LaCie 301516EK handleiding

Selecteer een taal NL 100%
manual_loading

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie 301516EK. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: LaCie
  • Product: Server
  • Model/naam: 301516EK
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Inhoudsopgave
Gebruikershandleiding	 pagina 1
Inhoudsopgave
1.	 Inleiding.
...................................................................................................................... 6
1.1.	 Minimale systeemvereisten.............................................................................................................. 7
1.1.1.	 Windows-gebruikers.......................................................................................................... 7
1.1.2.	 Mac-gebruikers................................................................................................................. 7
1.1.3.	 Linux-gebruikers................................................................................................................ 7
1.2.	 Inhoud van de doos....................................................................................................................... 8
1.3.	 Aanzichten van de drive................................................................................................................. 9
1.3.1.	 Vooraanzicht.
.................................................................................................................... 9
1.3.2.	 Achteraanzicht.................................................................................................................. 9
1.4.	 LED-gedrag.
................................................................................................................................ 10
2.	 Verbinding maken met een thuisnetwerk.
.................................................................. 11
2.1.	 STAP 1: de Ethernet-kabel aansluiten.
............................................................................................ 12
2.2.	 STAP 2: de drive inschakelen........................................................................................................ 13
2.3.	 STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant.............................................................. 14
2.4.	 STAP 4: de Installatiewizard voltooien............................................................................................ 16
2.5.	 Functies van aan/uit-knop............................................................................................................ 17
2.6.	 Een statisch IP-adres toewijzen...................................................................................................... 18
3.	 Bestanden openen en overbrengen.
........................................................................... 19
3.1.	 Over gedeelde mappen............................................................................................................... 19
3.2.	 Gedeelde mappen openen via de LaCie Network Assistant............................................................. 20
3.2.1.	 Gebruiker wisselen.......................................................................................................... 22
3.2.2.	 Gedeelde mappen toewijzen............................................................................................ 23
3.3.	 Gedeelde mappen openen via de Bestandsverkenner..................................................................... 24
3.3.1.	 Over de bestandsverkenner.............................................................................................. 24
3.4.	 Gedeelde mappen openen via USB.
.............................................................................................. 25
3.4.1.	 STAP 1: de USB-kabel aansluiten.
..................................................................................... 26
3.4.2.	 STAP 2: de drive inschakelen.
........................................................................................... 27
3.4.3.	 De USB-aansluiting loskoppelen....................................................................................... 28
3.5.	 Gedeelde mappen openen via FTP............................................................................................... 29
3.6.	 Multimediaserver......................................................................................................................... 30
3.7.	 iTunes-muziekserver..................................................................................................................... 30
4.	 Uw LaCie Network Space 2 beheren.......................................................................... 31
4.1.	 Dashboard: toegang.
................................................................................................................... 32
4.1.1.	 Met de LaCie Network Assistant........................................................................................ 32
4.1.2.	 Met een browser.
............................................................................................................. 32
4.2.	 Dashboard: welkomstpagina........................................................................................................ 33
4.3.	 Dashboard: navigatie.
.................................................................................................................. 33
4.4.	 Dashboard: uitloggen.................................................................................................................. 33
4.5.	 Dashboard: gebruikers.
................................................................................................................ 33
4.5.1.	 Een nieuwe gebruiker toevoegen...................................................................................... 34
4.5.2.	 Een gebruiker verwijderen................................................................................................ 35
4.5.3.	 Een gebruiker bewerken................................................................................................... 35
4.5.4.	 Time Machine inschakelen............................................................................................... 35
4.6.	 Dashboard: netwerk.
.................................................................................................................... 36
4.7.	 Dashboard: eco-beheer............................................................................................................... 37
4.7.1.	 Wake on LAN................................................................................................................. 38
4.8.	 Dashboard: algemene instellingen................................................................................................ 39
4.9.	 Dashboard: ondersteuning........................................................................................................... 40
Pagina: 1
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Inhoudsopgave
Gebruikershandleiding	 pagina 2
4.10.	Dashboard: downloaden.............................................................................................................. 41
4.10.1.	Instellingen downloadpagina............................................................................................ 41
4.10.2.	Gebeurtenissen e-mailmeldingen.
..................................................................................... 42
4.11.	Dashboard: drivegegevens........................................................................................................... 43
4.11.1.	Uw Network Space 2 formatteren..................................................................................... 43
4.11.2.	De capaciteit van de USBShare wijzigen............................................................................ 44
4.12.	Dashboard: back-up.................................................................................................................... 45
4.12.1.	Een back-uptaak maken.................................................................................................. 45
4.12.2.	Auto back-up USB-apparaat.
............................................................................................ 46
4.13.	Dashboard: USB-poort vooraan.
................................................................................................... 47
4.13.1.	Een externe harddrive aansluiten.
...................................................................................... 48
5.	 Technische gegevens.
................................................................................................. 49
5.1.	 Gegevensoverdracht optimaliseren.
............................................................................................... 49
6.	 Problemen oplossen.
.................................................................................................. 50
6.1.	 Systeemlogboek.
.......................................................................................................................... 50
6.2.	 Nieuwe versies van de handleiding.
............................................................................................... 50
6.3.	 Problemen met de USB-aansluiting oplossen.................................................................................. 51
6.3.1.	 Mac-gebruikers............................................................................................................... 51
6.3.2.	 Windows-gebruikers........................................................................................................ 52
6.4.	 Problemen met de netwerkverbinding oplossen.
.............................................................................. 55
7.	 Contact opnemen met de klantenservice.
................................................................... 57
7.1.	 Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie............................................................. 58
8.	 Garantie.
.................................................................................................................... 59
Pagina: 2
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Voorwoord
Gebruikershandleiding	 pagina 3
Copyrights
Copyright © 2009 LaCie. Alle rechten
voorbehouden. Niets uit deze uitgave
mag zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van LaCie worden verveel-
voudigd, opgeslagen in een gegevenssy-
steem of worden overgedragen in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen
of op enige andere manier.
Licenties en gratis software
De LaCie Network Space 2 wordt met
software geleverd waarop het copyright
berust en die wordt verleend onder licen-
tie van GPL, AFL, Apache, Apple, BSD,
GNU LGPL, MIT, OpenLDAP, OpenSSL,
PHP, Python en Creative Common. Het
apparaat is ook voorzien van gratis soft-
ware waarvan u de broncode kunt down-
loaden op de LaCie-website: www.lacie.
com/support/
© 2007-2008, Thomas BERNARD.
© 2006 Allan Saddi allan@saddi.com
© 2004, Jan Kneschke, incremental.
© 2001-2006, Patrick K. O’Brien en me-
dewerkers.
© 2003-2009 Stuart Bishop stuart@stu-
artbishop.net.
© 2006 Kirill Simonov.
© 1996-2006 Julian R Seward.
© 2004, 2005 Darren Tucker. Alle rech-
ten voorbehouden.
© 1997-2008 University of Cambridge.
Alle rechten voorbehouden.
© 2007-2008, Google Inc. Alle rechten
voorbehouden.
© 1990-2003 Sleepycat Software. Alle
rechten voorbehouden.
© 1995-2004 Jean-loup Gailly en Mark
Adler.
© 2004 Micah Dowty.
® 1997-2006 door Secret Labs AB
® 1995-2006 door Fredrik Lundh.
© 1988,1990,1993,1994 door Paul
Vixie.
© 2007-2009 Charles du Jeu.
Deze lijst met licenties kan gaandeweg
worden uitgebreid en kan in de gebrui-
kersinterface onder de titel "Credits" wor-
den teruggevonden.
Handelsmerken
Apple, Mac, Time Machine en Macintosh
zijn gedeponeerde handelsmerken van
Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows
XP, Windows Vista en Windows 7 zijn ge-
deponeerde handelsmerken van Microsoft
Corporation. De overige handelsmerken
die in deze handleiding worden genoemd,
behoren toe aan hun respectievelijke ei-
genaren.
Wijzigingen
Het materiaal in dit document dient uitslui-
tend ter informatie en kan zonder kennisge-
ving worden gewijzigd. Hoewel bij de voor-
bereiding van dit document redelijkerwijs
alles in het werk is gesteld om de nauwkeu-
righeid ervan te waarborgen, aanvaardt La-
Cie geen aansprakelijkheid voor gevolgen
van fouten of weglatingen in dit document
of gevolgen van het gebruik van de hierin
opgenomen informatie. LaCie behoudt zich
het recht voor om wijzingen of revisies in het
ontwerp of de handleiding van het product
aan te brengen, zonder voorbehoud en
zonder de verplichting om iemand van der-
gelijke revisies en wijzigingen op de hoogte
te stellen.
Verklaring van conformiteit voor
Canada
Dit digitale apparaat van klasse A voldoet
aan alle vereisten van de Canadese ver-
ordeningen voor interferentie veroorza-
kende apparatuur.
ROHS-overeenstemming
Dit product is in overeenstemming met
ROHS (Europese Richtlijn 2002/95/EC
over Restrictie van Gevaarlijke Stoffen -
Restriction of Hazardous Substances).
Verklaring van CE-
certificering van de
fabrikant
Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit pro-
duct aan de volgende Europese normen
voldoet: Klasse B EN60950, EN55022,
EN50082-1, EN61000-3-2
Onder verwijzing naar de volgende con-
dities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/
EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG
FCC-verklaring
OPMERKING: Deze apparatuur is getest
en voldoet aan de kenmerken en beper-
kingen van een digitaal apparaat van
Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de
FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn
bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs
adequate bescherming tegen schadelijke
storing bij een installatie in een niet-com-
merciële omgeving. De apparatuur gene-
reert en gebruikt radiofrequentie-energie
en kan deze uitstralen. Wanneer de ap-
paratuur niet volgens de gebruikershand-
leiding geïnstalleerd en gebruikt wordt,
kan schadelijke interferentie ontstaan met
radiocommunicatie. De garantie dat er
geen storing bij een bepaalde installatie
zal optreden, kan echter niet worden ge-
geven. Wanneer de apparatuur de ont-
vangst van radio of televisie stoort (dit kan
worden vastgesteld door de apparatuur
uit en in te schakelen) wordt u verzocht
de storing te verhelpen door een van de
volgende maatregelen te treffen:
✦
✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw
of verplaats deze.
✦
✦ Vergroot de afstand tussen de ap-
paratuur en de ontvanger.
✦
✦ Sluit de apparatuur aan op een
wandcontactdoos in een ander cir-
cuit dan waarop de ontvanger is
aangesloten.
✦
✦ Raadpleeg de leverancier of een er-
varen radio-/televisiemonteur voor
assistentie.
✦
✦ Wijzigingen in dit product die niet
zijn goedgekeurd door LaCie kun-
nen ertoe leiden dat het niet voldoet
aan de voorschriften van FCC & In-
dustry Canada en zorgen ervoor dat
de bevoegdheid van de gebruiker
om deze apparatuur te bedienen
komt te vervallen.
Getest op conformiteit met
FCC-normen voor thuis- en
kantoorgebruik
LaCie Network Space 2
Pagina: 3
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Voorwoord
Gebruikershandleiding	 pagina 4
Dit symbool op het product
of op de verpakking duidt
aan dat u het product niet
mag wegwerpen met uw ge-
woon huishoudelijk afval. In
plaats daarvan bent u ervoor verantwoor-
delijk uw niet meer bruikbare apparatuur
af te voeren naar een daartoe aangewe-
zen inzamelpunt voor recycling van afge-
dankte elektrische en elektronische appa-
ratuur. Afzonderlijke inzameling en
recycling van als afval afgevoerde appa-
ratuur draagt bij aan het behoud van na-
tuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat
de apparatuur wordt verwerkt op een ma-
nier die de volksgezondheid en het milieu
beschermt. Neem voor meer informatie
over recyclingafgiftepunten voor afge-
dankte apparatuur contact op met de ge-
meente, de gemeentereinigingsdienst of
met de leverancier van het product.
Gezondheids- en
veiligheidsmaatregelen
✦
✦ Alleen bevoegde personen mogen
onderhoud uitvoeren aan dit ap-
paraat.
✦
✦ Lees deze gebruikershandleiding
zorgvuldig en volg de juiste proce-
dure bij het installeren van het ap-
paraat.
✦
✦ Maak uw LaCie Network Space 2
niet open en probeer het apparaat
niet te demonteren of aan te passen.
Breng nooit metalen voorwerpen in
de drive om het risico op elektrische
schokken, brand, kortsluiting of ge-
vaarlijke emissies te vermijden. De
LaCie Network Space 2 bevat geen
onderdelen die door de gebruiker
onderhouden of gerepareerd kun-
nen worden. Als er sprake lijkt te zijn
van een storing, laat het apparaat
dan nakijken door gekwalificeerd
LaCie-servicepersoneel.
✦
✦ Stel het apparaat nooit bloot aan
regen en gebruik het nooit in de
buurt van water of onder vochtige
of natte omstandigheden. Plaats
nooit voorwerpen die vloeistof be-
vatten op de LaCie Network Space
2, aangezien de vloeistof in de ope-
ningen terecht kan komen. Als u dit
wel doet, neemt het risico op elek-
trische schokken, kortsluiting, brand
en lichamelijk letsel toe.
✦
✦ Voedingsvereisten 100-240 V~,
0,9 A, 50-60 Hz, (fluctuaties van
voedingsspanning mogen niet gro-
ter zijn dan ± 10% van de nomina-
le, transiënte overspanning volgens
overspanningscategorie II).
Voorzorgsmaatregelen voor
algemeen gebruik
✦
✦ Stel de LaCie Network Space 2 niet
bloot aan temperaturen buiten het
bereik van 5 °C tot 35 °C. Boven-
dien moet de luchtvochtigheid bij
gebruik binnen het bereik van 5%
tot 80%, niet-condenserend, lig-
gen en de luchtvochtigheid bij op-
slag binnen het bereik van 10% tot
90%, niet-condenserend. Als u dit
wel doet, kan de LaCie Network
Space 2 beschadigd raken of kan
de behuizing vervormen. Plaats de
LaCie Network Space 2 niet in de
buurt van een hittebron en stel het
apparaat niet bloot aan zonlicht
(zelfs niet door een raam). Ook als
u de LaCie Network Space 2 in een
omgeving plaatst die te koud of te
vochtig is, kan het apparaat be-
schadigd raken. Vanwege het risico
op oververhitting adviseert LaCie de
gebruiker geen meerdere Network
Space 2-drives op elkaar te stape-
len.
✦
✦ Trek altijd het netsnoer van de LaCie
Network Space 2 uit het stopcontact
als er kans is op blikseminslag of
als het apparaat gedurende lan-
gere tijd niet zal worden gebruikt.
Anders is er een verhoogd risico op
elektrische schokken, kortsluiting of
brand.
✦
✦ Gebruik uitsluitend de voeding die
met het apparaat wordt meegele-
verd.
✦
✦ Gebruik de LaCie Network Space
2 niet in de nabijheid van andere
elektrische apparaten, zoals televi-
sietoestellen of radio's. Als u dat wel
doet, ontstaat er mogelijk interfe-
rentie die de werking van de andere
producten negatief beïnvloedt.
✦
✦ Plaats de LaCie Network Space 2
niet in de nabijheid van bronnen
van magnetische interferentie, zoals
computerschermen, televisietoestel-
len of luidsprekers. Magnetische
interferentie kan de werking en sta-
biliteit van uw LaCie Network Space
2 beïnvloeden.Plaats geen zware
voorwerpen op de LaCie Network
Space 2.Oefen nooit overmatige
kracht uit op de LaCie Network
Space 2. Als u een probleem ont-
dekt, raadpleegt u het hoofdstuk
Problemen oplossen in deze han-
dleiding.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Elk ver-
lies en elke beschadiging of vernietiging
van gegevens tijdens het gebruik van een
LaCie-drive is uitsluitend de verantwoor-
delijkheid van de gebruiker en LaCie kan
onder geen beding aansprakelijk worden
gesteld voor het terughalen of herstellen
van deze gegevens. Teneinde het verlies
van uw gegevens te voorkomen, advi-
seert LaCie dringend TWEE exemplaren
van uw gegevens te bewaren, de ene bij-
voorbeeld op uw externe harde schijf en
de andere op uw interne harde schijf, een
Pagina: 4
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Voorwoord
Gebruikershandleiding	 pagina 5
andere externe harde schijf of op enig an-
der verwisselbaar opslagmedium. LaCie
biedt daartoe een compleet assortiment
cd- en dvd-stations. Meer informatie over
het maken van back-ups kunt u vinden op
onze website.
BELANGRIJKE INFORMATIE: 1
GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB =
1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal ge-
formatteerd hangt de feitelijk beschikbare
opslagcapaciteit af van de bedrijfsomge-
ving (gewoonlijk 10% minder).
BELANGRIJKE INFORMATIE: Som-
mige aangebrachte wijzigingen tijdens de
levensduur van het product kunnen zor-
gen voor afwijkingen tussen de informatie
en de schermafbeeldingen in de handlei-
ding en de werkelijke gebruikerservaring.
LET OP: Wijzigingen die niet door de
fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de
toestemming voor het gebruik van deze
apparatuur ongeldig maken.
LET OP: Een afgeschermd netsnoer is
vereist om aan de emissielimieten van het
FCC te voldoen en tevens om storing in
de nabije radio- en televisieontvangst te
voorkomen. Het is van wezenlijk belang
dat alleen het meegeleverde netsnoer
wordt gebruikt.
Pagina: 5
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 6
1.	Inleiding
Gefeliciteerd met de aankoop van een LaCie Network Space 2,
Design by Neil Poulton. Ontworpen om tegemoet te komen aan de
behoeften voor het delen van gegevens en back-up van thuisgebrui-
kers is de LaCie Netwerk Space 2 snel te installeren en eenvoudig te
beheren via een browser.
Krachtig ontwerp
De strakke lijnen, glanzende zwarte afwerking en mooie blauwe
gloed van de LaCie Network Space 2 passen zowel thuis in het
kantoor als bij een entertainmentcenter. Met de USB-poort aan
de voorzijde kunt u uw opslag uitbreiden en/of een back-updrive
aansluiten. De USB-poort aan de achterzijde wordt gebruikt om uw
Network Space 2 aan te sluiten op een computer. Koelventilatoren
aan de onderzijde zorgen voor een langdurige betrouwbaarheid en
stille werking.
Mediaserver
De LaCie Network Space 2 kan, zodra hij is aangesloten op uw net-
werk, uw mediabestanden delen met compatibele UPnP AV-adap-
ters en -spelers, inclusief computers die iTunes gebruiken. Sleep
gewoon mediabestanden naar de OpenShare-map en geniet van
uw media in uw netwerk.
Eenvoudige toegang en beheer
De nieuwe, gebruiksvriendelijke LaCie Network Assistant (alleen
inbegrepen voor Mac en Windows) voorziet een eenvoudige toe-
gang en productconfiguratie voor de LaCie Network Space 2 en
andere LaCie-drives in uw netwerk. De LaCie Network Space 2
is compatibel met Mac®-, Windows®- en Linux-computers, waar-
door iedereen in het netwerk gemakkelijk verbinding kan maken.
Het Dashboard, een browsergebaseerde beheerpagina, is duidelijk
en gemakkelijk te begrijpen.
Snelkoppelingen
Klik op een onderwerp:
✦
✦ Verbinding maken met een thuisnetwerk
✦
✦ Bestanden openen en overbrengen
✦
✦ Uw LaCie Network Space 2 beheren
Pagina: 6
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 7
1.1.	 Minimale systeemvereisten
1.1.1.	 Windows-gebruikers
✦
✦ Windows XP (SP2 & SP3) of Windows Vista
✦
✦ Cd-rom-station
✦
✦ Router (voor Ethernet-aansluiting van het product)
✦
✦ UPnP/DLNA-compatibel apparaat of software voor het streamen
van media
✦
✦ Webbrowser (Internet Explorer®, Safari™, Firefox™, Opera)
1.1.2.	 Mac-gebruikers
✦
✦ Mac OS X 10.4 of hoger
✦
✦ Cd-rom-station
✦
✦ Router (voor Ethernet-aansluiting van het product)
✦
✦ UPnP/DLNA-compatibel apparaat of software voor het streamen
van media
✦
✦ Webbrowser (Safari™, Firefox™, Opera)
1.1.3.	 Linux-gebruikers
✦
✦ Linux 2.4 of hoger
✦
✦ Cd-rom-station
✦
✦ Router (voor Ethernet-aansluiting van het product)
✦
✦ UPnP/DLNA-compatibel apparaat of software voor het streamen
van media
✦
✦ Webbrowser (Firefox™, Opera, Konqueror)
BELANGRIJKE INFORMATIE: De prestaties van de LaCie Net-
work Space 2 kunnen worden beïnvloed door externe invloeden zo-
als netwerkactiviteit, hardware, afstand en instellingen.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Voor optimale prestaties gebruikt
u een Gigabit Ethernet-router en een Gigabit Ethernet-kaart in uw
hostcomputer.
Pagina: 7
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 8
1.2.	 Inhoud van de doos
1.	 LaCie Network Space 2
2.	 Externe voeding
3.	 Ethernet-kabel
4.	 USB-kabel
5.	 Snelle installatiegids
6.	 Cd-rom met hulpprogramma's
BELANGRIJKE INFORMATIE: bewaar de verpakking. Als het
apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in
de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd.
network space 2
DESIGN BY NEIL POULTON
Quick Install Guide
Pagina: 8
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 9
1.3.	 Aanzichten van de drive
1.3.1.	 Vooraanzicht
1.	 USB-uitbreidingspoort en back-uppoort: De USB-poort aan
de voorzijde van de LaCie Network Space 2 wordt gebruikt
voor de aansluiting van een extra externe USB-harddrive,
USB-sleutel, USB-printer, digitale camera of andere USB-
massaopslagapparatuur (bijv. mp3-speler). Met het menu
Back-up in het Dashboard (raadpleeg paragraaf 4.12. Dash-
board: back-up) kunt u gedeelde mappen op uw LaCie Net-
work Space 2 back-uppen naar de externe schijf.
U kunt de LaCie Network Space 2 ook gebruiken om een
back-up van een externe USB-harddrive te maken. De toe-
gang tot aangesloten harde schijven en openbare mappen
in het netwerk is vergelijkbaar. Raadpleeg paragrafen 4.13.
Dashboard: USB-poort vooraan en 4.12. Dashboard: back-up
voor meer informatie.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Sluit de LaCie Network Space
2 niet rechtstreeks aan op uw computer via de USB-poort aan de
VOORZIJDE. De USB-poort aan de voorzijde is alleen bestemd voor
de aansluiting van andere USB-opslagapparaten.
1.3.2.	 Achteraanzicht
1.	 Aan/uit-knop
2.	 Voeding
3.	 Ethernet-poort
4.	 USB-poort (voor aansluiting van hostcomputer)
Afb. 01
Afb. 02
Pagina: 9
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Inleiding
Gebruikershandleiding	 pagina 10
1.4.	 LED-gedrag
De LED aan de voorzijde verandert om het gedrag van de drive aan
te geven (Afb. 03). De volgende tabel geeft een overzicht van dit
gedrag.
LED-gedrag Aanwijzing
Uit Drive is uitgeschakeld
Blauw: snel knipperend Drive start op
Blauw: statisch Drive is gereed
Blauw: knipperend Schijf wordt gebruikt
Rood: statisch Storing
Rood/blauw: knipperend Bezig met automatische
back-up*
TECHNISCHE OPMERKING: Het blauwe LED-gedrag kan in het
Dashboard worden uitgeschakeld (raadpleeg paragraaf 4.7. Dash-
board: eco-beheer); voor het rode LED-gedrag is dit niet mogelijk.
• Voor informatie raadpleegt u paragraaf 4.12.2. Automatische
back-up van USB-apparaat.
Afb. 03
Pagina: 10
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 11
De Network Space 2 kan rechtstreeks worden aangesloten op een
computer via USB of op uw netwerk via Ethernet. Dit hoofdstuk legt
uit hoe u uw harddrive aansluit op uw netwerk. Voor informatie
over de aansluiting op een computer raadpleegt u 3.4. Gedeelde
mappen openen via USB.
TECHNISCHE OPMERKING: LaCie raadt sterk af om de Net-
work Space 2 tegelijkertijd te verbinden met uw netwerk (Ethernet-
kabel) en uw computer (USB-kabel). Als beide aansluitingen immers
tegelijkertijd actief zijn, verschijnt de USBShare op uw computer (in
Deze computer bij Windows of Bureaublad bij Mac) maar zal het
niet beschikbaar zijn in het netwerk (het volume is zichtbaar maar
ontoegankelijk). Als u dan de USB-aansluiting loskoppelt, wordt de
USBShare toegankelijk in het netwerk.
USB-media kan niet tegelijkertijd worden gedeeld via beide inter-
faces.
Volg deze stappen om uw LaCie Network Space 2 te verbinden met
uw netwerk:
2.1. STAP 1: de Ethernet-kabel aansluiten
2.2. STAP 2: de drive inschakelen
2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie Network Assistant
2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien
2.	Verbinding maken met een thuisnetwerk
Pagina: 11
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 12
2.1.	 STAP 1: de Ethernet-kabel
aansluiten
1.	 Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achter-
zijde van de LaCie Network Space 2 (Afb. 04).
2.	 Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een vrije
"Ethernet-uitgangspoort" van uw router of hub (raadpleeg de
documentatie van uw router of hub indien nodig). Geef het net-
werk even de tijd om de drive te herkennen.
Ga nu verder met stap 2, paragraaf 2.2. STAP 2: de drive inscha-
kelen.
Gigabit Ethernet-kabels en -connectoren
Raadpleeg Afb. 05 voor een illustratie van de Ethernet-kabel die
wordt gebruikt voor de aansluiting van uw LaCie Network Space 2
op uw netwerkapparaat. De uiteinden van de Ethernet-kabel zijn
identiek en kunnen beide worden aangesloten op de LaCie Network
Space 2 of uw router.
Afb. 04
Router of hub
IN
UIT
Afb. 05 – Gigabit Ethernet-kabeluiteinden
Pagina: 12
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 13
2.2.	 STAP 2: de drive inschakelen
1.	 Sluit de Ethernet-kabel aan zoals beschreven in paragraaf 2.1.
STAP 1: de Ethernet-kabel aansluiten.
2.	 Sluit de voeding aan op een wandcontactdoos en op de LaCie
Network Space 2 (Afb. 06).
3.	 Schakel de drive in door de aan/uit-knop aan de achterzijde
van de drive twee seconden in te drukken (Afb. 07). De LED
aan de voorzijde licht op en begint te knipperen.
De drive kan worden geopend zodra de blauwe LED niet langer
knippert. Het product heeft tot 30 seconden nodig om op te starten.
Ga nu verder met stap 3, paragraaf 2.3. STAP 3: verbinding maken
via de LaCie Network Assistant.
LET OP: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek
LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander
LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Het gebruik van een ander
netsnoer of voeding kan schade veroorzaken aan het apparaat en
uw garantie nietig verklaren. Verwijder steeds de wisselstroomadap-
ter voordat u uw LaCie-drive verplaatst. Als u de adapter niet ver-
wijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie
ongeldig.
TECHNISCHE OPMERKING: Dankzij de voeding van 100-240
Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze
functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een
geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoor-
delijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van
een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door
LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig.
Afb. 06
Afb. 07
Pagina: 13
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 14
2.3.	 STAP 3: verbinding maken via
de LaCie Network Assistant
De LaCie Network Assistant detecteert alle NAS-apparatuur van La-
Cie in het netwerk en maakt het u eenvoudig om hiermee verbinding
te maken of om deze te configureren.
Zodra het apparaat is geïnstalleerd en werkt, verschijnt de Network
Assistant in uw taakbalk (Windows-gebruikers, Afb. 09) of in de
menubalk (Mac-gebruikers, Afb. 10) en zoekt hij automatisch naar
opslagapparatuur in het netwerk. Als een nieuw apparaat wordt ge-
vonden, knippert het pictogram.
Wanneer uw LaCie Network Space 2 wordt gevonden door de Net-
work Assistant, kunt u verbinding maken met de gedeelde mappen,
inloggen bij het Dashboard (beheerpagina's) of de netwerkinstel-
lingen configureren.
De LaCie Network Assistant installeren:
1.	 Plaats de LaCie Network Space 2 CD-ROM in het cd-rom-sta-
tion van uw computer.
2.	 Bij Windows-gebruikers dient de cd in Deze computer te ver-
schijnen. Mac-gebruikers dienen de cd op het bureaublad te
zien. Dubbelklik op het cd-pictogram en dubbelklik daarna op
"LaCie Network Assistant Setup".
3.	 Volg de wizard om de installatie te voltooien.
vervolg op volgende pagina >>
Afb. 08
Afb. 09
Afb. 10
Pagina: 14
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 15
Verbinding maken met de LaCie Network
Space 2:
1.	 Start de LaCie Network Assistant.
Windows-gebruikers
a.	 Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle pro-
gramma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in het
systeemvak (Afb. 11) en Network Assistant detecteert auto-
matisch uw LaCie Network Space 2 en andere opslagap-
paratuur in uw netwerk (Afb. 12).
b.	 Klik op het pictogram in het systeemvak en selecteer Webtoe-
gang... in het submenu van de LaCie Network Space 2 (Afb.
13). Het Dashboard van de LaCie Network Space 2 wordt in
uw standaardbrowser geopend.
Mac-gebruikers
a.	 Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Program-
ma’s. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de
menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie
Network Space 2 en andere LaCie-opslagapparatuur in uw
netwerk.
b.	 Klik op het pictogram in de menubalk en selecteer Webtoe-
gang... in het submenu van de LaCie Network Space 2. Het
Dashboard van de LaCie Network Space 2 wordt in uw stan-
daardbrowser geopend.
2.	 Als u voor het eerst verbinding maakt met het Dashboard, gaat
u verder met de volgende stap, 2.4. STAP 4: de Installatiewizard
voltooien. Voor latere logins raadpleegt u paragraaf 4.1. Dash-
board: toegang.
Afb. 11
Afb. 12
Afb. 13
Afb. 14
Pagina: 15
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 16
2.4.	 STAP 4: de Installatiewizard
voltooien
Als u voor het eerst inlogt bij het Dashboard, wordt de Installatiewi-
zard in uw browser geladen (Afb. 15). De Installatiewizard bestaat
uit twee in te vullen onderdelen die u helpen bij de configuratie van
uw Network Space 2 (Afb. 15, A).
✦
✦ Algemene instellingen: wijzig de apparaatnaam (optioneel) en
stel het wachtwoord van de beheerdersaccount in.
✦
✦ Schijfconfiguratie: geef op hoeveel ruimte van de totale op-
slagruimte moet worden toegewezen aan de USB-toegang ten
opzichte van het netwerk. U kunt dit volume wijzigen van 0 GB
tot max. 500 GB (standaardinstelling is 0 GB). Als u ervoor
kiest om de grootte van de USBShare uit te breiden, moet u de
gedeelde map formatteren onder de titel USB-computer op de
pagina Drivegegevens in het Dashboard (voor meer informa-
tie raadpleegt u 4.11. Dashboard: drivegegevens).
BELANGRIJKE INFORMATIE: LaCie beveelt u sterk aan het
volume van de USBShare niet groter dan 128 GB te maken om
zo de beschikbare opslagruimte via de netwerkverbinding niet te
minimaliseren.
Zodra u hebt gedaan, kunt u doorgaan naar het Dashboard door
op Voltooien te klikken (Afb. 15, B).
OPMERKING: de apparaatnaam kan later worden gewijzigd in
het Dashboard.
OPMERKING: U kunt ook de taal op deze pagina wijzigen (Afb. 15,
C).
TECHNISCHE OPMERKING: Als u een statisch IP-adres moet
toewijzen, raadpleegt u paragraaf 2.6. Een statisch IP-adres toewij-
zen voor informatie.
Uw Network Space 2 is geconfigureerd en klaar voor gebruik. Ga
verder met de volgende hoofdstukken: 3. Bestanden openen en
overbrengen en 4. Uw LaCie Network Space 2 beheren.
Afb. 15
Pagina: 16
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 17
2.5.	 Functies van aan/uit-knop
Met de multifunctionele aan/uit-knop kunt u de drive in- en uitscha-
kelen, de slaapstand activeren en de standaardinstellingen herstel-
len.
✦
✦ De drive inschakelen: houd de aan/uit-knop twee seconden
ingedrukt. De LED aan de voorzijde licht op en begint te knip-
peren.
✦
✦ De drive uitschakelen: houd de aan/uit-knop vijf seconden in-
gedrukt totdat de LED knippert. Deze begint snel te knipperen
waarnu de drive wordt uitgeschakeld. Het uitschakelen kan tot
30 seconden duren.
✦
✦ Slaapstand activeren: deze modus kan worden geactiveerd:
a.	 Als de slaapstand is ingeschakeld in Dashboard > Eco-
beheer, door de aan/uit-knop aan de achterzijde van de
drive aan te raken (maar niet ingedrukt te houden).
b.	 Als de slaapstand is ingeschakeld in Dashboard > Eco-
beheer, door te klikken op de knop Uitschakelen (ook in
Dashboard > Eco-beheer) (Afb. 16 en Afb. 17).
Om de drive uit de slaapstand te halen, drukt u op de aan/
uit-knop aan de achterzijde van de drive (maar houdt u deze
niet ingedrukt) of gebruikt u de functie "Wake on LAN" in de
LaCie Network Assistant (raadpleeg 4.7.1. Wake on LAN)
(raadpleeg 4.7. Dashboard: Eco-beheer).
✦
✦ Standaardinstellingen herstellen: houd de aan/uit-knop tien
seconden ingedrukt. Laat de knop los wanneer de LED onaf-
gebroken rood oplicht. Wanneer de LED rood begint te knip-
peren, drukt u opnieuw op de knop. (Deze knippert slechts vijf
seconden rood. Daarom moet u de knop opnieuw indrukken
om de reset te bevestigen voordat de vijf seconden om zijn.)
Als u de knop niet indrukt wanneer de LED rood knippert, start
de drive normaal en wordt het resetproces afgebroken.
BELANGRIJKE OPMERKING: Na het herstellen van de stan-
daardinstellingen worden alle bestanden verplaatst naar OpenS-
hare. Hierdoor zijn eerder opgeslagen gegevens in MyShare (en dus
beschermd) na de reset toegankelijk door iedereen in het netwerk.
Afb. 16
Afb. 17
Pagina: 17
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Verbinding maken met een netwerk
Gebruikershandleiding	 pagina 18
2.6.	 Een statisch IP-adres toewijzen
De meeste thuisnetwerkrouters zijn DHCP-servers. Dit betekent dat
de router automatisch een IP-adres toewijst aan de Network Space
2. Als het netwerk niet wordt beheerd door DHCP, wijst de Network
Space 2 zichzelf een IP-adres toe volgens de regel 169.254.xxx.
yyy/24.
Als een statische IP moet worden toegewezen aan apparaten in uw
netwerk, volgt u deze stappen om de LaCie Network Assistant te
gebruiken:
1.	 Zorg ervoor dat de LNA is geïnstalleerd op uw computer (raad-
pleeg paragraaf 2.3. STAP 3: verbinding maken via de LaCie
Network Assistant voor meer informatie).
2.	 Start de LaCie Network Assistant en open het tabblad Net-
werkinstellingen:
Windows-gebruikers
a.	 Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle pro-
gramma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in het
systeemvak en de Network Assistant detecteert automatisch
uw LaCie Network Space 2 en andere opslagapparatuur in
uw netwerk.
b.	 Klik op het pictogram in het systeemvak en selecteer Con-
figuratievenster... in het submenu van de LaCie Network
Space 2.
Mac-gebruikers
a.	 Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Program-
ma’s. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de
menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie
Network Space 2 en andere LaCie-opslagapparatuur in uw
netwerk.
b.	 Klik op het pictogram in de menubalk en selecteer Configu-
ratievenster... in het submenu van de LaCie Network Space
2 (Afb. 19).
3.	 Het Configuratievenster van de LaCie Network Assistant wordt
geopend.
4.	 Klik op het tabblad Netwerk en selecteer Handmatig.
5.	 Pas de netwerkinstellingen aan voor correcte werking met uw
netwerk.
6.	 Klik op Toepassen.
Afb. 18
Afb. 19
Pagina: 18
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 19
Bestanden kunnen op de Network Space 2 op diverse manieren
worden geopend en overgebracht. Volg de onderstaande links voor
meer informatie.
3.2. Gedeelde mappen openen via de LaCie Network Assistant
3.3. Gedeelde mappen openen via de Bestandsverkenner
3.5. Gedeelde mappen openen via FTP
3.6. Multimediaserver
3.1.	 Over gedeelde mappen
De LaCie Network Space 2 heeft drie permanente "shares" (ver-
gelijkbaar met mappen): OpenShare, MyShare en USBShare. De
volgende tabel geeft een overzicht van de verschillen tussen de ge-
deelde mappen:
Naam Toegankelijkheid Inloggen Beschikbaarheid
OpenShare Openbaar, toegankelijk voor
elke gebruiker in het netwerk
Niet nodig Bij verbinding met het netwerk (Ethernet) en
netwerkcomputers of UPnP/DLNA-gecertificeerde
spelers/adapters
MyShare Privé, toegankelijk door de
beheerder
Vereist (standaard:
inlognaam = admin
wachtwoord = admin)
Bij verbinding met het netwerk (Ethernet) en net-
werkcomputers
USBShare Openbaar (toegang voor aan-
gesloten externe USB-harddrive)
Niet nodig Bij verbinding met het netwerk (Ethernet) of
aansluiting op een computer (USB) en via UPnP/
DLNA-gecertificeerde spelers/adapters
Wanneer de Network Space 2 is verbonden met het netwerk, zijn de
drie gedeelde mappen toegankelijk (MyShare alleen na inloggen).
Als de Network Space 2 echter is aangesloten op een computer
via USB, is alleen USBShare toegankelijk. Het is tevens mogelijk
nieuwe gedeelde mappen te maken. Raadpleeg paragraaf 4.5.
Dashboard: gebruikers voor meer informatie.
3.	Bestanden openen en overbrengen
Pagina: 19
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 20
3.2.	 Gedeelde mappen openen via
de LaCie Network Assistant
Wanneer uw computer is verbonden met uw lokaal netwerk, helpt
de LaCie Network Assistant u snel verbinding te maken met de ge-
deelde mappen (MyShare, OpenShare, elke gedeelde map van een
gebruiker, en USBShare) op uw LaCie Network Space 2 en, indien u
dat wenst, die mappen onmiddellijk beschikbaar te maken wanneer
u inlogt op uw computer (raadpleeg paragraaf 3.2.2. Gedeelde
mappen toewijzen voor deze procedure).
Standaard wordt u ingelogd als een gast en hebt u dus slechts toe-
gang tot OpenShare, USBShare en onbeveiligde gedeelde mappen
van gebruikers. Voor de toegang to beveiligde gedeelde mappen
(MyShare of een beveiligde map van een gebruiker) moet u de in-
loggegevens wijzigen met behulp van de LaCie Network Assistant.
Raadpleeg hiervoor paragraaf 3.2.1. Gebruiker wisselen.
Gedeelde mappen openen:
1.	 Start de LaCie Network Assistant.
Windows-gebruikers
a.	 Selecteer de LaCie Network Assistant in Start / Alle pro-
gramma's. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in het
systeemvak (Afb. 20) en Network Assistant detecteert auto-
matisch uw LaCie Network Space 2 en andere opslagap-
paratuur in uw netwerk (Afb. 21).
b.	 Klik op het pictogram in het systeemvak en selecteer een
gedeelde map in het submenu van de LaCie Network Space
2 (Afb. 22).
vervolg op de volgende pagina >>
Afb. 20
Afb. 21
Afb. 22
Afb. 23
Pagina: 20
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 21
Mac-gebruikers
a.	 Selecteer de LaCie Network Assistant in uw map Program-
ma’s. Een Network Assistant-pictogram verschijnt in de
menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie
Network Space 2 en andere LaCie-opslagapparatuur in uw
netwerk.
b.	 Klik op het pictogram in de menubalk en selecteer een ge-
deelde map in het submenu van de LaCie Network Space 2.
2.	 U wordt ingelogd als een gast en de gedeelde map wordt ge-
opend in een Finder-venster (Mac-gebruikers) of een Verken-
ner-venster (pc-gebruikers).
3.	 Breng de bestanden van uw computer op de normale manier
over naar de gedeelde map op de Network Space 2.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Als u grote hoeveelheden gege-
vens wenst te kopiëren van de USBShare naar een andere gedeelde
map, adviseert LaCie u om een back-uptaak te maken voor het kopi-
ëren van de inhoud op de USBShare naar de andere gedeelde map
(raadpleeg paragraaf 4.12. Dashboard: back-up) en vervolgens de
bestanden op de USBShare te verwijderen. Het is niet aanbevolen
om grote hoeveelheden bestanden van de USBShare te kopiëren
naar andere gedeelde mappen (of omgekeerd) met SMB (bijv. met
behulp van de Finder voor Mac-gebruikers of een Verkenner-venster
voor Windows-gebruikers).
Pagina: 21
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 22
3.2.1.	 Gebruiker wisselen
Standaard wordt u ingelogd als een gast en hebt u dus slechts toe-
gang tot OpenShare, USBShare en onbeveiligde gedeelde mappen
van gebruikers. Voor de toegang to beveiligde gedeelde mappen
(MyShare of een beveiligde map van een gebruiker) moet u de in-
loggegevens wijzigen met behulp van de LaCie Network Assistant.
Volg deze stappen:
1.	 Klik op het LaCie Network Assistant-pictogram in de taakbalk
(Windows) of menubalk (Mac) en selecteer Configuratieven-
ster... (Afb. 24).
2.	 Klik op het tabblad Volumes en klik dan op de knop authenti-
catie.
3.	 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in wanneer u hierom
wordt gevraagd (Afb. 23). De inloggegevens van de beheerder
zijn standaard:
Inlognaam: admin
Wachtwoord: admin
OPMERKING: Het wachtwoord van de beheerder kan in het
Dashboard worden gewijzigd. Raadpleeg paragraaf 4.5. Dash-
board: gebruikers voor informatie over het wijzigen van gegevens
van de Gebruikersaccount.
Afb. 24
Afb. 25
Pagina: 22
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 23
3.2.2.	 Gedeelde mappen toewijzen
Als u een snelkoppeling wenst voor de toegang tot gedeelde map-
pen op de Network Space 2, volgt u deze procedure:
Windows-gebruikers
1.	 In een Verkenner-venster selecteert u in de menubalk Extra
en dan Netwerkverbinding maken (Afb. 26).
2.	 Selecteer MyShare.
3.	 Herhaal de procedure voor de overige gedeelde mappen.
4.	 U heeft vervolgens toegang tot uw gedeelde map via een
Verkenner-venster.
Mac-gebruikers
1.	 Via het Apple-pictogram in de menubalk selecteert u Sy-
steemvoorkeuren > Accounts > Inlogonderdelen.
2.	 Sleep het pictogram van de gedeelde map van uw bureau-
blad naar de lijst met programma's (Afb. 27).
3.	 Wanneer u inlogt op het Mac OS, wordt/worden de ge-
deelde map(pen) automatisch op uw bureaublad geplaatst.
TECHNISCHE OPMERKING: Het is aanbevolen om MyShare
eerst toe te wijzen als u meerdere gedeelde mappen wilt toewijzen.
Afb. 26
Afb. 27
Pagina: 23
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 24
3.3.	 Gedeelde mappen openen via
de Bestandsverkenner
Het Dashboard beschikt over een interactieve bestandsverkenner
voor het beheren en overbrengen van bestanden. Volg deze stap-
pen om de bestandsverkenner te openen:
1.	 Log in bij het Dashboard (raadpleeg paragraaf 4.1. Dashboard:
toegang voor meer informatie).
2.	 Klik op de knop Bestandsverkenner (Afb. 28).
3.3.1.	 Over de bestandsverkenner
De bestandsverkenner bestaat uit vijf onderdelen (Afb. 29):
1.	 Werkbalk biedt talrijke functies zoals het wijzigen van de weer-
gave van de bestanden en het uploaden van bestanden naar
de Network Space 2 vanaf uw computer.
2.	 Share-selectie kunt u de gedeelde map kiezen die u wenst te
openen in het keuzemenu.
3.	 Share-mappen toont de mapstructuur van de geselecteerde
map.
4.	 Bestandsinfo geeft informatie over een geselecteerd bestand
weer zoals de naam, het bestandstype, de afmetingen (foto's)
of de duur (video's).
5.	 Mapinhoud toont de bestanden van een geselecteerde map.
Om de bestanden als miniaturen te bekijken, klikt u op Mini-
aturen in de werkbalk.
Afb. 28
Afb. 29
Pagina: 24
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 25
3.4.	 Gedeelde mappen openen via
USB
De Network Space 2 kan op uw netwerk worden aangesloten via
Ethernet of rechtstreeks op een computer via USB. Dit hoofdstuk
legt uit hoe u uw harddrive aansluit op een computer. Voor infor-
matie over het maken van een verbinding met uw netwerk raad-
pleegt u hoofdstuk 2. Verbinding maken met een thuisnetwerk.
BELANGRIJKE INFORMATIE: U moet succesvol verbinding ma-
ken met het netwerk en de Installatiewizard uitvoeren voordat u de
Network Space 2 op uw computer aansluit via USB. Volg de stap-
pen in hoofdstuk 2. Verbinding maken met een thuisnetwerk voordat
u verder gaat. U moet ook de opslag voor de USB-toegang vergro-
ten door de schuifbalk voor de capaciteit van de USBShare aan te
passen (die standaard is ingesteld op 0 GB) (raadpleeg 2.4. STAP 4:
de Installatiewizard voltooien).
TECHNISCHE OPMERKING: Als uw netwerk is beperkt tot over-
drachtsnelheden van 10/100 Mbit, zijn snellere overdrachten door-
gaans mogelijk met de USB-aansluiting. In dit geval adviseert LaCie
u dat u eerst grote hoeveelheden bestanden via USB kopieert naar
de Network Space 2 en dat u ze daarna deelt in uw netwerk via de
Ethernet-aansluiting.
TECHNISCHE OPMERKING: LaCie raadt sterk af om de Net-
work Space 2 tegelijkertijd te verbinden met uw netwerk (Ethernet-
kabel) en uw computer (USB-kabel). Als beide aansluitingen immers
tegelijkertijd actief zijn, verschijnt de USBShare op uw computer (in
Deze computer bij Windows of Bureaublad bij Mac) maar zal het
niet beschikbaar zijn in het netwerk (het volume is zichtbaar maar
ontoegankelijk). Als u dan de USB-aansluiting loskoppelt, wordt de
USBShare toegankelijk in het netwerk.
TECHNISCHE OPMERKING: Als het product is aangesloten op
het netwerk en op een computer via USB, zijn OpenShare en MyS-
hare toegankelijk via het netwerk en USBShare via USB.
Volg deze stappen om uw LaCie Network Space 2 aan te sluiten op
uw computer:
3.4.1. STAP 1: de USB-kabel aansluiten
3.4.2. STAP 2: de drive inschakelen
Pagina: 25
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 26
3.4.1.	 STAP 1: de USB-kabel aansluiten
1.	 Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op een beschikbare
USB 2.0-poort van uw computer (Afb. 30).
2.	 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB
2.0-poort aan de achterzijde van de Network Space 2.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Sluit de Network Space 2 niet aan
op een computer via de USB-poort aan de voorzijde (raadpleeg
Afb. 30).
3.	 Ga verder met de volgende stap, 3.4.2. STAP 2: de drive in-
schakelen.
TECHNISCHE OPMERKING: De USBShare van de Network
Space 2 is geformatteerd in MS-DOS (FAT32) voor gebruik met pc's
en Mac's. U kunt de drive opnieuw formatteren in MS-DOS (FAT32)
met het Dashboard (raadpleeg 4.11. Dashboard: drivegegevens
voor meer informatie). Om de USBShare te formatteren in een an-
dere bestandsindeling (NTFS of HFS+), raadpleegt u de documen-
tatie van de schijfbeheertoepassing voor uw besturingssysteem.
TECHNISCHE OPMERKING: De beschikbare capaciteit bij aan-
sluiting van de Network Space 2 op uw computer is standaard 0
GB. Deze quota is instelbaar maar kan niet meer dan 500 GB
bedragen (voor een Network Space 2 met 2 TB opslagruimte zal
500 GB bijvoorbeeld de maximale toegewezen opslagruimte zijn
voor toegang via USB) (raadpleeg 4.5. Dashboard: gebruikers voor
meer informatie.
Hi-Speed USB 2.0-kabels en -connectoren
Raadpleeg Afb. 31 voor een illustratie van de Hi-Speed USB 2.0-ka-
bel die wordt gebruikt voor de aansluiting van uw LaCie Network
Space 2 op uw computer. USB is een seriële ingangs-/uitgangs-
technologie om randapparaten op de computer of op elkaar aan te
sluiten. Bij uw LaCie-drive wordt een Hi-Speed USB-kabel meege-
leverd om een maximale snelheid van gegevensoverdracht te waar-
borgen bij aansluiting op een Hi-Speed USB 2.0-poort. Deze kabel
werkt ook bij aansluiting op een USB 1.1-poort maar in dat geval
zijn de overdrachtsnelheden van USB 1.1 van kracht.
Afb. 30
Afb. 31 – Hi-Speed USB 2.0-kabeluiteinden
Pagina: 26
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 27
3.4.2.	 STAP 2: de drive inschakelen
1.	 Sluit de voeding aan op een wandcontactdoos en op de LaCie
Network Space 2 (Afb. 32).
2.	 Schakel de drive in door de aan/uit-knop aan de achterzijde
van de drive (Afb. 33) twee seconden ingedrukt te houden totdat
de LED oplicht. De LED begint te knipperen.
3.	 Zodra de LED niet langer knippert, wordt de harde schijf op uw
computer geactiveerd en verschijnt de schijf in Deze computer/
Computer (Windows-gebruikers) of op het bureaublad (Mac-
gebruikers).
4.	 Breng de bestanden van uw computer op de normale manier
over.
De drive kan worden geopend zodra de blauwe LED niet langer
knippert. Het product heeft tot 30 seconden nodig om op te starten.
LET OP: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek
LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander
LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Het gebruik van een ander
netsnoer of voeding kan schade veroorzaken aan het apparaat en
uw garantie nietig verklaren. Verwijder steeds de wisselstroomadap-
ter voordat u uw LaCie-drive verplaatst. Als u de adapter niet ver-
wijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie
ongeldig.
TECHNISCHE OPMERKING: Dankzij de voeding van 100-240
Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze
functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een
geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoor-
delijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van
een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door
LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig.
Afb. 32
Afb. 33
Pagina: 27
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 28
3.4.3.	 De USB-aansluiting loskoppelen
Externe USB-apparaten bieden "Plug&Play"-functionaliteit. Dit bete-
kent dat uw drive kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl
de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorkomen, is het
echter belangrijk dat de volgende stappen worden uitgevoerd bij het
loskoppelen van de harddrive.
Windows-gebruikers
Klik in het systeemvak (rechtsonder in uw scherm) op het pictogram
Uitwerpen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeel-
ding (Afb. 34).
Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die
door het pictogram Uitwerpen worden bestuurd (er zou moeten ver-
schijnen "Hardware veilig verwijderen"). Klik op de drive die u wenst
los te koppelen.
Vervolgens verschijnt het volgende bericht: "Hardware kan veilig
worden verwijderd" of een vergelijkbare melding. Het apparaat kan
nu veilig worden losgekoppeld.
Mac-gebruikers
Sleep het pictogram van de harddrive naar de prullenmand (Afb.
35). (Het hieronder afgebeelde pictogram is een algemeen USB-
apparaatpictogram. Uw drive kan worden weergegeven door een
pictogram dat er als de drive zelf uitziet.)
Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de drive
worden verwijderd.
Afb. 34 - Windows-gebruikers
Afb. 35 - Mac-gebruikers
Pagina: 28
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 29
3.5.	 Gedeelde mappen openen via
FTP
Het FTP-protocol wordt gebruikt om bestanden van de ene com-
puter naar de andere te versturen via een lokaal netwerk of het
internet. Met dit protocol kunt u bestanden veilig uitwisselen met uw
vrienden en kennissen omdat alleen personen met een gebruikers-
account toegang hebben.
BELANGRIJKE OPMERKING: De FTP-service is standaard
uitgeschakeld. Als u dus toegang wenst tot uw gedeelde map-
pen (OpenShare, MyShare en USBShare als u de beheerder bent;
OpenShare, USBShare en een gedeelde map van een gebruiker als
u een normale gebruiker bent) via FTP, schakelt u de service in zoals
beschreven in paragraaf 4,8. Dashboard: algemene instellingen.
Als u op afstand verbinding wenst te maken met de Network Space
2 via FTP, voert u in het adresveld van uw browser of FTP-client het
volgende in:
ftp://[IP-adres]
TECHNISCHE OPMERKING: Raadpleeg paragraaf 2.6. Een sta-
tisch IP-adres toewijzen voor instructies over het vinden van het IP-
adres van uw Network Space 2.
Voorbeeld: ftp://192.168.10.149
OF
ftp://<gebruikersnaam>:<wachtwoord>@<ip of apparaat-
naam>/
Voorbeeld: ftp://john:user@networkspace2/
Om in te loggen, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in
dat u hebt ingesteld in het Dashboard (4.5. Dashboard: gebruikers).
Of u logt in als een beheerder. Standaardgegevens voor het inlog-
gen:
Inlognaam: admin
Wachtwoord: admin
Afb. 36
Pagina: 29
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Bestanden openen en overbrengen
Gebruikershandleiding	 pagina 30
3.6.	 Multimediaserver
Zodra u de netwerkverbinding tussen uw computer en de Network
Space 2 tot stand hebt gebracht, kunt u uw Network Space configu-
reren als een UPnP-multimediaserver.
Volg deze stappen:
1.	 Schakel UPnP-streaming in het Dashboard van de Network
Space 2 in (raadpleeg paragraaf 4.8. Dashboard: algemene
instellingen) (Afb. 37).
2.	 Nu kunt u bestanden in OpenShare en USBShare op uw Net-
work Space 2 afspelen op elk UPnP/DLNA-gecertificeerde spe-
ler/adapter (zoals een XBox 360, Play Station 3, een mobiele
telefoon met DLNA, Apple's Front Row, enz.).
3.7.	 iTunes-muziekserver
De Network Space 2 kan optreden als een iTunes-muziekserver
door audiobestanden in OpenShare en USBShare te streamen naar
een netwerkcomputer met iTunes. Na de configuratie verschijnt een
afspeellijst met de apparaatnaam van uw Network Space 2 (stan-
daard networkspace2) in de categorie Gedeeld in iTunes en worden
audiobestanden op de Network Space 2 vermeld in deze afspeellijst.
Volg deze stappen:
1.	 Zorg ervoor dat de Network Space 2 correct is verbonden met
uw thuisnetwerk zoals beschreven in hoofdstuk 2. Verbinding
maken met een thuisnetwerk.
2.	 Schakel UPnP in het Dashboard van de Network Space 2 in
(raadpleeg paragraaf 4.8. Dashboard: algemene instellingen)
(Afb. 37).
3.	 Open de gedeelde afspeellijst in iTunes (Afb. 38).
TECHNISCHE OPMERKING: De iTunes-serverservice onder-
steunt de volgende bestandstypes: .mp3, .wav en .aac.
TECHNISCHE OPMERKING: U moet het delen van bibliotheken
in de iTunes-voorkeuren inschakelen voor deze functionaliteit (Voor-
keuren > Delen > Zoeken naar gedeelde bibliotheken).
Afb. 37
Afb. 38
Pagina: 30
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 31
De LaCie Network Space 2 beschikt over een gebruiksvriendelijk,
browsergebaseerd hulpmiddel voor de configuratie van de drive en
het beheer van gebruikers, genaamd het Dashboard.
Open het Dashboard door gewoon het IP-adres of de apparaat-
naam van uw drive te typen in uw browser of door de LaCie Network
Assistant te gebruiken.
Wanneer u voor het eerst inlogt, ziet u de Installatiewizard (raad-
pleeg paragraaf 2.4. STAP 4: de Installatiewizard voltooien). Als u
later inlogt, ziet u onmiddellijk de Home-pagina van het Dashboard
(Afb. 39). Bij het inloggen als een geregistreerde gebruiker kunt u
uw eigen account en de bestanden in de voor u toegankelijke ge-
deelde mappen beheren.
Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende paragrafen die u helpen bij
de navigatie doorheen het Dashboard en de configuratie van uw
Network Space 2:
4.1. Dashboard: toegang
4.2. Dashboard: welkomstpagina
4.3. Dashboard: navigatie
4.4. Dashboard: uitloggen
4.5. Dashboard: gebruikers
4.6. Dashboard: netwerk
4.7. Dashboard: eco-beheer
4.8. Dashboard: algemene instellingen
4.9. Dashboard: ondersteuning
4.11. Dashboard: drivegegevens
4.12. Dashboard: back-up
4.13. Dashboard: USB-poort vooraan
4.	Uw LaCie Network Space 2 beheren
Afb. 39
Pagina: 31
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 32
4.1.	 Dashboard: toegang
U kunt het Dashboard op twee manieren openen: met de LaCie
Network Assistant en met een browser.
4.1.1.	 Met de LaCie Network Assistant
1.	 Klik op het LaCie Network Assistant-pictogram in het systeem-
vak (Windows-gebruikers) of de menubalk (Mac-gebruikers) en
selecteer Webtoegang...
De inlogpagina van de LaCie Network Space 2 wordt in een
nieuw browservenster of tabblad geopend (Afb. 40). Als uw
browser niet is geopend, opent de LaCie Network Assistant deze
voor u.
2.	 Klik op Login (Inloggen).
3.	 Voor toegang als beheerder voert u het volgende in het inlog-
venster in [standaard]:
Inlognaam: admin		 Wachtwoord: admin
BELANGRIJKE OPMERKING: De inlognaam en het wacht-
woord zijn hoofdlettergevoelig.
4.1.2.	 Met een browser
1.	 Open uw internetbrowser (Firefox, Internet Explorer, Safari, enz.)
en typ het IP-adres of de apparaatnaam van uw LaCie Network
Space 2 (standaard networkspace2) in het URL-veld (webadres)
van uw browser (Afb. 41).
http://[IP-adres] of http://networkspace2
OPMERKING: Het IP-adres van uw LaCie Network Space 2 kan
worden gevonden door te klikken op het tabblad Netwerk van het
netwerkconfiguratievenster van de LaCie Network Assistant (Afb.
42).
2.	 Klik op Login (Inloggen).
3.	 Voor toegang als beheerder voert u het volgende in het inlog-
venster in [standaard]:
Inlognaam: admin		 Wachtwoord: admin
BELANGRIJKE OPMERKING: De inlognaam en het wacht-
woord zijn hoofdlettergevoelig.
Afb. 40
Afb. 41
Afb. 42
Pagina: 32
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 33
4.2.	 Dashboard: welkomstpagina
De welkomstpagina bevat links naar nuttige documenten op de La-
Cie-website (Afb. 43, A) en een tabel met de verschillende pagina's
van het Dashboard (Afb. 43, B).
Als u inlogt als een beheerder bij het Dashboard, ziet u de gedetail-
leerde Welkomstpagina die u volledig kunt beheren (Afb. 43). Als u
inlogt als een gebruiker, hebt u minder opties.
4.3.	 Dashboard: navigatie
Het Dashboard bestaat uit een centraal gebied omgeven door ne-
gen "widgets" of kleine vakjes die de verschillende pagina's van het
Dashboard voorstellen. De widget toont een overzicht van de infor-
matie op de pagina. Voor de volledige informatie navigeert u naar
de pagina.
✦
✦ Om naar een pagina te navigeren, klikt u op het pictogram
naast de widget-titel en sleept u het naar het hoofdgebied.
✦
✦ Om een widget te minimaliseren, klikt u op de X naast de titel.
✦
✦ Om een geminimaliseerde widget uit te breiden, sleept u het
pictogram over een uitgebreide widget om deze te vervangen.
4.4.	 Dashboard: uitloggen
Als u wenst uit te loggen bij het Dashboard, klikt u op de uitlogknop
in de rechterbovenhoek van elke Dashboard-pagina (Afb. 43, C).
4.5.	 Dashboard: gebruikers
Met deze pagina kunt u gebruikersaccounts beheren. Raadpleeg
hieronder hoe u taken uitvoert die betrekking hebben op het gebrui-
kersbeheer (Afb. 44).
vervolg op de volgende pagina >>
Afb. 43
Afb. 44
Pagina: 33
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 34
4.5.1.	 Een nieuwe gebruiker toevoegen
TECHNISCHE OPMERKING: Bij het maken van een nieuwe ge-
bruiker maakt u een nieuwe private gedeelde map voor deze nieuwe
gebruiker. De naam van de map is de inlognaam van de gebruiker
en kan niet worden gewijzigd.
1.	 Klik op het groene plusteken naast de paginatitel ("Gebruikers-
accounts").
2.	 In het venster dat wordt geopend, vervolledigt u de gebruikers-
naam en de optionele velden (wachtwoord, wachtwoord beves-
tigen, e-mailadres en quota) (Afb. 45).
BELANGRIJKE OPMERKING: De inlognaam en het wacht-
woord zijn hoofdlettergevoelig.
TECHNISCHE OPMERKING: Als een e-mailadres wordt opgege-
ven, ontvangt de gebruiker meldingen over zijn/haar gebruikersac-
count die automatisch worden verstuurd door de Network Space
2. Raadpleeg paragraaf 4.10.2. Gebeurtenissen e-mailmeldingen
voor meer informatie.
TECHNISCHE OPMERKING: Door het instellen van de quota
kan de beheerder de max. beschikbare ruimte in GB voor een be-
paalde gebruiker vastleggen. Als u geen quota instelt, heeft de
gebruiker een onbeperkte capaciteit.
3.	 Druk op het groene plusteken aan de rechterzijde om de ge-
bruikersaccount en de private gedeelde map te maken.
Afb. 45
Pagina: 34
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 35
4.5.2.	 Een gebruiker verwijderen
1.	 Klik op de grijze "x" aan de rechterzijde van de gebruiker in de
tabel.
2.	 In het dialoogvenster voor de bevestiging klikt u op Verwijderen
(Afb. 46).
BELANGRIJKE INFORMATIE: Het verwijderen van een gebrui-
ker verwijdert ook zijn/haar gedeelde map met alle erin opgeslagen
bestanden en gerelateerde back-uptaken.
4.5.3.	 Een gebruiker bewerken
1.	 Klik op de tekst in een veld in de gebruikerstabel om een waar-
de te wijzigen (Afb. 47).
TECHNISCHE OPMERKING: U kunt de gebruikersnaam van de
beheerder niet wijzigen. U kunt wel het wachtwoord wijzigen.
4.5.4.	 Time Machine inschakelen
De Network Space 2 is compatibel met Apple’s Time Machine. Dit
programma maakt back-ups van uw Macintosh op een extern vo-
lume op periodieke tijdstippen. Als een bepaalde gebruiker wenst
dat de Network Space 2 wordt herkend door Time Machine als een
geldig back-upvolume, moet die gebruiker Time Machine-backup
inschakelen voor zijn/haar gedeelde map. Hiervoor vinkt u het vak-
je Time Machine aan de rechterzijde van de gebruiker in de tabel
aan (Afb. 48).
TECHNISCHE OPMERKING: Time Machine is alleen compatibel
met Mac.
TECHNISCHE OPMERKING: Als u iedereen in uw netwerk wenst
gebruik te laten maken van de Network Space 2 als een Time Ma-
chine-back-upvolume, kan de beheerder het vakje Time Machine
aan de rechterzijde van OpenShare aanvinken (Afb. 49).
Afb. 46
Afb. 47
Afb. 48
Afb. 49
Pagina: 35
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 36
4.6.	 Dashboard: netwerk
Met deze pagina kunt u de netwerkinstellingen van uw Network
Space 2 aanpassen.
Schakelen tussen DHCP en Handmatige configuratie: als uw net-
werk beschikt over DHCP, zoals bij de meeste gebruikersnetwerken,
wordt de Network Space 2 automatisch een IP-adres en andere
waarden toegewezen. Hierdoor zien de meeste gebruikers dat de
tabel is ingevuld met waarden. Als u Handmatig configureren selec-
teert, kunt u de waarden in de tabel aanpassen.
Automatische poorttoewijzing (UPNP-IGD / NAT-PMP): door het
aanvinken van dit vakje kan uw Network Space 2, met de meeste
routers, correct communiceren met het internet. Hierdoor zijn opti-
male overdrachtsnelheden mogelijk bij het gebruik van de torrent-
serverfunctie en hebt u toegang op afstand tot het Dashboard en
uw inhoud via het internet (toegang op afstand via HTTP vereist een
dynamische DNS-installatie, zoals DynDNS; raadpleeg hieronder).
Dyndns: Voor de toegang op afstand tot het Dashboard en de be-
standsverkenner via het internet moet u Dynamic DNS service instel-
len. LaCie adviseert dat u poorttoewijzing inschakelt (raadpleeg
hierboven). Deze service is gratis en vereist geen abonnement.
Volg deze stappen:
1.	 Ga naar http://www.dynDNS.com.
2.	 Maak een account aan.
3.	 Voer het IP-adres van de Network Space 2 in en maak een
hostnaam aan (bijv. smithfamily.dyndns.org).
4.	 Open in het Dashboard de pagina Netwerk en voer de door u
ingestelde hostnaam en wachtwoord in.
5.	 Open een webbrowser op een apparaat met een internetver-
binding en typ de hostnaam (Afb. 51). De inlogpagina van uw
Network Space 2 wordt geopend.
Afb. 50
Afb. 51
Pagina: 36
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 37
4.7.	 Dashboard: eco-beheer
Licht ingeschakeld: vink dit vakje uit als u het blauwe licht wenst uit
te schakelen. Let wel dat de waarschuwingsindicatoren hierdoor
niet worden uitgeschakeld. Voor meer gegevens over LED-gedrag
raadpleegt u paragraaf 1.4. LED-gedrag.
Eco-modus na: stel de inactiviteitsduur in waarna de drive naar de
Eco-modus schakelt om zo minder stroom te verbruiken. Het pro-
duct verlaat de Eco-modus automatisch wanneer een verzoek wordt
verzonden naar de drive.
Slaapstand inschakelen: slaapstand betekent dat de drive schakelt
naar een modus met een uiterst laag energieverbruik en niet wordt
uitgeschakeld wanneer u op de knop Uitschakelen klikt (raadpleeg
hieronder). Deze modus kan worden geactiveerd door op de aan/
uit-knop aan de achterzijde van de drive te tikken (maar houd deze
niet ingedrukt). Om de drive uit de slaapstand te halen, drukt u op
de aan/uit-knop aan de achterzijde van drive (maar houdt u deze
niet ingedrukt) of gebruikt u de functie "Wake on LAN" in de LaCie
Network Assistant (raadpleeg 4.7.1. Wake on LAN).
BELANGRIJKE INFORMATIE: Als de Slaapstand is ingeschakeld
en u klikt op de knop Uitschakelen (raadpleeg hieronder), schakelt
de drive in de Slaapstand en wordt de drive NIET uitgeschakeld.
Geplande switch Aan: stel de drive in om op een bepaald tijdstip in
te schakelen om energie te besparen.
Geplande switch Uit: stel de drive in om op een bepaald tijdstip uit
te schakelen om energie te besparen.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Na het wijzigen van een van de
bovenstaande instellingen klikt u op de knop Verzenden.
Opnieuw opstarten: klik op deze knop om de Network Space 2 te
herstarten.
Afsluiten: als de Slaapstand is ingeschakeld en u klikt op deze knop,
schakelt het product naar de Slaapstand. In het andere geval scha-
kelt dit het product uit. In dit geval moet u op de aan/uit-knop
drukken om het product terug in te schakelen.
OPMERKING: voor informatie over het gebruik van de multifunc-
tionele aan/uit-knop raadpleegt u paragraaf 2.5. Functies van aan/
uit-knop.
Afb. 52
Pagina: 38
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 39
4.8.	 Dashboard: algemene
instellingen
Met deze pagina kunt u enkele van de algemene instellingen van uw
Network Space 2 aanpassen.
Apparaatnaam: wijzig de apparaatnaam. De apparaatnaam identi-
ficeert uw Network Space 2 in de LaCie Network Assistant en in het
lokale netwerk.
BELANGRIJKE INFORMATIE: De apparaatnaam kan max. 15
tekens tellen.
Werkgroep: wijzig de Windows-werkgroepnaam om uw Network
Space 2 deel te laten uitmaken van een bepaalde werkgroep.
TECHNISCHE OPMERKING: Mac-gebruikers verbonden met
een netwerk met Windows-computers kunnen gedeelde mappen
ook openen door in Finder Netwerk > [Werkgroep] > network-
space2 te selecteren waarbij "[Werkgroep]" de naam van de Win-
dows-werkgroep is.
FTP-service: schakel deze functie in zodat uw Network Space 2 toe-
gankelijk is via FTP (File Transfer Protocol). Raadpleeg paragraaf
3.5. Gedeelde mappen openen via FTP voor informatie over FTP-
toegang.
UPnP-mediaservice: met deze functie kunt u uw Network Space 2
laten werken als een UPnP-multimediaserver (staat standaard op
AAN). Zodra deze functie is geactiveerd, kunnen bestanden in
OpenShare en USBShare worden afgespeeld op spelers waarbij
UPnP is ingeschakeld (zoals mobiele telefoons, computers en spel-
consoles). Voor informatie over het gebruik van uw Network Space
2 voor het streamen van bestanden naar uw UPnP-apparatuur raad-
pleegt u 3.6. Multimediaserver. Voor informatie over het gebruik
van de Network Space 2 als iTunes-muziekserver raadpleegt u pa-
ragraaf 3.7. iTunes-muziekserver.
TECHNISCHE OPMERKING: als u juist nieuwe inhoud hebt toe-
gevoegd aan de Network Space 2, kan het enkele minuten duren
voordat ze beschikbaar zijn voor UPnP/DLNA-gecertificeerde spe-
lers/adapters.
Datum (mm/dd/jj): wijzig de datum.
Tijd: wijzig de tijd.
Tijdzone: wijzig de tijdzone.
Afb. 56
Pagina: 39
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 40
4.9.	 Dashboard: ondersteuning
Met de ondersteuningspagina hebt u niet alleen toegang tot onder-
steuningsdocumentatie maar kunt u ook het systeemlogboek bekij-
ken, het product bijwerken en e-mailmeldingen instellen.
Systeemlogboek: klik op de knop Wissen om het systeemlogboek
leeg te maken. Klik op de knop Uploaden om een logboekbestand
te uploaden naar het besturingssysteem van de Network Space 2
(alleen voor diagnose door de technische ondersteuning van LaCie
- de gegevens worden niet weergegeven in het Dashboard).
Waarschuwingsbericht: als u dit vakje aanvinkt, ontvangt de beheer-
der automatisch een e-mail bij belangrijke gebeurtenissen van uw
Network Space 2 (als hij/zij een e-mailadres instelt op de pagina
Gebruikers en als de drive beschikt over een internetverbinding).
Waarschuwingen: in dit onderdeel worden belangrijke gebeurtenis-
sen vermeld zoals wijzigingen aan de back-upstatus of mogelijke
toekomstige overschrijdingen van de quota door gebruikers.
Afb. 57
Pagina: 40
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 41
4.10.	Dashboard: downloaden
Het Dashboard van de Network Space 2 beschikt over een torrent-
server waarmee u torrent-, FTP- en HTTP-bestanden kunt downloa-
den (Afb. 58). Voor meer informatie over torrents raadpleegt u:
http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent_protocol
1.	 Om een download te starten, klikt u op het groene plusteken
naast de paginatitel (Afb. 59).
2.	 Geef aan indien de torrentbron een bestand of een URL is en
navigeer dan naar de bron.
3.	 Kies de bestemming (in welke gedeelde map moet het gedown-
loade bestand worden opgeslagen?) en klik op VERZENDEN.
4.	 De download van het bestand begint.
4.10.1.	 Instellingen downloadpagina
Onder de lijst met downloads bevinden zich verscheidene instellin-
gen die de downloadfunctie beïnvloeden (Afb. 59).
TCP-poort voor inkomende verbindingen: kies een routerpoort die
de torrentservice zal gebruiken.
Limiet downloadsnelheid: voer hier een cijfer in om de max. down-
loadsnelheden te beperken.
Limiet uploadsnelheid: voer hier een cijfer in om de max. uploads-
nelheden te beperken.
Max. actieve torrents: voer hier een cijfer in om het aantal torrents te
beperken die tegelijkertijd kunnen worden gedownload/geüpload.
Geef nul in om geen beperking in te stellen.
TECHNISCHE OPMERKING: Omdat de torrent-clientservice
bandbreedte en systeembronnen gebruikt, kunnen meerdere gelijk-
tijdige downloads van invloed zijn op de prestaties van de Network
Space 2.
Afb. 58
Afb. 59
Afb. 60
Pagina: 41
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 42
4.10.2.	 Gebeurtenissen e-mailmeldingen
De volgende gebeurtenissen zorgen ervoor dat een e-mailmelding
wordt verstuurd als een e-mailadres is opgegeven in de pagina Ge-
bruiker:
Identificatie
gebeurtenis
Omschrijving Ontvanger
Capaciteit Wanneer de totale
beschikbare capaciteit
minder dan 10 GB
bedraagt
Beheerder
Quotagebeur-
tenis
Wanneer de gedeelde
map van een gebruiker
meer dan 80% vol is
Relevante
gebruiker
Download Wanneer een download
is voltooid of wanneer
een fout tijdens het
downloaden is opge-
treden
Beheerder
of gebruiker,
afhankelijk van
de downloader
Back-up Wanneer een fout
tijdens het back-uppen
optreedt
Beheerder
Temperatuur Het product heeft
minstens een minuut de
maximale temperatuur
behouden
Beheerder
Recuperatie
wachtwoord
Een gebruiker heeft
zijn/haar wachtwoord
gerecupereerd
Beheerder
of gebruiker,
afhankelijk van
de persoon
die het verzoek
verstuurde
From: "Network Space 2.0 - LaCie-NS2-4" <jdoe@lacie.com>
Subject: [LaCie] Password Recovery
Date: June 9, 2009 5:40:47 PM GMT+03:00
To: jdoe@lacie.com
Host : LaCie-NS2-4
Model : Network Space 2.0
System Time : Tue, 09 Jun 2009 14:37:50
For password recovery Click here
================================================
[ This message is automatically generated by the LaCie email notification service ]
www.lacie.com
Afb. 61 - Voorbeeld e-mailmelding (recuperatie
wachtwoord)
Pagina: 42
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 43
4.11.	Dashboard: drivegegevens
Deze pagina toont u informatie over het schijfgebruik en laat u toe
uw drive opnieuw te formatteren.
4.11.1.	 Uw Network Space 2 formatteren
Op deze pagina kunt u de Network Space 2 opnieuw formatteren.
Wanneer u klikt op de knop Formatteren, worden alle gegevens op
de schijf gewist. Gegevens op de aan de voorzijde aangesloten
USB-harddrive worden niet aangetast. Uw drive opnieuw format-
teren:
1.	 Klik op de knop FORMATTEREN.
2.	 In het blauwe venster dat wordt geopend, bevestigt u door op
de knop FORMATTEREN te klikken.
LET OP: het formatteren wist alle gegevens op uw drive (maar ver-
wijdert geen gebruikers of instellingen). Zorg ervoor dat u een back-
up van uw gegevens hebt gemaakt op een ander volume voordat
u verder gaat. Als u een back-up wenst te maken van de USBShare
naar een andere gedeelde map, adviseert LaCie u om een back-
uptaak te maken voor het kopiëren van de inhoud op de USBShare
naar de andere gedeelde map (raadpleeg paragraaf 4.12. Dash-
board: back-up) en vervolgens de bestanden op de USBShare te ver-
wijderen. Het is niet aanbevolen om grote hoeveelheden bestanden
van de USBShare te kopiëren naar andere gedeelde mappen (of
omgekeerd) met SMB (bijv. met behulp van de Finder voor Mac-ge-
bruikers of een Verkenner-venster voor Windows-gebruikers). LaCie
kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies van uw
gegevens tijdens het formatteren.
TECHNISCHE OPMERKING: als u opnieuw formatteert met deze
methode, wordt de schijf die wordt geactiveerd op uw computer bij
USB-aansluiting geformatteerd in MS-DOS (FAT32). Als u de drive
wenst te formatteren in een ander bestandssysteem (NTFS of HFS+),
gebruikt u het schijfbeheerhulpmiddel van uw besturingssysteem
(zorg ervoor dat de Ethernet-verbinding is losgekoppeld en sluit de
USB-kabel aan voordat u dit probeert).
Afb. 62
Afb. 63
Pagina: 43
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 44
4.11.2.	 De capaciteit van de USBShare
wijzigen
Bij de titel USB-computer klikt u op het cijfer onder de titel Wijzig
grootte om de capaciteit voor de USB-toegang te wijzigen. U kunt
deze grootte van 0 GB tot wel 500 GB aanpassen (standaardinstel-
ling is 0 GB) (Afb. 64).
Als u ervoor kiest om de grootte van de gedeelde map kleiner te
maken, wordt het volume opnieuw geformatteerd en worden alle
gegevens op het volume gewist. Bevestig uw keuze in het pop-
upvenster om verder te gaan.
Als u ervoor kiest om de grootte van de USBShare uit te breiden,
moet u de gedeelde map formatteren onder de titel USB-computer
op de pagina Drivegegevens in het Dashboard (voor meer informa-
tie raadpleegt u 4.11. Dashboard: drivegegevens).
BELANGRIJKE INFORMATIE: LaCie beveelt u sterk aan het
volume van de USBShare niet groter dan 128 GB te maken om
zo de beschikbare opslagruimte via de netwerkverbinding niet te
minimaliseren.
LET OP: de quota verkleinen kan ervoor zorgen dat gegevens wor-
den verwijderd. Zorg ervoor dat een back-up van de gegevens
wordt gemaakt op een ander volume voordat u verder gaat.
Afb. 64
Pagina: 44
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 45
4.12.	Dashboard: back-up
Met deze pagina kunt u back-ups instellen (Afb. 65). U kunt back-
ups van de volgende gedeelde mappen configureren:
✦
✦ OpenShare
✦
✦ MyShare (als u toegang hebt)
✦
✦ Private gedeelde map van gebruiker (als u toegang hebt)
✦
✦ Een aangesloten externe USB-harddrive
De volgende bestemmingen (waar u de back-up van de bestanden
wilt plaatsen) voor back-ups zijn beschikbaar:
✦
✦ OpenShare
✦
✦ MyShare (als u toegang hebt)
✦
✦ Private gedeelde map van gebruiker (als u toegang hebt)
✦
✦ Een aangesloten externe USB-harddrive
4.12.1.	 Een back-uptaak maken
1.	 Klik op het groene plusteken aan de rechterzijde van de pagina-
titel ("Takenlijst") (Afb. 66).
2.	 Kies een Bron-share (wat u wilt back-uppen) in het linkermenu
en een Bestemming-share (waar u de back-up wilt opslaan) in
het rechtermenu.
3.	 Even later verschijnt een bericht met de melding dat de back-up
is begonnen (Afb. 67).
4.	 Een bericht brengt u op de hoogte wanneer de back-up is vol-
tooid.
Afb. 65
Afb. 66
Afb. 67
Pagina: 45
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 46
4.12.2.	 Auto back-up USB-apparaat
Als u dit vakje aanvinkt, worden de bestanden op een extern USB-
apparaat aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde automa-
tisch gekopieerd naar de Network Space 2 (Afb. 68). Met deze
functie kunt u de inhoud op een externe harddrive kopiëren naar de
Network Space 2 om zo de bestanden beschikbaar te maken in het
netwerk zonder een computer te gebruiken.
Als deze functie NIET is aangevinkt, kunt u nog steeds een back-
uptaak configureren en handmatig uitvoeren voor het kopiëren
van bestanden van de externe USB-schijf naar de Network Space
2 (OpenShare). Raadpleeg paragraaf 4.12. Dashboard: back-up
voor meer informatie.
Zodra de back-up is voltooid, knippert de LED niet langer. U kunt
de drive dan veilig loskoppelen.
Afb. 68
Pagina: 46
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 47
4.13.	Dashboard: USB-poort vooraan
Deze pagina biedt u informatie over apparaten die aangesloten zijn
op de USB-poort aan de voorzijde van de Network Space 2.
De Network Space 2 beschikt over een printerserver. Klik op het
vakje Activeer printerserver om de printerserver te activeren. U kunt
een USB-printer aansluiten op de Network Space 2 via de USB-poort
aan de voorzijde. Na de aansluiting wordt de printer beschikbaar in
uw netwerk. Daarnaast moeten de juiste printerstuurprogramma's
op de hostcomputer zijn geïnstalleerd.
BELANGRIJKE OPMERKING: bij multifunctionele printers wordt
alleen het afdrukken ondersteund. Als uw printer ook kan scannen,
werkt deze functie niet als het apparaat is aangesloten op de Net-
work Space 2.
BELANGRIJKE INFORMATIE: alleen PostScript-printers worden
ondersteund. Als uw printer niet wordt weergegeven op deze pagi-
na, ondersteunt de printer mogelijk geen PostScript-afdrukken. Dit
is vaak het geval bij multifunctionele printers en fotoprinters. LaCie
kan niet garanderen dat uw printer de juiste protocollen ondersteunt
om hem om te vormen tot een netwerkprinter.
Om een aangesloten USB-harddrive te deactiveren, klikt u op de
knop Uitwerpen. Voor informatie over het aansluiten van een USB-
harddrive raadpleegt u 4.13.1. Een externe harddrive aansluiten.
BELANGRIJKE INFORMATIE: de USB-poort aan de voorzijde
is alleen actief wanneer het product is aangesloten via de Ethernet-
kabel.
Afb. 69
Pagina: 47
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Uw LaCie Network Space beheren
Gebruikershandleiding	 pagina 48
4.13.1.	 Een externe harddrive aansluiten
U kunt een externe USB harde schijf of USB-sleutel aansluiten om
de gegevens op uw LaCie Network Space 2 te back-uppen of uw
opslagcapaciteit uit te breiden. De toegang tot aangesloten harde
schijven is vergelijkbaar met de toegang tot gedeelde mappen.
TECHNISCHE OPMERKING: externe USB harde schijven moe-
ten in een van de ondersteunde formaten worden geformatteerd om
compatibel met de LaCie Network Space 2 te zijn: MS-DOS (FAT32),
NTFS, HFS+, EXT3 of XFS.
Een externe harde schijf aansluiten:
1.	 Zorg ervoor dat uw LaCie Network Space 2 is verbonden met
uw thuisnetwerk.
2.	 Schakel de externe harde schijf in en sluit zijn USB-kabel aan
op de USB-poort aan de VOORZIJDE van de LaCie Network
Space 2 (Afb. 70).
3.	 De schijf dient binnen enkele seconden te verschijnen als een
gedeelde map in de LaCie Network Assistant en in het Dash-
board. Om de bestanden op de harde schijf te openen, maakt u
er verbinding mee alsof het een normale gedeelde map betrof,
zoals beschreven in hoofdstuk 3. Bestanden openen en over-
brengen.
BELANGRIJKE OPMERKING: de max. ondersteunde capaciteit
voor een externe drive geformatteerd in MS-DOS (FAT32) bedraagt
500 GB. Als de capaciteit van de aangesloten externe drive deze
limiet overschrijdt, wordt de drive niet herkend door de Network
Space 2.
BELANGRIJKE OPMERKING: De maximale ondersteunde ca-
paciteit voor een externe drive met eender welk bestandssysteem be-
draagt 2 TB. Drives met een grotere capaciteit worden niet herkend
door de Network Space 2.
Afb. 70
Pagina: 48
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Technische gegevens
Gebruikershandleiding	 pagina 49
5.1.	 Gegevensoverdracht
optimaliseren
Onder gegevensoverdracht wordt de gegevensstroom verstaan die
gepaard gaat met de uitvoering van een taak. Hierbij gaat het ge-
woonlijk om het verplaatsen van gegevens vanuit een opslaglocatie
naar het RAM van de computer of vanaf het ene opslagapparaat
naar het andere. Bij externe drives, zoals de Network Space 2 (aan-
gesloten via USB-kabel en NIET via Ethernet-kabel), worden de ge-
gevens via de USB-interface vanuit de drive overgebracht naar de
computer. De gegevens worden van de drive, via de USB-poort op
de drive, aan de computer doorgegeven via de interface van de
USB-hostbusadapter.
USB
Als u gebruik wilt maken van de verbeterde prestaties van Hi-Speed
USB 2.0, moet uw computer zijn uitgerust met een Hi-Speed USB
2.0-hostbusadapterkaart (apart verkocht of ingebouwd door de
fabrikant van uw computer) en de bijhorende stuurprogramma's.
Dergelijke hostbusadapterkaarten, die een of meer USB-poorten
bevatten, worden geleverd met speciale Hi-Speed USB 2.0-stuur-
programma's waarmee de computer de kaart kan besturen. Deze
stuurprogramma's moeten zijn geïnstalleerd; anders werken USB
2.0-apparaten die zijn aangesloten op de poort niet aan de juiste
snelheid.
Op computers met Windows XP en Windows Vista worden Hi-Speed
USB 2.0-apparaten en -stuurprogramma's automatisch beheerd,
terwijl bij Windows 98 SE en Windows Me de stuurprogramma's
moeten worden geïnstalleerd voordat een Hi-Speed USB 2.0-ap-
paraat wordt aangesloten.
Neem contact op met de LaCie-wederverkoper of met de LaCie-
klantenservice voor meer informatie over Hi-Speed USB 2.0 PCI- of
pc-kaarten, of bezoek onze website op: www.lacie.com.
5.	Technische gegevens
Pagina: 49
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Problemen oplossen
Gebruikershandleiding	 pagina 50
Mocht uw LaCie Network Space 2 niet correct werken, raadpleeg
dan het hoofdstuk over probleemoplossing op de volgende pagi-
na’s en de FAQ’s op onze website – www.lacie.com. Een van deze
FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt
ook de downloadpagina bezoeken, waar de recentste bijgewerkte
softwareversies beschikbaar zijn:
www.lacie.com/support/downloads.
Als u verdere assistentie nodig hebt, neemt u contact op met uw
LaCie-wederverkoper of de technische ondersteuning van LaCie
(raadpleeg paragraaf 7.1. Contactadressen voor technische onder-
steuning van LaCie voor informatie).
6.1.	 Systeemlogboek
Het systeemlogboek stelt u in staat het type, de datum, de tijd, de
bron en de gebeurtenis-ID van activiteiten op de LaCie Network
Space 2 te bekijken. Als u bovendien verdere assistentie van de
technische ondersteuning van LaCie nodig hebt, zal het logboek be-
langrijk zijn. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 4.9. Dash-
board: ondersteuning.
6.2.	 Nieuwe versies van de
handleiding
LaCie streeft ernaar om u de meest actuele en uitgebreide gebrui-
kershandleidingen te verstrekken. Het is ons doel u een prettige, ge-
bruiksvriendelijke formule te bieden die u helpt om de vele functies
van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken.
Als uw handleiding niet aansluit bij de configuraties van het product
dat u hebt aangeschaft, kijk dan op onze website voor de nieuwste
beschikbare versie.
www.lacie.com
6.	Problemen oplossen
Pagina: 50
LaCie Network Space 2 • DESIGN BY NEIL POULTON	 Problemen oplossen
Gebruikershandleiding	 pagina 51
6.3.	 Problemen met de USB-aansluiting oplossen
6.3.1.	 Mac-gebruikers
Probleem Vraag Oplossing
De USB-drive/sleutel of USB-
printer aangesloten op de
USB-poort aan de voorzijde
wordt niet herkend.
Is de USB-kabel aangesloten op USB-
hostpoort aan de achterzijde van de
Network Space 2?
Apparaten die zijn aangesloten op de USB-apparatuurpoort aan
de voorzijde (harddrive of printer) worden automatisch gedeacti-
veerd bij het aansluiten van de USB-kabel op de USB-hostpoort
aan de achterzijde. Om de harddrive of printer toegankelijk te
maken, koppelt u de USB-kabel van de USB-hostpoort aan de
achterzijde los en sluit u de Network Space 2 aan op het netwerk
met de Ethernet-kabel.
De drive wordt niet door de
computer herkend.
Wordt er een pictogram voor de drive
weergegeven op het bureaublad?
U dient een pictogram voor de LaCie-drive op het bureaublad te
zien (tenzij u in Finder hebt ingesteld om Externe schijven niet op
het bureaublad weer te geven). Als de drive niet wordt weerge-
geven, gaat u verder met de overige tips voor het oplossen van
problemen om de aard van het probleem vast te stellen.
Voldoet de configuratie van uw compu-
ter aan de minimale systeemvereisten
voor gebruik met deze drive?
Raadpleeg paragraaf 1,1. Minimale systeemvereisten voor
meer informatie.
Is de voeding van de drive aangesloten? Controleer of de voeding correct is aangesloten (raadpleeg pa-
ragraaf 3.4.2. STAP 2: de drive inschakelen) en of de contact-
doos werkt waar het netsnoer op is aangesloten.
Hebt u de juiste installatieprocedure uit-
gevoerd voor de USB-aansluiting?
Controleer nogmaals de installatiestappen in paragraaf 3.4.
Gedeelde mappen openen via USB.
De drive wordt niet door de
computer herkend.
Zijn beide uiteinden van de USB-kabel
stevig aangesloten?
Gebruik uitsluitend een door LaCie geleverde USB-kabel. Con-
troleer de beide uiteinden van de USB-kabel en zorg ervoor dat
ze goed op de poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los,
wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de drive dan
nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en pro-
beert u het opnieuw.
Is er sprake van conflict met andere
randapparaatstuurprogramma's of ex-
tensies?
Neem contact op met de technische ondersteuning van LaCie
voor assistentie.
U ontvangt foutmeldingen bij
het kopiëren van bestanden
naar de drive.
Hebt u de melding "Error -50" gekregen
tijdens het kopiëren naar de drive bij
een USB-aansluiting?
Als u de Network Space 2 aansluit op een computer via USB, is
de USBShare van de drive die wordt geactiveerd op de compu-
ter geformatteerd in MS-DOS (FAT32). In deze indeling kunnen
bestandsnamen met bepaalde tekens niet worden gekopieerd.
Enkele van deze tekens (dus niet alle) zijn:
? < > / \ :
Controleer uw bestanden en mappen om u ervan te verzekeren
dat dergelijke tekens er niet in voorkomen.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de LaCie 301516EK.

Stel een vraag over de LaCie 301516EK

Heb je een vraag over de LaCie 301516EK en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie 301516EK. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie 301516EK zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.