LaCie d2 Network handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie d2 Network. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: LaCie
  • Product: Server
  • Model/naam: d2 Network
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits

Inhoudsopgave

Pagina: 0
LaCie d2 Network	 Inhoudsopgave
Gebruikershandleiding	 pagina 1
Inhoudsopgave
1.	 Inleiding.
...................................................................................................................... 5
1.1.	 Inhoud van de verpakking................................................................................................................. 6
1.2.	 Minimum systeemvereisten.
................................................................................................................ 7
1.2.1.	Windows-gebruikers................................................................................................................ 7
1.2.2.	Mac-gebruikers....................................................................................................................... 7
1.3.	 Hard Disk-temperatuurregeling.......................................................................................................... 8
1.4.	 Aanzichten van de d2 network........................................................................................................... 9
1.5.	 Ethernet-kabel................................................................................................................................ 10
2.	 De LaCie d2 network installeren................................................................................ 11
2.1.	 De d2 inschakelen.......................................................................................................................... 12
2.2.	 De Ethernet-kabel aansluiten........................................................................................................... 13
2.3.	 Verbinding maken via de LaCie Network Assistant............................................................................. 14
2.4.	 De LaCie d2 network configureren binnen een netwerk zonder een DHCP-server................................. 16
2.5.	 Volumes van d2 network deactiveren................................................................................................ 17
3.	 Toegang tot en beheer van bestanden....................................................................... 18
3.1.	 Toegang tot gedeelde mappen........................................................................................................ 18
3.1.1.	Andere verbindingsmethodes.
................................................................................................. 19
3.2.	 FTP-toegang tot gedeelde mappen.
.................................................................................................. 21
3.3.	 Beheerpagina – Bladeren................................................................................................................ 22
3.3.1.	Bestanden uploaden.
............................................................................................................. 22
3.3.2.	Bestanden downloaden.
......................................................................................................... 23
3.3.3.	Bestanden verwijderen........................................................................................................... 23
3.3.4.	Afmelden.
............................................................................................................................. 23
3.4.	 Externe harde schijven aansluiten..................................................................................................... 24
4.	 De LaCie d2 network beheren.
................................................................................... 25
4.1.	 De Beheerpagina openen................................................................................................................ 26
4.1.1.	De weergavetaal instellen...................................................................................................... 27
4.1.2.	Beheerpagina - Home........................................................................................................... 27
4.2.	 Gebruikers..................................................................................................................................... 28
4.2.1.	Gebruikers toevoegen........................................................................................................... 29
4.2.2.	Gebruikerstoegang tot gedeelde mappen instellen................................................................... 30
4.2.3.	Groepslidmaatschap instellen.
................................................................................................ 30
4.2.4.	Over toegangsrechten........................................................................................................... 31
4.2.5.	Gebruikersaccounts verwijderen............................................................................................. 31
4.2.6.	Gebruikersaccounts bewerken................................................................................................ 31
4.3.	 Groepen........................................................................................................................................ 32
4.3.1.	Groepen toevoegen.............................................................................................................. 32
4.3.2.	Groepstoegang tot gedeelde mappen instellen........................................................................ 33
4.3.3.	Groepen verwijderen............................................................................................................. 33
4.3.4.	Groepen bewerken.
............................................................................................................... 33
4.4.	 Gedeelde mappen.
......................................................................................................................... 34
4.4.1.	Gedeelde mappen aanmaken................................................................................................ 34
4.4.2.	Gedeelde mappen verwijderen.
.............................................................................................. 35
4.4.3.	Gedeelde mappen bewerken................................................................................................. 35
4.5.	 Systeem......................................................................................................................................... 36
4.5.1.	Active Directory..................................................................................................................... 36
4.5.2.	Configuratie......................................................................................................................... 37
4.5.3.	Netwerk.
............................................................................................................................... 38
Pagina: 1
LaCie d2 Network	 Inhoudsopgave
Gebruikershandleiding	 pagina 2
4.5.4.	Schijven.
............................................................................................................................... 39
4.5.5.	Status................................................................................................................................... 41
4.5.6.	Onderhoud.......................................................................................................................... 41
4.5.7.	Systeemlogboek.................................................................................................................... 44
4.5.8.	Wake on LAN (WOL).
............................................................................................................ 45
4.6.	 Downloaden.
.................................................................................................................................. 46
4.7.	 Back-up......................................................................................................................................... 47
4.8.	 Bladeren........................................................................................................................................ 48
4.9.	 Importeren (Snapshot)..................................................................................................................... 48
4.10.	
Multimedia.
.................................................................................................................................... 49
5.	 LED’s.......................................................................................................................... 50
6.	 Triggers e-mailnotificatie........................................................................................... 51
7.	 Problemen oplossen.
.................................................................................................. 52
8.	 Contact opnemen met de klantenservice.
................................................................... 54
8.1.	 Contactpersonen LaCie technische ondersteuning............................................................................. 55
9.	 Garantie.
.................................................................................................................... 56
Pagina: 2
LaCie d2 Network	 Voorwoord
Gebruikershandleiding	 pagina 3
Copyrights
Copyright © 2009 LaCie. Alle rechten voor-
behouden. Niets uit deze uitgave mag zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van
LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een gegevenssysteem of worden overgedragen
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektro-
nisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier.
Handelsmerken
Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeer-
de handelsmerken van Apple Computer,
Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98
SE, Windows 2000, Windows Millennium
Edition, Windows XP en Windows Vista zijn
gedeponeerde handelsmerken van Microsoft
Corporation. De overige handelsmerken die
in deze handleiding worden genoemd, beho-
ren toe aan hun respectieve eigenaren.
Wijzigingen
Het materiaal in dit document dient uitsluitend
ter informatie en kan zonder kennisgeving wor-
den gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van
dit document redelijkerwijs alles in het werk is
gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waar-
borgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijk-
heid voor gevolgen van fouten of weglatingen
in dit document of gevolgen van het gebruik
van de hierin opgenomen informatie. LaCie
behoudt zich het recht voor om wijzingen of re-
visies in het ontwerp of de handleiding van het
product aan te brengen, zonder voorbehoud
en zonder de verplichting om iemand van der-
gelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te
stellen.
Verklaring van conformiteit voor
Canada
Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan
alle vereisten van de Canadese verordeningen
voor interferentie veroorzakende apparatuur.
ROHS-overeenstemming
Dit product voldoet aan de EG-richtlijn
2002/95/EEG met betrekking tot de beperking
op het gebruik van bepaalde gevaarlijke stof-
fen, ook wel de ROHS-richtlijn genoemd.
FCC-verklaring
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de
FCC-voorschriften. Voor de bediening gel-
den de volgende voorwaarden:
✦
✦ De apparaten mogen geen schade-
lijke storingen veroorzaken.
✦
✦ De apparaten moeten bestand zijn
tegen storingen die zij opvangen,
met inbegrip van storing die een on-
gewenste werking kan veroorzaken.
OPMERKING: Deze apparatuur is getest
en voldoet aan de kenmerken en beperkin-
gen van een digitaal apparaat van Klasse
B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-
voorschriften. Wanneer de apparatuur niet
volgens de gebruikershandleiding geïnstal-
leerd en gebruikt wordt, kan schadelijke
interferentie ontstaan met radiocommuni-
catie. De garantie dat er geen storing bij
een bepaalde installatie zal optreden, kan
echter niet worden gegeven. Wanneer de
apparatuur de ontvangst van radio of tele-
visie stoort (dit kan worden vastgesteld door
de apparatuur uit en in te schakelen) wordt
u verzocht de storing te verhelpen door één
van de volgende maatregelen te treffen:
✦
✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw
of verplaats deze.
✦
✦ Vergroot de afstand tussen de appa-
ratuur en de ontvanger.
✦
✦ Sluit de apparatuur aan op een
wandcontactdoos in een ander cir-
cuit dan waarop de ontvanger is
aangesloten.
✦
✦ Raadpleeg de leverancier of een er-
varen radio-/televisiemonteur voor
assistentie.
✦
✦ Wijzigingen in dit product die niet zijn
goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe
leiden dat het niet voldoet aan de voor-
schriften van FCC & Industry Canada
en zorgen ervoor dat de bevoegdheid
van de gebruiker om deze apparatuur
te bedienen komt te vervallen.
Verklaring van CE-certifice��
-
ring van de fabrikant
Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit pro-
duct aan de volgende Europese normen
voldoet: Klasse B EN60950, EN55022,
EN50082-1, EN61000-3-2
Onder verwijzing naar de volgende con-
dities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG;
EMC-richtlijn 89/336/EEG
Dit symbool op het product of
op de verpakking duidt aan
dat u het product niet mag
wegwerpen met uw gewone
huishoudelijk afval. In plaats
daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw
niet meer bruikbare apparatuur af te voe-
ren naar een daartoe aangewezen inza-
melpunt voor recycling van afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur. Af-
zonderlijke inzameling en recycling van als
afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan
het behoud van natuurlijke hulpbronnen en
waarborgt dat de apparatuur wordt ver-
werkt op een manier die de volksgezond-
heid en het milieu beschermt. Neem voor
meer informatie over recyclingafgiftepunten
voor afgedankte apparatuur contact op
met de gemeente, de gemeentereinigings-
dienst of met de leverancier van het pro-
duct.
LET OP: Wijzigingen die niet door de fa-
brikant zijn goedgekeurd, kunnen de toe-
stemming voor het gebruik van deze appa-
ratuur ongeldig maken.
LET OP: Een afgeschermd netsnoer is ver-
eist om aan de emissielimieten van het FCC
te voldoen en tevens om storing in de na-
bije radio- en televisieontvangst te voorko-
men. Het is van wezenlijk belang dat alleen
het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt.
Getest op conformiteit met
FCC-normen voor thuis- en
kantoorgebruik
LaCie d2 Network
Pagina: 3
LaCie d2 Network	 Voorwoord
Gebruikershandleiding	 pagina 4
Gezondheids- en
veiligheidsmaatregelen
✦
✦ Alleen bevoegde personen mogen
onderhoud uitvoeren aan dit appa-
raat.
✦
✦ Lees deze gebruikershandleiding
zorgvuldig en volg de juiste proce-
dure bij het installeren van het ap-
paraat.
✦
✦ Maak uw LaCie d2 network niet open
en probeer het apparaat niet te de-
monteren of aan te passen. Breng
nooit metalen voorwerpen in de drive
om het risico op elektrische schok-
ken, brand, kortsluiting of gevaarlijke
emissies te vermijden. De LaCie d2
network bevat geen onderdelen die
door de gebruiker onderhouden of
gerepareerd kunnen worden. Als er
sprake lijkt te zijn van een storing,
laat het apparaat dan nakijken door
gekwalificeerd LaCie-serviceperso-
neel.
✦
✦ Stel het apparaat nooit bloot aan re-
gen en gebruik het nooit in de buurt
van water of onder vochtige of natte
omstandigheden. Plaats nooit voor-
werpen die vloeistof bevatten op de
LaCie d2 network, aangezien de
vloeistof in de openingen terecht kan
komen. Als u dit wel doet, neemt het
risico op elektrische schokken, kort-
sluiting, brand en lichamelijk letsel
toe.
✦
✦ Zorg ervoor dat de computer en de
LaCie d2 network elektrisch zijn ge-
aard. Als de apparaten niet zijn ge-
aard, neemt de kans op elektrische
schokken toe. Voedingsvereisten
100-240 V~, 1,44 A, 50-60 Hz,
(fluctuaties van voedingsspanning
mogen niet groter zijn dan ± 10%
van de nominale en transiënte over-
spanning volgens overspanningsca-
tegorie II).
Voorzorgsmaatregelen
voor algemeen gebruik
✦
✦ Stel de LaCie d2 network niet bloot
aan temperaturen buiten het be-
reik van 5 °C tot 35 °C. Bovendien
moet de luchtvochtigheid bij gebruik
binnen het bereik van 5% tot 80%,
niet-condenserend, liggen en de
luchtvochtigheid bij opslag binnen
het bereik van 10% tot 90%, niet-
condenserend. Als u dit wel doet, kan
de LaCie d2 network beschadigd ra-
ken of kan de behuizing vervormen.
Plaats de LaCie d2 network niet in de
buurt van een hittebron en stel het
apparaat niet bloot aan zonlicht (zelfs
niet door een raam). Ook als u de
LaCie d2 network in een omgeving
plaatst die te koud of te vochtig is,
kan het apparaat beschadigd raken.
✦
✦ Trek altijd het netsnoer van de LaCie
d2 network uit het stopcontact als er
kans is op blikseminslag of als het
apparaat gedurende langere tijd niet
zal worden gebruikt. Anders is er een
verhoogd risico op elektrische schok-
ken, kortsluiting of brand.
✦
✦ Gebruik uitsluitend de voeding die
met het apparaat wordt meegele-
verd.
✦
✦ Gebruik de LaCie d2 network niet in
de nabijheid van andere elektrische
apparaten, zoals televisietoestellen of
radio’s. Als u dat wel doet, ontstaat
er mogelijk interferentie die de wer-
king van de andere producten nega-
tief beïnvloedt.
✦
✦ Plaats de LaCie d2 network niet in de
nabijheid van bronnen van magne-
tische interferentie, zoals computer-
schermen, televisietoestellen of luid-
sprekers. Magnetische interferentie
kan de werking en stabiliteit van de
LaCie d2 network negatief beïnvloe-
den.
✦
✦ Oefen nooit overmatige kracht uit
op uw LaCie d2 network. Raadpleeg
wanneer u een probleem ontdekt het
hoofdstuk Problemen oplossen in
deze handleiding.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Elk ver-
lies en elke beschadiging of vernietiging
van gegevens tijdens het gebruik van een
LaCie-drive is uitsluitend de verantwoor-
delijkheid van de gebruiker en LaCie kan
onder geen beding aansprakelijk worden
gesteld voor het terughalen of herstellen
van deze gegevens. Teneinde het verlies
van uw gegevens te voorkomen, adviseert
LaCie dringend TWEE kopieën van uw ge-
gevens te bewaren, bijvoorbeeld één op
uw externe harde schijf en een tweede op
uw interne harde schijf, een andere externe
harde schijf of enig ander verwisselbaar
opslagmedium. LaCie biedt daartoe een
compleet assortiment cd- en dvd-drives.
Meer informatie over het maken van back-
ups kunt u vinden op onze website.
BELANGRIJKE INFORMATIE: 1
GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB =
1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal gefor-
matteerd hangt de feitelijk beschikbare op-
slagcapaciteit af van de bedrijfsomgeving
(gewoonlijk 10-15% minder).
Pagina: 4
LaCie d2 Network	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 5
1.	Inleiding
Gefeliciteerd met uw aanschaf van een LaCie d2 Network. Ont-
worpen om tegemoet te komen aan de behoeften voor het delen
van gegevens en back-up van kleine bedrijven vertegenwoordigt de
LaCie d2 Network de nieuwe generatie van gedeelde opslag met
beveiliging.
Superieur ontwerp
De geavanceerde warmteafvoerende metalen behuizing waarborgt
een duurzame betrouwbaarheid en een stille werking. De d2 Net-
work kan gestapeld of in een rek gemonteerd worden om in elke
werkomgeving te passen. De grote gloeiende blauwe knop voegt
niet alleen karakter toe – hij functioneert ook als 1-klik-knop voor
de automatische overdracht van bestanden vanaf een USB of eSATA
hard drive. U hoeft alleen maar op de knop te drukken en uw gege-
vens worden automatisch op de d2 Network opgeslagen.
Gemakkelijke installatie en toegang
De nieuwe, gebruikersvriendelijke LaCie Network Assistant vereen-
voudigt de installatie en maakt het toegankelijk maken en het in-
delen en configureren van de drives in het netwerk van uw kantoor
mogelijk. De compatibiliteit van de d2 Network met Mac®-, Win-
dows®- en Linux-computers zonder stuurprogramma’s te hoeven
installeren maakt dit de perfecte oplossing voor het delen van be-
standen voor thuiskantoren of kleine bedrijven.
Klik op een onderwerp:
✦
✦ De LaCie d2 network installeren
✦
✦ Toegang tot en beheer van bestanden
✦
✦ Problemen oplossen
Snelkoppelingen
Pagina: 5
LaCie d2 Network	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 6
1.1.	 Inhoud van de verpakking
De verpakking van uw LaCie d2 bevat de systeemtoren en een bij-
behorende doos met de hieronder vermelde items 2 tot en met 6:
1.	 LaCie d2 network
2.	 Cat. 5E Ethernet-kabel
3.	 Voeding
4.	 Cd-rom met hulpprogramma’s
5.	 Snelle installatiehandleiding
BELANGRIJKE INFORMATIE: Bewaar de verpakking. Als de d2
moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oor-
spronkelijke verpakking worden teruggestuurd.
d2 Network
Gigabit Ethernet
Quick Install Guide
Design by Neil Poulton
©
2008 LaCie, all rights reserved. www.lacie.com
712281
User Manual
LaCie Software Utilities
Adobe®
Reader®
Network Family 1.0
Pagina: 6
LaCie d2 Network	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 7
1.2.	 Minimum systeemvereisten
1.2.1.	 Windows-gebruikers
✦
✦ Windows 2000, Windows XP of Windows Vista
✦
✦ 500 MHz-processor of hoger
✦
✦ 512 MB RAM of meer
✦
✦ Ethernet switch of hub (10/100 of beter)
✦
✦ Webbrowser (Internet Explorer®, Firefox™)
1.2.2.	 Mac-gebruikers
✦
✦ Mac OS X 10.2
✦
✦ 500 MHz G4 of hoger, G5, Intel Core Duo of Intel Core 2
Duo
✦
✦ 512 MB RAM of meer
✦
✦ Ethernet switch of hub (10/100 of beter)
✦
✦ Webbrowser (Internet Explorer®, Safari™, Firefox™)
BELANGRIJKE INFORMATIE: De prestaties van de d2 network
kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals netwerkactivi-
teit, hardware, afstand en instellingen.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Voor optimale prestaties gebruikt
u een Gigabit Ethernet-router en een Gigabit Ethernet-kaart in uw
hostcomputer.
Pagina: 7
LaCie d2 Network	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 8
Exclusive d2 Heat Sink Design
Provides 60% more
area for heat dissipation
Heat Sink
Design
Standard
Design
1.3.	 Hard Disk-temperatuurregeling
Vormgeving afgestemd op warmteafvoer
De metalen behuizing van de LaCie d2 Network is ideaal voor een
natuurlijke afvoer van de interne warmte van de drive. Het unieke
ontwerp trekt de warmte uit de interne drive naar de externe behui-
zing toe. Het grote oppervlak van het koelingselement neemt de
interne warmte op en voert ze af om zodat de drive veilig blijft en
de levensduur en betrouwbaarheid ervan toeneemt. Het is dan ook
normaal dat de behuizing aan de buitenkant warm aanvoelt.
Rechtstandige, gestapelde en in een rek
gemonteerde configuratie
De hitte wordt optimaal afgevoerd als de d2 Network rechtop staat.
Wanneer u LaCie d2 Network’s op elkaar stapelt, mag u niet ver-
geten om de rubberen voetjes aan de onderzijde van uw drives te
bevestigen. Dit zorgt ervoor dat er lucht stroomt tussen uw drives.
LaCie beveelt het op elkaar stapelen of in rek monteren van meer
dan 3 d2 drives niet aan, in het bijzonder als deze drives tegelijker-
tijd zijn ingeschakeld.
Pagina: 8
LaCie d2 Network	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 9
1.4.	 Aanzichten van de d2 network
Vooraanzicht
Back-upknop met activiteits-LED (Afb. 01)
De LED blijft opgelicht om aan te geven dat de drive is ingeschakeld.
Met de blauwe knop aan de voorzijde van de d2 network kunt u au-
tomatisch een back-up maken van een aangesloten externe harde
schijf op de d2 network. Sluit simpelweg de harde schijf aan op
een USB- of eSATA-poort aan de achterzijde van de d2 network en
druk op de knop. Alle gegevens op de aangesloten schijf/schijven
worden automatisch gekopieerd naar de d2.
Achteraanzicht (Afb. 02)
1.	 aan/auto/uit-stroomschakelaar
2.	 eSATA-uitbreidingspoorten
3.	 USB-uitbreidingspoort
4.	 Ethernetpoort
5.	 Aansluiting voeding
Afb. 01
Afb. 02
Pagina: 9
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network installeren
Gebruikershandleiding	 pagina 10
1.5.	 Ethernet-kabel
Gigabit Ethernet-kabels en -connectoren
De kabels en connectoren die gebruikt worden voor het aansluiten
van Gigabit Ethernetapparatuur zijn de volgende (Afb. 03 - Ethernet-
kabeluiteinden):
TECHNISCHE OPMERKING: LaCie beveelt Cat. 5E- of Cat. 6-ka-
bels aan. Deze ondersteunen Gigabit Ethernet.
Afb. 03 - Ethernet-kabeluiteinden
Pagina: 10
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network installeren
Gebruikershandleiding	 pagina 11
Volg deze stappen om de LaCie d2 network in te schakelen en op
de beheerpagina’s in te loggen.
