2big Network

LaCie 2big Network handleiding

2big Network

Handleiding voor de LaCie 2big Network in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 61 pagina's.

Table of contents

Pagina: 1
LaCie 2big Network Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. ...................................................................................................................... 5 1.1. Inhoud van de verpakking................................................................................................................. 6 1.2. Minimum systeemvereisten. ................................................................................................................ 7 1.2.1. Windows-gebruikers................................................................................................................ 7 1.2.2. Mac-gebruikers....................................................................................................................... 7 1.3. Harddrive-temperatuurregeling.......................................................................................................... 8 1.4. Aanzichten van de 2big network. ........................................................................................................ 9 1.5. Ethernet-kabel................................................................................................................................ 10 2. De LaCie 2big network installeren............................................................................. 11 2.1. De 2big inschakelen....................................................................................................................... 12 2.2. De Ethernet-kabel aansluiten........................................................................................................... 13 2.3. Verbinding maken via de LaCie Network Assistant............................................................................. 14 2.4. De LaCie 2big network configureren binnen een netwerk zonder een DHCP-server. .............................. 16 2.5. Volumes van 2big network deactiveren............................................................................................. 17 3. Toegang tot en beheer van bestanden....................................................................... 18 3.1. Toegang tot gedeelde mappen........................................................................................................ 18 3.1.1. Andere verbindingsmethodes. ................................................................................................. 19 3.2. FTP-toegang tot gedeelde mappen. .................................................................................................. 21 3.3. Beheerpagina – Bladeren................................................................................................................ 22 3.3.1. Bestanden uploaden. ............................................................................................................. 22 3.3.2. Bestanden downloaden. ......................................................................................................... 23 3.3.3. Bestanden verwijderen........................................................................................................... 23 3.3.4. Afmelden. ............................................................................................................................. 23 3.4. Externe harde schijven aansluiten..................................................................................................... 24 4. De LaCie 2big network beheren. ................................................................................ 25 4.1. De Beheerpagina openen................................................................................................................ 26 4.1.1. De weergavetaal instellen...................................................................................................... 27 4.1.2. Beheerpagina - Home........................................................................................................... 27 4.2. Gebruikers..................................................................................................................................... 28 4.2.1. Gebruikers toevoegen........................................................................................................... 29 4.2.2. Gebruikerstoegang tot gedeelde mappen instellen................................................................... 30 4.2.3. Groepslidmaatschap instellen. ................................................................................................ 30 4.2.4. Over toegangsrechten........................................................................................................... 31 4.2.5. Gebruikersaccounts verwijderen............................................................................................. 31 4.2.6. Gebruikersaccounts bewerken................................................................................................ 31 4.3. Groepen........................................................................................................................................ 32 4.3.1. Groepen toevoegen.............................................................................................................. 32 4.3.2. Groepstoegang tot gedeelde mappen instellen........................................................................ 33 4.3.3. Groepen verwijderen............................................................................................................. 33 4.3.4. Groepen bewerken. ............................................................................................................... 33 4.4. Gedeelde mappen. ......................................................................................................................... 34 4.4.1. Gedeelde mappen aanmaken................................................................................................ 34 4.4.2. Gedeelde mappen verwijderen. .............................................................................................. 35 4.4.3. Gedeelde mappen bewerken................................................................................................. 35 4.5. Systeem......................................................................................................................................... 36 4.5.1. Active Directory..................................................................................................................... 36 4.5.2. Configuratie......................................................................................................................... 37 4.5.3. Netwerk. ............................................................................................................................... 38
Pagina: 2
LaCie 2big Network Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 2 4.5.4. RAID.................................................................................................................................... 39 4.5.5. Externe drives. ....................................................................................................................... 40 4.5.6. Status................................................................................................................................... 42 4.5.7. Onderhoud.......................................................................................................................... 42 4.5.8. Systeemlogboek.................................................................................................................... 45 4.5.9. Wake on LAN (WOL). ............................................................................................................ 46 4.6. Downloaden. .................................................................................................................................. 47 4.7. Back-up......................................................................................................................................... 48 4.8. Bladeren........................................................................................................................................ 49 4.9. Importeren (Snapshot)..................................................................................................................... 49 4.10. Multimedia. .................................................................................................................................... 50 5. RAID en drives........................................................................................................... 51 5.1. Het RAID-niveau wijzigen. ................................................................................................................ 51 5.2. RAID 0........................................................................................................................................... 52 5.3. RAID 1........................................................................................................................................... 53 5.4. Een nieuwe schijf installeren. ............................................................................................................ 54 6. LED’s.......................................................................................................................... 55 7. Triggers e-mailnotificatie........................................................................................... 56 8. Problemen oplossen. .................................................................................................. 57 9. Contact opnemen met de klantenservice. ................................................................... 59 9.1. Contactpersonen LaCie technische ondersteuning............................................................................. 60 10. Garantie. .................................................................................................................... 61
Pagina: 3
LaCie 2big Network Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 3 Copyrights Copyright © 2009 LaCie. Alle rechten voor- behouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektro- nisch, mechanisch, door fotokopieën, opna- men of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeer- de handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows XP en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, beho- ren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving wor- den gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waar- borgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijk- heid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of re- visies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van der- gelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese verordeningen voor interferentie veroorzakende apparatuur. ROHS-overeenstemming Dit product voldoet aan de EG-richtlijn 2002/95/EEG met betrekking tot de beperking op het gebruik van bepaalde gevaarlijke stof- fen, ook wel de ROHS-richtlijn genoemd. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gel- den de volgende voorwaarden: ✦ ✦ De apparaten mogen geen schade- lijke storingen veroorzaken. ✦ ✦ De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een on- gewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkin- gen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC- voorschriften. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstal- leerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommuni- catie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of tele- visie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: ✦ ✦ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ✦ ✦ Vergroot de afstand tussen de appa- ratuur en de ontvanger. ✦ ✦ Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander cir- cuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ✦ ✦ Raadpleeg de leverancier of een er- varen radio-/televisiemonteur voor assistentie. ✦ ✦ Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voor- schriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Verklaring van CE-certifice�� - ring van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit pro- duct aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN50082-1, EN61000-3-2 Onder verwijzing naar de volgende con- dities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voe- ren naar een daartoe aangewezen inza- melpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Af- zonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt ver- werkt op een manier die de volksgezond- heid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigings- dienst of met de leverancier van het pro- duct. LET OP: Wijzigingen die niet door de fa- brikant zijn goedgekeurd, kunnen de toe- stemming voor het gebruik van deze appa- ratuur ongeldig maken. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is ver- eist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de na- bije radio- en televisieontvangst te voorko- men. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCie 2big Network
Pagina: 4
LaCie 2big Network Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ✦ ✦ Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit appa- raat. ✦ ✦ Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste proce- dure bij het installeren van het ap- paraat. ✦ ✦ Maak uw LaCie 2big network niet open en probeer het apparaat niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schok- ken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De LaCie 2big network bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden of gerepareerd kunnen worden. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-serviceperso- neel. ✦ ✦ Stel het apparaat nooit bloot aan re- gen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voor- werpen die vloeistof bevatten op de LaCie 2big network, aangezien de vloeistof in de openingen terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kort- sluiting, brand en lichamelijk letsel toe. ✦ ✦ Zorg ervoor dat de computer en de LaCie 2big network elektrisch zijn ge- aard. Als de apparaten niet zijn ge- aard, neemt de kans op elektrische schokken toe. Voedingsvereisten 100-240 V~, 1,44 A, 50-60 Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale en transiënte over- spanning volgens overspanningsca- tegorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ✦ ✦ Stel de LaCie 2big network niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 35 °C. Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik bin- nen het bereik van 5% tot 80%, niet- condenserend, liggen en de lucht- vochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90%, niet-con- denserend. Als u dit wel doet, kan de LaCie 2big network beschadigd ra- ken of kan de behuizing vervormen. Plaats de LaCie 2big network niet in de buurt van een hittebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCie 2big network in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. ✦ ✦ Trek altijd het netsnoer van de LaCie 2big network uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schok- ken, kortsluiting of brand. ✦ ✦ Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegele- verd. ✦ ✦ Gebruik de LaCie 2big network niet in de nabijheid van andere elektri- sche apparaten, zoals televisietoe- stellen of radio’s. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. ✦ ✦ Plaats de LaCie 2big network niet in de nabijheid van bronnen van mag- netische interferentie, zoals compu- terschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferen- tie kan de werking en stabiliteit van de LaCie 2big network negatief be- ïnvloeden. ✦ ✦ Oefen nooit overmatige kracht uit op uw LaCie 2big network. Raadpleeg wanneer u een probleem ontdekt het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. BELANGRIJKE INFORMATIE: Elk ver- lies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoor- delijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE kopieën van uw ge- gevens te bewaren, bijvoorbeeld één op uw externe harde schijf en een tweede op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over het maken van back- ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJKE INFORMATIE: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal gefor- matteerd hangt de feitelijk beschikbare op- slagcapaciteit af van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk 10-15% minder).
Pagina: 5
LaCie 2big Network Inleiding Gebruikershandleiding pagina 5 1. Inleiding Gefeliciteerd met uw aanschaf van een LaCie 2big Network. De LaCie 2big Network, die is ontworpen om te voorzien in de behoefte voor het delen van gegevens en voor back-ups op kleine kantoren, vertegenwoordigt de nieuwe generatie van gedeelde opslag met beveiliging. RAID-flexibiliteit RAID-technologie is een van de beste methodes om uw gegevens te beschermen en het biedt meteen ook een betere gegevensintegriteit en beschikbaarheid dan standaard opslagruimte op een harde schijf. Dankzij het vermogen enkelvoudige fouten op te sporen en redundante informatie te leveren om het origineel te herstellen indien een schijf defect is, is een RAID-systeem een ideale methode om waardevolle ge- gevens te beveiligen, terwijl het ook de prestaties stroomlijnt. Superieur ontwerp De geavanceerde warmteafvoerende metalen behuizing en thermisch gestuurde ventilator waarborgen een duurzame betrouwbaarheid en een stille werking. De 2big Network kan gestapeld of in een rek ge- monteerd worden om in elke werkomgeving te passen. De grote gloei- ende blauwe knop voegt niet alleen karakter toe – hij functioneert ook als 1-klik-knop voor de automatische overdracht van bestanden vanaf een USB-stick. U hoeft alleen maar op de knop te drukken en uw ge- gevens worden automatisch op de 2big Network opgeslagen. Gemakkelijke installatie en toegang De nieuwe, gebruikersvriendelijke LaCie Network Assistant vereen- voudigt de installatie en maakt het toegankelijk maken en het in- delen en configureren van de drives in het netwerk van uw kantoor mogelijk. De compatibiliteit van de 2big Network met Mac®-, Win- dows®- en Linuxmachines, zonder dat er stuurprogramma’s hoeven te worden geïnstalleerd, maakt dit de perfecte oplossing voor het delen van bestanden voor kleine bedrijven. Klik op een onderwerp: ✦ ✦ De LaCie 2big network installeren ✦ ✦ Toegang tot en beheer van bestanden ✦ ✦ RAID en drives ✦ ✦ Problemen oplossen Snelkoppelingen
Pagina: 6
LaCie 2big Network Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 1.1. Inhoud van de verpakking De verpakking van uw LaCie 2big bevat de systeemtoren en een bijbehorende doos met de hieronder vermelde items 2 tot en met 6: 1. LaCie 2big network 2. Cat. 5E Ethernet-kabel 3. Voeding 4. Cd-rom met hulpprogramma’s 5. Snelle installatiehandleiding 6. 2-in-1 Hulpmiddel voor wijziging van RAID-modus en ver- grendeling van drives BELANGRIJKE INFORMATIE: Bewaar de verpakking. Als de 2big moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. Quick Install Guide 2big network Professional 2disk RAID © 2008 LaCie, all rights reserved. www.lacie.com 712281 User Manual LaCie Software Utilities Adobe® Reader® Network Family 1.0
Pagina: 7
LaCie 2big Network Inleiding Gebruikershandleiding pagina 7 1.2. Minimum systeemvereisten 1.2.1. Windows-gebruikers ✦ ✦ Windows 2000, Windows XP of Windows Vista ✦ ✦ 500 MHz-processor of hoger ✦ ✦ 512 MB RAM of meer ✦ ✦ Ethernet switch of hub (10/100 of beter) ✦ ✦ Webbrowser (Internet Explorer®, Firefox™) 1.2.2. Mac-gebruikers ✦ ✦ Mac OS X 10.2 ✦ ✦ 500 MHz G4 of hoger, G5, Intel Core Duo of Intel Core 2 Duo ✦ ✦ 512 MB RAM of meer ✦ ✦ Ethernet switch of hub (10/100 of beter) ✦ ✦ Webbrowser (Internet Explorer®, Safari™, Firefox™) BELANGRIJKE INFORMATIE: De prestaties van de 2big net- work kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals netwerk- activiteit, hardware, afstand en instellingen. BELANGRIJKE INFORMATIE: Voor optimale prestaties gebruikt u een Gigabit Ethernet-router en een Gigabit Ethernet-kaart in uw hostcomputer.
Pagina: 8
LaCie 2big Network Inleiding Gebruikershandleiding pagina 8 Exclusive d2 Heat Sink Design Provides 60% more area for heat dissipation & high reliability Aluminum Heat Sink Design Standard Design 1.3. Harddrive-temperatuurregeling Vormgeving afgestemd op warmteafvoer De metalen behuizing van de LaCie 2big Network is ideaal voor een natuurlijke afvoer van de interne warmte van de drive. Het unieke ontwerp trekt de warmte uit de interne drives naar de externe be- huizing toe. Deze gunstige eigenschap haalt de hitte weg bij interne drive waardoor deze beschermd blijft, wat levensduur en betrouw- baarheid ten goede komt. Het is dan ook normaal dat de behuizing aan de buitenkant warm aanvoelt. Zorg ervoor dat de openingen aan de voor- en achterkant niet verstopt of bedekt raken, zodat de lucht vrij door de behuizing kan stromen. Verticaal, horizontaal en in rek gemonteerd De hitte wordt optimaal afgevoerd wanneer de drive rechtop staat. Als u diverse gestapelde LaCie-drives hebt, vergeet dan niet om de bijgeleverde rubberen voetjes onder de drives aan te brengen. Deze voetjes maken enige luchtdoorstroming tussen uw drives mogelijk, om de doeltreffendheid van de warmteafvoer te optimaliseren – vooral wanneer uw LaCie-drive niet van een ventilator is voorzien. LaCie beveelt het op elkaar stapelen of in rek monteren van meer dan 3 x drives niet aan, in het bijzonder als deze drives tegelijkertijd zijn ingeschakeld. Smart Fan-technologie De behuizing zelf is een prima manier om warmte af te voeren zon- der dat een ventilator nodig is, maar de 2big Network komt met een thermisch gestuurde “slimme ventilator” die ingeschakeld wordt wanneer de warmte binnen de behuizing een bepaalde temperatuur bereikt. De slimme ventilator werkt op twee verschillende snelheden en past zichzelf automatisch aan bij veranderingen in temperatuur.
Pagina: 9
LaCie 2big Network Inleiding Gebruikershandleiding pagina 9 safe 100 big off auto on 1.4. Aanzichten van de 2big network Vooraanzicht Back-upknop met activiteits-LED (Afb. 01) De LED blijft opgelicht om aan te geven dat de drive is ingeschakeld. Met de blauwe knop aan de voorzijde van de 2big network kunt u automatisch een back-up maken van een aangesloten externe harde schijf op de 2big network. Sluit simpelweg de harde schijf aan op een USB-poort aan de achterzijde van de 2big network en druk op de knop. Alle gegevens op de aangesloten schijf/schijven worden automatisch gekopieerd naar de 2big. Achteraanzicht (Afb. 02) 1. RAID-stroomschakelaar 2. aan/auto/uit-stroomschakelaar 3. USB-uitbreidingspoort 4. Ethernetpoort 5. Aansluiting voeding 6. Drivevergrendelingsslot 7. Handgreep drivelade 8. LED drive (linker) 9. LED drive (rechter) Afb. 01 Afb. 02
Pagina: 10
LaCie 2big Network De LaCie 2big network installeren Gebruikershandleiding pagina 10 1.5. Ethernet-kabel Gigabit Ethernet-kabels en -connectoren De kabels en connectoren die gebruikt worden voor het aansluiten van Gigabit Ethernetapparatuur zijn de volgende (Afb. 03 - Ethernet- kabeluiteinden): TECHNISCHE OPMERKING: LaCie beveelt Cat. 5E- of Cat. 6-ka- bels aan. Deze ondersteunen Gigabit Ethernet. Afb. 03 - Ethernet-kabeluiteinden
Pagina: 11
LaCie 2big Network De LaCie 2big network installeren Gebruikershandleiding pagina 11 Volg deze stappen om de LaCie 2big network in te schakelen en op de beheerpagina’s in te loggen. Stap 1 – 2.1. De 2big inschakelen Stap 2 – 2.2. De Ethernet-kabel aansluiten Stap 3–2.3. Verbinding maken via de LaCie Network Assistant 2. De LaCie 2big network installeren
Pagina: 12
LaCie 2big Network De LaCie 2big network installeren Gebruikershandleiding pagina 12 safe 100 big off auto on 2.1. De 2big inschakelen De voedingsset bestaat uit twee kabels: de ene kabel (A) wordt aan- gesloten op de LaCie-drive en de andere kabel (B) sluit u aan op een stopcontact. Dit kan een wandcontactdoos of een spanningsbe- veiliging zijn (Afb. 04). 1. Sluit kabel A aan op de 2big. 2. Sluit kabel B aan op de voedingseenheid (C). 3. Sluit kabel B aan op een spanningsbeveiliging of stopcontact. 4. Schakel de drive in door de stroomschakelaar aan de achter- zijde van de drive op “on” te zetten. Het 2big-systeem heeft tot 60 seconden nodig om op te starten. LET OP: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder altijd de wisselstroomadapter voordat u uw LaCie-drive gaat verplaatsen. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. TECHNISCHE OPMERKING: Dankzij de voeding van 100-240 Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een ge- schikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijk- heid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. Afb. 04
Pagina: 13
LaCie 2big Network De LaCie 2big network installeren Gebruikershandleiding pagina 13 safe 100 big off auto on 2.2. De Ethernet-kabel aansluiten In tegenstelling tot reguliere desktop harde schijven is de 2big net- work toegankelijk indien aangesloten op het netwerk en hoeft hij niet rechtstreeks op een computer te worden aangesloten (Afb. 05). 1. Zet de drive aan. Zie 2.1. De 2big inschakelen. 2. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achter- zijde van de LaCie 2big network. 3. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een be- schikbare Ethernet-poort van uw router. Uw netwerk heeft even nodig om de drive te herkennen (dit kan tot 3 minuten duren bij sommige netwerken). Ga nu verder met stap 3, 2.3. Verbinding maken via de LaCie Net- work Assistant. Afb. 05
Pagina: 14
LaCie 2big Network De LaCie 2big network installeren Gebruikershandleiding pagina 14 2.3. Verbinding maken via de LaCie Network Assistant De LaCie Network Assistant detecteert alle opslagapparatuur die in het netwerk gekoppeld is en geeft u een makkelijke manier om hiernaar te verbinden of ze te configureren. Eenmaal geïnstalleerd en in bedrijf, verschijnt de Network Assistant in uw taakbalk (Windows-gebruikers, Afb. 07) of in de menubalk (Mac-gebruikers, Afb. 08) zoekt hij automatisch naar opslagappara� - tuur in het netwerk. Wanneer een nieuw apparaat wordt gevonden, verschijnt er een informatiebel met de naam van het apparaat. Wanneer Network Assistant uw LaCie 2big network vindt, kunt u via het Network Assistant-menu een verbinding maken met elke ge- deelde map op de 2big Network, inloggen op de Beheerpagina, of de netwerkinstellingen van de 2big network configureren. Ga als volgt te werk om de LaCie Network Assistant te installeren: 1. Plaats de cd-rom van de LaCie 2big network in de cd-rom-drive van uw computer. 2. Voor Windows-gebruikers dient de cd zichtbaar te worden in ‘Deze computer’. Voor Mac-gebruikers zou de cd op het bu- reaublad moeten verschijnen. Dubbelklik op het cd-pictogram en dubbelklik daarna op “LaCie Network Assistant Setup. 3. Volg de wizard om de installatie af te ronden. (voortgezet op de volgende pagina) Afb. 06 - LaCie Network Assistant-pictogram Afb. 07 Afb. 08
Pagina: 15
LaCie 2big Network De LaCie 2big network installeren Gebruikershandleiding pagina 15 De Beheerpagina opstarten Windows-gebruikers 1. Selecteer LaCie Network Assistant in Start / Alle programma’s. Er verschijnt een Network Assistant-pictogram in het systeemvak en de Network Assistant detecteert automatisch uw LaCie 2big network en andere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk. 2. Klik op het pictogram in het systeemvak en selecteer Configuratie- scherm... in het submenu van de LaCie 2big network (Afb. 09). De pagina LaCie Network Assistant wordt geopend. 3. Klik in het tabblad Netwerk op de paginakoppeling Webcon- figuratie (Afb. 10). 4. Om in te loggen op de Beheerpagina van de LaCie 2big net- work (Afb. 11), geeft u de volgende informatie op: Login (Inlognaam): admin Wachtwoord: admin OPMERKING: Dit wachtwoord kan via de Beheerpagina worden gewijzigd (raadpleeg 4.2. Gebruikers). 5. Klik op Log On (Aanmelden). Ga door naar paragraaf 4. De LaCie 2big network beheren. Mac-gebruikers 1. Dubbelklik op LaCie Network Assistant in de map Toepassingen. Er verschijnt een Network Assistant-pictogram in het menubalk en de Assistant detecteert automatisch uw LaCie 2big network en an- dere LaCie-opslagapparatuur in uw netwerk. 2. Klik op het pictogram in de menubalk en selecteer Configuratie- scherm.... De pagina LaCie Network Assistant wordt geopend. 3. Klik in het tabblad Netwerk op de paginakoppeling Webconfi- guratie (Afb. 10). 4. Om in te loggen op de Beheerpagina van de LaCie 2big net- work (Afb. 11), geeft u de volgende informatie op: Login (Inlognaam): admin Wachtwoord: admin OPMERKING: Dit wachtwoord kan via de Beheerpagina worden gewijzigd (raadpleeg 4.2. Gebruikers). 5. Klik op Log On (Aanmelden). Ga door naar paragraaf 4. De LaCie 2big network beheren. Afb. 09 Afb. 10 Afb. 11
Pagina: 16
LaCie 2big Network De LaCie 2big network installeren Gebruikershandleiding pagina 16 2.4. De LaCie 2big network configureren binnen een netwerk zonder een DHCP-server De meeste routers in thuisnetwerken zijn DHCP-servers. Dit bete- kent dat de router aan alle apparaten in het netwerk een IP-adres toewijst zodat de apparaten elkaar kunnen vinden. Als u netwerk geen DHCP-server heeft, moet u mogelijk handmatig een IP-adres en andere netwerkinformatie toewijzen aan uw LaCie 2big network. De gemakkelijkste manier om de netwerkconfiguratie van de LaCie 2big network aan te passen is met behulp van de LaCie Network As- sistant. Zie paragraaf 2.3. Verbinding maken via de LaCie Network Assistant voor informatie over de installatie van de netwerkconfigu�� - ratiesoftware. 1. Start de LaCie Network Assistant (raadpleeg paragraaf 2.3. Ver- binding maken via de LaCie Network Assistant). 2. Windows-gebruikers: Klik op het LaCie Network Assistant-pic- togram in het systeemvak en selecteer Configuratiescherm... (Afb. 12). Het LaCie Network Assistant-configuratiescherm wordt geopend (Afb. 13). Mac-gebruikers: Klik op het LaCie Network Assistant-picto- gram in de menubalk en selecteer Netwerkconfiguratie... (Afb. 14). Het LaCie Network Assistant-configuratiescherm wordt geopend (Afb. 13). 3. Klik op het tabblad Netwerk. 4. Selecteer Manual (Handmatig). TECHNISCHE OPMERKING: Als de velden (IP-adres, subnetmas- ker, enz.) worden ingevuld wanneer Automatic (DHCP) is geselec- teerd, dient u geen handmatige instellingen te verrichten. Laat Auto- matic geselecteerd. 5. Pas de netwerkinstellingen aan voor een correcte werking met uw netwerk. 6. Klik op Apply (Toepassen). Afb. 12 Afb. 13 Afb. 14
Pagina: 17
LaCie 2big Network De LaCie 2big network installeren Gebruikershandleiding pagina 17 2.5. Volumes van 2big network deactiveren Voor het uitschakelen van de 2big network raadpleegt u paragraaf 4.5.7.4. Afsluiten. Mac-gebruikers: Sleep alle geactiveerde volumepictogrammen naar de prullenbak. Windows-gebruikers: Als u de LaCie Network Assistant hebt gebruikt voor de ACTIVERING van volumes (bijvoorbeeld als een volume in Deze computer een letter toegewezen heeft gekregen): 1. Klik met de rechtermuisknop op het LNA-pictogram in de taak- balk en selecteer Netwerkconfiguratie... 2. Selecteer het tabblad Volumes. 3. Klik met de rechtermuisknop op een volume en selecteer De- activeren. Als de volumes echter niet zijn geactiveerd (en dus niet verschijnen in Deze computer), sluit u simpelweg het Windows Explorer-venster om het volume af te sluiten.
Pagina: 18
LaCie 2big Network Toegang tot en beheer van bestanden Gebruikershandleiding pagina 18 3. Toegang tot en beheer van bestanden Gebruik de LaCie Network Assistant voor toegang tot uw gedeelde map(pen) (raadpleeg paragraaf 2.3. Verbinding maken via de LaCie Network Assistant). U kunt ook een externe harde schijf aansluiten die als back-up kan dienen voor uw LaCie 2big network of als aanvullende opslag. Ex- terne schijven verschijnen als afzonderlijke gedeelde apparaten zijn toegankelijk voor iedereen in het netwerk. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 3.4. Externe harde schijven aansluiten. 3.1. Toegang tot gedeelde mappen Als uw computer is aangesloten op uw lokale netwerk, zal de LaCie Network Assistant u helpen snel verbinding te maken met de ge- deelde map(pen) op uw LaCie 2big network. Ga als volgt te werk om gedeelde mappen te openen (alle gebruikers): 1. Start de LaCie Network Assistant (LNA). Klik op het LNA-picto- gram in het systeemvak (Windows-gebruikers, Afb. 15) of de menubalk (Mac-gebruikers, Afb. 16). 2. Selecteer Gedeelde map (standaard) of de naam van een an- dere gedeelde map die u hebt gemaakt vanuit het LNA-menu. De gedeelde map zal worden geopend in Windows Explorer of Mac Finder. TECHNISCHE OPMERKING: Mogelijk dient u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de gedeelde map op te geven. De stan- daardwaarden zijn: Gebruikersnaam: admin Wachtwoord: admin Uw systeem kan deze informatie onthouden en vraagt er mogelijk niet naar tijdens dezelfde sessie. Raadpleeg paragraaf 4.2.6. Gebruikersaccounts bewerken voor in- formatie over het veranderen van de gebruikersaccountgegevens. 3. Versleep eenvoudigweg bestanden naar en van dit venster, net zoals bij een normale map. Afb. 15 Afb. 16
Pagina: 19
LaCie 2big Network Toegang tot en beheer van bestanden Gebruikershandleiding pagina 19 3.1.1. Andere verbindingsmethodes Vista/XP/2000-gebruikers – Netwerkomgeving BELANGRIJKE INFORMATIE: Wanneer u de LaCie 2big net- work net heeft ingeschakeld, kan het even duren voordat deze zicht- baar wordt in het netwerk. Voor toegang tot de gedeelde map onder Windows opent u de netwerkomgeving en selecteert u Microsoft Windows Werk- groep. Standaard zal de 2big network als naam LaCie 2big network (LaCie-2big) krijgen (Afb. 17). U kunt de gedeelde map ook bereiken door in een venster van Win- dows Explorer het volgende te typen (Afb. 18.): \\LaCie-2big\[naam gedeelde map] \\[IP-adres]\[naam gedeelde map] Zoek het IP-adres met de LaCie Network Assistant (paragraaf 2.3. Verbinding maken via de LaCie Network Assistant). ftp://LaCie-2big of ftp://[IP-adres] In het inlogvenster dat verschijnt typt u: Login: admin Wachtwoord: admin (Deze gebruikersnaam en dit wachtwoord zijn standaard; wanneer u al een gebruikersaccount gemaakt heeft, gebruik dan uw eigen account en wachtwoord.) De LaCie 2big network zal als drive met één gedeelde map in het netwerk worden weergegeven. Windows Me/2000 Gebruikers van Windows Me en Windows 2000 die de LaCie 2big network niet kunnen vinden vanaf hun werkstation, kunnen het pro- beren met het zoekprogramma van Windows. Ga naar het menu Start, selecteer Zoeken en klik vervolgens op Naar bestanden of mappen. Selecteer in het venster Zoekresul- taten de optie Computers. Geef in het dialoogvenster Zoeken naar Computers de server- naam op en klik op de knop Nu zoeken. De LaCie 2big network heeft standaard de naam “LaCie-2big” en de gedeelde map “GE- DEELDE MAP”. Afb. 17 Afb. 18
Pagina: 20
LaCie 2big Network Toegang tot en beheer van bestanden Gebruikershandleiding pagina 20 Mac OS 9.x-gebruikers In het Apple-menu selecteert u Netwerk-browser, Kiezer of Ver- bind met server. Klik in de Kiezer op het pictogram Appleshare. De server zou in de lijst onder de standaardnaam “LaCie-2big” moeten worden weergegeven. Selecteer deze server en klik op OK. Linux-gebruikers Open konqueror onder KDE en typ het IP-adres van de LaCie 2big network in het adresveld: Voor toegang via FTP – ftp:// [IP-adres] Voor toegang via HTTP – http:// [IP-adres] Voor SMB/CIFS-toegang (deze methode werkt alleen als de services correct zijn geconfigureerd) – smb://IP-adres.
Pagina: 21
LaCie 2big Network Toegang tot en beheer van bestanden Gebruikershandleiding pagina 21 3.2. FTP-toegang tot gedeelde mappen Het FTP-protocol wordt gebruikt om bestanden van de ene compu- ter naar een de andere te versturen via een netwerk, bijvoorbeeld via het internet. Met dit protocol kunt u veilig bestanden uitwisselen met uw vrienden of familie, aangezien de toegang alleen mogelijk is voor de personen waaraan u een gebruikersnaam en een wacht- woord hebt verstrekt. FTP-toegang biedt u ook de mogelijkheid om uw bestanden op afstand te openen. Om uw 2big via het internet toegankelijk te maken, configureert u uw router zo dat verbinding op afstand via FTP is toegestaan. Deze procedure kan per router verschillen. Voor toegang tot de 2big via internet moet poort 21 worden toege- wezen aan de 2big. TECHNISCHE OPMERKING: FTP wordt standaard ingeschakeld, waardoor de gedeelde mappen volledig toegankelijk zijn via FTP. Voor het uitschakelen van FTP-service raadpleegt u paragraaf 4.5.6. Status.
Pagina: 22
LaCie 2big Network Toegang tot en beheer van bestanden Gebruikershandleiding pagina 22 3.3. Beheerpagina – Bladeren Voor toegang tot bestanden vanaf de Beheerpagina dient u in te loggen. Gebruikers hebben rechtstreeks toegang tot de gedeelde mappen op de 2big network, maar hebben geen toegang tot de beheerderfuncties. De beheerder kan in de navigatiebalk klikken op Bladeren voor toegang tot alle bestanden die op de 2big network zijn opgeslagen. De beheerder heeft toegang tot alle bestanden. Andere gebruikers hebben slechts toegang tot die bestanden waar- voor de beheerder hen rechten heeft verleend. Alle gedeelde mappen staan vermeld aan de linkerzijde van de pa- gina (Afb. 19). Om de bestanden in een gedeelde map te zien, klikt u op de naam van de gedeelde map (Afb. 20). Beheerders keren terug naar het 2big network-beheer door op de knop Beheer te klikken. Deze knop is niet beschikbaar voor niet- beheerders. 3.3.1. Bestanden uploaden Een bestand uploaden naar een gedeelde map: 1. Klik op de gedeelde map (map) waarin u het bestand wilt op- slaan. 2. Klik op Bestand uploaden. 3. Klik op Bladeren… Er wordt een bestandsbrowser geopend. Selecteer het bestand dat u wilt opslaan. 4. Klik op Toepassen. TECHNISCHE OPMERKING: Wanneer het bestand na het op- slaan niet in de map verschijnt, klik dan opnieuw op de mapnaam om de weergave van de inhoud van de map te vernieuwen. BELANGRIJKE INFORMATIE: Uploads zijn beperkt tot 55 MB. Afb. 19 Afb. 20
Pagina: 23
LaCie 2big Network Toegang tot en beheer van bestanden Gebruikershandleiding pagina 23 3.3.2. Bestanden downloaden Om een bestand te downloaden: 1. Klik op de gedeelde map (map) waaruit u het bestand wilt downloaden. 2. Klik op de koppeling naar het bestand (Afb. 21). 3. Internet Explorer: in het venster met de beveiligingswaarschu- wing klikt u op de optie om de download toe te staan. Het be- stand wordt in de standaardmap voor downloads opgeslagen. 4. FireFox en Safari: Het bestand wordt in de standaardmap voor downloads opgeslagen. 3.3.3. Bestanden verwijderen Een bestand verwijderen uit een gedeelde map: 1. Klik op de gedeelde map (map) waaruit u het bestand wilt ver- wijderen. 2. Selecteer het bestand of de bestanden die u wilt verwijderen. 3. Klik op Bestanden verwijderen (Afb. 22). 4. Klik op OK in het venster met de bevestiging. 3.3.4. Afmelden U kunt op elk moment afmelden door op Afmelden te klikken in de rechterbovenhoek van de Beheerpagina (Afb. 23). Afb. 21 Afb. 22 Afb. 23
Pagina: 24
LaCie 2big Network Toegang tot en beheer van bestanden Gebruikershandleiding pagina 24 safe 100 big off auto on 3.4. Externe harde schijven aansluiten U kunt een externe USB harde schijf aansluiten om een back-up van de gegevens op uw LaCie 2big network te maken of om uw opslag- capaciteit uit te breiden. De toegang tot aangesloten harde schijven is vergelijkbaar met de toegang tot gedeelde mappen. TECHNISCHE OPMERKING: Externe harde schijven moeten in een van de ondersteunde indelingen worden geformatteerd om op de LaCie 2big network te worden geactiveerd: FAT32, NTFS, HFS+, EXT3, REISERFS of XFS. Om een externe harde schijf te gebruiken als back-up voor de 2big Network moet de drive geformatteerd zijn in één van bovenstaande bestandsindelingen, met uitzondering van NTFS. NTFS-volumes kunnen niet als back-up voor de 2big Network worden gebruikt omdat deze bestandssysteemindeling de toegang Alleen lezen heeft wanneer aangesloten op de 2big Network. Externe drives kunnen naar XFS worden geformatteerd via de pagina Webbeheer. Raad- pleeg voor meer informatie 4.5.5. Externe drives. Een externe harde schijf aansluiten: 1. Schakel uw LaCie 2big network in. 2. Zet de externe harde schijf aan en sluit de USB-kabel aan op de USB-poort aan de achterzijde van de LaCie 2big network (Afb. 24). 3. Klik in de webbeheerpagina op Systeem en vervolgens op het tabblad Externe drives. De externe harde schijf wordt weergegeven (Afb. 25). Raadpleeg voor meer informatie 4.5.5. Externe drives. Afb. 24 Afb. 25
Pagina: 25
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 25 4. De LaCie 2big network beheren De LaCie 2big network heeft een eenvoudig te gebruiken webge- baseerd hulpmiddel voor de configuratie van de drive en het ge- bruikersbeheer, waarnaar hier wordt verwezen als de Beheerpagina. Het openen van de Beheerpagina is eenvoudig, of u nu een browser (alle gebruikers) of de LaCie Network Assistant (LNA) gebruikt. Wanneer u zich aanmeldt als “admin”, ziet u een rij blauwe navi- gatiekoppelingen aan de linkerzijde van de pagina (Afb. 26) om u te helpen bij de navigatie en het configureren van de LaCie 2big network: ✦ ✦ Paragraaf 4.2. Gebruikers: Toevoegen, verwijderen of wijzi� - gen van gebruikers, inclusief toewijzen van toegangsrechten op mappen. ✦ ✦ Paragraaf 4.3. Groepen: Toevoegen, verwijderen of wijzigen van groepen, groepsrechten toewijzen ✦ ✦ Paragraaf 4.4. Gedeelde mappen: Aanmaken, verwijderen of wijzigen van gedeelde mappen en toegangsrechten wijzigen ✦ ✦ Paragraaf 4.5. Systeem: Wijzigen van systeeminstellingen, beheer van schijven en RAID-instellingen, beheer van sy- steemupdates ✦ ✦ Paragraaf 4.6. Downloaden: Configureren van uw LaCie 2big network als een torrent-server. ✦ ✦ Paragraaf 4.7. Back-up: Een back-up van uw LaCie 2big net- work maken op een externe USB harde schijf ✦ ✦ Paragraaf 4.8. Bladeren: Toegang tot bestanden en mappen krijgen, uploaden en downloaden van bestanden, bestanden verwijderen ✦ ✦ Paragraaf 4.9. Importeren (Snapshot): Klik op de knop aan de voorzijde om de gegevens automatisch te importeren op een aangesloten harde schijf ✦ ✦ Paragraaf 4.10. Multimedia: Uw 2big Netwerk instellen als een multimediaserver, toegang tot bestanden verlenen aan compatibele digitale media-apparaten Afb. 26
Pagina: 26
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 26 4.1. De Beheerpagina openen OPMERKING: De eenvoudigste manier om de Beheerpagina te openen is door de LaCie Network Assistant te gebruiken (raadpleeg paragraaf 2.3. Verbinding maken via de LaCie Network Assistant). Ga als volgt te werk voor toegang tot de Beheerpagina met behulp van een browser: In het URL-veld (internetadres) van uw browser geeft u de volgende informatie op: Mac-gebruikers: http://lacie-2big.local. (Afb. 27) Pc-gebruikers: http://lacie-2big (Afb. 27) of http://IP-adres (Afb. 28) Zoek het IP-adres door de LaCie Network Assistant op te starten (paragraaf 2.3. Verbinding maken via de LaCie Network Assistant). TECHNISCHE OPMERKING: Het IP-adres van de LaCie 2big kan anders zijn dan het IP-adres zoals weergegeven in Afb. 28. Op de inlogpagina (Afb. 29), typt u: Login: admin Wachtwoord: admin BELANGRIJKE INFORMATIE: De inlognaam en het wacht- woord zijn beide standaard ingesteld op “admin”. Het wachtwoord kan worden gewijzigd, de inlognaam niet. Zie paragraaf 4.2. Ge- bruikers voor meer informatie. Wanneer u aanmeldt als “admin”, wordt de Beheerpagina geopend. Voor niet-beheerders wordt de browser-pagina geopend. Afb. 27 Afb. 28 Afb. 29
Pagina: 27
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 27 4.1.1. De weergavetaal instellen De standaard weergavetaal is ingesteld op de taal van uw webbrow- ser. Als de weergavetaal van uw browser niet wordt ondersteund, wordt de Beheerpagina van de 2big weergegeven in Engels. U kunt de weergavetaal op elk gewenst moment aanpassen door een taal uit het menu in de rechterbovenhoek van de Beheerpagina te kiezen (Afb. 30). Dit kan vanaf de inlogpagina, zoals weergegeven, zodat u vanaf het begin in de door u gekozen taal verder kunt gaan. Engels Frans Duits Italiaans Spaans Nederlands Zweeds Deens Japans 4.1.2. Beheerpagina - Home Wanneer u zich aanmeldt op de Beheerpagina van de LaCie 2big network, wordt de Beginpagina geopend (Afb. 31). Deze pagina bevat informatie over de status van de 2big. De indicator Ventilatorstatus (a) bevindt zich in één van drie status- sen: ✦ ✦ Blauw – de ventilator is aan en in bedrijf. ✦ ✦ Grijs – de ventilator is uit. ✦ ✦ Rood – de ventilator heeft een storing. De 2big network zal blijven functioneren met een defecte ventilator, maar de alge- mene systeembetrouwbaarheid wordt aangetast. Neem con- tact op met uw LaCie-verkooppunt of LaCie klantenservice bij een storing aan de ventilator. Zie paragraaf 9.1. Contactper- sonen LaCie technische ondersteuning. De indicator RAID-status (b) bevindt zich in één van drie statussen: ✦ ✦ Blauw – de schijven zijn aan en in bedrijf. ✦ ✦ Grijs – de schijven werken maar zijn niet toegankelijk (gege- vens worden bijvoorbeeld gereconstrueerd). ✦ ✦ Rood – RAID functioneert niet. Controleer de Schijfpagina (Systeem > RAID) op foutmeldingen. Afb. 30 Afb. 31
Pagina: 28
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 28 4.2. Gebruikers Klik in de navigatiebalk op de koppeling Gebruikers om de pagina Gebruikersaccounts te openen. Gebruik deze pagina voor het aan- maken, wijzigen en verwijderen van gebruikersaccounts. Beheerdersaccount Er kan slechts één gebruiker beheerdersrechten hebben voor de 2big network. De inlognaam van deze gebruiker (“admin”) kan niet worden gewijzigd maar het wachtwoord wel. BELANGRIJKE INFORMATIE: De beheerder kan ook een e-mail- adres opgeven waar de 2big berichten naartoe kan sturen over belang- rijke wijzigingen in de status van 2big (zie hieronder). Ga als volgt te werk om het wachtwoord van de be- heerder te wijzigen: 1. Klik op gebruiker “admin” in de lijst van gebruikers op de pa- gina Gebruikers. De pagina “Gebruikersprofiel Admin” wordt geopend (a, Afb. 32). 2. Geef een nieuw wachtwoord in in het veld «Wachtwoord». Geef het nieuwe wachtwoord opnieuw in het veld «Wachtwoord be- vestigen». 3. Klik op Toepassen (b (Afb. 33). E-mailnotificaties De beheerder kan ook een e-mailadres invullen naar waar de 2big notificaties zal sturen over belangrijke statuswijzigingen zoals een schijfstoring (raadpleeg schema in paragraaf 7. Triggers e-mailno- tificatie). TECHNISCHE OPMERKING: De 2big heeft een geïntegreerde SMTP-server die e-mails verstuurt via poort 25. Deze service is dus uit- geschakeld als poort 25 wordt geblokkeerd (zoals bij Livebox, Orange en France Telecom). Omdat veel ISP’s deze poort blokkeren, moet u uw router zo configureren dat verkeer via deze poort is toegestaan om deze service mogelijk te maken. Afb. 33 toont een verzonden e-mail die de beheerder op de hoogte brengt dat de temperatuur van de 2big een kritiek niveau heeft bereikt en dat de 2big automatisch wordt afgesloten. Afb. 32 Afb. 33 From: Chris Sutton <csutton@lacie.com> Subject: Re: TR : [TwoBig-Rose] LaCie email notification Date: August 20, 2008 3:14:26 PM GMT+03:00 To: Edin Del Mar <edelmar@lacie.com> De : TwoBig-Rose@192.168.8.48 [mailto:TwoBig-Rose@192.168.8.48 ] Envoyé : mercredi 23 avril 2008 11:14 À : Edin Del Mar Objet : [TwoBig-Rose] LaCie email notification * Machine: TwoBig-Rose * Model: 2big Network * IP address: 192.168.8.48 * MAC address: 8C:00:00:00:51:81 * System time : 11:14:10 23 March 2008 This message is automatically generated by the LaCie email notification service. The temperature of the drive(s) is critical: SYSTEM WILL NOW DO AN EMERGENCY SHUTDOWN | Temp HDD1 => 43degC Model: SAMSUNGSP2504C Serial Nb : S0YHJ1PP600041 | | Temp HDD2 => 39degC Model: SAMSUNGSP2504C Serial Nb : S0YHJ1PP600045 |
Pagina: 29
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 29 4.2.1. Gebruikers toevoegen Een gebruikersaccount toevoegen: 1. Klik op Toevoegen op de pagina Gebruikersaccounts (Afb. 34). De pagina Gebruikersprofiel wordt geopend (Afb. 35). 2. Geef een inlognaam op in het veld «Login». BELANGRIJKE INFORMATIE: (Let hierbij op het gebruik van kleine letters/hoofdletters). (bijv. “Gebruiker” is niet gelijk aan “ge- bruiker”.) 3. Geef de voor- en achternaam van de gebruiker op in de velden Voornaam en Achternaam. Deze informatie wordt alleen ge- toond aan de beheerder als onderdeel van het gebruikersprofiel op deze pagina. 4. Controleer het wachtwoord om de gebruiker te dwingen in te loggen met een wachtwoord. Als het vakje “Wachtwoord” niet is aangevinkt, kan de gebruiker zich met alleen een inlognaam aanmelden. 5. Geef, indien van toepassing, een wachtwoord op in de velden “Wachtwoord” en “Wachtwoord bevestigen”. TECHNISCHE OPMERKING: Wachtwoorden mogen niet langer zijn dan 8 tekens. 6. Om het gebruikersaccount te activeren (en gebruiker in staat te stellen om zich aan te melden), selecteert u Activeren in het Status-menu. 7. Klik op de knop Toepassen. Afb. 34 Afb. 35
Pagina: 30
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 30 4.2.2. Gebruikerstoegang tot gedeelde mappen instellen Alle gedeelde mappen op de 2big network worden weergegeven op het tabblad Gedeelde mappen van de profielpagina van elke gebruiker. Gedeelde mappen kennen drie toegangsniveaus: ✦ ✦ Lezen en schrijven – gebruikers met lees- en schrijftoegang kunnen bestanden uploaden, downloaden en opslaan ✦ ✦ Alleen lezen – gebruikers met alleen-lezentoegang kunnen bestanden downloaden en openen maar niet opslaan ✦ ✦ Geen toegang Raadpleeg paragraaf 4.2.4. Over toegangsrechten voor meer in�� - formatie. Het instellen van de gebruikerstoegang tot gedeelde mappen: 1. Klik op de tab Gedeelde mappen op de pagina Gebruikers- profiel van de gebruiker. 2. Selecteer Lezen en schrijven, Alleen lezen of Geen toegang voor elke gedeelde map (Afb. 36). De standaardselectie is Geen toegang. 4.2.3. Groepslidmaatschap instellen Alle groepen op de 2big network worden weergegeven op het tab- blad Lid van op de Profielpagina van elke gebruiker. Gebruikers kunnen lid zijn van een onbeperkt aantal groepen. Raadpleeg paragraaf 4.2.4. Over toegangsrechten voor meer infor�� - matie. Het instellen van groepslidmaatschappen: 1. Klik op de tab Lid vanop de pagina Gebruikersprofiel van elke gebruiker. 2. Vink het vakje van elke groep aan waarvan u de gebruiker lid wilt maken (a, Afb. 37). BELANGRIJKE INFORMATIE: Wanneer u klaar bent met het configureren van de nieuwe gebruiker, klikt u op Toepassen om de instellingen voor de nieuwe gebruiker op te slaan en de gebruiker aan de lijst van gebruikers toe te voegen (b, Afb. 37). Afb. 36 Afb. 37
Pagina: 31
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 31 4.2.4. Over toegangsrechten Toegangsrechten worden aan gebruikers toegekend op individuele basis of op groepsbasis. De toegang op gebruikersniveau is meer beperkend. Hierna volgt een voorbeeld van de werking van toegangsrechten wanneer er voor een bepaalde gebruiker verschillende soorten toe- gang, voor een groep en een individu, op dezelfde gedeelde map zijn ingesteld: ✦ ✦ Gebruiker U is lid van groepen G1 en G2, en heeft toegang tot gedeelde map S ✦ ✦ Wanneer G1 alleen-lezentoegang heeft tot S en G2 lees- en schrijftoegang heeft tot S, dan heeft gebruiker U lees- en schrijftoegang. ✦ ✦ Wanneer G1 alleen-lezentoegang heeft tot S en G2 heeft lees- en schrijftoegang tot S, dan heeft gebruiker U alleen- lezentoegang. 4.2.5. Gebruikersaccounts verwijderen Vink op de pagina Gebruikersacounts (Afb. 38), het vakje aan naast elke gebruiker die u wilt verwijderen (a) en klik op Verwijderen (b). 4.2.6. Gebruikersaccounts bewerken De beheerder kan de gegevens van een gebruikersaccount op elk moment wijzigen door op de pagina Gebruikersaccounts op de ge- bruiker te klikken om het profiel van de gebruiker te bekijken (Afb. 39). Afb. 38 Afb. 39
Pagina: 32
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 32 4.3. Groepen Klik in de navigatiebalk op de koppeling Groepen om de pagina Groepen te openen (Afb. 40). Gebruik deze pagina voor het aan� - maken, wijzigen en verwijderen van groepen. Als de 2big network wordt gebruikt in een kantooromgeving waar veel verschillende mensen van verschillende afdelingen toegang tot de 2big network nodig hebben, is het instellen van groepen een goede manier om gebruikers te organiseren en de juiste toegang tot gedeelde mappen te geven. U kunt aangeven welke gedeelde map- pen toegankelijk zijn voor groepen, welke gebruikers in een groep thuishoren en groepen als geheel activeren of deactiveren. 4.3.1. Groepen toevoegen Een groep toevoegen: 1. Klik op de pagina Groepen op Toevoegen (Afb. 41). De pa� - gina Groepsprofiel wordt geopend (Afb. 42). 2. Geef een naam en omschrijving op voor de groep. De beschrij- ving wordt alleen aan de beheerder getoond als onderdeel van het groepsprofiel op deze pagina (a, Afb. 42). 3. Selecteer «geactiveerd» om de groep te activeren zodra uw wij- zigingen worden toegepast. 4. Alle gebruikersaccounts op de 2big network worden weergege- ven in de kolom Gebruiker. Selecteer de gebruikers die u aan de groep wilt toevoegen. 5. Klik op Toepassen (b, Afb. 42). Afb. 40 Afb. 41 Afb. 42
Pagina: 33
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 33 4.3.2. Groepstoegang tot gedeelde mappen instellen Alle gedeelde mappen op de 2big network worden weergegeven op het tabblad Gedeelde mappen van de profielpagina van elke groep. Gedeelde mappen kennen drie toegangsniveaus: ✦ ✦ Lezen en schrijven – groepen met lees- en schrijftoegang kunnen bestanden uploaden, downloaden en opslaan ✦ ✦ Alleen lezen – groepen met alleen-lezentoegang kunnen be- standen downloaden en openen maar niet opslaan ✦ ✦ Geen toegang Raadpleeg paragraaf 4.2.4. Over toegangsrechten voor meer in�� - formatie. De groepstoegang tot gedeelde mappen instellen (Afb. 43): 1. Klik op de pagina Groepsprofiel van de groep op het tabblad Gedeelde mappen (a). 2. Selecteer Lezen en schrijven, Alleen lezen of Geen toegang voor elke gedeelde map (b). De standaardselectie is Geen toe- gang. 3. Klik op Toepassen (c). 4.3.3. Groepen verwijderen Vink op de pagina Groepen het vakje aan naast elke groep die u wilt verwijderen (a) en klik op Verwijderen (b) (Afb. 44) . BELANGRIJKE INFORMATIE: Wanneer u een groep verwijdert, worden de gebruikers in die groep niet verwijderd. Ga naar de pa- gina Gebruikers om gebruikersaccounts te verwijderen. 4.3.4. Groepen bewerken De beheerder kan de gegevens van een groepsprofiel op elk mo- ment wijzigen door op de pagina Groepen op de groep te klikken om het profiel van de groep te bekijken. Afb. 43 Afb. 44
Pagina: 34
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 34 4.4. Gedeelde mappen Klik in de navigatiebalk op de koppeling Gedeelde mappen om de pagina Gedeelde mappen te openen (Afb. 45). Gebruik deze pagina voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van gedeelde mappen. 4.4.1. Gedeelde mappen aanmaken Een gedeelde map maken: 1. Klik op de pagina Gedeelde mappen op Toevoegen. De pa- gina Gegevens gedeelde map wordt geopend (Afb. 46). 2. Geef een naam en omschrijving voor de gedeelde map (a) op. Deze informatie wordt alleen getoond aan de beheerder als on- derdeel van het profiel van de gedeelde map op deze pagina. TECHNISCHE OPMERKING: De naam van de gedeelde map mag geen van de volgende tekens bevatten: \ / [ ] : | < > + = ; , ? * @ en spatie. 3. Selecteer Geactiveerd in het menu Status om de gedeelde map toegankelijk te maken. Selecteer Gedeactiveerd om de gedeelde map te maken, maar niet toegankelijk te maken (b). 4. Om de gedeelde map voor iedereen in de lezen/schrijven-mo- dus toegankelijk te maken, vinkt u het vakje “Openbare lees- rechten verlenen” uit en vinkt u het vakje “Openbare lees- en schrijfrechten verlenen” aan (c). Er is geen wachtwoord nodig voor toegang tot de gedeelde map. Selecteer “Gasttoegang in- schakelen” om een wachtwoord voor lees-/schrijftoegang ver- plicht te stellen. Iedereen kan een gedeelde map openen met “Openbare leesrechten verlenen” in de modus Alleen lezen. 5. Selecteer de protocollen die gebruikt zullen worden voor toe- gang tot de gedeelde map. U kunt kiezen uit Windows (SMB), Apple (AFP), FTP of HTTP (d). Klik op de knop Apple Time Machine-compatibel om deze gedeelde map als een doelvo- lume te kunnen gebruiken voor back-ups met behulp van Time Machine. 6. Klik op Toepassen (e). Afb. 45 Afb. 46
Pagina: 35
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 35 4.4.2. Gedeelde mappen verwijderen Vink op de pagina Gedeelde mappen (Afb. 47), het vakje aan naast elke gedeelde map die u wilt verwijderen (a) en klik op Verwijderen (b). Het verwijderen van de gedeelde map kan enkele seconden tot minuten in beslag nemen, afhankelijk van de grootte van de gedeelde map. LET OP: Wanneer u een gedeelde map verwijdert, worden alle bestanden binnen deze gedeelde map verwijderd. Maak een back- up van gegevens die u wilt bewaren vóórdat u de gedeelde map verwijdert. 4.4.3. Gedeelde mappen bewerken De beheerder kan de gegevens van een groepsprofiel op elk mo- ment wijzigen door op de pagina Groepen op de groep te klikken om het profiel van de groep te bekijken (Afb. 48). Afb. 47 Afb. 48
Pagina: 36
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 36 4.5. Systeem Naast de Configuratiepagina, de voornaamste Systeempagina, heeft het Systeemmenu vier subsecties: Netwerk, Schijf, Status en Onderhoud, elk toegankelijk vanuit de navigatiebalk wanneer u op Systeem klikt. 4.5.1. Active Directory De 2big Network kan zich aansluiten bij een Microsoft Active Direc- tory. Active Directory is de mapservice van Microsoft Windows Server 2003 en Microsoft Windows 2000 Server. Door een kop- peling te creëren tussen gebruikersaccounts, mailboxen en toepas- singen, vereenvoudigt Active Directory het toevoegen, wijzigen en verwijderen van gebruikersaccounts. De integratie van de 2big Network met uw Active Directory maakt het voor de 2big Network mogelijk om het aanmaken van gebruikers, groepen en toegangs- rechten te stroomlijnen. Klik op Systeem > Aansluiten bij domein om een verbinding te maken. Geef een domeinnaam, gebruikersnaam en wachtwoord op en klik op Aansluiten bij domein (Afb. 49). Wanneer de 2big op het domein is aangesloten, kan de beheerder als volgt gebruikers en groepen toevoegen: TECHNISCHE OPMERKING: Om de toegang tot een gedeelde map aan gebruikers of groepen toe te wijzen, moet de knop ‘Open- bare lees- en schrijfrechten verlenen’ uitgeschakeld zijn. 1. Ga naar de pagina Shares. 2. Klik op de gedeelde map waaraan u gebruikers wilt toevoegen. 3. Voer in het zoekveld een gebruiker door middel van een van de volgende methoden: a. Typ de naam en klik op Toevoegen. b. Typ een aantal tekens van de gebruikersnaam en klik op Zoeken (Afb. 50). Klik op de gebruiker in de lijst met gevonden gebruikers. Afb. 49 Afb. 50 Afb. 51
Pagina: 37
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 37 4.5.2. Configuratie Klik in de navigatiebalk op de koppeling Systeem om de Configu- ratiepagina te openen. Deze pagina geeft de basisinformatie over de 2big network weer, waaronder de machinenaam, de Windows- werkgroep, de tijdzone en datum en tijd (a, Afb. 52). Om de naam van de machine aan te passen selecteert u de machinenaam (standaard “LaCie-2big”), verwijdert u deze en geeft u een nieuwe naam op. Klik op Toepassen (b, Afb. 52). BELANGRIJKE INFORMATIE: De naam van de machine mag alleen de tekens ‘a-z’, ‘A-Z’, ‘0-9’ en ‘-’ bevatten en dient met een letter te beginnen. Om de Windows-werkgroep te veranderen, selecteert u de naam van de werkgroep, verwijdert deze en geeft u een nieuwe naam op. Klik op Toepassen (b, Afb. 52). Vink het selectievakje Blauw lampje aan de voorzijde inschake- len aan of uit om het licht in of uit te schakelen. Om de tijdzone te veranderen, klikt u op de huidige tijdzonelo- catie om de vervolgkeuzelijst te openen (a, Afb. 53) en een locatie te selecteren binnen uw tijdzone. Klik op Toepassen (b, Afb. 53). TECHNISCHE OPMERKING: De 2big network heeft een time- outcyclus van 30 minuten. Om de datum en tijd te veranderen, selecteert u een tijdzone en klikt u op de knop Synchroniseren met pc. De datum en tijd zullen automatisch gesynchroniseerd worden met uw computer. Klik op Toepassen (b, Afb. 53). Afb. 52 Afb. 53
Pagina: 38
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 38 4.5.3. Netwerk De pagina Netwerk stelt u in staat te kiezen hoe het IP-adres van de 2big network wordt verkregen, ofwel automatisch ofwel van een DHCP-server in het netwerk, ofwel handmatig met gegevens die u zelf instelt. 4.5.3.1. IP-adres van DHCP-server verkrijgen Wanneer de 2big network is aangesloten op een netwerk met een DHCP-server, vinkt u het vakje “Automatische IP van DCHP-server” aan (Afb. 54). Elke keer dat de 2big network verbinding maakt met het netwerk, zal uw DHCP-server een IP-adres toewijzen. 4.5.3.2. IP handmatig configureren Deze methode wordt gebruikt wanneer de LaCie 2big network is verbonden met een niet-DHCP-netwerk of als u ervoor hebt gekozen om uw IP-adres handmatig te configureren (Afb. 55). In dit geval moet u handmatig de juiste netwerkinstellingen voor de LaCie 2big network toewijzen. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer in- formatie over uw netwerk en welke parameters u moet gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 2.4. De LaCie 2big net- work configureren binnen een netwerk zonder een DHCP-server. BELANGRIJKE INFORMATIE: Wanneer de functie voor het au- tomatisch configureren van IP van de DHCP-server is geselecteerd/ geactiveerd en er geen DHCP-server in het netwerk is, zal de 2big network eerst de DHCP controleren en daarna de APIPA. Wanneer er geen adres gevonden wordt, zal er een adres in het bereik van 169.254.1.1 tot 169.254.254.254 worden toegewezen. BELANGRIJKE INFORMATIE: De 2big network ondersteunt frame- (dus pakket-)groottes groter dan 1500 bytes op de Gigabit Ethernet-interface (Afb. 56). JumboFrame-capaciteit breidt de on- dersteunde framegrootte uit tot 9000 bytes (9 KB). In het algemeen geldt: hoe hoger de framegrootte, hoe beter de netwerkprestatie. Pas de JumboFrame-grootte niet aan wanneer uw netwerk niet ge- configureerd is voor JumboFrame-functionaliteit. Vraag dit na bij uw netwerkbeheerder. Afb. 54 Afb. 55 Afb. 56
Pagina: 39
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 39 4.5.4. RAID Verandering van de RAID-modus omvat twee belangrijke stappen, het veranderen van de fysieke instelling en bevestiging van deze instelling op de pagina NAS Administration. LET OP: Tijdens het formatteren worden ALLE gegevens van de 2big network verwijderd. Maak een back-up van belangrijke gege- vens naar een ander apparaat vóór formatteren. De RAID-modus wijzigen 1. Steek een kleine platte schroevendraaier in de gleuf op de draaischakelaar en draai de schroevendraaier naar links of rechts in een andere modus. 2. Log in op de pagina NAS Administration met het beheerdersac- count. 3. Klik op System > RAID (Afb. 57). 4. Klik op de knop Format (a, Afb. 57). 5. De 2big zal een nieuw RAID-array maken en alle bestaande gegevens van de schijven wissen. De voorzijde lampje knip- pert blauw voor 2.5s en pauzeren voor 0.5s tot de RAID-modus is volledig veranderd. Tijdens de wederopbouw, een geschatte resterende tijd verschijnt op de administratie pagina (Afb. 58). De drive kan ook opnieuw opstarten, in welk geval moet u zich opnieuw aanmelden om door te gaan administratie. Reconstructietijden: Het volgende schema toont u de geschatte tijd voor de conversie van een RAID 0-array naar een andere modus. Nieuwe modus Totale grootte Geschatte tijd RAID 0 Enige 3 minuut RAID 1 1 TB 2 uur RAID 1 2 TB 4 uur Afb. 57 Afb. 58
Pagina: 40
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 40 4.5.5. Externe drives Aangesloten externe harde schijven en hun partities verschijnen als gedeelde mappen op de pagina Bladeren (Browse). Zie paragraaf 3.1. Toegang tot gedeelde mappen. Bij het aansluiten van externe schijven wordt de beschikbare opslagcapaciteit uitgebreid via het netwerk. TECHNISCHE OPMERKING: Wanneer er van gepartitioneerde externe harde schijven gedeelde mappen worden gemaakt, krijgen deze een naam bestaande uit een reeks cijfers en letters (a, Afb. 59). U kunt deze gedeelde mappen op de pagina Gedeelde mappen her- noemen. De naam van de externe drives blijft op de pagina Ge- deelde mappen staan, zelfs wanneer de schijf niet is aangesloten. Wanneer de drive wordt herkend, kunnen gebruikersrechten worden toegekend net als bij andere gedeelde mappen (standaard hebben gebruikers lezen/schrijven-toegang). Zie paragraaf 4.2. Gebruikers. Externe drives formatteren Om een externe drive te gebruiken als back-up voor de 2big, moet deze geformatteerd zijn in FAT32 (bestandsgrootte beperkt tot 4 GB), FAT (bestandsgrootte beperkt tot 2 GB), HFS+, EXT3, EXT2, REISERFS of XFS. NTFS-volumes kunnen niet als back-up voor de 2big worden gebruikt omdat deze bestandssysteemindeling de toe- gang Alleen lezen heeft wanneer aangesloten op de 2big. Externe volumes kunnen in het XFS-bestandssysteem worden gefor- matteerd met behulp van de webbeheerpagina’s. Om schijven van- uit de webbeheerpagina’s in XFS te formatteren, klikt u op Systeem > Externe drives en klikt u op de knop Schijf formatteren (b, Afb. 59). De schijf zal vervolgens beschikbaar zijn voor back-ups. Zie 4.7. Back-up voor meer informatie. BELANGRIJKE INFORMATIE: Na het opnieuw formatteren van een schijf moet u de 2big Network en/of de USB harde schijf moge- lijk opnieuw opstarten zodat deze door het systeem wordt herkend. vervolg op de volgende pagina Afb. 59
Pagina: 41
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 41 Partities Als de externe drive is gepartitioneerd, verschijnt elk volume als een afzonderlijke gedeelde map in de 2big network (Afb. 60). Services (behalve FTP) worden standaard geactiveerd. Toegevoegde ge- deelde mappen kunnen dus in een Explorer-venster of in een Finder- venster (Mac-gebruikers, Afb. 60) worden geopend. In Afb. 61, zijn de volumes «LaCie1» en «LaCie2» (a) volumes van een gepartitioneerde externe harde schijf die niet is aangesloten op de 2big network, zoals aangegeven door de grijze statusindicator (c) en de schuingedrukte tekst. De volumes «Scranton» en «Stam- ford» (b) zijn volumes van een externe schijf die is aangesloten, zoals wordt aangegeven door de blauwe statusindicatoren. BELANGRIJKE INFORMATIE: Externe harde schijven moeten in een van de ondersteunde indelingen worden geformatteerd om op de LaCie 2big network te worden geactiveerd: FAT32, FAT, NTFS, HFS+, EXT3, EXT2, REISERFS of XFS. Denk eraan dat u externe drives opnieuw kunt formatteren naar het XFS-bestandssysteem met behulp van de 2big-webinterface. Raad- pleeg pagina 40 voor de formatteringsstappen. De volgende beperkingen zijn echter van toepassing: NTFS-schijven hebben de toegang Alleen lezen en FAT/FAT32-schijven hebben beperkte bestandsgroottes (respectievelijk 2 en 4 GB) door hun be- standssysteembeperkingen. Externe drives loskoppelen Om een externe harde schijf van de 2big Network los te koppelen klikt u op de knop Loskoppelen op deze pagina (Afb. 62). Afb. 60 Afb. 61 Afb. 62
Pagina: 42
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 42 4.5.6. Status Klik in de navigatiebalk op Status onder Systeem om de pagina Status van het systeem weer te geven (Afb. 63). Op deze pagina kunt u het aantal aangesloten gebruikers bekij- ken, bestandsserverservices (SMB, AFP en FTP) uitschakelen en het systeemlogboek downloaden of verwijderen. U kunt een service uitschakelen door simpelweg op de knop Uitschakelen te klikken voor de service die u wilt uitschakelen (Afb. 63). 4.5.7. Onderhoud Klik in de navigatiebalk op Onderhoud onder Systeem om de pa- gina Onderhoud weer te geven (Afb. 64). Op deze pagina kunt u basissysteeminformatie bekijken, updates beheren, het systeem opnieuw opstarten of uitschakelen (alleen als de voedingsschakelaar op de AUTO-stand staat) en nieuwe sy- steemconfiguraties laden. Afb. 63 Afb. 64
Pagina: 43
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 43 4.5.7.1. Systeemconfiguraties opslaan en laden Het is aan te raden om uw systeemconfiguratie op te slaan voor het geval dat de 2big opnieuw geformatteerd of gereset moet worden. U kunt de configuratie dan opnieuw laden zodat instellingen, ge- deelde mappen, groepen en gebruikers niet verloren gaan. BELANGRIJKE INFORMATIE: De inhoud van gedeelde mappen (bestanden) wordt niet opgeslagen in een configuratiebestand. De huidige configuratie opslaan: 1. Klik op Systeem en vervolgens op Onderhoud. 2. Klik op de knop Configuratie ophalen (Afb. 65). Wanneer het dialoogvenster voor bevestiging wordt geopend, klikt u op Bestand opslaan. Internet Explorer-gebruikers: De XML die de configuratie defini- eert wordt in het browservenster geopend. Om de configuratie op te slaan, selecteert u Bestand > Opslaan als… In het menu Op- slaan als type in het dialoogvenster Opslaan als selecteert u XML Files (*.xml) en kiest u een locatie voor de opslag van het bestand. Firefox- en Safari-gebruikers: De browser slaat het bestand op in de standaardlocatie voor downloads van de browser. Het configu- ratiebestand is een XML-bestand. BELANGRIJKE INFORMATIE: Sla configuratiebestanden niet alleen op de 2big network op. Wanneer zich gegevensverlies voor- doet kan ook het configuratiebestand verloren gaan. Een opgeslagen configuratie laden: 1. Klik op Systeem en vervolgens op Onderhoud. 2. Klik op de knop Nieuwe configuratie (Afb. 66). 3. Klik op Bladeren… en selecteer een configuratiebestand van uw computer. 4. Klik op Toepassen. Afb. 65 Afb. 66
Pagina: 44
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 44 4.5.7.2. Het systeem bijwerken Er kunnen firmware-updates beschikbaar komen voor de 2big net- work. De installatie van firmware-updates: 1. Download updates vanaf www.lacie.com/support/downloads/. 2. Klik op het tabblad Systeem bijwerken (a) in Onderhoud Afb. 67). 3. Klik op Nieuwe update (b, Afb. 67). 4. Klik op Bladeren… en selecteer een updatebestand op uw computer. 5. Klik op Toepassen. Terwijl het systeem wordt bijgewerkt, is er geen toegang tot het ap- paraat mogelijk; gebruikers hebben geen toegang tot gedeelde mappen. Wanneer de update voltooid is, wordt de inlogpagina ge- opend. 4.5.7.3. Opnieuw opstarten Wanneer u de 2big network opnieuw wilt opstarten, klikt u op de knop Opnieuw opstarten (Afb. 68). Het herstartproces duurt en� - kele minuten. Wanneer de machine opnieuw is opgestart, wordt de inlogpagina geopend. Afb. 67 Afb. 68
Pagina: 45
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 45 4.5.7.4. Afsluiten Er zijn twee manieren om de Ethernet-verbinding te verbreken: ✦ ✦ Verschuif de stroomschakelaar naar de uit-positie. Het sy- steem wordt uitgeschakeld en stroomloos gemaakt. Wanneer de uitschakeling is afgerond, kan de Ethernet-kabel veilig ver- wijderd worden. ✦ ✦ Klik op de knop Uitschakelen (b, Afb. 69). Deze optie is ALLEEN beschikbaar als de stroomschakelaar in de AUTO- positie staat. BELANGRIJKE INFORMATIE: De eventuele gegevensover- dracht die bij een uitschakeling actief is, wordt onderbroken en kan verloren gaan. Zorg er vóór het uitschakelen voor dat er geen ge- bruikers verbonden zijn met of gegevens aan het overdragen zijn van of naar de 2big. 4.5.8. Systeemlogboek Het systeemlogboek stelt u in staat het type, de datum, de tijd, de bron en de gebeurtenis-ID van activiteiten op de LaCie 2big network te bekijken (Afb. 70). Om het systeemlogboek te bekijken selecteert u Systeem > Status > Bekijken. Klik op Downloaden om het logboek te downloaden of Verwijde- ren om de inhoud te verwijderen. Afb. 69 Afb. 70
Pagina: 46
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 46 4.5.9. Wake on LAN (WOL) Deze functie stelt u in staat de 2big op afstand in het lokale netwerk (LAN) te wekken. Om WOL mogelijk te maken moet de voedings- schakelaar in de AUTO-stand staan. Deze functie wordt geopend via de LaCie Network Assistant. Volg deze stappen om WOL te activeren: 1. Klik op het LNA-pictogram in uw menubalk (Mac-gebruikers, Afb. 71) of uw taakbalk (Windows-gebruikers) en klik op Een apparaat wekken... 2. In het venster dat wordt geopend (Afb. 72), selecteert u het ap� - paraat en klikt u op Wekken. Afb. 71 Afb. 72 Afb. 73
Pagina: 47
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 47 4.6. Downloaden De LaCie 2big network kan ook als torrent-client fungeren. Torrent is een peer-to-peer systeem voor het delen van grote bestanden. De bezitters van een bestand zijn de seeders terwijl de personen die be- standen downloaden peers zijn. Omdat peers reeds gedownloade delen gelijktijdig uploaden tijdens het downloaden, en vanwege de gedecentraliseerde aard van het systeem, zorgt het torrent-protocol voor een vermindering van de bandbreedte- en hardwarekosten die gepaard gaan met het delen van grote bestanden via het internet. Torrent-bestanden, die vrij verkrijgbaar zijn op het internet, bevatten volginformatie en metadata over de te delen bestanden. Het proces voor het downloaden van bestanden met behulp van torrents omvat het downloaden van een torrent-bestand op uw pc/Mac en het im- porteren van dit bestand in een torrent-client (in dit geval de 2big). Om het menu Downloaden te openen, klikt u op het tabblad Down- loaden in het linker navigatiemenu. Torrent-downloads activeren en starten 1. Activeer de service door op de knop Server starten te klikken (Afb. 74). 2. Voeg een torrent toe door op de knop Torrent toevoegen te klikken (Afb. 75). Op de pagina die wordt geopend, klikt u op Bladeren om een geldig torrent-bestand op uw computer te selecteren, geeft u het torrent-bestand een nieuwe naam (opti- oneel), en selecteert u de map waar de download wordt opge- slagen (Afb. 76). De Bittorrent-functie configureren 1. Voor de configuratie van de Bittorrent-functie van uw 2big Net- work klikt u op de knop Configuratie in het navigatiemenu links op de pagina (Afb. 77). 2. Wijzig de beschikbare parameters en klik op de knop Instel- lingen opslaan. TECHNISCHE OPMERKING: Omdat de torrent-clientservice bandbreedte en systeembronnen gebruikt, kunnen meerdere gelijktij- dige downloads van invloed zijn op de prestaties van de 2big. Afb. 74 Afb. 75 Afb. 76 Afb. 77
Pagina: 48
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 48 4.7. Back-up Wanneer een externe USB harde schijf op uw LaCie 2big network is aangesloten, kunt u handmatige back-ups van uw bestanden in beide richtingen maken. U kopieert bestanden van uw LaCie 2big network naar de externe schijf of van de externe schijf naar de LaCie 2big network. BELANGRIJKE INFORMATIE: Om een externe drive als back-up voor de 2big te gebruiken, moet deze drive geformatteerd zijn in één van de volgende ondersteunde systemen: FAT32, FAT, NTFS, HFS+, EXT3, EXT2, REISERFS of XFS. Denk eraan dat u externe drives opnieuw kunt formatteren naar het XFS-bestandssysteem met behulp van de 2big-webinterface. Raad- pleeg 4.5.5. Externe drives voor de formatteringsstappen. De volgende beperkingen zijn echter van toepassing: NTFS-schijven hebben de toegang Alleen lezen en FAT/FAT32-schijven hebben beperkte bestandsgroottes (respectievelijk 2 en 4 GB) door hun be- standssysteembeperkingen. Een back-up van bestanden maken: 1. Sluit een externe USB 5biharde schijf aan (raadpleeg paragraaf 3.4. Externe harde schijven aansluiten). 2. Meld u aan op de Beheerpagina van de LaCie 2big network (raadpleeg paragraaf 4.1. De Beheerpagina openen). 3. Klik op Backup > Add Task (Afb. 78). 4. Geef de back-up een naam en stel de frequentie ervan in (een- maal, dagelijks, wekelijks of maandelijks) en tijd (Afb. 79) en klik op Volgende. 5. Selecteer een bronmap (de map waarvan u een back-up wilt maken) en klik op Volgende. 6. Selecteer een doelmap (waar de back-upbestanden zullen ko- men) en klik op Volgende. 7. Klik op Taak toevoegen. TECHNISCHE OPMERKING: Als u een gedeelde map naar een externe schijf kopieert, wordt de volledige inhoud van de gedeelde map gekopieerd naar een map op de externe schijf met dezelfde naam als de gedeelde map. vervolg op de volgende pagina Afb. 78 Afb. 79
Pagina: 49
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 49 8. Als de frequentie is ingesteld op “Eenmaal”, zal de back-up na enkele seconden beginnen. Een actieve back-up wordt met een gele markering aangeduid (Afb. 80). 9. Succesvolle back-ups zijn niet langer gemarkeerd en vermelden de datum waarop de back-up voor het laatst werd afgerond (Afb. 81). TECHNISCHE OPMERKING: Back-ups zijn incrementeel, wat be- tekent dat er bij toekomstige back-ups alleen nieuwe of gewijzigde bestanden worden gekopieerd. TECHNISCHE OPMERKING: Back-upgegevens worden niet ge- comprimeerd of gecodeerd en kunnen vanaf andere computers of NAS-systemen (Network Attached Storage) worden geopend. 4.8. Bladeren Raadpleeg paragraaf 3.3. Beheerpagina – Bladeren voor meer in�� - formatie. 4.9. Importeren (Snapshot) Als u een extern apparaat op een van de poorten van de 2big aan- sluit en op de knop aan de voorzijde drukt, worden de gegevens van het externe apparaat automatisch door de 2big geïimporteerd (er wordt een snapshot van genomen). De geïmporteerde gegevens worden naar een automatisch gecreëerde gedeelde map met een unieke naam gekopieerd (Afb. 82). Afb. 80 Afb. 81 Afb. 82
Pagina: 50
LaCie 2big Network De LaCie 2big network beheren Gebruikershandleiding pagina 50 Afb. 83 4.10. Multimedia Dankzij de ondersteuning voor UPnP A/V en DLNA.protocollen kan de 2big Network als een multimediaserver functioneren om toegang tot bestanden te bieden aan compatibele digitale media-apparaten. Dergelijke apparaten zijn bijvoorbeeld Playstation 3, Xbox360, veel LCD tv’s en stereo’s, of digitale media-adapters (DMA). Volg deze stappen om de UPnP- en DLNA-protocollen te activeren: 1. Navigeer naar het tabblad Multimedia op de Beheerpagina en vink Delen van multimedia-inhoud aan (Afb. 83). 2. Selecteer welke gedeelde map(pen) u wenst te delen met draad- loze apparatuur. 3. Vink het selectievakje Bestanden opnieuw scannen aan. 4. Klik op Toepassen.

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie 2big Network en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie 2big Network. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie 2big Network zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie 2big Network

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie 2big Network. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: LaCie
  • Product: Servers
  • Model/naam: 2big Network
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Spaans