5big Network 2 handleiding
LaCie 5big Network 2handleiding

Handleiding voor de LaCie 5big Network 2 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 66 pagina's.

PDF 66 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie 5big Network 2. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie 5big Network 2 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie 5big Network 2. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie 5big Network 2 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie 5big Network 2

Pagina: 1
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. ...................................................................................................................... 6 1.1. Minimale systeemvereisten. ............................................................................................................. 7 1.1.1. Windows-gebruikers.......................................................................................................... 7 1.1.2. Mac-gebruikers................................................................................................................. 7 1.1.3. Linux-gebruikers................................................................................................................ 7 1.2. Inhoud verpakking......................................................................................................................... 8 1.3. Aanzichten van de drive................................................................................................................. 9 1.3.1. Vooraanzicht. .................................................................................................................... 9 1.3.2. Achteraanzicht.................................................................................................................. 9 1.3.3. LED-gedrag.................................................................................................................... 10 2. Verbinding maken met een netwerk.......................................................................... 11 2.1. STAP 1: de voeding aansluiten. ..................................................................................................... 12 2.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten. ............................................................................................ 13 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant.............................................................. 14 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien............................................................................................ 16 2.5. Functies van aan/uit-knop............................................................................................................ 17 2.6. Een statisch IP-adres toewijzen...................................................................................................... 18 3. Bestanden openen en overbrengen. ........................................................................... 19 3.1. Over standaard gedeelde mappen................................................................................................ 19 3.2. Gedeelde mappen openen via de LaCie Network Assistant............................................................. 20 3.2.1. Gebruiker wisselen.......................................................................................................... 22 3.2.2. Gedeelde mappen toewijzen............................................................................................ 23 3.3. Gedeelde mappen openen via de Bestandsverkenner..................................................................... 24 3.3.1. Over de bestandsverkenner.............................................................................................. 24 3.4. Gedeelde mappen openen via FTP............................................................................................... 25 3.5. Gedeelde mappen openen via het internet. .................................................................................... 26 3.6. Multimediaserver......................................................................................................................... 27 3.7. iTunes-muziekserver..................................................................................................................... 28 3.8. Over iSCSIShare. ......................................................................................................................... 29 3.8.1. iSCSIShare: Geavanceerd................................................................................................ 29 4. Uw LaCie 5big Network 2 beheren............................................................................ 30 4.1. Dashboard: toegang. ................................................................................................................... 31 4.2. Dashboard: welkomstpagina........................................................................................................ 32 4.3. Dashboard: navigatie. .................................................................................................................. 32 4.4. Dashboard: uitloggen.................................................................................................................. 32 4.5. Dashboard: opnieuw opstarten/uitschakelen.................................................................................. 32 4.6. Dashboard: algemene instellingen................................................................................................ 33 4.6.1. Active Directory............................................................................................................... 34 4.7. Dashboard: Gebruikers................................................................................................................ 35 4.7.1. Een nieuwe gebruiker toevoegen...................................................................................... 35 4.7.2. Een gebruiker verwijderen................................................................................................ 36 4.7.3. Een gebruiker bewerken................................................................................................... 36 4.8. Dashboard: groepen. ................................................................................................................... 37 4.8.1. Een nieuwe groep toevoegen. ........................................................................................... 37 4.8.2. Een groep bewerken........................................................................................................ 37 4.8.3. Een groep verwijderen..................................................................................................... 38 4.8.4. Gebruikers toevoegen aan/verwijderen uit een groep......................................................... 38 4.9. Dashboard: gedeelde mappen..................................................................................................... 39
Pagina: 2
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 2 4.9.1. Een nieuwe gedeelde map toevoegen............................................................................... 39 4.9.2. Een gedeelde map bewerken. ........................................................................................... 39 4.9.3. Een gedeelde map verwijderen......................................................................................... 39 4.9.4. Toegangsrechten voor Gebruikers/Groepen instellen/wijzigen. ............................................ 40 4.9.5. Over toegangsrechten..................................................................................................... 40 4.9.6. Protocollen voor toegang tot gedeelde map opgeven......................................................... 41 4.10. Dashboard: Netwerk.................................................................................................................... 42 4.10.1. Standaardinstellingen. ...................................................................................................... 42 4.10.2. Geavanceerde instellingen............................................................................................... 43 4.11. Dashboard: Drivegegevens. .......................................................................................................... 44 4.11.1. Uw LaCie 5big Network 2 formatteren.............................................................................. 44 4.12. Dashboard: Eco-beheer............................................................................................................... 45 4.12.1. UPS-beheer. .................................................................................................................... 46 4.12.2. Wake on LAN................................................................................................................. 47 4.13. Dashboard: ondersteuning........................................................................................................... 48 4.13.1. Gebeurtenissen e-mailmeldingen. ..................................................................................... 49 4.14. Dashboard: Download................................................................................................................. 50 4.14.1. Instellingen downloadpagina............................................................................................ 50 4.15. Dashboard: kopiëren................................................................................................................... 51 4.15.1. Een back-uptaak maken.................................................................................................. 51 4.16. Dashboard: externe poorten......................................................................................................... 52 4.16.1. Een externe harddrive aansluiten. ...................................................................................... 53 4.17. Dashboard: RAID. ........................................................................................................................ 54 4.17.1. RAID-modus wijzigen....................................................................................................... 54 4.17.2. Over RAID-modi............................................................................................................. 55 4.17.3. Een nieuwe schijf installeren............................................................................................. 57 4.18. Productsoftware bijwerken............................................................................................................ 58 4.18.1. Methode 1: automatische update..................................................................................... 58 4.18.2. Methode 2: bijwerken met LaCie Network Assistant-software............................................... 59 4.19. Fabrieksinstellingen herstellen....................................................................................................... 60 5. Problemen oplossen. .................................................................................................. 61 5.1. Systeemlogboek. .......................................................................................................................... 61 5.2. Nieuwe versies van de handleiding. ............................................................................................... 61 6. Contact opnemen met de klantenservice. ................................................................... 64 6.1. Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie............................................................. 65 7. Garantie. .................................................................................................................... 66
Pagina: 3
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Copyrights Copyright © 2010 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveel- voudigd, opgeslagen in een gegevens- systeem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Licenties en gratis software De LaCie 5big Network 2 wordt met software geleverd waarop het copyright berust en die wordt verleend onder licen- tie van GPL, AFL, Apache, Apple, BSD, GNU LGPL, MIT, OpenLDAP, OpenSSL, PHP, Python en Creative Common. Het apparaat is ook voorzien van gratis soft- ware waarvan u de broncode kunt down- loaden op de LaCie-website: www.lacie. com/support/ © 2007-2008, Thomas BERNARD. © 2006 Allan Saddi allan@saddi.com © 2004, Jan Kneschke, incremental. © 2001-2006, Patrick K. O’Brien en medewerkers. © 2003-2009 Stuart Bishop stuart@stu- artbishop.net. © 2006 Kirill Simonov. © 1996-2006 Julian R Seward. © 2004, 2005 Darren Tucker. Alle rech- ten voorbehouden. © 1997-2008 University of Cambridge. Alle rechten voorbehouden. © 2007-2008, Google Inc. Alle rechten voorbehouden. © 1990-2003 Sleepycat Software. Alle rechten voorbehouden. © 1995-2004 Jean-loup Gailly en Mark Adler. © 2004 Micah Dowty. ® 1997-2006 door Secret Labs AB ® 1995-2006 door Fredrik Lundh. © 1988,1990,1993,1994 door Paul Vixie. © 2007-2009 Charles du Jeu. Deze lijst met licenties kan gaandeweg worden uitgebreid en kan in de gebrui- kersinterface onder de titel "Credits" wor- den teruggevonden. Handelsmerken Apple, Mac, Time Machine en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Mi- crosoft Corporation. De overige handels- merken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respec- tieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitslui- tend ter informatie en kan zonder kennisgev- ing worden gewijzigd. Bij de voorbereiding van dit document zijn alle redelijke inspan- ningen verricht om de nauwkeurigheid er- van te waarborgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevol- gen van fouten of weglatingen in dit docu- ment of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie be- houdt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbe- houd en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese ver- ordeningen voor interferentie veroorzak- ende apparatuur. ROHS-overeenstemming Dit product is in overeenstemming met ROHS (Europese Richtlijn 2002/95/EC over Restrictie van Gevaarlijke Stoffen - Restriction of Hazardous Substances). Verklaring van CE- certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit prod- uct aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN50082-1, EN61000-3-2 Onder verwijzing naar de volgende con- dities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/ EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG FCC-verklaring OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkin- gen zijn bedoeld om te voorzien in re- delijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De ap- paratuur genereert en gebruikt radiofre- quentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interfer- entie ontstaan met radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Wanneer de appa- ratuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: ✦ ✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ✦ ✦ Vergroot de afstand tussen de ap- paratuur en de ontvanger. ✦ ✦ Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander cir- cuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ✦ ✦ Raadpleeg de leverancier of een er- varen radio-/televisiemonteur voor assistentie. ✦ ✦ Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kun- nen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & In- dustry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCie 5big Network 2 100202 v1.1
Pagina: 4
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw ge- woon huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verant- woordelijk uw niet meer bruikbare appa- ratuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elek- tronische apparatuur. Afzonderlijke inza- meling en recycling van als afval afgevo- erde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt ver- werkt op een manier die de volksgezond- heid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunt- en voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinig- ingsdienst of met de leverancier van het product. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ✦ ✦ Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit ap- paraat. ✦ ✦ Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste proce- dure bij het installeren van het ap- paraat. ✦ ✦ Maak uw LaCie 5big Network 2 niet open en probeer het apparaat niet te demonteren of aan te pas- sen. Breng nooit metalen voorw- erpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kort- sluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De LaCie 5big Network 2 bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden of ge- repareerd kunnen worden. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-serviceperso- neel. ✦ ✦ Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof be- vatten op de LaCie 5big Network 2, aangezien de vloeistof in de openingen terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico van elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. ✦ ✦ Voedingsvereisten 100-240 V~, 0,9 A, 50-60 Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet grot- er zijn dan ± 10% van de nomina- le, transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ✦ ✦ Stel de LaCie 5big Network 2 niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 35 °C. Boven- dien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot 80%, niet-condenserend, liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90%, niet-condenserend. Als u dit wel doet, kan de LaCie 5big Network 2 beschadigd raken of kan de behuiz- ing vervormen. Plaats de LaCie 5big Network 2 niet in de buurt van een hittebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCie 5big Network 2 in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. Van- wege het risico op oververhitting adviseert LaCie de gebruiker geen meerdere 5big Network 2-drives op elkaar te stapelen. ✦ ✦ Trek altijd het netsnoer van de La- Cie 5big Network 2 uit het stopcon- tact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende lan- gere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. ✦ ✦ Gebruik uitsluitend de voeding die bij het apparaat wordt meege- leverd. ✦ ✦ Gebruik de LaCie 5big Network 2 niet in de nabijheid van andere elektrische apparaten, zoals televisi- etoestellen of radio's. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interfer- entie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. ✦ ✦ Plaats de LaCie 5big Network 2 niet in de nabijheid van bron- nen van magnetische interfer- entie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en de stabiliteit van uw La- Cie 5big Network 2 beïnvloeden. Plaats geen zware voorwerpen op de LaCie 5big Network 2. ✦ ✦ Oefen nooit overmatige kracht uit op uw LaCie 5big Network 2. Raad- pleeg wanneer u een probleem ontdekt het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. BELANGRIJK: Elk verlies en elke bes- chadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordeli- jkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, advi- seert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bi-
Pagina: 5
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 5 jvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig an- der verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-stations. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJK: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk 10% mind- er). BELANGRIJK: sommige aangebrachte wijzigingen tijdens de levensduur van het product kunnen zorgen voor afwijkingen tussen de informatie en de schermafbeeld- ingen in de handleiding en de werkelijke gebruikerservaring. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt.
Pagina: 6
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 1. Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de LaCie 5big Network 2. Ont- worpen om tegemoet te komen aan de behoeften voor het delen van gegevens en back-up van kleine bedrijven vertegenwoordigt de LaCie 5big Network 2 de nieuwe generatie van gedeelde opslag met beveiliging. Gebruik de PDF-bladwijzers of raadpleeg de inhoudsopgave voor de navigatie doorheen deze handleiding. Voor een snelle toegang tot belangrijke onderdelen raadpleegt u het vakje Snelkoppelingen hieronder. Snelkoppelingen Klik op een onderwerp: ✦ ✦ Verbinding maken met een netwerk ✦ ✦ Bestanden openen en overbrengen ✦ ✦ Uw LaCie 5big Network 2 beheren
Pagina: 7
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 7 1.1. Minimale systeemvereisten 1.1.1. Windows-gebruikers ✦ ✦ Computer met een Ethernet-netwerkadapter ✦ ✦ Windows XP, Windows Vista of Windows 7 ✦ ✦ Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen ✦ ✦ Webbrowsers: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0, Safari 3.0 of Chrome 2.0 of hoger 1.1.2. Mac-gebruikers ✦ ✦ Computer met een Ethernet-netwerkadapter ✦ ✦ Mac OS X 10.4, 10.5 en 10.6 ✦ ✦ Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen ✦ ✦ Webbrowsers: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0, Safari 3.0 of Chrome 2.0 of hoger 1.1.3. Linux-gebruikers ✦ ✦ Computer met een Ethernet-netwerkadapter ✦ ✦ Linux 2,6 of hoger ✦ ✦ Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen ✦ ✦ Webbrowsers: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0, Safari 3.0 of Chrome 2.0 of hoger BELANGRIJK: de prestaties van de LaCie 5big Network 2 kunnen worden beïnvloed door externe invloeden zoals netwerkactiviteit, hardware, afstand en instellingen. BELANGRIJK: Voor optimale prestaties gebruikt u een Gigabit Ethernet-router en een Gigabit Ethernet-kaart in uw hostcomputer.
Pagina: 8
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 9 DESIGNED BY NEIL POULTON 1.3. Aanzichten van de drive 1.3.1. Vooraanzicht Knop en Activiteits-LED: de blauwe knop blijft opgelicht om de schij- factiviteit aan te geven (tenzij u deze uitschakelt met het Dashboard, de gebruikersinterface) en kan ook worden geconfigureerd om het apparaat in de slaapstand te plaatsen en het eruit te halen. Voor meer informatie raadpleegt u 2.5. Functies van aan/uit-knop en 4.12. Dashboard: Eco-beheer. 1.3.2. Achteraanzicht 1. 2 USB 2.0-uitbreidingspoorten 2. Aan/uit 3. 2 Gigabit Ethernet-poorten 4. Status-LED drive 5. Handgreep drivelade 6. Drivevergrendeling 7. Voedingsaansluiting 8. 2 eSATA-uitbreidingspoorten Afb. 01 Afb. 02
Pagina: 9
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 10 1.3.3. LED-gedrag De LED aan de voor- en achterzijde geeft de status en activiteit van de drive aan. Deze paragraaf beschrijft het gedrag van de LED-indicatoren. TECHNISCHE OPMERKING: zelfs indien u de LED aan de voorzijde hebt uitgeschakeld via het Dashboard (4.12. Dashboard: Eco-beheer), zorgen gebeurtenissen met een rood lampje ervoor dat de LED aan de voorzijde oplicht. Kleur van LED aan voorzijde Kleur LED achterzijde Status 5big Network 2 Knipperend blauw Activiteits-LED voor actieve drive(s) (totdat ze volledig geïnitialiseerd zijn) Gebeurt tijdens het opstarten van de 5big. Houdt op zodra de drives volledig geïnitialiseerd zijn RAID-synchronisatie; zal ophouden zodra de handeling is afgerond Continu blauw Activiteits-LED voor actieve drive(s) Drive actief (lezen/schrijven) Blauw/rood knip- perend Activiteits-LED voor actieve drive(s) RAID is beschadigd; gegevens zijn intact maar niet langer beschermd te- gen verdere schijfstoringen Continu rood bij niet-functionele drive(s) Knipperend rood Activiteits-LED voor actieve drive(s) Voeding is onderbroken maar voeding wordt nog steeds geleverd via de UPS Temperatuurwaarschuwing (eerste niveau) Rood brandend Activiteits-LED voor actieve drive(s) Temperatuurwaarschuwing (kritiek niveau) - het product wordt uitge- schakeld Activiteits-LED voor actieve drive(s) Voeding is onderbroken en de UPS heeft geen reservevoeding meer - het product wordt uitgeschakeld Continu rood bij niet-functionele drive(s) RAID werkte niet naar behoren en gegevens zijn verloren gegaan
Pagina: 10
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 11 Dit hoofdstuk legt uit hoe u uw harddrive verbindt met het netwerk. Volg deze stappen om uw LaCie 5big Network 2 te verbinden met uw netwerk: 2.1. STAP 1: de voeding aansluiten 2.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien 2. Verbinding maken met een netwerk
Pagina: 11
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 12 2.1. STAP 1: de voeding aansluiten 1. Sluit de voeding aan op een wandcontactdoos en op de LaCie 5big Network 2 (Afb. 03). Ga nu verder met stap 2, paragraaf 2.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten. LET OP: gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder steeds de wisselstroom- adapter voordat u uw LaCie-drive verplaatst. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garan- tie ongeldig. TECHNISCHE OPMERKING: dankzij de voeding van 100-240 Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een ge- schikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordeli- jkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. Afb. 03
Pagina: 12
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 13 2.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten 1. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achter- zijde van de LaCie 5big Network 2 (Afb. 04). 2. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een vrije "Ethernet-uitgangspoort" van uw router of hub (raadpleeg de documentatie van uw router of hub indien nodig). 3. Zet de drive aan door de aan/uit-knop achter op de drive in te drukken (.Afb. 05). De LED aan de voorzijde licht op en begint te knipperen. De drive kan worden geopend zodra de blauwe LED niet langer knippert. Het product heeft tot 3 minuten nodig om op te starten. Ga nu verder met stap 3, paragraaf 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant. TECHNISCHE OPMERKING: Afhankelijk van de Ethernet-instel- lingen van uw computer moet u mogelijk de 5big Network 2 re- chtstreeks aansluiten op uw Ethernet-kabel. Gigabit Ethernet-kabels en -connectoren Raadpleeg Afb. 06 voor een illustratie van de Ethernet-kabel die wordt gebruikt van de aansluiting van uw LaCie 5big Network 2 op uw netwerkapparaat. De uiteinden van de Ethernet-kabel zijn identiek en kunnen beide worden aangesloten op de LaCie 5big Network 2 of uw router. Afb. 05 Afb. 06 - Gigabit Ethernet-kabeluiteinden Afb. 04
Pagina: 13
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 14 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant De LaCie Network Assistant detecteert alle NAS-apparatuur van La- Cie in het netwerk en maakt het u eenvoudig om hiermee verbinding te maken of om deze te configureren. Na de installatie en inschakeling verschijnt de LaCie Network As- sistant (LNA) in uw taakbalk (Windows-gebruikers, Afb. 08) of in de menubalk (Mac-gebruikers, Afb. 09) en zoekt hij automatisch naar opslagapparatuur in het netwerk. Als een nieuw apparaat wordt gevonden, knippert het pictogram. Wanneer uw LaCie 5big Network 2 wordt gevonden door de Net- work Assistant, kunt u verbinding maken met de gedeelde mappen, inloggen bij het Dashboard (gebruikersinterface, raadpleeg 4.1. Dashboard: toegang) of de netwerkinstellingen configureren. TECHNISCHE OPMERKING: als u LNA hebt geïnstalleerd voor de aankoop van de 5big Network 2, zorgt u ervoor dat u de laatste versie op vanaf LaCie-website downloadt en installeert. TECHNISCHE OPMERKING: Als u LNA niet wilt installeren, kunt u het Dashboard nog steeds openen door http://LaCie-5big (Win- dows), http://lacie-5big.local (Mac) of http://[IP-adres] (beide) te typen. De LaCie Network Assistant installeren: 1. Plaats de cd-rom van de LaCie 5big Network 2 in het cd-rom- station van uw computer. 2. Bij Windows-gebruikers dient de cd in Deze computer te ver- schijnen. Mac-gebruikers dienen de cd op het bureaublad te zien. Dubbelklik op het cd-pictogram en dubbelklik daarna op "LaCie Network Assistant Setup". 3. Volg de wizard om de installatie te voltooien. vervolg op volgende pagina >> Afb. 07 Afb. 08 Afb. 09
Pagina: 14
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 15 Verbinding maken met de LaCie 5big Network 2: 1. Start de LaCie Network Assistant en gebruik deze om het Dash- board (beheerpagina) te openen. Windows-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle pro- gramma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in het systeemvak (Afb. 10) en de Network Assistant detecteert automatisch uw LaCie 5big Network 2 en andere opsl- agapparatuur in uw netwerk (Afb. 11). Mac-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Program- ma’s. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie 5big Network 2 en andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk. 2. Klik op het pictogram in het systeemvak (Windows) of de me- nubalk (Mac) en selecteer LaCie-5big (Afb. 12). Het Dashboard wordt in uw standaardbrowser geopend. 3. Als u voor het eerst verbinding maakt met het Dashboard, gaat u verder met de volgende stap, 2.4. STAP 4: de Installatiewiz- ard voltooien. Voor latere logins raadpleegt u paragraaf 4.1. Dashboard: toegang. Afb. 10 Afb. 11 Afb. 12
Pagina: 15
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 16 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien Als u voor het eerst inlogt bij het Dashboard, wordt de Installatiewiz- ard in uw browser geladen (Afb. 13). De Installatiewizard bestaat uit twee in te vullen onderdelen die u helpen bij de configuratie van uw 5big Network 2. a. Algemene instellingen: wijzig de apparaatnaam (optioneel - Een naam mag enkel letters (hoofdlettergevoelig), nummers of een koppelteken bevatten. Maximum 15 karakters.) en stel de inlognaam en het wachtwoord (min. 4 tekens) van de beheerder in. BELANGRIJK: U mag 4 tot 20 karakters invoeren en letters (hoofdlettergevoelig), nummers, koppelteken en onderste liggend streepje gebruiken. U mag geen andere symbolen, interpunctietek- ens of spaties gebruiken. Begin of eindig niet met een koppelteken en/of onderste liggend streepje. BELANGRIJK: Als u om welke reden dan ook de Installatiewizard niet voltooit, zijn de inloggegevens standaard admin/admin. b. Tijdsconfiguratie: selecteer indien u de tijd en datum hand- matig instelt of indien u deze synchroniseert met externe server. Druk op de knop Test om u ervan te verzekeren dat de synchronisatie werkt. Wanneer de optie tijdssynchronisa- tie is geselecteerd, kunt u de tijds- en datuminstellingen niet wijzigen. Zodra u hebt gedaan, kunt u doorgaan naar het Dashboard door op Finish (Voltooien) te klikken (Afb. 13). Uw 5big Network 2 is geconfigureerd en klaar voor gebruik. Ga verder met de volgende hoofdstukken: 3. Bestanden openen en overbrengen en 4. Uw LaCie 5big Network 2 beheren. Afb. 13 OPMERKING: de apparaatnaam kan later worden gewijzigd in het Dashboard. OPMERKING: U kunt ook de taal wijzigen op deze pagina (Afb. 13, c). TECHNISCHE OPMERKING: als u een statisch IP-adres moet toewijzen, raadpleegt u paragraaf 2.6. Een statisch IP-adres toewi- jzen voor informatie.
Pagina: 16
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 17 2.5. Functies van aan/uit-knop Met de multifunctionele LED/knop aan de voorzijde kunt u de slaap- stand activeren/deactiveren en de standaardinstellingen herstellen. ✦ ✦ Slaapstand activeren: deze modus kan worden geactiveerd: a. Als de Slaapstand is ingeschakeld in Dashboard > Eco Management (Dashboard > Ecobeheer), door op de blau- we knop te klikken en deze ingedrukt te houden. b. Als de Slaapstand is ingeschakeld in Dashboard > Eco Management (Dashboard > Ecobeheer), door achtereen- volgens op de knop Shut Down (Uitschakelen) in de rech- terbovenhoek van het Dashboard en op Deep Sleep Mode (Slaapstand) te klikken (Afb. 14). ✦ ✦ Slaapstand deactiveren: Druk op de blauwe knop (maar houd hem niet ingedrukt). Om de drive uit de Slaapstand te halen, drukt u op de blauwe knop of gebruikt u de functie Wake on LAN in de LaCie Net- work Assistant (raadpleeg 4.12.2. Wake on LAN) (raadpleeg 4.12. Dashboard: Eco-beheer). ✦ ✦ Standaardinstellingen herstellen: Dit proces wordt gede- tailleerd uitgelegd in paragraaf 4.19. Fabrieksinstellingen herstellen. Afb. 14
Pagina: 17
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 18 2.6. Een statisch IP-adres toewijzen De meeste netwerkrouters zijn DHCP-servers. Dit betekent dat de router automatisch een IP-adres toewijst aan de 5big Network 2. Als het network niet wordt beheerd via DHCP, maakt de 5big Net- work 2 gebruik van APIPA om zichzelf een geldig IP-adres in het bestaande netwerk toe te wijzen. In sommige gevallen wijst het zich- zelf een IP-adres toe volgens de regel 169.254.xxx.yyy/24. TECHNISCHE OPMERKING: Zorg ervoor dat u IP-adres toewijst in hetzelfde subnet als uw computer zodat de 5big Network 2 kan worden gedetecteerd door die computer. Als een statische IP moet worden toegewezen aan apparaten in uw netwerk, volgt u deze stappen om de LaCie Network Assistant te gebruiken: 1. Zorg ervoor dat de LNA is geïnstalleerd op uw computer (raad- pleeg paragraaf 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant voor informatie). 2. Start de LaCie Network Assistant en open het tabblad Netwer- kinstellingen: Windows-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle pro- gramma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in het systeemvak en de Network Assistant detecteert automa- tisch uw LaCie 5big Network 2 en andere opslagapparat- uur in uw netwerk. Mac-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Program- ma’s. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie 5big Network 2 en andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk. 3. Klik op het pictogram in het systeemvak (Windows) (Afb. 15) of de menubalk (Mac) (Afb. 16) en selecteer Configuration Win- dow... (Configuratievenster...). 4. Klik op het tabblad Network (Netwerk) en selecteer Manual (Handmatig). 5. Pas de netwerkinstellingen aan voor correcte werking met uw netwerk. 6. Klik op Apply (Toepassen). Afb. 15 Afb. 16
Pagina: 18
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 19 U kunt bestanden op de 5big Network 2 op verschillende manieren openen en overbrengen. Volg de onderstaande links voor meer informatie. 3.2. Gedeelde mappen openen via de LaCie Network Assistant 3.3. Gedeelde mappen openen via de Bestandsverkenner 3.4. Gedeelde mappen openen via FTP 3.5. Gedeelde mappen openen via het internet 3.6. Multimediaserver 3.1. Over standaard gedeelde mappen De LaCie 5big Network 2 heeft standaard drie "shares" (vergelijk- baar met mappen): Share en Public. De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillen tussen de gedeelde mappen: Naam Toegankelijkheid Inloggen Beschikbaarheid Gedeelde map Privé, standaard alleen toegan- kelijk voor beheerder Wachtwoordbeveiligd Bij verbinding met het netwerk (Ethernet) en netwerkcomputers Public Openbaar, toegankelijk voor elke gebruiker in het netwerk Niet nodig Bij verbinding met het netwerk (Ethernet) en netwerkcomputers of UPnP/DLNA-gecertificeerde spelers/adapters (als UPnP-service is geactiveerd) Wanneer de 5big Network 2 dus is verbonden met het netwerk via Ethernet, zijn beide gedeelde mappen toegankelijk voor de beheerder, en Public voor gasten. Het is ook mogelijk nieuwe gedeelde mappen te maken en/of de standaard gedeelde mappen te verwijderen. Zie paragraaf 4.9. Dashboard: gedeelde mappen voor meer informatie. 3. Bestanden openen en overbrengen
Pagina: 19
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 20 3.2. Gedeelde mappen openen via de LaCie Network Assistant Wanneer uw computer is verbonden met uw lokaal netwerk, helpt de LaCie Network Assistant u snel verbinding te maken met de gedeelde mappen (Share, Public of elke gedeelde map van een gebruiker) op uw LaCie 5big Network 2 en, indien u dat wenst, die mappen onmiddellijk beschikbaar te maken wanneer u inlogt op uw computer (raadpleeg paragraaf 3.2.2. Gedeelde mappen toewijzen voor deze procedure). Standaard wordt u ingelogd als een gast en hebt u dus geen toe- gang tot private gedeelde mappen die u hebt gemaakt. Voor de toegang to beveiligde gedeelde mappen moet u de inloggegevens wijzigen met behulp van de LaCie Network Assistant. Raadpleeg paragraaf 3.2.1. Gebruiker wisselen voor deze procedure. Gedeelde mappen openen: 1. Start de LaCie Network Assistant. Windows-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle program- ma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in het systeem- vak (Afb. 17) en de Network Assistant detecteert automatisch uw LaCie 5big Network 2 en andere opslagapparatuur in uw netwerk (Afb. 18). Mac-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Programma’s. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie 5big Network 2 en andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk. 2. Klik op het pictogram in het systeemvak (Windows) of de me- nubalk (Mac) en selecteer een gedeelde map in het submenu van de LaCie 5big Network 2 (Afb. 19). TECHNISCHE OPMERKING: standaard wordt u ingelogd als een gast en hebt u dus alleen toegang tot openbare gedeelde map- pen. Voor toegang tot private gedeelde mappen met behulp van de LaCie Network Assistant raadpleegt u 3.2.1. Gebruiker wisselen. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 17 Afb. 18 Afb. 19
Pagina: 20
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 21 3. U wordt ingelogd als een gast en de gedeelde map wordt geopend in een Finder-venster (Mac) of een Verkenner-venster (pc). TECHNISCHE OPMERKING: Mac-gebruikers: als de gedeelde map niet wordt geopend in een Finder-venster, navigeert u gewoon in de Finder naar Netwerk > LaCie-5big > [Naam gedeelde map]. 4. Breng de bestanden van uw computer op de normale manier over naar de gedeelde map op de 5big Network 2. BELANGRIJK: Als u een grote hoeveelheid gegevens wilt kopiëren van de USBShare naar een andere gedeelde map, adviseert La- Cie de Bestandsverkenner (3.3. Gedeelde mappen openen via de Bestandsverkenner) te gebruiken in plaats van de sleepmethode via SMB.
Pagina: 21
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 22 3.2.1. Gebruiker wisselen Standaard wordt u ingelogd als een gast en hebt u dus geen toe- gang tot private gedeelde mappen. Voor de toegang to beveiligde gedeelde mappen moet u de inloggegevens wijzigen met behulp van de LaCie Network Assistant. Volg deze stappen: 1. Klik op het LaCie Network Assistant-pictogram in de taakbalk (Windows) of menubalk (Mac) en selecteer Configuratieven- ster.... 2. Klik op het tabblad Volumes en klik dan op de knop authenti- catie (Afb. 20). 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd (Afb. 21). 4. Klik op OK. Wanneer u nu op het LNA-pictogram klikt, dient u een lijst met gedeelde mappen te zien die toegankelijk zijn voor de geauthenticeerde gebruiker. OPMERKING: de naam en het wachtwoord van de beheerder kan via de pagina Dashboard > Home worden gewijzigd. Afb. 20 Afb. 21
Pagina: 22
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 23 3.2.2. Gedeelde mappen toewijzen Als u een snelkoppeling wenst voor de toegang tot gedeelde map- pen op de 5big Network 2, volgt u deze procedure: TECHNISCHE OPMERKING: Windows-gebruikers: Zodra u in- logt bij een private (wachtwoordbeveiligde) gedeelde map, moet u uitloggen om toegang te krijgen tot een andere private gedeelde map. Daarom worden Windows-gebruikers aanbevolen om eerst private en dan openbare gedeelde mappen toe te wijzen zodat u niet telkens hoeft uit te loggen. Windows-gebruikers 1. In een Verkenner-venster selecteert u in de menubalk Extra en dan Netwerkverbinding maken (Afb. 22). 2. Selecteer Share. 3. Herhaal de procedure voor de overige gedeelde mappen. 4. U heeft vervolgens toegang tot uw gedeelde map via een Verkenner-venster. Mac-gebruikers 1. Via het Apple-pictogram in de menubalk selecteert u Sys- teemvoorkeuren > Accounts > Inloggen. 2. Sleep het pictogram van de gedeelde map van uw bu- reaublad naar de lijst met programma's (Afb. 23). 3. Wanneer u inlogt op het Mac OS, wordt/worden de gedeel- de map(pen) automatisch op uw bureaublad geplaatst. U kunt ook het pictogram van de gedeelde map slepen naar het Dock voor een gemakkelijke toegang. Afb. 22 Afb. 23
Pagina: 23
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 24 3.3. Gedeelde mappen openen via de Bestandsverkenner Het Dashboard beschikt over een interactieve bestandsverkenner voor het beheren en overbrengen van bestanden via HTTP. Volg deze stappen om de bestandsverkenner te openen: 1. Log in bij het Dashboard (raadpleeg paragraaf 4.1. Dashboard: toegang voor meer informatie). 2. Klik op de knop File Browser (Bestandsverkenner) (Afb. 24). 3.3.1. Over de bestandsverkenner Met de Bestandsverkenner kunt u bestanden overbrengen, kopiëren en verwijderen, alsook foto's in miniatuurweergave bekijken en zelfs multimedia-inhoud zoals mp3 of flv-video's streamen. Het is dus een handige manier voor bewerkingen uit te voeren op bestanden die zijn opgeslagen in gedeelde mappen op de 5big Network 2, ongeacht de eventuele verbinding via het netwerk of het internet. Raadpleeg 3.5. Gedeelde mappen openen via het internet voor meer externe verbindingen. De Bestandsverkenner bestaat uit vijf onderdelen (Afb. 25): 1. De Werkbalk biedt talrijke functies zoals het wijzigen van de weergave van de bestanden en het uploaden van bestanden naar de 5big Network 2 vanaf uw computer. 2. Met NAS-selectie kunt u het product kiezen dat u wenst te openen. 3. Share-mappen toont de mapstructuur van de geselecteerde gedeelde map. 4. Bestandsinfo geeft informatie over een geselecteerd bestand weer zoals de naam, het bestandstype, de afmetingen (foto's) of de duur (video's). 5. Mapinhoud toont de bestanden van een geselecteerde map. Om de bestanden als miniaturen te bekijken, klikt u op Min- iaturen in de werkbalk. Afb. 24 Afb. 25
Pagina: 24
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 25 3.4. Gedeelde mappen openen via FTP Het FTP-protocol wordt gebruikt om bestanden van de ene com- puter naar de andere te versturen via een lokaal netwerk of het internet. Met dit protocol kunt u bestanden veilig uitwisselen met uw vrienden en kennissen omdat alleen personen met een gebruiker- saccount toegang hebben. BELANGRIJKE OPMERKING: de FTP-service wordt standaard ingeschakeld voor nieuwe gedeelde mappen maar als u de service op het algemene niveau of het niveau van de gedeelde map hebt uitgeschakeld, schakelt u de service in zoals beschreven in para- grafen 4.6. Dashboard: algemene instellingen en 4.9. Dashboard: gedeelde mappen. Als u lokaal in het LAN verbinding wenst te maken met de 5big Network 2 via FTP, voert u in het adresveld van uw browser of FTP- client het volgende in: ftp://[IP-adres] TECHNISCHE OPMERKING: raadpleeg paragraaf 2.6. Een statisch IP-adres toewijzen voor instructies over het vinden van het IP-adres van uw 5big Network 2. Voorbeeld: ftp://192.168.10.149 OF ftp://<gebruikersnaam>:<wachtwoord>@<ip of apparaat- naam>/ Voorbeeld: ftp://ringo:4xtp23@LaCie-5big/ Om in te loggen, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u hebt ingesteld in het Dashboard (4.7. Dashboard: Gebruikers) of de Installatiewizard. Voor toegang op afstand tot de drive vanaf een computer die zich NIET in uw netwerk bevindt, raadpleegt u 3.5. Gedeelde mappen openen via het internet. Afb. 26
Pagina: 25
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 26 3.5. Gedeelde mappen openen via het internet U hebt toegang tot uw 5big Network 2 via het internet. Raadpleeg 4.10. Dashboard: Netwerk voor informatie over de totstandbreng- ing van de verbinding. Na de verbinding is de browsergebaseerde Bestandsverkenner de gemakkelijkste manier om uw bestanden te openen. U kunt bestan- den uploaden, downloaden en zelfs de meeste soorten multimedia- bestanden (zoals mp3 en flv) streamen. Voor meer informatie over de Bestandsverkenner raadpleegt u 3.3. Gedeelde mappen openen via de Bestandsverkenner.
Pagina: 26
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 27 3.6. Multimediaserver Zodra u de netwerkverbinding tussen uw computer en de 5big Net- work 2 tot stand hebt gebracht, kunt u uw 5big Network 2 config- ureren als een UPnP-multimediaserver. Volg deze stappen: 1. Zorg ervoor dat de 5big Network 2 correct is verbonden met uw thuisnetwerk zoals beschreven in hoofdstuk 2. Verbinding maken met een netwerk. 2. Kies welke gedeelde map(pen) beschikbaar zullen zijn voor DLNA/UPnP-apparaten en schakel vervolgens UPnP in voor die gedeelde map in het Dashboard van de 5big Network 2 (raadpleeg paragraaf 4.6. Dashboard: algemene instellingen) (Afb. 27). 3. Nu kunt u bestanden in openbare gedeelde mappen op uw 5big Network 2 afspelen op elke UPnP/DLNA-gecertificeerde speler/adapter (zoals een XBox 360, Play Station 3, een mo- biele telefoon met DLNA, enz.). TECHNISCHE OPMERKING: als u uw DLNA-apparaten toegang wilt geven tot bestanden op uw externe USB-harddrive aangesloten op de uitbreidingspoort van de 5big Network 2, selecteert u Multi- media Indexation (Multimedia-indexering) in het Dashboard: onder External Ports (Externe poorten). Afb. 27
Pagina: 27
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 28 3.7. iTunes-muziekserver De 5big Network 2 kan optreden als een iTunes-muziekserver door audiobestanden in onbeveiligde gedeelde mappen te streamen naar een netwerkcomputer met iTunes. Na de configuratie verschi- jnt een afspeellijst met de apparaatnaam van uw 5big Network 2 (standaard LaCie-5big) in de categorie Gedeeld in iTunes en wor- den audiobestanden op de 5big Network 2 vermeld in deze afspeel- lijst. Volg deze stappen: 1. Zorg ervoor dat de 5big Network 2 correct is verbonden met uw thuisnetwerk zoals beschreven in hoofdstuk 2. Verbinding maken met een netwerk. 2. Kies welke gedeelde map(pen) beschikbaar zullen zijn voor DLNA/UPnP-apparaten en schakel vervolgens UPnP in voor die gedeelde map in het Dashboard van de 5big Network 2 (raadpleeg paragraaf 4.6. Dashboard: algemene instellingen) (Afb. 27). 3. Open de gedeelde afspeellijst in iTunes (Afb. 28). TECHNISCHE OPMERKING: De iTunes-serverservice onder- steunt de volgende bestandstypes: .mp3, .wav, .aac, .pls en .m3u. TECHNISCHE OPMERKING: u moet het delen van bibliothek- en in de iTunes-voorkeuren inschakelen voor deze functionaliteit (Voorkeuren > Delen > Zoek naar gedeelde bibliotheken). Afb. 28
Pagina: 28
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 29 3.8. Over iSCSIShare U kunt een gedeelde map van de 5big Network 2 configureren als een iSCSI-doelclient waardoor u een gedeelde map in het netwerk kunt activeren als een lokale gedeelde map. U kunt dan deze gedeelde map formatteren in een andere bestandsindeling dan deze in het netwerk, zoals NTFS, HFS+ of FAT32. Op deze manier kunt u een deel van de ruimte op de 5big Network 2 toewijzen aan iSCSIShare. Zodra u dit doet, wordt ISCSIShare automatisch gemaakt. Hiervoor gaat u naar Dashboard > Drive Information (Dashboard > Drivegegevens) en klikt u op het cijfer in de kolom Capacity (Capaciteit) onder de rij iSCSI drive. Versleep de schuifbalk om de ruimte toe te wijzen. Vervolgens formatteert u iSCSI share door op de knop Format (Formatteren) te klikken aan de rechterzijde van de rij iSCSI drive. TECHNISCHE OPMERKING: u kunt een onbeperkte ruimte van de 5big Network 2 toewijzen aan iSCSIShare. Vervolgens moet u een iSCSI-clientinitiator van Microsoft (Windows- gebruikers) of een andere leverancier installeren en configureren. Raadpleeg de documentatie van de wederverkoper voor meer in- formatie. 3.8.1. iSCSIShare: Geavanceerd Als u op de link Advanced (Geavanceerd) naast het onderdeel iSC- SIShare van de pagina Disk Information (Schijfinformatie) klikt, hebt u de volgende opties: CHAP: CHAP is de authenticatie in één richting waarbij de initiator wordt geauthenticeerd door het doel. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Mutual CHAP: Mutual CHAP is de authenticatie in twee richtingen waarbij het doel en de initiator elkaar authenticeren. Voer de naam en het wachtwoord van de initiator in. Na de wijziging van de bovenstaande waarden klikt u op Apply (To- epassen).
Pagina: 29
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 30 De LaCie 5big Network 2 beschikt over een gebruiksvriendelijk, browsergebaseerd hulpmiddel voor de configuratie van de drive en het beheer van gebruikers, genaamd het Dashboard. Open het Dashboard door gewoon het IP-adres of de apparaat- naam van uw drive te typen in uw browser of door de LaCie Network Assistant te gebruiken. Wanneer u voor het eerst inlogt, ziet u de Installatiewizard (raad- pleeg paragraaf 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien). Als u later inlogt, ziet u onmiddellijk de Home-pagina van het Dash- board (Afb. 29). Bij het inloggen als een geregistreerde gebruiker kunt u uw eigen account en de bestanden in de voor u toegankelijke gedeelde mappen beheren. Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende paragrafen die u helpen bij de navigatie doorheen het Dashboard en de configuratie van uw 5big Network 2: 4.1. Dashboard: toegang 4.2. Dashboard: welkomstpagina 4.3. Dashboard: navigatie 4.4. Dashboard: uitloggen 4.5. Dashboard: opnieuw opstarten/uitschakelen 4.6. Dashboard: algemene instellingen 4.7. Dashboard: Gebruikers 4.8. Dashboard: groepen 4.9. Dashboard: gedeelde mappen 4.10. Dashboard: Netwerk 4.11. Dashboard: Drivegegevens 4.12. Dashboard: Eco-beheer 4.13. Dashboard: ondersteuning 4.14. Dashboard: Download 4.15. Dashboard: kopiëren 4.16. Dashboard: externe poorten 4.17. Dashboard: RAID 4.18. Productsoftware bijwerken 4.19. Fabrieksinstellingen herstellen 4. Uw LaCie 5big Network 2 beheren Afb. 29
Pagina: 30
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 31 4.1. Dashboard: toegang U kunt het Dashboard op twee manieren openen: met de LaCie Network Assistant en met een browser. Met de LaCie Network Assistant 1. Klik op het LaCie Network Assistant-pictogram in het sys- teemvak (Windows-gebruikers) of de menubalk (Mac-ge- bruikers) en selecteer LaCie-5big. De inlogpagina van de LaCie 5big Network 2 wordt geopend in een nieuw browservenster of tabblad (Afb. 30). Als uw browser niet is geopend, opent de LaCie Network Assistant deze voor u. Met een browser 1. Open uw internetbrowser (Firefox, Internet Explorer, Sa- fari, enz.) en typ het IP-adres of de apparaatnaam van uw LaCie 5big Network 2 (standaard LaCie-5big) in het URL- veld (webadres) van uw browser (Afb. 31). http://[IP-adres] of http://LaCie-5big (Windows) http://lacie-5big.local (Mac) OPMERKING: het IP-adres van uw LaCie 5big Network 2 kan worden gevonden door te klikken op het tabblad Netwerk van het netwerkconfiguratievenster van de LaCie Network As- sistant (Afb. 32). 2. Voor toegang als beheerder voert u uw gebruikersnaam en wa- chtwoord van de beheerdersaccount in het inlogvenster in: 3. Klik op Login (Aanmelden). BELANGRIJKE OPMERKING: de inlognaam en het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig. Afb. 30 Afb. 31 Afb. 32
Pagina: 31
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 32 4.2. Dashboard: welkomstpagina De welkomstpagina bevat links naar nuttige documenten op de La- Cie-website (Afb. 33, a) en een tabel met de verschillende pagina's van het Dashboard (Afb. 33, b). U kunt ook de taal wijzigen op deze pagina (Afb. 33, c). BELANGRIJK: als u inlogt als beheerder bij het Dashboard, ziet u de gedetailleerde Welkomstpagina die u volledig kunt beheren (zoals in Afb. 33). Als u inlogt als gebruiker, zult u minder opties hebben (mogelijkheid om gebruikersnaam/wachtwoord te wijzigen en toegang tot bestandsverkenner). 4.3. Dashboard: navigatie Het Dashboard bestaat uit een centraal gebied omgeven door "wid- gets" of kleine vakjes die de verschillende pagina's van het Dash- board voorstellen. De widget toont een overzicht van de informatie op de pagina. Voor de volledige informatie navigeert u naar de pagina. ✦ ✦ Voor de navigatie naar een pagina klikt u op de widget onder de titel. ✦ ✦ Voor de minimalisatie van een widget klikt u op de X naast de titel. ✦ ✦ Voor de maximalisatie van een geminimaliseerde widget sleept u het pictogram naar een gemaximaliseerde widget, die op zijn beurt wordt vervangen. 4.4. Dashboard: uitloggen Als u wenst uit te loggen bij het Dashboard, klikt u op de uitlogknop in de rechterbovenhoek van elke Dashboard-pagina (Afb. 34). 4.5. Dashboard: opnieuw opstarten/ uitschakelen Om de drive opnieuw op te starten of uit te schakelen, klikt u op deze knop en kiest u vervolgens tussen Deep Sleep Mode (Slaap- stand) en Restart (Opnieuw opstarten) (Afb. 35). Afb. 33 Afb. 34 Afb. 35
Pagina: 32
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 33 4.6. Dashboard: algemene instellingen Met deze pagina kan de beheerder enkele van de algemene instel- lingen van de 5big Network 2 aanpassen. Apparaatnaam: wijzig de apparaatnaam. De apparaatnaam iden- tificeert uw 5big Network 2 in de LaCie Network Assistant en in het lokale netwerk. BELANGRIJK: de apparaatnaam kan max. 15 tekens tellen. Datum (mm/dd/jj): wijzig de datum. Tijd: wijzig de tijd. Language (Taal): wijzig de taal van het Dashboard. Tijdzone: wijzig de tijdzone. NTP Server (NTP-server): klik op het vakje en klik vervolgens op het veld aan de rechterzijde en typ het adres van een Network Time Protocol-server om de tijd van de 5big Network 2 automatisch in te stellen. Wanneer NTP is geselecteerd, kunt u de tijds- en datumin- stellingen niet wijzigen. Werkgroep: wijzig de Windows-werkgroepnaam om uw 5big Net- work 2 deel te laten uitmaken van een bepaalde werkgroep. Domain (Domein): Raadpleeg paragraaf 4.6.1. Active Directory. TECHNISCHE OPMERKING: Mac-gebruikers verbonden met een netwerk met Windows-computers kunnen gedeelde mappen ook openen door in Finder Netwerk > [Werkgroep] > LaCie-5big te selecteren waarbij "[Werkgroep]" de naam van de Windows-werk- groep is. Toggle Services (Services aan/uit): schakel de diverse services in or uit. Standaard zijn alle services ingeschakeld. UPnP- en Time Machine-services moeten echter ook worden ingeschakeld op het niveau van de gedeelde map om te kunnen werken (4.9. Dash- board: gedeelde mappen). ✦ ✦ SMB: schakel deze functie in/uit om het netwerkoverdrachtpro- tocol SMB te activeren/deactiveren. ✦ ✦ AFP: schakel deze functie in/uit om het AFP (Apple Filing Pro- tocol) te activeren/deactiveren. ✦ ✦ FTP Service (FTP-service): schakel deze functie in zodat uw 5big Network 2 toegankelijk is via FTP (File Transfer Protocol). Raadpleeg paragraaf 3.4. Gedeelde mappen openen via FTP voor informatie over FTP-toegang. vervolg op volgende pagina >> Afb. 36
Pagina: 33
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 34 ✦ ✦ UPnP: met deze functie kunt u uw 5big Network 2 laten werken als een UPnP-multimediaserver. Bestanden opgesla- gen in gedeelde mappen waarvoor de UPnP-service is geac- tiveerd, kunnen worden afgespeeld op spelers waarbij UPnP is ingeschakeld (zoals mobiele telefoons, computers en spelcon- soles). Voor informatie over het gebruik van uw 5big Network 2 voor het streamen van bestanden naar uw UPnP-apparatuur raadpleegt u 3.6. Multimediaserver. Voor informatie over het gebruik van de 5big Network 2 als iTunes-muziekserver raad- pleegt u paragraaf 3.7. iTunes-muziekserver. ✦ ✦ Time Machine: de 5big Network 2 is compatibel met Apple’s Time Machine. Dit programma maakt back-ups van uw Ma- cintosh op een extern volume op periodieke tijdstippen. TECHNISCHE OPMERKING: als u juist nieuwe inhoud hebt toe- gevoegd aan de 5big Network 2, kan het enkele minuten duren voordat ze beschikbaar zijn voor UPnP/DLNA-gecertificeerde spel- ers/adapters. 4.6.1. Active Directory Met deze functie kunt u de 5big Network 2 toevoegen aan een Windows-domein. Na de verbinding worden bestaande gebruikers/ wachtwoorden in het domein behouden door de 5big Network 2 en worden ze behandeld alsof ze werden gemaakt in het Dashboard. U kunt de pagina Users (Gebruikers) gebruiken om domeingebruikers toegang te geven tot de gedeelde mappen op de 5big Network 2. Om verbinding met een gedeelde map te maken, klikt u op het vakje Domain (Domein) en vult u vervolgens de volledige domeinnaam in, net als de inlognaam en het wachtwoord van de beheerder. Voor complexere netwerkconfiguraties klikt u op de pijl Advanced Criteria (Geavanceerde criteria) en vult u de servernaam en het IP-adres in (Afb. 37). Om het domein te verlaten, klikt u op de knop Leave (Verlaten) en authenticeert u de handeling door de gebruikersnaam en het wa- chtwoord van de beheerder in te voeren (Afb. 38). Na de verbinding dient u de gebruikers van het domein te zien op de pagina Users (Gebruikers) van het Dashboard (deze gebruikers worden geïdentificeerd door het woord Domain (Domein) in plaats van wachtwoord). Afb. 37 Afb. 38
Pagina: 34
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 35 4.7. Dashboard: Gebruikers Met deze pagina kunt u gebruikersaccounts beheren. Raadpleeg hieronder hoe u taken uitvoert die betrekking hebben op het gebrui- kersbeheer (Afb. 39). De gebruikersgegevens worden in een tabel georganiseerd. ✦ ✦ Een X in de kolom Admin geeft aan dat de gebruiker be- heerdersbevoegdheden heeft. ✦ ✦ Het cijfer in de kolom Shares geeft aan tot hoeveel gedeelde mappen de gebruiker toegang heeft. ✦ ✦ Het cijfer in de kolom Groups (Groepen) geeft aan tot hoeveel groepen het lid behoort. ✦ ✦ Het bolletje in de kolom Domain (Domein) geeft aan indien de gebruiker werd toegevoegd wanneer het product werd toe- gevoegd aan een domein. 4.7.1. Een nieuwe gebruiker toevoegen 1. Klik op het groene plusteken naast de paginatitel ("Gebruiker- saccounts"). 2. In het vakje dat wordt geopend, typt u de gebruikersnaam (U mag 4 tot 20 karakters invoeren en letters (hoofdlettergevoelig), nummers, koppelteken en onderste liggend streepje gebruiken. U mag geen andere symbolen, interpunctietekens of spaties ge- bruiken. Begin of eindig niet met een koppelteken en/of onder- ste liggend streepje.) en het wachtwoord (4 tot 20 karakters), bevestigt u het wachtwoord, en vervolledigt u optionele velden (e-mailadres, beheerdersaccount in/uitschakelen) (Afb. 40). Klik op het vakje Admin account (Beheerdersaccount) om de gebrui- ker beheerdersbevoegdheden te geven. 3. Druk op het groene plusteken aan de rechterzijde om de ge- bruikersaccount te maken. BELANGRIJKE OPMERKING: het wachtwoord is hoofdletterge- voelig. BELANGRIJK: het wachtwoord van de beheerder dient ten minste 4 tekens lang te zijn. TECHNISCHE OPMERKING: Als een e-mailadres wordt opge- geven, ontvangt de gebruiker meldingen over zijn/haar gebruiker- saccount die automatisch worden verstuurd door de 5big Network 2. Zie paragraaf 4.13.1. Gebeurtenissen e-mailmeldingen voor meer informatie. Afb. 39 Afb. 40
Pagina: 35
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 36 4.7.2. Een gebruiker verwijderen 1. Klik op de grijze "x" aan de rechterzijde van de gebruiker in de tabel. 2. In het dialoogvenster voor de bevestiging klikt u op Delete (Ver- wijderen) (Afb. 41). 4.7.3. Een gebruiker bewerken 1. Klik op de tekst in een veld in de gebruikerstabel om een waarde te wijzigen (Afb. 42). LET OP: de quota verkleinen kan ervoor zorgen dat gegevens wor- den verwijderd. Afb. 41 Afb. 42
Pagina: 36
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 37 4.8. Dashboard: groepen Met deze pagina kan de beheerder groepen beheren. Groepen ver- eenvoudigen het beheer van gebruikers en de toegang tot gedeelde mappen. Hierdoor kunnen beheerders toegangsrechten voor volle- dige groepen wijzigen in plaats van afzonderlijke gebruikers. Op deze pagina kunnen beheerders groepen maken, wijzigen, ver- wijderen en toevoegen. TECHNISCHE OPMERKING: gebruikers kunnen tot meerdere groepen behoren. TECHNISCHE OPMERKING: als er een verschil bestaat tussen de rechten toegewezen aan een afzonderlijke gebruiker en de re- chten toegewezen aan een groep waartoe de gebruiker behoort, hebben de rechten voor meeste bevoegdheden voorrang. Als een gebruiker bijvoorbeeld toegang heeft tot een gedeelde map met de naam "Back-up" en zij behoort tot een groep die deze toegang niet heeft, zal ze nog steeds toegang hebben tot "Back-up" (zie tabel rechts). 4.8.1. Een nieuwe groep toevoegen Om een nieuwe groep te maken, klikt u op het groene plusteken en vult u vervolgens de groepsnaam en de beschrijving in (optioneel) (Afb. 44). 4.8.2. Een groep bewerken U kunt de groepsnaam of beschrijving wijzigen door op het veld te klikken en te typen. Afb. 43 Afb. 44 Gebruiker- srechten Groepsrechten Toegang Lezen / schrijven Lees- / schrijftoe- gang R/W Lezen / schrijven Alleen leestoe- gang R/W Lezen / schrijven Geen toegang R/W Alleen lezen Lees- / schrijftoe- gang R/W Alleen lezen Alleen leestoe- gang RO Alleen lezen Geen toegang RO Geen toegang Lees- / schrijftoe- gang R/W Geen toegang Alleen leestoe- gang RO Geen toegang Geen toegang N.V.T.
Pagina: 37
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 38 4.8.3. Een groep verwijderen Om een groep te verwijderen, klikt u op het bewerkingspictogram aan de rechterzijde van de groep (Afb. 45). In het venster dat ver- schijnt, klikt u op Delete this group (Deze groep verwijderen). Be- vestig de verwijdering in het dialoogvenster (Afb. 46). Let wel dat dit proces geen gebruikers verwijdert die zijn toegewezen aan de groep. 4.8.4. Gebruikers toevoegen aan/ verwijderen uit een groep Om een gebruiker toe te voegen aan of te verwijderen uit een groep, klikt u op het bewerkingspictogram aan de rechterzijde van de groep en selecteert u vervolgens Manage users (Gebruikers be- heren) (Afb. 47). Om een gebruiker toe te voegen, selecteert u hem/haar in de kolom Gebruikers en klikt u op de knop Toevoegen. Om een gebruiker te verwijderen, selecteert u de gebruiker in de kolom Leden en klikt u op de knop Verwijderen. Om meerdere ge- bruikers te selecteren houdt u de Ctrl-toets (Windows) of Command- toets (Mac) ingedrukt. U kunt de toegangsrechten van een groep voor een gedeelde map toewijzen op de pagina Shares (Gedeelde mappen). Afb. 46 Afb. 47 Afb. 45
Pagina: 38
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 39 4.9. Dashboard: gedeelde mappen Shares – netwerkmappen – stellen de opslagcapaciteit van de 5big Network 2 voor. De drive heeft twee shares, Share en Public. De pagina Shares (Gedeelde mappen) in het Dashboard maakt het de beheerder mogelijk om quota's en toegangsrechten toe te wijzen aan gebruikers en groepen en om protocollen voor de toegang op het niveau van gedeelde mappen in of uit te schakelen (Afb. 48). TECHNISCHE OPMERKING: u hoeft geen gedeelde mappen te maken om het product te gebruiken. Gebruik gewoon de standaard gedeelde mappen: Share of Public. 4.9.1. Een nieuwe gedeelde map toevoegen Om een nieuwe gedeelde map te maken, klikt u op het groene plus- teken en vult u vervolgens de groepsnaam, beschrijving (optioneel) en quota (optioneel) in. Als u geen quota instelt, zal de toegewezen ruimte aan de gedeelde map onbeperkt zijn (totdat de drive vol is). Beslis dan indien de gedeelde map openbaar of privé zal zijn. Als u kiest voor openbaar, zullen alle gebruikers en gasten lees- en schrijftoegang tot de gedeelde map hebben. BELANGRIJK: als u het keuzevakje Public (openbaar) niet aan- vinkt, zal geen enkele gebruiker toegang hebben tot de gedeelde map totdat u toegangsrechten toewijst. 4.9.2. Een gedeelde map bewerken Om de naam, beschrijving of quota van een gedeelde map te wijzi- gen, klikt u op het veld en begint u te typen (Afb. 49). Voor meer in- formatie over het wijzigen van toegangsrechten raadpleegt u 4.9.4. Toegangsrechten voor Gebruikers/Groepen instellen/wijzigen.. 4.9.3. Een gedeelde map verwijderen Om een gedeelde map te verwijderen, klikt u op het bewerkingspic- togram aan de rechterzijde van de gedeelde map. In het venster dat verschijnt, klikt u op Delete this Share (Deze gedeelde map verwij- deren). Bevestig de verwijdering in het dialoogvenster (Afb. 50). Let wel dat het verwijderen van een gedeelde map alle bestanden in de gedeelde map verwijdert. Afb. 48 Afb. 49 Afb. 50
Pagina: 39
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 40 4.9.4. Toegangsrechten voor Gebruikers/ Groepen instellen/wijzigen Om de toegangsrechten voor de gedeelde map voor gebruikers en groepen te wijzigen, volgt u de instructies hieronder (en raadpleegt u Afb. 51). ✦ ✦ Gebruikerstoegang wijzigen (voor een private gedeelde map): Klik op het bewerkingspictogram aan de rechterzijde van de gedeelde map en selecteer vervolgens Manage User Ac- cess (Gebruikerstoegang beheren). In het venster dat wordt geopend, selecteert u een gebruiker in de kolom Lezen Schri- jven of Alleen lezen en klikt u op de knop Toevoegen. Om een gebruiker te verwijderen, selecteert u de gebruiker in de kolom Leden en klikt u op de knop Verwijderen. TECHNISCHE OPMERKING: als u "Grant read access to Guest and System users" (Leestoegang verlenen aan Gasten en Systeemge- bruikers) selecteert, zal de gedeelde map alleen kunnen worden gelezen door elke gebruiker (inclusief gasten) naast de geregis- treerde gebruikers. Dit wordt met een "+" aangegeven naast de gebruikers met toegang tot de gedeelde map in de tabel Gedeelde mappen ✦ ✦ Groepstoegang wijzigen: Klik op het bewerkingspictogram aan de rechterzijde van de gedeelde map en selecteer vervol- gens Manage Group Access (Groepstoegang beheren). Se- lecteer een groep in het vak Lezen Schrijven of Alleen lezen in de linkerkolom en klik op de knop Toevoegen. Om een groep te verwijderen, selecteert u de groep in de rechterkolom en klikt u op de knop Verwijderen. ✦ ✦ Een gedeelde map privé of openbaar maken: Klik op het be- werkingspictogram aan de rechterzijde van de gedeelde map en selecteer vervolgens Change share to public (Gedeelde map openbaar maken) of Change share to private (Gedeelde map privé maken).. 4.9.5. Over toegangsrechten ✦ ✦ Alleen lezen betekent dat alle gebruikers bestanden kunnen bekijken en openen maar alleen de beheerder kan de bestan- den kopiëren naar de gedeelde map (zie tabel rechts). ✦ ✦ Lezen/schrijven betekent dat alle gebruikers bestanden kun- nen bekijken, wijzigen en kopiëren naar de gedeelde map. Afb. 51
Pagina: 40
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 41 4.9.6. Protocollen voor toegang tot gedeelde map opgeven Als u klikt op het bolletje onder de kolom Protocollen, kunt u aan- passen welke toegangsprotocollen actief zijn voor die gedeelde map. Voor nieuwe gedeelde mappen zijn SMB, AFP en FTP stan- daard ingeschakeld. Als u de gedeelde map wilt gebruiken in com- binatie met UPnP/DLNA-apparatuur en/of als doel met Time Ma- chine, activeert u deze protocollen door op het bolletje in de kolom Protocollen te klikken. Als de standaardinstelling wordt opgeheven op het niveau van de gedeelde map, verandert het bolletje in de kolom Services van blauw naar geel (Afb. 52). Afb. 52
Pagina: 41
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 42 4.10. Dashboard: Netwerk Met deze pagina kunt u de netwerkinstellingen van uw 5big Network 2 aanpassen. Merk op dat de pagina twee tabbladen heeft: stan- dard (standaard) en advanced (geavanceerd). 4.10.1. Standaardinstellingen Configuratie met DHCP of handmatig: als uw netwerk beschikt over DHCP, zoals bij de meeste gebruikersnetwerken, wordt de 5big Net- work 2 automatisch een IP-adres en andere waarden toegewezen. Hierdoor zien de meeste gebruikers dat de tabel is ingevuld met waarden. Als u Configure Manually (Handmatig configureren) se- lecteert, kunt u de waarden in de tabel aanpassen. Load balancing of Fail over: Als u een tweede Ethernet-verbinding met uw compatibele router of hub hebt, kunt u kiezen voor "Load balancing" om de Ethernet-prestaties te verbeteren of "Fail over" om ervoor te zorgen dat wanneer een Ethernet-link fysiek of logisch is gebroken, de back-upverbinding automatisch overneemt. Automatische poorttoewijzing: Als u wilt dat uw 5big Network 2 toegankelijk is via het internet voor toegang op afstand, moet u bepaalde poorten openen in uw router voor een goede communica- tie. Vink dit vakje aan om poorttoewijzing in te schakelen. Zo wordt UPnP-IGD/NAT-PMP gebruikt voor een automatische poorttoewijz- ing (als uw router compatibel is). TECHNISCHE OPMERKING: de volgende poorten moeten wor- den toegewezen voor een goede communicatie: 21 (FTP) en 80 (HTTP). BELANGRIJK: als u automatisch poorttoewijzing activeert, worden openbare gedeelde mappen toegankelijk (lezen/schrijven) via FTP. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 53
Pagina: 42
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 43 Omzetting dynamische IP: U kunt u een Dynamic DNS-service van een andere leverancier gebruiken om een gemakkelijk te onthouden URL te maken voor de toegang op afstand tot uw 5big Network 2. Deze service is gratis en vereist geen abonnement. Volg deze stap- pen: 1. Ga naar een aanbieder van een Dynamic DNS-service zoals DYNDNS.com. 2. Maak een account aan. 3. Voer het IP-adres van de 5big Network 2 in en maak een host- naam aan (bijv. smithfamily.dyndns.org). 4. Open in het Dashboard de pagina Network (Netwerk) en voer de serviceaanbieder, de gebruikersnaam, de hostnaam en het wachtwoord in dat u hebt ingesteld. 5. Klik op Apply (Toepassen). 6. Open een webbrowser op een apparaat met een internet- verbinding en typ de hostnaam (Afb. 54). De inlogpagina van uw 5big Network 2 wordt geopend. 4.10.2. Geavanceerde instellingen Proxyconfiguratie: De 5big Network 2 kan worden geconfigureerd om verbinding te maken met een proxyserver. Vul de URL en poort van de server URL in en optionele authenticatie-informatie en klik op Apply (Toepassen). SMTP-configuratie; Om ervoor te zorgen dat uw 5big Network 2 waarschuwingse-mails kan verzenden naar gebruikers, configureert u de SMTP-instellingen. Verifieer indien het waarschuwingssysteem werkt door het keuzevakje Send a verification email (Een verificatie- e-mail verzenden) aan te vinken. Na het wijzigen van een van de bovenstaande instellingen klikt u op de knop Apply (Toepassen). Afb. 55 Afb. 54
Pagina: 43
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 44 4.11. Dashboard: Drivegegevens Deze pagina toont u informatie over het schijfgebruik en laat u toe uw drive opnieuw te formatteren. 4.11.1. Uw LaCie 5big Network 2 formatteren Wanneer u klikt op de knop Format (Formatteren) bovenaan (Afb. 56, a), worden ALLE gegevens op de schijf gewist en wordt de schijf geformatteerd. Gegevens op de aan de voorzijde aangesloten USB- of eSATA-harddrive worden niet aangetast. Opnieuw formatteren: 1. Klik op de knop FORMAT (FORMATTEREN). 2. In het blauwe venster dat wordt geopend, bevestigt u door op de knop FORMAT (FORMATTEREN) te klikken. LET OP: het formatteren wist alle gegevens op uw drive (maar ver- wijdert geen gebruikers of instellingen). Zorg ervoor dat u een back- up van uw gegevens hebt gemaakt op een ander volume voordat u verder gaat. LaCie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies van uw gegevens tijdens het formatteren. Afb. 56 Afb. 57
Pagina: 44
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 45 4.12. Dashboard: Eco-beheer Status light on (Statuslampje aan): vink dit vakje uit als u het blauwe licht wenst uit te schakelen. Let wel dat de waarschuwingsindicato- ren hierdoor niet worden uitgeschakeld. Eco-modus na: stel de inactiviteitsduur in waarna de drive naar de Eco-modus schakelt waardoor de schijven aan een lager toerental draaien om zo minder stroom te verbruiken. Het product verlaat de Eco-modus automatisch wanneer een verzoek wordt verzonden naar de drive. Slaapstand inschakelen: Slaapstand betekent dat de drive schakelt naar een modus met een uiterst laag energieverbruik en niet wordt uitgeschakeld wanneer u op de knop Shut Down (Uitschakelen) klikt (raadpleeg hieronder). Deze modus kan worden geactiveerd door te klikken en de blauwe knop aan de voorzijde ingedrukt te houden. Om de drive uit de Slaapstand te halen, drukt u op de blauwe knop of gebruikt u de functie Wake on LAN in de LaCie Network Assistant (raadpleeg 4.12.2. Wake on LAN). BELANGRIJK: als de Slaapstand is ingeschakeld en u klikt op de knop Shut Down (Uitschakelen) (raadpleeg hieronder), schakelt de drive in de Slaapstand en wordt de drive NIET uitgeschakeld. BELANGRIJK: wanneer de Slaapstand is geactiveerd, worden alle processen, inclusief downloads en back-ups, beëindigd. Geplande switch Aan: stel de drive in om de Slaapstand op een bepaald tijdstip in te schakelen om energie te besparen. Geplande switch Uit: stel de drive in om de Slaapstand op een bepaald tijdstip uit te schakelen om energie te besparen. UPS-beheer: Zie paragraaf 4.12.1. UPS-beheer voor meer informa- tie. BELANGRIJK: na het wijzigen van een van de bovenstaande in- stellingen klikt u op de knop Apply (Toepassen). OPMERKING: voor informatie over het gebruik van de multifunc- tionele aan/uit-knop raadpleegt u paragraaf 2.5. Functies van aan/ uit-knop. Afb. 58
Pagina: 45
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 46 4.12.1. UPS-beheer De 5big Network 2 ondersteunt het beheer van UPS (uninterrupted power supply). Als u een ondersteund UPS-apparaat aansluit op de USB-poort van de 5big Network 2, ziet u in het Dasboard param- eters die u kunt wijzigen. In de linkerkolom geeft een bolletje de status van de voeding aan. ✦ ✦ Bij een groene kleur wordt de voeding geleverd via het nets- noer. ✦ ✦ Bij een grijze kleur wordt de voeding niet geleverd via het netsnoer. Onder de titel Battery threshold level (%) (Drempelniveau batterij %) aan de rechterzijde kunt u een minimumpercentage voor het batteri- jvermogen kiezen waarbij de 5big Network 2 automatisch in stand- bymodus treedt. Als het batterijvermogen bijna volledig op is en de drive wordt automatisch uitgeschakeld, kunt u daaronder kiezen om de drive opnieuw op te starten zodra de stroomvoorziening is hersteld. OPMERKING: voor een lijst met ondersteunde UPS-apparatuur klikt u op de link Supported UPS (Ondersteunde UPS). Afb. 59
Pagina: 46
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 48 4.13. Dashboard: ondersteuning De ondersteuningspagina geeft u toegang tot het systeemlog en laat u e-mailwaarschuwingen instellen. Systeemlogboek: Klik op de knop Clear (Wissen) om het systeemlog op te schonen. Klik op de knop Download (Downloaden) om het log op uw computer op te slaan als u het moet versturen naar de klantenservice. Waarschuwingsbericht: als u dit vakje aanvinkt, ontvangt de be- heerder automatisch een e-mail bij belangrijke gebeurtenissen van uw 5big Network 2 (als hij/zij een e-mailadres instelt op de pagina Gebruikers, als de drive beschikt over een internetverbinding, en de SMTP-configuratie is ingesteld). Raadpleeg 4.13.1. Gebeurtenissen e-mailmeldingen voor meer informatie. Automatische update: Als u wilt controleren of Dashboard-updates beschikbaar zijn, klikt u op de knop Downloaden (Afb. 64). Om au- tomatisch update te configureren, klikt u op de knop Bewerken (Afb. 65) en stelt u in wanneer en hoe vaak het systeem moet controleren of nieuwe updates beschikbaar zijn. Afb. 63 Afb. 64 Afb. 65
Pagina: 47
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 49 4.13.1. Gebeurtenissen e-mailmeldingen De volgende gebeurtenissen zorgen ervoor dat een e-mailmelding wordt verstuurd als een e-mailadres is opgegeven in de pagina Ge- bruiker: Identificatie gebeurtenis Omschrijving Ontvanger Capaciteit Wanneer de totale beschikbare capacit- eit minder dan 10 GB bedraagt Beheerder Quotagebeur- tenis Wanneer de gedeelde map van een gebruiker meer dan 80% vol is Relevante gebruiker Download Wanneer een download is voltooid of wanneer een fout tijdens het downloaden is opget- reden Beheerder of gebruiker, afhankelijk van de downloader Back-up Wanneer een fout tijdens het back-uppen optreedt Beheerder Temperatuur Het product heeft minstens een minuut de maximale temperatuur behouden Beheerder Recuperatie wachtwoord Een gebruiker heeft zijn/haar wachtwoord gerecupereerd Beheerder of gebruiker, afhankelijk van de persoon die het verzoek verstuurde RAID-gebeurte- nissen Een constructie is gestart of voltooid, een reserve- schijf is actief of defect, of een schijf is defect of verdwenen Beheerder Afb. 66 From: "5big Network 2.0 - LaCie-5big" <jdoe@lacie.com> Subject: [LaCie] Password Recovery Date: June 9, 2009 5:40:47 PM GMT+03:00 To: jdoe@lacie.com Host : LaCie-5big Model : 5big Network 2.0 System Time : Tue, 09 Jun 2009 14:37:50 For password recovery Click here ================================================ [ This message is automatically generated by the LaCie email notification service ] www.lacie.com
Pagina: 48
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 50 4.14. Dashboard: Download Het Dashboard van de 5big Network 2 beschikt over een torrent- server waarmee u torrent-bestanden kunt downloaden (Afb. 67). Voor meer informatie over torrents raadpleegt u: http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent_protocol 1. Klik eerst op de knop Start Download Machine (Downloadpro- gramma starten). 2. Om een download te starten, klikt u op het groene plusteken naast de paginatitel (Afb. 68). 3. Geef aan indien de torrentbron een bestand of een URL is en navigeer dan naar de bron. 4. Kies de bestemming (in welke gedeelde map moet het gedo- wnloade bestand worden opgeslagen?) en klik op SUBMIT (BE- VESTIGEN). 5. De download van het bestand begint (soms kan het enkele mi- nuten duren voordat de download begint) 4.14.1. Instellingen downloadpagina TECHNISCHE OPMERKING: de downloadmanager is alleen be- schikbaar voor beheerders. Onder de lijst met downloads zijn er verschillende instellingen (Afb. 69). TCP-poort voor inkomende verbindingen: kies een routerpoort die de torrentservice zal gebruiken. Limiet downloadsnelheid: voer hier een cijfer in om de max. down- loadsnelheden te beperken. Limiet uploadsnelheid: voer hier een cijfer in om de max. upload- snelheden te beperken. Max. actieve torrents: voer hier een cijfer in om het aantal torrents te beperken die tegelijkertijd kunnen worden gedownload/geüpload. Geef nul in om geen beperking in te stellen. TECHNISCHE OPMERKING: omdat de torrent-clientservice bandbreedte en systeembronnen gebruikt, kunnen meerdere geli- jktijdige downloads van invloed zijn op de prestaties van de 5big Network 2. Zelfs na het voltooien van een download, kan het sys- teembronnen blijven gebruiken als het bestand wordt geüpload, zo- lang de torrent actief is. Afb. 67 Afb. 69 Afb. 68
Pagina: 49
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 51 4.15. Dashboard: kopiëren Met deze pagina kunnen beheerders back-ups instellen (Afb. 70). Om een gedeelde map te gebruiken voor back-ups, moet de ge- bruiker die de back-up start lees- en schrijfrechten hebben voor die gedeelde map, of de gedeelde map moet openbaar zijn. 4.15.1. Een back-uptaak maken 1. Klik op het groene plusteken aan de rechterzijde van de pagi- natitel ("Jobs List", Takenlijst) (Afb. 71). 2. Kies een Bron-share (wat u wilt back-uppen) in het linkermenu en een Bestemming-share (waar u de back-up wilt opslaan) in het rechtermenu. 3. Stel, indien gewenst, een tijd en datum in voor de back-uptaak. 4. Even later verschijnt een bericht met de melding dat de back-up is begonnen (Afb. 72). 5. Een bericht brengt u op de hoogte wanneer de back-up is voltooid. Afb. 70 Afb. 72 Afb. 71
Pagina: 50
LaCie 5big Network 2 • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie 5big Network 2 beheren Gebruikershandleiding pagina 52 4.16. Dashboard: externe poorten Deze pagina biedt u informatie over apparaten die aangesloten zijn op één van de USB- of eSATA-uitbreidingspoorten van de 5big Net- work 2. De 5big Network 2 beschikt over een printerserver. Klik op het vakje Activeer printerserver om de printerserver te activeren. U kunt een USB-printer aansluiten op de 5big Network 2 via de USB-poort aan de voorzijde. Na de aansluiting wordt de printer beschikbaar in uw netwerk. De juiste printerstuurprogramma's moeten op de hostcom- puter geïnstalleerd zijn. BELANGRIJKE OPMERKING: bij multifunctionele printers wordt alleen het afdrukken ondersteund. Als uw printer ook kan scannen, werkt deze functie niet als het apparaat is aangesloten op de 5big Network 2. BELANGRIJK: alleen PostScript-printers worden ondersteund. Als uw printer niet wordt weergegeven op deze pagina, ondersteunt de printer mogelijk geen PostScript-afdrukken. Dit is vaak het geval bij multifunctionele printers en fotoprinters. LaCie kan niet garanderen dat uw printer de juiste protocollen ondersteunt om hem om te vor- men tot een netwerkprinter. Multimedia-indexering: Klik op dit vakje als u uw DLNA-apparaten toegang wilt geven tot bestanden op de externe USB- of eSATA- harddrive aangesloten op de 5big Network 2. Voor informatie over de aansluiting van een USB- of eSATA-hard- drive raadpleegt u 4.16.1. Een externe harddrive aansluiten. Afb. 73
Merk:
LaCie
Product:
Servers
Model/naam:
5big Network 2
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands