4big Quadra Enterp... handleiding
LaCie 4big Quadra Enterprisehandleiding

Handleiding voor de LaCie 4big Quadra Enterprise in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 31 pagina's.

PDF 31 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie 4big Quadra Enterprise. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie 4big Quadra Enterprise en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie 4big Quadra Enterprise. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie 4big Quadra Enterprise zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie 4big Quadra Enterprise

Pagina: 1
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.................................................................................................................... 4 1.1. Minimale systeemvereisten............................................................................................................. 5 1.2. Inhoud van de doos...................................................................................................................... 6 1.3. Aanzichten van de drive. ................................................................................................................ 7 1.4. Kabels en aansluitstukken.............................................................................................................. 9 1.4.1. USB 2.0. ............................................................................................................................ 9 1.4.2. FireWire. ............................................................................................................................ 9 1.4.3. eSATA............................................................................................................................. 10 2. Uw 4big installeren................................................................................................. 11 2.1. De interfacekabel verbinden. ........................................................................................................ 12 2.2. De 4big inschakelen. ................................................................................................................... 13 3. RAID........................................................................................................................ 14 3.1. Over RAID-modi......................................................................................................................... 14 3.1.1. RAID 0. ............................................................................................................................ 14 3.1.2. RAID 10. .......................................................................................................................... 15 3.1.3. Concatenatie................................................................................................................... 15 3.1.4. RAID 3 en RAID 3+Spare. ................................................................................................. 16 3.1.5. RAID 5 en RAID 5+Spare. ................................................................................................. 17 3.2. De RAID-modus wijzigen. ............................................................................................................. 18 3.3. Drives verwijderen en installeren. .................................................................................................. 19 3.4. Formatteren en partitioneren........................................................................................................ 20 3.4.1. Bestandssysteemindelingen................................................................................................ 20 3.4.2. Windows-gebruikers......................................................................................................... 22 3.4.3. Mac-gebruikers................................................................................................................ 24 4. Problemen oplossen................................................................................................ 25 4.1. LED-statusindicatoren.................................................................................................................. 26 4.2. Andere onderwerpen van Problemen oplossen. .............................................................................. 28 4.3. Nieuwe firmware installeren ........................................................................................................ 28 5. Contact opnemen met de klantenservice................................................................. 29 5.1. Contactpersonen LaCie technische ondersteuning. ......................................................................... 30 6. Garantie.................................................................................................................. 31
Pagina: 2
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 2 Copyrights Copyright © 2009 LaCie. Alle rechten voor- behouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedra- gen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition, Win- dows XP, Windows Vista, en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, beho- ren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitslui- tend ter informatie en kan zonder kennisge- ving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbe- reiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen in- formatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzi- gingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale klasse B-apparaat voldoet aan alle eisen van de Canadese voorschriften in- zake apparatuur die storing veroorzaakt. Verklaring van overeenstemming voor Japan Dit is een product van klasse B op basis van de norm van de Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Als het wordt gebruikt in de buurt van een radio- of televisietoestel in een woonomgeving, kan dit product radio- storing veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur volgens de instructies in de bijge- leverde handleiding. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gel- den de volgende voorwaarden: ✦ ✦ De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. ✦ ✦ De apparaten moeten bestand zijn te- gen storingen die zij opvangen, met in- begrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voor- schriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate be- scherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radio- frequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de ge- bruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vast- gesteld door de apparatuur uit en in te scha- kelen) wordt u verzocht de storing te verhel- pen door een van de volgende maatregelen te treffen: ✦ ✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ✦ ✦ Vergroot de afstand tussen de appara- tuur en de ontvanger. ✦ ✦ Sluit de apparatuur aan op een wand- contactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ✦ ✦ Raadpleeg de leverancier of een erva- ren radio-/televisiemonteur voor assi- stentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goed- gekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Verklaring van CE-certifice�� - ring van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 2001 Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG; EMC- richtlijn 89/336/EEG Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwer- pen met uw gewone huishoude- lijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruik- bare apparatuur af te voeren naar een daar- toe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en re- cycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de appara- tuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingaf- giftepunten voor afgedankte apparatuur con- tact op met de gemeente, de gemeentereini- gingsdienst of met de leverancier van het product. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabri- kant zijn goedgekeurd, kunnen de toestem- ming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije ra- dio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meege- leverde netsnoer wordt gebruikt. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCie 4big Quadra Enterprise Class
Pagina: 3
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ✦ ✦ Alleen bevoegde personen mogen on- derhoud uitvoeren aan dit apparaat. ✦ ✦ Lees deze gebruikershandleiding zorg- vuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. ✦ ✦ Open een diskdrive niet en probeer deze niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voor- werpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortslui- ting of gevaarlijke emissies te vermij- den. De diskdrive die bij uw LaCie 4big meegeleverd wordt, bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden. Als het apparaat niet goed lijkt te werken, laat het dan con- troleren door gekwalificeerd LaCie- servicepersoneel. ✦ ✦ Stel het apparaat nooit bloot aan re- gen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voor- werpen die vloeistof bevatten op de LaCie 4big, aangezien de vloeistof in de openingen terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elek- trische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. ✦ ✦ Zorg ervoor dat de computer en de LaCie 4big elektrisch zijn geaard. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektrische schok- ken toe. Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ✦ ✦ Voedingsvereisten 100-240 V~, 1.44 A, 50-60 Hz, (fluctuaties van voedings- spanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale en transiënte overspanning volgens overspannings- categorie II). ✦ ✦ Stel de LaCie 4big niet bloot aan tem- peraturen buiten het bereik van 5 °C tot 35 °C. Bovendien moet de luchtvoch- tigheid in bedrijf binnen het bereik van 5% tot 80% (niet condenserend) liggen en de luchtvochtigheid bij opslag bin- nen het bereik van 10% tot 90% (niet condenserend). Als u dit wel doet, kan LaCie 4big beschadigd raken of kan de behuizing vervormen. Plaats uw La- Cie 4big niet in de nabijheid van een warmtebron en stel hem niet bloot aan zonlicht (ook niet achter glas). Aan de andere kant kan het plaatsen van de LaCie 4big in een te koude omgeving tot beschadiging van het apparaat lei- den. ✦ ✦ Nominale koeling voor hoogten tot 2000 meter. ✦ ✦ Neem altijd de stekker van de LaCie 4big uit de contactdoos bij kans op bliksem of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schok- ken, kortsluiting of brand. ✦ ✦ Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegeleverd. ✦ ✦ Gebruik de LaCie 4big niet in de nabij- heid van andere elektrische apparaten zoals televisietoestellen, radio's of luid- sprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief be- ïnvloedt. ✦ ✦ Stel de LaCie 4big niet op in de na- bijheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. ✦ ✦ Magnetische interferentie kan de wer- king en stabiliteit van uw LaCie 4big beïnvloeden. ✦ ✦ Oefen nooit overmatige kracht op uw LaCie 4big uit. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handlei- ding. ✦ ✦ Bescherm de LaCie 4big tegen over- matige blootstelling aan stof tijdens het gebruik of de opslag. In het apparaat kan zich stof ophopen, waardoor het risico op beschadiging of slechte wer- king toeneemt. ✦ ✦ Gebruik nooit benzeen, verfverdun- ner, reinigingsmiddelen of andere chemische producten voor het reinigen van de buitenkant van de LaCie 4big. Door dergelijke producten verkleurt de behuizing en raakt deze vervormd. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek om het apparaat schoon te vegen. ✦ ✦ Vervang defecte harddrives alleen door nieuwe drives die door LaCie geleverd zijn. Voor het verwijderen van drives verwijzen wij u naar pa- ragraaf 3.3. Drives verwijderen en installeren. BELANGRIJKE INFORMATIE: Elk ver- lies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie- drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. Meer infor- matie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJKE INFORMATIE: 1 TB (tera- byte) = 1.000 GB. 1 GB = 1.000 MB. 1 MB = 1.000.000 Bytes. De totale bruikbare capaciteit varieert afhankelijk van de be- drijfsomgeving (gewoonlijk tot 10% minder per TB). De capaciteit en het cachegeheu- gen kunnen ook variëren afhankelijk van de RAID-modus.
Pagina: 4
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 4 1. Inleiding De LaCie 4big Quadra Enterprise Class is de ultieme RAID-oplos- sing met zeven flexibele RAID-modi voor een maximale beveiliging en prestaties. De handige 128-bit AES hardwarecodering is met de LaCie Desktop Manager gemakkelijk te configureren en vormt de 4big om tot een veilige kluis voor uw gegevens. Registreer uw Enterprise Class-product op www.lacie.com binnen 30 dagen na aankoopdatum om te genieten van de LaCie Enter- prise Class Service. Zonder extra te betalen garandeert LaCie dat uw Enterprise Class-product de hoogste prioriteit van ons technisch ondersteuningsteam zal genieten. Let wel dat uw garantieperiode vijf jaar blijft. Snelkoppelingen Klik op een onderwerp: ✦ ✦ Uw 4big installeren ✦ ✦ De RAID wijzigen ✦ ✦ Problemen oplossen
Pagina: 5
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 5 1.1. Minimale systeemvereisten Besturingssysteem Interfacepoort Schijfruimte De laatste versies van Microsoft Win- dows XP*, Windows Vista, of Windows 7 eSATA**, FireWire 400, FireWire 800 en/of USB 2.0 Minimum 600 MB aanbevolen De laatste ver- sies van Apple OS 10.4.x, 10.5.x, of 10.6.x eSATA**, FireWire 400, FireWire 800 en/of USB 2.0 Minimum 600 MB aanbevolen * Windows XP 32-bit zal geen logische volumes groter dan 2 TB herkennen. Raadpleeg paragraaf 3.4.1. Bestandssysteemindelin- gen voor meer informatie. **De meeste computers worden in de fabriek niet met eSATA poor- ten geproduceerd. Het is dus mogelijk dat u een aansluitingskaart (zoals PCI of PCI-E) moet kopen om uw LaCie 4big via eSATA-inter- face aan te sluiten. LaCie levert een brede selectie aansluitingskaar- ten. Bezoek de website van LaCie op www.lacie.com/accessories.
Pagina: 6
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 © 2008 LaCie, all rights reserved. www.lacie.com 712490 Storage Utilities Version 1.0 LaCie User Manuals Utilities & Backup Software Quick Install Guide 4big Quadra ENTERPRISE CLASS eSATA 3Gb/s | FireWire 800 | FireWire 400 | Hi-Speed USB 2.0 Design by Neil Poulton SATA SATA 1.2. Inhoud van de doos Uw LaCie 4big pakket bevat de systeemtoren en accessoiredoos met de hieronder vermelde elementen. 1. LaCie 4big RAID-systeemtoren met vier hot-swappable Enter- prise-Class harde schijven 2. Hi-Speed USB 2.0-kabel 3. FireWire 400-kabel 4. FireWire 800-kabel 5. eSATA-kabel 6. Externe voeding 7. Cd-rom van LaCie met hulpprogramma’s 8. Snelle installatiegids 9. 2-in-1-gereedschap voor RAID-modus wijzigen en station ver- wijderen BELANGRIJKE INFORMATIE: Bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd.
Pagina: 7
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 7 Fig. 01 1.3. Aanzichten van de drive Vooraanzicht De blauwe knop op de voorkant van de LaCie 4big dient als drives- tatuslampje en de LaCie Sneltoets. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de LaCie Desktop Mana- ger op de LaCie cd-rom voor meer informatie. Zie het onderdeel problemen oplossen in paragraaf 4.1. LED-status- indicatoren voor meer informatie.
Pagina: 8
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 8 Achteraanzicht 1. RAID-keuzeschakelaar 2. Aansluiting voeding 3. Hi-Speed USB 2.0-poort 4. FireWire 800-poorten 5. FireWire 400-poort 6. eSATA 3Gb/s-poort 7. aan/auto/uit-stroomschakelaar 8. Handgreep drivelade 9. Drivevergrendeling 10. Status-LED drive LET OP: Voorkom oververhitting en installeer de LaCie 4big op een goed geventileerde plaats zodat de luchtstroom tussen de controller- chips sterk genoeg is. Zorg er tevens voor dat de ventilator niet wordt geblokkeerd. Omgevingsvereisten: Temperatuur: 0 tot 35°C Luchtvochtigheid bij gebruik: 20 - 80%, zonder condensvorming Luchtvochtigheid tijdens opslag: 10 - 90%, zonder condensvorming off on auto
Pagina: 9
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 9 1.4. Kabels en aansluitstukken 1.4.1. USB 2.0 USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie om randapparaten op de computer of op elkaar aan te sluiten. Hi-Speed USB 2.0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzake- lijke bandbreedte en gegevensoverdrachtsnelheden biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harde schijven, cd-/ dvd-drives en digitale camera's. Meegeleverde USB-kabel Met de drive van LaCie wordt een Hi-Speed USB 2.0-kabel mee- geleverd om een maximale gegevensoverdrachtsnelheid te waar- borgen bij aansluiting op een Hi-Speed USB 2.0-poort. Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB-poort, maar in dat geval zijn de overdrachtsnelheden van USB 1.1 van kracht. 1.4.2. FireWire FireWire 400, ook wel IEEE 1394 genoemd, is een zeer snelle seri- ële invoer-/uitvoertechnologie voor het aansluiten van randappara- ten op een computer of op elkaar. FireWire 800 is de implementatie van de nieuwe standaard IEEE 1394b. FireWire 800 biedt extra bandbreedte en maakt een grotere ka- belafstand tussen apparaten mogelijk. FireWire 800 is ideaal voor bandbreedte-intensieve toepassingen, zoals audio, video en afbeel- dingen. Meegeleverde FireWire-kabels De LaCie harde schijf wordt geleverd met een FireWire 400-kabel en een FireWire 800-kabel. Fig. 02 – USB-kabeluiteinden Fig. 03 – FireWire 400-kabeluiteinden Fig. 04 – FireWire 800-kabeluiteinden Voordelen van Hi-Speed USB 2.0 ✦ ✦ Neerwaartse compatibiliteit: Hi-Speed USB 2.0 werkt met de oorspronkelijke USB-specificaties. ✦ ✦ Hot-swappable: bij het toevoegen of verwijderen van apparaten hoeft de computer niet te worden afgeslo- ten of opnieuw opgestart. Voordelen van FireWire ✦ ✦ Hot-pluggable: apparatuur kan worden aangesloten en afgekoppeld terwijl de bus in werking is. ✦ ✦ Isochrone levering van gegevens: geen verloren frames – FireWire ondersteunt real-time levering van gegevens. ✦ ✦ Flexibel: op één enkele bus kunnen tot 63 apparaten worden aangesloten.
Pagina: 10
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 10 1.4.3. eSATA Uw LaCie 4big Quadra maakt gebruik van de meest recente SATA- technologie, waardoor interface- (of bus)overdrachtsnelheden tot 3 Gb/s mogelijk worden. De SATA-technologie is aanvankelijk ont- wikkeld als interne interface ter verbetering van de inwendige ver- bindingen. Snel daarna werd eSATA, oftewel externe SATA, ontwik- keld, waarmee het mogelijk werd om afgeschermde kabels buiten de pc te gebruiken. eSATA-technologie is ontwikkeld voor stevigheid en duurzaamheid. eSATA-aansluitstukken hebben geen 'L'-vormig ontwerp zoals an- dere SATA-aansluitstukken hebben. Bovendien zijn de geleiders ver- ticaal afwijkend en kleiner om te voorkomen dat er onbeschermde interne kabels worden gebruikt bij externe toepassingen. Meegeleverde eSATA-kabel Met de drive van LaCie wordt een eSATA-kabel meegeleverd, zodat een maximale gegevensoverdrachtsnelheid is gewaarborgd bij aan- sluiting op een eSATA-poort. Voordelen van eSATA ✦ ✦ De eSATA-interface haalt een overdrachtsnelheid tot 3 Gb/s. ✦ ✦ Connectorstand – Een uitsteeksel aan de buitenkant van de connector helpt tijdens het plaatsen bij het in- voeren en geleiden van de connector. ✦ ✦ Hot-plug-ondersteuning – eSATA maakt het toevoe- gen en verwijderen van een drive mogelijk zonder dat het systeem hoeft te worden uitgeschakeld of opnieuw opgestart. S-ATA S-ATA Fig. 05 – eSATA-kabeluiteinden
Pagina: 11
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Installatie Gebruikershandleiding pagina 11 In dit hoofdstuk komen de installatie en de configuratie van de La- Cie 4big Enterprise Class aan bod. Volg de onderstaande stappen om uw LaCie 4big in te schakelen en te configureren: TECHNISCHE OPMERKING: De LaCie 4big Quadra Enterprise wordt zonder geconfigureerde codering geleverd. Als u de codering wenst in te stellen, installeert u de LaCie Desktop Manager en raad- pleegt u de betreffende gebruikershandleiding. BELANGRIJKE INFORMATIE: De LaCie Enterprise Class-coder- ing biedt een heel hoog beschermingsniveau voor uw belangrijk- ste gegevens. Door de sterkte van de codering zal gegevensherstel niet mogelijk zijn bij een onwaarschijnlijke storing van de gehele of gedeeltelijke schijf. 2. Uw 4big installeren Stap 1 – 2.1. De interfacekabel verbinden Stap 2 – 2.2. De 4big inschakelen Stap 3 – 3. RAID configureren
Pagina: 12
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Installatie Gebruikershandleiding pagina 12 2.1. De interfacekabel verbinden 1. Steek een uiteinde van de interfacekabel (USB of eSATA) in de overeenkomstige poort van uw hotscomputer. 2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de overeenkom- stige poort op de 4big. TECHNISCHE OPMERKING: Indien twee interfaces gelijktijdig aangesloten zijn, blijft de eerste aangesloten interface actief en zal de tweede niet werken. off on auto USB 2.0 FireWire 400 FireWire 800 eSATA
Pagina: 13
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Installatie Gebruikershandleiding pagina 13 2.2. De 4big inschakelen De voedingsset bestaat uit twee kabels: de ene kabel (A) wordt aan- gesloten op de LaCie-drive en de andere kabel (B) sluit u aan op een stopcontact. Dit kan een wandcontactdoos of een spanningsbe- veiliging zijn (Fig. 06). 1. Sluit kabel A aan op de 4big. 2. Sluit kabel B aan op de voedingseenheid (C). 3. Sluit kabel B aan op een spanningsbeveiliging of contactdoos. 4. Schakel de drive in door de stroomschakelaar aan de achter- zijde van de drive op "on" te zetten. Het 4big-systeem heeft tot 30 seconden nodig om op te starten. LET OP: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder altijd de wisselstroomadapter voordat u uw LaCie-drive gaat verplaatsen. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. TECHNISCHE OPMERKING: Dankzij de voeding van 100-240 Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een ge- schikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijk- heid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. off on auto Fig. 06 OPMERKING: Afhankelijk van het land kan de aansluiting op een stopcontact anders zijn dan de aansluitingen die hierboven worden getoond.
Pagina: 14
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 14 3. RAID 3.1. Over RAID-modi Dit onderdeel helpt u beslissen welke de correcte RAID-modus is voor uw toepassing. 3.1.1. RAID 0 RAID 0 (ook FAST-modus genoemd bij enkele LaCie-apparaten) is de snelste RAID-modus. Bij RAID 0, waarvoor ten minste 2 drives zijn vereist, worden gegevens op elke drive gestriped (Fig. 07). De beschikbare capaciteit van elke schijf wordt samengevoegd zodat er één logisch volume op de computer wordt geïnstalleerd. Als één fysieke schijf uitvalt, zijn de gegevens van beide schijven niet meer toegankelijk omdat delen van de gegevens zijn geschreven op alle schijven. RAID-nummer RAID-modus Capaciteit Beveiliging Snelheid 0 RAID 0 100% 1 RAID 10 50% 2 Concatenatie 100% 3 RAID 3 75% 4 RAID 3+Spare 50% 5 RAID 5 75% 6 RAID 5+Spare 50% 7 N.v.t (Er zullen geen RAID-wijzigingen plaatsvinden als 7 is geselecteerd) Toepassingen RAID 0 is ideaal voor gebruikers die maximale snelheid en capaciteit nodig hebben. Video-editors die met zeer grote bestanden werken, kunnen RAID 0 gebruiken tijdens het bewerken van meerdere videostreams voor een optimale afspeelprestatie. Een RAID 0-array is meer geschikt voor het actief werken met bestanden (zoals videobewerking) en dient niet te worden gebruikt als een opslagback-up. A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 RAID 0 Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Fig. 07 BELANGRIJKE INFORMATIE: Gegevensherstel is niet mogelijk wanneer dit product is geconfigureerd in RAID 0.
Pagina: 15
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 15 3.1.2. RAID 10 RAID 10 (ook RAID 1+0 genoemd) is een ander RAID-niveau dat de eigenschappen van andere niveaus (RAID 1 en RAID 0) combineert. Het is een “mirror (spiegel) van stripes”, wat betekent dat gegevens worden gestriped over twee gespiegelde arrays. Het stripen gebeurt tussen arrays en het spiegelen binnen dezelfde array. Zie Fig. 08. In een RAID 10-array kan één schijf van elk gespiegeld paar een defect vertonen zonder enig gegevensverlies. De actieve schijf in een array met een defecte schijf wordt echter een zwakke schakel voor de volledige array. Als de tweede schijf in een gespiegeld paar defect is, gaat de volledige array verloren. 3.1.3. Concatenatie Als drives zijn geconcateneerd, wordt hun capaciteit gecombineerd en worden gegevens geschreven naar de primaire drive in de array tot deze vol is en dan naar de volgende drives (Fig. 09). Concatena- tie biedt geen prestatievoordelen of extra veiligheid voor gegevens. Het is simpelweg een methode voor de combinatie van meer dan één fysieke schijf in één volume voor een grotere totale capaciteit. Met concatenatie is het volledig capaciteitsgebruik van alle schijven in de array mogelijk en kunnen de meeste gegevens een schijfsto- ring overleven. Alleen gegevens op de defecte schijf en gegevens die gedeeltelijk zijn geschreven op de defecte schijf en een wer- kende schijf gaan verloren. Biedt de maximale capaciteit doordat de capaciteiten van verschil- lende drives tot één groot volume worden gecombineerd. RAID 1 RAID 1 RAID 0 A2 A4 A6 A8 RAID 10 A2 A6 A8 A4 A1 A3 A7 A5 A1 A3 A5 A7 Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Concatenation A B C D E F G H I J K L M N O P Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Fig. 08 Fig. 09 Toepassingen RAID 10 biedt goede snelheden door de RAID 0-striping maar vermindert de beschikbare capaciteit van een appa- raat met de helft (ervan uitgaand dat alle schijven in de array over dezelfde capaciteit beschikken).
Pagina: 16
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 16 3.1.4. RAID 3 en RAID 3+Spare RAID 3 gebruikt bytesgewijze striping met een afzonderlijke pari- teitschijf (Drive 4 op Fig. 10 en Fig. 11) zodat één volume wordt geïnstalleerd op de computer. Een RAID 3-array laat een enkele schijfstoring toe zonder gegevensverlies. Als één fysieke schijf defect is, kunnen de gegevens van de defecte schijf worden gereconstru- eerd op een vervangingsschijf. Als een tweede schijf een defect ver- toont voordat de gegevens kunnen worden gereconstrueerd op een vervangingsschijf, gaan alle gegevens in de array verloren. Bij RAID 3+Spare wordt één schijf in de array leeg gelaten. Als een drive in de array defect is, worden de gegevens van de defecte drive automatisch gereconstrueerd op de lege of “spare”-drive (re- servedrive) (Fig. 11). Toepassingen RAID 3 biedt een goede gegevensveiligheid voor omgevin- gen waar lange, sequentiële bestanden worden gelezen, zoals videobestanden. Schijfstoring zorgt niet voor een ser- viceonderbreking omdat de gegevens worden gelezen van pariteitblokken. RAID 3 is handig voor personen die presta- ties en permanente toegang tot hun gegevens nodig heb- ben, zoals videobewerkers. RAID 3 wordt niet aanbevolen voor intensief gebruik met niet-sequentiële bestanden, om- dat de willekeurige leesprestaties worden gehinderd door de afzonderlijke pariteitschijf. Bij RAID 3+Spare vereist een schijfstoring geen onmiddel- lijke aandacht omdat het systeem automatisch wordt gere- construeerd met behulp van de 'hot spare'. De defecte schijf dient echter wel zo snel mogelijk te worden vervangen. A1 A4 B1 B4 C1 C4 A2 A5 B2 B5 C2 C5 A3 A6 B3 B6 C3 C6 Ap(1-3) Ap(4-6) Bp(1-3) Bp(4-6) Cp(1-3) Cp(4-6) RAID 3 Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 RAID 3+ Spare Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 A1 A3 B1 B3 C1 C3 A2 A3 B2 B4 C2 C4 Ap(1-2) Ap(3-4) Bp(1-2) Bp(3-4) Cp(1-2) Cp(3-4) Spare Fig. 10 Fig. 11
Pagina: 17
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 17 3.1.5. RAID 5 en RAID 5+Spare RAID 5 combineert de striping van RAID 0 met gegevensredundantie in een array met minimum drie drives (Fig. 12). Gegevens worden gestriped over alle schijven en een pariteitblok (P) wordt voor elk gegevensblok geschreven op dezelfde stripe. Als één fysieke schijf defect is, kunnen de gegevens van de defecte schijf worden gereconstrueerd op een vervangingsschijf. Er gaan geen gegevens verloren in het geval van een enkele schijfstoring maar als een tweede schijf een defect vertoont voordat de gegevens kunnen worden gereconstrueerd op een vervangingsschijf, gaan alle gege- vens in de array verloren. Bij RAID 5+Spare wordt één schijf in de array leeg gelaten. Als een drive in de array defect is, worden de gegevens van de defecte drive automatisch gereconstrueerd op de lege of “spare”-drive (re- servedrive) (Fig. 13). Toepassingen RAID 5 combineert gegevensveiligheid met een efficiënt gebruik van schijfruimte. Schijfstoring zorgt niet voor een serviceonderbreking omdat de gegevens worden gelezen van pariteitblokken. RAID 5 is handig voor personen die prestaties en permanente toegang tot hun gegevens nodig hebben, zoals videobewerkers. Bij RAID 5+Spare vereist een schijfstoring geen onmiddel- lijke aandacht omdat het systeem automatisch wordt gere- construeerd met behulp van de 'hot spare'. De defecte schijf dient echter wel zo snel mogelijk te worden vervangen. RAID 5 Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Ap B3 C3 D3 A3 C2 D2 Bp A2 B2 D1 Cp A1 B1 C1 Dp RAID 5+Spare Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Spare A2 D2 C1 Bp A1 B1 D1 Cp C2 B2 Ap Dp Fig. 12 Fig. 13
Pagina: 18
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 18 3.2. De RAID-modus wijzigen De 4big wordt voorgeconfigureerd in RAID 5-modus geleverd. Voordat u de RAID-modus van de LaCie 4big wijzigt, moet u be- kend zijn met de RAID-modi van de 4big. Zie paragraaf 3.1. Over RAID-modi. De RAID-modus wijzigen: 1. Koppel de 4big Quadra volumes los van uw computer of ver- wijder deze op veilige wijze, koppel de interfacekabel los en schakel de 4big uit. 2. Om de RAID modus te wijzigen, zet u de LaCie 4big op ON (niet “AUTO”) terwijl u de LED knop vooraan ingedrukt houdt gedurende 15 seconden. De LED vooraan zal blauw en rood knipperen. 3. Druk op de knoppen + of – op de keuzeschakelaar voor de RAID-modus totdat het gewenste RAID-nummer wordt weerge- geven (Fig. 14). OPMERKING: 0 = RAID 0, 1 = RAID 10, 2 = Concatenatie, 3 = RAID 3, 4 = RAID 3+Spare, 5 = RAID 5, 6 = RAID 5+Spare, 7 = N.v.t. OPMERKING: Alhoewel het cijfer 7 in de RAID-keuzeknop ver- schijnt, zullen er bij de keuze 7 geen RAID-wijzigingen worden door- gevoerd. 4. Valideer de modus door op de knop met de LED aan de voor- zijde te drukken. De 4big zal opstarten. 5. Sluit de interfacekabel van de 4big aan. Het apparaat is gereed om opnieuw geformatteerd te worden (raadpleeg paragraaf 3.4. Formatteren en partitioneren). BELANGRIJKE INFORMATIE: Na het wijzigen van de opslag- beleidconfiguratie moet u de diskdrives partitioneren. Zie paragraaf 3.4. Formatteren en partitioneren. BELANGRIJKE INFORMATIE: Bij wijzigingen aan de RAID mo- dus worden gegevens die op de LaCie 4big zijn opgeslagen ver- nietigd. Als u gegevens hebt opgeslagen op de drives, moet u een back-up maken van deze gegevens voor u deze stappen uitvoert. BELANGRIJKE OPMERKING: Als u een codering voor uw 4big hebt ingesteld, zal het wijzigen van de RAID-modus de configura- tie van de codering niet veranderen (inclusief de loginnaam en het wachtwoord) maar zal het wel de gecodeerde gegevens wissen. off on auto off on auto Fig. 14
Pagina: 19
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 19 3.3. Drives verwijderen en installeren Wanneer een afzonderlijke harde schijf defect raakt in de LaCie 4big Enterprise Class, neemt u contact op met uw LaCie-wederverkoper of met de LaCie-klantenservice. Vervang een defecte harddrive al- leen door een nieuwe drive van LaCie. LET OP: Na continu gebruik van de LaCie 4big kunnen de drives heet zijn. Wees voorzichtig bij het verwijderen van drives. Een drive verwijderen: 1. Als de 4big zich in de RAID 0- of Concatenatiemodus bevindt, schakelt u hem uit en koppelt u hem los. Als de 4big zich in de modus RAID 10, 3, 3+, 5 of 5+ bevindt, kunt u hem ingescha- keld laten en doorgaan met stap 2. 2. De drivelade kan geblokkeerd zijn. Om deze te ontgrendelen, voegt u het ronde uiteinde van het geleverde 2-in-1-hulpmiddel in de sleuf van de drivevergrendeling en draait u het slot tot het verticaal is (Fig. 15). 3. Haal de schijflade los door een vinger in de ruimte achter de handgreep van de schijflade te steken en te trekken om de drive los te koppelen. 4. Pak de drivelade beet en verwijder de drive voorzichtig (Fig. 16). 5. Schakel de drive in om de resterende drives te gebruiken. Een drive installeren: 1. Als de 4big zich in de RAID 0- of Concatenatiemodus bevindt, schakelt u hem uit en koppelt u hem los. Als de 4big zich in de modus RAID 10, 3, 3+, 5 of 5+ bevindt, kunt u hem ingescha- keld laten en doorgaan met stap 2. 2. Schuif de drivelade voorzichtig in een lege drive bay. Als u enige weerstand voelt als de drivelade bijna op zijn plaats zit, duwt u tegen de handgreep van de drivelade totdat de drive op zijn plaats vastklikt en de handgreep uitgelijnd is met de achterkant van de 4big. 3. Gebruik het 2-in-1-gereedschap om het station te vergrende- len. Draai de vergrendeling tot de groeven verticaal gepositio- neerd zijn. De drives zijn vergrendeld als alle vergrendelingen horizontaal staan. TECHNISCHE OPMERKING: Tijdens een reconstructie zijn de ge- gevens nog steeds toegankelijk. In de Aan- en Auto-modus kan de 4big tijdens het reconstrueren worden losgekoppeld van het werk- station. Als de 4big in de Auto-modus niet is aangesloten of de com- puter is uitgeschakeld, zal de 4big in standbymodus treden wanneer de reconstruering voltooid is. BELANGRIJKE INFORMATIE: De garantie van de schijf wordt nietig verklaard als u het defecte station vervangt door een station dat niet door LaCie geleverd werd. Stations aangekocht van LaCie worden geleverd met voorgemonteerde stationsleuven met hand- vaten. BELANGRIJKE INFORMATIE: Een nieuwe drive mag geen klei- nere capaciteit hebben dan de drive die hij vervangt. BELANGRIJKE INFORMATIE: De reconstructie van een RAID-array kan meerdere uren in beslag nemen. Bijvoorbeeld: de reconstructie van een 1 TB RAID 3-array kan tot 6 uur duren. De benodigde tijd voor een reconstructie neemt toe als u de drives gebruikt tijdens de reconstructie. LaCie adviseert de drives tijdens de reconstructie niet te verwijderen. off off Fig. 15 Fig. 16
Pagina: 20
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 20 3.4. Formatteren en partitioneren De 4big Quadra wordt voorgeformatteerd in HFS+ geleverd (ge- optimaliseerd voor Mac OS X). Lees de volgende informatie met betrekking tot bestandssysteemindelingen voor Windows- en Mac- besturingssystemen om te bepalen of u de drives van de 4big moet formatteren. Raadpleeg paragraaf 3.4.2. Windows-gebruikers en 3.4.3. Mac-gebruikers voor instructies met betrekking tot de format- tering. 3.4.1. Bestandssysteemindelingen Windows-gebruikers TECHNISCHE OPMERKING: De LaCie 4big Quadra wordt voorge- formatteerd in HFS+ geleverd voor optimale prestaties met Mac OS X. TECHNISCHE OPMERKING: Windows XP 32-bit ondersteunt geen volumes die groter zijn dan 2 TB. Windows XP x64, Windows Vista (32- en 64-bit versies), Windows 7 (32- en 64-bit versies) doen dit wel, maar om volumes groter dan 2 TB te creëren op deze bestu- ringssystemen, moet u de schijf naar het GPT-bestandssysteem con- verteren. Dit proces wordt uitgelegd in 3.4.2. Windows-gebruikers. FAT 32: FAT is een acroniem voor File Allocation Table, dat stamt uit het begin van het DOS-tijdperk. Oorspronkelijk was FAT uitsluitend 16-bits, maar na de tweede release van Windows 95 onderging deze bestandsindeling een upgrade tot 32-bits, vandaar de naam FAT 32. In theorie kunnen FAT 32-volumes in grootte variëren van minder dan 1 MB tot 2 TB. Het is het eigen bestandssysteem van Windows 98 en Windows Me en wordt ondersteund door Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, en Windows 7. Als FAT 32 echter wordt gebruikt in combinatie met Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, en Win- dows 7, kunnen volumes maximaal 32 GB groot zijn (deze beperking wordt opgelegd door Schijfbeheer, het hulpprogramma voor partitio- nering van Windows) en afzonderlijke bestanden maximaal 4 GB. NTFS:Dit acroniem staat voor New Technology Filing System. NTFS vormt het eigen bestandssysteem voor Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, en Windows 7. NTFS biedt ver- schillende functies die niet beschikbaar zijn bij FAT 32, zoals be- standscompressie, codering, machtigingen en controle, alsmede het vermogen om drives te spiegelen en RAID 5-functionaliteit. De minimale ondersteunde volumegrootte voor NTFS is 10 MB terwijl de maximale 2 TB bedraagt indien geïnitialiseerd in MBR-formaat. Indien geïnitialiseerd in GPT-formaat is er zelfs geen enkele beper- king (bestandsgrootte kent geen limiet). Volumes die zijn gemaakt in NTFS kunnen alleen rechtstreeks worden benaderd (niet via shares) door Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, en Windows 7, zonder hulp van producten van andere leveranciers. Bestandssysteemindelingen van Windows Er zijn in twee mogelijke bestandssysteemindelingen voor Windows-gebruikers: NTFS en FAT 32 (MS-DOS). Raad- pleeg de tabel hieronder voor meer informatie. Gebruik NTFS als: ... u de drive alleen onder Windows XP, Windows Vista, en Windows 7 gaat gebruiken. De prestaties zullen dan ge- woonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestandssysteem is in de modus alleen-lezen compatibel met Mac OS 10.3 en hoger. Gebruik FAT32 als: … u de drive zowel met Windows als Mac OS 9.x of 10.x gaat gebruiken. De maximale grootte van afzonderlijke be- standen is 4 GB.
Pagina: 21
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 21 Mac OS X-gebruikers TECHNISCHE OPMERKING: De LaCie 4big Quadra wordt voor- geformatteerd in HFS+ geleverd voor optimale prestaties met Mac OS X. U kunt de drive aanpassen door deze opnieuw te formatteren en/of te partitioneren met verschillende bestandssysteemstructuren. Voor optimale prestaties in Mac OS-omgevingen formatteert en partitio- neert u de drive als één groot volume met de bestandsindeling 'Mac OS Extended'. Mac OS Extended (HFS+): Mac OS Extended verwijst naar het be- standsysteem dat gebruikt wordt in Mac OS X. HFS+ is een opti- malisering van het oudere HFS bestandsysteem door en efficiënter gebruik van de de ruimte op de harde schijf. Met HFS+ bent u niet meer beperkt door de blokgrootte. MS-DOS-bestandssysteem (FAT 32): Dit is het Microsoft-bestandssy- steem dat beter bekend staat als FAT 32. Dit is het bestandssysteem dat u gebruikt als u de harddrive van LaCie gebruikt voor zowel Mac als Windows. Bestandssysteemindelingen voor Mac Er zijn twee mogelijke bestandssysteemindelingen voor Mac-gebruikers: Mac OS Extended (HFS+) en FAT 32 (MS- DOS). Raadpleeg de tabel hieronder voor meer informatie. Gebruik HFS+ als: ... u de drive alleen op Mac's gebruikt. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestandssy- steem is NIET compatibel met Windows OS. Gebruik FAT32 als: … u de drive zowel met Windows als Mac OS 9.x of 10.x gaat gebruiken, of als u de drive deelt tussen Windows 2000, XP en 98 SE. De maximale grootte van afzonderlijke bestanden is 4 GB.
Pagina: 22
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 22 LET OP: Als u deze stappen volgt, worden alle gegevens (inclusief gecodeerde gegevens) van de 4big gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. BELANGRIJKE OPMERKING: Formatteren zal de configuratie van de codering niet wissen. Als u een gecodeerde 4big wenst te formatteren, zult u eerst het apparaat moet ontgrendelen met be- hulp van de LaCie Desktop Manager. Volg daarna de onderstaande stappen. 3.4.2. Windows-gebruikers Het formatteren van een drive op een computer die draait onder Windows XP of Windows Vista gaat in twee stappen: (1) een hand- tekening installeren op de drive en (2) de drive formatteren. Deze stappen wissen alle aanwezige gegevens op de schijf. TECHNISCHE OPMERKING: Windows XP 32-bit: Deze besturingssystemen zullen geen volumes groter dan 2 TB herkennen. Windows XP x64, Windows Vista (32- en 64-bit versies), Windows 7 (32- en 64-bit versies): Deze besturingssystemen zullen volumes groter dan 2 TB herkennen, maar de drives moeten naar het GPT- bestandssysteem worden geconverteerd voordat partities groter dan 2 TB kunnen worden gecreëerd. 1. Sluit de drive aan op de voedingsbron en de computer met de interfacepoort. 2. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Beheren. 3. In het venster "Computerbeheer" selecteert u Schijfbeheer (on- der de Opslaggroep). Zie Fig. 17 (schermen kunnen enigszins verschillen afhankelijk van het systeem). 4. Als het venster “Schijf-wizard initialiseren en converteren” ver- schijnt, klikt u op Annuleren. 5. Windows rangschikt de harde schijven die geïnstalleerd zijn op het systeem. Zoek de drive die wordt aangeduid met het picto- gram . Klik met de rechtermuisknop op het pictogram en selecteer Initialiseren. 6. Alleen voor Windows XP x64, Windows Vista (32- en 64-bit ver- sies), Windows 7 (32- en 64-bit versies)-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op de drive en klik op Converteren naar GPT. 7. Klik met de rechtermuisknop op het vakje aan de rechterkant met de tekst Niet toegewezen en selecteer Nieuwe partitie... 8. Op de eerste pagina van de "Wizard nieuwe partitie" klikt u op Volgende. Zie Fig. 18 (schermen kunnen enigszins verschillen afhankelijk van het systeem). vervolg op volgende pagina... Fig. 17 Fig. 18
Pagina: 23
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 23 9. Klik op Volgende. 10. Klik op Volgende. 11. Klik op Volgende. 12. Klik op Volgende. 13. In het venster Partitie formatteren selecteert u Snel formatte- ren. Klik op Volgende (Fig. 19). 14. Klik op Voltooien om de formattering te starten. 15. Windows schijfbeheer formatteert de schijf en verdeelt ze in par- tities op basis van uw instellingen (Fig. 20) en uw drive verschijnt in Deze computer, klaar voor gebruik. BELANGRIJKE INFORMATIE: Raadpleeg paragraaf 3.4.1. Be- standssysteemindelingen voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemindelingen. Fig. 19 Fig. 20