Stap 1 – 2.1. De d2 inschakelen
Stap 2 – 2.2. De Ethernet-kabel aansluiten
Stap 3–2.3. Verbinding maken via de LaCie Network Assistant
2.	De LaCie d2 network installeren
Pagina: 11
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network installeren
Gebruikershandleiding	 pagina 12
2.1.	 De d2 inschakelen
De voedingsset bestaat uit twee kabels: de ene kabel (A) wordt aan-
gesloten op de LaCie-drive en de andere kabel (B) sluit u aan op
een stopcontact. Dit kan een wandcontactdoos of een spanningsbe-
veiliging zijn (Afb. 04).
1.	 Sluit kabel A aan op de d2.
2.	 Sluit kabel B aan op de voedingseenheid (C).
3.	 Sluit kabel B aan op een spanningsbeveiliging of stopcontact.
4.	 Schakel de drive in door de stroomschakelaar aan de achter-
zijde van de drive op “on” te zetten.
Het d2-systeem heeft tot 60 seconden nodig om op te starten.
LET OP: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek
LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander
LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer
of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken
en wordt uw garantie ongeldig.
Verwijder altijd de wisselstroomadapter voordat u uw LaCie-drive
gaat verplaatsen. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade
aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig.
TECHNISCHE OPMERKING: Dankzij de voeding van 100-240
Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze
functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een ge-
schikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijk-
heid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een
ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie
goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig.
Afb. 04
Pagina: 12
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network installeren
Gebruikershandleiding	 pagina 13
2.2.	 De Ethernet-kabel aansluiten
In tegenstelling tot reguliere desktop harde schijven is de d2 net-
work toegankelijk indien aangesloten op het netwerk en hoeft hij
niet rechtstreeks op een computer te worden aangesloten (Afb. 05).
1.	 Zet de drive aan. Zie 2.1. De d2 inschakelen.
2.	 Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achter-
zijde van de LaCie d2 network.
3.	 Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een be-
schikbare Ethernet-poort van uw router. Uw netwerk heeft even
nodig om de drive te herkennen (dit kan tot 3 minuten duren
bij sommige netwerken).
Ga nu verder met stap 3, 2.3. Verbinding maken via de LaCie Net-
work Assistant.
Afb. 05
Pagina: 13
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network installeren
Gebruikershandleiding	 pagina 14
2.3.	 Verbinding maken via de LaCie
Network Assistant
De LaCie Network Assistant detecteert alle opslagapparatuur die
in het netwerk gekoppeld is en geeft u een makkelijke manier om
hiernaar te verbinden of ze te configureren.
Eenmaal geïnstalleerd en in bedrijf, verschijnt de Network Assistant
in uw taakbalk (Windows-gebruikers, Afb. 07) of in de menubalk
(Mac-gebruikers, Afb. 08) zoekt hij automatisch naar opslagappara�
-
tuur in het netwerk. Wanneer een nieuw apparaat wordt gevonden,
verschijnt er een informatiebel met de naam van het apparaat.
Wanneer Network Assistant uw LaCie d2 network vindt, kunt u via
het Network Assistant-menu een verbinding maken met elke gedeel-
de map op de d2 Network, inloggen op de Beheerpagina, of de
netwerkinstellingen van de d2 network configureren.
Ga als volgt te werk om de LaCie Network
Assistant te installeren:
1.	 Plaats de cd-rom van de LaCie d2 network in de cd-rom-drive
van uw computer.
2.	 Voor Windows-gebruikers dient de cd zichtbaar te worden in
‘Deze computer’. Voor Mac-gebruikers zou de cd op het bu-
reaublad moeten verschijnen. Dubbelklik op het cd-pictogram
en dubbelklik daarna op “LaCie Network Assistant Setup.
3.	 Volg de wizard om de installatie af te ronden.
(voortgezet op de volgende pagina)
Afb. 06 - LaCie Network Assistant-pictogram
Afb. 07
Afb. 08
Pagina: 14
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network installeren
Gebruikershandleiding	 pagina 15
De Beheerpagina opstarten
Windows-gebruikers
1.	 Selecteer LaCie Network Assistant in Start / Alle programma’s. Er
verschijnt een Network Assistant-pictogram in het systeemvak en de
Network Assistant detecteert automatisch uw LaCie d2 network en
andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk.
2.	 Klik op het pictogram in het systeemvak en selecteer Configuratie-
scherm... in het submenu van de LaCie d2 network (Afb. 09). De
pagina LaCie Network Assistant wordt geopend.
3.	 Klik in het tabblad Netwerk op de paginakoppeling Webcon-
figuratie (Afb. 10).
4.	 Om in te loggen op de Beheerpagina van de LaCie d2 network
(Afb. 11), geeft u de volgende informatie op:
Login (Inlognaam): admin
Wachtwoord: admin
OPMERKING: Dit wachtwoord kan via de Beheerpagina worden
gewijzigd (raadpleeg 4.2. Users).
5.	 Klik op Log On (Aanmelden).
Ga door naar paragraaf 4. De LaCie d2 network beheren.
Mac-gebruikers
1.	 Dubbelklik op LaCie Network Assistant in de map Toepassingen.
Er verschijnt een Network Assistant-pictogram in het menubalk en
de Assistant detecteert automatisch uw LaCie d2 network en an-
dere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk.
2.	 Klik op het pictogram in de menubalk en selecteer Configuratie-
scherm.... De pagina LaCie Network Assistant wordt geopend.
3.	 Klik in het tabblad Netwerk op de paginakoppeling Webconfi-
guratie (Afb. 10).
4.	 Om in te loggen op de Beheerpagina van de LaCie d2 network
(Afb. 11), geeft u de volgende informatie op:
Login (Inlognaam): admin
Wachtwoord: admin
OPMERKING: Dit wachtwoord kan via de Beheerpagina worden
gewijzigd (raadpleeg 4.2. Users).
5.	 Klik op Log On (Aanmelden).
Ga door naar paragraaf 4. De LaCie d2 network beheren.
Afb. 09
Afb. 10
Afb. 11
Pagina: 15
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network installeren
Gebruikershandleiding	 pagina 16
2.4.	 De LaCie d2 network
configureren binnen een netwerk
zonder een DHCP-server
De meeste routers in thuisnetwerken zijn DHCP-servers. Dit bete-
kent dat de router aan alle apparaten in het netwerk een IP-adres
toewijst zodat de apparaten elkaar kunnen vinden. Als u netwerk
geen DHCP-server heeft, moet u mogelijk handmatig een IP-adres
en andere netwerkinformatie toewijzen aan uw LaCie d2 network.
De gemakkelijkste manier om de netwerkconfiguratie van de LaCie
d2 network aan te passen is met behulp van de LaCie Network As-
sistant. Zie paragraaf 2.3. Verbinding maken via de LaCie Network
Assistant voor informatie over de installatie van de netwerkconfigu-
ratiesoftware.
1.	 Start de LaCie Network Assistant (raadpleeg paragraaf 2.3. Ver-
binding maken via de LaCie Network Assistant).
2.	 Windows-gebruikers: Klik op het LaCie Network Assistant-pic-
togram in het systeemvak en selecteer Configuratiescherm...
(Afb. 12). Het LaCie Network Assistant-configuratiescherm
wordt geopend (Afb. 13).
Mac-gebruikers: Klik op het LaCie Network Assistant-picto-
gram in de menubalk en selecteer Netwerkconfiguratie...
(Afb. 14). Het LaCie Network Assistant-configuratiescherm
wordt geopend (Afb. 13).
3.	 Klik op het tabblad Netwerk.
4.	 Selecteer Manual (Handmatig).
TECHNISCHE OPMERKING: Als de velden (IP-adres, subnetmas-
ker, enz.) worden ingevuld wanneer Automatic (DHCP) is geselec-
teerd, dient u geen handmatige instellingen te verrichten. Laat Auto-
matic geselecteerd.
5.	 Pas de netwerkinstellingen aan voor een correcte werking met
uw netwerk.
6.	 Klik op Apply (Toepassen).
Afb. 12
Afb. 13
Afb. 14
Pagina: 16
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network installeren
Gebruikershandleiding	 pagina 17
2.5.	 Volumes van d2 network
deactiveren
Voor het uitschakelen van de d2 network raadpleegt u paragraaf
4.5.6.4. Afsluiten.
Mac-gebruikers:
Sleep alle geactiveerde volumepictogrammen naar de prullenbak.
Windows-gebruikers:
Als u de LaCie Network Assistant hebt gebruikt voor de ACTIVERING
van volumes (bijvoorbeeld als een volume in Deze computer een
letter toegewezen heeft gekregen):
1.	 Klik met de rechtermuisknop op het LNA-pictogram in de taak-
balk en selecteer Netwerkconfiguratie...
2.	 Selecteer het tabblad Volumes.
3.	 Klik met de rechtermuisknop op een volume en selecteer De-
activeren.
Als de volumes echter niet zijn geactiveerd (en dus niet verschijnen
in Deze computer), sluit u simpelweg het Windows Explorer-venster
om het volume af te sluiten.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Gegevensoverdracht die bij een
uitschakeling actief is zal onderbroken worden en kan verlorengaan.
Zorg ervoor dat er geen gebruikers verbonden zijn aan of gegevens
aan het overdragen zijn van de d2 voor uitschakeling.
Pagina: 17
LaCie d2 Network	 Toegang tot en beheer van bestanden
Gebruikershandleiding	 pagina 18
3.	Toegang tot en beheer van bestanden
Gebruik de LaCie Network Assistant voor toegang tot uw gedeelde
map(pen) (raadpleeg paragraaf 2.3. Verbinding maken via de LaCie
Network Assistant).
U kunt ook een externe harde schijf aansluiten die als back-up kan
dienen voor uw LaCie d2 network of als aanvullende opslag. Ex-
terne schijven verschijnen als afzonderlijke gedeelde apparaten zijn
toegankelijk voor iedereen in het netwerk. Raadpleeg voor meer
informatie paragraaf 3.4. Externe harde schijven aansluiten.
3.1.	 Toegang tot gedeelde mappen
Als uw computer is aangesloten op uw lokale netwerk, zal de LaCie
Network Assistant u helpen snel verbinding te maken met de ge-
deelde map(pen) op uw LaCie d2 network.
Ga als volgt te werk om gedeelde mappen te openen
(alle gebruikers):
1.	 Start de LaCie Network Assistant (LNA). Klik op het LNA-picto-
gram in het systeemvak (Windows-gebruikers, Afb. 15) of de
menubalk (Mac-gebruikers, Afb. 16).
2.	 Selecteer Gedeelde map (standaard) of de naam van een an-
dere gedeelde map die u hebt gemaakt vanuit het LNA-menu.
De gedeelde map zal worden geopend in Windows Explorer of
Mac Finder.
TECHNISCHE OPMERKING: Mogelijk dient u de gebruikersnaam
en het wachtwoord voor de gedeelde map op te geven. De stan-
daardwaarden zijn:
Gebruikersnaam: admin
Wachtwoord: admin
Uw systeem kan deze informatie onthouden en vraagt er mogelijk niet
naar tijdens dezelfde sessie.
Raadpleeg paragraaf 4.2.6. Gebruikersaccounts bewerken voor in-
formatie over het veranderen van de gebruikersaccountgegevens.
3.	 Versleep eenvoudigweg bestanden naar en van dit venster, net
zoals bij een normale map.
Afb. 15
Afb. 16
Pagina: 18
LaCie d2 Network	 Toegang tot en beheer van bestanden
Gebruikershandleiding	 pagina 19
3.1.1.	 Andere verbindingsmethodes
Vista/XP/2000-gebruikers – Netwerkomgeving
BELANGRIJKE INFORMATIE: Wanneer u de LaCie d2 network
net heeft ingeschakeld, kan het even duren voordat deze zichtbaar
wordt in het netwerk.
Voor toegang tot de gedeelde map onder Windows opent u de
netwerkomgeving en selecteert u Microsoft Windows Werk-
groep. Standaard zal de d2 network als naam LaCie d2 network
(LaCie-d2) krijgen (Afb. 17).
U kunt de gedeelde map ook bereiken door in een venster van Win-
dows Explorer het volgende te typen (Afb. 18.):
\\LaCie-d2\[naam gedeelde map]
\\[IP-adres]\[naam gedeelde map]
Zoek het IP-adres met de LaCie Network Assistant (paragraaf 2.3.
Verbinding maken via de LaCie Network Assistant).
ftp://LaCie-d2 of ftp://[IP-adres]
In het inlogvenster dat verschijnt typt u:
Login: admin
Wachtwoord: admin
(Deze gebruikersnaam en dit wachtwoord zijn standaard; wanneer
u al een gebruikersaccount gemaakt heeft, gebruik dan uw eigen
account en wachtwoord.)
De LaCie d2 network zal als drive met één gedeelde map in het
netwerk worden weergegeven.
Windows Me/2000
Gebruikers van Windows Me en Windows 2000 die de LaCie d2
network niet kunnen vinden vanaf hun werkstation, kunnen het pro-
beren met het zoekprogramma van Windows.
Ga naar het menu Start, selecteer Zoeken en klik vervolgens op
Naar bestanden of mappen. Selecteer in het venster Zoekresul-
taten de optie Computers.
Geef in het dialoogvenster Zoeken naar Computers de server-
naam op en klik op de knop Nu zoeken. De LaCie d2 network
heeft standaard de naam “LaCie-d2” en de gedeelde map “GE-
DEELDE MAP”.
Afb. 17
Afb. 18
Pagina: 19
LaCie d2 Network	 Toegang tot en beheer van bestanden
Gebruikershandleiding	 pagina 20
Mac OS X-gebruikers
In de Finder-menubalk selecteert u Go en vervolgens Connect to
Server... In het venster dat verschijnt, typt u:
afp://lacie-d2.local of afp://[IP-adres]
En klik vervolgens op Connect.
Mac OS 9.x-gebruikers
In het Apple-menu selecteert u Netwerk-browser, Kiezer of Ver-
bind met server. Klik in de Kiezer op het pictogram Appleshare.
De server zou in de lijst onder de standaardnaam “LaCie-d2” moe-
ten worden weergegeven. Selecteer deze server en klik op OK.
Linux-gebruikers
Open konqueror onder KDE en typ het IP-adres van de LaCie d2
network in het adresveld:
Voor toegang via FTP – ftp:// [IP-adres]
Voor toegang via HTTP – http:// [IP-adres]
Voor SMB/CIFS-toegang (deze methode werkt alleen als de services
correct zijn geconfigureerd) – smb://IP-adres.
Pagina: 20
LaCie d2 Network	 Toegang tot en beheer van bestanden
Gebruikershandleiding	 pagina 21
3.2.	 FTP-toegang tot gedeelde
mappen
Het FTP-protocol wordt gebruikt om bestanden van de ene compu-
ter naar een de andere te versturen via een netwerk, bijvoorbeeld
via het internet. Met dit protocol kunt u veilig bestanden uitwisselen
met uw vrienden of familie, aangezien de toegang alleen mogelijk
is voor de personen waaraan u een gebruikersnaam en een wacht-
woord hebt verstrekt. FTP-toegang biedt u ook de mogelijkheid om
uw bestanden op afstand te openen.
Om uw d2 via het internet toegankelijk te maken, configureert u
uw router zo dat verbinding op afstand via FTP is toegestaan. Deze
procedure kan per router verschillen.
Voor toegang tot de d2 via internet moet poort 21 worden toege-
wezen aan de d2.
TECHNISCHE OPMERKING: FTP wordt standaard ingeschakeld,
waardoor de gedeelde mappen volledig toegankelijk zijn via FTP.
Voor het uitschakelen van FTP-service raadpleegt u paragraaf 4.5.5.
Status.
Pagina: 21
LaCie d2 Network	 Toegang tot en beheer van bestanden
Gebruikershandleiding	 pagina 22
3.3.	 Beheerpagina – Bladeren
Voor toegang tot bestanden vanaf de Beheerpagina dient u in te
loggen. Gebruikers hebben rechtstreeks toegang tot de gedeelde
mappen op de d2 network, maar hebben geen toegang tot de be�
-
heerderfuncties. De beheerder kan in de navigatiebalk klikken op
Bladeren voor toegang tot alle bestanden die op de d2 network zijn
opgeslagen. De beheerder heeft toegang tot alle bestanden. Andere
gebruikers hebben slechts toegang tot die bestanden waarvoor de
beheerder hen rechten heeft verleend.
Alle gedeelde mappen staan vermeld aan de linkerzijde van de pa-
gina (Afb. 19). Om de bestanden in een gedeelde map te zien, klikt
u op de naam van de gedeelde map (Afb. 20).
Beheerders keren terug naar het d2 network-beheer door op de
knop Beheer te klikken. Deze knop is niet beschikbaar voor niet-
beheerders.
3.3.1.	 Bestanden uploaden
Een bestand uploaden naar een gedeelde map:
1.	 Klik op de gedeelde map (map) waarin u het bestand wilt op-
slaan.
2.	 Klik op Bestand uploaden.
3.	 Klik op Bladeren… Er wordt een bestandsbrowser geopend.
Selecteer het bestand dat u wilt opslaan.
4.	 Klik op Toepassen.
TECHNISCHE OPMERKING: Wanneer het bestand na het op-
slaan niet in de map verschijnt, klik dan opnieuw op de mapnaam
om de weergave van de inhoud van de map te vernieuwen.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Uploads zijn beperkt tot 55 MB.
Afb. 19
Afb. 20
Pagina: 22
LaCie d2 Network	 Toegang tot en beheer van bestanden
Gebruikershandleiding	 pagina 23
3.3.2.	 Bestanden downloaden
Om een bestand te downloaden:
1.	 Klik op de gedeelde map (map) waaruit u het bestand wilt
downloaden.
2.	 Klik op de koppeling naar het bestand (Afb. 21).
3.	 Internet Explorer: in het venster met de beveiligingswaarschu-
wing klikt u op de optie om de download toe te staan. Het be-
stand wordt in de standaardmap voor downloads opgeslagen.
4.	 FireFox en Safari: Het bestand wordt in de standaardmap voor
downloads opgeslagen.
3.3.3.	 Bestanden verwijderen
Een bestand verwijderen uit een gedeelde map:
1.	 Klik op de gedeelde map (map) waaruit u het bestand wilt ver-
wijderen.
2.	 Selecteer het bestand of de bestanden die u wilt verwijderen.
3.	 Klik op Bestanden verwijderen (Afb. 22).
4.	 Klik op OK in het venster met de bevestiging.
3.3.4.	 Afmelden
U kunt op elk moment afmelden door op Afmelden te klikken in de
rechterbovenhoek van de Beheerpagina (Afb. 23).
Afb. 21
Afb. 22
Afb. 23
Pagina: 23
LaCie d2 Network	 Toegang tot en beheer van bestanden
Gebruikershandleiding	 pagina 24
3.4.	 Externe harde schijven aansluiten
U kunt een externe USB of eSATA harde schijf aansluiten om een
back-up van de gegevens op uw LaCie d2 Network te maken of om
uw opslagcapaciteit uit te breiden. De toegang tot aangesloten har-
de schijven is vergelijkbaar met de toegang tot gedeelde mappen.
TECHNISCHE OPMERKING: Externe harde schijven moeten in
een van de ondersteunde indelingen worden geformatteerd om op
de LaCie d2 Network te worden geactiveerd: FAT32, NTFS, HFS+,
EXT3, REISERFS of XFS.
Om een externe harde schijf te gebruiken als back-up voor de d2
Network moet de drive geformatteerd zijn in één van bovenstaande
bestandsindelingen, met uitzondering van NTFS. NTFS-volumes
kunnen niet als back-up voor de d2 Network worden gebruikt omdat
deze bestandssysteemindeling de toegang Alleen lezen heeft wan-
neer aangesloten op de d2 Network. Externe drives kunnen naar
XFS worden geformatteerd via de pagina Webbeheer. Raadpleeg
voor meer informatie 4.5.4. Schijven.
Een externe harde schijf aansluiten:
1.	 Schakel uw LaCie d2 network in.
2.	 Zet de externe harde schijf aan en sluit de USB- of eSATA-kabel
aan op de USB- of eSATA-poort aan de achterzijde van de La-
Cie d2 network (Afb. 24).
3.	 Klik op de pagina Webbeheer op Systeem en vervolgens op
het tabblad Schijven.
De externe harde schijf wordt weergegeven (Afb. 25). Raadpleeg
voor meer informatie 4.5.4. Schijven.
Afb. 24
Afb. 25
Pagina: 24
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 25
4.	De LaCie d2 network beheren
De LaCie d2 network heeft een eenvoudig te gebruiken webgeba-
seerd hulpmiddel voor de configuratie van de drive en het gebrui-
kersbeheer, waarnaar hier wordt verwezen als de Beheerpagina.
Het openen van de Beheerpagina is eenvoudig, of u nu een browser
(alle gebruikers) of de LaCie Network Assistant (LNA) gebruikt.
Wanneer u zich aanmeldt als “admin”, ziet u een rij blauwe navi-
gatiekoppelingen aan de linkerzijde van de pagina (Afb. 26) om
u te helpen bij de navigatie en het configureren van de LaCie d2
network:
✦
✦ Paragraaf 4.2. Gebruikers: Toevoegen, verwijderen of wijzi�
-
gen van gebruikers, inclusief toewijzen van toegangsrechten
op mappen.
