2big handleiding
LaCie 2bighandleiding

Handleiding voor de LaCie 2big in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 65 pagina's.

PDF 65 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie 2big. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie 2big en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie 2big. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie 2big zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie 2big

Pagina: 1
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina  Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 1. Inleiding op de LaCie 2big Network 6 Ik wil: 6 1.1. Inhoud van de verpakking 7 1.2. Minimum systeemvereisten 8 1,3. Harddrive-temperatuurregeling 9 1.4. Opties voor montage in rek 10 1,5 De drive 11 Vooraanzicht/gegevens delen met 1 klik 11 Achteraanzicht 12 1,6. Kabels en connectoren 13 2. Installatie van de LaCie 2big Network 14 2.1. De drive aanzetten 15 2.2. De Ethernetkabel aansluiten 16 2.3 Verbinding maken met de LaCie Ethernet agent (Windows) 17 2.4 Verbinden met de IP configuratiewizard (Mac) 19 2.5 De 2big Network configureren op een LAN zonder DHCP-server 20 2.5.1 Verbinding maken met de LaCie Ethernet agent (Windows) 20 2.5.2 Configureren met LaCie IP-configurator (Mac) 21 2.6. Loskoppelen van de 2big Network (Ethernetaansluiting) 22 3. Beheer van de LaCie 2big Network 23 3.1 Toegang tot de NAS administratiepagina 24 3.2. De weergavetaal instellen 25 3.3 Administratiepagina - Home 25 3.4. Gebruikers 26 3.4.1. Administrator-account 26 3.4.2.Toevoegen gebruikers 27 3.4.3. Instellen gebruikerstoegang tot gedeelde mappen 28 3.4.4. Instellen groepslidmaatschap 28 3.4.5 Over toegangsprivileges 29 3.4.6. Verwijderen van gebruikersaccounts 29 3.4.6. Verwijderen van gebruikersaccounts 29 3.5. Groepen 30 3.5.1. Groepen toevoegen 30 3.5.2. Instellen groepstoegang tot gedeelde mappen 31 3.5.3. Verwijderen van groepen 32 3.5.4 Aanpassen van groepen 32
Pagina: 2
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina  Inhoudsopgave 3.6. Gedeelde mappen 33 3.6.1. Maken van gedeelde mappen 33 3.6.2 Maken van een gedeelde map van een USB-stick 34 3.6.3. Verwijderen van gedeelde mappen. 35 3.6.4 Aanpassen van gedeelde mappen. 35 3.7. Systeem 36 3.7.1 Configuratie 36 3.7.2. Netwerk 37 3.7.2.1. Verkrijgen van IP-adres van DHCP-server 37 3.7.2.2 IP-adres handmatig configureren 38 3.7.3. Schijf 39 3.7.3.1 Formatteren van schijven 39 3.7.3.2 Toevoegen aanvullende opslagruimte 39 3.7.4. Status 41 3.7.5 Onderhoud 41 3.7.5.1 Opslaan en laden van systeemconfiguraties 42 3.7.5.2 Updaten van het systeem 43 3.7.5.3. Herstarten 43 3.7.5.4. Uitschakelen 43 3.7.6. Systeemlogboek 44 4.Toegang tot gedeelde opslag 45 4.1. Verbinden naar een gedeelde map met de Ethernet Agent (Windows) 45 4.2. Een drive toewijzen met de Ethernet Agent (Windows) 46 4.3. Pagina NAS Administration – Browse 47 4.3.1 Uploaden van bestanden 47 4.3.2. Downloaden van bestanden 48 4.3.3. Verwijderen van bestanden 48 4.3.4. Uitloggen 48 4.4. Netwerkomgeving – Gebruikers van Windows Vista/XP/2000 49 4,5. Mac-gebruikers 51 4.6. Linux-gebruikers 52 5. RAID 53 5.1. 2big Network RAID-modi 53 5.2. De RAID-modus veranderen 54 5.3 Schijven vervangen 55 5.3.1. Installatie van een nieuwe schijf 56 5.3.2. Initialisatie van de nieuwe schijf 57 6. LED-indicatoren 58 7. Problemen oplossen 59 8. Contact opnemen met de klantenservice 62 8,1. Contactgegevens van LaCie Technical Support 63 9. Garantiegegevens 64
Pagina: 3
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina  Voorwoord Copyrights Copyright © 2007 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestem- ming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of wor- den overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedepo- neerde handelsmerken van Apple Compu- ter, Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millen- nium Edition en Windows XP zijn gede- poneerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelij- kerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aan- vaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigin- gen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A vol- doet aan alle vereisten van de Canadese verordeningen voor interferentie veroorza- kende apparatuur. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen,met inbegrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-com- merciële omgeving. De apparatuur gene- reert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de ap- paratuur niet volgens de gebruikershand- leiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maat- regelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of 1. 2. ❖ verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de appara- tuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wand- contactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assisten- tie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen er- toe leiden dat het niet voldoet aan de voor- schriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. LET OP!: De garantie op deze harddrive van LaCie kan komen te vervallen wanneer de bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd. LET OP: wijzigingen die niet door de fa- brikant zijn goedgekeurd, kunnen de toe- stemming voor het gebruik van deze appa- ratuur ongeldig maken. Verklaring van CE-certifice- ring van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit pro- duct aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN50082-1, EN61000-3-2 Onder verwijzing naar de volgende condi- ties: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG ROHS-overeenstemming Dit product is in overeenstemming met ROHS (Europese Richtlijn 2002/95/EC over Restrictie van Gevaarlijke Stoffen - Restriction of Hazardous Substances). ❖ ❖ ❖ Getest op overeenstemming met de FCC-normen Voor thuis- of kantoorgebruik LaCie 2big Network
Pagina: 4
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina  Voorwoord Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor re- cycling van afgedankte elektrische en elek- tronische apparatuur. Afzonderlijke inza- meling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een ma- nier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedank- te apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de le- verancier van het product. Alleen bevoegde personen mogen on- derhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorg- vuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. Maak uw LaCie 2big Network niet open en probeer het apparaat niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emis- sies te vermijden. De LaCie 2big Net- ❖ ❖ ❖ work bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden of gerepareerd kunnen worden. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd La- Cie-servicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte om- standigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie 2big Network, aangezien de vloeistof in de openingen terecht kan komen. Als u dit ❖ wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en licha- melijk letsel toe. Zorg ervoor dat de computer en de La- Cie 2big Network elektrisch zijn geaard. Als de apparaten niet zijn geaard,neemt de kans op elektrische schokken toe. Voedingsvereisten 100-240 V~, 1,5 A, 60-50 Hz, (fluctuaties in voedingsspan- ning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale,tijdelijke overspanning volgens overspanningscategorie II). ❖ Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Stel de LaCie 2big Network niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 35 °C. Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot 80%, niet-condense- rend, liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90%, niet-condenserend. Als u dit wel doet, kan LaCie 2big Network bescha- digd raken of kan de behuizing vervor- men. Plaats de LaCie 2big Network niet in de buurt van een hittebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht ❖ (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCie 2big Network in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. Trek altijd het netsnoer van de LaCie 2big Network uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het ap- paraat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een ver- hoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. ❖ Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegeleverd. Gebruik de LaCie 2big Network niet in de nabijheid van andere elektrische apparaten, zoals televisietoestellen of radio's. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïn- vloedt. Plaats de LaCie 2big Network niet in de nabijheid van bronnen van magneti- ❖ ❖ ❖ Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik
Pagina: 5
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina  Voorwoord sche interferentie, zoals computerscher- men, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de wer- king en de stabiliteit van uw LaCie 2big Network beïnvloeden.Plaats geen zware voorwerpen op de LaCie 2big Network en oefen geen overmatige kracht op het apparaat uit.Oefen nooit overmatige kracht uit op de LaCie 2big Network. Raadpleeg wanneer u een probleem ontdekt het hoofdstuk Problemen op- lossen in deze handleiding. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt. Belangrijke informatie: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. Belangrijke informatie: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de gebruiksomgeving (gewoonlijk 10-15% minder). 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes.
Pagina: 6
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina  Inleiding 1. Inleiding op de LaCie 2big Network Installeer de LaCie 2big Network Nieuwe share aanmaken Nieuwe gebruiker toevoegen Directe toegang tot mijn gedeelde mappen Wijzig de RAID-modus van de 2big ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Ik wil: RAID-flexibiliteit Maximale opslagcapaciteit of extra gegevensveiligheid in één betaalbare RAID-oplossing. Selecteer gemakkelijk en snel uw RAID-modus met de handschakelaar aan de achter- zijde van de drive. Voor maximale capaciteit kiest u BIG met aaneenschakeling van de twee harde schijven. Voor veiligheid kiest u SAFE 100 (RAID 1) met automatische mirroring, waardoor maximale bescherming tegen gegevensverlies wordt gewaarborgd door het splitsen van de capaciteit in twee iden- tieke volumes. Superieur Ontwerp De geavanceerde warmteafvoerende metalen behuizing en thermisch gestuurde ventilator waarborgen duurzame be- trouwbaarheid en stille werking. De 2big Network kan gesta- peld of in rek gemonteerd worden om in elke werkomgeving te passen. De grote gloeiende blauwe knop voegt niet alleen karakter toe – hij functioneert ook als 1-klik-knop voor auto- matische overdracht van bestanden van een USB-stick. Druk op de knop en uw gegevens zijn direct te delen met uw col- lega's Gemakkelijke installatie en toegang De nieuwe gebruikersvriendelijke LaCie Ethernet Agent maakt installatie eenvoudig en toegang tot, delen van en in- stelling van de schijven van uw kantoornetwerk mogelijk. De compatibiliteit van de 2big Network met Mac®-, Windows®- en Linuxmachines zonder het hoeven installeren van stuur- programma's maakt dit de perfecte oplossing voor het delen van bestanden voor kleine bedrijven. Gefeliciteerd met uw aanschaf van een LaCie 2big Network. Ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften voor het delen van gegevens en back-up van kleine bedrijven vertegenwoordigt de LaCie 2big Network de nieuwe generatie van gedeelde opslag met beveiliging.
Pagina: 7
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina  Inleiding 1.1. Inhoud van de verpakking Belangrijke informatie: Bewaar de ver- pakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpak- king worden teruggestuurd. Uw LaCie 2big-verpakking bevat de systeemtoren met bevestigde drivestandaard en bijbehorende doos met itms 2-5, zoals hieronder weergegeven. 4 2 1 3 1 LaCie 2big RAID-systeemtoren met twee hot-swap- pable harde schijven zonder lade 2 Ethernet-kabel 3 Externe voeding 4 Cd-rom van LaCie met hulpprogramma’s 5 Beknopte installatiehandleiding Quick Install Guide 2big network Professional 2disk RAID 5
Pagina: 8
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina  Inleiding 1.2. Minimum systeemvereisten Belangrijke informatie: De prestatie van de 2big Network kan beïnvloed worden door externe invloeden zoals netwerkactiviteit, hardware, afstand en instellingen. Belangrijke informatie: Voor optimale pr- estaties gebruikt u een Gigabit Ethernet router en een Gigabit Ethernetkaart in uw hostPC of Mac. Mac-gebruikers Mac OS 9 of Mac OS X G4, G5, Intel Core Duo of Intel Core 2 Duo 512MB RAM of meer Ethernet router (10/100) Webbrowser (Internet Explorer®, Safari™, Fire- fox™) ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Windows-gebruikers Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP (SP1 & SP2) of Windows Vista 500MHz Pentium III of hoger (of gelijkwaardige processor) 512MB RAM of meer Ethernet router (10/100) Webbrowser (Internet Explorer®, Firefox™) ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
Pagina: 9
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina  Inleiding De metalen behuizing van de LaCie 2big Network is ideaal voor een natuurlijke afvoer van de interne warmte van de drive. Het unieke ontwerp trekt de warmte uit de interne drives naar de ex- terne behuizing toe. Deze gunstige eigenschap haalt de hitte weg bij interne drive waardoor deze beschermd blijft, wat levensduur en betrouwbaarheid ten goede komt. Het is dan ook normaal dat de behuizing aan de buitenkant warm aanvoelt. Zorg ervoor dat de openingen aan de voor- en achterkant niet verstopt of bedekt raken, zodat de lucht vrij door de behuizing kan stromen. Vormgeving afgestemd op warmteafvoer ■ Smart Fan-technologie ■ De behuizing zelf is een prima manier om warmte af te voeren zonder dat een ventilator nodig is, maar de 2big Network komt met een thermisch gestuurde "slimme ventilator" die ingeschakeld wordt wanneer de warmte binnen de behuizing een bepaalde temperatuur bereikt. De slimme ventilator werkt op twee verschillende snelheden en past zichzelf automatisch aan bij veranderingen in temperatuur. Verticaal, horizontaal en in rek gemonteerd ■ De hitte wordt optimaal afgevoerd wanneer de drive rechtop staat. Als u diverse gestapelde LaCie-drives hebt, vergeet dan niet om de bijgeleverde rubberen voetjes onder de drives aan te brengen. Deze voetjes maken enige luchtdoorstroming tussen uw drives mo- gelijk, om de doeltreffendheid van de warmteafvoer te optimaliseren – vooral wanneer uw LaCie-drive niet van een ventilator is voorzien. LaCie beveelt het op elkaar stapelen of in rek monteren van meer dan 3 x drives niet aan, in het bijzonder als deze drives tegelijkertijd zijn ingeschakeld. 1,3. Harddrive-temperatuurregeling verticaal Horizontaal in rek gemonteerd
Pagina: 10
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 10 Inleiding 1.4. Opties voor montage in rek Met de LaCie 2big Network wordt een handige drives- tandaard meegeleverd, waarmee de drive rechtop kan worden geplaatst. Raadpleeg het instructieblad dat bij de drivestan- daard wordt geleverd voor specifieke instructies. De LaCie 2big Network kan ingebouwd worden in stan- daard 19 inch rekken voor computerapparatuur m.b.v. de La- cie Rackmount Kit of het LaCie d2 Desk Rack (separaat ver- krijgbaar). Raadpleeg de instructies die worden meegeleverd met de LaCie Rackmount Kit of LaCie d2 Desk Rack voor specifieke aanwijzingen. Stand alone installatie ■ Installatie in rek ■
Pagina: 11
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 11 Inleiding Afbeelding 1,5-A 1,5 De drive De blauwe knop (A) aan de voorzijde van de LaCie 2big stelt u in staat automatisch gegevens te kopiëren van een USB- stick naar de 2big. Plug de USB-stick in een USB-poort aan de achterzijde van de 2big en druk op de knop. Alle gegevens op de USB-stick zullen automatisch worden gekopieerd naar een nieuwe gedeelde map op de 2big, waardoor de gegevens te allen tijde in het netwerk beschikbaar zijn. Vooraanzicht/gegevens delen met 1 klik ■
Pagina: 12
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 12 Inleiding safe 100 big off auto on Afbeelding 1,5-B 1 3 LET OP: Voorkom oververhitting en installeer de LaCie 2big op een goed geventileerde plaats, op zoda- nige wijze dat de luchtstroom tussen de controllerchips voldoende sterk is. Zorg er tevens voor dat de ventilator niet is geblokkeerd. Gebruik a.u.b.de bijgesloten plastic standaarden en rub- beren voetjes om de TwoBig te verhogen en zo een be- tere warmteafvoer te bewerkstelligen. Milieuvereisten: Temperatuur: 0 tot 35°C Luchtvochtigheid bij gebruik: 20 - 80%, zonder con- densvorming Luchtvochtigheid tijdens opslag: 10 - 90%, zonder con- densvorming 1 RAID selectieschakelaar 2 uit/auto/aan stroomschakelaar 3 USB 2.0 uitbreidingspoorten 4 Ethernetpoort 5 Aansluiting stroomingang 6 Vergrendeling drive 7 Hendel drivelade 8 StatusLED linkerdrive 9 StatusLED rechterdrive Achteraanzicht ■ 7 6 9 2 4 5 8 Belangrijke informatie: De 2big Network zal automatisch opnieuw starten na een stroomstoring.
Pagina: 13
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 13 Inleiding Gigabit Ethernetkabels en -connectoren De kabels en connectoren die gebruikt worden voor het aansluiten van Gigabit Ethernetapparatuur zijn de volgende: Gigabit Ethernetconnectoren 1,6. Kabels en connectoren Gigabit-ethernet ■ Ethernetsymbool Ethernetsymbool Met dit pictogram kunt u de ethernet-interface gemak- kelijk herkennen. Dit staat op de achterzijde van de 2big Net- work en naast de Ethernetpoort-aansluitingen op bepaalde computers.
Pagina: 14
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 14 Setup 2. Installatie van de LaCie 2big Network Volg deze stappen voor het in de lucht krijgen van de 2big Network: Installatiestappen Stap 1 2.1 De drive inschakelen pagina 15 Stap 2 2.2. De USB-kabel aansluiten pagina 16 Stap 3 Verbinding maken met de 2big Network: 2.3 Verbinding maken met de LaCie Ethernet agent (Windows) 2.4 Verbinden met de IP configuratiewizard (Mac) OF 2.5 De 2big Network configureren op een LAN zonder DHCP-server pagina 17 pagina 19 pagina 20
Pagina: 15
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 15 Setup 2.1. De drive aanzetten De voedingsset bestaat uit twee kabels: de ene kabel (A) wordt aangesloten op de LaCie-drive en de andere kabel (B) sluit u aan op een stopcontact. Dit kan een wandcontactdoos of een spanningsbeveiliging zijn. Sluit kabel A aan op uw LaCie-drive. Sluit kabel B aan op de voedingseenheid (C). Sluit kabel B aan op een spanningsbeveiliging of stopcon- tact. Schakel de drive in door de stroomschakelaar aan de ach- terzijde van de drive naar positie "Aan" te schuiven (D). 1. 2. 3. 4. LET OP: Gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifieke LaCie drive is geleverd. Gebruik geen voeding van een andere drive van LaCie of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat be- schadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder altijd de wisselstroomadapter voordat u uw LaCie-drive gaat verplaatsen. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. Technische opmerking: U kunt de LaCie-drive in het buitenland gebruiken dankzij de voeding van 100 en 240 Volt. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. safe 100 big off auto on C Afbeelding 2,1. B safe 100 big off auto on D
Pagina: 16
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 16 Setup 2.2. De Ethernetkabel aansluiten In tegenstelling tot reguliere desktop hard drives is de 2big Netwerk alleen toegankelijk wanneer aangesloten op het net- werk en kan niet direct aangesloten worden op een computer. Om de Ethernet-kabel aan te sluiten: Zet de drive aan. Zie 2.1 De drive aanzetten. Sluit de Ethernetkabel aan op de Ethernetpoort aan de achterzijde van de LaCie 2big Network (Afb. 2.2-A). Sluit het andere uiteinde van de Ethernetkabel aan op een beschikbare Ethernetpoort op uw router (Afb.2.2-B).Geef het netwerk even de tijd de drive te herkennen. Ga nu verder met stap 3,Verbinding maken met de LaCie Ethernet Agent (Windows) of Verbinding maken met de IP configuratiewizard (Mac) . 1. 2. 3. safe 100 big off auto on Naar 2big Network Afbeelding 2,2-A Afbeelding 2,2-B
Pagina: 17
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 17 Setup 2.3 Verbinding maken met de LaCie Ethernet agent (Windows) De LaCie Ethernet Agent detecteert alle opslagappara- tuur die in het netwerk gekoppeld is en geeft u een makkelijke manier om hiernaar te verbinden of ze te configureren. Wanneer geïnstalleerd en in werking zal de Ethernet Agent in uw taakbalk aanwezig zijn (Afb. 2.3-A) en automa- tisch naar opslagapparatuur in het netwerk zoeken. Wanneer een nieuw apparaat gevonden wordt zal een informatiebel met de naam van het apparaat verschijnen (Afb. 2.3-B). Wanneer de Ethernet Agent de LaCie 2big Network vindt kunt u naar elk van de beschikbare gedeelde mappen van de 2big Network verbinden, aanloggen op de NAS-admi- nistratiepagina, de netwerkinstellingen van de 2big Network configureren of deze als drive op uw computer instellen, al- lemaal uit het menu van de Ethernet Agent. Installatie van de LaCie Ethernet Agent: Laad de LaCie 2big Network CD-ROM in de CD- ROMdrive van uw PC. De CD dient zichtbaar te worden in 'Deze computer'. Dubbelklik op het CD-pictogram, dubbelklik daarna op "LaCie Ethernet Agent Setup. Volg de wizard om de installatie af te ronden. 1. 2. 3. Afbeelding 2,3-A. Afbeelding 2,3-B. (vervolg op de volgende pagina) ■ LaCie Ethernet Agent-pictogram
Pagina: 18
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 18 Setup Afbeelding 2.3-E. Verbinding maken met de 2big Network: Selecteer in Start / Programma's de LaCie Ethernet Agent. Een pictogram voor de Ethernet Agent zal in het system tray (Afb. 2.30-C) verschijnen en de Agent zal automa- tisch de 2big Network en andere opslagapparatuur in het netwerk detecteren (Afb. 2.3-D). Klik op het pictogram in het system tray en selecteer Na- vigeren naar www uit het submenu van de 2big Net- work (Afb. 2.3-E). De 2big Network administratiepagina wordt geopend in uw standaard browser. Om aan te loggen op de 2big Network administratie (Afb. 2.3-E) geeft u in: Login (Inlognaam): admin Password (Wachtwoord): admin Klik op Log On (Aanmelden). Ga door naar paragraaf 3. Beheer van de 2bigNetwork. 1. 2. 3. 4. Afbeelding 2,3-C. Afbeelding 2.3-D. Afbeelding 2.3-F.
Pagina: 19
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 19 Setup 2.4 Verbinden met de IP configuratiewizard (Mac) De IP configuratiewizard zal u helpen bij het verbinding maken met de 2big Network en initiële instellingen te doen. Laad de LaCie 2big Network CD-ROM in de CD- ROMdrive van uw PC. De CD zou op het bureaublad moeten verschijnen. Dub- belklik op het CD-pictogram en dubbelklik vervolgens op"Installeer IP Configurator. Volg de wizard om de installatie af te ronden. Belangrijke informatie: De wizard voor installatie heeft administratieve rechten nodig voor afronding van de in- stallatie. Ga naar de applicatiemap en open Hulpprogramma’s / LaCie IP Configurator. Volg de stappen aangegeven door de Wizard. Selecteer de 2big Network, nadat de wizard deze gevonden heeft (weergegeven door het IP-adres), en klik Connect (Aansluiten) (Afb. 2.4-A – 2.4-C). 1. 2. 3. 4. 5. Afbeelding 2.4-A Afbeelding 2.4-B Afbeelding 2.4-C opmerking: Windows gebruiker, raadpleeg paragraaf 2.3 Verbinding maken met de LaCie Ether- net Agent.
Pagina: 20
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 20 Setup In geval de server DHCP niet ingeschakeld heeft dienen de correcte netwerkinstellingen voor de LaCie 2big Network handmatig toegewezen te worden. 2.5 De 2big Network configureren op een LAN zonder DHCP-server Afbeelding 2.5.1-A 2.5.1 Verbinding maken met de LaCie Ethernet agent (Windows) ■ De gemakkelijkste manier om de netwerkconfiguratie van de LaCie 2big Network op een PC aan te passen is door de LaCie Ethernet Agent. Raadpleeg paragraaf 2.3 Verbinden met de LaCie Ethernet Agent voor informatie over installatie van de software voor netwerkconfiguratie. Start de LaCie Ethernet Agent (raadpleeg paragraaf 2.3 Verbinden met de LaCie Ethernet Agent). Klik op het pictogram voor de Ethernet Agent in het system tray en selecteer Advanced > Configuration (configuratie) (Afb. 2.5.1-A). Het Ethernet Agent con- figuratiescherm (Afb. 2.5.1-B) opent zich. Vink het vakje "DHCP" uit. Pas de netwerkinstellingen aan voor correcte werking met uw netwerk. Klik op Apply (Toepassen). 1. 2. 3. 4. 5. Afbeelding 2.5.1-B
Pagina: 21
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 21 Setup Afb. 2.5.2 2.5.2 Configureren met LaCie IP-configurator (Mac) ■ De gemakkelijkste manier om de netwerkconfiguratie van de LaCie 2big Network op een Mac aan te passen is door de LaCie IP-configuratort. Zie paragraaf 2.4. Verbinding maken met de IP configuratiewizard voor informatie over installatie van de software voor netwerkconfiguratie. Ga naar de applicatiemap en open Hulpprogramma’s > LaCie IP Configurator. Wanneer de Wizard zich opent, selecteer Advanced Mode… (geavanceerd) Vink het vakje "DHCP" uit (Afb. 2.5.2.). Pas de netwerkinstellingen aan voor correcte werking met uw netwerk. Klik op Apply (Toepassen). 1. 2. 3. 4. 5.
Pagina: 22
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 22 Setup Er zijn twee manieren om de Ethernet-verbinding los te koppelen: Verschuif de stroomschakelaar naar de uit-positie. Het systeem zal uitschakeld en stroomloos worden gemaakt. Wanneer de uitschakeling afgerond is kan de Ethernetka- bel veilig verwijderd worden. Vanuit de NAS-administratiepagina klikt u op System > Maintenance > Shut down (systeem, onder- houd, uitschakelen)(Afb. 2.6). Wanneer de uitschake- ling afgerond is kan de Ethernetkabel veilig verwijderd worden. Raadpleeg paragraaf 3.7.5.4 Uitschakelen voor meer informatie. ❖ ❖ 2.6. Loskoppelen van de 2big Network (Ethernetaansluiting) Afbeelding 2,6. Belangrijke informatie: Gegevensover- dracht die bij een uitschakeling actief is zal onderbroken worden en kan verlorengaan. Zorg ervoor dat er geen gebruikers verbonden zijn aan of gegevens aan het over- dragen zijn van de 2big voor uitschakeling.
Pagina: 23
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 23 Beheer 3. Beheer van de LaCie 2big Network De LaCie 2big Network heeft een gemakkelijk te gebrui- ken webgebaseerd hulpmiddel voor configuratie van de drive en gebruikersbeheer, dat hier als NAS (Network Attached Storage - op het netwerk aangesloten opslag) administratie- pagina benoemd wordt. Toegang tot de NAS administratiepagina is gemakkelijk, of u nu een webbrowser (alle gebruikers) gebruikt, de IP-con- figurator (voor Mac-gebruikers) of de Ethernet Agent (Win- dows gebruikers) gebruikt. Wanneer u als "admin" aanlogt ziet u een rij blauwe navi- gatieverwijzingen aan de linkerzijde van de pagina (Afb. 3) om te helpen bij navigatie en configureren van de LaCie 2big Network:Paragraaf 3.4, Gebruikers: Toevoegen, ver- wijderen of wijzigen van gebruikers,inclusief toewijzen van toegangsrechten op mappen. Paragraaf 3,5, Groepen: Toevoegen, verwijderen of wijzi- gen van groepen, groepsrechten toewijzen Paragraaf 3.6, Gedeelde mappen: Aanmaken, verwijderen of wijzigen van gedeelde mappen en toegangsrechten wij- zigen Paragraaf 3,7, Systeem: Wijzigen van systeeminstellingen, beheer van schijven en RAID-instellingen, beheer van sy- steemupdates Paragraaf 3,8, Bladeren: toegang tot bestanden en mappen, uploaden en downloaden van bestanden,bestanden verwij- deren ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Afbeelding 3
Pagina: 24
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 24 Beheer 3.1 Toegang tot de NAS administratiepagina Voor toegang tot de NAS administratiepagina met een webbrowser: In de adresregel van de browser kan één van de volgende regels ingegeven worden: http://lacie-2big (Afb. 3.1-A) of http://IP address (Afb. 3.1-B) Zoek het IP-adres met de LaCie IP configuratiewizard op een Mac (paragraaf 2.4) of de LaCie Ethernet Agent op een PC (paragraaf 2.3). Technische opmerking: Het IP-adres van de LaCie 2big kan anders zijn dan het IP-adres zoals weergegeven in Afb. 3.1-B. Op de inlogpagina (Afb. 3.1-C) geeft u in: Login: admin Wachtwoord: admin Belangrijke informatie: De inlognaam en wa- chtwoord zijn beide standaard ingesteld op "admin". Het wa- chtwoord kan gewijzigd worden,de inlognaam niet.Raadpleeg paragraaf 3.4.1, Administrator account voor meer informatie. Wanneer u inlogt als "admin" zal de NAS administratie- pagina geopend worden. Voor niet-administratieve gebruikers opent zich de browse-pagina. 1. 2. Afbeelding 3.1-C. Afbeelding 3.1-A. Afbeelding 3.1-B. opmerking: De gemakkelijkste manier van toe- gang tot de NAS administratiepagina is door de LaCie Ethernet Agent (Windows, raadpleeg paragraaf 2.3) of de LaCie IP configurator (Mac, raadpleeg paragraaf 2.4).
Pagina: 25
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 25 Beheer 3.2. De weergavetaal instellen De standaard weergavetaal is ingesteld op de taal van uw webbrowser. Wanneer de weergavetaal van uw browser niet ondersteund wordt zal 2big administratie weergegeven wor- den in Engels.U kunt de weergavetaal op elk gewenst moment aanpassen door een taal uit het menu in de rechterbovenhoek van de administratiepagina te kiezen (Afb. 3.2). Dit kan vanaf de inlogpagina, zoals weergegeven, zodat u vanaf het begin in uw gekozen taal verder kunt gaan. Afbeelding 3,2 3.3 Administratiepagina - Home Wanneer u inlogt op de LaCie 2big Network-administra- tie opent pagina 'Home' zich. Deze pagina bevat informatie over de status van de 2big. De meeste informatie hier is ook te vinden onder System (Systeem) (raadpleeg paragraaf 3.7, Systeem). De Fan Status indicator (status ventilator) zal zich in één van drie statussen bevinden: Blauw – de ventilator is aan en in bedrijf. Grijs – de ventilator is uit. Rood – de ventilator staat in storing. De 2big Network zal blijven functioneren met een kapotte ventilator, maar de algehele systeembetrouwbaarheid wordt aangetast. Neem contact op met uw LaCie-verkooppunt of LaCie klanten- service bij falen van een ventilator. Raadpleeg paragraaf hoofdstuk 8,1. Contact LaCie klantenservice. De RAID Status indicator (status RAID) zal zich in één van drie statussen bevinden: Blauw – de schijven zijn aan en in bedrijf. Grijs – schijven functioneren, maar zijn niet toegankelijk (dus, gegevensheropbouw in SAFE modus of formatteren in BIG modus). Rood – RAID functioneert niet. Controleer de pagina Disk (System > Disk) op foutmeldingen. ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Afbeelding 3,3
Pagina: 26
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 26 Beheer 3.4. Gebruikers Klik op de link Users (gebruikers) in de navigatiebalk om de pagina User Accounts te openen. Gebruik deze pagina voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van gebruikersac- couns. Afbeelding 3,4 3.4.1. Administrator-account ■ Er kan slechts één gebruiker administratieve rechten heb- ben voor de 2big Network. De inlognaam van deze gebruiker kan niet gewijzigd worden in iets anders dan "admin" maar het wachtwoord kan gewijzigd worden. Om het wachtwoord van de beheerder aan te pas- sen: Klik op gebruiker "admin" in de lijst van gebruikers op de pagina Users. De pagina "User profile Admin" opent zich. Geef een nieuw wachtwoord in in het veld "Password". Geef het nieuwe wachtwoord opnieuw in het veld "Con- firm password". Klik op Apply (Toepassen). 1. 2. 3. Afbeelding 3.4.1
Pagina: 27
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 27 Beheer 3.4.2. Toevoegen gebruikers ■ Om een gebruikersaccount toe te voegen: Klik op Add op de pagina User Accounts (Afb. 3.4.2-A). De pagina User Profile opent zich (Afb.3.4.2-B). Geef een inlognaam in het veld "Login". Belangrijke informatie: (Let hierbij op het gebruik van kleine letters/hoofdletters). (bijv. "User" is niet gelijk aan "user".) Geef voor- en achternaam van de gebruiker in de velden First name en Last name. Deze informatie wordt alleen getoond aan de beheerder als onderdeel van het gebruiker- sprofiel op deze pagina. Controleer wachtwoord om de gebruiker te dwingen in te loggen met een wachtwoord. Wanneer het vakje "Pass- word" niet is aangevinkt kan met alleen een inlognaam aangemeld worden. Geef, indien van toepassing, een wachtwoord in in de vel- den "Password" en "Confirm password". Technische opmerking: Wachtwoorden mogen niet langer zijn dan 8 karakters. Om het gebruikersaccount te activeren (en gebruiker in staat te stellen in te loggen), selecteert u Enable (active- ren) in het Status-menu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Afbeelding 3.4.2-A. Afbeelding 3.4.2-B.
Pagina: 28
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 28 Beheer Afbeelding 3.4.3 Alle gedeelde mappen op de 2big Network staan op de tab Shares van de profielpagina van elke gebruiker. Gedeelde mappen kennen drie toegangsniveaus: Read & Write – gebruikers met Lees- en schrijftoegang kunnen bestanden uploaden, downloaden en opslaan Read Only – gebruikers met alleen-lezentoegang kunnen bestanden downloaden en openen maar niet opslaan Geen toegang Raadpleeg paragraaf 3.4.5, Over toegangsprivileges voor meer informatie. Het instellen van gebruikerstoegang tot gedeelde mappen: Klik op de tab Shares in de User Profile page van de ge- bruiker. Selecteer Read & Write,Read Only of No Access voor elke gedeelde map. Standaardselectie is No Access. ❖ ❖ ❖ 1. 2. 3.4.3. Instellen gebruikerstoegang tot gedeelde mappen ■ Alle groepen op de 2big Network staan op de tab Mem- ber of in de profielpagina van elke gebruiker. Gebruikers kunnen lid zijn van een onbeperkt aantal groepen. Raadpleeg paragraaf 3.4.5, Over toegangsprivileges voor meer informatie. Instellen van groepslidmaatschappen: Klik op de tab Member ofin de User Profile page van de gebruiker. Vink het vakje van elke groep waarvan u de gebruiker lid wilt maken aan. 1. 2. 3.4.4. Instellen groepslidmaatschap ■ Afbeelding 3.4.4 Belangrijke informatie: Wanneer u klaar bent met het configureren van de nieuwe gebruiker klikt u op Apply (toepassen) om de instellingen voor de nieuwe gebruiker op te slaan en de gebruiker aan de lijst van gebruikers toe te voegen.
Pagina: 29
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 29 Beheer Vink op de pagina User Accounts het vakje aan naast elke gebruiker die u wilt verwijderen en klik op Remove. 3.4.6. Verwijderen van gebruikersaccounts ■ Afbeelding 3.4.6 3.4.6. Verwijderen van gebruikersaccounts ■ De beheerder kan de gegevens van een gebruikersaccount op elk moment wijzigen door op pagina User Accounts op de gebruiker te klikken om het profiel van de gebruiker te bekij- ken. Toegangsprivileges worden aan users toegekend op indi- viduele basis of op groepsbasis. Toegang op gebruikersniveau is meer beperkend. Hier volgt een voorbeeld van de werking van toegangspri- vileges wanneer er verschillende soorten toegang op dezelfde gedeelde map gezet zijn voor een groep en een individu: Gebruiker U is lid van groepen G1 en G2, en heeft toe- gang tot gedeelde map S Wanneer G1 alleen-lezentoegang heeft tot S en G2 heeft lees- en schrijftoegang tot S,dan heeft gebruiker U lees- en schrijftoegang. Wanneer G1 alleen-lezentoegang heeft tot S en G2 heeft lees- en schrijftoegang tot S, dan heeft gebruiker U read- only toegang. ❖ ❖ 3.4.5 Over toegangsprivileges ■
Pagina: 30
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 30 Beheer 3.5. Groepen Klik op de link Groups (groepen) in de navigatiebalk om de pagina Groups te openen. Gebruik deze pagina voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van groepen. Wanneer de 2big Network ingezet wordt in een kan- tooromgeving waar veel verschillende mensen van verschil- lende afdelingen toegang tot de 2big Network nodig hebben is het instellen van groepen een goede manier om gebruikers te organiseren en de juiste toegang tot gedeelde mappen in te stellen. U kunt aangeven welke gedeelde mappen toegankelijk zijn voor groepen,welke gebruikers in een groep thuishoren en groepen als geheel activeren of deactiveren. 3.5.1. Groepen toevoegen ■ Een groep toevoegen: Klik op Add op de pagina Groups (Afb. 3.5.1-A). De pagina Group Profile opent zich (Afb.3.5.1-B). 1. Afbeelding 3,5 Afbeelding 3.5.1-A. (vervolg op de volgende pagina) ■
Pagina: 31
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 31 Beheer 3.5.2. Instellen groepstoegang tot gedeelde mappen ■ Afbeelding 3.5.1-B. Geef een naam en omschrijving voor de groep. Deze infor- matie wordt alleen getoond aan de beheerder als onderdeel van het groepsprofiel op deze pagina. Selecteer "enabled" om de groep te activeren zodra uw wij- zigingen toegepast worden. Alle gebruikersaccounts op de 2big Network worden gege- ven in de kolom User. Selecteer de gebruikers die u aan de groep wilt toevoegen. Klik op Apply (Toepassen). 2. 3. 4. 5. Alle gedeelde mappen op de 2big Network staan op de tab Shares van de profielpagina van elke groep. Gedeelde map- pen kennen drie toegangsniveaus: Read & Write – groepen met Lees- en schrijftoegang kunnen bestanden uploaden, downloaden en opslaan Read Only – groepen met alleen-lezentoegang kunnen bestanden downloaden en openen maar niet opslaan Geen toegang Raadpleeg paragraaf 3.4.5, Over toegangsprivileges voor meer informatie. Het instellen van groepstoegang tot gedeelde map- pen: Klik op de tab Shares in de Group Profile page van de groep. Selecteer Read & Write,Read Only of No Access voor elke gedeelde map. Standaardselectie is No Access. Klik op Apply (Toepassen). ❖ ❖ ❖ 1. 2. 3. Afbeelding 3.5.2
Pagina: 32
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 32 Beheer Vink op de pagina Groups het vakje aan naast elke groep die u wilt verwijderen en klik op Remove. Belangrijke informatie: Verwijderen van een groep verwijdert NIET de gebruikers in de groep. Ga naar de pagina Users om gebruikersaccounts te verwijderen. 3.5.3. Verwijderen van groepen ■ Afbeelding 3.5.3 3.5.4 Aanpassen van groepen ■ De beheerder kan de gegevens van een groepsprofiel op elk moment wijzigen door op pagina Groups op de groep te klikken om het profiel van de groep te bekijken.
Pagina: 33
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 33 Beheer 3.6. Gedeelde mappen Klik op de link Shares (gedeelde mappen) in de navi- gatiebalk om de pagina Shares te openen. Gebruik deze pa- gina voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van gedeelde mappen. Afbeelding 3,6 3.6.1. Maken van gedeelde mappen ■ Een gedeelde map maken: Klik op Add op pagina Shares. Pagina Share Details (ge- gevens gedeelde map) opent zich (Afb. 3.6.1). Geef een naam en omschrijving voor de gedeelde map. Deze informatie wordt alleen getoond aan de beheerder als onderdeel van het profiel van de gedeelde map op deze pagina. Technische opmerking: De naam mag geen van de volgende tekens bevatten. \ / [ ] : | < > + = ; , ? * @ en spatie. Selecteer Enabled uit menu Status om de gedeelde map toegankelijk te maken. Selecteer Disabled om de gedeel- de map te maken, maar niet toegankelijk te maken. 1. 2. 3. Afbeelding 3.6.1 (vervolg op de volgende pagina) ■
Pagina: 34
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 34 Beheer Selecteer "Enable public access" om de gedeelde map voor iedereen toegankelijk te maken in lees-/schrijfmodus. Er is geen wachtwoord nodig voor toegang tot de gedeelde map. Selecteer "Enable guest access" om ingave van een wachtwoord voor lees-/schrijftoegang verplicht te stellen. Iedereen kan een gedeelde map met "guest access" in al- leen-lezenmodus benaderen. Selecteer de protocollen die gebruikt zullen worden voor toegang tot de gedeelde map. Er kan gekozen worden uit Windows, Apple (SMB), FTP of HTTP. 4. 5. Om automatisch een gedeelde map te maken van een USB-stick sluit u de USB-stick aan op een USB-poort aan de achterzijde van de 2big Network en drukt u op de grote blauwe knop aan de voorzijde van de drive. Het volgende zal gebeuren: Er zal een nieuwe gedeelde map gemaakt worden op de 2big (Afb. 3.6.2). De gedeelde map krijgt de naam van de USB-stick. U kunt de gedeelde map op ieder gewenst mo- ment een andere naam geven. Alle gegevens op de USB-stick zullen naar de nieuwe ge- deelde map gekopieerd worden. Wanneer u de USB-stick loskoppelt van de 2big zullen de gegevens nog steeds be- schikbaar zijn omdat deze gekopiëerd zijn naar de 2big. opmerking: Gedeelde mappen die gemaakt zijn met 1- click gegevens delen (USB-sticks) zijn anders dan gedeelde mappen die gemaakt zijn door het aansluiten van externe opslagapparaten zoals USB-harde schijven. Wanneer een ge- deelde map gemaakt wordt door het aansluiten van een USB- harde schijf moet deze schijf te allen tijde aangesloten zijn om de gegevens toegankelijk te houden. Gedeelde mappen die gemaakt zijn van USB-sticks met 1-click gegevens delen staan op de 2big en zijn altijd toegankelijk. ❖ ❖ 3.6.2 Maken van een gedeelde map van een USB-stick ■ Afbeelding 3.6.2
Pagina: 35
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 35 Beheer Vink op de pagina Shares het vakje aan naast elke gedeelde map die u wilt verwijderen en klik op Remove. Verwijderen van de gedeelde map kan enkele seconden tot minuten in be- slag nemen, afhankelijk van de grootte van de gedeelde map. Let op: Verwijderen van een gedeelde map verwijdert alle bestanden binnen deze gedeelde map. Maak een back-up van gegevens die u wilt bewaren vóórdat u de gedeelde map ver- wijdert. 3.6.3. Verwijderen van gedeelde mappen. ■ 3.6.4 Aanpassen van gedeelde mappen. ■ De beheerder kan de gegevens van een groepsprofiel op elk moment wijzigen door op pagina Groups op de groep te klikken om het profiel van de groep te bekijken. Afbeelding 3.6.3
Pagina: 36
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 36 Beheer 3.7. Systeem Naast pagina Configuration, de voornaamste Systeempa- gina, heeft het menu System (systeem) vier subsecties: Net- work (netwerk), Disk (schijf), Status (status) en Maintenance (onderhoud), elk toegankelijk vanuit de navigatiebalk wanneer u klikt op System (Afb. 3.7). Afbeelding 3.7 3.7.1 Configuratie ■ Klik op de link System (systeem) in de navigatiebalk om de pagina Configuration te openen. Deze pagina geeft basis- informatie over de 2big Network inclusief de naam van de ma- chine, de windows werkgroep, tijdzone en datum en tijd. Om de naam van de machine aan te passen se- lecteert u de naam (standaard "LaCie-Network"), verwijdert deze en geeft een nieuwe naam in. Klik op Apply (Toepas- sen). Belangrijke informatie: De naam van de machine mag alleen karakters ‘a-z’, ‘A-Z’, ‘0-9’ en ‘-’ bevatten en dient met een letter te beginnen. Om de windows werkgroep te veranderen selec- teert u de naam van de werkgroep,verwijdert deze en geeft een nieuwe naam in. Klik op Apply (Toepassen). Afbeelding 3.7.1-A.
Pagina: 37
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 37 Beheer Afbeelding 3.7.1-B. Om de tijdzone te veranderen klikt u op de huidige tijdzone-locatie om het keuzemenu te activeren en een locatie te selecteren in uw tijdzone. Klik op Apply (Toepassen). Technische opmerking: De 2big Network heeft een time-out cyclus van 5 minuten. Het selecteren van een andere tijdzone kan ervoor zorgen dat de 2big u uitlogt. Wanneer dit gebeurt kunt u gewoon opnieuw inloggen en naar pagina Configuration terugkeren. Om datum en tijd te veranderen selecteert u een tijdzone en klikt u op de knop Synchronize. De datum en tijd zullen automatisch gesynchroniseerd worden met uw webbrowser. Klik op Apply (Toepassen). 3.7.2. Netwerk ■ Pagina Network stelt u in staat te kiezen hoe het IP-adres van de 2big Network verkregen wordt, ofwel automatisch of- wel van een DHCP-server in het netwerk, of handmatig met gegevens die u zelf instelt. 3.7.2.1. Verkrijgen van IP-adres van DHCP-server Wanneer de 2big Network aangesloten is op een netwerk met DHCP-server vinkt u het vakje “Automatic IP from DCHP server” (Afb. 3.7.2) aan. De DHCP-server zal elke keer dat de 2big Network verbindt naar het netwerk een IP- adres toewijzen. Afbeelding 3.7.2
Pagina: 38
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 38 Beheer Afbeelding 3.7.2.2-B. 3.7.2.2 IP-adres handmatig configureren Deze methode wordt gebruikt als de LaCie 2big Network is aangesloten op een netwerk dat geen DHCP ondersteunt.In dit geval moet u handmatig de juiste netwerkinstellingen voor de LaCie 2big Network toewijzen. Raadpleeg uw netwerkbe- heerder voor meer informatie over uw netwerk en welke pa- rameters u moet gebruiken. Voor meer informatie raadpleegt u paragraaf 2.5, De 2big Network configureren op een LAN zonder DHCP-server. Belangrijke informatie: Wanneer de functie voor het automatisch configureren van IP van de DHCP-server geselecteerd/geactiveerd is en er is geen DHCP-server in het netwerk, zal de 2big Network eerst DHCP controleren, en daarna APIPA. Wanneer er geen adres gevonden wordt zal een adres in het bereik van 169.254.1.1 tot 169.254.254.254 toegewezen worden. Belangrijke informatie: De 2big Network onder- steunt frame- (dus pakket-) groottes boven 1500 bytes op de Gigabit Ethernet-interface. JumboFrame-capaciteit breidt de ondersteunde framegrootte uit tot 9000 bytes (9 KB). In het algemeen geldt: hoe hoger de framegrootte, hoe beter de net- werkprestatie. Pas de JumboFramegrootte niet aan wanneer uw netwerk niet geconfigureerd is voor JumboFrame-functi- onaliteit. Vraag dit na bij uw netwerkbeheerder. Afbeelding 3.7.2.2-A.
Pagina: 39
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 39 Beheer 3.7.3. Schijf ■ Gebruik pagina Disk om de schijven van de 2big Network te formatteren en informatie over de schijven en het RAID- niveau te bekijken. Om informatie over de RAID-modus te bekijken klikt u op tab RAID. 3.7.3.1 Formatteren van schijven Klik op Format disk (Afb. 3.7.3.1) om de 2big-schijven te formatteren en alle gegevens te verwijderen. Let op: Formatteren verwijdert ALLE gegevens van de 2big Network. Maak een back-up van belangrijke gegevens naar een ander apparaat vóór formatteren. 3.7.3.2 Toevoegen aanvullende opslagruimte U kunt aanvullende opslagruimte aan uw 2big Network toevoegen door het aansluiten van externe harde schijven op de USB-uitbreidingspoorten. Zet de 2big Network aan. Zet de externe harde schijf aan. Sluit de harde schijf aan op één van de USB-uitbreidings- poorten van de 2big Network met bijgesloten USB-kabel (Afb. 3.7.3.2-A). Klik in pagina Web Administration op tab Disk. De externe harde schijf zal weergegeven worden onder de systeemschijf. Om een externe harde schijf veilig los te koppelen: Let op: Onveilig verwijderen van een externe harde schijf kan bestandscorruptie of verlies van gegevens veroorzaken. Klik op knop Eject voor de schijf die u los wilt koppelen (Afb. 3.7.3.2-B). Klik op OK in het venster met de bevestiging. De 2big Network zal de schijf ontkoppelen. Het kan lijken of de schijf nog verbonden is met de 2big Network. Wan- neer de knop Eject niet langer zichtbaar is, is het veilig de USB-kabel te ontkoppelen. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. safe 100 big off auto on USB-uitbreidings- poorten Afbeelding 3.7.3.2-A. Afbeelding 3.7.3.1 Afbeelding 3.7.3.2-B.
Pagina: 40
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 40 Beheer 3.7.3.3. Toegang tot externe harde schijven Aangesloten externe harde schijven en hun partities ver- schijnen als gedeelde mappen in pagina Browse. Raadpleeg hoofdstuk 4,Toegang tot de gedeelde opslag. Technische opmerking: Wanneer gedeelde mappen worden gemaakt van gepartitioneerde externe harde schijven krijgen deze een naam bestaand uit een serie cijfers en letters. U kunt deze gedeelde mappen op pagina Shares hernoemen. Wanneer de drive herkend wordt kunnen gebruikerspri- vileges worden toegekend net als bij andere gedeelde mappen (standaard hebben gebruikers geen toegang). Raadpleeg para- graaf 3.4, Gebruikers. Partities Wanneer de externe USB-drive gepartitioneerd is zal elk volume verschijnen als aparte gedeelde map in de 2big Net- work (Afb. 3.7.3.3). Standaard zijn alle services (FTP, HTML enz.) geactiveerd. In afbeelding 3.7.3.3. zijn volumes "LaCie1" en "LaCie2" volumes van een gepartitioneerde externe harde schijf die niet aangesloten is op de 2big Network, zoals aangegeven door de grijze Statusindicator. Volumes "Scranton" en "Stamford" zijn volumes van een externe schijf die aangesloten is, zoals wordt aangegeven door de blauwe Statusindicatoren. Belangrijke informatie: De 2big Network onder- steunt drives geformatteerd met de volgende bestandssyste- men: MS-DOS/FAT 32, NTFS in alleen-lezenmodus, HFS+ en Linux bestandssysteem (ext2/ext3/reiserfs). Afbeelding 3.7.3.3
Pagina: 41
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 41 Beheer 3.7.4. Status ■ Klik op Status onder System in de navigatiebalk om de pagina Status van het systeem weer te geven (Fig. 3.7.4). Op deze pagina kunt u het aantal aangesloten gebruikers bekijken, bestandsserver-services (Windows, Apple, HTTP, FTP) uitschakelen en het systeemlogboek downloaden of ver- wijderen. U kunt een service uitschakelen door simpelweg op de knop Disable (Uitschakelen) te klikken voor de service die u wilt uitschakelen (afb. 3.7.4). Afbeelding 3.7.4 3.7.5 Onderhoud ■ Klik op Onderhoud onder System in de navigatiebalk om de pagina Maintenance weer te geven (Fig. 3.7.5). Op deze pagina kunt u basale systeeminformatie bekijken, updates beheren, het systeem herstarten of uitschakelen en nieuwe systeemconfiguraties laden. Afbeelding 3.7.5 (vervolg op de volgende pagina) ■
Pagina: 42
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 42 Beheer 3.7.5.1 Opslaan en laden van systeemconfiguraties Het is een goed idee uw systeemconfiguratie op te slaan in geval de 2big opnieuw geformatteerd of gereset moet worden. U kunt de configuratie hierna opnieuw laden zodat instellin- gen, gedeelde mappen, groepen en gebruikers niet verloren- gaan. Belangrijke informatie: Inhoud van gedeelde mappen (bestanden) worden niet opgeslagen in een configu- ratiebestand. Om de huidige configuratie op te slaan: Klik op System > Maintenance (systeem, onderhoud). Klik op de knop Get Configuration (configuratie op- halen) (Afb. 3.7.5.1-A). Wanneer het dialoogvenster voor bevestiging zich opent, klik op Save File. Gebruikers van Internet Explorer: De XML die de confi- guratie definieert zal in het browservenster geopend wor- den. Om de configuratie op te slaan selecteert u File > Save as… In menu Save as type in dialoogvenster Save As selecteert u XML Files (*.xml) en kiest een locatie voor opslag van het bestand. Gebruikers van Firefox en Safari: De browser zal het be- stand opslaan in de standaard locatie voor downloaden van de browser. Het configuratiebestand is een XML-bestand. Belangrijke informatie: Sla configuratiebestanden niet alleen op de 2big Network op.Wanneer zich gegevensver- lies voordoet kan ook het configuratiebestand verlorengaan. Om een opgeslagen configuratie te laden: Klik op System > Maintenance (systeem, onderhoud). Klik op de knop New Configuration (nieuwe configu- ratie) (Afb. 3.7.5.1-B). Klik op Browse… en selecteer een configurationbestand van uw computer. Klik op Apply (Toepassen). 1. 2. ❖ ❖ 1. 2. 3. 4. Afbeelding 3.7.5.1-A. Afbeelding 3.7.5.1-B.
Pagina: 43
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 43 Beheer 3.7.5.2 Updaten van het systeem Er kunnen firmware-updates beschikbaar komen voor de 2big Network. Installatie van firmware-updates: Download updates van www.lacie.com/support/down- loads/. Klik op tab Update the system in Maintenance (Afb. 3.7.5.2). Klik op New Update. Klik op Browse… en selecteer een updatebestand van uw computer. Klik op Apply (Toepassen). Tijdens de update van het systeem is er geen toegang tot het apparaat mogelijk; gebruikers hebben geen toegang tot gedeelde mappen. Wanneer de update voltooid is, zal de in- logpagina geopend worden. 1. 2. 3. 4. 5. 3.7.5.4. Uitschakelen Om de 2big Network te herstarten klikt u op de knop Shut Down (B in Afb. 3.7.5.3). De pagina NAS zal openblij- ven, zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld. Technische opmerking: Wanneer de aan/auto/uit stroomschakelaar op de 2big is ingesteld op auto zal de knop Shut Down onder administratie de 2big herstarten, dus niet uitschakelen. 3.7.5.3. Herstarten Om de 2big Network te herstarten klikt u op de knop Restart (A in Afb. 3.7.5.3). Het herstartproces duurt enkele minuten. Wanneer de machine herstart is, zal de inlogpagina geopend worden. Afbeelding 3.7.5.2 Afbeelding 3.7.5.3 A B
Pagina: 44
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 44 Beheer 3.7.6. Systeemlogboek ■ Het systeemlogboek stelt u in staat type, datum, tijd, bron en gebeurtenis-ID van activiteiten op de LaCie 2big Network te bekijken. Om het systeemlogboek te bekijken selecteert u System > Status > View. Klik op Download om het logboek te downloaden of Delete om de inhoud te verwijderen. Afbeelding 3.7.6
Pagina: 45
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 45 Toegang tot gedeelde mappen 4. Toegang tot gedeelde opslag 4.1. Verbinden naar een gedeelde map met de Ethernet Agent (Windows) De eenvoudigste manier van verbinding maken naar een gedeelde map is om deze te selecteren in het menu van de Ethernet Agent. Open LaCie Ethernet Agent. Klik op het pictogram van de Ethernet Agent in de taak- balk en selecteer de naam van de gedeelde map uit het menu (bijv. “Sales” in Afb. 4.1-A). De gedeelde map wordt geopend in een Windows Verken- ner-venster (Afb. 4.1-B). 1. 2. 3. Afbeelding 4.1-A. Afbeelding 4.1-B.
Pagina: 46
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 46 Toegang tot gedeelde mappen 4.2. Een drive toewijzen met de Ethernet Agent (Windows) Voor snellere verbindingen en bruikbaarheid beveelt La- Cie aan dat u mappen op de 2big Network toewijst als drives op uw computer. Om een drive toe te wijzen: Open LaCie Ethernet Agent. Klik op het pictogram van de Ethernet Agent in de taak- balk en selecteer LaCie-2big > Map a drive (Afb. 4.2-A). Het venster Wijs een drive toe opent zich (Afb. 4.2-B). Selecteer een gedeelde map uit het menu om toe te wij- zen. Klik op OK. De gedeelde map verschijnt als Netwerkschijf onder Deze computer (Afb. 4.2-C). 1. 2. 3. 4. 5. Technische opmerking: Windows Me-ge- bruikers – Als u toegang tot uw gedeelde mappen wilt verkrijgen onder Windows Me,moet de beheerder een ge- bruiker maken met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord als waarmee u zich aanmeldt bij Windows. Dit komt door een beperking in het besturingssysteem van Microsoft. Technische opmerking: Windows 95- en 98-gebruikers – Als u toegang tot uw gedeelde map- pen wilt verkrijgen onder Windows 95 en 98, moet u een gebruiker maken op de LaCie 2big Network met dezelf- de gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord als waarmee u zich aanmeldt bij Windows. Dit komt door een beper- king in het besturingssysteem van Microsoft. Afbeelding 4.2-A. Afbeelding 4.2-B. Afbeelding 4.2-C.
Pagina: 47
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 47 Toegang tot gedeelde mappen Voor toegang tot bestanden in pagina NAS Administra- tion dient u in te loggen.Gebruikers hebben direct toegang tot de gedeelde mappen op de 2big Network (Afb. 4.3), zonder toegang tot extra's voor beheerders. De beheerder moet in de navigatiebalk klikken op Browse voor toegang tot alle be- standen die op de 2big Network opgeslagen zijn.De beheerder heeft toegang tot alle bestanden. Andere gebruikers hebben slechts toegang tot die bestanden waarvoor de beheerder hen rechten verleend heeft. Alle gedeelde mappen staan vermeld aan de linkerzijde van de pagina. Om de bestanden in een gedeelde map te zien klikt u op de naam van de gedeelde map. Beheerders keren terug naar 2big Network-beheer door een klik op de knop Administration. Deeze is niet beschk- baar voor niet-beheerders. 4.3.1 Uploaden van bestanden Een bestand uploaden naar een gedeelde map: Klik op de gedeelde map (map) waarin u het bestand wilt opslaan. Klik op Upload file. Klik op Browse…Een bestandsbrowser wordt geopend. Selecteer het bestand dat u wilt opslaan. Klik op Apply (Toepassen). Technische opmerking: Wanneer het bestand niet in de map verschijnt na het opslaan, klik dan opnieuw op de mapnaam om de weergave van de inhoud van de map te ver- versen. ■ 1. 2. 3. 4. Afbeelding 4.3.1 4.3. Pagina NAS Administration – Browse Afbeelding 4.3
Pagina: 48
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 48 Toegang tot gedeelde mappen Afbeelding 4.3.4 4.3.4. Uitloggen ■ 4.3.3. Verwijderen van bestanden Een bestand verwijderen uit een gedeelde map: Klik op de gedeelde map (map) waaruit u het bestand wilt verwijderen. Selecteer het bestand of de bestanden die u wilt verwij- deren. Klik op Delete files. Klik op OK in het venster met de bevestiging. ■ 1. 2. 3. 4. Afbeelding 4.3.3 U kunt op elk moment uitloggen door te klikken op Log out in de rechterbovenhoek van de pagina NAS Administra- tion. 4.3.2. Downloaden van bestanden Om een bestand te downloaden: Klik op de gedeelde map (map) waaruit u het bestand wilt downloaden. De wijzen van downloaden hangen af van uw browser: Internet Explorer: Rechtsklik op de naam van het bestand en selecteer Save target as... Firefox: Klik op de bestandsnaam en klik op OK in het dialoogvenster voor downloaden. ■ 1. 2. ❖ ❖ Afbeelding 4.3.2
Pagina: 49
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 49 Toegang tot gedeelde mappen 4.4. Netwerkomgeving – Gebruikers van Windows Vista/XP/2000 Voor toegang tot de gedeelde map onder Windows opent u de netwerkomgeving en selecteert Microsoft Win- dows Werkgroup. Standaard zal de 2big Network als naam LaCie-2big Network (Lacie-2big)krijgen (Afb. 4.4-A). U kunt de gedeelde map ook bereiken door in een venster van Windows Explorer in te geven (Afb.4.4-B): \\LaCie-2big\[naam gedeelde map] \\[IP-adres]\[naam gedeelde map] Zoek het IP-adres met de LaCie Ethernet Agent (paragraaf 2.3). Voor toegang via FTP geeft u in:ftp://LaCie-2big or ftp://[IP-adres] In het inlogvenster dat verschijnt geeft u in:Login: ad- min Wachtwoord: admin(Deze gebruikersnaam en dit wachtwoord zijn standaard; wanneer u al een gebruikers- account gemaakt heeft, gebruik dan uw eigen account en wachtwoord.) De LaCie 2big Network zal als drive met één gedeelde map in het netwerk worden weergegeven. Voor snellere verbin- dingen en bruikbaarheid beveelt LaCie aan dat u de map van de 2big Network toewijst als drive. Raadpleeg voor details paragraaf 4.2, Een drive toewijzen met de Ethernet Agent (Alleen voor Windows) 1. 2. 3. (vervolg op de volgende pagina) ■ Belangrijke informatie: Wanneer u de La- Cie 2big Network net heeft ingeschakeld kan het even duren voordat deze zichtbaar wordt in het netwerk. Afbeelding 4.4-A. Afbeelding 4.4-B.
Pagina: 50
LaCie 2big Network Gebruikershandleiding pagina 50 Toegang tot gedeelde mappen Windows 95/98/98SE Ga naar het menu Start, selecteer Finden vervolgens Computer. Geef als servernaam LaCie-2big in en klik op Find Now. Windows doorzoekt nu uw systeem en na een korte tijd zou de LaCie 2big Network moeten worden weer- gegeven in het resultatenvenster. Klik op het pictogram. U wordt nu gevraagd om een inlognaam en wachtwoord in te voeren. Windows Me/2000 Gebruikers van Windows Me en Windows 2000 die de LaCie 2big Network niet kunnen vinden vanaf hun werksta- tion, kunnen het proberen met het zoekprogramma van Win- dows. Ga naar het menu Start, selecteer Search en klik ver- volgens op For Files or Folders. Selecteer in het venster Zoekresultaten de optie Computers. Voer in het dialoogvenster Search for Computers de servernaam in en klik op de knop Search Now. De LaCie 2big Network zal standaard als naam “LaCie-Network” krij- gen met als naam voor de gedeelde map "SHARE". ■ ■
Merk:
LaCie
Product:
Nas
Model/naam:
2big
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits