D2, USB 3.0 handleiding
LaCie D2, USB 3.0handleiding

Handleiding voor de LaCie D2, USB 3.0 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 32 pagina's.

PDF 32 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie D2, USB 3.0. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie D2, USB 3.0 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie D2, USB 3.0. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie D2, USB 3.0 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie D2, USB 3.0

Pagina: 1
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. ...................................................................................................................... 4 1.1. Inhoud verpakking......................................................................................................................... 5 1.2. Minimale systeemvereisten. ............................................................................................................. 6 1.3. Aanzichten van de drive................................................................................................................. 7 1.4. Temperatuurregeling van harddrive................................................................................................. 9 1.5. Kabels en connectoren................................................................................................................. 10 1.6. Energiebehoud............................................................................................................................ 10 2. Apparaat aansluiten.................................................................................................. 11 2.1. STAP 1: het netsnoer aansluiten.................................................................................................... 12 2.2. STAP 2: de USB-kabel aansluiten.................................................................................................. 13 2.3. STAP 3: de LaCie Setup Assistant starten. ....................................................................................... 14 2.4. De drive loskoppelen................................................................................................................... 15 2.5. Formatteren en partitioneren. ........................................................................................................ 16 2.5.1. Over bestandssysteemindelingen...................................................................................... 16 2.5.2. Windows XP-gebruikers.................................................................................................... 18 2.5.3. Windows Vista- en Windows 7-gebruikers. ......................................................................... 21 2.5.4. Mac-gebruikers............................................................................................................... 24 3. Problemen oplossen. .................................................................................................. 25 3.1. LED's.......................................................................................................................................... 25 3.2. Problemen oplossen: Mac-gebruikers............................................................................................ 26 3.3. Problemen oplossen: Windows-gebruikers..................................................................................... 28 4. Contact opnemen met de klantenservice. ................................................................... 30 4.1. Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie............................................................. 31 5. Garantie. .................................................................................................................... 32
Pagina: 2
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 2 Copyrights Copyright © 2010 LaCie. Alle rechten voor- behouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elek- tronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna- men of enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedepon- eerde handelsmerken van Microsoft Corpo- ration. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving wor- den gewijzigd. Bij de voorbereiding van dit doc- ument zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakeli- jkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbe- houd en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle eisen van de Canadese voorschriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt. Verklaring van overeenstemming voor Japan Dit is een product van klasse B op basis van de norm van de Voluntary Control Council for Inter- ference from Information Technology Equipment (VCCI). Als het wordt gebruikt in de buurt van een radio- of televisietoestel in een woonomgeving, kan dit product radiostoring veroorzaken. Instal- leer en gebruik de apparatuur volgens de instruc- ties in de bijgeleverde handleiding. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: ✦ ✦ De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. ✦ ✦ De apparaten moeten bestand zijn te- gen storingen die zij opvangen, met in- begrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeen- komstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïn- stalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen stor- ing zal optreden. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen), wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatre- gelen te treffen: ✦ ✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ✦ ✦ Vergroot de afstand tussen de appa- ratuur en de ontvanger. ✦ ✦ Sluit de apparatuur aan op een wand- contactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ✦ ✦ Raadpleeg de leverancier of een erva- ren radio-/televisiemonteur voor assis- tentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 2001 Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG; EMC- richtlijn 89/336/EEG Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwer- pen met uw gewoon huis- houdelijk afval. In plaats daar- van bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elek- tronische apparatuur. Afzonderlijke inzamel- ing en recycling van als afval afgevoerde ap- paratuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingaf- giftepunten voor afgedankte apparatuur con- tact op met de gemeente, de gemeentereinig- ingsdienst of met de leverancier van het product. LET OP: wijzigingen die niet door de fabri- kant zijn goedgekeurd, kunnen de toestem- ming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije ra- dio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meege- leverde netsnoer wordt gebruikt. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCie d2 USB 3.0 100816 v1.3
Pagina: 3
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ✦ ✦ Alleen bevoegde personen mogen on- derhoud uitvoeren aan dit apparaat. ✦ ✦ Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. ✦ ✦ Open een diskdrive niet en probeer deze niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voor- werpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluit- ing of gevaarlijke emissies te vermi- jden. De diskdrive die bij uw LaCie d2 meegeleverd wordt, bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het appa- raat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. ✦ ✦ Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte om- standigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie d2, aangezien de vloeistof in de openingen van het apparaat terecht kan komen. Wanneer u dit wel doet, neemt het ris- ico van elektrische schokken, kortsluit- ing, brand of lichamelijk letsel toe. Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ✦ ✦ Voedingsvereisten 100-240 V~, 1.44 A, 50-60 Hz, (fluctuaties van voed- ingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale en tran- siënte overspanning volgens overspan- ningscategorie II). ✦ ✦ Stel de LaCie d2 niet bloot aan tem- peraturen buiten het bereik van 5 °C tot 35 °C. Bovendien moet de luchtvochtigheid in bedrijf binnen het bereik van 5% tot 80% (niet condenser- end) liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90% (niet condenserend). Als u dit wel doet, kan LaCie d2 beschadigd raken of kan de behuizing vervormen. Plaats uw LaCie d2 niet in de nabijheid van een warmtebron en stel hem ook niet bloot aan zonlicht (zelfs niet achter glas). Aan de andere kant kan het plaatsen van de LaCie d2 in een te koude omgeving tot beschadiging van het apparaat leiden. ✦ ✦ Nominale koeling voor hoogten tot 2000 meter. ✦ ✦ Neem altijd de stekker van de LaCie d2 uit de wandcontactdoos bij kans op bliksem of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schok- ken, kortsluiting of brand. ✦ ✦ Gebruik uitsluitend de voeding die bij het apparaat wordt meegeleverd. ✦ ✦ Gebruik de LaCie d2 niet in de nabi- jheid van andere elektrische apparaten zoals televisietoestellen, radio's of luid- sprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werk- ing van de andere producten negatief beïnvloedt. ✦ ✦ Stel de LaCie d2 niet op in de nabi- jheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. ✦ ✦ Magnetische interferentie kan de werk- ing en stabiliteit van uw LaCie d2 beïn- vloeden. ✦ ✦ Oefen nooit overmatige kracht op uw LaCie d2 uit. Als u een probleem ont- dekt, raadpleegt u het hoofdstuk Prob- lemen oplossen in deze handleiding. ✦ ✦ Bescherm uw LaCie d2 tijdens het gebruik of gedurende opslag tegen overmatige blootstelling aan stof. In het apparaat kan zich stof ophopen, waardoor het risico van beschadiging of slechte werking toeneemt. ✦ ✦ Gebruik nooit benzeen, verfverdun- ner, schoonmaakmiddelen of andere chemische producten om de buitenzi- jde van de LaCie d2 te reinigen. Door dergelijke producten verkleurt de behu- izing en raakt deze vervormd. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek om het apparaat schoon te ve- gen. BELANGRIJK: elk verlies en elke beschad- iging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of her- stellen van deze gegevens. Teneinde het ver- lies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJK: 1 TB (terabyte) = 1.000 GB. 1 GB = 1.000 MB. 1 MB = 1.000.000 Bytes. De totale bruikbare capaciteit varieert afhankelijk van de bedrijfsomgeving (ge- woonlijk tot 10% minder per TB).
Pagina: 4
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 4 1. Inleiding Dank u voor de aanschaf van de LaCie d2 USB 3.0 Hard Disk. Deze handleiding gidst u door het aansluitingsproces van de drive op uw computer en helpt u bij het oplossen van eventuele proble- men. Als u problemen ondervindt, controleert u eerst nogmaals de in- stallatiestappen in de Snelle installatiegids en raadpleegt u dan het meer gedetailleerde hoofdstuk over de installatie in dit hoofdstuk. Daarna leest u het hoofdstuk over probleemoplossing. Vervolgens bezoekt u de ondersteuningspagina van LaCie voor dit product. Daar vindt u talrijke informatie, inclusief een interactieve probleemoplossing. Navigeer naar lacie.com/support en kies uw product. Als het probleem aanhoudt, kunt u een melding plaatsen op het forum op lacielounge.com of Contact opnemen met de klantenser- vice. Snelkoppelingen Klik op een onderwerp: ✦ ✦ Apparaat aansluiten ✦ ✦ Kabels en connectoren ✦ ✦ Formatteren en partitioneren ✦ ✦ Problemen oplossen
Pagina: 5
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 5 d2 USB 3.0 Quick Install Guide Design by Neil Poulton 1.1. Inhoud verpakking Uw LaCie d2-pakket bevat de hieronder vermelde elementen. 1. LaCie d2 USB 3.0 2. Externe voeding 3. USB 3.0-kabel (compatibel met USB 2.0 en 1.1) 4. Snelle installatiegids 5. Drivestandaard om het apparaat rechtop te zetten BELANGRIJK: bewaar de verpakking. Als uw drive moet worden teruggestuurd voor herstel of onderhoud, dient dit te gebeuren in de originele verpakking.
Pagina: 6
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 1.2. Minimale systeemvereisten ✦ ✦ Computer met een USB 2.0- of USB 3.0-poort* ✦ ✦ Nieuwste versie van Windows XP**, Windows Vista, Windows 7 / Mac OS X 10.5, 10.6 ✦ ✦ Minimale vrije schijfruimte: 600 MB ennoblement *Als u wilt profiteren van de SuperSpeed USB 3.0-overdrachtssnel- heden, moet de LaCie d2 USB 3.0 zijn aangesloten op een USB 3.0-poort. Als uw computer geen USB 3.0-poort bevat, kunt u een USB 3.0 PCI-Express-uitbreidingskaart (desktopcomputer) of een USB 3.0 ExpressCard 34-uitbreidingskaart (draagbare computer) installeren. LaCie biedt een brede selectie aan randapparaten, waaronder uitbreidingskaarten. Bezoek de website van LaCie op www.lacie.com/accessories. **Windows XP herkent geen partities van meer dan 2 TB. TECHNISCHE OPMERKING: mogelijk moet u extra stuurpro- gramma’s installeren op de computer voordat u de USB 3.0-in- terface kunt gebruiken. Controleer of uw besturingssysteem onder- steuning biedt voor USB 3.0 en download zo nodig de vereiste stuurprogramma’s. TECHNISCHE OPMERKING: de LaCie d2 USB 3.0 is compatibel met de USB 3.0- en USB 2.0-interfaces. Als de d2 USB 3.0 is aang- esloten op een USB 2.0-poort, zijn de overdrachtssnelheden beperkt to USB 2.0-snelheden (maximaal 480 Mb/s).
Pagina: 7
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 7 1.3. Aanzichten van de drive Vooraanzicht 1. Blauwe knop: dient als LED-indicator voor de drivestatus en als aan/uit-knop. Wanneer u de interfacekabel loskoppelt, schakelt de drive uit. U kunt de drive echter inschakelen door op de knop te drukken of door de knop ingedrukt te houden. (Voor informatie over het energiebehoud raadpleegt u 1.6. Energiebehoud.) De LED blijft opgelicht om aan te geven dat de drive is inge- schakeld en knippert om de activiteit van de drive aan geven. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 3.1. LED’s. Afb. 01
Pagina: 8
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 8 Achteraanzicht 1. USB 3.0-poort 2. Aansluiting voeding 3. Kettingslotoptie LET OP: voorkom oververhitting en installeer de LaCie d2 op een goed geventileerde plaats op zulke wijze dat de luchtstroom tussen de controllerchips voldoende sterk is. Zorg er tevens voor dat de ventila- tor niet wordt geblokkeerd. Omgevingsvereisten: Temperatuur: 0 – 35° C Luchtvochtigheid bij gebruik: 20 tot 80%, zonder condensvorming Luchtvochtigheid tijdens opslag: 10 tot 90%, zonder condensvorm- ing Afb. 02
Pagina: 9
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 9 1.4. Temperatuurregeling van harddrive Vormgeving afgestemd op warmteafvoer De metalen behuizing van de LaCie d2 USB 3.0 is ideaal voor een natuurlijke afvoer van de interne warmte van de drive. Het unieke ontwerp trekt de warmte uit de interne drive naar de externe behu- izing toe. Het grote oppervlak van het koelingselement neemt de interne warmte op en voert ze af zodat de drive veilig blijft en de levensduur en betrouwbaarheid ervan toeneemt. Het is dan ook normaal dat de behuizing aan de buitenkant warm aanvoelt. Zorg ervoor dat de luchtopening aan de achterkant niet verstopt of be- dekt raakt, zodat de lucht vrij door de behuizing kan stromen. Rechtopstaande, gestapelde en in een rek gemonteerde configuratie De hitte wordt optimaal afgevoerd als de d2 USB 3.0 rechtop staat. Wanneer u LaCie d2 USB 3.0's op elkaar stapelt, mag u niet ver- geten om de rubberen voetjes aan de onderzijde van uw drives te bevestigen. Dit zorgt ervoor dat er lucht stroomt tussen uw drives zodat de warm- teafvoer optimaal werkt. LET OP: om oververhitting te voorkomen mag u niet meer dan 3 d2 USB 3.0-harddrives op elkaar stapelen, in het bijzonder als deze drives op hetzelfde ogenblik zijn ingeschakeld. Exclusive d2 Heat Sink Design Provides 60% more area for heat dissipation Heat Sink Design Standard Design
Pagina: 10
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 10 1.5. Kabels en connectoren USB 3.0 USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie om randapparaten op de computer of op elkaar aan te sluiten. SuperSpeed USB 3.0 is de laatste implementatie van deze norm en biedt een hogere band- wijdte en nieuwe stroombeheerfuncties. Zo kunnen overdrachtsnelheden tot 4,8 Gbits/s worden bereikt in tegenstelling tot 480 Mbits/s bij USB 2.0. Dit betekent dat USB 3.0 in theoretisch opzicht tot wel tien keer sneller is dan zijn voorganger (in de praktijk is dit iets minder). Bovendien zorgt het verbeterde stroombeheer ervoor dat randapparatuur minder elektriciteit nodig heeft bij inactiviteit. Uw LaCie-drive wordt met een SuperSpeed USB 3.0-kabel geleverd zodat een maximale gegevensoverdrachtsnelheid is gewaarborgd bij aansluiting op een compatibele USB 3.0-poort. Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB 2.0- of USB 1.1-poort maar in dat geval zijn de prestaties van de drive beperkt tot de respectievelijke overdrachtsnelheden. 1.6. Energiebehoud De d2 USB 3.0 schakelt uit wanneer: ✦ ✦ de computer wordt uitgeschakeld wanneer de drive is aanges- loten en geactiveerd op uw computer.* ✦ ✦ u de LED aan de voorzijde ingedrukt houdt terwijl de drive is ingeschakeld. Mogelijk duurt het enkele seconden om de activiteiten te beëindigen voordat de drive kan worden uitge- schakeld. Uw LaCie d2 USB 3.0 bewaart ook energie door de LED uit te schakelen en door automatisch naar de Eco-modus te schakelen als de drive gedurende 30 minuten niet werd gebruikt. De partitie(s) blijven op het bureaublad (Mac) of in Deze computer (Windows) terwijl de drives in de Eco-modus blijven totdat de d2 USB 3.0 wordt gebruikt. * Afhankelijk van de computer of de settings van de computer kan dit variëren. Afb. 03 - USB 3.0-kabeluiteinden
Pagina: 11
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 11 2. Apparaat aansluiten Dankzij de LaCie Setup Assistant is de installatie van uw LaCie d2 USB 3.0-harddrive voor alle gebruikers eenvoudig, ongeacht uw besturingssysteem. Installeer uw drive in drie eenvoudige stappen: 2.1. STAP 1: het netsnoer aansluiten 2.2. STAP 2: de USB-kabel aansluiten 2.3. STAP 3: de LaCie Setup Assistant starten BELANGRIJK: voer de installatiestappen in de aangegeven vol- gorde uit zodat de LaCie-harddrive correct wordt geactiveerd op uw computer.
Pagina: 12
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 12 2.1. STAP 1: het netsnoer aansluiten 1. Sluit de voeding aan op een wandcontactdoos en op de LaCie d2 USB 3.0. 2. Ga verder met de volgende stap, 2.2. STAP 2: de USB-kabel aansluiten. LET OP: gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder steeds de wisselstroomadapter voordat u uw LaCie-drive verplaatst. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. Dankzij de voeding van 100-240 Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. Afb. 04
Pagina: 13
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 13 2.2. STAP 2: de USB-kabel aansluiten 1. Sluit de USB 3.0-kabel aan op de drive en op een compatibele poort van uw computer. 2. Na een paar seconden wordt een kleine LaCie-partitie op uw computer geactiveerd en verschijnt deze in Deze computer (Windows-gebruikers) of op het bureaublad (Mac-gebruikers). 3. Ga verder met de volgende stap, 2.3. STAP 3: de LaCie Setup Assistant starten. TECHNISCHE OPMERKING: als uw computer geen USB 3.0-poort heeft, kunt u de meegeleverde USB 3.0-kabel aansluiten op een USB 2.0- of USB 1.1-poort. In dit geval worden de prestaties van de drive beperkt tot hun respectievelijke overdrachtsnelheden. Afb. 05
Pagina: 14
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 14 2.3. STAP 3: de LaCie Setup Assistant starten Voordat u de drive gebruikt, moet de LaCie Setup Assistant-software worden gestart om uw drive te formatteren. De software zal: ✦ ✦ Uw drive optimaliseren volgens uw behoeften ✦ ✦ De handleiding en hulpprogramma's kopiëren naar uw vaste LaCie-schijf De LaCie Setup Assistant verhindert niet het gebruik van het schi- jfhulpprogramma van uw computer bij het formatteren of partitio- neren van uw LaCie-drive. Volg gewoon de Setup Assistant totdat deze is voltooid en gebruik vervolgens het schijfhulpprogramma van uw computer (Schijfbeheer voor Windows of Schijfhulpprogramma voor Mac) om uw drive opnieuw te formatteren. Raadpleeg para- graaf 2.5. Formatteren en partitioneren voor meer informatie. De LaCie Setup Assistant starten: Windows-gebruikers: dubbelklik op het LaCie-pictogram in "Deze computer" (of "Computer" voor Windows Vista-gebruikers). Mac-gebruikers: dubbelklik op het "LaCie Setup Assistant"-picto- gram dat op uw bureaublad verschijnt. Wanneer u de LaCie Setup Assistant niet start of deze afsluit voor- dat het formatteren is begonnen, zal de schijf niet gereed zijn voor gebruik en handmatig moeten worden geformatteerd. De gebrui- kershandleiding en hulpprogramma's zijn dan niet beschikbaar en moeten worden gedownload van de LaCie-website: www.lacie.com. BELANGRIJK: LaCie adviseert dat u de handleiding en de hulp- programma's kopieert naar de interne harddrive van uw computer of een ander medium wanneer de installatie is voltooid.
Pagina: 15
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 15 2.4. De drive loskoppelen Externe USB-apparaten bieden "Plug&Play"-functionaliteit. Dit betek- ent dat uw drive kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorkomen, is het echter belangrijk dat de volgende stappen worden uitgevoerd bij het loskoppelen van de LaCie-drive. Windows XP-gebruikers Klik in het systeemvak (rechts onder in de hoek van uw scherm) op het pictogram Verwijderen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeelding (Afb. 06). Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die door het pictogram Uitwerpen worden bestuurd (er zou moeten verschijnen "Hardware veilig verwijderen"). Klik in dit venster op de LaCie-harddrive. Vervolgens verschijnt het volgende bericht: "Veilig om hardware te verwijderen" (of vergelijkbare tekst). Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld. Windows Vista- & Windows 7-gebruikers Klik in het systeemvak (rechts onder in uw scherm) op het picto- gram Hardware veilig verwijderen (let op het witte vinkje in een groene cirkel) (Afb. 07). Een bericht verschijnt en toont u de apparatuur die veilig kan worden verwijderd. Selecteer Verwijderen voor het apparaat dat u wilt verwijderen (Afb. 08). Een bericht verschijnt met de melding dat u het ap- paraat veilig kunt verwijderen. Mac-gebruikers Sleep het pictogram van de harddrive naar de prullenmand (Afb. 09). (Het hieronder afgebeelde pictogram is een algemeen USB-apparaatpictogram. Uw drive kan worden weergegeven door een pictogram dat er als de drive zelf uitziet.) Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de drive worden losgekoppeld. Afb. 06 Afb. 07 Afb. 08 Afb. 09
Pagina: 16
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 16 2.5. Formatteren en partitioneren De LaCie Setup Assistant dient te worden gestart wanneer u uw drive voor het eerst aansluit. Tijdens dit proces wordt de drive geformat- teerd volgens uw behoeften. Als u echter het proces afbreekt of als u uw drive wenst opnieuw te formatteren nadat u de Setup Assistant hebt voltooid, leest u dit hoofdstuk voor informatie over het formatteren en partitioneren. Raadpleeg paragrafen 2.5.2 tot 2.5.4 voor instructies over het for- matteren. 2.5.1. Over bestandssysteemindelingen Windows-gebruikers FAT 32: FAT is een acroniem voor File Allocation Table, dat stamt uit het begin van het DOS-tijdperk. Oorspronkelijk was FAT uitslui- tend 16-bits, maar na de tweede release van Windows 95 onderg- ing deze bestandsindeling een upgrade naar 32-bits, vandaar de naam FAT 32. In theorie kunnen FAT 32-volumes in grootte variëren van minder dan 1 MB tot 2 TB. Dit bestandssysteem wordt gebruikt door Windows 98 en Windows Me en wordt ondersteund door Win- dows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7. Wanneer FAT 32 echter wordt gebruikt met Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7, is de grootte van het volume beperkt tot 32 GB (door het hulpprogramma voor partitionering van Win- dows: Schijfbeheer) en de grootte van afzonderlijke bestanden is beperkt tot 4 GB. NTFS: dit acroniem staat voor New Technology Filing System. NTFS vormt het eigen bestandssysteem voor Windows NT, Windows 2000, Windows XP en Windows Vista. NTFS biedt verschillende functies die niet beschikbaar zijn bij FAT 32, zoals bestandscompressie, coder- ing, machtigingen en controle, alsmede het vermogen om drives te spiegelen en RAID 5-functionaliteit. De minimale ondersteunde volumegrootte voor NTFS is 10 MB terwijl de maximale 2 TB be- draagt indien geïnitialiseerd in MBR-formaat. Indien geïnitialiseerd in GPT-formaat is er zelfs geen enkele beperking (bestandsgrootte kent geen limiet). Volumes die zijn gemaakt in NTFS kunnen alleen rechtstreeks worden benaderd (niet via shares) door Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7, zonder hulp van producten van andere leveranciers. Bestandssysteemindelingen voor Windows Er zijn in twee mogelijke bestandssysteemindelingen voor Windows-gebruikers: NTFS en FAT 32 (MS-DOS). Raad- pleeg de tabel hieronder voor meer informatie. Gebruik NTFS als: ... u de drive alleen onder Windows XP gaat gebruiken. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestandssysteem is in de modus alleen-lezen compatibel met Mac OS 10.3 en hoger. Gebruik FAT32 als: … u de drive zowel met Windows als Mac OS 9.x of 10.x gaat gebruiken, of als u de drive deelt tussen Windows 2000, 98 SE, XP, Vista en Windows 7. De maximale grootte van een bestand bedraagt 4 GB.
Pagina: 17
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 17 Mac OS-gebruikers U kunt de drive aanpassen door deze opnieuw te formatteren en/of te partitioneren met verschillende bestandssysteemstructuren. Voor optimale prestaties in Mac OS-omgevingen formatteert en parti- tioneert u de drive als één groot volume met de bestandsindeling "Mac OS Uitgebreid". Mac OS Uitgebreid (HFS+): Mac OS Uitgebreid verwijst naar het bestandsysteem dat gebruikt wordt in Mac OS X. HFS+ is een opti- malisering van het oudere HFS-bestandsysteem door een efficiënter gebruik van de de ruimte op de harde schijf. Met HFS+ bent u niet meer beperkt door de blokgrootte. MS-DOS-bestandssysteem (FAT 32): dit is het Microsoft-bestands- systeem dat beter bekend staat als FAT 32. Dit is het bestandssys- teem dat u gebruikt als u de harddrive van LaCie gebruikt voor zowel Mac als Windows. Bestandssysteemindelingen voor Mac Er zijn twee mogelijke bestandssysteemindelingen voor Mac- gebruikers: Mac OS Uitgebreid (HFS+) en FAT 32 (MS- DOS). Raadpleeg de tabel hieronder voor meer informatie. Gebruik HFS+ als: ... u de schijf alleen op Mac's gebruikt. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestands- systeem is NIET compatibel met het besturingssysteem Win- dows. Gebruik FAT32 als: … u de drive zowel met Windows als Mac OS 9.x of 10.x gaat gebruiken, of als u de drive deelt tussen Windows 2000, 98 SE, XP, Vista en Windows 7. De maximale grootte van een bestand bedraagt 4 GB.
Pagina: 18
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 18 2.5.2. Windows XP-gebruikers De hieronder vermelde stappen helpen u uw drive formatteren en partitioneren met Windows XP. Voor meer informatie over het kiezen van de optimale bestandssysteemindeling raadpleegt u 2.5.1. Over bestandssysteemindelingen. LET OP: door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de d2-harddrive gewist. Als u informatie hebt die u wilt bescher- men of die u wilt blijven gebruiken, maakt u een back-up van deze informatie voordat u deze stappen uitvoert. 1. Zorg ervoor dat de drive is aangesloten en geactiveerd op uw computer. 2. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Beheren. 3. Selecteer in het venster "Computerbeheer" de optie Schijfbeheer (deze optie staat onder de groep Opslag). 4. Als het venster "Wizard Schijf initialiseren en converteren" wordt geopend, klikt u op Annuleren. 5. Windows geeft een lijst met de harddrives die op het systeem zijn geïnstalleerd. Zoek uw LaCie-harddrive (Afb. 10). Als u een rode cirkel met een witte lijn ziet, moet u de schijf initialiseren. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram om Initialiseren te selecteren. 6. Klik met de rechtermuisknop in het rechthoekige vak met de vermelding "Niet toegewezen" of met partities in een vorige in- deling en selecteer Nieuwe partitie… 7. Klik op Volgende op de eerste pagina van de "Wizard Nieuwe partitie" (Afb. 11). 8. Selecteer de optie Primaire partitie of Uitgebreide partitie (Afb. 12) en klik op Volgende. vervolg op volgende pagina >> Afb. 10 Afb. 11 Afb. 12
Pagina: 19
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 19 9. Specificeer de partitiegrootte. Let wel dat FAT32-partities max. 32 GB (32.000 MB) kunnen zijn. De partitie neemt standaard het volledige volume in (Afb. 13) maar u kunt de grootte wijzi- gen afhankelijk van de werkomgeving. Klik op Volgende. 10. Wijs een stationsletter of installatiepad toe (Afb. 14). Klik op Volgende. 11. Selecteer de bestandsindeling voor de schijf (FAT32 verschijnt optioneel als de partitie een grootte van 32 GB of minder heeft). Raadpleeg 2.5. Formatteren en partitioneren. Zodra FAT32 of NTFS is geselecteerd (Afb. 15), kunt u kiezen voor Snel format- teren, waardoor u de schijf sneller kunt formatteren. Hoewel Schijfbeheer de schijf niet zo intensief controleert op fouten bij snel formatteren, bespaart deze optie u tijd. Klik op Volgende. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 13 Afb. 14 Afb. 15
Pagina: 20
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 20 12. Een venster verschijnt met uw keuzes. Als alle gegevens correct zijn, klikt u op Voltooien om het formatteren te beginnen (Afb. 16). Selecteer Vorige om een wijziging aan te brengen. 13. De partities van uw drive dienen de status "In orde" te hebben in de lijst met drives in Schijfbeheer (Afb. 17). U ziet ook de partities van de drive in Deze computer. De drive is klaar voor gebruik. Afb. 16 Afb. 17
Pagina: 21
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 21 2.5.3. Windows Vista- en Windows 7-gebruikers De volgende stappen leggen uit hoe u uw LaCie-harddrive kunt for- matteren met Windows Vista of Windows 7. LET OP: door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de d2-harddrive gewist. Als u informatie hebt die u wilt bescher- men of die u wilt blijven gebruiken, maakt u een back-up van deze informatie voordat u deze stappen uitvoert. 1. Klik met de rechtermuisknop op Computer en kies Beheren. Se- lecteer Schijfbeheer in het venster Computerbeheer. 2. In de lijst met drives in het midden van het venster Schijfbeheer klikt u met de rechtermuisknop op uw LaCie-harddrive en se- lecteert u Nieuw eenvoudig volume... (Afb. 18). 3. De Wizard Nieuw eenvoudig volume verschijnt. Kies Volgen- de> om door te gaan (Afb. 19). 4. Met deze wizard kunt u volumes maken, ook gekend als parti- ties. U kunt ervoor kiezen om één enkele partitie of vele partities te maken. Typ de grootte van de partitie die u wilt maken in megabytes (MB). Voorbeeld: een partitie van 100 GB (gigabyte) is 100.000 MB. Als u een FAT32-partitie wilt maken, kan de grootte max. 32 GB (32.000 MB) zijn (Afb. 20). Zodra u de grootte van de partitie hebt gekozen, selecteert u Volgende>. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 18 Afb. 19 Afb. 20
Pagina: 22
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 22 5. Wijs een stationsletter of accepteer de standaardwaarde (Afb. 21). Selecteer Volgende>. 6. Kies de bestandssysteemindeling voor de partitie. Als de grootte van de partitie 32 GB of minder is, kunt u kiezen uit NTFS en FAT32. Selecteer de indeling en vink Snel formatteren aan (Afb. 22). Selecteer Volgende>. TECHNISCHE OPMERKING: Windows Vista SP1 en Windows 7 bieden het exFAT-bestandssysteem dat partities groter dan 32 GB accepteert (Afb. 23). Het exFAT-bestandssysteem, voornamelijk ge- bruikt bij USB-flashdrives, maakt komaf met vele beperkingen van FAT32. Naast Windows Vista SP1 en Windows 7 kan het exFAT- bestandssysteem ook werken op Windows XP SP2 met een speciaal stuurprogramma. Aangezien de ondersteuning voor Mac OS onsta- biel is, adviseren wij deze bestandsindeling niet te gebruiken voor het delen van uw LaCie-drive tussen Windows- en Apple-besturings- systemen. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 21 Afb. 22 Afb. 23
Pagina: 23
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 23 7. Het laatste venster is een overzicht van de indelingsopties die u net hebt geselecteerd. Als alle gegevens juist zijn, klikt u op Voltooien om het formatteren te beginnen (Afb. 24). Afb. 24
Pagina: 24
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 24 2.5.4. Mac-gebruikers LET OP: als u deze stappen volgt, worden alle gegevens (inclusief gecodeerde gegevens) van de d2 gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maakt u een back-up van deze informatie voordat u deze stappen uitvoert. 1. Sluit de drive aan op de voedingsbron en de computer met de interfacepoort. 2. Selecteer Hulpprogramma's in het menu Ga in de Finder-me- nubalk. 3. Dubbelklik in de map Hulpprogramma's op Schijfhulpprogram- ma. 4. Het venster Schijfhulpprogramma wordt geopend (Afb. 25). Se- lecteer het volume met de naam LaCie Hard Disk in de lijst met beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het venster. 5. Selecteer het tabblad Partitioneren. 6. In het menu Volume-indeling: selecteert u het aantal partities waarin u de drive wilt verdelen (Mac OS X biedt u de optie een drive te verdelen in maximaal 16 partities). U kunt de grootte van iedere partitie aanpassen met de schuifbalk tussen de parti- ties in het gebied Volume-indeling: . 7. In het onderdeel Volumegegevens voert u een naam in voor elk volume (partitie) en selecteert u de volume-indeling. BELANGRIJK: raadpleeg 2.5.1. Over bestandssysteemindelingen voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bes- tandssysteemindelingen. 8. Klik op Partitioneer nadat u de volume-opties hebt geselecteerd. Klik nogmaals op Partitioneer als het waarschuwingsbericht bli- jft verschijnen. 9. Mac Schijfhulpprogramma formatteert en partitioneert de schijf overeenkomstig uw instellingen en uw schijf is gereed voor ge- bruik. Afb. 25
Pagina: 25
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 25 Als u LaCie d2 niet correct werkt, raadpleegt u de tabellen op de volgende pagina's om problemen met uw apparaat op te lossen. Als u de hele tabel hebt doorlopen en uw drive werkt nog steeds niet correct, neemt u de FAQ's (veelgestelde vragen) door die regelmatig op onze website, www.lacie.com, worden gepubliceerd. Een van deze FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de pagina's met stuurprogramma's bezoeken, waar de recentste software-updates te vinden zijn. Als u verdere ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met de winkel waar u het LaCie-product hebt gekocht of met de technische ondersteuning van LaCie (raadpleeg paragraaf 4. Contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie). 3.1. LED's Kleur LED voorzijde Status d2 USB 3.0 Lichtblauw Het product is aangesloten op een USB 2.0-poort. Donkerblauw Het product is aangesloten op een USB 3.0-poort. Knipperend blauw Het product start op. De LED licht onafgebroken blauw op zodra de drive is geïnitialiseerd. Uit De d2 is uitgeschakeld of er is sprake van een storing in het systeem of de elektronische kaart. Neem contact op met de klantenservice van LaCie. Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft er voortdurend naar om u de meest actuele en uitgebreide gebruikershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw handleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijkt u op onze website voor de nieuwste beschikbare versie. www.lacie.com 3. Problemen oplossen
Pagina: 26
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 26 3.2. Problemen oplossen: Mac-gebruikers Probleem Vraag Oplossingen De drive wordt niet door de computer herkend. Wordt er een pictogram voor de drive weergegeven op het bureaublad? U dient een pictogram voor de LaCie-drive op het bu- reaublad te zien (tenzij u in Finder hebt ingesteld om Ex- terne schijven niet op het bureaublad weer te geven). Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor probleemoplossing om de aard van het probleem vast te stellen. Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor het gebruik van deze drive? Raadpleeg paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. Probeer het ook met een andere computer. Computerproblemen kunnen op vele manieren optreden. Ook als de computer correct lijkt te functioneren is dit een nuttige test. Is de voeding van de drive aangesloten? Zorg ervoor dat de voeding correct is aangesloten (raad- pleeg paragraaf 2.1. STAP 1: het netsnoer aansluiten) en dat de contactdoos werkt waarop de voeding is aangeslo- ten. Hebt u voor de gebruikte interface en het betreffende besturingssysteem de juiste installatieprocedure uitgevoerd? Controleer nogmaals de installatiestappen in hoofdstuk 2. Apparaat aansluiten. Zijn beide uiteinden van de USB-kabel stevig aangesloten? Gebruik uitsluitend een door LaCie geleverde USB-kabel. Controleer beide uiteinden van de USB-kabel en zorg ervoor dat ze goed op de poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de com- puter opnieuw en probeert u het opnieuw. Bestaat er een conflict met besturingsbes- tanden van andere apparaten of exten- sies? Neem voor assistentie contact op met LaCie Technical Sup- port. Ondersteunt het besturingssysteem van uw computer het bestandssysteem? Controleer de documentatie van uw computer en kijk in paragraaf 2.5. Formatteren en partitioneren voor meer informatie. Time Machine herkent mijn drive niet. Welke bestandsindeling heeft uw drive? Time Machine is alleen compatibel met schijven geformat- teerd in HFS+ (journaled) en niet met FAT32. U moet de drive opnieuw formatteren (raadpleeg paragraaf 2.5. Formatteren en partitioneren). Foutmeldingen onder Mac OS 10.x. Hebt u de melding “Error-50” gekregen bij het kopiëren naar een FAT 32-volume (MS-DOS)? Bij het kopiëren van bestanden of mappen van Mac OS 10.x naar een FAT32-volume kunnen bestandsnamen met bepaalde tekens niet worden gekopieerd. Enkele van deze tekens (dus niet alle) zijn: ? < > / \ : Controleer uw bestanden en mappen om u ervan te verze- keren dat dergelijke tekens er niet in voorkomen.
Pagina: 27
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 27 Probleem Vraag Oplossingen De drive werkt niet merkbaar sneller bij aansluiting via USB 3.0. Is de drive aangesloten op een standaard USB-poort (2.0 of 1.1) van uw computer? Als de drive is aangesloten op een standaard USB-poort (2.0 of 1.1), is dit normaal. Een USB 3.0-apparaat kan alleen werken op USB 3.0-prestatieniveau wanneer het re- chtstreeks is aangesloten op een USB 3.0-poort. Als dat niet het geval is, werkt het USB 3.0-apparaat aan de tragere USB-overdrachtsnelheid. Raadpleeg paragraaf 1.5. Kabels en connectoren voor meer informatie. Controleer of de USB 3.0-besturingsbestanden voor zowel hostbusadapter als apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma’s en installeer deze opnieuw. Zorg er ook voor dat u rechtstreeks bent aangesloten op een Hi-Speed USB 3.0-poort op uw computer. Ondersteunt de computer of het bestur- ingssysteem Hi-Speed USB 3.0? Raadpleeg paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. De drive maakt klikgeluiden. Hoort u een "zacht" of een "hard" klikgeluid? Een zacht klikgeluid kan het normale geluid van een werkende drive zijn. Als de drive werkt, is dit normaal. Drives geven doorgaans geen aanwijzing voor problemen voor een storing. Daarom betekent het niet dat een drive een storing gaat vertonen als u een klikgeluid hoort bij een werkende drive. Als de drive niet werkt, zijn er twee mogelijke oorzaken: ✦ ✦ De drive kan beschadigd zijn. Dit probleem kan worden opgelost door de drive opnieuw te format- teren. ✦ ✦ De drive kan een storing vertonen in de externe voeding of het netsnoer. Probeer het zo mogelijk met een andere voeding of een ander netsnoer. Een hard klikgeluid is heel goed waar te nemen en is vergelijkbaar met het horen van metaalgeluiden. Dit gedrag wijst doorgaans op een fysieke storing. Als er zich geen erge gebeurtenissen met de drive voord- eden vóór het begin van het geluid, kunt u het als een zacht klikgeluid beschouwen en kunt u het probl- eem oplossing zoals hierboven aangegeven. De drive schakelt niet au- tomatisch in wanneer deze wordt aangesloten op de computer. De autmatische aan/uit-functie werkt door de wijzigingen in het vermogen in de gegevenskabel te meten. Niet alle computers kunnen echter het vermogen wijzigen dat afkomstig is van deze poorten. Aangezien het vermogen niet verandert, weet de drive niet wanneer uit te schakelen. Controleer dit door de computer uit te schakelen en koppel dan de computer even later los van de stroomvoorziening. De drive wordt uitge- schakeld wanneer geen stroom meer wordt voorzien via de poorten. Beschikbare schijfruimtes ne- men niet toe na het verwij- deren van bestanden. Wanneer een bestand wordt verwijderd, wordt de gebruikte ruimte op de schijf niet beschikbaar totdat het bestand echt is gewist. De prullenmand (prullenbak in Windows) is in feite een verborgen map op elke harddrive. Om het bestand voorgoed te verwijderen, moet de volgende stap plaatsvinden. Klik op het Prullenmand-pictogram om het bestand te verwijderen en de ruimte beschikbaar te maken. Een Finder-menu verschijnt met de knop Leeg in de rechterbovenhoek. Klik op die knop. Na het formatteren is het volume van de drive kleiner dan geadverteerd. Na het formatteren is de beschikbare capaciteit van een drive kleiner dan geadverteerd op de verpakking. Deze kwestie heeft een wiskundige verklaring. Dezelfde harddrive met 500.000.000.000 bytes, gedeeld door 1.000.000.000, is gelijk aan 500 GB (zoals afgebeeld op de verpakking door de fabrikant); maar gedeeld door 1,073,741,824 door de computer, na het formatteren, is dit gelijk aan 466 GB. Denk eraan dat het hier hetzelfde aantal bytes betreft, maar gewoon anders gedeeld in "gigabytes".
Pagina: 28
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 28 3.3. Problemen oplossen: Windows-gebruikers Probleem Vraag Oplossingen De drive wordt niet door de computer herkend. Is de drive geformatteerd? Controleer of de drive correct is geformatteerd. Raadpleeg paragraaf 2.5. Formatteren en partitioneren. Ondersteunt het besturingssysteem van uw computer het bestandssysteem? Raadpleeg de documentatie bij uw computer en raadpleeg paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten. Staat er een pictogram voor de drive in Deze computer? Ga naar Deze computer en zoek naar het pictogram en de stationsletter die zijn toegewezen aan de LaCie-drive. Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor probleemoplossing om de aard van het probleem vast te stellen. Ga naar Deze computer en zoek naar het pictogram en de stationsletter die zijn toegewezen aan de LaCie-drive. Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor probleemoplossing om de aard van het probleem vast te stellen. Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor het gebruik van deze drive? Raadpleeg paragraaf 1.2. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. Is de voeding van de drive aangesloten? Zorg ervoor dat de voeding correct is aangesloten (raad- pleeg paragraaf 2.1. STAP 1: het netsnoer aansluiten) en dat de contactdoos werkt waarop de voeding is aangeslo- ten. Hebt u voor de gebruikte interface en het betreffende besturingssysteem de juiste installatieprocedure uitgevoerd? Controleer nogmaals de installatiestappen in hoofdstuk 2. Apparaat aansluiten. Zitten beide uiteinden van de USB-kabel stevig vast? Controleer beide uiteinden van de USB-kabel en zorg ervoor dat ze goed op de poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de com- puter opnieuw en probeert u het opnieuw. Bestaat er een conflict met besturingsbes- tanden van andere apparaten of exten- sies? Neem voor assistentie contact op met LaCie Technical Sup- port.
Pagina: 29
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 29 Probleem Vraag Oplossingen De drive werkt niet merkbaar sneller bij aansluiting via de SuperSpeed USB 3.0-kabel. Is de drive aangesloten op een standaard USB-poort (2.0 of 1.1) van uw computer? Als de drive is aangesloten op een standaard USB-poort (2.0 of 1.1), is dit normaal. Een USB 3.0-apparaat kan alleen werken op USB 3.0-prestatieniveau wanneer het re- chtstreeks is aangesloten op een USB 3.0-poort. Als dat niet het geval is, werkt het USB 3.0-apparaat aan de tragere USB-overdrachtsnelheid. Raadpleeg paragraaf 1.5. Kabels en connectoren voor meer informatie. Ondersteunt de computer of het bestur- ingssysteem SuperSpeed USB 3.0? Controleer of de USB 3.0-besturingsbestanden voor zowel hostbusadapter als apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma’s en installeer deze opnieuw. Zorg er ook voor dat u rechtstreeks bent aanges- loten op een Hi-Speed USB 3.0-poort op uw computer. De drive maakt klikgeluiden. Hoort u een "zacht" of een "hard" klikgeluid? Een zacht klikgeluid kan het normale geluid van een werkende drive zijn. Als de drive werkt, is dit normaal. Drives geven doorgaans geen aanwijzing voor problemen voor een storing. Daarom betekent het niet dat een drive een storing gaat vertonen als u een klikgeluid hoort bij een werkende drive. Als de drive niet werkt, zijn er twee mogelijke oorzaken: ✦ ✦ De drive kan beschadigd zijn. Dit probleem kan worden opgelost door de drive opnieuw te format- teren. ✦ ✦ De drive kan een storing vertonen in de externe voeding of het netsnoer. Probeer het zo mogelijk met een andere voeding of een ander netsnoer. Een hard klikgeluid is heel goed waar te nemen en is vergelijkbaar met het horen van metaalgeluiden. Dit gedrag wijst doorgaans op een fysieke storing. Als er zich geen erge gebeurtenissen met de drive voord- eden vóór het begin van het geluid, kunt u het als een zacht klikgeluid beschouwen en kunt u het probl- eem oplossing zoals hierboven aangegeven. De drive schakelt niet au- tomatisch in wanneer deze wordt aangesloten op de computer. De automatische aan/uit-functie werkt door de wijzigingen in het vermogen in de gegevenskabel te meten. Niet alle computers kunnen echter het vermogen wijzigen dat afkomstig is van deze poorten. Aangezien het vermogen niet verandert, weet de drive niet wanneer uit te schakelen. Controleer dit door de computer uit te schakelen en koppel dan de computer even later los van de stroomvoorziening. De drive wordt uitge- schakeld wanneer geen stroom meer wordt voorzien via de poorten. Beschikbare schijfruimtes ne- men niet toe na het verwij- deren van bestanden. Wanneer een bestand wordt verwijderd, wordt de gebruikte ruimte op de schijf niet beschikbaar totdat het bestand echt is gewist. De prullenmand (prullenbak in Windows) is in feite een verborgen map op elke harddrive. Om het bestand voorgoed te verwijderen, moet de volgende stap plaatsvinden. Om deze map te ledigen en de ruimte beschikbaar te maken, klikt u met de rechtermuisknop op de Prul- lenbak en klikt u met de linkermuisknop op Prullenbak leegmaken in het menu dat verschijnt.
Pagina: 30
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 30 Voordat u contact opneemt met de technische dienst 1. Lees de handleidingen en raadpleeg hoofdstuk 3. Problemen oplossen. 2. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u zich alle relevante vragen in de checklist voor probleemoplossing hebt gesteld en u slaagt er nog steeds niet in uw drive goed te laten werken, neem dan contact met ons op via www.lacie.com. Neem plaats aan uw computer voordat u contact met ons opneemt en zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt: Informatie Waar kunt u deze informatie vinden 1. Serienummer van de LaCie-harddrive Op een sticker aan de achterkant van de schijf of op de originele verpakking 2. Macintosh/pc-model Mac-gebruikers: klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selecteer Over deze Mac. Windows-gebruikers: klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigen- schappen > Algemeen. 3. Versie besturingssysteem 4. Processorsnelheid 5. Computergeheugen 6. De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd Mac-gebruikers: klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selecteer Over deze Mac. Selecteer Meer info... Het Apple Systeem- profiel wordt dan gestart en maakt een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigen- schappen > Hardware. 4. Contact opnemen met de klantenservice
Pagina: 31
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 31 4.1. Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie LaCie Australië http://www.lacie.com/au/contact/ LaCie België http://www.lacie.com/be/contact/ (Nederlands) http://www.lacie.com/befr/contact/ (Frans) LaCie Brazilië http://www.lacie.com/us/contact/ LaCie Canada http://www.lacie.com/ca/contact/ (Engels) http://www.lacie.com/cafr/contact/ (Frans) LaCie China http://www.lacie.com/cn/contact/ LaCie Denemarken http://www.lacie.com/dk/contact/ LaCie Finland http://www.lacie.com/fi/contact/ LaCie Frankrijk http://www.lacie.com/fr/contact/ LaCie Duitsland http://www.lacie.com/de/contact/ LaCie Ierland http://www.lacie.com/ie/contact/ LaCie Italië http://www.lacie.com/it/contact/ Japan – Elecom Co., LTD http://www.lacie.jp LaCie Korea http://www.lacie.com/kr/contact/ LaCie Latijns-Amerika http://www.lacie.com/us/contact/ LaCie Nederland http://www.lacie.com/nl/contact/ LaCie Noorwegen http://www.lacie.com/no/contact/ LaCie Portugal http://www.lacie.com/pt/contact/ LaCie Singapore http://www.lacie.com/asia/contact/ LaCie Zuidoost-Azië http://www.lacie.com/sea/contact/ LaCie Spanje http://www.lacie.com/es/contact/ LaCie Zweden http://www.lacie.com/se/contact/ LaCie Zwitserland http://www.lacie.com/ch/contact/ (Duits) http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Frans) http://www.lacie.com/chit/contact/ (Italiaans) LaCie VK http://www.lacie.com/uk/contact/ LaCie Verenigde Staten http://www.lacie.com/us/contact/ (Engels) http://www.lacie.com/uses/contact/ (Spaans) LaCie Grand Export http://www.lacie.com/intl/contact/
Pagina: 32
LaCie d2 USB 3.0 • Design by Neil Poulton Garantie Gebruikershandleiding pagina 32 Deze Beperkte garantie geldt alleen voor hardwareproducten ver- vaardigd door of voor LaCie die kunnen worden geïdentificeerd door het "LaCie"-handelsmerk, de handelsnaam of het aange- brachte logo. De Beperkte garantie geldt niet voor hardwarepro- ducten of software die niet door LaCie zijn vervaardigd, zelfs indien ze worden verpakt of verkocht samen met LaCie-hardware. Andere fabrikanten, leveranciers of uitgevers dan LaCie mogen hun eigen garantie bieden aan de eindgebruiker die het product koopt maar LaCie biedt, voor zover wettelijk is toegestaan, haar producten op "as is"-basis. Software verdeeld door LaCie met of zonder de LaCie- merknaam (inclusief maar niet beperkt tot systeemsoftware) wordt niet gedekt door deze Beperkte garantie. Raadpleeg de licentieover- eenkomst meegeleverd bij de software voor informatie over rechten met betrekking tot het gebruik ervan. LaCie garandeert niet dat de werking van het product onderbroken of storingsvrij zal zijn. LaCie is niet verantwoordelijk voor schade door storingen bij het volgen van instructies voor het gebruik van het product. Deze garantie is niet van toepassing: ✦ ✦ op verbruikbare onderdelen, tenzij schade is opgetreden door een defect in het materiaal of vakmanschap; ✦ ✦ op uiterlijke schade, inclusief maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic bij poorten; ✦ ✦ op schade veroorzaakt door gebruik met producten die niet door LaCie werden vervaardigd; ✦ ✦ op schade veroorzaakt door ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, overstroming, brand, aardbeving of andere externe oorzaken; ✦ ✦ op schade veroorzaakt door de werking van het product bu- iten het toegestane of bestemde gebruik beschreven door La- Cie; ✦ ✦ op schade veroorzaakt door onderhoud (inclusief upgrades en uitbreidingen) uitgevoerd door iedereen die geen medewerker is van LaCie of een door LaCie erkende serviceprovider; ✦ ✦ op een product of onderdeel dat is aangepast om de function- aliteit of vaardigheid te wijzigen zonder de schriftelijke toes- temming van LaCie; of ✦ ✦ als een LaCie-serienummer op het product is verwijderd of onleesbaar gemaakt. Neem (telefonisch) contact op met LaCie Technical Support voor het verkrijgen van service onder garantie. U wordt om het serienummer van uw LaCie-product gevraagd en u kan worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen waaruit blijkt dat het apparaat nog steeds onder de garantie valt. Elke drive die naar LaCie wordt teruggestuurd, moet goed worden verpakt in de oorspronkelijke verpakking en voldoende gefrankeerd worden verzonden. BELANGRIJK: registreer u online voor gratis technische onder- steuning: www.lacie.com/register 5. Garantie
Merk:
LaCie
Product:
Externe harde schijven
Model/naam:
D2, USB 3.0
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands