324i handleiding
LaCie 324ihandleiding

Handleiding voor de LaCie 324i in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 48 pagina's.

PDF 48 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie 324i. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie 324i en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie 324i. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie 324i zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie 324i

Pagina: 1
LaCie 324i LCD Monitor Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding........................................................................................................................ 8 1.1. Kenmerken. ...................................................................................................................................... 9 1.2. Specificaties LaCie 324i.................................................................................................................. 10 1.3. Inhoud van de verpakking............................................................................................................... 11 1.4. Over de borgschroef van de LCD-standaard..................................................................................... 12 1.4.1. De borgschroef en het transport van de 324i. .......................................................................... 12 1.5. Aanzichten van het beeldscherm...................................................................................................... 13 1.5.1. Vooraanzicht en functies van knoppen.................................................................................... 13 1.5.2. Onderaanzicht...................................................................................................................... 15 2. Aan de slag................................................................................................................. 16 2.1. Het beeldscherm aansluiten............................................................................................................. 17 2.1.1. Kabelbeheer ........................................................................................................................ 17 2.1.2. Beeldscherm en videosignalen. ............................................................................................... 17 2.1.3. Audiosignalen....................................................................................................................... 18 2.1.4. USB-apparaten..................................................................................................................... 18 2.1.5. Netsnoer en aan/uit-schakelaar. ............................................................................................. 19 2.2. Ergonomische aanpassingen. ........................................................................................................... 20 2.2.1. Beeldscherm omhoog en omlaag verstellen. ............................................................................ 20 2.2.2. Kantelen. .............................................................................................................................. 20 2.2.3. Draaien om de as................................................................................................................. 20 2.2.4. De 324i veranderen van Liggende naar Staande modus - Verticaal draaien............................... 21 2.3. Alternatieve VESA 100-compatibele standaard.................................................................................. 22 2.3.1. Standaard van beeldscherm verwijderen voor montage............................................................ 22 3. Snelle referentie.......................................................................................................... 24 3.1. Breedte-hoogteverhouding.............................................................................................................. 25 3.2. Picture-in-Picture (PiP). ..................................................................................................................... 27 3.2.1. PiP inschakelen/uitschakelen.................................................................................................. 27 3.3. Audio............................................................................................................................................ 28 3.3.1. De standaardinstelling van de audiobron wijzigen.................................................................... 28 3.4. Sneltoetsen en OSD-vergrendeling................................................................................................... 29 4. On-Screen Display (OSD)............................................................................................ 31 4.1. OSD-navigatie............................................................................................................................... 32 4.2. OSD: Picture-in-Picture (PiP)............................................................................................................ 33 4.3. OSD: Beeld. ................................................................................................................................... 34 4.3.1. OSD Beeld: DVI en DisplayPort.............................................................................................. 34 4.3.2. OSD Beeld: HDMI en Component Video................................................................................ 36 4.4. OSD: Overige................................................................................................................................ 38 4.4.1. Ingang................................................................................................................................. 40 4.5. OSD: Geluid.................................................................................................................................. 41 4.6. OSD: Informatie............................................................................................................................. 42 5. Problemen oplossen.................................................................................................... 43 6. Contact opnemen met de klantenservice..................................................................... 46 6.1. Voordat u contact opneemt met de technische dienst......................................................................... 46
Pagina: 2
LaCie 324i LCD Monitor Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 2 6.2. Contactadressen LaCie Klantenservice.............................................................................................. 47 7. Garantie...................................................................................................................... 48
Pagina: 3
LaCie 324i LCD Monitor Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Copyrights Copyright © 2010 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestem- ming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedepon- eerde handelsmerken van Apple Inc. Micro- soft, Windows XP, Windows Vista en Win- dows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Adobe® is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of andere landen. De overige handels- merken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitslui- tend ter informatie en kan zonder kennis- geving worden gewijzigd. Bij de voorberei- ding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeu- righeid ervan te waarborgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigin- gen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse B vol- doet aan alle eisen van de Canadese voorschriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt. ROHS-overeenstemming Dit product is in overeenstemming met ROHS (Europese Richtlijn 2002/95/EC over Restrictie van Gevaarlijke Stoffen - Re- striction of Hazardous Substances). FCC-verklaring van conformiteit: OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkin- gen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC- voorschriften. Deze beperkingen zijn be- doeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-com- merciële omgeving. De apparatuur gener- eert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïn- stalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommuni- catie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Wanneer de ap- paratuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen), wordt u verzocht de storing te verhelpen door een van de volgende maatregelen te treffen: ✦ ✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ✦ ✦ Vergroot de afstand tussen de appa- ratuur en de ontvanger. ✦ ✦ Sluit de apparatuur aan op een wand- contactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ✦ ✦ Raadpleeg de leverancier of een er- varen radio-/televisiemonteur voor assistentie. ✦ ✦ Gebruik alleen afgeschermde kabels om I/O-apparaten aan te sluiten op deze apparatuur. Gebruik de aan de LaCie 324i Monitor be- vestigde speciale kabels om storingen bij de ontvangst van radio- en televisiesignalen te voorkomen. Het netsnoer dat u gebruikt moet goedgekeurd zijn overeenkomstig de in de Verenigde Staten geldende veiligheidsnor- men en moet voldoen aan de volgende voorwaarden: Gebruik de bijgeleverde afgeschermde videosignaalkabel. Het gebruik van andere kabels en adapters kan interferentie met ra- dio- en televisieontvangst veroorzaken. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCie 324i LCD Monitor Netvoedingss- noer Niet afgescher- md type, 3-polig Lengte 2,0 m Stekkermodel (VS) 100831 v1.1
Pagina: 4
LaCie 324i LCD Monitor Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Verklaring van CE-certific- ering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese nor- men voldoet: EN60950-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022, EN55024 Onder verwijzing naar de volgende condi- ties: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG en EMC-richtlijn 2004/108/EG LET OP: wijzigingen die niet door de fabri- kant zijn goedgekeurd, kunnen de toestem- ming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: een afgeschermd netsnoer is vere- ist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt. Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw ander huishoudelijk of bedrijfs- gerelateerd afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruik- bare apparatuur af te voeren naar een daar- toe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en re- cycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de appa- ratuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclin- gafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeen- tereinigingsdienst of met de leverancier van het product. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ✦ ✦ OPEN DE BEHUIZING VAN HET BEELDSCHERM NIET. Het beelds- cherm bevat geen onderdelen waara- an door de gebruiker onderhoud kan worden verricht en door opening of verwijdering van afdekpanelen kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke elektrische schokken en andere risi- co's. Laat alle onderhoudswerkzaam- heden over aan daartoe bevoegd onderhoudspersoneel. ✦ ✦ Mors geen vloeistof in de behuizing en gebruik het beeldscherm niet in de nabijheid van water. ✦ ✦ Steek geen voorwerpen in de spleten van de behuizing, want deze kunnen in aanraking komen met inwendige delen die onder gevaarlijke span- ning staan. Dit kan schadelijk of zelfs dodelijk zijn en het kan elektrische schokken, brand en storing van ap- paratuur veroorzaken. ✦ ✦ Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Beschadiging van het snoer kan elektrische schokken en brand veroorzaken. ✦ ✦ Plaats dit product niet op een hellend of onstabiel oppervlak. Daardoor zou het beeldscherm kunnen vallen, wat ernstige beschadiging tot gevolg kan hebben. ✦ ✦ Zet of leg geen voorwerpen op het beeldscherm en gebruik het beelds- cherm niet in de open lucht. ✦ ✦ De fluorescerende buis in het LCD- scherm bevat kwik. Leef bij verwi- jdering en afvoer van het scherm de plaatselijke gemeentelijke veror- deningen of voorschriften na. ✦ ✦ Buig het netsnoer niet. ✦ ✦ Gebruik het beeldscherm niet in rui- mtes of werkomgevingen met hoge temperaturen, frequente vochtigheid, veel stof of olie. ✦ ✦ Dek het ventilatierooster van het beeldscherm niet af. Neem onmiddellijk de voedingsstekker uit het stopcontact en schakel een bevoegde onderhoudstechnicus in als een van de vol- gende omstandigheden zich voordoet: ✦ ✦ Als het netvoedingsnoer of de stekker daarvan beschadigd is. ✦ ✦ Als er vloeistof of een voorwerp in het beeldscherm terecht is gekomen. ✦ ✦ Als het beeldscherm is blootgesteld aan regen of ander water. ✦ ✦ Als het beeldscherm is gevallen of de behuizing is beschadigd. ✦ ✦ Als het beeldscherm niet normaal functioneert bij bediening volgens de aanwijzingen. ✦ ✦ Ga voorzichtig te werk als het glas van het scherm is gebroken. ✦ ✦ Zorg dat u bij een gebroken beelds- cherm niet in aanraking komt met de vloeibare kristallen en hanteer het ap- paraat voorzichtig. Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ✦ ✦ Zorg dat er rondom het beeldscherm voldoende ventilatie is, zodat de warmte van het apparaat goed kan worden afgevoerd. Blokkeer de ven- tilatieopeningen niet en plaats het beeldscherm niet in de nabijheid van een radiator of andere warmtebron- nen. Leg of zet niets op het beelds- cherm. ✦ ✦ De netsnoerstekker is het belangrijk- ste middel waarmee het systeem van de netvoeding kan worden losgekop- peld. Het beeldscherm moet op korte afstand van een gemakkelijk bereik- baar stopcontact worden geïnstal- leerd. ✦ ✦ Ga bij het transporteren van het beeldscherm voorzichtig te werk. Be- waar de verpakking voor een veilig en eenvoudig transport. ✦ ✦ Nabeeld: houd er rekening mee dat bij LCD-technologie een verschijn- sel kan optreden dat 'nabeeld' wordt genoemd. Van nabeeld is sprake wanneer er een restbeeld of 'spook- beeld' van het laatst weergegeven
Pagina: 5
LaCie 324i LCD Monitor Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 5 beeld op het scherm zichtbaar blijft. In tegenstelling tot CRT-schermen is na- beeld bij LCD-schermen geen perma- nent verschijnsel. Een constant of enkel beeld dient uiteraard niet gedurende langere tijd te worden weergegeven. Om het nabeeld te laten verdwijnen moet het beeldscherm even lang wor- den uitgezet als het vorige scherm- beeld weergegeven is geweest. Als op een beeldscherm bijvoorbeeld een uur lang een bepaald beeld weergegeven is geweest, moet het scherm een uur lang worden uitgezet om het nabeeld te wissen. ✦ ✦ Wanneer de LaCie 324i LCD Monitor in Europa op een 220-240V wisselst- roombron wordt aangesloten, moet het bij de beeldscherm geleverde nets- noer worden gebruikt. ✦ ✦ In het Verenigd Koninkrijk is voor ge- bruik met deze apparatuur een vol- gens de Britse normen goedgekeurd netsnoer met een gegoten stekker voorzien van een zwarte (5 A-) zeker- ing geïnstalleerd. ✦ ✦ Gebruik uitsluitend de voeding die bij het apparaat wordt meegeleverd. Neem contact op met uw leverancier indien dit apparaat zonder netsnoer wordt geleverd. ✦ ✦ In alle andere gevallen moet een nets- noer worden gebruikt dat overeenk- omt met de spanningswaarde van de netvoeding en dat is goedgekeurd volgens en voldoet aan de veiligheids- normen die in uw land van kracht zijn.
Pagina: 6
LaCie 324i LCD Monitor Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 6 Ergonomische voorzorgen Een juiste plaatsing en afstemming van het beeldscherm kan de kans op oog-, schouder- en nekvermoeidheid verkleinen. Controleer het volgende bij het plaatsen van het beeldscherm: ✦ ✦ Voor een optimale werking moet het scherm 20 minuten kunnen opwar- men. ✦ ✦ Stel de schermhoogte zodanig af dat de bovenkant van het scherm zich op ooghoogte of iets lager bev- indt. Uw ogen moeten enigszins naar beneden kijken wanneer u naar het midden van het scherm kijkt. ✦ ✦ Plaats uw beeldscherm zodanig dat de afstand tussen uw ogen en het scherm niet kleiner is dan 40 cm en niet groter dan 70 cm. De optimale afstand is 50 cm. ✦ ✦ Geef uw ogen regelmatig rust door even naar een voorwerp op minstens 6 meter afstand te kijken. Knipper vaak met de ogen. ✦ ✦ Stel het beeldscherm zodanig op dat het scherm in een hoek van 90° staat ten opzichte van ramen en andere lichtbronnen, om de kans op schit- tering en reflectie te verkleinen. Kan- tel het beeldscherm enigszins zodat plafondverlichting niet op het scherm weerkaatst. ✦ ✦ Gebruik een antireflectiefilter als uw zicht op het scherm wordt bemoeilijkt door weerkaatsend licht. ✦ ✦ Reinig het oppervlak van het LCD- scherm met een pluisvrije, niet sch- urende doek. Gebruik geen reinig- ingsoplossingen of glasreiniger. ✦ ✦ Stel de helderheids- en contrastre- geling van het beeldscherm zodanig in dat de leesbaarheid optimaal is. ✦ ✦ Plaats een eventuele documentstan- daard dicht bij het scherm. ✦ ✦ Plaats datgene waar u het meest naar kijkt (het scherm of uw referen- tiemateriaal) recht vóór u, zodat u tijdens het typen uw hoofd zo weinig mogelijk hoeft te draaien. ✦ ✦ Vermijd langdurige weergave van statische beeldpatronen om na- beeldeffecten te voorkomen. ✦ ✦ Voor een optimaal profijt van de ergonomische voordelen adviseren wij: ✦ ✦ de helderheid zodanig in te stellen dat het achtergrondraster onzicht- baar is; ✦ ✦ de contrastregeling niet op maxi- maal contrast in te stellen; ✦ ✦ bij een standaardsignaal de vooraf ingestelde formaat- en positieafstel- ling te gebruiken; ✦ ✦ de vooraf ingestelde kleurinstelling te gebruiken; ✦ ✦ niet-geïnterlinieerde signalen met een verticale vernieuwingsfrequentie tussen 60 en 75 Hz toe te passen; ✦ ✦ geen primaire blauwkleur tegen een donkere achtergrond te gebruiken, aangezien de kleur dan moeilijk te zien is en oogvermoeidheid als gevolg van onvoldoende contrast kan veroorzaken.
Pagina: 7
LaCie 324i LCD Monitor Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 7 Energie-informatie Energiebesparing: Dit beeldscherm heeft geavanceerde functies voor energiebespar- ing. Als een standaard VESA DPMS-signaal (Display Power Man- agement Signaling) naar het beeldscherm wordt gezonden, wordt de spaarstand geactiveerd. Het beeldscherm schakelt dan over naar een energiebesparingsmodus. Modus Stroomverbruik LED-kleur Normaal bedrijf 100 W Max. Wit Energiebesparingsmodus Minder dan 2 W Wit knipperen Uit Minder dan 1 W N.v.t.
Pagina: 8
LaCie 324i LCD Monitor Introductie Gebruikershandleiding pagina 8 1. Inleiding Klik om naar een hoofdstuk te gaan: ✦ ✦ Aanzichten van het beeldscherm ✦ ✦ Aan de slag ✦ ✦ Problemen oplossen Snelkoppelingen Bedankt voor uw aanschaf van een LaCie 324i LCD Monitor. Uw 324i is het perfecte beeldscherm voor creatieve profession- als. Met het 24-inch LCD-panel, 10-bits gammacorrectie, breed kleurengamma en Full HD-ondersteuning is de 323i Monitor het ideale hulpmiddel voor zowel stilstaande als bewegende beelden. Bovendien beschikt de LaCie 324i over een IPS (In Plan Switch- ing) om de LCD-technologie ten volle te benutten. De verbeterde kleurnauwkeurigheid, grote rijkdom aan details en uitgebreide kijkhoeken vallen op bij de combinatie van LCD en IPS. De LaCie 324i geeft u, eenmaal uitgepakt, de mogelijkheid om te kiezen tussen sRGB, Adobe RGB en Grijswaarden als kleurinstel- lingen. Selecteer Gebruiker om de instellingen aan te passen vol- gens uw professionele behoeften. Na de kalibratie door de op- tionele LaCie blue eye colorimeter en blue eye pro-software biedt de 324i uiteraard een spannende en uiterst realistische weergave van uw visueel materiaal. De LaCie 324i beschikt over mini-stereo-audio-aansluitingen voor luidsprekers of koptelefoons en over een stereo-ingang van het type RCA. Er zijn ook twee van stroom voorziene USB 2.0-hostpoorten en één USB 2.0-apparaatpoort aanwezig. Sluit de USB 2.0-apparaatpoort aan op uw computer en de twee USB 2.0-hostpoorten worden een handige hub voor compatibele ap- paraten zoals toetsenborden, harde schijven of kalibratiehulpmid- delen.
Pagina: 9
LaCie 324i LCD Monitor Introductie Gebruikershandleiding pagina 9 1.1. Kenmerken IPS-paneeltechnologie met breed kleurengamma Met de toonaangevende 102% NTSC- en 98% Adobe-kleur- engamma's kan de LaCie 324i Monitor een groot gamma aan levendige kleuren weergeven. Deze technologie biedt ook een uitstekende balans tussen contrast (1000:1) en helderheid (400 cd/m2) en een grote kijkhoek van wel 178°. 10-bits gammacorrectie De 10-bits gammacorrectie zorgt voor vloeiende kleurovergan- gen zoals deze in digitale fotografie en kunst wordt gezien. Hardwarekalibratie Uw 324i is al een uitstekend beeldscherm maar kan nog meer voordeel halen uit een hardwarekalibratie. De LaCie blue eye pro biedt een uitzonderlijke nauwkeurigheid op het gebied van kleur en is geoptimaliseerd voor LaCie-beeldschermen. Daarnaast ondersteunt de 324i ook hardwarematige kalibratiehulpmiddelen van andere fabrikanten. Ondersteuning voor 'Full High Definition' De 324i ondersteunt resoluties zoals 720p, 1080i en 1080p HD. Sluit uw HD-bronnen aan op de HDCP-compatibele HDMI-in- gangspoort. Vier videobronnen De 324i heeft vier ingangen voor meerdere bronnen: DVI-, Dis- playPort-, HDMI- en Component-video. Met de functie Picture- in-Picture (PiP) (Beeld-in-beeldweergave) kunt u twee bronnen tegelijkertijd bekijken. Grote, diagonale lengte van 24-inch (61 cm) en 16:10 breed formaat Bevorder uw productiviteit door het scrollen doorheen document- en en vensters te minimaliseren. Bekijk een 1:1-weergave van twee volledige pagina's met extra ruimte voor toepassingspaletten en werkbalken. Hoge resolutie van 1920x1200 Ideaal voor grafische toepassingen met hoge resoluties. Handige audio-ingang en -uitgang Gebruik deze poort om audio af te spelen via luidsprekers of koptelefoons. Drie USB 2.0-poorten Aan de onderkant van het paneel bevinden zich drie USB 2.0-poorten: één apparaatpoort voor aansluiting op een com- puter en twee hostpoorten voor aansluiting van compatibele USB- apparaten zoals hardwarekalibratie, toetsenbord en muis, harde schijven, enz. Ergonomische standaard Gemakkelijk te draaien en te kantelen om de hoogte af te stellen. Draai het beeldscherm 90° om de inhoud in de Staande modus te bekijken. VESA 100 bevestigingsinterface De 324i Monitor kan op elke standaard of elk platform compati- bel met VESA 100 worden bevestigd.
Pagina: 10
LaCie 324i LCD Monitor Introductie Gebruikershandleiding pagina 10 1.2. Specificaties LaCie 324i Paneeltype IPS breed kleurengamma Diagonaal beeldschermformaat 24,1 in/611,3 mm Actief beeldveld (Horizontaal x verticaal) 20,41 x 12,75 in/518,4 x 324 mm Breedte-hoogteverhouding 16:10 Maximale resolutie 1920 x 1200 / 60 Hz Pixelpitch 0,270 (Horizontaal)/0,270 (Verticaal) Gammacorrectie 10-bits Kleurengamma 102% NTSC, 98% Adobe RGB Helderheid 400 cd/m² (midden, standaard) Contrastverhouding 1000:1 (standaard) Responstijd 6 ms (G-G gemiddeld) Kleur 10,7 B kleuren (echte 10-bits gegevens) Video-ingangen HDMI (v1.2) x1; DisplayPort x1; DVI-D x1; Component x1 (3p RCA-aansluiting - vrouwtje) Audio-ingangen Component-audio Invoer x1 (2p RCA-aansluiting - vrouwtje); Pc-audio Invoer (1p 3,5mm mini- aansluiting - vrouwtje) Audio-uitgangen 1p 3,5mm mini-aansluiting (vrouwtje/uitvoer voor luidspreker of koptelefoon) USB 2.0-apparaatpoort B-type Connector x1 USB 2.0-hostpoorten A-type Connector x2 ROHS-overeenstemming Ja Stroomverbruik Normaal: 100W (Maximum); Stand-by: minder dan 2W Certificering CB, FCC, CE, UL, CSA, ICES-003B, GOST, ISO 13406-2, WEE Kijkhoeken Links/Rechts ±178°, Boven/Onder ±178° Gewicht Ongeveer 11 kg /24,25 lbs Brutogewicht Ongeveer 15 kg /33,06 lbs Afmetingen (Breedte x Hoogte x Diepte) 566 x 461 x 245 Compatibiliteit Mac® en Windows® Garantie Drie jaar *Geïnterpoleerde resoluties: tekst wordt mogelijk anders weergegeven als de beeldresolutie lager is dan het aantal pixels van de LCD-module. Dit is normaal en noodzakelijk voor alle huidige platte beeldschermtechnologieën wanneer ongewone resoluties op het volledige scherm worden weergegeven. Bij platte beeldschermtechnologieën stelt elk punt op het scherm één pixel voor, waardoor interpolatie vereist is voor het omzetten van lage resoluties naar een volledig beeldscherm.
Pagina: 11
LaCie 324i LCD Monitor Introductie Gebruikershandleiding pagina 11 1.3. Inhoud van de verpakking Uw doos bevat items 1 - 9 die hieronder worden vermeld: 1. LaCie 324i LCD Monitor 2. DVI-D-kabel 3. Netsnoer (wisselstroom) 4. USB 2.0-apparaatkabel (sluit de 324i aan op een computer) 5. Cd-rom met de Gebruikershandleiding en ICC-beeldscherm- profielen 6. Snelle installatiegids BELANGRIJKE INFORMATIE: bewaar de doos van het appa- raat en het verpakkingsmateriaal. LaCie raadt sterk aan dat u ze bewaart in een veilige ruimte in het geval dat u uw product later moet transporteren. Als het beeldscherm moet worden gerepa- reerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. 1 324 4 5 2 3 © 2010 LaCie, all rights reserved. www.lacie.com 714582 100416 LaCie 324i version 1.0 For Windows® XP , Windows Vista® , Windows 7: Monitor Profiles Monitor Driver For Mac® OS X: Monitor Profiles User Manual Adobe® Reader for Windows LaCie Color White Paper Magenta prints as white. 6 324 324 LCD Monitor Quick Install Guide
Pagina: 12
LaCie 324i LCD Monitor Introductie Gebruikershandleiding pagina 12 1.4. Over de borgschroef van de LCD-standaard De LCD-standaard van het beeldscherm wordt tijdens het trans- port vergrendeld door een borgschroef nabij de voet van de stan- daard. Volg onderstaande procedure om deze te verwijderen. LET OP: als de borgschroef is verwijderd terwijl het product op zijn zijde ligt of niet goed wordt vastgehouden, kan de standaard onverwacht en snel loskomen. Het ongecontroleerd loskomen kan ervoor zorgen dat het beeldscherm de hanterende persoon raakt of valt, hetgeen resulteert in persoonlijk letsel of schade aan het product. 1. Neem het beeldscherm uit de doos en verwijder het bescher- mingsmateriaal. Verwijder de borgschroef nog niet (Afb. 01). 2. Plaats het beeldscherm op een bureau of ander horizontaal oppervlak. 3. Trek de verzegeling los en verwijder de borgschroef. 1.4.1. De borgschroef en het transport van de 324i Zorg ervoor dat u de borgschroef op een heel toegankelijke plaats bewaart. U moet deze opnieuw in de 324i installeren wan- neer u het beeldscherm bewaart. Bij het transporteren van het beeldscherm: 1. Zet u de 324 i in de laagste positie. 2. Installeert u de borgschroef in de basis van de standaard om deze vast te zetten. 3. Plaatst u de 324i in het meegeleverde beschermingsmate- riaal. 4. Steekt u de 324i voorzichtig in de doos. Afb. 01
Pagina: 13
LaCie 324i LCD Monitor Introductie Gebruikershandleiding pagina 13 324 1.5. Aanzichten van het beeldscherm 1. Beeldscherm 2. LED-voedingsindicator – Licht onafgebroken wit op wan- neer de voeding is ingeschakeld. Knippert wit bij inactieve of energiebesparende modus. 3. Aan/uit-knop – Schakelt de voeding in/uit. 4. ENTER-knop: ✦ ✦ Sneltoets om te schakelen tussen de kleurengamma's sRGB, AdobeRGB, Gebruiker, Grijswaarden en Kalibratie. Druk op de knop en laat deze los om een instelling te kiezen. ✦ ✦ Druk om een keuze te maken bij de weergave van het OSD- menu. 5. Omhoog/Omlaag: ✦ ✦ Omhoog - Sneltoets voor Helderheid. Wanneer het OSD- menu niet wordt weergegeven, drukt u op Omhoog om de helderheid te verhogen. Terwijl de balk Helderheid verschi- jnt op het scherm, kunt u de helderheid ook verlagen met de pijl Omlaag. ✦ ✦ Omlaag - Sneltoets voor Contrast. Wanneer het OSD- menu niet wordt weergegeven, drukt u op Omlaag om het contrast te verlagen. Terwijl de balk Contrast verschijnt op het scherm, kunt u de helderheid ook verhogen met de pijl 1 1.5.1. Vooraanzicht en functies van knoppen Raadpleeg het onderstaande schema voor de namen en functies van de bedieningen van het beeldscherm. 5 4 6 3 7 2 Omhoog. ✦ ✦ In het Menu gebruikt u de pijlen Omhoog/Omlaag voor de navigatie doorheen OSD-items om zo instellingen af te stellen. vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 14
LaCie 324i LCD Monitor Introductie Gebruikershandleiding pagina 14 324 1 5 4 6 3 7 2 6. MENU-knop: ✦ ✦ Sneltoets om Picture-in-Picture (PiP) in/uit te schakelen. Druk vijf seconden op de knop om PiP te starten/stoppen. Het OSD- menu mag niet worden weergegeven wanneer u de knop MENU als sneltoets gebruikt. ✦ ✦ Raak de MENU-knop enigszins aan om het OSD-menu in/uit te schakelen. ✦ ✦ De knop MENU wordt gebruikt voor het maken van selecties in het OSD-menu. Raadpleeg 4.1. OSD-navigatie. 7. Input-knop: ✦ ✦ Druk op de knop Input (Invoer) voor de navigatie doorheen de vier invoerbronnen (DVI, DisplayPort, HDMI en Component). Laat de knop los wanneer de gewenste invoer is bereikt. De standaardinstelling voor de invoer is Automatische detectie dat eerst zoekt naar een actief signaal (raadpleeg 4.4. OSD: Overige). ✦ ✦ Schakel tussen twee invoerbronnen wanneer Picture-in-Picture (PiP) actief is. 1. Component is de PiP-bron: DVI + Component/DisplayPort + Component. 2. HDMI is de PiP-bron: DVI + HDMI/DisplayPort + HDMI.
Pagina: 15
LaCie 324i LCD Monitor Introductie Gebruikershandleiding pagina 15 1. DVI-D – DVI-ingang 2. DisplayPort – DisplayPort-ingang 3. HDMI – HDMI-ingang voor video en audio. 4. Component Video – Component video-ingang (RCA-type) 5. Component Audio – Stereo-audio-ingang (RCA-type). Dit is de standaardaudio wanneer u Component als de invoer gebruikt. U kunt Component Audio kiezen in het OSD-menu wanneer u een andere bron gebruikt. 6. PC-Audio – Stereo-mini-audio-ingang en -uitgang. Dit is de standaardaudio wanneer u DVI of DisplayPort als de invoer gebruikt. U kunt PC-Audio kiezen in het OSD-menu wanneer u een andere bron gebruikt. 7. USB 2.0-apparaatpoort – Gebruik deze poort voor de aansluiting van het 324i USB-signaal op de computer. Raad- pleeg poort 8 voor verdere informatie. 8. USB 2.0-hostpoorten – U kunt de USB 2.0-apparaat- en hostpoorten gebruiken als een handige USB 2.0-hub: a. Sluit compatibele apparaten aan op de USB 2.0-host- poorten. b. Sluit het 324i USB-signaal aan op uw computer via de USB 2.0-apparaatpoort. USB-apparatuur zal beschikbaar zijn op de computer. 9. Aan/uit-schakelaar – Zet de 324i aan (I) of uit (0). 10. Aansluiting netsnoer – Aansluiting voor het netsnoer. 2 2 3 3 5 5 4 4 6 6 7 7 1.5.2. Onderaanzicht Raadpleeg het onderstaande schema voor de namen en functies van de ingangs/uitgangspoorten van het beeldscherm. 8 8 9 9 10 10 1 1
Pagina: 16
LaCie 324i LCD Monitor Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 16 2. Aan de slag De installatie van uw LaCie 324i LCD Monitor vereist enkele een- voudige aansluitingen: 2.1. Het beeldscherm aansluiten 2.2. Ergonomische aanpassingen 2.3. Alternatieve VESA 100-compatibele standaard
Pagina: 17
LaCie 324i LCD Monitor Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 17 2.1. Het beeldscherm aansluiten Zorg ervoor dat de voeding is uitgeschakeld op uw LaCie 324i Monitor en computer voordat u de kabels aansluit. 2.1.1. Kabelbeheer Houd de kabels netjes bij elkaar door ze in kabelgoot aan de achterzijde van de standaard te plaatsen (Afb. 02). Verzeker u ervan dat de kabels geruime bewegingsvrijheid hebben vanaf de kabelgoot naar de ingangen/uitgangen van het beeldscherm. Als de lengten van de kabels net gepast zijn, kunnen de uiteinden trekken aan de aansluitingen bij het veranderen van Liggende naar Staande modus. 2.1.2. Beeldscherm en videosignalen Sluit het beeldscherm en de videosignaalkabels aan (Afb. 03) a. Voor een pc of MAC met DVI-uitgang: ✦ ✦ Sluit de DVI-signaalkabel (meegeleverd) aan op de DVI- aansluiting van uw computer. Sluit het andere uiteinde van de DVI-kabel aan op de DVI-ingang van uw beeldscherm. Draai alle schroeven aan. b. Voor een pc of MAC met DisplayPort-uitgang: ✦ ✦ Sluit de DisplayPort-signaalkabel (niet meegeleverd) aan op de DisplayPort-uitgang van uw computer. Sluit het andere uit- einde van de DisplayPort-kabel aan op de DisplayPort-ingang van uw beeldscherm. c. Voor een bron met HDMI-uitgang: ✦ ✦ Sluit de HDMI-signaalkabel (niet meegeleverd) aan op de HDMI-uitgang van uw videobron. Sluit het andere uiteinde aan op de HDMI-ingang van uw beeldscherm. d. Voor een bron met Component video-uitgang: ✦ ✦ Sluit de Component-signaalkabel (niet meegeleverd) aan op de Component-uitgang van uw videobron. Sluit het andere uiteinde aan op de Component-ingang van uw beeldscherm (RCA-type aansluitingen). Let op de kleur van elk kabeluit- einde wanneer u de kabels aansluit. TECHNISCHE OPMERKING: max. vier videobronnen kunnen tegelijkertijd worden aangesloten op het beeldscherm: DVI-, Dis- playPort-, HDMI- en Component-video. U kunt twee videobron- nen tegelijkertijd bekijken wanneer u de functie Picture-in-Picture (PiP) van de 324i gebruikt. Afb. 02 a b c d Afb. 03
Pagina: 18
LaCie 324i LCD Monitor Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 18 2.1.3. Audiosignalen Sluit de audiosignaalkabels aan (Afb. 04). a. Stereo-audio-ingang ✦ ✦ Sluit een stereo-audiokabel (niet meegeleverd) aan van de stereo-audio-uitgangen van een compatibel apparaat op de stereo-audio-ingangen van het beeldscherm (RCA-type aansluitingen). Let op de kleur van de kabeluiteinden: rood is het rechtse kanaal en wit het linkse kanaal. b. Audio-ingang ✦ ✦ Sluit een mini-stereo-aansluiting (niet meegeleverd) aan van de audio-uitgang van een compatibel apparaat (zoals uw computer) op de audio-ingang van het beeldscherm. c. Audio-uitgang ✦ ✦ Sluit een mini-stereo-.aansluiting (niet meegeleverd) aan van de audio-uitgang van het beeldscherm op de audio-ingang van uw luidsprekers of koptelefoons. TECHNISCHE OPMERKING: HDMI-aansluitingen vereisen doorgaans geen extra audiokabels. Zorg ervoor dat het audiosig- naal van uw apparaat wordt overgedragen via de HDMI-kabel. 2.1.4. USB-apparaten De USB 2.0-poorten van de 324i Monitor kunnen worden ge- bruikt voor USB-hardwarekalibratie of randapparatuur van de computer (Afb. 05). a. USB 2.0-apparaatpoort (USB 2.0, Type B-aansluiting) ✦ ✦ Deze aansluiting draagt USB-gegevens over van het beelds- cherm naar de computer. ✦ ✦ Sluit een USB 2.0-kabel met een aansluiting van het type B aan op de USB 2.0-apparaatpoort op de 324i. Sluit het an- dere uiteinde aan op uw computer. b. USB 2.0-hostpoorten (USB 2.0, Type A-aansluiting) ✦ ✦ Deze poorten kunnen worden gebruikt om randapparatuur toe te voegen aan uw computer. Let wel dat de USB 2.0-ap- paraatpoort moet aangesloten zijn op uw computer. ✦ ✦ Sluit USB-randapparatuur aan via een USB 2.0-kabel met een aansluiting van het type A op de USB 2.0-hostpoorten op de 324i. Afb. 04 a a b b c Afb. 05
Pagina: 19
LaCie 324i LCD Monitor Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 19 2.1.5. Netsnoer en aan/uit-schakelaar 1. Sluit het vrouwelijke uiteinde van het netsnoer aan op het beeldscherm (Afb. 06, a). 2. Sluit het mannelijke uiteinde van het netsnoer aan op een compatibel elektrische stroomvoorziening (Afb. 07). Bijvoor- beeld: een stopcontact aan de wand. 3. Zet de Aan/uit-schakelaar in de stand "l" (Afb. 06, b). Het beeldscherm kan nu worden ingeschakeld met de Aan/uit- schakelaar op het voorpaneel van de 324i (1.5.1. Vooraan- zicht en functies van knoppen). Let goed op het volgende om mogelijke elektrische problemen met uw LaCie 324i Monitor te vermijden: ✦ ✦ Gebruik alleen het netsnoer dat bij uw specifiek LaCie- beeldscherm is geleverd. Gebruik geen netsnoer van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. ✦ ✦ Verwijder steeds het netsnoer voordat u uw LaCie-beelds- cherm transporteert. Als u het netsnoer niet verwijdert, kan er schade aan uw beeldscherm ontstaan en wordt uw ga- rantie ongeldig. ✦ ✦ Dankzij de voeding van 100-240 Volt kunt u uw LaCie- beeldscherm in het buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen ve- rantwoordelijkheid voor schade aan het beeldscherm ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. Afb. 06 Afb. 07 a b
Pagina: 20
LaCie 324i LCD Monitor Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 20 2.2. Ergonomische aanpassingen LET OP: wees voorzichtig bij het omhoog of omlaag verstellen, het kantelen of draaien van het beeldscherm. 2.2.1. Beeldscherm omhoog en omlaag verstellen U kunt het scherm omhoog of omlaag verstellen door het beeld- scherm met beide handen aan de zijkanten vast te pakken en de 324i tot de gewenste hoogte op te tillen of neer te duwen (Afb. 08). De basis van het beeldscherm kan een maximale hoogte van 108 mm bereiken. 2.2.2. Kantelen Pak het beeldscherm voorzichtig met twee handen aan de boven- en onderkant vast en zet het scherm in de gewenste hellingshoek (Afb. 09). De maximale kantelhoeken voor de 324i zijn: Achterwaarts: 30° Voorwaarts: -3° 2.2.3. Draaien om de as Pak voorzichtig beide kanten van het beeldscherm vast en draai het in de gewenste stand (Afb. 10). De maximale draaihoek om de as aan elke kant is ±30° Belan- grijke informatie: de voet van de LaCie 324i monitor is ontworpen om te worden gedraaid op een harde, vlakke ondergrond. Professional Multi-directional Stand Pivot Swivel 90˚ 90˚ ±30˚ ±30˚ Afb. 08 Pivot Tilt Adjust Swivel 30˚ -3˚ 108 mm Afb. 09 Professional Multi-dire Pivot Tilt 90˚ 90˚ ± 30˚ -3˚ Afb. 10
Pagina: 21
LaCie 324i LCD Monitor Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 21 2.2.4. De 324i veranderen van Liggende naar Staande modus - Verticaal draaien Met uw LaCie 324i kunt u bestanden bekijken in de traditionele Liggende modus of in de Staande modus. U kunt gemakkelijk wisselen tussen de twee modi maar u moet enigszins voorzichtig zijn bij het draaien van het beeldscherm in een hoek van 90° in de gewenste stand. Als u de onderstaande instructies volgt, vermijdt u dat de standaard wordt geraakt bij draaien van Liggende naar Staande modus. Voordat u het beeldscherm draait naar de Staande of Liggende modus: 1. Kantel de onderkant voorzichtig naar boven, in de richting van het plafond (Afb. 11). 2. Stop het kantelen wanneer u weerstand merkt. 3. Na het kantelen van de onderkant van het beeldscherm kunt u het beeldscherm 90° draaien naar Liggende modus (link- som) of Staande modus (rechtsom) (Afb. 12). LET OP: Afb. 13 toont wat er kan gebeuren wanneer het beelds- cherm op een lage hoogte verticaal wordt gedraaid. Professional Multi-di Pivot 90˚ 90˚ 30˚ -3˚ Afb. 11 Afb. 12 Afb. 13 Pivot Tilt 90˚ 30˚ -3˚ 3 2 4 ME NU EN TER INP UT
Pagina: 22
LaCie 324i LCD Monitor Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 22 2.3. Alternatieve VESA 100-compatibele standaard De voet van de LaCie 324i is compatibel met hulpstukken die in overeenstemming met VESA 100 zijn. Bereid het VESA 100-com- patibel hulpstuk voor (bijv. flexibele beeldschermarm of stan- daard) voordat u de 324i demonteert van de originele standaard. Neem het volgende in aanmerking wanneer u een andere stan- daard of ander hulpstuk gebruikt voor uw LaCie 324i Monitor: ✦ ✦ Zorg omwille van veiligheidsredenen ervoor dat de stan- daard het gewicht van de LaCie 324i LCD Monitor (on- geveer 11kg/25) kan dragen. ✦ ✦ Gebruik de schroeven die bij het beeldscherm werden meegeleverd om schade aan het beeldscherm en de alter- natieve standaard te vermijden. ✦ ✦ Raadpleeg de documentatie die werd geleverd bij de VESA 100-compatibele alternatieve standaard voor instructies over de bevestiging van de 324i. 2.3.1. Standaard van beeldscherm verwijderen voor montage Zo bereidt u het beeldscherm voor een alternatieve standaard voor: 1. Zet het beeldscherm en uw computer uit. 2. Koppel alle kabels, inclusief de voedingskabel, van het beeldscherm los. 3. Pak het beeldscherm met beide handen aan de zijkanten vast en til het op naar de hoogste stand. 4. Leg een zachte, niet-schurende doek op een effen en ste- vig oppervlak om krassen en schade te voorkomen. Plaats de voorzijde van het beeldscherm voorzichtig op het niet- schurende oppervlak. 5. De 324i is aan de originele standaard bevestigd met vier schroeven. U kunt deze schroeven vinden in de hoeken van de vierkantige plaat aan de achterzijde van het beeldscherm (Afb. 14). Gebruik een kleine schroevendraaier met platte kop om de vier ronde schroefdeksels te verwijderen die de schroeven beschermen. Bewaar de schroefdeksels op een veilige plaats in het geval dat u de originele standaard van de 324i terug wilt monteren. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 14
Pagina: 23
LaCie 324i LCD Monitor Apparaat aansluiten Gebruikershandleiding pagina 23 6. Verwijder de vier bevestigingsschroeven uit de openingen van de standaard (Afb. 14). Bewaar de schroeven op een veilige plaats omdat u ze wellicht opnieuw zult nodig hebben bij de montage van de 324i op de alternatieve standaard. 7. Verwijder voorzichtig de standaard van de 324i-basis. Het beeldscherm kan nu met een ander hulpstuk worden gemon- teerd. BELANGRIJKE INFORMATIE: LaCie adviseert dat u de vier originele schroeven gebruikt die werden meegeleverd bij de 324i wanneer u het beeldscherm monteert op een VESA 100-compati- bele standaard of flexibel armhulpstuk,
Pagina: 24
LaCie 324i LCD Monitor Snelle referentie Gebruikershandleiding pagina 24 3. Snelle referentie De volgende paragrafen bieden basisinformatie over breedte- hoogteverhouding, PiP, audio en sneltoetsen: 3.1. Breedte-hoogteverhouding 3.2. Picture-in-Picture (PiP) 3.3. Audio 3.4. Sneltoetsen en OSD-vergrendeling
Pagina: 25
LaCie 324i LCD Monitor Snelle referentie Gebruikershandleiding pagina 25 3.1. Breedte-hoogteverhouding De breedte-hoogteverhouding verwijst naar de verhouding van de verticale lengte ten opzichte van de horizontale lengte (aantal pixels) van het beeldscherm of het beeld. De LaCie 324i ondersteunt de volgende breedte-hoogtever- houdingen: ✦ ✦ 16:9 ✦ ✦ 16:10 ✦ ✦ 4:3 16:10 is het standaardformaat van de LaCie 324i LCD Moni- tor, wat overeenkomt met een resolutie van 1920 x 1200, een standaard voor computers. De 324i kan 4:3- of 16:9-signalen uitbreiden naar de eigen breedte-hoogteverhouding. Instelling van breedte- hoogtever- houding Effect 4:3 Video 16:9 Video Uit Past geen wijziging toe en geeft de resolutie van het invoersignaal weer. Als de resolutie lager is dan de standaardinstelling van de 324i, blijft het beeld in het midden van het beelds- cherm.   Uitbreiding Schaalt het bronbeeld op om het scherm te vullen.  Breedte-hoogte De beeldverhouding wordt ingesteld op 4:3. Bronnen met hogere beeldresoluties worden samengedrukt. Panorama Beschikbaar bij HDMI- en Component videobronnen. Net als bij Uitbreiding wordt het beeld opgeschaald om het scherm te vullen. vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 26
LaCie 324i LCD Monitor Snelle referentie Gebruikershandleiding pagina 26 OPMERKING: raadpleeg de gebruikershandleidingen van uw ap- paratuur om de compatibiliteit van de breedte-hoogteverhouding met de 324i te bepalen. U kunt de breedte-hoogteverhouding op elk ogenblik wijzigen. Bi- jvoorbeeld: als u het scherm wilt vullen door te veranderen van Uit naar Uitbreiding. Zo wijzigt u de breedte-hoogteverhouding: 1. Druk op de knop MENU. 2. Druk op de pijl Omhoog/Omlaag totdat u de titel Beeld bereikt (een beeldschermpictogram met kleurenbalken). 3. Druk op ENTER. 4. Gebruik de pijlen om te navigeren naar Breedte-hoogteverhoud- ing. 5. Druk opnieuw op ENTER. 6. Navigeer omhoog of omlaag in de keuzes met behulp van de pijlen Omhoog/Omlaag om het keuzevakje breedte-hoogte- verhouding te selecteren. 7. Druk drie keer op MENU om het OSD-menu te verlaten.
Pagina: 27
LaCie 324i LCD Monitor Snelle referentie Gebruikershandleiding pagina 27 3.2. Picture-in-Picture (PiP) Gebruik piP om een tweede videobron te bekijken. Hieronder wordt uitgelegd hoe u het OSD-menu gebruikt om PiP in te schakelen en te beheren. Raadpleeg 4.2. OSD: Picture-in-Picture (PiP) voor verdere informatie over PiP-opties in het OSD-menu. 3.2.1. PiP inschakelen/uitschakelen Menu Gebruik het OSD-menu om PiP in of uit te schakelen: 1. Druk op de knop MENU aan de voorzijde van de 324i. 2. Navigeer naar de titel PiP (PiP-pictogram) met de pijl Om- hoog of Omlaag. Druk op ENTER. 3. Als PiP niet is ingeschakeld, ziet u Modus: Uit. Druk op EN- TER om het subvenster voor de keuzevakjes AAN of UIT te openen. Druk op de pijl Omlaag om AAN te kiezen. Het PiP-venster dient op het scherm te verschijnen. 4. Druk op MENU om terug te gaan naar de opties van PiP. Navigeer doorheen de opties met de pijlen Omhoog/Om- laag. Druk op ENTER om een optie te selecteren en maak uw keuzes op een vergelijkbare manier (raadpleeg ook 4.1. OSD-navigatie. 5. Gebruik dezelfde procedure om PiP uit te schakelen. Sneltoets De knop MENU kan PiP in- of uitschakelen: 1. Druk vijf keer op de knop MENU. 2. Het PiP-venster zal: ✦ ✦ Verschijnen als het niet actief was; ✦ ✦ Verdwijnen als het actief was. 3. Wanneer PiP is ingeschakeld, gaat u naar het OSD-menu voor verdere opties. TECHNISCHE OPMERKING: PiP kan in de DVI- en DisplayPort- modi worden ingeschakeld. HDMI- of Component-bronnen kun- nen als de tweede video worden gebruikt.
Pagina: 28
LaCie 324i LCD Monitor Snelle referentie Gebruikershandleiding pagina 28 3.3. Audio De 324i kan audio accepteren van drie bronnen (raadpleeg 4.5. OSD: Geluid voor meer informatie over Audio in het OSD-menu): 1. Stereo-invoer via een stereo-mini-aansluiting ✦ ✦ Vanaf een computer, een draagbare muziekspeler, enz. ✦ ✦ Standaardaudio-invoer bij gebruik van DVI- of DisplayPort- bronnen. 2. Stereo-audio-invoer via RCA-aansluitingen ✦ ✦ Vanaf een dvd-speler, een media-apparaat, enz. ✦ ✦ Standaardaudio-invoer bij gebruik van een Component- bron. 3. HDMI-invoer ✦ ✦ Vanaf een dvd-speler, een media-apparaat, enz. ✦ ✦ HDMI-bronnen brengen doorgaans video- en audiosig- nalen over. 3.3.1. De standaardinstelling van de audiobron wijzigen U kunt de standaardinstelling van de audiobron op elk ogenblik wijzigen. Bijvoorbeeld: als u uw beeldscherm in de DVI-modus gebruikt, maar u wenst het Component Audiosignaal te horen. Zo wijzigt u de audiobron: 1. Druk op de knop MENU. 2. Druk op de pijl Omhoog of Omlaag totdat u de titel Geluid bereikt (een luidsprekerpictogram). 3. Druk op ENTER. 4. Bron is het eerste submenu. Druk opnieuw op ENTER. 5. Navigeer naar het keuzevakje van uw gewenste audiobron uit de keuzes met behulp van de pijlen Omhoog/Omlaag. 6. Druk drie keer op MENU om het OSD-menu te verlaten.
Pagina: 29
LaCie 324i LCD Monitor Snelle referentie Gebruikershandleiding pagina 29 3.4. Sneltoetsen en OSD- vergrendeling Het OSD-menu biedt alle opties voor de configuratie van uw LaCie 324i. Een selecte groep instellingen is echter beschikbaar via vooraf toegewezen sneltoetsen. Raadpleeg de onderstaande tabel voor in- formatie. Functie Knop(pen) Beschrijving Kleurinstelling* ENTER ✦ ✦ Druk op de knop Enter om te navigeren doorheen de kleurinstellingen: sRGB, Adobe RGB, Gebruiker, Grijswaarden en Kalibratie. Laat de knop los wanneer de gewenste instelling hebt bereikt. Helderheid* Pijl omhoog ✦ ✦ Druk op de pijl Omhoog voor de schuifbalk Helderheid (Afb. 15): ✦ ✦ Blijf drukken op de pijl Omhoog om de helderheid te verhogen. ✦ ✦ Druk op de pijl Omlaag om de helderheid te verlagen. Contrast* Pijl omlaag ✦ ✦ Druk op de pijl Omlaag voor de schuifbalk Contrast (Afb. 16): ✦ ✦ Blijf drukken op de pijl Omlaag om het contrast te verlagen. ✦ ✦ Druk op de pijl Omhoog om het contrast te verhogen. Picture-in-Picture (PiP)* MENU ✦ ✦ Schakelt PiP in/uit. Druk vijf seconden op MENU en het PiP-venster zal: ✦ ✦ Verschijnen als het niet actief was; ✦ ✦ Verdwijnen als het actief was. Afb. 15 Afb. 16 *Het OSD-menu mag niet actief zijn om de sneltoets te gebruiken. vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 30
LaCie 324i LCD Monitor Snelle referentie Gebruikershandleiding pagina 30 Functie Knop(pen) Beschrijving OSD-vergren- deling met Hel- derheid en Con- trast** MENU+Omhoog Inschakelen: 1. Druk op MENU om het OSD-menu in te schakelen. 2. Druk tegelijkertijd op MENU+Omhoog. ✦ ✦ Het OSD-menu zal vergrendeld zijn maar de schuifbalken Helderheid en Contrast blijven beschikbaar. ✦ ✦ Zorg ervoor dat u het OSD-menu inschakelt voordat u tegelijkertijd duwt op MENU en de pijl Omhoog om de OSD-vergrendeling in te schakelen. Uitschakelen: Druk tegelijkertijd op MENU+Omhoog OSD-vergrendel- ing met Helder- heid* MENU+Omhoog+ENTER Inschakelen: Druk tegelijkertijd op MENU+Omhoog+ENTER Uitschakelen: Druk tegelijkertijd op MENU+Omhoog+ENTER ✦ ✦ Het OSD-menu zal vergrendeld zijn maar de schuifbalk Helderheid blijft beschik- baar. *Het OSD-menu mag niet actief zijn om de sneltoets te gebruiken. **Het OSD-menu moet actief zijn om de sneltoets te gebruiken.
