LaCie 301519EK handleiding

Selecteer een taal NL 100%
manual_loading

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie 301519EK. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: LaCie
  • Product: Server
  • Model/naam: 301519EK
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels

Inhoudsopgave

Pagina: 0
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Inhoudsopgave
Gebruikershandleiding	 pagina 1
Inhoudsopgave
1.	 Inleiding.
...................................................................................................................... 5
1.1.	 Minimale systeemvereisten.
............................................................................................................. 6
1.2.	 Inhoud van de verpakking.............................................................................................................. 7
1.3.	 Aanzichten van de drive................................................................................................................. 8
1.3.1.	 Vooraanzicht.
.................................................................................................................... 8
1.3.2.	 Achteraanzicht.................................................................................................................. 8
1.3.3.	 LED-gedrag...................................................................................................................... 9
1.4.	 Functies van aan/uit-knop.............................................................................................................. 9
2.	 Verbinding maken met een netwerk.......................................................................... 10
2.1.	 STAP 1: de voeding aansluiten.
..................................................................................................... 11
2.2.	 STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten.
............................................................................................ 12
2.3.	 STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant.............................................................. 13
2.4.	 STAP 4: de Installatiewizard voltooien............................................................................................ 15
2.5.	 Een statisch IP-adres toewijzen...................................................................................................... 16
3.	 Bestanden openen en overbrengen.
........................................................................... 17
3.1.	 Over gedeelde mappen............................................................................................................... 18
3.2.	 Gedeelde mappen openen via de LaCie Network Assistant............................................................. 19
3.2.1.	 Gebruiker wisselen.......................................................................................................... 21
3.2.2.	 Shares via de LaCie Network Assistant.
.............................................................................. 22
3.2.3.	 Shares toewijzen met het besturingssysteem....................................................................... 23
3.3.	 Shares openen via de bestandsverkenner (Dashboard).................................................................... 24
3.3.1.	 Over de bestandsverkenner.............................................................................................. 24
3.4.	 USBShare openen via USB.
........................................................................................................... 25
3.4.1.	 STAP 1: de drive inschakelen.
........................................................................................... 26
3.4.2.	 STAP 2: de USB-kabel aansluiten.
..................................................................................... 27
3.4.3.	 De USB-aansluiting loskoppelen....................................................................................... 28
3.5.	 Toegang op afstand.
.................................................................................................................... 29
3.6.	 Gedeelde mappen openen via FTP............................................................................................... 30
3.7.	 Multimediaserver......................................................................................................................... 31
3.7.1.	 Multimediaserver: iTunes.
................................................................................................. 32
3.7.2.	 Multimediaserver: Windows Media Player.......................................................................... 33
4.	 Beheren van uw LaCie Network Space MAX.
.............................................................. 34
4.1.	 Dashboard: toegang.
................................................................................................................... 35
4.2.	 Dashboard: welkomstpagina........................................................................................................ 36
4.3.	 Dashboard: navigatie.
.................................................................................................................. 36
4.4.	 Dashboard: uitloggen.................................................................................................................. 36
4.5.	 Dashboard: Restart/Shutdown (Opnieuw opstarten/Afsluiten).
.......................................................... 36
4.6.	 Dashboard: algemene instellingen................................................................................................ 37
4.7.	 Dashboard: gebruikers.
................................................................................................................ 38
4.7.1.	 Een nieuwe gebruiker toevoegen...................................................................................... 38
4.7.2.	 Een gebruiker verwijderen................................................................................................ 39
4.7.3.	 Een gebruiker bewerken................................................................................................... 39
4.8.	 Dashboard: netwerk.
.................................................................................................................... 40
4.8.1.	 Standaardinstellingen.
...................................................................................................... 40
4.8.2.	 Geavanceerde instellingen............................................................................................... 41
4.9.	 Dashboard: drivegegevens........................................................................................................... 42
4.9.1.	 Uw Network Space MAX formatteren.
................................................................................ 42
4.9.2.	 USBShare-capaciteit aanpassen.
....................................................................................... 43
Pagina: 1
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Inhoudsopgave
Gebruikershandleiding	 pagina 2
4.10.	Dashboard: eco-beheer............................................................................................................... 44
4.10.1.	Wake on LAN................................................................................................................. 45
4.11.	Dashboard: ondersteuning........................................................................................................... 46
4.11.1.	Gebeurtenissen e-mailmeldingen.
..................................................................................... 47
4.12.	Dashboard: downloaden.............................................................................................................. 48
4.12.1.	Instellingen downloadpagina............................................................................................ 48
4.13.	Dashboard: Copy (Kopiëren)........................................................................................................ 49
4.13.1.	Een back-uptaak maken.................................................................................................. 49
4.13.2.	Auto Import of the USB Device (Autom. import van USB-apparaat)...................................... 49
4.14.	Dashboard: USB-poort vooraan.
................................................................................................... 50
4.14.1.	Externe harde schijf aansluiten.......................................................................................... 51
4.15.	Dashboard: RAID Management (RAID-beheer)............................................................................... 52
4.15.1.	Over RAID-modi............................................................................................................. 52
4.15.2.	RAID-modus wijzigen....................................................................................................... 53
4.15.3.	Schijfstoringen.
................................................................................................................ 54
4.15.4.	Een nieuwe schijf installeren............................................................................................. 55
4.16.	Productsoftware bijwerken............................................................................................................ 57
4.16.1.	Methode 1: automatische update..................................................................................... 57
4.16.2.	Methode 2: bijwerken met LaCie Network Assistant-software............................................... 58
4.17.	Fabrieksinstellingen herstellen....................................................................................................... 59
5.	 Problemen oplossen.
.................................................................................................. 60
5.1.	 Software-updates......................................................................................................................... 60
5.2.	 Systeemlog.
................................................................................................................................. 60
5.3.	 Nieuwe versies van de handleiding.
............................................................................................... 60
5.4.	 Problemen met de netwerkverbinding oplossen.
.............................................................................. 61
5.5.	 Problemen met de USB-aansluiting oplossen.................................................................................. 63
5.5.1.	 Mac-gebruikers............................................................................................................... 63
5.5.2.	 Windows-gebruikers........................................................................................................ 65
5.6.	 Problemen met de multimediaserver oplossen................................................................................ 67
5.6.1.	 Windows Media Player.
.................................................................................................... 67
5.6.2.	 iTunes............................................................................................................................ 67
5.6.3.	 Xbox/PS3........................................................................................................................ 67
6.	 Contact opnemen met de klantenservice.
................................................................... 68
6.1.	 Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie............................................................. 69
7.	 Garantie.
.................................................................................................................... 70
Pagina: 2
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Voorwoord
Gebruikershandleiding	 pagina 3
Copyrights
Copyright © 2010 LaCie. Alle rechten
voorbehouden. Niets uit deze uitgave
mag zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van LaCie worden verveel-
voudigd, opgeslagen in een gegevens-
systeem of worden overgedragen in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen
of enige andere manier.
Licenties en gratis software
De LaCie Network Space MAX wordt met
software geleverd waarop het copyright
berust dat wordt verleend onder licentie
van GPL, AFL, Apache, Apple, BSD, GNU
LGPL, MIT, OpenLDAP, OpenSSL, PHP,
Python en Creative Common. Het appa-
raat is ook voorzien van gratis software
waarvan u de broncode kunt downloaden
op de LaCie-website: http://www.lacie.
com/support/index.htm?rid=10007
© 2007-2008, Thomas BERNARD.
© 2006 Allan Saddi allan@saddi.com
© 2004, Jan Kneschke, incremental.
© 2001-2006, Patrick K. O’Brien en
medewerkers.
© 2003-2009 Stuart Bishop stuart@stu-
artbishop.net.
© 2006 Kirill Simonov.
© 1996-2006 Julian R Seward.
© 2004, 2005 Darren Tucker. Alle rech-
ten voorbehouden.
© 1997-2008 University of Cambridge.
Alle rechten voorbehouden.
© 2007-2008, Google Inc. Alle rechten
voorbehouden.
© 1990-2003 Sleepycat Software. Alle
rechten voorbehouden.
© 1995-2004 Jean-loup Gailly en Mark
Adler.
© 2004 Micah Dowty.
® 1997-2006 door Secret Labs AB
® 1995-2006 door Fredrik Lundh.
© 1988,1990,1993,1994 door Paul
Vixie.
© 2007-2009 Charles du Jeu.
Deze lijst met licenties kan gaandeweg
worden uitgebreid en kan in de gebrui-
kersinterface onder het gedeelte 'Credits'
worden teruggevonden.
Handelsmerken
Apple, Mac, Time Machine en Macintosh
zijn gedeponeerde handelsmerken van
Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows
XP, Windows Vista en Windows 7 zijn
gedeponeerde handelsmerken van Mi-
crosoft Corporation. De overige handels-
merken die in deze handleiding worden
genoemd, behoren toe aan hun respec-
tievelijke eigenaren.
Wijzigingen
Het materiaal in dit document dient uitslui-
tend ter informatie en kan zonder kennisgev-
ing worden gewijzigd. Bij de voorbereiding
van dit document zijn alle redelijke inspan-
ningen verricht om de nauwkeurigheid er-
van te waarborgen. Niettemin aanvaardt
LaCie geen aansprakelijkheid voor gevol-
gen van fouten of weglatingen in dit docu-
ment of gevolgen van het gebruik van de
hierin opgenomen informatie. LaCie be-
houdt zich het recht voor om wijzigingen of
revisies in het ontwerp of de handleiding van
het product aan te brengen, zonder voorbe-
houd en zonder de verplichting om iemand
van dergelijke revisies en wijzigingen op de
hoogte te stellen.
Verklaring van conformiteit voor
Canada
Dit digitale apparaat van klasse A voldoet
aan alle vereisten van de Canadese ver-
ordeningen voor interferentie veroorzak-
ende apparatuur.
ROHS-overeenstemming
Dit product is in overeenstemming met
ROHS (Europese Richtlijn 2002/95/EC
over Restrictie van Gevaarlijke Stoffen -
Restriction of Hazardous Substances).
Verklaring van CE-
certificering van de
fabrikant
Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit prod-
uct aan de volgende Europese normen
voldoet: Klasse B EN60950, EN55022,
EN50082-1, EN61000-3-2
Onder verwijzing naar de volgende con-
dities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/
EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG
FCC-verklaring
OPMERKING: deze apparatuur is
getest en voldoet aan de kenmerken en
beperkingen van een digitaal apparaat
van Klasse B, overeenkomstig Deel 15
van de FCC-voorschriften. Deze beperkin-
gen zijn bedoeld om te voorzien in re-
delijkerwijs adequate bescherming tegen
schadelijke storing bij een installatie in
een niet-commerciële omgeving. De ap-
paratuur genereert en gebruikt radiofre-
quentie-energie en kan deze uitstralen.
Wanneer de apparatuur niet volgens de
gebruikershandleiding geïnstalleerd en
gebruikt wordt, kan schadelijke interfer-
entie ontstaan met radiocommunicatie. Er
kan echter geen garantie worden gegeven
dat er in een bepaalde installatie geen
storing zal optreden. Wanneer de appa-
ratuur de ontvangst van radio of televisie
stoort (dit kan worden vastgesteld door de
apparatuur uit en in te schakelen), wordt u
verzocht de storing te verhelpen door één
van de volgende maatregelen te treffen:
✦
✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw
of verplaats deze.
✦
✦ Vergroot de afstand tussen de ap-
paratuur en de ontvanger.
✦
✦ Sluit de apparatuur aan op een
wandcontactdoos in een ander cir-
cuit dan waarop de ontvanger is
aangesloten.
✦
✦ Raadpleeg de leverancier of een er-
varen radio-/televisiemonteur voor
assistentie.
✦
✦ Wijzigingen in dit product die niet
zijn goedgekeurd door LaCie kun-
nen ertoe leiden dat het niet voldoet
aan de voorschriften van FCC & In-
dustry Canada en zorgen ervoor dat
de bevoegdheid van de gebruiker
om deze apparatuur te bedienen
komt te vervallen.
Getest op conformiteit met
FCC-normen voor thuis- en
kantoorgebruik
Network Space MAX
100312 v1.0
Pagina: 3
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Voorwoord
Gebruikershandleiding	 pagina 4
Dit symbool op het product of
op de verpakking duidt aan
dat u het product niet mag
wegwerpen met uw gewoon
huishoudelijk afval. In plaats
daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw
niet meer bruikbare apparatuur af te voeren
naar een daartoe aangewezen inzamelpunt
voor recycling van afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur. Afzonderlijke
inzameling en recycling van als afval afge-
voerde apparatuur draagt bij aan het be-
houd van natuurlijke hulpbronnen en waar-
borgt dat de apparatuur wordt verwerkt op
een manier die de volksgezondheid en het
milieu beschermt. Voor meer informatie
over de plaats waar u uw oude apparatuur
naartoe kunt brengen ter recyclage, neemt u
contact op met de gemeente, de gemeen-
tereinigingsdienst of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Gezondheids- en
veiligheidsmaatregelen
✦
✦ Alleen bevoegde personen mogen
onderhoud uitvoeren aan dit ap-
paraat.
✦
✦ Lees deze gebruikershandleiding
zorgvuldig en volg de juiste proce-
dure bij het installeren van het ap-
paraat.
✦
✦ Breng nooit metalen voorwerpen
in de drive om het risico op elek-
trische schokken, brand, kortsluiting
of gevaarlijke emissies te vermi-
jden. Als er sprake lijkt te zijn van
een storing, laat het apparaat dan
nakijken door gekwalificeerd LaCie-
servicepersoneel.
✦
✦ Stel het apparaat nooit bloot aan
regen en gebruik het nooit in de
buurt van water of onder vochtige
of natte omstandigheden. Plaats
nooit voorwerpen die vloeistof be-
vatten op de LaCie Network Space
MAX, aangezien de vloeistof in de
openingen terecht kan komen. Als
u dit wel doet, neemt het risico op
elektrische schokken, kortsluiting,
brand en lichamelijk letsel toe.
✦
✦ Voedingsvereisten 100-240 V~,
0,9 A, 50-60 Hz, (fluctuaties van
voedingsspanning mogen niet grot-
er zijn dan ± 10% van de nomina-
le, transiënte overspanning volgens
overspanningscategorie II).
Voorzorgsmaatregelen voor
algemeen gebruik
✦
✦ Stel de LaCie Network Space MAX
niet bloot aan temperaturen bu-
iten het bereik van 5 °C tot 35 °C.
Bovendien moet de luchtvochtigheid
bij gebruik binnen het bereik van 5%
tot 80%, niet-condenserend, liggen
en de luchtvochtigheid bij opslag
binnen het bereik van 10% tot 90%,
niet-condenserend. Als u dit wel doet,
kan de LaCie Network Space MAX
beschadigd raken of kan de behu-
izing vervormen. Plaats de LaCie
Network Space MAX niet in de buurt
van een hittebron en stel het appa-
raat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet
door een raam). Ook als u de LaCie
Network Space MAX in een omgev-
ing plaatst die te koud of te vochtig is,
kan het apparaat beschadigd raken.
Vanwege het risico op oververhitting
adviseert LaCie de gebruiker niet
meerdere Network Space MAX-drives
op elkaar te stapelen.
✦
✦ Trek altijd het netsnoer van de LaCie
Network Space MAX uit het stopcon-
tact als er kans is op blikseminslag of
als het apparaat gedurende langere
tijd niet zal worden gebruikt. Anders is
er een verhoogd risico op elektrische
schokken, kortsluiting of brand.
✦
✦ Gebruik uitsluitend de voeding
die bij het apparaat wordt meege-
leverd.
✦
✦ Gebruik de LaCie Network Space
MAX niet in de nabijheid van andere
elektrische apparaten, zoals televisi-
etoestellen of radio's. Als u dat wel
doet, ontstaat er mogelijk interfer-
entie die de werking van de andere
producten negatief beïnvloedt.
✦
✦ Plaats de LaCie Network Space
MAX niet in de nabijheid van bron-
nen van magnetische interferentie,
zoals computerschermen, televisi-
etoestellen of luidsprekers. Mag-
netische interferentie kan de werk-
ing en de stabiliteit van uw LaCie
Network Space MAX beïnvloeden.
Plaats geen zware voorwerpen op
de LaCie Network Space MAX.
✦
✦ Oefen nooit overmatig kracht uit op
uw LaCie Network Space MAX. Als
u een probleem ontdekt, raadpleegt
u de paragraaf Problemen oplossen
in deze handleiding.
BELANGRIJK: elk verlies en elke bes-
chadiging of vernietiging van gegevens
tijdens het gebruik van een drive van
LaCie is uitsluitend de verantwoordeli-
jkheid van de gebruiker en LaCie kan
onder geen beding aansprakelijk worden
gesteld voor het terughalen of herstellen
van deze gegevens. Teneinde het verlies
van uw gegevens te voorkomen, advi-
seert LaCie dringend TWEE exemplaren
van uw gegevens te bewaren, de ene bi-
jvoorbeeld op uw externe harde schijf en
de andere op uw interne harde schijf, een
andere externe harde schijf of op enig an-
der verwisselbaar opslagmedium. LaCie
biedt daartoe een compleet assortiment
cd- en dvd-stations. Meer informatie over
het maken van back-ups kunt u vinden op
onze website.
1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB =
1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal ge-
formatteerd hangt de feitelijk beschikbare
opslagcapaciteit af van de bedrijfsomgev-
ing (gewoonlijk 10% minder).
sommige aangebrachte wijzigingen ti-
jdens de levensduur van het product kun-
nen zorgen voor afwijkingen tussen de
informatie en de schermafbeeldingen in
de handleiding en de werkelijke gebrui-
kerservaring.
LET OP: wijzigingen die niet door de
fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de
toestemming voor het gebruik van deze
apparatuur ongeldig maken.
een afgeschermd netsnoer is vereist om
aan de emissielimieten van het FCC te
voldoen en tevens om storing in de nabije
radio- en televisieontvangst te voorkomen.
Het is van wezenlijk belang dat alleen het
meegeleverde netsnoer wordt gebruikt.
Pagina: 4
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 5
1.	Inleiding
Gefeliciteerd met de aankoop van een LaCie Network Space MAX.
Deze handleiding helpt u bij het aansluitingsproces van de drive op
uw computer en helpt u bij het oplossen van eventuele problemen.
Als u problemen ondervindt, controleert u eerst nogmaals de in-
stallatiestappen in de Snelle installatiegids en raadpleegt u dan het
meer gedetailleerde hoofdstuk over de installatie in dit hoofdstuk.
Daarna leest u het hoofdstuk over probleemoplossing. De meeste
problemen die gebruikers ondervinden, kunnen worden opgelost
door de fabrieksinstellingen van het product te herstellen (zie 4.17.
Fabrieksinstellingen herstellen).
Vervolgens bezoekt u de ondersteuningspagina van LaCie voor dit
product. Daar vindt u talrijke informatie, inclusief een interactieve
probleemoplossing. Navigeer naar lacie.com/support en kies uw
product.
Als u het probleem op deze manier niet kunt oplossen, neemt u
contact op met de klantenservice (zie 6. Contact opnemen met de
klantenservice).
Snelkoppelingen
Klik op een onderwerp:
✦
✦ Verbinding maken met een netwerk
✦
✦ Bestanden openen en overbrengen
✦
✦ Beheren van uw LaCie Network Space MAX
Pagina: 5
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 6
1.1.	 Minimale systeemvereisten
✦
✦ Computer met een USB-poort of Ethernet-netwerkadapter
✦
✦ Nieuwste versie van Windows® XP, Windows Vista®, Win-
dows 7/Mac® OS X 10.5, 10.6/Linux 2.6
✦
✦ Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen
✦
✦ Ethernet-switch of -router 10/100/1Gb.
✦
✦ Webbrowsers: Internet Explorer® 7.0, Firefox® 3.0, Safari®
3.0 of Chrome 2.0 of hoger
TECHNISCHE OPMERKING: de prestaties van de LaCie Net-
work Space MAX kunnen worden beïnvloed door externe invloeden
zoals netwerkactiviteit, hardware, afstand en instellingen. Voor op-
timale prestaties wordt aanbevolen een Gigabit Ethernet-router en
een Gigabit Ethernet-kaart in uw hostcomputer te gebruiken. Als u
geen Gigabit-router hebt, kunt u een Gigabit-toegangspunt toevoe-
gen om de prestaties te verbeteren.
Pagina: 7
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 8
1.3.	 Aanzichten van de drive
1.3.1.	 Vooraanzicht
1.	 USB-uitbreidingspoort en back-uppoort: de USB-poort aan de
voorzijde van de LaCie Network Space MAX wordt gebruikt
voor de aansluiting van een extra externe USB-harddrive,
USB-sleutel, USB-printer, digitale camera of andere USB-
massaopslagapparatuur (bijvoorbeeld mp3-speler). Op de
pagina Copy (Kopiëren) op het Dashboard (zie het gedeelte
4.13. Dashboard: Copy (Kopiëren)) kunt u een back-up van
shares op de LaCie Network Space MAX maken op de externe
schijf.
U kunt de LaCie Network Space MAX ook gebruiken om een
back-up van een externe USB-harddrive te maken. De toe-
gang tot aangesloten harde schijven en openbare mappen in
het netwerk is vergelijkbaar. Zie paragraaf 4.14. Dashboard:
USB-poort vooraan en 4.13. Dashboard: Copy (Kopiëren)
voor meer informatie.
BELANGRIJK: sluit de LaCie Network Space MAX niet rechtstreeks
aan op uw computer via de USB-poort aan de VOORZIJDE. Als u
dit doet, kan de Network Space MAX niet worden herkend door de
computer. De USB-poort aan de voorzijde is alleen bestemd voor de
aansluiting van andere USB-opslagapparaten.
1.3.2.	 Achteraanzicht
1.	 AAN/UIT
2.	 Voedingsaansluiting
3.	 Gigabit Ethernet
4.	 Directe USB 2.0-aansluiting
Afb. 01
Afb. 02
Pagina: 8
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 9
1.3.3.	 LED-gedrag
Het LED-lampje aan de voorzijde geeft de status en activiteit van
de drive aan (Afb. 03). Deze paragraaf beschrijft het gedrag van de
LED-indicatoren.
LED-gedrag Aanwijzing
Uit Drive is uitgeschakeld
Blauw: snel knipperend Drive start op
Blauw: statisch Drive is gereed
Blauw: knipperend Schijf wordt gebruikt
Rood: statisch Schijfstoring
Rood/blauw: knipperend Bezig met automatische
back-up*
TECHNISCHE OPMERKING: zelfs indien u de LED aan de
voorzijde hebt uitgeschakeld via de beheerpagina ("Dashboard",
raadpleeg 4.10. Dashboard: eco-beheer), zorgen gebeurtenissen
met een rood lampje ervoor dat de LED aan de voorzijde oplicht.
• Zie paragraaf 4.13.2. Auto Import of the USB Device (Autom. im-
port van USB-apparaat) voor meer informatie.
1.4.	 Functies van aan/uit-knop
De drive inschakelen: schakel de drive in door de aan/uit-knop aan
de achterzijde van de drive twee seconden ingedrukt te houden. Het
LED-lampje aan de voorzijde gaat branden en begint te knipperen.
De drive uitschakelen: als u de drive wilt uitschakelen, drukt u vijf
seconden op de aan/uit-knop totdat het LED-lampje gaat knip-
peren. Als het LED-lampje uitgaat, is de drive uitgeschakeld.
OPMERKING: u kunt de status aan/uit/stand-by van de Network
Space MAX ook aanpassen via het Dashboard (zie 4.5. Dashboard:
Restart/Shutdown (Opnieuw opstarten/Afsluiten) en 4.10. Dash-
board: eco-beheer).
Afb. 03
Pagina: 9
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 10
De Network Space MAX kan rechtstreeks worden aangesloten op
een computer via USB of op uw netwerk via Ethernet. Dit hoofdstuk
legt uit hoe u uw harddrive aansluit op uw netwerk. Voor informatie
over de aansluiting op een computer raadpleegt u 3.4. USBShare
openen via USB.
Volg deze stappen om uw LaCie Network Space MAX aan te sluiten
op uw netwerk:
2.1. STAP 1: de voeding aansluiten
2.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten
2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant
2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien
2.	Verbinding maken met een netwerk
Pagina: 10
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 11
2.1.	 STAP 1: de voeding aansluiten
1.	 Sluit de voeding aan op een wandcontactdoos en op de LaCie
Network Space MAX (Afb. 04).
Ga nu verder met stap 2, paragraaf 2.2. STAP 2: de Ethernet-kabel
aansluiten.
LET OP: gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek
LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander
LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer
of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken
en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder steeds de wisselstroom-
adapter voordat u uw LaCie-drive verplaatst. Als u de adapter niet
verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garan-
tie ongeldig.
Dankzij de voeding van 100-240 Volt kunt u de LaCie-drive in het
buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel
een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie
accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade aan de drive ten
gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik
van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt
uw garantie ongeldig.
Afb. 04
Pagina: 11
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 12
2.2.	 STAP 2: de Ethernet-kabel
aansluiten
1.	 Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achter-
zijde van de LaCie Network Space MAX (Afb. 05).
2.	 Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een vrije
Ethernet-poort van uw router of hub (raadpleeg de documenta-
tie van uw router of hub indien nodig).
3.	 Schakel de drive in door de aan/uit-knop aan de achterzijde
van de drive twee seconden ingedrukt te houden (Afb. 06). Het
LED-lampje aan de voorzijde gaat branden en begint te knip-
peren.
De drive kan worden geopend zodra de blauwe LED niet langer
knippert. Dit kan enige tijd duren wanneer de Network Space MAX
voor het eerst wordt opgestart.
Ga nu verder met stap 3, paragraaf 2.3. STAP 3: verbinding maken
via de LaCie Network Assistant.
TECHNISCHE OPMERKING: afhankelijk van de Ethernet-instel-
lingen van uw computer moet u mogelijk de Network Space MAX
rechtstreeks aansluiten op uw computer met de Ethernet-kabel.
Gigabit Ethernet-kabels en -connectoren
Zie Afb. 07 voor een illustratie van de Ethernet-kabel die wordt ge-
bruikt voor de aansluiting van uw LaCie Network Space MAX op uw
netwerkapparaat. De uiteinden van de Ethernet-kabel zijn identiek
en kunnen beide worden aangesloten op de LaCie Network Space
MAX of uw router.
Afb. 06
Afb. 07 - Gigabit Ethernet-kabeluiteinden (bovenkant)
Afb. 05
Pagina: 12
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 13
2.3.	 STAP 3: verbinding maken via
de LaCie Network Assistant
LaCie beveelt ten zeerste aan dat u LaCie Network Assistant instal-
leert omdat deze belangrijke informatie levert en beschikt over een-
voudige functies die u veel ondersteuning bieden in het dagelijkse
gebruik van uw LaCie-netwerkschijven. De LaCie Network Assistant
detecteert bijvoorbeeld alle LaCie-opslagapparatuur die in het
netwerk gekoppeld is en biedt u eenvoudige manieren om hiermee
verbinding te maken of ze te configureren.
Na de installatie en inschakeling verschijnt de LaCie Network Assis-
tant in uw taakbalk (Windows-gebruikers, Afb. 09) of in de menub-
alk (Mac-gebruikers, Afb. 10). Om de installatie te vereenvoudigen,
wordt er automatisch gezocht naar opslagapparatuur in het netwerk.
Als een nieuw apparaat wordt gevonden, knippert het pictogram.
Wanneer uw LaCie Network Space MAX wordt gevonden door de
Network Assistant, kunt u verbinding maken met de shares, inlog-
gen bij het Dashboard (gebruikersinterface, zie 4.1. Dashboard: toe-
gang) of de netwerkinstellingen configureren.
Als LaCie Network Assistant niet is geïnstalleerd, kunt u toegang kri-
jgen tot het Dashboard door http://NetworkSpaceMAX (Windows),
http://NetworkSpaceMAX.local (Mac) of http://[IP-adres] te typen.
TECHNISCHE OPMERKING: als u LaCie Network Assistant hebt
geïnstalleerd vóór de aankoop van de Network Space MAX, moet
u ervoor zorgen dat u de nieuwste versie hebt gedownload en geïn-
stalleerd vanaf de LaCie-website.
De LaCie Network Assistant installeren:
1.	 Plaats de cd-rom voor LaCie Network Space MAX in het cd-
rom-station van uw computer.
2.	 Bij Windows-gebruikers dient de cd in Deze computer te ver-
schijnen. Mac-gebruikers dienen de cd op het bureaublad te
zien. Dubbelklik op het cd-pictogram en dubbelklik op 'LaCie
Network Assistant Setup'.
3.	 Volg de wizard om de installatie te voltooien.
vervolg op volgende pagina >>
Afb. 08
Afb. 09
Afb. 10
Pagina: 13
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 14
Verbinding maken met de LaCie Network
Space MAX:
1.	 Start de LaCie Network Assistant en gebruik deze om het Dash-
board (gebruikersinterface) te openen.
Windows-gebruikers
Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle pro-
gramma's. Een Network Assistant-pictogram wordt weerge-
geven in het systeemvak (Afb. 11) en de Network Assistant
detecteert automatisch uw LaCie Network Space MAX en
andere opslagapparatuur in uw netwerk (Afb. 12).
Mac-gebruikers
Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Program-
ma’s. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de
menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie
Network Space MAX en andere LaCie-opslagapparatuur in
uw netwerk.
2.	 Klik op het pictogram in het systeemvak (Windows) of de me-
nubalk (Mac) en selecteer NetworkSpaceMAX > Web Access
(NetworkSpaceMAX > Webtoegang). (Afb. 13). Het Dashboard
wordt in uw standaardbrowser geopend.
3.	 Als u voor het eerst verbinding maakt met het Dashboard, gaat
u verder met de volgende stap, 2.4. STAP 4: de Installatiewizard
voltooien. Voor latere logins raadpleegt u paragraaf 4.1. Dash-
board: toegang.
Afb. 11
Afb. 12
Afb. 13
Pagina: 14
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 15
2.4.	 STAP 4: de Installatiewizard
voltooien
Als u voor het eerst inlogt bij het Dashboard, wordt de Installatiewiz-
ard in uw browser geladen (Afb. 14). De Installatiewizard bestaat uit
vier in te vullen onderdelen die u helpen bij de configuratie van uw
Network Space MAX.
a.	Algemene instellingen:
✦
✦ Apparaatnaam (optioneel) - maximaal 15 tekens; letters
(hoofdlettergevoelig), cijfers of een koppelteken.
✦
✦ Maak en bevestig een wachtwoord (van vier tot 20 tekens).
✦
✦ De inloggegevens voor de beheerder kunnen niet tijdens de
installatie worden aangepast, maar deze kunnen wel worden
aangepast op de pagina Users (Gebruikers) (4.7. Dashboard:
gebruikers) wanneer de installatie is voltooid. Als u om welke
reden dan ook de Installatiewizard niet voltooit, zijn de in-
loggegevens standaard admin/admin.
b.	Tijdsconfiguratie: selecteer of de tijd en datum handmatig moeten
worden ingesteld of moeten worden gesynchroniseerd met een
externe NTP-server (Network Time Protocol). De standaard NTP-
server, pool.ntp.org, is gekoppeld aan een website die voor ie-
dereen toegankelijk is. U kunt de standaardserver gebruiken of
het adres invoeren van een gewenste NTP-server. Druk op de
knop Test om u ervan te verzekeren dat de synchronisatie werkt.
U kunt de instellingen voor tijd en datum niet aanpassen als de
optie voor tijdssynchronisatie is geselecteerd.
c.	Schijfconfiguratie: geef op hoeveel van de totale opslagruimte
moet worden toegewezen aan het Network Space MAX-netwerk
en de USB-shares. Hoewel beide toegankelijk zijn voor gebruikers
op het netwerk, is alleen USBShare toegankelijk als de Network
Space MAX is aangesloten op een computer via USB. U kunt deze
waarde later aanpassen als u van gedachten verandert.
Als u aparte ruimte wilt toewijzen aan USBShare in de Instal-
latiewizard, moet de share worden geformatteerd. Na het voltooi-
en van de Installatiewizard navigeert u naar Drive Information >
USB Drive (Drivegegevens > USB-drive) en selecteert u Format
(Formatteren) (voor informatie raadpleegt u 4.9. Dashboard: dri-
vegegevens).
d.	Selectie van Dashboard Language (Dashboard-taal)
Zodra u hebt gedaan, kunt u doorgaan naar het Dashboard door
op Finish (Voltooien) te klikken (Afb. 14). Uw Network Space MAX is
geconfigureerd en klaar voor gebruik. Ga verder met de volgende
hoofdstukken: 3. Bestanden openen en overbrengen en 4. Beheren
van uw LaCie Network Space MAX.
Afb. 14
BELANGRIJK: hoewel USBShare kan worden ingesteld op 500
GB, adviseert LaCie met klem dat u de grootte niet hoger dan 128
GB instelt tenzij u USBShare met het schijfhulpprogramma van uw
besturingssysteem opnieuw formatteert naar NTFS (Windows) of
HFS+ (Mac). Aangezien USBShare standaard wordt geformatteerd
in MS-DOS (FAT32), worden de beperkingen van FAT32 (maximale
bestandsgrootte van 4 GB) omzeild door te formatteren naar NTFS
of HFS+.
TECHNISCHE OPMERKING: als u een statisch IP-adres moet
toewijzen, raadpleegt u paragraaf 2.5. Een statisch IP-adres toewi-
jzen voor informatie.
Pagina: 15
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 16
Afb. 15
Afb. 16
Afb. 17
2.5.	 Een statisch IP-adres toewijzen
De meeste netwerkrouters zijn DHCP-servers. Dit betekent dat de
router automatisch een IP-adres toewijst aan de Network Space
MAX. Als het netwerk niet wordt beheerd via DHCP, maakt de Net-
work Space MAX gebruik van APIPA om zichzelf een geldig IP-adres
in het bestaande netwerk toe te wijzen. In sommige gevallen wijst
het zichzelf een IP-adres toe volgens de regel 169.254.xxx.yyy/24.
Als een statische IP moet worden toegewezen aan apparaten in uw
netwerk, volgt u deze stappen om de LaCie Network Assistant te
gebruiken:
1.	 Zorg ervoor dat de LaCie Network Assistant is geïnstalleerd op
uw computer (zie paragraaf 2.3. STAP 3: verbinding maken via
de LaCie Network Assistant voor informatie).
2.	 Start de LaCie Network Assistant en open het tabblad Network
settings (Netwerkinstellingen):
Windows-gebruikers
Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle pro-
gramma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in
het systeemvak en de Network Assistant detecteert automa-
tisch uw LaCie Network Space MAX en andere opslagap-
paratuur in uw netwerk.
Mac-gebruikers
Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Program-
ma’s. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de
menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie
Network Space MAX en andere LaCie-opslagapparatuur in
uw netwerk.
3.	 Klik op het pictogram in het systeemvak (Windows) (Afb. 15) of
de menubalk (Mac) (Afb. 16) en selecteer Configuration Win-
dow... (Configuratievenster...).
4.	 Klik op het tabblad Network (Netwerk) en selecteer Manual
(Handmatig) (Afb. 17).
5.	 Pas de netwerkinstellingen aan voor een correcte werking met
uw netwerk. Zorg ervoor dat u een IP-adres toewijst in hetzelfde
subnet als uw computer zodat de Network Space MAX kan wor-
den gedetecteerd door die computer.
6.	 Klik op Apply (Toepassen). Het apparaat wordt opnieuw gestart
en wordt na een korte tijd beschikbaar.
Pagina: 16
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 17
Bestanden kunnen op de Network Space MAX op verschillende ma-
nieren worden geopend en overgebracht. Volg de onderstaande
koppelingen voor meer informatie.
3.2. Gedeelde mappen openen via de LaCie Network Assistant
3.2.1. Gebruiker wisselen
3.2.2. Shares via de LaCie Network Assistant
3.2.3. Shares toewijzen met het besturingssysteem
3.3. Shares openen via de bestandsverkenner (Dashboard)
3.4. USBShare openen via USB
3.5. Toegang op afstand
3.6. Gedeelde mappen openen via FTP
3.7. Multimediaserver
3.	Bestanden openen en overbrengen
Pagina: 17
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 18
3.1.	 Over gedeelde mappen
De LaCie Network Space MAX heeft standaard drie shares
(vergelijkbaar met drivepartities of volumes): OpenShare, MyShare
en USBShare (USBShare wordt automatisch gemaakt wanneer u
ruimte voor USB-toegang toewijst; zie 4.9.2. USBShare-capaciteit
aanpassen). De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillen
tussen de gedeelde mappen:
Share Gemaakt op Toegankelijkheid Aansluiting
MyShare Standaard Beveiligd met een wachtwoord,
standaard alleen toegankelijk voor
beheerder
Bij verbinding met het netwerk
(Ethernet)
OpenShare Standaard Openbaar, toegankelijk voor elke
gebruiker in het netwerk
Bij verbinding met het netwerk
(Ethernet) en UPnP/DLNA-
gecertificeerde spelers/adapters (als
UPnP-service is geactiveerd)
USBShare Als capaciteit is toegewezen
aan USBShare
Openbaar, toegankelijk voor elke
gebruiker in het netwerk
Bij verbinding met het netwerk
(Ethernet) of een computer (USB)
[UserShare]
(bijvoorbeeld
JohnShare)
Als de beheerder een nieuwe
gebruiker toevoegt
Beveiligd met een wachtwoord, alleen
toegankelijk voor de gebruiker en
beheerder
Bij verbinding met het netwerk
(Ethernet)
Wanneer de Network Space MAX dus is verbonden met het netwerk,
zijn alle shares toegankelijk voor de beheerder en OpenShare
en USBShare voor gasten (USBShare zal alleen beschikbaar
zijn als u ruimte hebt toegewezen aan de USB-toegang). Als de
Network Space MAX echter is aangesloten op een computer via
USB, is alleen USBShare toegankelijk. Het is ook mogelijk nieuwe
gedeelde mappen te maken en/of de standaard gedeelde mappen
te verwijderen (behalve USBShare). Zie paragraaf 4.7. Dashboard:
gebruikers voor meer informatie.
Pagina: 18
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 19
3.2.	 Gedeelde mappen openen via
de LaCie Network Assistant
Wanneer uw computer is verbonden met uw lokale netwerk, helpt de
LaCie Network Assistant u snel verbinding te maken met de gedeel-
de mappen (MyShare, OpenShare, elke share van een gebruiker
en/of USBShare) op uw LaCie Network Space MAX en die mappen
desgewenst onmiddellijk beschikbaar te maken wanneer u inlogt op
uw computer (zie paragraaf 3.2.2. Shares via de LaCie Network As-
sistant voor deze procedure).
Standaard wordt u ingelogd als gast en hebt u dus geen toegang
tot MyShare of private shares die u hebt gemaakt. Voor de toegang
to beveiligde gedeelde mappen moet u de inloggegevens wijzigen
met behulp van de LaCie Network Assistant. Raadpleeg paragraaf
3.2.1. Gebruiker wisselen voor deze procedure.
Gedeelde mappen openen:
1.	 Start de LaCie Network Assistant.
Windows-gebruikers
Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle program-
ma's. Een Network Assistant-pictogram wordt weergegeven in
het systeemvak (Afb. 18) en de Network Assistant detecteert au-
tomatisch uw LaCie Network Space MAX en andere opslagap-
paratuur in uw netwerk (Afb. 19).
Mac-gebruikers
Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Programma’s.
Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de menubalk en
de Assistant detecteert automatisch uw LaCie Network Space
MAX en andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk.
2.	 Klik op het pictogram in het systeemvak (Windows) of de me-
nubalk (Mac) en selecteer NetworkSpaceMAX en een share in
het submenu (Afb. 20).
vervolg op de volgende pagina >>
Afb. 18
Afb. 19
Afb. 20
Pagina: 19
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 20
3.	 U wordt ingelogd als een gast en de gedeelde map wordt
geopend in een Finder-venster (Mac) of een Verkenner-venster
(pc). Zie 3.2.1. Gebruiker wisselen voor toegang tot private
shares met de LaCie Network Assistant.
4.	 Breng de bestanden van uw computer op de normale manier
over naar de share op de Network Space MAX. Mac-gebruikers:
als de share niet wordt geopend in een Finder-venster, gaat u in
de Finder naar Network > NetworkSpaceMAX > [Share name]
(Netwerk > NetworkSpaceMAX > [Naam share]).
BELANGRIJK: Als u een grote hoeveelheid gegevens wilt kopiëren
van de USBShare naar een andere gedeelde map, adviseert LaCie
de Bestandsverkenner (3.3. Shares openen via de bestandsverken-
ner (Dashboard)) te gebruiken in plaats van de sleepmethode via
SMB.
Pagina: 20
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 21
3.2.1.	 Gebruiker wisselen
Standaard wordt u ingelogd als een gast en hebt u dus geen toe-
gang tot private gedeelde mappen. Voor de toegang to beveiligde
gedeelde mappen moet u de inloggegevens wijzigen met behulp
van de LaCie Network Assistant. Volg deze stappen:
1.	 Klik op het LaCie Network Assistant-pictogram in de taakbalk
(Windows) of menubalk (Mac) en selecteer Configuratieven-
ster....
2.	 Klik op het tabblad Volumes en klik dan op de knop authenti-
catie (Afb. 21).
3.	 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in wanneer u hierom
wordt gevraagd (Afb. 22). De naam en het wachtwoord van de
beheerder kunnen via de pagina Dashboard > Home worden
gewijzigd.
4.	 Klik op OK. Wanneer u nu op het LaCie Network Assistant-pic-
togram klikt, moet er een lijst met shares worden weergegeven
die toegankelijk zijn voor de geauthenticeerde gebruiker.
TECHNISCHE OPMERKING: Normaal hebt u een beheerder-
saccount gemaakt tijdens de Installatiewizard. Als u om welke reden
dan ook de Installatiewizard niet hebt voltooid, kunt u de standaard
private share openen (MyShare) door u te authenticeren met de
gebruikersnaam=admin/het wachtwoord=admin.
Afb. 21
Afb. 22
Pagina: 21
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 22
3.2.2.	 Shares via de LaCie Network
Assistant
LaCie Network Assistant kan worden ingesteld om shares automa-
tisch te activeren op uw computer, waardoor u snel toegang hebt
zonder dat u elke keer uw gebruikersnaam en wachtwoord hoeft op
te geven. Als u shares wilt toewijzen met LNA, voert u de volgende
stappen uit:
1.	 Klik in het LNA-menu op Configuration Window (Configura-
tievenster).
2.	 Klik op het tabblad Volumes.
3.	 Als u shares wilt toewijzen die zijn beveiligd met een wachtwoord,
moet u zich authenticeren door op de knop Authentication (Au-
thenticatie) te klikken en uw gebruikersnaam en wachtwoord in
te voeren.
4.	 Klik naast de share(s) die u wilt toewijzen op het selectievakje
onder de kolom Auto Mount (Automatisch activeren). Als het
bericht 'can't list volumes' (kan volumes niet weergeven) wordt
weergegeven, wordt dit mogelijk weergegeven omdat u een
verouderde versie van LNA gebruikt. Download de nieuwste
versie vanaf de LaCie-website.
Pc-gebruikers: de share wordt automatisch geactiveerd in My Com-
puter/Computer (Deze computer/Computer) wanneer de computer
de Network Space MAX herkent op het netwerk (Afb. 24).
Mac-gebruikers: het sharepictogram wordt automatisch op het bu-
reaublad en in de Finder weergegeven wanneer de computer de
Network Space MAX herkent op het netwerk (Afb. 25).
Afb. 23
Afb. 24 - Windows Vista-gebruikers
Afb. 25 - Mac-gebruikers
Pagina: 22
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 23
3.2.3.	 Shares toewijzen met het
besturingssysteem
Als u een snelkoppeling wilt voor toegang tot shares op de Network
Space MAX, volgt u deze procedure:
Windows XP-, Vista- en Windows 7-gebruikers
1.	 Selecteer in een Verkenner-venster in Windows XP Tools >
Map Network Drive (Extra > Netwerkverbinding maken)
(Afb. 26). In Windows Vista en Windows 7 opent u een
Verkenner-venster, gaat u naar Computer en klikt u op Map
Network Drive (Netwerkverbinding maken) (Afb. 27).
2.	 Blader naar OpenShare en selecteer deze optie.
3.	 Windows geeft aan dat u ervoor kunt kiezen om de shares
te activeren elke keer dat u inlogt bij de computer.
4.	 Herhaal stap 1-3 voor andere shares.
5.	 U hebt nu toegang tot uw share via een Verkenner-venster.
Mac-gebruikers
1.	 Open een nieuw Finder-venster. Zoek in de linkerkant van
het venster naar Shared > NetworkSpaceMAX (Gedeeld >
NetworkSpaceMAX) (of de nieuwe naam van uw apparaat)
> OpenShare. U wordt gevraagd om een wachtwoord voor
toegang tot de share.
2.	 Herhaal stap 1 voor elke share.
De shares activeren elke keer dat u inlogt bij de computer:
1.	 Via het Apple-pictogram in de menubalk selecteert u Sys-
teemvoorkeuren > Accounts > Inloggen.
2.	 Klik op het +-teken om een nieuw item toe te voegen aan
de lijst en blader naar de shares. De shares moeten worden
geactiveerd om ze toe te voegen aan de lijst. (Afb. 28).
3.	 Wanneer u inlogt op het Mac OS, wordt/worden de gedeel-
de map(pen) automatisch op uw bureaublad geplaatst.
Afb. 26 - Windows XP-gebruikers
Afb. 27 - Windows 7- en Vista-gebruikers
Afb. 28 - Mac OS X-gebruikers
Pagina: 23
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 24
3.3.	 Shares openen via de
bestandsverkenner (Dashboard)
Het Dashboard beschikt over een interactieve bestandsverkenner
voor het beheren en overbrengen van bestanden via HTTP. Volg
deze stappen om de bestandsverkenner te openen:
1.	 Log in bij het Dashboard (raadpleeg paragraaf 4.1. Dashboard:
toegang voor meer informatie).
2.	 Klik op de knop File Browser (Bestandsverkenner) (Afb. 29).
3.3.1.	 Over de bestandsverkenner
Met de Bestandsverkenner kunt u bestanden overbrengen, kopiëren
en verwijderen, alsook foto's in miniatuurweergave bekijken en zelfs
multimedia-inhoud zoals mp3 of flv-video's streamen. Het is dus een
handige manier om bewerkingen uit te voeren met bestanden die
zijn opgeslagen in shares op de Network Space MAX, ongeacht de
eventuele verbinding via het netwerk of internet (zie 3.5. Toegang
op afstand). Aangezien met de bestandsverkenner bestanden sneller
kunnen worden overgedragen dan met slepen en neerzetten (SMB),
is het handiger voor het overzetten van grote bestanden.
De Bestandsverkenner bestaat uit vijf onderdelen (Afb. 30):
1.	 Met de werkbalk kunt u talrijke functies uitvoeren zoals het
wijzigen van de weergave van de bestanden en het uploaden
van bestanden naar de Network Space MAX vanaf uw com-
puter.
2.	 Met NAS-selectie kunt u het product kiezen dat u wenst te
openen.
3.	 Share-mappen toont de mapstructuur van de geselecteerde
gedeelde map.
4.	 Bestandsinfo geeft informatie over een geselecteerd bestand
weer zoals de naam, het bestandstype, de afmetingen (foto's)
of de duur (video's).
5.	 Mapinhoud toont de bestanden van een geselecteerde map.
Om de bestanden als miniaturen te bekijken, klikt u op Min-
iaturen in de werkbalk.
Afb. 29
Afb. 30
Pagina: 24
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 25
3.4.	 USBShare openen via USB
De Network Space MAX kan op uw netwerk worden aangesloten
via Ethernet of rechtstreeks op een computer via USB. Dit hoofdstuk
legt uit hoe u uw harddrive aansluit op een computer. Voor infor-
matie over de verbinding met uw netwerk raadpleegt u hoofdstuk 2.
Verbinding maken met een netwerk.
U moet verbinding maken met het netwerk en de Installatiewiz-
ard uitvoeren voordat u de Network Space MAX op uw computer
aansluit via USB. Volg de stappen in hoofdstuk 2. Verbinding maken
met een netwerk voordat u verder gaat. U moet ook de opslag voor
de USB-toegang vergroten door de schuifbalk voor de capaciteit
van de USBShare aan te passen (die standaard is ingesteld op 0
GB) (raadpleeg 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien of 4.9.
Dashboard: drivegegevens).
Volg deze stappen om uw LaCie Network Space MAX aan te sluiten
op uw computer:
3.4.1. STAP 1: de drive inschakelen
3.4.2. STAP 2: de USB-kabel aansluiten
TECHNISCHE OPMERKING: als uw netwerk is beperkt tot
overdrachtsnelheden van 10/100 Mbit of als u WiFi gebruikt, zijn
snellere overdrachten doorgaans mogelijk met de USB-aansluiting.
In dit geval adviseert LaCie u dat u eerst grote hoeveelheden bes-
tanden via USB kopieert naar de Network Space MAX en dat u ze
daarna deelt in uw netwerk via de Ethernet-kabel.
BELANGRIJKE OPMERKING: als u de Network Space MAX
aansluit op het netwerk via Ethernet en op een computer via USB,
wordt USBShare geactiveerd op de computer als een fysieke drive
en wordt deze niet weergegeven op het netwerk.
Pagina: 25
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 26
3.4.1.	 STAP 1: de drive inschakelen
BELANGRIJK: u moet ruimte toewijzen aan de USBShare voordat
u de drive aansluit op uw computer. Zie 4.9. Dashboard: driveg-
egevens.
1.	 Sluit de voeding aan op een wandcontactdoos en op de LaCie
Network Space MAX (Afb. 31).
2.	 Schakel de drive in door de aan/uit-knop aan de achterzijde
van de drive twee seconden ingedrukt te houden (Afb. 32). Het
LED-lampje gaat branden en begint te knipperen.
3.	 Ga verder met de volgende stap, 3.4.2. STAP 2: de USB-kabel
aansluiten.
Afb. 31
Afb. 32
Pagina: 26
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 27
3.4.2.	 STAP 2: de USB-kabel aansluiten
1.	 Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op een vrije USB
2.0-poort van uw computer (Afb. 33).
2.	 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-
poort (type B; zie Afb. 33) aan de achterzijde van de Network
Space MAX.
3.	 Zodra de LED niet langer knippert, wordt de harde schijf op uw
computer geactiveerd en verschijnt de schijf in Deze computer/
Computer (Windows-gebruikers) of op het bureaublad (Mac-
gebruikers).
4.	 U kunt bestanden op dezelfde manier overdragen van uw com-
puter als met opslaan op het bureaublad: slepen en neerzetten,
kopiëren en plakken, enzovoort.
De USBShare van de Network Space MAX is geformatteerd in MS-
DOS (FAT32) voor gebruik met pc's en Mac's. U kunt de drive
opnieuw formatteren in MS-DOS (FAT32) met het Dashboard
(raadpleeg 4.9. Dashboard: drivegegevens voor meer informatie).
Raadpleeg de documentatie van de schijfbeheertoepassing voor uw
besturingssysteem om de USBShare te formatteren in een andere
bestandsindeling (NTFS of HFS+).
Hi-Speed USB 2.0-kabels en -connectoren
Zie Afb. 34 voor een illustratie van de Hi-Speed USB 2.0-kabel die
wordt gebruikt voor de aansluiting van uw LaCie Network Space
MAX op uw computer. Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een
USB 1.1-poort maar in dat geval zijn de tragere overdrachtsnel-
heden van USB 1.1 van kracht.
Afb. 33
Afb. 34 – Hi-Speed USB 2.0-kabeluiteinden
Pagina: 27
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 28
3.4.3.	 De USB-aansluiting loskoppelen
Externe USB-apparaten bieden 'Plug&Play'-functionaliteit. Dit betek-
ent dat uw drive kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl
de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorkomen, is het
echter belangrijk dat de volgende stappen worden uitgevoerd bij het
loskoppelen van de harddrive.
Windows XP-gebruikers
Klik in het systeemvak (rechts onder in de hoek van uw scherm)
op het pictogram Uitwerpen. Dit is een kleine groene pijl boven
een hardwareafbeelding. (Afb. 35).
Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld
die door het pictogram Eject (Uitwerpen) worden bestuurd
(in het bericht wordt 'Safely remove...' (... veilig verwijderen)
weergegeven). Klik op de drive die u wenst los te koppelen.
Vervolgens verschijnt het volgende bericht: 'Safe to Remove
Hardware' (Hardware kan veilig worden verwijderd) (of vergeli-
jkbare tekst). Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld.
Windows Vista- & Windows 7-gebruikers
Klik in het systeemvak (rechts onder in uw scherm) op het picto-
gram Hardware veilig verwijderen (let op het witte vinkje in een
groene cirkel) (Afb. 36).
Een bericht verschijnt en toont u de apparatuur die veilig kan
worden verwijderd.
Selecteer Verwijderen voor het apparaat dat u wilt verwijderen
(Afb. 37). Een bericht verschijnt met de melding dat u het ap-
paraat veilig kunt verwijderen.
Mac-gebruikers
Sleep het pictogram van de harddrive naar de prullenmand
(Afb. 38). (Het hieronder afgebeelde pictogram is een algemeen
USB-apparaatpictogram. Uw drive kan worden weergegeven
door een pictogram dat er als de drive zelf uitziet.)
Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de
drive worden losgekoppeld.
Afb. 35
Afb. 36
Afb. 37
Afb. 38
Pagina: 28
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 29
3.5.	 Toegang op afstand
U kunt toegang krijgen tot uw Network Space MAX wanneer u niet
thuis bent. U kunt bestanden uploaden of downloaden vanaf elke
locatie als u verbinding hebt met internet en uw Network Space MAX
beheren.
LaCie heeft een screencast gemaakt waarin dit proces wordt
weergegeven (zie Afb. 39 hier om de koppeling te volgen of klik op
de pagina Dashboard > Network (Dashboard > Netwerk) op de
'i' naast het gedeelte Remote Access (Toegang op afstand) om de
screencast te openen (zie Afb. 40).
Zie 4.8. Dashboard: netwerk voor meer informatie over netwerkin-
stellingen.
Na de verbinding is de browsergebaseerde bestandsverkenner een
eenvoudige manier om uw bestanden te openen. U kunt bestan-
den uploaden, downloaden en zelfs de meeste soorten multime-
diabestanden (zoals mp3 en flv) streamen. Voor meer informatie
over de Bestandsverkenner raadpleegt u 3.3. Shares openen via de
bestandsverkenner (Dashboard).
Afb. 39
Afb. 40
Pagina: 29
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 30
3.6.	 Gedeelde mappen openen via
FTP
Het FTP-protocol wordt gebruikt om bestanden van de ene com-
puter naar de andere te versturen via een lokaal netwerk of het
internet. Met dit protocol kunt u bestanden veilig uitwisselen met uw
vrienden en kennissen omdat alleen personen met een gebruiker-
saccount toegang hebben.
De FTP-service wordt standaard ingeschakeld voor nieuwe shares
maar als u de service op algemeen of gebruikersniveau hebt uitge-
schakeld, schakelt u de service in zoals beschreven in paragraaf 4.6.
Dashboard: algemene instellingen en 4.7. Dashboard: gebruikers.
Als u lokaal in het LAN verbinding wilt maken met de Network Space
MAX via FTP, voert u in het adresveld van uw browser of FTP-client
het volgende in:
ftp://[IP-adres]
TECHNISCHE OPMERKING: zie paragraaf 2.5. Een statisch IP-
adres toewijzen voor instructies voor het vinden van het IP-adres van
uw Network Space MAX.
Voorbeeld: ftp://192.168.10.149
OF
ftp://<gebruikersnaam>:<wachtwoord>@<ip of apparaat-
naam>/
Voorbeeld: ftp://ringo:4xtp23@NetworkSpaceMAX/
Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor het Dashboard in om
in te loggen (4.7. Dashboard: gebruikers).
Voor toegang op afstand tot de drive vanaf een computer die zich
NIET in uw netwerk bevindt, raadpleegt u 3.5. Toegang op afstand.
Afb. 41
Pagina: 30
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 31
3.7.	 Multimediaserver
Als er een netwerkverbinding is gemaakt tussen uw computer en de
Network Space MAX, kunt u de Network Space MAX instellen voor
het delen van bestanden (alleen opgeslagen op OpenShare) met
UPnP/DLNA-apparaten. Volg deze stappen:
1.	 Zorg ervoor dat de Network Space MAX correct is verbonden
met uw thuisnetwerk zoals beschreven in paragraaf 2. Verbind-
ing maken met een netwerk.
2.	 Schakel Multimediaserver in het Dashboard van de Network
Space MAX in (zie paragraaf 4.6. Dashboard: algemene instel-
lingen) (Afb. 42).
3.	 Nu kunt u bestanden in OpenShare op uw Network Space MAX
afspelen op elke UPnP/DLNA-gecertificeerde speler/adapter
(zoals een Xbox 360, Play Station 3, een mobiele telefoon met
DLNA, enzovoort).
TECHNISCHE OPMERKING: als u uw UPnP/DLNA-apparaten
toegang wilt geven tot bestanden op de externe USB-harddrive die
is aangesloten op de uitbreidingspoort van de Network Space MAX,
selecteert u Multimedia Indexation (Multimedia-indexering) op de
pagina Dashboard: Front USB Port (USB-poort vooraan).
Afb. 42
Pagina: 31
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 32
3.7.1.	 Multimediaserver: iTunes
De Network Space MAX kan fungeren als een iTunes-muziekserver
door audiobestanden (alleen opgeslagen op OpenShare) te strea-
men naar een netwerkcomputer met iTunes. Na de configuratie
verschijnt een afspeellijst met de apparaatnaam van uw Network
Space MAX (standaard NetworkSpaceMAX) in de categorie Shared
(Gedeeld) in iTunes en worden audiobestanden op de Network
Space MAX vermeld in deze afspeellijst. Volg deze stappen:
1.	 Zorg ervoor dat de Network Space MAX correct is verbonden
met uw thuisnetwerk zoals beschreven in paragraaf 2. Verbind-
ing maken met een netwerk.
2.	 Schakel Multimediaserver in het Dashboard van de Network
Space MAX in (zie paragraaf 4.6. Dashboard: algemene instel-
lingen) (Afb. 42).
3.	 Controleer of in iTunes de optie voor bibliotheek delen is inge-
schakeld in Preferences > Sharing > Look for shared libraries
(Voorkeuren > Delen > Zoeken naar gedeelde bibliotheken).
4.	 Open de gedeelde afspeellijst in iTunes (Afb. 43).
TECHNISCHE OPMERKING: de iTunes-serverservice onder-
steunt de volgende bestandstypen: .mp3, .wav, .aac, .pls en .m3u.
Afb. 43
Pagina: 32
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 33
3.7.2.	 Multimediaserver: Windows Media
Player
Na configuratie kan Windows Media Player (WMP) bestanden af-
spelen op de Network Space MAX via de netwerkverbinding. Volg
deze stappen:
1.	 Zorg ervoor dat de Network Space MAX correct is verbonden
met uw thuisnetwerk zoals beschreven in paragraaf 2. Verbind-
ing maken met een netwerk.
2.	 Schakel Multimediaserver in het Dashboard van de Network
Space MAX in (zie paragraaf 4.6. Dashboard: algemene instel-
lingen) (Afb. 42).
3.	 Klik in WMP op Organize > Manage Libraries > Music (Or-
ganiseren > Bibliotheken beheren > Muziek) (of video of af-
beeldingen) (Afb. 44).
4.	 Klik in het dialoogvenster op Add (Toevoegen), selecteer Net-
workSpaceMAX (als u de apparaatnaam niet hebt gewijzigd) in
het gedeelte Network (Netwerk) en klik op Include Folder (Map
opnemen) (Afb. 45).
5.	 WMP begint met het indexeren van de mediabestanden. Zodra
dit is voltooid, wordt de bestanden weergegeven in de WMP-
bibliotheek.
Afb. 44
Afb. 45
Pagina: 33
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 34
4.	Beheren van uw LaCie Network Space MAX
De LaCie Network Space MAX beschikt over een gebruiksvriendelijk,
browsergebaseerd hulpmiddel voor de configuratie van de drive en
het beheer van gebruikers, genaamd het Dashboard. Open het
Dashboard door het IP-adres of de apparaatnaam van uw drive te
typen in uw browser of door de LaCie Network Assistant te gebrui-
ken.
Wanneer u voor het eerst inlogt, ziet u de Installatiewizard (raad-
pleeg paragraaf 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien). Als u
later inlogt, ziet u onmiddellijk de Home-pagina van het Dashboard
(Afb. 46). Bij het inloggen als een geregistreerde gebruiker kunt
u uw eigen account en de bestanden in de voor u toegankelijke
gedeelde mappen beheren.
Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende paragrafen die u helpen bij
de navigatie in het Dashboard en de configuratie van uw Network
Space MAX:
4.1. Dashboard: toegang
4.2. Dashboard: welkomstpagina
4.3. Dashboard: navigatie
4.4. Dashboard: uitloggen
4.5. Dashboard: Restart/Shutdown (Opnieuw opstarten/Afslui-
ten)
4.6. Dashboard: algemene instellingen
4.7. Dashboard: gebruikers
4.8. Dashboard: netwerk
4.9. Dashboard: drivegegevens
4.10. Dashboard: eco-beheer
4.11. Dashboard: ondersteuning
4.12. Dashboard: downloaden
4.13. Dashboard: Copy (Kopiëren)
4.14. Dashboard: USB-poort vooraan
4.15. Dashboard: RAID Management (RAID-beheer)
Afb. 46
Pagina: 34
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 35
4.1.	 Dashboard: toegang
U kunt het Dashboard op twee manieren openen: met de LaCie
Network Assistant en met een browser.
Met de LaCie Network Assistant
1.	 Klik op het LaCie Network Assistant-pictogram in het sys-
teemvak (Windows-gebruikers) of de menubalk (Mac-ge-
bruikers) en selecteer NetworkSpaceMAX > Web Access
(Webtoegang) (Afb. 47).
De inlogpagina van de LaCie Network Space MAX wordt
geopend in een nieuw browservenster of tabblad (Afb. 48).
Als uw browser niet is geopend, opent de LaCie Network
Assistant deze voor u.
Met een browser
1.	 Open uw internetbrowser (Firefox, Internet Explorer, Safari,
enzovoort) en typ het IP-adres of de apparaatnaam van uw
LaCie Network Space MAX (standaard NetworkSpaceMAX)
in het URL-veld (webadres) van uw browser (Afb. 49).
http://[IP-adres] of
http://NetworkSpaceMAX (Windows)
http://NetworkSpaceMAX.local (Mac)
OPMERKING: u kunt het IP-adres van uw LaCie Network
Space MAX vinden door te klikken op het tabblad Network
(Netwerk) van het netwerkconfiguratievenster van de LaCie
Network Assistant.
2.	 Voor toegang als beheerder voert u uw gebruikersnaam en wa-
chtwoord (hoofdlettergevoelig) van de beheerdersaccount in het
inlogvenster in:
3.	 Klik op Login (Inloggen).
Afb. 47
Afb. 48
Afb. 49 - Mac-gebruikers
Pagina: 35
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 36
4.2.	 Dashboard: welkomstpagina
De welkomstpagina bevat koppelingen naar nuttige documenten op
de LaCie-website (Afb. 50, a) en een tabel met de verschillende op-
ties van het Dashboard (Afb. 50, b).
Als u inlogt als beheerder bij het Dashboard, ziet u de gedetailleerde
welkomstpagina die u volledig kunt beheren (zoals in Afb. 50). Als
u inlogt als gebruiker, beschikt u over minder opties (mogelijkheid
om gebruikersnaam/wachtwoord te wijzigen, toegang tot bestands-
verkenner, kopiëren en downloaden).
4.3.	 Dashboard: navigatie
Het Dashboard bestaat uit een centraal gebied omgeven door "wid-
gets" of kleine vakjes die de verschillende pagina's van het Dash-
board voorstellen. De widget toont een overzicht van de informatie
op de pagina. Voor de volledige informatie navigeert u naar de
pagina.
✦
✦ Als u naar een pagina wilt bladeren, klikt u op de widget onder
de titel of sleept u een widget naar het midden van het venster.
✦
✦ Voor de minimalisatie van een widget klikt u op de X naast
de titel.
✦
✦ Voor de maximalisatie van een geminimaliseerde widget
sleept u het pictogram naar een gemaximaliseerde widget,
die op zijn beurt wordt vervangen.
✦
✦ Als u widgets wilt verplaatsen, sleept u het pictogram van de
geminimaliseerde widget of de titel van de gemaximaliseerde
widget naar de positie van een andere widget.
4.4.	 Dashboard: uitloggen
Als u wenst uit te loggen bij het Dashboard, klikt u op de uitlogknop
in de rechterbovenhoek van elke Dashboard-pagina (Afb. 51).
4.5.	 Dashboard: Restart/Shutdown
(Opnieuw opstarten/Afsluiten)
Om de drive opnieuw op te starten of uit te schakelen, klikt u op
deze knop en kiest u vervolgens Restart (Opnieuw opstarten) of
Shutdown (Uitschakelen) (Afb. 52).
Afb. 50
Afb. 51
Afb. 52
Pagina: 36
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 37
4.6.	 Dashboard: algemene
instellingen
Met deze pagina kan de beheerder enkele van de algemene instel-
lingen van de Network Space MAX aanpassen.
Machine name (Apparaatnaam): wijzig de apparaatnaam. De ap-
paraatnaam identificeert uw Network Space MAX in de LaCie Net-
work Assistant en in het lokale netwerk. De apparaatnaam mag uit
maximaal 15 tekens bestaan. Gebruik alfanumerieke tekens zonder
spaties of symbolen.
Date (Datum) (mm/dd/jj): de datum aanpassen.
Workgroup (Werkgroep): de Windows-werkgroepnaam aanpas-
sen om uw Network Space MAX deel te laten uitmaken van een
bepaalde werkgroep.
TECHNISCHE OPMERKING: Mac-gebruikers verbonden met
een netwerk met Windows-computers kunnen gedeelde shares ook
openen door in Finder Network > [Workgroup] > NetworkSpace-
MAX (Netwerk > [Werkgroep] > NetworkSpaceMAX) te selecteren
waarbij [Werkgroep] de naam van de Windows-werkgroep is.
Time (Tijd): de tijd aanpassen.
FTP Service (FTP-service): schakel deze functie in/uit zodat uw Net-
work Space MAX toegankelijk is via FTP (File Transfer Protocol).
Time zone (Tijdzone): de tijdzone aanpassen.
Multimedia Service (Multimedia-service): met deze functie kunt u de
Network Space MAX gebruiken als UPnP-multimediaserver. Bestan-
den (alleen opgeslagen in OpenShare) kunnen worden afgespeeld
op UPnP-spelers (zoals mobiele telefoons, computers en spelcon-
soles). Zie 3.7. Multimediaserver voor informatie over het gebruik
van uw Network Space MAX voor het streamen van bestanden naar
uw UPnP-apparaten. Zie paragraaf 3.7.1. Multimediaserver: iTunes
voor informatie over het gebruik van de Network Space MAX als
iTunes-muziekserver. Als u net nieuwe inhoud hebt toegevoegd aan
de Network Space MAX, kan het enkele minuten duren voordat deze
beschikbaar is voor UPnP/DLNA-gecertificeerde spelers/adapters.
NTP Server (NTP-server): klik op het vakje en klik vervolgens op het
veld aan de rechterzijde en typ het adres van een Network Time
Protocol-server om de tijd van de Network Space MAX automatisch
in te stellen. Wanneer NTP is geselecteerd, kunt u de tijds- en datu-
minstellingen niet wijzigen.
Afb. 53
Pagina: 37
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 38
4.7.	 Dashboard: gebruikers
Met deze pagina kunt u gebruikersaccounts beheren. Raadpleeg
hieronder hoe u taken uitvoert die betrekking hebben op het gebrui-
kersbeheer (Afb. 54). Dit product beschikt niet over groepsbeheer
of de mogelijkheid om de ene gebruiker toegang te geven tot de
share van een andere gebruiker. Deze functies zijn beschikbaar in
de professionele NAS-producten van LaCie.
De gebruikersgegevens worden in een tabel georganiseerd.
✦
✦ Als u een quota hebt ingesteld, wordt de gebruikte hoeveel-
heid aangegeven in procenten.
✦
✦ Als Time Machine is geactiveerd voor de gebruikersshare,
wordt dit aangegeven.
✦
✦ OpenShare (openbare share) wordt weergegeven in de
onderste tabel.
4.7.1.	 Een nieuwe gebruiker toevoegen
Er wordt automatisch een private share gemaakt als er een nieuwe
gebruiker wordt gemaakt. De naam van de share wordt gekoppeld
aan de gebruikersnaam. De nieuwe gebruiker 'Sally' heeft een share
met de naam SallyShare. Als Sally haar gebruikersnaam wijzigt in
John, wordt de naam van de share gewijzigd in JohnShare. Het is
niet mogelijk om extra openbare shares te maken.
1.	 Klik op het groene plusteken naast de paginatitel ('Gebruiker-
saccounts').
2.	 In het vak dat verschijnt, typt u:
✦
✦ Een gebruikersnaam van vier tot 20 tekens. U kunt letters
(hoofdlettergevoelig), cijfers, koppeltekens en onderstreping-
stekens gebruiken. Spaties en andere symbolen worden niet
ondersteund.
✦
✦ Een wachtwoord van vier tot 20 tekens. U moet het wa-
chtwoord bevestigen.
✦
✦ E-mailadres en een quota voor de harde schijf kunnen op dit
moment worden ingesteld voor de nieuwe gebruiker (Afb. 55)
of later worden bijgewerkt. Compatibiliteit met Time Machine
voor de gebruiker kan ook worden bijgewerkt als de gebruiker
is gemaakt (Afb. 54).
3.	 Druk op het groene plusteken aan de rechterzijde om de ge-
bruikersaccount te maken.
TECHNISCHE OPMERKING: als een e-mailadres wordt opge-
geven, ontvangt de gebruiker meldingen over zijn/haar gebruiker-
saccount die automatisch worden verstuurd door de Network Space
MAX. Zie paragraaf 4.11.1. Gebeurtenissen e-mailmeldingen voor
meer informatie. Door het instellen van de quota kan de beheerder
de max. beschikbare ruimte in GB voor een bepaalde gebruiker
vastleggen. Als u geen quota instelt, heeft de gebruiker een on-
beperkte capaciteit.
Afb. 55
Afb. 54
Pagina: 38
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 39
4.7.2.	 Een gebruiker verwijderen
Het verwijderen van een gebruiker verwijdert ook zijn/haar share
met alle erin opgeslagen bestanden en gerelateerde back-uptaken.
U kunt OpenShare niet verwijderen.
1.	 Klik op de grijze 'x' aan de rechterzijde van de gebruiker in de
tabel (Afb. 56.
2.	 In het dialoogvenster voor de bevestiging klikt u op Delete (Ver-
wijderen) (Afb. 57).
4.7.3.	 Een gebruiker bewerken
1.	 Klik op de tekst in een veld in de gebruikerstabel om een waarde
te wijzigen (Afb. 58).
LET OP: de quota verkleinen kan ervoor zorgen dat gegevens wor-
den verwijderd.
Afb. 56
Afb. 58
Afb. 57
Pagina: 39
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 40
4.8.	 Dashboard: netwerk
Met deze pagina kunt u de netwerkinstellingen van uw Network
Space MAX aanpassen. Merk op dat de pagina twee tabbladen
heeft: standard (standaard) en advanced (geavanceerd).
4.8.1.	 Standaardinstellingen
Configuratie met DHCP of handmatig: als uw netwerk beschikt over
DHCP, zoals bij de meeste gebruikersnetwerken, worden aan de
Network Space MAX automatisch een IP-adres en andere waarden
toegewezen. Hierdoor zien de meeste gebruikers dat de tabel is in-
gevuld met waarden. Als u Configure Manually (Handmatig config-
ureren) selecteert, kunt u de waarden in de tabel aanpassen.
Automatic port forward (Automatische poorttoewijzing): als u wilt dat
uw Network Space MAX toegankelijk is via internet voor toegang
op afstand, moet u bepaalde poorten openen in uw router voor
een goede communicatie. Vink dit vakje aan om poorttoewijzing
in te schakelen. Zo wordt UPnP-IGD/NAT-PMP gebruikt voor een
automatische poorttoewijzing (als uw router compatibel is).
de volgende poorten moeten worden toegewezen voor een goede
communicatie: 21 (FTP) en 80 (HTTP).
BELANGRIJK: als u automatisch poorttoewijzing activeert, worden
openbare gedeelde mappen toegankelijk (lezen/schrijven) via FTP.
Dynamic IP Resolution (Omzetting dynamische IP): u kunt een Dy-
namic DNS-service van een andere leverancier gebruiken om een
gemakkelijk te onthouden URL te maken voor de toegang op af-
stand tot uw Network Space MAX (Afb. 60). Deze service is gratis en
vereist geen abonnement.
Voor toegang tot een stapsgewijze screencast klikt u op de 'i' naast
het gedeelte Remote Access (Toegang op afstand) om de screencast
te openen (Afb. 61).
Afb. 59
Afb. 60
Afb. 61
Pagina: 40
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 41
4.8.2.	 Geavanceerde instellingen
Proxy Configuration (Proxyconfiguratie): de Network Space MAX kan
worden ingesteld voor verbinding met een proxyserver. Vul de URL
en poort van de server URL in en optionele authenticatie-informatie
en klik op Apply (Toepassen).
SMTP Configuration (SMTP-configuratie): om ervoor te zorgen dat
uw Network Space MAX waarschuwings-e-mails kan verzenden naar
gebruikers, configureert u de SMTP-instellingen. Verifieer indien het
waarschuwingssysteem werkt door het keuzevakje Send a verifica-
tion email (Een verificatie-e-mail verzenden) aan te vinken.
Na het wijzigen van een van de bovenstaande instellingen klikt u op
de knop Apply (Toepassen).
Afb. 62
Pagina: 41
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 42
4.9.	 Dashboard: drivegegevens
Deze pagina toont u informatie over het schijfgebruik en laat u toe
uw drive opnieuw te formatteren.
4.9.1.	 Uw Network Space MAX formatteren
Wanneer u klikt op de knop Format (Formatteren) bovenaan (Afb.
63, a), worden ALLE gegevens op de schijf (inclusief USBShare)
gewist en wordt de schijf geformatteerd. Gegevens op de aan de
voorzijde aangesloten USB-harddrive worden niet aangetast. Wan-
neer u klikt op de knop Format (Formatteren) onderaan (Afb. 63, b),
wordt alleen de USBShare geformatteerd.
Opnieuw formatteren:
1.	 Klik op de knop FORMAT (FORMATTEREN).
2.	 In het blauwe venster dat wordt geopend, bevestigt u door op
de knop FORMAT (FORMATTEREN) te klikken.
LET OP: het formatteren wist alle gegevens op uw drive (maar ver-
wijdert geen gebruikers of instellingen). Zorg ervoor dat u een back-
up van uw gegevens hebt gemaakt op een ander volume voordat
u verder gaat. Als u de USBShare formatteert en u wilt eerst een
back-up maken in een andere gedeelde map, adviseert LaCie u
de Bestandsverkenner (raadpleeg 3.3. Shares openen via de bes-
tandsverkenner (Dashboard)) te gebruiken in plaats van SMB/AFP
(bijv. de Finder voor Mac-gebruikers of een Verkenner-venster voor
Windows-gebruikers). LaCie kan niet verantwoordelijk worden ge-
houden voor het verlies van uw gegevens tijdens het formatteren.
Afb. 63
Afb. 64
Pagina: 42
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 43
4.9.2.	 USBShare-capaciteit aanpassen
Bij de titel USB Drive klikt u op het cijfer onder de titel Capacity (Ca-
paciteit) om de capaciteit voor de USB-toegang te wijzigen. U kunt
deze ruimte aanpassen van 0 GB tot wel 500 GB (standaardinstell-
ing is 0 GB) (Afb. 65).
Als u ervoor kiest om de grootte van de gedeelde map kleiner te
maken, wordt het volume automatisch opnieuw geformatteerd en
worden alle gegevens op het volume gewist. Bevestig uw keuze in
het pop-upvenster om verder te gaan.
Als u de grootte van USBShare wijzigt, moet u de share formatteren
door op Format (Formatteren) te klikken onder het gedeelte USB
Drive (Afb. 63, b).
BELANGRIJK: LaCie beveelt u sterk aan het volume van de US-
BShare niet groter dan 128 GB te maken tenzij u de USBShare
formatteert in NTFS of HFS+ met het schijfhulpprogramma van uw
besturingssysteem.
Afb. 65
Pagina: 43
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 44
4.10.	Dashboard: eco-beheer
Status light on (Statuslampje aan): schakel dit selectievakje uit
als u het voorste LED-lampje wilt uitschakelen. Let wel dat de
waarschuwingsindicatoren hierdoor niet worden uitgeschakeld. Zie
paragraaf 1.3.3. LED-gedrag voor meer informatie over het gedrag
van LED-lampjes.
Eco-modus na: stel de inactiviteitsduur in waarna de drive over-
schakelt naar de eco-modus waardoor de schijven op een lager
toerental draaien om zo minder stroom te verbruiken. Het product
verlaat de Eco-modus automatisch wanneer een verzoek wordt ver-
zonden naar de drive.
Deep sleep enabled (Slaapstand inschakelen): slaapstand betekent
dat de drive overschakelt naar een modus met een uiterst laag en-
ergieverbruik en niet wordt uitgeschakeld wanneer u op Shut Down
(Uitschakelen) klikt (zie 4.4. Dashboard: uitloggen). Deze modus
kan worden geactiveerd door te klikken en de aan/uit-knop inge-
drukt te houden. Om de drive uit de slaapstand te halen, drukt u op
de aan/uit-knop of gebruikt u de functie Wake on LAN in de LaCie
Network Assistant (zie 4.10.1. Wake on LAN).
Geplande switch Aan: stel de drive in om de slaapstand op een
bepaald tijdstip in te schakelen om energie te besparen.
Geplande switch Uit: stel de drive in om de slaapstand op een
bepaald tijdstip uit te schakelen om energie te besparen.
na het wijzigen van een van de bovenstaande instellingen klikt u op
de knop Apply (Toepassen).
BELANGRIJK: als de slaapstand is ingeschakeld en u op de knop
Shut Down (Uitschakelen) klikt, schakelt de drive over naar de slaap-
stand en wordt het product NIET uitgeschakeld. wanneer de Slaap-
stand is geactiveerd, worden alle processen, inclusief downloads en
back-ups, beëindigd.
Afb. 66
Pagina: 44
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 45
4.10.1.	 Wake on LAN
U kunt de LaCie Network Assistant gebruiken om uw Network Space
MAX uit de slaapstand te halen.
Eerste keer dat u Wake on LAN gebruikt:
1.	 U hebt het MAC-adres van uw drive nodig. Klik op het LaCie
Network Assistant-pictogram in uw systeemvak (Windows) of
menubalk (Mac) en selecteer Configuration Window (Configu-
ratievenster). Selecteer en kopieer vervolgens het MAC-adres
(Afb. 67).
2.	 Klik vervolgens op het LaCie Network Assistant-pictogram in uw
systeemvak (Windows) of menubalk (Mac) en selecteer Wake
Up a Device (Een apparaat wekken) (Afb. 68).
3.	 Plak het MAC-adres in het veld klik op Wekken.
Later gebruik:
1.	 Klik op het LaCie Network Assistant-pictogram in uw systeemvak
(Windows) of menubalk (Mac) en selecteer Wake Up a Device
(Een apparaat wekken) (Afb. 68).
2.	 Kies het NAS-product dat u wenst te wekken in het menu (Afb.
69).
3.	 klik op Wekken.
Afb. 67
Afb. 68
Afb. 69
Pagina: 45
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 46
4.11.	Dashboard: ondersteuning
De ondersteuningspagina geeft u toegang tot het systeemlog en laat
u e-mailwaarschuwingen instellen.
Systeemlog klik op de knop Wissen om het systeemlogboek leeg te
maken. Klik op de knop Download (Downloaden) om het log op
uw computer op te slaan als u het moet versturen naar de klanten-
service.
Waarschuwingsbericht: als u dit selectievakje inschakelt, ontvangt
de beheerder automatisch een e-mail bij belangrijke gebeurtenissen
van uw Network Space MAX (als hij of zij een e-mailadres instelt op
de pagina Users (Gebruikers), als de drive beschikt over een inter-
netverbinding en als de SMTP-configuratie is ingesteld). Raadpleeg
4.11.1. Gebeurtenissen e-mailmeldingen voor meer informatie.
Automatische update: zie paragraaf 4.16. Productsoftware bi-
jwerken voor meer informatie.
Afb. 70
Pagina: 46
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 47
4.11.1.	 Gebeurtenissen e-mailmeldingen
De volgende gebeurtenissen zorgen ervoor dat een e-mailmelding
wordt verstuurd als een e-mailadres is opgegeven in de pagina Ge-
bruiker:
Identificatie
gebeurtenis
Omschrijving Ontvanger
Capaciteit Wanneer de totale
beschikbare capacit-
eit minder dan 10 GB
bedraagt
Beheerder
Quotagebeur-
tenis
Wanneer de gedeelde
map van een gebruiker
meer dan 80% vol is
Relevante
gebruiker
download Wanneer een download
is voltooid of wanneer
een fout tijdens het
downloaden is opget-
reden
Beheerder en
betreffende
gebruiker
Back-up Wanneer een fout
tijdens het back-uppen
optreedt
Beheerder en
betreffende
gebruiker
Temperatuur Het product heeft
minstens een minuut de
maximale temperatuur
behouden
Beheerder
Recuperatie
wachtwoord
Een gebruiker heeft
zijn/haar wachtwoord
gerecupereerd
Beheerder
of gebruiker,
afhankelijk van
de persoon
die het verzoek
verstuurde
Afb. 71
From: "Network Space MAX - NetworkSpaceMax" <xxxxx@xxxxx.com>
Subject: [LaCie] Password Recovery
Date: June 9, 2009 5:40:47 PM GMT+03:00
To: xxxxx@xxxxx.com
Host : NetworkSpaceMax
Model : Network Space MAX
System Time : Tue, 09 Jun 2009 14:37:50
For password recovery Click here
================================================
[This message is automatically generated by the LaCie email notification service]
www.lacie.com
Pagina: 47
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 48
4.12.	Dashboard: downloaden
Het Dashboard van de Network Space MAX beschikt over een tor-
rentserver waarmee u torrent-bestanden kunt downloaden (Afb. 72).
Voor meer informatie over torrents raadpleegt u:
http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent_protocol
1.	 Klik eerst op de knop Start Download Machine (Downloadpro-
gramma starten).
2.	 Om een download te starten, klikt u op het groene plusteken
naast de paginatitel (Afb. 73).
3.	 Geef aan indien de torrentbron een bestand of een URL is en
navigeer dan naar de bron.
4.	 Kies de bestemming (in welke gedeelde map moet het gedo-
wnloade bestand worden opgeslagen?) en klik op SUBMIT (BE-
VESTIGEN).
5.	 De download van het bestand begint (soms kan het enkele mi-
nuten duren voordat de download begint)
4.12.1.	 Instellingen downloadpagina
Onder de lijst met downloads zijn er verschillende instellingen (Afb.
74).
TCP-poort voor inkomende verbindingen: kies een routerpoort die
de torrentservice gaat gebruiken.
Limiet downloadsnelheid: voer hier een cijfer in om de maximale
downloadsnelheden te beperken.
Limiet uploadsnelheid: voer hier een cijfer in om de maximale up-
loadsnelheden te beperken.
Max. actieve torrents: voer hier een cijfer in om het aantal torrents te
beperken die tegelijkertijd kunnen worden gedownload/geüpload.
Geef nul in om geen beperking in te stellen.
TECHNISCHE OPMERKING: omdat de torrent-clientservice
bandbreedte en systeembronnen gebruikt, kunnen meerdere geli-
jktijdige downloads van invloed zijn op de prestaties van de Net-
work Space MAX. Zelfs na het voltooien van een download, kan het
systeembronnen blijven gebruiken als het bestand wordt geüpload,
zolang de torrent actief is.
Afb. 72
Afb. 74
Afb. 73
Pagina: 48
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 49
4.13.	Dashboard: Copy (Kopiëren)
Met deze pagina kunnen beheerders en gebruikers back-ups instel-
len (Afb. 75).
4.13.1.	 Een back-uptaak maken
1.	 Klik op het groene plusteken aan de rechterzijde van de pagi-
natitel ("Jobs List", Takenlijst) (Afb. 76).
2.	 Kies een Bron-share (wat u wilt back-uppen) in het linkermenu
en een Bestemming-share (waar u de back-up wilt opslaan) in
het rechtermenu.
3.	 Stel, indien gewenst, een tijd en datum in voor de back-uptaak.
4.	 Even later verschijnt een bericht met de melding dat de back-up
is begonnen (Afb. 77).
5.	 Een bericht brengt u op de hoogte wanneer de back-up is
voltooid.
4.13.2.	 Auto Import of the USB Device
(Autom. import van USB-apparaat)
Als u dit vakje inschakelt, worden de bestanden op een extern USB-
apparaat dat is aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde,
automatisch gekopieerd naar de Network Space MAX (Afb. 78). Met
deze functie kunt u de inhoud op een externe harddrive kopiëren
naar de Network Space MAX om zo de bestanden beschikbaar te
maken in het netwerk zonder een computer te gebruiken.
Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u nog steeds een back-uptaak
configureren en handmatig uitvoeren voor het kopiëren van bestan-
den van de externe USB-schijf naar de Network Space MAX (Open-
Share). Zie paragraaf 4.13. Dashboard: Copy (Kopiëren) voor meer
informatie.
Zodra de back-up is voltooid, stopt het LED-lampje met knipperen.
U kunt de drive vervolgens veilig loskoppelen.
Afb. 75
Afb. 77
Afb. 78
Afb. 76
Pagina: 49
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 50
4.14.	Dashboard: USB-poort vooraan
Deze pagina biedt u informatie over apparaten die aangesloten zijn
op de USB-poort aan de voorzijde van de Network Space MAX. De
USB-poort aan de voorzijde is niet actief als de Network Space MAX
is aangesloten op een computer via USB.
Multimedia-indexering: schakel dit selectievakje in (Afb. 79) als u
wilt dat de LaCie Network Assistant-apparaten toegang hebben tot
bestanden op de externe USB-harddrive die is aangesloten op de
Network Space MAX. Zie 4.14.1. Externe harde schijf aansluiten
voor meer informatie over het aansluiten van een USB-harddrive.
De Network Space MAX beschikt over een printerserver. Klik op
het keuzevakje Activate Printer Server (Printerserver activeren) om
de printerserver te activeren. U kunt een USB-printer aansluiten op
de Network Space MAX via de USB-poort aan de voorzijde. Na de
aansluiting wordt de printer beschikbaar in uw netwerk. De juiste
printerstuurprogramma's moeten op de hostcomputer geïnstalleerd
zijn.
bij multifunctionele printers wordt alleen het afdrukken ondersteund.
Als uw printer ook kan scannen, werkt deze functie niet als het ap-
paraat is aangesloten op de Network Space MAX.
De Network Space MAX ondersteunt alleen PostScript-printers. Als
uw printer niet wordt weergegeven op de pagina van de USB-poort
vooraan, is PostScript-afdrukken waarschijnlijk niet beschikbaar.
Multifunctionele printers en fotoprinters bieden meestal geen onder-
steuning voor PostScript-afdrukken. Aangezien LaCie niet kan ga-
randeren dat uw printer ondersteuning biedt voor de juiste protocol-
len, moet u de gebruikershandleiding van het apparaat raadplegen.
Afb. 79
Pagina: 50
LaCie Network Space MAX • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 51
4.14.1.	 Externe harde schijf aansluiten
U kunt een externe USB-harde schijf of USB-sleutel aansluiten om
een back-up te maken van de gegevens op uw LaCie Network
Space MAX of uw opslagcapaciteit uit te breiden. De toegang tot
aangesloten harde schijven is vergelijkbaar met de toegang tot
gedeelde mappen.
Externe USB-harde schijven moeten in een van de ondersteunde in-
delingen worden geformatteerd om compatibel te zijn met de LaCie
Network Space MAX: MS-DOS (FAT32), NTFS, HFS+, EXT3 of XFS.
Een externe harddisk aansluiten:
1.	 Zorg ervoor dat uw LaCie Network Space MAX is aangesloten
met uw thuisnetwerk.
2.	 Schakel de externe harde schijf in, sluit de voeding aan (indien
van toepassing) en sluit de USB-kabel aan op de USB-poort
vooraan (zie Afb. 80) op de LaCie Network Space MAX.
3.	 De schijf dient binnen enkele seconden te verschijnen als een
gedeelde map in de LaCie Network Assistant en in het Dash-
board. Voor de toegang tot de bestanden op de harde schijf
opent u deze net als bij een gewone share zoals beschreven
in paragraaf 3. Bestanden openen en overbrengen (aangeslo-
ten USB-harde schijven zijn altijd openbare shares en verlenen
daarom lees- en schrijfrechten aan alle gebruikers).
Een externe harddisk verwijderen:
Om een aangesloten USB-harddrive te deactiveren, klikt u op de
knop Eject (Verwijderen) naast de vermelding (Afb. 81).
BELANGRIJKE OPMERKING: de max. ondersteunde capaciteit
voor een externe drive geformatteerd in MS-DOS (FAT32) bedraagt
500 GB. de maximale ondersteunde capaciteit voor een externe
drive met eender welk bestandssysteem bedraagt 2 TB. Als de ca-
paciteit van de aangesloten externe drive deze limiet overschrijdt,
wordt de drive niet herkend door de Network Space MAX.
Afb. 80
Externe USB-
harddisk
Afb. 81

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de LaCie 301519EK.

Stel een vraag over de LaCie 301519EK

Heb je een vraag over de LaCie 301519EK en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie 301519EK. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie 301519EK zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.