✦
✦ Paragraaf 4.3. Groepen: Toevoegen, verwijderen of wijzigen
van groepen, groepsrechten toewijzen
✦
✦ Paragraaf 4.4. Gedeelde mappen: Aanmaken, verwijderen of
wijzigen van gedeelde mappen en toegangsrechten wijzigen
✦
✦ Paragraaf 4.5. Systeem: Wijzigen van systeeminstellingen,
beheer van schijven en RAID-instellingen, beheer van sy-
steemupdates
✦
✦ Paragraaf 4.6. Downloaden: Configureren van uw LaCie d2
network als een torrent-server.
✦
✦ Paragraaf 4.7. Back-up: Een back-up van uw LaCie d2 net-
work maken op een externe USB of eSATA harde schijf
✦
✦ Paragraaf 4.8. Bladeren: Toegang tot bestanden en mappen
krijgen, uploaden en downloaden van bestanden, bestanden
verwijderen
✦
✦ Paragraaf 4.9. Importeren (Snapshot): Klik op de knop aan de
voorzijde om de gegevens automatisch te importeren op een
aangesloten harde schijf
✦
✦ Paragraaf 4.10. Multimedia: Uw d2 Netwerk instellen als een
multimediaserver, toegang tot bestanden verlenen aan com-
patibele digitale media-apparaten
Afb. 26
Pagina: 25
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 26
4.1.	 De Beheerpagina openen
OPMERKING: De eenvoudigste manier om de Beheerpagina te
openen is door de LaCie Network Assistant te gebruiken (raadpleeg
paragraaf 2.3. Verbinding maken via de LaCie Network Assistant).
Ga als volgt te werk voor toegang tot de Beheerpagina met behulp
van een browser:
In het URL-veld (internetadres) van uw browser geeft u de volgende
informatie op:
Mac-gebruikers: http://lacie-d2.local. (Afb. 27)
Pc-gebruikers: http://lacie-d2 (Afb. 27)
of
http://IP-adres (Afb. 28)
Zoek het IP-adres door de LaCie Network Assistant op te starten
(paragraaf 2.3. Verbinding maken via de LaCie Network Assistant).
TECHNISCHE OPMERKING: Het IP-adres van de LaCie d2 kan
anders zijn dan het IP-adres zoals weergegeven in Afb. 28.
Op de inlogpagina (Afb. 29), typt u:
Login: admin
Wachtwoord: admin
BELANGRIJKE INFORMATIE: De inlognaam en het wacht-
woord zijn beide standaard ingesteld op “admin”. Het wachtwoord
kan worden gewijzigd, de inlognaam niet. Zie paragraaf 4.2. Ge-
bruikers voor meer informatie.
Wanneer u aanmeldt als “admin”, wordt de Beheerpagina geopend.
Voor niet-beheerders wordt de browser-pagina geopend.
Afb. 27
Afb. 28
Afb. 29
Pagina: 26
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 27
4.1.1.	 De weergavetaal instellen
De standaard weergavetaal is ingesteld op de taal van uw webbrow-
ser. Als de weergavetaal van uw browser niet wordt ondersteund,
wordt de Beheerpagina van de d2 weergegeven in Engels. U kunt
de weergavetaal op elk gewenst moment aanpassen door een taal
uit het menu in de rechterbovenhoek van de Beheerpagina te kiezen
(Afb. 30). Dit kan vanaf de inlogpagina, zoals weergegeven, zodat u
vanaf het begin in de door u gekozen taal verder kunt gaan.
Engels Frans Duits
Italiaans Spaans Nederlands
Zweeds Deens Japans
4.1.2.	 Beheerpagina - Home
Wanneer u inlogt op de Beheerpagina van de LaCie d2 Network,
verschijnt de pagina Home (Afb. 31). Deze pagina bevat informatie
over de status van de d2 Network.
✦
✦ Afb. 31, gebied A: Toont de naam van het productmodel, het
IP-adres en de naam van de Windows-werkgroep.
✦
✦ Afb. 31, gebied B: Toont welke netwerkservices zijn geacti-
veerd (voor informatie over de activering of deactivering van
netwerkservices raadpleegt u paragraaf 4.5.5. Status).
✦
✦ Afb. 31, gebied C: Geeft het schijfgebruik en de eventuele
aansluiting van een externe drive aan (voor informatie raad-
pleegt u 3.4. Externe harde schijven aansluiten).
Afb. 30
Afb. 31
Pagina: 27
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 28
4.2.	 Gebruikers
Klik in de navigatiebalk op de koppeling Gebruikers om de pagina
Gebruikersaccounts te openen. Gebruik deze pagina voor het aan-
maken, wijzigen en verwijderen van gebruikersaccounts.
Beheerdersaccount
Er kan slechts één gebruiker beheerdersrechten hebben voor de d2
network. De inlognaam van deze gebruiker (“admin”) kan niet wor-
den gewijzigd maar het wachtwoord wel.
BELANGRIJKE INFORMATIE: De beheerder kan ook een e-mail-
adres opgeven waar de d2 berichten naartoe kan sturen over belang-
rijke wijzigingen in de status van d2 (zie hieronder).
Ga als volgt te werk om het wachtwoord van de be-
heerder te wijzigen:
1.	 Klik op gebruiker “admin” in de lijst van gebruikers op de pa-
gina Gebruikers. De pagina “Gebruikersprofiel Admin” wordt
geopend (a, Afb. 32).
2.	 Geef een nieuw wachtwoord in in het veld «Wachtwoord». Geef
het nieuwe wachtwoord opnieuw in het veld «Wachtwoord be-
vestigen».
3.	 Klik op Toepassen (b (Afb. 33).
E-mailnotificaties
De beheerder kan ook een e-mailadres invullen naar waar de d2
notificaties zal sturen over belangrijke statuswijzigingen zoals een
schijfstoring (raadpleeg schema in paragraaf 6. Triggers e-mailno-
tificatie).
TECHNISCHE OPMERKING: De d2 heeft een geïntegreerde SM-
TP-server die e-mails verstuurt via poort 25. Deze service is dus uitge-
schakeld als poort 25 wordt geblokkeerd (zoals bij Livebox, Orange en
France Telecom). Omdat veel ISP’s deze poort blokkeren, moet u uw
router zo configureren dat verkeer via deze poort is toegestaan om deze
service mogelijk te maken.
Afb. 33 toont een verzonden e-mail die de beheerder op de hoogte
brengt dat de temperatuur van de d2 een kritiek niveau heeft bereikt en
dat de d2 automatisch wordt afgesloten.
Afb. 32
Afb. 33
From: Chris Sutton <csutton@lacie.com>
Subject: Re: TR : [d2-Rose] LaCie email notification
Date: August 20, 2008 3:14:26 PM GMT+03:00
To: Edin Del Mar <edelmar@lacie.com>
De : d2-Rose@192.168.8.48
Envoyé : mercredi 23 avril 2008 11:14
À : Edin Del Mar
Objet : [d2-Rose] LaCie email notification
* Machine: d2-Rose
* Model: d2 Network
* IP address: 192.168.8.48
* MAC address: 8C:00:00:00:51:81
* System time : 11:14:10 23 March 2008
This message is automatically generated by the LaCie email notification service.
The temperature of the drive(s) is critical: SYSTEM WILL NOW DO AN EMERGENCY SHUTDOWN
| Temp HDD1 => 43degC Model: SAMSUNGSP2504C Serial Nb : S0YHJ1PP600041 |
Pagina: 28
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 29
4.2.1.	 Gebruikers toevoegen
Een gebruikersaccount toevoegen:
1.	 Klik op Toevoegen op de pagina Gebruikersaccounts (Afb.
34). De pagina Gebruikersprofiel wordt geopend (Afb. 35).
2.	 Geef een inlognaam op in het veld «Login».
BELANGRIJKE INFORMATIE: (Let hierbij op het gebruik van
kleine letters/hoofdletters). (bijv. “Gebruiker” is niet gelijk aan “ge-
bruiker”.)
3.	 Geef de voor- en achternaam van de gebruiker op in de velden
Voornaam en Achternaam. Deze informatie wordt alleen ge-
toond aan de beheerder als onderdeel van het gebruikersprofiel
op deze pagina.
4.	 Controleer het wachtwoord om de gebruiker te dwingen in te
loggen met een wachtwoord. Als het vakje “Wachtwoord” niet
is aangevinkt, kan de gebruiker zich met alleen een inlognaam
aanmelden.
5.	 Geef, indien van toepassing, een wachtwoord op in de velden
“Wachtwoord” en “Wachtwoord bevestigen”.
TECHNISCHE OPMERKING: Wachtwoorden mogen niet langer
zijn dan 8 tekens.
6.	 Om het gebruikersaccount te activeren (en gebruiker in staat
te stellen om zich aan te melden), selecteert u Activeren in het
Status-menu.
7.	 Klik op de knop Toepassen.
Afb. 34
Afb. 35
Pagina: 29
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 30
4.2.2.	 Gebruikerstoegang tot gedeelde
mappen instellen
Alle gedeelde mappen op de d2 network worden weergegeven op
het tabblad Gedeelde mappen van de profielpagina van elke ge-
bruiker. Gedeelde mappen kennen drie toegangsniveaus:
✦
✦ Lezen & Schrijven – gebruikers met lees- en schrijftoegang
kunnen bestanden uploaden, downloaden en bekijken
✦
✦ Alleen lezen – gebruikers met alleen lezentoegang kunnen
bestanden downloaden en bekijken maar niet uploaden
✦
✦ Geen toegang
Raadpleeg paragraaf 4.2.4. Over toegangsrechten voor meer in��
-
formatie.
Het instellen van de gebruikerstoegang tot gedeelde
mappen:
1.	 Klik op de tab Gedeelde mappen op de pagina Gebruikers-
profiel van de gebruiker.
2.	 Selecteer Lezen en schrijven, Alleen lezen of Geen toegang
voor elke gedeelde map (Afb. 36). De standaardselectie is
Geen toegang.
4.2.3.	 Groepslidmaatschap instellen
Alle groepen op de d2 network worden weergegeven op het tabblad
Lid van op de Profielpagina van elke gebruiker. Gebruikers kunnen
lid zijn van een onbeperkt aantal groepen.
Raadpleeg paragraaf 4.2.4. Over toegangsrechten voor meer infor��
-
matie.
Het instellen van groepslidmaatschappen:
1.	 Klik op de tab Lid vanop de pagina Gebruikersprofiel van elke
gebruiker.
2.	 Vink het vakje van elke groep aan waarvan u de gebruiker lid
wilt maken (a, Afb. 37).
BELANGRIJKE INFORMATIE: Wanneer u klaar bent met het
configureren van de nieuwe gebruiker, klikt u op Toepassen om de
instellingen voor de nieuwe gebruiker op te slaan en de gebruiker
aan de lijst van gebruikers toe te voegen (b, Afb. 37).
Afb. 36
Afb. 37
Pagina: 30
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 31
4.2.4.	 Over toegangsrechten
Toegangsrechten worden aan gebruikers toegekend op individuele
basis of op groepsbasis. De toegang op gebruikersniveau is meer
beperkend.
Hierna volgt een voorbeeld van de werking van toegangsrechten
wanneer er voor een bepaalde gebruiker verschillende soorten toe-
gang, voor een groep en een individu, op dezelfde gedeelde map
zijn ingesteld:
✦
✦ Gebruiker U is lid van groepen G1 en G2, en heeft toegang
tot gedeelde map S
✦
✦ Wanneer G1 alleen-lezentoegang heeft tot S en G2 lees-
en schrijftoegang heeft tot S, dan heeft gebruiker U lees- en
schrijftoegang.
✦
✦ Wanneer G1 alleen-lezentoegang heeft tot S en G2 heeft
lees- en schrijftoegang tot S, dan heeft gebruiker U alleen-
lezentoegang.
4.2.5.	 Gebruikersaccounts verwijderen
Vink op de pagina Gebruikersacounts (Afb. 38), het vakje aan naast
elke gebruiker die u wilt verwijderen (a) en klik op Verwijderen (b).
4.2.6.	 Gebruikersaccounts bewerken
De beheerder kan de gegevens van een gebruikersaccount op elk
moment wijzigen door op de pagina Gebruikersaccounts op de ge-
bruiker te klikken om het profiel van de gebruiker te bekijken (Afb.
39).
Afb. 38
Afb. 39
Pagina: 31
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 32
4.3.	 Groepen
Klik in de navigatiebalk op de koppeling Groepen om de pagina
Groepen te openen (Afb. 40). Gebruik deze pagina voor het aan�
-
maken, wijzigen en verwijderen van groepen.
Als de d2 network wordt gebruikt in een kantooromgeving waar veel
verschillende mensen van verschillende afdelingen toegang tot de
d2 network nodig hebben, is het instellen van groepen een goede
manier om gebruikers te organiseren en de juiste toegang tot ge-
deelde mappen te geven. U kunt aangeven welke gedeelde mappen
toegankelijk zijn voor groepen, welke gebruikers in een groep thuis-
horen en groepen als geheel activeren of deactiveren.
4.3.1.	 Groepen toevoegen
Een groep toevoegen:
1.	 Klik op de pagina Groepen op Toevoegen (Afb. 41). De pa�
-
gina Groepsprofiel wordt geopend (Afb. 42).
2.	 Geef een naam en omschrijving op voor de groep. De beschrij-
ving wordt alleen aan de beheerder getoond als onderdeel van
het groepsprofiel op deze pagina (a, Afb. 42).
3.	 Selecteer «geactiveerd» om de groep te activeren zodra uw wij-
zigingen worden toegepast.
4.	 Alle gebruikersaccounts op de d2 network worden weergegeven
in de kolom Gebruiker. Selecteer de gebruikers die u aan de
groep wilt toevoegen.
5.	 Klik op Toepassen (b, Afb. 42).
Afb. 40
Afb. 41
Afb. 42
Pagina: 32
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 33
4.3.2.	 Groepstoegang tot gedeelde mappen
instellen
Alle gedeelde mappen op de d2 network worden weergegeven op
het tabblad Gedeelde mappen van de profielpagina van elke
groep. Gedeelde mappen kennen drie toegangsniveaus:
✦
✦ Lezen en schrijven – groepen met lees- en schrijftoegang
kunnen bestanden uploaden, downloaden en opslaan
✦
✦ Alleen lezen – groepen met alleen-lezentoegang kunnen be-
standen downloaden en openen maar niet opslaan
✦
✦ Geen toegang
Raadpleeg paragraaf 4.2.4. Over toegangsrechten voor meer in��
-
formatie.
De groepstoegang tot gedeelde mappen instellen (Afb. 43):
1.	 Klik op de pagina Groepsprofiel van de groep op het tabblad
Gedeelde mappen (a).
2.	 Selecteer Lezen en schrijven, Alleen lezen of Geen toegang
voor elke gedeelde map (b). De standaardselectie is Geen toe-
gang.
3.	 Klik op Toepassen (c).
4.3.3.	 Groepen verwijderen
Vink op de pagina Groepen het vakje aan naast elke groep die u
wilt verwijderen (a) en klik op Verwijderen (b) (Afb. 44) .
BELANGRIJKE INFORMATIE: Wanneer u een groep verwijdert,
worden de gebruikers in die groep niet verwijderd. Ga naar de pa-
gina Gebruikers om gebruikersaccounts te verwijderen.
4.3.4.	 Groepen bewerken
De beheerder kan de gegevens van een groepsprofiel op elk mo-
ment wijzigen door op de pagina Groepen op de groep te klikken
om het profiel van de groep te bekijken.
Afb. 43
Afb. 44
Pagina: 33
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 34
4.4.	 Gedeelde mappen
Klik in de navigatiebalk op de koppeling Gedeelde mappen om
de pagina Gedeelde mappen te openen (Afb. 45). Gebruik deze
pagina voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van gedeelde
mappen.
4.4.1.	 Gedeelde mappen aanmaken
Een gedeelde map maken:
1.	 Klik op de pagina Gedeelde mappen op Toevoegen. De pa-
gina Gegevens van gedeelde map verschijnt (Afb. 46).
2.	 Geef een naam en omschrijving voor de gedeelde map (a) op.
Deze informatie wordt alleen getoond aan de beheerder als on-
derdeel van het profiel van de gedeelde map op deze pagina.
TECHNISCHE OPMERKING: De naam van de gedeelde map
mag geen van de volgende tekens bevatten: \ / [ ] : | < > + = ; ,
? * @ en spatie.
3.	 Selecteer Geactiveerd in het menu Status om de gedeelde
map toegankelijk te maken. Selecteer Gedeactiveerd om de
gedeelde map te maken, maar niet toegankelijk te maken (b).
4.	 Om de gedeelde map voor iedereen in de lezen/schrijven-mo-
dus toegankelijk te maken, vinkt u het vakje “Openbare lees-
rechten verlenen” uit en vinkt u het vakje “Openbare lees- en
schrijfrechten verlenen” aan (c). Er is geen wachtwoord nodig
voor toegang tot de gedeelde map. Selecteer “Gasttoegang in-
schakelen” om een wachtwoord voor lees-/schrijftoegang ver-
plicht te stellen. Iedereen kan een gedeelde map openen met
“Openbare leesrechten verlenen” in de modus Alleen lezen.
5.	 Selecteer de protocollen die gebruikt zullen worden voor toe-
gang tot de gedeelde map. U kunt kiezen uit Windows (SMB),
Apple (AFP), FTP of HTTP (d). Klik op de knop Apple Time
Machine-compatibel om deze gedeelde map als een doelvo-
lume te kunnen gebruiken voor back-ups met behulp van Time
Machine.
6.	 Klik op Toepassen (e).
Afb. 45
Afb. 46
Pagina: 34
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 35
4.4.2.	 Gedeelde mappen verwijderen
Vink op de pagina Gedeelde mappen (Afb. 47), het vakje aan naast
elke gedeelde map die u wilt verwijderen (a) en klik op Verwijderen
(b). Het verwijderen van de gedeelde map kan enkele seconden
tot minuten in beslag nemen, afhankelijk van de grootte van de
gedeelde map.
LET OP: Wanneer u een gedeelde map verwijdert, worden alle
bestanden binnen deze gedeelde map verwijderd. Maak een back-
up van gegevens die u wilt bewaren vóórdat u de gedeelde map
verwijdert.
4.4.3.	 Gedeelde mappen bewerken
De beheerder kan de gegevens van een groepsprofiel op elk mo-
ment wijzigen door op de pagina Groepen op de groep te klikken
om het profiel van de groep te bekijken (Afb. 48).
Afb. 47
Afb. 48
Pagina: 35
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 36
4.5.	 Systeem
Naast de Configuratiepagina, de voornaamste Systeempagina,
heeft het Systeemmenu vier subsecties: Netwerk, Schijf, Status en
Onderhoud, elk toegankelijk vanuit de navigatiebalk wanneer u op
Systeem klikt.
4.5.1.	 Active Directory
De d2 Network kan zich aansluiten bij een Microsoft Active Direc-
tory. Active Directory is de mapservice van Microsoft Windows
Server 2003 en Microsoft Windows 2000 Server. Door een kop-
peling te creëren tussen gebruikersaccounts, mailboxen en toepas-
singen, vereenvoudigt Active Directory het toevoegen, wijzigen en
verwijderen van gebruikersaccounts. De integratie van de d2
Network met uw Active Directory maakt het voor de d2 Network
mogelijk om het aanmaken van gebruikers, groepen en toegangs-
rechten te stroomlijnen.
Klik op Systeem > Aansluiten bij domein om een verbinding te
maken. Geef een domeinnaam, gebruikersnaam en wachtwoord
op en klik op Aansluiten bij domein (Afb. 49).
Wanneer de d2 op het domein is aangesloten, kan de beheerder als
volgt gebruikers en groepen toevoegen:
TECHNISCHE OPMERKING: Om de toegang tot een gedeelde
map aan gebruikers of groepen toe te wijzen, moet de knop ‘Open-
bare lees- en schrijfrechten verlenen’ uitgeschakeld zijn.
1.	 Ga naar de pagina Shares.
2.	 Klik op de gedeelde map waaraan u gebruikers wilt toevoegen.
3.	 Voer in het zoekveld een gebruiker door middel van een van de
volgende methoden:
a.	Typ de naam en klik op Toevoegen.
b.	Typ een aantal tekens van de gebruikersnaam en klik op
Zoeken (Afb. 50). Klik op de gebruiker in de lijst met
gevonden gebruikers.
Afb. 49
Afb. 50
Afb. 51
Pagina: 36
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 37
4.5.2.	 Configuratie
Klik in de navigatiebalk op de koppeling Systeem om de Configu-
ratiepagina te openen. Deze pagina geeft de basisinformatie over
de d2 network weer, waaronder de machinenaam, de Windows-
werkgroep, de tijdzone en datum en tijd (a, Afb. 52).
Om de naam van de machine aan te passen selecteert u de
machinenaam (standaard “LaCie-d2”), verwijdert u deze en geeft u
een nieuwe naam op. Klik op Toepassen (b, Afb. 52).
BELANGRIJKE INFORMATIE: De naam van de machine mag
alleen de tekens ‘a-z’, ‘A-Z’, ‘0-9’ en ‘-’ bevatten en dient met een
letter te beginnen.
Om de Windows-werkgroep te veranderen, selecteert u de
naam van de werkgroep, verwijdert deze en geeft u een nieuwe
naam op. Klik op Toepassen (b, Afb. 52).
Vink het selectievakje Blauw lampje aan de voorzijde inschake-
len aan of uit om het licht in of uit te schakelen.
Om de tijdzone te veranderen, klikt u op de huidige tijdzonelo-
catie om de vervolgkeuzelijst te openen (a, Afb. 53) en een locatie
te selecteren binnen uw tijdzone. Klik op Toepassen (b, Afb. 53).
TECHNISCHE OPMERKING: De d2 network heeft een time-out-
cyclus van 30 minuten.
Om de datum en tijd te veranderen, selecteert u een tijdzone en
klikt u op de knop Synchroniseren met pc. De datum en tijd zullen
automatisch gesynchroniseerd worden met uw computer. Klik op
Toepassen (b, Afb. 53).
Afb. 52
Afb. 53
Pagina: 37
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 38
4.5.3.	 Netwerk
De pagina Netwerk stelt u in staat te kiezen hoe het IP-adres van
de d2 network wordt verkregen, ofwel automatisch ofwel van een
DHCP-server in het netwerk, ofwel handmatig met gegevens die u
zelf instelt.
4.5.3.1.	 IP-adres van DHCP-server verkrijgen
Wanneer de d2 network is aangesloten op een netwerk met een
DHCP-server, vinkt u het vakje “Automatische IP van DCHP-server”
aan (Afb. 54). Elke keer dat de d2 network verbinding maakt met het
netwerk, zal uw DHCP-server een IP-adres toewijzen.
4.5.3.2.	 IP handmatig configureren
Deze methode wordt gebruikt wanneer de LaCie d2 network is ver-
bonden met een niet-DHCP-netwerk of als u ervoor hebt gekozen
om uw IP-adres handmatig te configureren (Afb. 55). In dit geval
moet u handmatig de juiste netwerkinstellingen voor de LaCie d2
network toewijzen. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer in-
formatie over uw netwerk en welke parameters u moet gebruiken.
Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 2.4. De LaCie d2 net-
work configureren binnen een netwerk zonder een DHCP-server.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Wanneer de functie voor het au-
tomatisch configureren van IP van de DHCP-server is geselecteerd/
geactiveerd en er geen DHCP-server in het netwerk is, zal de d2
network eerst de DHCP controleren en daarna de APIPA. Wanneer
er geen adres gevonden wordt, zal er een adres in het bereik van
169.254.1.1 tot 169.254.254.254 worden toegewezen.
BELANGRIJKE INFORMATIE: De d2 network ondersteunt
frame- (dus pakket-)groottes groter dan 1500 bytes op de Gigabit
Ethernet-interface (Afb. 56). JumboFrame-capaciteit breidt de on-
dersteunde framegrootte uit tot 9000 bytes (9 KB). In het algemeen
geldt: hoe hoger de framegrootte, hoe beter de netwerkprestatie.
Pas de JumboFrame-grootte niet aan wanneer uw netwerk niet ge-
configureerd is voor JumboFrame-functionaliteit. Vraag dit na bij uw
netwerkbeheerder.
Afb. 54
Afb. 55
Afb. 56
Pagina: 38
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 39
4.5.4.	 Schijven
Aangesloten externe harde schijven en hun partities verschijnen als
gedeelde mappen op de pagina Bladeren. Zie paragraaf 3.1. Toe-
gang tot gedeelde mappen. Bij het aansluiten van externe schijven
wordt de beschikbare opslagcapaciteit uitgebreid via het netwerk.
TECHNISCHE OPMERKING: Wanneer er van gepartitioneerde
externe harde schijven gedeelde mappen worden gemaakt, krijgen
deze een naam bestaande uit een reeks cijfers en letters (a, Afb. 57).
U kunt deze gedeelde mappen op de pagina Gedeelde mappen her-
noemen. De naam van de externe drives blijft op de pagina Ge-
deelde mappen staan, zelfs wanneer de schijf niet is aangesloten.
Wanneer de drive wordt herkend, kunnen gebruikersrechten net als
bij andere gedeelde mappen worden toegekend (standaard hebben
gebruikers lezen/schrijven-toegang). Zie paragraaf 4.2. Gebruikers.
Externe drives formatteren
Om een externe drive te gebruiken als back-up voor de d2 Network,
moet deze geformatteerd zijn in FAT32 (bestandsgrootte beperkt tot
4 GB), FAT (bestandsgrootte beperkt tot 2 GB), HFS+, EXT3, EXT2,
REISERFS of XFS. NTFS-volumes kunnen niet als back-up voor de
d2 Network worden gebruikt omdat deze bestandssysteemindeling
de toegang Alleen lezen heeft wanneer aangesloten op de d2 Net-
work.
Externe volumes kunnen in het XFS-bestandssysteem worden gefor-
matteerd met behulp van de Webbeheerpagina’s van de d2 Net-
work. Om schijven vanuit de Webbeheerpagina’s in XFS te format-
teren, klikt u op Systeem > Externe drives en klikt u op de knop
Schijf formatteren (b, Afb. 57). De schijf zal vervolgens beschik�
-
baar zijn voor back-ups. Zie 4.7. Back-up voor meer informatie.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Na het opnieuw formatteren van
een schijf moet u de d2 Network en/of de USB harde schijf mogelijk
opnieuw opstarten zodat deze door het systeem wordt herkend.
vervolg op de volgende pagina
Afb. 57
Pagina: 39
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 40
Partities
Als de externe drive is gepartitioneerd, verschijnt elk volume als een
afzonderlijke gedeelde map in de d2 network (Afb. 58). Services (be�
-
halve FTP) worden standaard geactiveerd. Toegevoegde gedeelde
mappen kunnen dus in een Explorer-venster of in een Finder-venster
(Mac-gebruikers, Afb. 58) worden geopend.
In Afb. 59, zijn de volumes «LaCie1» en «LaCie2» (a) volumes van
een gepartitioneerde externe harde schijf die niet is aangesloten op
de d2 network, zoals aangegeven door de grijze statusindicator (c)
en de schuingedrukte tekst. De volumes «Scranton» en «Stamford»
(b) zijn volumes van een externe schijf die is aangesloten, zoals
wordt aangegeven door de blauwe statusindicatoren.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Externe harde schijven moeten in
een van de ondersteunde indelingen worden geformatteerd om op de
LaCie d2 network te worden geactiveerd: FAT32, FAT, NTFS, HFS+,
EXT3, EXT2, REISERFS of XFS.
Denk eraan dat u externe drives opnieuw kunt formatteren naar het
XFS-bestandssysteem met behulp van de d2-webinterface. Raad-
pleeg pagina 39 voor de formatteringsstappen.
De volgende beperkingen zijn echter van toepassing: NTFS-schijven
hebben de toegang Alleen lezen en FAT/FAT32-schijven hebben
beperkte bestandsgroottes (respectievelijk 2 en 4 GB) door hun be-
standssysteembeperkingen.
Externe drives loskoppelen
Om een externe harde schijf van de d2 Network los te koppelen klikt
u op de knop Loskoppelen op deze pagina (Afb. 60).
Afb. 58
Afb. 59
Afb. 60
Pagina: 40
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 41
4.5.5.	 Status
Klik in de navigatiebalk op Status onder Systeem om de pagina
Status van het systeem weer te geven (Afb. 61).
Op deze pagina kunt u het aantal aangesloten gebruikers bekij-
ken, bestandsserverservices (SMB, AFP en FTP) uitschakelen en het
systeemlogboek downloaden of verwijderen. U kunt een service
uitschakelen door simpelweg op de knop Uitschakelen te klikken
voor de service die u wilt uitschakelen (Afb. 61).
4.5.6.	 Onderhoud
Klik in de navigatiebalk op Onderhoud onder Systeem om de pa-
gina Onderhoud weer te geven (Afb. 62).
Op deze pagina kunt u basissysteeminformatie bekijken, updates
beheren, het systeem opnieuw opstarten of uitschakelen (alleen
als de voedingsschakelaar op de AUTO-stand staat) en nieuwe sy-
steemconfiguraties laden.
Afb. 61
Afb. 62
Pagina: 41
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 42
4.5.6.1.	 Systeemconfiguraties opslaan en laden
Het is aan te raden om uw systeemconfiguratie op te slaan voor het
geval dat de d2 opnieuw geformatteerd of gereset moet worden.
U kunt de configuratie dan opnieuw laden zodat instellingen, ge-
deelde mappen, groepen en gebruikers niet verloren gaan.
BELANGRIJKE INFORMATIE: De inhoud van gedeelde mappen
(bestanden) wordt niet opgeslagen in een configuratiebestand.
De huidige configuratie opslaan:
1.	 Klik op Systeem en vervolgens op Onderhoud.
2.	 Klik op de knop Configuratie opslaan (Afb. 63).
Internet Explorer-gebruikers: De XML die de configuratie defini-
eert, zal in het browservenster worden geopend. Om de configuratie
op te slaan, selecteert u Bestand > Opslaan als… In het menu
Opslaan als type in het dialoogvenster Opslaan als selecteert u
XML Files (*.xml) en kiest u een locatie voor de opslag van het
bestand.
Firefox- en Safari-gebruikers: De browser slaat het bestand op in
de standaardlocatie voor downloads van de browser. Het configu-
ratiebestand is een XML-bestand.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Sla configuratiebestanden niet al-
leen op de d2 Network op. Wanneer zich gegevensverlies voordoet
kan ook het configuratiebestand verloren gaan.
Een opgeslagen configuratie laden:
1.	 Klik op Systeem en vervolgens op Onderhoud.
2.	 Klik op de knop Configuratie laden (Afb. 64).
3.	 Klik op Bladeren… en selecteer een configuratiebestand van
uw computer.
4.	 Klik op Toepassen.
Afb. 63
Afb. 64
Pagina: 42
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 43
4.5.6.2.	 Het systeem bijwerken
Er kunnen firmware-updates beschikbaar komen voor de d2 net-
work.
De installatie van firmware-updates:
1.	 Download updates vanaf www.lacie.com/support/downloads/.
2.	 Klik op het tabblad Systeem bijwerken (a) in Onderhoud Afb.
65).
3.	 Klik op Nieuwe update (b, Afb. 65).
4.	 Klik op Bladeren… en selecteer een updatebestand op uw
computer.
5.	 Klik op Toepassen.
Terwijl het systeem wordt bijgewerkt, is er geen toegang tot het ap-
paraat mogelijk; gebruikers hebben geen toegang tot gedeelde
mappen. Wanneer de update voltooid is, wordt de inlogpagina ge-
opend.
4.5.6.3.	 Opnieuw opstarten
Wanneer u de d2 network opnieuw wilt opstarten, klikt u op de
knop Opnieuw opstarten (Afb. 66). Het herstartproces duurt en�
-
kele minuten. Wanneer de machine opnieuw is opgestart, wordt de
inlogpagina geopend.
Afb. 65
Afb. 66
Pagina: 43
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 44
4.5.6.4.	 Afsluiten
Er zijn twee manieren om de Ethernet-verbinding te verbreken:
✦
✦ Verschuif de stroomschakelaar naar de uit-positie. Het sy-
steem wordt uitgeschakeld en stroomloos gemaakt. Wanneer
de uitschakeling is afgerond, kan de Ethernet-kabel veilig ver-
wijderd worden.
✦
✦ Klik op de knop Uitschakelen (b, Afb. 67). Deze optie is
ALLEEN beschikbaar als de stroomschakelaar in de AUTO-
positie staat.
BELANGRIJKE INFORMATIE: De eventuele gegevensover-
dracht die bij een uitschakeling actief is, wordt onderbroken en kan
verloren gaan. Zorg er vóór het uitschakelen voor dat er geen ge-
bruikers verbonden zijn met of gegevens aan het overdragen zijn
van of naar de d2.
4.5.7.	 Systeemlogboek
Het systeemlogboek stelt u in staat het type, de datum, de tijd, de
bron en de gebeurtenis-ID van activiteiten op de LaCie d2 network
te bekijken (Afb. 68).
Om het systeemlogboek te bekijken selecteert u Systeem > Status
> Bekijken.
Klik op Downloaden om het logboek te downloaden of Verwijde-
ren om de inhoud te verwijderen.
Afb. 67
Afb. 68
Pagina: 44
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 45
4.5.8.	 Wake on LAN (WOL)
Deze functie stelt u in staat de d2 op afstand in het lokale netwerk
(LAN) te wekken. Om WOL mogelijk te maken moet de voedings-
schakelaar in de AUTO-stand staan. Deze functie wordt geopend
via de LaCie Network Assistant. Volg deze stappen om WOL te
activeren:
1.	 Klik op het LNA-pictogram in uw menubalk (Mac-gebruikers,
Afb. 69) of uw taakbalk (Windows-gebruikers) en klik op Een
apparaat wekken...
2.	 In het venster dat wordt geopend (Afb. 70), selecteert u het ap�
-
paraat en klikt u op Wekken. Afb. 69
Afb. 70
Afb. 71
Pagina: 45
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 46
4.6.	 Downloaden
De LaCie d2 network kan ook als torrent-client fungeren. Torrent is
een peer-to-peer systeem voor het delen van grote bestanden. De
bezitters van een bestand zijn de seeders terwijl de personen die be-
standen downloaden peers zijn. Omdat peers reeds gedownloade
delen gelijktijdig uploaden tijdens het downloaden, en vanwege de
gedecentraliseerde aard van het systeem, zorgt het torrent-protocol
voor een vermindering van de bandbreedte- en hardwarekosten die
gepaard gaan met het delen van grote bestanden via het internet.
Torrent-bestanden, die vrij verkrijgbaar zijn op het internet, bevatten
volginformatie en metadata over de te delen bestanden. Het proces
voor het downloaden van bestanden met behulp van torrents om-
vat het downloaden van een torrent-bestand op uw pc/Mac en het
importeren van dit bestand in een torrent-client (in dit geval de d2).
Om het menu Downloaden te openen, klikt u op het tabblad Down-
loaden in het linker navigatiemenu.
Torrent-downloads activeren en starten
1.	 Activeer de service door op de knop Server starten te klikken
(Afb. 72).
2.	 Voeg een torrent toe door op de knop Torrent toevoegen te
klikken (Afb. 73). Op de pagina die wordt geopend, klikt u op
Bladeren om een geldig torrent-bestand op uw computer te
selecteren, geeft u het torrent-bestand een nieuwe naam (opti-
oneel), en selecteert u de map waar de download wordt opge-
slagen (Afb. 74).
De Bittorrent-functie configureren
1.	 Voor de configuratie van de Bittorrent-functie van uw d2 Net-
work klikt u op de knop Configuratie in het navigatiemenu links
op de pagina (Afb. 75).
2.	 Wijzig de beschikbare parameters en klik op de knop Instel-
lingen opslaan.
TECHNISCHE OPMERKING: Omdat de torrent-clientservice
bandbreedte en systeembronnen gebruikt, kunnen meerdere gelijktij-
dige downloads van invloed zijn op de prestaties van de d2.
Afb. 72
Afb. 73
Afb. 74
Afb. 75
Pagina: 46
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 47
4.7.	 Back-up
Wanneer een externe USB of eSATA harde schijf op uw LaCie d2
network is aangesloten, kunt u handmatige back-ups van uw be-
standen in beide richtingen maken. U kopieert bestanden van uw
LaCie d2 network naar de externe schijf of van de externe schijf naar
de LaCie d2 network.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Om een externe drive als back-up
voor de d2 te gebruiken, moet deze drive geformatteerd zijn in één
van de volgende ondersteunde systemen: FAT32, FAT, NTFS, HFS+,
EXT3, EXT2, REISERFS of XFS.
Denk eraan dat u externe drives opnieuw kunt formatteren naar het
XFS-bestandssysteem met behulp van de d2-webinterface. Raad-
pleeg 4.5.4. Schijven voor de formatteringsstappen.
De volgende beperkingen zijn echter van toepassing: NTFS-schijven
hebben de toegang Alleen lezen en FAT/FAT32-schijven hebben
beperkte bestandsgroottes (respectievelijk 2 en 4 GB) door hun be-
standssysteembeperkingen.
Een back-up van bestanden maken:
1.	 Sluit een externe USB of eSATA harde schijf aan (raadpleeg
paragraaf 3.4. Externe harde schijven aansluiten).
2.	 Meld u aan op de Beheerpagina van de LaCie d2 network
(raadpleeg paragraaf 4.1. De Beheerpagina openen).
3.	 Klik op Backup > Add Task (Afb. 76).
4.	 Geef de back-up een naam en stel de frequentie ervan in (een-
maal, dagelijks, wekelijks of maandelijks) en tijd (Afb. 77) en
klik op Volgende.
5.	 Selecteer een bronmap (de map waarvan u een back-up wilt
maken) en klik op Volgende.
6.	 Selecteer een doelmap (waar de back-upbestanden zullen ko-
men) en klik op Volgende.
7.	 Klik op Taak toevoegen.
TECHNISCHE OPMERKING: Als u een gedeelde map naar een
externe schijf kopieert, wordt de volledige inhoud van de gedeelde
map gekopieerd naar een map op de externe schijf met dezelfde
naam als de gedeelde map.
vervolg op de volgende pagina
Afb. 76
Afb. 77
Pagina: 47
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 48
8.	 Als de frequentie is ingesteld op “Eenmaal”, zal de back-up na
enkele seconden beginnen. Een actieve back-up wordt met een
gele markering aangeduid (Afb. 78).
9.	 Succesvolle back-ups zijn niet langer gemarkeerd en vermelden
de datum waarop de back-up voor het laatst werd afgerond
(Afb. 79).
TECHNISCHE OPMERKING: Back-ups zijn incrementeel, wat be-
tekent dat er bij toekomstige back-ups alleen nieuwe of gewijzigde
bestanden worden gekopieerd.
TECHNISCHE OPMERKING: Back-upgegevens worden niet ge-
comprimeerd of gecodeerd en kunnen vanaf andere computers of
NAS-systemen (Network Attached Storage) worden geopend.
4.8.	 Bladeren
Raadpleeg paragraaf 3.3. Beheerpagina – Bladeren voor meer in��
-
formatie.
4.9.	 Importeren (Snapshot)
Als u een extern apparaat op een van de poorten van de d2 aansluit
en op de knop aan de voorzijde drukt, worden de gegevens van het
externe apparaat automatisch door de d2 geïimporteerd (er wordt
een snapshot van genomen). De geïmporteerde gegevens worden
naar een automatisch gecreëerde gedeelde map met een unieke
naam gekopieerd (Afb. 80).
Afb. 78
Afb. 79
Afb. 80
Pagina: 48
LaCie d2 Network	 De LaCie d2 network beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 49
Afb. 81
4.10.	Multimedia
Dankzij de ondersteuning voor UPnP A/V en DLNA.protocollen kan
de d2 Network als een multimediaserver functioneren om toegang
tot bestanden te bieden aan compatibele digitale media-apparaten.
Dergelijke apparaten zijn bijvoorbeeld Playstation 3, Xbox360, veel
LCD tv’s en stereo’s, of digitale media-adapters (DMA).
Volg deze stappen om de UPnP- en DLNA-protocollen te activeren:
1.	 Navigeer naar het tabblad Multimedia op de Beheerpagina en
vink Delen van multimedia-inhoud aan (Afb. 81).
2.	 Selecteer welke gedeelde map(pen) u wenst te delen met draad-
loze apparatuur.
3.	 Vink het selectievakje Bestanden opnieuw scannen aan.
4.	 Klik op Toepassen.
Pagina: 49
LaCie d2 Network	 LED’s
Gebruikershandleiding	 pagina 50
5.	LED’s
De LED-indicatoren boven de schijfrekken en de LED aan de voorzij-
de geven de status en activiteit van de schijven aan. Deze paragraaf
beschrijft het gedrag van de LED-indicatoren.
Kleur van LED aan voorzijde Status d2
Blauw brandend Drive actief (lezen/schrijven)
Blauw knipperend(0,8 sec., 0,8 sec.) Gebeurt tijdens het opstarten van de d2. Houdt op zodra de drives volledig geïnitialiseerd
zijn
Lang blauw (2,5 sec.), korte pauze (0,25
sec.)
Back-up/importbewerking bezig; zal ophouden zodra de handeling is afgerond
Rood knipperend (0,3 sec./0,3 sec.)gedu-
rende 3 seconden
Tijdens een back-up; de externe drive is vol of niet geformatteerd
Tijdens een importbewerking (gestart door op de blauwe knop aan de voorzijde te drukken);
de externe drive is vol
Rood brandend
Drivestoring, gegevens verloren
Systeem verbroken of niet gevonden.
Blauw/rood knipperend (0,3 sec., 0,3 sec.) Temperatuurwaarschuwing (eerste niveau)
Continu rood tot standby-modus, dan UIT Temperatuurwaarschuwing (kritiek niveau) - het product schakelt over naar de standby-
modus

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de LaCie d2 Network.

Stel een vraag over de LaCie d2 Network

Heb je een vraag over de LaCie d2 Network en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie d2 Network. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie d2 Network zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.