Pagina: 31
LaCie 324i LCD Monitor Instellingen en afstellingen Gebruikershandleiding pagina 31 4. On-Screen Display (OSD) Raadpleeg de volgende paragrafen voor informatie over het OSD-menu van de LaCie 324i LCD Monitor: 4.1. OSD-navigatie 4.2. OSD: Picture-in-Picture (PiP) 4.3.1. OSD Beeld: DVI en DisplayPort 4.3.2. OSD Beeld: HDMI en Component Video 4.4. OSD: Overige 4.5. OSD: Geluid 4.6. OSD: Informatie
Pagina: 32
LaCie 324i LCD Monitor Instellingen en afstellingen Gebruikershandleiding pagina 32 4.1. OSD-navigatie Om het OSD-menu in of uit te schakelen, drukt u op de toets MENU aan de voorzijde van de 324i. Navigeer in het OSD-menu met de knoppen aan de voorzijde van de 324i: Knop Functies Menu ✦ ✦ Een lichte druk schakelt het OSD-menu in/uit ✦ ✦ Wanneer het OSD-menu actief is, gebruikt u knop Menu om terug te gaan naar het vorige menu. Bijvoorbeeld: na het selecteren van een keuzevakje met de pijlen Om- hoog/Omlaag, drukt u op Menu om terug te gaan naar het submenu. Wanneer u zich in een submenu bevindt, drukt u op Menu om terug te gaan naar de OSD-menu- items. ✦ ✦ Sneltoets voor PiP. Raadpleeg 3.4. Sneltoetsen en OSD-vergrendeling. Omhoog/Omlaag ✦ ✦ Druk op de pijlen Omhoog/Omlaag om te navigeren doorheen de OSD-selecties. ✦ ✦ De pijl Omhoog is een sneltoets voor Helderheid. ✦ ✦ De pijl Omlaag is een sneltoets voor Contrast. Raadpleeg 3.4. Sneltoetsen en OSD- vergrendeling. Enter ✦ ✦ Druk hierop om een selectie in het OSD-menu te maken. ✦ ✦ Sneltoets voor kleurinstelling. Raadpleeg 3.4. Sneltoetsen en OSD-vergrendeling. 1. Druk op MENU om de OSD in te schakelen. 2. Druk op de pijlen Omhoog of Omlaag om te navigeren naar één van de OSD-menu-items: PiP, Beeld, Overige, Ge- luid of Informatie. 3. Druk op ENTER wanneer u de gewenste OSD-titel bereikt. 4. Druk op de pijlen Omhoog of Omlaag om te navigeren doorheen de keuzes van het submenu. 5. Druk op ENTER wanneer u het gewenste submenu bereikt. 6. Druk op de pijlen Omhoog of Omlaag om het keuzevakje voor de gewenste instelling te kiezen. 7. Om door te gaan of te verlaten: ✦ ✦ Druk eenmaal op MENU om te navigeren doorheen an- dere submenu's. ✦ ✦ Druk tweemaal op MENU om te navigeren doorheen an- dere OSD-menu-items. ✦ ✦ Druk driemaal op MENU om het OSD-menu te verlaten.
Pagina: 33
LaCie 324i LCD Monitor Instellingen en afstellingen Gebruikershandleiding pagina 33 4.2. OSD: Picture-in-Picture (PiP) PiP is beschikbaar wanneer de hoofdinvoerbron DVI of DisplayPort is. Submenu Beschrijving Modus ✦ ✦ Schakelt PiP in/uit Invoerbron* ✦ ✦ Selecteert de PiP-bron – HDMI of Component. Grootte* ✦ ✦ Het PiP-venster kan Large (Groot) of Small (Klein) zijn. Positie* ✦ ✦ PiP-positie: rechts boven, rechts onder, link onder, links boven of midden Transparantie* ✦ ✦ Stelt het transparantieniveau voor het PiP-venster in. De standaardwaarde is 0 of geen transparantie. PBP* ✦ ✦ Picture-by-Picture. Bekijk twee invoerbronnen, computersignaal en video, als een gesplitst scherm in het midden van de 324i. De gesplitste beelden worden in een letterbox-formaat weergegeven, met zwarte balken boven onder het midden van het frame. Wanneer PBP actief is, verandert de sneltoets Menu voor PiP (3.4. Sneltoetsen en OSD-vergrendeling) standaard naar PBP. Audio kiezen* ✦ ✦ Kies het audiosignaal: ✦ ✦ Hoofd is de stereo-mini-invoer. ✦ ✦ Sub is HDMI of Component Audio, afhankelijk van de PiP-invoerbron. *Niet selecteerbaar wanneer de PiP-functie op UIT staat. Afb. 17
Pagina: 34
LaCie 324i LCD Monitor Instellingen en afstellingen Gebruikershandleiding pagina 34 4.3. OSD: Beeld De selecties voor het menu Beeld veranderen naargelang het invoersignaal: computer (DVI of DisplayPort) of video (HDMI of Component). 4.3.1. OSD Beeld: DVI en DisplayPort Afb. 18 Submenu Beschrijving Schermmodus ✦ ✦ Selecteer de gewenste kleurinstelling: Gebruiker, sRGB, Adobe RGB, Kalibratie, of Grijswaarden Energiebeheer ✦ ✦ De standaardinstelling, Standaard, schakelt Energiebeheer in. ✦ ✦ Selecteer Uit om Energiebeheer uit te schakelen. De 324i plaatst zich niet in de sluimerstand maar blijft ingeschakeld zelfs wanneer er geen signaal is. ✦ ✦ LaCie beveelt Standaard sterk aan aangezien u hiermee energie bespaart. Helderheid ✦ ✦ Verhoog of verlaag de helderheid van het beeldscherm. Contrast ✦ ✦ Alleen beschikbaar wanneer Schermmodus is ingesteld op Gebruiker. ✦ ✦ Verhoog of verlaag het contrast van het beeldscherm. Zwartniveau ✦ ✦ Alleen beschikbaar wanneer Schermmodus is ingesteld op Gebruiker. ✦ ✦ Verhoog of verlaag de helderheid in de donkere gebieden op het beeldscherm. Toename ✦ ✦ Alleen beschikbaar wanneer Schermmodus is ingesteld op Gebruiker. ✦ ✦ Verhoog of verlaag de afzonderlijke niveaus voor Rood, Groen en Blauw. vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 35
LaCie 324i LCD Monitor Instellingen en afstellingen Gebruikershandleiding pagina 35 Submenu Beschrijving Kleurtemperatuur ✦ ✦ Alleen beschikbaar wanneer Schermmodus is ingesteld op Gebruiker. ✦ ✦ Schakelt tussen 13 vooraf ingestelde kleurtemperaturen en Gebruiker (alle temperaturen in Kelvin (K)): a. 4000, 4500 en 5000 (Geel tot neutraal) b. 5500, 6000, 6500 (standaard), 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 9500 en 10.000 (Neutraal tot heel blauw) ✦ ✦ Selecteer Gebruiker wanneer de kleurinstelling is gebaseerd op een kalibratie. De kleurtemperatuur wordt aangepast om aan het kalibratiedoel te voldoen. Gamma ✦ ✦ Alleen beschikbaar wanneer Schermmodus is ingesteld op Gebruiker. ✦ ✦ Pas gamma-instellingen aan: Geen correctie, 1.8, 2, 2.2 (standaard), 2.4 en Software ✦ ✦ Aangezien het gamma invloed heeft op de pixels met betrekking tot de helderheidinstellingen, moet u mogelijk het gamma aanpassen wanneer u de helderheid, het contrast of de zwartniveaus wijzigt. Breedte-hoogteverhoud- ing ✦ ✦ Schakel tussen Uitbreiding, Breedte-hoogte en Uit (raadpleeg 3.1. Breedte-hoogteverhouding).
Pagina: 36
LaCie 324i LCD Monitor Instellingen en afstellingen Gebruikershandleiding pagina 36 4.3.2. OSD Beeld: HDMI en Component Video Afb. 19 Submenu Beschrijving Schermmodus ✦ ✦ Selecteer de gewenste kleurinstelling: Gebruiker, sRGB, Adobe RGB, Kalibratie of Grijswaarden Energiebeheer ✦ ✦ Selecteer Uit om Energiebeheer uit te schakelen. ✦ ✦ De standaardinstelling, Standaard, zet het beeldscherm in de sluimerstand wanneer het geen signaal kan vinden. Bijvoorbeeld: wanneer de computer in Stand-by wordt geplaatst. Helderheid ✦ ✦ Verhoog of verlaag de helderheid van het beeldscherm. ✦ ✦ De standaardinstelling is 20. Contrast ✦ ✦ Alleen beschikbaar wanneer Schermmodus is ingesteld op Gebruiker. ✦ ✦ Verhoog of verlaag het contrast van het beeldscherm. ✦ ✦ De standaardinstelling is 50. Zwartniveau ✦ ✦ Alleen beschikbaar wanneer Schermmodus is ingesteld op Gebruiker. ✦ ✦ Verhoog of verlaag de helderheid in de donkere gebieden op het beeldscherm. ✦ ✦ De standaardinstelling is 50. vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 37
LaCie 324i LCD Monitor Instellingen en afstellingen Gebruikershandleiding pagina 37 Submenu Beschrijving Kleurschakering ✦ ✦ Alleen beschikbaar wanneer Schermmodus is ingesteld op Gebruiker. ✦ ✦ Verhoog of verlaag de kleurschakering op basis van de kleur van het beeld. Aangezien de kleurschaker- ing een mix van kleur met wit is, kunnen extreme aanpassingen (cijfers dicht bij 0 of 100) rood of groen verzadigde beelden creëren. ✦ ✦ De standaardinstelling is 50. Verzadiging ✦ ✦ Alleen beschikbaar wanneer Schermmodus is ingesteld op Gebruiker. ✦ ✦ Verhoogt of verlaagt de dichtheid van kleuren op het scherm. Een te hoge verzadiging zorgt wellicht voor een ongewenste intensiteit van de kleuren op het beeldscherm. De verzadiging verlagen tot 0 creëert een zwart-witbeeld. ✦ ✦ De standaardinstelling is 50. Tint ✦ ✦ Alleen beschikbaar wanneer Schermmodus is ingesteld op Gebruiker. ✦ ✦ Verhoog of verlaag de niveaus voor Rood, Geel, Groen, Blauw en Magenta. Beeldscherpte ✦ ✦ Verhoog of verlaag de visuele duidelijkheid tussen lichte en donkere randen op het scherm. Extreme aanpassingen (cijfers dicht bij 0 of 100) verzachten de scherpte of verhogen het contrast, hetgeen u best merkt bij tekst. Breedte-hoogteverhoud- ing ✦ ✦ Schakel tussen Uitbreiding, Breedte-hoogte, Uit en Panorama (3.1. Breedte-hoogteverhouding) ACC ✦ ✦ De functie Adaptive Contrast Control (Instelbare contrastregeling) past het contrast automatisch aan om het verlies van details te vermijden bij het bekijken van uiterst donkere of uiterst heldere scènes.
Pagina: 38
LaCie 324i LCD Monitor Instellingen en afstellingen Gebruikershandleiding pagina 38 4.4. OSD: Overige Afb. 20 Submenu Beschrijving Vloeiend ✦ ✦ Pas de scherpte van het beeld op het beeldscherm aan. ✦ ✦ De standaardinstelling is 50. Taal ✦ ✦ De taal van het OSD-menu kan worden ingesteld op: ✦ ✦ Engels, Frans, Italiaans, Duits, Russisch of Spaans OSD-positie ✦ ✦ Past de OSD-positie op het scherm aan. OSD-time-out ✦ ✦ Stel de tijdsduur in voor de weergave van het OSD-menu op het scherm wanneer het niet wordt gebruikt. ✦ ✦ De standaardinstelling bedraagt 30 seconden ✦ ✦ De maximale instelling bedraagt 60 seconden. Transparantie ✦ ✦ Stel de graad van de achtergrondtransparantie van het OSD-menu in. Randkleur ✦ ✦ Pas de gebieden van het scherm rond het videomateriaal aan. Bijvoorbeeld: de horizontale (let- terbox) en/of verticale randen kunnen worden verlicht van zwart naar wit. Deze optie is niet bes- chikbaar wanneer u de eigen resolutie van de 324i (1920 x 1280) gebruikt of wanneer Breedte- hoogteverhouding is ingesteld op Uitbreiding. BLS ✦ ✦ Stabilisatie van achtergrondverlichting (Backlight Stabilization) ✦ ✦ Pas de helderheid van de achtergrondverlichting van het beeldscherm aan. Prioriteit ✦ ✦ Stel het invoersignaal voor het beeldscherm in dat uw voorkeur wegdraagt. Wanneer dit is in- geschakeld, zoekt de 324i naar het geselecteerde invoersignaal in Prioriteit. Zo kunt u kiezen uit de vier invoermogelijkheden (DVI, DisplayPort, HDMI en Component) en de standaardinstelling Automatische detectie. Raadpleeg 4.4.1. Ingang. Timer ✦ ✦ Zet de monitor uit na een geselecteerde tijdsduur. ✦ ✦ U kunt kiezen uit opties per uur, van één tot en met zes. ✦ ✦ De standaardinstelling is Uit. vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 39
LaCie 324i LCD Monitor Instellingen en afstellingen Gebruikershandleiding pagina 39 Submenu Beschrijving Sneltoets ✦ ✦ Schakel de functionaliteit van de sneltoetsen in (standaard) of Uit (raadpleeg 3.4. Sneltoetsen en OSD-vergrendeling). LED-helderheid ✦ ✦ Controleer de helderheid van de witte LED naast de Aan/uit-knop.
Pagina: 40
LaCie 324i LCD Monitor Instellingen en afstellingen Gebruikershandleiding pagina 40 4.4.1. Ingang De invoer van de 324i is standaard ingesteld op Automatische detectie. Het beeldscherm zoekt naar een actieve computer of actief videosignaal om weer te geven. De zoekvolgorde voor Au- tomatische detectie is DVI, DisplayPort, HDMI en Component. Bi- jvoorbeeld: bij een actief DVI-signaal stopt Automatische detectie het zoeken en geeft het het beeld weer. Als er geen DVI-signaal is, controleert Automatische detectie de DisplayPort-ingang en daarna de HDMI- en Component-ingang. Automatische detectie gebruikt het eerste actieve signaal. Druk op de knop Ingang als u de voorkeur geeft aan een ander signaal voor het beeldscherm. Automatische detectie zoekt twee keer bij de vier ingangen voor- dat het bericht Geen signaal wordt weergegeven.
Pagina: 41
LaCie 324i LCD Monitor Instellingen en afstellingen Gebruikershandleiding pagina 41 4.5. OSD: Geluid Afb. 21 Submenu Beschrijving Bron Selecteer de invoerbron voor de audio: Pc, HDMI en Component. Dempen Schakel dempen in/uit. Volume Pas het volumeniveau aan. Bas Pas het basniveau aan. Hoge tonen Pas het niveau van de hoge tonen aan.
Pagina: 42
LaCie 324i LCD Monitor Instellingen en afstellingen Gebruikershandleiding pagina 42 4.6. OSD: Informatie Deze OSD-titel vermeldt de huidige informatie voor uw LaCie 324i. Hier kunt u geen waarden van instellingen wijzigen. Afb. 22 Submenu Beschrijving Invoerbron Vermeldt de huidige invoerinstelling. Resolutie Vermeldt de huidige resolutie voor het beeld. Werkingstijd De duur van de werking van het beeldscherm. De tijdregistratie begint wanneer het beeldscherm wordt inge- schakeld en stopt zodra het wordt uitgeschakeld. De tijdregistratie stopt eveneens wanneer het beeldscherm in de sluimerstand wordt geplaatst. (Raadpleeg Energiebeheer, 4.3. OSD: Beeld) Versie Vermeldt de huidige versie van de firmware. Model Vermeldt het modelnummer van de LaCie 324i. Serienummer Vermeldt het unieke serienummer van uw LaCie 324i.
Pagina: 43
LaCie 324i LCD Monitor Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 43 Als uw LaCie 324i Monitor niet correct functioneert, raad- pleegt u de volgende controlelijst om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Als u alle punten van de controleli- jst hebt doorlopen en uw beeldscherm werkt nog steeds niet goed, raadpleegt u de veelgestelde vragen (FAQ's) die regelmatig worden gepubliceerd op onze website - www.lacie.com. Als u verdere assistentie nodig hebt, neemt u contact op met uw LaCie-wederverkoper of de Technische ondersteuning van LaCie (raadpleeg hoofdstuk 6. Contact opnemen met de klantenservice voor informatie). Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft ernaar uitgebreide Gebruikershandleidingen te ver- strekken. Het is ons doel een prettig, gebruiksvriendelijk formaat te bieden die u helpt bij het snel installeren en begrijpen van uw LaCie-apparaat. Controleer periodiek onze website op updates van de Gebruiker- shandleiding voor uw product. www.lacie.com 5. Problemen oplossen Probleem Oplossing Geen beeld ✦ ✦ De signaalkabel moet volledig op de poort van de grafische kaart van uw computer aanges- loten zijn. ✦ ✦ De grafische kaart moet, indien van toepassing, goed in de sleuf zijn geplaatst. ✦ ✦ Voor een correcte stroomvoorziening naar de 324i zorgt u ervoor dat: het netsnoer is aanges- loten op een werkend stopcontact, de aan/uit-schakelaar aan de onderkant is ingeschakeld; en de aan/uit-knop aan de voorkant is ingeschakeld. ✦ ✦ Bevestig dat de geselecteerde resolutie in het besturingssysteem wordt ondersteund door het beeldscherm. (Raadpleeg de handleiding van de grafische kaart of het computersysteem om de grafische modus te wijzigen). ✦ ✦ Controleer de onderlinge compatibiliteit en de aanbevolen instellingen van het beeldscherm en de grafische kaart. ✦ ✦ Controleer de signaalkabelaansluiting op verbogen of ingedrukte pinnen. ✦ ✦ Controleer of u de juiste video-ingangspoort hebt geselecteerd. Doorloop de ingangen door de toets INPUT (INGANG) op het voorpaneel van uw beeldscherm te drukken. ✦ ✦ Schakel het beeldscherm uit en in met behulp van de aan/uit-knop. Aan/uit-schakelaar reageert niet ✦ ✦ Koppel het netsnoer van het beeldscherm los van het stopcontact om het beeldscherm uit te zetten en opnieuw in te stellen. ✦ ✦ Bevestig dat het stopcontact naar behoren werkt. LED op het beeldscherm licht niet op ✦ ✦ Bevestig dat: het netsnoer is aangesloten op een werkend stopcontact; de aan/uit-schakelaar aan de onderkant is ingeschakeld; en de aan/uit-knop is ingeschakeld. vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 44
LaCie 324i LCD Monitor Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 44 Probleem Oplossing Nabeeld ✦ ✦ Nabeeld is een restbeeld of "spookbeeld" van een niet-bewegend figuur of object. De niet-be- wegende figuur of niet-bewegend object blijft zichtbaar op het scherm zelfs al wordt een nieuw beeld op het beeldscherm weergegeven. De oorzaak hiervan is de te lange weergaveduur van niet-bewegende beelden. Gelukkig is nabeeld bij LCD-schermen geen permanent verschijnsel. Om het nabeeld te laten verdwijnen moet het beeldscherm even lang worden uitgezet als het vorige schermbeeld weergegeven is geweest. Als op een beeldscherm bijvoorbeeld een uur lang een bepaald beeld weergegeven is geweest en er blijven beeldresten op het scherm zicht- baar, moet het beeldscherm een uur lang worden uitgezet om het nabeeld te wissen. ✦ ✦ LaCie adviseert dat u een bewegende schermbeveiliging gebruikt op periodieke intervallen wanneer het scherm inactief is. Het is ook een goed idee om het beeldscherm uit te schakelen wanneer het niet wordt gebruikt. OSD-waarschuwing BUITEN BEREIK wordt weergegeven bij het inschakelen van de 324i of het wijzigen van de invoerbron. Een beeld kan slecht worden weergegeven met ontbrekende pixels. ✦ ✦ De signaalklok of de resolutie is te hoog. Kies een van de ondersteunde modi. Het beeld is onstabiel of onscherp ✦ ✦ De signaalkabel moet volledig op de computer aangesloten zijn. ✦ ✦ Gebruik de regelaars voor Beeld in het OSD-menu en pas de weergave aan door de 'Fine'- waarde te verhogen of te verlagen. Wanneer de weergavemodus wordt gewijzigd, kan het zijn dat de OSD-beeldinstellingen opnieuw moeten worden ingesteld. ✦ ✦ Zorg ervoor dat de video-uitgang of videokaart van uw computer compatibel is met de 324i- resoluties. ✦ ✦ Als uw tekstweergave is verminkt, wijzigt u de videomodus in niet-geïnterlinieerd en stelt u de vernieuwingsfrequentie in op 60 Hz. Beeld weergegeven via HDMI en/of Component Video wordt niet in het juiste formaat weergegeven ✦ ✦ Gebruik de Component- of HDMI-instellingen /de regelaar van Breedte-hoogteverhouding in het OSD-menu om de beeldgrootte aan te passen. ✦ ✦ Zorg ervoor dat uw grafische kaart en computersysteem compatibel zijn met de door u ge- selecteerde modus. Raadpleeg, indien nodig, de handleiding van de grafische kaart of het computersysteem om de grafische instellingen te wijzigen. Geen signaal ✦ ✦ Zorg ervoor dat de computer zich niet in de sluimerstand of stand-bymodus bevindt. Raak het toetsenbord of de muis aan om de stand-bymodus te verlaten. ✦ ✦ Als het scherm geen beeld weergeeft, schakelt u de aan/uit-schakelaar aan de onderkant uit en in. vervolg op de volgende pagina >>
Pagina: 45
LaCie 324i LCD Monitor Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 45 Probleem Oplossing Geen audio via luidsprekers of koptelefoon die zijn aangeslo- ten op de 324i ✦ ✦ Controleer of de kabel van uw koptelefoon of luidsprekers correct is aangesloten op de audio- uitgangspoort van de 324i. ✦ ✦ Voor audio vanaf een computer: controleer of de computer-naar-beeldscherm-audiokabel naar behoren is aangesloten op de audio-uitgang van uw computer en op de audio-ingang van de 324i. ✦ ✦ Voor Component Audio controleert u of beide stereo RCA-uiteinden aangesloten zijn op uw bron en de 324i. ✦ ✦ Het volume is mogelijk te laag. Controleer het volumeniveau in de audio-instellingen van het besturingssysteem, de bron en de 324i. ✦ ✦ De audio-invoer is mogelijk gedempt in de audio-instellingen van uw besturingssysteem, bron en/of 324i.
Pagina: 46
LaCie 324i LCD Monitor Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 46 6. Contact opnemen met de klantenservice 6.1. Voordat u contact opneemt met de technische dienst Raadpleeg de Gebruikershandleiding en neem het hoofdstuk Problemen oplossen door om een probleem met uw LaCie-apparaat op te los- sen. Als het probleem aanhoudt, raadpleegt u 6.2. Contactadressen LaCie Klantenservice voor technische ondersteuning in uw land of regio. Neem plaats aan uw computer voordat u contact met ons opneemt en zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt: Informatie Waar kunt u deze informatie vinden Serienummer van LaCie 324i Monitor Op een sticker op de achterkant van het beeldscherm. Macintosh/pc-model Mac-gebruikers: Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selecteer Over deze Mac. Windows XP-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze com- puter en klik op Eigenschappen > Algemeen. Windows Vista- en Windows 7-gebruikers: Klik met de rechter- muisknop op Computer en kies Eigenschappen. Versie besturingssysteem Processorsnelheid Computergeheugen Het merk en model van de gebruikte grafische kaart in uw computer Mac-gebruikers: Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selecteer Over deze Mac. Selecteer Meer info... Het Apple Sys- teemprofiel wordt geopend met een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows XP-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze com- puter en kies Eigenschappen > Hardware. Windows Vista- en Windows 7-gebruikers: Klik met de rechter- muisknop op Computer en kies Eigenschappen > Apparaatbe- heer > Beeldschermadapters
Pagina: 47
LaCie 324i LCD Monitor Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 47 6.2. Contactadressen LaCie Klantenservice LaCie Azië http://www.lacie.com/cn/contact/ LaCie Australië http://www.lacie.com/au/contact/ LaCie België http://www.lacie.com/be/contact/ (Nederlands) http://www.lacie.com/befr/contact/ (Frans) LaCie Brazilië http://www.lacie.com/us/contact/ LaCie Canada http://www.lacie.com/ca/contact/ (Engels) http://www.lacie.com/cafr/contact/ (Frans) LaCie Denemarken http://www.lacie.com/dk/contact/ LaCie Finland http://www.lacie.com/fi/contact/ LaCie Frankrijk http://www.lacie.com/fr/contact/ LaCie Duitsland http://www.lacie.com/de/contact/ LaCie Ierland http://www.lacie.com/ie/contact/ LaCie Italië http://www.lacie.com/it/contact/ Japan – Elecom CO., LTD. http://www.lacie.jp/ LaCie Korea http://www.lacie.com/kr/contact/ LaCie Latijns-Amerika http://www.lacie.com/la/contact/ LaCie Nederland http://www.lacie.com/nl/contact/ LaCie Noorwegen http://www.lacie.com/no/contact/ LaCie Portugal http://www.lacie.com/pt/contact/ LaCie Singapore http://www.lacie.com/asia/contact/ LaCie Zuidoost-Azië http://www.lacie.com/sea/contact/ LaCie Spanje http://www.lacie.com/es/contact/ LaCie Zweden http://www.lacie.com/se/contact/ LaCie Zwitserland http://www.lacie.com/ch/contact/ (Duits) http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Frans) http://www.lacie.com/chit/contact/ (Italiaans) LaCie VK http://www.lacie.com/uk/contact/ LaCie VS http://www.lacie.com/us/contact/ (Engels) http://www.lacie.com/uses/contact/ (Spaans) LaCie Grand Export http://www.lacie.com/intl/contact/
Pagina: 48
LaCie 324i LCD Monitor Garantie Gebruikershandleiding pagina 48 7. Garantie LaCie geeft de garantie dat uw beeldscherm, bij normaal gebruik, geen materiaal- en fabricagegebreken vertoont tijdens de op uw ga- rantiecertificaat aangegeven periode. Indien mocht blijken dat dit product defect is binnen de garantieperiode, zal LaCie, naar eigen keuze, het defecte product repareren of vervangen. Deze garantie wordt ongeldig indien: ✦ ✦ het beeldscherm is gebruikt/opgeslagen onder abnormale ge- bruiks- of onderhoudsomstandigheden; ✦ ✦ het beeldscherm is gerepareerd, veranderd of aangepast, ten- zij een dergelijke reparatie, verandering of aanpassing uitdruk- kelijk schriftelijk is goedgekeurd door LaCie; ✦ ✦ het beeldscherm is blootgesteld aan verkeerd gebruik, ver- waarlozing, blikseminslag, elektrische storingen, onjuiste ver- pakking of ongevallen; ✦ ✦ het beeldscherm op onjuiste wijze is geïnstalleerd; ✦ ✦ het serienummer van het beeldscherm onleesbaar is of ont- breekt; ✦ ✦ het gebroken onderdeel een vervangend onderdeel is; ✦ ✦ de verzegeling van de beeldschermbehuizing is verbroken. LaCie is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor directe, bijzondere of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschadiging of verlies van eigendommen of apparatuur, omzet- of winstverlies, kosten van vervangingsgoederen of de onkosten of ongemakken die worden veroorzaakt door onderbrekingen voor ser- vicedoeleinden. Onder geen enkele omstandigheid kan een persoon aanspraak maken op een bedrag dat hoger is dan de aankoopprijs van het beeldscherm. Klanttevredenheid is een heel belangrijk begrip voor LaCie. Als u problemen met uw LaCie-product ervaart, hebt u verschillende op- ties voor assistentie op www.lacie.com. Voor service onder garantie maakt u gewoon een account aan op www.lacie.com, registreert u uw product en vult u een supportticket in. Alle beeldschermen die naar LaCie wordt teruggestuurd, moeten goed worden verpakt in de oorspronkelijke verpakking en voldoende gefrankeerd worden verzonden. BELANGRIJKE INFORMATIE: registreer u online voor technische ondersteuning: www.lacie.com/register
Merk:
LaCie
Product:
Monitors
Model/naam:
324i
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands