5big Backup Server handleiding
LaCie 5big Backup Serverhandleiding

Handleiding voor de LaCie 5big Backup Server in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 65 pagina's.

PDF 65 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie 5big Backup Server. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie 5big Backup Server en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie 5big Backup Server. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie 5big Backup Server zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie 5big Backup Server

Pagina: 1
LaCie 5big Backup Server Inhoudsopgave Configuratiehandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding........................................................................................................................ 5 1.1. Inhoud van de verpakking................................................................................................................. 6 1.2. Minimale netwerkvereisten................................................................................................................. 7 1.2.1. Ethernet-verbinding................................................................................................................. 7 1.2.2. Draadloze ondersteuning......................................................................................................... 7 1.3. Minimale besturingssysteemvereisten voor werkstations........................................................................ 8 1.4. Aanzichten van de 5big Backup Server............................................................................................... 9 1.4.1. Vooraanzicht. .......................................................................................................................... 9 1.4.2. Achteraanzicht . ...........................................................................................................9 1.5. Harddrives van de 5big Backup Server. ............................................................................................. 10 1.6. Ethernet-kabel................................................................................................................................ 10 2. De LaCie 5big Backup Server installeren..................................................................... 11 2.1. De 5big Backup Server inschakelen.................................................................................................. 12 2.2. De Ethernet-kabel aansluiten........................................................................................................... 13 2.3. De 5big Backup Server Connector-cd installeren............................................................................... 14 2.4. De installatie van de 5big Backup Server voltooien............................................................................ 15 3. Configuratie van de 5big Backup Server..................................................................... 18 3.1. Gebruikersaccounts........................................................................................................................ 19 3.2. Gedeelde mappen. ......................................................................................................................... 20 3.2.1. Map- en bestandsduplicatie................................................................................................... 20 3.3. Computerback-ups......................................................................................................................... 22 3.4. Serveropslag.................................................................................................................................. 23 3.5. Instellingen voor Windows Home Server. ........................................................................................... 26 3.5.1. Netwerk in orde/kritiek en belangrijke updates. ........................................................................ 28 4. LaCie Dashboard. ........................................................................................................ 29 4.1. Printerbeheer.................................................................................................................................. 29 4.2. Multimediaserver............................................................................................................................ 30 4.3. Hardwarebeheer............................................................................................................................. 31 4.4. Internetinstellingen.......................................................................................................................... 32 4.5. Schijfinformatie............................................................................................................................... 33 5. Mac-ondersteuning..................................................................................................... 34 5.1. Mac-clients op de 5big Backup Server.............................................................................................. 34 5.1.1. Toegang tot gedeelde mappen (volumes)................................................................................ 34 5.1.2. Time Machine....................................................................................................................... 36 5.1.3. Mac-clients beheren en controleren........................................................................................ 37 6. Nieuwe schijven installeren en verwijderen................................................................ 39 6.1. Schijfinstallatie................................................................................................................................ 39 6.2. Een nieuwe schijf toevoegen aan de opslag van de 5big Backup Server. .............................................. 41 7. Herstel. ........................................................................................................................ 42 7.1. Herstel: 5big Backup Server............................................................................................................. 42 7.1.1. USB 2.0-flashdrive voor serverherstel...................................................................................... 42 7.1.2. Herstel van de 5big Backup Server. ......................................................................................... 45 7.2. Herstel: werkstations in het 5big Backup Server-netwerk..................................................................... 47 7.2.1. Herstel van stuurprogramma's en bestanden van het werkstation............................................... 48 7.2.2. USB 2.0-flashdrive voor pc-herstel (optioneel). ......................................................................... 50 7.2.3. Pc-herstel (alleen Windows-werkstations)................................................................................. 52
Pagina: 2
LaCie 5big Backup Server Inhoudsopgave Configuratiehandleiding pagina 2 8. Lampjes. ...................................................................................................................... 59 9. Problemen oplossen.................................................................................................... 60 10. Contact opnemen met de klantenservice.................................................................... 63 10.1. Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie................................................................ 64 11. Garantie. .................................................................................................................... 65
Pagina: 3
LaCie 5big Backup Server Voorwoord Configuratiehandleiding pagina 3 Copyrights Copyright © 2010 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveel- voudigd, opgeslagen in een gegevens- systeem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedepon- eerde handelsmerken van Apple Comput- er, Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millen- nium Edition, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handels- merken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handle- iding worden genoemd, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitslui- tend ter informatie en kan zonder kennis- geving worden gewijzigd. Bij de voorberei- ding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeu- righeid ervan te waarborgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigin- gen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese veror- deningen voor interferentie veroorzakende apparatuur. ROHS-overeenstemming Dit product is in overeenstemming met ROHS (Europese Richtlijn 2002/95/EG over Restrictie van Gevaarlijke Stoffen - Re- striction of Hazardous Substances). FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: ✦ ✦ De apparaten mogen geen schadeli- jke storingen veroorzaken. ✦ ✦ De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een ongew- enste werking kan veroorzaken. OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkin- gen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC- voorschriften. Deze beperkingen zijn be- doeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-com- merciële omgeving. De apparatuur gener- eert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparat- uur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan sch- adelijke interferentie ontstaan met radio- communicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Wan- neer de apparatuur de ontvangst van ra- dio of televisie stoort (dit kan worden vast- gesteld door de apparatuur uit en in te schakelen), wordt u verzocht de storing te verhelpen door een van de volgende maa- tregelen te treffen: ✦ ✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ✦ ✦ Vergroot de afstand tussen de appa- ratuur en de ontvanger. ✦ ✦ Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander cir- cuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ✦ ✦ Raadpleeg de leverancier of een er- varen radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen er- toe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC en Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedi- enen komt te vervallen. Verklaring van CE-certific- ering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit prod- uct aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN50082-1, EN61000-3-2 Onder verwijzing naar de volgende condi- ties: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk de niet meer bruikbare apparatuur af te vo- eren naar een daartoe aangewezen inza- melpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Af- zonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt ver- werkt op een manier die de volksgezond- heid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over de plaats waar u uw oude apparatuur naartoe kunt brengen voor re- cyclage, neemt u contact op met de ge- meente, de gemeentereinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. LET OP: een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het bijgeleverde netsnoer wordt gebruikt. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCie 5big Backup Server 100521v.1.1
Pagina: 4
LaCie 5big Backup Server Voorwoord Configuratiehandleiding pagina 4 Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ✦ ✦ Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit appa- raat. ✦ ✦ Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste proce- dure bij het installeren van het ap- paraat. ✦ ✦ Maak uw LaCie 5big Backup Server niet open en probeer het apparaat niet te demonteren of aan te passen. Steek nooit metalen voorwerpen in het apparaat om het risico op elek- trische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De LaCie 5big Backup Server bevat geen onderdelen die door de ge- bruiker onderhouden of gerepareerd kunnen worden. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat u het ap- paraat nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. ✦ ✦ Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie 5big Backup Server, aangezien de vloeistof in de openin- gen terecht kan komen. Wanneer u dit wel doet, neemt het risico van elektrische schokken, kortsluiting, brand of lichamelijk letsel toe. ✦ ✦ Voedingsvereisten 100-240 V~, 1,44 A, 50-60 Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale en transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ✦ ✦ Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5° C tot 35° C. Bovendien moet de luchtvochtigheid in bedrijf bin- nen het bereik van 5% tot 80% (niet condenserend) liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90% (niet condenserend). Als u dit wel doet, kan het apparaat beschadigd raken of kan de behuizing vervormen. Plaats uw apparaat niet in de nabi- jheid van een warmtebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet achter glas). Aan de andere kant kan het plaatsen van het apparaat in een te koude of vochtige omgeving tot beschadiging van het apparaat leiden. ✦ ✦ Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact als de kans bestaat op bliksem of als het appa- raat langere tijd niet wordt gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. ✦ ✦ Gebruik uitsluitend de voeding die bij het apparaat wordt geleverd. ✦ ✦ Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektrische apparaten, zoals televisies of radio's. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk inter- ferentie die de werking van de an- dere producten negatief beïnvloedt. ✦ ✦ Stel het apparaat niet op in de nabi- jheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerscher- men, televisietoestellen of luidsprek- ers. Magnetische storing kan de werking en stabiliteit van uw appa- raat negatief beïnvloeden. ✦ ✦ Oefen nooit overmatige kracht uit op uw apparaat. Wanneer u een probleem ontdekt, raadpleegt u het gedeelte Problemen oplossen in deze handleiding. BELANGRIJK: elk verlies en elke bes- chadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van La- Cie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze ge- gevens. Teneinde het verlies van uw ge- gevens te voorkomen, adviseert LaCie drin- gend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daarvoor een compleet assortiment cd- en dvd-stations. Meer informatie over het maken van back- ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJK: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de besturingsomgeving (gewoonlijk 10-15% minder). TECHNISCHE INFORMATIE: de 5big Backup Server moet zijn IP-adres ontvangen van een DHCP-server.
Pagina: 5
LaCie 5big Backup Server Inleiding Configuratiehandleiding pagina 5 1. Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de LaCie 5big Backup Server. De 5big Backup Server die uitgebreide functies voor bestandsdeling en back-up levert, is ontworpen om tegemoet te komen aan de dage- lijkse behoeften van kleine kantoren die een eenvoudige oplossing voor netwerkopslag zoeken. Microsoft® Windows Home Server® is geïntegreerd in de 5big Backup Server waardoor u beschikt over een vertrouwde interface waarmee u onder andere uw gegevens, software en back-ups kunt beheren. Er zijn veel extra voordelen, zo- als externe toegang tot uw bestanden vanaf elke locatie ter wereld en de mogelijkheid om digitale media te delen met alle gebruikers en digitale media-adapters. Superieur ontwerp De geavanceerde metalen behuizing en de warmteregulerende ventilator van de 5big Backup Server garanderen een duurzame betrouwbaarheid en een geluidloze werking. De gloeiende blauwe knop voegt niet alleen karakter toe - met één druk op de knop kunt u de 5big Backup Server inschakelen. De robuuste drivelades kunnen makkelijk worden verwijderd voor onderhoud en klikken goed op hun plaats vast voor extra veiligheid. Mapduplicatie Met de 5big Backup Server kunt u uw bestanden onmiddellijk be- heren via mapduplicatie. In plaats van waardevolle schijfruimte te gebruiken voor onnodige duplicatie, kunt u op mapniveau kiezen welke bestanden moeten worden gespiegeld. Aangezien uw es- sentiële bestanden worden gekopieerd naar afzonderlijke schijven, kunt u erop vertrouwen dat uw gegevens beschermd zijn in het on- waarschijnlijke geval van een enkele schijfstoring. Gemakkelijke installatie en toegang Het installeren van de Windows Home Server Connector is erg ge- makkelijk, zodat u binnen zeer korte tijd klaar bent om mappen te delen en back-ups te maken van alle computers in uw netwerk. Netwerkgebruik is nog nooit zo gemakkelijk geweest! Klik op een onderwerp: ✦ ✦ De LaCie 5big Backup Server installeren ✦ ✦ Configuratie van de 5big Backup Server ✦ ✦ Problemen oplossen Snelkoppelingen
Pagina: 6
LaCie 5big Backup Server Inleiding Configuratiehandleiding pagina 7 1.2. Minimale netwerkvereisten 1.2.1. Ethernet-verbinding Als u de 5big Backup Server wilt gebruiken, moet uw thuisnetwerk voldoen aan de volgende vereisten: Vereiste Minimum Serververbinding Bedrade verbinding van 100 Mbps. LaCie raadt ten zeerste een bedrade verbinding van 1 Gb/s aan voor betere presta- ties. Werkstations Een of meer computers waarop een ondersteund besturings- systeem wordt uitgevoerd, met een bedrade of draadloze netwerkverbinding. Internetverbinding Breedbandverbinding Router/firewallapparaat Een externe internetbreedban- drouter/firewallapparaat met bedrade Ethernet-verbinding van 100 Mbps. De 5big Backup Server neemt aan dat uw netwerkapparaten hun IP-adressen ontvangen van een DHCP-server. BELANGRIJKE INFORMATIE: zoek een geschikte plaats om de 5big Backup Server neer te zetten voordat u Windows Home Server Setup uitvoert. De locatie die u kiest, moet beschikken over een be- schikbare, bedrade netwerkverbinding naar uw breedbandrouter of naar een switch die is aangesloten op uw breedbandrouter. 1.2.2. Draadloze ondersteuning ✦ ✦ De 5big Backup Server neemt deel aan uw netwerk via een Ethernet-kabel. Houd er rekening mee dat de 5big Backup Server geen ondersteuning biedt voor een draadloze verbind- ing (Wi-Fi) met uw netwerk. ✦ ✦ Draadloze apparaten en werkstations die deelnemen aan het netwerk, kunnen toegang krijgen tot de 5big Backup Server. BELANGRIJK: de prestaties van de 5big Backup Server kunnen worden beïnvloed door externe invloeden zoals netwerkactiviteit, hardware, afstand en instellingen. BELANGRIJK: voor optimale prestaties gebruikt u een Gigabit Ethernet-router en Gigabit Ethernet in uw hostcomputer. TECHNISCHE INFORMATIE: de 5big Backup Server moet zijn IP- adres ontvangen van een DHCP-server.
Pagina: 7
LaCie 5big Backup Server Inleiding Configuratiehandleiding pagina 8 1.3. Minimale besturingssysteemvereisten voor werkstations De recentste versies van: ✦ ✦ Windows XP ✦ ✦ Windows Vista ✦ ✦ Windows 7 De 5big Backup Server is toegankelijk voor werkstations met Mac OS X: ✦ ✦ 10.4 ✦ ✦ 10.5 ✦ ✦ 10.6. De 5big Backup Server kan worden gebruikt voor Time Machine®- back-ups. Zie 5. Mac-ondersteuning. TECHNISCHE OPMERKING: werk de 5big Backup Server-soft- ware bij wanneer er een nieuwe versie beschikbaar komt. Met regel- matige updates zorgt u ervoor dat de recentste besturingssystemen van werkstations worden ondersteund.
Pagina: 8
LaCie 5big Backup Server Inleiding Configuratiehandleiding pagina 9 1.4. Aanzichten van de 5big Backup Server 1.4.1. Vooraanzicht Aan/uit-knop met statuslampje (Afb. 01) 1. Aan/uit-schakelaar - Met de blauwe knop aan de voorzijde van de 5big Backup Server kan het apparaat worden in- of uitgeschakeld. Het lampje blijft branden om aan te geven dat de server is ingeschakeld. BELANGRIJK: als u op de knop met het lampje aan de voorzi- jde drukt terwijl de 5big Backup Server actief is, wordt het systeem uitgeschakeld. Dit gebeurt zelfs als de 5big Backup Server op dat moment wordt gebruikt. Zorg ervoor dat het apparaat op een lo- catie staat waar de knop met het lampje aan de voorzijde niet per ongeluk kan worden ingedrukt terwijl gebruikers toegang hebben tot de 5big Backup Server. LaCie raadt aan de 5big Backup Server op de normale manier uit te schakelen via de Console. 1.4.2. Achteraanzicht (Afb. 02) 2. Ethernet-poort 3. Stereo audio-uitgang 4. USB 2.0-uitbreidingspoorten (4) 5. eSATA-uitbreidingspoort 6. Knop voor systeemherstel 7. Voedingsaansluiting 8. Vergrendeling drivelade 9. Handgreep drivelade 10. Drivelampje Afb. 01 DESIGNED BY NEIL POULTON POWER AUDIO OUT LAN 1 USB USB USB eSATA Afb. 02 9
Pagina: 9
LaCie 5big Backup Server Inleiding Configuratiehandleiding pagina 10 1.5. Harddrives van de 5big Backup Server De 5big Backup Server is uitgerust met vijf sleuven waarin harddrives kunnen worden geplaatst (zie 6.1. Schijfinstallatie voor instructies voor het plaatsen van nieuwe of vervangende schijven). In Afb. 03 wordt de volgorde van de drives weergegeven, van links naar rechts: Schijf 1 bevat het besturingssysteem Windows Home Server. Hoewel alle andere drives tijdens gebruik kunnen worden verwijderd, heeft de 5big Backup Server deze schijf nodig voor een juiste werking en beheer van het systeem. Schijven 2 - 5 kunnen worden toegevoegd aan de Windows Home Server-groep Storage Hard Drives (Opslagharddrives) of worden gebruikt om back-ups van gegevens op het systeem te maken. Zie 3.4. Serveropslag voor informatie over het toevoegen of verwijderen van drives in de groep Storage Hard Drives (Opslagharddrives). Er zijn ook vier USB-poorten (Afb. 03, A) en één eSATA-poort (Afb. 03, B) beschikbaar om de opslagcapaciteit van de 5big Backup Server uit te breiden. U kunt externe schijven toevoegen aan de Win- dows Home Server-groep Storage Hard Drives (Opslagharddrives) of deze gebruiken om back-ups van gegevens op het systeem te maken. BELANGRIJK: als u een externe USB-harddrive toevoegt, moet u een USB 2.0-harddrive gebruiken. Uw computerhardware en uw harddrive moeten USB 2.0 ondersteunen voor optimale prestaties. Als u USB 1.1-apparaten gebruikt, kan dit slechte prestaties en on- voorspelbare resultaten tot gevolg hebben. 1.6. Ethernet-kabel Gigabit Ethernet-kabels en -aansluitingen De LaCie 5big Backup Server wordt geleverd met een Ethernet- kabel (Afb. 04 - Ethernet-kabeluiteinden) die compatibel is met overdrachtssnelheden tot 1000 Mb/s, of 1 Gb/s. Vaak 'Gigabit Ethernet' of 'Gig-E' genoemd is dit niveau van Ethernet-verbindingen superieur aan de oudere 100 Mb/s-verbindingen. TECHNISCHE OPMERKING: LaCie raadt kabels van categorie 5E of categorie 6 aan. Deze ondersteunen Gigabit Ethernet. DESIGNED BY NEIL POULTON POWER AUDIO OUT LAN 1 USB USB USB eSATA Afb. 03 Afb. 04 - Ethernet-kabeluiteinden
Pagina: 10
LaCie 5big Backup Server De LaCie 5big Backup Server installeren Configuratiehandleiding pagina 11 Volg deze stappen om de LaCie 5big Backup Server in te schakelen en voor te bereiden voor gebruik in het netwerk. Desktop PC 1 (via Ethernet) Desktop PC 2 (via Ethernet) Router 5big Backup Server (via Ethernet) Laptop (via Wi-Fi) Stap 1 – 2.1. De 5big Backup Server inschakelen Stap 2 – 2.3. De 5big Backup Server Connector-cd in- stalleren Stap 3 – 2.4. De installatie van de 5big Backup Server voltooien 2. De LaCie 5big Backup Server installeren BELANGRIJK: LaCie raadt aan de 5big Backup Server te gebrui- ken in een kleine netwerkomgeving met maximaal tien Windows- werkstations. Extra Mac-stations kunnen ook toegang krijgen tot gegevens op de 5big Backup Server.
Pagina: 11
LaCie 5big Backup Server De LaCie 5big Backup Server installeren Configuratiehandleiding pagina 12 2.1. De 5big Backup Server inschakelen De voedingsset bestaat uit twee kabels: de ene kabel (A) wordt aangesloten op de LaCie 5big Backup Server en de andere kabel (B) op een stopcontact. Dit kan een wandcontactdoos of een overs- panningsbeveiliging zijn (Afb. 05). 1. Sluit kabel A aan op de 5big Backup Server. 2. Sluit kabel B aan op de voedingseenheid (C). 3. Sluit kabel B aan op een overspanningsbeveiliging of een wandcontactdoos. 4. Schakel de server in door op de knop aan de voorzijde van de 5big Backup Server te drukken. (Zie 1.4.1. Vooraanzicht) 5. De 5big Backup Server is ingeschakeld en klaar voor gebruik wanneer het lampje aan de voorzijde ophoudt met knipperen. BELANGRIJK: de eerste keer dat u de 5big Backup Server in- schakelt, kan het enige minuten duren voordat de server is opge- start. LET OP: gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw speci- fieke LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voedingseenheid van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voedingseenheid gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder de wisselstroomadapter altijd voordat u uw LaCie 5big Backup Server verplaatst. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw server ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. TECHNISCHE OPMERKING: dankzij de voeding van 100-240 volt kunt u de LaCie 5big Backup Server in het buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verant- woordelijkheid voor schade aan de server ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. DESIGNED BY NEIL POULTON POWER AUDIO OUT LAN 1 USB USB USB eSATA Afb. 05
Pagina: 12
LaCie 5big Backup Server De LaCie 5big Backup Server installeren Configuratiehandleiding pagina 13 2.2. De Ethernet-kabel aansluiten De 5big Backup Server is toegankelijk wanneer deze is verbonden met uw netwerk (Afb. 06). De USB 2.0- en eSATA-poorten zijn alleen bedoeld voor uitbreiding en moeten niet worden gebruikt om de 5big Backup Server aan te sluiten op een computer. 1. Schakel de server in. Zie 2.1. De 5big Backup Server inschake- len. 2. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achter- zijde van de LaCie 5big Backup Server (1.4.2. Achteraanzicht). 3. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een be- schikbare Ethernet-poort van uw router. TECHNISCHE INFORMATIE: de 5big Backup Server moet zijn IP- adres ontvangen van een DHCP-server. DESIGNED BY NEIL POULTON POWER AUDIO OUT LAN 1 USB USB USB eSATA Afb. 06
Pagina: 13
LaCie 5big Backup Server De LaCie 5big Backup Server installeren Configuratiehandleiding pagina 14 2.3. De 5big Backup Server Connector-cd installeren Met de Connector-software kunt u het volgende doen: ✦ ✦ Uw werkstations verbinden met de 5big Backup Server. ✦ ✦ Elke nacht automatisch back-ups van uw Windows-werksta- tions maken. ✦ ✦ De staat van verbonden werkstations controleren. ✦ ✦ De 5big Backup Server configureren en extern beheren vanaf elk verbonden werkstation. 1. Plaats de 5big Backup Server Connector-cd in een computer die is verbonden met het netwerk. In de lijst met items (Afb. 07) selecteert u Applications (Toepassingen). BELANGRIJK: de Connector moet worden uitgevoerd op een Windows-werkstation. Zie 5. Mac-ondersteuning voor informatie over het aansluiten van een computer met Mac OS. 2. Klik op Home Server Connector (Afb. 08). 3. Klik op Next> (Volgende) in het welkomstscherm om de instal- latie te starten. 4. Voltooi de wizard om uw computer te verbinden met de 5big Backup Server. 5. Setup wordt alleen onmiddellijk gestart nadat de wizard is voltooid wanneer de Connector voor het eerst wordt uitgevo- erd. Zie 2.4. De installatie van de 5big Backup Server voltooien. Zodra Setup is voltooid, voert u de Connector-cd uit op alle netwerk- computers om deze te verbinden met de 5big Backup Server. Voer de wizard op één computer tegelijk uit. BELANGRIJK: als u niet beschikt over de Connector-cd, kunt u de Connector-software installeren vanuit de gedeelde map Software op de 5big Backup Server. De map Software moet beschikbaar zijn op het netwerk nadat Setup de eerste keer is voltooid. Afb. 07 Afb. 08 Afb. 09
Pagina: 14
LaCie 5big Backup Server De LaCie 5big Backup Server installeren Configuratiehandleiding pagina 15 2.4. De installatie van de 5big Backup Server voltooien Windows Home Server Setup wordt slechts één keer uitgevoerd op de eerste computer waarop u de Connector-cd installeert. U moet Setup voltooien om ervoor te zorgen dat de 5big Backup Server correct functioneert. Setup voltooien: 1. Klik in het scherm Welcome (Welkom) op de pijl Next (Vol- gende). 2. Er wordt een venster weergegeven waarin u wordt gevraagd of u het werkstation wilt wekken voor dagelijkse back-ups. Se- lecteer Yes (Ja) of No (Nee) en klik op de pijl Next (Volgende) (Afb. 10). 3. Op de pagina Name of home server (Naam van thuisserver) kunt u een naam voor de 5big Backup Server opgeven. U kunt ook de standaardnaam 5BIGBACKUP gebruiken. Klik op de pijl Next (Volgende) (Afb. 11). De naam die u kiest, mag het volgende bevatten: ✦ ✦ Maximaal 15 tekens en geen spaties ✦ ✦ Letters (ten minste één), cijfers en koppeltekens 4. Op de pagina Windows Home Server Password (Wa- chtwoord voor Windows Home Server) geeft u een wachtwoord op, bevestigt u het wachtwoord en geeft u een tip voor het wa- chtwoord op. Klik vervolgens op de pijl Next (Volgende). (Afb. 12) vervolg op de volgende pagina >> Afb. 10 Afb. 11 Afb. 12
Pagina: 15
LaCie 5big Backup Server De LaCie 5big Backup Server installeren Configuratiehandleiding pagina 16 Het is het wachtwoord dat u gebruikt om de 5big Backup Server te beheren via de Windows Home Server Console. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig en het moet een sterk wa- chtwoord zijn. Een sterk wachtwoord is ten minste zeven tekens lang en moet ten minste drie van de volgende tekencategorieën bevatten: ✦ ✦ Hoofdletters ✦ ✦ Kleine letters ✦ ✦ Cijfers ✦ ✦ Symbolen (zoals !, @, #, enzovoort) BELANGRIJK: u kunt de instellingen niet wijzigen in de Console zonder het beheerderswachtwoord. LaCie raadt u ten zeerste aan uw wachtwoord te noteren en te bewaren op een veilige plaats. Daarnaast kan de tip voor het wachtwoord die wordt aangeboden door Setup (Afb. 12), helpen als u het wachtwoord vergeet wanneer u de 5big Backup Server gebruikt. Houd er rekening mee dat de tip voor het wachtwoord kan worden bekeken door iedereen die op de koppeling klikt om de tip weer te geven. Als het beheerderswa- chtwoord wordt vergeten en de tip voor het wachtwoord niet helpt, moet u de server opnieuw instellen. vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 16
LaCie 5big Backup Server De LaCie 5big Backup Server installeren Configuratiehandleiding pagina 17 5. Selecteer hoe u belangrijke updates voor de 5big Backup Server wilt ontvangen. Use recommended settings (Aanbevolen in- stellingen gebruiken) is een ideale keuze omdat uw 5big Backup Server automatisch controleert op updates en deze voor u in- stalleert (Afb. 13). Klik op de pijl Next (Volgende). 6. Klik op de laatste pagina van Setup op Start om de configura- tie van de 5big Backup Server te starten (Afb. 15). Afb. 13 Afb. 14 Afb. 15
Pagina: 17
LaCie 5big Backup Server Configuratie Configuratiehandleiding pagina 18 3. Configuratie van de 5big Backup Server De Console starten De Windows Home Server Console wordt gestart nadat de Con- nector de software-installatie heeft voltooid. Als u de Console in de toekomst wilt starten, klikt u op Start>Programs>Windows Home Server Console (Start > Programma's > Windows Home Server Console). U vindt het Console-pictogram ook in het systeem- vak in de rechterbenedenhoek van het scherm (Afb. 16). Dubbelklik op het pictogram om het programma te starten of klik met de rech- termuisknop op het pictogram voor extra opties. Tijdens de Connector-installatie wordt ook de snelkoppeling Shared Folders on Server (Gedeelde mappen op server) toegevoegd voor eenvoudige toegang tot bestanden die zijn opgeslagen op de 5big Backup Server. BELANGRIJK: De Console kan op één computer tegelijk worden uitgevoerd en is alleen compatibel met Windows-werkstations. Mac- computers kunnen toegang krijgen tot gegevens op de 5big Backup Server (zie 5. Mac-ondersteuning). Console-taken U kunt de volgende taken configureren zodra de 5big Backup Server is ingesteld en uw werkstations zijn verbonden: ✦ ✦ Gebruikersaccounts ✦ ✦ Gedeelde mappen ✦ ✦ Computerback-ups ✦ ✦ Serveropslag ✦ ✦ Instellingen voor de 5big Backup Server Klik op Help in de Console voor meer informatie over het config- ureren van de 5big Backup Server. BELANGRIJK: hoewel iedereen hoopt nooit problemen te onder- vinden, is het van essentieel belang om op alles voorbereid te zijn. Daarom raadt LaCie u ten zeerste aan snel na het instellen van uw netwerkserver een USB 2.0-flashdrive voor systeemherstel te maken (zie 7. Herstel). OPMERKING: zie 4. LaCie Dashboard voor meer informatie over het LaCie Dashboard. Afb. 16
Pagina: 18
LaCie 5big Backup Server Configuratie Configuratiehandleiding pagina 19 3.1. Gebruikersaccounts Nadat Setup is voltooid en de software is geïnstalleerd op alle werkstations, kunt u gebruikersaccounts gaan toevoegen voor de computers die toegang hebben tot de 5big Backup Server. Gebrui- kersaccounts zijn vereist om toegang tot de gedeelde mappen op de 5big Backup Server te krijgen en om regelmatige back-ups te configureren. Een gebruikersaccount toevoegen 1. Klik op een werkstation met de rechtermuisknop op het Con- sole-pictogram in het systeemvak en klik op Windows Home Server Console. 2. Typ het wachtwoord en klik op de pijl Next (Volgende). 3. Klik op het tabblad User Accounts (Gebruikersaccounts) (Afb. 17). 4. Klik op Add (Toevoegen) en voltooid de Add User Account Wizard (Wizard Gebruikersaccount toevoegen). 5. Herhaal deze procedure voor elke gebruikersaccount die u wilt toevoegen. BELANGRIJKE OPMERKING: wanneer u gebruikersaccounts op de 5big Backup Server maakt, probeert u deze te koppelen aan de gebruikersnamen en wachtwoorden van de bestaande gebruik- ersaccounts op de werkstations. Zo is het gemakkelijker om toegang te krijgen tot gedeelde mappen op de 5big Backup Server. Als de gebruikersaccounts en wachtwoorden niet overeenkomen, worden de gebruikers gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord wanneer ze proberen toegang te krijgen tot gedeelde mappen. Afb. 17 Afb. 18
Pagina: 19
LaCie 5big Backup Server Configuratie Configuratiehandleiding pagina 20 3.2. Gedeelde mappen Gedeelde mappen zijn plaatsen waar u bestanden kunt indelen en opslaan op de 5big Backup Server zodat u deze kunt delen met andere werkstations in het netwerk. De volgende gedeelde mappen worden automatisch gemaakt: ✦ ✦ Photos (Foto's) ✦ ✦ Music (Muziek) ✦ ✦ Videos (Video's) ✦ ✦ Software ✦ ✦ Public (Openbaar) ✦ ✦ Een persoonlijke map voor elke gebruikersaccount BELANGRIJKE OPMERKING: wanneer een nieuwe gebruiker wordt toegevoegd, wordt er automatisch een map met de naam van die gebruiker gemaakt via de Add User Account Wizard (Wiz- ard Gebruikersaccount toevoegen). Standaard is een gebruiker de enige persoon met toegang tot de map met zijn naam. U kunt gemakkelijk meer gedeelde mappen toevoegen om tege- moet te komen aan uw behoeften. Een gedeelde map toevoegen 1. Klik op het tabblad Shared Folders (Gedeelde mappen) in de Console. 2. Klik op Add (Toevoegen) in de linkerbovenhoek van het venster. U wordt gevraagd een naam voor de nieuwe map op te geven. 3. Voltooi de Add a Shared Folder Wizard (Wizard Een gedeel- de map toevoegen) (Afb. 19). 3.2.1. Map- en bestandsduplicatie Om gegevens te beveiligen beschikt u over de mogelijkheid om mappen te dupliceren. Alle bestanden in een gedupliceerde map worden gekopieerd naar andere schijven zodat ze niet verloren gaan in het geval van een enkele schijfstoring. Duplicatie op map- niveau geeft gebruikers nauwkeuriger beheer over welke bestanden moeten worden beveiligd. Wanneer nieuwe mappen worden gemaakt, is het selectievakje En- able Folder Duplication (Mapduplicatie inschakelen) standaard ingeschakeld (Afb. 19). U kunt mapduplicatie uitschakelen als u schijfruimte wilt besparen. U kunt mappen op elk gewenst moment dupliceren of dedupliceren. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 19
Pagina: 20
LaCie 5big Backup Server Configuratie Configuratiehandleiding pagina 21 1. Klik met de rechtermuisknop op een map (Afb. 20) en kies Properties (Eigenschappen). 2. Schakel het selectievakje Enable Folder Duplication (Mapdu- plicatie inschakelen) in of uit (Afb. 21). Wanneer mapduplicatie is ingeschakeld, kopieert de 5big Backup Server de bestanden in de map naar andere schijven. Als u ervoor hebt gekozen mapduplicatie uit te schakelen, worden de dubbele bestanden van de map verwijderd, zodat er meer ruimte beschik- baar wordt op de opslagharddrives. LaCie raadt u aan alle mappen te dupliceren omdat bestanden hierdoor worden beschermd en niet verloren gaan in geval van een schijfstoring. Afb. 20 Afb. 21
Pagina: 21
LaCie 5big Backup Server Configuratie Configuratiehandleiding pagina 22 3.3. Computerback-ups Standaard wordt na installatie van de Connector-software elke nacht een back-up gemaakt van alle harddrivevolumes op elke computer. U kunt de back-upschema's wijzigen om tegemoet te komen aan de behoeften van uw bedrijf. Een computerback-up aanpassen 1. Klik op het tabblad Computers & Backup (Computer en back- up) in de Console. (Afb. 22). 2. Klik met de rechtermuisknop op de computer die u wilt aanpas- sen en klik op Configure Backup (Back-up configureren). 3. Voltooi de Backup Configuration Wizard (Wizard Back-up configureren) om de harddrivevolumes te kiezen waarvan u een back-up wilt maken en, indien van toepassing, om mappen uit te sluiten waarvan geen back-up hoeft te worden gemaakt. Wijzigingen aanbrengen zonder gebruik van de Backup Configu- ration Wizard (Wizard Back-up configureren): 1. Klik op Settings (Instellingen) in de rechterbovenhoek van de Console. 2. Kies Backup (Back-up) in de lijst aan de linkerkant van het ven- ster Settings (Instellingen) (Afb. 24). 3. Pas de back-upinstellingen aan, zoals tijd van de dag, hoe lang back-ups moeten worden bewaard (Afb. 24). BELANGRIJK: LaCie raadt aan de 5big Backup Server te gebrui- ken in een kleine netwerkomgeving met maximaal tien Windows- werkstations. Extra Mac-stations kunnen ook toegang krijgen tot gegevens op de 5big Backup Server. Afb. 22 Afb. 23 Afb. 24
Pagina: 22
LaCie 5big Backup Server Configuratie Configuratiehandleiding pagina 23 Afb. 25 3.4. Serveropslag Als u meer opslagcapaciteit wilt toevoegen aan de 5big Backup Server, kunt u interne harddrives in de lege sleuven plaatsen (zie 6.1. Schijfinstallatie) of externe USB 2.0- en/of eSATA-harddrives aanslu- iten (1.5. Harddrives van de 5big Backup Server). U hoeft de 5big Backup Server niet uit te schakelen wanneer u nieuwe opslagcapa- citeit toevoegt. Gebruik het tabblad Server Storage (Serveropslag) om de schijven te beheren. De 5big Backup Server wordt geleverd met schijven 2, 3, 4 en 5 als Non Storage Hard Drives (Niet-opslagharddrives) (Afb. 25). Aangezien schijf 1 het besturingssysteem van de server bev- at, wordt deze standaard weergegeven bij Storage Hard Drives (Opslagharddrives). Volg de onderstaande instructies om Non Storage Hard Drives (Niet-opslagharddrives) toe te voegen aan de groep Storage Hard Drives (Opslagharddrives) (zie 1.5. Hard- drives van de 5big Backup Server voor fysieke schijftoewijzingen). BELANGRIJK: als u een externe USB-harddrive toevoegt, moet u een USB 2.0-harddrive gebruiken. Uw computerhardware en uw harddrive moeten USB 2.0 ondersteunen voor optimale prestaties. Als u USB 1.1-apparaten gebruikt, kan dit slechte prestaties en on- voorspelbare resultaten tot gevolg hebben. BELANGRIJK: schijf 1 (zie 1.5. Harddrives van de 5big Backup Server voor fysieke schijftoewijzingen) bevat het besturingssysteem Windows Home Server. Hoewel alle andere drives kunnen worden verwijderd uit Storage Hard Drives (Opslagharddrives), heeft de 5big Backup Server schijf 1 voor een juiste werking en beheer van het systeem. Als u schijf 1 verwijdert terwijl de 5big Backup Server wordt gebruikt, kunnen er gegevens verloren gaan en kan het sys- teem onbeschikbaar worden. LET OP: een Non Storage Hard Drive (Niet-opslagharddrive) wordt geformatteerd wanneer deze wordt toegevoegd aan de groep Storage Hard Drives (Opslagharddrives). Zorg ervoor dat u alle bestanden op een Non Storage Hard Drive (Niet-opslaghard- drive) kopieert voordat u de drive toevoegt aan de Storage Hard Drives (Opslagharddrives). vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 23
LaCie 5big Backup Server Configuratie Configuratiehandleiding pagina 24 Een schijf toevoegen aan Storage Hard Drives (Opslagharddrives) 1. Sluit de harddrive aan of installeer deze. Schakel de harddrive in, indien van toepassing (zoals een externe USB 2.0-harddrive). 2. Klik op het tabblad Server Storage (Serveropslag). 3. Klik onder Non Storage Hard Drives (Niet-opslagharddrives) met de rechtermuisknop op de nieuwe harddrive en klik op Add (Toevoegen) (Afb. 28). 4. Voltooi de Add a Hard Drive Wizard (Wizard Een harddrive toevoegen) om de harddrive te formatteren en toe te voegen aan de serveropslag (Afb. 26). U kunt ook ervoor kiezen nieuwe schijven toe te wijzen als back-upopslag voor gegevens die zijn opgeslagen op de 5big Backup Server (Afb. 27). Zie gedeelte 6. Nieuwe schijven installeren en verwijderen voor meer informatie. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 26 Afb. 27 Afb. 28
Pagina: 24
LaCie 5big Backup Server Configuratie Configuratiehandleiding pagina 25 Een schijf verwijderen uit Storage Hard Drives (Opslagharddrives) 1. Klik op het tabblad Server Storage (Serveropslag). 2. Klik onder Storage Hard Drives (Opslagharddrives) met de rechtermuisknop op de schijf die u wilt verwijderen en kies Re- move (Verwijderen) (Afb. 29). 3. Alle bestanden worden veilig van de harddrive verwijderd voor- dat u deze loskoppelt. Er kunnen gegevens verloren gaan als u een drive op de verkeerde manier verwijdert terwijl de 5big Backup Server actief is. Afb. 29
Pagina: 25
LaCie 5big Backup Server Configuratie Configuratiehandleiding pagina 26 3.5. Instellingen voor Windows Home Server Klik op Settings (Instellingen) (Afb. 30) om de volgende items te configureren: General (Algemeen) ✦ ✦ Datum en tijd ✦ ✦ Regionale instellingen ✦ ✦ Windows Update ✦ ✦ Programma voor verbetering van de gebruikerservaring ✦ ✦ Windows-foutrapportage configureren BELANGRIJK: LaCie raadt u ten zeerste aan de opties voor Customer Experience Improvement Program (Programma voor verbering van de gebruikerservaring) en Windows Error Re- porting (Windows-foutrapportage) in te schakelen (Afb. 32) bij Settings>General (Instellingen > Algemeen). Backup (Back-up) ✦ ✦ De back-uptijd(en) ✦ ✦ Beheer van automatische back-ups ✦ ✦ Opschonen van back-ups uitvoeren Passwords (Wachtwoorden) ✦ ✦ Het wachtwoord van de 5big Backup Server wijzigen. ✦ ✦ Het wachtwoordbeleid voor gebruikersaccounts wijzigen. Media Sharing (Media delen) Delen van mediabibliotheek voor de gedeelde mappen Music (Muz- iek), Photos (Foto's) en Videos (Video's). Na configuratie kunt u digi- tale media streamen van de 5big Backup Server naar een apparaat dat Windows Media Connect ondersteunt. Remote Access (Externe toegang) ✦ ✦ Websiteconnectiviteit ✦ ✦ Domeinnaam ✦ ✦ Breedbandrouter ✦ ✦ De instellingen voor de website van uw 5big Backup Server. Add-ins (Invoegtoepassingen) Invoegtoepassingen installeren en verwijderen. vervolg op volgende pagina >> Afb. 30 Afb. 31 Afb. 32
Pagina: 26
LaCie 5big Backup Server Configuratie Configuratiehandleiding pagina 27 Resources (Bronnen) ✦ ✦ Hardware-informatie over uw 5big Backup Server weergeven. ✦ ✦ Informatie over de versie van de software weergeven. ✦ ✦ Meer informatie over uw 5big Backup Server. ✦ ✦ Verbinding maken met de 5big Backup Server. ✦ ✦ Community ✦ ✦ Contact opnemen met productondersteuning. Daarnaast kunt u de 5big Backup Server uitschakelen of opnieuw opstarten vanuit het dialoogvenster Settings (Instellingen) door op Shut Down (Uitschakelen) te klikken (Afb. 33). U wordt gevraagd of u de 5big Backup Server wilt uitschakelen of opnieuw opstarten. Klik op Help in het dialoogvenster Settings (Instellingen) voor meer informatie over de instellingen. BELANGRIJK: hoewel iedereen hoopt nooit problemen te onder- vinden, is het van essentieel belang om op alles voorbereid te zijn. Daarom raadt LaCie u ten zeerste aan snel na het instellen van uw netwerkserver een USB 2.0-flashdrive voor systeemherstel te maken. Zie 7. Herstel voor meer informatie. Afb. 33
Pagina: 27
LaCie 5big Backup Server Configuratie Configuratiehandleiding pagina 28 3.5.1. Netwerk in orde/kritiek en belangrijke updates Het normale groene pictogram Network Healthy (Netwerk in orde) (Afb. 34) aan de rechterkant van de Console kan soms rood wor- den, waarmee de status Network Critical (Netwerk kritiek) wordt aangegeven (Afb. 37). Klik één keer op het pictogram Network Critical (Netwerk kritiek) om de problemen weer te geven die zijn aangetroffen door het systeem. Er kunnen meldingen worden weergegeven over virus- en/of spywarebeveiliging op bepaalde werkstations die zijn verbonden met de 5big Backup Server. U kunt ervoor kiezen het probleem op de werkstations op te lossen of u kunt Ignore this issue (Dit probleem negeren) selecteren (Afb. 35). Het pictogram Network Critical (Netwerk kritiek) verandert in Net- work Healthy (Netwerk in orde) wanneer alle items op de lijst zijn opgelost of genegeerd. Het pictogram Network Critical (Netwerk kritiek) kan worden weergegeven wanneer er een belangrijke software-update is vereist. Wanneer Install updates automatically (Updates automatisch in- stalleren) is ingesteld bij Console>Settings>General (Console > Instellingen > Algemeen), zoekt de 5big Backup Server regelmatig naar updates voor Windows Home Server en worden deze automa- tisch geïnstalleerd. Voor belangrijke updates vraagt het systeem u echter het proces te starten. Automatische updates werken alleen correct als de 5big Backup Server beschikt over een internetverbinding. Meer informatie Op de volgende locaties kunt u meer informatie vinden over Win- dows Home Server: ✦ ✦ Klik op Help in de Windows Home Server Console om de Help bij Windows Home Server Console te openen. ✦ ✦ Klik op een thuiscomputer met de rechtermuisknop op het pic- togram Windows Home Server in het systeemvak en klik op Help om de Help bij Windows Home Server te openen. ✦ ✦ Raadpleeg de website van Microsoft voor meer infor- matie over documentatie over Windows Home Server: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=85098 ✦ ✦ Als u ideeën en informatie met andere gebruikers van Windows Home Server wilt delen, gaat u naar de web- site met Windows Home Server-communityforums: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83211 ✦ ✦ Voor tips voor het oplossen van problemen gaat u naar de website van Microsoft: http: //go.microsoft.com/ fwlink/?Linkld=88097 Afb. 34 Afb. 35 Afb. 36 Afb. 37
Pagina: 28
LaCie 5big Backup Server LaCie Dashboard Configuratiehandleiding pagina 29 Met het LaCie Dashboard beschikt u over extra functies voor het beheren van uw 5big Backup Server, waaronder printerbeheer, multimediaserver, hardwarebeheer, internetinstellingen en schijfin- formatie. Het LaCie Dashboard openen Klik op LaCie in de Console. 4.1. Printerbeheer U kunt uw LaCie 5big Backup Server gebruiken als printerserver voor USB-printers. Sluit een USB-printer aan op een van de externe USB 2.0-poorten van de 5big Backup Server en volg de ondersta- ande stappen. 1. Selecteer LaCie in de Console. 2. Selecteer Printer Management (Printerbeheer) in de lijst met functies aan de linkerkant (Afb. 38). 3. Selecteer Manage Printers (Printers beheren) (Afb. 38) naast de afbeelding van de printer. 4. Opties zijn onder meer Properties (Eigenschappen) van huidige printers en Add Printer (Printer toevoegen) aan het netwerk (Afb. 39). Als u Add Printer (Printer toevoegen) kiest, wordt Welcome to the Add Printer Wizard (Welkom bij de Wizard Printer toevoegen) geopend (Afb. 40). BELANGRIJK: houd er rekening mee dat u een printerinstal- latieprogramma niet kunt uitvoeren vanuit de Console. Als u een printer wilt installeren op uw 5big Backup Server, moet u beschikken over de stuurprogrammabestanden die bij de printer zijn geleverd. LaCie raadt u ten zeerste aan de printerstuurprogrammabestanden te kopiëren naar een gedeelde map op uw 5big Backup Server (zo- als Shared Folders\Software\Printer Drivers). Wanneer u de Printer Setup Wizard (Wizard Printer instellen) van Windows uitvoert, blad- ert u naar de map met de printerstuurprogrammabestanden (zo- als Shared Folders\Software\Printer Drivers) om de installatie te voltooien. Afb. 38 Afb. 39 Afb. 40 4. LaCie Dashboard
Pagina: 29
LaCie 5big Backup Server LaCie Dashboard Configuratiehandleiding pagina 30 Afb. 41 Afb. 42 4.2. Multimediaserver U kunt films, muziek en foto's rechtstreeks vanaf uw 5big Backup Server streamen naar apparaten in het netwerk, zoals: ✦ ✦ Computers ✦ ✦ DLNA-/UPnP-compatibele digitale media-adapters (zoals gamesystemen) Met Windows Media Center (3.5. Instellingen voor Windows Home Server) of TwonkyMedia Server kunt u opgeven wie de mediabestan- den op de 5big Backup Server mag delen. Voor TwonkyMedia: 1. Selecteer LaCie in de Console. 2. Selecteer Multimedia Server (Multimediaserver) in de lijst met functies aan de linkerkant (Afb. 41). 3. Selecteer Access (Toegang) rechts van de afbeelding van de televisie (Afb. 41). 4. Selecteer TwonkyMedia aan de linkerkant van het scherm om al uw mediabestanden te beheren met TwonkyMedia. Met menu's met tabbladen kunt u de mediabestanden selecteren die u wilt delen en kunt u opgeven hoe u uw bibliotheken wilt onder- houden (Afb. 42).
Pagina: 30
LaCie 5big Backup Server LaCie Dashboard Configuratiehandleiding pagina 31 4.3. Hardwarebeheer LaCie raadt u aan te profiteren van de functie voor hardwarebeheer om het energieverbruik van uw 5big Backup Server te beheren en te beperken. U kunt de instellingen voor rotatie van de ventilator, intensiteit van lampje en energiebeheer aanpassen. 1. Selecteer LaCie in de Console. 2. Selecteer Hardware Management (Hardwarebeheer) in de lijst met functies aan de linkerkant (Afb. 43, a). 3. Selecteer Access (Toegang) (Afb. 43, b). 4. Selecteer de hardware-instelling die u wilt wijzigen (Afb. 44). FAN rotation (Rotatie van ventilator) ✦ ✦ Optimal (Optimaal) - de 5big Backup Server bepaalt een ventilatorsnelheid op basis van de systeemtemperatuur. LaCie raadt deze instelling aan als u energie wilt besparen. ✦ ✦ Maximum (Maximaal) - de ventilator draait altijd met de hoogste snelheid. LED Intensity (Intensiteit van lampje) ✦ ✦ De standaardinstelling is '7'. Dit is de helderste instelling voor het lampje aan de voorzijde. Als u de schuifbalk verplaatst, kunt u de helderheid verlagen om energie te besparen. Energy management (Energiebeheer) ✦ ✦ U kunt opgeven hoe de 5big Backup Server moet reageren wanneer de stroom wordt hersteld na een stroomstoring. U kunt kiezen uit: inschakelen, uitgeschakeld blijven of opnieuw opstarten in de laatste status van het systeem voordat de stroomstoring optrad. U moet de 5big Backup Server opnieuw opstarten nadat u deze instelling hebt gewijzigd. ✦ ✦ Stroom naar de USB-poorten kan in- of uitgeschakeld blijven wanneer de 5big Backup Server stand-by staat. Kies 'No' (Nee) als u energie wilt besparen. ✦ ✦ Voor de Energy Saving Mode (Modus voor energiebesparing) kunt u kiezen uit 'Standby' (Stand-by) en 'Hibernate' (Slaap- stand). Met Standby (Stand-by) wordt het systeem in een stan- daardsluimerstand gezet, waarbij de 5big Backup Server snel kan worden gewekt wanneer u deze wilt gebruiken. Met Hi- bernate (Slaapstand) bespaart de 5big Backup Server meer energie maar duurt het langer voordat de server wordt gewekt wanneer u deze wilt gebruiken. ✦ ✦ MAC Address (MAC-adres) is een eenvoudige kopieer- en plakfunctie (Afb. 45). Klik op het pictogram om het MAC- adres te kopiëren naar het klembord en plak het adres ver- volgens in het gewenste programma. Een voorbeeld is een programma dat een Wake on LAN-functie levert voor toegang tot de 5big Backup Server vanaf een externe locatie. Afb. 43 Afb. 44 Afb. 45 a b
Pagina: 31
LaCie 5big Backup Server LaCie Dashboard Configuratiehandleiding pagina 32 4.4. Internetinstellingen Als uw netwerk geen rechtstreekse verbinding met internet heeft of als u internetverkeer beheert via een andere server, kiest u Internet Settings (Internetinstellingen) om een proxyserver toe te wijzen aan uw 5big Backup Server. 1. Selecteer LaCie in de Console. 2. Selecteer Internet Settings (Internetinstellingen) in de lijst met functies aan de linkerkant (Afb. 46). 3. Klik op de knop Internet Settings (Internetinstellingen) rechts van de afbeelding van de wereldbol (Afb. 46). 4. Voeg de proxyservergegevens toe (Afb. 47). BELANGRIJK: het uitvoeren van kritieke updates wordt gemak- kelijker gemaakt als de 5big Backup Server beschikt over een inter- netverbinding. Afb. 46 Afb. 47
Pagina: 32
LaCie 5big Backup Server LaCie Dashboard Configuratiehandleiding pagina 33 4.5. Schijfinformatie De schijfinformatie biedt een snel overzicht van de staat van de harddrives in uw 5big Backup Server. Schijfinformatie omvat: ✦ ✦ Capaciteit ✦ ✦ Fabrikant ✦ ✦ Model ✦ ✦ Staat De kleur van de drivelampjes bij Disk Information (Schijfinformatie): ✦ ✦ Blauw geeft aan dat de schijf in orde is (Afb. 48) ✦ ✦ Zwart geeft aan dat de schijfsleuf leeg is (Afb. 49) ✦ ✦ Rood duidt op een schijfstoring (Afb. 50) Als het statuslampje bij Disk Information (Schijfinformatie) niet blauw is, bekijkt u de lampjes aan de voorzijde en achterzijde van de 5big Backup Server om te bepalen wat de exacte aard van het probleem is. In gedeelte 8. Lampjes vindt u definities voor het gedrag van de lampjes. Afb. 48 Afb. 49 Afb. 50
Pagina: 33
LaCie 5big Backup Server Mac-ondersteuning Configuratiehandleiding pagina 34 5. Mac-ondersteuning Mac-clients kunnen toegang krijgen tot de 5big Backup Server om gegevens te delen met andere werkstations in het netwerk en om back-ups met Time Machine® in te schakelen. BELANGRIJK: de Server Connector-cd is alleen compatibel met Windows-systemen. Probeer de Connector niet te installeren op een werkstation met het Macintosh-besturingssysteem. 5.1. Mac-clients op de 5big Backup Server Mac-clients hebben de Connector niet nodig om toegang te krijgen tot volumes op de 5big Backup Server. Vanuit een Finder-venster of Connect to Server (Verbinden met server) kan een Mac-client op het netwerk naar de 5big Backup Server zoeken en gedeelde mappen (volumes) activeren om toegang tot bestanden te krijgen. 5.1.1. Toegang tot gedeelde mappen (volumes) De beheerder van de 5big Backup Server moet een gebruikersac- count maken voor elke Mac-client (Afb. 51) op dezelfde manier als voor Windows-gebruikers en moet de benodigde rechten toewijzen voor toegang tot gedeelde mappen. Zie 3.1. Gebruikersaccounts voor meer informatie over het maken van gebruikersaccounts. Zodra een account is gemaakt, kan een Mac-client gedeelde map- pen openen via een Finder-venster of Connect to Server (Verbin- den met server). Finder-venster 1. Ga in de Finder naar File>New Finder Window (Archief > Nieuw Finder-venster). 2. Ga naar SHARED (Gedeeld) aan de linkerkant van het Find- er-venster om de lijst met beschikbare netwerkservers te beki- jken (Afb. 52). De 5big Backup Server moet in de lijst worden weergegeven met de naam die tijdens Setup is ingesteld. In dit voorbeeld gebruiken we de standaardnaam '5bigbackup'. 3. Klik op het pictogram voor de 5big Backup Server in SHARED (Gedeeld) (Afb. 52). 4. Klik p Connect As (Verbinden als) (Afb. 53) om u aan te melden. 5. Er wordt een pop-upvenster weergegeven om u aan te melden. Selecteer Registered User (Geregistreerde gebruiker) en geef de waarden voor Name (Naam) en Password (Wachtwoord) op die in de Windows Home Server Console zijn ingesteld. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 51 Afb. 52 Afb. 53
Pagina: 34
LaCie 5big Backup Server Mac-ondersteuning Configuratiehandleiding pagina 35 Afb. 54 Afb. 55 Afb. 56 6. De gedeelde volumes zijn nu beschikbaar (Afb. 54). Verbinden met de Server 1. Ga in de Finder naar Go>Connect to Server (Ga > Verbin- den met server). 2. Geef de naam van de 5big Backup Server of het bijbehorende IP-adres op (Afb. 55). 3. Er wordt een pop-upvenster weergegeven om u aan te melden. Selecteer Registered User (Geregistreerde gebruiker) en geef de waarden voor Name (Naam) en Password (Wachtwoord) op die in de Windows Home Server Console zijn ingesteld (Afb. 56). vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 35
LaCie 5big Backup Server Mac-ondersteuning Configuratiehandleiding pagina 36 Afb. 57 Afb. 58 Afb. 59 4. De gedeelde volumes zijn nu beschikbaar (Afb. 57). 5.1.2. Time Machine Zodra de computer is verbonden met het netwerk, wordt de 5big Backup Server weergegeven in de lijst met doelvolumes voor Time Machine-back-ups. 1. Ga op de Mac-client naar het vervolgkeuzemenu Apple>System Preferences>System>Time Machine (Ap- ple > Systeemvoorkeuren > Systeem > Time Machine). 2. Selecteer Change Disk (Schijf wijzigen) (Afb. 58). 3. Selecteer de naam van uw 5big Backup Server in de lijst met beschikbare doelschijven. Klik op Use for Backup (Gebruiken voor back-up). (Afb. 59) De volgende geplande back-up wordt op de 5big Backup Server uitgevoerd.
Pagina: 36
LaCie 5big Backup Server Mac-ondersteuning Configuratiehandleiding pagina 37 5.1.3. Mac-clients beheren en controleren Hoewel Mac-clients niet worden weergegeven in de Console, kunt u ze wel beheren en controleren op een Windows-werkstation met ExtremeZ-IP Administrator. Het programma bevindt zich in de gedeelde map Software van de 5big Backup Server. 1. Ga op een werkstation met Windows Vista of Windows 7 naar Network>5bigbackup [of de naam van uw 5big Backup Server]>Software (Netwerk > 5bigbackup > Software) (Afb. 60). 2. Klik met de rechtermuisknop op ExtremeZ-IP Administrator en kies Run as administrator (Als administrator uitvoeren) (Afb. 61). Als u Open (Openen) selecteert, wordt het program- ma mogelijk niet gestart. 3. Als u niet als beheerder bent aangemeld bij het werkstation, vraagt Windows u om een gebruikersnaam en wachtwoord. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 60 Afb. 61
Pagina: 37
LaCie 5big Backup Server Mac-ondersteuning Configuratiehandleiding pagina 38 Afb. 62 Afb. 63 4. Er wordt een venster geopend om de naam van de server te bevestigen (Afb. 62). Klik op OK. 5. ExtremeZ-IP Administrator is nu beschikbaar. Raadpleeg de handleiding voor ExtremeZ-IP voor meer informatie over hoe u Mac-clients die zijn verbonden met de 5big Backup Server, kunt beheren en controleren. U vindt de handleiding in Connec- tor CD>Documents>ExtremeZ-IP Manual (Connector-cd > Documenten > ExtremeZ-IP-handleiding).
Pagina: 38
LaCie 5big Backup Server Schijfinstallatie Configuratiehandleiding pagina 39 off off off Afb. 64 Afb. 65 Afb. 66 6. Nieuwe schijven install- eren en verwijderen 6.1. Schijfinstallatie Als er een schijfstoring optreedt op de 5big Backup Server of als u een nieuwe schijf hebt aangeschaft waarmee u de opslagcapaciteit wilt uitbreiden, volgt u de onderstaande instructies voor het install- eren en verwijderen van schijven. Zie 8. Lampjes voor informatie over het gedrag van de lampjes. LET OP: na continu gebruik van de LaCie 5big Backup Server kun- nen de drives heet zijn. Wees voorzichtig bij het verwijderen van drives. LET OP: als u een externe of interne harddrive wilt verwijderen uit uw 5big Backup Server, gebruikt u Remove (Verwijderen) op het tabblad Server Storage (Serveropslag) in de Console. Klik met de rechtermuisknop op de harddrive die u wilt verwijderen en klik op Remove (Verwijderen) zodat Windows Home Server alle bestanden veilig van de harddrive kan halen voordat u deze loskoppelt. Er kunnen gegevens verloren gaan als u een drive op de verkeerde manier verwijdert terwijl de 5big Backup Server actief is. Zie 3.4. Serveropslag voor meer informatie. BELANGRIJK: wees voorzichtig wanneer u meerdere schijven plaatst of verwijdert terwijl de 5big Backup Server is ingeschakeld. Als schijven snel worden geplaatst of verwijderd terwijl de 5big Back- up Server is ingeschakeld, werkt het systeem mogelijk niet correct of worden de drives niet herkend. U moet ten minste tien seconden wachten tussen elke plaatsing of verwijdering van extra drives. Een schijf fysiek verwijderen: 1. De drivelade kan zijn vergrendeld. Als u de drivelade wilt ont- grendelen, gebruikt u het hulpmiddel voor vergrendeling van drives om de vergrendeling te draaien tot deze zich in verticale stand bevindt. (Afb. 64) 2. Haal de drivelade los door een vinger in de ruimte achter de handgreep van de drivelade te steken en te trekken om de drive los te koppelen. (Afb. 65) 3. Pak de drivelade vast en verwijder de drive voorzichtig (Afb. 66). vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 39
LaCie 5big Backup Server Schijfinstallatie Configuratiehandleiding pagina 40 BELANGRIJK: wanneer een afzonderlijke harde schijf in de La- Cie 5big Backup Server uitvalt, neemt u contact op met uw LaCie- wederverkoper of met de klantenservice van LaCie. Vervang een defecte harddrive alleen door een nieuwe drive van LaCie. Een schijf plaatsen: 1. Schuif de drivelade voorzichtig in een lege drivebay. Wanneer de drivelade bijna helemaal in de drivebay is geplaatst en u enige weerstand voelt, drukt u stevig op de handgreep van de drivelade tot de drive vastklikt. De drive is correct geplaatst als de handgreep van de lade plat tegen de achterzijde van de 5big Backup Server ligt. 2. Gebruik het hulpmiddel voor vergrendeling van drives om de drive te vergrendelen. 3. Het blauwe lampje blijft knipperen tot de drive is toegevoegd aan de groep Storage Hard Drives (Opslagharddrives) (zie 6.2. Een nieuwe schijf toevoegen aan de opslag van de 5big Backup Server voor instructies voor het toevoegen van drives aan Storage Hard Drives (Opslagharddrives)). Als het schij- flampje niet knippert, voert u de stappen voor het plaatsen van een schijf nogmaals uit.
Pagina: 40
LaCie 5big Backup Server Schijfinstallatie Configuratiehandleiding pagina 41 Afb. 67 Afb. 68 Afb. 69 6.2. Een nieuwe schijf toevoegen aan de opslag van de 5big Backup Server 1. Zodra de nieuwe drive is geïnstalleerd, selecteert u Server Stor- age (Serveropslag) in de Console. 2. De nieuwe drive wordt weergegeven onder Non Storage Hard Drives (Niet-opslagharddrives). Klik één keer op de nieuwe drive zodat de optie +Add (+Toevoegen) actief wordt (Afb. 67). 3. Klik één keer op +Add (+Toevoegen) om de Add a Hard Drive Wizard (Wizard Een harddrive toevoegen) te openen (Afb. 68). 4. Volg de instructies in de wizard om de nieuwe drive op te nemen in de groep Storage Hard Drives (Opslagharddrives). 5. Zodra de wizard is voltooid, moet de nieuwe harddrive wor- den weergegeven in het gedeelte Storage Hard Drives (Opslagharddrives) (Afb. 69).
Pagina: 41
LaCie 5big Backup Server Herstel Configuratiehandleiding pagina 42 7. Herstel 7.1. Herstel: 5big Backup Server In het geval dat Windows Home Server of schijf 1 (de schijf waarop het besturingssysteem wordt gehost) problemen ondervinden, zijn de hulpmiddelen voor het terugzetten of herstellen van de server op- genomen in de verpakking van de 5big Backup Server (1.1. Inhoud van de verpakking). Het proces vereist het opstarten van de server vanaf een USB 2.0-flashdrive voor systeemherstel en het uitvoeren van de dvd voor 5big Backup Server-herstel op een Windows-werk- station in hetzelfde netwerk. Wanneer de dvd voor 5big Backup Server-herstel wordt uitgevoerd, kunt u kiezen of u de gegevens op de Storage Hard Drives (Opslagharddrives) wilt behouden, schijf 1 opnieuw wilt formatteren of alle bestanden wilt wissen door het systeem terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Hoewel iedereen hoopt nooit problemen te ondervinden, is het van essentieel belang om op alles voorbereid te zijn. Daarom raadt La- Cie u ten zeerste aan snel na het instellen van uw netwerkserver een USB 2.0-flashdrive voor serverherstel te maken. 7.1.1. USB 2.0-flashdrive voor serverherstel Server Recovery Key (Sleutel voor serverherstel) is een programma dat u met een aantal eenvoudige stappen helpt bij het maken van een schijf voor serverherstel. U kunt Server Recovery Key (Sleutel voor serverherstel) vinden in Server Recovery DVD>Applications (Dvd voor serverherstel > Toepassingen). Voordat u begint, moet u rekening houden met het volgende: ✦ ✦ Gebruik een USB 2.0-flashdrive met een kleine capaciteit (bi- jvoorbeeld 512 MB) als herstelschijf. Een USB 2.0-flashdrive die groter is dan 8 GB, kan leiden tot problemen als gevolg van formatteringsconflicten. Gebruik geen oudere USB 1.1- of USB-harddrives als systeemherstelschijven. ✦ ✦ Voor het maken van een USB 2.0-flashdrive voor systeemher- stel is Windows Vista, Windows 7 of Windows Server 2008 vereist. vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 42
LaCie 5big Backup Server Herstel Configuratiehandleiding pagina 43 1. Plaats de dvd voor serverherstel in de optische drive van een werkstation. 2. Plaats een USB 2.0-flashdrive in een beschikbare USB 2.0-poort op hetzelfde werkstation. BELANGRIJK: als u een USB 2.0-flashdrive voor serverherstel maakt, worden alle gegevens gewist die op de USB 2.0-flashdrive zijn opgeslagen. Maak een back-up van gegevens die u wilt be- waren voordat u doorgaat naar de volgende stap. 3. Start Server Recovery Key (Sleutel voor serverherstel) (Server Recovery DVD>Applications>Server Recovery Key (Dvd voor serverherstel > Toepassingen > Sleutel voor serverher- stel)). 4. Lees de informatie in het welkomstvenster (Afb. 70). Klik op Next> (Volgende) om door te gaan. 5. Selecteer de USB-flashdrive in de vervolgkeuzelijst (Afb. 71). Als er meerdere USB-flashdrives zijn aangesloten met uw werksta- tion, moet u de doelflashdrive selecteren. Als u de verkeerde flashdrive selecteert, kunnen er gegevens worden verwijderd die u wilt behouden. U kunt overwegen Server Recovery Key (Sleutel voor serverherstel) te sluiten en alle USB-flashdrives te verwij- deren. Plaats alleen de USB-flashdrive die u wilt gebruiken als serverherstelschijf. 6. Zodra de flashdrive is geselecteerd, geeft Server Recovery Key (Sleutel voor serverherstel) een groen vinkje weer om aan te geven dat het apparaat compatibel is (Afb. 72). Als de flashdrive niet compatibel is, wordt een rode 'X' weergegeven. BELANGRIJK: er bestaan veel verschillende USB 2.0-flashdrives gefabriceerd door een groot aantal bedrijven. Hoewel veel USB 2.0-flashdrives van 512 MB tot 4 GB moeten werken als her- stelflashdrive, kan LaCie niet elk model testen. Als Server Recovery Key (Sleutel voor serverherstel) problemen ondervindt bij het maken van de USB 2.0-flashdrive voor systeemherstel, probeert u een an- dere flashdrive. 7. Klik op Create Key> (Sleutel maken) om door te gaan (Afb. 72). vervolg op de volgende pagina >> Afb. 70 Afb. 71 Afb. 72
Pagina: 43
LaCie 5big Backup Server Herstel Configuratiehandleiding pagina 44 Afb. 73 Afb. 74 Afb. 75 8. Er wordt een waarschuwing weergegeven dat alle gegevens op de flashdrive worden verwijderd wanneer u een USB-her- stelsleutel maakt. Klik op OK om door te gaan (Afb. 73). 9. Zodra de bewerking is voltooid, klikt u op OK (Afb. 75) en kunt u de USB-flashdrive veilig verwijderen. Bewaar de herstelsleutel op een veilige plaats zodat deze beschikbaar is om de 5big Backup Server op te starten. BELANGRIJK: houd er rekening mee dat de USB 2.0-flashdrive voor serverherstel alleen is bedoeld voor de 5big Backup Server en niet moet worden gebruikt om een Windows-werkstation op te starten.
Pagina: 44
LaCie 5big Backup Server Herstel Configuratiehandleiding pagina 45 a b Afb. 76 Afb. 77 Afb. 78 7.1.2. Herstel van de 5big Backup Server BELANGRIJK: zoals bij de meeste herstelbewerkingen kan LaCie niet garanderen dat alle bestanden en instellingen worden hersteld. Er is een grote kans dat bepaalde systeeminstellingen, zoals ge- bruikers- en computerprofielen, opnieuw moeten worden ingesteld. Invoegtoepassingen moeten opnieuw worden geïnstalleerd na het uitvoeren van een herstelbewerking. 1. Controleer of alle gebruikers en computers zijn afgemeld bij de 5big Backup Server in het lokale netwerk en, indien van to- epassing, vanaf externe locaties. 2. Schakel de 5big Backup Server uit door Settings (Instellingen) te selecteren in de Console (Afb. 76, a), gevolg door Shut Down (Uitschakelen) (Afb. 76, b). 3. Zodra de 5big Backup Server is uitgeschakeld, sluit u de USB 2.0-flashsleutel aan op een van de vier USB 2.0-poorten (1.4.2. Achteraanzicht). 4. De 5big Backup Server opstarten in herstelmodus: ✦ ✦ Steek het puntige uiteinde van het hulpmiddel voor vergren- deling van drives in de systeemherstelknop (1.4.2. Achteraan- zicht). ✦ ✦ Terwijl u de systeemherstelknop indrukt, schakelt u de 5big Backup Server in door op de knop met het lampje aan de voorzijde te drukken. ✦ ✦ Houd de systeemherstelknop twee of drie seconden ingedrukt. 5. Het lampje aan de voorzijde knippert langzamer, wat aangeeft dat het systeem wordt opgestart via de USB 2.0-flashdrive voor herstel. 6. Plaats de dvd voor 5big Backup Server-herstel in de optische drive van een Windows-werkstation. Het werkstation moet zijn verbonden met hetzelfde netwerk als de 5big Backup Server. 7. Ga naar Server Recovery DVD>Applications>Server Re- covery (Dvd voor serverherstel > Toepassingen > Serverher- stel). Start Server Recovery (Serverherstel). 8. Lees de welkomstpagina en klik op Next> (Volgende) (Afb. 77). 9. Server Recovery (Serverherstel) zoekt naar de 5big Backup Server in het netwerk. Zodra de server is gevonden, klikt u op Next> (Volgende) (Afb. 78). Als de 5big Backup Server niet wordt gevonden, moet u het volgende controleren: vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 45
LaCie 5big Backup Server Herstel Configuratiehandleiding pagina 46 Afb. 79 Afb. 80 Afb. 81 ✦ ✦ Het werkstation en de 5big Backup Server bevinden zich op hetzelfde netwerk. ✦ ✦ De 5big Backup Server is opgestart via de USB-herstelsleutel. 10. In het volgende venster worden drie herstelopties weergegeven (Afb. 79). Hoewel u met elke optie de Connector kunt uitvoeren alsof het de eerste installatie is, zijn er verschillende niveaus van driveformattering. Lees elke beschrijving aandachtig door zodat u kunt bepalen welke optie de beste is voor u. In het kort: ✦ ✦ System Partition Format (Systeempartitie formatteren): het bes- turingssysteem Windows Home Server gebruikt een gedeelte van schijf 1 (zie 1.5. Harddrives van de 5big Backup Server). Met deze optie wordt geprobeerd alleen de besturingssys- teemgegevens te formatteren voordat een nieuwe versie wordt geïnstalleerd. Dit is de minst destructieve optie. ✦ ✦ Disk 1 Format (Schijf 1 formatteren): de volledige schijf 1 (zie 1.5. Harddrives van de 5big Backup Server) wordt geformat- teerd voordat het besturingssysteem opnieuw wordt geïnstal- leerd. Gegevens die zijn opgeslagen op schijf 1, worden ver- wijderd. ✦ ✦ Factory Reset (Fabriekswaarden herstellen): alle verbonden drives (inclusief USB- en eSATA-drives die zijn aangesloten op de 5big Backup Server) worden geformatteerd voordat het besturingssysteem opnieuw wordt geïnstalleerd op schijf 1 (zie 1.5. Harddrives van de 5big Backup Server). Met deze optie worden alle gegevens op alle schijven verwijderd. BELANGRIJK: alle gebruikersgegevens worden verwijderd, ongeacht het formatteringsniveau dat u kiest. U kunt nieuwe gebrui- kers toevoegen en de Connector uitvoeren op elk werkstation in het netwerk zodra de herstelbewerking is voltooid. 11. Selecteer de beste herstelmodus en klik op Next> (Volgende) (Afb. 79). 12. Bevestig de herstelmodus en klik op Next> (Volgende) (Afb. 80). Houd er rekening mee dat in het voorbeeld hier de her- stelbewerking Factory Reset (Fabriekswaarden herstellen) wordt uitgevoerd, waarbij alle gegevens worden verwijderd. Het meld- ingsvenster ziet er anders uit voor de andere twee opties. 13. Het opnieuw installeren kan enige tijd duren. Wanneer het for- matteren is voltooid, wordt u gevraagd de Connector te starten (Afb. 81). Kies Next> (Volgende) om door te gaan. 14. Zie 2.4. De installatie van de 5big Backup Server voltooien voor informatie over de stappen van de Connector.
Pagina: 46
LaCie 5big Backup Server Herstel Configuratiehandleiding pagina 47 7.2. Herstel: werkstations in het 5big Backup Server-netwerk De 5big Backup Server maakt regelmatig back-ups van alle Windows-werkstations die zijn toegevoegd aan de Console. De voordelen zijn duidelijk met het oog op voorbereiding voor worst- case scenario's. Een gebruiker kan bestanden en mappen terug- zetten die per ongeluk zijn verwijderd en een beheerder kan het besturingssysteem en de gegevens terugzetten naar een computer waarop fouten optreden. Houd rekening met het volgende voordat u een herstelbewerking start: ✦ ✦ Pc-herstel is alleen compatibel met Windows-werkstations. ✦ ✦ Het werkstation moet zich bevinden in hetzelfde netwerk als de 5big Backup Server. ✦ ✦ Er moet ten minste één back-up van het werkstation op de 5big Backup Server staan. ✦ ✦ Er wordt een back-up van de stuurprogramma's voor de com- puter die wordt hersteld, gemaakt op een externe schijf (7.2.1. Herstel van stuurprogramma’s en bestanden van het werksta- tion). ✦ ✦ De cd voor pc-herstel is beschikbaar om het Windows-werk- station op te starten. ✦ ✦ Als het werkstation geen optische drive heeft, moet er een op- startbare USB 2.0-herstelsleutel beschikbaar zijn (zie 7.2.2. USB 2.0-flashdrive voor pc-herstel (optioneel)). Afb. 82
Pagina: 47
LaCie 5big Backup Server Herstel Configuratiehandleiding pagina 48 7.2.1. Herstel van stuurprogramma's en bestanden van het werkstation Stuurprogramma's Hoewel de 5big Backup Server een volledige back-up van alle systemen in het netwerk levert, kan de herstelbewerking mogelijk niet alle stuurprogramma's installeren. Daarom plaatst Windows Home Server bepaalde stuurprogramma's in een speciale map met de naam Windows Home Server Drivers for Restore (Windows Home Server-stuurprogramma's voor herstel). De map vinden: 1. Selecteer Console>Computer & Backup (Console > Com- puter en back-up). 2. Controleer of de 5big Backup Server geen back-up maakt van andere computers in het netwerk. 3. Klik met de rechtermuisknop op de computer die u wilt her- stellen en kies View Backups (Back-ups weergeven) (Afb. 83). (Zelfs als de computer niet actief is en de bijbehorende afbeeld- ing grijs is, hebt u nog steeds toegang tot de back-ups.) 4. Klik op Open (Openen) in het onderste deelvenster, Restore or View Files from: xx/xx/xxxx (Bestanden herstellen of weer- geven van: xx-xx-xxxx) (Afb. 83) 5. Selecteer Yes (Ja) bij de volgende vraag over wijzigingen (Afb. 84). 6. De back-up voor het werkstation wordt geopend (Afb. 85). vervolg op de volgende pagina >> Afb. 83 Afb. 84 Afb. 85
Pagina: 48
LaCie 5big Backup Server Herstel Configuratiehandleiding pagina 49 7. Kopieer Windows Home Server Drivers for Restore (Win- dows Home Server-stuurprogramma's voor herstel) vanuit de lijst met mappen naar een externe schijf of USB 2.0-flashdrive ter voorbereiding op het computerherstel (Afb. 86). BELANGRIJK: stuurprogramma's die afkomstig zijn uit een 64-bits systeem, werken niet met de bijgeleverde cd voor 32-bits pc-herstel. Clients moeten beschikken over 32-bits versies van de stuurpro- gramma's voor de herstelbewerking. BELANGRIJK: wanneer u een pc-herstelbewerking uitvoert, kan Windows Home Server enkele kleine problemen ondervinden met bepaalde stuurprogramma's die worden gebruikt in Windows XP (32- of 64-bits). Vervang deze door stuurprogramma's van Windows Vista (32-bits) om dit probleem te verhelpen. Bestanden Zodra een back-up is geopend (raadpleeg de stappen voor stuur- programma's), kunt u zoeken naar eerdere versies van bestanden in de lijst met mappen. Kopieer en plak de bestanden die u wilt terugzetten. Afb. 86
Pagina: 49
LaCie 5big Backup Server Herstel Configuratiehandleiding pagina 50 7.2.2. USB 2.0-flashdrive voor pc-herstel (optioneel) De bijgeleverde cd voor pc-herstel is een opstartbare schijf die moet worden gebruikt wanneer een Windows-werkstation wordt hersteld. Sommige werkstations beschikken echter niet over optische drives (zoals netbooks). In dergelijke gevallen kunt u een USB 2.0-flash- drive voor pc-herstel maken. 1. Plaats de cd voor pc-herstel in de optische drive van een werk- station. 2. Plaats een USB 2.0-flashdrive in een beschikbare USB 2.0-poort op hetzelfde werkstation. BELANGRIJK: als u een USB 2.0-flashdrive voor pc-herstel maakt, worden alle gegevens gewist die op de USB 2.0-flashdrive zijn op- geslagen. Maak een back-up van gegevens die u wilt bewaren voor- dat u doorgaat naar de volgende stap. 3. Start PC Recovery Key (Sleutel voor pc-herstel) (PC Recovery CD>Applications>PC Recovery Key (Cd voor pc-herstel > Toepassingen > Sleutel voor pc-herstel)). 4. Lees de informatie in het welkomstvenster (Afb. 87). Klik op Next> (Volgende) om door te gaan. 5. Selecteer de USB-flashdrive in de vervolgkeuzelijst (Afb. 88). Als er meerdere USB-flashdrives zijn aangesloten met uw werksta- tion, moet u de doelflashdrive selecteren. Als u de verkeerde flashdrive selecteert, kunnen er gegevens worden verwijderd die u wilt behouden. U kunt overwegen PC Recovery Key (Sleutel voor pc-herstel) te sluiten en alle USB-flashdrives te verwijderen. Plaats alleen de USB-flashdrive die u wilt gebruiken als pc-her- stelschijf. 6. Zodra de flashdrive is geselecteerd, geeft PC Recovery Key (Sleutel voor pc-herstel) een groen vinkje weer om aan te geven dat het apparaat compatibel is (Afb. 89). Als de flashdrive niet compatibel is, wordt een rode 'X' weergegeven. BELANGRIJK: er bestaan veel verschillende USB 2.0-flashdrives gefabriceerd door een groot aantal bedrijven. Hoewel veel USB 2.0-flashdrives van 512 MB tot 4 GB moeten werken als her- stelflashdrive, kan LaCie niet elk model testen. Als PC Recovery Key (Sleutel voor pc-herstel) problemen ondervindt bij het maken van de USB 2.0-flashdrive voor systeemherstel, probeert u een andere flashdrive. 7. Klik op Create Key> (Sleutel maken) om door te gaan. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 87 Afb. 88 Afb. 89
Pagina: 50
LaCie 5big Backup Server Herstel Configuratiehandleiding pagina 51 8. Er wordt een waarschuwing weergegeven dat alle gegevens op de flashdrive worden verwijderd wanneer u een USB-her- stelsleutel maakt. Klik op OK om door te gaan (Afb. 90). 9. Het duurt enkele minuten om de herstelsleutel te maken. Zodra de bewerking is voltooid, klikt u op OK en kunt u de USB- flashdrive veilig verwijderen (Afb. 91). BELANGRIJK: houd er rekening mee dat de USB 2.0-flashdrive voor pc-herstel alleen is bedoeld voor Windows-werkstations en niet moet worden gebruikt om de 5big Backup Server in herstelmodus op te starten. Afb. 90 Afb. 91
Merk:
LaCie
Product:
Servers
Model/naam:
5big Backup Server
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands