2big Quadra Enterprise

LaCie 2big Quadra Enterprise handleiding

2big Quadra Enterprise

Handleiding voor de LaCie 2big Quadra Enterprise in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 30 pagina's.

Pagina: 1
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding........................................................................................................................ 4 1.1. Minimale systeemvereisten................................................................................................................. 5 1.2. Inhoud van de doos.......................................................................................................................... 6 1.3. Aanzichten van de drive. .................................................................................................................... 7 1.4. Harddrive-temperatuurregeling.......................................................................................................... 9 1.5. Kabels en aansluitstukken................................................................................................................ 10 1.5.1. USB 2.0............................................................................................................................... 10 1.5.2. FireWire............................................................................................................................... 10 1.5.3. eSATA.................................................................................................................................. 11 2. Uw LaCie 2big installeren........................................................................................... 12 2.1. De interfacekabel verbinden............................................................................................................ 13 2.2. De 2big inschakelen....................................................................................................................... 14 3. RAID. ........................................................................................................................... 15 3.1. Over RAID-modi............................................................................................................................. 15 3.1.1. RAID 0................................................................................................................................. 15 3.1.2. Concatenatie........................................................................................................................ 16 3.1.3. Safe (RAID 1)........................................................................................................................ 16 3.1.4. Mixed (RAID 1 en RAID 0)...................................................................................................... 17 3.2. De RAID-modus wijzigen................................................................................................................. 18 3.3. Drives verwijderen en installeren. ...................................................................................................... 19 3.4. Formatteren en partitioneren. ........................................................................................................... 20 3.4.1. Bestandssysteemindelingen.................................................................................................... 20 3.4.2. Windows-gebruikers.............................................................................................................. 22 3.4.3. Mac-gebruikers..................................................................................................................... 24 4. Problemen oplossen.................................................................................................... 25 4.1. LED-statusindicatoren...................................................................................................................... 26 4.2. Andere onderwerpen van Problemen oplossen.................................................................................. 27 4.3. Nieuwe firmware installeren ............................................................................................................ 27 5. Contact opnemen met de klantenservice..................................................................... 28 5.1. Contactpersonen LaCie technische ondersteuning............................................................................. 29 6. Garantie...................................................................................................................... 30
Pagina: 2
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 2 Copyrights Copyright © 2009 LaCie. Alle rechten voor- behouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedra- gen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition, Win- dows XP, Windows Vista, en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, beho- ren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitslui- tend ter informatie en kan zonder kennisge- ving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbe- reiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen in- formatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzi- gingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale klasse B-apparaat voldoet aan alle eisen van de Canadese voorschriften in- zake apparatuur die storing veroorzaakt. Verklaring van overeenstemming voor Japan Dit is een product van klasse B op basis van de norm van de Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Als het wordt gebruikt in de buurt van een radio- of televisietoestel in een woonomgeving, kan dit product radio- storing veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur volgens de instructies in de bijge- leverde handleiding. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gel- den de volgende voorwaarden: ✦ ✦ De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. ✦ ✦ De apparaten moeten bestand zijn te- gen storingen die zij opvangen, met in- begrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voor- schriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate be- scherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radio- frequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de ge- bruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vast- gesteld door de apparatuur uit en in te scha- kelen) wordt u verzocht de storing te verhel- pen door één van de volgende maatregelen te treffen: ✦ ✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ✦ ✦ Vergroot de afstand tussen de appara- tuur en de ontvanger. ✦ ✦ Sluit de apparatuur aan op een wand- contactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ✦ ✦ Raadpleeg de leverancier of een erva- ren radio-/televisiemonteur voor assi- stentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goed- gekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Verklaring van CE-certifice�� - ring van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 2001 Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG; EMC- richtlijn 89/336/EEG Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwer- pen met uw gewone huishoude- lijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruik- bare apparatuur af te voeren naar een daar- toe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en re- cycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de appara- tuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingaf- giftepunten voor afgedankte apparatuur con- tact op met de gemeente, de gemeentereini- gingsdienst of met de leverancier van het product. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabri- kant zijn goedgekeurd, kunnen de toestem- ming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije ra- dio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meege- leverde netsnoer wordt gebruikt. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCie 2big Quadra Enterprise Class
Pagina: 3
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ✦ ✦ Alleen bevoegde personen mogen on- derhoud uitvoeren aan dit apparaat. ✦ ✦ Lees deze gebruikershandleiding zorg- vuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. ✦ ✦ Open een diskdrive niet en probeer deze niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voor- werpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortslui- ting of gevaarlijke emissies te vermij- den. De diskdrive die bij uw LaCie 2big meegeleverd wordt, bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden. Als het apparaat niet goed lijkt te werken, laat het dan con- troleren door gekwalificeerd LaCie- servicepersoneel.Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie 2big, aange- zien de vloeistof in de openingen van de duplicator terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe.Zorg ervoor dat de computer en de LaCie 2big elektrisch zijn geaard. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektrische schokken toe. Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ✦ ✦ Voedingsvereisten 100-240 V~, 1.44 A, 50-60 Hz, (fluctuaties van voedings- spanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale en transiënte overspanning volgens overspannings- categorie II). ✦ ✦ Stel de LaCie 2big niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 35 °C. Bovendien moet de luchtvochtigheid in bedrijf binnen het bereik van 5% tot 80% (niet conden- serend) liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90% (niet condenserend). Als u dit wel doet, kan LaCie 2big beschadigd raken of kan de behuizing vervormen. Plaats uw LaCie 2big niet in de na- bijheid van een warmtebron en stel de duplicator niet bloot aan zonlicht (ook niet achter glas). Aan de andere kant kan het plaatsen van de LaCie 2big in een te koude omgeving tot beschadiging van het apparaat lei- den. ✦ ✦ Nominale koeling voor hoogten tot 2000 meter. ✦ ✦ Neem altijd de stekker van de LaCie 2big uit de contactdoos bij kans op bliksem of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schok- ken, kortsluiting of brand. ✦ ✦ Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegeleverd. ✦ ✦ Gebruik de LaCie 2big niet in de nabij- heid van andere elektrische apparaten zoals televisietoestellen, radio's of luid- sprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief be- ïnvloedt. ✦ ✦ Stel de LaCie 2big niet op in de na- bijheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerscher- men, televisietoestellen of luidspre- kers. ✦ ✦ Magnetische interferentie kan de wer- king en stabiliteit van uw LaCie 2big beïnvloeden. ✦ ✦ Oefen nooit overmatige kracht op uw LaCie 2big uit. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handlei- ding.Bescherm de LaCie 2big tegen overmatige blootstelling aan stof tijdens het gebruik of de opslag. In het apparaat kan zich stof ophopen, waardoor het risico op beschadiging of slechte werking toeneemt.Gebruik nooit benzeen, verfverdunner, reini- gingsmiddelen of andere chemische producten voor het reinigen van de buitenkant van de LaCie 2big. Door dergelijke producten verkleurt de be- huizing en raakt deze vervormd. Ge- bruik in plaats daarvan een zachte, droge doek om het apparaat schoon te vegen.Vervang defecte harddrives alleen door nieuwe drives die door LaCie geleverd zijn. Voor het verwij- deren van drives verwijzen wij u naar paragraaf 3.3. Drives verwijderen en installeren BELANGRIJKE INFORMATIE: Elk ver- lies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie- drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. Meer infor- matie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJKE INFORMATIE: 1 TB (tera- byte) = 1.000 GB. 1 GB = 1.000 MB. 1 MB = 1.000.000 Bytes. De totale bruikbare capaciteit varieert afhankelijk van de be- drijfsomgeving (gewoonlijk tot 10% minder per TB). De capaciteit en het cachegeheu- gen kunnen ook variëren afhankelijk van de RAID-modus.
Pagina: 4
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 4 1. Inleiding De LaCie 2big Quadra Enterprise Class is een uiterst flexibel RAID- subsysteem met twee drives dat ideaal is voor integratie met databa- ses, beeldsystemen, en e-mail- en webservers. De handige 128-bit AES hardwarecodering is met de LaCie Desktop Manager gemak- kelijk te configureren en vormt de 2big om tot een veilige kluis voor uw gegevens. Registreer uw Enterprise Class-product op www.lacie.com binnen 30 dagen na aankoopdatum om te genieten van de LaCie Enter- prise Class Service. Zonder extra te betalen garandeert LaCie dat uw Enterprise Class-product de hoogste prioriteit van ons technisch ondersteuningsteam zal genieten. Let wel dat uw garantieperiode vijf jaar blijft. Snelkoppelingen Klik op een onderwerp: ✦ ✦ Uw LaCie 2big installeren ✦ ✦ RAID ✦ ✦ Problemen oplossen
Pagina: 5
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 5 1.1. Minimale systeemvereisten Besturingssysteem Interfacepoort Schijfruimte De laatste versies van Microsoft Win- dows XP*, Windows Vista, of Windows 7 eSATA**, FireWire 400, FireWire 800 en/of USB 2.0 Minimum 600 MB aanbevolen De laatste ver- sies van Apple OS 10.4.x, 10.5.x, of 10.6.x eSATA**, FireWire 400, FireWire 800 en/of USB 2.0 Minimum 600 MB aanbevolen * Windows XP zal geen logische volumes groter dan 2 TB herken- nen. Raadpleeg paragraaf 3.4.1. Bestandssysteemindelingen voor meer informatie. ** De meeste computers worden in de fabriek niet met eSATA-poor- ten geproduceerd. Het is dus mogelijk dat u een aansluitingskaart (zoals PCI of PCI-E) moet kopen om uw LaCie 2big via eSATA-inter- face aan te sluiten. LaCie levert een brede selectie aansluitingskaar- ten. Bezoek de website van LaCie op www.lacie.com/accessories.
Pagina: 6
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 © 2008 LaCie, all rights reserved. www.lacie.com 712490 Storage Utilities Version 1.0 LaCie User Manuals Utilities & Backup Software Quick Install Guide 2big Quadra ENTERPRISE CLASS eSATA 3Gb/s | FireWire 800 | FireWire 400 | Hi-Speed USB 2.0 Design by Neil Poulton SATA SATA 1.2. Inhoud van de doos Uw LaCie 2big-pakket bevat de systeemtoren en een accessoire- doos met de hieronder vermelde elementen. 1. LaCie 2big RAID-systeemtoren met twee hot-swappable Enter- prise-Class harddrives 2. Hi-Speed USB 2.0-kabel 3. FireWire 400-kabel 4. FireWire 800-kabel 5. eSATA-kabel 6. Externe voeding 7. Cd-rom van LaCie met hulpprogramma’s 8. Snelle installatiegids 9. 2-in-1-gereedschap voor RAID-modus wijzigen en station ver- wijderen BELANGRIJKE INFORMATIE: Bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd.
Pagina: 7
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 7 Afb. 01 1.3. Aanzichten van de drive Vooraanzicht De blauwe knop aan de voorkant van de LaCie 2big dient als drivestatuslampje en de LaCie Shortcut Button. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de LaCie Desktop Mana- ger op de LaCie cd-rom voor meer informatie. Zie het onderdeel problemen oplossen in paragraaf 4.1. LED-status- indicatoren voor meer informatie.
Pagina: 8
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 8 Achteraanzicht 1. RAID-keuzeschakelaar 2. aan/auto/uit-stroomschakelaar 3. eSATA 3Gb/s-poort 4. Hi-Speed USB 2.0-poort 5. FireWire 800-poorten 6. FireWire 400-poort 7. Aansluiting voeding 8. Drivevergrendeling 9. Handgreep drivelade 10. Status-LED drive LET OP: Voorkom oververhitting en installeer de LaCie 2big op een goed geventileerde plaats, op zodanige wijze dat de luchtstroom tus- sen de controllerchips voldoende sterk is. Zorg er tevens voor dat de ventilator niet wordt geblokkeerd. Omgevingsvereisten: Temperatuur: 0 tot 35°C Luchtvochtigheid bij gebruik: 20 - 80%, zonder condensvorming Luchtvochtigheid tijdens opslag: 10 - 90%, zonder condensvorming off auto on safe mixed big fast
Pagina: 9
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 9 1.4. Harddrive-temperatuurregeling Vormgeving afgestemd op warmteafvoer De metalen behuizing van de LaCie 2big is ideaal voor een natuur- lijke afvoer van de interne warmte van de drive. Het unieke ontwerp trekt de warmte uit de interne drives naar de externe behuizing toe. Deze gunstige eigenschap haalt de hitte weg bij interne drive waar- door deze beschermd blijft, wat levensduur en betrouwbaarheid ten goede komt. Het is dan ook normaal dat de behuizing aan de buitenkant warm aanvoelt. Zorg ervoor dat de openingen aan de voor- en achterkant niet verstopt of bedekt raken, zodat de lucht vrij door de behuizing kan stromen. Verticaal, horizontaal en in rek gemonteerd De hitte wordt optimaal afgevoerd wanneer de drive rechtop staat. Als u diverse gestapelde LaCie-drives hebt, vergeet dan niet om de bijgeleverde rubberen voetjes onder de drives aan te brengen. Dit zorgt ervoor dat er lucht stroomt tussen uw drives zodat de warmte- afvoer optimaal werkt. LaCie beveelt het op elkaar stapelen of in rek monteren van meer dan 3 drives niet aan, in het bijzonder als deze drives tegelijkertijd zijn ingeschakeld. Smart Fan-technologie De behuizing zelf is een prima manier om warmte af te voeren zon- der dat een ventilator nodig is, maar de 2big wordt met een ther- misch gestuurde "slimme ventilator" geleverd die ingeschakeld wordt wanneer de warmte binnen de behuizing een bepaalde temperatuur bereikt. De slimme ventilator werkt op twee verschillende snelheden en past zichzelf automatisch aan bij veranderingen in temperatuur. Exclusive d2 Heat Sink Design Provides 60% more area for heat dissipation & high reliability Aluminum Heat Sink Design Standard Design
Pagina: 10
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 10 1.5. Kabels en aansluitstukken 1.5.1. USB 2.0 USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie om randapparaten op de computer of op elkaar aan te sluiten. Hi-Speed USB 2.0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzake- lijke bandbreedte en gegevensoverdrachtsnelheden biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harde schijven, cd-/ dvd-drives en digitale camera's. Meegeleverde USB-kabel Met de drive van LaCie wordt een Hi-Speed USB 2.0-kabel mee- geleverd om een maximale gegevensoverdrachtsnelheid te waar- borgen bij aansluiting op een Hi-Speed USB 2.0-poort. Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB-poort, maar in dat geval zijn de overdrachtsnelheden van USB 1.1 van kracht. 1.5.2. FireWire FireWire 400, ook wel IEEE 1394 genoemd, is een zeer snelle seri- ële invoer-/uitvoertechnologie voor het aansluiten van randappara- ten op een computer of op elkaar. FireWire 800 is de implementatie van de nieuwe standaard IEEE 1394b. FireWire 800 biedt extra bandbreedte en maakt een grotere ka- belafstand tussen apparaten mogelijk. FireWire 800 is ideaal voor bandbreedte-intensieve toepassingen, zoals audio, video en afbeel- dingen. Meegeleverde FireWire-kabels De LaCie harde schijf wordt geleverd met een FireWire 400-kabel en een FireWire 800-kabel. Afb. 02 – USB-kabeluiteinden Afb. 03 – FireWire 400-kabeluiteinden Afb. 04 – FireWire 800-kabeluiteinden Voordelen van Hi-Speed USB 2.0 ✦ ✦ Neerwaartse compatibiliteit: Hi-Speed USB 2.0 werkt met de oorspronkelijke USB-specificaties. ✦ ✦ Hot-swappable: bij het toevoegen of verwijderen van apparaten hoeft de computer niet te worden afgeslo- ten of opnieuw opgestart. Voordelen van FireWire ✦ ✦ Hot-pluggable: apparatuur kan worden aangesloten en afgekoppeld terwijl de bus in werking is. ✦ ✦ Isochrone levering van gegevens: geen verloren frames – FireWire ondersteunt real-time levering van gegevens. ✦ ✦ Flexibel: op één enkele bus kunnen tot 63 apparaten worden aangesloten.
Pagina: 11
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Inleiding Gebruikershandleiding pagina 11 1.5.3. eSATA Uw LaCie 2big Quadra maakt gebruik van de meest recente SATA- technologie, waardoor interface- (of bus)overdrachtsnelheden tot 3 Gb/s mogelijk worden. De SATA-technologie is aanvankelijk ont- wikkeld als interne interface ter verbetering van de inwendige ver- bindingen. Snel daarna werd eSATA, oftewel externe SATA, ontwik- keld, waarmee het mogelijk werd om afgeschermde kabels buiten de pc te gebruiken. eSATA-technologie is ontwikkeld voor stevigheid en duurzaamheid. eSATA-aansluitstukken hebben geen 'L'-vormig ontwerp zoals an- dere SATA-aansluitstukken hebben. Bovendien zijn de geleiders ver- ticaal afwijkend en kleiner om te voorkomen dat er onbeschermde interne kabels worden gebruikt bij externe toepassingen. Meegeleverde eSATA-kabel Met de drive van LaCie wordt een eSATA-kabel meegeleverd, zodat een maximale gegevensoverdrachtsnelheid is gewaarborgd bij aan- sluiting op een eSATA-poort. Voordelen van eSATA ✦ ✦ De eSATA-interface haalt een overdrachtsnelheid tot 3 Gb/s. ✦ ✦ Connectorstand – Een uitsteeksel aan de buitenkant van de connector helpt tijdens het plaatsen bij het in- voeren en geleiden van de connector. ✦ ✦ Hot-plug-ondersteuning – eSATA maakt het toevoe- gen en verwijderen van een drive mogelijk zonder dat het systeem hoeft te worden uitgeschakeld of opnieuw opgestart. S-ATA S-ATA Afb. 05 – eSATA-kabeluiteinden
Pagina: 12
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Installatie Gebruikershandleiding pagina 12 In dit hoofdstuk komen de installatie en de configuratie van de La- Cie 2big Enterprise Class aan bod. Volg de onderstaande stappen om uw LaCie 2big in te schakelen en te configureren: TECHNISCHE OPMERKING: De LaCie 2big Quadra Enterprise Class wordt zonder geconfigureerde codering geleverd. Als u de co- dering wenst in te stellen, installeert u de LaCie Desktop Manager en raadpleegt u de betreffende gebruikershandleiding. BELANGRIJKE INFORMATIE: De LaCie Enterprise Class-coder- ing biedt een heel hoog beschermingsniveau voor uw belangrijk- ste gegevens. Door de sterkte van de codering zal gegevensherstel niet mogelijk zijn bij een onwaarschijnlijke storing van de gehele of gedeeltelijke schijf. 2. Uw LaCie 2big installeren Stap 1 – 2.1. De interfacekabel verbinden Stap 2 – 2.2. De 2big inschakelen Stap 3 – 3. RAID
Pagina: 13
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Installatie Gebruikershandleiding pagina 13 2.1. De interfacekabel verbinden 1. Steek een uiteinde van de interfacekabel (USB of eSATA) in de overeenkomstige poort van uw hotscomputer. 2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de overeenstem- mende poort op de 2big. TECHNISCHE OPMERKING: Indien twee interfaces gelijktijdig aangesloten zijn, blijft de eerste aangesloten interface actief en zal de tweede niet werken. off auto on safe mixed big fast eSATA USB 2.0 FireWire 800 FireWire 400
Pagina: 14
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Installatie Gebruikershandleiding pagina 14 2.2. De 2big inschakelen De voedingsset bestaat uit twee kabels: de ene kabel (A) wordt aan- gesloten op de LaCie-drive en de andere kabel (B) sluit u aan op een stopcontact. Dit kan een wandcontactdoos of een spanningsbe- veiliging zijn (Afb. 06). 1. Sluit kabel A aan op de 2big. 2. Sluit kabel B aan op de voedingseenheid (C). 3. Sluit kabel B aan op een spanningsbeveiliging of contactdoos. 4. Schakel de drive in door de stroomschakelaar aan de achter- zijde van de drive op "on" te zetten. Het 2big-systeem heeft tot 30 seconden nodig om op te starten. LET OP: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder altijd de wisselstroomadapter voordat u uw LaCie-drive gaat verplaatsen. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. TECHNISCHE OPMERKING: Dankzij de voeding van 100-240 Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een ge- schikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijk- heid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. off auto on safe mixed big fast Afb. 06 OPMERKING: Afhankelijk van het land kan de aansluiting op een stopcontact anders zijn dan de aansluitingen die hierboven worden getoond.
Pagina: 15
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 15 3. RAID 3.1. Over RAID-modi Dit onderdeel helpt u beslissen welke de correcte RAID-modus is voor uw toepassing. 3.1.1. RAID 0 De 2big Quadra Enterprise Class is voorgeconfigureerd in RAID 0, de snelste RAID-modus. Bij RAID 0, waarvoor ten minste 2 drives zijn vereist, worden gegevens op elke drive gestripet (Afb. 07). De beschikbare capaciteit van elke schijf wordt samengevoegd zodat één logisch volume wordt geïnstalleerd op de computer. Als één fysieke schijf uitvalt, zijn de gegevens van beide schijven niet meer toegankelijk omdat delen van de gegevens zijn geschreven op alle schijven. RAID-modus Capaciteit Beveiliging Snelheid Fast (RAID 0) 100% BIG (aaneenschakeling) 100% Safe (RAID 1) 50% Mixed (RAID 0 en RAID 1) 75% Toepassingen RAID 0 is ideaal voor gebruikers die maximale snelheid en capaciteit nodig hebben. Video-editors die met zeer grote bestanden werken kunnen RAID 0 gebruiken tijdens het bewerken van meerdere videostreams voor een optimale afspeelprestatie. Een RAID 0-array is meer geschikt voor het actief werken met bestanden (zoals videobewerking) en dient niet te worden gebruikt als een opslagback-up. A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 RAID 0 Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 Afb. 07 BELANGRIJKE INFORMATIE: Gegevensherstel is niet mogelijk wanneer dit product is geconfigureerd in RAID 0.
Pagina: 16
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 16 3.1.2. Concatenatie Als drives zijn geconcateneerd, worden hun capaciteiten gecom- bineerd en worden gegevens geschreven naar de primaire drive in de array tot deze vol is en dan naar de volgende drives (Afb. 08). Concatenatie biedt geen prestatievoordelen of extra veiligheid voor gegevens. Het is simpelweg een methode voor de combinatie van meer dan één fysieke schijf in één volume voor een grotere totale capaciteit. Met concatenatie is het volledig capaciteitsgebruik van alle schijven in de array mogelijk en kunnen de meeste gegevens een schijfsto- ring overleven. Alleen gegevens op de defecte schijf en gegevens die gedeeltelijk zijn geschreven op de defecte schijf en een wer- kende schijf gaan verloren. Biedt de maximale capaciteit doordat de capaciteiten van verschil- lende drives tot één groot volume worden gecombineerd. 3.1.3. Safe (RAID 1) In Safe-modus (RAID 1) worden twee fysieke drives samen gespiegeld, zodat één enkel logisch volume geactiveerd wordt op het bureaublad (Afb. 09). Alle gegevens worden tegelijkertijd op beide schijven opgeslagen (de beschikbare capaciteit kan nooit meer zijn dan de beschikbare capaciteit van de enkele schijf met de laagste capaciteit). Als één van de fysieke schijven defect is, zijn de gegevens onmiddellijk beschikbaar op de tweede schijf. Er gaan geen gegevens verloren als een schijf een defect vertoont. A B C D E F G H Disk 1 Disk 2 Disk 1 Disk 2 A1 B1 C1 D1 E1 A1 B1 C1 D1 E1 Afb. 08 Afb. 09 Toepassingen ✦ ✦ Maximale beveiliging van gegevens ✦ ✦ Safe vermindert de totale beschikbare capaciteit met 50%, omdat er twee kopieën van de gegevens worden opgeslagen.
Pagina: 17
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 17 3.1.4. Mixed (RAID 1 en RAID 0) In Mixed-modus worden twee fysieke drives gecombineerd, zodat er twee logische volumes tegelijkertijd op het bureaublad geactiveerd worden (Afb. 10): ✦ ✦ Eén Safe-volume (RAID 1) waarbij gegevens automatisch ge- spiegeld worden op elke fysieke schijf. Dit volume gebruikt 50% van de beschikbare capaciteit van elke schijf (de beschik- bare capaciteit kan nooit meer zijn dan 50% van de enkele schijf met de laagste capaciteit). BELANGRIJKE INFORMATIE: Indien een van de fysieke schij- ven defect is, zijn de gegevens van het SAFE-volume beschikbaar op de tweede schijf. Slechts 25% van de volledige capaciteit wordt beschermd door het spiegelen. In dit geval zullen gegevens op het Fast-volume (RAID 0) verloren gaan. ✦ ✦ Eén Fast-volume (RAID 0) stelt de gebruiker in staat om met de hoge snelheid van RAID 0 te werken. Toepassingen ✦ ✦ Biedt twee volumes voor verschillende behoeften aan gegevensbeveiliging. ✦ ✦ Slechts 75% van de totale geformatteerde capaciteit is beschikbaar vanwege de spiegeling op het Safe- volume. Disk 1 Disk 2 D1 E1 F1 D2 E2 F2 A1 B1 C1 A1 B1 C1 Afb. 10 Volume 1 RAID 1 Volume 2 RAID 0
Pagina: 18
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 18 3.2. De RAID-modus wijzigen Voordat u de RAID-modus van de LaCie 2big wijzigt, moet u bekend zijn met de 2big RAID-modi. Zie paragraaf 3.1. Over RAID-modi. De RAID-modus wijzigen: 1. Koppel de 2big Quadra-volumes los van uw computer of ver- wijder deze op veilige wijze, koppel de interfacekabel los en schakel de 2big uit. 2. Houd de knop aan de voorzijde ingedrukt en schakel tegelijker- tijd de 2big in om naar de RAID-modificatiemodus te gaan. De LED aan de voorzijde zal blauw en rood knipperen. 3. Gebruik het 2-in-1-gereedschap om de RAID-selectieknop in te drukken tot het lampje voor de gewenste RAID-modus oplicht. De LED van de geselecteerde modus zal knipperen tot u deze valideert (volgende stap) (Afb. 11). 4. Valideer de modus door op de knop met de LED aan de voor- zijde te drukken. De 2big zal opstarten. 5. Sluit de interfacekabel van de 2big aan. Het apparaat is gereed om opnieuw geformatteerd te worden (raadpleeg paragraaf 3.4. Formatteren en partitioneren). BELANGRIJKE INFORMATIE: Na het wijzigen van de opslag- beleidconfiguratie moet u de diskdrives partitioneren. Zie paragraaf 3.4. Formatteren en partitioneren. BELANGRIJKE INFORMATIE: Bij wijzigingen aan de RAID mo- dus worden gegevens die op de LaCie 2big zijn opgeslagen ver- nietigd. Als u gegevens hebt opgeslagen op de drives, moet u een back-up maken van deze gegevens voor u deze stappen uitvoert. BELANGRIJKE OPMERKING: Als u een codering voor uw 2big hebt ingesteld, zal het wijzigen van de RAID-modus de configura- tie van de codering niet veranderen (inclusief de loginnaam en het wachtwoord) maar zal het wel de gecodeerde gegevens wissen. LET OP: Uw LaCie 2big wordt voorgeconfigureerd in Fast-modus (RAID 0) geleverd. Met de Fast-modus hebt u toegang tot de volledi- ge opslagcapaciteit en vinden hogere overdrachtsnelheden plaats. De Fast-modus biedt echter geen gegevensbeveiliging bij een even- tuele schijfstoring. LaCie adviseert het gebruik van de Mixed-modus om te genieten van RAID 0-prestaties met de optie om alle gege- vens op de RAID 1-partitie te back-uppen. Raadpleeg paragraaf 3.1. Over RAID-modi voor meer informatie. off auto on safe100 safe 50 big fast Afb. 11
Pagina: 19
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 19 3.3. Drives verwijderen en installeren Wanneer een afzonderlijke harde schijf defect raakt in de LaCie 2big Enterprise Class, neemt u contact op met uw LaCie-wederverkoper of met de LaCie-klantenservice. Vervang een defecte harddrive al- leen door een nieuwe drive van LaCie. LET OP: Na continu gebruik van de LaCie 2big kunnen de drives heet zijn. Wees voorzichtig bij het verwijderen van drives. Een drive verwijderen: 1. Als de 2big zich in de Fast (RAID 0)- of Big (concatenatie)-mo- dus bevindt, zet u hem uit en koppelt u hem los. Als de 2big zich in de Safe (RAID 1)- of Mixed-modus bevindt, kunt u hem ingeschakeld laten en doorgaan met stap 2. 2. De drivelade kan geblokkeerd zijn. Om deze te ontgrendelen, voegt u het ronde uiteinde van het geleverde 2-in-1-hulpmiddel in de sleuf van de drivevergrendeling en draait u het slot tot het verticaal is (Afb. 12). 3. Haal de schijflade los door een vinger in de ruimte achter de handgreep van de schijflade te steken en te trekken om de drive los te koppelen. 4. Pak de drivelade beet en verwijder de drive voorzichtig (Afb. 13). 5. Schakel de drive in om de resterende drives te gebruiken. Een drive installeren: BELANGRIJKE INFORMATIE: Een nieuwe drive mag geen klei- nere capaciteit hebben dan de drive die het vervangt. 1. Als de 2big zich in de Fast (RAID 0)- of Big (concatenatie)-mo- dus bevindt, zet u hem uit en koppelt u hem los. Als de 2big zich in de Safe- of Mixed-modus bevindt, kunt u hem ingeschakeld laten en doorgaan met stap 2. 2. Schuif de drivelade voorzichtig in een lege drive bay. Als u enige weerstand voelt als de drivelade bijna op zijn plaats zit, duwt u tegen de handgreep van de drivelade totdat de drive op zijn plaats vastklikt en de handgreep uitgelijnd is met de achterkant van de 2big. 3. Gebruik het 2-in-1-gereedschap om het station te vergrende- len. Draai de vergrendeling tot de groeven verticaal gepositio- neerd zijn. De drives zijn vergrendeld als alle vergrendelingen horizontaal staan. TECHNISCHE OPMERKING: Tijdens een reconstructie zijn de ge- gevens nog steeds toegankelijk. In de Aan- en Auto-modus kan de 2big tijdens het reconstrueren worden losgekoppeld van het werk- station. Als de 2big in de Auto-modus niet is aangesloten of de computer is uitgeschakeld, zal de 2big in stand-bymodus treden wanneer het reconstrueren voltooid is. BELANGRIJKE INFORMATIE: De garantie van de schijf wordt nie- tig verklaard als u het defecte station vervangt door een station dat niet door LaCie geleverd werd. Stations aangekocht van LaCie worden geleverd met voorgemonteerde stationsleuven met handvaten. BELANGRIJKE INFORMATIE: De reconstructie van een Safe (RAID 1)-array kan meerdere uren in beslag nemen. Bijvoorbeeld: de reconstructie van een 1 TB RAID 1-array kan tot 6 uur duren. LaCie adviseert de drives tijdens de reconstructie niet te verwijderen. BELANGRIJKE INFORMATIE: In Safe- (RAID 1) en Mixed- (RAID 1 en RAID 0) modus moet voor de reconstructie het product inge- schakeld zijn terwijl een vervangingsschijf wordt geïnstalleerd. La- Cie beveelt aan geen drive uit een Mixed-array te verwijderen tenzij de drive een defect vertoont. Hierdoor kunnen immers de gegevens op het RAID 0-volume verloren gaan. Afb. 12 Afb. 13
Pagina: 20
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 20 3.4. Formatteren en partitioneren De 2big Quadra wordt voorgeformatteerd in HFS+-formaat gele- verd (geoptimaliseerd voor Mac OS X). Lees de volgende informatie met betrekking tot bestandssysteemindelingen voor Windows- en Mac-besturingssystemen om te bepalen of u de schijven van de 2big moet formatteren. Raadpleeg paragraaf 3.4.2. Windows-gebruikers en 3.4.3. Mac-gebruikers voor instructies met betrekking tot de for- mattering. 3.4.1. Bestandssysteemindelingen Windows-gebruikers TECHNISCHE OPMERKING: De LaCie 2big Quadra wordt voor- geformatteerd in HFS+ geleverd voor optimale prestaties met Mac OS X. TECHNISCHE OPMERKING: Windows XP 32-bit ondersteunt geen volumes die groter zijn dan 2 TB. Windows XP x64, Windows Vista (32- en 64-bit versies), en Windows 7 (32- en 64-bit versies) doen dit wel, maar om volumes groter dan 2 TB te creëren op deze besturingssystemen, moet u de schijf naar het GPT-bestandssysteem converteren. Dit proces wordt uitgelegd in paragraaf 3.4.2. Win- dows-gebruikers. FAT 32: FAT is een acroniem voor File Allocation Table, dat stamt uit het begin van het DOS-tijdperk. Oorspronkelijk was FAT uitslui- tend 16-bits, maar na de tweede release van Windows 95 onder- ging deze bestandsindeling een upgrade naar 32-bits, vandaar de naam FAT 32. In theorie kunnen FAT 32-volumes in grootte va- riëren van minder dan 1 MB tot 2 TB. Het is het eigen bestands- systeem van Windows 98 en Windows Me en wordt ondersteund door Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, en Windows 7. Als FAT 32 echter wordt gebruikt in combinatie met Windows 2000, Windows XP en Windows Vista, kunnen volumes maximaal 32 GB groot zijn (deze beperking wordt opgelegd door Schijfbeheer, het hulpprogramma voor partitionering van Windows) en afzonderlijke bestanden maximaal 4 GB. NTFS:Dit acroniem staat voor New Technology Filing System. NTFS vormt het eigen bestandssysteem voor Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, en Windows 7. NTFS biedt ver- schillende functies die niet beschikbaar zijn bij FAT 32, zoals be- standscompressie, codering, machtigingen en controle, alsmede het vermogen om drives te spiegelen en RAID 5-functionaliteit. De minimale ondersteunde volumegrootte voor NTFS is 10 MB terwijl de maximale 2 TB bedraagt indien geïnitialiseerd in MBR-formaat. Indien geïnitialiseerd in GPT-formaat, is er zelfs geen enkele beper- king (bestandsgrootte kent geen limiet). Volumes die zijn gemaakt in NTFS kunnen alleen rechtstreeks worden benaderd (niet via shares) door Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, en Windows 7, zonder hulp van producten van andere leveranciers. Bestandssysteemindelingen van Windows Er zijn in twee mogelijke bestandssysteemindelingen voor Windows-gebruikers: NTFS en FAT 32 (MS-DOS). Raad- pleeg de tabel hieronder voor meer informatie. Gebruik NTFS als: ... u de drive alleen onder Windows XP, Windows Vista, en Windows 7 gaat gebruiken. De prestaties zullen dan ge- woonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestandssysteem is in de modus alleen-lezen compatibel met Mac OS 10.3 en hoger. Gebruik FAT32 als: … u de drive zowel met Windows als Mac OS 9.x of 10.x gaat gebruiken. De maximale grootte van afzonderlijke be- standen is 4 GB.
Pagina: 21
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 21 Mac OS X-gebruikers TECHNISCHE OPMERKING: De LaCie 2big Quadra wordt voor- geformatteerd in HFS+ geleverd voor optimale prestaties met Mac OS X. U kunt de drive aanpassen door deze opnieuw te formatteren en/of te partitioneren met verschillende bestandssysteemindelingen. Voor optimale prestaties in Mac OS-omgevingen formatteert en partitio- neert u de drive als één groot volume met de bestandsindeling 'Mac OS Extended'. Mac OS Extended (HFS+): Mac OS Extended verwijst naar het be- standsysteem dat gebruikt wordt in Mac OS X. HFS+ is een opti- malisering van het oudere HFS bestandsysteem door en efficiënter gebruik van de de ruimte op de harde schijf. Met HFS+ bent u niet meer beperkt door de blokgrootte. MS-DOS-bestandssysteem (FAT 32): Dit is het Microsoft-bestandssy- steem dat beter bekend staat als FAT 32. Dit is het bestandssysteem dat u gebruikt als u de harddrive van LaCie gebruikt voor zowel Mac als Windows. Bestandssysteemindelingen voor Mac Er zijn twee mogelijke bestandssysteemindelingen voor Mac-gebruikers: Mac OS Extended (HFS+) en FAT 32 (MS- DOS). Raadpleeg de tabel hieronder voor meer informatie. Gebruik HFS+ als: ... u de drive alleen op Mac's gebruikt. De prestaties zullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestands- systeem is NIET compatibel met Windows OS. Gebruik FAT32 als: … u de drive zowel met Windows als Mac OS 9.x of 10.x gaat gebruiken, of als u de drive deelt tussen Windows 2000, XP en 98 SE. De maximale grootte van afzonderlijke bestanden is 4 GB.
Pagina: 22
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 22 3.4.2. Windows-gebruikers Het formatteren van een drive op een computer die draait onder Windows XP, Windows Vista, of Windows 7 gaat in twee stappen: (1) een handtekening installeren op de drive en (2) de drive format- teren. Deze stappen wissen alle aanwezige gegevens op de schijf. LET OP: Als u deze stappen volgt, worden alle gegevens (inclusief ge- codeerde gegevens) van de 2big gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. BELANGRIJKE OPMERKING: Formatteren zal de configuratie van de codering niet wissen. Als u een gecodeerde 2big wenst te formatteren, zult u eerst het apparaat moeten ontgrendelen met be- hulp van de LaCie Desktop Manager. Volg daarna de onderstaande stappen. TECHNISCHE OPMERKING: Windows XP 32-bit: Deze besturingssystemen zullen geen volumes groter dan 2 TB herkennen. Windows XP x64, Windows Vista (32- en 64-bit versies), Windows Vista (32- en 64-bit versies): Deze besturingssystemen zullen volumes groter dan 2 TB herkennen, maar de drives moeten naar het GPT- bestandssysteem worden geconverteerd voordat partities groter dan 2 TB kunnen worden gecreëerd. 1. Sluit de drive aan op de voedingsbron en de computer met de interfacepoort. 2. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Beheren. 3. In het venster "Computerbeheer" selecteert u Schijfbeheer (on- der de Opslaggroep). Zie Afb. 14 (schermen kunnen enigszins verschillen afhankelijk van het systeem). 4. Als het venster “Schijf-wizard initialiseren en converteren” ver- schijnt, klikt u op Annuleren. 5. Windows rangschikt de harde schijven die geïnstalleerd zijn op het systeem. Zoek de drive die wordt aangeduid met het picto- gram . Klik met de rechtermuisknop op het pictogram en selecteer Initialiseren. 6. Alleen voor Windows XP x64, Windows Vista en Windows 7-ge- bruikers: Klik met de rechtermuisknop op de drive en klik op Converteren naar GPT. 7. Klik met de rechtermuisknop op het vakje aan de rechterkant met de tekst Niet toegewezen en selecteer Nieuwe partitie... 8. Op de eerste pagina van de "Wizard nieuwe partitie" klikt u op Volgende. Zie Afb. 15 (schermen kunnen enigszins verschillen afhankelijk van het systeem). vervolg op volgende pagina... Afb. 14 Afb. 15
Pagina: 23
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 23 9. Klik op Volgende. 10. Klik op Volgende. 11. Klik op Volgende. 12. Klik op Volgende. 13. In het venster Partitie formatteren selecteert u Snel formatte- ren. Klik op Volgende (Afb. 16). 14. Klik op Voltooien om de formattering te starten. 15. Windows schijfbeheer formatteert de schijf en verdeelt ze in par- tities op basis van uw instellingen (Afb. 17) en uw drive verschijnt in Deze computer, klaar voor gebruik. BELANGRIJKE INFORMATIE: Raadpleeg paragraaf 3.4.1. Be- standssysteemindelingen voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemindelingen. Afb. 16 Afb. 17
Pagina: 24
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton RAID Gebruikershandleiding pagina 24 3.4.3. Mac-gebruikers LET OP: Als u deze stappen volgt, worden alle gegevens (inclusief gecodeerde gegevens) van de 2big gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. 1. Sluit de drive aan op de voedingsbron en de computer met de interfacepoort. 2. Selecteer Hulpprogramma's in het Start-menu in de Zoeker- menubalk. 3. Dubbelklik op Schijf hulpprogramma in de map Hulppro- gramma's. 4. Het venster Schijf hulpprogramma wordt geopend (Afb. 18). Selecteer het volume met het LaCie harde schijf etiket in de lijst met beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het venster. 5. Selecteer de tab Partition (Partitioneren). 6. In het menuVolumeschema: selecteert u het aantal partities waarin u de drive wilt verdelen (Mac OS X biedt u de optie een drive te verdelen in maximaal 16 partities). U kunt de grootte van iedere partitie aanpassen met de schuifbalk tussen de par- tities in het gebied Volumeschema: . 7. In het onderdeel Volume informatie voert u een naam in voor elk volume (partitie) en selecteert u de volume-indeling. 8. Zodra u de volume-opties hebt voltooid, klikt u op Partitione- ren. Klik opnieuw op Partitioneren wanneer de waarschuwing verschijnt om door te gaan. 9. Mac Disk Utility formatteert en partitioneert de schijf overeen- komstig uw instellingen en uw drive is gereed voor gebruik. BELANGRIJKE INFORMATIE: Raadpleeg paragraaf 3.4.1. Be- standssysteemindelingen voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemindelingen. BELANGRIJKE INFORMATIE: Apple beveelt aan dat u, tenzij u een specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem (UFS) te gebruiken, het Mac OS Extended-formaat gebruikt omdat dat voor Macintosh-gebruikers bekender is. Afb. 18 BELANGRIJKE OPMERKING: Formatteren zal de configuratie van de codering niet wissen. Als u een gecodeerde 2big wenst te formatteren, zult u eerst het apparaat moeten ontgrendelen met be- hulp van de LaCie Desktop Manager. Volg daarna de onderstaande stappen.
Pagina: 25
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 25 4. Problemen oplossen Als uw LaCie 2big niet correct werkt, raadpleegt u de tabel op de volgende pagina om de status van uw apparaat te identificeren. Als u de hele tabel hebt doorlopen en uw drive werkt nog steeds niet correct, neemt u de FAQ's (veelgestelde vragen) door die regelmatig op onze website, www.lacie.com, worden gepubliceerd. Een van deze FAQ's kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de pagina's met stuurprogramma's bezoeken, waar de recentste software-updates te vinden zijn. Als u aanvullende hulp nodig hebt, verwijzen we u naar uw LaCie verkoper of de LaCie technische ondersteuning (zie hoofdstuk 5. Contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie). Nieuwe versies van de handleiding LaCie streeft er voortdurend naar om u de meest actuele en uitgebreide gebruikershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw handleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijkt u op onze website voor de nieuwste beschikbare versie. www.lacie.com
Pagina: 26
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 26 4.1. LED-statusindicatoren Gebruik de LED's aan de voor- en achterkant van de 2big en het onderstaande schema om de status van uw 2big te bepalen: Als de LED aan de voorkant: En de LED aan de achterkant: En de RAID-mo- dus is: Dan: Continu blauw Blauw knipperend Alle De 2big werkt correct. Alleen de LED's van actieve schijven knipperen. Blauw knippert Blauw knipperend Alle De 2big start op. De LED vooraan en de LED's van werkende schijven worden continu blauw na de initialisatie. De blauwe kleur dimt (5s)* Uit Alle De 2big bevindt zich in stand-bymodus. Als de stroomschakelaar op “auto” is gezet, zal de 2big in stand-by treden als uw computer is uit- geschakeld of in stand-by staat. Als de reconstructie is begonnen, zal het proces worden voltooid voordat de 2big in stand-by kan treden. Na 30 minuten in stand-by zal de LED doven. Afwisselend lang blauw en kort rood is: Knipperend blauw voor één schijf en drie maal knip- perend blauw en eenmaal rood voor de andere schijf: Safe RAID wordt gereconstrueerd. Mixed Continu rood (inactieve schijven) en continu blauw (actieve schijven) Safe Een drive is inactief of werd verkeerd geplaatst. RAID werkt maar de veiligheid van de drives is in het gedrang. Mixed Rood brandend Continu rood (inactieve schijven) en continu blauw (actieve schijven) Alle Een of meer drives zijn inactief of verkeerd geplaatst. RAID werkt niet. Blauw/rood knippert Normale LED- activiteit Alle Temperatuurwaarschuwing. Laat de 2big de huidige processen voltooien en zet hem dan uit. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de achterkant van de 2big niet worden geblokkeerd en dat er voldoende ruimte is voor een luchtstroom rond het apparaat. Laat de 2big afkoelen voordat u hem opnieuw inschakelt. De rode kleur dimt (5s)* Uit Alle Tijdens stand-bymodus: één of meer drives zijn inactief of verkeerd geplaatst. RAID werkt niet. De dimmende LED blijft 30 minuten aan. De rode kleur dimt (5s)* Uit Alle Kritieke temperatuur. LaCie adviseert dat u de 2big na deze gebeurte- nis ten minste een uur in stand-by laat voordat u hem opnieuw opstart om zo schade aan de schijven te voorkomen. Uit Uit Alle De 2big is uitgeschakeld of langer dan 30 minuten in stand-bymodus, of heeft een storing in het systeem of elektronische printplaat. Neem contact op met de klantenservice van LaCie. * LED dimt 5 seconden en blijft dan lichtjes schijnen.
Pagina: 27
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Problemen oplossen Gebruikershandleiding pagina 27 4.2. Andere onderwerpen van Problemen oplossen Probleem Oplossingen De 2big wordt niet door de computer herkend. Als er geen pictogram voor de 2big op het bureaublad (Mac-gebruikers) of in Deze Computer (Windows-gebruikers) staat: ✦ ✦ Controleer de aansluiting van de interfacekabel. Controleer de beide uiteinden van de Fire- Wire-, eSATA- of USB-kabels en zorg ervoor dat ze goed op de juiste poorten zijn aange- sloten. Koppel de kabels los, wacht 10 seconden en sluit ze dan weer aan. Als de drive dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw. ✦ ✦ Verzeker u ervan dat uw product niet gecodeerd is. Indien dit toch het geval blijkt, moet u de LaCie Desktop Manager opstarten. ✦ ✦ Zorg ervoor dat uw computer voldoet aan de minimum systeemvereisten voor compatibiliteit met de 2big Quadra. Zie paragraaf 1.1. Minimale systeemvereisten voor meer informatie. ✦ ✦ Controleer of de voeding correct is aangesloten (raadpleeg paragraaf 2.2. De 2big inscha- kelen), dat de drive is ingeschakeld met de aan/uit/auto-knop op de achterkant van de drive en dat de contactdoos waarop de voeding is aangesloten ook is ingeschakeld. ✦ ✦ Controleer of de drive correct is geformatteerd. Raadpleeg paragraaf 3.4. Formatteren en partitioneren. De 2big werkt langzaam. Als andere USB-, eSATA- of FireWire-apparaten zijn aangesloten op dezelfde poort of hub, kop- pelt u de andere apparaten los en kijkt u of de prestatie van de 2big verbetert. De voeding werkt niet meer. U kunt vervangende netsnoeren aanschaffen via de LaCie-webpagina: www.lacie.com 4.3. Nieuwe firmware installeren LaCie biedt regelmatig firmware-updates aan voor de 2big. Ga naar de LaCie website, www.lacie.com, voor de meest recente firmware-update. Neem contact op met de LaCie technische ondersteuning voor de procedure.
Pagina: 28
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 28 Voordat u contact opneemt met de technische ondersteuning 1. Lees de handleidingen en raadpleeg hoofdstuk 4. Problemen oplossen. 2. Probeer de oorzaak van het probleem vast te stellen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u zich alle relevante vragen in de controlelijst voor probleemoplossing hebt gesteld en u slaagt er nog steeds niet in uw LaCie-drive goed te laten werken, neem dan contact met ons op via www.lacie.com. Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt: 5. Contact opnemen met de klantenservice Informatie Waar kunt u deze informatie vinden 1. Serienummer van de LaCie Hard Drive Op een sticker op de achterkant van de drive of op de originele verpakking 3. Macintosh-/pc-model Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de menubalk en selecteer Over deze Mac. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen > Algemeen. 4. Versie van het besturingssysteem 5. Processorsnelheid 6. Computergeheugen 7. De merken en modellen van andere interne en externe randapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd Mac-gebruikers:Klik op het Apple-pictogram in de Finder-balk en selecteer Over deze Mac. Selecteer Meer info... Het Apple Systeemprofiel wordt ge- opend met een lijst van uw interne en externe randapparaten. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen > Hardware
Pagina: 29
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Contact opnemen met de klantenservice Gebruikershandleiding pagina 29 5.1. Contactpersonen LaCie technische ondersteuning LaCie Azië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/asia/contact/ LaCie Australië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/au/contact/ LaCie België Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/be/contact/ (Frans) LaCie Canada Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/caen/contact/ (Engels) LaCie Denemarken Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/dk/contact LaCie Finland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fi/contact/ LaCie Frankrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/fr/contact/ LaCie Duitsland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/de/contact/ LaCie Italië Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/it/contact/ Japan - ELECOM CO. LTD. Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/jp/ LaCie Nederland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/nl/contact/ LaCie Noorwegen Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/no/contact/ LaCie Spanje Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/es/contact/ LaCie Zweden Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/se/contact/ LaCie Zwitserland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Frans) LaCie Verenigd Koninkrijk Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/uk/contact/ LaCie Ierland Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/ie/contact/ LaCie VS Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/contact/ LaCie International Neem contact met ons op via: http://www.lacie.com/intl/contact/
Pagina: 30
LaCie 2big Quadra Enterprise Class • Design by Neil Poulton Garantie Gebruikershandleiding pagina 30 LaCie garandeert uw LaCie 2big Enterprise Class tegen materiaal- en productiefouten, bij normaal gebruik, gedurende de periode die staat vermeld op uw garantiecertificaat. Indien mocht blijken dat dit product defect is binnen de garantieperiode, zal LaCie, naar eigen keuze, de defecte LaCie 2big Enterprise Class repareren of vervan- gen. OPMERKING: Voor Enterprise Class-producten kunnen de toren en de drive mogelijk een verschillende garantieduur hebben. In geval van een drivedefect neemt u contact op met uw LaCie-we- derverkoper of met de LaCie-klantenservice voor een vervangende drive. Deze garantie wordt ongeldig indien: ✦ ✦ de LaCie 2big is gebruikt/opgeslagen onder abnormale ge- bruiks- of onderhoudsomstandigheden; ✦ ✦ de LaCie 2big is gerepareerd, aangepast of gewijzigd, tenzij zo'n reparatie, aanpassing of wijziging uitdrukkelijk door La- Cie schriftelijk is goedgekeurd; ✦ ✦ de LaCie 2big is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaar- lozing, blikseminslag, elektrische storingen, onjuiste verpak- king of ongevallen; ✦ ✦ de LaCie 2big op onjuiste wijze is geïnstalleerd; ✦ ✦ het serienummer van de LaCie 2big of een individuele drive bay onleesbaar is of ontbreekt; ✦ ✦ het defecte onderdeel een vervangingsonderdeel is, zoals een opberglade, enz.; ✦ ✦ de verzegeling van de LaCie 2big of een individuele drive bay is verbroken; ✦ ✦ één of twee van de harde schijven verwijderd en vervangen zijn door een harde schijf die niet van LaCie is. Voor het verwijderen of vervangen van drives verwijzen wij u naar para- graaf 3.3. Drives verwijderen en installeren. LaCie en haar leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies tijdens het gebruik van dit apparaat of voor welk probleem dan ook dat hieruit voortvloeit. LaCie is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor directe, bijzondere of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschadiging of verlies van eigendommen of apparatuur, om- zet- of winstverlies, kosten van vervangingsgoederen of de onkosten of ongemakken die worden veroorzaakt door onderbrekingen voor servicedoeleinden. Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoordelijk- heid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aanspra- kelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. In geen geval zal enig persoon recht hebben op een vergoeding die hoger is dan de aankoopprijs die is betaald voor de drive. Neem (telefonisch) contact op met LaCie Technical Support (techni- sche dienst) als u aanspraak wilt maken op service onder garantie. Er wordt om het serienummer van uw LaCie-product gevraagd en er kan u worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen waaruit blijkt dat het apparaat nog steeds onder de garantie valt. Elk systeem dat naar LaCie wordt teruggestuurd, moet goed worden verpakt in de oorspronkelijke verpakking en voldoende gefrankeerd worden verzonden. OPMERKING: Accessoires zoals interfacekabels vallen niet onder de garantie. BELANGRIJKE INFORMATIE: Registreer uw Enterprise Class- product op www.lacie.com binnen 30 dagen na aankoopdatum om te genieten van de LaCie Enterprise Class Service. Zonder extra te betalen garandeert LaCie dat uw Enterprise Class-product de hoog- ste prioriteit van ons technisch ondersteuningsteam zal genieten. Let wel dat uw garantieperiode vijf jaar blijft. 6. Garantie

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie 2big Quadra Enterprise en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie 2big Quadra Enterprise. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie 2big Quadra Enterprise zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie 2big Quadra Enterprise

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie 2big Quadra Enterprise. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: LaCie
  • Product: Externe harde schijven
  • Model/naam: 2big Quadra Enterprise
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels