LaCie 2big handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie 2big. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: LaCie
  • Product: Nas
  • Model/naam: 2big
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Portugees

Inhoudsopgave

Pagina: 1
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen	 4
Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik	 4
1. Inleiding op de LaCie 2big Network	 6
Ik wil:	 6
1.1. Inhoud van de verpakking	 7
1.2. Minimum systeemvereisten	 8
1,3. Harddrive-temperatuurregeling	 9
1.4. Opties voor montage in rek	 10
1,5 De drive	 11
Vooraanzicht/gegevens delen met 1 klik	 11
Achteraanzicht	 12
1,6. Kabels en connectoren	 13
2. Installatie van de LaCie 2big Network	 14
2.1. De drive aanzetten	 15
2.2. De Ethernetkabel aansluiten	 16
2.3 Verbinding maken met de LaCie Ethernet agent (Windows)	 17
2.4 Verbinden met de IP configuratiewizard (Mac)	 19
2.5 De 2big Network configureren op een LAN zonder DHCP-server	 20
2.5.1 Verbinding maken met de LaCie Ethernet agent (Windows)	 20
2.5.2 Configureren met LaCie IP-configurator (Mac)	 21
2.6. Loskoppelen van de 2big Network (Ethernetaansluiting)	 22
3. Beheer van de LaCie 2big Network	 23
3.1 Toegang tot de NAS administratiepagina	 24
3.2. De weergavetaal instellen	 25
3.3 Administratiepagina - Home	 25
3.4. Gebruikers	 26
3.4.1. Administrator-account	 26
3.4.2.Toevoegen gebruikers	 27
3.4.3. Instellen gebruikerstoegang tot gedeelde mappen	 28
3.4.4. Instellen groepslidmaatschap	 28
3.4.5 Over toegangsprivileges	 29
3.4.6. Verwijderen van gebruikersaccounts	 29
3.4.6. Verwijderen van gebruikersaccounts	 29
3.5. Groepen	 30
3.5.1. Groepen toevoegen	 30
3.5.2. Instellen groepstoegang tot gedeelde mappen	 31
3.5.3. Verwijderen van groepen	 32
3.5.4 Aanpassen van groepen	 32
Pagina: 2
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 
Inhoudsopgave
3.6. Gedeelde mappen	 33
3.6.1. Maken van gedeelde mappen	 33
3.6.2 Maken van een gedeelde map van een USB-stick	 34
3.6.3. Verwijderen van gedeelde mappen.	 35
3.6.4 Aanpassen van gedeelde mappen.	 35
3.7. Systeem	 36
3.7.1 Configuratie	 36
3.7.2. Netwerk	 37
3.7.2.1. Verkrijgen van IP-adres van DHCP-server	 37
3.7.2.2 IP-adres handmatig configureren	 38
3.7.3. Schijf	 39
3.7.3.1 Formatteren van schijven	 39
3.7.3.2 Toevoegen aanvullende opslagruimte	 39
3.7.4. Status	 41
3.7.5 Onderhoud	 41
3.7.5.1 Opslaan en laden van systeemconfiguraties	 42
3.7.5.2 Updaten van het systeem	 43
3.7.5.3. Herstarten	 43
3.7.5.4. Uitschakelen	 43
3.7.6. Systeemlogboek	 44
4.Toegang tot gedeelde opslag	 45
4.1. Verbinden naar een gedeelde map met de Ethernet Agent (Windows)	 45
4.2. Een drive toewijzen met de Ethernet Agent (Windows)	 46
4.3. Pagina NAS Administration – Browse	 47
4.3.1 Uploaden van bestanden	 47
4.3.2. Downloaden van bestanden	 48
4.3.3. Verwijderen van bestanden	 48
4.3.4. Uitloggen	 48
4.4. Netwerkomgeving – Gebruikers van Windows Vista/XP/2000	 49
4,5. Mac-gebruikers	 51
4.6. Linux-gebruikers	 52
5. RAID	 53
5.1. 2big Network RAID-modi	 53
5.2. De RAID-modus veranderen	 54
5.3 Schijven vervangen	 55
5.3.1. Installatie van een nieuwe schijf	 56
5.3.2. Initialisatie van de nieuwe schijf	 57
6. LED-indicatoren	 58
7. Problemen oplossen	 59
8. Contact opnemen met de klantenservice	 62
8,1. Contactgegevens van LaCie Technical Support	 63
9. Garantiegegevens	 64
Pagina: 3
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 
Voorwoord
Copyrights
Copyright © 2007 LaCie. Alle rechten
voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van LaCie worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een gegevenssysteem of wor-
den overgedragen in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier.
Handelsmerken
Apple, Mac en Macintosh zijn gedepo-
neerde handelsmerken van Apple Compu-
ter, Inc. Microsoft, Windows 98, Windows
98 SE, Windows 2000, Windows Millen-
nium Edition en Windows XP zijn gede-
poneerde handelsmerken van Microsoft
Corporation. De overige handelsmerken
die in deze handleiding worden genoemd,
behoren toe aan hun respectieve eigenaren.
Wijzigingen
Het materiaal in dit document dient
uitsluitend ter informatie en kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd.Hoewel bij
de voorbereiding van dit document redelij-
kerwijs alles in het werk is gesteld om de
nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aan-
vaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor
gevolgen van fouten of weglatingen in dit
document of gevolgen van het gebruik van
de hierin opgenomen informatie. LaCie
behoudt zich het recht voor om wijzingen
of revisies in het ontwerp of de handleiding
van het product aan te brengen, zonder
voorbehoud en zonder de verplichting om
iemand van dergelijke revisies en wijzigin-
gen op de hoogte te stellen.
Verklaring van conformiteit voor
Canada
Dit digitale apparaat van klasse A vol-
doet aan alle vereisten van de Canadese
verordeningen voor interferentie veroorza-
kende apparatuur.
FCC-verklaring
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van
de FCC-voorschriften. Voor de bediening
gelden de volgende voorwaarden:
De apparaten mogen geen schadelijke
storingen veroorzaken.
De apparaten moeten bestand zijn tegen
storingen die zij opvangen,met inbegrip
van storing die een ongewenste werking
kan veroorzaken.
OPMERKING: Deze apparatuur is
getest en voldoet aan de kenmerken en
beperkingen van een digitaal apparaat van
Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de
FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn
bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs
adequate bescherming tegen schadelijke
storing bij een installatie in een niet-com-
merciële omgeving. De apparatuur gene-
reert en gebruikt radiofrequentie-energie
en kan deze uitstralen. Wanneer de ap-
paratuur niet volgens de gebruikershand-
leiding geïnstalleerd en gebruikt wordt,
kan schadelijke interferentie ontstaan met
radiocommunicatie. De garantie dat er
geen storing bij een bepaalde installatie zal
optreden, kan echter niet worden gegeven.
Wanneer de apparatuur de ontvangst van
radio of televisie stoort (dit kan worden
vastgesteld door de apparatuur uit en aan te
schakelen) wordt u verzocht de storing te
verhelpen door één van de volgende maat-
regelen te treffen:
Richt de ontvangstantenne opnieuw of
1.
2.
❖
verplaats deze.
Vergroot de afstand tussen de appara-
tuur en de ontvanger.
Sluit de apparatuur aan op een wand-
contactdoos in een ander circuit dan
waarop de ontvanger is aangesloten.
Raadpleeg de leverancier of een ervaren
radio-/televisiemonteur voor assisten-
tie.
Wijzigingen in dit product die niet
zijn goedgekeurd door LaCie kunnen er-
toe leiden dat het niet voldoet aan de voor-
schriften van FCC & Industry Canada en
zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de
gebruiker om deze apparatuur te bedienen
komt te vervallen.
LET OP!: De garantie op deze harddrive
van LaCie kan komen te vervallen wanneer
de bovenstaande voorzorgsmaatregelen
niet worden opgevolgd.
LET OP: wijzigingen die niet door de fa-
brikant zijn goedgekeurd, kunnen de toe-
stemming voor het gebruik van deze appa-
ratuur ongeldig maken.
Verklaring van CE-certifice-
ring van de fabrikant
Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit pro-
duct aan de volgende Europese normen
voldoet: Klasse B EN60950, EN55022,
EN50082-1, EN61000-3-2
Onder verwijzing naar de volgende condi-
ties: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG;
EMC-richtlijn 89/336/EEG
ROHS-overeenstemming
Dit product is in overeenstemming met
ROHS (Europese Richtlijn 2002/95/EC
over Restrictie van Gevaarlijke Stoffen -
Restriction of Hazardous Substances).
❖
❖
❖
Getest op overeenstemming
met de FCC-normen
Voor thuis- of kantoorgebruik
LaCie 2big Network
Pagina: 4
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 
Voorwoord
Dit symbool op het product
of op de verpakking duidt aan
dat u het product niet mag
wegwerpen met uw gewone
huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent
u ervoor verantwoordelijk uw niet meer
bruikbare apparatuur af te voeren naar een
daartoe aangewezen inzamelpunt voor re-
cycling van afgedankte elektrische en elek-
tronische apparatuur. Afzonderlijke inza-
meling en recycling van als afval afgevoerde
apparatuur draagt bij aan het behoud van
natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat
de apparatuur wordt verwerkt op een ma-
nier die de volksgezondheid en het milieu
beschermt. Neem voor meer informatie
over recyclingafgiftepunten voor afgedank-
te apparatuur contact op met de gemeente,
de gemeentereinigingsdienst of met de le-
verancier van het product.
Alleen bevoegde personen mogen on-
derhoud uitvoeren aan dit apparaat.
Lees deze gebruikershandleiding zorg-
vuldig en volg de juiste procedure bij het
installeren van het apparaat.
Maak uw LaCie 2big Network niet
open en probeer het apparaat niet te
demonteren of aan te passen. Breng
nooit metalen voorwerpen in de drive
om het risico op elektrische schokken,
brand, kortsluiting of gevaarlijke emis-
sies te vermijden. De LaCie 2big Net-
❖
❖
❖
work bevat geen onderdelen die door de
gebruiker onderhouden of gerepareerd
kunnen worden. Als er sprake lijkt te
zijn van een storing, laat het apparaat
dan nakijken door gekwalificeerd La-
Cie-servicepersoneel.
Stel het apparaat nooit bloot aan regen
en gebruik het nooit in de buurt van
water of onder vochtige of natte om-
standigheden. Plaats nooit voorwerpen
die vloeistof bevatten op de LaCie 2big
Network, aangezien de vloeistof in de
openingen terecht kan komen. Als u dit
❖
wel doet, neemt het risico op elektrische
schokken, kortsluiting, brand en licha-
melijk letsel toe.
Zorg ervoor dat de computer en de La-
Cie 2big Network elektrisch zijn geaard.
Als de apparaten niet zijn geaard,neemt
de kans op elektrische schokken toe.
Voedingsvereisten 100-240 V~, 1,5 A,
60-50 Hz, (fluctuaties in voedingsspan-
ning mogen niet groter zijn dan ± 10%
van de nominale,tijdelijke overspanning
volgens overspanningscategorie II).
❖
Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen
Stel de LaCie 2big Network niet bloot
aan temperaturen buiten het bereik
van 5 °C tot 35 °C. Bovendien moet de
luchtvochtigheid bij gebruik binnen het
bereik van 5% tot 80%, niet-condense-
rend, liggen en de luchtvochtigheid bij
opslag binnen het bereik van 10% tot
90%, niet-condenserend. Als u dit wel
doet, kan LaCie 2big Network bescha-
digd raken of kan de behuizing vervor-
men. Plaats de LaCie 2big Network
niet in de buurt van een hittebron en
stel het apparaat niet bloot aan zonlicht
❖ (zelfs niet door een raam). Ook als u de
LaCie 2big Network in een omgeving
plaatst die te koud of te vochtig is, kan
het apparaat beschadigd raken.
Trek altijd het netsnoer van de LaCie
2big Network uit het stopcontact als er
kans is op blikseminslag of als het ap-
paraat gedurende langere tijd niet zal
worden gebruikt. Anders is er een ver-
hoogd risico op elektrische schokken,
kortsluiting of brand.
❖
Gebruik uitsluitend de voeding die met
het apparaat wordt meegeleverd.
Gebruik de LaCie 2big Network niet
in de nabijheid van andere elektrische
apparaten, zoals televisietoestellen of
radio's. Als u dat wel doet, ontstaat er
mogelijk interferentie die de werking
van de andere producten negatief beïn-
vloedt.
Plaats de LaCie 2big Network niet in
de nabijheid van bronnen van magneti-
❖
❖
❖
Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik
Pagina: 5
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 
Voorwoord
sche interferentie, zoals computerscher-
men, televisietoestellen of luidsprekers.
Magnetische interferentie kan de wer-
king en de stabiliteit van uw LaCie 2big
Network beïnvloeden.Plaats geen zware
voorwerpen op de LaCie 2big Network
en oefen geen overmatige kracht op het
apparaat uit.Oefen nooit overmatige
kracht uit op de LaCie 2big Network.
Raadpleeg wanneer u een probleem
ontdekt het hoofdstuk Problemen op-
lossen in deze handleiding.
LET OP: Een afgeschermd netsnoer is
vereist om aan de emissielimieten van het
FCC te voldoen en tevens om storing in
de nabije radio- en televisieontvangst te
voorkomen. Het is van wezenlijk belang
dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt
gebruikt.
Belangrijke informatie: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive
is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen
of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw
gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf
of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over het
maken van back-ups kunt u vinden op onze website.
Belangrijke informatie: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de
feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de gebruiksomgeving (gewoonlijk 10-15% minder). 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB =
1.000.000.000.000 bytes.
Pagina: 6
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 
Inleiding
1. Inleiding op de LaCie 2big Network
Installeer de LaCie 2big Network
Nieuwe share aanmaken
Nieuwe gebruiker toevoegen
Directe toegang tot mijn gedeelde mappen
Wijzig de RAID-modus van de 2big
❖
❖
❖
❖
❖
Ik wil:
RAID-flexibiliteit
Maximale opslagcapaciteit of extra gegevensveiligheid
in één betaalbare RAID-oplossing. Selecteer gemakkelijk en
snel uw RAID-modus met de handschakelaar aan de achter-
zijde van de drive. Voor maximale capaciteit kiest u BIG met
aaneenschakeling van de twee harde schijven. Voor veiligheid
kiest u SAFE 100 (RAID 1) met automatische mirroring,
waardoor maximale bescherming tegen gegevensverlies wordt
gewaarborgd door het splitsen van de capaciteit in twee iden-
tieke volumes.
Superieur Ontwerp
De geavanceerde warmteafvoerende metalen behuizing
en thermisch gestuurde ventilator waarborgen duurzame be-
trouwbaarheid en stille werking. De 2big Network kan gesta-
peld of in rek gemonteerd worden om in elke werkomgeving
te passen. De grote gloeiende blauwe knop voegt niet alleen
karakter toe – hij functioneert ook als 1-klik-knop voor auto-
matische overdracht van bestanden van een USB-stick. Druk
op de knop en uw gegevens zijn direct te delen met uw col-
lega's
Gemakkelijke installatie en toegang
De nieuwe gebruikersvriendelijke LaCie Ethernet Agent
maakt installatie eenvoudig en toegang tot, delen van en in-
stelling van de schijven van uw kantoornetwerk mogelijk. De
compatibiliteit van de 2big Network met Mac®-, Windows®-
en Linuxmachines zonder het hoeven installeren van stuur-
programma's maakt dit de perfecte oplossing voor het delen
van bestanden voor kleine bedrijven.
Gefeliciteerd met uw aanschaf van een LaCie 2big Network. Ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften voor het delen
van gegevens en back-up van kleine bedrijven vertegenwoordigt de LaCie 2big Network de nieuwe generatie van gedeelde opslag met
beveiliging.
Pagina: 7
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 
Inleiding
1.1. Inhoud van de verpakking
Belangrijke informatie: Bewaar de ver-
pakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of
onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpak-
king worden teruggestuurd.
Uw LaCie 2big-verpakking bevat de systeemtoren met
bevestigde drivestandaard en bijbehorende doos met itms 2-5,
zoals hieronder weergegeven.
4
2
1
3
1 LaCie 2big RAID-systeemtoren met twee hot-swap-
pable harde schijven zonder lade
2 Ethernet-kabel
3 Externe voeding
4 Cd-rom van LaCie met hulpprogramma’s
5 Beknopte installatiehandleiding
Quick Install Guide
2big network
Professional 2disk RAID
5
Pagina: 8
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 
Inleiding
1.2. Minimum systeemvereisten
Belangrijke informatie: De prestatie van
de 2big Network kan beïnvloed worden door externe
invloeden zoals netwerkactiviteit, hardware, afstand en
instellingen.
Belangrijke informatie: Voor optimale pr-
estaties gebruikt u een Gigabit Ethernet router en een
Gigabit Ethernetkaart in uw hostPC of Mac.
Mac-gebruikers
Mac OS 9 of Mac OS X
G4, G5, Intel Core Duo of Intel Core 2 Duo
512MB RAM of meer
Ethernet router (10/100)
Webbrowser (Internet Explorer®, Safari™, Fire-
fox™)
❖
❖
❖
❖
❖
Windows-gebruikers
Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000,
Windows XP (SP1 & SP2) of Windows Vista
500MHz Pentium III of hoger (of gelijkwaardige
processor)
512MB RAM of meer
Ethernet router (10/100)
Webbrowser (Internet Explorer®, Firefox™)
❖
❖
❖
❖
❖
Pagina: 9
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 
Inleiding
De metalen behuizing van de LaCie 2big Network is ideaal
voor een natuurlijke afvoer van de interne warmte van de drive. Het
unieke ontwerp trekt de warmte uit de interne drives naar de ex-
terne behuizing toe. Deze gunstige eigenschap haalt de hitte weg
bij interne drive waardoor deze beschermd blijft, wat levensduur
en betrouwbaarheid ten goede komt. Het is dan ook normaal dat
de behuizing aan de buitenkant warm aanvoelt. Zorg ervoor dat de
openingen aan de voor- en achterkant niet verstopt of bedekt raken,
zodat de lucht vrij door de behuizing kan stromen.
Vormgeving afgestemd op warmteafvoer
■
Smart Fan-technologie
■
De behuizing zelf is een prima manier om warmte af te voeren
zonder dat een ventilator nodig is, maar de 2big Network komt met
een thermisch gestuurde "slimme ventilator" die ingeschakeld wordt
wanneer de warmte binnen de behuizing een bepaalde temperatuur
bereikt. De slimme ventilator werkt op twee verschillende snelheden
en past zichzelf automatisch aan bij veranderingen in temperatuur.
Verticaal, horizontaal en in rek gemonteerd
■
De hitte wordt optimaal afgevoerd wanneer de drive rechtop
staat. Als u diverse gestapelde LaCie-drives hebt, vergeet dan niet
om de bijgeleverde rubberen voetjes onder de drives aan te brengen.
Deze voetjes maken enige luchtdoorstroming tussen uw drives mo-
gelijk, om de doeltreffendheid van de warmteafvoer te optimaliseren
– vooral wanneer uw LaCie-drive niet van een ventilator is voorzien.
LaCie beveelt het op elkaar stapelen of in rek monteren van meer
dan 3 x drives niet aan, in het bijzonder als deze drives tegelijkertijd
zijn ingeschakeld.
1,3. Harddrive-temperatuurregeling
verticaal
Horizontaal
in rek gemonteerd
Pagina: 10
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 10
Inleiding
1.4. Opties voor montage in rek
Met de LaCie 2big Network wordt een handige drives-
tandaard meegeleverd, waarmee de drive rechtop kan worden
geplaatst. Raadpleeg het instructieblad dat bij de drivestan-
daard wordt geleverd voor specifieke instructies.
De LaCie 2big Network kan ingebouwd worden in stan-
daard 19 inch rekken voor computerapparatuur m.b.v. de La-
cie Rackmount Kit of het LaCie d2 Desk Rack (separaat ver-
krijgbaar). Raadpleeg de instructies die worden meegeleverd
met de LaCie Rackmount Kit of LaCie d2 Desk Rack voor
specifieke aanwijzingen.
Stand alone installatie
■ Installatie in rek
■
Pagina: 11
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 11
Inleiding
Afbeelding 1,5-A
1,5 De drive
De blauwe knop (A) aan de voorzijde van de LaCie 2big
stelt u in staat automatisch gegevens te kopiëren van een USB-
stick naar de 2big. Plug de USB-stick in een USB-poort aan
de achterzijde van de 2big en druk op de knop. Alle gegevens
op de USB-stick zullen automatisch worden gekopieerd naar
een nieuwe gedeelde map op de 2big, waardoor de gegevens te
allen tijde in het netwerk beschikbaar zijn.
Vooraanzicht/gegevens delen met 1 klik
■
Pagina: 12
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 12
Inleiding
safe 100 big
off auto on
Afbeelding 1,5-B
1
3
LET OP: Voorkom oververhitting en installeer de
LaCie 2big op een goed geventileerde plaats, op zoda-
nige wijze dat de luchtstroom tussen de controllerchips
voldoende sterk is. Zorg er tevens voor dat de ventilator
niet is geblokkeerd.
Gebruik a.u.b.de bijgesloten plastic standaarden en rub-
beren voetjes om de TwoBig te verhogen en zo een be-
tere warmteafvoer te bewerkstelligen.
Milieuvereisten:
Temperatuur: 0 tot 35°C
Luchtvochtigheid bij gebruik: 20 - 80%, zonder con-
densvorming
Luchtvochtigheid tijdens opslag: 10 - 90%, zonder con-
densvorming
1 RAID selectieschakelaar
2 uit/auto/aan stroomschakelaar
3 USB 2.0 uitbreidingspoorten
4 Ethernetpoort
5 Aansluiting stroomingang
6 Vergrendeling drive
7 Hendel drivelade
8 StatusLED linkerdrive
9 StatusLED rechterdrive
Achteraanzicht
■
7
6
9
2
4
5
8
Belangrijke informatie: De 2big Network
zal automatisch opnieuw starten na een stroomstoring.
Pagina: 13
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 13
Inleiding
Gigabit Ethernetkabels en -connectoren
De kabels en connectoren die gebruikt worden voor het
aansluiten van Gigabit Ethernetapparatuur zijn de volgende:
Gigabit Ethernetconnectoren
1,6. Kabels en connectoren
Gigabit-ethernet
■
Ethernetsymbool
Ethernetsymbool
Met dit pictogram kunt u de ethernet-interface gemak-
kelijk herkennen. Dit staat op de achterzijde van de 2big Net-
work en naast de Ethernetpoort-aansluitingen op bepaalde
computers.
Pagina: 14
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 14
Setup
2. Installatie van de LaCie 2big Network
Volg deze stappen voor het in de lucht krijgen van de 2big
Network:
Installatiestappen
Stap 1 2.1 De drive inschakelen pagina 15
Stap 2 2.2. De USB-kabel aansluiten pagina 16
Stap 3 Verbinding maken met de 2big Network:
2.3 Verbinding maken met de LaCie Ethernet agent (Windows)
2.4 Verbinden met de IP configuratiewizard (Mac)
OF
2.5 De 2big Network configureren op een LAN zonder DHCP-server
pagina 17
pagina 19
pagina 20
Pagina: 15
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 15
Setup
2.1. De drive aanzetten
De voedingsset bestaat uit twee kabels: de ene kabel (A)
wordt aangesloten op de LaCie-drive en de andere kabel (B)
sluit u aan op een stopcontact. Dit kan een wandcontactdoos
of een spanningsbeveiliging zijn.
Sluit kabel A aan op uw LaCie-drive.
Sluit kabel B aan op de voedingseenheid (C).
Sluit kabel B aan op een spanningsbeveiliging of stopcon-
tact.
Schakel de drive in door de stroomschakelaar aan de ach-
terzijde van de drive naar positie "Aan" te schuiven (D).
1.
2.
3.
4.
LET OP: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifieke LaCie drive is geleverd. Gebruik geen voeding van een
andere drive van LaCie of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat be-
schadigd raken en wordt uw garantie ongeldig.
Verwijder altijd de wisselstroomadapter voordat u uw LaCie-drive gaat verplaatsen. Als u de adapter niet verwijdert, kan er
schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig.
Technische opmerking: U kunt de LaCie-drive in het buitenland gebruiken dankzij de voeding van 100 en 240 Volt.
Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen
verantwoordelijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een
andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig.
safe 100 big
off auto on
C
Afbeelding 2,1.
B
safe 100 big
off auto on
D
Pagina: 16
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 16
Setup
2.2. De Ethernetkabel aansluiten
In tegenstelling tot reguliere desktop hard drives is de 2big
Netwerk alleen toegankelijk wanneer aangesloten op het net-
werk en kan niet direct aangesloten worden op een computer.
Om de Ethernet-kabel aan te sluiten:
Zet de drive aan. Zie 2.1 De drive aanzetten.
Sluit de Ethernetkabel aan op de Ethernetpoort aan de
achterzijde van de LaCie 2big Network (Afb. 2.2-A).
Sluit het andere uiteinde van de Ethernetkabel aan op een
beschikbare Ethernetpoort op uw router (Afb.2.2-B).Geef
het netwerk even de tijd de drive te herkennen.
Ga nu verder met stap 3,Verbinding maken met de LaCie
Ethernet Agent (Windows) of Verbinding maken met de IP
configuratiewizard (Mac) .
1.
2.
3.
safe 100 big
off auto on
Naar 2big Network
Afbeelding 2,2-A
Afbeelding 2,2-B
Pagina: 17
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 17
Setup
2.3 Verbinding maken met de LaCie Ethernet agent (Windows)
De LaCie Ethernet Agent detecteert alle opslagappara-
tuur die in het netwerk gekoppeld is en geeft u een makkelijke
manier om hiernaar te verbinden of ze te configureren.
Wanneer geïnstalleerd en in werking zal de Ethernet
Agent in uw taakbalk aanwezig zijn (Afb. 2.3-A) en automa-
tisch naar opslagapparatuur in het netwerk zoeken. Wanneer
een nieuw apparaat gevonden wordt zal een informatiebel met
de naam van het apparaat verschijnen (Afb. 2.3-B).
Wanneer de Ethernet Agent de LaCie 2big Network
vindt kunt u naar elk van de beschikbare gedeelde mappen
van de 2big Network verbinden, aanloggen op de NAS-admi-
nistratiepagina, de netwerkinstellingen van de 2big Network
configureren of deze als drive op uw computer instellen, al-
lemaal uit het menu van de Ethernet Agent.
Installatie van de LaCie Ethernet Agent:
Laad de LaCie 2big Network CD-ROM in de CD-
ROMdrive van uw PC.
De CD dient zichtbaar te worden in 'Deze computer'.
Dubbelklik op het CD-pictogram, dubbelklik daarna op
"LaCie Ethernet Agent Setup.
Volg de wizard om de installatie af te ronden.
1.
2.
3.
Afbeelding 2,3-A.
Afbeelding 2,3-B.
(vervolg op de volgende pagina)
■
LaCie Ethernet Agent-pictogram
Pagina: 18
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 18
Setup
Afbeelding 2.3-E.
Verbinding maken met de 2big Network:
Selecteer in Start / Programma's de LaCie Ethernet Agent.
Een pictogram voor de Ethernet Agent zal in het system
tray (Afb. 2.30-C) verschijnen en de Agent zal automa-
tisch de 2big Network en andere opslagapparatuur in het
netwerk detecteren (Afb. 2.3-D).
Klik op het pictogram in het system tray en selecteer Na-
vigeren naar www uit het submenu van de 2big Net-
work (Afb. 2.3-E). De 2big Network administratiepagina
wordt geopend in uw standaard browser.
Om aan te loggen op de 2big Network administratie (Afb.
2.3-E) geeft u in:
Login (Inlognaam): admin
Password (Wachtwoord): admin
Klik op Log On (Aanmelden).
Ga door naar paragraaf 3. Beheer van de 2bigNetwork.
1.
2.
3.
4.
Afbeelding 2,3-C.
Afbeelding 2.3-D.
Afbeelding 2.3-F.
Pagina: 19
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 19
Setup
2.4 Verbinden met de IP configuratiewizard (Mac)
De IP configuratiewizard zal u helpen bij het verbinding
maken met de 2big Network en initiële instellingen te doen.
Laad de LaCie 2big Network CD-ROM in de CD-
ROMdrive van uw PC.
De CD zou op het bureaublad moeten verschijnen. Dub-
belklik op het CD-pictogram en dubbelklik vervolgens
op"Installeer IP Configurator.
Volg de wizard om de installatie af te ronden.
Belangrijke informatie: De wizard voor installatie
heeft administratieve rechten nodig voor afronding van de in-
stallatie.
Ga naar de applicatiemap en open Hulpprogramma’s
/ LaCie IP Configurator.
Volg de stappen aangegeven door de Wizard. Selecteer
de 2big Network, nadat de wizard deze gevonden heeft
(weergegeven door het IP-adres), en klik Connect
(Aansluiten) (Afb. 2.4-A – 2.4-C).
1.
2.
3.
4.
5.
Afbeelding 2.4-A
Afbeelding 2.4-B
Afbeelding 2.4-C
opmerking: Windows gebruiker, raadpleeg
paragraaf 2.3 Verbinding maken met de LaCie Ether-
net Agent.
Pagina: 20
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 20
Setup
In geval de server DHCP niet ingeschakeld heeft dienen
de correcte netwerkinstellingen voor de LaCie 2big Network
handmatig toegewezen te worden.
2.5 De 2big Network configureren op een LAN zonder DHCP-server
Afbeelding 2.5.1-A
2.5.1 Verbinding maken met de LaCie Ethernet agent (Windows)
■
De gemakkelijkste manier om de netwerkconfiguratie van
de LaCie 2big Network op een PC aan te passen is door de
LaCie Ethernet Agent. Raadpleeg paragraaf 2.3 Verbinden
met de LaCie Ethernet Agent voor informatie over installatie
van de software voor netwerkconfiguratie.
Start de LaCie Ethernet Agent (raadpleeg paragraaf 2.3
Verbinden met de LaCie Ethernet Agent).
Klik op het pictogram voor de Ethernet Agent in het
system tray en selecteer Advanced > Configuration
(configuratie) (Afb. 2.5.1-A). Het Ethernet Agent con-
figuratiescherm (Afb. 2.5.1-B) opent zich.
Vink het vakje "DHCP" uit.
Pas de netwerkinstellingen aan voor correcte werking met
uw netwerk.
Klik op Apply (Toepassen).
1.
2.
3.
4.
5.
Afbeelding 2.5.1-B
Pagina: 21
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 21
Setup
Afb. 2.5.2
2.5.2 Configureren met LaCie IP-configurator (Mac)
■
De gemakkelijkste manier om de netwerkconfiguratie van
de LaCie 2big Network op een Mac aan te passen is door de
LaCie IP-configuratort. Zie paragraaf 2.4. Verbinding maken
met de IP configuratiewizard voor informatie over installatie
van de software voor netwerkconfiguratie.
Ga naar de applicatiemap en open Hulpprogramma’s
> LaCie IP Configurator.
Wanneer de Wizard zich opent, selecteer Advanced
Mode… (geavanceerd)
Vink het vakje "DHCP" uit (Afb. 2.5.2.).
Pas de netwerkinstellingen aan voor correcte werking met
uw netwerk.
Klik op Apply (Toepassen).
1.
2.
3.
4.
5.
Pagina: 22
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 22
Setup
Er zijn twee manieren om de Ethernet-verbinding los te
koppelen:
Verschuif de stroomschakelaar naar de uit-positie. Het
systeem zal uitschakeld en stroomloos worden gemaakt.
Wanneer de uitschakeling afgerond is kan de Ethernetka-
bel veilig verwijderd worden.
Vanuit de NAS-administratiepagina klikt u op System
> Maintenance > Shut down (systeem, onder-
houd, uitschakelen)(Afb. 2.6). Wanneer de uitschake-
ling afgerond is kan de Ethernetkabel veilig verwijderd
worden. Raadpleeg paragraaf 3.7.5.4 Uitschakelen voor
meer informatie.
❖
❖
2.6. Loskoppelen van de 2big Network (Ethernetaansluiting)
Afbeelding 2,6.
Belangrijke informatie: Gegevensover-
dracht die bij een uitschakeling actief is zal onderbroken
worden en kan verlorengaan. Zorg ervoor dat er geen
gebruikers verbonden zijn aan of gegevens aan het over-
dragen zijn van de 2big voor uitschakeling.
Pagina: 23
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 23
Beheer
3. Beheer van de LaCie 2big Network
De LaCie 2big Network heeft een gemakkelijk te gebrui-
ken webgebaseerd hulpmiddel voor configuratie van de drive
en gebruikersbeheer, dat hier als NAS (Network Attached
Storage - op het netwerk aangesloten opslag) administratie-
pagina benoemd wordt.
Toegang tot de NAS administratiepagina is gemakkelijk,
of u nu een webbrowser (alle gebruikers) gebruikt, de IP-con-
figurator (voor Mac-gebruikers) of de Ethernet Agent (Win-
dows gebruikers) gebruikt.
Wanneer u als "admin" aanlogt ziet u een rij blauwe navi-
gatieverwijzingen aan de linkerzijde van de pagina (Afb. 3)
om te helpen bij navigatie en configureren van de LaCie
2big Network:Paragraaf 3.4, Gebruikers: Toevoegen, ver-
wijderen of wijzigen van gebruikers,inclusief toewijzen van
toegangsrechten op mappen.
Paragraaf 3,5, Groepen: Toevoegen, verwijderen of wijzi-
gen van groepen, groepsrechten toewijzen
Paragraaf 3.6, Gedeelde mappen: Aanmaken, verwijderen
of wijzigen van gedeelde mappen en toegangsrechten wij-
zigen
Paragraaf 3,7, Systeem: Wijzigen van systeeminstellingen,
beheer van schijven en RAID-instellingen, beheer van sy-
steemupdates
Paragraaf 3,8, Bladeren: toegang tot bestanden en mappen,
uploaden en downloaden van bestanden,bestanden verwij-
deren
❖
❖
❖
❖
❖
Afbeelding 3
Pagina: 24
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 24
Beheer
3.1 Toegang tot de NAS administratiepagina
Voor toegang tot de NAS administratiepagina met
een webbrowser:
In de adresregel van de browser kan één van de volgende
regels ingegeven worden:
http://lacie-2big (Afb. 3.1-A)
of
http://IP address (Afb. 3.1-B)
Zoek het IP-adres met de LaCie IP configuratiewizard
op een Mac (paragraaf 2.4) of de LaCie Ethernet Agent
op een PC (paragraaf 2.3).
Technische opmerking: Het IP-adres van de LaCie
2big kan anders zijn dan het IP-adres zoals weergegeven in
Afb. 3.1-B.
Op de inlogpagina (Afb. 3.1-C) geeft u in:
Login: admin
Wachtwoord: admin
Belangrijke informatie: De inlognaam en wa-
chtwoord zijn beide standaard ingesteld op "admin". Het wa-
chtwoord kan gewijzigd worden,de inlognaam niet.Raadpleeg
paragraaf 3.4.1, Administrator account voor meer informatie.
Wanneer u inlogt als "admin" zal de NAS administratie-
pagina geopend worden. Voor niet-administratieve gebruikers
opent zich de browse-pagina.
1.
2.
Afbeelding 3.1-C.
Afbeelding 3.1-A.
Afbeelding 3.1-B.
opmerking: De gemakkelijkste manier van toe-
gang tot de NAS administratiepagina is door de LaCie
Ethernet Agent (Windows, raadpleeg paragraaf 2.3)
of de LaCie IP configurator (Mac, raadpleeg paragraaf
2.4).
Pagina: 25
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 25
Beheer
3.2. De weergavetaal instellen
De standaard weergavetaal is ingesteld op de taal van uw
webbrowser. Wanneer de weergavetaal van uw browser niet
ondersteund wordt zal 2big administratie weergegeven wor-
den in Engels.U kunt de weergavetaal op elk gewenst moment
aanpassen door een taal uit het menu in de rechterbovenhoek
van de administratiepagina te kiezen (Afb. 3.2). Dit kan vanaf
de inlogpagina, zoals weergegeven, zodat u vanaf het begin in
uw gekozen taal verder kunt gaan.
Afbeelding 3,2
3.3 Administratiepagina - Home
Wanneer u inlogt op de LaCie 2big Network-administra-
tie opent pagina 'Home' zich. Deze pagina bevat informatie
over de status van de 2big. De meeste informatie hier is ook
te vinden onder System (Systeem) (raadpleeg paragraaf 3.7,
Systeem).
De Fan Status indicator (status ventilator) zal zich in één
van drie statussen bevinden:
Blauw – de ventilator is aan en in bedrijf.
Grijs – de ventilator is uit.
Rood – de ventilator staat in storing. De 2big Network zal
blijven functioneren met een kapotte ventilator, maar de
algehele systeembetrouwbaarheid wordt aangetast. Neem
contact op met uw LaCie-verkooppunt of LaCie klanten-
service bij falen van een ventilator. Raadpleeg paragraaf
hoofdstuk 8,1. Contact LaCie klantenservice.
De RAID Status indicator (status RAID) zal zich in één
van drie statussen bevinden:
Blauw – de schijven zijn aan en in bedrijf.
Grijs – schijven functioneren, maar zijn niet toegankelijk
(dus, gegevensheropbouw in SAFE modus of formatteren
in BIG modus).
Rood – RAID functioneert niet. Controleer de pagina
Disk (System > Disk) op foutmeldingen.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
Afbeelding 3,3
Pagina: 26
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 26
Beheer
3.4. Gebruikers
Klik op de link Users (gebruikers) in de navigatiebalk
om de pagina User Accounts te openen. Gebruik deze pagina
voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van gebruikersac-
couns.
Afbeelding 3,4
3.4.1. Administrator-account
■
Er kan slechts één gebruiker administratieve rechten heb-
ben voor de 2big Network. De inlognaam van deze gebruiker
kan niet gewijzigd worden in iets anders dan "admin" maar het
wachtwoord kan gewijzigd worden.
Om het wachtwoord van de beheerder aan te pas-
sen:
Klik op gebruiker "admin" in de lijst van gebruikers op de
pagina Users. De pagina "User profile Admin" opent zich.
Geef een nieuw wachtwoord in in het veld "Password".
Geef het nieuwe wachtwoord opnieuw in het veld "Con-
firm password".
Klik op Apply (Toepassen).
1.
2.
3.
Afbeelding 3.4.1
Pagina: 27
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 27
Beheer
3.4.2. Toevoegen gebruikers
■
Om een gebruikersaccount toe te voegen:
Klik op Add op de pagina User Accounts (Afb. 3.4.2-A).
De pagina User Profile opent zich (Afb.3.4.2-B).
Geef een inlognaam in het veld "Login".
Belangrijke informatie: (Let hierbij op het gebruik
van kleine letters/hoofdletters). (bijv. "User" is niet gelijk aan
"user".)
Geef voor- en achternaam van de gebruiker in de velden
First name en Last name. Deze informatie wordt alleen
getoond aan de beheerder als onderdeel van het gebruiker-
sprofiel op deze pagina.
Controleer wachtwoord om de gebruiker te dwingen in
te loggen met een wachtwoord. Wanneer het vakje "Pass-
word" niet is aangevinkt kan met alleen een inlognaam
aangemeld worden.
Geef, indien van toepassing, een wachtwoord in in de vel-
den "Password" en "Confirm password".
Technische opmerking: Wachtwoorden mogen niet
langer zijn dan 8 karakters.
Om het gebruikersaccount te activeren (en gebruiker in
staat te stellen in te loggen), selecteert u Enable (active-
ren) in het Status-menu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Afbeelding 3.4.2-A.
Afbeelding 3.4.2-B.
Pagina: 28
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 28
Beheer
Afbeelding 3.4.3
Alle gedeelde mappen op de 2big Network staan op de tab
Shares van de profielpagina van elke gebruiker. Gedeelde
mappen kennen drie toegangsniveaus:
Read & Write – gebruikers met Lees- en schrijftoegang
kunnen bestanden uploaden, downloaden en opslaan
Read Only – gebruikers met alleen-lezentoegang kunnen
bestanden downloaden en openen maar niet opslaan
Geen toegang
Raadpleeg paragraaf 3.4.5, Over toegangsprivileges voor
meer informatie.
Het instellen van gebruikerstoegang tot gedeelde
mappen:
Klik op de tab Shares in de User Profile page van de ge-
bruiker.
Selecteer Read & Write,Read Only of No Access voor
elke gedeelde map. Standaardselectie is No Access.
❖
❖
❖
1.
2.
3.4.3. Instellen gebruikerstoegang tot gedeelde mappen
■
Alle groepen op de 2big Network staan op de tab Mem-
ber of in de profielpagina van elke gebruiker. Gebruikers
kunnen lid zijn van een onbeperkt aantal groepen.
Raadpleeg paragraaf 3.4.5, Over toegangsprivileges voor
meer informatie.
Instellen van groepslidmaatschappen:
Klik op de tab Member ofin de User Profile page van de
gebruiker.
Vink het vakje van elke groep waarvan u de gebruiker lid
wilt maken aan.
1.
2.
3.4.4. Instellen groepslidmaatschap
■
Afbeelding 3.4.4
Belangrijke informatie: Wanneer u klaar
bent met het configureren van de nieuwe gebruiker klikt
u op Apply (toepassen) om de instellingen voor de
nieuwe gebruiker op te slaan en de gebruiker aan de lijst
van gebruikers toe te voegen.
Pagina: 29
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 29
Beheer
Vink op de pagina User Accounts het vakje aan naast elke
gebruiker die u wilt verwijderen en klik op Remove.
3.4.6. Verwijderen van gebruikersaccounts
■
Afbeelding 3.4.6
3.4.6. Verwijderen van gebruikersaccounts
■
De beheerder kan de gegevens van een gebruikersaccount
op elk moment wijzigen door op pagina User Accounts op de
gebruiker te klikken om het profiel van de gebruiker te bekij-
ken.
Toegangsprivileges worden aan users toegekend op indi-
viduele basis of op groepsbasis. Toegang op gebruikersniveau
is meer beperkend.
Hier volgt een voorbeeld van de werking van toegangspri-
vileges wanneer er verschillende soorten toegang op dezelfde
gedeelde map gezet zijn voor een groep en een individu:
Gebruiker U is lid van groepen G1 en G2, en heeft toe-
gang tot gedeelde map S
Wanneer G1 alleen-lezentoegang heeft tot S en G2 heeft
lees- en schrijftoegang tot S,dan heeft gebruiker U lees- en
schrijftoegang.
Wanneer G1 alleen-lezentoegang heeft tot S en G2 heeft
lees- en schrijftoegang tot S, dan heeft gebruiker U read-
only toegang.
❖
❖
3.4.5 Over toegangsprivileges
■
Pagina: 30
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 30
Beheer
3.5. Groepen
Klik op de link Groups (groepen) in de navigatiebalk om
de pagina Groups te openen. Gebruik deze pagina voor het
aanmaken, wijzigen en verwijderen van groepen.
Wanneer de 2big Network ingezet wordt in een kan-
tooromgeving waar veel verschillende mensen van verschil-
lende afdelingen toegang tot de 2big Network nodig hebben
is het instellen van groepen een goede manier om gebruikers
te organiseren en de juiste toegang tot gedeelde mappen in te
stellen. U kunt aangeven welke gedeelde mappen toegankelijk
zijn voor groepen,welke gebruikers in een groep thuishoren en
groepen als geheel activeren of deactiveren.
3.5.1. Groepen toevoegen
■
Een groep toevoegen:
Klik op Add op de pagina Groups (Afb. 3.5.1-A). De
pagina Group Profile opent zich (Afb.3.5.1-B).
1.
Afbeelding 3,5
Afbeelding 3.5.1-A.
(vervolg op de volgende pagina)
■
Pagina: 31
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 31
Beheer
3.5.2. Instellen groepstoegang tot gedeelde mappen
■
Afbeelding 3.5.1-B.
Geef een naam en omschrijving voor de groep. Deze infor-
matie wordt alleen getoond aan de beheerder als onderdeel
van het groepsprofiel op deze pagina.
Selecteer "enabled" om de groep te activeren zodra uw wij-
zigingen toegepast worden.
Alle gebruikersaccounts op de 2big Network worden gege-
ven in de kolom User. Selecteer de gebruikers die u aan de
groep wilt toevoegen.
Klik op Apply (Toepassen).
2.
3.
4.
5.
Alle gedeelde mappen op de 2big Network staan op de tab
Shares van de profielpagina van elke groep. Gedeelde map-
pen kennen drie toegangsniveaus:
Read & Write – groepen met Lees- en schrijftoegang
kunnen bestanden uploaden, downloaden en opslaan
Read Only – groepen met alleen-lezentoegang kunnen
bestanden downloaden en openen maar niet opslaan
Geen toegang
Raadpleeg paragraaf 3.4.5, Over toegangsprivileges voor
meer informatie.
Het instellen van groepstoegang tot gedeelde map-
pen:
Klik op de tab Shares in de Group Profile page van de
groep.
Selecteer Read & Write,Read Only of No Access voor
elke gedeelde map. Standaardselectie is No Access.
Klik op Apply (Toepassen).
❖
❖
❖
1.
2.
3.
Afbeelding 3.5.2
Pagina: 32
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 32
Beheer
Vink op de pagina Groups het vakje aan naast elke groep
die u wilt verwijderen en klik op Remove.
Belangrijke informatie: Verwijderen van een groep
verwijdert NIET de gebruikers in de groep. Ga naar de pagina
Users om gebruikersaccounts te verwijderen.
3.5.3. Verwijderen van groepen
■
Afbeelding 3.5.3
3.5.4 Aanpassen van groepen
■
De beheerder kan de gegevens van een groepsprofiel op
elk moment wijzigen door op pagina Groups op de groep te
klikken om het profiel van de groep te bekijken.
Pagina: 33
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 33
Beheer
3.6. Gedeelde mappen
Klik op de link Shares (gedeelde mappen) in de navi-
gatiebalk om de pagina Shares te openen. Gebruik deze pa-
gina voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van gedeelde
mappen.
Afbeelding 3,6
3.6.1. Maken van gedeelde mappen
■
Een gedeelde map maken:
Klik op Add op pagina Shares. Pagina Share Details (ge-
gevens gedeelde map) opent zich (Afb. 3.6.1).
Geef een naam en omschrijving voor de gedeelde map.
Deze informatie wordt alleen getoond aan de beheerder
als onderdeel van het profiel van de gedeelde map op deze
pagina.
Technische opmerking: De naam mag geen van de
volgende tekens bevatten. \ / [ ] : | < > + = ; , ? * @ en spatie.
Selecteer Enabled uit menu Status om de gedeelde map
toegankelijk te maken. Selecteer Disabled om de gedeel-
de map te maken, maar niet toegankelijk te maken.
1.
2.
3.
Afbeelding 3.6.1
(vervolg op de volgende pagina)
■
Pagina: 34
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 34
Beheer
Selecteer "Enable public access" om de gedeelde map voor
iedereen toegankelijk te maken in lees-/schrijfmodus. Er
is geen wachtwoord nodig voor toegang tot de gedeelde
map. Selecteer "Enable guest access" om ingave van een
wachtwoord voor lees-/schrijftoegang verplicht te stellen.
Iedereen kan een gedeelde map met "guest access" in al-
leen-lezenmodus benaderen.
Selecteer de protocollen die gebruikt zullen worden voor
toegang tot de gedeelde map. Er kan gekozen worden uit
Windows, Apple (SMB), FTP of HTTP.
4.
5.
Om automatisch een gedeelde map te maken van een
USB-stick sluit u de USB-stick aan op een USB-poort aan
de achterzijde van de 2big Network en drukt u op de grote
blauwe knop aan de voorzijde van de drive.
Het volgende zal gebeuren:
Er zal een nieuwe gedeelde map gemaakt worden op de
2big (Afb. 3.6.2). De gedeelde map krijgt de naam van de
USB-stick. U kunt de gedeelde map op ieder gewenst mo-
ment een andere naam geven.
Alle gegevens op de USB-stick zullen naar de nieuwe ge-
deelde map gekopieerd worden. Wanneer u de USB-stick
loskoppelt van de 2big zullen de gegevens nog steeds be-
schikbaar zijn omdat deze gekopiëerd zijn naar de 2big.
opmerking: Gedeelde mappen die gemaakt zijn met 1-
click gegevens delen (USB-sticks) zijn anders dan gedeelde
mappen die gemaakt zijn door het aansluiten van externe
opslagapparaten zoals USB-harde schijven. Wanneer een ge-
deelde map gemaakt wordt door het aansluiten van een USB-
harde schijf moet deze schijf te allen tijde aangesloten zijn
om de gegevens toegankelijk te houden. Gedeelde mappen die
gemaakt zijn van USB-sticks met 1-click gegevens delen staan
op de 2big en zijn altijd toegankelijk.
❖
❖
3.6.2 Maken van een gedeelde map van een USB-stick
■
Afbeelding 3.6.2
Pagina: 35
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 35
Beheer
Vink op de pagina Shares het vakje aan naast elke gedeelde
map die u wilt verwijderen en klik op Remove. Verwijderen
van de gedeelde map kan enkele seconden tot minuten in be-
slag nemen, afhankelijk van de grootte van de gedeelde map.
Let op: Verwijderen van een gedeelde map verwijdert alle
bestanden binnen deze gedeelde map. Maak een back-up van
gegevens die u wilt bewaren vóórdat u de gedeelde map ver-
wijdert.
3.6.3. Verwijderen van gedeelde mappen.
■
3.6.4 Aanpassen van gedeelde mappen.
■
De beheerder kan de gegevens van een groepsprofiel op
elk moment wijzigen door op pagina Groups op de groep te
klikken om het profiel van de groep te bekijken.
Afbeelding 3.6.3
Pagina: 36
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 36
Beheer
3.7. Systeem
Naast pagina Configuration, de voornaamste Systeempa-
gina, heeft het menu System (systeem) vier subsecties: Net-
work (netwerk), Disk (schijf), Status (status) en Maintenance
(onderhoud), elk toegankelijk vanuit de navigatiebalk wanneer
u klikt op System (Afb. 3.7).
Afbeelding 3.7
3.7.1 Configuratie
■
Klik op de link System (systeem) in de navigatiebalk om
de pagina Configuration te openen. Deze pagina geeft basis-
informatie over de 2big Network inclusief de naam van de ma-
chine, de windows werkgroep, tijdzone en datum en tijd.
Om de naam van de machine aan te passen se-
lecteert u de naam (standaard "LaCie-Network"), verwijdert
deze en geeft een nieuwe naam in. Klik op Apply (Toepas-
sen).
Belangrijke informatie: De naam van de machine
mag alleen karakters ‘a-z’, ‘A-Z’, ‘0-9’ en ‘-’ bevatten en dient
met een letter te beginnen.
Om de windows werkgroep te veranderen selec-
teert u de naam van de werkgroep,verwijdert deze en geeft een
nieuwe naam in. Klik op Apply (Toepassen).
Afbeelding 3.7.1-A.
Pagina: 37
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 37
Beheer
Afbeelding 3.7.1-B.
Om de tijdzone te veranderen klikt u op de huidige
tijdzone-locatie om het keuzemenu te activeren en een locatie
te selecteren in uw tijdzone. Klik op Apply (Toepassen).
Technische opmerking: De 2big Network heeft een
time-out cyclus van 5 minuten. Het selecteren van een andere
tijdzone kan ervoor zorgen dat de 2big u uitlogt. Wanneer
dit gebeurt kunt u gewoon opnieuw inloggen en naar pagina
Configuration terugkeren.
Om datum en tijd te veranderen selecteert u een
tijdzone en klikt u op de knop Synchronize. De datum en
tijd zullen automatisch gesynchroniseerd worden met uw
webbrowser. Klik op Apply (Toepassen).
3.7.2. Netwerk
■
Pagina Network stelt u in staat te kiezen hoe het IP-adres
van de 2big Network verkregen wordt, ofwel automatisch of-
wel van een DHCP-server in het netwerk, of handmatig met
gegevens die u zelf instelt.
3.7.2.1. Verkrijgen van IP-adres van DHCP-server
Wanneer de 2big Network aangesloten is op een netwerk
met DHCP-server vinkt u het vakje “Automatic IP from
DCHP server” (Afb. 3.7.2) aan. De DHCP-server zal elke
keer dat de 2big Network verbindt naar het netwerk een IP-
adres toewijzen.
Afbeelding 3.7.2
Pagina: 38
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 38
Beheer
Afbeelding 3.7.2.2-B.
3.7.2.2 IP-adres handmatig configureren
Deze methode wordt gebruikt als de LaCie 2big Network
is aangesloten op een netwerk dat geen DHCP ondersteunt.In
dit geval moet u handmatig de juiste netwerkinstellingen voor
de LaCie 2big Network toewijzen. Raadpleeg uw netwerkbe-
heerder voor meer informatie over uw netwerk en welke pa-
rameters u moet gebruiken. Voor meer informatie raadpleegt
u paragraaf 2.5, De 2big Network configureren op een LAN
zonder DHCP-server.
Belangrijke informatie: Wanneer de functie voor
het automatisch configureren van IP van de DHCP-server
geselecteerd/geactiveerd is en er is geen DHCP-server in het
netwerk, zal de 2big Network eerst DHCP controleren, en
daarna APIPA. Wanneer er geen adres gevonden wordt zal
een adres in het bereik van 169.254.1.1 tot 169.254.254.254
toegewezen worden.
Belangrijke informatie: De 2big Network onder-
steunt frame- (dus pakket-) groottes boven 1500 bytes op de
Gigabit Ethernet-interface. JumboFrame-capaciteit breidt de
ondersteunde framegrootte uit tot 9000 bytes (9 KB). In het
algemeen geldt: hoe hoger de framegrootte, hoe beter de net-
werkprestatie. Pas de JumboFramegrootte niet aan wanneer
uw netwerk niet geconfigureerd is voor JumboFrame-functi-
onaliteit. Vraag dit na bij uw netwerkbeheerder.
Afbeelding 3.7.2.2-A.
Pagina: 39
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 39
Beheer
3.7.3. Schijf
■
Gebruik pagina Disk om de schijven van de 2big Network
te formatteren en informatie over de schijven en het RAID-
niveau te bekijken. Om informatie over de RAID-modus te
bekijken klikt u op tab RAID.
3.7.3.1 Formatteren van schijven
Klik op Format disk (Afb. 3.7.3.1) om de 2big-schijven
te formatteren en alle gegevens te verwijderen.
Let op: Formatteren verwijdert ALLE gegevens van de 2big
Network. Maak een back-up van belangrijke gegevens naar
een ander apparaat vóór formatteren.
3.7.3.2 Toevoegen aanvullende opslagruimte
U kunt aanvullende opslagruimte aan uw 2big Network
toevoegen door het aansluiten van externe harde schijven op
de USB-uitbreidingspoorten.
Zet de 2big Network aan.
Zet de externe harde schijf aan.
Sluit de harde schijf aan op één van de USB-uitbreidings-
poorten van de 2big Network met bijgesloten USB-kabel
(Afb. 3.7.3.2-A).
Klik in pagina Web Administration op tab Disk.
De externe harde schijf zal weergegeven worden onder de
systeemschijf.
Om een externe harde schijf veilig los te koppelen:
Let op: Onveilig verwijderen van een externe harde schijf
kan bestandscorruptie of verlies van gegevens veroorzaken.
Klik op knop Eject voor de schijf die u los wilt koppelen
(Afb. 3.7.3.2-B).
Klik op OK in het venster met de bevestiging.
De 2big Network zal de schijf ontkoppelen. Het kan lijken
of de schijf nog verbonden is met de 2big Network. Wan-
neer de knop Eject niet langer zichtbaar is, is het veilig de
USB-kabel te ontkoppelen.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
safe 100 big
off auto on
USB-uitbreidings-
poorten
Afbeelding 3.7.3.2-A.
Afbeelding 3.7.3.1
Afbeelding 3.7.3.2-B.
Pagina: 40
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 40
Beheer
3.7.3.3. Toegang tot externe harde schijven
Aangesloten externe harde schijven en hun partities ver-
schijnen als gedeelde mappen in pagina Browse. Raadpleeg
hoofdstuk 4,Toegang tot de gedeelde opslag.
Technische opmerking: Wanneer gedeelde mappen
worden gemaakt van gepartitioneerde externe harde schijven
krijgen deze een naam bestaand uit een serie cijfers en letters.
U kunt deze gedeelde mappen op pagina Shares hernoemen.
Wanneer de drive herkend wordt kunnen gebruikerspri-
vileges worden toegekend net als bij andere gedeelde mappen
(standaard hebben gebruikers geen toegang). Raadpleeg para-
graaf 3.4, Gebruikers.
Partities
Wanneer de externe USB-drive gepartitioneerd is zal elk
volume verschijnen als aparte gedeelde map in de 2big Net-
work (Afb. 3.7.3.3). Standaard zijn alle services (FTP, HTML
enz.) geactiveerd.
In afbeelding 3.7.3.3. zijn volumes "LaCie1" en "LaCie2"
volumes van een gepartitioneerde externe harde schijf die niet
aangesloten is op de 2big Network, zoals aangegeven door de
grijze Statusindicator. Volumes "Scranton" en "Stamford" zijn
volumes van een externe schijf die aangesloten is, zoals wordt
aangegeven door de blauwe Statusindicatoren.
Belangrijke informatie: De 2big Network onder-
steunt drives geformatteerd met de volgende bestandssyste-
men: MS-DOS/FAT 32, NTFS in alleen-lezenmodus, HFS+
en Linux bestandssysteem (ext2/ext3/reiserfs).
Afbeelding 3.7.3.3
Pagina: 41
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 41
Beheer
3.7.4. Status
■
Klik op Status onder System in de navigatiebalk om de
pagina Status van het systeem weer te geven (Fig. 3.7.4).
Op deze pagina kunt u het aantal aangesloten gebruikers
bekijken, bestandsserver-services (Windows, Apple, HTTP,
FTP) uitschakelen en het systeemlogboek downloaden of ver-
wijderen. U kunt een service uitschakelen door simpelweg op
de knop Disable (Uitschakelen) te klikken voor de service die
u wilt uitschakelen (afb. 3.7.4).
Afbeelding 3.7.4
3.7.5 Onderhoud
■
Klik op Onderhoud onder System in de navigatiebalk
om de pagina Maintenance weer te geven (Fig. 3.7.5).
Op deze pagina kunt u basale systeeminformatie bekijken,
updates beheren, het systeem herstarten of uitschakelen en
nieuwe systeemconfiguraties laden.
Afbeelding 3.7.5
(vervolg op de volgende pagina)
■
Pagina: 42
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 42
Beheer
3.7.5.1 Opslaan en laden van systeemconfiguraties
Het is een goed idee uw systeemconfiguratie op te slaan in
geval de 2big opnieuw geformatteerd of gereset moet worden.
U kunt de configuratie hierna opnieuw laden zodat instellin-
gen, gedeelde mappen, groepen en gebruikers niet verloren-
gaan.
Belangrijke informatie: Inhoud van gedeelde
mappen (bestanden) worden niet opgeslagen in een configu-
ratiebestand.
Om de huidige configuratie op te slaan:
Klik op System > Maintenance (systeem, onderhoud).
Klik op de knop Get Configuration (configuratie op-
halen) (Afb. 3.7.5.1-A). Wanneer het dialoogvenster voor
bevestiging zich opent, klik op Save File.
Gebruikers van Internet Explorer: De XML die de confi-
guratie definieert zal in het browservenster geopend wor-
den. Om de configuratie op te slaan selecteert u File >
Save as… In menu Save as type in dialoogvenster Save
As selecteert u XML Files (*.xml) en kiest een locatie voor
opslag van het bestand.
Gebruikers van Firefox en Safari: De browser zal het be-
stand opslaan in de standaard locatie voor downloaden van
de browser. Het configuratiebestand is een XML-bestand.
Belangrijke informatie: Sla configuratiebestanden
niet alleen op de 2big Network op.Wanneer zich gegevensver-
lies voordoet kan ook het configuratiebestand verlorengaan.
Om een opgeslagen configuratie te laden:
Klik op System > Maintenance (systeem, onderhoud).
Klik op de knop New Configuration (nieuwe configu-
ratie) (Afb. 3.7.5.1-B).
Klik op Browse… en selecteer een configurationbestand
van uw computer.
Klik op Apply (Toepassen).
1.
2.
❖
❖
1.
2.
3.
4.
Afbeelding 3.7.5.1-A.
Afbeelding 3.7.5.1-B.
Pagina: 43
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 43
Beheer
3.7.5.2 Updaten van het systeem
Er kunnen firmware-updates beschikbaar komen voor de
2big Network.
Installatie van firmware-updates:
Download updates van www.lacie.com/support/down-
loads/.
Klik op tab Update the system in Maintenance (Afb.
3.7.5.2).
Klik op New Update.
Klik op Browse… en selecteer een updatebestand van uw
computer.
Klik op Apply (Toepassen).
Tijdens de update van het systeem is er geen toegang tot
het apparaat mogelijk; gebruikers hebben geen toegang tot
gedeelde mappen. Wanneer de update voltooid is, zal de in-
logpagina geopend worden.
1.
2.
3.
4.
5.
3.7.5.4. Uitschakelen
Om de 2big Network te herstarten klikt u op de knop
Shut Down (B in Afb. 3.7.5.3). De pagina NAS zal openblij-
ven, zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld.
Technische opmerking: Wanneer de aan/auto/uit
stroomschakelaar op de 2big is ingesteld op auto zal de knop
Shut Down onder administratie de 2big herstarten, dus niet
uitschakelen.
3.7.5.3. Herstarten
Om de 2big Network te herstarten klikt u op de knop
Restart (A in Afb. 3.7.5.3). Het herstartproces duurt enkele
minuten. Wanneer de machine herstart is, zal de inlogpagina
geopend worden.
Afbeelding 3.7.5.2
Afbeelding 3.7.5.3
A B
Pagina: 44
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 44
Beheer
3.7.6. Systeemlogboek
■
Het systeemlogboek stelt u in staat type, datum, tijd, bron
en gebeurtenis-ID van activiteiten op de LaCie 2big Network
te bekijken.
Om het systeemlogboek te bekijken selecteert u System
> Status > View.
Klik op Download om het logboek te downloaden of
Delete om de inhoud te verwijderen.
Afbeelding 3.7.6
Pagina: 45
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 45
Toegang tot gedeelde mappen
4. Toegang tot gedeelde opslag
4.1. Verbinden naar een gedeelde map met de Ethernet Agent (Windows)
De eenvoudigste manier van verbinding maken naar een
gedeelde map is om deze te selecteren in het menu van de
Ethernet Agent.
Open LaCie Ethernet Agent.
Klik op het pictogram van de Ethernet Agent in de taak-
balk en selecteer de naam van de gedeelde map uit het
menu (bijv. “Sales” in Afb. 4.1-A).
De gedeelde map wordt geopend in een Windows Verken-
ner-venster (Afb. 4.1-B).
1.
2.
3.
Afbeelding 4.1-A.
Afbeelding 4.1-B.
Pagina: 46
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 46
Toegang tot gedeelde mappen
4.2. Een drive toewijzen met de Ethernet Agent (Windows)
Voor snellere verbindingen en bruikbaarheid beveelt La-
Cie aan dat u mappen op de 2big Network toewijst als drives
op uw computer. Om een drive toe te wijzen:
Open LaCie Ethernet Agent.
Klik op het pictogram van de Ethernet Agent in de taak-
balk en selecteer LaCie-2big > Map a drive (Afb.
4.2-A). Het venster Wijs een drive toe opent zich (Afb.
4.2-B).
Selecteer een gedeelde map uit het menu om toe te wij-
zen.
Klik op OK.
De gedeelde map verschijnt als Netwerkschijf onder Deze
computer (Afb. 4.2-C).
1.
2.
3.
4.
5.
Technische opmerking: Windows Me-ge-
bruikers – Als u toegang tot uw gedeelde mappen wilt
verkrijgen onder Windows Me,moet de beheerder een ge-
bruiker maken met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde
wachtwoord als waarmee u zich aanmeldt bij Windows.
Dit komt door een beperking in het besturingssysteem van
Microsoft.
Technische opmerking: Windows 95- en
98-gebruikers – Als u toegang tot uw gedeelde map-
pen wilt verkrijgen onder Windows 95 en 98, moet u een
gebruiker maken op de LaCie 2big Network met dezelf-
de gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord als waarmee
u zich aanmeldt bij Windows. Dit komt door een beper-
king in het besturingssysteem van Microsoft.
Afbeelding 4.2-A.
Afbeelding 4.2-B.
Afbeelding 4.2-C.
Pagina: 47
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 47
Toegang tot gedeelde mappen
Voor toegang tot bestanden in pagina NAS Administra-
tion dient u in te loggen.Gebruikers hebben direct toegang tot
de gedeelde mappen op de 2big Network (Afb. 4.3), zonder
toegang tot extra's voor beheerders. De beheerder moet in de
navigatiebalk klikken op Browse voor toegang tot alle be-
standen die op de 2big Network opgeslagen zijn.De beheerder
heeft toegang tot alle bestanden. Andere gebruikers hebben
slechts toegang tot die bestanden waarvoor de beheerder hen
rechten verleend heeft.
Alle gedeelde mappen staan vermeld aan de linkerzijde
van de pagina. Om de bestanden in een gedeelde map te zien
klikt u op de naam van de gedeelde map.
Beheerders keren terug naar 2big Network-beheer door
een klik op de knop Administration. Deeze is niet beschk-
baar voor niet-beheerders.
4.3.1 Uploaden van bestanden
Een bestand uploaden naar een gedeelde map:
Klik op de gedeelde map (map) waarin u het bestand wilt
opslaan.
Klik op Upload file.
Klik op Browse…Een bestandsbrowser wordt geopend.
Selecteer het bestand dat u wilt opslaan.
Klik op Apply (Toepassen).
Technische opmerking: Wanneer het bestand niet
in de map verschijnt na het opslaan, klik dan opnieuw op de
mapnaam om de weergave van de inhoud van de map te ver-
versen.
■
1.
2.
3.
4.
Afbeelding 4.3.1
4.3. Pagina NAS Administration – Browse
Afbeelding 4.3
Pagina: 48
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 48
Toegang tot gedeelde mappen
Afbeelding 4.3.4
4.3.4. Uitloggen
■
4.3.3. Verwijderen van bestanden
Een bestand verwijderen uit een gedeelde map:
Klik op de gedeelde map (map) waaruit u het bestand wilt
verwijderen.
Selecteer het bestand of de bestanden die u wilt verwij-
deren.
Klik op Delete files.
Klik op OK in het venster met de bevestiging.
■
1.
2.
3.
4.
Afbeelding 4.3.3
U kunt op elk moment uitloggen door te klikken op Log
out in de rechterbovenhoek van de pagina NAS Administra-
tion.
4.3.2. Downloaden van bestanden
Om een bestand te downloaden:
Klik op de gedeelde map (map) waaruit u het bestand wilt
downloaden.
De wijzen van downloaden hangen af van uw browser:
Internet Explorer: Rechtsklik op de naam van het bestand
en selecteer Save target as...
Firefox: Klik op de bestandsnaam en klik op OK in het
dialoogvenster voor downloaden.
■
1.
2.
❖
❖
Afbeelding 4.3.2
Pagina: 49
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 49
Toegang tot gedeelde mappen
4.4. Netwerkomgeving – Gebruikers van Windows Vista/XP/2000
Voor toegang tot de gedeelde map onder Windows opent
u de netwerkomgeving en selecteert Microsoft Win-
dows Werkgroup. Standaard zal de 2big Network als
naam LaCie-2big Network (Lacie-2big)krijgen (Afb.
4.4-A).
U kunt de gedeelde map ook bereiken door in een venster van
Windows Explorer in te geven (Afb.4.4-B):
\\LaCie-2big\[naam gedeelde map]
\\[IP-adres]\[naam gedeelde map] Zoek het IP-adres
met de LaCie Ethernet Agent (paragraaf 2.3).
Voor toegang via FTP geeft u in:ftp://LaCie-2big or
ftp://[IP-adres]
In het inlogvenster dat verschijnt geeft u in:Login: ad-
min Wachtwoord: admin(Deze gebruikersnaam en dit
wachtwoord zijn standaard; wanneer u al een gebruikers-
account gemaakt heeft, gebruik dan uw eigen account en
wachtwoord.)
De LaCie 2big Network zal als drive met één gedeelde map
in het netwerk worden weergegeven. Voor snellere verbin-
dingen en bruikbaarheid beveelt LaCie aan dat u de map
van de 2big Network toewijst als drive. Raadpleeg voor
details paragraaf 4.2, Een drive toewijzen met de Ethernet
Agent (Alleen voor Windows)
1.
2.
3.
(vervolg op de volgende pagina)
■
Belangrijke informatie: Wanneer u de La-
Cie 2big Network net heeft ingeschakeld kan het even
duren voordat deze zichtbaar wordt in het netwerk.
Afbeelding 4.4-A.
Afbeelding 4.4-B.
Pagina: 50
LaCie 2big Network
Gebruikershandleiding pagina 50
Toegang tot gedeelde mappen
Windows 95/98/98SE
Ga naar het menu Start, selecteer Finden vervolgens
Computer. Geef als servernaam LaCie-2big in en klik op
Find Now. Windows doorzoekt nu uw systeem en na een
korte tijd zou de LaCie 2big Network moeten worden weer-
gegeven in het resultatenvenster. Klik op het pictogram. U
wordt nu gevraagd om een inlognaam en wachtwoord in te
voeren.
Windows Me/2000
Gebruikers van Windows Me en Windows 2000 die de
LaCie 2big Network niet kunnen vinden vanaf hun werksta-
tion, kunnen het proberen met het zoekprogramma van Win-
dows.
Ga naar het menu Start, selecteer Search en klik ver-
volgens op For Files or Folders. Selecteer in het venster
Zoekresultaten de optie Computers.
Voer in het dialoogvenster Search for Computers de
servernaam in en klik op de knop Search Now. De LaCie
2big Network zal standaard als naam “LaCie-Network” krij-
gen met als naam voor de gedeelde map "SHARE".
■
■

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de LaCie 2big.

Stel een vraag over de LaCie 2big

Heb je een vraag over de LaCie 2big en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie 2big. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie 2big zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.