Pagina: 24
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 24 3.4.3. Mac-gebruikers LET OP: Als u deze stappen volgt, worden alle gegevens (inclusief gecodeerde gegevens) van de 4big gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. 1. Sluit de drive aan op de voedingsbron en de computer met de interfacepoort. 2. Selecteer Hulpprogramma's in het Start-menu in de Zoeker- menubalk. 3. Dubbelklik op Schijf hulpprogramma in de map Hulppro- gramma's. 4. Het venster Schijf hulpprogramma wordt geopend (Fig. 21). Selecteer het volume met het etiket LaCie harde schijf in de lijst met beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het venster. 5. Selecteer de tab Partition (Partitioneren). 6. In het menuVolumeschema: selecteert u het aantal partities waarin u de drive wilt verdelen (Mac OS X biedt u de optie een drive te verdelen in maximaal 16 partities). U kunt de grootte van iedere partitie aanpassen met de schuifbalk tussen de par- tities in het gebied Volumeschema: . 7. In het onderdeel Volume informatie voert u een naam in voor elk volume (partitie) en selecteert u de volume-indeling. 8. Zodra u de volume-opties hebt voltooid, klikt u op Partitione- ren. Klik opnieuw op Partitioneren wanneer de waarschuwing verschijnt om door te gaan. 9. Mac Disk Utility formatteert en partitioneert de schijf overeen- komstig uw instellingen en uw drive is gereed voor gebruik. BELANGRIJKE INFORMATIE: Raadpleeg paragraaf 3.4.1. Be- standssysteemindelingen voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemindelingen. BELANGRIJKE INFORMATIE: Apple beveelt aan dat u, tenzij u een specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem (UFS) te gebruiken, het Mac OS Extended-formaat gebruikt omdat dat voor Macintosh-gebruikers bekender is. Fig. 21 BELANGRIJKE OPMERKING: Formatteren zal de configuratie van de codering niet wissen. Als u een gecodeerde 4big wenst te formatteren, zult u eerst het apparaat moet ontgrendelen met be- hulp van de LaCie Desktop Manager. Volg daarna de onderstaande stappen.
Pagina: 25
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 25 4. Problemen oplossen Als u LaCie 4big niet correct werkt, raadpleegt u de tabel op de volgende pagina om de status van uw apparaat te identificeren. Als u de hele tabel hebt doorlopen en uw drive werkt nog steeds niet correct, neemt u de FAQ's (veelgestelde vragen) door die regelmatig op onze website, www.lacie.com, worden gepubliceerd. Een van deze FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de pagina's met stuurprogramma's bezoeken, waar de recentste software-updates te vinden zijn. Als u aanvullende hulp nodig hebt, verwijzen we u naar uw LaCie verkoper of de LaCie technische ondersteuning (zie het onderdeel 5. Contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie). Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft er voortdurend naar om u de meest actuele en uitgebreide gebruikershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw handleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijkt u op onze website voor de nieuwste beschikbare versie. www.lacie.com
Pagina: 26
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 26 4.1. LED-statusindicatoren Gebruik de LED's aan de voor- en achterkant van de 4big en het onderstaande schema om de status van uw 4big te bepalen: Als de LED aan de voorkant: En de LED aan de achterkant: En de RAID- modus is: Dan: Blauw brandt Blauw knipperend Alle De 4big werkt correct. Alleen de LED's van actieve drives knipperen. Blauw knippert Blauw knipperend Alle De 4big start op. De LED aan de voorzijde en de LED's van werkende schijven worden constant blauw na de initialisatie. De blauwe kleur dimt (5s)* Uit Alle De 4big bevindt zich in standbymodus. Als de stroomschakelaar op “auto” is gezet, zal de 4big in standby treden als uw computer is uitge- schakeld of in standby staat. Als de reconstructie is begonnen, zal het proces worden voltooid voordat de 4big in standby kan treden. Na 30 minuten in standby zal de LED doven. Afwisselend lang blauw en kort rood is: Drie schijven hebben een knipperende blauwe kleur, maar één schijf knippert rood: RAID 10 RAID wordt gereconstrueerd. RAID 3 RAID 5 RAID 3+/5+ Continu rood (inactieve schijven) en continue blauw (actieve schijven) RAID 10 Een drive is inactief of werd verkeerd geplaatst. RAID werkt maar de veiligheid van de drives is in het gedrang. RAID 3 RAID 5 RAID 3+/5+ Rood brandend Continu rood (inactieve schijven) en continue blauw (actieve schijven) RAID 0 Een of meer drives zijn inactief of verkeerd geplaatst. RAID werkt niet. Concatenatie RAID 10 Twee of meer drives zijn inactief of verkeerd geplaatst. RAID werkt niet. RAID 3 RAID 5 RAID 3+/5+ Blauw/rood knippert Normale LED- activiteit Alle Temperatuurwaarschuwing. Laat de 4big de huidige processen voltooien en schakel hem dan uit. Zorg ervoor dat de ventilatieope- ningen aan de achterkant van de 4big niet worden belemmerd en dat er voldoende ruimte is voor een luchtstroom rond de eenheid. Laat de 4big afkoelen voordat u hem opnieuw inschakelt. * LED dimt 5 seconden en blijft dan lichtjes schijnen. vervolg op de volgende pagina
Pagina: 27
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 27 Als de LED aan de voorkant: En de LED aan de achterkant: En de RAID- modus is: Dan: De rode kleur dimt (5s)* Uit Alle Tijdens standbymodus: één of meer drives zijn inactief of verkeerd geplaatst. RAID werkt niet. De dimmende LED blijft 30 minuten aan. De rode kleur dimt (5s)* Uit Alle Kritieke temperatuur. LaCie adviseert dat u de 4big na deze gebeurte- nis ten minste een uur in standby laat voordat u hem opnieuw opstart om zo schade aan de schijven te voorkomen. Uit Uit Alle De 4big is uitgeschakeld of staat langer dan 30 minuten in standbymo- dus, of er is een storing in het systeem of de elektronische printplaat. Neem contact op met de klantenservice van LaCie. * LED dimt 5 seconden en blijft dan lichtjes schijnen.
Pagina: 28
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 28 4.2. Andere onderwerpen van Problemen oplossen Probleem Oplossingen De 4big wordt niet door de computer herkend. Als er geen pictogram is voor de 4big op het bureaublad (Mac-gebruikers) of in Deze Computer (Windows-gebruikers): ✦ ✦ Controleer de aansluiting van de interfacekabel. Controleer de beide uiteinden van de Fire- Wire-, eSATA- of USB-kabels en zorg ervoor dat ze goed op de juiste poorten zijn aange- sloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. ✦ ✦ Verzeker u ervan dat uw product niet gecodeerd is. Indien dit toch het geval blijkt, moet u de LaCie Desktop Manager opstarten. ✦ ✦ Zorg ervoor dat uw computer voldoet aan de minimum systeemvereisten voor compatibiliteit met de 4big Quadra. Zie paragraaf 1.1. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. ✦ ✦ Controleer of de voeding correct is aangesloten (raadpleeg paragraaf 2.2. De 4big inscha- kelen), dat de drive is ingeschakeld met de aan/uit/auto-knop op de achterkant van de drive en dat de contactdoos waarop de voeding is aangesloten ook is ingeschakeld. ✦ ✦ Controleer of de drive correct is geformatteerd. Raadpleeg paragraaf 3.4. Formatteren en partitioneren. De 4big werkt langzaam. Als andere USB-, eSATA- of FireWire-apparaten zijn aangesloten op dezelfde poort of hub, kop- pelt u de andere apparaten los en kijkt u of de prestaties van de 4big verbeteren. De voeding werkt niet meer. U kunt vervangende netsnoeren aanschaffen via de LaCie-webpagina: www.lacie.com 4.3. Nieuwe firmware installeren LaCie biedt regelmatig firmware-updates aan voor de 4big. Ga naar de LaCie website, www.lacie.com, voor de meest recente firmware-update. Neem contact op met de LaCie technische ondersteuning voor de procedure.
Pagina: 29
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 29 Voordat u contact opneemt met de technische ondersteuning 1. Lees de handleidingen en raadpleeg hoofdstuk 4. Problemen oplossen. 2. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u zich alle relevante vragen in de controlelijst voor probleemoplossing hebt gesteld en u slaagt er nog steeds niet in uw LaCie-drive goed te laten werken, neem dan contact met ons op via www.lacie.com. Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt: 5. Contact opnemen met de klantenservice Informatie Waar kunt u deze informatie vinden 1. Serienummer van de LaCie Hard Drive Op een sticker op de achterkant van de drive of op de originele verpakking 3. Macintosh-/pc-model Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selecteer Over deze Mac. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen > Algemeen. 4. Versie van het besturingssysteem 5. Processorsnelheid 6. Computergeheugen 7. De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selecteer Over deze Mac. Selecteer Meer info... Het Apple Systeemprofiel wordt ge- opend met een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Hardware
Pagina: 30
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 30 5.1. Contactpersonen LaCie technische ondersteuning LaCie Azië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/asia/contact/ LaCie Australië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/au/contact/ LaCie België Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/be/contact/ LaCie Canada Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/caen/contact/ (Engels) LaCie Denemarken Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/dk/contact LaCie Finland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fi/contact/ LaCie Frankrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fr/contact/ LaCie Duitsland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/de/contact/ LaCie Italië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/it/contact/ Japan - ELECOM CO. LTD. Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/jp LaCie Nederland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/nl/contact/ LaCie Noorwegen Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/no/contact/ LaCie Spanje Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/es/contact/ LaCie Zweden Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/se/contact/ LaCie Zwitserland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Frans) LaCie Verenigd Koninkrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/uk/contact/ LaCie Ierland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/ie/contact/ LaCie VS Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/contact/ LaCie International Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/intl/contact/
Pagina: 31
LaCie 4big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Garantie Gebruikershandleiding pagina 31 LaCie garandeert uw LaCie 4big Enterprise Class tegen materiaal- en productiefouten, bij normaal gebruik, gedurende de periode die staat vermeld op uw garantiecertificaat. Indien mocht blijken dat dit product defect is binnen de garantieperiode, zal LaCie, naar eigen keuze, de defecte LaCie 4big Enterprise Class repareren of vervan- gen. OPMERKING: Voor Enterprise Class-producten kunnen de toren en de drive mogelijk een verschillende garantieduur hebben. In geval van een drivedefect neemt u contact op met uw LaCie-we- derverkoper of met de LaCie-klantenservice voor een vervangende drive. Deze garantie wordt ongeldig indien: ✦ ✦ de LaCie 4big is gebruikt/opgeslagen onder abnormale ge- bruiks- of onderhoudsomstandigheden; ✦ ✦ de LaCie 4big is gerepareerd, aangepast of gewijzigd, tenzij zo'n reparatie, aanpassing of wijziging uitdrukkelijk door La- Cie schriftelijk is goedgekeurd; ✦ ✦ de LaCie 4big is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaar- lozing, blikseminslag, elektrische storingen, onjuiste verpak- king of ongevallen; ✦ ✦ de LaCie 4big op onjuiste wijze is geïnstalleerd; ✦ ✦ het serienummer van de LaCie 4big of een individuele drive bay onleesbaar is of ontbreekt; ✦ ✦ Het defecte onderdeel een vervangingsonderdeel is, zoals een opberglade, enz.; ✦ ✦ de verzegeling van de LaCie 4big of een individuele drive bay is verbroken; ✦ ✦ één of twee van de harde schijven verwijderd en vervangen zijn door een harde schijf die niet van LaCie is. Voor het verwijderen of vervangen van drives verwijzen wij u naar para- graaf 3.3. Drives verwijderen en installeren. LaCie en haar leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies tijdens het gebruik van dit apparaat of voor welk probleem dan ook dat hieruit voortvloeit. LaCie is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor directe, bijzondere of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschadiging of verlies van eigendommen of apparatuur, om- zet- of winstverlies, kosten van vervangingsgoederen of de onkosten of ongemakken die worden veroorzaakt door onderbrekingen voor servicedoeleinden. Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoordelijk- heid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aanspra- kelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. In geen geval zal enig persoon recht hebben op een vergoeding die hoger is dan de aankoopprijs die is betaald voor de drive. Neem (telefonisch) contact op met LaCie Technical Support (tech- nische ondersteuning) als u aanspraak wilt maken op service on- der garantie. Er wordt om het serienummer van uw LaCie-product gevraagd en er kan u worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen waaruit blijkt dat het apparaat nog steeds onder de garantie valt. Elk systeem dat naar LaCie wordt teruggestuurd, moet goed worden verpakt in de oorspronkelijke verpakking en voldoende gefrankeerd worden verzonden. OPMERKING: Accessoires zoals interfacekabels vallen niet onder de garantie. BELANGRIJKE INFORMATIE: Registreer uw Enterprise Class- product op www.lacie.com binnen 30 dagen na aankoopdatum om te genieten van de LaCie Enterprise Class Service. Zonder extra te betalen garandeert LaCie dat uw Enterprise Class-product de hoog- ste prioriteit van ons technisch ondersteuningsteam zal genieten. Let wel dat uw garantieperiode vijf jaar blijft. 6. Garantie
Merk:
LaCie
Product:
Externe harde schijven
Model/naam:
4big Quadra Enterprise
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands