Classic Bridge handleiding
LaCie Classic Bridgehandleiding

Handleiding voor de LaCie Classic Bridge in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 46 pagina's.

PDF 46 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie Classic Bridge. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie Classic Bridge en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie Classic Bridge. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie Classic Bridge zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie Classic Bridge

Pagina: 1
LaCinema Classic Bridge Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.................................................................................................................... 6 1.1. Minimale systeemvereisten............................................................................................................. 7 1.1.1. Windows-gebruikers........................................................................................................... 7 1.1.2. Mac-gebruikers.................................................................................................................. 7 1.2. Ondersteunde indelingen.............................................................................................................. 7 1.3. Inhoud van de doos...................................................................................................................... 8 1.4. Talen........................................................................................................................................... 8 1.5. Aanzichten van de drive. ................................................................................................................ 9 1.5.1. Vooraanzicht...................................................................................................................... 9 1.5.2. Achteraanzicht. ................................................................................................................... 9 1.6. Kabels en aansluitstukken............................................................................................................ 10 1.6.1. A/V-kabels (Audio/Video).................................................................................................. 10 1.6.2. USB-kabel. ....................................................................................................................... 10 2. De afstandsbediening gebruiken. ............................................................................ 11 2.1. Batterijen installeren.................................................................................................................... 11 2.2. Index afstandsbedieningsknoppen................................................................................................ 12 3. De LaCinema Classic Bridge installeren. .................................................................. 13 3.1. Stap 1: Een harde schijf installeren............................................................................................... 13 3.1.1. Optie A: Een externe USB harde schijf aansluiten................................................................ 14 3.1.2. Optie B: Een interne harde schijf installeren........................................................................ 15 3.2. Stap 2: Bestanden naar de harde schijf overbrengen. ..................................................................... 16 3.3. Stap 3: Aansluiten op de tv.......................................................................................................... 17 3.3.1. HDMI-aansluiting (High Definition). .................................................................................... 18 3.3.2. Composite-kabel en analoge stereogeluidskabel aansluiten (Standard Definition).................. 19 3.3.3. Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten. ........................................................................... 20 4. Afspelen van multimediabestanden. ........................................................................ 21 4.1. Movies-menu (Film). .................................................................................................................... 22 4.1.1. Bestandsinformatie........................................................................................................... 23 4.1.2. Audio.............................................................................................................................. 23 4.1.3. Subtitles (Ondertitels)........................................................................................................ 23 4.1.4. Repeat (herhalen) ............................................................................................................ 24 4.1.5. Afspeelmodus. .................................................................................................................. 24 4.1.6. Auto Bookmark (Automatisch herinneren)........................................................................... 24 4.2. Music-menu (Muziek).................................................................................................................. 25 4.2.1. Afspeelmodus . ................................................................................................................. 26 4.2.2. Repeat (herhalen)............................................................................................................. 26 4.2.3. Muziekscreensaver. ........................................................................................................... 26 4.3. Photos-menu (Foto's)................................................................................................................... 27 4.3.1. Browser-modus................................................................................................................ 28 4.3.2. Afspeelmodus . ................................................................................................................. 28 4.3.3. Repeat (herhalen) ............................................................................................................ 29 4.3.4. JPEG-duur....................................................................................................................... 29 4.3.5. Overgang........................................................................................................................ 29 4.4. Bestandsbrowser-modus.............................................................................................................. 30 4.5. Afspelen vanaf externe harde schijf............................................................................................... 30 4.6. Setup-menu (Installatie)............................................................................................................... 31
Pagina: 2
LaCinema Classic Bridge Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 2 4.6.1. Taal................................................................................................................................ 31 4.6.2. Video.............................................................................................................................. 32 4.6.3. Informatie........................................................................................................................ 32 4.7. Firmware bijwerken..................................................................................................................... 33 5. De LaCinema Classic Bridge opnieuw formatteren.................................................. 34 5.1. Windows-gebruikers.................................................................................................................... 34 5.2. Mac-gebruikers. .......................................................................................................................... 36 6. Technische gegevens............................................................................................... 37 6.1. XviD-compatibiliteit..................................................................................................................... 37 6.2. Gegevensoverdracht optimaliseren............................................................................................... 37 7. Problemen oplossen................................................................................................ 38 7.1. Problemen oplossen: Mac-gebruikers........................................................................................... 38 7.2. Problemen oplossen: Windows-gebruikers. .................................................................................... 40 7.3. Problemen oplossen: Aansluiting op tv/stereo-installatie................................................................. 41 8. Contact opnemen met de klantenservice................................................................. 43 8.1. Contactpersonen LaCie Technical Support (technische dienst)......................................................... 44 9. Garantie.................................................................................................................. 45 10. Verklarende woordenlijst...................................................................................... 46
Pagina: 3
LaCinema Classic Bridge Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Copyrights Copyright © 2009 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveel- voudigd, opgeslagen in een gegevenssy- steem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedepo- neerde handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millen- nium Edition, Windows XP en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. “Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. “”Dolby”” en het dubbele- D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.” Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uit- sluitend ter informatie en kan zonder ken- nisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document rede- lijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatin- gen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen infor- matie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale klasse B-apparaat voldoet aan alle eisen van de Canadese voor- schriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: 1. De apparaten mogen geen schade- lijke storingen veroorzaken. 2. De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een onge- wenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voor- schriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële om- geving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstra- len. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De ga- rantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet wor- den gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen) wordt u verzocht de sto- ring te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: ✦ ✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ✦ ✦ Vergroot de afstand tussen de ap- paratuur en de ontvanger. ✦ ✦ Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander cir- cuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ✦ ✦ Raadpleeg de leverancier of een er- varen radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voor- schriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedie- nen komt te vervallen. Verklaring van CE-certifice�� - ring van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit pro- duct aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 2001 Onder verwijzing naar de volgende con- dities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/ EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: De garantie op de LaCinema Classic Bridge kan komen te vervallen wanneer bovenstaande voorzorgsmaatre- gelen niet worden opgevolgd. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCinema Classic Bridge
Pagina: 4
LaCinema Classic Bridge Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Dit symbool op het pro- duct of op de verpakking duidt aan dat u het pro- duct niet mag wegwerpen met uw gewone huishou- delijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elek- trische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuur- lijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeente- reinigingsdienst of met de leverancier van het product. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ✦ ✦ Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit ap- paraat. ✦ ✦ Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste proce- dure bij het installeren van het ap- paraat. ✦ ✦ Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektri- sche schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermij- den. Als het apparaat niet goed lijkt te werken, laat het dan contro- leren door gekwalificeerd LaCie- servicepersoneel.Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstan- digheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCi- nema Classic Bridge, aangezien de vloeistof in de openingen van het apparaat terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe.Zorg ervoor dat de computer en de LaCi- nema Classic Bridge elektrisch zijn geaard. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektri- sche schokken toe. Voedingsvereis- ten 100-240 V~, 4A, 60-50 Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale, transiënte over- spanning volgens overspannings- categorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ✦ ✦ Stel de LaCinema Classic Bridge niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 30 °C; of aan bedrijfsvochtigheid buiten het bereik van 5-80%, zonder condensvorming, of vochtigheid wanneer niet in bedrijf van 10% tot 90%, zonder condens- vorming. Als u dit wel doet, kan de LaCinema Classic Bridge beschadigd raken of de behuizing vervormen. Plaats de LaCinema Classic Bridge niet in de buurt van een hittebron en stel het apparaat niet bloot aan zon- licht (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCinema Classic Bridge in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat be- schadigd raken. ✦ ✦ Trek altijd het netsnoer van de La- Cinema Classic Bridge uit het stop- contact als er kans is op bliksemin- slag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden ge- bruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kort- sluiting of brand. ✦ ✦ Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegele- verd. ✦ ✦ Plaats geen voorwerpen boven op de LaCinema Classic Bridge en oe- fen er geen overmatige kracht op uit. ✦ ✦ Oefen nooit overmatige kracht uit op de LaCinema Classic Bridge. Raadpleeg wanneer u een pro- bleem ontdekt het hoofdstuk Pro- blemen oplossen in deze handlei- ding. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt.
Pagina: 5
LaCinema Classic Bridge Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 5 Bedrijfsomgevingtemperaturen ✦ ✦ Stel de LaCinema Classic Bridge niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5°C tot 30°C (41°F tot 86°F). De LaCine- ma Classic Bridge is een hoogwaardig audio/video-apparaat en is als zodanig voorzien van een doeltreffend ventilatiesy- steem. Zorg dat overal rondom de LaCinema Classic Bridge een vrije ruimte van 5 cm wordt gelaten om oververhitting te voorkomen. Zie Afb. 01. ✦ ✦ Stapel geen objecten boven op de LaCinema Classic Bridge omdat hierdoor interferentie met de ingebouwde WiFi-antenne kan ontstaan. Zie Afb. 02. BELANGRIJKE INFORMATIE: Elk verlies en elke beschadi- ging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een La- Cie-drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie drin- gend TWEE kopieën van uw gegevens te bewaren, bijvoorbeeld één op uw externe harde schijf en een tweede op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJKE INFORMATIE: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de bedrijfsomge- ving (gewoonlijk 5-10% minder). 5 cm 5 cm 5 cm Afb. 01 Afb. 02
Pagina: 6
LaCinema Classic Bridge Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 1. Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LaCinema Clas- sic Bridge! De LaCinema Classic Bridge kan rechtstreeks worden aangesloten op een brede verscheidenheid van audiovisuele ap- paratuur voor het direct afspelen van opgeslagen films, muziek of foto's. U kunt aan de slag door een interne harde schijf te installeren of een externe USB harde schijf aan te sluiten. Gebruik vervolgens uw Mac of pc om uw films, muziek en foto's over te brengen naar de LaCinema Classic Bridge. Daarna sluit u de LaCinema Classic Bridge simpelweg aan op uw tv en gebruikt u de meegeleverde afstandbediening om snel door de menu's te navigeren om naar muziek te luisteren of foto's of films te bekijken. Klik op een onderwerp: ✦ ✦ Verklarende woordenlijst ✦ ✦ De afstandsbediening gebruiken ✦ ✦ Afspelen van multimediabestanden Snelkoppelingen
Pagina: 7
LaCinema Classic Bridge Inleiding Gebruikershandleiding pagina 7 1.1. Minimale systeemvereisten 1.1.1. Windows-gebruikers ✦ ✦ Windows XP of Windows Vista ✦ ✦ Processor van 500 MHz of meer ✦ ✦ Minimaal 256 MB RAM ✦ ✦ Internetverbinding (voor firmware-updates) ✦ ✦ 3,5” SATA harde schijf of externe USB harde schijf ✦ ✦ Tv-systemen: PAL, NTSC 1.1.2. Mac-gebruikers ✦ ✦ Mac OS X 10.3 of hoger ✦ ✦ Processor van 500 MHz of meer ✦ ✦ Minimaal 256 MB RAM ✦ ✦ Internetverbinding (voor firmware-updates) ✦ ✦ 3,5” SATA harde schijf of externe USB harde schijf ✦ ✦ Tv-systemen: PAL, NTSC 1.2. Ondersteunde indelingen Video MPEG-4 (DivX, AVI, XviD) Foto JPEG Audio MP3, WMA, Dolby Digital* Externe onderti- tels SUB, SRT, SMI, SSA Video-uitgangen ✦ ✦ Samengestelde video (CVBS) ✦ ✦ HDMI (tot 1080p) Audio-uitgangen ✦ ✦ Analoge stereo audio (Links en rechts) ✦ ✦ S/PDIF Coaxiale audio *Alleen 2-kanaals. Voor audio met meer dan 2 kanalen sluit u het product aan op een digitale ontvanger. De audio wordt door de coaxiale verbinding geleid (raadpleeg onderdeel 3.3.3. Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten).
Pagina: 8
LaCinema Classic Bridge Inleiding Gebruikershandleiding pagina 8 1.3. Inhoud van de doos Uw LaCinema Classic Bridge-pakket bevat de drive en een acces- soiredoos met de hieronder vermelde elementen. 1. LaCinema Classic Bridge 2. Afstandsbediening 3. 2 AAA-batterijen 4. Samengestelde video- en stereokabel 5. HDMI-kabel 6. USB-kabel 7. Externe voeding 8. Cd-rom met hulpprogramma's (inclusief LaCie-formatteer- hulpprogramma) 9. Snelle installatiegids 10. Hulpmiddel voor openen van behuizing 11. Schroeven (4 stuks) BELANGRIJKE INFORMATIE: Bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. 1.4. Talen TECHNISCHE OPMERKING: Bezoek de LaCie-website voor ex- tra talen die beschikbaar zijn via een firmware-update. www.lacie. com/support Beschikbare talen ❖ Engels ❖ Frans ❖ Italiaans ❖ Duits ❖ Spaans ❖ Portugees LaCinema Classic Bridge LaCie‘1-Click’Backup Software for Mac & Windows 711897 070913 Quick Install Guide
Pagina: 9
LaCinema Classic Bridge Inleiding Gebruikershandleiding pagina 9 1.5. Aanzichten van de drive 1.5.1. Vooraanzicht 1. USB-uitbreidingspoort - Sluit een USB-flashdrive, harde schijf of kaartlezer aan om de multimediabestanden recht- streeks op uw tv te openen. 2. Infraroodontvanger – Vangt het infraroodsignaal op van de afstandsbediening. Zorg ervoor dat niets de ontvanger bedekt. 1.5.2. Achteraanzicht 1. Netsnoeraansluiting 2. USB-poort (voor aansluiting op een pc) 3. HDMI-aansluiting 4. Aansluiting voor samengestelde video- en stereokabel 5. Aansluiting voor coaxiale digitale audio Afb. 03 Afb. 04
Pagina: 10
LaCinema Classic Bridge Inleiding Gebruikershandleiding pagina 10 1.6. Kabels en aansluitstukken 1.6.1. A/V-kabels (Audio/Video) De A/V-kabels leveren de audio- en videosignalen naar de stereo en TV. De LaCinema Classic Bridge ondersteunt de onderstaande A/V-standaarden: 1. Samengestelde video/stereogeluid (Afb. 05) – Dit is de meest standaard videoaansluiting (geel) met de linker (wit) en rechter (rood) stereo audio-ingangen. Als uw tv alleen een SCART-aansluiting heeft, kunt u een adapter kopen bij uw lokale wederverkoper waarmee u de samengestelde video/stereo audiokabel kunt aansluiten op de SCART- ingang. 2. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (Afb. 06) – Dit is de beste audio/videomethode om de LaCinema Classic Bridge aan te sluiten op HDTV's. 1.6.2. USB-kabel USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie om randappa- raten op de computer of op elkaar aan te sluiten. Hi-Speed USB 2.0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzakelijke bandbreedte en gegevensoverdrachtsnelheden biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harde schijven, cd-/dvd-drives en digitale camera's. Meegeleverde USB-kabel Met de LaCinema Classic Bridge wordt een Hi-Speed USB 2.0-kabel (Afb. 07) meegeleverd om een maximale gegevens- overdrachtsnelheid te waarborgen bij aansluiting op een Hi- Speed USB 2.0-poort. Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB-poort, maar in dat geval zijn de overdrachtsnelheden van USB 1.1 van kracht. Voordelen van Hi-Speed USB 2.0 ✦ ✦ Neerwaartse compatibiliteit: Hi-Speed USB 2.0 werkt met de oorspronkelijke USB-specificaties. ✦ ✦ Hot-pluggable: bij het toevoegen of verwijderen van ap- paraten hoeft de computer niet te worden afgesloten of opnieuw opgestart. TECHNISCHE OPMERKING: Als u de gegevensoverdrachtsnel- heden van Hi-Speed USB 2.0 wilt realiseren, moet u een aansluiting tot stand brengen met een Hi-Speed USB 2.0-hostinterface. Anders zullen overdrachtsnelheden beperkt zijn tot die van USB 1.1. Afb. 05 Afb. 06 Afb. 07
Pagina: 11
LaCinema Classic Bridge De afstandsbediening gebruiken Gebruikershandleiding pagina 11 2. De afstandsbediening gebruiken Sommige knoppen van de afstandbediening hebben een andere of geen functie afhankelijk van het type bestand dat u aan het be- kijken bent. In dit hoofdstuk worden de functies van de knoppen beschreven voor elk type bestand (film, foto en muziek) alsmede de installatie van de batterijen. 2.1. Batterijen installeren De afstandbediening maakt gebruik van twee AAA-batterijen. De batterijen worden niet vooraf geïnstalleerd en u moet ze dus zelf installeren voordat u de afstandbediening kunt gebruiken. De batterijen installeren: 1. Verwijder het dekseltje van het batterijcompartiment. 2. Breng de batterijen aan in het batterijcompartiment. Breng de batterijen zo aan dat de '+'-symbolen op de batterijen aan dezelfde kant zitten als de '+'-symbolen in het batterij- compartiment. 3. Breng het dekseltje van het batterijcompartiment weer aan. BELANGRIJKE INFORMATIE: Als u de afstandsbediening ge- durende langere tijd niet gebruikt, adviseert LaCie u de batterijen te verwijderen. BELANGRIJKE OPMERKING: Zorg ervoor dat er zich geen objecten bevinden tussen de afstandsbediening en de LaCinema Classic Bridge.
Pagina: 12
LaCinema Classic Bridge De afstandsbediening gebruiken Gebruikershandleiding pagina 12 2.2. Index afstandsbedieningsknoppen Met de afstandsbediening van de LaCinema Classic Bridge kunt u het apparaat bedienen terwijl deze is aangesloten op uw tv of thuis- installatie. Knop Functie 1. Voeding Aan/Uit 2. Volgende Overslaan naar volgende track 3. Vorige Terug naar vorige track 4. Volume lager Verlaagt het volume 5. Volume hoger Verhoogt het volume 6. Stoppen Stopt het afspelen van het huidige bestand 7. Afspelen / Selecteren Speelt geselecteerd bestand af / Beves- tigt de selectie 8. Navigeren ✦ ✦ Rechts en links: navigeren in het menu ✦ ✦ Omhoog en omlaag: bladeren in de lijst 9. Home / Nu bezig met afspelen Terug naar het hoofdmenu / Gaat naar het “nu afspelende” muzieknummer 10. Info / Con- textmenu Toont informatie en geeft het menu weer 11. Pauzeren Pauzeert en hervat het afspelen 12. Dempen Schakelt het geluid uit 13. Setup Opent het hoofdmenu voor de instal- latie
Pagina: 13
LaCinema Classic Bridge De LaCinema Classic Bridge installeren Gebruikershandleiding pagina 13 De installatie bestaat uit vier stappen: ✦ ✦ 3.1. Stap 1: Een harde schijf installeren ✦ ✦ 3.2. Stap 2: Bestanden naar de harde schijf overbrengen ✦ ✦ 3.3. Stap 3: Aansluiten op de tv Zodra de installatie voltooid is en de drive op uw tv is aangeslo- ten, gaat u verder met hoofdstuk 4. Afspelen van multimediabe- standen. 3.1. Stap 1: Een harde schijf installeren U moet een harde schijf installeren waarop u uw bestanden zult opslaan. U hebt twee keuzes: ✦ ✦ 3.1.1. Optie A: Een externe USB harde schijf aansluiten OF ✦ ✦ 3.1.2. Optie B: Een interne harde schijf installeren 3. De LaCinema Classic Bridge installeren
Pagina: 14
LaCinema Classic Bridge De LaCinema Classic Bridge installeren Gebruikershandleiding pagina 14 3.1.1. Optie A: Een externe USB harde schijf aansluiten BELANGRIJKE OPMERKING: De LaCinema Classic Bridge is alleen compatibel met schijven met een FAT32-indeling. Als u een schijf met een NTFS of HFS+ indeling probeert te installeren, zullen de bestanden niet beschikbaar zijn wanneer de drive is aangesloten op de televisie. Raadpleeg hoofdstuk 5. De LaCinema Classic Bridge opnieuw formatteren voor informatie over het formatteren. Het FAT32-bestandsysteem is compatibel met bijna alle compu- ters, maar heeft enkele beperkingen: De bestandsgrootte is be- perkt tot 4 GB en een partitiegrootte van meer dan 32 GB wordt niet goed ondersteund. Windows gebruikers kunnen hun disk formateren als één grote FAT32 partitie met de LaCie Formatter Utility, meegeleverd op CD-Rom. 1. Sluit het netsnoer van uw USB harde schijf (indien nodig) aan en schakel de harde schijf in (indien nodig). 2. Sluit de USB-kabel van de USB harde schijf aan op de USB- poort aan de voorzijde van de LaCinema Classic Bridge (Afb. 08). Ga verder met paragraaf 3.2. Stap 2: Bestanden naar de harde schijf overbrengen. Afb. 08
Pagina: 15
LaCinema Classic Bridge De LaCinema Classic Bridge installeren Gebruikershandleiding pagina 15 3.1.2. Optie B: Een interne harde schijf installeren BELANGRIJKE OPMERKING: De LaCinema Classic Bridge is alleen compatibel met schijven met een FAT32-indeling. Als u een schijf met een NTFS of HFS+ indeling probeert te installeren, zullen de bestanden niet beschikbaar zijn wanneer de drive is aangesloten op de televisie. Raadpleeg hoofdstuk 5. De LaCinema Classic Bridge opnieuw formatteren voor informatie over het formatteren. Het FAT32-bestandsysteem is compatibel met bijna alle compu- ters, maar heeft enkele beperkingen: De bestandsgrootte is be- perkt tot 4 GB en een partitiegrootte van meer dan 32 GB wordt niet goed ondersteund. Windows gebruikers kunnen hun disk formateren als één grote FAT32 partitie met de LaCie Formatter Utility, meegeleverd op CD-Rom. BELANGRIJKE OPMERKING: Installeer alleen een 3,5" SATA harde schijf. Schijven van 5400 TPM worden ten zeerste aanbe- volen. Controleer lacie.com voor een lijst met compatibele schij- ven. LaCie kan niet waarborgen dat de schijven die niet op de lijst zijn vermeld compatibel zijn met de LaCinema Classic Bridge. Schijfinstallatie LET OP: Als u een schijf vervangt, zorgt u ervoor dat de schijf is afgekoeld voordat u deze aanraakt. 1. Zorg ervoor dat het netsnoer is losgekoppeld. 2. Draai de drive om zodat de rubberen voetjes naar boven wijzen. 3. Open de behuizing door het meegeleverde hulpmiddel voor het openen van de behuizing in de naad tussen de bodemplaat en het bovenste deel te duwen en ze voorzichtig open te wrikken. (Afb. 09). 4. Draai de drive om en verwijder het bovenste deel. 5. Schuif de schijf met het label naar boven op de bodemplaat tot de SATA-connector aansluit op de interne SATA-poort van de LaCinema Classic Bridge (Afb. 10). 6. Bevestig de schijf in de behuizing door de vier schroeven (meegeleverd) aan te brengen zoals aangegeven (Afb. 11). 7. Plaats de behuizing terug op zijn plaats door eerst de video- poorten op de bodemplaat overeenkomstig de uitgesneden openingen van het bovenste deel te plaatsen en vervolgens het bovenste deel neer te drukken tot het vast klikt (Afb. 12). Ga verder met paragraaf 3.2. Stap 2: Bestanden naar de harde schijf overbrengen. case opening tool Afb. 09 Afb. 10 Afb. 11 Afb. 12
Pagina: 16
LaCinema Classic Bridge De LaCinema Classic Bridge installeren Gebruikershandleiding pagina 16 3.2. Stap 2: Bestanden naar de harde schijf overbrengen 1. Zorg ervoor dat u ofwel een externe USB harde schijf hebt aangesloten ofwel een interne harde schijf hebt geïnstalleerd zoals beschreven in paragraaf 3.1. Stap 1: Een harde schijf installeren. 2. Sluit de voeding aan die de LaCinema Classic Bridge van stroom voorziet. 3. Sluit de USB-kabel van de LaCinema Classic Bridge aan op uw computer. ✦ ✦ Bekijk Afb. 13 als u een interne harde schijf hebt geïnstal- leerd. ✦ ✦ Bekijk Afb. 14 als u een externe USB harde schijf hebt aangesloten. 4. Open de drive in Deze computer (Windows-gebruikers) of vanaf het Bureaublad (Mac-gebruikers). Maak mappen aan op het geactiveerde volume waarin u uw media plaatst (MO- VIES, MUSIC, PICTURES en UPDATE) (zie Afb. 15). De na- men moeten precies overeenkomen. BELANGRIJKE INFORMATIE: U moet uw bestanden in de juiste mappen plaatsen (bijv. muzieknummers in de map MUSIC) of ze worden niet juist weergegeven op uw tv. TECHNISCHE OPMERKING: Alleen voor Windows-gebruikers: Als u het formatteerhulpprogramma gebruikt (welke u vindt op de cd-rom) om uw externe harde schijf naar FAT32 opnieuw te format- teren, zal het programma de mappen voor u aanmaken. 5. Kopieer uw multimediabestanden door uw muziek, foto's en video's simpelweg te verslepen naar de juiste mappen. 6. Deactiveer het volume en koppel de USB-kabel los van uw computer. TECHNISCHE OPMERKING: U kunt ook bestanden overbren- gen naar een externe harde schijf voordat u deze op de LaCinema Classic Bridge aansluit (zie Afb. 16). Afb. 13 Afb. 14 Afb. 15 Afb. 16
Pagina: 17
LaCinema Classic Bridge De LaCinema Classic Bridge installeren Gebruikershandleiding pagina 17 Betekenis Aansluiting Maximalereso- lutie HighDefinition HDMI 1080p StandardDefi- nition Composite 576p 3.3. Stap 3: Aansluiten op de tv De LaCinema Classic Bridge ondersteunt verschillende aansluit- methoden voor televisies. Kies uit deze methoden de installatie die overeenkomt met de poorten op uw televisie of ontvanger: ✦ ✦ 3.3.1. HDMI-aansluiting (High Definition) ✦ ✦ 3.3.2. Composite-kabel en analoge stereogeluidskabel aansluiten (Standard Definition) Bij elke van de bovenstaande aansluitmethoden is het mogelijk de LaCinema Classic Bridge aan te sluiten op thuisinstallaties door de S/PDIF-kabel (niet meegeleverd) op uw digitale versterker aan te sluiten via de digitale optische geluidsconnector (raadpleeg paragraaf 3.3.3. Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten voor meer informatie). De tabel aan de rechterzijde toont de kwaliteit die mogelijk is met de verschillende aansluitmethoden. TECHNISCHE OPMERKING: De aansluitingen aan de ach- terzijde van uw tv komen mogelijk niet geheel overeen met on- derstaande afbeelding. Gelieve de labels naast de aansluitingen zorgvuldig te lezen om een correcte aansluiting te garanderen. BELANGRIJKE INFORMATIE: De LaCinema Classic Bridge kan niet tegelijkertijd op een tv en een computer worden aange- sloten. vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 18
LaCinema Classic Bridge De LaCinema Classic Bridge installeren Gebruikershandleiding pagina 18 3.3.1. HDMI-aansluiting (High Definition) BELANGRIJKE INFORMATIE: Schakel uw tv uit voordat u de kabel aansluit. 1. Sluit het netsnoer van de LaCinema Classic Bridge aan. 2. Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI- poort van uw televisie (Afb. 18). 3. Sluit het andere uiteinde aan op de HDMI-poort aan de ach- terzijde van de LaCinema Classic Bridge. 4. Zodra deze aangesloten is, drukt u op de knop Gear (Inrich- ting) en selecteert u het menu Video om de resolutie van de video-uitgang zo nodig aan te passen aan de resolutie van uw TV (van 720p tot 1080p). Ga verder met de volgende stap, 4. Afspelen van multimediabe- standen. TECHNISCHE OPMERKING: Als de HDMI-poort van uw tv door een ander apparaat wordt gebruikt of als uw tv niet over een HDMI-poort beschikt, kunt u het apparaat op uw tv aansluiten met behulp van de composite-aansluiting (raadpleeg paragraaf 3.3.2 voor meer informatie). Afb. 17 - HDMI-kabeluiteinde en -profiel Afb. 18
Pagina: 19
LaCinema Classic Bridge De LaCinema Classic Bridge installeren Gebruikershandleiding pagina 19 3.3.2. Composite-kabel en analoge stereogeluidskabel aansluiten (Standard Definition) BELANGRIJKE INFORMATIE: Schakel uw tv uit voordat u de kabels aansluit. 1. Sluit het netsnoer van de LaCinema Classic Bridge aan. 2. Sluit de gele connector aan het ene uiteinde van een analoge composite/stereokabel aan op de CVBS-poort van uw tv (Afb. 20). 3. Sluit de gele connector aan het andere uiteinde van de com- posite/stereokabel aan op de LaCinema Classic Bridge. 4. Sluit de analoge (rode en witte) geluidsconnectoren van de kabel aan op uw tv en op de LaCinema Classic Bridge. Ga verder met de volgende stap, 4. Afspelen van multimediabe- standen. Afb. 19 - Composite-kabeluiteinden Afb. 20 Op de LaCinema Classic Bridge Op de tv
Pagina: 20
LaCinema Classic Bridge De LaCinema Classic Bridge installeren Gebruikershandleiding pagina 20 3.3.3. Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten BELANGRIJKE INFORMATIE: Schakel uw digitale versterker uit voordat u de kabel aansluit. Bij de composite- of HDMI-aansluitmethoden is het mogelijk de LaCinema Classic Bridge aan te sluiten op thuisinstallaties door de S/PDIF-kabel (niet meegeleverd) op uw digitale versterker aan te sluiten via de digitale optische geluidsconnector van de LaCi- nema Classic Bridge. Sluit voor de composite-aansluiting OF- WEL de S/PDIF-kabel OFWEL de stereogeluidskabel (met rode en witte aansluitstukken) aan. 1. Sluit het ene uiteinde van een S/PDIF-kabel aan op uw digi- tale versterker (Afb. 22). 2. Sluit het andere uiteinde aan op de achterzijde van de LaCi- nema Classic Bridge. Ga verder met de volgende stap, 4. Afspelen van multimediabe- standen. Afb. 21 - S/PDIF-kabeluiteinden Op de LaCinema Classic Bridge Op de stereo Afb. 22 Home Stereo LaCinema Classic Bridge
Pagina: 21
LaCinema Classic Bridge Afspelen van multimediabestanden Gebruikershandleiding pagina 21 4. Afspelen van multimediabestanden BELANGRIJKE OPMERKING: U moet de LaCinema Classic Bridge inschakelen door op de aan/uit-knop van de afstandsbe- diening te drukken. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende menuopties van de LaCinema Classic Bridge wanneer deze op uw tv is aan- gesloten. Als u de LaCinema Classic Bridge voor het eerst inschakelt, ver- schijnt het Hoofdmenu. Vanuit dit menu kunt u kiezen uit vier verschillende media: ✦ ✦ Film ✦ ✦ Muziek ✦ ✦ Foto's ✦ ✦ Alle media TECHNISCHE OPMERKING: De LaCinema zal een scan van de harde schijf uitvoeren. De duur van de scan hangt af van het aantal bestanden op de schijf. Afb. 23
Pagina: 22
LaCinema Classic Bridge Afspelen van multimediabestanden Gebruikershandleiding pagina 22 4.1. Movies-menu (Film) U kunt met de navigatieknoppen door de menu's bladeren. Druk op de knop Afspelen om uw keuze te bevestigen en een menu te openen (Afb. 24). In dit menu worden alle videobestanden getoond die u naar de map MOVIES van uw LaCinema Classic Bridge hebt geüpload. Alleen bestanden die herkend worden als films zullen worden weergegeven. Muziek en foto's zullen niet getoond worden. Om alle bestandstypen te zien, selecteert u het menu Browser. U kunt door de lijst met filmbestanden en mappen bladeren met behulp van de knoppen Omhoog en Omlaag. De knop Rechts gebruikt u om een map te openen en de knop Links om naar de bovenliggende map te gaan (Afb. 25). Druk op de knop Afspelen om uw keuze te bevestigen. Er wordt een animatie voor het laadproces weergegeven terwijl de film wordt geanalyseerd voor een optimale afspeelervaring. TECHNISCHE OPMERKING: Het laden van een film kan tot 30 seconden duren en is afhankelijk van de grootte van het bestand en de coderingsparameters. TECHNISCHE OPMERKING: Als de film niet kan worden afge- speeld, wordt het volgende bericht weergegeven: “Kan de film niet afspelen”. Druk op de knop Stoppen of wacht 5 seconden om terug te keren naar het menu Browser. Tijdens het afspelen van het bestand kunt u informatie over de film oproepen en diverse afspeelparameters aanpassen. Druk op de knop i om het menu op het scherm weer te geven of te verlaten (Afb. 26). Afb. 24 Afb. 25 Afb. 26
Pagina: 23
LaCinema Classic Bridge Afspelen van multimediabestanden Gebruikershandleiding pagina 23 4.1.1. Bestandsinformatie Het informatiescherm geeft u de belangrijkste informatie over de film en de weergave. 4.1.2. Audio Vermeldt geluidstrack(s) in de film die momenteel wordt afge- speeld (Afb. 27). 4.1.3. Subtitles (Ondertitels) Vermeld de status van de ondertitels en toont een lijst van inge- bedde ondertitels (Afb. 28). Compatibiliteit ondertitels Om te zorgen dat de LaCinema Classic Bridge ondertiteling weer- geeft in MPEG-4-indeling dienen zowel het bestand “movie.avi” als het bestand “movie.srt” in dezelfde map te worden geplaatst. Zorg ervoor dat er slechts één ondertitel met dezelfde bestands- naam in de map van de film aanwezig is. De externe ondertitel zal worden geladen zelfs wanneer het filmbestand een ingebedde ondertitel heeft. Verwijder het externe ondertitelbestand om de ingebedde ondertitels af te spelen en druk op de knop i om de ingebedde ondertitel te selecteren. BELANGRIJKE INFORMATIE: De LaCinema Classic Bridge is niet ontworpen, bedoeld of mag niet worden gebruikt om auteurs- rechten of andere IP-rechten (intellectueel eigendom) van derden te schenden. Elke gebruiker van de LaCinema Classic Bridge mag de LaCinema Classic Bridge alleen gebruiken in combinatie met materiaal dat zijn/haar wettelijk eigendom is of waarvoor hij/zij als gebruiker een licentie heeft en voor zover dergelijke eigen- doms- of licentierechten een dergelijk gebruik toestaan. Afb. 27 Afb. 28
Pagina: 24
LaCinema Classic Bridge Afspelen van multimediabestanden Gebruikershandleiding pagina 24 4.1.4. Repeat (herhalen) Stelt de herhalingsmodus voor de film in. Selecteer Aan om de- zelfde film continu te herhalen of Uit om het afspelen aan het einde van de film te stoppen (Afb. 29). 4.1.5. Afspeelmodus Dit is van toepassing op alle films in dezelfde map. Selecteer Eén afspelen om aan het einde van een film terug te keren naar het Movies-menu of Alles afspelen om de volgende film op het einde van een film af te spelen (Afb. 30). 4.1.6. Auto Bookmark (Automatisch herinneren) Als een film voor het einde wordt gestopt en later opnieuw wordt afgespeeld, zal een bericht vragen of u wenst te hervatten vanaf de positie waar u de laatste keer bent gestopt of vanaf het begin. De laatste vijf films blijven in het geheugen voor de hervatting van het afspelen op een later tijdstip (Afb. 31). Afb. 29 Afb. 30 Afb. 31
Pagina: 25
LaCinema Classic Bridge Afspelen van multimediabestanden Gebruikershandleiding pagina 25 4.2. Music-menu (Muziek) U kunt met de navigatieknoppen door het menu bladeren. Druk op de knop Afspelen om uw keuze te bevestigen en een menu te openen (Afb. 32). Dit menu zal alle geluidsbestanden weergeven die u hebt ge- üpload naar uw LaCinema Classic Bridge. Alleen bestanden die als muzieknummers worden herkend zullen worden weergegeven. Films en foto's zullen niet getoond worden. Om alle bestandsty- pen te zien, selecteert u het menu Browser. U kunt de lijst met muzieknummers en mappen doorlopen met behulp van de knoppen Omhoog en Omlaag. De knop Rechts gebruikt u om een map te openen en de knop Links om naar de bovenliggende map te gaan. Druk op de knop Afspelen om uw keuze te bevestigen (Afb. 33). Tijdens het afspelen van het bestand kunt u diverse afspeelpa- rameters aanpassen. Druk op de knop i om het menu op het scherm weer te geven of te verlaten (Afb. 34). Afb. 32 Afb. 33 Afb. 34
Pagina: 26
LaCinema Classic Bridge Afspelen van multimediabestanden Gebruikershandleiding pagina 26 4.2.1. Afspeelmodus Selecteer Willekeurig om muzieknummers in willekeurige volg- orde af te spelen of Standaard om muzieknummers in continue volgorde af te spelen (Afb. 35). 4.2.2. Repeat (herhalen) Stelt de herhalingsmodus voor muzieknummers in. Selecteer AAN om de muzieknummers in de map continu te herhalen en UIT om het afspelen te stoppen wanneer alle muzieknummers in de map zijn afgespeeld (Afb. 36). 4.2.3. Muziekscreensaver Na één minuut muziek wordt er een screensaver weergegeven. Druk op de knop Afspelen om het Music-menu weer te geven. Afb. 35 Afb. 36
Pagina: 27
LaCinema Classic Bridge Afspelen van multimediabestanden Gebruikershandleiding pagina 27 4.3. Photos-menu (Foto's) U kunt met de navigatieknoppen door het menu bladeren. Druk op de knop Afspelen om uw keuze te bevestigen en een menu te openen (Afb. 37). Dit menu zal alle afbeeldingen weergeven die u hebt geüpload naar uw LaCinema Classic Bridge. Alleen bestanden die als af- beeldingen worden herkend zullen worden weergegeven. Films en muziekbestanden zullen niet getoond worden. Om alle be- standstypen te zien, selecteert u het menu Browser. U kunt de lijst met multimediabestanden en mappen doorlopen met behulp van de knoppen Omhoog en Omlaag. De knop Rechts gebruikt u om een map te openen en de knop Links om naar de bovenliggende map te gaan. Druk op de knop Afspelen om uw keuze te bevestigen (Afb. 38). Tijdens het afspelen van het bestand kunt u diverse afspeelpa- rameters aanpassen. Druk op de knop i om het menu op het scherm weer te geven of te verlaten (Afb. 39). Afb. 37 Afb. 38 Afb. 39
Pagina: 28
LaCinema Classic Bridge Afspelen van multimediabestanden Gebruikershandleiding pagina 28 4.3.1. Browser-modus Met deze functie kunt u een kleine voorbeeldweergave van foto's zien terwijl u door het Photos-menu navigeert. Selecteer de mo- dus Lijst (om alleen de bestandsnaam te zien) of de modus Minia- tuur (Afb. 40). 4.3.2. Afspeelmodus Selecteer Willekeurig om foto's in willekeurige volgorde weer te geven of Standaard om foto's in continue volgorde weer te geven (Afb. 41). Afb. 40 Afb. 41
Pagina: 29
LaCinema Classic Bridge Afspelen van multimediabestanden Gebruikershandleiding pagina 29 4.3.3. Repeat (herhalen) Stelt de herhalingsmodus voor de foto's in. Selecteer AAN om de foto's in de map continu te herhalen en UIT om het weergeven te stoppen wanneer alle foto's in de map zijn weergegeven (Afb. 42). 4.3.4. JPEG-duur Stelt de weergaveduur van de foto in. Kies uit Handmatig (gaat alleen verder door de afstandsbediening te bedienen), 5 sec, 10 sec en 15 sec (Afb 43). 4.3.5. Overgang Selecteer het overgangseffect tussen twee foto's. Kies uit de be- schikbare overgangen, Willekeurig of Geen overgang (Afb. 44). Afb. 42 Afb. 43 Afb. 44
Pagina: 30
LaCinema Classic Bridge Afspelen van multimediabestanden Gebruikershandleiding pagina 30 4.4. Bestandsbrowser-modus U kunt met de navigatieknoppen door het menu bladeren. Druk op de knop Afspelen om uw keuze te bevestigen en een menu te openen. In dit menu worden alle multimediabestanden getoond die u naar uw LaCinema Classic Bridge hebt geüpload. U kunt door de lijst met mediabestanden bladeren met behulp van de knoppen Omhoog en Omlaag. De knop Rechts gebruikt u om een map te openen en de knop Links om naar de bovenlig- gende map te gaan. Druk op de knop Afspelen om uw keuze te bevestigen. 4.5. Afspelen vanaf externe harde schijf Als u een interne harde schijf hebt geïnstalleerd, kunt u ook een USB harde schijf aansluiten om multimediabestanden op de USB harde schijf op uw tv af te spelen. 1. Sluit eerst de voeding aan en sluit vervolgens uw LaCinema Classic Bridge op uw tv aan door de instructies in paragraaf 3.3. Stap 3: Aansluiten op de tv te volgen. 2. Zodra het hoofdmenu op uw televisie wordt weergegeven, sluit u een compatibele USB-schijf aan op de USB-uitbrei- dingspoort aan de voorzijde van de LaCinema Classic Bridge en wacht u enkele seconden tot de schijf wordt herkend. 3. Selecteer met de afstandsbediening het mediatype dat u wilt afspelen. In het menu Browser ziet u de lijst met beschikbare opslagvolumes (Afb. 45). 4. Selecteer het volume met een USB-pictogram en druk op Afspelen om naar de map te navigeren en de film (of het muzieknummer of de foto) te selecteren die u wilt afspelen. Afb. 45
Pagina: 31
LaCinema Classic Bridge Afspelen van multimediabestanden Gebruikershandleiding pagina 31 4.6. Setup-menu (Installatie) Om de instellingen te wijzigen, opent u het menu Setup (Instal- latie) door te drukken op de knop Gear (Inrichting). Blader door het menu Setup met behulp van de knoppen Omhoog en Om- laag (Afb. 46). Om de beschikbare opties van een bepaalde installatiecategorie weer te geven, drukt u op Rechts. Druk op de knop Afspelen om uw keuze te bevestigen. Alle wijzigingen worden automatisch op- geslagen. Druk op de knop Setup (Installatie) om het hoofdmenu op het scherm weer te geven. Wanneer het menu Setup wordt weergege- ven, zal het afspelen automatisch worden gepauzeerd. Druk op de knoppen Omhoog en Omlaag om de gewenste in- stelling te selecteren en op de knop Afspelen om te bevestigen. Druk op de knoppen Links en Rechts om het submenu te selecte- ren en druk vervolgens op Afspelen. Druk voor het selecteren van een andere optie op de knop Links om terug te keren naar een vorig menu. Druk opnieuw op de knop Setup om het hoofdmenu op het scherm te verlaten. 4.6.1. Taal Taal Selecteer de systeemtaal van de LaCinema Classic Bridge (Afb. 47). DivX-ondertitels Als uw DivX-bestanden een ondertitelbestand hebben, kunt u een ondersteunde DivX-ondertiteltaal per regio selecteren. TECHNISCHE OPMERKING: Als uw DivX-bestand geen onder- titelbestand heeft, kunt u deze selectie niet gebruiken. U moet dan een extern ondertitelbestand met de ondersteunde ondertitelinde- ling gebruiken: .srt, .sub, .txt, .smi, .ssa, .ass, .psb Afb. 46 Afb. 47
Pagina: 32
LaCinema Classic Bridge Afspelen van multimediabestanden Gebruikershandleiding pagina 32 4.6.2. Video Breedte-hoogteverhouding: Kies tussen 16:9 (Standaard) en 4:3 (Afb. 48). Beeldmodus: ✦ ✦ Fill (Opvulling): Vult het scherm op met beeld. ✦ ✦ Origineel: Geeft de afbeelding in het originele formaat weer. ✦ ✦ Automatisch aanpassen (Standaard): Past de gedecodeer- de afbeelding automatisch aan aan het scherm zonder ver- vorming. ✦ ✦ Pan Scan: Geeft de gedecodeerde afbeelding automatisch weer op het volledige scherm zonder vervorming. Tv-systeem: ✦ ✦ PAL ✦ NTSC HD-resolutie: ✦ ✦ Auto (standaard) ✦ 480p/576p ✦ ✦ 720p ✦ 1080i ✦ ✦ 1080p HD Jpeg-modus: ✦ ✦ Aan / Uit Screensaver: ✦ ✦ Aan / Uit 4.6.3. Informatie Standaardinstellingen Gebruik deze functie om de LaCinema Classic Bridge terug te zetten naar de standaardinstellingen (Afb. 49). DivX-registratie Geeft de informatie van de DivX-registratie weer. Firmware-versie Geeft de huidige firmware-versie weer. Afb. 48 Afb. 49
Pagina: 33
LaCinema Classic Bridge Afspelen van multimediabestanden Gebruikershandleiding pagina 33 4.7. Firmware bijwerken U kunt de firmware van de LaCinema Classic Bridge bijwerken door gedownloade firmware-updates in de map Update te laden. Om de firmware bij te werken: 1. Ga naar www.lacie.com/support en klik op de link Down- loads. 2. Kies de meest recente firmware voor de LaCinema Classic Bridge. Sluit uw LaCinema Classic Bridge aan op uw compu- ter (Afb. 50). Versleep het firmware-bestand dat u zojuist hebt gedownload naar de map Update op de LaCinema Classic Bridge. Koppel de LaCinema Classic Bridge los van uw com- puter en sluit hem aan op uw tv. BELANGRIJKE OPMERKING: Als u een USB harde schijf hebt aangesloten en geen interne schijf hebt geïnstalleerd, moet u een map UPDATE aanmaken (op hetzelfde niveau als de mappen MOVIES, MUSIC en PICTURES) en sleept u het firmware-bestand naar deze map. 3. Ga naar de Browser-weergave in het hoofdmenu. 4. Selecteer de map Update en druk op de knop Afspelen om deze te openen. 5. Selecteer het bestand update.bin en druk op de knop Af- spelen. De firmware-update start nadat u de handeling hebt bevestigd. Het updateproces neemt ongeveer 2 minuten in beslag. 6. Wanneer de firmware-update is voltooid, zal het product au- tomatisch opnieuw starten en het hoofdmenu weergeven. LET OP: Schakel de LaCinema Classic Bridge nooit uit tijdens de firmware-update! Het apparaat kan anders beschadigd raken. Als de procedure om een of andere reden mislukt (de stroom valt bijvoorbeeld uit tijdens het bijwerken), dan kunt u uw LaCinema Classic Bridge mogelijk niet gebruiken. Neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht of met de afdeling Klan- tenservice van LaCie voor meer informatie. Afb. 50
Pagina: 34
LaCinema Classic Bridge Opnieuw formatteren Gebruikershandleiding pagina 34 5. De LaCinema Classic Bridge opnieuw formatteren 5.1. Windows-gebruikers BELANGRIJKE INFORMATIE: De drive dient niet opnieuw te worden geformatteerd naar een ander bestandssysteem dan FAT32 of FAT16. Als de drive wordt geformatteerd in een andere indeling dan FAT32 (zoals NTFS of HFS+), zullen de bestanden NIET op uw televisie verschijnen. Deze beperking geldt eveneens voor opslagapparatuur die wordt aangesloten via de USB-uitbrei- dingspoort aan de voorzijde van de LaCinema Classic Bridge. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 1.5. Aanzichten van de drive. De formatteringsprocedure van een drive op een computer met Windows 2000, Windows XP of Windows Vista bestaat uit twee stappen: (1) een handtekening installeren op de drive en (2) de drive formatteren. Door deze stappen worden alle aanwezige ge- gevens op de schijf gewist. LET OP: Als u deze stappen volgt, worden alle gegevens van de LaCinema Classic Bridge gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. 1. Sluit de drive aan op de computer met de interfacepoort. 2. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Beheren. 3. In het venster “Computerbeheer” selecteert u Schijfbeheer (onder de groep Opslag). Zie Afb. 51. 4. Als het venster “Schijf-wizard initialiseren en converteren” ver- schijnt, klikt u op Annuleren. 5. Windows rangschikt de harde schijven die geïnstalleerd zijn op het systeem. Zoek de drive die wordt aangeduid met het pictogram . Klik met de rechtermuisknop op het picto- gram en selecteer Initialiseren. 6. In het vakje rechts met vermelding Niet toegewezen, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Nieuwe partitie… 7. Op de eerste pagina van de “Nieuwe partitie wizard” klikt u op Volgende. Zie Afb. 52. vervolg op de volgende pagina...] Afb. 51 Afb. 52 OPMERKING: Windows-gebruikers kunnen ook het formatteer- hulpprogramma gebruiken dat zich bevindt op de cd-rom om de harde schijf te formatteren.
Pagina: 35
LaCinema Classic Bridge Opnieuw formatteren Gebruikershandleiding pagina 35 8. Klik op Volgende. 9. Klik op Volgende. 10. Klik op Volgende. 11. Klik op Volgende. 12. In het venster Partitie formatteren selecteert u Snel format- teren. Klik op Volgende (Afb. 53). BELANGRIJKE INFORMATIE: De drive dient niet opnieuw te worden geformatteerd naar een ander bestandssysteem dan FAT32. Als de drive wordt geformatteerd naar een andere inde- ling dan FAT32 (zoals NTFS of HFS+), zullen de bestanden NIET op uw televisie verschijnen. 13. Klik op Voltooien om de formattering te starten. 14. Windows Schijfbeheer formatteert de schijf en verdeelt ze in partities op basis van uw instellingen (Afb. 54.) en uw drive verschijnt in Deze computer, klaar voor gebruik. Afb. 53 Afb. 54
Pagina: 36
LaCinema Classic Bridge Opnieuw formatteren Gebruikershandleiding pagina 36 5.2. Mac-gebruikers LET OP: Als u deze stappen volgt, worden alle gegevens van de LaCinema Classic Bridge gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. BELANGRIJKE INFORMATIE: De drive dient niet opnieuw te worden geformatteerd naar een ander bestandssysteem dan FAT32 of FAT16. Als de drive wordt geformatteerd in een andere indeling dan FAT32 (zoals NTFS of HFS+), zullen de bestanden NIET op uw televisie verschijnen. Deze beperking geldt eveneens voor opslagapparatuur die wordt aangesloten via de USB-uitbrei- dingspoort aan de voorzijde van de LaCinema Classic Bridge. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 1.5. Aanzichten van de drive. 1. Sluit de drive aan op de computer en schakel de drive in. 2. Selecteer Hulpprogramma's in het Start-menu in de Zoeker- menubalk. 3. Dubbelklik op Schijf hulpprogramma in de map Hulppro- gramma's. 4. Het venster Schijf hulpprogramma wordt geopend. Selecteer het volume met het LaCie harde schijf etiket in de lijst met beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het venster. 5. Selecteer de tab Wissen. 6. Geef de drive een naam en klik op Wissen. 7. De drive is nu klaar voor gebruik met uw LaCinema Classic Bridge. Afb. 55
Pagina: 37
LaCinema Classic Bridge Technische gegevens Gebruikershandleiding pagina 37 6. Technische gegevens 6.1. XviD-compatibiliteit De LaCinema Classic Bridge is volledig compatibel met de XviD- indeling (een ISO, MPEG-4-compatibele videocodec) en kan elke video in deze compressie-indeling afspelen. 6.2. Gegevensoverdracht optimaliseren Onder gegevensoverdracht wordt de gegevensstroom verstaan die gepaard gaat met de uitvoering van een taak. Hierbij gaat het gewoonlijk om het verplaatsen van gegevens vanuit een opslaglo- catie naar het RAM van de computer of vanaf het ene opslagap- paraat naar het andere. Bij externe drives, zoals de LaCinema Classic Bridge, worden de gegevens via de USB-interface vanuit de drive overgebracht naar de computer. De gegevens worden vanuit de drive, via de USB-poort op de drive, aan de computer doorgegeven via de interface van de USB-hostbusadapter. USB Als u gebruik wilt maken van de verbeterde prestaties van Hi- Speed USB 2.0, moet uw computer zijn uitgerust met een Hi- Speed USB 2.0-hostbusadapterkaart (apart verkocht of inge- bouwd door de fabrikant van uw computer) en de bijbehorende stuurprogramma's. Dergelijke hostbusadapterkaarten, die een of meer USB-poorten bevatten, worden geleverd met speciale Hi-Speed USB 2.0-stuurprogramma's waarmee de computer de kaart kan besturen. Deze stuurprogramma's moeten zijn geïnstal- leerd, anders werken USB 2.0-apparaten die zijn aangesloten op de poort niet op de juiste snelheid. Op computers met Windows XP en Windows Vista worden Hi- Speed USB 2.0-apparaten en -stuurprogramma's automatisch beheerd, terwijl bij Windows 98 SE en Windows Me de stuur- programma's moeten worden geïnstalleerd voordat een Hi-Speed USB 2.0-apparaat wordt aangesloten. Mac OS 9.x biedt geen ondersteuning voor Hi-Speed USB 2.0-functionaliteit en alle Hi-Speed USB 2.0-apparaten werken alleen conform de oorspronkelijke USB-specificaties. In Mac OS 10.2.7 en hoger wordt Hi-Speed USB 2.0 wel ondersteund. Ook Mac OS 10.x ondersteunt Hi-Speed USB 2.0, maar hierbij moet een PCI- of PC-kaart (met bijbehorende stuurprogramma's) van een externe leverancier worden aangeschaft. Neem contact op met de winkel waar u het LaCie-product hebt gekocht of met de afdeling klantenservice van LaCie voor meer informatie over Hi-Speed USB 2.0 PCI- of PC-kaarten, of bezoek onze website op: www.lacie.com.
Pagina: 38
LaCinema Classic Bridge Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 38 7. Problemen oplossen Als uw LaCinema Classic Bridge niet correct functioneert, raadpleeg dan de volgende controlelijst om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Als u alle punten van de controlelijst hebt doorlopen en uw LaCinema Classic Bridge werkt nog steeds niet goed, kijk dan in de FAQ's (veelgestelde vragen) die regelmatig worden ge- publiceerd op onze website: www.lacie.com. Een van deze FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de downloadpagina bezoeken, waar de recentste bijgewerkte software- versies beschikbaar zijn. Als u verdere ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met de winkel waar u het LaCie-product hebt gekocht of met LaCie-klantenservice (zie hoofdstuk 8. Contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie). Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft ernaar om u de meest actuele en uitgebreide gebrui- kershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te instal- leren en te gebruiken. Als uw gebruikershandleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijk dan op onze website voor de nieuwste beschikbare versie. www.lacie.com 7.1. Problemen oplossen: Mac-gebruikers Probleem Vraag Antwoord De drive wordt niet door de computer herkend. Wordt er een pictogram voor de drive weergegeven op het bureau- blad? Er moet een pictogram voor de LaCie-drive op het bureaublad staan. Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor het oplossen van problemen om de aard van het probleem vast te stellen. Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor gebruik met deze drive? Zie paragraaf 1.1. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. Is de voeding van de drive aange- sloten en ingeschakeld? Zorg dat de voeding correct is aangesloten, dat de drive is aange- zet en dat er spanning staat op het stopcontact dat de stroom moet leveren. Hebt u voor de gebruikte interface en het toepasselijke besturingssy- steem de juiste installatieprocedure uitgevoerd? Controleer de installatiestappen in hoofdstuk 3. De LaCinema Classic Bridge installeren.
Pagina: 39
LaCinema Classic Bridge Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 39 Probleem Vraag Antwoord De drive wordt niet door de computer herkend. Zijn beide uiteinden van de USB- kabel stevig aangesloten? Gebruik uitsluitend een door LaCie geleverde USB-kabel. Controleer beide uiteinden van de USB-kabel en zorg ervoor dat ze goed op de poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. Is er sprake van conflict met ande- re randapparaatstuurprogramma's of extensies? Neem voor assistentie contact op met LaCie Technical Support (tech- nische dienst). Ondersteunt het besturingssysteem van uw computer het bestands- systeem? Controleer de documentatie van uw computer en raadpleeg hoofd- stuk 5. De LaCinema Classic Bridge opnieuw formatteren voor meer informatie. Hebt u de interne harde schijf cor- rect geïnstalleerd? Als u een interne harde schijf hebt geïnstalleerd, zorgt u ervoor dat de SATA-connector goed is aangesloten op de poort in de LaCinema Classic Bridge. Controleer ook de procedure in paragraaf 3.1.2. Optie B: Een interne harde schijf installeren. Foutmeldingen onder Mac OS 10.x. Hebt u de melding “Error –50” gekregen tijdens het kopiëren naar een FAT 32-volume (MSDOS)? Bij het kopiëren van bestanden of mappen van Mac OS 10.x naar een FAT32-volume kunnen bestandsnamen met bepaalde tekens niet worden gekopieerd. Enkele van deze tekens (dus niet alle) zijn: ? < > / \ : Controleer uw bestanden en mappen om u ervan te overtuigen dat dergelijke tekens er niet in voorkomen. De drive werkt niet merkbaar sneller bij aansluiting via Hi- Speed USB 2.0. Werkt u onder Mac OS 9.x? Apple ondersteunt de standaard Hi-Speed USB 2.0 niet onder Mac OS 9.x. De werking blijft beperkt tot de lagere overdrachtsnelheden van de oorspronkelijke USB-standaard. Voor meer informatie, zie paragraaf 6.2. Gegevensoverdracht optimaliseren. Is de drive wel aangesloten op een standaard USB-poort van uw computer? Als de drive is aangesloten op een standaard USB-poort, is dat normaal. Een Hi-Speed USB 2.0-apparaat werkt slechts op Hi-Speed USB 2.0-snelheden wanneer deze rechtstreeks is aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort. Als dat niet het geval is, werkt het Hi-Speed USB 2.0-apparaat op de tragere USB-overdrachtsnelheid. Voor meer informatie, zie paragraaf 6.2. Gegevensoverdracht optimaliseren en 1.6. Kabels en aansluitstukken. Is de drive aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort op de computer? Controleer of de Hi-Speed USB 2.0-stuurprogramma's voor zowel de hostbusadapter als het apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma's en installeer ze opnieuw. Zorg er ook voor dat u het apparaat rechtstreeks hebt aangesloten op een Hi- Speed USB 2.0-poort op uw computer. Ondersteunt de computer of het besturingssysteem Hi-Speed USB 2.0? Zie paragraaf 1.1. Minimale systeemvereisten en 6.2. Gegevensover- dracht optimaliseren voor meer informatie.
Pagina: 40
LaCinema Classic Bridge Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 40 7.2. Problemen oplossen: Windows-gebruikers Probleem Vraag Antwoord De drive wordt niet door de computer herkend. Is de drive geformatteerd? Controleer of de drive correct is geformatteerd. Raadpleeg hoofdstuk 5. De LaCinema Classic Bridge opnieuw formatteren. Ondersteunt het besturingssysteem van uw computer het bestands- systeem? Controleer de documentatie van uw computer en raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk 6. De LaCinema Classic Bridge opnieuw formatteren. Staat er een pictogram voor de drive in Deze computer? Ga naar Deze computer en zoek naar een pictogram en een stati- onsletter die is toegewezen aan de LaCie-drive. Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor het oplossen van problemen om de aard van het probleem vast te stellen. Ga naar Deze computer en zoek naar een pictogram en een stationsletter die is toegewezen aan de LaCie-drive. Als de drive niet wordt weergegeven, gaat u verder met de overige tips voor het oplossen van problemen om de aard van het probleem vast te stellen. Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor gebruik met deze drive? Zie paragraaf 1.1. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. Is de voeding van de drive aange- sloten en ingeschakeld? Zorg dat de voeding correct is aangesloten, dat de drive is aange- zet en dat er spanning staat op het stopcontact dat de stroom moet leveren. Hebt u voor de gebruikte interface en het toepasselijke besturingssy- steem de juiste installatieprocedure uitgevoerd? Controleer de installatiestappen in hoofdstuk 3. De LaCinema Classic Bridge installeren. Zitten beide uiteinden van de USB- kabel stevig vast? Controleer beide uiteinden van de USB-kabel en zorg ervoor dat ze goed op de poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. Is er sprake van conflict met ande- re randapparaatstuurprogramma's of extensies? Neem voor assistentie contact op met LaCie Technical Support (tech- nische dienst). Hebt u de interne harde schijf cor- rect geïnstalleerd? Als u een interne harde schijf hebt geïnstalleerd, zorgt u ervoor dat de SATA-connector goed is aangesloten op de poort in de LaCinema Classic Bridge. Controleer ook de procedure in paragraaf 3.1.2. Optie B: Een interne harde schijf installeren.
Pagina: 41
LaCinema Classic Bridge Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 41 Probleem Vraag Antwoord De drive werkt niet merkbaar sneller bij aansluiting via Hi- Speed USB 2.0. Is de drive wel aangesloten op een standaard USB-poort van uw computer? Als de drive is aangesloten op een standaard USB-poort, is dat normaal. Een Hi-Speed USB 2.0-apparaat werkt slechts op Hi-Speed USB 2.0-snelheden wanneer deze rechtstreeks is aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort. Als dat niet het geval is, werkt het Hi-Speed USB 2.0-apparaat op de tragere USB-overdrachtsnelheid. Voor meer informatie, zie paragraaf 6.2. Gegevensoverdracht optimaliseren en 1.6. Kabels en aansluitstukken. Is de drive aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort op de computer? Controleer of de Hi-Speed USB 2.0-stuurprogramma's voor zowel de hostbusadapter als het apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma's en installeer ze opnieuw. Zorg er ook voor dat u het apparaat rechtstreeks hebt aangesloten op een Hi- Speed USB 2.0-poort op uw computer. Ondersteunt de computer of het besturingssysteem Hi-Speed USB 2.0? Zie paragraaf 1.1. Minimale systeemvereisten en 6.2. Gegevensover- dracht optimaliseren voor meer informatie. 7.3. Problemen oplossen: Aansluiting op tv/stereo-installatie Probleem Vraag Antwoord De firmware-versie controleren. Hoe komt u erachter welke firm- ware-versie uw LaCinema Classic Bridge gebruikt? Om te controleren welke firmware-versie op uw LaCinema Classic Bridge is geïnstalleerd, moet u hem op uw tv aansluiten en met de afstandbediening naar het menu Instellingen > Informatie gaan. De firmware-versie wordt weergegeven aan de rechterbovenzijde van dit scherm. Hoe krijg ik nieuwe firmware en hoe installeer ik deze? Raadpleeg voor een uitgebreide uitleg paragraaf 4.7. Firmware bijwer- ken of bezoek www.lacie.com. DivX®- en XviD®- compatibiliteit. Wanneer er een nieuwe DivX®- of XviD®-versie uitkomt, kan de LaCinema Classic Bridge die bestanden dan ook afspelen? De LaCinema Classic Bridge zou de nieuwe versies moeten kunnen afspelen, op voorwaarde dat de nieuwe versie voldoet aan de ISO MPEG- -4-standaard. Ondersteunt de LaCinema Classic Bridge externe ondertiteling in DivX®-bestanden? Ja, de LaCinema Classic Bridge ondersteunt deze functionaliteit door gebruik te maken van Unicode-tekstbestanden met de extensies .sub (MicroDVD-indeling) en .smi. Dit werkt alleen goed als zowel het video- als ondertitelingstekstbestand dezelfde bestandsnaam hebben en beide in dezelfde map op uw LaCinema Classic Bridge zijn opgeslagen. Wanneer de bestandsnaam van het videobestand bijv. “Movie.avi” is moet u de ondertitelingstekst hernoemen naar “Movie.sub” of “Movie. srt”
Pagina: 42
LaCinema Classic Bridge Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 42 Er wordt geen foto weergegeven. Zijn alle kabels op de juiste wijze aangesloten? Zorg dat alle kabels op de juiste wijze zijn aangesloten. Als u de samengestelde A/V-kabel gebruikt, zorg dan dat de componentkabel niet tegelijkertijd is aangesloten. Zie paragraaf 3.3. Stap 3: Aansluiten op de tv. Videoverbindingen optimaliseren. Welke verbinding levert de beste kwaliteit op? De beste videoverbinding voor optimale kwaliteit en prestaties is de HDMI-kabel (inbegrepen). Foto's bekijken Duurt het enkele seconden om een foto weer te geven? Afhankelijk van de bestandsgrootte kan het enkele seconden duren om een foto te laden. Door de resolutie van een foto te verlagen, wordt de bestandsgrootte kleiner, waardoor het bestand sneller wordt geladen. De melding "Lege map" verschijnt. Zijn er compatibele bestanden in de desbetreffende map? Als u weet dat er compatibele bestanden in de map staan en deze worden niet weergegeven, zet dan de stroomschakelaar aan de ach- terkant van de LaCinema Classic Bridge in de UIT-stand, wacht enkele seconden en zet de LaCinema Classic Bridge vervolgens weer aan. Uw bestanden worden nu wel weergegeven.
Pagina: 43
LaCinema Classic Bridge Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 43 Voordat u contact opneemt met de technische dienst 1. Lees de handleidingen. 2. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u zich alle relevante vragen in de controlelijst voor probleemoplossing hebt gesteld en u slaagt er nog steeds niet in uw LaCie-drive goed te laten werken, neem dan contact met ons op via www.lacie.com. Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt: Informatie Waar kunt u deze informatie vinden 1. Serienummer van de LaCie Hard Drive Op een sticker op de achterkant van de drive of op de originele verpakking 3. Macintosh-/pc-model Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selecteer Over deze Mac. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen > Algemeen. 4. Versie van het besturingssysteem 5. Processorsnelheid 6. Computergeheugen 7. De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd Mac-gebruikers: Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selec- teer Over deze Mac. Selecteer Meer info... Het Apple Systeemprofiel wordt geopend met een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Hardware 8. Contact opnemen met de klantenservice
Pagina: 44
LaCinema Classic Bridge Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 44 8.1. Contactpersonen LaCie Technical Support (technische dienst) LaCie Azië, Singapore en Hongkong Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/asia/contact/ LaCie Australië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/au/contact/ LaCie België Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/be/contact/ (Frans) LaCie Canada Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/caen/contact/ (Engels) LaCie Denemarken Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/dk/contact LaCie Finland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fi/contact/ LaCie Frankrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fr/contact/ LaCie Duitsland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/de/contact/ LaCie Italië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/it/contact/ LaCie Japan Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/jp/contact/ LaCie Nederland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/nl/contact/ LaCie Noorwegen Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/no/contact/ LaCie Spanje Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/es/contact/ LaCie Zweden Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/se/contact/ LaCie Zwitserland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Frans) LaCie Verenigd Koninkrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/uk/contact LaCie Ierland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/ie/contact/ LaCie VS Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/contact/ LaCie International Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/intl/contact/
Pagina: 45
LaCinema Classic Bridge Garantie Gebruikershandleiding pagina 45 LaCie garandeert uw drive tegen materiaal- en productiefouten, bij normaal gebruik, gedurende de periode die vermeld wordt op uw garantiecertificaat. Indien mocht blijken dat dit product defect is binnen de garantieperiode, zal LaCie, naar eigen keuze, de defecte drive repareren of vervangen. Deze garantie wordt ongeldig indien: ✦ ✦ de drive is gebruikt/opgeslagen onder abnormale gebruiks- of onderhoudsomstandigheden; ✦ ✦ de drive is gerepareerd, gemodificeerd of aangepast, tenzij een dergelijke reparatie, modificatie of aanpassing uitdruk- kelijk schriftelijk is goedgekeurd door LaCie; ✦ ✦ de drive is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlo- zing, blikseminslag, elektrische storingen, onjuiste verpak- king of ongevallen; ✦ ✦ de drive op onjuiste wijze is geïnstalleerd; ✦ ✦ het serienummer van de drive onleesbaar is of ontbreekt; ✦ ✦ het defecte onderdeel een vervangingsonderdeel is, zoals een opberglade, enz.; ✦ ✦ de verzegeling van de drivebehuizing is verbroken. LaCie en haar leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies tijdens het gebruik van dit apparaat of voor welk probleem dan ook dat hieruit voortvloeit. LaCie is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor di- recte, bijzondere of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschadiging of verlies van eigendommen of appara- tuur, omzet- of winstverlies, kosten van vervangingsgoederen of de onkosten of ongemakken die worden veroorzaakt door onder- brekingen voor servicedoeleinden. Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verant- woordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. In geen geval zal enig persoon recht hebben op een vergoeding die hoger is dan de aankoopprijs die is betaald voor de drive. Neem (telefonisch) contact op met LaCie Technical Support (technische dienst) als u aanspraak wilt maken op service onder garantie. Er wordt om het serienummer van uw LaCie-product gevraagd en er kan u worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen waaruit blijkt dat het apparaat nog steeds onder de garantie valt. Elke drive die naar LaCie wordt teruggestuurd, moet goed worden verpakt in de oorspronkelijke verpakking en voldoende gefran- keerd worden verzonden. BELANGRIJKE INFORMATIE: Registreer u online voor gratis technische ondersteuning: www.lacie.com/register 9. Garantie
Pagina: 46
LaCinema Classic Bridge Verklarende woordenlijst Gebruikershandleiding pagina 46 10. Verklarende woordenlijst 480p – Ook bekend als 480 progressive; dit is een vorm van 'standard-definition digital television' (SDTV) en is vergelijkbaar met VGA-computerschermen. De resolutie van een dvd is 480p, maar deze resolutie kan alleen worden gezien als de dvd-speler een progressive-scan-signaal produceert en de televisie over een progressive-scan- of component-video-ingang beschikt. 720p – Ook bekend als 720 progressive; dit is een van twee in- delingen die worden aangeduid met 'high-definition digital televi- sion' (HDTV), ATSC DTV standaard. Deze technologie maakt ge- bruik van progressief scannen en bestaat uit 720 verticale pixels bij 1.280 horizontale pixels. 1080i – Ook bekend als 1080 met interliniëring; dit is de tweede van twee indelingen die worden aangeduid met 'high-definition digital television' (HDTV), ATSC DTV standaard. Deze technologie maakt gebruik van scannen met interliniëring en bestaat uit 1.080 verticale pixels bij 1.920 horizontale pixels. AC3 (Audio Coding 3) – Dit is een geavanceerde audiocompres- sietechnologie waarmee zes afzonderlijke kanalen kunnen wor- den gecodeerd met een bitsnelheid van 448 kbits/sec. AVI (Audio Video Interleave) – Een bestandindeling die audio/vi- deo-compressiestandaarden kan bevatten waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende codecs-combinaties (bijv. DivX® vi- deobestand en een WMA audiobestand). DivX® – Een videocodec die ontwikkeld is uit de nieuwe MPEG- 4-compressiestandaard en die videocompressie/decompressie in een gespecificeerde indeling mogelijk maakt. De DivX®-codec kan films afspelen met behulp van elke speler die geschikt is voor DivX®, zoals de LaCinema Classic Bridge. DivX®-films bieden een betere compressie en hogere kwaliteit dan standaard MPEG- films. Dolby Digital – Met Dolby Digital kunt u genieten van 5.1-kanaals surroundgeluid terwijl monaurale (een kanaal) en stereo (twee ka- nalen) installaties worden ondersteund. In een 5.1-kanaals om- geving zijn er vijf discrete complete kanalen: links, midden, rechts, links surround, rechts surround en een zesde kanaal voor effecten met een lage frequentie. DTS – Digital sound technology, die de technologie biedt voor nagenoeg alle filmmuziek. Firmware – Permanente of semi-permanente instructies en ge- gevens die rechtstreeks in de circuits van een programmeerbaar alleen-lezen geheugen zijn geprogrammeerd of een elektronisch wisbare, programmeerbare alleen-lezen geheugenchip. Wordt gebruikt voor het besturen van de werking van computer of tape- drive. Wijkt af van de software, die wordt opgeslagen in het RAM en kan worden gewijzigd. ID3 Tag – Een ingebouwde tag in MP3-bestanden die informatie over de titel, artiest en het album doorgeeft. Deze tags kunnen worden bewerkt. MPEG (Motion Picture Experts Group) – Dit zijn de ontwikke- laars van de MPEG-1 (video-cd's), MPEG-2 (dvd's en super-vcd's) en MPEG-4 (DivX®, WMV) videocompressiestandaarden. De MPEG-groep is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de MP3- en AAC audiocompressiestandaarden. NTSC (National Television Standards Committee) – Deze groep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een serie protocollen die worden gebruikt voor het doorseinen en het ontvangen van TV-uitzendingen in de Verenigde Staten. Een NTSC-beeld heeft 525 horizontale lijnen per beeld, met interliniëring van links naar rechts, van boven naar beneden. NTSC-signalen zijn niet recht- streeks compatibel met computersystemen. PAL (Phase Alternation Line) – Dit is de analoge TV-weergave die veel in Europa wordt gebruikt. Het PAL-beeld heeft 625 ho- rizontale lijnen per beeld en de kleurdefinitie wijkt licht af van de NTSC-standaard. VOB (Video Objects) – De indeling waarin dvd-films worden op- geslagen. Binnen elk VOB-bestand wordt een aantal video/au- dio/subpicture-streams opgeslagen. Subpicture streams verwijzen naar de ondertiteling bij dvd's en andere VOB-bestanden. Deze ondertiteling zijn video streams die over de hoofdpicturestream heen liggen (overlay) en die aan of uit kunnen worden gezet. WMA (Windows Media Audio) – Een audio-indeling die is ontwik- keld door Microsoft® voor audio streaming en compressie. XviD – Een video-codec, sterk lijkend op DivX® en gebaseerd op de MPEG-4-compressiestandaard. Dit is een open source video- codec waaraan voortdurend verbeteringen worden aangebracht door mensen overal ter wereld. De XviD-codec kan films afspelen met behulp van elke speler die geschikt is voor XviD, zoals de LaCinema Classic Bridge.
Merk:
LaCie
Product:
Mediaspelers
Model/naam:
Classic Bridge
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands