301467 handleiding
LaCie 301467handleiding

Handleiding voor de LaCie 301467 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 37 pagina's.

PDF 37 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie 301467. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie 301467 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie 301467. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie 301467 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie 301467

Pagina: 1
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.................................................................................................................... 5 1.1. Minimum systeemvereisten............................................................................................................. 6 1.2. Inhoud van de verpakking. ............................................................................................................. 7 1.3. Aanzichten van de drive. ................................................................................................................ 8 1.4. Kabels en aansluitstukken............................................................................................................ 10 2. Uw 4big installeren................................................................................................. 12 2.1. De interfacekabel verbinden. ........................................................................................................ 13 2.2. De 4big inschakelen. ................................................................................................................... 14 3. RAID........................................................................................................................ 15 3.1. Over RAID-modi......................................................................................................................... 15 3.1.1. RAID 0. ............................................................................................................................ 15 3.1.2. RAID 10. .......................................................................................................................... 16 3.1.3. Concatenatie................................................................................................................... 16 3.1.4. RAID 3 en RAID 3+Spare. ................................................................................................. 17 3.1.5. RAID 5 en RAID 5+Spare. ................................................................................................. 18 3.2. De RAID-modus wijzigen. ............................................................................................................. 19 3.3. Drives verwijderen en installeren. .................................................................................................. 20 3.4. Formatteren. ............................................................................................................................... 21 3.4.1. Bestandssysteemindelingen................................................................................................ 21 3.4.2. Formatteren voor Windows-gebruikers. ............................................................................... 23 3.4.3. Formatteren voor Mac-gebruikers...................................................................................... 25 3.5. De schijven partitioneren............................................................................................................. 26 3.5.1. Windows-gebruikers......................................................................................................... 26 3.5.2. Mac-gebruikers ............................................................................................................... 30 4. Problemen oplossen................................................................................................ 31 4.1. LED-statusindicatoren.................................................................................................................. 32 4.2. Andere onderwerpen van Problemen oplossen. .............................................................................. 34 4.3. Nieuwe firmware installeren ........................................................................................................ 34 5. Contact opnemen met de klantenservice................................................................. 35 5.1. Contactpersonen LaCie technische ondersteuning. ......................................................................... 36 6. Garantiegegevens................................................................................................... 37
Pagina: 2
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 2 Copyrights Copyright © 2008 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveel- voudigd, opgeslagen in een gegevens- systeem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elek- tronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeer- de handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition, Win- dows XP en Windows Vista zijn gedeponeer- de handelsmerken van Microsoft Corpora- tion. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoe- wel bij de voorbereiding van dit docu- ment redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of re- visies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale klasse B-apparaat voldoet aan alle eisen van de Canadese voorschriften in- zake apparatuur die storing veroorzaakt. Verklaring van overeenstem- ming voor Japan Dit is een product van klasse B op basis van de norm van de Voluntary Control Council for Interference from Informa- tion Technology Equipment (VCCI). Als het wordt gebruikt in de buurt van een radio- of televisietoestel in een woon- omgeving, kan dit product radiostoring veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur volgens de instructies in de bijgeleverde handleiding. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bedie- ning gelden de volgende voorwaarden: 1. De apparaten mogen geen schade- lijke storingen veroorzaken. 2. De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een on- gewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voor- schriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële om- geving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstra- len. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De ga- rantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet wor- den gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen) wordt u verzocht de sto- ring te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: ✦ ✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ✦ ✦ Vergroot de afstand tussen de ap- paratuur en de ontvanger. ✦ ✦ Sluit de apparatuur aan op een wand- contactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ✦ ✦ Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voor- schriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te be- dienen komt te vervallen. Verklaring van CE-certi�� - ficering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 2001 Onder verwijzing naar de volgende con- dities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/ EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inza- meling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu be- schermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte ap- paratuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leveran- cier van het product. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP:Eenafgeschermdnetsnoerisvereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije ra- dio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meege- leverde netsnoer wordt gebruikt. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCie 4big Quadra
Pagina: 3
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ✦ ✦ Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit ap- paraat. ✦ ✦ Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste proce- dure bij het installeren van het ap- paraat. ✦ ✦ Open een diskdrive niet en probeer deze niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voor- werpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De diskdrive die bij uw LaCie 4big meegeleverd wordt, bevat geen onderdelen die de ge- bruiker zelf kan onderhouden. Als het apparaat niet goed lijkt te wer- ken, laat het dan controleren door gekwalificeerd LaCie-serviceperso- neel.Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochti- ge of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof be- vatten op de LaCie 4big, aangezien de vloeistof in de openingen van de duplicator terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortslui- ting, brand en lichamelijk letsel toe. Zorg ervoor dat de computer en de LaCie 4big elektrisch zijn ge- aard. Als de apparaten niet zijn ge- aard, neemt de kans op elektrische schokken toe. ✦ ✦ Voedingsvereisten 100-240 V~, 1.44 A, 50-60 Hz, (fluctuaties van voedings- spanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale en transiënte overspanning volgens overspannings- categorie II). ✦ ✦ Stel de LaCie 4big niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 35 °C. Bovendien moet de luchtvochtigheid in bedrijf binnen het bereik van 5% tot 80% (niet conden- serend) liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90% (niet condenserend). Als u dit wel doet, kan LaCie 4big beschadigd raken of kan de behuizing vervormen. Plaats uw LaCie 4big niet in de nabij- heid van een warmtebron en stel de duplicator niet bloot aan zonlicht (ook niet achter glas). Aan de andere kant kan het plaatsen van de LaCie 4big in een te koude omgeving tot beschadi- ging van het apparaat leiden. ✦ ✦ Nominale koeling voor hoogten tot 2000 meter. ✦ ✦ Neem altijd de stekker van de LaCie 4big uit de contactdoos bij kans op bliksem of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. ✦ ✦ Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegeleverd. ✦ ✦ Gebruik de LaCie 4big niet in de na- bijheid van andere elektrische appa- raten zoals televisietoestellen, radio's of luidsprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. ✦ ✦ Stel de LaCie 4big niet op in de na- bijheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. ✦ ✦ Magnetische interferentie kan de wer- king en stabiliteit van uw LaCie 4big beïnvloeden. ✦ ✦ Oefen nooit overmatige kracht op uw LaCie 4big uit. Als u een probleem ont- dekt, raadpleegt u het hoofdstuk Pro- blemen oplossen in deze handleiding. Bescherm de LaCie 4big tegen over- matige blootstelling aan stof tijdens het gebruik of de opslag. In het apparaat kan zich stof ophopen, waardoor het risico op beschadiging of slechte wer- king toeneemt.Gebruik nooit benzeen, verfverdunner, reinigingsmiddelen of andere chemische producten voor het reinigen van de buitenkant van de La- Cie 4big. Door dergelijke producten verkleurt de behuizing en raakt deze vervormd. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek om het appa- raat schoon te vegen.Vervang defecte harddrives alleen door nieuwe drives die door LaCie geleverd zijn. Voor het verwijderen van drives verwijzen wij u naar paragraaf 3.3. Drives verwijderen en installeren.
Pagina: 4
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 BELANGRIJKE INFORMATIE: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE kopieën van uw gegevens te bewaren, bijvoorbeeld één op uw externe harde schijf en een tweede op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJKE INFORMATIE: 1GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk 5-10% minder).
Pagina: 5
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 5 1. Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LaCie 4big Qua- dra. Dit hoogwaardige, uiterst flexibele RAID (Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks)-subsysteem is ideaal voor de integratie met databases, video en elk creatief systeem. RAID-technologie is een van de beste methodes om uw gegevens te beschermen en het biedt meteen ook een betere gegevens- integriteit en beschikbaarheid dan standaard opslagruimte op een harde schijf. Dankzij het vermogen enkelvoudige fouten op te sporen en redundante informatie te leveren om het origineel te herstellen indien een schijf defect is, is een RAID-systeem een ideale methode om waardevolle gegevens te beveiligen, terwijl het ook de prestaties stroomlijnt. De LaCie 4big is de ultieme benadering van een flexibele RAID- oplossing met haar vermogen verschillende RAID-niveaus te be- heren voor een brede waaier aan toepassingen. Functies ✦ ✦ Enorme capaciteit, snelheid en beveiliging 'on de- mand' ✦ ✦ 7 RAID-modi: RAID 0, RAID 10, Concatenatie, RAID 3, RAID 3+Spare, RAID 5 en RAID 5+Spare ✦ ✦ Grote opslagcapaciteit ✦ ✦ eSATA 3Gbits, FireWire 800, FireWire 400, Hi-Speed USB 2.0 ✦ ✦ Eenvoudige plug & play installatie op pc of Mac Klik op een onderwerp: ✦ ✦ Setup ✦ ✦ De RAID-modus wijzigen ✦ ✦ Problemen oplossen Snelkoppelingen
Pagina: 6
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 1.1. Minimum systeemvereisten *Windows 2000 en Windows XP zullen geen logische volumes groter dan 2 TB herkennen. Raadpleeg paragraaf 3.4.1. Be- standssysteemindelingen voor meer informatie. ** De meeste computers worden niet standaard geleverd met FireWire 800- of eSATA-poorten. U moet dus mogelijk een PCI-, PCI-X- of PCI-Express-kaart aanschaffen om de LaCie 4big via FireWire 800-interface te kunnen aansluiten. LaCie levert een brede selectie PCI-kaarten. Bezoek de website van LaCie op www.lacie.com/accessories. Windows-gebruikers ✦ ✦ Windows 2000*, Windows XP* of Windows Vista ✦ ✦ 500 MHz Pentium III of hoger (of gelijkwaardige pro- cessor) ✦ ✦ 512 MB RAM of meer ✦ ✦ Beschikbare USB 2.0, FireWire 400, FireWire 800 of eSATA-interfacepoort** Mac-gebruikers ✦ ✦ Mac OS X 10.3 of hoger ✦ ✦ G4, G5, Intel Core Duo of Intel Core 2 Duo ✦ ✦ 512 MB RAM of meer ✦ ✦ Beschikbare USB 2.0, FireWire 400, FireWire 800 of eSATA-interfacepoort** ✦ ✦ Compatibel met Time Machine
Pagina: 7
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 7 1.2. Inhoud van de verpakking Uw LaCie 4big pakket bevat de systeemtoren en accessoiredoos met de hieronder vermelde elementen. 1. LaCie 4big RAID-systeemtoren met twee hot-swappable harde schijven 2. Hi-Speed USB 2.0-kabel 3. FireWire 400-kabel 4. FireWire 800-kabel 5. eSATA-kabel 6. Externe voeding 7. Cd-rom van LaCie met hulpprogramma’s 8. Snelle installatiehandleiding 9. Hulpprogramma 2-in-1 RAID-modus wijzigen en station verwijderen BELANGRIJKE INFORMATIE: Bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. © 2008 LaCie, all rights reserved. www.lacie.com 712490 Storage Utilities Version 1.0 LaCie User Manuals Utilities & Backup Software Quick Install Guide 4big Quadra eSATA 3Gbits | FireWire 800 | FireWire 400 | Hi-Speed USB 2.0 4 SATA SATA 1 2 3 5 6 7 8 9
Pagina: 8
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 8 Afb. 1.3 1.3. Aanzichten van de drive Vooraanzicht De blauwe knop op de voorkant van de LaCie 4big dient als drivestatuslampje en de LaCie Sneltoets. Zie de LaCie sneltoets gebruikershandleiding op de Sneltoets cd-rom voor meer informatie. Zie het onderdeel problemen oplossen in paragraaf 4.1. LED- statusindicatoren voor meer informatie.
Pagina: 9
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 9 off on auto Achteraanzicht 1. RAID-keuzeschakelaar 2. Aansluiting stroomingang 3. USB 2.0-poort 4. FireWire 800-poorten 5. FireWire 400-poort 6. eSATA 3Gbits-poort 7. aan/auto/uit-stroomschakelaar 8. Handgreep drivelade 9. Drivevergrendeling 10. Status-LED drive LET OP: Voorkom oververhitting en installeer de LaCie 4big op een goed geventileerde plaats zodat de luchtstroom tussen de controllerchips voldoende sterk is. Zorg er tevens voor dat de ventilator niet is geblokkeerd. Omgevingsvereisten: Temperatuur: 0 tot 35°C Luchtvochtigheid bij gebruik: 20 tot 80%, zonder condensvor- ming Luchtvochtigheid tijdens opslag: 10 tot 90%, zonder condens- vorming 2 10 9 8 7 3 5 6 4 1
Pagina: 10
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 10 1.4. Kabels en aansluitstukken USB 2.0 USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie om randappa- raten op de computer of op elkaar aan te sluiten. Hi-Speed USB 2.0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzakelijke bandbreedte en gegevensoverdrachtsnelheden biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harde schijven, cd-/dvd-drives en digitale camera's. Meegeleverde USB-kabel Met de drive van LaCie wordt een Hi-Speed USB 2.0-kabel meegeleverd om een maximale gegevensoverdrachtsnelheid te waarborgen bij aansluiting op een Hi-Speed USB 2.0-poort. Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB-poort, maar in dat geval zijn de overdrachtsnelheden van USB 1.1 van kracht. FireWire FireWire 400, ook wel IEEE 1394 genoemd, is een zeer snelle seriële invoer-/uitvoertechnologie voor het aansluiten van rand- apparaten op een computer of op elkaar. FireWire 800 is de implementatie van de nieuwe standaard IEEE 1394b. FireWire 800 biedt extra bandbreedte en maakt een grotere ka- belafstand tussen apparaten mogelijk. FireWire 800 is ideaal voor bandbreedte-intensieve toepassingen, zoals audio, video en afbeeldingen. Meegeleverde FireWire-kabels De LaCie harde schijf wordt geleverd met een FireWire 400-ka- bel en een FireWire 800-kabel. USB-kabeluiteinden Voordelen van Hi-Speed USB 2.0 ✦ ✦ Neerwaartse compatibiliteit: Hi-Speed USB 2.0 werkt met de oorspronkelijke USB-specificaties. ✦ ✦ Hot-swappable: bij het toevoegen of verwijderen van apparaten hoeft de computer niet te worden afgeslo- ten of opnieuw opgestart. FireWire 400-kabeluiteinden FireWire 800-kabeluiteinden Voordelen van FireWire ✦ ✦ Hot-pluggable: apparatuur kan worden aangesloten en afgekoppeld terwijl de bus in werking is. ✦ ✦ Isochrone levering van gegevens: geen verloren frames – FireWire ondersteunt real-time levering van gegevens. ✦ ✦ Flexibel: op één enkele bus kunnen tot 63 apparaten worden aangesloten.
Pagina: 11
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 11 eSATA Uw LaCie 4big Quadra maakt gebruik van de meest recente SATA-technologie, waardoor interface- (of bus)overdrachtsnel- heden tot 3 Gbit/s mogelijk worden. De SATA-technologie is aanvankelijk ontwikkeld als interne interface ter verbetering van de inwendige verbindingen. Snel daarna werd eSATA, oftewel externe SATA, ontwikkeld, waarmee het mogelijk werd om afge- schermde kabels buiten de pc te gebruiken. eSATA-technologie is ontwikkeld voor stevigheid en duurzaam- heid. eSATA-aansluitstukken hebben geen 'L'-vormig ontwerp zoals andere SATA-aansluitstukken hebben. Bovendien zijn de geleiders verticaal afwijkend en kleiner om te voorkomen dat er onbeschermde interne kabels worden gebruikt bij externe toe- passingen. Meegeleverde eSATA-kabel Met de drive van LaCie wordt een eSATA-kabel meegeleverd, zodat een maximale gegevensoverdrachtsnelheid is gewaar- borgd bij aansluiting op een eSATA-poort. S-ATA S-ATA eSATA-kabeluiteinden Voordelen van eSATA ✦ ✦ De eSATA-interface haalt een overdrachtsnelheid tot 3 Gbit/s. ✦ ✦ Connectorstand – Een uitsteeksel aan de buitenkant van de connector helpt tijdens het plaatsen bij het in- voeren en geleiden van de connector. ✦ ✦ Hot-plug-ondersteuning – eSATA maakt het toevoe- gen en verwijderen van een drive mogelijk zonder dat het systeem hoeft te worden uitgeschakeld of opnieuw opgestart.
Pagina: 12
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Installatie Gebruikershandleiding pagina 12 In dit hoofdstuk komen de installatie en configuratie van de La- Cie 4big aan bod. Volg de onderstaande stappen om uw LaCie 4big in te schakelen en te configureren: Stap 1: 2.1. De interfacekabel aansluiten Stap 2: 2.2. De 4big inschakelen Stap 3: 3.4. Formatteren – De stations formatteren op basis van uw opslagbehoeften. Raadpleeg paragraaf 3.4.1. Bestandssysteemindelingen voor meer informatie over indelingen voor bestandssystemen. 2. Uw 4big installeren
Pagina: 13
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Installatie Gebruikershandleiding pagina 13 2.1. De interfacekabel verbinden 1. Steek een uiteinde van de interfacekabel (USB of eSATA) in de overeenkomstige poort van uw hotscomputer. 2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de overeen- komstige poort op de 4big. TECHNISCHE OPMERKING: Indien twee interfaces gelijktij- dig aangesloten zijn, blijft de eerste aangesloten interface actief en de tweede zal niet werken. off on auto USB 2.0 FireWire 400 FireWire 800 eSATA
Pagina: 14
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Installatie Gebruikershandleiding pagina 14 2.2. De 4big inschakelen De voedingsset bestaat uit twee kabels: de ene kabel (A) wordt aangesloten op de LaCie-drive en de andere kabel (B) sluit u aan op een stopcontact. Dit kan een wandcontactdoos of een spanningsbeveiliging zijn. 1. Sluit kabel A aan op de 4big. 2. Sluit kabel B aan op de voedingseenheid (C). 3. Sluit kabel B aan op een spanningsbeveiliging of contact- doos. 4. Schakel de drive in door de stroomschakelaar aan de ach- terzijde van de drive op "on" te zetten. Het 4big-systeem heeft tot 30 seconden nodig om op te star- ten. LET OP: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder altijd de wisselstroomadapter voordat u uw LaCie- drive gaat verplaatsen. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. TECHNISCHE OPMERKING: Dankzij de voeding van 100-240 Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebrui- ken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade aan de drive ten ge- volge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. off on auto A B C OPMERKING: Afhankelijk van het land kan de aansluiting op een stopcontact anders zijn dan de aansluitingen die hierboven worden getoond.
Pagina: 15
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 15 3. RAID 3.1. Over RAID-modi Dit onderdeel helpt u beslissen welke de correcte RAID-modus is voor uw toepassing. 3.1.1. RAID 0 De 4big Quadra is voorgeconfigureerd in RAID 0, de snelste RAID-modus. Met minstens twee drives zorgt RAID 0 voor stri- ping van gegevens op elke schijf. De beschikbare capaciteiten van elke schijf worden samengevoegd zodat één logisch volume op de computer wordt geïnstalleerd. Als één fysieke schijf uitvalt, zijn de gegevens van beide schijven niet meer toegankelijk omdat delen van de gegevens zijn ge- schreven op alle schijven. A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 RAID 0 Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 RAID-nummer RAID-modus Capaciteit Beveiliging Snelheid 0 RAID 0 100% 1 RAID 10 50% 2 Concatenatie 100% 3 RAID 3 75% 4 RAID 3+Spare 50% 5 RAID 5 75% 6 RAID 5+Spare 50% 7 N.v.t (Er zullen geen RAID-wijzigingen plaatsvinden als 7 is geselecteerd) Toepassingen RAID 0 is ideaal voor gebruikers die maximale snelheid en capaciteit nodig hebben. Video-editors die met zeer grote bestanden werken, kunnen RAID 0 gebruiken tijdens het bewerken van meerdere videostreams voor een optimale afspeelprestatie. Een RAID 0-array is meer geschikt voor het actief werken met bestanden (zoals videobewerking) en dient niet te worden gebruikt als een opslagback-up.
Pagina: 16
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 16 3.1.2. RAID 10 RAID 10 (ook RAID 1+0 genoemd) is een ander RAID-niveau dat de eigenschappen van andere niveaus (RAID 1 en RAID 0) combineert. Het is een “mirror (spiegel) van stripes”, wat bete- kent dat gegevens worden gestriped over twee gespiegelde ar- rays. Het stripen gebeurt tussen arrays en het spiegelen binnen dezelfde array. Raadpleeg het schema rechts. In een RAID 10-array kan één schijf van elk gespiegeld paar een defect vertonen zonder enig gegevensverlies. De actieve schijf in een array met een defecte schijf wordt echter een zwakke schakel voor de volledige array. Als de tweede schijf in een gespiegeld paar defect is, gaat de volledige array verloren. 3.1.3. Concatenatie Als schijven zijn geconcateneerd, worden hun capaciteiten ge- combineerd en worden gegevens geschreven naar de primaire schijf in de array tot deze vol is en dan naar de volgende schij- ven. Concatenatie biedt geen prestatievoordelen of extra vei- ligheid voor gegevens. Het is simpelweg een methode voor de combinatie van meer dan één fysieke schijf in één volume voor een grotere totale capaciteit. Met concatenatie is het volledig capaciteitsgebruik van alle schijven in de array mogelijk en kunnen de meeste gegevens een schijfstoring overleven. Alleen gegevens op de defecte schijf en gegevens die gedeeltelijk zijn geschreven op de defecte schijf en een werkende schijf gaan verloren. Biedt de maximale capaciteit doordat de capaciteiten van ver- schillende drives tot één groot volume worden gecombineerd. RAID 1 RAID 1 RAID 0 A2 A4 A6 A8 RAID 10 A2 A6 A8 A4 A1 A3 A7 A5 A1 A3 A5 A7 Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Concatenation A B C D E F G H I J K L M N O P Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Toepassingen RAID 10 biedt goede snelheden door de RAID 0-striping maar vermindert de beschikbare capaciteit van een ap- paraat met de helft (ervan uitgaand dat alle schijven in de array over dezelfde capaciteit beschikken).
Pagina: 17
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 17 A1 A4 B1 B4 C1 C4 A2 A5 B2 B5 C2 C5 A3 A6 B3 B6 C3 C6 Ap(1-3) Ap(4-6) Bp(1-3) Bp(4-6) Cp(1-3) Cp(4-6) RAID 3 Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 RAID 3+ Spare Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 A1 A3 B1 B3 C1 C3 A2 A3 B2 B4 C2 C4 Ap(1-2) Ap(3-4) Bp(1-2) Bp(3-4) Cp(1-2) Cp(3-4) Spare 3.1.4. RAID 3 en RAID 3+Spare RAID 3 gebruikt bytesgewijze striping met een afzonderlijke pari- teitsschijf (Schijf 4 op de afbeeldingen, rechts) zodat één volume wordt geïnstalleerd op de computer. Een RAID 3-array laat een enkele schijfstoring toe zonder gegevensverlies. Als één fysieke schijf defect is, kunnen de gegevens van de defecte schijf wor- den gereconstrueerd op een vervangingsschijf. Als een tweede schijf een defect vertoont voordat de gegevens kunnen worden gereconstrueerd op een vervangingsschijf, gaan alle gegevens in de array verloren. Bij RAID 3+Spare wordt één schijf in de array leeg gelaten. Als een schijf in de array defect is, worden de gegevens van de de- fecte schijf automatisch gereconstrueerd op de lege of “spare”- schijf (reserveschijf). Toepassingen RAID 3 biedt een goede gegevensveiligheid voor om- gevingen waar lange, sequentiële bestanden worden gelezen, zoals videobestanden. Schijfstoring zorgt niet voor een serviceonderbreking omdat de gegevens wor- den gelezen van pariteitsblokken. RAID 3 is handig voor personen die prestaties en permanente toegang tot hun gegevens nodig hebben, zoals videobewerkers. RAID 3 wordt niet aanbevolen voor intensief gebruik met niet-se- quentiële bestanden, omdat de willekeurige leesprestaties worden gehinderd door de afzonderlijke pariteitsschijf. Bij RAID 3+Spare vereist een schijfstoring geen onmid- dellijke aandacht omdat het systeem automatisch wordt gereconstrueerd met behulp van de 'hot spare'. De de- fecte schijf dient echter wel zo snel mogelijk te worden vervangen.
Pagina: 18
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 18 3.1.5. RAID 5 en RAID 5+Spare RAID 5 combineert de striping van RAID 0 met gegevensredun- dantie in een array met minimaal drie schijven. Gegevens worden gestriped over alle schijven en een pariteits- blok (P) wordt voor elk gegevensblok geschreven op dezelfde stripe. Als één fysieke schijf defect is, kunnen de gegevens van de defecte schijf worden gereconstrueerd op een vervangings- schijf. Er gaan geen gegevens verloren in het geval van een en- kele schijfstoring maar als een tweede schijf een defect vertoont voordat de gegevens kunnen worden gereconstrueerd op een vervangingsschijf, gaan alle gegevens in de array verloren. Bij RAID 5+Spare wordt één schijf in de array leeg gelaten. Als een schijf in de array defect is, worden de gegevens van de de- fecte schijf automatisch gereconstrueerd op de lege of “spare”- schijf (reserveschijf). RAID 5+Spare Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Spare A2 D2 C1 Bp A1 B1 D1 Cp C2 B2 Ap Dp RAID 5 Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Ap B3 C3 D3 A3 C2 D2 Bp A2 B2 D1 Cp A1 B1 C1 Dp Toepassingen RAID 5 combineert gegevensveiligheid met een efficiënt gebruik van schijfruimte. Schijfstoring zorgt niet voor een serviceonderbreking omdat de gegevens worden gelezen van pariteitsblokken. RAID 5 is handig voor personen die prestaties en permanente toegang tot hun gegevens no- dig hebben, zoals videobewerkers. Bij RAID 5+Spare vereist een schijfstoring geen onmid- dellijke aandacht omdat het systeem automatisch wordt gereconstrueerd met behulp van de 'hot spare'. De de- fecte schijf dient echter wel zo snel mogelijk te worden vervangen.
Pagina: 19
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 19 3.2. De RAID-modus wijzigen De 4big wordt voorgeconfigureerd in RAID 0-modus geleverd. Voordat u de RAID-modus van de LaCie 4big wijzigt, moet u bekend zijn met de RAID-modi van de 4big. Zie paragraaf 3.1. Over RAID-modi. BELANGRIJKE INFORMATIE: Wijzigingen aan de RAID- modus vernietigen gegevens die op de LaCie 4big opgeslagen werden. Als u gegevens hebt opgeslagen op de schijven moet u een back-up maken voor u deze stappen uitvoert. De RAID-modus wijzigen: 1. Koppel de 4big Quadra volumes los van uw computer of verwijder deze op veilige wijze, koppel de interfacekabel los en schakel de 4big uit. 2. Om de RAID modus te wijzigen, zet u de LaCie 4big op ON (niet “AUTO”) terwijl u de LED knop vooraan ingedrukt houdt gedurende 15 seconden. De LED vooraan zal blauw en rood knipperen. 3. Druk op de knoppen + of – op de keuzeschakelaar voor de RAID-modus totdat het gewenste RAID-nummer wordt weergegeven. Zie Afb. 3.2. OPMERKING: 0 = RAID 0, 1 = RAID 10, 2 = Concatena- tie, 3 = RAID 3, 4 = RAID 3+Spare, 5 = RAID 5, 6 = RAID 5+Spare, 7 = N.v.t. OPMERKING: Alhoewel het cijfer 7 in de RAID-keuzeknop verschijnt, zullen er bij de keuze 7 geen RAID-wijzigingen wor- den doorgevoerd. 4. Valideer de modus door op de knop met de LED aan de voorzijde te drukken. De 4big zal opstarten. 5. Laat de drives inschakelen en zet dan de 4big uit. Laat deze uitschakelen en schakel hem opnieuw in. 6. Partitioneer de drives. Raadpleeg paragraaf 3.4. Formatteren. BELANGRIJKE INFORMATIE: Na het wijzigen van de op- slagbeleidconfiguratie moet u de diskdrives partitioneren. Zie paragraaf 3.5. De drives partitioneren. LET OP: Uw LaCie 4big wordt voorgeconfigureerd in RAID 0-modus (FAST) geleverd. RAID 0 biedt toegang tot het vol- ledige opslagvermogen maar biedt geen bescherming. Indien een van de schijven een defect vertoont, gaan alle gegevens verloren. Wanneer u bezorgd bent over de veiligheid van uw gegevens, beveelt LaCie een RAID 10, 3, 3+SPARE, 5 of 5+SPARE-configuratie aan. Zie paragraaf 3.1. Over RAID- modi voor meer informatie. Afb. 3.2 off on auto off on auto
Pagina: 20
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 20 Wanneer een afzonderlijke harde schijf defect raakt in de La- Cie 4big, neemt u contact met uw LaCie-wederverkoper of met de LaCie-klantenservice. Vervang een defecte harddrive alleen door een nieuwe drive van LaCie. LET OP: Na continu gebruik van de LaCie 4big kunnen de drives heet zijn. Wees voorzichtig bij het verwijderen van drives. Een drive verwijderen: 1. Als de 4big zich in de RAID 0- of Concatenatiemodus be- vindt, schakelt u hem uit en koppelt u hem los. Als de 4big zich in de RAID 10, 3, 3+, 5 of 5+ modus bevindt, kunt u hem ingeschakeld laten en doorgaan met stap 2. 2. De drivelade kan geblokkeerd zijn. Om deze te ontgrende- len, voegt u het ronde uiteinde van het geleverde 2-in-1 ge- reedschap in de sleuf van de stationvergrendeling en draait u het slot tot het verticaal is (Afb. 3.3-A). 3. Haal de schijflade los door een vinger in de ruimte achter de handgreep van de schijflade te steken en te trekken om de drive los te koppelen. 4. Neem de handgreep van drivelade beet en verwijder de drive zorgvuldig (Afb. 3.3-B). 5. Schakel de drive in om de resterende drives te gebruiken. Een drive installeren: 1. Als de 4big zich in de RAID 0- of Concatenatiemodus be- vindt, schakelt u hem uit en koppelt u hem los. Als de 4big zich in de RAID 10, 3, 3+, 5 of 5+ modus bevindt, kunt u hem ingeschakeld laten en doorgaan met stap 2. 2. Schuif de drivelade voorzichtig in een lege drive bay. Als u enige weerstand voelt als de drivelade bijna op zijn plaats zit, duwt u tegen de handgreep van de drivelade totdat de drive op zijn plaats vastklikt en de handgreep uitgelijnd is met de achterkant van de 4big. 3. Gebruik het 2-in-1 gereedschap om het station te vergren- delen. Draai de vergrendeling tot de groeven verticaal gepositioneerd zijn. De drives zijn vergrendeld als beide vergrendelingen verticaal staan. TECHNISCHE OPMERKING: Tijdens een reconstructie zijn de gegevens nog steeds toegankelijk. De 4big kan worden los- gekoppeld van het werkstation tijdens de reconstructie en zelfs in AUTO-modus; enkel de stroom moet aangesloten zijn. off Afb. 3.3-A Afb. 3.3-B off 3.3. Drives verwijderen en installeren BELANGRIJKE INFORMATIE: De garantie van de schijf wordt nietig verklaard als u het defecte station vervangt door een station dat niet door LaCie geleverd werd. Stations aange- kocht van LaCie worden geleverd met voorgemonteerde stati- onsleuven met handvaten. BELANGRIJKE INFORMATIE: Een nieuwe drive dient geen kleinere capaciteit te hebben dan de drive die het vervangt. BELANGRIJKE INFORMATIE: De reconstructie van een RAID-array kan diverse uren in be- slag nemen. Bijvoorbeeld: de reconstructie van een 1 TB RAID 3-array kan tot 6 uur duren. De benodigde tijd voor een reconstructie neemt toe als u de drives gebruikt tijdens de reconstructie. LaCie adviseert de drives niet te verwijderen tijdens de recon- structie.
Pagina: 21
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 21 3.4. Formatteren De 4big Quadra wordt voorgeformatteerd in HFS+ geleverd (geoptimaliseerd voor Mac OS X). Lees de volgende informatie met betrekking tot bestandssysteemindelingen voor Windows- en Mac-besturingssystemen om te bepalen of u de schijven van de 4big moet formatteren. Raadpleeg paragraaf 3.4.2 en 3.4.3 voor instructies met betrekking tot de formattering. 3.4.1. Bestandssysteemindelingen Windows-gebruikers De 4big Quadra wordt voorgeformatteerd in HFS+ geleverd (geoptimaliseerd voor Mac OS X). TECHNISCHE OPMERKING: Windows XP 32-bit en Win- dows 2000 ondersteunen geen volumes groter dan 2 TB. Win- dows XP x64, Windows Server 2003 SP1 en Windows Vista Enterprise/Ultimate (32- en 64-bit versies) doen dit wel maar om volumes groter dan 2 TB te creëren op deze besturings- systemen, moet u de schijf naar het GPT-bestandssysteem converteren. Deze procedure wordt uitvoering beschreven in 3.4.2. Formatteren voor Windows-gebruikers. FAT 32 FAT is een acroniem voor File Allocation Table, dat stamt uit het begin van het DOS-tijdperk. Oorspronkelijk was FAT uitsluitend 16-bits, maar na de tweede release van Windows 95 onder- ging deze bestandsindeling een upgrade tot 32-bits, vandaar de naam FAT 32. In theorie kunnen FAT 32-volumes in grootte va- riëren van minder dan 1 MB tot 2 TB. Het is het eigen bestands- systeem van Windows 98 en Windows Me en wordt ondersteund door Windows 2000, Windows XP en Windows Vista. Als FAT 32 echter wordt gebruikt in combinatie met Windows 2000, Win- dows XP en Windows Vista, kunnen volumes maximaal 32GB groot zijn (deze beperking wordt opgelegd door Schijfbeheer, het hulpprogramma voor partitionering van Windows) en afzon- derlijke bestanden maximaal 4 GB. NTFS Dit acroniem staat voor New Technology Filing System. NTFS vormt het eigen bestandssysteem voor Windows NT, Windows 2000, Windows XP en Windows Vista. NTFS biedt verschillende functies die niet beschikbaar zijn bij FAT 32, zoals bestands- compressie, codering, machtigingen en controle, alsmede het vermogen om drives te spiegelen en RAID 5-functionaliteit. De Bestandssysteemindelingen Er bestaan twee verschillende bestandssysteemindelingen die compatibel zijn met Windows-besturingssystemen: NTFS en FAT 32 (MS-DOS). Gebruik onderstaande infor- matie om te bepalen welke indeling het best bij u past. Gebruik NTFS als... …u de drive alleen onder Windows 2000 of Windows XP of Windows Vista gaat gebruiken. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestandssy- steem is in de modus alleen-lezen compatibel met Mac OS X 10.3 en hoger. Raadpleeg de technische opmerking links voor informatie over de beperking van de 2 TB volu- megrootte onder Windows XP 32-bit en Windows 2000. Gebruik FAT 32 (MS-DOS) als... ...u de drive zowel met Windows als met Mac OS X 10.3 gaat gebruiken of als u de drive gaat delen tussen Win- dows 2000 en Windows XP of Windows Vista. De maxi- male grootte van afzonderlijke bestanden is 4 GB.
Pagina: 22
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 22 minimale ondersteunde volumegrootte voor NTFS is 10 MB ter- wijl de maximale 2 TB bedraagt wanneer geïnitialiseerd in MBR- formaat. Indien geïnitialiseerd in GPT-formaat, is er zelfs geen enkele beperking (bestandsgrootte kent geen limiet). Volumes die zijn gemaakt in NTFS kunnen alleen rechtstreeks worden benaderd (niet via shares) door Windows NT, Windows 2000, Windows XP en Windows Vista, zonder hulp van producten van andere leveranciers. De LaCie 4big Quadra wordt voorgeformatteerd in HFS+ ge- leverd voor optimale prestaties met Mac OS X. Mac OS X-gebruikers: U kunt de drive aanpassen door deze opnieuw te formatteren en/of te partitioneren met verschillende bestandssysteemstruc- turen. Voor optimale prestaties in Mac OS-omgevingen format- teert en partitioneert u de drive als één groot volume met de bestandsindeling 'Mac OS Extended'. Mac OS Extended (HFS+) Mac OS Extended verwijst naar het bestandsysteem dat gebruikt wordt in Mac OS X. HFS+ is een optimalisering van het ou- dere HFS bestandsysteem door en efficiënter gebruik van de de ruimte op de harde schijf. Met HFS+ bent u niet meer beperkt door de blokgrootte. MS-DOS-bestandssysteem (FAT 32) Dit is het Microsoft-bestandssysteem dat beter bekend staat als FAT 32. Dit is het bestandssysteem dat u gebruikt als u de hard- drive van LaCie gebruikt voor zowel Mac als Windows.
Pagina: 23
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 23 3.4.2. Formatteren voor Windows-gebrui- kers De formatteringsprocedure van een station op een computer met Windows 2000, Windows XP of Windows Vista bestaat uit twee stappen: (1) Een handtekening installeren op het station en (2) het station formatteren. Deze stappen wissen alle aanwezige gegevens op de schijf. LET OP: Als u deze stappen volgt, worden alle gegevens van de 4big gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. TECHNISCHE OPMERKING: Windows XP 32-bit en Windows 2000: Deze besturingssy- stemen zullen geen volumes groter dan 2 TB herkennen. Windows XP x64 en Windows Vista Enterprise/Ultimate (32- en 64-bit versies): Deze besturingssystemen zullen vo- lumes groter dan 2 TB herkennen, maar de schijven moeten naar het GPT-bestandssysteem worden geconverteerd voordat partities groter dan 2 TB kunnen worden gecreëerd. 1. Sluit het station aan op de computer met de interface- poort. 2. Klik rechts op Deze computer en selecteer Beheren. 3. In het venster “Computerbeheer”, selecteert u Schijfbeheer (onder de groep Opslag). Zie Afb. 3.4.2-A (schermen kun- nen enigszins verschillen afhankelijk van het systeem). 4. Als het venster “Schijf-wizard initialiseren en converteren” verschijnt, klikt u op Annuleren. 5. Windows rangschikt de harde schijven die geïnstalleerd zijn op het systeem. Zoek de drive die wordt aangeduid met het pictogram . Klik rechts op het pictogram en selecteer Initialiseren. 6. Alleen voor Windows XP x64- en Windows Vista Enterprise/ Ultimate-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op de drive en klik op Converteren naar GPT. 7. In het vakje rechts met vermelding Niet toegewezen, klikt u rechts en selecteert u Nieuwe partitie… 8. Op de eerste pagina van de “Nieuwe partitie wizard” klikt u op Volgende. Zie Afb. 3.4.2-B (schermen kunnen enigs- zins verschillen afhankelijk van het systeem). vervolg op volgende pagina... Afbeelding 3.4.2-A. Afbeelding 3.4.2-B.
Pagina: 24
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 24 9. Klik op Volgende. 10. Klik op Volgende. 11. Klik op Volgende. 12. Klik op Volgende. 13. In het venster Partitie formatteren selecteert u Snel format- teren. Klik op Volgende. 14. Klik op Voltooien om de formattering te starten. 15. Windows Schijfbeheer formatteert de schijf en verdeelt ze in partities op basis van uw instellingen (Afb. 3.4.2-D.) en uw drive verschijnt in Deze computer, klaar voor gebruik. BELANGRIJKE INFORMATIE: Raadpleeg paragraaf 3.4.1. Bestandssysteemindelingen voor een meer gedetailleerde ver- gelijking van de verschillende bestandssysteemindelingen. Afbeelding 3.4.2-C Afbeelding 3.4.2-D
Pagina: 25
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 25 3.4.3. Formatteren voor Mac-gebruikers 1. Sluit het station aan op de computer en schakel het station in. 2. Selecteer Hulpprogramma's in het Start-menu in de Zoe- ker menubalk. 3. In de map Hulpprogramma's dubbelklikt u op Schijf hulp- programma. 4. Het venster Schijf hulpprogramma wordt geopend. Selec- teer het volume met het etiket LaCie harde schijf in de lijst met beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het venster. 5. Selecteer de tab Partition (Partitioneren). 6. In het menuVolumeschema: selecteert u het aantal par- tities waarin u het station wilt verdelen (Mac OS X biedt u de optie het station te verdelen in maximaal 16 partities). U kunt de grootte van iedere partitie aanpassen met de schuif- balk tussen de partities in het Volumeschema: gebied. 7. In het onderdeel Volume informatie voert u een naam in voor ieder (partitie), selecteer het volumeformaat. 8. Zodra u de volume-opties hebt voltooid, klikt u op Partiti- oneren. Klik opnieuw op Partitioneren wanneer de waar- schuwing verschijnt om door te gaan. 9. Mac Disk Utility formatteert en partitioneert de schijf over- eenkomstig uw instellingen en uw drive is gereed voor ge- bruik. BELANGRIJKE INFORMATIE: Raadpleeg paragraaf 3.4.1. Bestandssysteemindelingen voor een meer gedetailleerde ver- gelijking van de verschillende bestandssysteemindelingen. BELANGRIJKE INFORMATIE: Apple adviseert dat u, ten- zij u een specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem (UFS) te gebruiken, het Mac OS Extended-formaat gebruikt omdat dat voor Macintosh-gebruikers bekender is. LET OP: Als u deze stappen volgt, worden alle gegevens van de 4big gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. Afbeelding 3.4.3
Pagina: 26
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 26 3.5. De schijven partitioneren U moet de drives indelen in partities nadat u de 4big confi- guratiemodus hebt gewijzigd (SAFE, FAST, BIG, etc.). Hierbij formatteert u de drives. Voor meer informatie over bestandssy- steemindelingen verwijzen wij u naar paragraaf 3.4.1. Bestands- systeemindelingen. BELANGRIJKE INFORMATIE: De drives die bij het product worden geleverd zijn geformatteerd als HFS+. De drives moe- ten opnieuw worden geformatteerd om ze te kunnen gebruiken onder Windows-besturingsprogramma's of voor gebruik onder verschillende besturingssystemen op Mac en pc. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 3.4.1. Bestandssysteeminde- lingen. 3.5.1. Windows-gebruikers Dit voorbeeld toont het Fast-opslagbeleid dat de prestaties van de LaCie 4big optimaliseert. 10. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Deze com- puter op uw bureaublad en selecteer Beheren in het pop- upvenster (Afb. 3.5.1-A).Selecteer Schijfbeheer onder Op- slag om Windows schijfbeheer (Afb. 3.5.1-B) te openen. vervolg op volgende pagina... Afb. 3.5.1-A Afb. 3.5.1-B
Pagina: 27
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 27 11. Klik met de rechtermuisknop op de niet-toegewezen ruimte van de geconfigureerde schijf en selecteer Nieuwe partitie. Als de optie Nieuwe partitie niet beschikbaar is, moet u de schijf selecteren en deze eerst initialiseren (Afb. 3.5.1-C). 12. Klik op Volgende om de wizard Partitioneren te starten (Afb. 3.5.1-D). 13. Selecteer de Primaire of Uitgebreide optie en klik op Vol- gende (Afb. 3.5.1-E). Afb. 3.5.1-C Afb. 3.5.1-D Afb. 3.5.1-E
Pagina: 28
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 30 3.5.2. Mac-gebruikers LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gege- vens op de harde schijf gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. 1. Selecteer Hulpprogramma's in het menu Go op de Fin- der-menubalk. 2. Open het Schijfhulpprogramma. 3. In de schijflijst aan de linkerzijde van het venster Schijfhulp- programma zoekt u de schijf die overeenkomt met uw La- Cie-harde schijf. Bij elke schijf is er een weergave voor de schijfcontroller en een voor elk volume op de schijf. Kies de weergave voor de controller (bv. “1988.89 GB HDT72251 6...” in Afb. 3.5.2-A). 4. Selecteer de tab Partition (Partitioneren). 5. In het menu Volume-indeling kiest u het aantal partities waarin u de schijf wenst te verdelen (maximum 16). U kunt de grootte van elke partities aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volumestructuur:. 6. Maak in het onderdeel Volumegegevens een naam aan voor elk volume (partitie), kies de volumestructuur (Mac OS Extended, Mac OS Standard, UNIX-bestandssysteem of MS-DOS). TECHNISCHE OPMERKING: Om een volume te delen met Windows-gebruikers kiest u de MS-DOS-indeling (FAT32). BELANGRIJKE INFORMATIE: Apple adviseert dat u, ten- zij u een specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem (UFS) te gebruiken, het Mac OS Extended-formaat gebruikt omdat dat voor Macintosh-gebruikers bekender is. 8. Klik op Partitioneren. Klik opnieuw opPartitioneren om het waarschuwingsbericht te sluiten en door te gaan. 9. Mac Disk Utility formatteert en partitioneert de schijf over- eenkomstig uw instellingen en uw drive is gereed voor ge- bruik. Afbeelding 3.5.2-A Afbeelding 3.5.2-B 3 4 7 5 6
Pagina: 29
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 31 4. Problemen oplossen Als u LaCie 4big niet correct werkt, raadpleegt u de tabel op de volgende pagina om de status van uw apparaat te identificeren. Als u de hele tabel hebt doorlopen en uw drive werkt nog steeds niet correct, neemt u de FAQ's (veelgestelde vragen) door die regelmatig op onze website, www.lacie.com, worden gepubliceerd. Een van deze FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de pagina's met stuurprogramma's bezoeken, waar de meest recente software- updates te vinden zijn. Als u aanvullende hulp nodig hebt, verwijzen we u naar uw LaCie verkoper of de LaCie technische ondersteuning (zie het onderdeel 5. Contact opnemen met de klantendienst voor meer informatie). Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft er voortdurend naar om u de meest actuele en uitgebreide gebruikershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw handleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijkt u op onze website voor de nieuwste beschikbare versie. www.lacie.com
Pagina: 30
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 32 4.1. LED-statusindicatoren Gebruik de LED's aan de voor- en achterkant van de 4big en het onderstaande schema om de status van uw 4big te bepalen: Als de LED aan de voorkant: En de LED aan de achterkant: En de RAID- modus is: Dan: Blauw brandend Blauw knippert Alle De 4big werkt correct. Alleen de LED's van actieve schijven knip- peren. Blauw knippert Blauw knippert Alle De 4big start op. De LED aan de voorzijde en de LED's van wer- kende schijven worden constant blauw na de initialisatie. De blauwe kleur dimt (5s)* Uit Alle De 4big bevindt zich in standbymodus. Als de stroomschakelaar op “auto” is gezet, zal de 4big in standby treden als uw com- puter is uitgeschakeld of in standby staat. Als de reconstructie is begonnen, zal het proces worden voltooid voordat de 4big in standby kan treden. Na 30 minuten in standby zal de LED doven. Afwisselend lang blauw en kort rood is: Drie schijven heb- ben een knippe- rende blauwe kleur, maar één schijf knippert rood: RAID 10 RAID wordt gereconstrueerd. RAID 3 RAID 5 RAID 3+/5+ Continu rood is (inactieve schijven) en continue blauw (actieve schijven) is RAID 10 Een drive is inactief of werd verkeerd geplaatst. RAID werkt maar de veiligheid van de drives is in het gedrang. RAID 3 RAID 5 RAID 3+/5+ Continu rood Continu rood (inactieve schijven) en continue blauw (actieve schijven) RAID 0 Een of meer drives zijn inactief of verkeerd geplaatst. RAID werkt niet. Concatenatie RAID 10 Twee of meer drives zijn inactief of verkeerd geplaatst. RAID werkt niet. RAID 3 RAID 5 RAID 3+/5+ Blauw/rood knip- pert Normale LED- activiteit Alle Temperatuurwaarschuwing. Laat de 4big de huidige processen voltooien en schakel hem dan uit. Zorg ervoor dat de venti- latieopeningen aan de achterkant van de 4big niet worden belemmerd en dat er voldoende ruimte is voor een luchtstroom rond de eenheid. Laat de 4big afkoelen voordat u hem opnieuw inschakelt. * LED dimt 5 seconden en blijft dan lichtjes schijnen. vervolg op de volgende pagina
Pagina: 31
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 33 Als de LED aan de voorkant: En de LED aan de achterkant: En de RAID- modus is: Dan: De rode kleur dimt (5s)* Uit Alle Tijdens standbymodus: één of meer drives zijn inactief of ver- keerd geplaatst. RAID werkt niet. De dimmende LED blijft 30 minuten aan. De rode kleur dimt (5s)* Uit Alle Kritieke temperatuur. LaCie adviseert dat u de 4big na deze gebeurtenis ten minste een uur in standby laat voordat u hem opnieuw opstart om zo schade aan de schijven te voorkomen. Uit Uit Alle De 4big is uitgeschakeld of staat langer dan 30 minuten in stand- bymodus, of er is een storing in het systeem of de elektronische printplaat. Neem contact op met de klantenservice van LaCie. * LED dimt 5 seconden en blijft dan lichtjes schijnen.
Pagina: 32
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 34 4.2. Andere onderwerpen van Problemen oplossen Probleem Oplossingen De 4big wordt niet door de computer herkend. Als er geen pictogram is voor de 4big op het bureaublad (Mac-gebruikers) of in Deze Com- puter (Windows-gebruikers): ✦ ✦ Controleer de aansluiting van de interfacekabel. Controleer de beide uiteinden van de FireWire-, eSATA- of USB-kabels en zorg ervoor dat ze goed op de juiste poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. ✦ ✦ Zorg ervoor dat uw computer voldoet aan de minimum systeemvereisten voor compa- tibiliteit met de 4big Quadra. Zie paragraaf 1.1. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. ✦ ✦ Controleer of de voeding correct is aangesloten (raadpleeg paragraaf 2.2. De 4big in- schakelen), dat de drive is ingeschakeld met de aan/uit/auto-knop op de achterkant van de drive en dat de contactdoos waarop de voeding is aangesloten ook is ingeschakeld. ✦ ✦ Controleer of de drive correct is geformatteerd. Raadpleeg paragraaf 3.4. Formatteren. De 4big werkt langzaam. Als andere USB-, eSATA- of FireWire-apparaten zijn aangesloten op dezelfde poort of hub, koppelt u de andere apparaten los en kijkt u of de prestaties van de 4big verbeteren. De voeding werkt niet meer. U kunt vervangende netsnoeren aanschaffen via de LaCie-webpagina: www.lacie.com 4.3. Nieuwe firmware installeren LaCie biedt regelmatig firmware-updates aan voor de 4big. Ga naar de LaCie website, www.lacie.com, voor de meest recente firmware- update. Neem contact op met de LaCie technische ondersteuning voor de procedure.
Pagina: 33
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 35 5. Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst 1. Lees de handleidingen en raadpleeg hoofdstuk 4. Problemen oplossen. 2. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u zich alle relevante vragen in de controlelijst voor probleemoplossing hebt gesteld en u slaagt er nog steeds niet in uw LaCie-drive goed te laten werken, neem dan contact met ons op via www.lacie.com. Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt: Informatie Waar kunt u deze informatie vinden 1. Serienummer van de LaCie Hard Drive Op een sticker op de achterkant van de drive of op de originele verpak- king 3. Macintosh-/pc-model Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selec- teer Over deze Mac. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen > Algemeen. 4. Versie van het besturingssysteem 5. Processorsnelheid 6. Computergeheugen 7. De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selecteer Over deze Mac. Selecteer More Info...(Meer info...) Het Apple Systeemprofiel wordt dan geopend met een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Hardware
Pagina: 34
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 36 5.1. Contactpersonen LaCie technische ondersteuning LaCie Azië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/asia/contact/ LaCie Australië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/au/contact/ LaCie België Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/be/contact/ (Frans) LaCie Canada Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/caen/contact/ (Engels) LaCie Denemarken Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/dk/contact LaCie Finland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fi/contact/ LaCie Frankrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fr/contact/ LaCie Duitsland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/de/contact/ LaCie Italië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/it/contact/ LaCie Japan Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/jp/contact/ LaCie Nederland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/nl/contact/ LaCie Noorwegen Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/no/contact/ LaCie Spanje Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/es/contact/ LaCie Zweden Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/se/contact/ LaCie Zwitserland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Frans) LaCie Verenigd Koninkrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/uk/contact LaCie Ierland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/ie/contact/ LaCie VS Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/contact/ LaCie International Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/intl/contact/
Pagina: 35
LaCie 4big Quadra • Design by Neil Poulton Garantie Gebruikershandleiding pagina 37 LaCie garandeert uw LaCie 4big tegen materiaal- en produc- tiefouten, bij normaal gebruik, gedurende de periode die staat vermeld op uw garantiecertificaat. Indien mocht blijken dat dit product defect is binnen de garantieperiode, zal LaCie, naar eigen keuze, de defecte LaCie 4big repareren of vervangen. In geval van een drivedefect neemt u contact op met uw LaCie- wederverkoper of met de LaCie-klantenservice voor een vervan- gende drive. Deze garantie wordt ongeldig indien: ✦ ✦ de LaCie 4big is gebruikt/opgeslagen onder abnormale gebruiks- of onderhoudsomstandigheden; ✦ ✦ de LaCie 4big is gerepareerd, aangepast of gewijzigd, ten- zij zo'n reparatie, aanpassing of wijziging uitdrukkelijk door LaCie schriftelijk is goedgekeurd; ✦ ✦ de LaCie 4big is blootgesteld aan verkeerd gebruik, ver- waarlozing, blikseminslag, elektrische storingen, onjuiste verpakking of ongevallen; ✦ ✦ de LaCie 4big op onjuiste wijze is geïnstalleerd; ✦ ✦ het serienummer van de LaCie 4big of een individuele drive bay onleesbaar is of ontbreekt; ✦ ✦ het defecte onderdeel een vervangingsonderdeel is, zoals een opberglade, enz.; ✦ ✦ de verzegeling van de LaCie 4big of een individuele drive bay is verbroken; ✦ ✦ één of twee van de harde schijven verwijderd en vervangen zijn door een harde schijf die niet van LaCie is. Voor het verwijderen of vervangen van drives verwijzen wij u naar paragraaf 3.3. Drives verwijderen en installeren. LaCie en haar leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies tijdens het gebruik van dit apparaat of voor welk probleem dan ook dat hieruit voortvloeit. LaCie is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor di- recte, bijzondere of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschadiging of verlies van eigendommen of appa- ratuur, omzet- of winstverlies, kosten van vervangingsgoederen of de onkosten of ongemakken die worden veroorzaakt door onderbrekingen voor servicedoeleinden. Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de ver- antwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of her- stellen van deze gegevens. In geen geval zal enig persoon recht hebben op een vergoeding die hoger is dan de aankoopprijs die is betaald voor de drive. Neem (telefonisch) contact op met LaCie Technical Support (technische dienst) als u aanspraak wilt maken op service onder garantie. Er wordt om het serienummer van uw LaCie-product gevraagd en er kan u worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen waaruit blijkt dat het apparaat nog steeds onder de garantie valt. Elk systeem dat naar LaCie wordt teruggestuurd, moet goed worden verpakt in de oorspronkelijke verpakking en voldoende gefrankeerd worden verzonden. BELANGRIJKE INFORMATIE: Registreer u online voor gra- tis technische ondersteuning: www.lacie.com/register 6. Garantiegegevens
Merk:
LaCie
Product:
Harde schijven
Model/naam:
301467
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands