2big Quadra handleiding
LaCie 2big Quadrahandleiding

Handleiding voor de LaCie 2big Quadra in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 36 pagina's.

PDF 36 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie 2big Quadra. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie 2big Quadra en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie 2big Quadra. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie 2big Quadra zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie 2big Quadra

Pagina: 1
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.................................................................................................................... 5 1.1. Minimum systeemvereisten............................................................................................................. 6 1.2. Inhoud van de verpakking. ............................................................................................................. 7 1.3. Aanzichten van de drive. ................................................................................................................ 8 1.4. Kabels en aansluitstukken............................................................................................................ 10 2. Uw LaCie 2big installeren....................................................................................... 12 2.1. De interfacekabel verbinden. ........................................................................................................ 13 2.2. Drive inschakelen. ....................................................................................................................... 14 3. RAID........................................................................................................................ 15 3.1. Over RAID-modi......................................................................................................................... 15 3.1.1. Fast (RAID 0).................................................................................................................... 15 3.1.2. BIG (aaneenschakeling).................................................................................................... 16 3.1.3. Safe (RAID 1)................................................................................................................... 17 3.1.4. Mixed (RAID 1 en RAID 0)................................................................................................. 17 3.2. De RAID-modus wijzigen. ............................................................................................................. 18 3.3. Drives verwijderen en installeren. .................................................................................................. 19 3.4. Formatteren. ............................................................................................................................... 20 3.4.1. Bestandssysteemindelingen................................................................................................ 20 3.4.2. Formatteren voor Windows-gebruikers. ............................................................................... 22 3.4.3. Formatteren voor Mac-gebruikers...................................................................................... 24 3.5. De schijven partitioneren............................................................................................................. 25 3.5.1. Windows-gebruikers......................................................................................................... 25 3.5.2. Mac-gebruikers ............................................................................................................... 29 4. Problemen oplossen................................................................................................ 30 4.1. LED-statusindicatoren.................................................................................................................. 31 4.2. Andere onderwerpen van Problemen oplossen. .............................................................................. 33 5. Contact opnemen met de klantenservice................................................................. 34 5.1. Contactpersonen LaCie technische ondersteuning. ......................................................................... 35 6. Garantie.................................................................................................................. 36
Pagina: 2
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 2 Copyrights Copyright © 2008 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveel- voudigd, opgeslagen in een gegevens- systeem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elek- tronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedepo- neerde handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millen- nium Edition, Windows XP en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoe- wel bij de voorbereiding van dit docu- ment redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of re- visies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale klasse B-apparaat voldoet aan alle eisen van de Canadese voor- schriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt. Verklaring van overeenstem- ming voor Japan Dit is een product van klasse B op basis van de norm van de Voluntary Control Council for Interference from Informa- tion Technology Equipment (VCCI). Als het wordt gebruikt in de buurt van een radio- of televisietoestel in een woon- omgeving, kan dit product radiostoring veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur volgens de instructies in de bijgeleverde handleiding. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bedie- ning gelden de volgende voorwaarden: De apparaten mogen geen schade- 1. lijke storingen veroorzaken. De apparaten moeten bestand zijn 2. tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een ongewenste werking kan veroorza- ken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beper- kingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkin- gen zijn bedoeld om te voorzien in rede- lijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De ap- paratuur genereert en gebruikt radiofre- quentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interfe- rentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vast- gesteld door de apparatuur uit en in te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw ✦ ✦ of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de ap- ✦ ✦ paratuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een ✦ ✦ wandcontactdoos in een ander cir- cuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een er- ✦ ✦ varen radio-/televisiemonteur voor assistentie. Verklaring van CE-certifi - cering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 2001 Onder verwijzing naar de volgende con- dities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/ EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk af- val. In plaats daarvan bent u ervoor ver- antwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daar- toe aangewezen inzamelpunt voor recy- cling van afgedankte elektrische en elek- tronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval af- gevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt ver- werkt op een manier die de volksge- zondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgif- tepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de ge- meentereinigingsdienst of met de leve- rancier van het product. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om sto- ring in de nabije radio- en televisieont- vangst te voorkomen. Het is van wezen- lijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCie 2big Quadra
Pagina: 3
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Alleen bevoegde personen mogen ✦ ✦ onderhoud uitvoeren aan dit ap- paraat. Lees deze gebruikershandleiding ✦ ✦ zorgvuldig en volg de juiste proce- dure bij het installeren van het ap- paraat. Open een diskdrive niet en probeer ✦ ✦ deze niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voor- werpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De diskdrive die bij uw LaCie 2big meegeleverd wordt, bevat geen onderdelen die de ge- bruiker zelf kan onderhouden. Als het apparaat niet goed lijkt te wer- ken, laat het dan controleren door gekwalificeerd LaCie-serviceperso- neel.Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochti- ge of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof be- vatten op de LaCie 2big, aangezien de vloeistof in de openingen van de duplicator terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Voedingsvereisten 100-240 V~, 1,5 ✦ ✦ A, 50-60 Hz, (fluctuaties van voedings- spanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale en transiënte overspanning volgens overspannings- categorie II). Stel de LaCie 2big niet bloot aan ✦ ✦ temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 35 °C. Bovendien moet de luchtvochtigheid in bedrijf binnen het bereik van 5% tot 80% (niet conden- serend) liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90% (niet condenserend). Als u dit wel doet, kan LaCie 2big beschadigd raken of kan de behuizing vervormen. Plaats uw LaCie 2big niet in de nabij- heid van een warmtebron en stel de duplicator niet bloot aan zonlicht (ook niet achter glas). Aan de andere kant kan het plaatsen van de LaCie 2big in een te koude omgeving tot beschadi- ging van het apparaat leiden. Nominale koeling voor hoogten tot ✦ ✦ 2000 meter. Neem altijd de stekker van de LaCie ✦ ✦ 2big uit de contactdoos bij kans op bliksem of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. Gebruik uitsluitend de voeding die met ✦ ✦ het apparaat wordt meegeleverd. Gebruik de LaCie 2big niet in de na- ✦ ✦ bijheid van andere elektrische appa- raten zoals televisietoestellen, radio's of luidsprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. Stel de LaCie 2big niet op in de na- ✦ ✦ bijheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de wer- ✦ ✦ king en stabiliteit van uw LaCie 2big beïnvloeden. Oefen nooit overmatige kracht op uw ✦ ✦ LaCie 2big uit. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handlei- ding. Bescherm uw LaCie 2big tijdens het ✦ ✦ gebruik of gedurende opslag tegen overmatige blootstelling aan stof. In het apparaat kan zich stof ophopen, waardoor het risico op beschadiging of slechte werking toeneemt. Gebruik nooit benzeen, verfverdun- ✦ ✦ ner, schoonmaakmiddelen of andere chemische producten om de buiten- zijde van de LaCie 2big te reinigen. Door dergelijke producten verkleurt de behuizing en raakt deze vervormd. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek om het apparaat schoon te vegen. Vervang defecte harddrives alleen door ✦ ✦ een nieuwe drive van LaCie. Voor het verwijderen van drives verwijzen wij u naar paragraaf 3.3. Drives verwijderen en installeren. Als omgevingstemperatuur hoger dan ✦ ✦ 30ºC wordt, adviseert LaCie om niet meer dan twee 2big-schijven op elkaar te stapelen of in een rek te monteren, met name wanneer deze drives tegelij- kertijd worden ingeschakeld.
Pagina: 4
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Belangrijke informatie: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE kopieën van uw gegevens te bewaren, bijvoorbeeld één op uw externe harde schijf en een tweede op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. Belangrijke informatie: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de gebruiksomgeving (gewoonlijk 5-10 % minder).
Pagina: 5
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 5 Inleiding 1. Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LaCie 2big Qua- dra. Deze hoog presterende, uiterst flexibele RAID (Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks) subsysteem is ideaal voor de integratie met databases, beeldproductiesystemen en e-mail- en internetservers. RAID-technologie is een van de beste methodes om uw gegevens te beschermen en het biedt meteen ook een betere gegevens- integriteit en beschikbaarheid dan standaard opslagruimte op een harde schijf. Dankzij het vermogen enkelvoudige fouten op te sporen en redundante informatie te leveren om het origineel te herstellen indien een schijf defect is, is een RAID-systeem een ideale methode om waardevolle gegevens te beveiligen, terwijl het ook de prestaties stroomlijnt. De LaCie 2big is de ultieme benadering van een flexibele RAID- oplossing met haar vermogen verschillende RAID-niveaus te be- heren voor een brede waaier aan applicaties. Kenmerken eSATA 3Gbits, FireWire 800, FireWire 400 & Hi- ✦ ✦ Speed USB 2.0 4 RAID-modi: RAID 0, RAID 1, gemengd of conca- ✦ ✦ tenatie Serieschakelbaar via FireWire ✦ ✦ 2 uitwisselbare SATA-schijven met vergrendeling ✦ ✦ Plug & play ✦ ✦ Stille, thermisch gestuurde "smart fan" ✦ ✦ Drievoudig stroombeheer ( ✦ ✦ “Auto” voor efficiënt om- gaan met energie; “On” voor directe toegang; “Off” voor gegevensbescherming) Klik op een onderwerp: ✦ ✦ De interfacekabel verbinden Het ✦ ✦ station inschakelen ✦ ✦ De RAID-modus wijzigen Snelkoppelingen
Pagina: 6
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 1.1. Minimum systeemvereisten Windows-gebruikers Windows 2000*, Windows XP* of Windows Vista ✦ ✦ 500 MHz Pentium III of hoger (of gelijkwaardige pro- ✦ ✦ cessor) 512 MB RAM of meer ✦ ✦ Beschikbare USB 2.0, FireWire 400, FireWire 800 of ✦ ✦ eSATA-interfacepoort** Mac-gebruikers Mac OS X 10.3 of hoger ✦ ✦ G4, G5, Intel Core Duo of Intel Core 2 Duo ✦ ✦ 512 MB RAM of meer ✦ ✦ Beschikbare USB 2.0, FireWire 400, FireWire 800 of ✦ ✦ eSATA-interfacepoort** *Windows 2000 en Windows XP zullen geen logische volumes groter dan 2 TB herkennen. Raadpleeg paragraaf 3.4.1. Be- standssysteemindelingen voor meer informatie. **De meeste computers worden niet standaard geleverd met FireWire 800- of eSATA-poorten. U moet dus mogelijk een PCI-, PCI-X- of PCI-Express-kaart aanschaffen om de LaCie 2big via FireWire 800- of eSATA-interface te kunnen aansluiten. LaCie levert een brede selectie PCI-kaarten. Bezoek de website van LaCie op www.lacie.com/accessories.
Pagina: 7
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 7 Inhoud van de verpakking 1.2. Uw LaCie 2big-pakket bevat de systeemtoren en een accessoire- doos met de hieronder vermelde elementen. LaCie 2big Quadra 1. Hi-Speed USB 2.0-kabel 2. FireWire 400-kabel (6-naar-6-pins) 3. FireWire 800-kabel (9-naar-9-pins) 4. eSATA-naar-eSATA-kabel (3Gbits) 5. Netvoedingsset 6. Cd-rom van LaCie met hulpprogramma’s 7. Snelle installatiehandleiding 8. 2-in-1-gereedschap voor RAID-modus wijzigen en station 9. verwijderen Belangrijke informatie: Bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. © 2008 LaCie, all rights reserved. www.lacie.com 712490 Storage Utilities Version 1.0 LaCie User Manuals Utilities & Backup Software Quick Install Guide 2big Quadra eSATA | FireWire 800 | FireWire 400 | Hi-Speed USB 2.0 4 1 2 3 5 6 7 8 9
Pagina: 8
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 8 Afb. 1.3-A Aanzichten van de drive 1.3. Vooraanzicht De blauwe knop (A) op de voorkant van de LaCie 2big dient als drivestatuslampje en de LaCie Shortcut Button. Zie de gebruikershandleiding van de LaCie Shortcut Button op de Sneltoets cd-rom voor meer informatie. Zie het onderdeel problemen oplossen in paragraaf 4.1. LED- statusindicatoren voor meer informatie. A
Pagina: 9
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 9 off auto on safe mixed big fast Afb. 1.3-B Achteraanzicht RAID-schakelaar 1. uit/auto/aan stroomschakelaar 2. eSATA 3Gbits-poort 3. USB 2.0-poort 4. FireWire 800-poorten 5. FireWire 400-poort 6. Aansluiting voeding 7. Handgreep drivelade 8. Drivevergrendeling 9. Status-LED drive 10. LED's RAID-modus 11. LET OP: Voorkom oververhitting en installeer de LaCie 2big op een goed geventileerde plaats, op zodanige wijze dat de luchtstroom tussen de controllerchips voldoende sterk is. Zorg er tevens voor dat de ventilator niet wordt geblokkeerd. Gebruik de meegeleverde standaard en rubberen voetjes om de 2Big te verhogen en te zorgen voor een betere warmteaf- voer. Omgevingsvereisten: Temperatuur: 0 tot 35°C Luchtvochtigheid bij gebruik: 20 tot 80%, zonder condensvor- ming Luchtvochtigheid tijdens opslag: 10 tot 90%, zonder condens- vorming 1 6 7 2 11 10 9 8 3 4 5
Pagina: 10
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 10 Kabels en aansluitstukken 1.4. USB 2.0 USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie om randappa- raten op de computer of op elkaar aan te sluiten. Hi-Speed USB 2.0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzakelijke bandbreedte en gegevensoverdrachtsnelheden biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harde schijven, cd-/dvd-drives en digitale camera's. Meegeleverde USB-kabel Met de drive van LaCie wordt een Hi-Speed USB 2.0-kabel meegeleverd om een maximale gegevensoverdrachtsnelheid te waarborgen bij aansluiting op een Hi-Speed USB 2.0-poort. Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB-poort, maar in dat geval zijn de overdrachtsnelheden van USB 1.1 van kracht. FireWire FireWire 400, ook wel IEEE 1394 genoemd, is een zeer snelle seriële invoer-/uitvoertechnologie voor het aansluiten van rand- apparaten op een computer of op elkaar. FireWire 800 is de implementatie van de nieuwe standaard IEEE 1394b. FireWire 800 biedt extra bandbreedte en maakt een grotere ka- belafstand tussen apparaten mogelijk. FireWire 800 is ideaal voor bandbreedte-intensieve toepassingen, zoals audio, video en afbeeldingen. Meegeleverde FireWire-kabels De LaCie harde schijf wordt geleverd met een FireWire 400-ka- bel en een FireWire 800-kabel. USB-kabeluiteinden Voordelen van Hi-Speed USB 2.0 Neerwaartse compatibiliteit: Hi-Speed USB 2.0 werkt ✦ ✦ met de oorspronkelijke USB-specificaties. Hot-pluggable: bij het toevoegen of verwijderen van ✦ ✦ apparaten hoeft de computer niet te worden afgeslo- ten of opnieuw opgestart. FireWire 400-kabeluiteinden FireWire 800-kabeluiteinden Voordelen van FireWire Hot-pluggable: apparatuur kan worden aangesloten ✦ ✦ en afgekoppeld terwijl de bus in werking is. Isochrone levering van gegevens: geen verloren ✦ ✦ frames – FireWire ondersteunt real-time levering van gegevens. Flexibel: op één enkele bus kunnen tot 63 apparaten ✦ ✦ worden aangesloten.
Pagina: 11
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 11 eSATA Uw LaCie 2big maakt gebruik van de meest recente SATA-tech- nologie, waardoor interface- (of bus)overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s mogelijk worden. De SATA-technologie is aanvankelijk ontwikkeld als interne interface ter verbetering van de inwendige verbindingen. Snel daarna werd eSATA, oftewel externe SATA, ontwikkeld, waarmee het mogelijk werd om afgeschermde ka- bels buiten de pc te gebruiken. eSATA-technologie is ontwikkeld voor stevigheid en duurzaam- heid. eSATA-aansluitstukken hebben geen 'L'-vormig ontwerp zoals andere SATA-aansluitstukken hebben. Bovendien zijn de geleiders verticaal afwijkend en kleiner om te voorkomen dat er onbeschermde interne kabels worden gebruikt bij externe toe- passingen. Meegeleverde eSATA-kabel Met de drive van LaCie wordt een eSATA-kabel meegeleverd, zodat een maximale gegevensoverdrachtsnelheid is gewaar- borgd bij aansluiting op een eSATA-poort. Voordelen van eSATA De eSATA-interface haalt een theoretische overdracht- ✦ ✦ snelheid tot wel 3 Gbit/s. Connectorstand – Een uitsteeksel aan de buitenkant ✦ ✦ van de connector helpt tijdens het plaatsen bij het in- voeren en geleiden van de connector. Hot-plug-ondersteuning – eSATA maakt het toevoe- ✦ ✦ gen en verwijderen van een drive mogelijk zonder dat het systeem hoeft te worden uitgeschakeld of opnieuw opgestart. S-ATA S-ATA eSATA-kabeluiteinden
Pagina: 12
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Installatie Gebruikershandleiding pagina 12 In dit hoofdstuk komen de installatie en configuratie van de La- Cie 2big aan bod. Volg de onderstaande stappen om uw 2big in te schakelen en te configureren: Uw LaCie 2big installeren 2. Stap 1: 2.1. De interfacekabel aansluiten Stap 2: 2.2. De drive inschakelen Stap 3: 3.4. Formatteren – De stations formatteren op basis van uw opslagbehoeften. Raadpleeg pa- ragraaf 3.4.1. Bestandssysteemindelingen voor meer informatie over indelingen voor bestands- systemen.
Pagina: 13
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Installatie Gebruikershandleiding pagina 13 Steek het ene uiteinde van de interfacekabel (USB of eSATA) 1. in de overeenstemmende poort van uw hostcomputer. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de overeen- 2. stemmende poort op de 2big. Technische opmerking: Indien twee interfaces gelijktij- dig aangesloten zijn, blijft de eerste aangesloten interface actief en zal de tweede niet werken. 2.1. De interfacekabel verbinden off auto on safe mixed big fast USB 2.0 FireWire 800 FireWire 400 eSATA
Pagina: 14
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Installatie Gebruikershandleiding pagina 14 off auto on safe mixed big fast 2.2. Drive inschakelen De voedingsset bestaat uit twee kabels: de ene kabel (A) wordt aangesloten op de LaCie-drive en de andere kabel (B) sluit u aan op een stopcontact. Dit kan een wandcontactdoos of een spanningsbeveiliging zijn. Sluit kabel 1. A aan op de 2big. Sluit kabel 2. B aan op de voedingseenheid (C). Sluit kabel 3. B aan op een spanningsbeveiliging of stopcon- tact. Schakel de drive in door de stroomschakelaar aan de ach- 4. terzijde van de drive op "on" te zetten. Het 2big-systeem heeft tot 30 seconden nodig om op te star- ten. LET OP: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder altijd de wisselstroomadapter voordat u uw LaCie- drive gaat verplaatsen. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. Technische opmerking: Dankzij de voeding van 100-240 Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebrui- ken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade aan de drive ten ge- volge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. A B C Opmerking: Afhankelijk van het land kan de aansluiting op een stopcontact anders zijn dan de aansluitingen die hierboven worden getoond. Afb. 2.2
Pagina: 15
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 15 RAID 3. 3.1. Over RAID-modi Dit onderdeel helpt u beslissen welke de correcte RAID-modus is voor uw toepassing. Fast (RAID 0) 3.1.1. De 2big Quadra is voorgeconfigureerd in RAID 0, de snelste RAID-modus. Met minstens twee drives zorgt RAID 0 voor stri- ping van gegevens op elke schijf. De beschikbare capaciteiten van elke schijf worden samengevoegd zodat één logisch volume op de computer wordt geïnstalleerd. Als één fysieke schijf uitvalt, zijn de gegevens van beide schijven niet meer toegankelijk omdat delen van de gegevens zijn ge- schreven op alle schijven. Toepassingen RAID 0 is ideaal voor gebruikers die maximale snelheid en capaciteit nodig hebben. Video-editors die met zeer grote bestanden werken, kunnen RAID 0 gebruiken tijdens het bewerken van meerdere videostreams voor een optimale afspeelprestatie. Terwijl een RAID 0-array geschikt is voor het actief werken met bestanden (bijvoorbeeld videobe- werking), dienen gebruikers die geïnteresseerd zijn in een hoger beveiligingsniveau RAID 1 te gebruiken. A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 Disk 1 Disk 2 RAID-modus Capaciteit Beveiliging Snelheid Fast (RAID 0) 100% BIG (aaneenschakeling) 100% Safe (RAID 1) 50% Mixed (RAID 0 en RAID 1) 75%
Pagina: 16
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 16 BIG (aaneenschakeling) 3.1.2. Als schijven zijn geconcateneerd, worden hun capaciteiten ge- combineerd en worden gegevens geschreven naar de primaire schijf in de array tot deze vol is en dan naar de volgende schij- ven. Concatenatie biedt geen prestatievoordelen of extra vei- ligheid voor gegevens. Het is simpelweg een methode voor de combinatie van meer dan één fysieke schijf in één volume voor een grotere totale capaciteit. Met concatenatie kan de capaciteit van alle schijven in de array ten volle benut worden, maar gebruikers die geïnteresseerd zijn in een hoger beveiligingsniveau dienen RAID 1 te gebruiken. A B C D E F G H Disk 1 Disk 2
Pagina: 17
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 17 Safe (RAID 1) 3.1.3. In Safe-modus (RAID 1) worden twee fysieke schijven samen gespiegeld, zodat één enkel logisch volume geactiveerd wordt op het bureaublad. Alle gegevens worden tegelijkertijd op beide schijven opgeslagen (de beschikbare capaciteit kan nooit meer zijn dan de beschikbare capaciteit van de enkele schijf met de laagste capaciteit). Als één van de fysieke schijven defect is, zijn de gegevens onmiddellijk beschikbaar op de tweede schijf. Er gaan geen gegevens verloren als een schijf een defect vertoont. Toepassingen Maximale beveiliging van gegevens ✦ ✦ Safe vermindert de totale beschikbare capaciteit met ✦ ✦ 50%, omdat er twee kopieën van de gegevens wor- den opgeslagen. Disk 1 Disk 2 A1 B1 C1 D1 E1 A1 B1 C1 D1 E1 Disk 1 Disk2 D1 E1 F1 D2 E2 F2 A1 B1 C1 A1 B1 C1 Volume 1 RAID 1 Volume 2 RAID 0 Mixed (RAID 1 en RAID 0) 3.1.4. In Mixed-modus worden twee fysieke schijven gecombineerd, zodat er twee logische volumes tegelijkertijd op het bureaublad geactiveerd worden: Eén Safe-volume (RAID 1) waarbij gegevens automatisch ✦ ✦ gespiegeld worden op elke fysieke schijf. Dit volume ge- bruikt 50% van de beschikbare capaciteit van elke schijf (de beschikbare capaciteit kan nooit meer zijn dan 50% van de enkele schijf met de laagste capaciteit). Belangrijke informatie: Indien een van de fysieke schijven defect is, zijn de gegevens van het SAFE-volume be- schikbaar op de tweede schijf. Slechts 25% van de volledige capaciteit wordt beschermd door het spiegelen. In dit geval zullen gegevens op het Fast-volume (RAID 0) verloren gaan. Eén Fast-volume (RAID 0) stelt de gebruiker in staat om met ✦ ✦ de hoge snelheid van RAID 0 te werken. Toepassingen Biedt twee volumes voor verschillende behoeften aan ✦ ✦ gegevensbeveiliging. Slechts 75% van de totale geformatteerde capaciteit ✦ ✦ is beschikbaar vanwege de spiegeling op het Safe- volume.
Pagina: 18
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 18 3.2. De RAID-modus wijzigen Voordat u de RAID-modus van de LaCie 2big wijzigt, moet u bekend zijn met de 2big RAID-modi. Zie paragraaf 3.1. Over RAID-modi. Belangrijke informatie: Bij wijzigingen aan de RAID modus worden gegevens die opgeslagen werden op de LaCie 2big vernietigd. Als u gegevens op de schijven hebt opgesla- gen, moet u een back-up van de gegevens op een ander me- dium maken voor u deze stappen uitvoert. Let op: Diskdrives moeten correct in de 2big zijn geplaatst voordat u de configuratie kunt wijzigen. De RAID-modus wijzigen: Koppel de 2big Quadra volumes los van uw computer of 1. verwijder deze op veilige wijze, koppel de interfacekabel los en schakel de 2big uit. Houd de knop aan de voorzijde ingedrukt en schakel te- 2. gelijkertijd de 2big in om naar de RAID-modificatiemodus te gaan. Houd de knop aan de voorzijde nog 2 seconden ingedrukt. Gebruik het 2-in-1-gereedschap om de RAID-selectieknop 3. in te drukken tot het lampje voor de gewenste RAID-modus oplicht. De LED van de geselecteerde modus zal knipperen tot u deze valideert (volgende stap). Valideer de gekozen modus door de LED-knop aan de 4. voorzijde 2 seconden ingedrukt te houden. Schakel de 2big uit, wacht tot deze volledig is afgesloten en 5. schakel deze opnieuw in. Formatteer de schijven opnieuw. Zie paragraaf 6. 3.5. De drives partitioneren. Belangrijke informatie: Na het wijzigen van de RAID- modus moet u de diskdrives partitioneren. Zie paragraaf 3.5. De drives partitioneren. LET OP: Uw LaCie 2big wordt voorgeconfigureerd in Fast- modus (RAID 0) geleverd. De Fast-modus biedt toegang tot het volledige opslagvermogen maar biedt geen bescherming. Indien een van de schijven een defect vertoont, gaan alle ge- gevens verloren. Wanneer u bezorgd bent over de veiligheid van uw gegevens, beveelt LaCie een RAID 1 (Safe)-configuratie aan. Zie paragraaf 3.1. Over RAID-modi voor meer informa- tie. off auto on safe100 safe 50 big fast Afb. 3.2-B Afb. 3.2-A Houd 2 seconden ingedrukt
Pagina: 19
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 19 Wanneer een afzonderlijke harde schijf defect raakt in de LaCie 2big, neemt u contact met uw LaCie-wederverkoper of met de afdeling Customer Support van LaCie. Vervang een defecte hard drive alleen door een nieuwe drive van LaCie. Volg de onder- staande stappen voor verwijdering en vervanging van de drive. LET OP: Na continu gebruik van de LaCie 2big kunnen de drives heet zijn. Wees voorzichtig bij het verwijderen van drives. Belangrijke opmerking: Een vervangingsschijf moet dezelfde of een grotere capaciteit hebben dan de drive die wordt vervangen. Een drive verwijderen: Als de 2big zich in de Fast (RAID 0)- of Big (concatenatie)- 1. modus bevindt, zet u hem uit en koppelt u hem los. Als de 2big zich in de Safe (RAID 1)- of Mixed-modus bevindt, kunt u hem ingeschakeld laten en doorgaan met stap 2. De drivelade kan geblokkeerd zijn. Om deze te ontgren- 2. delen, steekt u het ronde uiteinde van het meegeleverde 2-in-1-gereedschap in de sleuf van de stationvergrendeling en draait u het slot tot het verticaal is (Afb. 3.3-A). Verwijder de drivelade door uw vinger in de ruimte achter 3. het handvat van de stationlade te stekken en te trekken om het station los te maken (Afb. 3.3-B). Pak de drivelade beet en verwijder hem zorgvuldig uit het 4. station (Afb. 3.3-C). Schakel de drive in om de overblijvende drive te gebruiken. 5. Een drive installeren: Als de 2big zich in de Fast (RAID 0)- of Big (concatenatie)- 1. modus bevindt, zet u hem uit en koppelt u hem los. Als de 2big zich in de Safe- of Mixed-modus bevindt, kunt u hem ingeschakeld laten en doorgaan met stap 2. Schuif de drivelade voorzichtig in een lege drive bay. Als u 2. enige weerstand voelt als de drivelade bijna op zijn plaats zit, duwt u tegen de handgreep van de drivelade totdat de drive op zijn plaats vastklikt en de handgreep uitgelijnd is met de achterkant van de 2big. Gebruik het 2-in-1-gereedschap om het station te ver- 3. grendelen. Draai de vergrendeling tot de groeven verticaal gepositioneerd zijn. De stations zijn vergrendeld als beide vergrendelingen verticaal staan. Technische opmerking: Tijdens een Safe- (RAID 1)-re- constructie blijven de gegevens toegankelijk. De 2big kan los- gekoppeld worden van het werkstation tijdens de rebuild; enkel de stroom moet aangesloten zijn. Afb. 3.3-C Afb. 3.3-B 3.3. Drives verwijderen en installeren Belangrijke informatie: De garantie van de schijf wordt nietig verklaard als u het defecte station vervangt door een station dat niet door LaCie geleverd werd. Stations aange- kocht van LaCie worden geleverd met voorgemonteerde stati- onsleuven met handvaten. Belangrijke informatie: In Safe- (RAID 1) en Mixed- (RAID 1 en RAID 0) modus moet voor de reconstructie het pro- duct ingeschakeld zijn terwijl een vervangingsschijf wordt geïn- stalleerd. LaCie beveelt aan geen drive uit een Mixed-array te verwijderen tenzij de drive een defect vertoont. Hierdoor kunnen immers de gegevens op het RAID 0-volume verloren gaan. Belangrijke informatie: De reconstructie van een Safe (RAID 1)-array kan verschillende uren in beslag nemen. Voorbeeld: de reconstructie van een 500 GB RAID 1-array kan tot 3 uur duren. LaCie adviseert de drives tijdens de reconstructie niet te ver- wijderen.
Pagina: 20
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Installatie Gebruikershandleiding pagina 20 3.4. Formatteren De 2big Quadra wordt voorgeformatteerd in HFS+-formaat geleverd (geoptimaliseerd voor Mac OS X). Lees de volgende informatie met betrekking tot bestandssysteemindelingen voor Windows- en Mac-besturingssystemen om te bepalen of u de schijven van de 2big moet formatteren. Raadpleeg paragraaf 3.4.2 en 3.4.3 voor instructies met betrekking tot de format- tering. 3.4.1. Bestandssysteemindelingen Windows-gebruikers De 2big Quadra wordt voorgeformatteerd in HFS+-formaat ge- leverd (geoptimaliseerd voor Mac OS X). Technische opmerking: Windows XP 32-bit en Win- dows 2000 ondersteunen geen volumes groter dan 2 TB. Win- dows XP x64, Windows Server 2003 SP1 en Windows Vista Enterprise/Ultimate (32- en 64-bit versies) doen dit wel, maar om volumes groter dan 2 TB te creëren op deze besturings- systemen, moet u de schijf naar het GPT-bestandssysteem converteren. Deze procedure wordt uitvoering beschreven in 3.4.2. Formatteren voor Windows-gebruikers. FAT 32 FAT is een acroniem voor File Allocation Table, dat stamt uit het begin van het DOS-tijdperk. Oorspronkelijk was FAT uitsluitend 16-bits, maar na de tweede release van Windows 95 onder- ging deze bestandsindeling een upgrade tot 32-bits, vandaar de naam FAT 32. In theorie kunnen FAT 32-volumes in grootte va- riëren van minder dan 1 MB tot 2 TB. Het is het eigen bestands- systeem van Windows 98 en Windows Me en wordt ondersteund door Windows 2000, Windows XP en Windows Vista. Als FAT 32 echter wordt gebruikt in combinatie met Windows 2000, Win- dows XP en Windows Vista, kunnen volumes maximaal 32 GB groot zijn (deze beperking wordt opgelegd door Schijfbeheer, het hulpprogramma voor partitionering van Windows) en afzon- derlijke bestanden maximaal 4 GB. NTFS Dit acroniem staat voor New Technology Filing System. NTFS vormt het eigen bestandssysteem voor Windows NT, Windows 2000, Windows XP en Windows Vista. NTFS biedt verschillende functies die niet beschikbaar zijn bij FAT 32, zoals bestands- compressie, codering, machtigingen en controle, alsmede het vermogen om drives te spiegelen en RAID 5-functionaliteit. De minimale ondersteunde volumegrootte voor NTFS is 10 MB ter- Bestandssysteemindelingen Er bestaan twee verschillende bestandssysteemindelingen die compatibel zijn met Windows-besturingssystemen: NTFS en FAT 32 (MS-DOS). Gebruik onderstaande infor- matie om te bepalen welke indeling het best bij u past. Gebruik NTFS als... …u de drive alleen onder Windows 2000 of Windows XP of Windows Vista gaat gebruiken. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestandssy- steem is in de modus alleen-lezen compatibel met Mac OS X 10.3 en hoger. Raadpleeg de technische opmerking links voor informatie over de beperking van de 2 TB volu- megrootte onder Windows XP 32-bit en Windows 2000. Gebruik FAT 32 (MS-DOS) als... ...u de drive zowel met Windows als met Mac OS X 10.3 gaat gebruiken of als u de drive gaat delen tussen Win- dows 2000 en Windows XP of Windows Vista. De maxi- male grootte van afzonderlijke bestanden is 4 GB.
Pagina: 21
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Installatie Gebruikershandleiding pagina 21 wijl de maximale 2 TB bedraagt indien geïnitialiseerd in MBR- formaat. Indien geïnitialiseerd in GPT-formaat, is er zelfs geen enkele beperking (bestandsgrootte kent geen limiet). Volumes die zijn gemaakt in NTFS kunnen alleen rechtstreeks worden benaderd (niet via shares) door Windows NT, Windows 2000, Windows XP en Windows Vista, zonder hulp van producten van andere leveranciers. De LaCie 2big Quadra wordt voorgeformatteerd in HFS+- formaat geleverd voor optimale prestaties met Mac OS X. Mac OS X-gebruikers: U kunt de drive aanpassen door deze opnieuw te formatteren en/of te partitioneren met verschillende bestandssysteemstruc- turen. Voor optimale prestaties in Mac OS-omgevingen format- teert en partitioneert u de drive als één groot volume met de bestandsindeling 'Mac OS Extended'. Mac OS Extended (HFS+) Mac OS Extended verwijst naar het bestandsysteem dat gebruikt wordt in Mac OS X. HFS+ is een optimalisering van het ou- dere HFS-bestandsysteem door en efficiënter gebruik van de de ruimte op de harde schijf. Met HFS+ bent u niet meer beperkt door de blokgrootte. MS-DOS-bestandssysteem (FAT 32) Dit is het Microsoft-bestandssysteem dat beter bekend staat als FAT 32. Dit is het bestandssysteem dat u gebruikt als u de hard- drive van LaCie gebruikt voor zowel Mac als Windows.
Pagina: 22
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Installatie Gebruikershandleiding pagina 22 3.4.2. Formatteren voor Windows-gebrui- kers De formatteringsprocedure van een station op een computer met Windows 2000, Windows XP of Windows Vista bestaat uit twee stappen: (1) Een handtekening installeren op het station en (2) het station formatteren. Door deze stappen worden alle aanwezige gegevens op de schijf gewist. LET OP: Als u deze stappen volgt, worden alle gegevens van de 2big gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of blijven gebruiken, moet u een back-up van deze informatie maken op een ander medium voor u deze stappen uitvoert. Technische opmerking: Windows XP 32-bit en Windows 2000: Deze besturingssy- stemen zullen geen volumes groter dan 2 TB herkennen. Windows XP x64 en Windows Vista Enterprise/Ultimate (32- en 64-bit versies): Deze besturingssystemen zullen vo- lumes groter dan 2 TB herkennen, maar de schijven moeten naar het GPT-bestandssysteem worden geconverteerd voordat partities groter dan 2 TB kunnen worden gecreëerd. Sluit het station aan op de computer met de interfacepoort. 1. Klik met de rechtermuisknop op 2. Deze computer en selec- teer Beheren. In het venster “Computerbeheer” selecteert u 3. Schijfbeheer (onder de groep Opslag). Zie Afb. 3.4.2-A (schermen kun- nen enigszins verschillen afhankelijk van het systeem). Technische opmerking: Als de 2big Quadra zich in de Mixed-modus bevindt, zullen er twee partities op de schijf aanwezig zijn. Als het venster “Schijf-wizard initialiseren en converteren” 4. verschijnt, klikt u op Annuleren. Windows rangschikt de harde schijven die geïnstalleerd zijn 5. op het systeem. Zoek de drive die wordt aangeduid met het pictogram . Klik met de rechtermuisknop op het picto- gram en selecteer Initialiseren. Technische opmerking: Als de 2big zich in de Mixed- modus bevindt, formatteert u elke partitie afzonderlijk. Alleen voor Windows XP x64- en Windows Vista Enterprise/ 6. Ultimate-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op de drive en klik op Converteren naar GPT. In het vakje rechts met vermelding 7. Niet toegewezen, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Nieuwe partitie… Afbeelding 3.4.2-A.
Pagina: 23
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Installatie Gebruikershandleiding pagina 23 Op de eerste pagina van de “Nieuwe partitie wizard” klikt 8. u op Volgende. Zie Afb. 3.4.2-B (schermen kunnen enigs- zins verschillen afhankelijk van het systeem). Klik op 14. Voltooien om de formattering te starten. Windows schijfbeheer formatteert de schijf en verdeelt ze in 15. partities op basis van uw instellingen (Afb. 3.4.2.D.) en uw drive verschijnt in Deze computer, klaar voor gebruik. Belangrijke informatie: Raadpleeg paragraaf 3.4.1. Bestandssysteemindelingen voor een meer gedetailleerde ver- gelijking van de verschillende bestandssysteemindelingen. Klik op 9. Volgende. Klik op 10. Volgende. Klik op 11. Volgende. Klik op 12. Volgende. In het venster Partitie formatteren selecteert u 13. Snel format- teren. Klik op Volgende. Technische opmerking: Als de 2big zich in de Mixed- modus bevindt, formatteert u elke partitie afzonderlijk. Afbeelding 3.4.2-C Afbeelding 3.4.2-D Afbeelding 3.4.2-B.
Pagina: 24
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Installatie Gebruikershandleiding pagina 24 3.4.3. Formatteren voor Mac-gebruikers Sluit het station aan op de computer en schakel het station 1. in. Selecteer 2. Hulpprogramma's in het Start-menu in de Zoe- ker-menubalk. In de map Hulpprogramma's dubbelklikt u op 3. Schijf hulp- programma. Het venster Schijf hulpprogramma wordt geopend. Selec- 4. teer het volume met het etiket LaCie harde schijf in de lijst met beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het venster. Technische opmerking: Als de 2big zich in de Mixed- modus bevindt, moet u elke partitie afzonderlijk initialiseren. Selecteer de tab 5. Partition (Partitioneren). In het menu 6. Volumeschema: selecteert u het aantal par- tities waarin u het station wilt verdelen (Mac OS X biedt u de optie het station te verdelen in maximaal 16 partities). U kunt de grootte van iedere partitie aanpassen met de schuif- balk tussen de partities in het Volumeschema: gebied. In het onderdeel 7. Volume informatie voert u een naam in voor elk volume (partitie) en selecteert u de volume-inde- ling. Zodra u de volume-opties hebt voltooid, klikt u op 8. Partiti- oneren. Klik opnieuw op Partitioneren wanneer de waar- schuwing verschijnt om door te gaan. Mac Disk Utility formatteert en partitioneert de schijf over- 9. eenkomstig uw instellingen en uw drive is gereed voor ge- bruik. Belangrijke informatie: Raadpleeg paragraaf 3.4.1. Bestandssysteemindelingen voor een meer gedetailleerde ver- gelijking van de verschillende bestandssysteemindelingen. Belangrijke informatie: Apple adviseert dat u, ten- zij u een specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem (UFS) te gebruiken, het Mac OS Extended-formaat gebruikt omdat dat voor Macintosh-gebruikers bekender is. Afbeelding 3.4.3 LET OP: Als u deze stappen volgt, worden alle gegevens van de 2big gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. Belangrijke informatie: Als de 2big Quadra zich in de Mixed-modus bevindt, moet elke partitie afzonderlijk wor- den geïnitialiseerd.
Pagina: 25
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 25 3.5. De schijven partitioneren U moet de schijven indelen in partities nadat u de 2big con- figuratiemodus hebt gewijzigd (SAFE, FAST, BIG, etc). Hierbij formatteert u de drives. Voor meer informatie over bestandssy- steemindelingen verwijzen wij u naar paragraaf 3.4.1. Bestands- systeemindelingen. Belangrijke informatie: De drives die bij de 2big Quadra worden geleverd, zijn geformatteerd als HFS+. De drives moeten opnieuw worden geformatteerd om ze te kunnen gebruiken onder Mac-besturingsprogramma's of voor gebruik onder verschillende besturingssystemen op Mac en pc. Raad- pleeg voor meer informatie paragraaf 3.4.1. Bestandssysteem- indelingen. LET OP: Als de 2big zich in de Mixed-modus bevindt, is de schijf reeds gepartitioneerd. LaCie adviseert om de schijf NIET te partitioneren; het is echter mogelijk om elke bestaande parti- tie afzonderlijk te partitioneren of te formatteren indien nodig. Windows-gebruikers 3.5.1. Dit voorbeeld toont het Fast-opslagbeleid dat de prestaties van de LaCie 2big optimaliseert. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram 1. Deze com- puter op uw bureaublad en selecteer Beheren in het pop- upvenster (Afb. 3.5.1-A). Selecteer 2. Schijfbeheer onder Opslag om Windows schijfbeheer (Afb. 3.5.1-B) te openen. Afbeelding 3.5.1-A. Afbeelding 3.5.1-B.
Pagina: 26
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 26 Klik met de rechtermuisknop op de niet-toegewezen ruimte 3. van de geconfigureerde schijf en selecteer Nieuwe partitie. Als de optie Nieuwe partitie niet beschikbaar is, moet u de schijf selecteren en deze eerst initialiseren (Afb. 3.5.1-C). Klik op 4. Volgende om de wizard Partitioneren te starten (Afb. 3.5.1-D). Selecteer de 5. Primaire of Uitgebreide optie en klik op Vol- gende (Afb. 3.5.1-E). Afbeelding 3.5.1-A. Afb. 3.5.1-D Afb. 3.5.1-E
Pagina: 27
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 29 Mac-gebruikers 3.5.2. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gege- vens op de harde schijf gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. LET OP: Als de 2big zich in de Mixed-modus bevindt, is de schijf reeds gepartitioneerd. LaCie adviseert om de schijf NIET te partitioneren; het is echter mogelijk om elke bestaande parti- tie afzonderlijk te partitioneren of te initialiseren indien nodig. Selecteer 1. Hulpprogramma's in het menu Go op de Fin- der-menubalk. Open het Schijfhulpprogramma. 2. In de schijflijst aan de linkerzijde van het venster Schijf- 3. hulpprogramma zoekt u de schijf die overeenkomt met uw LaCie-harde schijf. Bij elke schijf is er een weergave voor de schijfcontroller en een voor elk volume op de schijf. Kies de weergave voor de controller (bv. “1.8 TB LaCie” in Afb. 3.5.2-A). Selecteer de tab 4. Partition (Partitioneren). In het menu 5. Volume-indeling kiest u het aantal partities waarin u de schijf wenst te verdelen (maximum 16). U kunt de grootte van elke partities aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volumestructuur:. Maak in het onderdeel 6. Volumegegevens een naam aan voor elk volume (partitie), kies de volumestructuur (Mac OS Extended, Mac OS Standard, UNIX-bestandssysteem of MS-DOS). Technische opmerking: Om een volume te delen met Windows-gebruikers kiest u de MS-DOS-indeling (FAT32). Belangrijke informatie: Apple adviseert dat u, ten- zij u een specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem (UFS) te gebruiken, het Mac OS Extended-formaat gebruikt omdat dat voor Macintosh-gebruikers bekender is. Klik op 8. Partitioneren. Klik opnieuw opPartitioneren om het waarschuwingsbericht te sluiten en door te gaan. Mac Disk Utility formatteert en partitioneert de schijf over- 9. eenkomstig uw instellingen en uw drive is gereed voor ge- bruik. Afbeelding 3.5.2-A Afbeelding 3.5.2-B
Pagina: 28
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 30 4. Problemen oplossen Als uw LaCie 2big niet correct werkt, raadpleegt u de volgende controlelijst om uit te zoeken waardoor het probleem wordt veroorzaakt. Als u de hele controlelijst hebt doorlopen en uw drive werkt nog steeds niet correct, neemt u de FAQ's (veelgestelde vragen) door die regelmatig op onze website, www.lacie.com, worden gepubliceerd. Een van deze FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de pagina's met stuurprogramma's bezoeken, waar de meest recente software- updates te vinden zijn. Als u aanvullende hulp nodig hebt, verwijzen we u naar uw LaCie verkoper of de LaCie technische ondersteuning (zie het onderdeel 5. Contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie). Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft er voortdurend naar om u de meest actuele en uitgebreide gebruikershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw handleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijkt u op onze website voor de nieuwste beschikbare versie. www.lacie.com
Pagina: 29
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 31 4.1. LED-statusindicatoren Gebruik de LED's aan de voor- en achterkant van de 2big en het onderstaande schema om de status van uw 2big te bepalen: Als de LED aan de voorkant: En de LED aan de achterkant: En de RAID- modus is: Dan: Blauw brandt Blauw knippert Alle De 2big werkt correct. Alleen de LED's van actieve schijven knip- peren. Blauw knippert Blauw knippert Alle De 2big start op. De LED vooraan en de LED's van werkende schijven worden continu blauw na de initialisatie. De blauwe kleur dimt (5s)* Uit Alle De 2big bevindt zich in standbymodus. Als de stroomschakelaar op “auto” is gezet, zal de 2big in standby treden als uw com- puter is uitgeschakeld of in standby staat. Als de reconstructie is begonnen, zal het proces worden voltooid voordat de 2big in standby kan treden. Na 30 minuten in standby zal de LED doven. Afwisselend lang blauw en kort rood is: Knipperend blauw voor één schijf en drie maal knip- perend blauw en eenmaal rood voor de andere schijf: Safe RAID wordt gereconstrueerd. Mixed Continu rood (inactieve schijven) en continue blauw (actieve schijven) Safe Een drive is inactief of werd verkeerd geplaatst. RAID werkt maar de veiligheid van de drives is in het gedrang. Mixed Continu rood Continu rood (inactieve schijven) en continue blauw (actieve schijven) Alle Een of meer drives zijn inactief of verkeerd geplaatst. RAID werkt niet. Blauw/rood knip- pert Normale LED- activiteit Alle Temperatuurwaarschuwing. Laat de 2big de huidige processen voltooien en zet hem dan uit. Zorg ervoor dat de ventilatieope- ningen aan de achterkant van de 2big niet worden geblokkeerd en dat er voldoende ruimte is voor een luchtstroom rond het apparaat. Laat de 2big afkoelen voordat u hem opnieuw inscha- kelt. vervolg op de volgende pagina * LED dimt 5 seconden en blijft dan lichtjes schijnen.
Pagina: 30
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 32 Als de LED aan de voorkant: En de LED aan de achterkant: En de RAID- modus is: Dan: De rode kleur dimt (5s)* Uit Alle Tijdens standbymodus: één of meer drives zijn inactief of ver- keerd geplaatst. RAID werkt niet. De dimmende LED blijft 30 minuten aan. De rode kleur dimt (5s)* Uit Alle Kritieke temperatuur. LaCie adviseert dat u de 2big na deze gebeurtenis ten minste een uur in standby laat voordat u hem opnieuw opstart om zo schade aan de schijven te voorkomen. Uit Uit Alle De 2big is uitgeschakeld of langer dan 30 minuten in standbymo- dus, of heeft een storing in het systeem of elektronische printplaat. Neem contact op met de klantenservice van LaCie. * LED dimt 5 seconden en blijft dan lichtjes schijnen.
Pagina: 31
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 33 Andere onderwerpen van Problemen oplossen 4.2. Probleem Oplossingen De 2big wordt niet door de computer herkend. Als er geen pictogram voor de 2big op het bureaublad (Mac-gebruikers) of in Deze Compu- ter (Windows-gebruikers) staat: Controleer de aansluiting van de interfacekabel. Controleer de beide uiteinden van de ✦ ✦ FireWire-, eSATA- of USB-kabels en zorg ervoor dat ze goed op de juiste poorten zijn aangesloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. Zorg ervoor dat uw computer voldoet aan de minimum systeemvereisten voor compa- ✦ ✦ tibiliteit met de 2big Quadra. Zie paragraaf 1.1. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. Controleer of de voeding correct is aangesloten (raadpleeg paragraaf ✦ ✦ 2.2. De drive aanzetten), of de drive is ingeschakeld met de aan/uit/auto-knop op de achterkant van de drive en of het stopcontact waarop de voeding is aangesloten ook is ingeschakeld. Controleer of de drive correct is geformatteerd. Raadpleeg paragraaf ✦ ✦ 3.5. De drives partitioneren. De 2big werkt langzaam. Als andere USB-, eSATA- of FireWire-apparaten zijn aangesloten op dezelfde poort of hub, koppelt u de andere apparaten los en kijkt u of de prestatie van de 2big verbetert. Storing in de stroomtoevoer. Nieuwe voedingen kunnen bij LaCie worden aangeschaft via: www.lacie.com
Pagina: 32
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 34 Voordat u contact opneemt met de technische dienst Lees de handleidingen en raadpleeg hoofdstuk 1. 4. Problemen oplossen. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer 2. of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u zich alle relevante vragen in de controlelijst voor probleemoplossing hebt gesteld en u slaagt er nog steeds niet in uw LaCie-drive goed te laten werken, neem dan contact met ons op via www.lacie.com. Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt: Informatie Waar kunt u deze informatie vinden 1. Serienummer van de LaCie Hard Drive Op een sticker op de achterkant van de drive of op de originele verpak- king 3. Macintosh-/pc-model Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selec- teer Over deze Mac. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen > Algemeen. 4. Versie van het besturingssysteem 5. Processorsnelheid 6. Computergeheugen 7. De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selec- teer Over deze Mac. Selecteer Meer info... Het Apple Systeemprofiel wordt dan geopend met een lijst van uw interne en externe randappara- ten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Hardware 5. Contact opnemen met de klantenservice
Pagina: 33
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 35 Contactpersonen LaCie technische ondersteuning 5.1. LaCie Azië, Singapore en Hongkong Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/asia/contact/ LaCie Australië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/au/contact/ LaCie België Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/be/contact/ (Frans) LaCie Canada Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/caen/contact/ (Engels) LaCie Denemarken Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/dk/contact LaCie Finland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fi/contact/ LaCie Frankrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fr/contact/ LaCie Duitsland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/de/contact/ LaCie Italië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/it/contact/ LaCie Japan Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/jp/contact/ LaCie Nederland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/nl/contact/ LaCie Noorwegen Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/no/contact/ LaCie Spanje Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/es/contact/ LaCie Zweden Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/se/contact/ LaCie Zwitserland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Frans) LaCie Verenigd Koninkrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/uk/contact LaCie Ierland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/ie/contact/ LaCie VS Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/contact/ LaCie International Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/intl/contact/
Pagina: 34
LaCie 2big Quadra • Design by Neil Poulton Garantie Gebruikershandleiding pagina 36 LaCie garandeert uw LaCie 2big tegen materiaal- en produc- tiefouten, bij normaal gebruik, gedurende de periode die staat vermeld op uw garantiecertificaat. Indien mocht blijken dat dit product defect is binnen de garantieperiode, zal LaCie, naar eigen keuze, de defecte LaCie 2big repareren of vervangen. In geval van een drivedefect neemt u contact op met uw LaCie- wederverkoper of met de LaCie-klantenservice voor een vervan- gende drive. Deze garantie wordt ongeldig indien: de LaCie 2big is gebruikt/opgeslagen onder abnormale ✦ ✦ gebruiks- of onderhoudsomstandigheden; de LaCie 2big is gerepareerd, aangepast of gewijzigd, ten- ✦ ✦ zij zo'n reparatie, aanpassing of wijziging uitdrukkelijk door LaCie schriftelijk is goedgekeurd; de LaCie 2big is blootgesteld aan verkeerd gebruik, ver- ✦ ✦ waarlozing, blikseminslag, elektrische storingen, onjuiste verpakking of ongevallen; de LaCie 2big op onjuiste wijze is geïnstalleerd; ✦ ✦ het serienummer van de LaCie 2big of een individuele drive ✦ ✦ bay onleesbaar is of ontbreekt; het defecte onderdeel een vervangingsonderdeel is, zoals ✦ ✦ een opberglade, enz.; de verzegeling van de LaCie 2big of een individuele drive ✦ ✦ bay is verbroken; één of twee van de harde schijven verwijderd en vervangen ✦ ✦ zijn door een harde schijf die niet van LaCie is. Voor het verwijderen of vervangen van drives verwijzen wij u naar paragraaf 3.3. Drives verwijderen en installeren. LaCie en haar leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies tijdens het gebruik van dit apparaat of voor welk probleem dan ook dat hieruit voortvloeit. LaCie is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor di- recte, bijzondere of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschadiging of verlies van eigendommen of appa- ratuur, omzet- of winstverlies, kosten van vervangingsgoederen of de onkosten of ongemakken die worden veroorzaakt door onderbrekingen voor servicedoeleinden. Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de ver- antwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of her- stellen van deze gegevens. In geen geval zal enig persoon recht hebben op een vergoeding die hoger is dan de aankoopprijs die is betaald voor de drive. Neem (telefonisch) contact op met LaCie Technical Support (technische dienst) als u aanspraak wilt maken op service onder garantie. Er wordt om het serienummer van uw LaCie-product gevraagd en er kan u worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen waaruit blijkt dat het apparaat nog steeds onder de garantie valt. Elk systeem dat naar LaCie wordt teruggestuurd, moet goed worden verpakt in de oorspronkelijke verpakking en voldoende gefrankeerd worden verzonden. Belangrijke informatie: Registreer u online voor gra- tis technische ondersteuning: www.lacie.com/register Garantie 6.
Merk:
LaCie
Product:
Externe harde schijven
Model/naam:
2big Quadra
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands