301524EK handleiding
LaCie 301524EKhandleiding

Handleiding voor de LaCie 301524EK in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 70 pagina's.

PDF 70 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie 301524EK. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie 301524EK en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie 301524EK. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie 301524EK zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie 301524EK

Pagina: 1
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. ...................................................................................................................... 5 1.1. Minimale systeemvereisten. ............................................................................................................. 6 1.2. Inhoud van de verpakking.............................................................................................................. 7 1.3. Aanzichten van de drive................................................................................................................. 8 1.3.1. Vooraanzicht. .................................................................................................................... 8 1.3.2. Achteraanzicht.................................................................................................................. 8 1.3.3. LED-gedrag...................................................................................................................... 9 1.4. Functies van aan/uit-knop.............................................................................................................. 9 2. Verbinding maken met een netwerk.......................................................................... 10 2.1. STAP 1: de voeding aansluiten. ..................................................................................................... 11 2.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten. ............................................................................................ 12 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant.............................................................. 13 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien............................................................................................ 15 2.5. Een statisch IP-adres toewijzen...................................................................................................... 16 3. Bestanden openen en overbrengen. ........................................................................... 17 3.1. Over gedeelde mappen............................................................................................................... 18 3.2. Gedeelde mappen openen via de LaCie Network Assistant............................................................. 19 3.2.1. Gebruiker wisselen.......................................................................................................... 21 3.2.2. Shares via de LaCie Network Assistant. .............................................................................. 22 3.2.3. Shares toewijzen met het besturingssysteem....................................................................... 23 3.3. Shares openen via de bestandsverkenner (Dashboard).................................................................... 24 3.3.1. Over de bestandsverkenner.............................................................................................. 24 3.4. USBShare openen via USB. ........................................................................................................... 25 3.4.1. STAP 1: de drive inschakelen. ........................................................................................... 26 3.4.2. STAP 2: de USB-kabel aansluiten. ..................................................................................... 27 3.4.3. De USB-aansluiting loskoppelen....................................................................................... 28 3.5. Toegang op afstand. .................................................................................................................... 29 3.6. Gedeelde mappen openen via FTP............................................................................................... 30 3.7. Multimediaserver......................................................................................................................... 31 3.7.1. Multimediaserver: iTunes. ................................................................................................. 32 3.7.2. Multimediaserver: Windows Media Player.......................................................................... 33 4. Beheren van uw LaCie Network Space MAX. .............................................................. 34 4.1. Dashboard: toegang. ................................................................................................................... 35 4.2. Dashboard: welkomstpagina........................................................................................................ 36 4.3. Dashboard: navigatie. .................................................................................................................. 36 4.4. Dashboard: uitloggen.................................................................................................................. 36 4.5. Dashboard: Restart/Shutdown (Opnieuw opstarten/Afsluiten). .......................................................... 36 4.6. Dashboard: algemene instellingen................................................................................................ 37 4.7. Dashboard: gebruikers. ................................................................................................................ 38 4.7.1. Een nieuwe gebruiker toevoegen...................................................................................... 38 4.7.2. Een gebruiker verwijderen................................................................................................ 39 4.7.3. Een gebruiker bewerken................................................................................................... 39 4.8. Dashboard: netwerk. .................................................................................................................... 40 4.8.1. Standaardinstellingen. ...................................................................................................... 40 4.8.2. Geavanceerde instellingen............................................................................................... 41 4.9. Dashboard: drivegegevens........................................................................................................... 42 4.9.1. Uw Network Space MAX formatteren. ................................................................................ 42 4.9.2. USBShare-capaciteit aanpassen. ....................................................................................... 43
Pagina: 2
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 2 4.10. Dashboard: eco-beheer............................................................................................................... 44 4.10.1. Wake on LAN................................................................................................................. 45 4.11. Dashboard: ondersteuning........................................................................................................... 46 4.11.1. Gebeurtenissen e-mailmeldingen. ..................................................................................... 47 4.12. Dashboard: downloaden.............................................................................................................. 48 4.12.1. Instellingen downloadpagina............................................................................................ 48 4.13. Dashboard: Copy (Kopiëren)........................................................................................................ 49 4.13.1. Een back-uptaak maken.................................................................................................. 49 4.13.2. Auto Import of the USB Device (Autom. import van USB-apparaat)...................................... 49 4.14. Dashboard: USB-poort vooraan. ................................................................................................... 50 4.14.1. Externe harde schijf aansluiten.......................................................................................... 51 4.15. Dashboard: RAID Management (RAID-beheer)............................................................................... 52 4.15.1. Over RAID-modi............................................................................................................. 52 4.15.2. RAID-modus wijzigen....................................................................................................... 53 4.15.3. Schijfstoringen. ................................................................................................................ 54 4.15.4. Een nieuwe schijf installeren............................................................................................. 55 4.16. Productsoftware bijwerken............................................................................................................ 57 4.16.1. Methode 1: automatische update..................................................................................... 57 4.16.2. Methode 2: bijwerken met LaCie Network Assistant-software............................................... 58 4.17. Fabrieksinstellingen herstellen....................................................................................................... 59 5. Problemen oplossen. .................................................................................................. 60 5.1. Software-updates......................................................................................................................... 60 5.2. Systeemlog. ................................................................................................................................. 60 5.3. Nieuwe versies van de handleiding. ............................................................................................... 60 5.4. Problemen met de netwerkverbinding oplossen. .............................................................................. 61 5.5. Problemen met de USB-aansluiting oplossen.................................................................................. 63 5.5.1. Mac-gebruikers............................................................................................................... 63 5.5.2. Windows-gebruikers........................................................................................................ 65 5.6. Problemen met de multimediaserver oplossen................................................................................ 67 5.6.1. Windows Media Player. .................................................................................................... 67 5.6.2. iTunes............................................................................................................................ 67 5.6.3. Xbox/PS3........................................................................................................................ 67 6. Contact opnemen met de klantenservice. ................................................................... 68 6.1. Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie............................................................. 69 7. Garantie. .................................................................................................................... 70
Pagina: 3
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Copyrights Copyright © 2010 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveel- voudigd, opgeslagen in een gegevens- systeem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Licenties en gratis software De LaCie Network Space MAX wordt met software geleverd waarop het copyright berust dat wordt verleend onder licentie van GPL, AFL, Apache, Apple, BSD, GNU LGPL, MIT, OpenLDAP, OpenSSL, PHP, Python en Creative Common. Het appa- raat is ook voorzien van gratis software waarvan u de broncode kunt downloaden op de LaCie-website: http://www.lacie. com/support/index.htm?rid=10007 © 2007-2008, Thomas BERNARD. © 2006 Allan Saddi allan@saddi.com © 2004, Jan Kneschke, incremental. © 2001-2006, Patrick K. O’Brien en medewerkers. © 2003-2009 Stuart Bishop stuart@stu- artbishop.net. © 2006 Kirill Simonov. © 1996-2006 Julian R Seward. © 2004, 2005 Darren Tucker. Alle rech- ten voorbehouden. © 1997-2008 University of Cambridge. Alle rechten voorbehouden. © 2007-2008, Google Inc. Alle rechten voorbehouden. © 1990-2003 Sleepycat Software. Alle rechten voorbehouden. © 1995-2004 Jean-loup Gailly en Mark Adler. © 2004 Micah Dowty. ® 1997-2006 door Secret Labs AB ® 1995-2006 door Fredrik Lundh. © 1988,1990,1993,1994 door Paul Vixie. © 2007-2009 Charles du Jeu. Deze lijst met licenties kan gaandeweg worden uitgebreid en kan in de gebrui- kersinterface onder het gedeelte 'Credits' worden teruggevonden. Handelsmerken Apple, Mac, Time Machine en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Mi- crosoft Corporation. De overige handels- merken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respec- tievelijke eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitslui- tend ter informatie en kan zonder kennisgev- ing worden gewijzigd. Bij de voorbereiding van dit document zijn alle redelijke inspan- ningen verricht om de nauwkeurigheid er- van te waarborgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevol- gen van fouten of weglatingen in dit docu- ment of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie be- houdt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbe- houd en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese ver- ordeningen voor interferentie veroorzak- ende apparatuur. ROHS-overeenstemming Dit product is in overeenstemming met ROHS (Europese Richtlijn 2002/95/EC over Restrictie van Gevaarlijke Stoffen - Restriction of Hazardous Substances). Verklaring van CE- certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit prod- uct aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN50082-1, EN61000-3-2 Onder verwijzing naar de volgende con- dities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/ EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG FCC-verklaring OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkin- gen zijn bedoeld om te voorzien in re- delijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De ap- paratuur genereert en gebruikt radiofre- quentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interfer- entie ontstaan met radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Wanneer de appa- ratuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen), wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: ✦ ✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ✦ ✦ Vergroot de afstand tussen de ap- paratuur en de ontvanger. ✦ ✦ Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander cir- cuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ✦ ✦ Raadpleeg de leverancier of een er- varen radio-/televisiemonteur voor assistentie. ✦ ✦ Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kun- nen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & In- dustry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik Network Space MAX 100312 v1.0
Pagina: 4
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewoon huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afge- voerde apparatuur draagt bij aan het be- houd van natuurlijke hulpbronnen en waar- borgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over de plaats waar u uw oude apparatuur naartoe kunt brengen ter recyclage, neemt u contact op met de gemeente, de gemeen- tereinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ✦ ✦ Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit ap- paraat. ✦ ✦ Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste proce- dure bij het installeren van het ap- paraat. ✦ ✦ Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elek- trische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermi- jden. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie- servicepersoneel. ✦ ✦ Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof be- vatten op de LaCie Network Space MAX, aangezien de vloeistof in de openingen terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. ✦ ✦ Voedingsvereisten 100-240 V~, 0,9 A, 50-60 Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet grot- er zijn dan ± 10% van de nomina- le, transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ✦ ✦ Stel de LaCie Network Space MAX niet bloot aan temperaturen bu- iten het bereik van 5 °C tot 35 °C. Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot 80%, niet-condenserend, liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90%, niet-condenserend. Als u dit wel doet, kan de LaCie Network Space MAX beschadigd raken of kan de behu- izing vervormen. Plaats de LaCie Network Space MAX niet in de buurt van een hittebron en stel het appa- raat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCie Network Space MAX in een omgev- ing plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. Vanwege het risico op oververhitting adviseert LaCie de gebruiker niet meerdere Network Space MAX-drives op elkaar te stapelen. ✦ ✦ Trek altijd het netsnoer van de LaCie Network Space MAX uit het stopcon- tact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. ✦ ✦ Gebruik uitsluitend de voeding die bij het apparaat wordt meege- leverd. ✦ ✦ Gebruik de LaCie Network Space MAX niet in de nabijheid van andere elektrische apparaten, zoals televisi- etoestellen of radio's. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interfer- entie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. ✦ ✦ Plaats de LaCie Network Space MAX niet in de nabijheid van bron- nen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisi- etoestellen of luidsprekers. Mag- netische interferentie kan de werk- ing en de stabiliteit van uw LaCie Network Space MAX beïnvloeden. Plaats geen zware voorwerpen op de LaCie Network Space MAX. ✦ ✦ Oefen nooit overmatig kracht uit op uw LaCie Network Space MAX. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u de paragraaf Problemen oplossen in deze handleiding. BELANGRIJK: elk verlies en elke bes- chadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordeli- jkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, advi- seert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bi- jvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig an- der verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-stations. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal ge- formatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de bedrijfsomgev- ing (gewoonlijk 10% minder). sommige aangebrachte wijzigingen ti- jdens de levensduur van het product kun- nen zorgen voor afwijkingen tussen de informatie en de schermafbeeldingen in de handleiding en de werkelijke gebrui- kerservaring. LET OP: wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt.
Pagina: 5
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 5 1. Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van een LaCie Network Space MAX. Deze handleiding helpt u bij het aansluitingsproces van de drive op uw computer en helpt u bij het oplossen van eventuele problemen. Als u problemen ondervindt, controleert u eerst nogmaals de in- stallatiestappen in de Snelle installatiegids en raadpleegt u dan het meer gedetailleerde hoofdstuk over de installatie in dit hoofdstuk. Daarna leest u het hoofdstuk over probleemoplossing. De meeste problemen die gebruikers ondervinden, kunnen worden opgelost door de fabrieksinstellingen van het product te herstellen (zie 4.17. Fabrieksinstellingen herstellen). Vervolgens bezoekt u de ondersteuningspagina van LaCie voor dit product. Daar vindt u talrijke informatie, inclusief een interactieve probleemoplossing. Navigeer naar lacie.com/support en kies uw product. Als u het probleem op deze manier niet kunt oplossen, neemt u contact op met de klantenservice (zie 6. Contact opnemen met de klantenservice). Snelkoppelingen Klik op een onderwerp: ✦ ✦ Verbinding maken met een netwerk ✦ ✦ Bestanden openen en overbrengen ✦ ✦ Beheren van uw LaCie Network Space MAX
Pagina: 6
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 1.1. Minimale systeemvereisten ✦ ✦ Computer met een USB-poort of Ethernet-netwerkadapter ✦ ✦ Nieuwste versie van Windows® XP, Windows Vista®, Win- dows 7/Mac® OS X 10.5, 10.6/Linux 2.6 ✦ ✦ Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen ✦ ✦ Ethernet-switch of -router 10/100/1Gb. ✦ ✦ Webbrowsers: Internet Explorer® 7.0, Firefox® 3.0, Safari® 3.0 of Chrome 2.0 of hoger TECHNISCHE OPMERKING: de prestaties van de LaCie Net- work Space MAX kunnen worden beïnvloed door externe invloeden zoals netwerkactiviteit, hardware, afstand en instellingen. Voor op- timale prestaties wordt aanbevolen een Gigabit Ethernet-router en een Gigabit Ethernet-kaart in uw hostcomputer te gebruiken. Als u geen Gigabit-router hebt, kunt u een Gigabit-toegangspunt toevoe- gen om de prestaties te verbeteren.
Pagina: 7
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 8 1.3. Aanzichten van de drive 1.3.1. Vooraanzicht 1. USB-uitbreidingspoort en back-uppoort: de USB-poort aan de voorzijde van de LaCie Network Space MAX wordt gebruikt voor de aansluiting van een extra externe USB-harddrive, USB-sleutel, USB-printer, digitale camera of andere USB- massaopslagapparatuur (bijvoorbeeld mp3-speler). Op de pagina Copy (Kopiëren) op het Dashboard (zie het gedeelte 4.13. Dashboard: Copy (Kopiëren)) kunt u een back-up van shares op de LaCie Network Space MAX maken op de externe schijf. U kunt de LaCie Network Space MAX ook gebruiken om een back-up van een externe USB-harddrive te maken. De toe- gang tot aangesloten harde schijven en openbare mappen in het netwerk is vergelijkbaar. Zie paragraaf 4.14. Dashboard: USB-poort vooraan en 4.13. Dashboard: Copy (Kopiëren) voor meer informatie. BELANGRIJK: sluit de LaCie Network Space MAX niet rechtstreeks aan op uw computer via de USB-poort aan de VOORZIJDE. Als u dit doet, kan de Network Space MAX niet worden herkend door de computer. De USB-poort aan de voorzijde is alleen bestemd voor de aansluiting van andere USB-opslagapparaten. 1.3.2. Achteraanzicht 1. AAN/UIT 2. Voedingsaansluiting 3. Gigabit Ethernet 4. Directe USB 2.0-aansluiting Afb. 01 Afb. 02
Pagina: 8
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Inleiding Gebruikershandleiding pagina 9 1.3.3. LED-gedrag Het LED-lampje aan de voorzijde geeft de status en activiteit van de drive aan (Afb. 03). Deze paragraaf beschrijft het gedrag van de LED-indicatoren. LED-gedrag Aanwijzing Uit Drive is uitgeschakeld Blauw: snel knipperend Drive start op Blauw: statisch Drive is gereed Blauw: knipperend Schijf wordt gebruikt Rood: statisch Schijfstoring Rood/blauw: knipperend Bezig met automatische back-up* TECHNISCHE OPMERKING: zelfs indien u de LED aan de voorzijde hebt uitgeschakeld via de beheerpagina ("Dashboard", raadpleeg 4.10. Dashboard: eco-beheer), zorgen gebeurtenissen met een rood lampje ervoor dat de LED aan de voorzijde oplicht. • Zie paragraaf 4.13.2. Auto Import of the USB Device (Autom. im- port van USB-apparaat) voor meer informatie. 1.4. Functies van aan/uit-knop De drive inschakelen: schakel de drive in door de aan/uit-knop aan de achterzijde van de drive twee seconden ingedrukt te houden. Het LED-lampje aan de voorzijde gaat branden en begint te knipperen. De drive uitschakelen: als u de drive wilt uitschakelen, drukt u vijf seconden op de aan/uit-knop totdat het LED-lampje gaat knip- peren. Als het LED-lampje uitgaat, is de drive uitgeschakeld. OPMERKING: u kunt de status aan/uit/stand-by van de Network Space MAX ook aanpassen via het Dashboard (zie 4.5. Dashboard: Restart/Shutdown (Opnieuw opstarten/Afsluiten) en 4.10. Dash- board: eco-beheer). Afb. 03
Pagina: 9
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 10 De Network Space MAX kan rechtstreeks worden aangesloten op een computer via USB of op uw netwerk via Ethernet. Dit hoofdstuk legt uit hoe u uw harddrive aansluit op uw netwerk. Voor informatie over de aansluiting op een computer raadpleegt u 3.4. USBShare openen via USB. Volg deze stappen om uw LaCie Network Space MAX aan te sluiten op uw netwerk: 2.1. STAP 1: de voeding aansluiten 2.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien 2. Verbinding maken met een netwerk
Pagina: 10
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 11 2.1. STAP 1: de voeding aansluiten 1. Sluit de voeding aan op een wandcontactdoos en op de LaCie Network Space MAX (Afb. 04). Ga nu verder met stap 2, paragraaf 2.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten. LET OP: gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder steeds de wisselstroom- adapter voordat u uw LaCie-drive verplaatst. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garan- tie ongeldig. Dankzij de voeding van 100-240 Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. Afb. 04
Pagina: 11
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 12 2.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten 1. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achter- zijde van de LaCie Network Space MAX (Afb. 05). 2. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een vrije Ethernet-poort van uw router of hub (raadpleeg de documenta- tie van uw router of hub indien nodig). 3. Schakel de drive in door de aan/uit-knop aan de achterzijde van de drive twee seconden ingedrukt te houden (Afb. 06). Het LED-lampje aan de voorzijde gaat branden en begint te knip- peren. De drive kan worden geopend zodra de blauwe LED niet langer knippert. Dit kan enige tijd duren wanneer de Network Space MAX voor het eerst wordt opgestart. Ga nu verder met stap 3, paragraaf 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant. TECHNISCHE OPMERKING: afhankelijk van de Ethernet-instel- lingen van uw computer moet u mogelijk de Network Space MAX rechtstreeks aansluiten op uw computer met de Ethernet-kabel. Gigabit Ethernet-kabels en -connectoren Zie Afb. 07 voor een illustratie van de Ethernet-kabel die wordt ge- bruikt voor de aansluiting van uw LaCie Network Space MAX op uw netwerkapparaat. De uiteinden van de Ethernet-kabel zijn identiek en kunnen beide worden aangesloten op de LaCie Network Space MAX of uw router. Afb. 06 Afb. 07 - Gigabit Ethernet-kabeluiteinden (bovenkant) Afb. 05
Pagina: 12
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 13 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant LaCie beveelt ten zeerste aan dat u LaCie Network Assistant instal- leert omdat deze belangrijke informatie levert en beschikt over een- voudige functies die u veel ondersteuning bieden in het dagelijkse gebruik van uw LaCie-netwerkschijven. De LaCie Network Assistant detecteert bijvoorbeeld alle LaCie-opslagapparatuur die in het netwerk gekoppeld is en biedt u eenvoudige manieren om hiermee verbinding te maken of ze te configureren. Na de installatie en inschakeling verschijnt de LaCie Network Assis- tant in uw taakbalk (Windows-gebruikers, Afb. 09) of in de menub- alk (Mac-gebruikers, Afb. 10). Om de installatie te vereenvoudigen, wordt er automatisch gezocht naar opslagapparatuur in het netwerk. Als een nieuw apparaat wordt gevonden, knippert het pictogram. Wanneer uw LaCie Network Space MAX wordt gevonden door de Network Assistant, kunt u verbinding maken met de shares, inlog- gen bij het Dashboard (gebruikersinterface, zie 4.1. Dashboard: toe- gang) of de netwerkinstellingen configureren. Als LaCie Network Assistant niet is geïnstalleerd, kunt u toegang kri- jgen tot het Dashboard door http://NetworkSpaceMAX (Windows), http://NetworkSpaceMAX.local (Mac) of http://[IP-adres] te typen. TECHNISCHE OPMERKING: als u LaCie Network Assistant hebt geïnstalleerd vóór de aankoop van de Network Space MAX, moet u ervoor zorgen dat u de nieuwste versie hebt gedownload en geïn- stalleerd vanaf de LaCie-website. De LaCie Network Assistant installeren: 1. Plaats de cd-rom voor LaCie Network Space MAX in het cd- rom-station van uw computer. 2. Bij Windows-gebruikers dient de cd in Deze computer te ver- schijnen. Mac-gebruikers dienen de cd op het bureaublad te zien. Dubbelklik op het cd-pictogram en dubbelklik op 'LaCie Network Assistant Setup'. 3. Volg de wizard om de installatie te voltooien. vervolg op volgende pagina >> Afb. 08 Afb. 09 Afb. 10
Pagina: 13
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 14 Verbinding maken met de LaCie Network Space MAX: 1. Start de LaCie Network Assistant en gebruik deze om het Dash- board (gebruikersinterface) te openen. Windows-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle pro- gramma's. Een Network Assistant-pictogram wordt weerge- geven in het systeemvak (Afb. 11) en de Network Assistant detecteert automatisch uw LaCie Network Space MAX en andere opslagapparatuur in uw netwerk (Afb. 12). Mac-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Program- ma’s. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie Network Space MAX en andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk. 2. Klik op het pictogram in het systeemvak (Windows) of de me- nubalk (Mac) en selecteer NetworkSpaceMAX > Web Access (NetworkSpaceMAX > Webtoegang). (Afb. 13). Het Dashboard wordt in uw standaardbrowser geopend. 3. Als u voor het eerst verbinding maakt met het Dashboard, gaat u verder met de volgende stap, 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien. Voor latere logins raadpleegt u paragraaf 4.1. Dash- board: toegang. Afb. 11 Afb. 12 Afb. 13
Pagina: 14
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 15 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien Als u voor het eerst inlogt bij het Dashboard, wordt de Installatiewiz- ard in uw browser geladen (Afb. 14). De Installatiewizard bestaat uit vier in te vullen onderdelen die u helpen bij de configuratie van uw Network Space MAX. a. Algemene instellingen: ✦ ✦ Apparaatnaam (optioneel) - maximaal 15 tekens; letters (hoofdlettergevoelig), cijfers of een koppelteken. ✦ ✦ Maak en bevestig een wachtwoord (van vier tot 20 tekens). ✦ ✦ De inloggegevens voor de beheerder kunnen niet tijdens de installatie worden aangepast, maar deze kunnen wel worden aangepast op de pagina Users (Gebruikers) (4.7. Dashboard: gebruikers) wanneer de installatie is voltooid. Als u om welke reden dan ook de Installatiewizard niet voltooit, zijn de in- loggegevens standaard admin/admin. b. Tijdsconfiguratie: selecteer of de tijd en datum handmatig moeten worden ingesteld of moeten worden gesynchroniseerd met een externe NTP-server (Network Time Protocol). De standaard NTP- server, pool.ntp.org, is gekoppeld aan een website die voor ie- dereen toegankelijk is. U kunt de standaardserver gebruiken of het adres invoeren van een gewenste NTP-server. Druk op de knop Test om u ervan te verzekeren dat de synchronisatie werkt. U kunt de instellingen voor tijd en datum niet aanpassen als de optie voor tijdssynchronisatie is geselecteerd. c. Schijfconfiguratie: geef op hoeveel van de totale opslagruimte moet worden toegewezen aan het Network Space MAX-netwerk en de USB-shares. Hoewel beide toegankelijk zijn voor gebruikers op het netwerk, is alleen USBShare toegankelijk als de Network Space MAX is aangesloten op een computer via USB. U kunt deze waarde later aanpassen als u van gedachten verandert. Als u aparte ruimte wilt toewijzen aan USBShare in de Instal- latiewizard, moet de share worden geformatteerd. Na het voltooi- en van de Installatiewizard navigeert u naar Drive Information > USB Drive (Drivegegevens > USB-drive) en selecteert u Format (Formatteren) (voor informatie raadpleegt u 4.9. Dashboard: dri- vegegevens). d. Selectie van Dashboard Language (Dashboard-taal) Zodra u hebt gedaan, kunt u doorgaan naar het Dashboard door op Finish (Voltooien) te klikken (Afb. 14). Uw Network Space MAX is geconfigureerd en klaar voor gebruik. Ga verder met de volgende hoofdstukken: 3. Bestanden openen en overbrengen en 4. Beheren van uw LaCie Network Space MAX. Afb. 14 BELANGRIJK: hoewel USBShare kan worden ingesteld op 500 GB, adviseert LaCie met klem dat u de grootte niet hoger dan 128 GB instelt tenzij u USBShare met het schijfhulpprogramma van uw besturingssysteem opnieuw formatteert naar NTFS (Windows) of HFS+ (Mac). Aangezien USBShare standaard wordt geformatteerd in MS-DOS (FAT32), worden de beperkingen van FAT32 (maximale bestandsgrootte van 4 GB) omzeild door te formatteren naar NTFS of HFS+. TECHNISCHE OPMERKING: als u een statisch IP-adres moet toewijzen, raadpleegt u paragraaf 2.5. Een statisch IP-adres toewi- jzen voor informatie.
Pagina: 15
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Verbinding maken met een netwerk Gebruikershandleiding pagina 16 Afb. 15 Afb. 16 Afb. 17 2.5. Een statisch IP-adres toewijzen De meeste netwerkrouters zijn DHCP-servers. Dit betekent dat de router automatisch een IP-adres toewijst aan de Network Space MAX. Als het netwerk niet wordt beheerd via DHCP, maakt de Net- work Space MAX gebruik van APIPA om zichzelf een geldig IP-adres in het bestaande netwerk toe te wijzen. In sommige gevallen wijst het zichzelf een IP-adres toe volgens de regel 169.254.xxx.yyy/24. Als een statische IP moet worden toegewezen aan apparaten in uw netwerk, volgt u deze stappen om de LaCie Network Assistant te gebruiken: 1. Zorg ervoor dat de LaCie Network Assistant is geïnstalleerd op uw computer (zie paragraaf 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant voor informatie). 2. Start de LaCie Network Assistant en open het tabblad Network settings (Netwerkinstellingen): Windows-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle pro- gramma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in het systeemvak en de Network Assistant detecteert automa- tisch uw LaCie Network Space MAX en andere opslagap- paratuur in uw netwerk. Mac-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Program- ma’s. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie Network Space MAX en andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk. 3. Klik op het pictogram in het systeemvak (Windows) (Afb. 15) of de menubalk (Mac) (Afb. 16) en selecteer Configuration Win- dow... (Configuratievenster...). 4. Klik op het tabblad Network (Netwerk) en selecteer Manual (Handmatig) (Afb. 17). 5. Pas de netwerkinstellingen aan voor een correcte werking met uw netwerk. Zorg ervoor dat u een IP-adres toewijst in hetzelfde subnet als uw computer zodat de Network Space MAX kan wor- den gedetecteerd door die computer. 6. Klik op Apply (Toepassen). Het apparaat wordt opnieuw gestart en wordt na een korte tijd beschikbaar.
Pagina: 16
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 17 Bestanden kunnen op de Network Space MAX op verschillende ma- nieren worden geopend en overgebracht. Volg de onderstaande koppelingen voor meer informatie. 3.2. Gedeelde mappen openen via de LaCie Network Assistant 3.2.1. Gebruiker wisselen 3.2.2. Shares via de LaCie Network Assistant 3.2.3. Shares toewijzen met het besturingssysteem 3.3. Shares openen via de bestandsverkenner (Dashboard) 3.4. USBShare openen via USB 3.5. Toegang op afstand 3.6. Gedeelde mappen openen via FTP 3.7. Multimediaserver 3. Bestanden openen en overbrengen
Pagina: 17
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 18 3.1. Over gedeelde mappen De LaCie Network Space MAX heeft standaard drie shares (vergelijkbaar met drivepartities of volumes): OpenShare, MyShare en USBShare (USBShare wordt automatisch gemaakt wanneer u ruimte voor USB-toegang toewijst; zie 4.9.2. USBShare-capaciteit aanpassen). De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillen tussen de gedeelde mappen: Share Gemaakt op Toegankelijkheid Aansluiting MyShare Standaard Beveiligd met een wachtwoord, standaard alleen toegankelijk voor beheerder Bij verbinding met het netwerk (Ethernet) OpenShare Standaard Openbaar, toegankelijk voor elke gebruiker in het netwerk Bij verbinding met het netwerk (Ethernet) en UPnP/DLNA- gecertificeerde spelers/adapters (als UPnP-service is geactiveerd) USBShare Als capaciteit is toegewezen aan USBShare Openbaar, toegankelijk voor elke gebruiker in het netwerk Bij verbinding met het netwerk (Ethernet) of een computer (USB) [UserShare] (bijvoorbeeld JohnShare) Als de beheerder een nieuwe gebruiker toevoegt Beveiligd met een wachtwoord, alleen toegankelijk voor de gebruiker en beheerder Bij verbinding met het netwerk (Ethernet) Wanneer de Network Space MAX dus is verbonden met het netwerk, zijn alle shares toegankelijk voor de beheerder en OpenShare en USBShare voor gasten (USBShare zal alleen beschikbaar zijn als u ruimte hebt toegewezen aan de USB-toegang). Als de Network Space MAX echter is aangesloten op een computer via USB, is alleen USBShare toegankelijk. Het is ook mogelijk nieuwe gedeelde mappen te maken en/of de standaard gedeelde mappen te verwijderen (behalve USBShare). Zie paragraaf 4.7. Dashboard: gebruikers voor meer informatie.
Pagina: 18
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 19 3.2. Gedeelde mappen openen via de LaCie Network Assistant Wanneer uw computer is verbonden met uw lokale netwerk, helpt de LaCie Network Assistant u snel verbinding te maken met de gedeel- de mappen (MyShare, OpenShare, elke share van een gebruiker en/of USBShare) op uw LaCie Network Space MAX en die mappen desgewenst onmiddellijk beschikbaar te maken wanneer u inlogt op uw computer (zie paragraaf 3.2.2. Shares via de LaCie Network As- sistant voor deze procedure). Standaard wordt u ingelogd als gast en hebt u dus geen toegang tot MyShare of private shares die u hebt gemaakt. Voor de toegang to beveiligde gedeelde mappen moet u de inloggegevens wijzigen met behulp van de LaCie Network Assistant. Raadpleeg paragraaf 3.2.1. Gebruiker wisselen voor deze procedure. Gedeelde mappen openen: 1. Start de LaCie Network Assistant. Windows-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle program- ma's. Een Network Assistant-pictogram wordt weergegeven in het systeemvak (Afb. 18) en de Network Assistant detecteert au- tomatisch uw LaCie Network Space MAX en andere opslagap- paratuur in uw netwerk (Afb. 19). Mac-gebruikers Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Programma’s. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie Network Space MAX en andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk. 2. Klik op het pictogram in het systeemvak (Windows) of de me- nubalk (Mac) en selecteer NetworkSpaceMAX en een share in het submenu (Afb. 20). vervolg op de volgende pagina >> Afb. 18 Afb. 19 Afb. 20
Pagina: 19
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 20 3. U wordt ingelogd als een gast en de gedeelde map wordt geopend in een Finder-venster (Mac) of een Verkenner-venster (pc). Zie 3.2.1. Gebruiker wisselen voor toegang tot private shares met de LaCie Network Assistant. 4. Breng de bestanden van uw computer op de normale manier over naar de share op de Network Space MAX. Mac-gebruikers: als de share niet wordt geopend in een Finder-venster, gaat u in de Finder naar Network > NetworkSpaceMAX > [Share name] (Netwerk > NetworkSpaceMAX > [Naam share]). BELANGRIJK: Als u een grote hoeveelheid gegevens wilt kopiëren van de USBShare naar een andere gedeelde map, adviseert LaCie de Bestandsverkenner (3.3. Shares openen via de bestandsverken- ner (Dashboard)) te gebruiken in plaats van de sleepmethode via SMB.
Pagina: 20
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 21 3.2.1. Gebruiker wisselen Standaard wordt u ingelogd als een gast en hebt u dus geen toe- gang tot private gedeelde mappen. Voor de toegang to beveiligde gedeelde mappen moet u de inloggegevens wijzigen met behulp van de LaCie Network Assistant. Volg deze stappen: 1. Klik op het LaCie Network Assistant-pictogram in de taakbalk (Windows) of menubalk (Mac) en selecteer Configuratieven- ster.... 2. Klik op het tabblad Volumes en klik dan op de knop authenti- catie (Afb. 21). 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd (Afb. 22). De naam en het wachtwoord van de beheerder kunnen via de pagina Dashboard > Home worden gewijzigd. 4. Klik op OK. Wanneer u nu op het LaCie Network Assistant-pic- togram klikt, moet er een lijst met shares worden weergegeven die toegankelijk zijn voor de geauthenticeerde gebruiker. TECHNISCHE OPMERKING: Normaal hebt u een beheerder- saccount gemaakt tijdens de Installatiewizard. Als u om welke reden dan ook de Installatiewizard niet hebt voltooid, kunt u de standaard private share openen (MyShare) door u te authenticeren met de gebruikersnaam=admin/het wachtwoord=admin. Afb. 21 Afb. 22
Pagina: 21
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 22 3.2.2. Shares via de LaCie Network Assistant LaCie Network Assistant kan worden ingesteld om shares automa- tisch te activeren op uw computer, waardoor u snel toegang hebt zonder dat u elke keer uw gebruikersnaam en wachtwoord hoeft op te geven. Als u shares wilt toewijzen met LNA, voert u de volgende stappen uit: 1. Klik in het LNA-menu op Configuration Window (Configura- tievenster). 2. Klik op het tabblad Volumes. 3. Als u shares wilt toewijzen die zijn beveiligd met een wachtwoord, moet u zich authenticeren door op de knop Authentication (Au- thenticatie) te klikken en uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. 4. Klik naast de share(s) die u wilt toewijzen op het selectievakje onder de kolom Auto Mount (Automatisch activeren). Als het bericht 'can't list volumes' (kan volumes niet weergeven) wordt weergegeven, wordt dit mogelijk weergegeven omdat u een verouderde versie van LNA gebruikt. Download de nieuwste versie vanaf de LaCie-website. Pc-gebruikers: de share wordt automatisch geactiveerd in My Com- puter/Computer (Deze computer/Computer) wanneer de computer de Network Space MAX herkent op het netwerk (Afb. 24). Mac-gebruikers: het sharepictogram wordt automatisch op het bu- reaublad en in de Finder weergegeven wanneer de computer de Network Space MAX herkent op het netwerk (Afb. 25). Afb. 23 Afb. 24 - Windows Vista-gebruikers Afb. 25 - Mac-gebruikers
Pagina: 22
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 23 3.2.3. Shares toewijzen met het besturingssysteem Als u een snelkoppeling wilt voor toegang tot shares op de Network Space MAX, volgt u deze procedure: Windows XP-, Vista- en Windows 7-gebruikers 1. Selecteer in een Verkenner-venster in Windows XP Tools > Map Network Drive (Extra > Netwerkverbinding maken) (Afb. 26). In Windows Vista en Windows 7 opent u een Verkenner-venster, gaat u naar Computer en klikt u op Map Network Drive (Netwerkverbinding maken) (Afb. 27). 2. Blader naar OpenShare en selecteer deze optie. 3. Windows geeft aan dat u ervoor kunt kiezen om de shares te activeren elke keer dat u inlogt bij de computer. 4. Herhaal stap 1-3 voor andere shares. 5. U hebt nu toegang tot uw share via een Verkenner-venster. Mac-gebruikers 1. Open een nieuw Finder-venster. Zoek in de linkerkant van het venster naar Shared > NetworkSpaceMAX (Gedeeld > NetworkSpaceMAX) (of de nieuwe naam van uw apparaat) > OpenShare. U wordt gevraagd om een wachtwoord voor toegang tot de share. 2. Herhaal stap 1 voor elke share. De shares activeren elke keer dat u inlogt bij de computer: 1. Via het Apple-pictogram in de menubalk selecteert u Sys- teemvoorkeuren > Accounts > Inloggen. 2. Klik op het +-teken om een nieuw item toe te voegen aan de lijst en blader naar de shares. De shares moeten worden geactiveerd om ze toe te voegen aan de lijst. (Afb. 28). 3. Wanneer u inlogt op het Mac OS, wordt/worden de gedeel- de map(pen) automatisch op uw bureaublad geplaatst. Afb. 26 - Windows XP-gebruikers Afb. 27 - Windows 7- en Vista-gebruikers Afb. 28 - Mac OS X-gebruikers
Pagina: 23
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 24 3.3. Shares openen via de bestandsverkenner (Dashboard) Het Dashboard beschikt over een interactieve bestandsverkenner voor het beheren en overbrengen van bestanden via HTTP. Volg deze stappen om de bestandsverkenner te openen: 1. Log in bij het Dashboard (raadpleeg paragraaf 4.1. Dashboard: toegang voor meer informatie). 2. Klik op de knop File Browser (Bestandsverkenner) (Afb. 29). 3.3.1. Over de bestandsverkenner Met de Bestandsverkenner kunt u bestanden overbrengen, kopiëren en verwijderen, alsook foto's in miniatuurweergave bekijken en zelfs multimedia-inhoud zoals mp3 of flv-video's streamen. Het is dus een handige manier om bewerkingen uit te voeren met bestanden die zijn opgeslagen in shares op de Network Space MAX, ongeacht de eventuele verbinding via het netwerk of internet (zie 3.5. Toegang op afstand). Aangezien met de bestandsverkenner bestanden sneller kunnen worden overgedragen dan met slepen en neerzetten (SMB), is het handiger voor het overzetten van grote bestanden. De Bestandsverkenner bestaat uit vijf onderdelen (Afb. 30): 1. Met de werkbalk kunt u talrijke functies uitvoeren zoals het wijzigen van de weergave van de bestanden en het uploaden van bestanden naar de Network Space MAX vanaf uw com- puter. 2. Met NAS-selectie kunt u het product kiezen dat u wenst te openen. 3. Share-mappen toont de mapstructuur van de geselecteerde gedeelde map. 4. Bestandsinfo geeft informatie over een geselecteerd bestand weer zoals de naam, het bestandstype, de afmetingen (foto's) of de duur (video's). 5. Mapinhoud toont de bestanden van een geselecteerde map. Om de bestanden als miniaturen te bekijken, klikt u op Min- iaturen in de werkbalk. Afb. 29 Afb. 30
Pagina: 24
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 25 3.4. USBShare openen via USB De Network Space MAX kan op uw netwerk worden aangesloten via Ethernet of rechtstreeks op een computer via USB. Dit hoofdstuk legt uit hoe u uw harddrive aansluit op een computer. Voor infor- matie over de verbinding met uw netwerk raadpleegt u hoofdstuk 2. Verbinding maken met een netwerk. U moet verbinding maken met het netwerk en de Installatiewiz- ard uitvoeren voordat u de Network Space MAX op uw computer aansluit via USB. Volg de stappen in hoofdstuk 2. Verbinding maken met een netwerk voordat u verder gaat. U moet ook de opslag voor de USB-toegang vergroten door de schuifbalk voor de capaciteit van de USBShare aan te passen (die standaard is ingesteld op 0 GB) (raadpleeg 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien of 4.9. Dashboard: drivegegevens). Volg deze stappen om uw LaCie Network Space MAX aan te sluiten op uw computer: 3.4.1. STAP 1: de drive inschakelen 3.4.2. STAP 2: de USB-kabel aansluiten TECHNISCHE OPMERKING: als uw netwerk is beperkt tot overdrachtsnelheden van 10/100 Mbit of als u WiFi gebruikt, zijn snellere overdrachten doorgaans mogelijk met de USB-aansluiting. In dit geval adviseert LaCie u dat u eerst grote hoeveelheden bes- tanden via USB kopieert naar de Network Space MAX en dat u ze daarna deelt in uw netwerk via de Ethernet-kabel. BELANGRIJKE OPMERKING: als u de Network Space MAX aansluit op het netwerk via Ethernet en op een computer via USB, wordt USBShare geactiveerd op de computer als een fysieke drive en wordt deze niet weergegeven op het netwerk.
Pagina: 25
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 26 3.4.1. STAP 1: de drive inschakelen BELANGRIJK: u moet ruimte toewijzen aan de USBShare voordat u de drive aansluit op uw computer. Zie 4.9. Dashboard: driveg- egevens. 1. Sluit de voeding aan op een wandcontactdoos en op de LaCie Network Space MAX (Afb. 31). 2. Schakel de drive in door de aan/uit-knop aan de achterzijde van de drive twee seconden ingedrukt te houden (Afb. 32). Het LED-lampje gaat branden en begint te knipperen. 3. Ga verder met de volgende stap, 3.4.2. STAP 2: de USB-kabel aansluiten. Afb. 31 Afb. 32
Pagina: 26
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 27 3.4.2. STAP 2: de USB-kabel aansluiten 1. Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op een vrije USB 2.0-poort van uw computer (Afb. 33). 2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB- poort (type B; zie Afb. 33) aan de achterzijde van de Network Space MAX. 3. Zodra de LED niet langer knippert, wordt de harde schijf op uw computer geactiveerd en verschijnt de schijf in Deze computer/ Computer (Windows-gebruikers) of op het bureaublad (Mac- gebruikers). 4. U kunt bestanden op dezelfde manier overdragen van uw com- puter als met opslaan op het bureaublad: slepen en neerzetten, kopiëren en plakken, enzovoort. De USBShare van de Network Space MAX is geformatteerd in MS- DOS (FAT32) voor gebruik met pc's en Mac's. U kunt de drive opnieuw formatteren in MS-DOS (FAT32) met het Dashboard (raadpleeg 4.9. Dashboard: drivegegevens voor meer informatie). Raadpleeg de documentatie van de schijfbeheertoepassing voor uw besturingssysteem om de USBShare te formatteren in een andere bestandsindeling (NTFS of HFS+). Hi-Speed USB 2.0-kabels en -connectoren Zie Afb. 34 voor een illustratie van de Hi-Speed USB 2.0-kabel die wordt gebruikt voor de aansluiting van uw LaCie Network Space MAX op uw computer. Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB 1.1-poort maar in dat geval zijn de tragere overdrachtsnel- heden van USB 1.1 van kracht. Afb. 33 Afb. 34 – Hi-Speed USB 2.0-kabeluiteinden
Pagina: 27
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 28 3.4.3. De USB-aansluiting loskoppelen Externe USB-apparaten bieden 'Plug&Play'-functionaliteit. Dit betek- ent dat uw drive kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorkomen, is het echter belangrijk dat de volgende stappen worden uitgevoerd bij het loskoppelen van de harddrive. Windows XP-gebruikers Klik in het systeemvak (rechts onder in de hoek van uw scherm) op het pictogram Uitwerpen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeelding. (Afb. 35). Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die door het pictogram Eject (Uitwerpen) worden bestuurd (in het bericht wordt 'Safely remove...' (... veilig verwijderen) weergegeven). Klik op de drive die u wenst los te koppelen. Vervolgens verschijnt het volgende bericht: 'Safe to Remove Hardware' (Hardware kan veilig worden verwijderd) (of vergeli- jkbare tekst). Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld. Windows Vista- & Windows 7-gebruikers Klik in het systeemvak (rechts onder in uw scherm) op het picto- gram Hardware veilig verwijderen (let op het witte vinkje in een groene cirkel) (Afb. 36). Een bericht verschijnt en toont u de apparatuur die veilig kan worden verwijderd. Selecteer Verwijderen voor het apparaat dat u wilt verwijderen (Afb. 37). Een bericht verschijnt met de melding dat u het ap- paraat veilig kunt verwijderen. Mac-gebruikers Sleep het pictogram van de harddrive naar de prullenmand (Afb. 38). (Het hieronder afgebeelde pictogram is een algemeen USB-apparaatpictogram. Uw drive kan worden weergegeven door een pictogram dat er als de drive zelf uitziet.) Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de drive worden losgekoppeld. Afb. 35 Afb. 36 Afb. 37 Afb. 38
Pagina: 28
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 29 3.5. Toegang op afstand U kunt toegang krijgen tot uw Network Space MAX wanneer u niet thuis bent. U kunt bestanden uploaden of downloaden vanaf elke locatie als u verbinding hebt met internet en uw Network Space MAX beheren. LaCie heeft een screencast gemaakt waarin dit proces wordt weergegeven (zie Afb. 39 hier om de koppeling te volgen of klik op de pagina Dashboard > Network (Dashboard > Netwerk) op de 'i' naast het gedeelte Remote Access (Toegang op afstand) om de screencast te openen (zie Afb. 40). Zie 4.8. Dashboard: netwerk voor meer informatie over netwerkin- stellingen. Na de verbinding is de browsergebaseerde bestandsverkenner een eenvoudige manier om uw bestanden te openen. U kunt bestan- den uploaden, downloaden en zelfs de meeste soorten multime- diabestanden (zoals mp3 en flv) streamen. Voor meer informatie over de Bestandsverkenner raadpleegt u 3.3. Shares openen via de bestandsverkenner (Dashboard). Afb. 39 Afb. 40
Pagina: 29
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 30 3.6. Gedeelde mappen openen via FTP Het FTP-protocol wordt gebruikt om bestanden van de ene com- puter naar de andere te versturen via een lokaal netwerk of het internet. Met dit protocol kunt u bestanden veilig uitwisselen met uw vrienden en kennissen omdat alleen personen met een gebruiker- saccount toegang hebben. De FTP-service wordt standaard ingeschakeld voor nieuwe shares maar als u de service op algemeen of gebruikersniveau hebt uitge- schakeld, schakelt u de service in zoals beschreven in paragraaf 4.6. Dashboard: algemene instellingen en 4.7. Dashboard: gebruikers. Als u lokaal in het LAN verbinding wilt maken met de Network Space MAX via FTP, voert u in het adresveld van uw browser of FTP-client het volgende in: ftp://[IP-adres] TECHNISCHE OPMERKING: zie paragraaf 2.5. Een statisch IP- adres toewijzen voor instructies voor het vinden van het IP-adres van uw Network Space MAX. Voorbeeld: ftp://192.168.10.149 OF ftp://<gebruikersnaam>:<wachtwoord>@<ip of apparaat- naam>/ Voorbeeld: ftp://ringo:4xtp23@NetworkSpaceMAX/ Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor het Dashboard in om in te loggen (4.7. Dashboard: gebruikers). Voor toegang op afstand tot de drive vanaf een computer die zich NIET in uw netwerk bevindt, raadpleegt u 3.5. Toegang op afstand. Afb. 41
Pagina: 30
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 31 3.7. Multimediaserver Als er een netwerkverbinding is gemaakt tussen uw computer en de Network Space MAX, kunt u de Network Space MAX instellen voor het delen van bestanden (alleen opgeslagen op OpenShare) met UPnP/DLNA-apparaten. Volg deze stappen: 1. Zorg ervoor dat de Network Space MAX correct is verbonden met uw thuisnetwerk zoals beschreven in paragraaf 2. Verbind- ing maken met een netwerk. 2. Schakel Multimediaserver in het Dashboard van de Network Space MAX in (zie paragraaf 4.6. Dashboard: algemene instel- lingen) (Afb. 42). 3. Nu kunt u bestanden in OpenShare op uw Network Space MAX afspelen op elke UPnP/DLNA-gecertificeerde speler/adapter (zoals een Xbox 360, Play Station 3, een mobiele telefoon met DLNA, enzovoort). TECHNISCHE OPMERKING: als u uw UPnP/DLNA-apparaten toegang wilt geven tot bestanden op de externe USB-harddrive die is aangesloten op de uitbreidingspoort van de Network Space MAX, selecteert u Multimedia Indexation (Multimedia-indexering) op de pagina Dashboard: Front USB Port (USB-poort vooraan). Afb. 42
Pagina: 31
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 32 3.7.1. Multimediaserver: iTunes De Network Space MAX kan fungeren als een iTunes-muziekserver door audiobestanden (alleen opgeslagen op OpenShare) te strea- men naar een netwerkcomputer met iTunes. Na de configuratie verschijnt een afspeellijst met de apparaatnaam van uw Network Space MAX (standaard NetworkSpaceMAX) in de categorie Shared (Gedeeld) in iTunes en worden audiobestanden op de Network Space MAX vermeld in deze afspeellijst. Volg deze stappen: 1. Zorg ervoor dat de Network Space MAX correct is verbonden met uw thuisnetwerk zoals beschreven in paragraaf 2. Verbind- ing maken met een netwerk. 2. Schakel Multimediaserver in het Dashboard van de Network Space MAX in (zie paragraaf 4.6. Dashboard: algemene instel- lingen) (Afb. 42). 3. Controleer of in iTunes de optie voor bibliotheek delen is inge- schakeld in Preferences > Sharing > Look for shared libraries (Voorkeuren > Delen > Zoeken naar gedeelde bibliotheken). 4. Open de gedeelde afspeellijst in iTunes (Afb. 43). TECHNISCHE OPMERKING: de iTunes-serverservice onder- steunt de volgende bestandstypen: .mp3, .wav, .aac, .pls en .m3u. Afb. 43
Pagina: 32
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 33 3.7.2. Multimediaserver: Windows Media Player Na configuratie kan Windows Media Player (WMP) bestanden af- spelen op de Network Space MAX via de netwerkverbinding. Volg deze stappen: 1. Zorg ervoor dat de Network Space MAX correct is verbonden met uw thuisnetwerk zoals beschreven in paragraaf 2. Verbind- ing maken met een netwerk. 2. Schakel Multimediaserver in het Dashboard van de Network Space MAX in (zie paragraaf 4.6. Dashboard: algemene instel- lingen) (Afb. 42). 3. Klik in WMP op Organize > Manage Libraries > Music (Or- ganiseren > Bibliotheken beheren > Muziek) (of video of af- beeldingen) (Afb. 44). 4. Klik in het dialoogvenster op Add (Toevoegen), selecteer Net- workSpaceMAX (als u de apparaatnaam niet hebt gewijzigd) in het gedeelte Network (Netwerk) en klik op Include Folder (Map opnemen) (Afb. 45). 5. WMP begint met het indexeren van de mediabestanden. Zodra dit is voltooid, wordt de bestanden weergegeven in de WMP- bibliotheek. Afb. 44 Afb. 45
Pagina: 33
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Bestanden openen en overbrengen Gebruikershandleiding pagina 34 4. Beheren van uw LaCie Network Space MAX De LaCie Network Space MAX beschikt over een gebruiksvriendelijk, browsergebaseerd hulpmiddel voor de configuratie van de drive en het beheer van gebruikers, genaamd het Dashboard. Open het Dashboard door het IP-adres of de apparaatnaam van uw drive te typen in uw browser of door de LaCie Network Assistant te gebrui- ken. Wanneer u voor het eerst inlogt, ziet u de Installatiewizard (raad- pleeg paragraaf 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien). Als u later inlogt, ziet u onmiddellijk de Home-pagina van het Dashboard (Afb. 46). Bij het inloggen als een geregistreerde gebruiker kunt u uw eigen account en de bestanden in de voor u toegankelijke gedeelde mappen beheren. Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende paragrafen die u helpen bij de navigatie in het Dashboard en de configuratie van uw Network Space MAX: 4.1. Dashboard: toegang 4.2. Dashboard: welkomstpagina 4.3. Dashboard: navigatie 4.4. Dashboard: uitloggen 4.5. Dashboard: Restart/Shutdown (Opnieuw opstarten/Afslui- ten) 4.6. Dashboard: algemene instellingen 4.7. Dashboard: gebruikers 4.8. Dashboard: netwerk 4.9. Dashboard: drivegegevens 4.10. Dashboard: eco-beheer 4.11. Dashboard: ondersteuning 4.12. Dashboard: downloaden 4.13. Dashboard: Copy (Kopiëren) 4.14. Dashboard: USB-poort vooraan 4.15. Dashboard: RAID Management (RAID-beheer) Afb. 46
Pagina: 34
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 35 4.1. Dashboard: toegang U kunt het Dashboard op twee manieren openen: met de LaCie Network Assistant en met een browser. Met de LaCie Network Assistant 1. Klik op het LaCie Network Assistant-pictogram in het sys- teemvak (Windows-gebruikers) of de menubalk (Mac-ge- bruikers) en selecteer NetworkSpaceMAX > Web Access (Webtoegang) (Afb. 47). De inlogpagina van de LaCie Network Space MAX wordt geopend in een nieuw browservenster of tabblad (Afb. 48). Als uw browser niet is geopend, opent de LaCie Network Assistant deze voor u. Met een browser 1. Open uw internetbrowser (Firefox, Internet Explorer, Safari, enzovoort) en typ het IP-adres of de apparaatnaam van uw LaCie Network Space MAX (standaard NetworkSpaceMAX) in het URL-veld (webadres) van uw browser (Afb. 49). http://[IP-adres] of http://NetworkSpaceMAX (Windows) http://NetworkSpaceMAX.local (Mac) OPMERKING: u kunt het IP-adres van uw LaCie Network Space MAX vinden door te klikken op het tabblad Network (Netwerk) van het netwerkconfiguratievenster van de LaCie Network Assistant. 2. Voor toegang als beheerder voert u uw gebruikersnaam en wa- chtwoord (hoofdlettergevoelig) van de beheerdersaccount in het inlogvenster in: 3. Klik op Login (Inloggen). Afb. 47 Afb. 48 Afb. 49 - Mac-gebruikers
Pagina: 35
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 36 4.2. Dashboard: welkomstpagina De welkomstpagina bevat koppelingen naar nuttige documenten op de LaCie-website (Afb. 50, a) en een tabel met de verschillende op- ties van het Dashboard (Afb. 50, b). Als u inlogt als beheerder bij het Dashboard, ziet u de gedetailleerde welkomstpagina die u volledig kunt beheren (zoals in Afb. 50). Als u inlogt als gebruiker, beschikt u over minder opties (mogelijkheid om gebruikersnaam/wachtwoord te wijzigen, toegang tot bestands- verkenner, kopiëren en downloaden). 4.3. Dashboard: navigatie Het Dashboard bestaat uit een centraal gebied omgeven door "wid- gets" of kleine vakjes die de verschillende pagina's van het Dash- board voorstellen. De widget toont een overzicht van de informatie op de pagina. Voor de volledige informatie navigeert u naar de pagina. ✦ ✦ Als u naar een pagina wilt bladeren, klikt u op de widget onder de titel of sleept u een widget naar het midden van het venster. ✦ ✦ Voor de minimalisatie van een widget klikt u op de X naast de titel. ✦ ✦ Voor de maximalisatie van een geminimaliseerde widget sleept u het pictogram naar een gemaximaliseerde widget, die op zijn beurt wordt vervangen. ✦ ✦ Als u widgets wilt verplaatsen, sleept u het pictogram van de geminimaliseerde widget of de titel van de gemaximaliseerde widget naar de positie van een andere widget. 4.4. Dashboard: uitloggen Als u wenst uit te loggen bij het Dashboard, klikt u op de uitlogknop in de rechterbovenhoek van elke Dashboard-pagina (Afb. 51). 4.5. Dashboard: Restart/Shutdown (Opnieuw opstarten/Afsluiten) Om de drive opnieuw op te starten of uit te schakelen, klikt u op deze knop en kiest u vervolgens Restart (Opnieuw opstarten) of Shutdown (Uitschakelen) (Afb. 52). Afb. 50 Afb. 51 Afb. 52
Pagina: 36
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 37 4.6. Dashboard: algemene instellingen Met deze pagina kan de beheerder enkele van de algemene instel- lingen van de Network Space MAX aanpassen. Machine name (Apparaatnaam): wijzig de apparaatnaam. De ap- paraatnaam identificeert uw Network Space MAX in de LaCie Net- work Assistant en in het lokale netwerk. De apparaatnaam mag uit maximaal 15 tekens bestaan. Gebruik alfanumerieke tekens zonder spaties of symbolen. Date (Datum) (mm/dd/jj): de datum aanpassen. Workgroup (Werkgroep): de Windows-werkgroepnaam aanpas- sen om uw Network Space MAX deel te laten uitmaken van een bepaalde werkgroep. TECHNISCHE OPMERKING: Mac-gebruikers verbonden met een netwerk met Windows-computers kunnen gedeelde shares ook openen door in Finder Network > [Workgroup] > NetworkSpace- MAX (Netwerk > [Werkgroep] > NetworkSpaceMAX) te selecteren waarbij [Werkgroep] de naam van de Windows-werkgroep is. Time (Tijd): de tijd aanpassen. FTP Service (FTP-service): schakel deze functie in/uit zodat uw Net- work Space MAX toegankelijk is via FTP (File Transfer Protocol). Time zone (Tijdzone): de tijdzone aanpassen. Multimedia Service (Multimedia-service): met deze functie kunt u de Network Space MAX gebruiken als UPnP-multimediaserver. Bestan- den (alleen opgeslagen in OpenShare) kunnen worden afgespeeld op UPnP-spelers (zoals mobiele telefoons, computers en spelcon- soles). Zie 3.7. Multimediaserver voor informatie over het gebruik van uw Network Space MAX voor het streamen van bestanden naar uw UPnP-apparaten. Zie paragraaf 3.7.1. Multimediaserver: iTunes voor informatie over het gebruik van de Network Space MAX als iTunes-muziekserver. Als u net nieuwe inhoud hebt toegevoegd aan de Network Space MAX, kan het enkele minuten duren voordat deze beschikbaar is voor UPnP/DLNA-gecertificeerde spelers/adapters. NTP Server (NTP-server): klik op het vakje en klik vervolgens op het veld aan de rechterzijde en typ het adres van een Network Time Protocol-server om de tijd van de Network Space MAX automatisch in te stellen. Wanneer NTP is geselecteerd, kunt u de tijds- en datu- minstellingen niet wijzigen. Afb. 53
Pagina: 37
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 38 4.7. Dashboard: gebruikers Met deze pagina kunt u gebruikersaccounts beheren. Raadpleeg hieronder hoe u taken uitvoert die betrekking hebben op het gebrui- kersbeheer (Afb. 54). Dit product beschikt niet over groepsbeheer of de mogelijkheid om de ene gebruiker toegang te geven tot de share van een andere gebruiker. Deze functies zijn beschikbaar in de professionele NAS-producten van LaCie. De gebruikersgegevens worden in een tabel georganiseerd. ✦ ✦ Als u een quota hebt ingesteld, wordt de gebruikte hoeveel- heid aangegeven in procenten. ✦ ✦ Als Time Machine is geactiveerd voor de gebruikersshare, wordt dit aangegeven. ✦ ✦ OpenShare (openbare share) wordt weergegeven in de onderste tabel. 4.7.1. Een nieuwe gebruiker toevoegen Er wordt automatisch een private share gemaakt als er een nieuwe gebruiker wordt gemaakt. De naam van de share wordt gekoppeld aan de gebruikersnaam. De nieuwe gebruiker 'Sally' heeft een share met de naam SallyShare. Als Sally haar gebruikersnaam wijzigt in John, wordt de naam van de share gewijzigd in JohnShare. Het is niet mogelijk om extra openbare shares te maken. 1. Klik op het groene plusteken naast de paginatitel ('Gebruiker- saccounts'). 2. In het vak dat verschijnt, typt u: ✦ ✦ Een gebruikersnaam van vier tot 20 tekens. U kunt letters (hoofdlettergevoelig), cijfers, koppeltekens en onderstreping- stekens gebruiken. Spaties en andere symbolen worden niet ondersteund. ✦ ✦ Een wachtwoord van vier tot 20 tekens. U moet het wa- chtwoord bevestigen. ✦ ✦ E-mailadres en een quota voor de harde schijf kunnen op dit moment worden ingesteld voor de nieuwe gebruiker (Afb. 55) of later worden bijgewerkt. Compatibiliteit met Time Machine voor de gebruiker kan ook worden bijgewerkt als de gebruiker is gemaakt (Afb. 54). 3. Druk op het groene plusteken aan de rechterzijde om de ge- bruikersaccount te maken. TECHNISCHE OPMERKING: als een e-mailadres wordt opge- geven, ontvangt de gebruiker meldingen over zijn/haar gebruiker- saccount die automatisch worden verstuurd door de Network Space MAX. Zie paragraaf 4.11.1. Gebeurtenissen e-mailmeldingen voor meer informatie. Door het instellen van de quota kan de beheerder de max. beschikbare ruimte in GB voor een bepaalde gebruiker vastleggen. Als u geen quota instelt, heeft de gebruiker een on- beperkte capaciteit. Afb. 55 Afb. 54
Pagina: 38
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 39 4.7.2. Een gebruiker verwijderen Het verwijderen van een gebruiker verwijdert ook zijn/haar share met alle erin opgeslagen bestanden en gerelateerde back-uptaken. U kunt OpenShare niet verwijderen. 1. Klik op de grijze 'x' aan de rechterzijde van de gebruiker in de tabel (Afb. 56. 2. In het dialoogvenster voor de bevestiging klikt u op Delete (Ver- wijderen) (Afb. 57). 4.7.3. Een gebruiker bewerken 1. Klik op de tekst in een veld in de gebruikerstabel om een waarde te wijzigen (Afb. 58). LET OP: de quota verkleinen kan ervoor zorgen dat gegevens wor- den verwijderd. Afb. 56 Afb. 58 Afb. 57
Pagina: 39
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 40 4.8. Dashboard: netwerk Met deze pagina kunt u de netwerkinstellingen van uw Network Space MAX aanpassen. Merk op dat de pagina twee tabbladen heeft: standard (standaard) en advanced (geavanceerd). 4.8.1. Standaardinstellingen Configuratie met DHCP of handmatig: als uw netwerk beschikt over DHCP, zoals bij de meeste gebruikersnetwerken, worden aan de Network Space MAX automatisch een IP-adres en andere waarden toegewezen. Hierdoor zien de meeste gebruikers dat de tabel is in- gevuld met waarden. Als u Configure Manually (Handmatig config- ureren) selecteert, kunt u de waarden in de tabel aanpassen. Automatic port forward (Automatische poorttoewijzing): als u wilt dat uw Network Space MAX toegankelijk is via internet voor toegang op afstand, moet u bepaalde poorten openen in uw router voor een goede communicatie. Vink dit vakje aan om poorttoewijzing in te schakelen. Zo wordt UPnP-IGD/NAT-PMP gebruikt voor een automatische poorttoewijzing (als uw router compatibel is). de volgende poorten moeten worden toegewezen voor een goede communicatie: 21 (FTP) en 80 (HTTP). BELANGRIJK: als u automatisch poorttoewijzing activeert, worden openbare gedeelde mappen toegankelijk (lezen/schrijven) via FTP. Dynamic IP Resolution (Omzetting dynamische IP): u kunt een Dy- namic DNS-service van een andere leverancier gebruiken om een gemakkelijk te onthouden URL te maken voor de toegang op af- stand tot uw Network Space MAX (Afb. 60). Deze service is gratis en vereist geen abonnement. Voor toegang tot een stapsgewijze screencast klikt u op de 'i' naast het gedeelte Remote Access (Toegang op afstand) om de screencast te openen (Afb. 61). Afb. 59 Afb. 60 Afb. 61
Pagina: 40
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 41 4.8.2. Geavanceerde instellingen Proxy Configuration (Proxyconfiguratie): de Network Space MAX kan worden ingesteld voor verbinding met een proxyserver. Vul de URL en poort van de server URL in en optionele authenticatie-informatie en klik op Apply (Toepassen). SMTP Configuration (SMTP-configuratie): om ervoor te zorgen dat uw Network Space MAX waarschuwings-e-mails kan verzenden naar gebruikers, configureert u de SMTP-instellingen. Verifieer indien het waarschuwingssysteem werkt door het keuzevakje Send a verifica- tion email (Een verificatie-e-mail verzenden) aan te vinken. Na het wijzigen van een van de bovenstaande instellingen klikt u op de knop Apply (Toepassen). Afb. 62
Pagina: 41
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 42 4.9. Dashboard: drivegegevens Deze pagina toont u informatie over het schijfgebruik en laat u toe uw drive opnieuw te formatteren. 4.9.1. Uw Network Space MAX formatteren Wanneer u klikt op de knop Format (Formatteren) bovenaan (Afb. 63, a), worden ALLE gegevens op de schijf (inclusief USBShare) gewist en wordt de schijf geformatteerd. Gegevens op de aan de voorzijde aangesloten USB-harddrive worden niet aangetast. Wan- neer u klikt op de knop Format (Formatteren) onderaan (Afb. 63, b), wordt alleen de USBShare geformatteerd. Opnieuw formatteren: 1. Klik op de knop FORMAT (FORMATTEREN). 2. In het blauwe venster dat wordt geopend, bevestigt u door op de knop FORMAT (FORMATTEREN) te klikken. LET OP: het formatteren wist alle gegevens op uw drive (maar ver- wijdert geen gebruikers of instellingen). Zorg ervoor dat u een back- up van uw gegevens hebt gemaakt op een ander volume voordat u verder gaat. Als u de USBShare formatteert en u wilt eerst een back-up maken in een andere gedeelde map, adviseert LaCie u de Bestandsverkenner (raadpleeg 3.3. Shares openen via de bes- tandsverkenner (Dashboard)) te gebruiken in plaats van SMB/AFP (bijv. de Finder voor Mac-gebruikers of een Verkenner-venster voor Windows-gebruikers). LaCie kan niet verantwoordelijk worden ge- houden voor het verlies van uw gegevens tijdens het formatteren. Afb. 63 Afb. 64
Pagina: 42
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 43 4.9.2. USBShare-capaciteit aanpassen Bij de titel USB Drive klikt u op het cijfer onder de titel Capacity (Ca- paciteit) om de capaciteit voor de USB-toegang te wijzigen. U kunt deze ruimte aanpassen van 0 GB tot wel 500 GB (standaardinstell- ing is 0 GB) (Afb. 65). Als u ervoor kiest om de grootte van de gedeelde map kleiner te maken, wordt het volume automatisch opnieuw geformatteerd en worden alle gegevens op het volume gewist. Bevestig uw keuze in het pop-upvenster om verder te gaan. Als u de grootte van USBShare wijzigt, moet u de share formatteren door op Format (Formatteren) te klikken onder het gedeelte USB Drive (Afb. 63, b). BELANGRIJK: LaCie beveelt u sterk aan het volume van de US- BShare niet groter dan 128 GB te maken tenzij u de USBShare formatteert in NTFS of HFS+ met het schijfhulpprogramma van uw besturingssysteem. Afb. 65
Pagina: 43
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 44 4.10. Dashboard: eco-beheer Status light on (Statuslampje aan): schakel dit selectievakje uit als u het voorste LED-lampje wilt uitschakelen. Let wel dat de waarschuwingsindicatoren hierdoor niet worden uitgeschakeld. Zie paragraaf 1.3.3. LED-gedrag voor meer informatie over het gedrag van LED-lampjes. Eco-modus na: stel de inactiviteitsduur in waarna de drive over- schakelt naar de eco-modus waardoor de schijven op een lager toerental draaien om zo minder stroom te verbruiken. Het product verlaat de Eco-modus automatisch wanneer een verzoek wordt ver- zonden naar de drive. Deep sleep enabled (Slaapstand inschakelen): slaapstand betekent dat de drive overschakelt naar een modus met een uiterst laag en- ergieverbruik en niet wordt uitgeschakeld wanneer u op Shut Down (Uitschakelen) klikt (zie 4.4. Dashboard: uitloggen). Deze modus kan worden geactiveerd door te klikken en de aan/uit-knop inge- drukt te houden. Om de drive uit de slaapstand te halen, drukt u op de aan/uit-knop of gebruikt u de functie Wake on LAN in de LaCie Network Assistant (zie 4.10.1. Wake on LAN). Geplande switch Aan: stel de drive in om de slaapstand op een bepaald tijdstip in te schakelen om energie te besparen. Geplande switch Uit: stel de drive in om de slaapstand op een bepaald tijdstip uit te schakelen om energie te besparen. na het wijzigen van een van de bovenstaande instellingen klikt u op de knop Apply (Toepassen). BELANGRIJK: als de slaapstand is ingeschakeld en u op de knop Shut Down (Uitschakelen) klikt, schakelt de drive over naar de slaap- stand en wordt het product NIET uitgeschakeld. wanneer de Slaap- stand is geactiveerd, worden alle processen, inclusief downloads en back-ups, beëindigd. Afb. 66
Pagina: 44
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 45 4.10.1. Wake on LAN U kunt de LaCie Network Assistant gebruiken om uw Network Space MAX uit de slaapstand te halen. Eerste keer dat u Wake on LAN gebruikt: 1. U hebt het MAC-adres van uw drive nodig. Klik op het LaCie Network Assistant-pictogram in uw systeemvak (Windows) of menubalk (Mac) en selecteer Configuration Window (Configu- ratievenster). Selecteer en kopieer vervolgens het MAC-adres (Afb. 67). 2. Klik vervolgens op het LaCie Network Assistant-pictogram in uw systeemvak (Windows) of menubalk (Mac) en selecteer Wake Up a Device (Een apparaat wekken) (Afb. 68). 3. Plak het MAC-adres in het veld klik op Wekken. Later gebruik: 1. Klik op het LaCie Network Assistant-pictogram in uw systeemvak (Windows) of menubalk (Mac) en selecteer Wake Up a Device (Een apparaat wekken) (Afb. 68). 2. Kies het NAS-product dat u wenst te wekken in het menu (Afb. 69). 3. klik op Wekken. Afb. 67 Afb. 68 Afb. 69
Pagina: 45
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 46 4.11. Dashboard: ondersteuning De ondersteuningspagina geeft u toegang tot het systeemlog en laat u e-mailwaarschuwingen instellen. Systeemlog klik op de knop Wissen om het systeemlogboek leeg te maken. Klik op de knop Download (Downloaden) om het log op uw computer op te slaan als u het moet versturen naar de klanten- service. Waarschuwingsbericht: als u dit selectievakje inschakelt, ontvangt de beheerder automatisch een e-mail bij belangrijke gebeurtenissen van uw Network Space MAX (als hij of zij een e-mailadres instelt op de pagina Users (Gebruikers), als de drive beschikt over een inter- netverbinding en als de SMTP-configuratie is ingesteld). Raadpleeg 4.11.1. Gebeurtenissen e-mailmeldingen voor meer informatie. Automatische update: zie paragraaf 4.16. Productsoftware bi- jwerken voor meer informatie. Afb. 70
Pagina: 46
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 47 4.11.1. Gebeurtenissen e-mailmeldingen De volgende gebeurtenissen zorgen ervoor dat een e-mailmelding wordt verstuurd als een e-mailadres is opgegeven in de pagina Ge- bruiker: Identificatie gebeurtenis Omschrijving Ontvanger Capaciteit Wanneer de totale beschikbare capacit- eit minder dan 10 GB bedraagt Beheerder Quotagebeur- tenis Wanneer de gedeelde map van een gebruiker meer dan 80% vol is Relevante gebruiker download Wanneer een download is voltooid of wanneer een fout tijdens het downloaden is opget- reden Beheerder en betreffende gebruiker Back-up Wanneer een fout tijdens het back-uppen optreedt Beheerder en betreffende gebruiker Temperatuur Het product heeft minstens een minuut de maximale temperatuur behouden Beheerder Recuperatie wachtwoord Een gebruiker heeft zijn/haar wachtwoord gerecupereerd Beheerder of gebruiker, afhankelijk van de persoon die het verzoek verstuurde Afb. 71 From: "Network Space MAX - NetworkSpaceMax" <xxxxx@xxxxx.com> Subject: [LaCie] Password Recovery Date: June 9, 2009 5:40:47 PM GMT+03:00 To: xxxxx@xxxxx.com Host : NetworkSpaceMax Model : Network Space MAX System Time : Tue, 09 Jun 2009 14:37:50 For password recovery Click here ================================================ [This message is automatically generated by the LaCie email notification service] www.lacie.com
Pagina: 47
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 48 4.12. Dashboard: downloaden Het Dashboard van de Network Space MAX beschikt over een tor- rentserver waarmee u torrent-bestanden kunt downloaden (Afb. 72). Voor meer informatie over torrents raadpleegt u: http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent_protocol 1. Klik eerst op de knop Start Download Machine (Downloadpro- gramma starten). 2. Om een download te starten, klikt u op het groene plusteken naast de paginatitel (Afb. 73). 3. Geef aan indien de torrentbron een bestand of een URL is en navigeer dan naar de bron. 4. Kies de bestemming (in welke gedeelde map moet het gedo- wnloade bestand worden opgeslagen?) en klik op SUBMIT (BE- VESTIGEN). 5. De download van het bestand begint (soms kan het enkele mi- nuten duren voordat de download begint) 4.12.1. Instellingen downloadpagina Onder de lijst met downloads zijn er verschillende instellingen (Afb. 74). TCP-poort voor inkomende verbindingen: kies een routerpoort die de torrentservice gaat gebruiken. Limiet downloadsnelheid: voer hier een cijfer in om de maximale downloadsnelheden te beperken. Limiet uploadsnelheid: voer hier een cijfer in om de maximale up- loadsnelheden te beperken. Max. actieve torrents: voer hier een cijfer in om het aantal torrents te beperken die tegelijkertijd kunnen worden gedownload/geüpload. Geef nul in om geen beperking in te stellen. TECHNISCHE OPMERKING: omdat de torrent-clientservice bandbreedte en systeembronnen gebruikt, kunnen meerdere geli- jktijdige downloads van invloed zijn op de prestaties van de Net- work Space MAX. Zelfs na het voltooien van een download, kan het systeembronnen blijven gebruiken als het bestand wordt geüpload, zolang de torrent actief is. Afb. 72 Afb. 74 Afb. 73
Pagina: 48
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 49 4.13. Dashboard: Copy (Kopiëren) Met deze pagina kunnen beheerders en gebruikers back-ups instel- len (Afb. 75). 4.13.1. Een back-uptaak maken 1. Klik op het groene plusteken aan de rechterzijde van de pagi- natitel ("Jobs List", Takenlijst) (Afb. 76). 2. Kies een Bron-share (wat u wilt back-uppen) in het linkermenu en een Bestemming-share (waar u de back-up wilt opslaan) in het rechtermenu. 3. Stel, indien gewenst, een tijd en datum in voor de back-uptaak. 4. Even later verschijnt een bericht met de melding dat de back-up is begonnen (Afb. 77). 5. Een bericht brengt u op de hoogte wanneer de back-up is voltooid. 4.13.2. Auto Import of the USB Device (Autom. import van USB-apparaat) Als u dit vakje inschakelt, worden de bestanden op een extern USB- apparaat dat is aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde, automatisch gekopieerd naar de Network Space MAX (Afb. 78). Met deze functie kunt u de inhoud op een externe harddrive kopiëren naar de Network Space MAX om zo de bestanden beschikbaar te maken in het netwerk zonder een computer te gebruiken. Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u nog steeds een back-uptaak configureren en handmatig uitvoeren voor het kopiëren van bestan- den van de externe USB-schijf naar de Network Space MAX (Open- Share). Zie paragraaf 4.13. Dashboard: Copy (Kopiëren) voor meer informatie. Zodra de back-up is voltooid, stopt het LED-lampje met knipperen. U kunt de drive vervolgens veilig loskoppelen. Afb. 75 Afb. 77 Afb. 78 Afb. 76
Pagina: 49
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 50 4.14. Dashboard: USB-poort vooraan Deze pagina biedt u informatie over apparaten die aangesloten zijn op de USB-poort aan de voorzijde van de Network Space MAX. De USB-poort aan de voorzijde is niet actief als de Network Space MAX is aangesloten op een computer via USB. Multimedia-indexering: schakel dit selectievakje in (Afb. 79) als u wilt dat de LaCie Network Assistant-apparaten toegang hebben tot bestanden op de externe USB-harddrive die is aangesloten op de Network Space MAX. Zie 4.14.1. Externe harde schijf aansluiten voor meer informatie over het aansluiten van een USB-harddrive. De Network Space MAX beschikt over een printerserver. Klik op het keuzevakje Activate Printer Server (Printerserver activeren) om de printerserver te activeren. U kunt een USB-printer aansluiten op de Network Space MAX via de USB-poort aan de voorzijde. Na de aansluiting wordt de printer beschikbaar in uw netwerk. De juiste printerstuurprogramma's moeten op de hostcomputer geïnstalleerd zijn. bij multifunctionele printers wordt alleen het afdrukken ondersteund. Als uw printer ook kan scannen, werkt deze functie niet als het ap- paraat is aangesloten op de Network Space MAX. De Network Space MAX ondersteunt alleen PostScript-printers. Als uw printer niet wordt weergegeven op de pagina van de USB-poort vooraan, is PostScript-afdrukken waarschijnlijk niet beschikbaar. Multifunctionele printers en fotoprinters bieden meestal geen onder- steuning voor PostScript-afdrukken. Aangezien LaCie niet kan ga- randeren dat uw printer ondersteuning biedt voor de juiste protocol- len, moet u de gebruikershandleiding van het apparaat raadplegen. Afb. 79
Pagina: 50
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON Uw LaCie Network Space beheren Gebruikershandleiding pagina 51 4.14.1. Externe harde schijf aansluiten U kunt een externe USB-harde schijf of USB-sleutel aansluiten om een back-up te maken van de gegevens op uw LaCie Network Space MAX of uw opslagcapaciteit uit te breiden. De toegang tot aangesloten harde schijven is vergelijkbaar met de toegang tot gedeelde mappen. Externe USB-harde schijven moeten in een van de ondersteunde in- delingen worden geformatteerd om compatibel te zijn met de LaCie Network Space MAX: MS-DOS (FAT32), NTFS, HFS+, EXT3 of XFS. Een externe harddisk aansluiten: 1. Zorg ervoor dat uw LaCie Network Space MAX is aangesloten met uw thuisnetwerk. 2. Schakel de externe harde schijf in, sluit de voeding aan (indien van toepassing) en sluit de USB-kabel aan op de USB-poort vooraan (zie Afb. 80) op de LaCie Network Space MAX. 3. De schijf dient binnen enkele seconden te verschijnen als een gedeelde map in de LaCie Network Assistant en in het Dash- board. Voor de toegang tot de bestanden op de harde schijf opent u deze net als bij een gewone share zoals beschreven in paragraaf 3. Bestanden openen en overbrengen (aangeslo- ten USB-harde schijven zijn altijd openbare shares en verlenen daarom lees- en schrijfrechten aan alle gebruikers). Een externe harddisk verwijderen: Om een aangesloten USB-harddrive te deactiveren, klikt u op de knop Eject (Verwijderen) naast de vermelding (Afb. 81). BELANGRIJKE OPMERKING: de max. ondersteunde capaciteit voor een externe drive geformatteerd in MS-DOS (FAT32) bedraagt 500 GB. de maximale ondersteunde capaciteit voor een externe drive met eender welk bestandssysteem bedraagt 2 TB. Als de ca- paciteit van de aangesloten externe drive deze limiet overschrijdt, wordt de drive niet herkend door de Network Space MAX. Afb. 80 Externe USB- harddisk Afb. 81
Merk:
LaCie
Product:
Servers
Model/naam:
301524EK
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands