7.4.3. Sharing Your LaCie Ethernet Disk in Advanced Mode voor meer infor- matie). 8.3.2. Een share bewerken Klik in de lijst van lokale groepen op de knop naast de share- naam om de share te bewerken. Raadpleeg 7.4.3. Sharing Your LaCie Ethernet Disk in Advanced Mode voor meer informatie. 8.3.3. Een share verwijderen Bewerk de share en klik dan onder aan de pagina op Delete (Verwijderen). 8.3.4. Een verbroken share verwijderen Wanneer u shares maakt op een verwisselbare drive en deze daarna loskoppelt, hebt u zogenaamde ‘verbroken shares’ ge- maakt. Deze shares zijn dan nog steeds in de share-database opgenomen, maar fysiek niet aanwezig. Als u de verwisselbare drive weer aansluit, zullen ze niet functioneren. Met het programma van de LaCie Ethernet Disk kunt u de verbro- ken shares uit de database verwijderen. Onder aan de pagina Shares bevindt zich een lijst met eventuele verbroken shares. Klik op Delete (Verwijderen) voor de share(s) die u wilt verwijderen. TECHNISCHE OPMERKING: Wanneer u meerdere drives in uw LaCie Ethernet Disk hebt of wanneer u een apparaat voor- massaopslag op de LaCie Ethernet Disk aansluit, kunt u de drive kiezen waarin u de share wilt maken. De drives volgen de stan- daardbenoeming onder Windows, d.w.z. D: (eerste drive met ge- gevens), E: (tweede drive met gegevens), enz. Afb. 36
Pagina: 31
LaCie Ethernet Disk Uw LaCie Ethernet Disk beheren Gebruikershandleiding pagina 32 9.1. Uw serverconfiguratie controleren In de pagina voor webbeheer klikt u op het tabblad Server om de configuratie van uw LaCie Ethernet Disk te achterhalen (Afb. 37). U dient het volgende te zien: • • Machinenaam • • Windows-domein of werkgroep • • Appletalk-zone • • NAS-softwareconfiguratie • • Besturingssysteem • • BIOS-versie • • Fabrikant en model • • Processor • • Aantal processoren • • Fysiek geheugen • • Virtueel geheugen Vanuit deze pagina kunt u de server eveneens opnieuw opstarten en uitschakelen. 9. Uw LaCie Ethernet Disk beheren Afb. 37
Pagina: 32
LaCie Ethernet Disk Uw LaCie Ethernet Disk beheren Gebruikershandleiding pagina 33 9.2. Het beheerderswachtwoord wijzigen Standaard is het beheerderswachtwoord admin. Uit veiligheidsoverwegingen is het beter om dit wachtwoord zo snel mogelijk te wijzigen. 1. Klik in de pagina voor webbeheer op het tabblad Users (Ge- bruikers). 2. Klik op Change Administrator Password (Beheerderswa- chtwoord wijzigen) (Afb. 38). 3. Voer uw nieuwe wachtwoord in en bevestig het. 4. Klik op Submit changes (Wijzigingen versturen). 9.3. Gastaccounts activeren/ deactiveren Als gastaccounts worden geactiveerd kunnen personen zonder verificatie toegang hebben tot shares (Afb. 39). Er zijn ech- ter enkele beperkingen. Onder Windows krijgt u bijvoorbeeld geen toegang tot beschermde shares, tenzij u de share als drive hebt ingedeeld. Er zijn ook beveiligingsproblemen. Onder Mac OS kunnen er eveneens problemen optreden. Het is daarom raadzaam geen gastaccounts te activeren, tenzij u technisch zeer goed onderlegd bent en precies weet wat u doet. Afb. 38 Afb. 39
Pagina: 33
LaCie Ethernet Disk Uw LaCie Ethernet Disk beheren Gebruikershandleiding pagina 35 9.6. De netwerkconfiguratie wijzigen U kunt op de pagina voor webbeheer de netwerkconfiguratie wijzigen. Dit is vergelijkbaar met het programma Network Con- figurator (op de meegeleverde cd). 1. Klik in de pagina voor webbeheer op het tabblad Network (Netwerk). 2. Voer de parameters voor het netwerk in en verstuur de wi- jzigingen (Afb. 41). Bij de LaCie Ethernet Disk hoeven alleen het IP-adres en het subnetmasker dubbel te worden gecon- troleerd voordat wijzigingen worden aangebracht. De andere waarden zijn optioneel. Neem contact op met uw systeembe- heerder voor meer informatie. 3. De pagina Reboot your machine (Machine opnieuw opstart- en) verschijnt. 4. Start de machine opnieuw op. LET OP!: Als u het subnetmasker wilt wijzigen, adviseert La- Cie dat u hiervoor het programma Network Configurator (op de meegeleverde cd) gebruikt. Als u het subnetmasker wijzigt vanuit de pagina voor webbeheer, krijgt u niet de pagina Reboot your machine (Machine opnieuw opstarten), omdat uw LaCie Ethernet Disk op een ander subnet is overgegaan en het lijkt alsof u geen toegang hebt tot de LaCie Ethernet Disk. U moet dan vervolgens een machine op hetzelfde subnet gebruiken om toegang te krijgen tot de pagina voor webbeheer van uw LaCie Ethernet Disk. Afb. 41
Pagina: 34
LaCie Ethernet Disk Uw LaCie Ethernet Disk beheren Gebruikershandleiding pagina 36 9.7. Disks formatteren Bij de LaCie Ethernet Disk is het mogelijk om een disk format- teren. Gebruik voor het formatteren van een disk het format- teringshulpmiddel: 1. Klik in de pagina voor webbeheer op het tabblad Disk. 2. Click op Format (Formatteren) voor de drive die u wilt format- teren (Afb. 42). (In principe is er slechts één drive, tenzij u een externe harde schijf hebt aangesloten op de LaCie Ethernet Disk). 3. Beantwoord de daaropvolgende vragen en klik dan op For- mat (Formatteren). Houd het statusvenster open tot het for- matteringsproces is voltooid (Afb. 43). Het formatteringsproces kan snel of langzaam verlopen, afhan- kelijk van het formaat van de harddrive. U kunt het formattering- sproces zo nodig op elk moment beëindigen - dit is echter niet raadzaam, er kunnen bestandsbeschadiging of andere fouten optreden. BELANGRIJKE INFORMATIE: Voordat u begint met het formatteringsproces, moeten alle bestanden ontgrendeld zijn (d.w.z. de bestanden mogen niet in gebruik zijn). Het wordt geadviseerd om de drive onmiddellijk na een herstart te format- teren om te garanderen dat niemand tijdens het formattering- sproces toegang heeft tot de shares. Afb. 42 Afb. 43
Pagina: 35
LaCie Ethernet Disk Uw LaCie Ethernet Disk beheren Gebruikershandleiding pagina 37 9.8. Disks defragmenteren Wanneer een disk te ernstig is gefragmenteerd wordt hij langza- mer. U kunt een disk defragmenteren met het defragmentatie- hulpmiddel dat wordt meegeleverd met uw LaCie Ethernet Disk. 1. Klik in de pagina voor webbeheer op het tabblad Disk. 2. Click op Defrag voor de drive die u wilt defragmenteren (Afb. 44). (In principe is er slechts één drive, tenzij u een externe harde schijf hebt aangesloten op de LaCie Ethernet Disk.) 3. Beantwoord de daaropvolgende vragen en klik dan op De- fragment (Defragmenteren) (Afb. 45). Houd het statusvenster open tot het defragmentatieproces is voltooid. Het defrag- mentatieproces kan snel of langzaam verlopen, afhankelijk van het formaat van de harddrive. U kunt het defragmenta- tieproces zo nodig op elk moment beëindigen - dit is echter niet raadzaam, er kunnen bestandsbeschadiging of andere fouten optreden. Afb. 44 Afb. 45
Pagina: 36
LaCie Ethernet Disk Uw LaCie Ethernet Disk beheren Gebruikershandleiding pagina 38 9.9. Back-up maken van de LaCie Ethernet Disk met de ingebouwde back-upengine De LaCie Ethernet disk gebruikt Microsoft NT Backup om een back-up van een, meerdere of alle mappen van uw schijf te maken. De back-ups kunnen dagelijks, wekelijks of maandelijks op een vooraf bepaald tijdstip worden uitgevoerd. De back-up- functie helpt u om gegevens te beschermen tegen verlies als uw systeem een probleem met de hardware of de harde schijf on- dervindt. U kunt de back-upfunctie bijvoorbeeld gebruiken om een kopie te maken van de gegevens op uw harde schijf. Als de originele gegevens op uw harde schijf toevallig worden gewist of overschreven, of ontoegankelijk worden door een storing van de harde schijf, kunt u de gegevens gemakkelijk herstellen met de gearchiveerde kopie. 9.9.1. Een back-up maken met de ingebouwde back-upengine BELANGRIJKE INFORMATIE: Dit back-upprogramma is alleen beschikbaar als uw LaCie Ethernet Disk rechtstreeks is aangesloten op een harde schijf. Voor informatie over het ma- ken van een back-up van de Ethernet Disk op een ander NAS- apparaat (network attached storage) raadpleegt u paragraaf 11.4. Een back-up maken van de LaCie Ethernet Disk op andere NAS-apparaten.. Het back-upbestand zal in het bestand in de doelmap worden opgeslagen (\nas.backup\backup.bkf). 1. Klik op de pagina Web Administration op het tabblad Disk (Schijf). 2. Vink Back-up aan voor de schijf waarvan u een back-up wilt maken (Afb. 46). 3. Kies de schijf waarvan u een back-up wilt maken in onderdeel 1. Bron en bestemming. 4. Kies de mappen waarvan u een back-up wilt maken in on- derdeel 2. Te back-uppen mappen. Houd de CTRL-toets in- gedrukt als u specifieke, meerdere mappen wenst te kiezen of kies ervoor om een back-up te maken van alle mappen. 5. Kies het uit te voeren back-uptype in de vervolgkeuzelijst bij onderdeel 3. Back-uptype selecteren. De opties zijn Nor- Afb. 46
Pagina: 37
LaCie Ethernet Disk Uw LaCie Ethernet Disk beheren Gebruikershandleiding pagina 39 maal, Incrementeel en Differentieel. 6. Kies een planning voor uw back-up. U kunt kiezen tussen een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse back-up op een specifiek tijdstip. U kunt er ook voor kiezen om de back-up onmiddellijk te starten. 7. lik op de knop Start of plan back-uptaak om het back- upproces te starten. U kunt het actieve back-upproces stoppen door te klikken op de knop Actieve back-up stoppen. Klik op het tabblad Server om de geplande back-uptaken te be- kijken. Om een geplande back-up te verwijderen klikt u op de knop Verwijderen voor de geplande taak. 9.9.2. Bestanden herstellen met de ingebouwde back-upengine TECHNISCHE OPMERKING: U kunt de back-upfunctie ge- bruiken om een back-up van gegevens te maken en om de back- up te herstellen op zowel FAT- (file allocation table) als NTFS- bestandssystemen. Als u echter een back-up van gegevens op een NTFS-volume hebt gemaakt, wordt aanbevolen om de gegevens te herstellen naar een NTFS-volume. Als u dit niet doet, kunt u mogelijk gegevens verliezen alsook kenmerken van bestanden en mappen zoals de rechten ervan. 1. Maak lokaal verbinding met de Ethernet Disk met behulp van een toetsenbord, muis en beeldscherm. U kunt ook verbin- ding maken met behulp van de Remote Desktop Connection Client (programma voor verbinding via extern bureaublad). 2. Dubbelklik op het pictogram NT Backup op het bureaublad (Afb. 47). 3. Klik op de knop Volgende. 4. Selecteer Bestanden en instellingen herstellen en klik op de knop Volgende (Afb. 48). TECHNISCHE OPMERKING: De back-uptijd is afhankelijk van de snelheid van de desbetreffende drive, de gebruikte poort (in- terne drives zijn begrensd tot 133Mb/s en Hi-Speed USB 2.0 is begrensd tot 480Mb/s) en de hoeveelheid gegevens waarvan u een back-up maakt. Afb. 47 Afb. 48
Pagina: 38
LaCie Ethernet Disk Uw LaCie Ethernet Disk beheren Gebruikershandleiding pagina 40 5. Selecteer het/de bestand(en) of map(pen) die u wilt terug- zetten (Afb. 49). 6. Klik op Next (Volgende). 7. Klik op Finish (Voltooien) (Afb. 50). 8. Het dialoogvenster Restore progress (Voortgang van terug- zetten) verschijnt. Klik op Close (Sluiten) wanneer het terugzetten is voltooid. TECHNISCHE OPMERKING: Als u klikt op de knop Ad- vanced... (Geavanceerd) kunt u aanvullende opties voor het ter- ugzetten specificeren. (d.w.z. een andere locatie of een enkele map). Afb. 49 Afb. 50
Pagina: 39
LaCie Ethernet Disk Uw LaCie Ethernet Disk beheren Gebruikershandleiding pagina 41 9.10. Back-ups maken van uw disks met softwareprogramma’s van andere leveranciers De LaCie Ethernet Disk is compatibel met back-upprogramma’s van andere leveranciers, zoals Retrospect, ArcServeIT, NT Back- up, enz., en u kunt deze programma’s gebruiken om via het netwerk een back-up te maken van uw LaCie Ethernet Disk naar een tapedrive. Aangezien de LaCie Ethernet Disk op het lokale netwerk (LAN) te zien is, en omdat u de shares kunt toewijzen, kunt u een back- up maken van alle gegevens op uw LaCie Ethernet Disk via het netwerk met behulp van het door u gekozen programma. 9.11. Een nieuwe versie van de systeemsoftware uploaden LET OP!: Wees er zeker van dat u alleen een nieuwere en geld- ige versie van de systeemsoftware gaat uploaden. 1. Download vanaf de website van LaCie (www.lacie.com) de recentste versie van de systeemsoftware. 2. Klik in de pagina voor webbeheer op het tabblad Server. Klik bij de regel NAS Software version (NAS-softwareversie) op de knop rechts van het versienummer. 3. Hierdoor wordt de pagina Update the system (Systeem bi- jwerken) geopend (Afb. 51). 4. Blader naar het bestand dat u zojuist hebt gedownload van de website van LaCie. 5. Klik op Upload file (Bestand uploaden). 6. Start de machine opnieuw op. Wanneer de server opnieuw is opgestart, gaat u nogmaals naar de pagina Server en controleert u de versie van de NAS-soft- ware. Dit moet nu zijn bijgewerkt tot de laatste versie. Afb. 51
Pagina: 40
LaCie Ethernet Disk Uw LaCie Ethernet Disk beheren Gebruikershandleiding pagina 42 9.12. De LaCie Ethernet Disk herstellen LET OP!: Deze procedure is uitsluitend voor noodgevallen! Probeer niet de LaCie Ethernet Disk te herstellen als uw systeem naar behoren functioneert. Indien u uw systeem naar de oorspronkelijke versie wilt herstel- len, opent u een browser op http://Ethernet_Disk_ip-adres_serv- er/nas.restore (“Ethernet_Disk_ip-adres_server” staat voor het IP-adres dat is toegewezen aan uw LaCie Ethernet Disk door de LaCie Network Configurator). Meld u aan met het beheerdersaccount en klik op Restore (Her- stellen) voor het gewenste herstelpunt waar u het systeem naar wilt terugdraaien (Afb. 52). Uw LaCie Ethernet Disk-systeem wordt hersteld. Sluit het systeem af door eenmaal op de aan/uit-knop te druk- ken. Het systeem wordt tijdens het afsluitproces hersteld. Afb. 52
Pagina: 41
LaCie Ethernet Disk De LaCie Ethernet Disk uitbreiden Gebruikershandleiding pagina 43 U kunt extra opslagcapaciteit aan uw LaCie Ethernet Disk to- evoegen door een externe harddrive aan te sluiten met behulp van een Hi-Speed USB 2.0- poort. 1. Sluit de harddrive aan op de LaCie Ethernet Disk met behulp van een van de Hi-Speed USB 2.0-poorten. 2. Klik in de pagina voor webbeheer op het tabblad Disk (Afb. 53). 3. Ververs de pagina zo nodig (klik onder Windows, in zowel Internet Explorer als Netscape Navigator, met de rechter- muisknop in het frame en klik op Verversen of Opnieuw laden). 4. In de lijst moet dan een tweede drive verschijnen en u kunt nu shares op deze drives gaan maken (Afb. 54). BELANGRIJKE INFORMATIE: Uitsluitend NTFS-geformat- teerde disks worden volledig ondersteund. Disks die zijn gefor- matteerd in FAT32 kunnen alleen worden gebruikt als back-up. Andere indelingen worden niet ondersteund. 10. De LaCie Ethernet Disk uitbreiden Afb. 53 Afb. 54
Pagina: 42
LaCie Ethernet Disk De LaCie Shell gebruiken Gebruikershandleiding pagina 44 De LaCie Shell biedt u een vereenvoudigde interface voor de belangrijkste functies van de Ethernet Disk. Met Remote Desktop (Voor Windows en Macintosh) heeft u toe- gang tot de LaCie Shell vanaf uw computer zonder een beeld- scherm, toetsenbord of muis rechtstreeks aan te sluiten op de Ethernet Disk. Remote Desktop is gebaseerd op de Terminal Ser- vices-technologie van Microsoft en gebruikt het Remote Desktop Protocol (RDP) om door een client een verbinding te laten maken met een externe host. Met het RDP, dat werkt via een TCP/IP-ver- binding, kan de client invoer van een toetsenbord en muis naar de externe host versturen om toepassingen op het hostsysteem te activeren. Het hostsysteem gebruikt RDP om scherm- en audio- informatie terug te sturen naar de client. Het systeem van de LaCie Ethernet Disk heeft geen geïnstalleerde stuurprogramma's voor geluid en ondersteunt de audiofunctie niet. De verbinding met de LaCie Ethernet Disk via Remote Desktop dient alleen te worden gebruikt voor het instellen van uw fire- wall, het plannen van een back-up naar een gedeelde map in het netwerk (naar bijv. een andere NAS) of het oplossen van problemen. Ondersteunde besturingssystemen ✦ ✦ Mac OS X versie 10.2.8 of hoger ✦ ✦ Windows 9x/Me/NT4/W2K/XP Bij Windows XP is de Remote Desktop-software reeds voorgeïn- stalleerd. Voor oudere versies van Windows kunt u de software downloaden vanaf de website van Microsoft: http://www.micro- soft.com/windowsxp/downloads/tools/rdclientdl.mspx De Macintosh-versie van de software is beschikbaar op Micro- soft’s Mactopia-website: http://www.microsoft.com/mac 11. De LaCie Shell gebruiken
Pagina: 43
LaCie Ethernet Disk De LaCie Shell gebruiken Gebruikershandleiding pagina 45 11.1. Toegang verkrijgen tot de LaCie Shell via Extern bureaublad (Windows) Allereerst dient u de client Remote Desktop (Extern bureaublad) op uw systeem te hebben geïnstalleerd. Als u een eerdere Win- dows-versie dan Windows XP hebt, dient u de client te down- loaden vanaf de website van Microsoft en deze vervolgens te installeren. 1. Klik op Start, wijs naar Programs (Programma’s), wijs naar Accessories (Bureau-accessoires), wijs naar Communications (Communicatie) en klik dan op Remote Desktop Connection (Verbinding met extern bureaublad). 2. Voer in het veld Computer in het dialoogvenster ‘Verbinding met extern bureaublad’ het IP-adres van de LaCie Ethernet Disk in en klik op Verbinden (Afb. 55). 3. Typ in het LaCie-aanmeldingsvenster de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de beheerder en klik op OK (Afb. 56). De LaCie Shell verschijnt dan (Afb. 57). Afb. 55 Afb. 56 Afb. 57
Pagina: 44
LaCie Ethernet Disk De LaCie Shell gebruiken Gebruikershandleiding pagina 46 11.2. Toegang verkrijgen tot de LaCie Shell via Extern bureaublad voor Mac OS X Download en installeer eerst de client Remote Desktop (Extern bureaublad) vanaf de website van Microsoft: http://www.micro- soft.com/mac. 1. Ga naar de installatiemap en dubbelklik op het pictogram Remote Desktop Connection (Verbinding met extern bu- reaublad) (Afb. 58). 2. Voer in het veld Computer in het dialoogvenster ‘Verbinding met extern bureaublad’ het IP-adres van de LaCie Ethernet Disk in en klik op Verbinden (Afb. 59). 3. Typ in het LaCie-aanmeldingsvenster de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de beheerder en klik op OK (Afb. 60). De LaCie Shell verschijnt dan (Afb. 61). Afb. 58 Afb. 59 Afb. 60 Afb. 61
Pagina: 45
LaCie Ethernet Disk De LaCie Shell gebruiken Gebruikershandleiding pagina 47 11.3. Firewall De firewall van de Ethernet Disk configureren 1. Klik op de knop Firewall. 2. In het dialoogvenster LaCie Ethernet Disk Firewall dat wordt weergegeven, kiest u de gewenste instellingen in elk onder- deel van het dialoogvenster. 3. Klik op Instellingen toepassen en 4. klik vervolgens op Afsluiten. 11.4. Een back-up maken van de LaCie Ethernet Disk op andere NAS-apparaten. Met de Remote Desktop-verbinding kunt u een back-up maken van de LaCie Ethernet Disk op een ander NAS-apparaat (net- work attached storage). In het menu Back-up en Herstellen (Afb. 62) volgt u deze stappen om een back-up te starten: 1. Klik op de knop Back-upwizard (Geavanceerd) (Afb. 63). 2. In de Wizard die wordt geopend, klikt u op Volgende (Afb. 64). 3. Kies ervoor om een back-up te maken van alle gegevens op de Ethernet Disk of van geselecteerde bestanden. In deze gids worden de stappen uitgelegd voor het maken van een back-up van alle gegevens op de Ethernet Disk. Klik op Volgende (Afb. 65). Afb. 62 Afb. 63 Afb. 64 Afb. 65
Pagina: 46
LaCie Ethernet Disk De LaCie Shell gebruiken Gebruikershandleiding pagina 48 Afb. 66 Afb. 67 Afb. 68 4. In het dialoogvenster dat wordt geopend, klikt u op Blade- ren en navigeert u naar het doelvolume waarop u de back- up van de Ethernet Disk wilt plaatsen en klikt u op Openen (Afb. 66). 5. Typ een naam voor de back-up en klik op Volgende (Afb. 67). 6. Controleer of de opgegeven informatie correct is. Optioneel: Kies Geavanceerd om andere parameters te wijzigen, zoals de planning (Afb. 68). 7. Klik op Voltooien om de back-up te starten.
Pagina: 47
LaCie Ethernet Disk De LaCie Shell gebruiken Gebruikershandleiding pagina 49 11.5. Diagnose Wanneer u klikt op Diagnostics (Diagnose) verschijnt het sys- teemlogboek (Afb. 69). 11.5.1. Klik op System Log (Systeemlogboek) om de systeemberichten en foutmeldingen weer te geven. Als u niet bekend bent met de foutmeldingen van Windows of vragen hebt over fouten die u hier ziet, neem dan contact op met LaCie Technical Support. Er zijn drie typen bericht: fouten, waarschuwingen en informatie. Voor elke gebeurtenis wordt de datum, tijd, bron en een identi- ficatienummer gegeven. Het systeemlogboek is ook toegankelijk vanaf het tabblad Status in de toepassing voor webbeheer. 11.5.2. Klik op Information (Informatie) om de huidige instellingen van de Ethernet Disk weer te geven (Afb. 70). Afb. 69 Afb. 70
Pagina: 48
LaCie Ethernet Disk De LaCie Shell gebruiken Gebruikershandleiding pagina 50 11.5.3. Als u klikt op Backup and Restore (Back-up maken en terug- zetten) verschijnt de standaard Windows Wizard voor backups maken en terugzetten (Afb. 71). LaCie adviseert dat u voor het maken van back-ups de webbeheeropties gebruikt, die zijn be- schreven in paragraaf 9.9. Back-ups maken van uw disks met het meegeleverde back-upprogramma en 9.10. Back-ups maken van uw disks met softwareprogramma’s van andere leveranciers. Neem contact op met LaCie Technical Support voordat u probeert de Ethernet Disk te herstellen. Zij vertellen u of u gebruik dient te maken van deze Wizard of van een van de methoden die zijn be- schreven in paragraaf 9.12. De LaCie Ethernet Disk herstellen of hoofdstuk en 14. De Ethernet Disk herstellen via de LaCie Restore CD. Afb. 71
Pagina: 49
LaCie Ethernet Disk De LaCie Shell gebruiken Gebruikershandleiding pagina 51 11.6. Het systeem afmelden via Extern bureaublad (Windows en Macintosh) Als u klikt op de knop Close (Sluiten) in het venster van de Re- mote Desktop (Extern bureaublad), wordt u gevraagd of u de verbinding met het externe systeem wilt verbreken (Afb. 72). U moet goed beseffen dat de verbinding verbreken niet hetzelfde is als u afmelden bij de computer. Wanneer u de verbinding verbreekt, zullen alle geopende toepassingen op het scherm nog steeds actief zijn op het externe systeem. Dit betekent dat u op een later tijdstip opnieuw een verbinding kunt maken en verder kunt gaan vanaf het punt waarop u gestopt was. Dus om u bij het systeem af te melden klikt u op Log Off (Afmelden) op het scherm (Afb. 73). Dit heeft hetzelfde effect als wanneer u zich gewoon bij het systeem afmeldt en alle geopende toepassin- gen worden zo afgesloten. Dit is de veiligste procedure om een extern-bureaubladsessie te beëindigen en de aanbevolen weg om het systeem af te melden. Afb. 72 Afb. 73
Pagina: 50
LaCie Ethernet Disk Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 52 12. Troubleshooting Als uw LaCie Ethernet Disk niet correct werkt, raadpleegt u de volgende controlelijst om uit te zoeken waardoor het probleem wordt veroorzaakt. Als u de hele controlelijst hebt doorlopen en uw drive werkt nog steeds niet correct, neemt u de FAQ’s (veel- gestelde vragen) door die regelmatig op onze website, www. lacie.com, worden gepubliceerd. Een van deze FAQ’s kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de pagi- na met stuurprogramma’s (drivers) bezoeken, waar de recentste, bijgewerkte softwareversies (updates) beschikbaar zijn. Als u verdere ondersteuning wenst, neemt u contact op met de LaCie-wederverkoper of met LaCie Technical Support (zie 13. Contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie). Bijgewerkte gebruikershandleidingen LaCie streeft er voortdurend naar om u de meest actuele en uitgebreide gebruikershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel om u op prettige, gebruiksvriendelijke wijze te informeren, zodat u uw nieuwe apparaat snel kunt in- stalleren en de vele functies optimaal benutten. Als deze handleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijk dan op onze website voor de nieuwste beschikbare versie. Probleem Oplossing De LaCie Ethernet Disk wordt niet her- kend door de LaCie Network Assistant. In de LaCie Network Assistant klikt u op de knop Lijst vernieuwen en wacht u ongeveer één minuut. Als het apparaat nog steeds niet wordt weergegeven, blokkeert uw netwerk (routers, hub switches, enz.) UDP- pakketten die de Network Assistant nodig heeft om de LaCie Ethernet Disk te vinden. In dat geval sluit u de LaCie Ethernet Disk rechtstreeks aan op dezelfde hub als uw werkstation en probeert u het opnieuw. Als dit nog steeds niet werkt, sluit u de LaCie Ethernet Disk aan op uw werkstation met een gekruiste Ethernet- kabel en probeert u het opnieuw. Het IP-adres van de LaCie Ethernet Disk ophalen in DCHP- modus. Gebruik de LaCie Network Assistant. U ziet alle informatie over uw LaCie Ethernet Disk in het rechterpa- neel van de Assistant: als u de LaCie Network Assistant opent, ziet u een lijst met alle NAS-servers (alleen van LaCie) in uw netwerk. Wanneer u door deze lijst bladert, zal alle informatie over het netwerk, inclusief IP-adressen, in het rechterpaneel van het venster worden weergegeven. BELANGRIJKE INFORMATIE: Als u met Windows werkt, kunt u een opdrachtprompt gebruiken om deze functie uit te voeren in plaats van de LaCie Network Assistant hiervoor te gebruiken. Open een op- drachtprompt en typ: "ping [nas_naam]" en u ziet het IP-adres van de LaCie Ethernet Disk. De LaCie Ethernet Disk kan niet wor- den geformatteerd of gedefragmen- teerd. Sommige bestanden kunnen vergrendeld zijn omdat ze momenteel worden gebruikt. Het wordt aanbevo- len om systeemintensieve bewerkingen zoals het formatteren en defragmenteren onmiddellijk uit te voeren nadat de LaCie Ethernet Disk het opnieuw is opgestart.
Merk:
LaCie
Product:
Externe harde schijven
Model/naam:
Ethernet Disk
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Deens