LaCie d2 Network 2 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie d2 Network 2. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: LaCie
 • Product: Nas
 • Model/naam: d2 Network 2
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Duits, Portugees, Spaans, Frans, Italiaans, Zweeds, Pools, Russisch, Fins, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 0
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Inhoudsopgave
Gebruikershandleiding	 pagina 1
Inhoudsopgave
1.	 Inleiding.
...................................................................................................................... 6
1.1.	 Minimale systeemvereisten.
............................................................................................................. 7
1.1.1.	 Windows-gebruikers.......................................................................................................... 7
1.1.2.	 Mac-gebruikers................................................................................................................. 7
1.1.3.	 Linux-gebruikers................................................................................................................ 7
1.2.	 Inhoud verpakking......................................................................................................................... 8
1.3.	 Harddrive-temperatuurregeling....................................................................................................... 9
1.4.	 Aanzichten van de drive............................................................................................................... 10
1.4.1.	 Vooraanzicht.
.................................................................................................................. 10
1.4.2.	 Achteraanzicht................................................................................................................ 10
1.4.3.	 LED-gedrag.................................................................................................................... 11
2.	 Verbinding maken met een netwerk.......................................................................... 12
2.1.	 STAP 1: de voeding aansluiten.
..................................................................................................... 13
2.2.	 STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten.
............................................................................................ 14
2.3.	 STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant.............................................................. 15
2.4.	 STAP 4: de Installatiewizard voltooien............................................................................................ 17
2.5.	 Functies van aan/uit-knop............................................................................................................ 18
2.6.	 Een statisch IP-adres toewijzen...................................................................................................... 19
3.	 Bestanden openen en overbrengen.
........................................................................... 20
3.1.	 Over standaard gedeelde mappen................................................................................................ 20
3.2.	 Gedeelde mappen openen via de LaCie Network Assistant............................................................. 21
3.2.1.	 Gebruiker wisselen.......................................................................................................... 23
3.2.2.	 Gedeelde mappen toewijzen............................................................................................ 24
3.3.	 Gedeelde mappen openen via de Bestandsverkenner..................................................................... 25
3.3.1.	 Over de bestandsverkenner.............................................................................................. 25
3.4.	 Gedeelde mappen openen via USB.
.............................................................................................. 26
3.4.1.	 STAP 1: De USB-kabel aansluiten..................................................................................... 27
3.4.2.	 STAP 2: de drive inschakelen.
........................................................................................... 28
3.4.3.	 De USB-aansluiting loskoppelen....................................................................................... 29
3.5.	 Gedeelde mappen openen via het internet.
.................................................................................... 30
3.6.	 Gedeelde mappen openen via FTP............................................................................................... 31
3.7.	 Multimediaserver......................................................................................................................... 32
3.8.	 iTunes-muziekserver..................................................................................................................... 33
4.	 Uw LaCie d2 Network 2 beheren............................................................................... 34
4.1.	 Dashboard: toegang.
................................................................................................................... 35
4.2.	 Dashboard: welkomstpagina........................................................................................................ 36
4.3.	 Dashboard: navigatie.
.................................................................................................................. 36
4.4.	 Dashboard: uitloggen.................................................................................................................. 36
4.5.	 Dashboard: opnieuw opstarten/uitschakelen.................................................................................. 36
4.6.	 Dashboard: algemene instellingen................................................................................................ 37
4.6.1.	 Active Directory............................................................................................................... 38
4.7.	 Dashboard: Gebruikers................................................................................................................ 39
4.7.1.	 Een nieuwe gebruiker toevoegen...................................................................................... 39
4.7.2.	 Een gebruiker verwijderen................................................................................................ 40
4.7.3.	 Een gebruiker bewerken................................................................................................... 40
4.8.	 Dashboard: groepen.
................................................................................................................... 41
4.8.1.	 Een nieuwe groep toevoegen.
........................................................................................... 41
4.8.2.	 Een groep bewerken........................................................................................................ 41
Pagina: 1
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Inhoudsopgave
Gebruikershandleiding	 pagina 2
4.8.3.	 Een groep verwijderen..................................................................................................... 42
4.8.4.	 Gebruikers toevoegen aan/verwijderen uit een groep......................................................... 42
4.9.	 Dashboard: gedeelde mappen..................................................................................................... 43
4.9.1.	 Een nieuwe gedeelde map toevoegen............................................................................... 43
4.9.2.	 Een gedeelde map bewerken.
........................................................................................... 43
4.9.3.	 Een gedeelde map verwijderen......................................................................................... 43
4.9.4.	 Toegangsrechten voor Gebruikers/Groepen instellen/wijzigen.
............................................ 44
4.9.5.	 Over toegangsrechten..................................................................................................... 44
4.9.6.	 Protocollen voor toegang tot gedeelde map opgeven......................................................... 45
4.10.	Dashboard: Netwerk.................................................................................................................... 46
4.10.1.	Standaardinstellingen.
...................................................................................................... 46
4.10.2.	Geavanceerde instellingen............................................................................................... 47
4.11.	Dashboard: Drivegegevens.
.......................................................................................................... 48
4.11.1.	Uw LaCie d2 Network 2 formatteren................................................................................. 48
4.11.2.	De capaciteit van de USBShare wijzigen............................................................................ 49
4.12.	Dashboard: Eco-beheer............................................................................................................... 50
4.12.1.	UPS-beheer.
.................................................................................................................... 51
4.12.2.	Wake on LAN................................................................................................................. 52
4.13.	Dashboard: ondersteuning........................................................................................................... 53
4.13.1.	Gebeurtenissen e-mailmeldingen.
..................................................................................... 54
4.14.	Dashboard: Download................................................................................................................. 55
4.14.1.	Instellingen downloadpagina............................................................................................ 55
4.15.	Dashboard: kopiëren................................................................................................................... 56
4.15.1.	Een back-uptaak maken.................................................................................................. 56
4.16.	Dashboard: externe poorten......................................................................................................... 57
4.16.1.	Een externe harddrive aansluiten.
...................................................................................... 58
4.17.	Productsoftware bijwerken............................................................................................................ 59
4.17.1.	Methode 1: automatische update..................................................................................... 59
4.17.2.	Methode 2: bijwerken met LaCie Network Assistant-software............................................... 60
4.18.	Fabrieksinstellingen herstellen....................................................................................................... 61
5.	 Technische gegevens.
................................................................................................. 62
5.1.	 Gegevensoverdracht optimaliseren.
............................................................................................... 62
6.	 Problemen oplossen.
.................................................................................................. 63
6.1.	 Systeemlogboek.
.......................................................................................................................... 63
6.2.	 Nieuwe versies van de handleiding.
............................................................................................... 63
6.3.	 Problemen met de netwerkverbinding oplossen.
.............................................................................. 64
6.4.	 Problemen met de USB-aansluiting oplossen.................................................................................. 66
6.4.1.	 Mac-gebruikers............................................................................................................... 66
6.4.2.	 Windows-gebruikers........................................................................................................ 68
7.	 Contact opnemen met de klantenservice.
................................................................... 70
7.1.	 Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie............................................................. 71
8.	 Garantie.
.................................................................................................................... 72
Pagina: 2
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Voorwoord
Gebruikershandleiding	 pagina 3
Copyrights
Copyright © 2010 LaCie. Alle rechten
voorbehouden. Niets uit deze uitgave
mag zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van LaCie worden verveel-
voudigd, opgeslagen in een gegevens-
systeem of worden overgedragen in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen
of enige andere manier.
Licenties en gratis software
De LaCie d2 Network 2 wordt met soft-
ware geleverd waarop het copyright
berust en die wordt verleend onder licen-
tie van GPL, AFL, Apache, Apple, BSD,
GNU LGPL, MIT, OpenLDAP, OpenSSL,
PHP, Python en Creative Common. Het
apparaat is ook voorzien van gratis soft-
ware waarvan u de broncode kunt down-
loaden op de LaCie-website: www.lacie.
com/support/
© 2007-2008, Thomas BERNARD.
© 2006 Allan Saddi allan@saddi.com
© 2004, Jan Kneschke, incremental.
© 2001-2006, Patrick K. O’Brien en
medewerkers.
© 2003-2009 Stuart Bishop stuart@stu-
artbishop.net.
© 2006 Kirill Simonov.
© 1996-2006 Julian R Seward.
© 2004, 2005 Darren Tucker. Alle rech-
ten voorbehouden.
© 1997-2008 University of Cambridge.
Alle rechten voorbehouden.
© 2007-2008, Google Inc. Alle rechten
voorbehouden.
© 1990-2003 Sleepycat Software.  Alle
rechten voorbehouden.
© 1995-2004 Jean-loup Gailly en Mark
Adler.
© 2004 Micah Dowty.
® 1997-2006 door Secret Labs AB
® 1995-2006 door Fredrik Lundh.
© 1988,1990,1993,1994 door Paul
Vixie.
© 2007-2009 Charles du Jeu.
Deze lijst met licenties kan gaandeweg
worden uitgebreid en kan in de gebrui-
kersinterface onder de titel "Credits" wor-
den teruggevonden.
Handelsmerken
Apple, Mac, Time Machine en Macintosh
zijn gedeponeerde handelsmerken van
Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows
XP, Windows Vista en Windows 7 zijn
gedeponeerde handelsmerken van Mi-
crosoft Corporation. De overige handels-
merken die in deze handleiding worden
genoemd, behoren toe aan hun respec-
tieve eigenaren.
Wijzigingen
Het materiaal in dit document dient uitslui-
tend ter informatie en kan zonder kennisgev-
ing worden gewijzigd. Bij de voorbereiding
van dit document zijn alle redelijke inspan-
ningen verricht om de nauwkeurigheid er-
van te waarborgen. Niettemin aanvaardt
LaCie geen aansprakelijkheid voor gevol-
gen van fouten of weglatingen in dit docu-
ment of gevolgen van het gebruik van de
hierin opgenomen informatie. LaCie be-
houdt zich het recht voor om wijzigingen of
revisies in het ontwerp of de handleiding van
het product aan te brengen, zonder voorbe-
houd en zonder de verplichting om iemand
van dergelijke revisies en wijzigingen op de
hoogte te stellen.
Verklaring van conformiteit voor
Canada
Dit digitale apparaat van klasse A voldoet
aan alle vereisten van de Canadese ver-
ordeningen voor interferentie veroorzak-
ende apparatuur.
ROHS-overeenstemming
Dit product is in overeenstemming met
ROHS (Europese Richtlijn 2002/95/EC
over Restrictie van Gevaarlijke Stoffen -
Restriction of Hazardous Substances).
Verklaring van CE-
certificering van de
fabrikant
Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit prod-
uct aan de volgende Europese normen
voldoet: Klasse B EN60950, EN55022,
EN50082-1, EN61000-3-2
Onder verwijzing naar de volgende con-
dities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/
EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG
FCC-verklaring
OPMERKING: Deze apparatuur is
getest en voldoet aan de kenmerken en
beperkingen van een digitaal apparaat
van Klasse B, overeenkomstig Deel 15
van de FCC-voorschriften. Deze beperkin-
gen zijn bedoeld om te voorzien in re-
delijkerwijs adequate bescherming tegen
schadelijke storing bij een installatie in
een niet-commerciële omgeving. De ap-
paratuur genereert en gebruikt radiofre-
quentie-energie en kan deze uitstralen.
Wanneer de apparatuur niet volgens de
gebruikershandleiding geïnstalleerd en
gebruikt wordt, kan schadelijke interfer-
entie ontstaan met radiocommunicatie. Er
kan echter geen garantie worden gegeven
dat er in een bepaalde installatie geen
storing zal optreden. Wanneer de appa-
ratuur de ontvangst van radio of televisie
stoort (dit kan worden vastgesteld door de
apparatuur uit en in te schakelen) wordt u
verzocht de storing te verhelpen door één
van de volgende maatregelen te treffen:
✦
✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw
of verplaats deze.
✦
✦ Vergroot de afstand tussen de ap-
paratuur en de ontvanger.
✦
✦ Sluit de apparatuur aan op een
wandcontactdoos in een ander cir-
cuit dan waarop de ontvanger is
aangesloten.
✦
✦ Raadpleeg de leverancier of een er-
varen radio-/televisiemonteur voor
assistentie.
✦
✦ Wijzigingen in dit product die niet
zijn goedgekeurd door LaCie kun-
nen ertoe leiden dat het niet voldoet
aan de voorschriften van FCC & In-
dustry Canada en zorgen ervoor dat
de bevoegdheid van de gebruiker
om deze apparatuur te bedienen
komt te vervallen.
Getest op conformiteit met
FCC-normen voor thuis- en
kantoorgebruik
LaCie d2 Network 2
100202 v1.1
Pagina: 3
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Voorwoord
Gebruikershandleiding	 pagina 4
Dit symbool op het product
of op de verpakking duidt
aan dat u het product niet
mag wegwerpen met uw ge-
woon huishoudelijk afval. In
plaats daarvan bent u ervoor verant-
woordelijk uw niet meer bruikbare appa-
ratuur af te voeren naar een daartoe
aangewezen inzamelpunt voor recycling
van afgedankte elektrische en elek-
tronische apparatuur. Afzonderlijke inza-
meling en recycling van als afval afgevo-
erde apparatuur draagt bij aan het
behoud van natuurlijke hulpbronnen en
waarborgt dat de apparatuur wordt ver-
werkt op een manier die de volksgezond-
heid en het milieu beschermt. Neem voor
meer informatie over recyclingafgiftepunt-
en voor afgedankte apparatuur contact
op met de gemeente, de gemeentereinig-
ingsdienst of met de leverancier van het
product.
Gezondheids- en
veiligheidsmaatregelen
✦
✦ Alleen bevoegde personen mogen
onderhoud uitvoeren aan dit ap-
paraat.
✦
✦ Lees deze gebruikershandleiding
zorgvuldig en volg de juiste proce-
dure bij het installeren van het ap-
paraat.
✦
✦ Maak uw LaCie d2 Network 2 niet
open en probeer het apparaat niet
te demonteren of aan te passen.
Breng nooit metalen voorwerpen
in de drive om het risico op elek-
trische schokken, brand, kortsluiting
of gevaarlijke emissies te vermijden.
De LaCie d2 Network 2 bevat geen
onderdelen die door de gebruiker
onderhouden of gerepareerd kun-
nen worden. Als er sprake lijkt te zijn
van een storing, laat het apparaat
dan nakijken door gekwalificeerd
LaCie-servicepersoneel.
✦
✦ Stel het apparaat nooit bloot aan
regen en gebruik het nooit in de
buurt van water of onder vochtige
of natte omstandigheden. Plaats
nooit voorwerpen die vloeistof be-
vatten op de LaCie d2 Network
2, aangezien de vloeistof in de
openingen terecht kan komen. Als
u dit wel doet, neemt het risico van
elektrische schokken, kortsluiting,
brand en lichamelijk letsel toe.
✦
✦ Voedingsvereisten 100-240 V~,
0,9 A, 50-60 Hz, (fluctuaties van
voedingsspanning mogen niet grot-
er zijn dan ± 10% van de nomina-
le, transiënte overspanning volgens
overspanningscategorie II).
Voorzorgsmaatregelen voor
algemeen gebruik
✦
✦ Stel de LaCie d2 Network 2 niet
bloot aan temperaturen buiten het
bereik van 5 °C tot 35 °C. Boven-
dien moet de luchtvochtigheid bij
gebruik binnen het bereik van 5%
tot 80%, niet-condenserend, liggen
en de luchtvochtigheid bij opslag
binnen het bereik van 10% tot 90%,
niet-condenserend. Als u dit wel
doet, kan de LaCie d2 Network 2
beschadigd raken of kan de behu-
izing vervormen. Plaats de LaCie d2
Network 2 niet in de buurt van een
hittebron en stel het apparaat niet
bloot aan zonlicht (zelfs niet door
een raam). Ook als u de LaCie d2
Network 2 in een omgeving plaatst
die te koud of te vochtig is, kan het
apparaat beschadigd raken. Van-
wege het risico op oververhitting
adviseert LaCie de gebruiker geen
meerdere d2 Network 2-drives op
elkaar te stapelen.
✦
✦ Trek altijd het netsnoer van de La-
Cie d2 Network 2 uit het stopcon-
tact als er kans is op blikseminslag
of als het apparaat gedurende lan-
gere tijd niet zal worden gebruikt.
Anders is er een verhoogd risico op
elektrische schokken, kortsluiting of
brand.
✦
✦ Gebruik uitsluitend de voeding
die bij het apparaat wordt meege-
leverd.
✦
✦ Gebruik de LaCie d2 Network 2
niet in de nabijheid van andere
elektrische apparaten, zoals televisi-
etoestellen of radio's. Als u dat wel
doet, ontstaat er mogelijk interfer-
entie die de werking van de andere
producten negatief beïnvloedt.
✦
✦ Plaats de LaCie d2 Network 2
niet in de nabijheid van bron-
nen van magnetische interfer-
entie, zoals computerschermen,
televisietoestellen of luidsprekers.
Magnetische interferentie kan de
werking en de stabiliteit van uw
LaCie d2 Network 2 beïnvloeden.	
Plaats geen zware voorwerpen op
de LaCie d2 Network 2.
✦
✦ Oefen nooit overmatige kracht uit
op uw LaCie d2 Network 2. Raad-
pleeg wanneer u een probleem
ontdekt het hoofdstuk Problemen
oplossen in deze handleiding.
Pagina: 4
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Voorwoord
Gebruikershandleiding	 pagina 5
BELANGRIJK: Elk verlies en elke bes-
chadiging of vernietiging van gegevens
tijdens het gebruik van een drive van
LaCie is uitsluitend de verantwoordeli-
jkheid van de gebruiker en LaCie kan
onder geen beding aansprakelijk worden
gesteld voor het terughalen of herstellen
van deze gegevens. Teneinde het verlies
van uw gegevens te voorkomen, advi-
seert LaCie dringend TWEE exemplaren
van uw gegevens te bewaren, de ene bi-
jvoorbeeld op uw externe harde schijf en
de andere op uw interne harde schijf, een
andere externe harde schijf of op enig an-
der verwisselbaar opslagmedium. LaCie
biedt daartoe een compleet assortiment
cd- en dvd-stations. Meer informatie over
het maken van back-ups kunt u vinden op
onze website.
BELANGRIJK: 1 GB = 1.000.000.000
bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes.
Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk
beschikbare opslagcapaciteit af van de
bedrijfsomgeving (gewoonlijk 10% mind-
er).
BELANGRIJK: sommige aangebrachte
wijzigingen tijdens de levensduur van het
product kunnen zorgen voor afwijkingen
tussen de informatie en de schermafbeeld-
ingen in de handleiding en de werkelijke
gebruikerservaring.
LET OP: Wijzigingen die niet door de
fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de
toestemming voor het gebruik van deze
apparatuur ongeldig maken.
LET OP: een afgeschermd netsnoer is
vereist om aan de emissielimieten van het
FCC te voldoen en tevens om storing in
de nabije radio- en televisieontvangst te
voorkomen. Het is van wezenlijk belang
dat alleen het meegeleverde netsnoer
wordt gebruikt.
Pagina: 5
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 6
1.	Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van de LaCie d2 Network 2. Ont-
worpen om tegemoet te komen aan de behoeften voor het delen
van gegevens en back-up van kleine bedrijven vertegenwoordigt de
LaCie d2 Network 2 de nieuwe generatie van gedeelde opslag met
beveiliging.
Gebruik de PDF-bladwijzers of raadpleeg de inhoudsopgave voor
de navigatie doorheen deze handleiding. Voor een snelle toegang
tot belangrijke onderdelen raadpleegt u het vakje Snelkoppelingen
hieronder.
Snelkoppelingen
Klik op een onderwerp:
✦
✦ Verbinding maken met een netwerk
✦
✦ Bestanden openen en overbrengen
✦
✦ Uw LaCie d2 Network 2 beheren
Pagina: 6
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 7
1.1.	 Minimale systeemvereisten
1.1.1.	 Windows-gebruikers
✦
✦ Computer met een Ethernet-netwerkadapter
✦
✦ Windows XP, Windows Vista of Windows 7
✦
✦ Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen
✦
✦ Webbrowsers: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0, Safari 3.0 of
Chrome 2.0 of hoger
1.1.2.	 Mac-gebruikers
✦
✦ Computer met een Ethernet-netwerkadapter
✦
✦ Mac OS X 10.4, 10.5 en 10.6
✦
✦ Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen
✦
✦ Webbrowsers: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0, Safari 3.0 of
Chrome 2.0 of hoger
1.1.3.	 Linux-gebruikers
✦
✦ Computer met een Ethernet-netwerkadapter
✦
✦ Linux 2,6 of hoger
✦
✦ Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen
✦
✦ Webbrowsers: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0, Safari 3.0 of
Chrome 2.0 of hoger
BELANGRIJK: de prestaties van de LaCie d2 Network 2 kunnen
worden beïnvloed door externe invloeden zoals netwerkactiviteit,
hardware, afstand en instellingen.
BELANGRIJK: Voor optimale prestaties gebruikt u een Gigabit
Ethernet-router en een Gigabit Ethernet-kaart in uw hostcomputer.
Pagina: 8
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 9
1.3.	 Harddrive-temperatuurregeling
Vormgeving afgestemd op warmteafvoer
De metalen behuizing van de LaCie d2 Network 2 is ideaal voor een
natuurlijke afvoer van de interne warmte van de drive. Het unieke
ontwerp trekt de warmte uit de interne drives naar de externe behuiz-
ing toe en heeft zo geen ventilator nodig. Deze gunstige eigenschap
haalt de hitte weg bij interne drive waardoor deze beschermd blijft,
wat levensduur en betrouwbaarheid ten goede komt. Het is dan ook
normaal dat de behuizing aan de buitenkant warm aanvoelt.
OPMERKING: de d2 Network 2 heeft geen ventilator.
Verticaal, horizontaal en in rek gemonteerd
De hitte wordt optimaal afgevoerd wanneer de drive rechtop staat.
Als u diverse gestapelde LaCie-drives hebt, vergeet dan niet om de
bijgeleverde rubberen voetjes onder de drives aan te brengen. Dit
zorgt ervoor dat er lucht stroomt tussen uw drives zodat de warm-
teafvoer optimaal werkt. LaCie beveelt het op elkaar stapelen of in
rek monteren van meer dan drie drives niet aan, in het bijzonder als
deze drives tegelijkertijd zijn ingeschakeld.
Exclusive d2 Heat Sink Design
Provides 60% more
area for heat dissipation
Heat Sink
Design
Standard
Design
Pagina: 9
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 10
ON OFF
DESIGNED
BY
NEIL
POULTON
eSATA
LAN
B
USB
A
1.4.	 Aanzichten van de drive
1.4.1.	 Vooraanzicht
Knop en Activiteits-LED: de blauwe knop blijft opgelicht om de schij-
factiviteit aan te geven (tenzij u deze uitschakelt met het Dashboard,
de gebruikersinterface) en kan ook worden geconfigureerd om het
apparaat in de slaapstand te plaatsen en het eruit te halen. Voor
meer informatie raadpleegt u 2.5. Functies van aan/uit-knop en
4.12. Dashboard: Eco-beheer.
1.4.2.	 Achteraanzicht
1.	 AAN/UIT
2.	 eSATA-uitbreidingspoort
3.	 Gigabit Ethernet
4.	 Directe USB 2.0-aansluiting
5.	 USB 2.0-uitbreiding
6.	 Voedingsaansluiting
7.	 Kensington-vergrendelingssleuf Afb. 01
Afb. 02
Pagina: 10
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 11
1.4.3.	 LED-gedrag
De LED aan de voorzijde geeft de status en activiteit van de drive aan. Deze paragraaf beschrijft het gedrag van de LED-indicatoren.
TECHNISCHE OPMERKING: zelfs indien u de LED aan de voorzijde hebt uitgeschakeld via de beheerpagina ("Dashboard", raadpleeg 4.12.
Dashboard: Eco-beheer), zorgen gebeurtenissen met een rood lampje ervoor dat de LED aan de voorzijde oplicht.
Kleur van LED
aan voorzijde
Status d2 Network 2
Knipperend blauw	 Gebeurt tijdens het opstarten van de drive. Houdt op zodra de drives volledig geïnitialiseerd zijn
Continu blauw	 Drive actief (lezen/schrijven)
Knipperend rood 	
Temperatuurwaarschuwing (eerste niveau)
Voeding is onderbroken maar voeding wordt nog steeds geleverd via de UPS
Rood brandend	
Temperatuurwaarschuwing (kritiek niveau) - het product wordt uitgeschakeld
Voeding is onderbroken en de UPS heeft geen reservevoeding meer - het product wordt uitgeschakeld
Pagina: 11
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 12
De d2 Network 2 kan rechtstreeks worden aangesloten op een com-
puter via USB of op uw netwerk via Ethernet. Dit hoofdstuk legt uit
hoe u uw harddrive aansluit op uw netwerk. Voor informatie over de
aansluiting op een computer raadpleegt u 3.4. Gedeelde mappen
openen via USB.
Volg deze stappen om uw LaCie d2 Network 2 te verbinden met uw
netwerk:
2.1. STAP 1: de voeding aansluiten
2.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten
2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant
2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien
2.	Verbinding maken met een netwerk
Pagina: 12
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 13
2.1.	 STAP 1: de voeding aansluiten
1.	 Sluit de voeding aan op een wandcontactdoos en op de LaCie
d2 Network 2 (Afb. 03).
Ga nu verder met stap 2, paragraaf 2.2. STAP 2: de Ethernet-kabel
aansluiten.
LET OP: gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek
LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander
LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer
of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken
en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder steeds de wisselstroom-
adapter voordat u uw LaCie-drive verplaatst. Als u de adapter niet
verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garan-
tie ongeldig.
TECHNISCHE OPMERKING: dankzij de voeding van 100-240
Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze
functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een ge-
schikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordeli-
jkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van
een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door
LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig.
Afb. 03
Pagina: 13
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 14
2.2.	 STAP 2: de Ethernet-kabel
aansluiten
1.	 Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achter-
zijde van de LaCie d2 Network 2 (Afb. 04).
2.	 Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een vrije
"Ethernet-uitgangspoort" van uw router of hub (raadpleeg de
documentatie van uw router of hub indien nodig).
3.	 Zet de drive aan door de aan/uit-knop achteraan de drive in te
drukken (Afb. 05). De LED aan de voorzijde licht op en begint
te knipperen.
De drive kan worden geopend zodra de blauwe LED niet langer
knippert. Het product heeft tot 3 minuten nodig om op te starten.
Ga nu verder met stap 3, paragraaf 2.3. STAP 3: verbinding maken
via de LaCie Network Assistant.
TECHNISCHE OPMERKING: afhankelijk van de Ethernet-in-
stellingen van uw computer moet u mogelijk de d2 Network 2 re-
chtstreeks aansluiten op uw Ethernet-kabel.
Gigabit Ethernet-kabels en -connectoren
Raadpleeg Afb. 06 voor een illustratie van de Ethernet-kabel die
wordt gebruikt van de aansluiting van uw LaCie d2 Network 2 op uw
netwerkapparaat. De uiteinden van de Ethernet-kabel zijn identiek
en kunnen beide worden aangesloten op de LaCie d2 Network 2
of uw router.
Afb. 05
Afb. 06 - Gigabit Ethernet-kabeluiteinden
Afb. 04
Pagina: 14
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 15
2.3.	 STAP 3: verbinding maken via
de LaCie Network Assistant
De LaCie Network Assistant detecteert alle NAS-apparatuur van La-
Cie in het netwerk en maakt het u eenvoudig om hiermee verbinding
te maken of om deze te configureren.
Na de installatie en inschakeling verschijnt de LaCie Network As-
sistant (LNA) in uw taakbalk (Windows-gebruikers, Afb. 08) of in de
menubalk (Mac-gebruikers, Afb. 09) en zoekt hij automatisch naar
opslagapparatuur in het netwerk. Als een nieuw apparaat wordt
gevonden, knippert het pictogram.
Wanneer uw LaCie d2 Network 2 wordt gevonden door de Network
Assistant, kunt u verbinding maken met de gedeelde mappen, inlog-
gen bij het Dashboard (gebruikersinterface, raadpleeg 4.1. Dash-
board: toegang) of de netwerkinstellingen configureren.
TECHNISCHE OPMERKING: als u LNA hebt geïnstalleerd voor
de aankoop van de d2 Network 2, zorgt u ervoor dat u de laatste
versie op vanaf LaCie-website downloadt en installeert.
TECHNISCHE OPMERKING: als u LNA niet wilt installeren, kunt
u het Dashboard nog steeds openen door http://LaCie-d2 (Win-
dows), http://lacie-d2.local (Mac) of http://[IP-adres] (beide) te
typen.
De LaCie Network Assistant installeren:
1.	 Plaats de cd-rom van de LaCie d2 Network 2 in het cd-rom-
station van uw computer.
2.	 Bij Windows-gebruikers dient de cd in Deze computer te ver-
schijnen. Mac-gebruikers dienen de cd op het bureaublad te
zien. Dubbelklik op het cd-pictogram en dubbelklik daarna op
"LaCie Network Assistant Setup".
3.	 Volg de wizard om de installatie te voltooien.
vervolg op volgende pagina >>
Afb. 07
Afb. 08
Afb. 09
Pagina: 15
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 16
Verbinding maken met de LaCie d2 Network 2:
1.	 Start de LaCie Network Assistant en gebruik deze om het Dash-
board (gebruikersinterface) te openen.
Windows-gebruikers
Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle pro-
gramma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in
het systeemvak (Afb. 10) en de Network Assistant detecteert
automatisch uw LaCie d2 Network 2 en andere opslagap-
paratuur in uw netwerk (Afb. 11).
Mac-gebruikers
Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Program-
ma’s. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de
menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie
d2 Network 2 en andere LaCie-opslagapparatuur in uw
netwerk.
2.	 Klik op het pictogram in het systeemvak (Windows) of de me-
nubalk (Mac) en selecteer LaCie-d2 (Afb. 12). Het Dashboard
wordt in uw standaardbrowser geopend.
3.	 Als u voor het eerst verbinding maakt met het Dashboard, gaat
u verder met de volgende stap, 2.4. STAP 4: de Installatiewiz-
ard voltooien. Voor latere logins raadpleegt u paragraaf 4.1.
Dashboard: toegang.
Afb. 10
Afb. 11
Afb. 12
Pagina: 16
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 17
2.4.	 STAP 4: de Installatiewizard
voltooien
Als u voor het eerst inlogt bij het Dashboard, wordt de Installatiewiz-
ard in uw browser geladen (Afb. 13). De Installatiewizard bestaat
uit twee in te vullen onderdelen die u helpen bij de configuratie van
uw d2 Network 2.
a.	 Algemene instellingen: wijzig de apparaatnaam (optioneel -
Een naam mag enkel letters (hoofdlettergevoelig), nummers
of een koppelteken bevatten. Maximum 15 karakters.) en
stel de inlognaam en het wachtwoord (min. 4 tekens) van de
beheerder in).
BELANGRIJK: U mag 4 tot 20 karakters invoeren en letters
(hoofdlettergevoelig), nummers, koppelteken en onderste liggend
streepje gebruiken. U mag geen andere symbolen, interpunctietek-
ens of spaties gebruiken. Begin of eindig niet met een koppelteken
en/of onderste liggend streepje.
BELANGRIJK: Als u om welke reden dan ook de Installatiewizard
niet voltooit, zijn de inloggegevens standaard admin/admin.
b.	 Tijdsconfiguratie: selecteer indien u de tijd en datum hand-
matig instelt of indien u deze synchroniseert met externe
server. Druk op de knop Test om u ervan te verzekeren dat
de synchronisatie werkt. Wanneer de optie tijdssynchronisa-
tie is geselecteerd, kunt u de tijds- en datuminstellingen niet
wijzigen.
c.	 Schijfconfiguratie: geef de ruimte van de totale opslag op
die beschikbaar moet worden gemaakt wanneer de drive is
aangesloten op uw computer via USB, en de ruimte wan-
neer uw computer is verbonden met het netwerk. U kunt deze
ruimte aanpassen van 0 GB tot wel de helft van de totale
capaciteit (standaardinstelling is 0 GB).
Als u ervoor kiest om de ruimte van de USBShare te vergro-
ten, is het noodzakelijk om de share te formatteren. Na het
voltooien van de Installatiewizard navigeert u naar Drive In-
formation > USB Drive (Drivegegevens > USB-drive) en se-
lecteert u Format (Formatteren) (voor informatie raadpleegt
u 4.11. Dashboard: Drivegegevens).
Zodra u hebt gedaan, kunt u doorgaan naar het Dashboard door
op Finish (Voltooien) te klikken (Afb. 13).
Uw d2 Network 2 is geconfigureerd en klaar voor gebruik.  Ga
verder met de volgende hoofdstukken: 3. Bestanden openen en
overbrengen en 4. Uw LaCie d2 Network 2 beheren.
Afb. 13
BELANGRIJK: LaCie beveelt u sterk aan het volume van de US-
BShare niet groter dan 128 GB te maken tenzij u de USBShare for-
matteert in NTFS of HFS+ met behulp van het schijfhulpprogramma
van uw besturingssysteem.
OPMERKING: de apparaatnaam kan later worden gewijzigd in
het Dashboard.
OPMERKING: u kunt ook de taal wijzigen op deze pagina (Afb.
13, D).
TECHNISCHE OPMERKING: als u een statisch IP-adres moet
toewijzen, raadpleegt u paragraaf 2.6. Een statisch IP-adres toewi-
jzen voor informatie.
Pagina: 17
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 18
2.5.	 Functies van aan/uit-knop
Met de multifunctionele LED/knop aan de voorzijde kunt u de slaap-
stand activeren/deactiveren en de standaardinstellingen herstellen.
✦
✦ Slaapstand activeren: deze modus kan worden geactiveerd:
a.	 Als de Slaapstand is ingeschakeld in Dashboard > Eco
Management (Dashboard > Ecobeheer), door op de blau-
we knop te klikken en deze ingedrukt te houden.
b.	 Als de Slaapstand is ingeschakeld in Dashboard > Eco
Management (Dashboard > Ecobeheer), door achtereen-
volgens op de knop Shut Down (Uitschakelen) in de rech-
terbovenhoek van het Dashboard en op Deep Sleep Mode
(Slaapstand) te klikken (Afb. 14).
✦
✦ Slaapstand deactiveren: Druk op de blauwe knop (maar houd
hem niet ingedrukt).
Om de drive uit de Slaapstand te halen, drukt u op de blauwe
knop of gebruikt u de functie Wake on LAN in de LaCie Net-
work Assistant (raadpleeg 4.12.2. Wake on LAN) (raadpleeg
4.12. Dashboard: Eco-beheer).
✦
✦ Standaardinstellingen herstellen: Dit proces wordt gede-
tailleerd uitgelegd in paragraaf 4.18. Fabrieksinstellingen
herstellen.
Afb. 14
Pagina: 18
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 19
2.6.	 Een statisch IP-adres toewijzen
De meeste netwerkrouters zijn DHCP-servers. Dit betekent dat de
router automatisch een IP-adres toewijst aan de d2 Network 2. Als
het network niet wordt beheerd via DHCP, maakt de d2 Network 2
gebruik van APIPA om zichzelf een geldig IP-adres in het bestaande
netwerk toe te wijzen. In sommige gevallen wijst het zichzelf een IP-
adres toe volgens de regel 169.254.xxx.yyy/24.
TECHNISCHE OPMERKING: zorg ervoor dat u IP-adres toewijst
in hetzelfde subnet als uw computer zodat de d2 Network 2 kan
worden gedetecteerd door die computer.
Als een statische IP moet worden toegewezen aan apparaten in uw
netwerk, volgt u deze stappen om de LaCie Network Assistant te
gebruiken:
1.	 Zorg ervoor dat de LNA is geïnstalleerd op uw computer (raad-
pleeg paragraaf 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie
Network Assistant voor informatie).
2.	 Start de LaCie Network Assistant en open het tabblad Netwer-
kinstellingen:
Windows-gebruikers
Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle pro-
gramma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in
het systeemvak en de Network Assistant detecteert automa-
tisch uw LaCie d2 Network 2 en andere opslagapparatuur
in uw netwerk.
Mac-gebruikers
Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Program-
ma’s. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de
menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie
d2 Network 2 en andere LaCie-opslagapparatuur in uw
netwerk.
3.	 Klik op het pictogram in het systeemvak (Windows) (Afb. 15) of
de menubalk (Mac) (Afb. 16) en selecteer Configuration Win-
dow... (Configuratievenster...).
4.	 Klik op het tabblad Network (Netwerk) en selecteer Manual
(Handmatig).
5.	 Pas de netwerkinstellingen aan voor correcte werking met uw
netwerk.
6.	 Klik op Apply (Toepassen).
Afb. 15
Afb. 16
Pagina: 19
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 20
U kunt bestanden op de d2 Network 2 op verschillende manieren
openen en overbrengen. Volg de onderstaande links voor meer
informatie.
3.2. Gedeelde mappen openen via de LaCie Network Assistant
3.3. Gedeelde mappen openen via de Bestandsverkenner
3.4. Gedeelde mappen openen via USB
3.5. Gedeelde mappen openen via het internet
3.6. Gedeelde mappen openen via FTP
3.7. Multimediaserver
3.1.	 Over standaard gedeelde
mappen
De LaCie d2 Network 2 heeft standaard drie "shares" (vergelijkbaar
met mappen): Share, Public en USBShare (USBShare wordt au-
tomatisch gemaakt wanneer u ruimte voor USB-toegang toewijst).
De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillen tussen de
gedeelde mappen:
Naam Toegankelijkheid Inloggen Beschikbaarheid
Gedeelde map Privé, standaard alleen toegan-
kelijk voor beheerder
Wachtwoordbeveiligd Bij verbinding met het netwerk (Ethernet) en netwerk-
computers
Public Openbaar, toegankelijk voor elke
gebruiker in het netwerk
Niet nodig Bij verbinding met het netwerk (Ethernet) en netwerk-
computers of UPnP/DLNA-gecertificeerde spelers/
adapters (als UPnP-service is geactiveerd)
USBShare Openbaar (toegang voor aanges-
loten externe USB-harddrive)
Niet nodig Bij verbinding met het netwerk (Ethernet) of een
computer (USB) en via UPnP/DLNA-gecertificeerde
spelers/adapters (als UPnP-service is geactiveerd)
Wanneer de d2 Network 2 dus is verbonden met het netwerk, zijn de
drie gedeelde mappen toegankelijk voor de beheerder en Public en
USBShare voor gasten (USBShare zal alleen beschikbaar zijn als u
ruimte hebt toegewezen aan de USB-toegang). Als de d2 Network
2 echter is aangesloten op een computer via USB, is alleen USB-
Share toegankelijk. Het is ook mogelijk nieuwe gedeelde mappen
te maken en/of de standaard gedeelde mappen te verwijderen (be-
halve USBShare). Zie paragraaf 4.9. Dashboard: gedeelde mappen
voor meer informatie.
3.	Bestanden openen en overbrengen
Pagina: 20
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 21
3.2.	 Gedeelde mappen openen via
de LaCie Network Assistant
Wanneer uw computer is verbonden met uw lokaal netwerk, helpt
de LaCie Network Assistant u snel verbinding te maken met de
gedeelde mappen (Share, Public, elke gedeelde map van een ge-
bruiker, en/of USBShare) op uw LaCie d2 Network 2 en, indien u
dat wenst, die mappen onmiddellijk beschikbaar te maken wanneer
u inlogt op uw computer (raadpleeg paragraaf 3.2.2. Gedeelde
mappen toewijzen voor deze procedure). 
Standaard wordt u ingelogd als een gast en hebt u dus geen toegang
tot Share of private gedeelde mappen die u hebt gemaakt. Voor de
toegang to beveiligde gedeelde mappen moet u de inloggegevens
wijzigen met behulp van de LaCie Network Assistant. Raadpleeg
paragraaf 3.2.1. Gebruiker wisselen voor deze procedure.
Gedeelde mappen openen:
1.	 Start de LaCie Network Assistant.
Windows-gebruikers
Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle program-
ma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in het systeem-
vak (Afb. 17) en de Network Assistant detecteert automatisch uw
LaCie d2 Network 2 en andere opslagapparatuur in uw netwerk
(Afb. 18).
Mac-gebruikers
Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Programma’s.
Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de menubalk en
de Assistant detecteert automatisch uw LaCie d2 Network 2 en
andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk.
2.	 Klik op het pictogram in het systeemvak (Windows) of de me-
nubalk (Mac) en selecteer een gedeelde map in het submenu
van de LaCie d2 Network 2 (Afb. 19).
TECHNISCHE OPMERKING: standaard wordt u ingelogd als
een gast en hebt u dus alleen toegang tot openbare gedeelde map-
pen. Voor toegang tot private gedeelde mappen met behulp van de
LaCie Network Assistant raadpleegt u 3.2.1. Gebruiker wisselen.
vervolg op de volgende pagina >>
Afb. 17
Afb. 18
Afb. 19
Pagina: 21
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 22
3.	 U wordt ingelogd als een gast en de gedeelde map wordt
geopend in een Finder-venster (Mac) of een Verkenner-venster
(pc).
TECHNISCHE OPMERKING: Mac-gebruikers: als de gedeelde
map niet wordt geopend in een Finder-venster, navigeert u gewoon
in de Finder naar Netwerk > LaCie-d2 > [Naam gedeelde map].
4.	 Breng de bestanden van uw computer op de normale manier
over naar de gedeelde map op de d2 Network 2.
BELANGRIJK: Als u een grote hoeveelheid gegevens wilt kopiëren
van de USBShare naar een andere gedeelde map, adviseert La-
Cie de Bestandsverkenner (3.3. Gedeelde mappen openen via de
Bestandsverkenner) te gebruiken in plaats van de sleepmethode via
SMB.
Pagina: 22
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 23
3.2.1.	 Gebruiker wisselen
Standaard wordt u ingelogd als een gast en hebt u dus geen toe-
gang tot private gedeelde mappen. Voor de toegang to beveiligde
gedeelde mappen moet u de inloggegevens wijzigen met behulp
van de LaCie Network Assistant. Volg deze stappen:
1.	 Klik op het LaCie Network Assistant-pictogram in de taakbalk
(Windows) of menubalk (Mac) en selecteer Configuratieven-
ster....
2.	 Klik op het tabblad Volumes en klik dan op de knop authenti-
catie (Afb. 20).
3.	 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in wanneer u hierom
wordt gevraagd (Afb. 21). 
BELANGRIJK: Normaal hebt u een beheerdersaccount ge-
maakt tijdens de Installatiewizard. Als u om welke reden dan ook
de Installatiewizard niet hebt voltooid, kunt u de standaard private
gedeelde map openen (Share) door u te authenticeren met de
gebruikersnaam=admin / het wachtwoord=admin.
4.	 Klik op OK. Wanneer u nu op het LNA-pictogram klikt, dient u
een lijst met gedeelde mappen te zien die toegankelijk zijn voor
de geauthenticeerde gebruiker.
OPMERKING: de naam en het wachtwoord van de beheerder kan
via de pagina Dashboard > Home worden gewijzigd.
Afb. 20
Afb. 21
Pagina: 23
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 24
3.2.2.	 Gedeelde mappen toewijzen
Als u een snelkoppeling wenst voor de toegang tot gedeelde map-
pen op de d2 Network 2, volgt u deze procedure:
TECHNISCHE OPMERKING: Windows-gebruikers: Zodra u in-
logt bij een private (wachtwoordbeveiligde) gedeelde map, moet u
uitloggen om toegang te krijgen tot een andere private gedeelde
map. Daarom worden Windows-gebruikers aanbevolen om eerst
private en dan openbare gedeelde mappen toe te wijzen zodat u
niet telkens hoeft uit te loggen.
Windows-gebruikers
1.	 In een Verkenner-venster selecteert u in de menubalk Extra
en dan Netwerkverbinding maken (Afb. 22).
2.	 Selecteer Share.
3.	 Herhaal de procedure voor de overige gedeelde mappen.
4.	 U heeft vervolgens toegang tot uw gedeelde map via een
Verkenner-venster.
Mac-gebruikers
1.	 Via het Apple-pictogram in de menubalk selecteert u Sys-
teemvoorkeuren > Accounts > Inloggen.
2.	 Sleep het pictogram van de gedeelde map van uw bu-
reaublad naar de lijst met programma's (Afb. 23).
3.	 Wanneer u inlogt op het Mac OS, wordt/worden de gedeel-
de map(pen) automatisch op uw bureaublad geplaatst.
U kunt ook het pictogram van de gedeelde map slepen naar het
Dock voor een gemakkelijke toegang.
Afb. 22
Afb. 23
Pagina: 24
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 25
3.3.	 Gedeelde mappen openen via
de Bestandsverkenner
Het Dashboard beschikt over een interactieve bestandsverkenner
voor het beheren en overbrengen van bestanden via HTTP. Volg
deze stappen om de bestandsverkenner te openen:
1.	 Log in bij het Dashboard (raadpleeg paragraaf 4.1. Dashboard:
toegang voor meer informatie).
2.	 Klik op de knop File Browser (Bestandsverkenner) (Afb. 24).
3.3.1.	 Over de bestandsverkenner
Met de Bestandsverkenner kunt u bestanden overbrengen, kopiëren
en verwijderen, alsook foto's in miniatuurweergave bekijken en zelfs
multimedia-inhoud zoals mp3 of flv-video's streamen. Het is dus een
handige manier voor bewerkingen uit te voeren op bestanden die
zijn opgeslagen in gedeelde mappen op de d2 Network 2, ongeacht
de eventuele verbinding via het netwerk of het internet. Raadpleeg
3.5. Gedeelde mappen openen via het internet voor meer externe
verbindingen.
De Bestandsverkenner bestaat uit vijf onderdelen (Afb. 25):
1.	 De Werkbalk biedt talrijke functies zoals het wijzigen van de
weergave van de bestanden en het uploaden van bestanden
naar de d2 Network 2 vanaf uw computer.
2.	 Met NAS-selectie kunt u het product kiezen dat u wenst te
openen.
3.	 Share-mappen toont de mapstructuur van de geselecteerde
gedeelde map.
4.	 Bestandsinfo geeft informatie over een geselecteerd bestand
weer zoals de naam, het bestandstype, de afmetingen (foto's)
of de duur (video's).
5.	 Mapinhoud toont de bestanden van een geselecteerde map. 
Om de bestanden als miniaturen te bekijken, klikt u op Min-
iaturen in de werkbalk.
Afb. 24
Afb. 25
Pagina: 25
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 26
3.4.	 Gedeelde mappen openen via
USB
De d2 Network 2 kan op uw netwerk worden aangesloten via Ether-
net of rechtstreeks op een computer via USB. Dit hoofdstuk legt uit
hoe u uw harddrive aansluit op een computer. Voor informatie over
de verbinding met uw netwerk raadpleegt u hoofdstuk 2. Verbinding
maken met een netwerk.
BELANGRIJK: u moet succesvol verbinding maken met het
netwerk en de Installatiewizard uitvoeren voordat u de d2 Network 2
op uw computer aansluit via USB. Volg de stappen in hoofdstuk 2.
Verbinding maken met een netwerk voordat u verder gaat. U moet
ook de opslag voor de USB-toegang vergroten door de schuifbalk
voor de capaciteit van de USBShare aan te passen (die standaard
is ingesteld op 0 GB) (raadpleeg 2.4. STAP 4: de Installatiewizard
voltooien of 4.11. Dashboard: Drivegegevens).
TECHNISCHE OPMERKING: als uw netwerk is beperkt tot
overdrachtsnelheden van 10/100 Mbit of als u WiFi gebruikt, zijn
snellere overdrachten doorgaans mogelijk met de USB-aansluiting. 
In dit geval adviseert LaCie u dat u eerst grote hoeveelheden bes-
tanden via USB kopieert naar de d2 Network 2 en dat u ze daarna
deelt in uw netwerk via de Ethernet-kabel.
Volg deze stappen om uw LaCie d2 Network 2 aan te sluiten op uw
computer:
3.4.1. STAP 1: De USB-kabel aansluiten
3.4.2. STAP 2: de drive inschakelen
Pagina: 26
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 27
3.4.1.	 STAP 1: De USB-kabel aansluiten
BELANGRIJK: u moet ruimte toewijzen aan de USBShare voordat
u de drive aansluit op uw computer. Raadpleeg 4.11. Dashboard:
Drivegegevens.
1.	 Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op een vrije USB
2.0-poort van uw computer (Afb. 26).
2.	 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-
poort (type B; zie Afb. 26) aan de achterzijde van de d2 Network
2.
3.	 Ga verder met de volgende stap, 3.4.2. STAP 2: de drive in-
schakelen.
TECHNISCHE OPMERKING: de USBShare van de d2 Network
2 is geformatteerd in MS-DOS (FAT32) voor gebruik met pc's en
Mac's. U kunt de drive opnieuw formatteren in MS-DOS (FAT32)
met het Dashboard (raadpleeg 4.11. Dashboard: Drivegegevens
voor meer informatie). Om de USBShare te formatteren in een an-
dere bestandsindeling (NTFS of HFS+), raadpleegt u de documen-
tatie van de schijfbeheertoepassing voor uw besturingssysteem.
TECHNISCHE OPMERKING: de beschikbare capaciteit bij
aansluiting van de d2 Network 2 op uw computer is standaard 0
GB. Deze quota is instelbaar maar kan niet meer dan 500 GB be-
dragen (voor een d2 Network 2 met 2 TB opslagruimte zal 500 GB
bijvoorbeeld de maximale toegewezen opslagruimte zijn voor toe-
gang via USB) (raadpleeg 4.7. Dashboard: Gebruikers voor meer
informatie).
Hi-Speed USB 2.0-kabels en -connectoren
Raadpleeg Afb. 27 voor een illustratie van de Hi-Speed USB 2.0-ka-
bel die wordt gebruikt voor de aansluiting van uw LaCie d2 Network
2 op uw computer. USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnolo-
gie om randapparaten op de computer of op elkaar aan te sluiten. 
Bij uw LaCie-drive wordt een Hi-Speed USB-kabel meegeleverd om
een maximale snelheid van gegevensoverdracht te waarborgen bij
aansluiting op een Hi-Speed USB 2.0-poort. Deze kabel werkt ook
bij aansluiting op een USB 1.1-poort, maar in dat geval zijn de
overdrachtsnelheden van USB 1.1 van kracht.
Afb. 26
Afb. 27 – Hi-Speed USB 2.0-kabeluiteinden
Pagina: 27
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 28
3.4.2.	 STAP 2: de drive inschakelen
1.	 Sluit de voeding aan op een wandcontactdoos en op de LaCie
d2 Network 2 (Afb. 28).
2.	 Schakel de drive in door de aan/uit-knop aan de achterzijde
van de drive (Afb. 29) ingedrukt te houden totdat de LED opli-
cht. De LED begint te knipperen.
3.	 Zodra de LED niet langer knippert, wordt de harde schijf op uw
computer geactiveerd en verschijnt de schijf in Deze computer/
Computer (Windows-gebruikers) of op het bureaublad (Mac-
gebruikers).
4.	 Breng de bestanden van uw computer op de normale manier
over.
LET OP: gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek
LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander
LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer
of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken
en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder steeds de wisselstroom-
adapter voordat u uw LaCie-drive verplaatst. Als u de adapter niet
verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garan-
tie ongeldig.
TECHNISCHE OPMERKING: dankzij de voeding van 100-240
Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze
functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een ge-
schikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordeli-
jkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van
een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door
LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig.
Afb. 28
Afb. 29
Pagina: 28
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 29
3.4.3.	 De USB-aansluiting loskoppelen
Externe USB-apparaten bieden "Plug&Play"-functionaliteit. Dit betek-
ent dat uw drive kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl
de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorkomen, is het
echter belangrijk dat de volgende stappen worden uitgevoerd bij het
loskoppelen van de harddrive.
Windows-gebruikers
Klik in het systeemvak (rechts onder in de hoek van uw scherm) op
het pictogram Uitwerpen. Dit is een kleine groene pijl boven een
hardwareafbeelding. (Afb. 30).
Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die
door het pictogram Uitwerpen worden bestuurd (er zou moeten ver-
schijnen "Hardware veilig verwijderen"). Klik op de drive die u wenst
los te koppelen.
Vervolgens verschijnt het volgende bericht: "Hardware kan veilig
worden verwijderd" (of een vergelijkbare melding). Het apparaat
kan nu veilig worden losgekoppeld.
Mac-gebruikers
Sleep het pictogram van de harddrive naar de prullenbak (Afb.
31). (Het hieronder afgebeelde pictogram is een algemeen USB-
apparaatpictogram. Uw drive kan worden weergegeven door een
pictogram dat er als de schijf zelf uitziet.)
Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de drive
worden verwijderd.
Afb. 30 - Windows-gebruikers
Afb. 31 - Mac-gebruikers
Pagina: 29
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 30
3.5.	 Gedeelde mappen openen via
het internet
U hebt toegang tot uw d2 Network 2 via het internet. Raadpleeg
4.10. Dashboard: Netwerk voor informatie over de totstandbreng-
ing van de verbinding.
Na de verbinding is de browsergebaseerde Bestandsverkenner de
gemakkelijkste manier om uw bestanden te openen. U kunt bestan-
den uploaden, downloaden en zelfs de meeste soorten multimedia-
bestanden (zoals mp3 en flv) streamen. Voor meer informatie over
de Bestandsverkenner raadpleegt u 3.3. Gedeelde mappen openen
via de Bestandsverkenner.
Pagina: 30
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 31
3.6.	 Gedeelde mappen openen via
FTP
Het FTP-protocol wordt gebruikt om bestanden van de ene com-
puter naar de andere te versturen via een lokaal netwerk of het
internet. Met dit protocol kunt u bestanden veilig uitwisselen met uw
vrienden en kennissen omdat alleen personen met een gebruiker-
saccount toegang hebben.
BELANGRIJKE OPMERKING: de FTP-service wordt standaard
ingeschakeld voor nieuwe gedeelde mappen maar als u de service
op het algemene niveau of het niveau van de gedeelde map hebt
uitgeschakeld, schakelt u de service in zoals beschreven in para-
grafen 4.6. Dashboard: algemene instellingen en 4.9. Dashboard:
gedeelde mappen.
Als u lokaal in het LAN verbinding wenst te maken met de d2 Net-
work 2 via FTP, voert u in het adresveld van uw browser of FTP-client
het volgende in:
ftp://[IP-adres]
TECHNISCHE OPMERKING: raadpleeg paragraaf 2.6. Een
statisch IP-adres toewijzen voor instructies over het vinden van het
IP-adres van uw d2 Network 2.
Voorbeeld: ftp://192.168.10.149
OF
ftp://<gebruikersnaam>:<wachtwoord>@<ip of apparaat-
naam>/
Voorbeeld: ftp://ringo:4xtp23@LaCie-d2/
Om in te loggen, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in
dat u hebt ingesteld in het Dashboard (4.7. Dashboard: Gebruikers)
of de Installatiewizard.
Voor toegang op afstand tot de drive vanaf een computer die zich
NIET in uw netwerk bevindt, raadpleegt u 3.5. Gedeelde mappen
openen via het internet.
Afb. 32
Pagina: 31
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 32
3.7.	 Multimediaserver
Zodra u de netwerkverbinding tussen uw computer en de 2big Net-
work 2 tot stand hebt gebracht, kunt u uw d2 Network 2 config-
ureren als een UPnP-multimediaserver. Volg deze stappen:
1.	 Zorg ervoor dat de d2 Network 2 correct is verbonden met
uw thuisnetwerk zoals beschreven in hoofdstuk 2. Verbinding
maken met een netwerk.
2.	 Kies welke gedeelde map(pen) beschikbaar zullen zijn voor
DLNA/UPnP-apparaten en schakel vervolgens UPnP in voor die
gedeelde map in het Dashboard van de d2 Network 2 (raad-
pleeg paragraaf 4.9. Dashboard: gedeelde mappen) (Afb. 33).
3.	 Nu kunt u bestanden in geconfigureerde gedeelde mappen op
uw d2 Network 2 afspelen op elke UPnP/DLNA-gecertificeerde
speler/adapter (zoals een XBox 360, Play Station 3, een mo-
biele telefoon met DLNA, enz.).
TECHNISCHE OPMERKING: als u uw DLNA-apparaten toegang
wilt geven tot bestanden op uw externe USB-harddrive aangesloten
op de uitbreidingspoort van de d2 Network 2, selecteert u Multi-
media Indexation (Multimedia-indexering) in het Dashboard: onder
External Ports (Externe poorten).
Afb. 33
Pagina: 32
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 33
3.8.	 iTunes-muziekserver
De d2 Network 2 kan optreden als een iTunes-muziekserver door
audiobestanden in onbeveiligde gedeelde mappen te streamen
naar een netwerkcomputer met iTunes.  Na de configuratie ver-
schijnt een afspeellijst met de apparaatnaam van uw d2 Network 2
(standaard LaCie-d2) in de categorie Gedeeld in iTunes en worden
audiobestanden op de d2 Network 2 vermeld in deze afspeellijst. 
Volg deze stappen:
1.	 Zorg ervoor dat de d2 Network 2 correct is verbonden met
uw thuisnetwerk zoals beschreven in hoofdstuk 2. Verbinding
maken met een netwerk.
2.	 Kies welke gedeelde map(pen) beschikbaar zullen zijn voor
DLNA/UPnP-apparaten en schakel vervolgens UPnP in voor die
gedeelde map in het Dashboard van de d2 Network 2 (raad-
pleeg paragraaf 4.9. Dashboard: gedeelde mappen) (Afb. 33).
3.	 Open de gedeelde afspeellijst in iTunes (Afb. 34).
TECHNISCHE OPMERKING: De iTunes-serverservice onder-
steunt de volgende bestandstypes: .mp3, .wav, .aac, .pls en .m3u.
TECHNISCHE OPMERKING: u moet het delen van bibliothek-
en in de iTunes-voorkeuren inschakelen voor deze functionaliteit
(Voorkeuren > Delen > Zoek naar gedeelde bibliotheken).
Afb. 34
Pagina: 33
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie d2 Network 2 beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 34
De LaCie d2 Network 2 beschikt over een gebruiksvriendelijk,
browsergebaseerd hulpmiddel voor de configuratie van de drive
en het beheer van gebruikers, genaamd het Dashboard. Open het
Dashboard door gewoon het IP-adres of de apparaatnaam van uw
drive te typen in uw browser of door de LaCie Network Assistant te
gebruiken.
Wanneer u voor het eerst inlogt, ziet u de Installatiewizard (raad-
pleeg paragraaf 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien). Als
u later inlogt, ziet u onmiddellijk de Home-pagina van het Dash-
board (Afb. 35). Bij het inloggen als een geregistreerde gebruiker
kunt u uw eigen account en de bestanden in de voor u toegankelijke
gedeelde mappen beheren.
Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende paragrafen die u helpen bij
de navigatie doorheen het Dashboard en de configuratie van uw
d2 Network 2:
4.1. Dashboard: toegang
4.2. Dashboard: welkomstpagina
4.3. Dashboard: navigatie
4.4. Dashboard: uitloggen
4.5. Dashboard: opnieuw opstarten/uitschakelen
4.6. Dashboard: algemene instellingen
4.7. Dashboard: Gebruikers
4.8. Dashboard: groepen
4.9. Dashboard: gedeelde mappen
4.10. Dashboard: Netwerk
4.11. Dashboard: Drivegegevens
4.12. Dashboard: Eco-beheer
4.13. Dashboard: ondersteuning
4.14. Dashboard: Download
4.15. Dashboard: kopiëren
4.16. Dashboard: externe poorten
4.17. Productsoftware bijwerken
4.18. Fabrieksinstellingen herstellen
4.	Uw LaCie d2 Network 2 beheren
Afb. 35
Pagina: 34
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie d2 Network 2 beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 35
4.1.	 Dashboard: toegang
U kunt het Dashboard op twee manieren openen: met de LaCie
Network Assistant en met een browser.
Met de LaCie Network Assistant
1.	 Klik op het LaCie Network Assistant-pictogram in het sys-
teemvak (Windows-gebruikers) of de menubalk (Mac-ge-
bruikers) en selecteer LaCie-d2.
De inlogpagina van de LaCie d2 Network 2 wordt
geopend in een nieuw browservenster of tabblad (Afb. 36).
Als uw browser niet is geopend, opent de LaCie Network
Assistant deze voor u.
Met een browser
1.	 Open uw internetbrowser (Firefox, Internet Explorer, Sa-
fari, enz.) en typ het IP-adres of de apparaatnaam van uw
LaCie d2 Network 2 (standaard LaCie-d2) in het URL-veld
(webadres) van uw browser (Afb. 37).
http://[IP-adres] of
http://LaCie-d2 (Windows)
http://lacie-d2.local (Mac)
OPMERKING: het IP-adres van uw LaCie d2 Network 2 kan
worden gevonden door te klikken op het tabblad Netwerk van
het netwerkconfiguratievenster van de LaCie Network Assistant
(Afb. 38).
2.	 Voor toegang als beheerder voert u uw gebruikersnaam en wa-
chtwoord van de beheerdersaccount in het inlogvenster in:
3.	 Klik op Login (Aanmelden).
BELANGRIJKE OPMERKING: de inlognaam en het wachtwoord
zijn hoofdlettergevoelig.
Afb. 36
Afb. 37
Afb. 38
Pagina: 35
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie d2 Network 2 beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 36
4.2.	 Dashboard: welkomstpagina
De welkomstpagina bevat links naar nuttige documenten op de La-
Cie-website (Afb. 39, a) en een tabel met de verschillende pagina's
van het Dashboard (Afb. 39, b). U kunt ook de taal wijzigen op deze
pagina (Afb. 39, c).
BELANGRIJK: als u inlogt als beheerder bij het Dashboard, ziet
u de gedetailleerde Welkomstpagina die u volledig kunt beheren
(zoals in Afb. 39). Als u inlogt als gebruiker, zult u minder opties
hebben (mogelijkheid om gebruikersnaam/wachtwoord te wijzigen
en toegang tot bestandsverkenner).
4.3.	 Dashboard: navigatie
Het Dashboard bestaat uit een centraal gebied omgeven door "wid-
gets" of kleine vakjes die de verschillende pagina's van het Dash-
board voorstellen. De widget toont een overzicht van de informatie
op de pagina. Voor de volledige informatie navigeert u naar de
pagina.
✦
✦ Voor de navigatie naar een pagina klikt u op de widget onder
de titel.
✦
✦ Voor de minimalisatie van een widget klikt u op de X naast
de titel.
✦
✦ Voor de maximalisatie van een geminimaliseerde widget
sleept u het pictogram naar een gemaximaliseerde widget,
die op zijn beurt wordt vervangen.
4.4.	 Dashboard: uitloggen
Als u wenst uit te loggen bij het Dashboard, klikt u op de uitlogknop
in de rechterbovenhoek van elke Dashboard-pagina (Afb. 40).
4.5.	 Dashboard: opnieuw opstarten/
uitschakelen
Om de drive opnieuw op te starten of uit te schakelen, klikt u op
deze knop en kiest u vervolgens tussen Deep Sleep Mode (Slaap-
stand) en Restart (Opnieuw opstarten) (Afb. 41).
Afb. 39
Afb. 40
Afb. 41
Pagina: 36
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie d2 Network 2 beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 37
4.6.	 Dashboard: algemene
instellingen
Met deze pagina kan de beheerder enkele van de algemene instel-
lingen van de d2 Network 2 aanpassen.
Apparaatnaam: wijzig de apparaatnaam. De apparaatnaam iden-
tificeert uw d2 Network 2 in de LaCie Network Assistant en in het
lokale netwerk.
BELANGRIJK: de apparaatnaam kan max. 15 tekens tellen.
Datum (mm/dd/jj): wijzig de datum.
Tijd: wijzig de tijd.
Language (Taal): wijzig de taal van het Dashboard.
Tijdzone: wijzig de tijdzone.
NTP Server (NTP-server): klik op het vakje en klik vervolgens op het
veld aan de rechterzijde en typ het adres van een Network Time
Protocol-server om de tijd van de d2 Network 2 automatisch in te
stellen. Wanneer NTP is geselecteerd, kunt u de tijds- en datumin-
stellingen niet wijzigen.
Werkgroep: wijzig de Windows-werkgroepnaam om uw d2 Network
2 deel te laten uitmaken van een bepaalde werkgroep.
Domain (Domein): Raadpleeg paragraaf 4.6.1. Active Directory.
TECHNISCHE OPMERKING: Mac-gebruikers verbonden met
een netwerk met Windows-computers kunnen gedeelde mappen
ook openen door in Finder Netwerk > [Werkgroep] > LaCie-d2 te
selecteren waarbij "[Werkgroep]" de naam van de Windows-werk-
groep is.
Toggle Services (Services aan/uit): schakel de diverse services in
or uit. Standaard zijn alle services ingeschakeld. UPnP- en Time
Machine-services moeten echter ook worden ingeschakeld op het
niveau van de gedeelde map om te kunnen werken (4.9. Dash-
board: gedeelde mappen).
Deze instelling kan op het niveau van de gedeelde map worden
opgeheven. Raadpleeg 4.9. Dashboard: gedeelde mappen voor
meer informatie.
✦
✦ SMB: schakel deze functie in/uit om het netwerkoverdrachtpro-
tocol SMB te activeren/deactiveren.
✦
✦ AFP: schakel deze functie in/uit om het AFP (Apple Filing Pro-
tocol) te activeren/deactiveren.
vervolg op de volgende pagina >>
Afb. 42
Pagina: 37
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie d2 Network 2 beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 38
✦
✦ FTP Service (FTP-service): schakel deze functie in zodat uw
d2 Network 2 toegankelijk is via FTP (File Transfer Protocol). 
Raadpleeg paragraaf 3.5. Gedeelde mappen openen via het
internet voor informatie over FTP-toegang.
✦
✦ UPnP: met deze functie kunt u uw d2 Network 2 laten werken
als een UPnP-multimediaserver. Bestanden opgeslagen in
gedeelde mappen waarvoor de UPnP-service is geactiveerd,
kunnen worden afgespeeld op spelers waarbij UPnP is inge-
schakeld (zoals mobiele telefoons, computers en spelcon-
soles). Voor informatie over het gebruik van uw d2 Network 2
voor het streamen van bestanden naar uw UPnP-apparatuur
raadpleegt u 3.7. Multimediaserver. Voor informatie over het
gebruik van de d2 Network 2 als iTunes-muziekserver raad-
pleegt u paragraaf 3.8. iTunes-muziekserver.
✦
✦ Time Machine: de d2 Network 2 is compatibel met Apple’s
Time Machine. Dit programma maakt back-ups van uw Ma-
cintosh op een extern volume op periodieke tijdstippen.
TECHNISCHE OPMERKING: als u juist nieuwe inhoud hebt
toegevoegd aan de d2 Network 2, kan het enkele minuten duren
voordat ze beschikbaar zijn voor UPnP/DLNA-gecertificeerde spel-
ers/adapters.
4.6.1.	 Active Directory
Met deze functie kunt u de d2 Network 2 toevoegen aan een Win-
dows-domein.  Na de verbinding worden bestaande gebruikers/
wachtwoorden in het domein behouden door de d2 Network 2 en
worden ze behandeld alsof ze werden gemaakt in het Dashboard. U
kunt de pagina Users (Gebruikers) gebruiken om domeingebruikers
toegang te geven tot de gedeelde mappen op de d2 Network 2.
Om verbinding met een gedeelde map te maken, klikt u op het vakje
Domain (Domein) en vult u vervolgens de volledige domeinnaam in,
net als de inlognaam en het wachtwoord van de beheerder. Voor
complexere netwerkconfiguraties klikt u op de pijl Advanced Criteria
(Geavanceerde criteria) en vult u de servernaam en het IP-adres in
(Afb. 43).
Om het domein te verlaten, klikt u op de knop Leave (Verlaten) en
authenticeert u de handeling door de gebruikersnaam en het wa-
chtwoord van de beheerder in te voeren (Afb. 44).
Na de verbinding dient u de gebruikers van het domein te zien op
de pagina Users (Gebruikers) van het Dashboard (deze gebruikers
worden geïdentificeerd door het woord Domain (Domein) in plaats
van wachtwoord).
Afb. 43
Afb. 44
Pagina: 38
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie d2 Network 2 beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 39
4.7.	 Dashboard: Gebruikers
Met deze pagina kunt u gebruikersaccounts beheren. Raadpleeg
hieronder hoe u taken uitvoert die betrekking hebben op het gebrui-
kersbeheer (Afb. 45).
De gebruikersgegevens worden in een tabel georganiseerd.
✦
✦ Een X in de kolom Admin geeft aan dat de gebruiker be-
heerdersbevoegdheden heeft.
✦
✦ Het cijfer in de kolom Shares geeft aan tot hoeveel gedeelde
mappen de gebruiker toegang heeft.
✦
✦ Het cijfer in de kolom Groups (Groepen) geeft aan tot hoeveel
groepen het lid behoort.
✦
✦ Het bolletje in de kolom Domain (Domein) geeft aan indien
de gebruiker werd toegevoegd wanneer het product werd toe-
gevoegd aan een domein.
4.7.1.	 Een nieuwe gebruiker toevoegen
1.	 Klik op het groene plusteken naast de paginatitel ("Gebruiker-
saccounts").
2.	 In het vakje dat wordt geopend, typt u de gebruikersnaam (U
mag 4 tot 20 karakters invoeren en letters (hoofdlettergevoelig),
nummers, koppelteken en onderste liggend streepje gebruiken.
U mag geen andere symbolen, interpunctietekens of spaties ge-
bruiken. Begin of eindig niet met een koppelteken en/of onder-
ste liggend streepje.) en het wachtwoord (4 tot 20 karakters),
bevestigt u het wachtwoord, en vervolledigt u optionele velden
(e-mailadres, beheerdersaccount in/uitschakelen) (Afb. 46). Klik
op het vakje Admin account (Beheerdersaccount) om de gebrui-
ker beheerdersbevoegdheden te geven.
3.	 Druk op het groene plusteken aan de rechterzijde om de ge-
bruikersaccount te maken.
BELANGRIJKE OPMERKING: het wachtwoord is hoofdletterge-
voelig.
BELANGRIJK: het wachtwoord van de beheerder dient ten minste
4 tekens lang te zijn.
TECHNISCHE OPMERKING: Als een e-mailadres wordt opge-
geven, ontvangt de gebruiker meldingen over zijn/haar gebruiker-
saccount die automatisch worden verstuurd door de d2 Network 2.
Zie paragraaf 4.13.1. Gebeurtenissen e-mailmeldingen voor meer
informatie.
Afb. 45
Afb. 46
Pagina: 39
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie d2 Network 2 beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 40
4.7.2.	 Een gebruiker verwijderen
1.	 Klik op de grijze "x" aan de rechterzijde van de gebruiker in de
tabel.
2.	 In het dialoogvenster voor de bevestiging klikt u op Delete (Ver-
wijderen) (Afb. 47).
4.7.3.	 Een gebruiker bewerken
1.	 Klik op de tekst in een veld in de gebruikerstabel om een waarde
te wijzigen (Afb. 48).
LET OP: de quota verkleinen kan ervoor zorgen dat gegevens wor-
den verwijderd.
Afb. 47
Afb. 48
Pagina: 40
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie d2 Network 2 beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 41
4.8.	 Dashboard: groepen
Met deze pagina kan de beheerder groepen beheren. Groepen ver-
eenvoudigen het beheer van gebruikers en de toegang tot gedeelde
mappen. Hierdoor kunnen beheerders toegangsrechten voor volle-
dige groepen wijzigen in plaats van afzonderlijke gebruikers.
Op deze pagina kunnen beheerders groepen maken, wijzigen, ver-
wijderen en toevoegen.
TECHNISCHE OPMERKING: gebruikers kunnen tot meerdere
groepen behoren.
TECHNISCHE OPMERKING: als er een verschil bestaat tussen
de rechten toegewezen aan een afzonderlijke gebruiker en de re-
chten toegewezen aan een groep waartoe de gebruiker behoort,
hebben de rechten voor meeste bevoegdheden voorrang. Als een
gebruiker bijvoorbeeld toegang heeft tot een gedeelde map met
de naam "Back-up" en zij behoort tot een groep die deze toegang
niet heeft, zal ze nog steeds toegang hebben tot "Back-up" (zie tabel
rechts).
4.8.1.	 Een nieuwe groep toevoegen
Om een nieuwe groep te maken, klikt u op het groene plusteken en
vult u vervolgens de groepsnaam en de beschrijving in (optioneel)
(Afb. 50).
4.8.2.	 Een groep bewerken
U kunt de groepsnaam of beschrijving wijzigen door op het veld te
klikken en te typen.
Afb. 49
Afb. 50
Gebruikers-
rechten
Groepsrechten Toegang
Lezen / schrijven Lees- / schrijftoegang R/W
Lezen / schrijven Alleen leestoegang R/W
Lezen / schrijven Geen toegang R/W
Alleen lezen Lees- / schrijftoegang R/W
Alleen lezen Alleen leestoegang RO
Alleen lezen Geen toegang RO
Geen toegang Lees- / schrijftoegang R/W
Geen toegang Alleen leestoegang RO
Geen toegang Geen toegang N.V.T.
Pagina: 41
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie d2 Network 2 beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 42
4.8.3.	 Een groep verwijderen
Om een groep te verwijderen, klikt u op het bewerkingspictogram
aan de rechterzijde van de groep (Afb. 51). In het venster dat ver-
schijnt, klikt u op Delete this group (Deze groep verwijderen). Be-
vestig de verwijdering in het dialoogvenster (Afb. 52). Let wel dat
dit proces geen gebruikers verwijdert die zijn toegewezen aan de
groep.
4.8.4.	 Gebruikers toevoegen aan/
verwijderen uit een groep
Om een gebruiker toe te voegen aan of te verwijderen uit een
groep, klikt u op het bewerkingspictogram aan de rechterzijde van
de groep en selecteert u vervolgens Manage users (Gebruikers be-
heren) (Afb. 53).  Om een gebruiker toe te voegen, selecteert u
hem/haar in de kolom Gebruikers en klikt u op de knop Toevoegen.
Om een gebruiker te verwijderen, selecteert u de gebruiker in de
kolom Leden en klikt u op de knop Verwijderen. Om meerdere ge-
bruikers te selecteren houdt u de Ctrl-toets (Windows) of Command-
toets (Mac) ingedrukt.
U kunt de toegangsrechten van een groep voor een gedeelde map
toewijzen op de pagina Shares (Gedeelde mappen).
Afb. 52
Afb. 53
Afb. 51
Pagina: 42
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie d2 Network 2 beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 43
4.9.	 Dashboard: gedeelde mappen
Shares – netwerkmappen – stellen de opslagcapaciteit van de d2
Network 2 voor. Standaard heeft het apparaat twee gedeelde map-
pen, Share en Public, en USBShare wordt automatisch gemaakt
wanneer opslag wordt toegewezen aan de USB-aansluiting.  De
pagina Shares (Gedeelde mappen) in het Dashboard maakt het de
beheerder mogelijk om quota's en toegangsrechten toe te wijzen
aan gebruikers en groepen en om protocollen voor de toegang op
het niveau van gedeelde mappen in of uit te schakelen (Afb. 54).
TECHNISCHE OPMERKING: u hoeft geen gedeelde mappen te
maken om het product te gebruiken. Gebruik gewoon de standaard
gedeelde mappen: Share, Public en/of USBShare.
4.9.1.	 Een nieuwe gedeelde map
toevoegen
Om een nieuwe gedeelde map te maken, klikt u op het groene plus-
teken en vult u vervolgens de groepsnaam, beschrijving (optioneel)
en quota (optioneel) in. Als u geen quota instelt, zal de toegewezen
ruimte aan de gedeelde map onbeperkt zijn (totdat de drive vol is).
Beslis dan indien de gedeelde map openbaar of privé zal zijn. Als
u kiest voor openbaar, zullen alle gebruikers en gasten lees- en
schrijftoegang tot de gedeelde map hebben.
BELANGRIJK: als u het keuzevakje Public (openbaar) niet aan-
vinkt, zal geen enkele gebruiker toegang hebben tot de gedeelde
map totdat u toegangsrechten toewijst.
4.9.2.	 Een gedeelde map bewerken
Om de naam, beschrijving of quota van een gedeelde map te wijzi-
gen, klikt u op het veld en begint u te typen (Afb. 55). Voor meer in-
formatie over het wijzigen van toegangsrechten raadpleegt u 4.9.4.
Toegangsrechten voor Gebruikers/Groepen instellen/wijzigen..
4.9.3.	 Een gedeelde map verwijderen
Om een gedeelde map te verwijderen, klikt u op het bewerkingspic-
togram aan de rechterzijde van de gedeelde map. In het venster dat
verschijnt, klikt u op Delete this Share (Deze gedeelde map verwij-
deren). Bevestig de verwijdering in het dialoogvenster (Afb. 56). Let
wel dat het verwijderen van een gedeelde map alle bestanden in de
gedeelde map verwijdert.
Afb. 54
Afb. 55
Afb. 56
Pagina: 43
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie d2 Network 2 beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 44
4.9.4.	 Toegangsrechten voor Gebruikers/
Groepen instellen/wijzigen
Om de toegangsrechten voor de gedeelde map voor gebruikers en
groepen te wijzigen, volgt u de instructies hieronder (en raadpleegt
u Afb. 57).
✦
✦ Gebruikerstoegang wijzigen (voor een private gedeelde map):
Klik op het bewerkingspictogram aan de rechterzijde van de
gedeelde map en selecteer vervolgens Manage User Ac-
cess (Gebruikerstoegang beheren). In het venster dat wordt
geopend, selecteert u een gebruiker in de kolom Lezen Schri-
jven of Alleen lezen en klikt u op de knop Toevoegen. Om een
gebruiker te verwijderen, selecteert u de gebruiker in de kolom
Leden en klikt u op de knop Verwijderen.
TECHNISCHE OPMERKING: als u "Grant read access to Guest
and System users" (Leestoegang verlenen aan Gasten en Systeemge-
bruikers) selecteert, zal de gedeelde map alleen kunnen worden
gelezen door elke gebruiker (inclusief gasten) naast de geregis-
treerde gebruikers. Dit wordt met een "+" aangegeven naast de
gebruikers met toegang tot de gedeelde map in de tabel Gedeelde
mappen
✦
✦ Groepstoegang wijzigen: Klik op het bewerkingspictogram
aan de rechterzijde van de gedeelde map en selecteer vervol-
gens Manage Group Access (Groepstoegang beheren). Se-
lecteer een groep in het vak Lezen Schrijven of Alleen lezen in
de linkerkolom en klik op de knop Toevoegen. Om een groep
te verwijderen, selecteert u de groep in de rechterkolom en
klikt u op de knop Verwijderen.
✦
✦ Een gedeelde map privé of openbaar maken: Klik op het be-
werkingspictogram aan de rechterzijde van de gedeelde map
en selecteer vervolgens Change share to public (Gedeelde
map openbaar maken) of Change share to private (Gedeelde
map privé maken)..
4.9.5.	 Over toegangsrechten
✦
✦ Alleen lezen betekent dat alle gebruikers bestanden kunnen
bekijken en openen maar alleen de beheerder kan de bestan-
den kopiëren naar de gedeelde map (zie tabel rechts).
✦
✦ Lezen/schrijven betekent dat alle gebruikers bestanden kun-
nen bekijken, wijzigen en kopiëren naar de gedeelde map.
Afb. 57
Pagina: 44
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie d2 Network 2 beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 45
4.9.6.	 Protocollen voor toegang tot
gedeelde map opgeven
Als u klikt op het bolletje onder de kolom Protocollen, kunt u aan-
passen welke toegangsprotocollen actief zijn voor die gedeelde
map. Voor nieuwe gedeelde mappen zijn SMB, AFP en FTP stan-
daard ingeschakeld. Als u de gedeelde map wilt gebruiken in com-
binatie met UPnP/DLNA-apparatuur en/of als doel met Time Ma-
chine, activeert u deze protocollen door op het bolletje in de kolom
Protocollen te klikken. Als de standaardinstelling wordt opgeheven
op het niveau van de gedeelde map, verandert het bolletje in de
kolom Services van blauw naar geel (Afb. 58).
Afb. 58
Pagina: 45
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie d2 Network 2 beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 46
4.10.	Dashboard: Netwerk
Met deze pagina kunt u de netwerkinstellingen van uw d2 Network 2
aanpassen. Merk op dat de pagina twee tabbladen heeft: standard
(standaard) en advanced (geavanceerd).
4.10.1.	 Standaardinstellingen
Configuratie met DHCP of handmatig: als uw netwerk beschikt over
DHCP, zoals bij de meeste gebruikersnetwerken, wordt de d2 Net-
work 2 automatisch een IP-adres en andere waarden toegewezen. 
Hierdoor zien de meeste gebruikers dat de tabel is ingevuld met
waarden. Als u Configure Manually (Handmatig configureren) se-
lecteert, kunt u de waarden in de tabel aanpassen.
Automatische poorttoewijzing: Als u wilt dat uw d2 Network 2
toegankelijk is via het internet voor toegang op afstand, moet u
bepaalde poorten openen in uw router voor een goede communica-
tie. Vink dit vakje aan om poorttoewijzing in te schakelen. Zo wordt
UPnP-IGD/NAT-PMP gebruikt voor een automatische poorttoewijz-
ing (als uw router compatibel is).
TECHNISCHE OPMERKING: de volgende poorten moeten wor-
den toegewezen voor een goede communicatie: 21 (FTP) en 80
(HTTP).
BELANGRIJK: als u automatisch poorttoewijzing activeert, worden
openbare gedeelde mappen toegankelijk (lezen/schrijven) via FTP.
Omzetting dynamische IP: U kunt u een Dynamic DNS-service van
een andere leverancier gebruiken om een gemakkelijk te onthouden
URL te maken voor de toegang op afstand tot uw d2 Network 2.
Deze service is gratis en vereist geen abonnement. Volg deze stap-
pen:
1.	 Ga naar een aanbieder van een Dynamic DNS-service zoals
DYNDNS.com.
2.	 Maak een account aan.
3.	 Voer het IP-adres van de d2 Network 2 in en maak een host-
naam aan (bijv. smithfamily.dyndns.org).
4.	 Open in het Dashboard de pagina Network (Netwerk) en voer
de serviceaanbieder, de gebruikersnaam, de hostnaam en het
wachtwoord in dat u hebt ingesteld.
5.	 Klik op Apply (Toepassen).
6.	 Open een webbrowser op een apparaat met een internet-
verbinding en typ de hostnaam (Afb. 60). De inlogpagina van
uw d2 Network 2 wordt geopend.
Afb. 59
Afb. 60
Pagina: 46
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie d2 Network 2 beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 47
4.10.2.	 Geavanceerde instellingen
Proxyconfiguratie: De d2 Network 2 kan worden geconfigureerd om
verbinding te maken met een proxyserver. Vul de URL en poort van
de server URL in en optionele authenticatie-informatie en klik op
Apply (Toepassen).
SMTP-configuratie; Om ervoor te zorgen dat uw d2 Network 2
waarschuwingse-mails kan verzenden naar gebruikers, configureert
u de SMTP-instellingen. Verifieer indien het waarschuwingssysteem
werkt door het keuzevakje Send a verification email (Een verificatie-
e-mail verzenden) aan te vinken.
Na het wijzigen van een van de bovenstaande instellingen klikt u op
de knop Apply (Toepassen).
Afb. 61
Pagina: 47
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie d2 Network 2 beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 48
4.11.	Dashboard: Drivegegevens
Deze pagina toont u informatie over het schijfgebruik en laat u toe
uw drive opnieuw te formatteren.
4.11.1.	 Uw LaCie d2 Network 2 formatteren
Wanneer u klikt op de knop Format (Formatteren) bovenaan (Afb.
62, a), worden ALLE gegevens op de schijf (inclusief USBShare)
gewist en wordt de schijf geformatteerd. Gegevens op de aan de
voorzijde aangesloten USB- of eSATA-harddrive worden niet aange-
tast. Wanneer u klikt op de knop Format (Formatteren) onderaan
(Afb. 62, b), wordt alleen de USBShare geformatteerd.
Opnieuw formatteren:
1.	 Klik op de knop FORMAT (FORMATTEREN).
2.	 In het blauwe venster dat wordt geopend, bevestigt u door op
de knop FORMAT (FORMATTEREN) te klikken.
LET OP: het formatteren wist alle gegevens op uw drive (maar ver-
wijdert geen gebruikers of instellingen). Zorg ervoor dat u een back-
up van uw gegevens hebt gemaakt op een ander volume voordat
u verder gaat. Als u de USBShare formatteert en u wilt eerst een
back-up maken in een andere gedeelde map, adviseert LaCie u
de Bestandsverkenner (raadpleeg 3.3. Gedeelde mappen openen
via de Bestandsverkenner) te gebruiken in plaats van SMB/AFP
(bijv. de Finder voor Mac-gebruikers of een Verkenner-venster voor
Windows-gebruikers). LaCie kan niet verantwoordelijk worden ge-
houden voor het verlies van uw gegevens tijdens het formatteren.
Afb. 62
Afb. 63
Pagina: 48
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie d2 Network 2 beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 49
4.11.2.	 De capaciteit van de USBShare
wijzigen
Bij de titel USB Drive klikt u op het cijfer onder de titel Capacity (Ca-
paciteit) om de capaciteit voor de USB-toegang te wijzigen. U kunt
deze ruimte aanpassen van 0 GB tot wel 500 GB (standaardinstell-
ing is 0 GB) (Afb. 64).
Als u ervoor kiest om de grootte van de gedeelde map kleiner te
maken, wordt het volume automatisch opnieuw geformatteerd en
worden alle gegevens op het volume gewist. Bevestig uw keuze in
het pop-upvenster om verder te gaan.
Als u ervoor kiest om de opslagruimte van de USB share te vergro-
ten, moet u de gedeelde map formatteren door op de knop Format
(Formatteren) te klikken onder de titel USB Drive.
BELANGRIJK: LaCie beveelt u sterk aan het volume van de US-
BShare niet groter dan 128 GB te maken tenzij u de USBShare for-
matteert in NTFS of HFS+ met behulp van het schijfhulpprogramma
van uw besturingssysteem.
Afb. 64
Pagina: 49
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie d2 Network 2 beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 50
4.12.	Dashboard: Eco-beheer
Status light on (Statuslampje aan): vink dit vakje uit als u het blauwe
licht wenst uit te schakelen. Let wel dat de waarschuwingsindicato-
ren hierdoor niet worden uitgeschakeld.
Eco-modus na: stel de inactiviteitsduur in waarna de drive naar de
Eco-modus schakelt waardoor de schijven aan een lager toerental
draaien om zo minder stroom te verbruiken. Het product verlaat
de Eco-modus automatisch wanneer een verzoek wordt verzonden
naar de drive.
Slaapstand inschakelen: Slaapstand betekent dat de drive schakelt
naar een modus met een uiterst laag energieverbruik en niet wordt
uitgeschakeld wanneer u op de knop Shut Down (Uitschakelen) klikt
(raadpleeg hieronder). Deze modus kan worden geactiveerd door
te klikken en de blauwe knop aan de voorzijde ingedrukt te houden. 
Om de drive uit de Slaapstand te halen, drukt u op de blauwe knop
of gebruikt u de functie Wake on LAN in de LaCie Network Assistant
(raadpleeg 4.12.2. Wake on LAN).
BELANGRIJK: als de Slaapstand is ingeschakeld en u klikt op de
knop Shut Down (Uitschakelen) (raadpleeg hieronder), schakelt de
drive in de Slaapstand en wordt de drive NIET uitgeschakeld.
BELANGRIJK: wanneer de Slaapstand is geactiveerd, worden alle
processen, inclusief downloads en back-ups, beëindigd.
Geplande switch Aan: stel de drive in om de Slaapstand op een
bepaald tijdstip in te schakelen om energie te besparen.
Geplande switch Uit: stel de drive in om de Slaapstand op een
bepaald tijdstip uit te schakelen om energie te besparen.
UPS-beheer: Zie paragraaf 4.12.1. UPS-beheer voor meer informa-
tie.
BELANGRIJK: na het wijzigen van een van de bovenstaande in-
stellingen klikt u op de knop Apply (Toepassen).
OPMERKING: voor informatie over het gebruik van de multifunc-
tionele aan/uit-knop raadpleegt u paragraaf 2.5. Functies van aan/
uit-knop.
Afb. 65
Pagina: 50
LaCie d2 Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie d2 Network 2 beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 51
4.12.1.	 UPS-beheer
De d2 Network 2 ondersteunt het beheer van UPS (uninterrupted
power supply). Als u een ondersteund UPS-apparaat aansluit op de
USB-poort van de d2 Network 2, ziet u in het Dasboard parameters
die u kunt wijzigen.
In de linkerkolom geeft een bolletje de status van de voeding aan.
✦
✦ Bij een groene kleur wordt de voeding geleverd via het nets-
noer.
✦
✦ Bij een grijze kleur wordt de voeding niet geleverd via het
netsnoer.
Onder de titel Battery threshold level (%) (Drempelniveau batterij %)
aan de rechterzijde kunt u een minimumpercentage voor het bat-
terijvermogen kiezen waarbij de d2 Network 2 automatisch in stand-
bymodus treedt.
Als het batterijvermogen bijna volledig op is en de drive wordt
automatisch uitgeschakeld, kunt u daaronder kiezen om de drive
opnieuw op te starten zodra de stroomvoorziening is hersteld.
OPMERKING: voor een lijst met ondersteunde UPS-apparatuur
klikt u op de link Supported UPS (Ondersteunde UPS).
Afb. 66

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de LaCie d2 Network 2.

Stel een vraag over de LaCie d2 Network 2

Heb je een vraag over de LaCie d2 Network 2 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie d2 Network 2. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie d2 Network 2 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.